ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 111

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
23. april 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 356/2008 z dne 22. aprila 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 357/2008 z dne 22. aprila 2008 o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 358/2008 z dne 22. aprila 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva ( 1 )

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 359/2008 z dne 18. aprila 2008 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 360/2008 z dne 18. aprila 2008 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

9

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/324/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 25. marca 2008 o ustanovitvi strokovne skupine platforma za hrambo elektronskih podatkov za preiskovanje, odkrivanje in pregon težjih kaznivih dejanj

11

 

 

Popravki

 

*

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2 (UL L 2, 4.1.2008)

15

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

23.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 356/2008

z dne 22. aprila 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. aprila 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 22. aprila 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

53,4

TN

109,0

TR

104,9

ZZ

89,1

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

124,8

ZZ

138,6

0709 90 70

MA

92,6

MK

90,3

TR

124,8

ZZ

102,6

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

60,3

MA

53,7

TN

53,4

TR

55,8

US

46,4

ZZ

52,7

0805 50 10

EG

126,4

IL

131,5

MK

122,2

TR

135,2

US

121,6

ZA

153,3

ZZ

131,7

0808 10 80

AR

89,6

BR

86,6

CA

77,9

CL

99,3

CN

94,6

MK

65,6

NZ

124,3

TR

69,6

US

105,2

UY

76,8

ZA

66,6

ZZ

86,9

0808 20 50

AR

94,6

AU

85,9

CL

125,8

CN

43,3

ZA

86,2

ZZ

87,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


23.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 357/2008

z dne 22. aprila 2008

o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1) ter zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 999/2001 določa pravila za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) pri živalih. Uporablja se za proizvodnjo in dajanje na trg živih živali in proizvodov živalskega izvora ter v nekaterih posebnih primerih za njihov izvoz.

(2)

Priloga V k Uredbi (ES) št. 999/2001 določa pravila za odstranitev in uničenje snovi s specifičnim tveganjem.

(3)

Različni dejavniki kažejo na pozitiven trend pri epidemiji goveje spongiformne encefalopatije (BSE) in vidno izboljšanje stanja v zadnjih letih zaradi veljavnih ukrepov za zniževanje tveganja, zlasti popolne prepovedi krmljenja ter odstranitve in uničenja snovi s specifičnim tveganjem.

(4)

Med strateškimi cilji časovnega načrta za TSE Komisije, sprejetega 15. julija 2005 (2), je zagotavljanje in ohranjanje sedanje stopnje varstva potrošnikov z nadaljnjim zagotavljanjem varne odstranitve snovi s specifičnim tveganjem, vendar s spremembo seznama ali starosti živali za odstranitev snovi s specifičnim tveganjem na podlagi novih in razvijajočih se znanstvenih mnenjih.

(5)

V mnenju z dne 19. aprila 2007 je Evropska agencija za varnost hrane sklenila, da se na podlagi sedanjega znanstvenega znanja infektivnost centralnega živčnega sistema goveda, ki jo je mogoče zaznati, pojavi na približno treh četrtinah inkubacijske dobe, lahko pa se napove, da bo infektivnost v govedu, starem 33 mesecev, manj zaznavna ali je še vedno ne bo.

(6)

Povprečna starost goveda v Skupnosti, katerega test za BSE je bil pozitiven, se je med letoma 2001 in 2006 povišala s 86 na 121 mesecev. V istem obdobju je bilo v Skupnosti sporočenih le sedem primerov BSE pri govedu do starosti 35 mesecev od skupaj 7 413 primerov BSE od skupaj več kot 60 milijonov testiranih glav goveda.

(7)

Zato obstaja znanstvena osnova za ponoven pregled starostne meje za odstranitev nekaterih snovi s specifičnim tveganjem pri govedu, zlasti v zvezi s hrbtenico. Glede na razvoj infektivnosti centralnega živčnega sistema v inkubacijski dobi, starostno strukturo pozitivnih primerov BSE in zmanjšanje izpostavljenosti goveda, ki se je skotilo po 1. januarju 2001, se lahko starostna meja za odstranitev hrbtenice goveda, vključno z dorzalnimi gangliji, kot snovi s specifičnim tveganjem, poviša na 24 do 30 mesecev. Opredelitev snovi s specifičnim tveganjem v Prilogi V k Uredbi (ES) št. 999/2001 je treba ustrezno spremeniti.

(8)

Uredbo (ES) št. 999/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi V k Uredbi (ES) št. 999/2001 se točka 1(a)(ii) nadomesti z naslednjo:

„(ii)

hrbtenica brez repnih vretenc, trnastih in stranskih izrastkov vratnih, prsnih in ledvenih vretenc ter sredinskega križničničnega grebena in križničnih kril, vendar vključno z dorzalnimi gangliji živali, starejših od 30 mesecev; ter“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 315/2008 (UL L 94, 5.4.2008, str. 3).

(2)  COM(2005) 322 konč.


23.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 358/2008

z dne 22. aprila 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2320/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 4(2) Uredbe (ES) št. 2320/2002 mora Komisija po potrebi sprejeti ukrepe za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva po vsej Skupnosti. Uredba Komisije (ES) št. 622/2003 z dne 4. aprila 2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (2) je bila prvi akt, ki določa take ukrepe.

(2)

Ukrepe, ki jih določa Uredba (ES) št. 622/2003, je treba ponovno proučiti z vidika tehničnega napredka, posledic za delovanje letališč in učinka na potnike. Dodatne raziskave so pokazale, da prednosti predpisa glede velikosti ročne prtljage ne bi prevladale nad posledicami za delovanje letališč in učinkom na potnike. Ta predpis, ki bi začel veljati s 6. majem 2008, je zato treba črtati.

(3)

Uredbo (ES) št. 622/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 622/2003 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. maja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2008

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 355, 30.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 849/2004 (UL L 158, 30.4.2004, str. 1).

(2)  UL L 89, 5.4.2003, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 23/2008 (UL L 9, 12.1.2008, str. 12).


PRILOGA

Točka 4.1.1.1(g) Priloge k Uredbi (ES) št. 622/2003 se črta.


23.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 359/2008

z dne 18. aprila 2008

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3 preglednice.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2), imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. aprila 2008

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 275/2008 (UL L 85, 27.3.2008, str. 3).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Živilo v obliki praženih žitnih proizvodov.

Pšenična zrna se skuhajo v pari, oluščijo, zmeljejo in ohladijo. Proizvod se nato stisne v tanka vlakna, pregane v mrežasto obliko in razreže v obliki blazinic. Proizvod se nato spraži. Končnemu proizvodu se dodajo vitamini in včasih glazura.

Živilo se trži kot žitni proizvod za zajtrk.

1904 10 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 1904, 1904 10 in 1904 10 90.

Proizvod se pridobiva s praženjem žitnih proizvodov. V skladu s pojasnjevalnimi opombami HS tarifna številka 1904 vključuje tudi proizvode, pridobljene iz moke ali otrobov (glej prvi in drugi odstavek pojasnjevalnih opomb HS k tarifni številki 1904, (A)).


23.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 360/2008

z dne 18. aprila 2008

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za uvrstitev sadnih sokov v kombinirani nomenklaturi, priloženi k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba razlikovati med sadnimi sokovi, ki vsebujejo dodani sladkor pod tarifno številko 2009, in pripravki, ki se uporabljajo za proizvodnjo pijač, vključno z aromatiziranimi sladkornimi sirupi pod tarifno številko 2106.

(2)

V skladu s pojasnjevalno opombo harmoniziranega sistema k tarifni številki 2009 se lahko sadnim sokovom poleg drugih aditivov doda sladkor pod pogojem, da ohranijo svoj prvotni značaj.

(3)

Zato se sadni sokovi ali mešanice sokov, ne glede na to, ali vsebujejo dodani sladkor ali ne, uvrstijo pod podštevilko tarifne številke 2009 kombinirane nomenklature, razen če so izgubili svoj prvotni značaj sadnih sokov. V tem primeru jih je treba izključiti iz uvrstitve pod tarifno številko 2009 in uvrstiti pod tarifno številko 2106.

(4)

V skladu z dodatno opombo 5(b) k poglavju 20 kombinirane nomenklature sadni sokovi, ki jim je bilo dodanega toliko sladkorja, da vsebujejo manj kot 50 mas. % sadnih sokov, izgubijo svoje naravno stanje sadnih sokov in jih zato ni mogoče uvrstiti pod tarifno številko 2009. Vsebnost dodanega sladkorja se določi v skladu z njihovo Brix vrednostjo, ki je med drugim odvisna od vsebnosti sladkorja teh proizvodov.

(5)

Težave so se pojavile v zvezi z uvrstitvijo naravnih koncentriranih sadnih sokov. Kadar se vsebnost sladkorja navedenih proizvodov izračuna na podlagi določb iz dodatnih opomb 2 in 5, je njihova vrednost lahko videti tako visoka, da proizvodi vsebujejo manj kot 50 mas. % sadnih sokov, zaradi česar jih je treba uvrstiti pod tarifno številko 2106. Ta rezultat ni zadovoljiv, saj temelji na namišljenem izračunu vsebnosti dodanega sladkorja, medtem ko v resnici sladkor ni bil dodan, visoka vsebnost dodanega sladkorja pa je posledica koncentracije.

(6)

Glede na to je primerno nekoliko spremeniti točko (b) dodatne opombe 5 k poglavju 20 in ji dodati novo določbo, ki jasno navaja, da za naravne koncentrirane sadne sokove ne velja merilo 50 mas. % sadnih sokov , tako da se ti sokovi ne izključijo iz tarifne številke 2009 na podlagi izračunane vrednosti dodanega sladkorja. Prav tako je treba jasno navesti, da se dodatna opomba 5 uporablja za zadevne proizvode.

(7)

Uredbo (EGS) št. 2658/87 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dodatna opomba 5 k poglavju 20 kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, se nadomesti z naslednjim besedilom:

„5.

Za zadevne proizvode se uporablja naslednje:

(a)

Vsebnost dodanega sladkorja pri proizvodih pod tarifno številko 2009 ustreza „vsebnosti sladkorja“, zmanjšani za vrednosti, ki so naštete spodaj, glede na vrsto soka:

limonin ali paradižnikov sok: 3,

grozdni sok: 15,

drugi sadni ali zelenjavni sokovi, vključno z mešanicami sokov: 13.

(b)

Sadni sokovi z dodanim sladkorjem, pri katerih Brix vrednost ne presega 67 in vsebujejo manj kot 50 mas. % sadnih sokov, izgubijo svoj prvotni značaj sadnih sokov pod tarifno številko 2009.

Točka (b) se ne uporablja za naravne koncentrirane sadne sokove. Zato naravni koncentrirani sadni sokovi niso izključeni iz tarifne številke 2009.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. aprila 2008

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 275/2008 (UL L 85, 27.3.2008, str. 3).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

23.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/11


SKLEP KOMISIJE

z dne 25. marca 2008

o ustanovitvi strokovne skupine „platforma za hrambo elektronskih podatkov za preiskovanje, odkrivanje in pregon težjih kaznivih dejanj“

(2008/324/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Direktive št. 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES (1) („Direktiva o hrambi podatkov“) je uskladiti določbe držav članic o obveznostih ponudnikov javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij glede hrambe določenih podatkov, ki jih ti ponudniki zbirajo ali obdelujejo, da se zagotovi razpoložljivost takšnih podatkov zaradi preiskovanja, odkrivanja in pregona težjih kaznivih dejanj.

(2)

V preambuli Direktive o hrambi podatkov je navedeno, da se tehnologije, povezane z elektronskimi komunikacijami, hitro spreminjajo in lahko se razvijejo pravno utemeljene zahteve pristojnih organov. Da se pridobijo nasveti in spodbudi izmenjava najboljših praks v vseh zadevah, povezanih s hrambo osebnih podatkov, namerava Komisija ustanoviti skupino, sestavljeno iz predstavnikov organov pregona držav članic, združenj panoge elektronskih komunikacij, predstavnikov Evropskega parlamenta in organov varstva podatkov, vključno z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

(3)

Člen 14 Direktive o hrambi podatkov določa, da Komisija najpozneje do 15. septembra 2010 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu oceno o uporabi Direktive in njenem vplivu na gospodarske subjekte in potrošnike ob upoštevanju nadaljnjega razvoja v tehnologiji elektronskih komunikacij in statističnih elementov, ki jih Komisija prejme o hrambi podatkov. Ocena naj bi pomagala pri odločitvi, ali je treba spremeniti Direktivo o hrambi podatkov zlasti glede seznama podatkov iz člena 5 in obdobja hrambe iz člena 6 Direktive.

(4)

Svet in Komisija sta 10. februarja 2006 izdala skupno izjavo glede ocene Direktive o hrambi podatkov, v kateri je določeno, da bo Komisija na redne pregledovalne sestanke povabila zadevne interesne skupine, da si izmenjajo informacije o tehnološkem razvoju, stroških in učinkovitosti uporabe Direktive. V skupni izjavi je navedeno, da bodo med tem postopkom države članice pozvane, da obvestijo partnerje o svojih izkušnjah pri izvajanju Direktive in si izmenjajo najboljše prakse. Poleg tega je v skupni izjavi navedeno tudi, da bo na podlagi teh razprav Komisija proučila potrebo po predložitvi vseh potrebnih predlogov, vključno glede težav, s katerimi bi se lahko države članice srečevale pri tehničnem in praktičnem izvajanju Direktive, zlasti njeni uporabi za podatke o internetni elektronski pošti in internetni telefoniji.

(5)

Zaradi zgoraj navedenih razlogov je treba ustanoviti skupino strokovnjakov na področju hrambe podatkov, izbranih izmed interesnih skupin, navedenih v Uvodni izjavi 14 Direktive o hrambi podatkov.

(6)

Strokovna skupina bo delovala kot posvetovalna skupina. Strokovna skupina bo olajšala izmenjavo najboljših praks in prispevala k oceni Komisije glede stroškov in učinkovitosti Direktive ter tudi razvoja zadevnih tehnologij, ki lahko vplivajo na Direktivo.

(7)

Člani strokovne skupine bodo izbrani izmed interesnih skupin, navedenih v Uvodni izjavi 14 Direktive 2006/24/ES.

(8)

Skupino mora sestavljati največ 25 članov, ki predstavljajo ustrezno ravnovesje zgoraj navedenih interesnih skupin.

(9)

Strokovna skupina mora imeti možnost za ustanovitev podskupin, da z osredotočanjem na posebna vprašanja olajša in pospeši svoje delo. Pogoje ustanovitve takšnih podskupin določi strokovna skupina kot celota in morajo biti jasno opredeljeni.

(10)

Za člane strokovne skupine je treba določiti pravila o razkrivanju podatkov, brez poseganja v pravila Komisije o varnosti iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom (2).

(11)

Osebne podatke, ki se nanašajo na člane skupine, je treba obdelati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (3).

(12)

Mandat članov skupine traja pet let in se lahko obnovi.

(13)

Primerno je določiti obdobje uporabe tega sklepa. Komisija bo pravočasno proučila možnost podaljšanja –

SKLENILA:

Člen 1

Strokovna skupina „platforma za hrambo elektronskih podatkov za preiskovanje, odkrivanje in pregon težjih kaznivih dejanj“

S tem sklepom se vzpostavi „platforma za hrambo elektronskih podatkov za preiskovanje, odkrivanje in pregon težjih kaznivih dejanj“, in sicer skupina strokovnjakov za zadeve, povezane s hrambo osebnih podatkov za namene pregona v sektorju elektronskih komunikacij (v nadaljnjem besedilu „strokovna skupina“).

Člen 2

Posvetovanje in naloge

1.   Komisija se lahko posvetuje s skupino o vseh zadevah v zvezi z elektronsko hrambo podatkov, pomembnih za preiskovanje, odkrivanje in pregon težjih kaznivih dejanj. Vsak član strokovne skupine lahko Komisiji svetuje, da je zaželeno, da se o določenem vprašanju posvetuje s skupino. Komisija bo sklicala redne sestanke strokovne skupine in vnaprej določila podroben dnevni red na podlagi zadev iz področja uporabe tega člena.

2.   Naloge skupine so:

(a)

zagotoviti forum za dialog ter izmenjavo izkušenj in najboljših praks med strokovnjaki, izbranimi izmed subjektov, navedenih v členu 3 tega sklepa, ter zlasti izmed pristojnih organov držav članic in predstavnikov sektorja elektronskih komunikacij, o vprašanjih, povezanih s hrambo osebnih podatkov s strani ponudnikov javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, da se zagotovi razpoložljivost podatkov za preiskovanje, odkrivanje ali pregon težjih kaznivih dejanj;

(b)

spodbujati in olajšati skupno usmeritev o uporabi Direktive;

(c)

izmenjati informacije o zadevnem tehnološkem razvoju, stroških in učinkovitosti uporabe Direktive;

(d)

pomagati Komisiji pri ugotavljanju in opredeljevanju težav, s katerimi se srečujejo države članice pri tehničnem in praktičnem izvajanju Direktive ter zlasti njeni uporabi za podatke o internetni elektronski pošti in internetni telefoniji;

(e)

pomagati Komisiji pri oceni uporabe Direktive o hrambi podatkov in njenega učinka na gospodarske subjekte in potrošnike.

Člen 3

Sestava – imenovanje

1.   Strokovno skupino sestavlja največ 25 članov, izbranih iz:

(a)

organov pregona držav članic (do 10 članov);

(b)

članov Evropskega parlamenta (do 2 člana);

(c)

združenj panog elektronskih komunikacij (do 8 članov);

(d)

predstavnikov organov varstva podatkov (do 4 člane);

(e)

evropskega nadzornika za varstvo podatkov (1 član).

2.   Člane iz točk (a) odstavka 1 imenuje Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost na predlog zaprošene države članice, člane iz točke (b) pa na predlog Evropskega parlamenta. Ti člani delujejo v svojem imenu in lahko imenujejo strokovnjaka, ki jih bo zastopal na sestankih strokovne skupine. Člane iz točk (c), (d) in (e) odstavka 1 imenuje Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost s povabilom za članstvo v strokovni skupini. Zadevna združenja ali organi iz točk (c), (d) in (e) odstavka 1 bodo imeli pravico imenovati strokovnjake, ki jih bodo zastopali na sestankih strokovne skupine.

3.   Člani strokovne skupine, ki delujejo v svojem imenu, opravljajo funkcijo, dokler niso zamenjani ali do izteka mandata. Mandat traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

4.   Člane strokovne skupine, ki delujejo v svojem imenu, je mogoče do izteka njihovega mandata zamenjati, če ne morejo več učinkovito prispevati k razpravam strokovne skupine, če dajo odpoved ali ne izpolnjujejo pogojev iz člena 287 Pogodbe.

5.   Člani strokovne skupine, ki delujejo v svojem imenu, se vsako leto pisno zavežejo, da bodo delovali v javnem interesu ter podpišejo izjavo o neobstoju ali obstoju kakršnega koli interesa, ki bi lahko negativno vplival na njihovo nepristranskost.

6.   Imena članov strokovne skupine, ki delujejo v svojem imenu, se objavijo na spletni strani GD za pravosodje, svobodo in varnost ter v seriji C Uradnega lista Evropske unije ter registru Komisije o strokovnih skupinah. Imena članov se zberejo, obdelajo in objavijo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 4

Delovanje

1.   Strokovni skupini predseduje Komisija.

2.   V dogovoru s Komisijo se lahko ustanovijo podskupine za proučitev posebnih vprašanj v okviru nalog, ki jih določi skupina. Take skupine se razpustijo takoj po opravljeni nalogi.

3.   Predstavnik Komisije lahko prosi strokovnjake ali opazovalce s posebnim strokovnim znanjem v zvezi z zadevo na dnevnem redu, da sodelujejo v posvetovanjih skupine ali podskupine, če je to koristno in/ali potrebno.

4.   Člani ne smejo razkrivati informacij, ki jih dobijo pri sodelovanju v razpravah skupine ali podskupine, če se te informacije po mnenju Komisije nanašajo na zaupne zadeve.

5.   Skupina in njene podskupine se običajno sestajajo v prostorih Komisije v skladu s postopki in časovnim razporedom, ki jih določi Komisija. Komisija zagotovi administrativne storitve. Sestankov skupine in njenih podskupin se lahko udeležujejo drugi zainteresirani uradniki Komisije.

6.   Skupina sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega poslovnika, ki ga je sprejela Komisija.

7.   Komisija lahko v izvirnem jeziku zadevnega dokumenta objavi kakršen koli povzetek, sklepno ugotovitev, delno sklepno ugotovitev ali delovni dokument skupine.

Člen 5

Dodatni strokovnjaki

1.   Komisija lahko povabi zunanje strokovnjake ali opazovalce s posebnim znanjem glede zadeve na dnevnem redu, da sodelujejo pri delu skupine.

2.   Komisija lahko povabi uradne predstavnike držav članic, držav kandidatk ali tretjih držav ter predstavnike mednarodnih, medvladnih in nevladnih organizacij, da sodelujejo na sestankih skupine.

Člen 6

Stroški sestankov

1.   Komisija povrne potne stroške in, kadar je to primerno, dnevnice članov, strokovnjakov in opazovalcev, povezane z dejavnostmi skupine, v skladu s pravili Komisije o nadomestilih za zunanje strokovnjake.

2.   Člani, strokovnjaki in opazovalci za svoje storitve niso plačani.

3.   Stroški sestankov se povrnejo v mejah letnega proračuna, ki ga pristojne službe Komisije dodelijo skupini.

Člen 7

Uporaba

Sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se do 31. decembra 2012. Komisija se o morebitnem podaljšanju odloči pred navedenim datumom.

V Bruslju, 25. marca 2008

Za Komisijo

Franco FRATTINI

Podpredsednik


(1)  UL L 105, 13.4.2006, str. 54.

(2)  UL L 317, 3.12.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2006/548/ES, Euratom (UL L 215, 5.8.2006, str. 38).

(3)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


Popravki

23.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/15


Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2

( Uradni list Evropske unije L 2 z dne 4. januarja 2008 )

Na strani 231 se v tabeli doda naslednja vrstica:

1030

Subvencija Evropske unije za področje zunanjih odnosov

235 316

1 035 684

1 271 000“

Na strani 233 se doda naslednje besedilo:

1030

Subvencija Evropske unije za področje zunanjih odnosov

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 2

Novi znesek

235 316

1 035 684

1 271 000

Opombe

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi ‚Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo‘ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 19 01 04 30 oddelka III, ‚Komisija‘, splošnega proračuna.“