ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 105

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
15. april 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 335/2008 z dne 14. aprila 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2008/300/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 7. aprila 2008 o imenovanju nizozemskega člana in nizozemskega nadomestnega člana Odbora regij

3

 

 

2008/301/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 7. aprila 2008 o imenovanju romunskega nadomestnega člana Odbora regij

4

 

 

2008/302/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 7. aprila 2008 o imenovanju desetih poljskih članov in petnajstih poljskih nadomestnih članov Odbora regij

5

 

 

Komisija

 

 

2008/303/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 14. aprila 2008 o začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo na Slovaškem (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1525)  ( 1 )

7

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupni ukrep Sveta 2008/304/SZVP z dne 14. aprila 2008 o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa 2005/190/SZVP o integrirani misiji EUJUST LEX Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku

10

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

15.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 335/2008

z dne 14. aprila 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. aprila 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. aprila 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. aprila 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

74,4

MA

66,2

TN

115,9

TR

107,9

ZZ

91,1

0707 00 05

JO

175,9

MA

43,7

TR

134,4

ZZ

118,0

0709 90 70

MA

91,7

TR

134,5

ZZ

113,1

0805 10 20

EG

51,7

IL

57,4

MA

58,0

TN

53,2

TR

68,0

US

51,9

ZZ

56,7

0805 50 10

AR

117,5

IL

117,6

TR

136,2

ZA

133,1

ZZ

126,1

0808 10 80

AR

84,1

BR

88,1

CA

79,6

CL

90,1

CN

93,9

MK

57,9

NZ

125,8

US

110,9

UY

76,8

ZA

76,0

ZZ

88,3

0808 20 50

AR

84,9

CL

83,0

CN

61,8

ZA

93,0

ZZ

80,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

15.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/3


SKLEP SVETA

z dne 7. aprila 2008

o imenovanju nizozemskega člana in nizozemskega nadomestnega člana Odbora regij

(2008/300/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga nizozemske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Zaradi odstopa g. H. DIJKSME se je sprostilo mesto člana Odbora regij. Zaradi odstopa ge. R. KRUISINGA se je sprostilo mesto nadomestnega člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

V Odbor regij se za preostanek mandata, tj. do 25. januarja 2010, imenujeta:

(a)

za člana:

ga. R. KRUISINGA, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland (sprememba mandata)

in

(b)

za nadomestnega člana:

g. H. DIJKSMA, gedeputeerde van de provincie Flevoland (sprememba mandata).

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 7. aprila 2008

Za Svet

Predsednik

R. ŽERJAV


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


15.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/4


SKLEP SVETA

z dne 7. aprila 2008

o imenovanju romunskega nadomestnega člana Odbora regij

(2008/301/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga romunske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES (1) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010.

(2)

Zaradi odstopa g. FILIPA se je sprostilo mesto nadomestnega člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se za nadomestnega člana Odbora regij imenuje g. Mihai Dan GROZA, občinski svetnik in vršilec dolžnosti župana občine Oradea.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 7. aprila 2008

Za Svet

Predsednik

R. ŽERJAV


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


15.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/5


SKLEP SVETA

z dne 7. aprila 2008

o imenovanju desetih poljskih članov in petnajstih poljskih nadomestnih članov Odbora regij

(2008/302/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga poljske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES (1) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010.

(2)

Zaradi izteka mandata g. BOCHEŃSKEGA, g. CIACHA, g. CZARSKEGA, g. CZERNECKEGA, g. MAKAREWICZA, g. RAKOCZYJA, ge. RONOWICZ, g. RYŃSKEGA, g. SEPIOŁA in g. TEODORCZYKA se je sprostilo deset mest članov Odbora regij. Zaradi izteka mandata g. ACHRAMOWICZA, g. FOGLERJA, g. GRZESIEKA, g. KARALUSA, ge. KEMPIŃSKE, g. KRZYWICKEGA, g. KRZYŻEWSKEGA, g. KUBATA, g. NAWARE, g. OLSZEWSKEGA, g. OSOWSKEGA, g. PRUSZKOWSKEGA, g. SŁOWIŃSKEGA in g. TRAMŚA se je sprostilo štirinajst mest nadomestnih članov. Eno mesto nadomestnega člana se je sprostilo zaradi imenovanja g. WRONE za člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člane:

g. Adam JARUBAS, marszałek województwa świętokrzyskiego,

g. Lech JAWORSKI, radny m.st. Warszawy,

g. Marek NAWARA, marszałek województwa małopolskiego (sprememba mandata),

g. Jacek PROTAS, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,

g. Józef SEBESTA, marszałek województwa opolskiego,

g. Stanisław SZWABSKI, przewodniczący Rady Miasta Gdyni,

g. Krzysztof SZYMAŃSKI, marszałek województwa lubuskiego,

g. Marek TRAMŚ, radny powiatu polkowickiego (sprememba mandata),

g. Ludwik WĘGRZYN, radny powiatu bocheńskiego (sprememba mandata),

g. Tadeusz WRONA, prezydent Częstochowy (sprememba mandata)

in

(b)

za nadomestne člane:

g. Adam BANASZAK, radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

g. Jan BRONŚ, burmistrz Oleśnicy,

g. Lech DYMARSKI, przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,

g. Jan DZIUBIŃSKI, prezydent Tarnobrzega,

g. Robert GODEK, starosta powiatu strzyżowskiego,

g. Michał KARALUS, radny powiatu pleszewskiego (sprememba mandata),

ga. Marzena KEMPIŃSKA, radna powiatu świeckiego (sprememba mandata),

g. Józef KOTYŚ, radny Sejmiku Województwa Opolskiego,

g. Tadeusz KOWALCZYK, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,

g. Andrzej MATUSIEWICZ, przewdoniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego,

g. Norbert OBRYCKI, marszałek województwa zachodniopomorskiego,

ga. Ewa PANASIUK, radna Sejmiku Województwa Lubelskiego,

g. Czesław SOBIERAJSKI, radny Sejmiku Województwa Śląskiego,

g. Robert SOSZYŃSKI, przewodniczący Sejmiku Wojweództwa Mazowieckiego,

g. Tadeusz TRUSKOLASKI, prezydent Białegostoku.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 7. aprila 2008

Za Svet

Predsednik

R. ŽERJAV


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


Komisija

15.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/7


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 14. aprila 2008

o začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo na Slovaškem

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1525)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/303/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1), in zlasti člena 10(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na Slovaškem je prišlo do izbruha klasične prašičje kuge.

(2)

Zaradi trgovine z živimi prašiči in nekaterimi prašičjimi proizvodi lahko ta izbruh ogrozi črede drugih držav članic.

(3)

Slovaška je sprejela ukrepe v okviru Direktive Sveta 2001/89/ES o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (2).

(4)

Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajo zdravstvenih spričeval so določene v Direktivi Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (3).

(5)

Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajo zdravstvenih spričeval za trgovino s prašičjim semenom so določene v Direktivi Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev (4).

(6)

Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajo zdravstvenih spričeval za trgovino z jajčnimi celicami in zarodki prašičev so določene v Odločbi Komisije 95/483/EGS z dne 9. novembra 1995 o vzorcu spričevala za trgovino z jajčnimi celicami in zarodki prašičev v Skupnosti (5).

(7)

V pričakovanju sestanka Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali in v sodelovanju z zadevnimi državami članicami je primerno sprejeti začasne zaščitne ukrepe.

(8)

To odločbo pregleda Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Brez poseganja v ukrepe iz Direktive Sveta 2001/89/ES in zlasti členov 9, 10 in 11 Direktive Slovaška zagotovi, da:

(a)

se prašiči ne premikajo z gospodarstev in na gospodarstva s prašiči, ki se nahajajo znotraj območij, opisanih v Prilogi;

(b)

se premiki prašičev za zakol z gospodarstev izven območij, opisanih v Prilogi, v klavnice na omenjenih območjih in premiki prašičev čez omenjena območja dovolijo samo po glavnih cestah ali železnici in v skladu s podrobnimi navodili, ki jih zagotovijo pristojni organi, da bi se med premikom preprečil neposreden ali posreden stik zadevnih prašičev z drugimi prašiči.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1(a) lahko pristojni organi dovolijo neposredni prevoz prašičev za takojšen zakol v klavnico na območju, opisanem v Prilogi, ali v izjemnih primerih v posebej določeno klavnico zunaj navedenega območja na Slovaškem.

Člen 2

1.   Slovaška zagotovi, da se prašiči, z izjemo prašičev, neposredno poslanih v klavnico za takojšen zakol, ne odpošiljajo v druge države članice in v tretje države, razen če prašiči:

(a)

prihajajo z gospodarstva na območju zunaj območij, opisanih v Prilogi, in

(b)

so bili na izvornem gospodarstvu najmanj 30 dni pred nakladanjem ali od rojstva, če so stari manj kot 30 dni, in

(c)

prihajajo z gospodarstva, na katero v 30 dneh neposredno pred pošiljanjem zadevnih prašičev niso bili vneseni živi prašiči.

2.   Pristojni veterinarski organ Slovaške zagotovi, da se obvestilo o pošiljanju prašičev v druge države članice pošlje osrednjim in lokalnim veterinarskim organom namembne države članice in vseh tranzitnih držav članic najpozneje tri dni pred odpošiljanjem.

Člen 3

1.   Slovaška zagotovi, da se pošiljke s semenom prašičev ne odpošiljajo v druge države članice ali v tretje države, razen če seme izvira od plemenjakov, ki se nahajajo v osemenjevalnem središču iz točke (a) člena 3 Direktive Sveta 90/429/EGS, ki je zunaj območij, opisanih v Prilogi.

2.   Slovaška zagotovi, da se pošiljke z jajčnimi celicami in zarodki prašičev ne odpošiljajo v druge države članice in tretje države, razen če jajčne celice in zarodki ne izvirajo od prašičev, ki se nahajajo na gospodarstvu zunaj območij, opisanih v Prilogi.

Člen 4

Slovaška zagotovi, da:

(a)

se zdravstveno spričevalo, predvideno v Direktivi Sveta 64/432/EGS, ki spremlja prašiče, odposlane iz Slovaške, dopolni z naslednjim besedilom:

„Živali v skladu z Odločbo Komisije 2008/303/ES z dne 14. aprila 2008 o začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo na Slovaškem“;

(b)

se zdravstveno spričevalo, predvideno v Direktivi Sveta 90/429/EGS, ki spremlja seme plemenjakov, odposlano iz Slovaške, dopolni z naslednjim besedilom:

„Seme v skladu z Odločbo Komisije 2008/303/ES z dne 14. aprila 2008 o začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo na Slovaškem“;

(c)

se zdravstveno spričevalo, predvideno v Odločbi Komisije 95/483/ES, ki spremlja jajčne celice in zarodke, odposlane iz Slovaške, dopolni z naslednjim besedilom:

„Jajčne celice/zarodki (neustrezno črtajte) v skladu z Odločbo Komisije 2008/303/ES z dne 14. aprila 2008 o začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo na Slovaškem“.

Člen 5

Slovaška zagotovi, da se vozila, ki so bila uporabljena za prevoz prašičev ali so vstopila na gospodarstvo, kjer se prašiči nahajajo, po vsakem prevozu očistijo in razkužijo ter da prevoznik pristojnim veterinarskim organom predloži potrdilo o takem razkuževanju.

Člen 6

Države članice spremenijo svoje trgovinske ukrepe tako, da jih uskladijo s to odločbo, in sprejete ukrepe takoj objavijo na primeren način. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. aprila 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(2)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/729/ES (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

(3)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/729/ES (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

(4)  UL L 224, 18.8.1990, str. 62. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(5)  UL L 275, 18.11.1995, str. 30.


PRILOGA

Celotno ozemlje zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija v Nemčiji.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

15.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/10


SKUPNI UKREP SVETA 2008/304/SZVP

z dne 14. aprila 2008

o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa 2005/190/SZVP o integrirani misiji EUJUST LEX Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 7. marca 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/190/SZVP o integrirani misiji EUJUST LEX Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku (1).

(2)

Svet je 22. novembra 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/760/SZVP (2) o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa 2005/190/SZVP do 30. aprila 2008.

(3)

Skupni ukrep 2005/190/SZVP bi bilo treba še podaljšati do 30. junija 2008.

(4)

Referenčni finančni znesek v višini 10 milijonov EUR, določen v Skupnem ukrepu 2005/190/SZVP, se je dopolnil z zneskom 11,2 milijona EUR v Skupnem ukrepu Sveta 2006/708/SZVP (3), kar bi moralo kriti tudi odhodke, ki bodo nastali v preostalem obdobju misije –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Skupni ukrep 2005/190/SZVP se spremeni:

1.

člen 11(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, za obdobje od 7. marca 2005 do 30. junija 2008 znaša 21,2 milijona EUR.“

2.

Drugi pododstavek člena 14 se nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 30. junija 2008.“

Člen 2

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 14. aprila 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


(1)  UL L 62, 9.3.2005, str. 37.

(2)  UL L 305, 23.11.2007, str. 58.

(3)  UL L 291, 21.10.2006, str. 43.