ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 92

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
3. april 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 302/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 303/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju glede nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 304/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju glede nepremičnih protipožarnih sistemov in gasilnih aparatov, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 305/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema določene fluorirane toplogredne pline iz visokonapetostnih stikalnih mehanizmov, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

17

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 306/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema nekatera topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

21

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 307/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev za programe usposabljanja in pogojev za vzajemno priznavanje potrdil o usposabljanju za osebje glede klimatskih naprav v nekaterih motornih vozilih, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

25

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 308/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi obrazca uradnega obvestila o programih držav članic za usposabljanje in izdajanje spričeval v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

28

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 309/2008 z dne 2. aprila 2008 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ZOP))

35

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/285/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 19. marca 2008 o cepljenju v nujnih primerih proti nizko patogeni aviarni influenci pri racah mlakaricah na Portugalskem in nekaterih ukrepih, ki omejujejo premike takšne perutnine in njenih proizvodov (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1077)

37

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 163/2008 z dne 22. februarja 2008 o izdaji dovoljenja za pripravek lantanov karbonat oktahidrat (Lantharenol) kot krmni dodatek (UL L 50, 23.2.2008)

40

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

3.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 302/2008

z dne 2. aprila 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. aprila 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. aprila 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 2. aprila 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

63,1

MA

43,8

TN

125,1

TR

115,3

ZZ

86,8

0707 00 05

JO

178,8

MA

140,9

TR

197,7

ZZ

172,5

0709 90 70

MA

49,6

TR

87,5

ZZ

68,6

0805 10 20

EG

45,9

IL

55,4

MA

59,2

TN

58,0

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,1

ZA

138,5

ZZ

110,6

0808 10 80

AR

83,4

BR

80,2

CA

80,7

CL

88,2

CN

86,1

MK

52,8

US

114,1

UY

63,4

ZA

91,2

ZZ

82,2

0808 20 50

AR

77,5

CL

84,0

CN

62,8

ZA

97,3

ZZ

80,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


3.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 303/2008

z dne 2. aprila 2008

o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju glede nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (1) in zlasti člena 5(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za potrebe zahtev Uredbe (ES) št. 842/2006 je treba določiti pravila o usposobljenosti osebja, ki na kraju delovanja opreme, ki vsebuje določene fluorirane toplogredne pline, izvaja dejavnosti, ki bi lahko vplivale na njihovo uhajanje.

(2)

Opredeliti je treba različne kategorije osebja s spričevalom in tako zagotoviti, da je osebje usposobljeno za dejavnosti, ki jih opravlja, hkrati pa se izogniti nesorazmernim stroškom.

(3)

Osebju, ki še nima spričevala, vendar je vpisano v program usposabljanja za pridobitev spričevala, je treba za omejen čas omogočiti opravljanje dejavnosti, za katere je izdaja takega spričevala potrebna, da si tako pridobi praktične veščine, potrebne za preizkus znanja, pod pogojem, da ga nadzira osebje s spričevalom.

(4)

Osebju, usposobljenemu za opravljanje spajkanja, mehkega spajkanja ali varjenja, je treba omogočiti opravljanje teh strokovnih dejavnosti v okviru ene od dejavnosti, za katere je potrebno spričevalo, pod pogojem, da ga nadzira osebje s spričevalom.

(5)

Direktiva 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (2) določa tehnične zahteve za podjetja, ki obdelujejo in skladiščijo odpadne naprave v obratih za obdelavo odpadkov, med drugim vključno z opremo za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnimi črpalkami. Zaradi vrste opreme za samodejno predelavo v obratih za obdelavo odpadkov, v katerih se razgrajujejo hladilniki, je raven usposobljenosti, potrebna za osebje, ki predeluje hladilno sredstvo v teh obratih, nižja od tiste, ki jo potrebuje osebje, ki izvaja predelavo na kraju samem.

(6)

Številne države članice še nimajo vzpostavljenega sistema ugotavljanja usposobljenosti ali sistema izdajanja spričeval. Zato je treba osebju in podjetjem odobriti določeno časovno obdobje za pridobitev spričevala.

(7)

Da bi se izognili nepotrebni upravni obremenitvi je treba omogočiti vzpostavitev sistema izdajanja spričeval na obstoječih kvalifikacijskih shemah, če so zajete spretnosti in znanja ter ustrezni sistem ugotavljanja usposobljenosti enakovredni minimalnim standardom, ki jih predvideva ta uredba.

(8)

S preizkusom znanja je mogoče učinkovito preveriti usposobljenost kandidata za ustrezno izvajanje dejavnosti, ki lahko neposredno ali posredno povzročijo uhajanje.

(9)

Da bi omogočili usposabljanje osebja in izdajanje spričeval osebju, ki je že dejavno na področjih, ki jih zajema ta uredba, in se hkrati izognili motenju opravljanja njihove poklicne dejavnosti, je potrebno zadostno prehodno obdobje, v katerem mora izdajanje spričeval temeljiti na obstoječih kvalifikacijskih shemah in poklicnih izkušnjah.

(10)

Uradno imenovana ocenjevalna telesa in certifikacijski organi morajo zagotoviti skladnost z minimalnimi zahtevami iz te uredbe in s tem prispevati k učinkovitemu in smotrnemu vzajemnemu priznavanju spričeval v vsej Skupnosti.

(11)

Vzajemno priznavanje se ne sme uporabljati za začasna spričevala, saj so zahteve za pridobitev teh spričeval lahko bistveno nižje, kot so obstoječe zahteve v nekaterih državah članicah.

(12)

Podatke o sistemu izdajanja spričeval, v katerem se izdajajo spričevala na podlagi vzajemnega priznavanja, je treba sporočiti Komisiji v obliki, določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 308/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi oblike uradnega obvestila o programih držav članic za usposabljanje in izdajanje spričeval v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Podatke o sistemih začasnega izdajanja spričeval je treba sporočiti Komisiji.

(13)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (4)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa minimalne zahteve za izdajanje spričeval, navedene v členu 5(1) Uredbe (ES) št. 842/2006 v zvezi z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnimi črpalkami, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, pa tudi pogoje za vzajemno priznavanje spričeval, izdanih v skladu s temi zahtevami.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za osebje, ki izvaja naslednje dejavnosti:

(a)

preverjanje uhajanja pri napravah, ki vsebujejo 3 kg ali več fluoriranih toplogrednih plinov, in napravah, ki vsebujejo 6 kg ali več fluoriranih toplogrednih plinov, s hermetično zaprtim sistemom, ki so označene kot take;

(b)

zajem;

(c)

namestitev;

(d)

vzdrževanje ali servisiranje.

2.   Uporablja se tudi za podjetja, ki izvajajo naslednje dejavnosti:

(a)

namestitev;

(b)

vzdrževanje ali servisiranje.

3.   Ta uredba se ne uporablja za kakršno koli proizvodno dejavnost in popravila, ki se izvajajo na proizvajalčevih lokacijah v zvezi z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo ali toplotnimi črpalkami, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline.

Člen 3

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„namestitev“ pomeni združitev dveh ali več delov opreme ali tokokrogov, ki vsebujejo ali naj bi vsebovali hladilno sredstvo s fluoriranimi toplogrednimi plini, z namenom sestave sistema na kraju, kjer se bo upravljal, vključno s postopkom, s katerim se spoji prevodnike hladilnega sredstva v sistemu in tako zaključi krogotok hladilnega sredstva, ne glede na potrebo po polnitvi sistema po montaži;

2.

„vzdrževanje ali servisiranje“ pomeni vse dejavnosti, razen zajema in preverjanja uhajanja, kot sta opredeljena v členu 2(14) oziroma 3(2) Uredbe (ES) št. 842/2006, ki vključujejo vdor v krogotoke, ki vsebujejo ali naj bi vsebovali fluorirane toplogredne pline, zlasti oskrbo sistema s fluoriranimi toplogrednimi plini, odstranitev enega ali več delov tokokroga ali opreme, ponovno sestavo dveh ali več delov tokokroga ali opreme in popravilo uhajanj.

Člen 4

Pridobivanje spričeval za osebje

1.   Osebje, ki izvaja dejavnosti iz člena 2(1), ima spričevalo iz člena 5 ali člena 6 za ustrezno kategorijo, kot so določene v odstavku 2 tega člena.

2.   Spričevala, ki potrjujejo, da imetnik izpolnjuje zahteve za opravljanje ene ali več dejavnosti iz člena 2(1), se podelijo za naslednje kategorije osebja:

(a)

imetniki spričeval kategorije I lahko izvajajo vse dejavnosti iz člena 2(1);

(b)

imetniki spričeval kategorije II lahko izvajajo dejavnosti iz točke (a) člena 2(1), če to ne vključuje vdora v hladilni krogotok, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline. Imetniki spričeval kategorije II lahko izvajajo dejavnosti v točkah (b), (c) in (d) člena 2(1) v zvezi z opremo za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnimi črpalkami, ki vsebujejo manj kot 3 kg, ali, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki, manj kot 6 kg fluoriranih toplogrednih plinov;

(c)

imetniki spričeval kategorije III lahko izvajajo dejavnost iz točke (b) člena 2(1) v zvezi z opremo za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnimi črpalkami, ki vsebujejo manj kot 3 kg, ali, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki, manj kot 6 kg fluoriranih toplogrednih plinov;

(d)

imetniki spričeval kategorije IV lahko izvajajo dejavnost iz točke (a) člena 2(1), če ta ne vključuje vdora v hladilni krogotok, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja:

(a)

za obdobje največ 2 let za osebje, ki opravlja eno od dejavnosti iz člena 2(1) in je vpisano v program usposabljanja za pridobitev spričevala, ki pokriva ustrezno dejavnost, pod pogojem, da dejavnost izvaja pod nadzorom osebe s spričevalom, ki pokriva to dejavnost;

(b)

za osebje, ki izvaja spajkanje, mehko spajkanje ali varjenje delov sistema ali dela opreme v okviru ene od dejavnosti iz člena 2(1) in ima kvalifikacijo, kot jo zahteva nacionalna zakonodaja, za opravljanje teh dejavnosti, pod pogojem, da ga nadzira oseba s spričevalom, ki pokriva ustrezno dejavnost;

(c)

za osebje, ki opravlja zajem fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, zajete v Direktivi 2002/96/ES, z manj kot 3 kg polnila s fluoriranimi toplogrednimi plini, v prostorih, ki jih pokriva dovoljenje v skladu s členom 6(2) te direktive, pod pogojem, da je zaposleno v podjetju, ki ima to dovoljenje, in da je končal program usposabljanja glede minimalnih spretnosti in znanj, ki ustreza kategoriji III, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi, kar potrjuje potrdilo o usposobljenosti, ki ga je izdal imetnik dovoljenja.

4.   Države članice se lahko odločijo, da se odstavek 1 ne uporablja za obdobje, ki ne presega datuma, navedenega v členu 5(4) Uredbe (ES) št. 842/2006, za osebje, ki opravlja eno ali več dejavnosti iz člena 2(1) te uredbe pred datumom, navedenim v členu 5(2) Uredbe (ES) št. 842/2006.

Šteje se, da ima to osebje, za obdobje, navedeno v prvem pododstavku, spričevalo za te dejavnosti za potrebe zahtev Uredbe (ES) št. 842/2006.

Člen 5

Spričevala za osebje

1.   Certifikacijski organ iz člena 10 izda spričevalo osebju, ki je opravilo teoretični in praktični preizkus znanja, ki ga je organiziralo ocenjevalno telo iz člena 11 in je zajemal minimalne spretnosti in znanja, določena v Prilogi za zadevno kategorijo.

2.   Spričevalo vsebuje vsaj naslednje:

(a)

ime certifikacijskega organa, ime in priimek imetnika, številko spričevala in morebitni datum poteka veljavnosti;

(b)

kategorijo spričevala za osebje, kot so določene v členu 4(2), in z njo povezane dejavnosti, ki jih ima imetnik spričevala pravico opravljati;

(c)

datum izdaje in podpis izdajatelja.

3.   Kadar obstoječi sistem izdajanja spričeval na podlagi preizkusa znanja vključuje minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi za konkretno kategorijo, in izpolnjuje zahteve iz členov 10 in 11, z njim povezano potrdilo pa ne vsebuje elementov iz odstavka 2 tega člena, lahko certifikacijski organ iz člena 10 imetniku te kvalifikacije izda spričevalo za ustrezno kategorijo brez ponovitve preizkusa znanja.

4.   Kadar obstoječi sistem izdajanja spričeval na podlagi preizkusa znanja izpolnjuje zahteve iz členov 10 in 11 ter delno pokriva minimalne spretnosti in znanja konkretne kategorije, kot so določene v Prilogi, lahko certifikacijski organi izdajo spričevalo za ustrezno kategorijo pod pogojem, da kandidat opravi dodaten preizkus spretnosti in znanj, ki jih obstoječi sistem ocenjevalnega telesa iz člena 11 za izdajanje spričeval ne pokriva.

Člen 6

Začasna spričevala za osebje

1.   Države članice lahko uporabljajo sistem začasnega izdajanja spričeval za osebje iz člena 2(1) v skladu z odstavkom 2 ali 3 oziroma z odstavkoma 2 in 3 tega člena.

Začasna spričevala iz odstavkov 2 in 3 prenehajo veljati najpozneje 4. julija 2011.

2.   Šteje se, da so osebe, ki imajo potrdilo, izdano v skladu z obstoječimi kvalifikacijskimi shemami, za dejavnosti iz člena 2(1), imetniki začasnega spričevala.

Države članice opredelijo potrdila, ki lahko veljajo kot začasna spričevala za ustrezno kategorijo iz člena 4(2).

3.   Osebju, ki je pred datumom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 842/2006 pridobilo poklicne izkušnje v dejavnostih, ki ustrezajo kategorijam iz člena 4(2), izda organizacija, ki jo določi država članica, začasno spričevalo.

V začasnem spričevalu je navedena kategorija iz člena 4(2) in datum poteka veljavnosti.

Člen 7

Pridobivanje spričeval za podjetja

1.   Podjetja iz člena 2(2) morajo imeti spričevalo iz člena 8 ali člena 9.

2.   Države članice se lahko odločijo, da se odstavek 1 ne uporablja za obdobje, ki ne presega datuma, navedenega v členu 5(4) Uredbe (ES) št. 842/2006, za podjetja, vključena v eno ali več dejavnosti iz člena 2(2) te uredbe pred datumom, navedenim v členu 5(2) Uredbe (ES) št. 842/2006.

Člen 8

Spričevala za podjetja

1.   Certifikacijski organ iz člena 10 izda spričevalo podjetju za eno ali več dejavnosti iz člena 2(2), če izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

zaposlovanje osebja, ki mu je bilo izdano spričevalo v skladu s členom 5 za dejavnosti, ki zahtevajo izdajo spričevala, v zadostnem številu, da pokrije predvideni obseg dejavnosti;

(b)

dokaz, da so osebju, ki opravlja dejavnosti, za katere je potrebna izdaja spričevala, na voljo potrebna orodja in postopki.

2.   Spričevalo vsebuje vsaj naslednje:

(a)

ime certifikacijskega organa, ime in priimek imetnika, številko spričevala in morebitni datum poteka veljavnosti;

(b)

dejavnosti, ki jih ima imetnik spričevala pravico opravljati;

(c)

datum izdaje in podpis izdajatelja.

Člen 9

Začasna spričevala za podjetja

1.   Države članice lahko uporabljajo sistem začasnega izdajanja spričeval za podjetja iz člena 2(2) v skladu z odstavkom 2 ali 3 oziroma z odstavkoma 2 in 3 tega člena.

Začasna spričevala iz odstavkov 2 in 3 prenehajo veljati najpozneje 4. julija 2011.

2.   Šteje se, da so podjetja, ki jim je bilo izdano spričevalo v skladu z obstoječimi sistemi izdajanja spričeval za dejavnosti iz člena 2(2), imetniki začasnega spričevala.

Države članice opredelijo potrdila, ki lahko veljajo kot začasna spričevala za dejavnosti iz člena 2(2), ki jih ima imetnik pravico izvajati.

3.   Podjetjem, ki zaposlujejo osebje, ki ima spričevalo za dejavnosti, za katere je potrebna izdaja spričevala za namene člena 2(2), izda začasno spričevalo organizacija, ki jo določi država članica.

V začasnem spričevalu so navedene dejavnosti, ki jih ima imetnik pravico izvajati, in datum poteka veljavnosti.

Člen 10

Certifikacijski organ

1.   Za izdajo spričeval osebju ali podjetjem, ki so vključena v eno ali več dejavnosti iz člena 2, je pristojen certifikacijski organ, ki ga v skladu z nacionalno zakonodajo ali predpisi imenuje pristojni organ države članice ali druga organizacija, ki je pristojna za to.

Certifikacijski organ je pri izvajanju svojih dejavnosti neodvisen in nepristranski.

2.   Certifikacijski organ določi in uporablja postopke za izdajo, zadržanje in preklic spričeval.

3.   Certifikacijski organ vodi evidence, ki omogočajo preverjanje statusa osebe ali podjetja s spričevalom. Evidence morajo izkazovati, da je bil postopek izdajanja spričeval uspešno izvršen. Evidence se vodijo najmanj 5 let.

Člen 11

Ocenjevalno telo

1.   Ocenjevalno telo, ki ga imenuje pristojni organ države članice ali druge organizacije, ki imajo to pravico, organizira preizkuse znanja za osebje, navedeno v členu 2(1). Certifikacijski organ iz člena 10 je lahko prav tako primeren za ocenjevalno telo.

Ocenjevalno telo je pri izvajanju svojih dejavnosti neodvisno in nepristransko.

2.   Preizkusi znanja so načrtovani in oblikovani tako, da zagotavljajo preizkus minimalnih spretnosti in znanj, določenih v Prilogi.

3.   Ocenjevalno telo sprejeme postopke poročanja in vodi evidence ter tako omogoči dokumentiranje posameznih in skupnih rezultatov ocenjevanja.

4.   Ocenjevalno telo zagotovi, da imajo izpraševalci, določeni za testiranje, potrebno znanje o ustreznih izpraševalnih metodah in dokumentih ter da so ustrezno usposobljeni na področju, s katerega bo preizkus znanja potekal. Poleg tega poskrbi, da so za praktične teste na voljo potrebna oprema, orodja in materiali.

Člen 12

Uradno obvestilo

1.   Do 4. julija 2008 države članice uradno obvestijo Komisijo o svoji nameri, da uporabijo sistem začasnega izdajanja spričeval v skladu s členom 6 ali 9 ali z obema.

2.   Države članice do 4. januarja 2009 po potrebi uradno obvestijo Komisijo o izbranih organizacijah, ki imajo pravico izdajati začasna spričevala, in o sprejetih nacionalnih predpisih, v skladu s katerimi se dokumenti, izdani po obstoječih sistemih izdajanja spričeval, štejejo kot začasna spričevala.

3.   Do 4. januarja 2009 države članice uradno obvestijo Komisijo o imenih in kontaktnih podatkih certifikacijskih organov za osebje in podjetja, ki jih zajema člen 10, ter o naslovih spričeval za osebje, ki izpolnjuje zahteve iz člena 5, in podjetja, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 8, in sicer z uporabo obrazca, določenega z Uredbo (ES) št. 308/2008.

4.   Države članice dopolnijo uradno obvestilo, predloženo v skladu z odstavkom 3, z ustreznimi novimi informacijami in ga nemudoma pošljejo Komisiji.

Člen 13

Pogoji za vzajemno priznavanje

1.   Vzajemno priznavanje spričeval, izdanih v drugih državah članicah, velja izključno za spričevala, izdana v skladu s členom 5 za osebje in členom 8 za podjetja.

2.   Države članice lahko zahtevajo, da imetniki spričeval, izdanih v drugi državi članici, predložijo prevod spričevala v drugem uradnem jeziku Skupnosti.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. aprila 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 37, 13.2.2003, str. 24. Direktiva, kot je bila spremenjena z Direktivo 2003/108/ES (UL L 345, 31.12.2003, str. 106).

(3)  Glej stran 28 tega Uradnega lista.

(4)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/540/ES (UL L 198, 31.7.2007, str. 35).


PRILOGA

Minimalne zahteve glede spretnosti in znanj, ki jih preverjajo ocenjevalna telesa

1.

Preizkus znanja za vsako od kategorij iz člena 4(2) vključuje naslednje:

(a)

teoretični test z enim ali več vprašanji za preskušanje spretnosti ali znanj, kadar je v stolpcih Kategorije oznaka T;

(b)

praktični test, v katerem kandidat opravi ustrezno nalogo z ustreznim materialom, orodjem in opremo, kadar je v stolpcih Kategorije oznaka P.

2.

Preizkus znanja zajema vsako od skupin spretnosti in znanj 1, 2, 3, 4, 5 in 10.

3.

Preizkus znanja zajema vsaj eno od skupin spretnosti in znanj 6, 7, 8 in 9. Kandidat pred preizkusom ne ve, katero od teh štirih skupin bodo preverjali.

4.

Če eno polje v stolpcu Kategorije zajema več polj (tj. več spretnosti in znanj) iz stolpca Spretnosti in znanja, med preizkusom znanja ni treba nujno preskusiti vseh spretnosti in znanj.


 

KATEGORIJE

SPRETNOSTI IN ZNANJA

I

II

III

IV

1

Osnove termodinamike

1.01

Poznavanje osnovnih enot po standardu ISO za temperaturo, tlak, maso, gostoto, energijo

T

T

T

1.02

Razumevanje osnove teorije o sistemih za hlajenje: osnove termodinamike (ključni izrazi, parametri in procesi, kot so pregretje, praznilni tlak (High Side), toplota ob kompresiji, entalpija, hladilni učinek, sesalni tlak (Low Side), podhladitev), lastnosti in termodinamične preobrazbe hladilnih sredstev, vključno s prepoznavanjem zeotropnih zmesi v tekočem stanju

T

T

1.03

Uporaba ustreznih tabel in diagramov ter njihova razlaga v kontekstu posrednega preverjanja uhajanj (vključno s preverjanjem dobrega delovanja sistema): logaritemski p/h diagram, tabele nasičenosti hladilnega sredstva, diagram enojnega hladilnega cikla s kompresijo pare

T

T

1.04

Opis funkcije glavnih sestavnih delov v sistemu (kompresor, uparjalnik, kondenzator, termostatski ekspanzijski ventili) in termodinamične preobrazbe hladilnega sredstva

T

T

1.05

Poznavanje osnovnega delovanja naslednjih sestavnih delov, ki se uporabljajo v sistemu za hlajenje, ter njihove vloge in pomena za preprečevanje in prepoznavanje uhajanja hladilnega sredstva: (a) ventili (kroglasti ventili, membrane, sedežni ventili, varnostni ventili), (b) regulatorji temperature in tlaka, (c) kontrolna okenca in indikatorji vlage, (d) kontrole za odleditev, (e) sistemska varovala, (f) merilne naprave, kot je večnamenski termometer, (g) sistemi za kontrolo olja, (h) zbiralniki, (i) separatorji tekočin in olja

2

Vpliv hladilnih sredstev na okolje in ustrezni okoljski predpisi

2.01

Imeti osnovno znanje o podnebnih spremembah in Kjotskem protokolu

T

T

T

T

2.02

Imeti osnovno znanje o konceptu potenciala globalnega segrevanja (GWP), uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in drugih snovi kot hladilnih sredstev, vplivu emisij fluoriranih toplogrednih plinov na podnebje (red velikosti njihovega GWP) ter ustreznih določbah Uredbe (ES) št. 842/2006 in ustreznih uredbah o izvajanju določb iz te uredbe

T

T

T

T

3

Preverjanja pred začetkom uporabe, po daljšem obdobju neuporabe, po vzdrževalnem ali servisnem posegu ali med delovanjem

3.01

Izvesti preskus tlaka, da se preveri trdnost sistema

P

P

3.02

Izvesti preskus tlaka, da se preveri tesnjenje sistema

3.03

Uporabljati vakuumsko črpalko

3.04

Izprazniti sistem, da se odstrani zrak in vlago v skladu z običajno prakso

3.05

Vpisati podatke v evidenco opreme in izpolniti poročilo o enem ali več preskusov in preverjanj, izvedenih med preizkusom znanja

T

T

4

Preverjanje uhajanja

4.01

Poznati potencialna mesta uhajanja na opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalkah

T

T

T

4.02

Pregledati evidenco opreme, preden se preveri uhajanje, in prepoznati pomembne informacije o morebitnih ponavljajočih se problemih ali problemskih področjih, ki jim je treba posvetiti posebno pozornost

T

T

T

4.03

Opraviti vizualni in ročni pregled celotnega sistema v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1516/2007 z dne 19. decembra 2007 o določitvi standardnih zahtev za preverjanje uhajanj pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalkah, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (1)

P

P

P

4.04

Izvesti preverjanje uhajanja na sistemu z uporabo posredne metode v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1516/2007 in navodili za uporabo sistema

P

P

P

4.05

Uporabljati prenosne merilne naprave, kot so manometrski kompleti, termometri in multimetri, za merjenje Volt/Amp/Ohm v okviru posrednih metod za preverjanje uhajanja, in razložiti izmerjene parametre

P

P

P

4.06

Izvesti preverjanje uhajanja na sistemu z uporabo ene od neposrednih metod iz Uredbe Komisije (ES) št. 1516/2007

P

4.07

Izvesti preverjanje uhajanja na sistemu z uporabo ene od neposrednih metod, ki ne vključujejo vdora v hladilni krogotok in so navedene v Uredbi Komisije (ES) št. 1516/2007

P

P

4.08

Uporabljati elektronsko napravo za zaznavanje uhajanja

P

P

P

4.09

Vpisati podatke v evidenco opreme

T

T

T

5

Okolju prijazno ravnanje s sistemom in hladilnim sredstvom med namestitvijo, vzdrževanjem, servisiranjem ali zajemom

5.01

Priključiti in izključiti merilne naprave in vòde z minimalnimi emisijami

P

P

5.02

Izprazniti in napolniti valj s hladilnim sredstvom tako v tekočem kot v parnem stanju

P

P

P

5.03

Uporabljati komplet za zajem za zajem hladilnega sredstva ter komplet priključiti in izključiti z minimalnimi emisijami

P

P

P

5.04

Odstraniti olje, onesnaženo z F-plini, iz sistema

P

P

P

5.05

Prepoznati obliko (tekočina, para) in stanje (podhlajeno, nasičeno ali pregreto) hladilnega sredstva pred polnjenjem, da se zagotovi pravilna metoda in količina polnjenja. Napolniti sistem s hladilnim sredstvom (tako v tekoči kot v parni fazi) brez izgube hladilnega sredstva

P

P

5.06

Uporabljati tehtnico za tehtanje hladilnega sredstva

P

P

P

5.07

Izpolniti evidenco opreme z vsemi ustreznimi podatki glede zajetega oziroma dodanega hladilnega sredstva

T

T

5.08

Poznati zahteve in postopke za ravnanje s kontaminiranim hladilnim sredstvom in olji ter skladiščenje in prevoz le-teh

T

T

T

6

Sestavni del: namestitev, začetek uporabe in vzdrževanje izmeničnih, vijačnih in spiralnih kompresorjev, eno- in dvostopenjskih

6.01

Razložiti osnovno delovanje kompresorja (vključno z nadzorom zmogljivosti in mazalnim sistemom) in z njim povezane nevarnosti uhajanja ali izpusta hladilnega sredstva.

T

T

6.02

Pravilno namestiti kompresor, vključno s kontrolno in varnostno opremo, tako da po začetku delovanja sistema ne pride do uhajanja ali večjega izpusta

P

6.03

Nastaviti varnostna in kontrolna stikala

P

6.04

Nastaviti sesalne in omejilne ventile

6.05

Preveriti sistem za vračanje olja

6.06

Zagnati in zaustaviti kompresor ter preveriti dobre delovne pogoje kompresorja, med drugim tudi z merjenjem med delovanjem kompresorja

P

6.07

Napisati poročilo o stanju kompresorja, v katerem se opredeli vse težave v delovanju kompresorja, ki bi lahko povzročile poškodbo sistema in ob morebitnem neukrepanju sčasoma privedle do uhajanja ali izpusta hladilnega sredstva

T

7

Sestavni del: namestitev, začetek uporabe in vzdrževanje kondenzatorjev z zračnim in vodnim hlajenjem

7.01

Razložiti osnovno delovanje kondenzatorja in z njim povezane nevarnosti uhajanja

T

T

7.02

Nastaviti regulator praznilnega tlaka na kondenzatorju

P

7.03

Pravilno namestiti kondenzator, vključno s kontrolno in varnostno opremo, tako da po začetku delovanja sistema ne pride do uhajanja ali večjega izpusta

P

7.04

Nastaviti varnostna in kontrolna stikala

P

7.05

Preveriti tlačne in tekočinske vòde

7.06

Odstraniti pline, ki ne kondenzirajo, iz kondenzatorja s pomočjo hladilne naprave za čiščenje

P

7.07

Zagnati in zaustaviti kondenzator ter preveriti dobre delovne pogoje kondenzatorja, med drugim tudi z merjenjem med delovanjem kondenzatorja

P

7.08

Pregledati površino kondenzatorja

P

7.09

Napisati poročilo o stanju kondenzatorja, v katerem se opredeli vse težave v delovanju kondenzatorja, ki bi lahko povzročile poškodbo sistema in ob morebitnem neukrepanju sčasoma privedle do uhajanja ali izpusta hladilnega sredstva

T

8

Sestavni del: namestitev, začetek uporabe in vzdrževanje uparjalnikov z zračnim in vodnim hlajenjem

8.01

Razložiti osnovno delovanje uparjalnika (vključno s sistemom za odleditev) in z njim povezane nevarnosti uhajanja

T

T

8.02

Nastaviti regulator izparilnega tlaka na uparjalniku

P

8.03

Namestiti uparjalnik, vključno s kontrolno in varnostno opremo, tako da po začetku delovanja sistema ne pride do uhajanja ali večjega izpusta

P

8.04

Nastaviti varnostna in kontrolna stikala

P

8.05

Preveriti, če so tekočinski in sesalni cevovodi v pravilnem položaju

8.06

Pregledati cevovod za odleditev vročih plinov

8.07

Nastaviti ventil za uravnavanje izparilnega tlaka

8.08

Zagnati in zaustaviti uparjalnik ter preveriti dobre delovne pogoje uparjalnika, med drugim tudi z merjenjem med delovanjem

P

8.09

Pregledati površino uparjalnika

P

8.10

Napisati poročilo o stanju uparjalnika, v katerem se opredeli vse težave v delovanju uparjalnika, ki bi lahko povzročile poškodbo sistema in ob morebitnem neukrepanju sčasoma privedle do uhajanja ali izpusta hladilnega sredstva

T

9

Sestavni del: namestitev, začetek uporabe in servisiranje termostatskih ekspanzijskih ventilov (TEV) in drugih sestavnih delov

9.01

Razložiti osnovno delovanje različnih vrst regulatorjev ekspanzije (termostatski ekspanzijski ventili, kapilarne cevke) in z njimi povezane nevarnosti uhajanja

T

T

9.02

Namestiti ventile v pravilni položaj

P

9.03

Nastaviti mehanske/elektronske TEV

P

9.04

Nastaviti mehanske in elektronske termostate

9.05

Nastaviti ventil za uravnavanje tlaka

9.06

Nastaviti mehanske in elektronske omejevalnike tlaka

9.07

Preveriti delovanje lovilnika olja

P

9.08

Preveriti stanje filtrskega sušilnika

9.09

Napisati poročilo o stanju teh sestavnih delov, v katerem se opredeli vse težave v delovanju, ki bi lahko povzročile poškodbo sistema in ob morebitnem neukrepanju sčasoma privedle do uhajanja ali izpusta hladilnega sredstva

T

10

Cevi: vzpostavitev neprepustnega cevnega sistema v napravi za hlajenje

10.01

Variti, spajkati in/ali mehko spajkati neprepustne zgibe na kovinske cevi, ki jih je mogoče uporabljati v sistemih za hlajenje in klimatizacijo ali toplotnih črpalkah

P

P

10.02

Izdelati/pregledati nosilce cevi in sestavnih delov

P

P


(1)  UL L 335, 20.12.2007, str. 10.


3.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 304/2008

z dne 2. aprila 2008

o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju glede nepremičnih protipožarnih sistemov in gasilnih aparatov, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (1) ter zlasti člena 5(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za namene zahtev iz Uredbe (ES) št. 842/2006 je treba določiti pravila o usposobljenosti osebja, ki na kraju delovanja sistemov, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, opravlja dejavnosti, ki bi lahko vplivale na njihovo uhajanje.

(2)

Osebju, ki še nima spričevala, vendar je vpisano v program usposabljanja za pridobitev spričevala, je treba za omejen čas omogočiti opravljanje dejavnosti, za katere je potrebna izdaja takega spričevala, da si tako pridobi praktične spretnosti in znanja, potrebne za preizkus znanja, če ga pri tem nadzoruje osebje s spričevalom.

(3)

Številne države članice še nimajo sistema ugotavljanja usposobljenosti ali sistema izdajanja spričeval. Osebju in podjetjem je zato treba omogočiti omejeno obdobje za pridobitev spričevala.

(4)

Da bi se izognili nepotrebni upravni obremenitvi, je treba omogočiti vzpostavitev sistema izdajanja spričeval na podlagi obstoječih kvalifikacijskih shem, če zajeta znanja in spretnosti ter ustrezni sistem ugotavljanja usposobljenosti ustrezajo minimalnim standardom, ki jih predvideva ta uredba.

(5)

S preizkusom znanja je mogoče učinkovito preveriti usposobljenost kandidata za ustrezno izvajanje dejavnosti, ki lahko neposredno ali posredno povzročijo uhajanje.

(6)

Da bi omogočili usposabljanje osebja in izdajanje spričeval osebju, ki je že dejavno na področjih, ki jih zajema ta uredba, in se hkrati izognili motenju opravljanja njihove poklicne dejavnosti, je potrebno zadostno prehodno obdobje, v katerem mora izdajanje spričeval temeljiti na obstoječih kvalifikacijskih shemah in poklicnih izkušnjah.

(7)

Uradno imenovana ocenjevalna telesa in certifikacijski organi morajo zagotoviti skladnost z minimalnimi zahtevami iz te uredbe in s tem prispevati k učinkovitemu in smotrnemu vzajemnemu priznavanju spričeval v vsej Skupnosti.

(8)

Vzajemno priznavanje se ne sme uporabljati za začasna spričevala, saj so lahko zahteve za pridobitev teh spričeval bistveno nižje od obstoječih zahtev v nekaterih državah članicah.

(9)

Podatke o sistemih izdajanja spričeval, v okviru katerih se izdajajo spričevala na podlagi vzajemnega priznavanja, je treba sporočiti Komisiji z obrazcem, določenim z Uredbo Komisije (ES) št. 308/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi obrazca uradnega obvestila o programih držav članic za usposabljanje in izdajanje spričeval v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Komisiji je treba sporočiti podatke o sistemih začasnega izdajanja spričeval.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

V tej uredbi so določene minimalne zahteve za izdajanje spričeval iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 842/2006 v zvezi z nepremičnimi protipožarnimi sistemi in gasilnimi aparati, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, določeni pa so tudi pogoji za vzajemno priznavanje spričeval, izdanih v skladu s temi zahtevami.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za osebje, ki opravlja naslednje dejavnosti v zvezi s protipožarnimi sistemi:

(a)

preverjanje uhajanja pri napravah, ki vsebujejo 3 kg fluoriranih toplogrednih plinov ali več;

(b)

zajem, tudi v zvezi z gasilnimi aparati;

(c)

namestitev;

(d)

vzdrževanje ali servisiranje.

2.   Uporablja se tudi za podjetja, ki izvajajo naslednje dejavnosti v zvezi s protipožarnimi sistemi:

(a)

namestitev;

(b)

vzdrževanje ali servisiranje.

3.   Ta uredba se ne uporablja za kakršno koli proizvodno dejavnost in popravila, ki se izvajajo na proizvajalčevih lokacijah v zvezi s posodami ali z njimi povezanimi deli nepremičnih protipožarnih sistemov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporablja naslednja opredelitev pojmov:

1.

„namestitev“ pomeni prvo sestavo sistema na kraju, kjer se bo uporabljal, in sicer z združitvijo ene ali več posod, ki vsebujejo ali so namenjene vsebovanju gasilnega sredstva s fluoriranimi toplogrednimi plini, z ustreznimi deli, razen tistih delov, ki ne vplivajo na zadrževanje gasilnega sredstva pred njegovim izpustom ob gašenju.

2.

„vzdrževanje ali servisiranje“ pomeni vse dejavnosti, ki obsegajo dela na posodah, ki vsebujejo ali so namenjene vsebovanju gasilnega sredstva s fluoriranimi toplogrednimi plini, ali na z njimi povezanih delih, razen tistih delov, ki ne vplivajo na zadrževanje gasilnega sredstva pred njegovim izpustom ob gašenju.

Člen 4

Pridobivanje spričeval za osebje

1.   Osebje, ki opravlja dejavnosti iz člena 2(1), ima spričevalo iz člena 5 ali 6.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja največ 1 leto za osebje, ki opravlja eno od dejavnosti iz člena 2(1) in je vpisano v program usposabljanja za pridobitev spričevala, ki se izda za ustrezno dejavnost, če to osebje opravlja dejavnost pod nadzorom osebe, ki ima spričevalo, izdano za ustrezno dejavnost.

3.   Države članice se lahko odločijo, da se odstavek 1 ne uporablja v obdobju, ki ne presega datuma iz člena 5(4) Uredbe (ES) št. 842/2006, za osebje, ki opravlja eno ali več dejavnosti iz člena 2(1) te uredbe pred datumom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 842/2006.

Za tako osebje v obdobju iz prvega pododstavka velja, da ima za te dejavnosti za namene zahtev iz Uredbe (ES) št. 842/2006 ustrezno spričevalo.

Člen 5

Spričevala za osebje

1.   Certifikacijski organ iz člena 10 izda spričevalo osebju, ki je opravilo teoretični in praktični preizkus znanja, ki ga je organiziralo ocenjevalno telo iz člena 11 in je zajemal minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi.

2.   Spričevalo vsebuje vsaj naslednje:

(a)

ime certifikacijskega organa, ime in priimek imetnika, številko spričevala ter morebitni datum poteka veljavnosti;

(b)

dejavnosti, ki jih ima imetnik spričevala pravico opravljati;

(c)

datum izdaje in podpis izdajatelja.

3.   Kadar obstoječi sistem izdajanja spričeval na podlagi preizkusa znanja vključuje minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi, ter izpolnjuje zahteve iz členov 10 in 11, z njim povezano potrdilo pa ne vsebuje elementov iz odstavka 2 tega člena, lahko certifikacijski organ iz člena 10 imetniku te kvalifikacije izda spričevalo brez ponovitve preizkusa znanja.

4.   Kadar obstoječi sistem izdajanja spričeval na podlagi preizkusa znanja izpolnjuje zahteve iz členov 10 in 11 ter delno vključuje minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi, lahko certifikacijski organi kandidatu izdajo spričevalo, če opravi dodaten preizkus spretnosti in znanj, ki jih obstoječi sistem izdajanja spričeval ne obsega, ta preizkus pa organizira ocenjevalno telo iz člena 11.

Člen 6

Začasna spričevala za osebje

1.   Države članice lahko uporabljajo sistem izdajanja začasnih spričeval za osebje iz člena 2(1) v skladu z odstavkom 2 ali 3 ali odstavkoma 2 in 3 tega člena.

Začasna spričevala iz odstavkov 2 in 3 prenehajo veljati najpozneje 4. julija 2010.

2.   Za osebje, ki ima potrdilo, izdano v okviru obstoječih kvalifikacijskih shem, za dejavnosti iz člena 2(1), velja, da ima začasno spričevalo.

Države članice opredelijo potrdila, ki veljajo kot začasna spričevala za dejavnosti iz člena 2(1), ki jih ima imetnik pravico opravljati.

3.   Osebju, ki je pred datumom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 842/2006 pridobilo poklicne izkušnje v dejavnostih, izda pravna ali fizična oseba, ki jo imenuje država članica, začasno spričevalo.

V začasnem spričevalu so navedene dejavnosti, za katere se spričevalo izda, in datum poteka veljavnosti.

Člen 7

Pridobivanje spričeval za podjetja

1.   Podjetja iz člena 2(2) imajo spričevalo iz člena 8 ali 9.

2.   Države članice se lahko odločijo, da se odstavek 1 ne uporablja v obdobju, ki ne presega datuma iz člena 5(4) Uredbe (ES) št. 842/2006, za podjetja, ki izvajajo eno ali več dejavnosti iz člena 2(2) te uredbe pred datumom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 842/2006.

Člen 8

Spričevala za podjetja

1.   Certifikacijski organ iz člena 10 izda spričevalo podjetju za eno ali več dejavnosti iz člena 2(2), če izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

zaposlovanje osebja, ki mu je bilo izdano spričevalo v skladu s členom 5 za dejavnosti, za katere je potrebna izdaja spričevala, v zadostnem številu, da pokrije predvideni obseg dejavnosti;

(b)

dokaz, da so osebju, ki opravlja dejavnosti, za katere je potrebna izdaja spričevala, na voljo potrebna orodja in postopki.

2.   Spričevalo vsebuje vsaj naslednje:

(a)

ime certifikacijskega organa, ime in priimek imetnika, številko spričevala ter morebitni datum poteka veljavnosti;

(b)

dejavnosti, ki jih ima imetnik spričevala pravico opravljati;

(c)

datum izdaje in podpis izdajatelja.

Člen 9

Začasna spričevala za osebje

1.   Države članice lahko uporabljajo sistem izdajanja začasnih spričeval za podjetja iz člena 2(2) v skladu z odstavkom 2 ali 3 ali odstavkoma 2 in 3 tega člena.

Začasna spričevala iz odstavkov 2 in 3 prenehajo veljati najpozneje 4. julija 2010.

2.   Za podjetja, ki imajo spričevalo, izdano v okviru obstoječih shem za izdajo spričeval, za dejavnosti iz člena 2(2), velja, da imajo začasno spričevalo.

Države članice opredelijo potrdila, ki veljajo kot začasna spričevala za dejavnosti iz člena 2(2), ki jih ima imetnik pravico opravljati.

3.   Podjetjem, ki zaposlujejo osebje, ki ima spričevalo za dejavnosti, za katere je potrebna izdaja spričevala za namene člena 2(2), izda začasno spričevalo pravna ali fizična oseba, ki jo določi država članica.

V začasnem spričevalu so navedene dejavnosti, ki jih ima imetnik pravico opravljati, in datum poteka veljavnosti.

Člen 10

Certifikacijski organ

1.   Certifikacijski organ se opredeli z nacionalnim zakonom ali predpisom ali pa ga imenuje pristojni organ države članice ali druge pravne ali fizične osebe, ki imajo to pravico, za organ, ki lahko izdaja spričevala osebju ali podjetjem, ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz člena 2.

Certifikacijski organ je pri izvajanju svojih dejavnosti neodvisen in nepristranski.

2.   Certifikacijski organ določi in izvaja postopke za izdajo, začasni preklic in odvzem spričeval.

3.   Certifikacijski organ vodi evidenco, ki omogoča preverjanje statusa osebe ali podjetja s spričevalom. Na podlagi evidence je razvidno, da je bil postopek izdaje spričevala pravilno izveden. Evidenca se vodi najmanj 5 let.

Člen 11

Ocenjevalno telo

1.   Ocenjevalno telo, ki ga imenuje pristojni organ države članice ali druge pravne ali fizične osebe, ki imajo to pravico, organizira preizkuse znanja za osebje iz člena 2(1). Certifikacijski organ iz člena 10 je lahko prav tako primeren za ocenjevalno telo.

Ocenjevalno telo je pri izvajanju svojih dejavnosti neodvisno in nepristransko.

2.   Preizkusi znanja so načrtovani in oblikovani tako, da zagotavljajo preizkus minimalnih spretnosti in znanj, določenih v Prilogi.

3.   Ocenjevalno telo sprejme postopke poročanja in vodi evidenco ter tako omogoči dokumentiranje posameznih in skupnih rezultatov ocenjevanja.

4.   Ocenjevalno telo zagotovi, da imajo izpraševalci, določeni za testiranje, potrebno znanje o ustreznih izpraševalnih metodah in dokumentih ter da so ustrezno usposobljeni na področju, s katerega bo preizkus znanja potekal. Poleg tega poskrbi, da so za praktične teste na voljo potrebna oprema, orodja in materiali.

Člen 12

Uradno obvestilo

1.   Države članice do 4. julija 2008 uradno obvestijo Komisijo, da nameravajo uporabiti sistem izdajanja začasnih spričeval v skladu s členom 6 ali 9 ali obema.

2.   Države članice do 4. januarja 2009 po potrebi uradno obvestijo Komisijo o imenovanih pravnih ali fizičnih osebah, ki imajo pravico izdajati začasna spričevala, in o veljavnih nacionalnih določbah, na podlagi katerih dokumenti, izdani v okviru obstoječih sistemov izdajanja spričeval, veljajo kot začasna spričevala.

3.   Države članice do 4. januarja 2009 uradno obvestijo Komisijo o imenih in kontaktnih podatkih certifikacijskih organov za osebje in podjetja, ki jih zajema člen 10, ter o naslovih spričeval za osebje, ki izpolnjuje zahteve iz člena 5, in za podjetja, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 8, in sicer z uporabo obrazca, določenega z Uredbo (ES) št. 308/2008.

4.   Države članice dopolnijo uradno obvestilo, predloženo v skladu z odstavkom 3, s pomembnimi novimi informacijami in ga nemudoma predložijo Komisiji.

Člen 13

Pogoji za vzajemno priznavanje

1.   Vzajemno priznavanje spričeval, izdanih v drugih državah članicah, velja le za spričevala, izdana v skladu s členom 5 za osebje in členom 8 za podjetja.

2.   Države članice lahko zahtevajo, da imetniki spričeval, izdanih v drugi državi članici, predložijo prevod spričevala v drugem uradnem jeziku Skupnosti.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. aprila 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(2)  Glej stran 28 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/540/ES (UL L 198, 31.7.2007, str. 35).


PRILOGA

Minimalne zahteve glede spretnosti in znanj, ki jih preverjajo ocenjevalna telesa

Preizkus znanja iz člena 5(1) in člena 11(2) vključuje naslednje:

(a)

teoretični test z enim ali več vprašanji za preizkušanje spretnosti ali znanj, kadar je v stolpcu „Vrsta testa“ oznaka T;

(b)

praktični test, v katerem kandidat opravi zahtevano nalogo z ustreznim materialom, orodjem in opremo, kadar je v stolpcu „Vrsta testa“ oznaka P.


Minimalna znanja in spretnosti

Vrsta testa

1.

Osnovno poznavanje pomembnih tem, povezanih z okoljem (podnebne spremembe, Kjotski protokol, potencial globalnega segrevanja pri fluoriranih toplogrednih plinih)

T

2.

Osnovno poznavanje ustreznih tehničnih standardov

T

3.

Osnovno poznavanje ustreznih določb Uredbe (ES) št. 842/2006 in ustreznih uredb za izvajanje določb Uredbe (ES) št. 842/2006

T

4.

Dobro poznavanje različnih vrst protipožarne opreme na trgu, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline

T

5.

Dobro poznavanje vrst ventilov in sprožilnih mehanizmov, varnega ravnanja ter preprečevanja izpustov in uhajanja

T

6.

Dobro poznavanje opreme in orodja, potrebnih za varno ravnanje in delo

T

7.

Usposobljenost za namestitev posod protipožarnih sistemov, namenjenih za zadrževanje fluoriranih toplogrednih plinov

P

8.

Poznavanje pravilnih postopkov za premikanje posod s fluoriranimi toplogrednimi plini pod pritiskom

T

9.

Usposobljenost za preverjanje evidence sistema pred preverjanjem uhajanja in za ugotavljanje pomembnih podatkov o morebitnih ponavljajočih se težavah ali problematičnih področjih, ki jih je treba upoštevati

T

10.

Usposobljenost za vizualno in ročno preverjanje sistemov, da se ugotovi uhajanje, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1497/2007 z dne 18. decembra 2007 o določitvi standardnih zahtev glede preverjanja uhajanja za nepremične protipožarne sisteme, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (1)

P

11.

Poznavanje okolju prijaznih postopkov za zajem fluoriranih toplogrednih plinov iz protipožarnih sistemov in za napolnitev teh sistemov z njimi

T


(1)  UL L 333, 19.12.2007, str. 4.


3.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 305/2008

z dne 2. aprila 2008

o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema določene fluorirane toplogredne pline iz visokonapetostnih stikalnih mehanizmov, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (1) ter zlasti člena 5(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za namene zahtev iz Uredbe (ES) št. 842/2006 je treba določiti pravila o usposobljenosti osebja, ki opravlja dela na opremi, ki vsebuje določene fluorirane toplogredne pline, ta dela pa lahko povzročijo uhajanje.

(2)

Osebju, ki še nima spričevala, vendar je vpisano v program usposabljanja za pridobitev spričevala, je treba za omejen čas omogočiti opravljanje dejavnosti, za katere je potrebna izdaja takega spričevala, da si tako pridobi praktične spretnosti in znanja, potrebne za preizkus znanja, če ga pri tem nadzoruje osebje s spričevalom.

(3)

Številne države članice še nimajo sistema ugotavljanja usposobljenosti ali sistema izdajanja spričeval. Osebju je zato treba omogočiti omejeno obdobje za pridobitev spričevala.

(4)

Da bi se izognili nepotrebni upravni obremenitvi, je treba omogočiti vzpostavitev sistema izdajanja spričeval na podlagi obstoječih kvalifikacijskih shem, če zajeta znanja in spretnosti ter ustrezni sistem ugotavljanja usposobljenosti ustrezajo minimalnim standardom, ki jih predvideva ta uredba.

(5)

Pravne ali fizične osebe, ki proizvajajo ali upravljajo visokonapetostne stikalne mehanizme so lahko imenovana za ocenjevalno telo ali certifikacijski organ ali oboje, če izpolnjujejo ustrezne zahteve.

(6)

S preizkusom znanja je mogoče učinkovito preveriti usposobljenost kandidata za ustrezno izvajanje dejavnosti, ki lahko neposredno ali posredno povzročijo uhajanje.

(7)

Uradno imenovana ocenjevalna telesa in certifikacijski organi morajo zagotoviti skladnost z minimalnimi zahtevami iz te uredbe in s tem prispevati k učinkovitemu in smotrnemu vzajemnemu priznavanju spričeval v vsej Skupnosti.

(8)

Podatke o sistemih izdajanja spričeval, v okviru katerih se izdajajo spričevala na podlagi vzajemnega priznavanja, je treba sporočiti Komisiji z obrazcem, določenim z Uredbo Komisije (ES) št. 308/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi obrazca uradnega obvestila o programih držav članic za usposabljanje in izdajanje spričeval v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

V tej uredbi so določene minimalne zahteve glede izdajanja spričeval osebju, ki zajema določene fluorirane toplogredne pline iz visokonapetostnih stikalnih mehanizmov, določeni pa so tudi pogoji za vzajemno priznavanje spričeval, izdanih v skladu s temi zahtevami.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi „visokonapetostni stikalni mehanizem“ pomeni stikalne naprave in njihove kombinacije z ustrezno nadzorno, merilno, zaščitno in upravljalno opremo ter skupine takih naprav in opreme skupaj z medsebojnimi povezavami, dodatno opremo, ohišjem in ogrodjem, katerih namen je proizvodnja, prenos, distribucija in pretvorba električne energije pod nazivno napetostjo več kot 1 000 V.

Člen 3

Pridobivanje spričeval za osebje

1.   Osebje, ki opravlja dejavnost iz člena 1, ima spričevalo iz člena 4.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja največ 1 leto za osebje, ki je vpisano v program usposabljanja za pridobitev spričevala, če to osebje opravlja dejavnost pod nadzorom osebe s spričevalom.

3.   Države članice se lahko odločijo, da se odstavek 1 ne uporablja v obdobju, ki ne presega datuma iz člena 5(4) Uredbe (ES) št. 842/2006, za osebje, ki opravlja dejavnost iz člena 1 te uredbe pred datumom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 842/2006.

Za tako osebje v obdobju iz prvega pododstavka velja, da ima za to dejavnost za namene zahtev iz Uredbe (ES) št. 842/2006 ustrezno spričevalo.

Člen 4

Izdajanje spričeval osebju

1.   Certifikacijski organ iz člena 5 izda spričevalo osebju, ki je opravilo teoretični in praktični preizkus znanja, ki ga je organiziralo ocenjevalno telo iz člena 6 ter je zajemal minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi.

2.   Spričevalo vsebuje vsaj naslednje:

(a)

ime certifikacijskega organa, ime in priimek imetnika, številko spričevala in morebitni datum poteka veljavnosti;

(b)

dejavnost, ki jo ima imetnik spričevala pravico opravljati;

(c)

datum izdaje in podpis izdajatelja.

3.   Kadar obstoječi sistem izdajanja spričeval na podlagi preizkusa znanja vključuje minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi, ter izpolnjuje zahteve iz členov 5 in 6, z njim povezano potrdilo pa ne vsebuje elementov iz odstavka 2 tega člena, lahko certifikacijski organ iz člena 5 imetniku te kvalifikacije izda spričevalo brez ponovitve preizkusa znanja.

4.   Kadar obstoječi sistem izdajanja spričeval na podlagi preizkusa znanja izpolnjuje zahteve iz členov 5 in 6 ter delno vključuje minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi, lahko certifikacijski organi kandidatu izdajo spričevalo, če opravi dodaten preizkus spretnosti in znanj, ki jih obstoječi sistem izdajanja spričeval ne obsega, ta preizkus pa organizira ocenjevalno telo iz člena 6.

Člen 5

Certifikacijski organ

1.   Certifikacijski organ se opredeli z nacionalnim zakonom ali predpisom ali pa ga imenuje pristojni organ države članice ali druge pravne ali fizične osebe, ki imajo to pravico, za organ, ki lahko izdaja spričevala osebju, ki opravlja dejavnost iz člena 1.

Certifikacijski organ je pri izvajanju svojih dejavnosti nepristranski.

2.   Certifikacijski organ določi in izvaja postopke za izdajo, začasni preklic in odvzem spričeval.

3.   Certifikacijski organ vodi evidenco, ki omogoča preverjanje statusa osebe s spričevalom. Na podlagi evidence je razvidno, da je bil postopek izdaje spričevala pravilno izveden. Evidenca se vodi najmanj 5 let.

Člen 6

Ocenjevalno telo

1.   Ocenjevalno telo, ki ga imenuje pristojni organ države članice ali druge pravne ali fizične osebe, ki imajo to pravico, organizira preizkuse znanja za osebje iz člena 1. Certifikacijski organ iz člena 5 je lahko prav tako primeren za ocenjevalno telo.

Ocenjevalno telo je pri izvajanju svojih dejavnosti nepristransko.

2.   Preizkusi znanja so načrtovani in oblikovani tako, da zagotavljajo preizkus minimalnih spretnosti in znanj, določenih v Prilogi.

3.   Ocenjevalno telo sprejme postopke poročanja in vodi evidenco ter tako omogoči dokumentiranje posameznih in skupnih rezultatov ocenjevanja.

4.   Ocenjevalno telo zagotovi, da imajo izpraševalci, določeni za testiranje, potrebno znanje o ustreznih izpraševalnih metodah in dokumentih ter da so ustrezno usposobljeni na področju, s katerega bo preizkus znanja potekal. Poleg tega poskrbi, da so za praktične teste na voljo potrebna oprema, orodja in materiali.

Člen 7

Uradno obvestilo

1.   Države članice do 4. januarja 2009 uradno obvestijo Komisijo o imenih in kontaktnih podatkih certifikacijskih organov za osebje, ki ga zajema člen 5, ter o naslovih spričeval za osebje, ki izpolnjuje zahteve iz člena 4, in sicer z uporabo obrazca, določenega z Uredbo (ES) št. 308/2008.

2.   Države članice dopolnijo uradno obvestilo, predloženo v skladu z odstavkom 1, s pomembnimi novimi informacijami in ga nemudoma predložijo Komisiji.

Člen 8

Pogoji za vzajemno priznavanje

1.   Vzajemno priznavanje spričeval, izdanih v drugih državah članicah, velja za spričevala, izdana v skladu s členom 4.

2.   Države članice lahko zahtevajo, da imetniki spričeval, izdanih v drugi državi članici, predložijo prevod potrdila v drugem uradnem jeziku Skupnosti.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. aprila 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(2)  Glej stran 28 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/540/ES (UL L 198, 31.7.2007, str. 35).


PRILOGA

Minimalne zahteve glede spretnosti in znanj, ki jih preverjajo ocenjevalna telesa

Preizkus znanja iz člena 4(1) in člena 6(2) vključuje naslednje:

(a)

teoretični test z enim ali več vprašanji za preizkušanje spretnosti ali znanj, kadar je v stolpcu „Vrsta testa“ oznaka T;

(b)

praktični test, v katerem kandidat opravi zahtevano nalogo z ustreznim materialom, orodjem in opremo, kadar je v stolpcu „Vrsta testa“ oznaka P.


Št.

Minimalna znanja in spretnosti

Vrsta testa

1

Osnovno poznavanje pomembnih tem, povezanih z okoljem (podnebne spremembe, Kjotski protokol, potencial globalnega segrevanja), ter ustreznih določb Uredbe (ES) št. 842/2006 in uredb za izvajanje določb Uredbe (ES) št. 842/2006

T

2

Fizikalne, kemijske in okoljske lastnosti SF6

T

3

Uporaba SF6 v električni opremi (izolacija, gašenje električnega obloka)

T

4

Kakovost SF6 glede na ustrezne industrijske standarde (1)

T

5

Razumevanje zasnove električne opreme

T

6

Preverjanje kakovosti SF6

P

7

Zajem SF6 in zmesi SF6 ter prečiščevanje SF6

P

8

Shranjevanje in prevoz SF6

T

9

Upravljanje opreme za zajem SF6

P

10

Upravljanje neprepustnih vrtalnih sistemov, če je potrebno

P

11

Ponovna uporaba SF6 in različne kategorije ponovne uporabe

T

12

Dela na odprtih predelkih, ki vsebujejo SF6

P

13

Nevtralizacija stranskih produktov SF6

T

14

Spremljanje SF6 in ustreznih obveznosti glede beleženja podatkov v okviru nacionalne zakonodaje ali zakonodaje Skupnosti ali mednarodnih sporazumov

T


(1)  Na primer IEC 60376 in IEC 60480.


3.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 306/2008

z dne 2. aprila 2008

o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema nekatera topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (1) ter zlasti člena 5(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za namene zahtev iz Uredbe (ES) št. 842/2006 je treba določiti pravila o usposobljenosti osebja, ki opravlja dela na opremi, ki vsebuje določene fluorirane toplogredne pline, ta dela pa lahko povzročijo uhajanje.

(2)

Osebju, ki še nima spričevala, vendar je vpisano v program usposabljanja za pridobitev spričevala, je treba za omejen čas omogočiti opravljanje dejavnosti, za katere je potrebna izdaja takega spričevala, da si tako pridobi praktične spretnosti in znanja, potrebne za preizkus znanja, če ga pri tem nadzoruje osebje s spričevalom.

(3)

Številne države članice še nimajo sistema ugotavljanja usposobljenosti ali sistema izdajanja spričeval. Osebju je zato treba omogočiti omejeno obdobje za pridobitev spričevala.

(4)

Da bi se izognili nepotrebni upravni obremenitvi, je treba omogočiti vzpostavitev sistema izdajanja spričeval na podlagi obstoječih kvalifikacijskih shem, če zajeta znanja in spretnosti ter ustrezni sistem ugotavljanja usposobljenosti ustrezajo minimalnim standardom, ki jih predvideva ta uredba.

(5)

Pravne ali fizične osebe, ki proizvajajo ali upravljajo opremo, ki vsebuje topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov, so lahko imenovana za ocenjevalno telo ali certifikacijski organ ali oboje, če izpolnjujejo ustrezne zahteve.

(6)

Da se preprečijo nepotrebni upravni stroški, mora imeti država članica, v kateri se topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov zdaj ne uporabljajo, pravico do tega, da ne vzpostavi celovitega sistema izdajanja spričeval, če ta država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se lahko spričevala izdajajo brez prevelikih zamud, če bi bila zahtevana v prihodnosti, in tako prepreči nedovoljene ovire za vstop na trg.

(7)

S preizkusom znanja je mogoče učinkovito preveriti usposobljenost kandidata za ustrezno izvajanje dejavnosti, ki lahko neposredno ali posredno povzročijo uhajanje.

(8)

Uradno imenovana ocenjevalna telesa in certifikacijski organi morajo zagotoviti skladnost z minimalnimi zahtevami iz te uredbe in s tem prispevati k učinkovitemu in smotrnemu vzajemnemu priznavanju spričeval v vsej Skupnosti.

(9)

Podatke o sistemih izdajanja spričeval, v okviru katerih se izdajajo spričevala na podlagi vzajemnega priznavanja, je treba sporočiti Komisiji z obrazcem, določenim z Uredbo Komisije (ES) št. 308/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi obrazca uradnega obvestila o programih držav članic za usposabljanje in izdajanje spričeval v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

V tej uredbi so določene minimalne zahteve za izdajanje spričeval osebju, ki zajema nekatera topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, določeni pa so tudi pogoji za vzajemno priznavanje spričeval, izdanih v skladu s temi zahtevami.

Člen 2

Pridobivanje spričeval za osebje

1.   Osebje, ki opravlja dejavnosti iz člena 1, ima spričevalo iz člena 4.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja največ 1 leto za osebje, ki je vpisano v program usposabljanja za pridobitev spričevala, če to osebje opravlja dejavnost pod nadzorom osebe, ki ima spričevalo.

3.   Države članice se lahko odločijo, da se odstavek 1 ne uporablja v obdobju, ki ne presega datuma iz člena 5(4) Uredbe (ES) št. 842/2006, za osebje, ki opravlja dejavnost iz člena 1 te uredbe pred datumom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 842/2006.

Za tako osebje v obdobju iz prvega pododstavka velja, da ima za to dejavnost za namene zahtev iz Uredbe (ES) št. 842/2006 ustrezno spričevalo.

Člen 3

Izdajanje spričeval osebju

1.   Certifikacijski organ iz člena 4 izda spričevalo osebju, ki opravi teoretični in praktični preizkus, ki ga organizira ocenjevalno telo iz člena 5 in ki zajema minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi.

2.   Spričevalo vsebuje vsaj naslednje:

(a)

ime certifikacijskega organa, ime in priimek imetnika, številko spričevala ter morebitni datum poteka veljavnosti;

(b)

dejavnost, ki jo ima imetnik spričevala pravico opravljati;

(c)

datum izdaje in podpis izdajatelja.

3.   Kadar obstoječi sistem izdajanja spričeval na podlagi preizkusa znanja vključuje minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi, in izpolnjuje zahteve iz členov 4 in 5, z njim povezano potrdilo pa ne vsebuje elementov iz odstavka 2 tega člena, lahko certifikacijski organ iz člena 4 imetniku te kvalifikacije izda spričevalo brez ponovitve preizkusa znanja.

4.   Kadar obstoječi sistem izdajanja spričeval na podlagi preizkusa znanja izpolnjuje zahteve iz členov 4 in 5 ter delno vključuje minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi, lahko certifikacijski organi kandidatu izdajo spričevalo, če opravi dodaten preizkus spretnosti in znanj, ki jih obstoječi sistem izdajanja spričeval ne obsega, ta preizkus pa organizira ocenjevalno telo iz člena 5.

Člen 4

Certifikacijski organ

1.   Certifikacijski organ se opredeli z nacionalnim zakonom ali predpisom ali pa ga imenuje pristojni organ države članice ali druge pravne ali fizične osebe, ki imajo to pravico, za organ, ki lahko izdaja spričevala osebju, ki opravlja dejavnost iz člena 1.

Certifikacijski organ je pri izvajanju svojih dejavnosti nepristranski.

2.   Certifikacijski organ določi in izvaja postopke za izdajo, začasni preklic in odvzem spričeval.

3.   Certifikacijski organ vodi evidenco, ki omogoča preverjanje statusa osebe s spričevalom. Na podlagi evidence je razvidno, da je bil postopek izdaje spričevala pravilno izveden. Evidenca se vodi najmanj 5 let.

Člen 5

Ocenjevalno telo

1.   Ocenjevalno telo, ki ga imenuje pristojni organ države članice ali druge pravne ali fizične osebe, ki imajo to pravico, organizira preizkuse znanja za osebje iz člena 1. Certifikacijski organ iz člena 4 je lahko prav tako primeren za ocenjevalno telo.

Ocenjevalno telo je pri izvajanju svojih dejavnosti nepristransko.

2.   Preizkusi znanja so načrtovani in oblikovani tako, da zagotavljajo preizkus minimalnih spretnosti in znanj, določenih v Prilogi.

3.   Ocenjevalno telo sprejme postopke poročanja in vodi evidenco ter tako omogoči dokumentiranje posameznih in skupnih rezultatov ocenjevanja.

4.   Ocenjevalno telo zagotovi, da imajo izpraševalci, določeni za testiranje, potrebno znanje o ustreznih izpraševalnih metodah in dokumentih ter da so ustrezno usposobljeni na področju, s katerega bo preizkus znanja potekal. Poleg tega poskrbi, da so za praktične teste na voljo potrebna oprema, orodja in materiali.

Člen 6

Uradno obvestilo

1.   Države članice do 4. januarja 2009 uradno obvestijo Komisijo o imenih in kontaktnih podatkih certifikacijskih organov za osebje, ki ga zajema člen 4, ter o naslovih spričeval za osebje, ki izpolnjuje zahteve iz člena 3, in sicer z uporabo obrazca, določenega z Uredbo (ES) št. 308/2008.

2.   Če se v državi članici topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov ne uporabljajo, se lahko ta država članica odloči, da ne bo imenovala certifikacijskega organa ali ocenjevalnega telesa iz členov 4 in 5 ali obeh, preden se v prihodnosti pojavi potreba po takih spričevalih. V tem primeru zadevna država članica v skladu z nacionalno zakonodajo sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se lahko taka spričevala izdajajo brez prevelikih zamud, če bi bila zahtevana v prihodnosti.

Države članice do 4. januarja 2009 uradno obvestijo Komisijo, da nameravajo take ukrepe sprejeti, sporočijo pa tudi ukrepe, sprejete v skladu s tem odstavkom. V tem primeru se odstavek 1 ne uporablja.

3.   Države članice dopolnijo uradno obvestilo, predloženo v skladu z odstavkom 1, s pomembnimi novimi informacijami in ga nemudoma predložijo Komisiji.

Člen 7

Pogoji za vzajemno priznavanje

1.   Vzajemno priznavanje spričeval, izdanih v drugih državah članicah, velja za spričevala, izdana v skladu s členom 3.

2.   Države članice lahko zahtevajo, da imetniki spričeval, izdanih v drugi državi članici, predložijo prevod spričevala v drugem uradnem jeziku Skupnosti.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. aprila 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(2)  Glej stran 28 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/540/ES (UL L 198, 31.7.2007, str. 35).


PRILOGA

Minimalne zahteve glede spretnosti in znanj, ki jih preverjajo ocenjevalna telesa

Preizkus znanja iz člena 3(1) in člena 5(2) vključuje naslednje:

(a)

teoretični test z enim ali več vprašanji za preizkušanje spretnosti ali znanj, kadar je v stolpcu „Vrsta testa“ oznaka T;

(b)

praktični test, v katerem kandidat opravi zahtevano nalogo z ustreznim materialom, orodjem in opremo, kadar je v stolpcu „Vrsta testa“ oznaka P.


Št.

Minimalna znanja in spretnosti

Vrsta testa

1.

Osnovno poznavanje pomembnih tem, povezanih z okoljem (podnebne spremembe, Kjotski protokol, potencial globalnega segrevanja), ter ustreznih določb Uredbe (ES) št. 842/2006 in uredb za izvajanje določb Uredbe (ES) št. 842/2006

T

2.

Fizikalne, kemijske in okoljske lastnosti fluoriranih toplogrednih plinov, ki se uporabljajo kot topila

T

3.

Uporaba fluoriranih toplogrednih plinov kot topil

T

4.

Zajem topil na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov

P

5.

Shranjevanje in prevoz topil na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov

T

6.

Upravljanje opreme za zajem pri opremi, ki vsebuje topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov

P


3.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 307/2008

z dne 2. aprila 2008

o določitvi minimalnih zahtev za programe usposabljanja in pogojev za vzajemno priznavanje potrdil o usposabljanju za osebje glede klimatskih naprav v nekaterih motornih vozilih, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (1) ter zlasti člena 5(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2006/40/ES o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS (2) predvideva obvezno uvedbo klimatskih naprav z nizkim potencialom globalnega segrevanja v motorna vozila od leta 2011. V Uredbi (ES) št. 842/2006 je kot kratkoročen ukrep zahtevana določitev pravil o ustrezni usposobljenosti osebja, ki zajema fluorirane toplogredne pline iz takih sistemov.

(2)

Osebju, ki je vpisano v program usposabljanja z namenom pridobitve potrdila o usposabljanju, je treba za določen čas omogočiti opravljanje dejavnosti, ki jih ta program usposabljanja vključuje in za katere se zahteva potrdilo o usposabljanju, če ga nadzira osebje, ki tako potrdilo ima.

(3)

Da bi omogočili usposabljanje osebja in izdajanje potrdil osebju, ki je že dejavno na področjih, ki jih zajema ta uredba, in se hkrati izognili motenju opravljanja njihove poklicne dejavnosti, je potrebno zadostno prehodno obdobje, v katerem se lahko osebje, ki je usposobljeno v skladu z obstoječimi kvalifikacijskimi shemami ali ima poklicne izkušnje, šteje kot ustrezno usposobljeno za namen Uredbe (ES) št. 842/2006.

(4)

Da bi se izognili nepotrebni upravni obremenitvi, je treba omogočiti priznanje obstoječih kvalifikacijskih shem, če zajeta znanja in spretnosti ter ustrezni sistem ugotavljanja usposobljenosti ustrezajo minimalnim standardom, ki jih predvideva ta uredba.

(5)

Uradno imenovani organi, ki izdajajo potrdila, morajo zagotoviti skladnost z minimalnimi zahtevami iz te uredbe ter s tem prispevati k učinkovitemu in smotrnemu vzajemnemu priznavanju potrdil o usposabljanju v vsej Skupnosti.

(6)

Podatke o sistemih izdajanja potrdil, v okviru katerih se izdajajo potrdila na podlagi vzajemnega priznavanja, je treba sporočiti Komisiji z obrazcem, določenim z Uredbo Komisije (ES) št. 308/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi obrazca uradnega obvestila o programih držav članic za usposabljanje in izdajanje spričeval v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Komisiji je treba sporočiti informacije o priznavanju obstoječih sistemov ugotavljanja usposobljenosti ali poklicnih izkušenj v prehodnem obdobju.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (4)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

V tej uredbi so določene minimalne zahteve za programe usposabljanja osebja, ki zajema določene fluorirane toplogredne pline iz klimatskih naprav v motornih vozilih, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2006/40/ES, določeni pa so tudi pogoji za vzajemno priznavanje potrdil o usposabljanju, izdanih v skladu s temi zahtevami.

Člen 2

Usposabljanje osebja

1.   Samo tisto osebje, ki ima potrdilo o usposabljanju iz člena 3, se šteje kot ustrezno usposobljeno za opravljanje dejavnosti iz člena 1.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja največ 12 mesecev za osebje, ki je vpisano v program usposabljanja za pridobitev potrdila o usposabljanju, če to osebje opravlja dejavnost pod nadzorom osebe, ki se šteje kot ustrezno usposobljena.

3.   Države članice se lahko odločijo, da se najpozneje do 4. julija 2010 odstavek 1 ne uporablja za:

(a)

osebje, ki ima potrdilo, izdano v skladu z obstoječimi kvalifikacijskimi shemami, za dejavnost iz člena 1, ki ga kot takega opredeli država članica; ali

(b)

osebje s poklicnimi izkušnjami na področju dejavnosti iz člena 1, ki jih je pridobilo pred 4. julijem 2008.

Tako osebje se za obdobje, navedeno v prvem pododstavku, šteje kot ustrezno usposobljeno za opravljanje dejavnosti iz člena 1.

Člen 3

Izdajanje potrdil o usposabljanju osebju

1.   Organ, ki izdaja potrdila, se opredeli z nacionalnim zakonom ali predpisom ali pa ga imenuje pristojni organ države članice ali druge pravne ali fizične osebe, ki imajo to pravico.

2.   Organ za izdajo potrdil iz odstavka 1 izdaja potrdila o usposabljanju osebju, ki je končalo program usposabljanja, ki je zajemal minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi.

3.   Potrdilo o usposabljanju vsebuje vsaj naslednje:

(a)

ime organa, ki je izdal potrdilo, ime in priimek imetnika ter registrsko številko;

(b)

dejavnost, ki jo ima imetnik potrdila o usposabljanju pravico opravljati;

(c)

datum izdaje in podpis izdajatelja.

4.   Kadar obstoječi program usposabljanja obsega minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi, z njim povezano potrdilo pa ne vsebuje elementov iz odstavka 3 tega člena, lahko organ za izdajo potrdil iz odstavka 1 imetniku te kvalifikacije izda potrdilo o usposabljanju brez ponovitve programa usposabljanja.

Člen 4

Uradno obvestilo

1.   Države članice do 4. julija 2008 uradno obvestijo Komisijo, da nameravajo uporabiti točko (a) ali (b) prvega pododstavka člena 2(3), tako da opredelijo obstoječe sisteme ugotavljanja usposobljenosti ali pogoje glede na poklicne izkušnje, na podlagi katerih se osebje šteje kot ustrezno usposobljeno.

2.   Države članice do 4. januarja 2009 uradno obvestijo Komisijo o imenih in kontaktnih podatkih organov, ki izdajajo potrdila, za osebje, ki ga zajema člen 3(1), ter o naslovih potrdil o usposabljanju za osebje, ki izpolnjuje zahteve iz člena 3(2) in Priloge, in sicer z uporabo obrazca, določenega z Uredbo (ES) št. 308/2008.

3.   Države članice dopolnijo uradno obvestilo, predloženo v skladu z odstavkom 2, s pomembnimi novimi informacijami in ga nemudoma predložijo Komisiji.

Člen 5

Pogoji za vzajemno priznavanje

1.   Države članice vzajemno priznajo potrdila o usposabljanju, izdana v drugih državah članicah v skladu s členom 3.

2.   Države članice lahko zahtevajo, da imetniki potrdil o usposabljanju, izdanih v drugi državi članici, predložijo prevod potrdila v drugem uradnem jeziku Skupnosti.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. aprila 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 161, 14.6.2006, str. 12.

(3)  Glej stran 28 tega Uradnega lista.

(4)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/540/ES (UL L 198, 31.7.2007, str. 35).


PRILOGA

Minimalne zahteve glede spretnosti in znanj, ki jih morajo vključevati programi usposabljanja

Program usposabljanja iz člena 3(2) zajema naslednje:

(a)

teoretični modul, ki je v stolpcu „Vrsta modula“ označen s T, ter

(b)

praktični modul, v katerem kandidat opravi zahtevano nalogo z ustreznim materialom, orodji in opremo ter je v stolpcu „Vrsta modula“ označen s P.


Minimalna znanja in spretnosti

Vrsta modula

1.   

Delovanje klimatskih naprav, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, v motornih vozilih, vpliv hladilnih sredstev s fluoriranimi toplogrednimi plini na okolje in ustrezni okoljski predpisi

1.1

Osnovno poznavanje delovanja klimatskih naprav v motornih vozilih

T

1.2

Osnovno poznavanje uporabe in lastnosti fluoriranih toplogrednih plinov, ki se uporabljajo kot hladilna sredstva v klimatskih napravah v motornih vozilih, ter vpliva emisij teh plinov na okolje (razred velikosti njihovega potenciala globalnega segrevanja v odnosu do podnebnih sprememb)

T

1.3

Osnovno poznavanje ustreznih določb Uredbe (ES) št. 842/2006 in Direktive 2006/40/ES

T

2.   

Okolju prijazen zajem fluoriranih toplogrednih plinov

2.1

Poznavanje običajnih postopkov za zajem fluoriranih toplogrednih plinov

T

2.2

Ravnanje z valjem s hladilnim sredstvom

P

2.3

Priklop kompleta za zajem na servisne odprtine klimatske naprave motornega vozila, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, in odklop kompleta z njih

P

2.4

Uporaba kompleta za zajem

P


3.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 308/2008

z dne 2. aprila 2008

o določitvi obrazca uradnega obvestila o programih držav članic za usposabljanje in izdajanje spričeval v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (1) ter zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Obrazec za uradno obvestilo mora vsebovati bistvene podatke, ki so potrebni, da je mogoča overitev spričevala ali potrdila, ki izpolnjuje minimalne zahteve in pogoje za vzajemno priznavanje, ki jih je določila Komisija, skladno z Uredbo (ES) št. 842/2006.

(2)

Komisija je sprejela minimalne zahteve in pogoje za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju. Konkretno je Komisija sprejela Uredbo Komisije (ES) št. 303/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju glede nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2); Uredbo Komisije (ES) št. 304/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju glede nepremičnih protipožarnih sistemov in gasilnih aparatov, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3); Uredbo Komisije (ES) št. 305/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema določene fluorirane toplogredne pline iz visokonapetostnih stikalnih mehanizmov, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (4); Uredbo Komisije (ES) št. 306/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema nekatera topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (5) ter Uredbo Komisije (ES) št. 307/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev za programe usposabljanja in pogojev za vzajemno priznavanje potrdil o usposabljanju za osebje glede klimatskih naprav v nekaterih motornih vozilih, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta. (6)

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (7)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Države članice za uradna obvestila iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 842/2006 uporabljajo naslednje obrazce:

1.

za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke obrazec za uradno obvestilo, določen v Prilogi I te uredbe;

2.

za nepremične protipožarne sisteme in gasilne aparate obrazec za uradno obvestilo, določen v Prilogi II te uredbe;

3.

za visokonapetostne stikalne mehanizme obrazec za uradno obvestilo, določen v Prilogi III te uredbe;

4.

za opremo, ki vsebuje topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov, obrazec za uradno obvestilo, določen v Prilogi IV te uredbe;

5.

za klimatske naprave v motornih vozilih obrazec za uradno obvestilo, določen v Prilogi V te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. aprila 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(2)  Glej stran 3 tega Uradnega lista.

(3)  Glej stran 12 tega Uradnega lista.

(4)  Glej stran 17 tega Uradnega lista.

(5)  Glej stran 21 tega Uradnega lista.

(6)  Glej stran 25 tega Uradnega lista.

(7)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/540/ES (UL L 198, 31.7.2007, str. 35).


PRILOGA I

NEPREMIČNA OPREMA ZA HLAJENJE IN KLIMATIZACIJO TER TOPLOTNE ČRPALKE

URADNO OBVESTILO

DRŽAV ČLANIC O DOLOČITVI ALI PRILAGODITVI NJIHOVIH ZAHTEV GLEDE USPOSABLJANJA IN IZDAJANJA SPRIČEVAL ZA PODJETJA IN OSEBJE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI IZ ČLENA 5(1) UREDBE (ES) št. 842/2006 O DOLOČENIH FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINIH

SPLOŠNE INFORMACIJE

(a)

Država članica

 

(b)

Priglasitveni organ

 

(c)

Datum uradnega obvestila

 

DEL A

Osebje

Naslednji sistem(-i) izdajanja spričeval za osebje, vključeno v namestitev, vzdrževanje ali servisiranje, preverjanje uhajanj na nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalkah, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, ali zajem teh plinov iz take opreme, izpolnjuje(-jo) minimalne zahteve in pogoje za vzajemno priznavanje, določene v členih 5 in 13 Uredbe (ES) št. 303/2008 (1).

Naslov spričevala

Organ, ki izdaja spričevala osebju (ime in kontaktni podatki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL B

Podjetja

Naslednji sistem(-i) izdajanja spričeval za podjetja, vključena v namestitev, vzdrževanje ali servisiranje nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, izpolnjuje(-jo) minimalne zahteve in pogoje za vzajemno priznavanje, določene v členih 8 in 13 Uredbe Komisije (ES) št. 303/2008.

Naslov spričevala

Organ, ki izdaja spričevala podjetjem (ime in kontaktni podatki)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  UL L 92, 3.4.2008, str. 3.


PRILOGA II

NEPREMIČNI PROTIPOŽARNI SISTEMI IN GASILNI APARATI

URADNO OBVESTILO

DRŽAV ČLANIC O DOLOČITVI/PRILAGODITVI NJIHOVIH ZAHTEV GLEDE USPOSABLJANJA IN IZDAJANJA SPRIČEVAL ZA PODJETJA IN OSEBJE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI IZ ČLENA 5(1) UREDBE (ES) št. 842/2006 O DOLOČENIH FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINIH

SPLOŠNE INFORMACIJE

(a)

Država članica

 

(b)

Priglasitveni organ

 

(c)

Datum uradnega obvestila

 

DEL A

Osebje

Naslednji sistem(-i) izdajanja spričeval za osebje, vključeno v namestitev, vzdrževanje ali servisiranje, preverjanje uhajanj na nepremičnih protipožarnih sistemih, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, ali zajem teh plinov iz nepremičnih protipožarnih sistemov in gasilnih aparatov, izpolnjuje(-jo) minimalne zahteve in pogoje za vzajemno priznavanje, določene v členih 5 in 13 Uredbe (ES) št. 304/2008 (1).

Naslov spričevala

Organ, ki izdaja spričevala osebju (ime in kontaktni podatki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL B

Podjetja

Naslednji sistem(-i) izdajanja spričeval za podjetja, vključena v namestitev, vzdrževanje ali servisiranje nepremičnih protipožarnih sistemov, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, izpolnjuje(-jo) minimalne zahteve in pogoje za vzajemno priznavanje, določene v členih 8 in 13 Uredbe (ES) št. 304/2008.

Naslov spričevala

Organ, ki izdaja spričevala podjetjem (ime in kontaktni podatki)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  UL L 92, 3.4.2008, str. 12.


PRILOGA III

VISOKONAPETOSTNI STIKALNI MEHANIZMI

URADNO OBVESTILO

DRŽAV ČLANIC O DOLOČITVI/PRILAGODITVI NJIHOVIH ZAHTEV GLEDE USPOSABLJANJA IN IZDAJANJA SPRIČEVAL ZA OSEBJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOSTI IZ ČLENA 5(1) UREDBE (ES) št. 842/2006 O DOLOČENIH FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINIH

SPLOŠNE INFORMACIJE

(a)

Država članica

 

(b)

Priglasitveni organ

 

(c)

Datum uradnega obvestila

 

Naslednji sistem(-i) izdajanja spričeval za osebje, vključeno v zajem določenih fluoriranih toplogrednih plinov iz visokonapetostnih stikalnih mehanizmov, izpolnjuje(-jo) minimalne zahteve in pogoje za vzajemno priznavanje, določene v členih 4 in 8 Uredbe (ES) št. 305/2008 (1).

Naslov spričevala

Organ, ki izdaja spričevala osebju (ime in kontaktni podatki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  UL L 92, 3.4.2008, str. 17.


PRILOGA IV

OPREMA, KI VSEBUJE TOPILA NA OSNOVI FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINOV

URADNO OBVESTILO

DRŽAV ČLANIC O DOLOČITVI/PRILAGODITVI NJIHOVIH ZAHTEV GLEDE USPOSABLJANJA IN IZDAJANJA SPRIČEVAL ZA OSEBJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOSTI IZ ČLENA 5(1) UREDBE (ES) št. 842/2006 O DOLOČENIH FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINIH

SPLOŠNE INFORMACIJE

(a)

Država članica

 

(b)

Priglasitveni organ

 

(c)

Datum uradnega obvestila

 

Naslednji sistem(-i) izdajanja spričeval za osebje, vključeno v zajem nekaterih topil na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, izpolnjuje(-jo) minimalne zahteve in pogoje za vzajemno priznavanje, določene v členih 3 in 7 Uredbe (ES) št. 306/2008 (1).

Naslov spričevala

Organ, ki izdaja spričevala osebju (ime in kontaktni podatki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  UL L 92, 3.4.2008, str. 21.


PRILOGA V

KLIMATSKE NAPRAVE V MOTORNIH VOZILIH

URADNO OBVESTILO

DRŽAV ČLANIC O DOLOČITVI/PRILAGODITVI NJIHOVIH ZAHTEV GLEDE USPOSABLJANJA IN USPOSOBLJENOSTI ZA OSEBJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOSTI IZ ČLENA 5(1) UREDBE (ES) št. 842/2006 O DOLOČENIH FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINIH

SPLOŠNE INFORMACIJE

(a)

Država članica

 

(b)

Priglasitveni organ

 

(c)

Datum uradnega obvestila

 

Naslednji program(-i) usposabljanja za osebje, vključeno v zajem določenih fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatskih naprav v motornih vozilih, izpolnjuje(-jo) minimalne zahteve in pogoje za vzajemno priznavanje, določene v členu 2(1) in členu 5 Uredbe (ES) št. 307/2008 (1).

Naslov potrdila

Organ, ki izdaja potrdila osebju (ime in kontaktni podatki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  UL L 92, 3.4.2008, str. 25.


3.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/35


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 309/2008

z dne 2. aprila 2008

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ZOP))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Združenega kraljestva za registracijo imena „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Italija je v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 510/2006 registraciji ugovarjala s sklicevanjem na člen 7(3)(a) Uredbe, in sicer na neizpolnjevanje pogojev iz člena 2 navedene uredbe.

(3)

Komisija je v dopisu z dne 1. junija 2007 zainteresirani strani povabila, naj se ustrezno posvetujeta.

(4)

Združeno kraljestvo in Italija sta z dopisom z dne 4. decembra 2007 Komisijo obvestili o doseženem dogovoru.

(5)

Na podlagi tega dogovora Italija meni, da so podatki, ki jih je priskrbelo Združeno kraljestvo, zadovoljivi in je zato umaknila svoj ugovor.

(6)

Ker je bil med zainteresiranima stranema dosežen dogovor, podatkov, objavljenih v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006, ni treba spreminjati. Zato je treba ime „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb“ registrirati v skladu s členom 7(4) navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. aprila 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL C 3, 6.1.2006, str. 3.


PRILOGA

Skupina 1.1–

Sveže meso (in drobovina)

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ZOP)


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

3.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/37


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. marca 2008

o cepljenju v nujnih primerih proti nizko patogeni aviarni influenci pri racah mlakaricah na Portugalskem in nekaterih ukrepih, ki omejujejo premike takšne perutnine in njenih proizvodov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1077)

(Besedilo v portugalskem jeziku je edino verodostojno)

(2008/285/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (1) ter zlasti člena 54(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2005/94/ES določa minimalne nadzorne ukrepe, ki jih je treba uporabljati v primeru izbruha aviarne influence pri perutnini ali drugih pticah v ujetništvu.

(2)

Od septembra 2007 je prišlo do izbruhov nizko patogene aviarne influence na nekaterih perutninskih gospodarstvih v osrednje-zahodnem delu Portugalske, zlasti na gospodarstvih, ki gojijo perutnino, namenjeno za obnovo populacije divjih ptic. Portugalska je sprejela ukrepe v skladu z Direktivo 2005/94/ES za nadzor širjenja navedene bolezni.

(3)

Portugalska je opravila oceno tveganja in ugotovila, da so gospodarstva, ki gojijo race mlakarice (Anas platyrhynchos), namenjene za obnovo populacije divjih ptic („race mlakarice“), izpostavljena povečanemu tveganju okužbe z virusi aviarne influence, predvsem pri stiku z divjimi pticami, ter da obstaja pomembna in takojšnja nevarnost širjenja aviarne influence.

(4)

Na Portugalskem so vzpostavljeni sistemi zgodnjega odkrivanja in ukrepi biološke varnosti za zmanjšanje tveganja prenosa aviarne influence na perutninske jate na območjih, ki so jih države članice določile za območja z visokim tveganjem v skladu z Odločbo Komisije 2005/734/ES z dne 19. oktobra 2005 o določitvi ukrepov biološke varnosti za zmanjšanje tveganja prenosa visoko patogene aviarne influence, ki jo povzroča virus influence A H5N1, s prosto živečih ptic na perutnino in druge ptice v ujetništvu ter zagotavljanje sistema zgodnjega odkrivanja na območjih z izrazitim tveganjem (2).

(5)

V zvezi s trgovino s perutnino, namenjeno za obnovo populacije divjih ptic, je Portugalska sprejela dodatne ukrepe v skladu z Odločbo Komisije 2006/605/ES z dne 6. septembra 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s trgovino perutnine znotraj Skupnosti, namenjene za obnovo populacije divjih ptic (3).

(6)

Portugalska je s pismom z dne 25. januarja 2008 Komisiji predložila v odobritev načrt za cepljenje v nujnih primerih, revidirana različica navedenega načrta pa je bila predložena 31. januarja 2008.

(7)

Portugalska namerava v skladu z načrtom cepljenja v nujnih primerih uvesti cepljenje v nujnih primerih na enem gospodarstvu v regiji Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha, ki goji dragocene vzrejne race mlakarice, ter uporabiti dvovalentno cepivo proti virusu aviarne influence podtipov H7 in H5, ki ga je treba uporabljati do 31. julija 2008.

(8)

Svet za zdravje in dobro počutje živali je v svojem znanstvenem mnenju o uporabi cepljenja za nadzor aviarne influence, ki ga je izdala Evropska agencija za varnost hrane leta 2005 (4) in leta 2007 (5), navedel, da cepljenje v nujnih primerih in preventivno cepljenje proti aviarni influenci uspešno dopolnjujeta nadzorne ukrepe za navedeno bolezen.

(9)

Poleg tega je Komisija skupaj s portugalskimi organi preučila načrt cepljenja v nujnih primerih, ki ga je predložila Portugalska, ter je po njegovi spremembi zadovoljna z njegovo usklajenostjo z zadevno zakonodajo Skupnosti. Zaradi epidemiološkega stanja glede nizko patogene aviarne influence na Portugalskem, vrste gospodarstva, kjer bo opravljeno cepljenje, in omejenega področja uporabe načrta cepljenja je primerno odobriti načrt cepljenja v nujnih primerih, ki ga je predložila Portugalska, za dopolnitev nadzornih ukrepov, ki jih je že sprejela ta država članica.

(10)

Za namen cepljenja v nujnih primerih, ki bo izvedeno na Portugalskem, je treba uporabiti samo cepiva, odobrena na podlagi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (6) ali Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (7).

(11)

Poleg tega je treba izvajati nadzor in spremljanje na gospodarstvu, ki goji cepljene race mlakarice, in na gospodarstvih z necepljeno perutnino, kakor je določeno v načrtu cepljenja v nujnih primerih.

(12)

Prav tako je primerno uvesti določene omejitve za premike cepljenih rac mlakaric, njihova valilna jajca ter race mlakarice iz cepljene perutnine. Zaradi majhnega števila rac mlakaric na gospodarstvu, kjer je treba izvesti cepljenje v nujnih primerih, kakor tudi iz razlogov sledljivosti in logistike, ni primerno, da bi se cepljene jate selile z navedenega gospodarstva.

(13)

Da bi se zmanjšal gospodarski učinek na zadevno gospodarstvo, je treba predvideti nekatera odstopanja od omejitev premikov za race mlakarice iz cepljenih rac mlakaric, ker takšni premiki ne predstavljajo posebne nevarnosti širjenja bolezni, ter pod pogojem, da se izvajajo ukrepi za spremljanje in nadzor ter so izpolnjene posebne zahteve glede zdravstvenega varstva živali.

(14)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta odločba določa nekatere ukrepe, ki jih mora izvesti Portugalska, kadar se cepljenje v nujnih primerih rac mlakaric (Anas platyrhynchos), namenjenih za obnovo populacije divjih ptic („race mlakarice“), izvede na gospodarstvu z visokim tveganjem okužbe z aviarno influenco. Navedeni ukrepi vključujejo nekatere omejitve premikov na Portugalskem in odpošiljanja cepljenih rac mlakaric, njihovih valilnih jajc ter rac mlakaric, izvaljenih iz njih iz Portugalske.

2.   Ta odločba se uporablja brez poseganja v zaščitne ukrepe, ki jih mora sprejeti Portugalska v skladu z Direktivo 2005/94/ES ter Odločbo 2006/605/ES.

Člen 2

Odobritev načrta cepljenja v nujnih primerih

1.   Načrt cepljenja v nujnih primerih proti nizko patogeni aviarni influenci na Portugalskem, kakor ga je Portugalska predložila Komisiji 25. januarja 2008, in njegova revidirana različica, predložena 31. januarja 2008, ki ju je treba izvesti na gospodarstvu v regiji Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha do 31. julija 2008 („načrt cepljenja v nujnih primerih“), se odobrita.

2.   Komisija objavi načrt za cepljenje v nujnih primerih.

Člen 3

Pogoji za izvajanje načrta za cepljenje v nujnih primerih

1.   Portugalska zagotovi, da se race mlakarice cepijo v skladu z načrtom za cepljenje v nujnih primerih z bivalentnim inaktiviranim heterolognim cepivom, ki vsebuje oba podtipa aviarne influence H5 in H7, ki ga je odobrila navedena država članica ali Skupnost v skladu z Direktivo 2001/82/ES ali Uredbo (ES) št. 726/2004.

2.   Portugalska izvaja nadzor in spremljanje na gospodarstvu, ki goji cepljene race mlakarice, in na gospodarstvih z necepljeno perutnino, kakor je določeno v načrtu cepljenja v nujnih primerih.

3.   Portugalska zagotovi, da se načrt cepljenja v nujnih primerih izvaja učinkovito.

Člen 4

Označevanje in omejitve za premike ter odpošiljanje in uničenje cepljenih rac mlakaric

Pristojni organ zagotovi, da se cepljene race mlakarice na gospodarstvu iz člena 2(1):

(a)

označijo posamezno;

(b)

ne preselijo na druga perutninska gospodarstva ali odpošljejo v druge države članice.

Po njihovem obdobju reprodukcije se takšne race pokončajo na human način na gospodarstvu iz člena 2(1) in njihova trupla se varno uničijo.

Člen 5

Omejitve premikov in odpošiljanja valilnih jajc, ki izvirajo z gospodarstev iz člena 2(1)

Pristojni organ zagotovi, da se lahko valilna jajca rac mlakaric na gospodarstvu iz člena 2(1) selijo samo v valilnico na Portugalskem in se ne smejo odpošiljati v druge države članice.

Člen 6

Omejitve premikov in odpošiljanja rac mlakaric iz cepljenih rac mlakaric

1.   Pristojni organ zagotovi, da se lahko race mlakarice iz cepljenih rac mlakaric selijo samo po izvalitvi na gospodarstvo, ki se nahaja na območju nadzora na Portugalskem, v okolico gospodarstva iz člena 2(1), kakor je določeno v načrtu za cepljenje v nujnih primerih.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 in če so race mlakarice iz cepljenih rac mlakaric stare več kot štiri mesece, se lahko:

(a)

izpustijo na prostost na Portugalskem ali

(b)

pošljejo v druge države članice, če:

(i)

so rezultati ukrepov nadzora in spremljanja, določeni v načrtu za cepljenje v nujnih primerih, vključno z laboratorijskimi preskusi, zadovoljivi ter

(ii)

so pogoji za odpošiljanje perutnine za obnovo populacije divjih ptic, iz Določbe 2006/605/ES, izpolnjeni.

Člen 7

Izdajanje veterinarskih spričeval za promet znotraj Skupnosti za race mlakarice iz cepljenih rac mlakaric

Portugalska zagotovi, da veterinarska spričevala za promet znotraj Skupnosti za perutnino, namenjeno za obnovo populacije divjih ptic iz člena 6(2)(b), vključujejo naslednji stavek:

„Zdravstveno stanje živali iz te pošiljke je v skladu z Odločbo 2008/285/ES.“

Člen 8

Poročila

Portugalska predloži Komisiji poročilo o izvajanju načrta za cepljenje v nujnih primerih en mesec po datumu začetka uporabe te odločbe, četrtletna poročila pa nato pošilja Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Člen 9

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na Portugalsko republiko.

V Bruslju, 19. marca 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(2)  UL L 274, 20.10.2005, str. 105. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/803/ES (UL L 323, 8.12.2007, str. 42).

(3)  UL L 246, 8.9.2006, str. 12.

(4)  The EFSA Journal [Bilten EFSA] (2005) 266, 1–21; Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.

(5)  The EFSA Journal (2007) 489, Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.

(6)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/28/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 58).

(7)  UL L 136, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1394/2007 (UL L 324, 10.12.2007, str. 121).


Popravki

3.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/40


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 163/2008 z dne 22. februarja 2008 o izdaji dovoljenja za pripravek lantanov karbonat oktahidrat (Lantharenol) kot krmni dodatek

( Uradni list Evropske unije L 50 z dne 23. februarja 2008 )

Stran 5, tabela, stolpec „Datum poteka veljavnosti dovoljenja“:

besedilo:

„6. marec 2018“,

se glasi:

„14. marec 2018“.