ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 81

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
20. marec 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 261/2008 z dne 17. marca 2008 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih kompresorjev s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 262/2008 z dne 19. marca 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

21

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 263/2008 z dne 19. marca 2008 o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

23

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 264/2008 z dne 19. marca 2008 o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso

24

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 265/2008 z dne 19. marca 2008 o določitvi izvoznih nadomestil za jajca

26

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 266/2008 z dne 19. marca 2008 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

28

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 267/2008 z dne 19. marca 2008 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

30

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 268/2008 z dne 19. marca 2008 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

32

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 269/2008 z dne 19. marca 2008 o prepovedi ribolova na modrega lenga v conah ICES VI in VII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav) s plovili, ki plujejo pod špansko zastavo

35

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 270/2008 z dne 19. marca 2008 o izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju

37

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2008/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2006/48/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil ( 1 )

38

 

*

Direktiva 2008/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2002/87/ES o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

40

 

*

Direktiva 2008/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2003/6/ES o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga), glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

42

 

*

Direktiva 2008/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2001/18/ES o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

45

 

*

Direktiva 2008/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2005/32/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

48

 

*

Direktiva 2008/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

51

 

*

Direktiva 2008/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil ( 1 )

53

 

*

Direktiva 2008/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

57

 

*

Direktiva 2008/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

60

 

*

Direktiva 2008/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

62

 

*

Direktiva 2008/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

65

 

*

Direktiva 2008/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2002/95/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

67

 

*

Direktiva 2008/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive Sveta 92/49/EGS o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

69

 

*

Direktiva 2008/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2005/68/ES o pozavarovanju, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil ( 1 )

71

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/260/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. marca 2008 o odobritvi izvzetja od razširitve protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93, nazadnje ohranjene in spremenjene z Uredbo (ES) št. 1095/2005, na nekatere dele koles nekaterim strankam ter o preklicu opustitve plačila protidampinške dajatve, razširjene na nekatere dele koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki je bila odobrena nekaterim strankam v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 88/97 (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1044)

73

 

 

IV   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

 

Nadzori organ EFTA

 

*

Odločba Nadzornega organa EFTA št. 388/06/COL z dne 13. decembra 2006 o enainšestdeseti spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči

81

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/1


UREDBA SVETA (ES) št. 261/2008

z dne 17. marca 2008

o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih kompresorjev s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“) in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Začetek

(1)

Komisija je 20. novembra 2006 prejela pritožbo v zvezi z uvozom nekaterih kompresorjev s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“), ki jo je v skladu s členom 5 osnovne uredbe vložila zveza Federazione ANIMA/COMPO („pritožnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo velik delež, v tem primeru več kot 50 % celotne proizvodnje nekaterih kompresorjev Skupnosti.

(2)

Ta pritožba je vsebovala dokaze o dampingu in znatni škodi, kar je zadostovalo za upravičenost začetka postopka.

(3)

Postopek se je začel 21. decembra 2006 z objavo obvestila o začetku v Uradnem listu Evropske unije  (2).

2.   Začasni ukrepi

(4)

Glede na potrebo po dodatni obravnavi nekaterih vidikov preiskave je bila sprejeta odločitev za nadaljevanje preiskave brez uvedbe začasnih ukrepov.

3.   Stranke v postopku

(5)

Komisija je o začetku postopka uradno obvestila proizvajalce izvoznike v LRK, uvoznike, trgovce, uporabnike in združenja, za katere je znano, da jih to zadeva, predstavnike LRK, proizvajalce Skupnosti pritožnike in druge proizvajalce Skupnosti, za katere je znano, da jih to zadeva. Zainteresirane stranke so imele možnost pisno izraziti svoja stališča in zahtevati zaslišanje v roku, določenem v obvestilu o začetku. Vsem zainteresiranim strankam, ki so zahtevale zaslišanje ter dokazale, da zanj obstajajo posebni razlogi, je bilo to odobreno.

(6)

Da bi proizvajalci izvozniki lahko predložili zahtevek za tržnogospodarsko obravnavo („TGO“) ali individualno obravnavo („IO“), če tako želijo, je Komisija kitajskim proizvajalcem izvoznikom, za katere je znano, da jih to zadeva, in predstavnikom LRK poslala obrazce za zahtevek. Štirinajst proizvajalcev izvoznikov, vključno s skupinami povezanih družb, je vložilo zahtevek za TGO v skladu s členom 2(7) osnovne uredbe ali IO, če bi preiskava pokazala, da ne izpolnjujejo pogojev za TGO. En proizvajalec izvoznik je zahteval le IO.

(7)

Komisija je glede na očitno veliko število proizvajalcev izvoznikov v LRK, uvoznikov in proizvajalcev v Skupnosti v obvestilu o začetku navedla, da bo morda za ugotovitev dampinga in škode v skladu s členom 17 osnovne uredbe uporabila vzorčenje.

(8)

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in če bi bilo, izbrala vzorec, so bili vsi proizvajalci izvozniki v LRK, uvozniki in proizvajalci v Skupnosti zaprošeni, da se javijo Komisiji in predložijo, kot je določeno v obvestilu o začetku, osnovne informacije o svojih dejavnostih, povezanih z zadevnim izdelkom v obdobju preiskave (od 1. oktobra 2005 do 30. septembra 2006).

(9)

V zvezi s proizvajalci izvozniki je Komisija v skladu s členom 17 osnovne uredbe izbrala vzorec, ki temelji na največjem reprezentativnem obsegu izvoza nekaterih kompresorjev v Skupnosti, ki bi se lahko primerno preučili v razpoložljivem času. Na podlagi prejetih informacij proizvajalcev izvoznikov je Komisija izbrala šest družb ali skupin povezanih družb („vzorčene družbe“), ki imajo največji obseg izvoza v Skupnost. Glede na obseg izvoza pomeni šest vzorčenih družb 93 % celotnega izvoza nekaterih kompresorjev iz LRK v Skupnost med obdobjem preiskave. V skladu s členom 17(2) osnovne uredbe je bilo opravljeno posvetovanje z zadevnimi strankami, ki niso predložile pripomb.

(10)

V zvezi s proizvajalci Skupnosti je bilo sklenjeno, da vzorčenje ni potrebno, ker so v preiskavi sodelovale le tri skupine družb.

(11)

V zvezi z uvozniki je bilo sklenjeno, da vzorčenje ni potrebno, ker je v preiskavi sodeloval le en uvoznik.

(12)

Vprašalniki so bili poslani vsem družbam, ki so bile izbrane za vzorčenje, in vsem drugim strankam, za katere je znano, da jih to zadeva. Popolni odgovori so bili prejeti od šestih proizvajalcev izvoznikov iz LRK, od treh proizvajalcev Skupnosti in od enega uvoznika. En proizvajalec v Skupnosti je odgovoril le na vprašalnik za vzorčenje. Od drugih zainteresiranih strank Komisija ni prejela izpolnjenih vprašalnikov.

(13)

Komisija je poiskala in preverila vse informacije, potrebne za ugotovitev dampinga, posledične škode in interesa Skupnosti, ter izvedla preveritvene obiske v prostorih naslednjih družb:

(a)

Proizvajalci v Skupnosti

ABAC Aria Compressa SpA iz skupine ABAC Group, Torino v Italiji,

FIAC SpA iz skupine FIAC, Bologna v Italiji,

FINI SpA, Zola Predosa (BO), Italija;

(b)

Proizvajalci izvozniki v LRK

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd. iz skupine ABAC, Šanghaj („Nu Air“),

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling („Xinlei“),

skupina Hongyou/Taizhou: (1) Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling („Hongyou“); (2) Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling („Taizhou“),

skupina Wealth: (1) Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Šanghaj („Shanghai Wealth“); (2) Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong („Wealth Nantong“),

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou („Anlu“),

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd. iz skupine FIAC Jiangmen („FIAC“);

(c)

Povezane družbe v LRK

Wealth Shanghai Import-Export Co. Ltd., Šanghaj („Wealth Import Export“),

FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd. iz skupine FIAC („FIAC Hong Kong“);

(d)

Nepovezani uvoznik v Skupnosti

Hans Einhell AG, Landau v Nemčiji.

(14)

Ker je bilo treba določiti normalno vrednost za proizvajalce izvoznike, ki jim TGO mogoče ne bo odobren, je bil opravljen preveritveni obisk za določitev normalne vrednosti na podlagi podatkov iz primerljive države, v tem primeru Brazilije, in sicer v prostorih naslednjih družb:

(e)

Proizvajalca v Braziliji

FIAC Compressores de ar do Brasil Ltda. iz skupine FIAC, Araquara,

Schulz S/A, Joinville, Santa Catarina v Braziliji.

4.   Obdobje preiskave

(15)

Preiskava dampinga in škode je zajela obdobje od 1. oktobra 2005 do 30. septembra 2006 („obdobje preiskave“ ali „OP“). Proučitev gibanj, pomembnih za oceno škode, je zajela obdobje od 1. januarja 2003 do konca obdobja preiskave („obravnavano obdobje“).

B.   ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

1.   Zadevni izdelek

(16)

Zadevni izdelek so batni kompresorji s pretokom največ 2 kubična metra (m3) na minuto, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („kompresorji“ ali „zadevni izdelek“), običajno uvrščeni pod oznakami KN ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 in ex 8414 80 51.

(17)

Kompresor je običajno sestavljen iz črpalke, ki jo neposredno ali z mehanizmom z jermenom poganja električni motor. V večini primerov se stisnjeni zrak izčrpa v posodo ter izstopi skozi regulator tlaka in gumijasto cev. Kompresorji, zlasti večji, lahko imajo kolesa, zato da so premični. Prodajo se lahko kot samostojni izdelek ali z dodatki za razprševanje, čiščenje ali polnjenje pnevmatik in drugih predmetov.

(18)

Obvestilo o začetku tega postopka je zadevalo tudi črpalke batnega kompresorja. Preiskava je pokazala, da so črpalke batnih kompresorjev ena od (vendar ne edina) bistvenih sestavin kompresorjev v preiskavi (ti predstavljajo, odvisno od modela, med 25 % in 35 % skupnih stroškov končnega izdelka) in da se lahko prodajo ločeno ter nameščene na drugih kompresorjih, ki jih ta preiskava ne zadeva. Preiskava je tudi pokazala, da nimajo enakih tehničnih in fizikalnih lastnosti kot dokončani kompresorji in se zato ne uporabljajo za iste namene. Dokončan kompresor vsebuje tudi druge ključne sestavne dele (npr. posodo, motor). Prav tako se razlikujejo poti distribucije in zaznavanje strank v zvezi s črpalko na eni strani in dokončanim kompresorjem na drugi strani. Zato se sklene, da se v tem primeru črpalke batnih kompresorjev ne obravnavajo kot zadevni izdelek.

(19)

Zadevni izdelek se uporablja za upravljanje orodij na zračni pogon ali za razprševanje, čiščenje ali polnjenje pnevmatik in drugih predmetov. Preiskava je pokazala, da imajo različne vrste zadevnega izdelka kljub različnim oblikam, materialom in procesu proizvodnje enake osnovne fizikalne in tehnične lastnosti in se v osnovi uporabljajo za iste namene. Zato se za namene tega postopka obe vrsti obravnavata kot en izdelek.

2.   Podobni izdelek

(20)

Preiskava je pokazala, da so osnovne fizikalne in tehnične lastnosti kompresorjev, ki jih proizvaja in prodaja industrija Skupnosti v Skupnosti, kompresorjev, proizvedenih in prodajanih na domačem trgu v LRK in na domačem trgu v Braziliji, ki je primerljiva država, ter kompresorjev, ki se proizvajajo v LRK in prodajajo v Skupnost, enake in da je enaka tudi njihova uporaba.

(21)

Zato se ti kompresorji štejejo za podobne v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

C.   DAMPING

1.   Splošno

(22)

Štirinajst družb ali skupin družb, ki so se javile, pomeni 100 % celotnega izvoza zadevnega izdelka v ES. Stopnja sodelovanja je bila visoka. Trinajst družb ali skupin družb je zahtevalo obravnavo TGO, medtem ko je ena družba zahtevala le IO. Šest družb je bilo izbranih v vzorcu na podlagi obsega izvoza, kot je navedeno v uvodni izjavi 9 zgoraj.

2.   Tržnogospodarska obravnava („TGO“)

(23)

V skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe se v protidampinških preiskavah v zvezi z uvozom s poreklom iz LRK normalna vrednost določi v skladu s točkami 1 do 6 navedenega člena za tiste proizvajalce, za katere je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo merila, določena v členu 2(7)(c) osnovne uredbe.

(24)

Merila za TGO so na kratko in samo zaradi lažjega sklicevanja povzeta v nadaljevanju:

1.

poslovne odločitve in stroški so izvedeni kot odgovor na tržne signale in brez večjega vmešavanja države; stroški večjih vlaganj v glavnem odražajo tržne vrednosti;

2.

podjetja imajo jasno določeno zbirko računovodskih evidenc, ki se pregledujejo neodvisno v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi in se uporabljajo v vse namene;

3.

odsotnost znatnih izkrivljanj, prenesenih iz nekdanjega sistema netržnega gospodarstva;

4.

stečajno pravo in pravo lastninskih razmerij zagotavljata pravno varnost in stabilnost;

5.

pretvorbe deviznih tečajev se opravljajo po tržnih stopnjah.

(25)

Pet družb ali skupin družb kitajskih proizvajalcev izvoznikov, ki so bile prvotno zajete v vzorcu, je zahtevalo TGO v skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe in je v danih rokih izpolnilo obrazec zahtevka za TGO za proizvajalce izvoznike. Vse te skupine so vključevale proizvajalce zadevnega izdelka ter družbe, povezane s proizvajalci in vključene v prodajo zadevnega izdelka. Ustaljena praksa Komisije je preveriti, ali skupina povezanih družb kot celota izpolnjuje pogoje za TGO. TGO so zahtevale naslednje skupine:

Nu Air,

Xinlei,

Hongyou/Taizhou,

Shanghai Wealth/Wealth Nantong in

FIAC.

(26)

Komisija je pridobila vse potrebne informacije o sodelujočih proizvajalcih izvoznikih in informacije, navedene v zahtevku za TGO, za katere je menila, da je to potrebno, preverila v prostorih zadevnih družb.

(27)

Preiskava je pokazala, da se TGO trem od navedenih petih kitajskih proizvajalcev izvoznikov, ki so zahtevali TGO, ne more zagotoviti, ker nobena od teh družb ali skupine družb ne izpolnjuje merila št. 2 iz uvodne izjave 24. Razen tega ena od skupin družb tudi ni izpolnila merila št. 3.

(28)

Dve družbi ali skupini družb (FIAC in Nu Air) sta izpolnili vsa merila iz uvodne izjave 24 in se jima TGO odobri.

(29)

Družba (Taizhou), ki je del skupine družb (Hongyou/Taizhou), in druga družba (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) nista dokazali, da sta izpolnili merilo št. 2 iz uvodne izjave 24, ker je bilo ugotovljeno, da nimata računovodskih praks in standardov, ki so usklajeni z mednarodnimi računovodskimi standardi. Skupini družb (Hongyou/Taizhou) in družbi (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) se zato TGO ne odobri.

(30)

Družba (Xinlei) ni dokazala, da je izpolnila merilo št. 2 iz uvodne izjave 24, ker njene računovodske prakse in standardi niso usklajeni z mednarodnimi računovodskimi standardi. Poleg tega družba ni v celoti dokazala plačila za pravice do rabe zemljišča. Zato tudi ni izpolnila merila št. 3 iz navedene uvodne izjave 24. Zato se ji v skladu s tem TGO ne odobri.

(31)

En nepovezani uvoznik je nasprotoval odobritvi TGO za družbo Nu Air, na podlagi nekaterih domnevnih neskladnosti v revidiranih računovodskih izkazih za leti 2004 in 2005. Vendar je družba Nu Air lahko dokazala, da ni bilo nobenih neskladnosti, in pojasnila zastavljena vprašanja tega uvoznika. Ta ugovor je bil v skladu s tem zavrnjen.

(32)

Isti uvoznik je nasprotoval odobritvi TGO za družbo FIAC, ker se je družba leta 2002 pogajala o predhodnem dogovoru z regionalnimi organi, ki bi ji odobrili brezplačno uporabo kosa zemljišča za največ tri leta do uradne razlastitve zemljišča. Vendar je dogovor potekel brez tega, da bi družba FIAC kadar koli uporabila zemljišče ali do njega pridobila pravico. Na drugi strani je družba FIAC lahko dokazala, da je vedno plačala najemnino za uporabo prostorov za svoje dejavnosti. Argument je bil zato zavrnjen.

(33)

Ena družba (Hongyou) iz skupine družb (Hongyou/Taizhou) je nasprotovala zavrnitvi TGO zaradi vprašanj, ki so se pojavila v drugi družbi (in sicer v družbi Taizhou). Vendar se na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) družbi Hongyou in Taizhou štejeta kot povezani stranki. Zato ker se TGO ne odobri družbi Taizhou, se ne odobri niti družbi Hongyou.

(34)

Na podlagi navedenega tri od petih kitajskih vzorčenih družb ali skupin družb, ki so zahtevale TGO, niso mogle dokazati, da so izpolnile vsa merila iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe.

(35)

Zato je bilo ugotovljeno, da se TGO odobri le dvema družbama (FIAC in Nu Air), medtem ko se preostale tri družbe/skupine družb zavrnejo. Opravljeno je bilo posvetovanje s Svetovalnim odborom in ta ugotovitvam Komisije ni nasprotoval.

3.   Individualna obravnava („IO“)

(36)

V skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe se za države, ki jih zajema navedeni člen, uvede dajatev na ravni države, če je to potrebno, razen v primerih, ko lahko družbe dokažejo, da izpolnjujejo vsa merila iz člena 9(5) osnovne uredbe.

(37)

Vsi proizvajalci izvozniki, ki so zahtevali TGO, so zahtevali tudi IO, če jim TGO ne bi bil odobren. Ena družba (Anlu) je zahtevala le IO.

(38)

Od štirih vzorčenih družb ali skupin družb, ki jim ni bilo mogoče odobriti TGO (Xinlei, Honyou/Taizhou, Wealth Shanghai/Nantong Wealth) ali niso zahtevale TGO (Anlu), so tri družbe ali skupine (Xinlei, Anlu in Wealth Shanghai/Nantong Wealth) izpolnile vsa merila iz člena 9(5) in se jim lahko odobri IO.

(39)

Ugotovili so, da družba Taizhou ni dokazala, da je kumulativno izpolnila vse zahteve za IO iz člena 9(5) osnovne uredbe. Resne težave z računovodskim sistemom družbe so namreč onemogočile preverjanje, ali je bilo merilo iz člena 9(5)(b) osnovne uredbe, da so izvozne cene in količine ter pogoji prodaje prosto oblikovani, izpolnjeno.

(40)

Zato je bila zahteva za IO družbe Taizhou zavrnjena.

4.   Normalna vrednost

4.1   Družbe ali skupine družb, ki se jim lahko odobri TGO

(41)

Kar zadeva določitev normalne vrednosti, je Komisija v skladu s členom 2(2) osnovne uredbe za proizvajalce izvoznike iz vzorca, ki se jim lahko odobri TGO, najprej ugotovila, ali je bila njihova domača prodaja zadevnega izdelka neodvisnim strankam reprezentativna, tj., ali je celoten obseg take prodaje predstavljal vsaj 5 % celotnega obsega izvoza zadevnega izdelka v Skupnost. Ker dve družbi ali skupini družb skoraj nista imeli prodaje na domačem trgu, je bilo obravnavano, da izdelek ni bil prodan v reprezentativnih količinah in tako ni zagotovil primerne osnove za določitev normalne vrednosti.

(42)

Ker domače prodaje ni bilo mogoče uporabiti za določitev normalne vrednosti, je bilo treba uporabiti drugo metodo. Zato je Komisija v skladu s členom 2(3) osnovne uredbe uporabila konstruirano normalno vrednost. Normalna vrednost je bila konstruirana na podlagi proizvodnih stroškov zadevnega izdelka družb ali skupine družb. Pri konstruiranju normalne vrednosti v skladu s členom 2(3) osnovne uredbe se proizvodnim stroškom prištejejo razumni zneski za prodajne, splošne in administrativne stroške („stroški PSA“) in za dobiček. Stroškov PSA in dobička ni bilo mogoče določiti na podlagi uvodnega stavka člena 2(6) osnovne uredbe, ker nobena družba ali skupina družb ni imela reprezentativne domače prodaje. Teh stroškov ni bilo mogoče določiti na podlagi člena 2(6)(a), ker ni bilo nobene druge družbe, ki se ji lahko odobri TGO. Razen tega stroškov PSA in dobička ni bilo mogoče določiti na podlagi člena 2(6)(b), ker nobena družba ali skupina družb ni imela reprezentativne prodaje v običajnem poteku trgovine za isto splošno kategorijo izdelkov. Zato so bili stroški PSA in dobiček določeni v skladu s členom 2(6)(c) („katere koli druge razumne metode“) na podlagi stroškov PSA in dobička, ki jih je ustvaril sodelujoči proizvajalec iz primerljive države. Javno dostopne informacije so pokazale, da ta stopnja dobička ni presegla dobička, ki so ga v obdobju preiskave ustvarili znani proizvajalci iste splošne kategorije izdelkov (tj. električnih strojev) v LRK.

4.2   Družbe ali skupine družb, ki jim ni mogoče odobriti TGO

(43)

V skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe mora biti normalna vrednost za proizvajalce izvoznike, ki jim TGO ni bil odobren, določena na podlagi cen ali konstruirane vrednosti v primerljivi državi.

(44)

V obvestilu o začetku je Komisija izrazila svoj namen, da kot ustrezno primerljivo državo za določitev normalne vrednosti za LRK predvideva uporabo Brazilije. Zainteresirane stranke so bile pozvane k predložitvi pripomb v zvezi s tem. Nobena zainteresirana stranka ni nasprotovala temu predlogu.

(45)

V Braziliji so štirje znani proizvajalci, ki proizvedejo približno 220 000 kompresorjev na leto in izvozijo približno 30 000 enot. Komisija si je pri vseh znanih proizvajalcih v Braziliji prizadevala za sodelovanje.

(46)

V preiskavi sta sodelovala dva brazilska proizvajalca. Eden od njiju je povezan s proizvajalcem Skupnosti, s skupino FIAC. Preiskava je pokazala, da je imel ta proizvajalec na splošno visoke cene, večinoma zaradi tega, ker je proizvajal majhne količine visoko razvitih kompresorjev za medicinske namene, ki niso bili neposredno primerljivi z zadevnim izdelkom. Zaradi zelo različnih lastnosti izdelka in trga bi bilo težko določiti potrebne prilagoditve, da se ti podatki uporabijo kot normalna vrednost za kompresorje kitajskih proizvajalcev. Drugi sodelujoči brazilski proizvajalec je proizvajal nekaj modelov kompresorjev, ki so primerljivi s tistimi, ki jih v Skupnost izvažajo kitajski proizvajalci izvozniki. Zato so se na brazilskem trgu cene primerljivih modelov tega brazilskega proizvajalca, ki se prodajajo v običajnem poteku trgovanja, uporabile kot podlaga za določitev normalne vrednosti za proizvajalce izvoznike, ki jim TGO ni bil odobren.

5.   Izvozna cena

(47)

Proizvajalci izvozniki so izdelke v Skupnost izvažali neposredno neodvisnim strankam ali prek povezanih ali nepovezanih trgovinskih družb s sedežem v Skupnosti in zunaj nje.

5.1   Družbe ali skupine družb, ki se jim lahko odobri TGO ali IO

(48)

Kadar so se izdelki v Skupnost izvažali neposredno neodvisnim strankam v Skupnosti ali prek nepovezanih trgovinskih družb, so bile izvozne cene določene na podlagi dejansko plačanih cen ali cen, ki se plačujejo za zadevne izdelke, v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe.

(49)

Kadar so se izdelki v Skupnost izvažali prek povezanih trgovinskih družb s sedežem v Skupnosti, so bile izvozne cene določene na podlagi cen teh povezanih trgovcev pri nadaljnji prodaji prvemu neodvisnemu kupcu v Skupnosti, v skladu s členom 2(9) osnovne uredbe. Kadar je prodaja potekala prek povezanih družb zunaj Skupnosti, je bila izvozna cena določena na podlagi cen pri nadaljnji prodaji prvemu neodvisnemu kupcu v Skupnosti.

5.2   Družbe ali skupine družb, ki jim ni mogoče odobriti TGO/IO

(50)

Za dve vzorčeni kitajski izvozni družbi, ki jima ni bil odobren ne TGO ne IO (Taizhou/Honyou Group), se podatki o njunem izvozu zaradi navedenih razlogov iz uvodne izjave 29 ne morejo uporabiti za določitev posameznih stopenj dampinga. Zato se je stopnja dampinga izračunala tako, kot določa uvodna izjava 55.

6.   Primerjava

(51)

Normalna vrednost in izvozne cene so se primerjale na podlagi cene izdelka franko tovarna in na isti ravni trgovine. Za zagotovitev pravične primerjave med normalno vrednostjo in izvoznimi cenami so bile v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe narejene prilagoditve za razlike, ki so vplivale na cene in primerljivost cen.

(52)

Na podlagi tega so bili za vse kitajske proizvajalce izvoznike, ki se jim lahko odobri TGO/IO, izvedeni popravki za vse razlike v stopnji trgovinskih, prevoznih, zavarovalnih in manipulativnih stroškov, stroškov natovarjanja in s tem povezanih stroškov, pakiranja, kreditov in poprodajnih stroškov (jamstvo/zavarovanje), kadar je bilo to ustrezno in upravičeno. Za druge družbe je bila izvedena povprečna prilagoditev na podlagi prej navedenih prilagoditev.

(53)

Za prodajo prek povezanih trgovcev zunaj Skupnosti je bila uporabljena prilagoditev v skladu s členom 2(10)(i) osnovne uredbe, če so te družbe opravljale svojo dejavnost podobno kot zastopnik, ki dela na podlagi provizije. Ta prilagoditev je temeljila na stroških PSA trgovskih družb in podatkih o dobičku od nepovezanih trgovcev v Skupnosti.

7.   Dampinške stopnje

(54)

Stopnje dampinga, izražene kot odstotek uvozne cene CIF meja Skupnosti brez plačane dajatve, so:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling in Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Šanghaj, in Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor in Tools Co. Ltd., Šanghaj

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Sodelujoče družbe, ki niso bile zajete v vzorcu (navedene v Prilogi)

51,6 %

Vse druge družbe

77,6 %

(55)

Za dve vzorčeni družbi, ki jima ni bil odobren ne TGO ne IO, se je izračunala stopnja dampinga kot tehtano povprečje stopenj, določenih za tri družbe ali skupine družb, ki se jim je odobril IO, vendar ne TGO.

(56)

Za sodelujoče družbe, ki niso vključene v vzorec, se je stopnja dampinga izračunala kot tehtano povprečje stopenj, določenih za vse družbe v vzorcu.

(57)

Glede na visoko stopnjo sodelovanja (100 %), navedeno v uvodni izjavi 22, se je povprečna stopnja dampinga za državo določila na najvišji ravnik, ki se uporablja za vzorčene družbe.

D.   ŠKODA

1.   Proizvodnja Skupnosti

(58)

V skladu z opredelitvijo industrije Skupnosti, določene v členu 4(1) osnovne uredbe, je bila ob začetku preiskave vključena v opredelitev proizvodnje Skupnosti tudi proizvodnja naslednjih proizvajalcev Skupnosti:

štirih pritožnikov proizvajalcev Skupnosti: CHINOOK SpA, FERRUA SYSTEM BLOCK Srl, FIAC SpA in FINI SpA,

še enega proizvajalca Skupnosti, ki je v celoti sodeloval v preiskavi in podprl postopek: ABAC Aria Compressa SpA iz skupine ABAC Group. Znano je, da je skupina ABAC Group leta 2007 to družbo prodala drugi družbi,

šestih drugih proizvajalcev Skupnosti, naštetih v pritožbi. Te družbe so prejele vprašalnik za vzorčenje, vendar je le ena od njih izrazila željo po nadaljnjem sodelovanju v postopku v rokih, ki so določeni v obvestilu o začetku. Vendar je ta proizvajalec kmalu potem prekinil sodelovanje in ni vrnil izpolnjenega vprašalnika,

dvajsetih drugih proizvajalcev, naštetih v pritožbi, ki sestavljajo podobni izdelek iz delov, ki jih proizvedejo navedeni proizvajalci Skupnosti in/ali ki so uvoženi iz tretjih držav. Poleg tega je proizvodnja podobnih izdelkov, ki jih proizvajajo proizvajalci v sektorju kompresorjev za industrijsko uporabo, zelo omejena. Vprašalnik je bil poslan vsem tem proizvajalcem, vendar ga ni nihče od njih izpolnil.

(59)

Dva od proizvajalcev pritožnikov sta prekinila sodelovanje kmalu po začetku postopka in nista izpolnila vprašalnika za vzorčenje.

(60)

Preiskava je pokazala, da so vse tri sodelujoče družbe (skupine družb) poleg svoje proizvodnje v Skupnosti uvažale vedno večje količine zadevnega izdelka za nadaljnjo prodajo na trgu Skupnosti. Kot je pokazala preiskava, so se vsi sodelujoči odločili za delokalizacijo dela svoje proizvodnje, vsaj tistega dela proizvodnje, ki je bil najbolj izpostavljen vedno večjemu dampinškemu uvozu iz LRK. Uvoz sodelujočih (skupin) družb je sestavljal predvsem uvoz iz njihovih zadevnih povezanih družb ali podružnic, ustanovljenih v LRK.

(61)

Zato se je preučilo, ali je kljub takšnemu obsegu uvoza središče interesa teh družb še vedno v Skupnosti.

(62)

Kar zadeva obseg uvoza sodelujočih proizvajalcev v Skupnost, je bilo ugotovljeno, da sta dve od teh (skupin) družb (družbi A in B) uvažali vedno večje, vendar še vedno sorazmerno majhne, količine zadevnega izdelka (v zadevnem obdobju je obseg nadaljnje prodaje zadevnega izdelka s poreklom iz LRK ostal manjši od zadevne neto prodaje lastne proizvodnje teh družb). Poleg tega so te družbe ohranile svoj sedež ter razvojne in raziskovalne dejavnosti v Skupnosti. Zato se sklepa, da Skupnost ostaja središče interesa za družbi A in B ter da ju je kljub uvozu iz LRK treba šteti za del proizvodnje Skupnosti.

(63)

V zvezi z drugo sodelujočo skupino družb (družba C) je bilo ugotovljeno, da se v zadevnem obdobju ni le znatno povečal delež uvoženih izdelkov, prodanih na trgu Skupnosti, ampak da je od leta 2005 ta delež presegel količino podobnih izdelkov, proizvedenih in prodanih v Skupnosti. Med obdobjem preiskave je obseg nadaljnje prodaje zadevnega izdelka s poreklom iz LRK predstavljal večinski delež skupne prodaje družbe C na trgu Skupnosti.

(64)

Pri tem se je obravnavalo, ali je mogoče kljub velikemu obsegu uvoza uvožene izdelke obravnavati kot dodatek k proizvodni liniji ali kot začasen uvoz. Kljub temu uvoza družbe C ni bilo mogoče obravnavati kot dodatka k proizvodni liniji, ampak kot strateško odločitev za selitev proizvodnje zadevnega izdelka v LRK zaradi nižjih stroškov proizvodnje in zaradi konkurenčnega položaja glede na uvoz iz Kitajske. Ugotovljeno je bilo, da je v obdobju preiskave številne modele, ki so se proizvajali v LRK, v Italiji proizvajala druga družba iz iste skupine. Zato so bili kompresorji, proizvedeni v LRK, neposredna konkurenca kompresorjem, ki jih je ista skupina proizvedla v Italiji. Ob upoštevanju omenjenega in glede na pomembnost nadaljnje prodaje uvoženih izdelkov v skupni prodaji družbe C zato ni bilo mogoče sklepati, da je središče interesa družbe C v zvezi s proizvodnjo zadevnega izdelka še vedno v Skupnosti. Zdelo se je verjetno, da bo družba C nadaljevala ali še povečala uvoz podobnega izdelka iz zadevne države za nadaljnjo prodajo na trgu Skupnosti, kar bi pomenilo, da je treba družbo C šteti za uvoznico in ne za proizvajalko Skupnosti.

(65)

Zato se sklene, da družbe C ni mogoče vključiti v opredelitev proizvodnje Skupnosti.

(66)

Sklepna ugotovitev je, da je bila proizvodnja Skupnosti nekaterih kompresorjev v smislu člena 4(1) osnovne uredbe opredeljena kot vsa proizvodnja vseh družb iz uvodne izjave 58, brez proizvodnje družbe C. Zaradi nesodelovanja številnih proizvajalcev in sestavljavcev strojev, naprav in izdelkov v Skupnosti se je proizvodnja ocenila na podlagi informacij, zbranih med preiskavo, in informacij, navedenih v pritožbi.

2.   Industrija Skupnosti

(67)

Postopek se je začel na podlagi pritožbe, ki jo je vložila italijanska zveza ANIMA, zastopnica štirih družb, ki proizvajajo kompresorje, in enega proizvajalca, ki podpira pritožbo (kot je natančno obrazloženo v uvodni izjavi 58 zgoraj). Kljub omenjenemu pomanjkanju sodelovanja dveh družb, ki sta se pritožili, in izvzetju enega proizvajalca Skupnosti iz opredelitve proizvodnje Skupnosti je bilo ugotovljeno, da preostala proizvajalca Skupnosti, ki sta ustrezno sodelovala v preiskavi, ustvarita večji delež skupne proizvodnje Skupnosti, v tem primeru približno 50 %. Zato se šteje, da ta sodelujoča proizvajalca pomenita industrijo Skupnosti v smislu členov 4(1) in 5(4) osnovne uredbe.

(68)

Preostali proizvajalci, našteti v pritožbi in podrobno obravnavani v uvodni izjavi 58, razen družbe, ki je izvzeta iz opredelitve proizvodnje Skupnosti, se bodo v nadaljevanju imenovali „drugi proizvajalci Skupnosti“. Nobeden od teh drugih proizvajalcev Skupnosti ni nasprotoval pritožbi.

3.   Potrošnja Skupnosti

(69)

Potrošnja Skupnosti je bila določena na podlagi obsega prodaje proizvodnje družbe C in proizvodnje industrije Skupnosti, namenjene za trg Skupnosti, podatkov o obsegu uvoza na trg Skupnosti, ki jih je pridobil Eurostat, ter v zvezi s prodajo drugih proizvajalcev Skupnosti iz razpoložljivih informacij in pritožbe.

(70)

V zadevnem obdobju se je trg Skupnosti za zadevni izdelek in podobne izdelke zmanjšal za 6 % in v OP dosegel približno 3 066 000 kosov. Natančneje, potrošnja Skupnosti se je leta 2004 zmanjšala za 7 %, preden je leta 2005 narasla za eno odstotno točko in se v OP ustalila na tej ravni. Vzrok za zmanjšanje potrošnje Skupnosti sta lahko manjša prodaja proizvajalcev v Skupnosti in manjši uvoz iz drugih tretjih držav (zlasti ZDA in Japonske).

 

2003

2004

2005

OP

Potrošnja v EU (kosov)

3 270 283

3 053 846

3 075 358

3 065 898

Indeks

100

93

94

94

4.   Uvoz iz zadevne države

(a)   Obseg

(71)

Obseg uvoza zadevnega izdelka v Skupnost se je znatno povečal med 2003 in OP. V zadevnem obdobju se je povečal za 182 % in dosegel več kot 1 600 000 kosov. Natančneje, uvoz iz zadevne države se je povečal za 66 % med letoma 2003 in 2004 ter za dodatnih 110 odstotnih točk leta 2005 in za 6 odstotnih točk v OP.

(b)   Tržni delež

(72)

Tržni delež izvoznikov v zadevni državi se je v zadevnem obdobju povečal za več kot 35 odstotnih točk in je v OP dosegel skoraj 53 %. Kitajski izvozniki so med letoma 2003 in 2004 povečali svoj tržni delež za 13 odstotnih točk in leta 2005 za dodatnih 20 odstotnih točk. V OP se je tržni delež izvoznikov iz zadevne države rahlo povečal za dodatno odstotno točko.

 

2003

2004

2005

OP

Obseg uvoza iz LRK (kosov)

574 795

953 001

1 586 614

1 622 702

Indeks

100

166

276

282

Tržni delež uvoza iz LRK

17,6 %

31,2 %

51,6 %

52,9 %

(c)   Cene

(i)   Razvoj cene

(73)

Uvozne cene zadevnega izdelka iz navedene tabele temeljijo na podatkih, ki so jih predložili sodelujoči izvozniki ter so bili preverjeni in potrjeni med preiskavo. V zadevnem obdobju se je na splošno povišala povprečna uvozna cena zadevnega izdelka s poreklom iz LRK, ki se je med letom 2003 in OP povišala za 6 %. Trend rasti cen je lahko posledica spremembe ponudbe, ker kitajski proizvajalci postopno uvajajo proizvodnjo in izvoz naprednejših in dražjih kompresorjev.

 

2003

2004

2005

OP

Uvozna cena iz LRK (EUR/kos)

35,15

34,61

35,70

37,27

Indeks

100

98

102

106

(ii)   Nelojalno nižanje cen

(74)

Med vzorčenimi proizvajalci izvozniki in industrijo Skupnosti je bila narejena primerjava primerljivih modelov zadevnega izdelka glede povprečne prodajne cene v Skupnosti. V ta namen so bile cene franko tovarna industrije Skupnosti za nepovezane stranke brez vseh rabatov in davkov primerjane s cenami CIF meja Skupnosti proizvajalcev izvoznikov iz Ljudske republike Kitajske, ustrezno prilagojenimi za stroške razkladanja in carinjenja. Ker industrija Skupnosti navadno prodaja svojo proizvodnjo Skupnosti neposredno trgovcem na drobno, medtem ko se kitajsko blago prodaja trgovcem na drobno prek povezanih ali nepovezanih uvoznikov in/ali trgovcev, se je uvozna cena prilagodila, kadar je to primerno, za zagotovitev, da se primerjava izvede na isti ravni trgovanja. Primerjava je pokazala, da je med OP zadevni izdelek, prodajan v Skupnosti, nelojalno nižal cene industrije Skupnosti za 22 % do 43 %, odvisno od zadevnega izvoznika.

5.   Stanje industrije Skupnosti

(75)

Komisija je v skladu s členom 3(5) osnovne uredbe preučila vse pomembne gospodarske dejavnike in kazalnike, ki zadevajo stanje industrije Skupnosti.

(76)

Glede na to, da industrijo Skupnosti sestavljata le dva proizvajalca, so podatki za industrijo Skupnosti izraženi v obliki indeksa in/ali v razponu, da se ohrani zaupnost, v skladu s členom 19 osnovne uredbe. Opozarja se, da predstavljeni podatki veljajo le za podobne izdelke, ki jih proizvede industrija Skupnosti v Skupnosti, zaradi tega so izključene samostoječe črpalke in kompresorji, ki jih proizvedejo povezane družbe industrije Skupnosti v LRK in se nato pozneje prodajo v Skupnosti.

(a)   Proizvodnja

(77)

Proizvodnja industrije Skupnosti se je med letom 2003 in OP znatno zmanjšala. Podrobneje, leta 2004 se je zmanjšala za 16 %, nato še za dodatnih 23 odstotnih točk leta 2005 in končno še za 7 odstotnih točk v OP. V OP je obseg proizvodnje industrije Skupnosti znašal med 300 000 in 400 000 kosov.

 

2003

2004

2005

OP

Proizvodnja (kosov)

Razkritje ni mogoče

Indeks

100

84

61

54

(b)   Zmogljivost in stopnje izkoriščenosti zmogljivosti

(78)

Proizvodna zmogljivost se je med letoma 2003 in 2004 rahlo povečala, za 3 %, nato se je leta 2005 povečala za dodatnih 9 odstotnih točk, medtem ko je v OP ostala na tej ravni. Vzrok za povečanje proizvodne zmogljivosti leta 2005 so lahko naložbe enega proizvajalca Skupnosti v dodatno proizvodno linijo za kompresorje, ki se uporabljajo za višji segment trga. V OP je proizvodna zmogljivost industrije Skupnosti znašala med 600 000 in 800 000 kosov.

(79)

Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti industrije Skupnosti je v zadevnem obdobju ves čas padala in je bila v OP za več kot polovico nižja kot leta 2003. To kaže na padec na proizvodnih ravneh. V OP je izkoriščenost zmogljivosti industrije Skupnosti znašala med 40 % in 50 %.

 

2003

2004

2005

OP

Proizvodna zmogljivost (kosov)

Razkritje ni mogoče

Indeks

100

103

112

112

Izkoriščenost zmogljivosti

Razkritje ni mogoče

Indeks

100

81

54

48

(c)   Zaloge

(80)

Količina končnih zalog se je leta 2004 povečala za 37 %, leta 2005 še za dodatnih 45 odstotnih točk, preden se je v OP zmanjšala za 138 odstotnih točk. Med OP je imela industrija Skupnosti na zalogi od 10 000 do 20 000 kosov. Ob upoštevanju, da se podobni izdelki v Skupnosti večinoma proizvajajo po naročilu, se količina zalog ne šteje kot uporaben kazalnik škode za ta izdelek.

 

2003

2004

2005

OP

Končne zaloge (kosov)

Razkritje ni mogoče

Indeks

100

137

182

44

(d)   Obseg prodaje

(81)

Prodaja izdelkov industrije Skupnosti na trgu Skupnosti se je v zadevnem obdobju postopno zmanjševala. Natančneje, leta 2004 se je zmanjšala za 19 %, nato še za dodatnih 24 odstotnih točk leta 2005 in končno še za dodatnih 9 odstotnih točk v OP. V OP je obseg prodaje industrije Skupnosti znašal med 200 000 in 300 000 kosov.

 

2003

2004

2005

OP

Obseg prodaje ES (kosov)

Razkritje ni mogoče

Indeks

100

81

57

48

(e)   Tržni delež

(82)

Tržni delež industrije Skupnosti je v zadevnem obdobju stalno padal. Natančneje, indeks, ki izraža razvoj tržnega deleža industrije Skupnosti, je leta 2004 padel za 13 %, leta 2005 za 27 odstotnih točk in za dodatnih 9 odstotnih točk v OP. Med OP je tržni delež industrije Skupnosti predstavljal od 5 do 10 %.

 

2003

2004

2005

OP

Tržni delež industrije Skupnosti

Razkritje ni mogoče

Indeks

100

87

60

51

(f)   Rast

(83)

Med letom 2003 in OP, ko se je potrošnja Skupnosti zmanjšala za 6 %, se je obseg prodaje industrije Skupnosti na trgu Skupnosti še precej bolj zmanjšal, in sicer za 52 %. V zadevnem obdobju se je tržni delež industrije Skupnosti skoraj prepolovil, medtem ko je dampinški uvoz pridobil več kot 35 odstotnih točk tržnega deleža in dosegel 53 %. Zato se sklepa, da ni bilo nobene rasti, od katere bi imela korist industrija Skupnosti.

(g)   Zaposlenost

(84)

Stopnja zaposlenosti v industriji Skupnosti je v zadevnem obdobju postopno padala. Leta 2004 se je znižala za 10 %, nato za dodatnih 16 odstotnih točk leta 2005 in končno še za 5 odstotnih točk v OP. V OP je bilo v industriji Skupnosti v proizvodnji in prodaji podobnega izdelka zaposlenih med 150 in 200 oseb.

 

2003

2004

2005

OP

Zaposlenost

Razkritje ni mogoče

Indeks

100

90

74

69

(h)   Produktivnost

(85)

Produktivnost delovne sile v industriji Skupnosti, merjena kot letna proizvodnja (v kosih) na zaposlenega, se je leta 2004 zmanjšala za 7 %, leta 2005 za dodatnih 10 odstotnih točk, v OP pa še za 5 odstotnih točk. V OP je produktivnost industrije Skupnosti znašala med 1 500 in 2 000 kosov na zaposlenega. Postopno upadanje produktivnosti je posledica upadanja proizvodnje, ki se je v zadevnem obdobju zmanjševala hitreje kot ustrezna zaposlenost.

 

2003

2004

2005

OP

Produktivnost (kosov na zaposlenega)

Razkritje ni mogoče

Indeks

100

93

83

78

(i)   Stroški dela

(86)

Povprečni stroški dela na zaposlenega so se med letoma 2003 in 2004 povečali za 8 % ter so leta 2005 ostali na tej ravni, nato pa so se v OP rahlo zmanjšali za 1 odstotno točko. Povišanje leta 2004 je bilo predvsem posledica povišanja plač, ki ga je s pogajanji dosegel eden od proizvajalcev industrije Skupnosti po sporu s svojimi sindikati. Razen tega je pred tem s pogajanji doseženim povišanjem plač leta 2003 potekala stavka, neplačane delovne ure zaradi te stavke pa so sorazmerno znižale stroške dela v primerjavi z naslednjimi leti.

 

2003

2004

2005

OP

Letni stroški dela na zaposlenega (EUR)

Razkritje ni mogoče

Indeks

100

108

108

107

(j)   Dejavniki, ki vplivajo na cene Skupnosti

(87)

Cene na enoto pri prodaji izdelkov industrije Skupnosti nepovezanim strankam so se med letom 2003 in OP povišale za 20 %. Natančneje, leta 2004 se je povprečna prodajna cena zvišala za 9 %, leta 2005 za dodatnih 13 odstotnih točk, nato pa se je v OP rahlo znižala za 2 odstotni točki. V OP je bila povprečna cena na enoto med 100 in 150 EUR.

 

2003

2004

2005

OP

Cena na enoto na trgu ES (EUR)

Razkritje ni mogoče

Indeks

100

109

122

120

(88)

Povišanje povprečne cene na enoto je posledica postopnega delnega premika industrije Skupnosti proti zgornjemu segmentu trga, tj. višja kakovost, boljša zmogljivost, večja zmožnost in posledično dražji modeli podobnega izdelka.

(89)

Glede na obseg in stopnjo nelojalnega nižanja cen je ta uvoz nedvomno dejavnik, ki vpliva na cene.

(k)   Dobičkonosnost in donosnost naložb

(90)

V zadevnem obdobju je dobičkonosnost prodaje lastnih izdelkov industrije Skupnosti v Skupnosti, izražena kot odstotek neto prodaje, ostala negativna, vendar se je v zadevnem obdobju izboljševala. Negativna dobičkonosnost se je izboljšala leta 2004 in dodatno leta 2005, ko je bila stopnja izgube sorazmerno na najnižji ravni in se je le rahlo poslabšala v OP. Med OP je dobičkonosnost Skupnosti znašala med – 3 % in – 10 %.

 

2003

2004

2005

OP

Dobičkonosnost prodaje ES (% neto prodaje)

Razkritje ni mogoče

Indeks

– 100

–93

–28

–32

Donosnost posamezne naložbe (dobiček v % neto knjigovodske vrednosti sredstev)

Razkritje ni mogoče

Indeks

– 100

–85

–19

–20

(91)

Donosnost posamezne naložbe, izražena kot dobiček v odstotkih neto knjigovodske vrednosti naložb, je bila enaka trendu dobičkonosnosti. V zadevnem obdobju je prav tako ostala negativna. V letih 2004 in 2005 se je izboljšala, nato pa se je rahlo poslabšala v OP. Med OP je donosnost posamezne naložbe znašala med – 30 % in – 15 %.

(l)   Denarni tok

(92)

Neto denarni tok za poslovanje je v zadevnem obdobju prav tako ostal negativen, vendar se je znatno izboljšal in je bil v OP rahlo negativen, ko je znašal med – 100 000 in 0 EUR.

 

2003

2004

2005

OP

Denarni tok (EUR)

Razkritje ni mogoče

Indeks

– 100

–67

–9

–1

(m)   Naložbe in sposobnost povečanja kapitala

(93)

Letne naložbe industrije Skupnosti v proizvodnjo podobnega izdelka so se leta 2004 povečale za 72 % in leta 2005 za dodatnih 75 odstotnih točk, preden so v OP rahlo padle za 7 odstotnih točk. Kljub temu so bile neto naložbe v OP sorazmerno nizke ter so znašale med 1 300 000 EUR in 2 300 000 EUR. Vzrok za povišanje je lahko naložba enega od proizvajalcev Skupnosti v zakup nove zgradbe za centralizacijo in posodobitev proizvodnega postopka ter nekaterim naložbam industrije Skupnosti za vzdrževanje in obnovo obstoječe opreme ter naložbam v novo opremo in module, da bi izboljšala konkurenčnost svojega izdelka v primerjavi z dampinškim uvozom iz Kitajske.

 

2003

2004

2005

OP

Neto naložbe (EUR)

Razkritje ni mogoče

Indeks

100

172

247

240

(94)

Komisija ni prejela nobenih dokazov v zvezi z zmanjšanjem ali povečanjem sposobnosti povečanja kapitala v zadevnem obdobju.

(n)   Višina dampinške marže

(95)

Vpliv višine dejanske stopnje dampinga na industrijo Skupnosti se glede na obseg, tržni delež in ceno uvoza iz zadevne države ne more šteti kot zanemarljiv.

(o)   Okrevanje od preteklega dampinga

(96)

Zaradi pomanjkanja kakršnih koli informacij o obstoju dampinga pred oceno položaja v sedanjem postopku se ta dejavnik šteje za nepomembnega.

6.   Sklepna ugotovitev o škodi

(97)

Med letom 2003 in OP se je obseg dampinškega uvoza zadevnega izdelka s poreklom iz LRK znatno povečal, in sicer za 182 %, medtem ko je njegov tržni delež na trgu Skupnosti narasel za 35 odstotnih točk. Povprečne cene dampinškega uvoza so bile znatno nižje od cen industrije Skupnosti v zadevnem obdobju. Poleg tega so v OP uvozne cene iz LRK nelojalno nižale cene industrije Skupnosti. Na tehtani povprečni osnovi je nelojalno nižanje cen v OP znašalo med 22 % in 43 %.

(98)

Nekateri kazalniki so se med letom 2003 in OP pozitivno razvijali. Povprečna prodajna cena na enoto se je povišala za 20 %, kazalnik proizvodne zmogljivosti se je povečal za 12 %, poleg tega so se povečale tudi naložbe, in sicer za 140 %. Vendar je bilo v uvodnih izjavah 78, 88 in 93 zgoraj prikazano, da obstajajo določeni razlogi za ta razvoj. Poleg tega se je, kot je navedeno v uvodni izjavi 90, dobičkonosnost v zadevnem obdobju obnovila, saj so se med letom 2003 in v OP izgube znatno zmanjšale. Vendar je treba opozoriti, da je dobičkonosnost ostala negativna, ravni izgub v OP pa ni mogoče šteti za zanemarljivo.

(99)

V obravnavanem obdobju je bilo ugotovljeno bistveno poslabšanje položaja industrije Skupnosti. Večina kazalnikov škode se je med letom 2003 in OP razvijala negativno: obseg proizvodnje se je zmanjšal za 46 %, izkoriščenost zmogljivosti se je več kot prepolovila, prodaja izdelkov industrije Skupnosti se je zmanjšala za 52 % in ustrezni tržni delež se je skoraj prepolovil, zaposlovanje se je zmanjšalo za 31 %, produktivnost pa za 22 %.

(100)

Glede na prej navedeno se sklepa, da je industrija Skupnosti utrpela znatno škodo v smislu člena 3(5) osnovne uredbe.

E.   VZROČNA ZVEZA

1.   Uvod

(101)

Komisija je v skladu s členom 3(6) in (7) osnovne uredbe proučila, ali je dampinški uvoz povzročil škodo industriji Skupnosti do stopnje, ki se lahko opredeli kot znatna. Poleg dampinškega uvoza so bili preverjeni tudi znani dejavniki, ki bi hkrati lahko povzročali škodo industriji Skupnosti, da bi se zagotovilo, da morebitna škoda, ki bi jo povzročili ti drugi dejavniki, ni bila pripisana dampinškemu uvozu.

2.   Učinki dampinškega uvoza

(102)

Občutno povečanje obsega dampinškega uvoza za 182 % med letom 2003 in v OP ter temu ustreznega deleža na trgu Skupnosti, tj. za okrog 35 odstotnih točk, in ugotovljeno nelojalno nižanje cene (med 22 % in 43 % med OP) je sovpadlo s poslabšanjem gospodarskega stanja industrije Skupnosti, kot navaja uvodna izjava 99 zgoraj. Poleg tega so bile v celotnem obravnavanem obdobju dampinške cene povprečno precej nižje od tistih v industriji Skupnosti. Zato se šteje, da je dampinški uvoz izvajal negativen pritisk na cene in preprečeval industriji Skupnosti zvišanje prodajnih cen na raven, ki bi bila nujna za uresničitev dobička, ter je občutno negativno vplival na razmere v industriji Skupnosti. Razen tega se zdi, da je industrija Skupnosti izgubila bistven del tržnega deleža zaradi povečanega obsega dampinškega uvoza. Zmanjšani obseg prodaje je povzročil sorazmerno povečanje fiksnih stroškov industrije Skupnosti, kar je negativno vplivalo tudi na finančne razmere. Zato med uvozom iz LRK in znatno škodo, ki jo je utrpela industrija Skupnosti, obstaja jasna vzročna zveza.

3.   Učinki drugih dejavnikov

(103)

Kot je razvidno iz navedene tabele, se je v zadevnem obdobju obseg izvoza zmanjšal za 33 %, kar ni bilo tako obsežno kot zmanjšanje prodaje ES iz uvodne izjave 81 zgoraj. Med OP je izvoz znašal med 100 000 in 150 000 kosov. Povprečna cena na enoto izvoza je med letom 2003 in OP ostala stabilna ter je bila med 100 in 150 EUR.

 

2003

2004

2005

OP

Izvoz (kosov)

Razkritje ni mogoče

Indeks

100

89

74

77

Izvozna cena na enoto (EUR)

Razkritje ni mogoče

Indeks

100

100

102

100

(104)

Glede na stabilnost cen na izvoznih trgih in sorazmerno majhno zmanjšanje obsega izvoza se šteje, da čeprav bi izvoz lahko prispeval k škodi, povzročeni industriji Skupnosti, ta prispevek ne bi bil takšen, da bi prekinil vzročno zvezo.

(105)

Ena zainteresirana stranka je trdila, da zvišanja proizvodnih stroškov v industriji Skupnosti ni moglo povzročiti le zvišanje cen surovin (zlasti kovinskih delov), ampak tudi drugi vzroki, pri čemer je opozorila na samopovzročeno škodo. Znano je, da stranka ni izrecno navedla vzrokov, ki bi opozorili na samopovzročeno škodo.

(106)

Preiskava je pokazala, da so se med letom 2003 in OP proizvodni stroški na enoto v industriji Skupnosti zvišali za približno 8 %. Delni vzrok za zvišanje je lahko očitno zvišanje cene surovin. Preiskava je pokazala, da je vzrok za del zvišanja stroškov slabša struktura stroškov in zlasti fiksni stroški na enoto, ki so se zvišali zaradi bistvenega zmanjšanja števila proizvedenih enot. Še vedno se večina zvišanja pripisuje opaznemu zvišanju cene sestavin, ki se uporabljajo za proizvodnjo modelov iz zgornjega segmenta trga.

(107)

Vendar se je zvišanje povprečnih proizvodnih stroškov na enoto več kot izravnalo z zvišanjem povprečne prodajne cene na enoto (glej uvodno izjavo 87 zgoraj), kar je povzročilo izboljšanje (čeprav še vedno negativno) dobičkonosnosti iz uvodne izjave 90. Zato se šteje, da zvišanje proizvodnih stroškov ni prispevalo k škodi, ki jo je utrpela industrija Skupnosti.

(108)

Na podlagi podatkov Eurostata se je obseg uvoza podobnega izdelka v Skupnost iz ostalega sveta (tj. razen LRK) leta 2004 zmanjšal za 33 % in leta 2005 za dodatnih 7 odstotnih točk pred rahlim zvišanjem za 9 odstotnih točk v OP. Celotno zmanjšanje med letom 2003 in OP znaša 31 %. Ustrezni tržni delež, ki zajema uvoz iz ostalega sveta, se je znižal s 35 % leta 2003 na 26 % v OP.

(109)

V zvezi s ceno uvoza iz ostalega sveta ni bilo na voljo podrobnejših informacij. Glede na to, da podatki Eurostata ne upoštevajo različnih izdelkov, se ti podatki ne morejo uporabiti za nobeno smiselno primerjavo s cenami industrije Skupnosti. Preiskava ni pokazala, da bi cene uvoza iz ostalega sveta nelojalno nižale cene Skupnosti.

(110)

Glede na zmanjševanje obsega tržnega deleža in pomanjkanje dokazov o nasprotnem se sklepa, da uvoz iz ostalega sveta ni povzročil znatne škode, če je ta sploh nastala, industriji Skupnosti.

 

2003

2004

2005

OP

Uvoz iz ostalega sveta (kosov)

1 164 228

780 921

699 129

807 893

Indeks

100

67

60

69

Tržni delež uvoza iz ostalega sveta

35,6 %

25,6 %

22,7 %

26,4 %

(111)

Kot navaja uvodna izjava 65 zgoraj, je bil en proizvajalec v Skupnosti izvzet iz opredelitve proizvodnje Skupnosti. Razen tega veliko proizvajalcev in sestavljavcev strojev, naprav in izdelkov ni sodelovalo v tem postopku (glej uvodno izjavo 58). Na podlagi informacij, dobljenih med preiskavo od sodelujočih proizvajalcev, in pritožbe se ocenjuje, da je bil obseg prodaje teh drugih proizvajalcev v Skupnosti za trg ES približno 1 000 000 kosov leta 2003 in se je v zadevnem obdobju bistveno zmanjšal na približno 400 000 kosov v OP. Podobno se je ustrezni tržni delež v zadevnem obdobju zmanjšal z 31 % leta 2003 na 13 % v OP. Zato ti proizvajalci niso pridobili nobenega obsega prodaje in tržnega deleža v škodo industriji Skupnosti. Ravno nasprotno so podobno kot industrija Skupnosti izgubili velik del svoje prodaje in tržnega deleža zaradi dampinškega uvoza iz Kitajske.

(112)

Glede na navedeno in zaradi pomanjkanja informacij o nasprotnem se sklene, da drugi proizvajalci Skupnosti niso prispevali k škodi, ki jo je utrpela industrija Skupnosti.

 

2003

2004

2005

OP

Prodaja ES drugih proizvajalcev v Skupnosti (ocena v kosih)

1 039 780

919 375

510 659

399 891

Indeks

100

88

49

38

Tržni delež drugih proizvajalcev v Skupnosti

31,4 %

29,7 %

16,4 %

12,9 %

(113)

Kot navaja uvodna izjava 70 zgoraj, se je potrošnja v zadevnem obdobju zmanjšala za okrog 200 000 kosov ali 6 %. Vendar je treba opozoriti, da je bilo v istem obdobju zmanjšanje prodaje v industriji Skupnosti veliko obsežnejše v absolutnem (prodaja se je zmanjšala za približno 250 000 do 300 000 kosov) in relativnem smislu (prodaja se je močno zmanjšala za 52 %). Hkrati se je tržni delež kitajskih kompresorjev povečal za 35 odstotnih točk (glej uvodno izjavo 71), medtem ko je industrija Skupnosti izgubila skoraj polovico svojega tržnega deleža (glej uvodno izjavo 82). Zato se sklepa, da zmanjšanje potrošnje ni povzročilo škode, ki jo je utrpela industrija Skupnosti.

4.   Sklepna ugotovitev o vzročni zvezi

(114)

Istočasno povečanje dampinškega uvoza iz LRK, ustrezno povečanje tržnega deleža ter ugotovljeno nelojalno nižanje cen na eni strani in poslabšanje stanja industrije Skupnosti na drugi strani vodijo v sklep, da je dampinški uvoz industriji Skupnosti povzročil znatno škodo v smislu člena 3(6) osnovne uredbe.

(115)

Preiskava je pokazala, da je izvoz industrije Skupnosti morda delno prispeval k škodi, povzročeni industriji Skupnosti, vendar ne toliko, da bi prekinil vzročno zvezo. Opravljena je bila tudi analiza drugih znanih dejavnikov, vendar je bilo ugotovljeno, da niso prispevali k nastali škodi. Ugotovljeno je bilo, da se je zvišanje proizvodnih stroškov na enoto v industriji Skupnosti več kot nadomestilo z istočasnim zvišanjem prodajne cene, zato se šteje, da ni moglo povzročiti nastale škode. V zvezi z uvozom iz tretjih držav se je glede na njihovo zmanjšanje obsega in tržnega deleža ter pomanjkanje možnosti za pravo primerjavo cen s cenami Skupnosti sklepalo, da ta uvoz ni povzročil škode. V zvezi s konkurenco drugih proizvajalcev Skupnosti je bilo glede na njihovo zmanjšanje obsega prodaje in izgubo tržnega deleža zaradi dampinškega uvoza ugotovljeno, da njihova dejavnost ni prispevala k nastali škodi. V zvezi z zmanjšanjem potrošnje se je glede na njen manjši obseg od zmanjšanja prodaje v Skupnosti proizvajalcev Skupnosti in glede na sovpadanje z bistvenim zvišanjem dampinškega uvoza iz Kitajske, sklepalo, da zmanjšanje kot tako ni povzročilo škode.

(116)

Na podlagi navedene analize, ki je pravilno označila in ločila učinke vseh znanih dejavnikov, ki so vplivali na položaj industrije Skupnosti, od škodljivega učinka dampinškega uvoza, se ugotovi, da je uvoz iz LRK povzročil znatno škodo industriji Skupnosti v smislu člena 3(6) osnovne uredbe.

F.   INTERES SKUPNOSTI

(117)

Svet in Komisija sta preučila, ali obstajajo nujni razlogi, na podlagi katerih bi se lahko ugotovilo, da sprejetje ukrepov v tem primeru ni v interesu Skupnosti. V ta namen in v skladu s členom 21(1) osnovne uredbe sta Svet in Komisija preučila možni vpliv ukrepov za vse zadevne stranke. Službe Komisije so najprej poslale dokončno razkritje v smislu prvega stavka člena 20(4) osnovne uredbe, katerega namen ni bila uvedba ukrepov. Po tem razkritju so nekateri subjekti, zlasti dva sodelujoča proizvajalca v Skupnosti, predložila nekatere utemeljitve, zaradi katerih je bila zadeva ponovno preučena. Najpomembnejša med temi utemeljitvami bo obravnavana v nadaljevanju.

1.   Interesi sodelujočih proizvajalcev v Skupnosti

(118)

Brez poseganja v opredelitev industrije Skupnosti (glej uvodno izjavo 67) je pomembno upoštevati, da so vse sodelujoče skupine družb v Skupnosti ustanovile proizvodne obrate na Kitajskem in uvažale vedno večje količine zadevnega izdelka za nadaljnjo prodajo na trgu Skupnosti, kot navaja uvodna izjava 60. Kot navaja uvodna izjava 58, je ena skupina družb prodala svoj proizvodni obrat s sedežem v Skupnosti drugi družbi leta 2007, tj. po OP. Glede na to, da je to razvoj dogodkov po OP in da je v zadevnem obdobju ta skupina proizvajala podobni izdelek v Skupnosti, se njeni interesi obravnavajo v okviru tega poglavja in se skupina navaja kot proizvajalec v Skupnosti.

(119)

Preiskava je pokazala, da se bo industriji Skupnosti verjetno še naprej povzročala škoda, če se ukrepi ne uvedejo. Seveda je prav tako verjetno nadaljnje poslabšanje stanja industrije Skupnosti in dodatni upad tržnega deleža.

(120)

Po drugi strani pa bi v primeru uvedbe ukrepov bilo mogoče pričakovati, da bi ti omogočili zvišanje cen in/ali povečanje obsega prodaje (in tržnega deleža), kar bi industriji Skupnosti v zameno zagotovilo možnost izboljšanja svojega finančnega in ekonomskega stanja.

(121)

V zvezi z mogočim razvojem tržnega deleža industrije Skupnosti, če se ukrepi uvedejo, je treba opozoriti, da so vsi sodelujoči proizvajalci v postopku trdili, da bo to popolnoma spremenilo sedanji postopek preselitve in povzročilo vrnitev (vsaj enega dela) proizvodnje v Skupnost.

(122)

V zvezi s tem je analiza podrobnih podatkov, ki so jih predložili sodelujoča proizvajalca v Skupnosti in njune povezane podružnice v LRK, jasno pokazala, da so v zdaj prevladujočih posebnih gospodarskih razmerah v LRK pomembne razlike pri stroških v korist proizvodnji zadevnega izdelka, ki je namenjen trgu Skupnosti, v LRK. Te razlike in damping, ki so ga izvajali kitajski izvozniki na trg Skupnosti, so morda povzročile, da so vsi sodelujoči proizvajalci v Skupnosti preselili (del) svoje proizvodnje.

(123)

Torej je bilo preučeno, ali bi uvedba protidampinških dajatev, ki so v primeru izvoznikov, povezanih z navedenimi proizvajalci iz uvodne izjave 122, sorazmerno nizke, vsaj glede dveh sodelujočih proizvajalcev spremenila glavne gospodarske parametre, ki so povzročili preselitev. Ugotovljeno je bilo, da bi v navedenem primeru celotni stroški za kompresorje, prodane v Skupnosti in proizvedene v LRK (vključno med drugim s proizvodnimi stroški, prodajnimi, splošnimi in administrativnimi stroški, stroški čezmorskega prevoza, konvencionalno dajatvijo in morebitno protidampinško dajatvijo), bili enako visoki, čeprav malce nižji, kot celotni stroški in prodaja podobnih kompresorjev v Skupnosti.

(124)

Poleg tega sta ti dve družbi ponovno poudarili svoje stališče, da bi lahko v primeru, če bi ukrepi znižali stopnjo nelojalnega nižanja cen, ki ga povzroča kitajski damping, ob uporabi svojih neizkoriščenih zmogljivosti svojo proizvodnjo v Skupnosti povečali in/ali z njo ponovno začeli.

(125)

Torej ni mogoče izključiti, kot sta po razkritju v svojih odgovorih trdila dva od sodelujočih proizvajalcev, da bi navedena proizvajalca lahko uporabila svoje neizkoriščene zmogljivosti v Evropi. To se zdi mogoče ob upoštevanju dejstva, da bi predlagani ukrepi skoraj izravnali stroške blaga, ki se prodaja na trgu Skupnosti in proizvaja v LRK in v Skupnosti. Zato ni mogoče izključiti možnosti, da bi navedena proizvajalca povečala svojo proizvodnjo v Skupnosti, če bodo ukrepi uvedeni. Nenazadnje tudi ni mogoče izključiti možnosti, da navedena proizvajalca ne bi želela skoncentrirati vse svoje proizvodnje zunaj Skupnosti, če bi dajatve na uvoz od njunih povezanih proizvajalcev v LRK znižale razliko v stroških blaga, poslanega na trg Skupnosti ter proizvedenega v LRK in Skupnosti, da bi s tem specializirala proizvodnjo nekaterih modelov na določenih lokacijah ali razpršila tveganje.

(126)

Kar zadeva tretjega sodelujočega proizvajalca, njegova povezana družba v LRK ni bila vključena v vzorec za izračun stopenj dampinga in bi zato v primeru uveljavitve ukrepov načeloma padla pod povprečno dajatev 51,6 %, ki se uporablja za sodelujoče, nevzorčene družbe. Glede na to, da ni bila vključena v vzorec, Komisija nima preverjenih informacij glede proizvodnih stroškov navedene kitajske družbe. Zato ni mogoče izključiti, da bi v navedenem primeru polni stroški kompresorjev, prodanih v Skupnosti in proizvedenih v LRK (vključno med drugim s proizvodnimi stroški, prodajnimi, splošnimi in administrativnimi stroški, stroški čezmorskega prevoza, konvencionalno dajatvijo in morebitno protidampinško dajatvijo) presegli skupne stroške proizvodnje in prodaje podobnih kompresorjev v Skupnosti).

(127)

Po razkritju je italijansko združenje proizvajalcev kompresorjev, ki je vložilo pritožbo (ANIMA), poudarilo potrebo po protidampinških ukrepih, da se proizvajalcem omogoči nadaljevanje proizvodnje v Skupnosti in njihovo ekonomsko preživetje. Jasno so povedali, da podpirajo uvedbo ukrepov, četudi bi za povezane kitajske dobavitelje nekaterih evropskih proizvajalcev veljale sorazmerno visoke protidampinške dajatve.

(128)

Opravljena je bila ocena možne koristi industrije Skupnosti v primeru uvedbe ukrepov. Navedeno je bilo, da bi neuvedba ukrepov lahko privedla do nadaljnjega izkrivljanja položaja industrije Skupnosti in zmanjševanja njenega tržnega deleža. To bi verjetno privedlo do izgube številnih delovnih mest in naložb, ki so bile namenjene za gradnjo proizvodnih zmogljivosti v Skupnosti. Tudi te elemente, četudi jih težko prikazati s številkami, je treba upoštevati pri skupni oceni interesa Skupnosti. Po drugi strani pa ni mogoče izključiti povečanja proizvodnje v Skupnosti, ki bi lahko privedlo do preselitve dela proizvodnje nazaj v Skupnost, če bi bili uvedeni protidampinški ukrepi. To bi lahko privedlo do povečanja zaposlenosti in bi lahko dodatno vplivalo na predhodne člene industrijske verige, ki proizvajalcem kompresorjev Skupnosti dobavljajo polizdelke.

2.   Interes drugih proizvajalcev Skupnosti

(129)

Ti proizvajalci niso sodelovali pri preiskavi. Njihov tržni delež je podoben deležu, ki ga ima industrija Skupnosti. Zaradi pomanjkanja sodelovanja in ker večina teh proizvajalcev ni zavzela jasnega stališča o tem postopku, interesi teh proizvajalcev niso znani. Po razkritju so se javili en nesodelujoči proizvajalec in dva proizvajalca pritožnika, ki niso nadaljevali tega postopka (glej uvodno izjavo 59) ter italijansko združenje proizvajalcev kompresorjev (ANIMA) (ki je vložilo pritožbo) in ponovili trditve iz uvodne izjave 127. Jasno so izjavili, da podpirajo uvedbo ukrepov.

3.   Interes (nepovezanih) uvoznikov, potrošnikov in drugih gospodarskih subjektov v Skupnosti

(130)

Med OP je edini sodelujoči nepovezani uvoznik v Skupnost uvozil približno 20 % skupnega obsega uvoza zadevnega izdelka s poreklom iz LRK. Ob pomanjkanju nadomestnega sodelovanja in glede na navedeni odstotek se ta uvoznik šteje za reprezentativnega v zvezi s položajem nepovezanih uvoznikov. Ta sodelujoča stranka je navedla, da nasprotuje uvedbi protidampinških ukrepov za uvoz tega izdelka iz LRK. Med OP je nadaljnja prodaja zadevnega izdelka znašala med 2 % in 8 % skupnega prometa družbe tega uvoznika. Glede delovne sile to pomeni med 30 in 70 oseb, neposredno vključenih v kupovanje, trgovanje in nadaljnjo prodajo zadevnega izdelka.

(131)

Sodelovanje se je zahtevalo tudi od združenj potrošnikov in tudi od vseh znanih trgovcev na drobno, distributerjev, trgovcev na debelo in/ali drugih gospodarskih subjektov, ki so vključeni v distribucijsko verigo Skupnosti. Vendar sodelovanja ni bilo. Glede na to, da je v tem postopku sodeloval le en nepovezani uvoznik, in glede na pomanjkanje sodelovanja vseh drugih gospodarskih subjektov v Skupnosti ali združenj potrošnikov je bilo primerno analizirati svetoven splošno možen vpliv mogočih ukrepov na te stranke. Na splošno se sklepa, da bi morebitni ukrepi negativno vplivali na razmere potrošnikov in gospodarskih subjektov, vključenih v distribucijsko verigo v Skupnosti.

4.   Sklepna ugotovitev o interesu Skupnosti

(132)

Zaradi razlogov iz uvodnih izjav 125 in 126 v tem primeru ni mogoče izključiti, da sodelujoči proizvajalci v Skupnosti ne bi izkoristili priložnosti, da bi izkoristili ukrepe za obnovitev dela izgubljene proizvodnje zaradi škodljivega dampinga, s tem ko bi uporabili obstoječe neizkoriščene zmogljivosti.

(133)

Uvedba ukrepov bi lahko negativno vplivala na potrošnike in vse gospodarske subjekte, vključene v distribucijsko verigo v Skupnosti. Vendar pa je tudi jasno, da bi s povečanjem proizvodnje v Skupnosti (in s tem verjetno s povečanjem števila zaposlenih v proizvodnji v Skupnosti) ukrepi Skupnosti koristili.

(134)

Čeprav člen 21 osnovne uredbe navaja, da je treba posebno pozornost posvetiti potrebi po ublažitvi učinkov škodljivega dampinga na izkrivljanje trgovine in vzpostaviti učinkovito konkurenco, je treba to določbo, kakor je to opredeljeno v navedenem členu, razumeti v splošnem okviru testiranja interesa Skupnosti. Tako je treba preučiti učinke uvedbe ali neuvedbe ukrepov za vse stranke.

(135)

Ugotovi se, da v tem primeru ob upoštevanju visokih stopenj dampinga in škode na podlagi predloženih informacij ni dovolj dokazov za sklep, da bi bila morebitna uvedba ukrepov nedvomno neusklajena in proti interesu Skupnosti.

(136)

Če pa bi kljub uvedbi dajatev položaj pred uvedbo ukrepov (zlasti 53-odstotni tržni delež uvoza iz LRK in sorazmerno majhen tržni delež sodelujočih proizvajalcev v Skupnosti) ostal nespremenjen, bi se strošek morebitne dajatve, ki bi ga imeli potrošniki in gospodarski subjekti v Skupnosti (vključno z uvozniki ter trgovci na debelo in drobno), lahko na dolgi rok štel za višjega od koristi industrije Skupnosti. Zato bodo ukrepi uvedeni za dve leti, zlasti proizvajalci Skupnosti pa bodo morali poročati o položaju.

G.   DOKONČNI UKREPI

(137)

Stopnja protidampinških ukrepov mora zadostovati za odpravo škode, ki jo je industriji Skupnosti povzročil dampinški uvoz, ne da bi presegla ugotovljene stopnje dampinga. Pri izračunu višine dajatve, potrebne za odpravo učinkov škodljivega dampinga, se je upoštevalo, da morajo kakršni koli ukrepi industriji Skupnosti omogočiti dobiček pred davkom, kar se lahko doseže ob običajnih konkurenčnih pogojih, tj. ob odsotnosti dampinškega uvoza. Glede na to, da industrija Skupnosti v celotnem obravnavanem obdobju ni bila dobičkonosna pri proizvodnji in prodaji podobnega izdelka, se je štelo, da je 5-odstotna stopnja dobička, ki jo je ta industrija imela pri proizvodnji in prodaji drugih izdelkov iste kategorije v OP, ustrezna stopnja, ki bi jo industrija Skupnosti lahko pričakovala tudi pri proizvodnji in prodaji podobnega izdelka, če ne bi bilo škodljivega dampinga.

(138)

Potrebno povišanje cen je bilo nato določeno na podlagi primerjave med tehtano povprečno uvozno ceno za vrsto izdelka, ugotovljeno pri izračunu nelojalnega nižanja cen, in neškodljivo ceno podobnega izdelka, ki ga je industrija Skupnosti prodajala na trgu Skupnosti. Neškodljiva cena je bila določena s prilagoditvijo prodajne cene industrije Skupnosti, da bi odražala zgoraj omenjeno stopnjo dobička. Vsakršna razlika, ki je posledica te primerjave, je bila nato izražena kot odstotek celotne uvozne vrednosti CIF.

(139)

Zgoraj omenjena cenovna primerjava je pokazala, da izračunane stopnje škode znašajo med 61,3 % in 160,8 % in so v primeru vseh družb višje od ustreznih stopenj dampinga. Glede na zgoraj navedeno in v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe se šteje, da je treba uvesti dokončno protidampinško dajatev za uvoz nekaterih kompresorjev s poreklom iz LRK na stopnji dampinga.

(140)

Zato morajo biti protidampinške dajatve naslednje:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling in Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Šanghaj, in Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor in Tools Co. Ltd., Šanghaj

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Sodelujoče družbe, ki niso bile zajete v vzorcu (navedene v Prilogi)

51,6 %

Vse druge družbe

77,6 %

(141)

Stopnje individualne protidampinške dajatve, podrobno opredeljene v tej uredbi, so bile določene na podlagi ugotovitev sedanje preiskave. Zato odražajo stanje, v kakršnem so bile te družbe med preiskavo. Te stopnje dajatev (nasprotno kot dajatev na ravni države, ki velja za „vse druge družbe“) se tako uporabljajo izključno za uvoz izdelkov s poreklom iz LRK, in ki jih proizvajajo te družbe, torej poimensko navedene pravne osebe. Uvoženi izdelki, ki so jih proizvedle katere koli druge družbe, ki v izvedbenem delu te uredbe niso poimensko navedene, vključno s subjekti, povezanimi s temi posebej navedenimi subjekti, ne morejo biti upravičeni do te stopnje dajatve in zanje velja stopnja dajatve, ki se uporablja na ravni države.

(142)

Vsak zahtevek za uporabo za navedeno družbo določene stopnje protidampinške dajatve (npr. zaradi spremembe imena družbe ali zaradi ustanovitve novih proizvodnih ali prodajnih obratov) je treba takoj vložiti pri Komisiji, skupaj z vsemi potrebnimi podatki, zlasti o vsaki spremembi dejavnosti družbe na področju proizvodnje ter domače in izvozne prodaje, povezane s to spremembo imena ali spremembo proizvodnih in prodajnih obratov. Po potrebi se bo v uredbi ustrezno spremenil in dopolnil seznam podjetij, za katera veljajo individualne dajatve.

(143)

Da bi si proizvajalci Skupnosti lahko opomogli od škodljivega učinka dampinga, se uvedejo ukrepi. Če bi nastalo začetno neravnovesje med morebitno koristjo za proizvajalce v Skupnosti in stroški za potrošnike in druge gospodarske subjekte v Skupnosti, bi to neravnovesje lahko odpravili s povečanjem in/ali ponovnim začetkom proizvodnje v Skupnosti. Vendar, kakor že zgoraj navedeno, glede na obseg bremena morebitnih dajatev in ker se predvidevanja o povečanju proizvodnje v Skupnosti mogoče ne bi uresničila, je v takih izjemnih okoliščinah trajanje ukrepov smiselno omejiti samo na obdobje dveh let.

(144)

To obdobje bi moralo zadostovati, da bi lahko proizvajalci v Skupnosti povečali in/ali ponovno začeli s svojo proizvodnjo v Evropi, hkrati pa ne bi bistveno ogrozili položaja potrošnikov in drugih gospodarskih subjektov v Skupnosti. Šteje se, da bo obdobje dveh let najbolj ustrezno za analizo vprašanja, ali je bil učinek uvedbe ukrepov dejansko povečanje evropske proizvodnje in s tem izravnava negativnih učinkov na uvoznike in potrošnike.

(145)

Prav tako se šteje kot ustrezno pozorno spremljati stanje na trgu Skupnosti po uvedbi ukrepov zaradi morebitne hitre revizije ukrepov, če bi se izkazalo, da dajatve ne dosegajo želenega učinka, tj. kratkoročna zagotovitev sposobnosti preživetja obstoječih proizvajalcev in srednjeročno izboljšanje njihovega gospodarskega in finančnega položaja.

(146)

Zato bo Komisija proizvajalce v Skupnosti pozvala, da ji redno poročajo o razvoju več ključnih gospodarskih in finančnih kazalnikov. K temu utegnejo biti pozvani tudi uvozniki in drugi subjekti, ki lahko take informacije zagotovijo tudi na lastno pobudo. Na podlagi teh podatkov bo Komisija redno pripravila oceno stanja uvoza in proizvodnje Skupnosti, da bi lahko po potrebi hitro ukrepala.

(147)

Vse stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih je bilo predvideno, da se priporoči uvedba dokončnih protidampinških dajatev. Določeno je bilo tudi obdobje, v katerem lahko navedejo svoja stališča v zvezi s tem razkritjem. Po ustrezni proučitvi pripomb, ki so jih predložile zainteresirane stranke, so bile, kadar je bilo primerno, ugotovitve ustrezno spremenjene. Vse stranke so prejele podrobne odgovore na pripombe, ki so jih predložile.

(148)

Za zagotovitev enakega obravnavanja katerih koli novih izvoznikov in sodelujočih družb, ki niso vključene v vzorec, navedenih v Prilogi k tej uredbi, je treba sprejeti določbe za tehtano povprečje dajatve, uvedene za prej omenjene družbe, ki se morajo uporabiti za katerega koli novega izvoznika, ki bi bil drugače upravičen do pregleda v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz batnih kompresorjev (brez črpalk batnih kompresorjev) s pretokom največ 2 kubična metra (m3) na minuto, uvrščenih pod oznake KN ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 in ex 8414 80 51, (oznake TARIC 8414401010, 8414802219, 8414802299, 8414802811, 8414802891, 8414805119 in 8414805199) in s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

2.   Stopnja protidampinške dajatve, veljavne za neto ceno franko meja Skupnosti pred plačilom dajatve, za proizvode iz odstavka 1, ki jih proizvajajo družbe, navedene v nadaljevanju, je:

Družba

Dajatev

Dodatne oznake TARIC

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

A860

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling and Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

A861

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai and Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

A862

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

A863

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Šanghaj

13,7 %

A864

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

A865

Sodelujoče družbe, ki niso bile zajete v vzorcu (navedene v Prilogi)

51,6 %

A866

Vse druge družbe

77,6 %

A999

3.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe o carinskih dajatvah.

4.   Če novi proizvajalec izvoznik v Ljudski republiki Kitajski Komisiji zagotovi zadostne dokaze, da:

v obdobju od 1. oktobra 2005 do 30. septembra 2006 v Skupnost ni izvažal izdelka iz odstavka 1 („obdobje preiskave“),

ni povezan s katerim koli izvoznikom ali proizvajalcem v Ljudski republiki Kitajski, za katerega veljajo protidampinški ukrepi, uvedeni s to uredbo,

je zadevni izdelek dejansko izvažal v Skupnost po obdobju preiskave, na kateri temeljijo ukrepi, ali da je prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost, da izvozi znatno količino v Skupnost,

deluje pod pogoji tržnega gospodarstva, opredeljenimi v členu 2(7)(c) osnovne uredbe ali pa izpolnjuje zahteve za individualno dajatev v skladu s členom 9(5) navedene uredbe,

lahko Svet z navadno večino in na predlog Komisije ter po posvetovanju s Svetovalnim odborom spremeni odstavek 2 tako, da na seznam sodelujočih družb, ki niso vključene v vzorec in za katere velja tehtana povprečna stopnja dajatve v višini 51,6 %, doda novega proizvajalca izvoznika.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se do 21. marca 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL C 314, 21.12.2006, str. 2.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).


PRILOGA

SODELUJOČI PROIZVAJALCI IZVOZNIKI NA KITAJSKEM, KI NISO VKLJUČENI V VZOREC

Dodatna oznaka TARIC A866

Fini (Taishan) Air Compressor Manufacturing Co., Ltd.

Taishan

Lacme Dafeng Machinery Co., Ltd.

Dafeng

Qingdao D&D Electro Mechanical Technologies Co., Ltd. in Qingdao D&D International Co., Ltd.

Qingdao

Shanghai Liba Machine Co., Ltd.

Šanghaj

Taizhou Sanhe Machinery Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Dazhong Air Compressors Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Shimge Machinery & Electronic Co., Ltd.

Wenling

Quanzhou Yida Machine Equipment Co., Ltd.

Quanzhou


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 262/2008

z dne 19. marca 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 19. marca 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

62,5

MA

57,1

TN

134,4

TR

96,5

ZZ

87,6

0707 00 05

JO

202,1

MA

90,4

TR

156,2

ZZ

149,6

0709 90 70

MA

74,1

TR

127,0

ZZ

100,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

46,0

IL

55,1

MA

53,7

TN

56,7

TR

46,1

ZA

43,3

ZZ

50,2

0805 50 10

IL

106,6

SY

109,7

TR

131,9

ZA

147,5

ZZ

123,9

0808 10 80

AR

98,4

BR

86,4

CA

98,7

CL

103,2

CN

83,2

MK

44,4

US

97,3

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

85,4

0808 20 50

AR

76,0

CL

72,8

CN

88,9

ZA

104,8

ZZ

85,6


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 263/2008

z dne 19. marca 2008

o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 581/2004 z dne 26. marca 2004 o odprtju stalnega razpisa za zbiranje ponudb za izvozna nadomestila glede določenih vrst masla (2) predvideva stalnega ponudnika.

(2)

V skladu s členom 5 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 z dne 26. marca 2004 o oblikovanju razpisnega postopka glede izvoznih nadomestil za nekatere mlečne izdelke (3) in po pregledu ponudb, vloženih v odgovor na razpis, je primerno, da se za obdobje razpisa, ki se konča dne 18. marca 2008, ne odobri nobenih nadomestil.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za stalni razpis, odprt z Uredbo (ES) št. 581/2004, se za obdobje razpisa, ki se konča dne 18. marca 2008, ne odobri nobenega izvoznega nadomestila za izdelke in namembne kraje, navedene v členu 1(1) navedene uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1152/2007 (UL L 258, 4.10.2007, str. 3). Uredba (EGS) št. 1255/1999 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 90, 27.3.2004, str. 64. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Sveta (ES) št. 1543/2007 (UL L 337, 21.12.2007, str. 62).

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 128/2007 (UL L 41, 13.2.2007, str. 6).


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 264/2008

z dne 19. marca 2008

o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(1) Uredbe (EGS) št. 2777/75 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, iz člena 1(1) navedene uredbe, in cenami za navedene proizvode v Skupnosti, lahko krije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Glede na trenutni položaj na trgu za perutninsko meso je treba določiti izvozna nadomestila v skladu s pravili in kriteriji iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 2777/75.

(3)

Drugi pododstavek člena 8(3) Uredbe (EGS) št. 2777/75 določa, da lahko razmere na svetovnem trgu ali posebne zahteve nekaterih trgov povzročijo spremembe nadomestila glede na namembni kraj.

(4)

Nadomestila se odobri samo za proizvode, ki so v prostem pretoku v Skupnosti in imajo identifikacijsko oznako, kot je določeno v členu 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Navedeni proizvodi morajo tudi biti v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna nadomestila iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 2777/75 se odobrijo za proizvode in zneske, določene v Prilogi k tej uredbi in v skladu s pogoji iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila v skladu z odstavkom 1, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve iz Uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004, predvsem zahteve za pripravo v odobrenem obratu in za skladnost označevanja identifikacije, določenih v Prilogi II, oddelku I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1). Uredba (EGS) št. 2777/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1243/2007 (UL L 281, 25.10.2007, str. 8).

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 3.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za perutninsko meso od 20. marca 2008

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

55,0

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Drugi namembni kraji so:

V03

A24, Angola, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati, Jordanija, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 265/2008

z dne 19. marca 2008

o določitvi izvoznih nadomestil za jajca

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8 Uredbe (EGS) št. 2771/75 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v členu 1(1) navedene uredbe, in cenami za te proizvode na trgu Skupnosti, lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za jajca, se morajo izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in določenimi merili, navedenimi v členu 8 Uredbe (EGS) št. 2771/75.

(3)

Člen 8(3), drugi pododstavek Uredbe (EGS) št. 2771/75 določa, da se bo nadomestilo zaradi razmer na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov morda spreminjalo glede na namembni kraj.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in ustrezajo zahtevam Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (2) in Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi določenih pravil za higieno živil živalskega izvora (3) ter zahtevam označevanja Uredbe Sveta (ES) št. 1028/2006 z dne 19. junija 2006 o določenih tržnih standardih za jajca (4).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna nadomestila, kot to predvideva člen 8 Uredbe (EGS) št. 2771/75, se v skladu s pogoji iz odstavka 2 tega člena dodelijo za proizvode in za zneske, določene v Prilogi te uredbe.

2.   Proizvodi, upravičeni do nadomestil na podlagi odstavka 1, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve iz Uredbe (ES) št. 1028/2006 ter zahteve iz Uredb (ES) št. 852/2004 in 853/2004, in zlasti zahtevo, da so pripravljeni v odobrenem obratu v skladu z zahtevami označevanja, določenimi v Prilogi II, oddelku I Uredbe (ES) št. 853/2004.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1). Uredba (EGS) št. 2771/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1243/2007 (UL L 281, 25.10.2007, str 8).

(4)  UL L 186, 7.7.2006, str. 1.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za jajca od 20. marca 2008 dalje

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 kos

2,32

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 kos

1,16

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

31,50

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

8,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Drugi namembni kraji so:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Hongkong SAR, Rusija, Turčija.

E10

Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan, Filipini.

E19

Vsi namembni kraji razen Švice ter skupin E09 in E10.


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 266/2008

z dne 19. marca 2008

o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za jajca (1), in zlasti člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(1) Uredbe (EGS) št. 2771/75 določa, da se razlika med cenami v mednarodni trgovini za proizvode iz člena 1(1) navedene uredbe in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom, če se to blago izvozi kot blago, našteto v Prilogi I k navedeni uredbi.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določanje višine takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, ko se ti proizvodi izvozijo kot blago iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2771/75.

(3)

V skladu s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila na 100 kg za vsakega od zadevnih osnovnih proizvodov določiti za enako obdobje, kot velja za določanje nadomestil za izvoz teh proizvodov v nepredelanem stanju.

(4)

Člen 11 Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega med urugvajskim krogom, določa, da izvozno nadomestilo za proizvod, vsebovan v blagu, ne sme presegati nadomestila, ki se uporablja za ta proizvod, kadar se izvozi brez nadaljnje predelave.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, ki se uporabljajo za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in v členu 1(1) Uredbe (EGS) št. 2771/75, ki se izvažajo kot blago, navedeno v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2771/75, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2008

Za Komisijo

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za podjetništvo in industrijo


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1496/2007 (UL L 333, 19.12.2007, str. 3).


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 20. marca 2008 uporabljajo za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Poimenovanje

Namembne države (1)

Stopnja nadomestila

0407 00

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

 

 

– Perutnine

 

 

0407 00 30

– – Druga:

 

 

(a)

Za izvoz jajčnih ovalbuminov iz oznak KN 3502 11 90 in 3502 19 90

02

0,00

03

20,00

04

0,00

(b)

Za izvoz drugega blaga

01

0,00

0408

Ptičja jajca, brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih:

 

 

– Rumenjaki:

 

 

0408 11

– – sušeni:

 

 

ex 0408 11 80

– – – primerni za človeško prehrano:

 

 

nesladkani

01

50,00

0408 19

– – drugi:

 

 

– – – primerni za človeško prehrano:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – tekoči:

 

 

nesladkani

01

25,00

ex 0408 19 89

– – – – zamrznjeni:

 

 

nesladkani

01

25,00

– Drugo:

 

 

0408 91

– – sušeno:

 

 

ex 0408 91 80

– – – primerno za človeško prehrano:

 

 

nesladkano

01

31,50

0408 99

– – drugo:

 

 

ex 0408 99 80

– – – primerno za človeško prehrano:

 

 

nesladkano

01

8,00


(1)  Namembne države so naslednje:

01

tretje države. Za Švico in Lihtenštajn te stopnje ne veljajo za blago iz preglednic I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972,

02

Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Turčija, Hongkong, JAR in Rusija,

03

Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan in Filipini,

04

vse namembne države razen Švice in tistih iz 02 in 03.


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 267/2008

z dne 19. marca 2008

o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso (2), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupnem trgovinskem sistemu za ovalbumin in laktalbumin (3), in zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (4), določa podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za preverjanje uvoznih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov, upoštevajoč spremembe cen glede na poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba te spremembe čimprej izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1). Uredba (EGS) št. 2771/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(3)  UL L 282, 1.11.1975, str. 104. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisje (ES) št. 2916/95 (UL L 305, 19.12.1995, str. 49).

(4)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 161/2008 (UL L 48, 22.2.2008, str. 29).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 19. marca 2008 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

„PRILOGA I

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena

(EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Piščanci, oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot ‚70 % piščanci‘, zamrznjeni

108,3

0

02

0207 12 90

Piščanci, oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot, 70 % piščanci, zamrznjeni

120,1

0

01

111,1

2

02

0207 14 10

Kosi kokoši vrste Gallus domesticus, brez kosti, zamrznjeni

230,1

21

01

261,8

12

02

297,4

1

03

0207 14 50

Kokošja prsa, zamrznjeni

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Noge in kosi nog, tamrznjeni

116,1

8

01

0207 25 10

Kosi purana, oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot ‚80 % purani‘, zamrznjeni

181,1

0

01

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

370,2

0

01

400,6

0

03

0408 11 80

Rumenjaki, sušeni

457,1

0

02

0408 91 80

Jajca brez lupine, sušena

439,1

0

02

1602 32 11

Izdelek iz surove kokoši vrste Gallus domesticus

223,8

19

01

3502 11 90

Jajčni albumin, posušen

560,1

0

02


(1)  Poreklo izvoza:

01

Brazilija

02

Argentina

03

Čile.“


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 268/2008

z dne 19. marca 2008

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se razlika med cenami v mednarodni trgovini za proizvode, naštete v členih 1(a), (b), (c), (d), (e) in (g) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje zneskov takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, ko so ti proizvodi izvoženi kot blago iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1255/1999.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti vsak mesec.

(4)

Vendar pa pri nekaterih mlečnih proizvodih, izvoženih kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, obstaja nevarnost, da bi bile v primeru vnaprejšnje določitve visokih stopenj nadomestila zaveze, sprejete v zvezi s temi nadomestili, lahko ogrožene. Da bi se izognili tej nevarnosti, je treba sprejeti ustrezne preventivne ukrepe, ne da bi pri tem ovirali sklepanje dolgoročnih pogodb. Določanje posebnih stopenj nadomestil za vnaprejšnje določanje nadomestil za te proizvode bi moralo omogočiti izpolnitev teh dveh ciljev.

(5)

Člen 15(2) Uredbe (ES) št. 1043/2005 določa, da se pri določanju stopnje nadomestila po potrebi upoštevajo proizvodna nadomestila, pomoči ali drugi ukrepi z enakim učinkom, ki se v vseh državah članicah v skladu z uredbo o skupni ureditvi trga za zadevni proizvod uporabljajo za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005, ali enakovredne proizvode.

(6)

Člen 12(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa plačilo pomoči za posneto mleko, pridelano v Skupnosti in predelano v kazein, če tako mleko in iz njega proizveden kazein izpolnjujeta določene pogoje.

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trugu Skupnosti (3), določa, da je treba maslo in smetano industrijskim panogam, ki proizvajajo nekatere vrste blaga, zagotoviti po znižanih cenah.

(8)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in členu 1 Uredbe (ES) št. 1255/1999, izvožene kot blago, navedeno v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1255/1999, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2008

Za Komisijo

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za podjetništvo in industrijo


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1152/2007 (UL L 258, 4.10.2007, str. 3).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1496/2007 (UL L 333, 19.12.2007, str. 3).

(3)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1546/2007 (UL L 337, 21.12.2007, str. 68).


PRILOGA

Stopnje nadomestil od 20. marca 2008 za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila

Pri vnaprejšnji določitvi nadomestil

Drugo

ex 0402 10 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % (PG 2):

 

 

(a)

Za izvoz blaga iz oznake KN 3501

(b)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe 26 mas. % (PG 3):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki v obliki proizvodov, izenačenih s PG 3, vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, pridobljena v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005

0,00

0,00

(b)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00

ex 0405 10

Maslo, z vsebnostjo maščob 82 mas. % (PG 6):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, izdelana v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

0,00

0,00

(b)

Za izvoz blaga iz oznake KN 2106 90 98, ki vsebuje 40 mas. % ali več mlečne maščobe

0,00

0,00

(c)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00


(1)  Stopnje, določene v tej prilogi, se ne uporabljajo za izvoz

(a)

v tretje države: Andora, Sveti sedež (Vatikanska mestna država), Lihtenštajn, Združene države Amerike ter za blago iz preglednic I in II Protokola 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo;

(b)

na ozemlje držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Ceuta, Melilla, občini Livigno in Campione d'Italia, otok Helgoland, Grenlandija, Ferski otoki in območja Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora;

(c)

Evropska ozemlja, za zunanje odnose katerih je odgovorna država članica in niso del carinskega območja Skupnosti: Gibraltar.


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/35


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 269/2008

z dne 19. marca 2008

o prepovedi ribolova na modrega lenga v conah ICES VI in VII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav) s plovili, ki plujejo pod špansko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2015/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2007 in 2008 (3) določa kvote za leti 2007 in 2008.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpali dodeljeno kvoto za leto 2008.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2008 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Po tem datumu je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2008

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9. Popravljena različica v UL L 36, 8.2.2007, str. 6).

(3)  UL L 384, 29.12.2006, str. 28. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1533/2007 (UL L 337, 21.12.2007, str. 21).


PRILOGA

Št.

01/DSS

Država članica

ESP

Stalež

BLI/67-

Vrsta

Modri leng (Molva dypterygia)

Cona

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v conah VI in VII

Datum

4.2.2008


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/37


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 270/2008

z dne 19. marca 2008

o izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 883/2001 z dne 24. aprila 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede trgovine s tretjimi državami s proizvodi vinskega sektorja (1) in zlasti člena 7 in člena 9(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 63(7) Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (2) omejuje odobritev izvoznih nadomestil za proizvode vinskega sektorja na količine in stroške, določene v Sporazumu o kmetijstvu, sklenjenem v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj.

(2)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 883/2001 določa pogoje, pod katerimi lahko Komisija sprejme nekatere ukrepe, da prepreči izčrpanje količin ali proračunskih sredstev, ki so na voljo v skladu z navedenim sporazumom.

(3)

Na podlagi informacij o zahtevkih za izvozna dovoljenja, s katerimi je Komisija razpolagala na dan 19. marca 2008, bi lahko bila količina, razpoložljiva v obdobju do 30. aprila 2008, za namembno območje (1) Afrika iz člena 9(5) Uredbe (ES) št. 883/2001, izčrpana, če se izdaja izvoznih dovoljenj z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila ne omeji. Zato je potrebno uporabljati enoten odstotek za sprejem zahtevkov, vloženih od 16. do 18. marca 2008, in ustaviti predložitev zahtevkov ter izdajo dovoljenj za to območje do 1. maja 2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila za proizvode vinskega sektorja, za katera so bili zahtevki vloženi od 16. do 18. marca 2008 v skladu z Uredbo (ES) št. 883/2001, se izdajo sočasno s 64,57 % količin zahtevanih za območje (1) Afrika.

2.   Izdaja izvoznih dovoljenj za proizvode vinskega sektorja iz odstavka 1, za katera se zahtevki vložijo od 19. marca 2008, ter vlaganje zahtevkov za izvozna dovoljenja od 20. marca 2008 za namembno območje (1) Afrika se ustavita do 1. maja 2008.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 128, 10.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1211/2007 (UL L 274, 18.10.2007, str. 5).

(2)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).


DIREKTIVE

20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/38


DIREKTIVA 2008/24/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembah Direktive 2006/48/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega in tretjega stavka člena 47(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se lahko uporabljal regulativni postopek s pregledom.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje tehničnih prilagoditev in izvedbenih ukrepov, da bi se med drugim upošteval tehnični razvoj na finančnih trgih in zagotovila enotna uporaba Direktive 2006/48/ES. Zlasti so navedeni ukrepi namenjeni podrobni opredelitvi pojmov, spremembi področja uporabe izvzetij, natančnejši opredelitvi ali dopolnjevanjem določb Direktive s tehničnimi prilagoditvami v zvezi z določanjem lastnih sredstev, organizacijo, izračunom in vrednotenjem tveganj ter izpostavljenosti. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spremembi nebistvenih določb Direktive 2006/48/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktiva 2006/48/ES je določila časovno omejitev v zvezi z izvedbenimi pooblastili Komisije. Evropski parlament, Svet in Komisija so v izjavi o Sklepu 2006/512/ES navedli, da Sklep 2006/512/ES določa zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja, in da bi bilo treba temu ustrezno Komisiji podeliti izvedbena pooblastila brez časovne omejitve. Evropski parlament in Svet sta tudi izjavila, da bosta poskrbela za čim hitrejše sprejetje predlogov za razveljavitev določb v aktih, ki predvidevajo časovno omejitev za prenos izvedbenih pooblastil Komisiji. Po uvedbi regulativnega postopka s pregledom je treba v Direktivi 2006/48/ES črtati določbo o časovni omejitvi.

(6)

Komisija bi morala v rednih razmakih ocenjevati delovanje določb o izvedbenih pooblastilih, ki so ji podeljena, da Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči presojo o tem, ali so obseg teh pooblastil in postopkovne zahteve, ki so naložene Komisiji, ustrezni, in ali zagotavljajo učinkovitost in demokratično odgovornost.

(7)

Direktivo 2006/48/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ker so spremembe Direktive 2006/48/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopke odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2006/48/ES se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 150 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„1.   Kar zadeva lastna sredstva, je treba ne glede na predlog, ki ga Komisija predloži na podlagi člena 62, v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 151(2) sprejeti tehnične prilagoditve za spremembo nebistvenih določb te direktive na naslednjih področjih:“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

v uvodu se črta besedilo „v skladu s postopkom iz člena 151(2)“;

(ii)

doda se naslednji pododstavek:

„Ukrepi iz točk (a), (b) in (c), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 151(2). Ukrepi iz točk (d) in (e) se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 151(2a).“;

(c)

črtata se odstavka 3 in 4;

2.

člen 151 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.“;

(c)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija do 31. decembra 2010 in nato najmanj vsaka tri leta pregleda določbe o svojih izvedbenih pooblastilih in Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o delovanju teh pooblastil. Poročilo obravnava zlasti vprašanje, ali naj Komisija predlaga spremembe k tej direktivi, da se tako zagotovi ustrezen obseg izvedbenih pooblastil, ki so podeljena Komisiji. Zaključek o tem, ali je sprememba potrebna, spremlja podrobna obrazložitev. Če je to potrebno, je poročilu priložen zakonodajni predlog, ki spreminja določbe, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  UL C 39, 23.2.2007, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(4)  UL L 177, 30.6.2006, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/64/ES (UL L 319, 5.12.2007, str. 1).

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/40


DIREKTIVA 2008/25/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembah Direktive 2002/87/ES o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 47(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa, da bi bilo treba nekatere ukrepe sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega in za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih navedenih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se ta novi postopek lahko uporabljal zanje.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2002/87/ES, da se razjasnijo tehnični vidiki nekaterih opredelitev iz omenjene direktive, predvsem da se omogoči upoštevanje napredka na finančnih trgih in razvoj tehnik presojanja in da se zagotovi enotna uporaba Direktive v Skupnosti. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/87/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktiva 2002/87/ES je določila časovno omejitev v zvezi z izvedbenimi pooblastili Komisije. Evropski parlament, Svet in Komisija so v izjavi o Sklepu 2006/512/ES navedli, da Sklep 2006/512/ES določa zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja, in da bi bilo treba temu ustrezno Komisiji podeliti izvedbena pooblastila brez časovne omejitve. Evropski parlament in Svet sta tudi izjavila, da bosta poskrbela za čim hitrejše sprejetje predlogov za razveljavitev določb v aktih, ki predvidevajo časovno omejitev za prenos izvedbenih pooblastil Komisiji. Po uvedbi regulativnega postopka s pregledom je treba v Direktivi 2002/87/ES črtati določbo o časovni omejitvi.

(6)

Komisija mora v rednih razmakih ocenjevati delovanje določb o izvedbenih pooblastilih, ki so ji podeljena, da Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči presojo o tem, ali so obseg teh pooblastil in postopkovne zahteve, ki so naložene Komisiji, ustrezni, in ali zagotavljajo učinkovitost in demokratično odgovornost.

(7)

Direktivo 2002/87/ES bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(8)

Ker so spremembe Direktive 2002/87/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2002/87/ES se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 20(1) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 21(2)“;

(b)

doda se pododstavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(2).“;

2.

člen 21 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim besedilom:

„3.   Komisija do 31. decembra 2010 in nato najmanj vsaka 3 leta pregleda določbe o svojih izvedbenih pooblastilih in Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o delovanju teh pooblastil. Poročilo obravnava zlasti vprašanje, ali naj Komisija predlaga spremembe k tej direktivi, da se tako zagotovi ustrezen obseg izvedbenih pooblastil, ki so podeljena Komisiji. Zaključek o tem, ali je sprememba potrebna, spremlja podrobna obrazložitev. Če je to potrebno, je poročilu priložen zakonodajni predlog, ki spreminja določbe, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  UL C 39, 23.2.2007, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(4)  UL L 35, 11.2.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2005/1/ES (UL L 79, 24.3.2005, str. 9).

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/42


DIREKTIVA 2008/26/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2003/6/ES o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga), glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, namenjenih spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se regulativni postopek s pregledom lahko uporabljal zanje.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2003/6/ES zaradi upoštevanja tehničnega razvoja na finančnih trgih in zagotavljanja enotne uporabe navedene direktive. Ti ukrepi so namenjeni prilagajanju opredelitev, natančni opredelitvi ali dopolnjevanju določb navedene direktive s tehničnimi načini za razkrivanje notranjih informacij, seznamov z notranjimi informacijami, za poročanje o poslovodnih in sumljivih transakcijah pristojnim organom in za pošten prikaz raziskav. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2003/6/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktiva 2003/6/ES je določila časovno omejitev v zvezi z izvedbenimi pooblastili Komisije. Evropski parlament, Svet in Komisija so v izjavi o Sklepu 2006/512/ES navedli, da Sklep 2006/512/ES določa zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja, in da bi bilo treba temu ustrezno Komisiji podeliti izvedbena pooblastila brez časovne omejitve. Evropski parlament in Svet sta tudi izjavila, da bosta poskrbela za čim hitrejše sprejetje predlogov za razveljavitev določb v aktih, ki predvidevajo časovno omejitev za prenos izvedbenih pooblastil Komisiji. Po uvedbi regulativnega postopka s pregledom bi bilo treba v Direktivi 2003/6/ES črtati določbo o časovni omejitvi.

(6)

Komisija bi morala v rednih razmakih ocenjevati delovanje določb o izvedbenih pooblastilih, ki so ji podeljena, da Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči presojo o tem, ali so obseg teh pooblastil in postopkovne zahteve, ki so naložene Komisiji, ustrezni in ali zagotavljajo učinkovitost in demokratično odgovornost.

(7)

Direktivo 2003/6/ES bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(8)

Ker so spremembe Direktive 2003/6/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2003/6/ES se spremeni:

1.

člen 1 se spremeni:

(a)

v prvem odstavka se točka 5 nadomesti z:

„5.

‚Sprejete tržne prakse‘ pomeni prakse, ki se upravičeno pričakujejo na enem ali več finančnih trgih in jih pristojni organ sprejme v skladu s smernicami, ki jih je Komisija sprejela v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(2a).“;

(b)

drugi odstavek se spremeni:

(i)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 17(2)“;

(ii)

doda se naslednji stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(2a).“;

2.

člen 6(10) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 17(2)“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(2a).“;

3.

člen 8 se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 17(2)“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(2a).“;

4.

člen 16(5) se nadomesti z:

„5.   V skladu z regulativnim postopkom iz člena 17(2) Komisija sprejme izvedbene ukrepe v zvezi z delovnimi postopki za izmenjavo informacij in čezmejne inšpekcijske preglede iz tega člena.“;

5.

člen 17 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavka 3 in 4 se nadomestita z:

„3.   Komisija do 31. decembra 2010 in nato najmanj vsaka 3 leta pregleda določbe o svojih izvedbenih pooblastilih in Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o delovanju teh pooblastil. Poročilo obravnava zlasti vprašanje, ali naj Komisija predlaga spremembe k tej direktivi, da se tako zagotovi ustrezen obseg izvedbenih pooblastil, ki so podeljena Komisiji. Zaključek o tem, ali je sprememba potrebna, spremlja podrobna obrazložitev. Če je to potrebno, je poročilu priložen zakonodajni predlog, ki spreminja določbe, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  UL C 39, 23.2.2007, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(4)  UL L 96, 12.4.2003, str. 16.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/45


DIREKTIVA 2008/27/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2001/18/ES o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da je treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega in za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem tega akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) glede Sklepa 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi bilo zanje mogoče uporabiti regulativni postopek s pregledom.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2001/18/ES. Ti ukrepi so namenjeni prilagoditvi določenih prilog, določitvi meril za obvestitev ter določitvi minimalnih pragov. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2001/18/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktivo 2001/18/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ker so spremembe Direktive 2001/18/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopke odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2001/18/ES se spremeni:

1.

člen 16(2) in (3) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Določijo se merila in zahtevane informacije iz odstavka 1, pa tudi ustrezne zahteve za povzetek dokumentacije. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3). Merila in zahtevane informacije so take, da zagotavljajo visoko raven varnosti za zdravje ljudi in okolje ter temeljijo na znanstvenih dokazih, ki so na voljo za tako varnost, in na izkušnjah, pridobljenih pri sproščanju primerljivih GSO.

Zahteve iz člena 13(2) se nadomestijo z zahtevami, sprejetimi v skladu s prvim pododstavkom, in uporabi se postopek iz člena 13(3), (4), (5) in (6) ter členov 14 in 15.

3.   Preden se začne regulativni postopek s pregledom iz člena 30(3) za odločanje o merilih in zahtevanih informacijah iz odstavka 1, da Komisija predlog na voljo javnosti. Javnost lahko Komisiji sporoči pripombe v 60 dneh. Komisija te pripombe skupaj z analizo posreduje odboru, ustanovljenemu v skladu s členom 30.“;

2.

člen 21(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Za proizvode, v zvezi s katerimi ni mogoče izključiti naključnih ali tehnično neizogibnih sledov dovoljenih GSO, se lahko določi vrednost praga, pod katero teh proizvodov ni treba označevati v skladu z določbo iz odstavka 1.

Določijo se vrednosti pragov glede na zadevni proizvod. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).“;

3.

člen 21(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri proizvodih, namenjenih neposredni predelavi, se odstavek 1 ne uporablja za sledove dovoljenih GSO v deležu, ki ne presega praga 0,9 % ali manj, pod pogojem, da gre za naključne ali tehnično neizogibne sledove.

Določijo se lahko vrednosti pragov iz prvega pododstavka. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).“;

4.

člen 23(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   V 60 dneh po prejemu informacij države članice se sprejme odločitev o ukrepu, ki ga je ta država članica sprejela v skladu z regulativnim postopkom iz člena 30(2). Za izračun 60-dnevnega obdobja se ne upošteva čas, v katerem Komisija čaka dodatne informacije, ki jih je morda zahtevala od prijavitelja, ali pridobiva mnenje znanstvenega-(ih) odbora-(ov), s katerim-(i) se je posvetovala. Čas, v katerem Komisija čaka mnenje znanstvenega-(ih) odbora-(ov), ne sme presegati 60 dni.

Prav tako se ne upošteva čas, ki ga Svet potrebuje za ukrepanje v skladu z regulativnim postopkom iz člena 30(2).“;

5.

člen 26(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Določijo se pogoji za izvajanje odstavka 1 brez podvajanja ali ustvarjanja neskladnosti z obstoječimi določbami glede označevanja iz obstoječe zakonodaje Skupnosti. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3). Pri tem bi bilo treba ustrezno upoštevati določbe glede označevanja, ki so jih države članice določile v skladu z zakonodajo Skupnosti.“;

6.

člen 27 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 27

Prilagoditve prilog tehničnemu napredku

Prilagoditve oddelkov C in D Priloge II, Prilog III do VI in oddelka C Priloge VII tehničnemu napredku, namenjene spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).“;

7.

člen 30(3) se nadomesti z:

„3   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

8.

v Prilogi II se prvi odstavek nadomesti z:

„Priloga na splošno opisuje cilj, ki naj se doseže, elemente, ki naj se proučijo, ter splošna načela in metodologijo, ki jim je treba slediti za izvedbo ocene tveganja za okolje (OTO) iz členov 4 in 13. V skladu z regulativnim postopkom iz člena 30(2) se lahko sestavijo tehnična navodila, ki bodo v pomoč pri izvajanju in razlagi te priloge.“;

9.

v Prilogi IV se uvodni del nadomesti z:

„Priloga na splošno opisuje dodatne informacije, ki jih je treba zagotoviti v primeru prijave za dajanje v promet, in informacije o zahtevah označevanja glede GSO kot proizvodov ali v proizvodih, ki se nameravajo dati v promet, in GSO, izvzetih po drugem pododstavku člena 2(4). V skladu z regulativnim postopkom iz člena 30(2) se lahko sestavijo tehnična navodila, na primer za opis, kako se namerava proizvod uporabljati, za spodbujanje izvajanja in razlage te priloge. Označevanje izvzetih organizmov, kot zahteva člen 26, se izpolni z zagotovitvijo ustreznih priporočil za uporabo in njeno omejitev.“;

10.

v Prilogi VII se prvi in drugi odstavek nadomestita z:

„Priloga na splošno opisuje cilj, ki naj se doseže, in splošna načela, ki jim je treba slediti pri oblikovanju načrta spremljanja iz členov 13(2) in 19(3) ter člena 20. V skladu z regulativnim postopkom iz člena 30(2) se lahko sestavijo tehnična navodila, ki bodo v pomoč pri izvajanju in razlagi te priloge.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1830/2003 (UL L 268, 18.10.2003, str. 24).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/48


DIREKTIVA 2008/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2005/32/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2005/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) ter tri druge direktive, ki pomenijo izvedbene ukrepe k navedeni direktivi v smislu člena 15 navedene direktive, in sicer Direktiva Sveta 92/42/EGS z dne 21. maja 1992 o zahtevanih izkoristkih novih toplovodnih kotlov na tekoča ali plinasta goriva (4), Direktiva 96/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. septembra 1996 o zahtevah po energetski učinkovitosti za gospodinjske električne hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije (5) in Direktiva 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o zahtevah za energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke (6), določajo, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (7).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom, ki se uporablja za sprejetje ukrepov splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dopolnjevanjem temeljnega akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (8) o Sklepu 2006/512/ES je treba že veljavne akte prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, tako da se regulativni postopek s pregledom uporablja za akte, ki so bili sprejeti v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe.

(4)

Navedena izjava vsebuje seznam aktov, ki jih je treba nujno prilagoditi, vključno z Direktivo 2005/32/ES. Za prilagoditev te direktive je treba spremeniti direktive 92/42/EGS, 96/57/ES in 2000/55/ES.

(5)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za spremembo ali razveljavitev direktiv 92/42/EGS, 96/57/ES in 2000/55/ES. Take spremembe ali razveljavitve bi bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, določenem v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

(6)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejem izvedbenih ukrepov, s katerimi se bodo določile zahteve za okoljsko primerno zasnovo opredeljenih izdelkov, ki uporabljajo energijo za svoje delovanje, vključno z izvedbenimi ukrepi v prehodnem obdobju ter, kjer je to primerno, določbami o uravnovešanju različnih okoljskih vidikov. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2005/32/ES z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom.

(7)

Direktivo 2005/32/ES ter direktive 92/42/EGS, 96/57/ES in 2000/55/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ker so spremembe Direktive 2005/32/ES ter direktiv 92/42/EGS, 96/57/ES in 2000/55/ES, ki jih uvaja ta direktiva, prilagoditve tehnične narave, ki zadevajo le postopke v odboru, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2005/32/ES

Direktiva 2005/32/ES se spremeni:

1.

v členu 13 se doda naslednji odstavek:

„1a.   Izvedbeni ukrep lahko spremljajo smernice o posebnostih malih in srednje velikih podjetij, dejavnih v prizadetem proizvodnem sektorju. Če je potrebno, lahko Komisija v skladu z odstavkom 1 pripravi dodatno posebno gradivo, da bodo mala in srednje velika podjetja to direktivo lažje izvajala.“;

2.

člen 15 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„1.   Če IRE izpolnjuje merila, navedena v odstavku 2, zanj velja izvedbeni ukrep ali ukrep za samoreguliranje v skladu z odstavkom 3(b). Taki izvedbeni ukrepi, namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).“;

(b)

odstavek 10 se nadomesti z naslednjim:

„10.   Izvedbeni ukrep, ki določa zahteve o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, po potrebi vsebuje določbe o uravnoteženi obravnavi različnih okoljskih vidikov. Navedeni ukrepi, namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).“;

3.

člen 16(2) se spremeni:

(a)

v uvodnem stavku se besedilo: „v skladu s postopkom iz člena 19(2), merili“ nadomesti z besedilom „v skladu z merili“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).“;

4.

v členu 19 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

Člen 2

Sprememba Direktive 92/42/EGS

V členu 10a Direktive 92/42/EGS se besedilo „v skladu s členom 19(2) Direktive 2005/32/ES“ nadomesti z besedilom „v skladu s členom 19(3) Direktive 2005/32/ES“.

Člen 3

Sprememba Direktive 96/57/ES

V členu 9a Direktive 96/57/ES se besedilo „v skladu s členom 19(2) Direktive 2005/32/ES“ nadomesti z besedilom „v skladu s členom 19(3) Direktive 2005/32/ES“.

Člen 4

Sprememba Direktive 2000/55/ES

V členu 9a Direktive 2000/55/ES se besedilo „v skladu s členom 19(2) Direktive 2005/32/ES“ nadomesti z besedilom „v skladu s členom 19(3) Direktive 2005/32/ES“.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. julija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 191, 22.7.2005, str. 29.

(4)  UL L 167, 22.6.1992, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/32/ES.

(5)  UL L 236, 18.9.1996, str. 36. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2005/32/ES.

(6)  UL L 279, 1.11.2000, str. 33. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2005/32/ES.

(7)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(8)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/51


DIREKTIVA 2008/29/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da je treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom, ki se uporablja za sprejetje ukrepov splošnega obsega in za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dopolnjevanjem tega akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) glede Sklepa 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi bilo zanje mogoče uporabiti regulativni postopek s pregledom.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za prilagoditev nekaterih določb in prilog, za sprejem dogovorov, načel in smernic ter za določitev posebnih pogojev uporabe. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju ali črtanju nebistvenih določb Direktive 2001/83/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktivo 2001/83/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ker so spremembe Direktive 2001/83/ES s to direktivo prilagoditve tehnične narave, ki zadevajo le postopke odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2001/83/ES se spremeni:

1.

v členu 14(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Kadar to upravičujejo novi znanstveni dokazi, lahko Komisija prilagodi določbe iz tretje alinee prvega pododstavka. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 121(2a).“;

2.

v členu 35(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija sprejme te dogovore v obliki izvedbene uredbe. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 121(2a).“;

3.

v točki (f) člena 46 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Ta točka se uporablja tudi za nekatere pomožne snovi, seznam teh snovi pa skupaj s posebnimi pogoji za uporabo določa direktiva, ki jo sprejme Komisija. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 121(2a).“;

4.

člen 46a(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija ima pooblastila, da prilagodi odstavek 1, da se upošteva znanstveni in tehnični napredek. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 121(2a).“;

5.

v členu 47 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Načela in smernice dobrih proizvodnih praks za zdravila iz člena 46(f) se sprejmejo v obliki direktive. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 121(2a).“;

6.

člen 104(7) se nadomesti z naslednjim:

„7.   Komisija lahko predpiše določbe za spremembo odstavka 6 glede na izkušnje, pridobljene med izvajanjem. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 121(2a).“;

7.

četrti pododstavek člena 107(2) se nadomesti z naslednjim:

„Odločitev o končnih ukrepih v zvezi z izdelkom se sprejme v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 121(3).“;

8.

člen 108 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 108

Komisija sprejme morebitne spremembe, potrebne za posodobitev določb iz členov 101 do 107 zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 121(2a).“;

9.

člen 120 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 120

Komisija sprejme vse potrebne spremembe, da se Priloga 1 prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 121(2a).“;

10.

člen 121 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Poslovnik stalnega odbora se objavi.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1394/2007 (UL L 324, 10.12.2007, str. 121).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/53


DIREKTIVA 2008/30/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembah Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44(2)(g) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da je potrebno nekatere ukrepe sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) o Sklepu 2006/512/ES je potrebno že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi bilo zanje mogoče uporabiti regulativni postopek s pregledom.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejem ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2006/43/ES, da se zagotovita predvsem zaupanje v revizijsko funkcijo in enotna uporaba zahtev glede poklicne etike, sistemov zagotavljanja kakovosti, neodvisnost in objektivnost, da se prilagodi seznam predmetov, ki se vključijo v preskus teoretičnega znanja za revizorje, sprejme mednarodne revizijske standarde in skupne standarde za revizijska poročila za letne ali konsolidirane računovodske izkaze in opredeli izjeme pri neposrednem prenosu dokumentov v tretje države. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2006/43/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktiva 2006/43/ES je določila časovno omejitev v zvezi s Komisiji podeljenimi izvedbenimi pooblastili. Evropski parlament, Svet in Komisija so v izjavi o Sklepu 2006/512/ES navedli, da Sklep 2006/512/ES določa zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja, in da bi bilo treba temu ustrezno Komisiji podeliti izvedbena pooblastila brez časovne omejitve. Evropski parlament in Svet sta tudi izjavila, da bosta poskrbela za čim hitrejše sprejetje predlogov za razveljavitev določb v aktih, ki določajo časovno omejitev za podeljevanje izvedbenih pooblastil Komisiji. Po uvedbi regulativnega postopka s pregledom bi bilo treba črtati določbo o časovni omejitvi v Direktivi 2006/43/ES.

(6)

Komisija bi morala v rednih razmakih ocenjevati delovanje določb o izvedbenih pooblastilih, ki so ji podeljena, da Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči presojo o tem, ali so obseg teh pooblastil in postopkovne zahteve, ki so naložene Komisiji, ustrezni in ali zagotavljajo učinkovitost in demokratično odgovornost.

(7)

Direktivo 2006/43/ES bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(8)

Ker so spremembe Direktive 2006/43/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2006/43/ES se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 8(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 48(2)“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

2.

člen 21(2) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 48(2)“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

3.

člen 22(4) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 48(2)“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

4.

člen 26 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se besede „v skladu s postopkom iz člena 48(2)“ nadomestijo z besedami „v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a)“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 48(2)“;

(ii)

doda se naslednji pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

5.

člen 28(2) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 48(2) te direktive“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

6.

člen 29(2) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „V skladu s postopkom iz člena 48(2)“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

7.

člen 36(7) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „V skladu s postopkom iz člena 48(2)“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

8.

člen 45(6) se nadomesti z naslednjim:

„6.   Da se zagotovi enotna uporaba odstavka 5(d) tega člena, oceni Komisija v sodelovanju z državami članicami enakovrednost iz odstavka 5(d) in jo določi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 48(2). Države članice lahko ocenijo enakovrednost iz odstavka 5(d) tega člena, dokler Komisija ne sprejme omenjene odločitve.

Na tej podlagi Komisija lahko sprejme ukrepe, namenjene določanju splošnih meril enakovrednosti v skladu s pogoji iz členov 22, 24, 25 in 26, ki se uporabljajo za vse tretje države in ki jih države članice uporabljajo za ocenjevanje enakovrednosti na nacionalni ravni. Merila ne smejo presegati pogojev iz členov 22, 24, 25 in 26. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

9.

člen 46(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Da se zagotovi enotna uporaba odstavka 1 tega člena, oceni Komisija v sodelovanju z državami članicami enakovrednost iz navedenega odstavka in jo določi v skladu s postopkom iz člena 48(2). Države članice lahko ocenijo enakovrednost iz odstavka 1 tega člena ali se zanesejo na ocene drugih držav članic, dokler Komisija ne sprejme omenjene odločitve. Če Komisija odloči, da zahteva po enakovrednosti iz odstavka 1 tega člena ni izpolnjena, lahko zadevnim revizorjem in revizijskim družbam dovoli opravljanje revizijskih dejavnosti v skladu z zahtevami države članice v ustreznem prehodnem obdobju.

Na tej podlagi lahko Komisija sprejme ukrepe, namenjene določanju splošnih meril enakovrednosti v skladu s pogoji iz členov 29, 30 in 32, ki se uporabljajo za vse tretje države in ki jih države članice uporabljajo za ocenjevanje enakovrednosti na nacionalni ravni. Merila ne smejo presegati pogojev iz členov 29, 30 in 32. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

10.

člen 47 se spremeni, kakor sledi:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Da se zagotovi enotna uporaba odstavka 1(c), oceni Komisija v sodelovanju z državami članicami ustreznost iz navedenega odstavka in jo določi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 48(2). Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s sklepom Komisije.

Tovrstna ocena ustreznosti temelji na zahtevah iz člena 36 ali na načeloma enakih funkcionalnih rezultatih. Vsi ukrepi, sprejeti s tem v zvezi in ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem in imajo za cilj lažje sodelovanje med pristojnimi organi, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

(b)

odstavek 5 se spremeni, kakor sledi:

(i)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 48(2)“;

(ii)

doda se naslednji stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

11.

člen 48 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim besedilom:

„3.   Komisija do 31. decembra 2010 in nato najmanj vsaka tri leta pregleda določbe o svojih izvedbenih pooblastilih in Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o delovanju teh pooblastil. Navedeno poročilo obravnava zlasti vprašanje, ali naj Komisija predlaga spremembe k tej direktivi, da se tako zagotovi ustrezen obseg izvedbenih pooblastil, ki so ji podeljena. Zaključek o tem, ali je sprememba potrebna ali ne, spremlja podrobna obrazložitev razlogov, ki so privedli do tega zaključka. Če je to potrebno, je poročilu priložen zakonodajni predlog, ki spreminja določbe, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 157, 9.6.2006, str. 87.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/57


DIREKTIVA 2008/31/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembah Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega in za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnitvijo akta z dodajanjem novih nebistvenih določb.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi bilo zanje mogoče uporabiti regulativni postopek s pregledom.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje skupnih pogojev za raziskave in razvoj, spremembo prilog in sprejetje programa pregledovanja. Ker so taki ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 98/8/ES, med drugim z njeno dopolnitvijo z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktivo 98/8/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ker so spremembe Direktive 98/8/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopke odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 98/8/ES se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 10(5) se spremeni:

(a)

tretji pododstavek točke (i) se nadomesti z naslednjim:

„Ocena se pošlje v skladu s členom 11(2), da Komisija sprejme odločitev v skladu s postopkom iz člena 27. Navedena odločitev, namenjena spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(4).“;

(b)

točka 5 točke (ii) se nadomesti z naslednjim:

„5.

Dokumentacijo s popolnimi podatki o oceni, ki se uporablja ali se je uporabljala za vpis v priloge I, IA ali IB, se da na razpolago strokovnemu odboru, predvidenemu v členu 28(1).“;

2.

v členu 11 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Po prejemu presoje Komisija v skladu s členom 27 brez neupravičene zamude pripravi predlog sklepa, ki se sprejme najpozneje v 12 mesecih od prejema presoje iz odstavka 2. Navedeni sklep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(4).“;

3.

v členu 16 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Po sprejetju te direktive Komisija začne z 10-letnim programom dela za sistematično proučevanje vseh aktivnih snovi, ki so že na tržišču na dan iz člena 34(1) kakor aktivne snovi v biocidnem pripravku za drugačne namene od namenov, opredeljenih v členu 2(2)(c) in (d). Predpisi določijo določbe za uvedbo in izvajanje programa, vključno z določanjem prednostnega vrstnega reda za presojo različnih aktivnih snovi ter s časovnim razporedom. Navedeni predpisi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(4). Komisija najpozneje dve leti pred zaključkom programa dela Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o napredku, doseženem s tem programom.

V tem 10-letnem obdobju in od dneva iz člena 34(1) se lahko odloči, da se aktivno snov vključi v priloge I, IA ali IB in pod katerimi pogoji, ali kadar zahteve iz člena 10 niso izpolnjene ali zahtevane informacije in podatki niso predloženi v predpisanem roku, da se taka aktivna snov ne vključi v priloge I, IA ali IB. Taki ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(4).“;

4.

člen 17(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Sprejmejo se splošni pogoji za uporabo tega člena, zlasti največjih količin aktivnih snovi ali biocidnih pripravkov, ki se jih sme sprostiti med poskusi, ter najnujnejši podatki, ki jih je treba predložiti, da bi lahko bila opravljena ocena v skladu z odstavkom 2. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(4).“;

5.

v členu 27 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Ob koncu obdobja za predložitev pripomb Komisija pripravi predlog za odločitev v skladu z ustreznimi postopki iz člena 28(2) ali (4) na podlagi vseh naslednjih elementov:

(a)

dokumentov, ki jih je prejela od države članice, ki je ocenjevala dokumentacijo;

(b)

nasvetov, ki jih je dobila od svetovalnih znanstvenih odborov;

(c)

pripomb, ki jih je prejela od drugih držav članic in vlagateljev; ter

(d)

vseh drugih ustreznih podatkov.“;

6.

člen 28 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za biocidne pripravke.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.“;

(c)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES znaša tri mesece.“;

(d)

doda se odstavek 4:

„4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

7.

člen 29 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 29

Prilagoditev tehničnemu napredku

Sprejmejo se ukrepi, potrebni za prilagoditev prilog IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA in IVB ter opisov vrst pripravkov v Prilogi V tehničnemu napredku in za navedbo zahtevanih podatkov za vsako posamezno vrsto pripravkov. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(4).“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2008/16/ES (UL L 42, 16.2.2008, str. 48).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/60


DIREKTIVA 2008/32/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da bi bilo treba nekatere ukrepe sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, namenjenih spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z njegovim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) glede Sklepa 2006/512/ES je treba že veljavne akte, sprejete v skladu s členom 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se regulativni postopek s pregledom uporabljal zanje.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za določitev strokovnih zahtev in standardiziranih metod ter prilagoditev nekaterih prilog. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2000/60/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Ker je Komisija z Odločbo 2005/646/ES pripravila register mest, ki bodo sestavljala interkalibracijsko mrežo iz dela 1.4.1 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES (6), je primerno črtati sklice na roke, ki so potekli.

(6)

Direktivo 2000/60/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ker so spremembe Direktive 2000/60/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek v odboru, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2000/60/ES se spremeni:

1.

člen 8(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Določiti je treba strokovne zahteve in standardizirane metode za analiziranje in spremljanje stanja voda. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3).“;

2.

člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

Tehnične prilagoditve Direktive

1.   Prilogi I in III ter oddelek 1.3.6 Priloge V se lahko prilagodijo znanstvenemu in tehničnemu napredku ob upoštevanju obdobij, predvidenih za pregledovanje in posodobitev načrtov upravljanja povodij iz člena 13. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3).

Če je potrebno, lahko Komisija sprejme smernice za izvajanje prilog II in V v skladu z regulativnim postopkom iz člena 21(2).

2.   Za prenos in obdelavo podatkov, vključno s statističnimi in kartografskimi podatki, se lahko za namene odstavka 1 v skladu z regulativnim postopkom iz člena 21(2) sprejmejo tehnični formati.“;

3.

člen 21 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 21

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

4.

v Prilogi V se oddelek 1.4.1 spremeni:

(a)

točka (vii) se nadomesti z naslednjim:

„(vii)

Komisija pripravi osnutek registra mest, ki bodo sestavljala interkalibracijsko mrežo. Končni register mest se vzpostavi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 21(2).“;

(b)

točka (ix) se nadomesti z naslednjim:

„(ix)

Izsledki interkalibracije in vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah, določeni v skladu s točkami (i) do (viii), katerih namen je spreminjanje nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3) in objavijo v šestih mesecih po končani interkalibraciji.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. julija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 327, 22.12.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 2455/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 331, 15.12.2001, str. 1).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

(6)  Odločba Komisije 2005/646/ES z dne 17. avgusta 2005 o vzpostavitvi registra mest, ki bodo sestavljala interkalibracijsko mrežo, v skladu z Direktivo 2000/60/ES (UL L 243, 19.9.2005, str. 1).


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/62


DIREKTIVA 2008/33/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da bi bilo treba nekatere ukrepe sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, namenjenih spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z njegovim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s členom 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se regulativni postopek s pregledom uporabljal zanje.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za spremembo prilog, da se določijo nekatere tehnične zahteve in pravila nadzorovanja. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2000/53/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Ker je Komisija z odločbami 2002/151/ES (6), 2005/293/ES (7) in 2003/138/ES (8) določila izvedbene določbe iz členov 5(5), 7(2) in 8(2) Direktive 2000/53/ES, je primerno črtati ustrezna sklicevanja na roke iz teh členov, torej 21. oktober 2001, 21. oktober 2002 in 21. oktober 2001.

(6)

Direktivo 2000/53/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ker so spremembe Direktive 2000/53/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek v odboru, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2000/53/ES se spremeni:

1.

v členu 4(2) se točka (b) spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Priloga II se redno spreminja glede na tehnični in znanstveni napredek, zato da se:“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ukrepi iz točk (i) do (iv), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

2.

člen 5(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice storijo vse potrebno za zagotovitev, da njihovi pristojni organi vzajemno priznajo in sprejmejo potrdila o uničenju, ki jih izdajo druge države članice v skladu z odstavkom 3.

V ta namen se določijo minimalne zahteve za potrdilo o uničenju. Navedeni ukrep, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

3.

v členu 6 se doda naslednji odstavek:

„6.   Priloga I se spreminja glede na tehnični in znanstveni napredek. Navedeni ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

4.

tretji pododstavek člena 7(2) se nadomesti z naslednjim:

„Določijo se podrobna pravila, potrebna za nadzorovanje skladnosti držav članic s cilji iz prvega pododstavka. Pri predlaganju teh pravil Komisija upošteva vse ustrezne dejavnike, med drugim razpoložljivost podatkov ter vprašanje izvoza in uvoza izrabljenih vozil. Ta podrobna pravila, namenjena spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

5.

člen 8(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Določijo se standardi iz odstavka 1. Pri predlaganju teh standardov Komisija upošteva delo, ki na tem področju poteka v ustreznih mednarodnih forumih, in po potrebi pri tem delu sodeluje. Navedeni ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

6.

v členu 9(1) se doda naslednji pododstavek:

„Oblike preglednic za podatkovne baze se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 11(2).“;

7.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 18 Direktive 75/442/EGS.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. julija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Sveta 2005/673/ES (UL L 254, 30.9.2005, str. 69).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

(6)  Odločba Komisije 2002/151/ES z dne 19. februarja 2002 o minimalnih zahtevah za potrdilo o uničenju, izdano v skladu s členom 5(3) Direktive 2000/53/ES (UL L 50, 21.2.2002, str. 94).

(7)  Odločba Komisije 2005/293/ES z dne 1. aprila 2005 o določitvi podrobnih pravil za spremljanje ciljev za ponovno uporabo/predelavo in ponovno uporabo/recikliranje iz Direktive 2000/53/ES (UL L 94, 13.4.2005, str. 30).

(8)  Odločba Komisije 2003/138/ES z dne 27. februarja 2003 o določitvi šifrirnih standardov sestavnih delov in materialov za vozila v skladu z Direktivo 2000/53/ES (UL L 53, 28.2.2003, str. 58).


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/65


DIREKTIVA 2008/34/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da bi bilo treba nekatere ukrepe sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, namenjenih spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z njegovim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s členom 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se regulativni postopek s pregledom uporabljal zanje.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za prilagoditev prilog in sprejetje pravil za spremljanje skladnosti. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/96/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Ker je Komisija z Odločbo 2005/369/ES (6) določila podrobna pravila iz člena 7(3) Direktive 2002/96/ES, je primerno črtati navedbo roka 13. avgust 2004.

(6)

Direktivo 2002/96/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ker so spremembe Direktive 2002/96/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek v odboru, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2002/96/ES se spremeni:

1.

drugi pododstavek člena 6(1) se nadomesti z naslednjim:

„Priloga II se lahko spremeni, z namenom da se vključijo druge tehnologije obdelave, ki zagotavljajo najmanj enako raven varstva zdravja ljudi in okolja. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

2.

drugi pododstavek člena 7(3) se nadomesti z naslednjim:

„Določijo se podrobna pravila za spremljanje skladnosti držav članic s cilji iz odstavka 2, vključno s podrobnimi opisi materialov. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

3.

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Prilagoditev znanstvenemu in tehničnemu napredku

Sprejmejo se vse spremembe, ki so potrebne za prilagoditev člena 7(3), Priloge IB (zlasti z namenom, da se morebiti dodajo svetilke v gospodinjstvih, žarnice z žarilno nitko in fotonapetostni proizvodi, tj. sončni kolektorji), Priloge II (zlasti ob upoštevanju novega tehnološkega razvoja v zvezi z obdelavo OEEO), in prilog III in IV znanstvenemu in tehničnemu napredku. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).

Preden se priloge spremenijo, se Komisija med drugim posvetuje s proizvajalci električne in elektronske opreme, z osebami, ki reciklirajo, izvajalci obdelave in okoljskimi organizacijami ter zvezami delojemalcev in potrošnikov.“;

4.

člen 14(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

5.

v Prilogi II se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

V skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3) Komisija prioritetno oceni, ali je treba spremeniti navedbe glede plošč s tiskanim vezjem v prenosnih telefonih in prikazovalnikov s tekočimi kristali.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. julija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 37, 13.2.2003, str. 24. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2003/108/ES (UL L 345, 31.12.2003, str. 106).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

(6)  Odločba Komisije 2005/369/ES z dne 3. maja 2005 o določitvi pravil za spremljanje skladnosti držav članic in vzpostavitvi oblik podatkov za namene Direktive 2002/96/ES (UL L 119, 11.5.2005, str. 13).


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/67


DIREKTIVA 2008/35/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2002/95/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da bi bilo treba nekatere ukrepe sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, namenjenih spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z njegovim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s členom 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se regulativni postopek s pregledom uporabljal zanje.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za prilagoditev prilog. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/95/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktivo 2002/95/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ker so spremembe Direktive 2002/95/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek v odboru, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2002/95/ES se spremeni:

1.

člen 5(1) se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„1.   Sprejmejo se vse spremembe, ki so potrebne za prilagoditev priloge znanstvenemu in tehničnemu napredku za naslednje namene:“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ukrepi iz točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(2).“;

2.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Odbor

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 18 Direktive Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih (6).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. julija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 37, 13.2.2003, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/692/ES (UL L 283, 14.10.2006, str. 50).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

(6)  UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).“.


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/69


DIREKTIVA 2008/36/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive Sveta 92/49/EGS o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 47(2) in 55 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 92/49/EGS (3) predvideva sprejetje nekaterih ukrepov v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom, ki se uporablja za sprejetje izvedbenih ukrepov splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dopolnjevanjem temeljnega akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) o Sklepu 2006/512/ES in da bi lahko uporabili regulativni postopek s pregledom za akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, ki so že začeli veljati, je treba te akte prilagoditi skladno z veljavnimi postopki.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje direktiv 73/239/EGS (6), 88/357/EGS (7) in 92/49/EGS, da se upošteva tehnični razvoj v zavarovalniškem sektorju in na finančnih trgih ter zagotovi enotno uporabo navedenih direktiv. Ti ukrepi so namenjeni zlasti razširitvi seznama pravnih oblik, spreminjanju seznama vrst zavarovanja ali prilagajanju terminologije, uporabljene v tem seznamu, razjasnitvi seznama postavk, iz katerih je sestavljen minimalni kapital, preoblikovanju minimalnega zajamčenega kapitala, spreminjanju seznama sredstev, sprejemljivih za kritje zavarovalno-tehničnih rezervacij in pravil o uporabi vlaganj, spreminjanju za omilitev pravil usklajenosti ter razjasnitvi opredelitev. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktiv 73/239/EGS, 88/357/EGS in 92/49/EGS, med drugim z njihovim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi elementi, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktivo 92/49/EGS bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(6)

Ker so spremembe Direktive 92/49/EGS, ki jih uvaja ta direktiva, prilagoditve tehnične narave, ki zadevajo le postopek v odboru, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

V členu 51 Direktive 92/49/EGS se uvodni del nadomesti z naslednjim:

„V skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 2 Direktive 91/675/EGS se sprejmejo naslednje tehnične prilagoditve za spremembo nebistvenih določb direktiv 73/239/EGS in 88/357/EGS ter te direktive, med drugim z njihovim dopolnjevanjem:“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 10. julija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 228, 11.8.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 247, 21.9.2007, str. 1).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

(6)  Prva Direktiva Sveta 73/239/EGS z dne 24. junija 1973 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen življenjskega zavarovanja (UL L 228, 16.8.1973, str. 3). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/101/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 238).

(7)  Druga Direktiva Sveta 88/357/EGS z dne 22. junija 1988 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja, ki opredeljuje določbe za učinkovito uresničevanje svobode opravljanja storitev (UL L 172, 4.7.1988, str. 1). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 11.6.2005, str. 14).


20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/71


DIREKTIVA 2008/37/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembah Direktive 2005/68/ES o pozavarovanju, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 47(2) in člena 55 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2005/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje izvedbenih ukrepov splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih nebistvenih določb ali dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se regulativni postopek s pregledom lahko uporabljal zanje.

(4)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2005/68/ES, da se upošteva tehnični razvoj v zavarovalniškem sektorju ali na finančnih trgih in zagotovi enotna uporaba navedene direktive. Navedeni ukrepi so predvsem namenjeni razširitvi seznama pravnih oblik, razjasnitvi ali prilagoditvi postavk, iz katerih je sestavljen minimalni kapital, povečanju zneskov premij ali terjatev, ki se uporabljajo za izračun minimalnega kapitala za nekatere dejavnosti pozavarovanja ali vrste pogodb, spreminjanju minimalnega zajamčenega kapitala in razjasnitvi opredelitev. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2005/68/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktivo 2005/68/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ker so spremembe Direktive 2005/68/ES, ki jih uvaja ta direktiva, prilagoditve tehnične narave, ki zadevajo le postopek v odboru, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2005/68/ES se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 55 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

črta se odstavek 3;

2.

v členu 56 se uvodni odstavek nadomesti z naslednjim:

„Naslednji izvedbeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 55(2):“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 10. julija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 323, 9.12.2005, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/44/ES (UL L 247, 21.9.2007, str. 1).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/73


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. marca 2008

o odobritvi izvzetja od razširitve protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93, nazadnje ohranjene in spremenjene z Uredbo (ES) št. 1095/2005, na nekatere dele koles nekaterim strankam ter o preklicu opustitve plačila protidampinške dajatve, razširjene na nekatere dele koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki je bila odobrena nekaterim strankam v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 88/97

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1044)

(2008/260/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dumpinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 71/97 (2) („uredba o razširitvi“) o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (EGS) št. 2474/93 (3) na kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih delov za kolesa iz Ljudske republike Kitajske, in o obračunavanju razširjene dajatve na takšen uvoz, registriran po Uredbi (ES) št. 703/96,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 88/97 (4) („Uredba o razširitvi“) o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi in zlasti člena 7 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po začetku veljavnosti uredbe o izvzetju so številni sestavljavci koles predložili zahtevke v skladu s členom 3 navedene uredbe za izvzetje iz protidampinške dajatve, kakor je bila z Uredbo (ES) št. 71/97 razširjena na uvoz nekaterih delov koles iz Ljudske republike Kitajske („razširjena protidampinška dajatev“). Komisija je v Uradnem listu objavila sezname sestavljavcev koles (5), za katere je bilo v skladu s členom 5(1) uredbe o izvzetju opuščeno plačilo razširjene protidampinške dajatve v zvezi z njihovim uvozom bistvenih delov koles, deklariranih za prosti promet.

(2)

Po zadnji objavi seznama strank v pregledu (6), je bilo izbrano obdobje preiskave. Zaradi pristopa Bolgarije in Romunije je bilo odločeno, da se obdobje preiskave določi od 1. januarja 2006 do 30. junija 2007, tako da se lahko v istem postopku analizirajo tudi zahtevki za izvzetje, ki jih predložijo bolgarski in romunski sestavljavci koles. Vprašalnik je bil poslan vsem strankam v pregledu, ki pa so morale navesti informacije o aktivnostih sestavljanja med zadevnim obdobjem preiskave.

A.   ZAHTEVKI ZA IZVZETJE, ZA KATERE JE BILA PREJ ODOBRENA OPUSTITEV

A.1.   Sprejemljivi zahtevki za izvzetje

(3)

Komisija je od strank s seznama v preglednici 1 prejela vse informacije, potrebne za določitev sprejemljivosti njihovih zahtevkov. Te stranke so po tem datumu prejele svojo opustitev. Predloženi podatki so bili pregledani in po potrebi preverjeni v obratih zadevnih strank. Na podlagi teh informacij je Komisija ugotovila, da so zahtevki, ki so jih predložile stranke iz preglednice 1, sprejemljivi v skladu s členom 4(1) uredbe o izvzetju.

Preglednica 1

Ime

Naslov

Država

Dodatna oznaka TARIC

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10,

3770-059 Oliveira do Bairro

Portugalska

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd., 5500 Lovech

Bolgarija

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede

Belgija

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street, 3400 Montana

Bolgarija

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Romunija

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italija

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugalska

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finska

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, 787 01 Šumperk

Češka

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10, 76185 Karlsruhe

Nemčija

A794

Koga BV.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Nizozemska

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgija

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bolgarija

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé, 58000 Nevers

Francija

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str., 4000 Plovdiv

Bolgarija

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgija

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11, 42489 Wülfrath

Nemčija

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bolgarija

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Švedska

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Nemčija

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Nemčija

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120,

1612 Sofia

Bolgarija

A814

(4)

Dejstva, kakor jih je nazadnje ugotovila Komisija, kažejo, da je bila za aktivnosti sestavljanja koles dvaindvajsetih od teh vložnikov vrednost delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki so bili uporabljeni pri sestavljanju, nižja od 60 % skupne vrednosti delov, uporabljenih pri tej aktivnosti sestavljanja, zato jih člen 13(2) osnovne uredbe ne zajema.

(5)

Iz tega razloga in v skladu s členom 7(1) uredbe o izvzetju je treba stranke, navedene v zgornji preglednici, izvzeti od razširjene protidampinške dajatve.

(6)

V skladu s členom 7(2) uredbe o izvzetju, mora izvzetje strank iz preglednice 1 iz razširjene protidampinške dajatve, začeti veljati z dnem prejema njihovih zahtevkov. Poleg tega se njihov carinski dolg v zvezi z razširjeno protidampinško dajatvijo šteje za ničnega od datuma prejema njihovih zahtevkov.

(7)

Treba je opozoriti, da je naslednja stranka iz preglednice 1 obvestila službe Komisije o spremembi sedeža registracije v obdobju preiskave:

Leader-96 Ltd. Je prenesla svoj pravni sedež z naslova 3 Mostova Str., 4002 Plovdiv, Bulgaria na 19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv, Bulgaria.

(8)

Ugotovljeno je bilo, da navedena sprememba pravnega sedeža, ni vplivala na aktivnost sestavljanja glede na določbe uredbe o izvzetju, zato Komisija meni, da ta sprememba ne more vplivati na izvzetje od razširjene protidampinške dajatve.

A.2.   Nesprejemljivi zahtevki za izvzetje in umiki

(9)

Stranke, navedene v preglednici 2, so prav tako predložile zahtevke za izvzetje iz razširjene protidampinške dajatve.

Preglednica 2

Ime

Naslov

Država

Dodatna oznaka TARIC

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Združeno kraljestvo

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italija

A731

ROG Kolesa d.d. (formerly ELAN Bikes d.d)

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovenija

A538

(10)

Dve stranki sta umaknili svoja zahtevka za izvzetje in o tem ustrezno obvestili Komisijo.

(11)

Druga stranka je šla v stečaj in zato prenehala z aktivnostmi sestavljanja.

(12)

Ker stranke iz preglednice 2 ne izpolnjujejo meril za izvzetje iz člena 6(2) uredbe o izvzetju, mora Komisija zavrniti njihove zahtevke za izvzetje v skladu s členom 7(3) Uredbe. Glede na to je treba odpraviti opustitev plačila razširjene protidampinške dajatve iz člena 5 uredbe o izvzetju, razširjeno protidampinško dajatev pa je treba pobrati od datuma prejema zahtevkov, ki so jih predložile te stranke.

B.   ZAHTEVKI ZA IZVZETJE, ZA KATERE OPUSTITEV PREJ NI BILA ODOBRENA

B.1.   Nesprejemljivi zahtevki za izvzetje

(13)

Stranke, navedene v preglednici 3, so prav tako predložile zahtevke za izvzetje od plačila razširjene protidampinške dajatve:

Preglednica 3

Ime

Naslov

Država

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80,

68535 Edingen-Neckarhausen

Nemčija

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgija

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Češka

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgija

(14)

V zvezi s temi strankami je treba opozoriti, da njihovi zahtevki niso izpolnjevali meril sprejemljivosti, določenih v členu 4(1) uredbe o izvzetju, ker vsi ti vložniki uporabijo bistvene dele koles za proizvodnjo ali sestavljanje koles v količinah pod 300 enot na tip mesečno.

(15)

Te stranke so bile ustrezno obveščene in so imele možnost dati pripombe. Za dve stranki ni bila prejeta nobena pripomba, preostali dve stranki pa sta svoje zahtevke umaknili. V skladu s tem opustitev tem strankam ni bila odobrena.

B.2.   Sprejemljivi zahtevki za izvzetje, za katere je treba odobriti opustitev

(16)

Zainteresirane stranke so s tem obveščene o prejemu nadaljnjih zahtevkov za izvzetje v skladu s členom 3 uredbe o izvzetju, ki so jih predložile stranke iz preglednice 4. Opustitev razširjene dajatve po prejemu teh zahtevkov začne veljati, kakor je navedeno v stolpcu „Začetek veljavnosti“:

Preglednica 4

Ime

Naslov

Država

Opustitev v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97

Začetek veljavnosti

Dodatna oznaka TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Madžarska

Člen 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Nemčija

Člen 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Poljska

Člen 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Nemčija

Člen 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Češka

Člen 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Poljska

Člen 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Nemčija

Člen 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Nemčija

Člen 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italija

Člen 5

22.1.2008

A533

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Stranke, navedene v preglednici 1, so izvzete od razširitve dokončne protidampinške dajatve na kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93, kakor je bila ohranjena z Uredbo (ES) št. 1524/2000 in spremenjena z Uredbo (ES) št. 1095/2005, na uvoz nekaterih delov za kolesa iz Ljudske republike Kitajske z Uredbo (ES) št. 71/97.

Izvzetje za posamezne stranke začne veljati z dnem, prikazanim v stolpcu „Začetek veljavnosti“.

Preglednica 1

Seznam strank, ki se jih izvzame od dajatve

Ime

Naslov

Država

Izvzetje v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97

Začetek veljavnosti

Dodatna oznaka TARIC

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugalska

Člen 7

12.12.2005

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd.,

5500 Lovech

Bolgarija

Člen 7

1.1.2007

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16,

8830 Hooglede

Belgija

Člen 7

19.1.2006

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street,

3400 Montana

Bolgarija

Člen 7

1.1.2007

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Romunija

Člen 7

1.1.2007

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italija

Člen 7

31.1.2007

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594

Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugalska

Člen 7

9.8.2006

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finska

Člen 7

29.1.2007

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11,

787 01 Šumperk

Češka

Člen 7

20.7.2006

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10,

76185 Karlsruhe

Nemčija

Člen 7

6.11.2006

A794

Koga BV.

Tinweg 9,

8445 PD Heerenveen

Nizozemska

Člen 7

19.6.2006

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgija

Člen 7

21.3.2007

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bolgarija

Člen 7

1.1.2007

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé,

58000 Nevers

Francija

Člen 7

14.9.2006

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str.,

4000 Plovdiv

Bolgarija

Člen 7

1.1.2007

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25,

9230 Wetteren

Belgija

Člen 7

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11,

42489 Wülfrath

Nemčija

Člen 7

21.8.2006

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bolgarija

Člen 7

1.1.2007

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Švedska

Člen 7

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35,

22115 Hamburg

Nemčija

Člen 7

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Nemčija

Člen 7

10.5.2006

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120, 1612 Sofia

Bolgarija

Člen 7

1.1.2007

A814

Člen 2

Zahtevki za izvzetje iz razširjene protidampinške dajatve, ki so jih stranke iz spodnje preglednice 2 predložile v skladu s členom 3 Uredbe Komisije (ES) št. 88/97, se zavrnejo.

Opustitev plačila razširjene protidampinške dajatve v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 88/97 se za zadevne stranke ukine z dnem, navedenim v stolpcu „Začetek veljavnosti“.

Preglednica 2

Seznam strank, za katere je treba začasno opustitev ukiniti

Ime

Naslov

Država

Opustitev v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97

Začetek veljavnosti

Dodatna oznaka TARIC

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Združeno kraljestvo

Člen 5

13.12.2006

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italija

Člen 5

13.12.2005

A731

ROG Kolesa d.d.

(former ELAN Bikes, d.d.)

Letališka 29,

1000 Ljubljana

Slovenija

Člen 5

1.5.2004

A538

Člen 3

Stranke iz preglednice 3 sestavljajo posodobljeni seznam strank v pregledu v skladu s členom 3 Uredbe Komisije (ES) št. 88/97. Opustitev razširjene dajatve na podlagi teh zahtevkov je začelo veljati z datumom, prikazanim v stolpcu „Začetek veljavnosti“ v preglednici 3.

Preglednica 3

Seznam strank v pregledu

Ime

Naslov

Država

Opustitev v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97

Začetek veljavnosti

Dodatna oznaka TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Madžarska

Člen 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Nemčija

Člen 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Poljska

Člen 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Nemčija

Člen 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Češka

Člen 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62,

03-185 Warszawa

Poljska

Člen 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Nemčija

Člen 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Nemčija

Člen 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italija

Člen 5

22.1.2008

A533

Člen 4

Zahtevki za izvzetje od razširjene protidampinške dajatve, ki so jih predložile stranke v spodnji preglednici 4, se zavrnejo.

Preglednica 4

Seznam strank, katerih zahtevek za izvzetje se zavrne

Ime

Naslov

Država

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80, 68535 Edingen-Neckarhausen

Nemčija

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgija

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Češka

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgija

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice in stranke, navedene v členih 1, 2, 3 in 4.

V Bruslju, 18. marca 2008

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 16, 18.1.1997, str. 55.

(3)  UL L 228, 9.9.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila ohranjena z Uredbo (ES) št. 1524/2000 (UL L 175, 14.7.2000, str. 39) in spremenjena z Uredbo (ES) št. 1095/2005 (UL L 183, 14.7.2005, str. 1).

(4)  UL L 17, 21.1.1997, str. 17.

(5)  UL C 45, 13.2.1997, str. 3, UL C 112, 10.4.1997, str. 9, UL C 220, 19.7.1997, str. 6, UL C 378, 13.12.1997, str. 2, UL C 217, 11.7.1998, str. 9, UL C 37, 11.2.1999, str. 3, UL C 186, 2.7.1999, str. 6, UL C 216, 28.7.2000, str. 8, UL C 170, 14.6.2001, str. 5, UL C 103, 30.4.2002, str. 2, UL C 35, 14.2.2003, str. 3, UL C 43, 22.2.2003, str. 5, UL C 54, 2.3.2004, str. 2 in UL C 299, 4.12.2004, str. 4, UL L 17, 21.1.2006, str. 16 in UL L 313, 14.11.2006, str. 5.

(6)  UL L 313, 14.11.2006, str. 5.


IV Drugi akti

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

Nadzori organ EFTA

20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/81


ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA EFTA

št. 388/06/COL

z dne 13. decembra 2006

o enainšestdeseti spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči

NADZORNI ORGAN EFTA JE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti členov 61 do 63 ter Protokola 26 k Sporazumu,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (2) ter zlasti člena 24 in člena 5(2)(b) Sporazuma ter člena 1 dela I Protokola 3 k Sporazumu,

KER v skladu s členom 24 Sporazuma o nadzornem organu in sodišču Nadzorni organ EFTA uveljavlja določbe Sporazuma EGP v zvezi z državno pomočjo,

KER v skladu s členom 5(2)(b) Sporazuma o nadzornem organu in sodišču Nadzorni organ EFTA objavlja obvestila ali smernice o zadevah, ki jih obravnava Sporazum EGP, če to izrecno določata ta sporazum ali Sporazum o nadzornem organu in sodišču ali če Nadzorni organ EFTA meni, da je to potrebno,

OB SKLICEVANJU na procesna in materialna pravila na področju državne pomoči (3), ki jih je 19. januarja 1994 sprejel Nadzorni organ EFTA (4),

KER je Evropska komisija 22. novembra 2006 sprejela novi Okvir Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije, katerega uradna različica bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije konec decembra 2006,

KER ta nov okvir velja tudi za Evropski gospodarski prostor,

KER je treba zagotoviti enotno uporabo pravil o državni pomoči EGP v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru,

KER naj bi v skladu s točko II pod naslovom „SPLOŠNO“ na koncu Priloge XV k Sporazumu EGP Nadzorni organ EFTA po posvetovanju s Komisijo sprejel akte, ki ustrezajo tistim, ki jih je sprejela Evropska komisija,

KER bo potem, ko bo na voljo končna uradna različica novega Okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije, Nadzorni organ EFTA lahko sprejel ustrezne smernice,

KER bo poglavje 14 prenehalo veljati 31. decembra 2006,

KER je zato treba podaljšati veljavnost obstoječega poglavja 14, dokler Nadzorni organ EFTA ne sprejme ustreznih smernic k novemu Okviru Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije,

PO POSVETOVANJU z Evropsko komisijo,

OB SKLICEVANJU na to, da se je Nadzorni organ EFTA o tem posvetoval z državami Efte v dopisu z dne 13. novembra 2006 –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

1.

Veljavnost poglavja 14 Smernic o državni pomoči, Pomoč za raziskave in razvoj, se podaljša, dokler Nadzorni organ EFTA ne sprejme novih smernic, ki bodo ustrezale novemu Okviru Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter investicije. Prejšnji odstavek 2 oddelka 14.9 poglavja 14 Smernic o državni pomoči se nadomesti z novim odstavkom 2, ki se glasi:

Te smernice se uporabljajo, dokler Nadzorni organ EFTA ne sprejme novih smernic, ki bodo ustrezale novemu Okviru Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije, ki ga je Evropska komisija sprejela 22. novembra 2006.

2.

Države Efte so obveščene z dopisom, ki vsebuje izvod te odločbe.

3.

Evropska komisija je obveščena z dopisom, ki vsebuje izvod te odločbe.

4.

Ta odločba se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Nadzorni organ EFTA

Bjørn T. GRYDELAND

Predsednik

Kristján A. STEFÁNSSON

Član kolegija


(1)  V nadaljnjem besedilu „Sporazum EGP“.

(2)  V nadaljnjem besedilu „Sporazum o nadzornem organu in sodišču“.

(3)  V nadaljnjem besedilu „Smernice o državni pomoči“.

(4)  Prvič objavljena v UL L 231, 3.9.1994 in istega dne v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije št. 32, zadnja sprememba sprejeta z Odločbo z dne 29. novembra 2006.