ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 76

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
19. marec 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 247/2008 z dne 17. marca 2008 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT)

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 248/2008 z dne 17. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede nacionalnih kvot za mleko

6

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 249/2008 z dne 17. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 250/2008 z dne 18. marca 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

13

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 251/2008 z dne 18. marca 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 252/2008 z dne 18. marca 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in jajčni albumin, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/2007

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 253/2008 z dne 18. marca 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

19

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 254/2008 z dne 18. marca 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1384/2007

21

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 255/2008 z dne 18. marca 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1383/2007

23

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 256/2008 z dne 18. marca 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za nekatere mesne proizvode s poreklom iz Švice, odprte z Uredbo (ES) št. 1399/2007

24

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 257/2008 z dne 18. marca 2008 izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za prašičje meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1382/2007

25

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 258/2008 z dne 18. marca 2008 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

26

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 259/2008 z dne 18. marca 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede objavljanja informacij o upravičencih do sredstev iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

28

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 260/2008 z dne 18. marca 2008 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z določitvijo Priloge VII, ki navaja kombinacije aktivne snovi/živila, za katere velja odstopanje glede tretiranja s fumigantom po spravilu pridelka ( 1 )

31

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2008/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

33

 

*

Direktiva 2008/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2003/71/ES o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila ( 1 )

37

 

*

Direktiva 2008/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

39

 

*

Direktiva 2008/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o razveljavitvi Direktive Sveta 84/539/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o elektromedicinski opremi, ki se uporablja v veterinarstvu ( 1 )

41

 

*

Direktiva 2008/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

42

 

*

Direktiva 2008/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2002/83/ES o življenjskem zavarovanju, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

44

 

*

Direktiva 2008/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2005/60/ES o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil ( 1 )

46

 

*

Direktiva 2008/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/675/EGS o ustanovitvi Evropskega odbora za zavarovanja in poklicne pokojnine, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

48

 

*

Direktiva 2008/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

50

 

*

Direktiva 2008/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2006/49/ES o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

54

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/233/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 17. marca 2008 o spremembi Odločbe 2004/558/ES o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1004)  ( 1 )

56

 

 

2008/234/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. marca 2008 o spremembi Odločbe 2003/467/ES v zvezi s priznanjem statusa, da so nekatere administrativne regije Poljske uradno proste enzootske goveje levkoze (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 974)  ( 1 )

58

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/1


UREDBA SVETA (ES) št. 247/2008

z dne 17. marca 2008

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pomoč za predelavo kratkih lanenih vlaken in konopljenih vlaken, ki ne vsebujejo več kot 7,5 % nečistoč in pezdirja, se uporablja do konca tržnega leta 2007/2008. Vendar pa bi bilo treba ob upoštevanju ugodnih trendov na trgu za te vrste vlaken, ki so vključena v sedanjo shemo pomoči, in zaradi prispevanja k utrjevanju inovativnih proizvodov in njihovih prodajnih trgov uporabo te pomoči podaljšati do konca tržnega leta 2008/2009.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 1673/2000 z dne 27. julija 2000 o skupni tržni ureditvi za lan in konopljo, ki se ju goji za vlakna (1), je določila povečanje stopnje pomoči za predelavo dolgih lanenih vlaken od tržnega leta 2008/2009 dalje. Uredba (ES) št. 1673/2000 je bila nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 od tržnega leta 2008/2009. Določbe Uredbe (ES) št. 1234/2007 so bile oblikovane glede na določbe Uredbe (ES) št. 1673/2000, kot bi se te uporabljale od navedenega tržnega leta, in so tako določile pomoč na predvideni stopnji. Ker se pomoč za predelavo kratkih vlaken ohrani do konca tržnega leta 2008/2009, bi bilo treba pomoč za predelavo dolgih lanenih vlaken za navedeno dodatno leto, do konca tržnega leta 2007/2008, ohraniti na stopnji, ki je bila do sedaj predvidena z Uredbo (ES) št. 1673/2000.

(3)

Za pospeševanje proizvodnje visokokakovostnih kratkih lanenih in konopljenih vlaken se pomoč dodeli za vlakna, ki vsebujejo največ 7,5 % nečistoč in pezdirja. Vendar pa lahko države članice odstopajo od te meje in dodelijo pomoč za predelavo kratkih lanenih vlaken, ki vsebujejo med 7,5 % in 15 % nečistoč in pezdirja, ter konopljenih vlaken, ki vsebujejo med 7,5 % in 25 % nečistoč in pezdirja. Ker je ta možnost na voljo samo do konca tržnega leta 2007/2008, je državam članicam treba podaljšati možnost odstopanja od te meje še za eno tržno leto.

(4)

Zaradi razvoja novih prodajnih trgov je treba zajamčiti minimalno stopnjo oskrbe s surovinami. Treba je torej podaljšati obdobje uporabe nacionalnih zajamčenih količin, da se še naprej zagotovi primerna stopnja proizvodnje v vsaki državi članici.

(5)

Z dodatno pomočjo se je podpirala tradicionalna proizvodnja lanu v nekaterih regijah na Nizozemskem, v Belgiji in Franciji. Za nadaljnje omogočanje postopnega prilagajanja kmetijskih struktur novim tržnim razmeram je treba to prehodno pomoč podaljšati do konca tržnega leta 2008/2009.

(6)

Uredbo (ES) št. 1234/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1234/2007 se spremeni:

1.

naslov pododdelka II oddelka I poglavja IV naslova I dela II se nadomesti z naslednjim:

„Pododdelek II

Lan in konoplja, gojena za vlakna“;

2.

člen 91 se spremeni:

(a)

prvi pododstavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjima pododstavkoma:

„1.   Pomoč za predelavo lana, gojenega za dolga vlakna, se dodeli odobrenim primarnim predelovalcem na podlagi količin vlaken, ki so dejansko pridobljena iz slame, za katero je bila s kmetom sklenjena prodajna pogodba.

V tržnem letu 2008/2009 se pod istimi pogoji pomoč dodeli tudi za predelavo lana, gojenega za kratka lanena vlakna, in konoplje, gojene za vlakna.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Za namen tega pododdelka ‚odobreni primarni predelovalec‘ pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na njihov pravni status ali pravni status njihovih članov v nacionalni zakonodaji, ki jo je pristojni organ države članice pooblastil na območju, kjer ležijo njeni objekti za proizvodnjo lanenih ali konopljenih vlaken.“;

3.

člen 92(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Znesek pomoči za predelavo iz člena 91 se določi:

(a)

za dolga lanena vlakna:

na 160 EUR na tono za tržno leto 2008/2009,

na 200 EUR na tono od tržnega leta 2009/2010 dalje;

(b)

za kratka lanena vlakna in konopljena vlakna, ki ne vsebujejo več kot 7,5 % nečistoč in pezdirja, na 90 EUR na tono za tržno leto 2008/2009.

Vendar se lahko države članice ob upoštevanju tradicionalnih trgov odločijo, da dodelijo pomoč tudi:

(a)

za kratka lanena vlakna, katerih odstotek nečistoč in pezdirja je med 7,5 % in 15 %;

(b)

za konopljena vlakna, katerih odstotek nečistoč in pezdirja je med 7,5 % in 25 %.

V primerih iz drugega pododstavka država članica dodeli pomoč za količino, ki ni večja od proizvedene količine, na podlagi 7,5 % nečistoč in pezdirja.“;

4.

člen 94 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za dolga lanena vlakna, za katera se lahko dodeli pomoč, se določi maksimalna zajamčena količina 80 878 ton za tržno leto. Navedena količina se razdeli med določene države članice v obliki nacionalnih zajamčenih količin v skladu s točko A.I Priloge XI.“;

(b)

za odstavkom 1 se vstavi naslednji odstavek:

„1a.   Za kratka lanena vlakna in konopljena vlakna, za katera se lahko dodeli pomoč, se določi maksimalna zajamčena količina 147 265 ton za tržno leto 2008/2009. Navedena količina se razdeli med določene države članice v obliki nacionalnih zajamčenih količin v skladu s točko A.II Priloge XI.“;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„3.   Vsaka država članica lahko prenese del svoje nacionalne zajamčene količine iz odstavka 1 v nacionalno zajamčeno količino iz odstavka 1a in obratno.

Prenosi iz prvega pododstavka se izvedejo na podlagi protivrednosti ene tone dolgih lanenih vlaken za 2,2 toni kratkih lanenih vlaken in konopljenih vlaken.

Pomoč za predelavo se dodeli le za količine iz odstavkov 1 oziroma 1a, prilagojene v skladu s prvima dvema pododstavkoma tega odstavka.“;

5.

za členom 94 se vstavi naslednji člen:

„Člen 94a

Dodatna pomoč

V tržnem letu 2008/2009 se dodatna pomoč dodeli odobrenemu primarnemu predelovalcu za površine za pridelovanje lanu v conah I in II, kot so navedene v točki A.III Priloge XI, in katerih proizvodnja slame je predmet:

(a)

kupoprodajne pogodbe ali obveznosti iz člena 91(1) in

(b)

pomoči za predelavo v dolga vlakna.

Znesek dodatne pomoči je 120 EUR na hektar za cono I in 50 EUR na hektar za cono II.“;

6.

Priloga XI se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


(1)  UL L 193, 29.7.2000, str. 16. Uredba, razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).


PRILOGA

Točka A Priloge XI se nadomesti z naslednjim:

„A.I

Razdelitev maksimalnih zajamčenih količin za dolga lanena vlakna med državami članicami iz člena 94(1):

Belgija

13 800

Bolgarija

13

Češka

1 923

Nemčija

300

Estonija

30

Španija

50

Francija

55 800

Latvija

360

Litva

2 263

Nizozemska

4 800

Avstrija

150

Poljska

924

Portugalska

50

Romunija

42

Slovaška

73

Finska

200

Švedska

50

Združeno kraljestvo

50

A.II

Razdelitev maksimalnih zajamčenih količin za tržno leto 2008/2009 za kratka lanena in konopljena vlakna med državami članicami iz člena 94(1a):

Količina iz člena 94(1a) se razdeli v obliki:

(a)

nacionalnih zajamčenih količin naslednjim državam članicam:

Belgija

10 350

Bolgarija

48

Češka

2 866

Nemčija

12 800

Estonija

42

Španija

20 000

Francija

61 350

Latvija

1 313

Litva

3 463

Madžarska (1)

2 061

Nizozemska

5 550

Avstrija

2 500

Poljska

462

Portugalska

1 750

Romunija

921

Slovaška

189

Finska

2 250

Švedska

2 250

Združeno kraljestvo

12 100

(b)

5 000 ton, ki se za tržno leto 2008/2009 razdelijo v nacionalnih zajamčenih količinah med Dansko, Irsko, Grčijo, Italijo in Luksemburgom. Taka razdelitev se določi na podlagi območij, ki so bila del ene od pogodb ali obveznosti iz člena 91(1).

A.III

Cone, upravičene do pomoči iz člena 94a

Cona I

1.

Teritorij Nizozemske.

2.

Naslednje belgijske občine: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (razen Vladslo in Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwport, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (samo Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne in Zuienkerke.

Cona II

1.

Belgijska območja, razen cone I.

2.

Naslednja francoska območja:

departma Nord,

okrožja Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer in kanton Marquise v departmaju Pas-de-Calais,

okrožji Saint-Quentin in Vervins v departmaju Aisne,

okrožje Charleville-Mézires v departmaju Ardennes.“


(1)  Nacionalna zajamčena količina, ki je določena za Madžarsko, se nanaša le na konopljena vlakna.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/6


UREDBA SVETA (ES) št. 248/2008

z dne 17. marca 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede nacionalnih kvot za mleko

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga IX k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) določa nacionalne kvote za mleko za sedem dvanajstmesečnih obdobij, ki se začnejo s 1. aprilom 2008 v sistemu kvot za mleko za omejevanje proizvodnje.

(2)

Člen 66(3) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se navedene kvote določijo brez poseganja v morebitni pregled v luči splošnih razmer na trgu in posebnih pogojev, ki obstajajo v določenih državah članicah.

(3)

Svet je zahteval, da Komisija izdela poročilo o možnostih na trgu, potem ko se reforme 2003 skupne ureditve trga z mlekom in mlečnimi proizvodi v celoti izvedejo, da se oceni ustreznost dodelitve dodatnih kvot.

(4)

Poročilo je bilo pripravljeno in iz njega se sklepa, da sedanji položaj trga Skupnosti in svetovnega trga ter njun predvideni položaj v obdobju do leta 2014 upravičuje dodatno povečanje kvot za 2 %, da se omogoči proizvodnja večjih količin mleka v Skupnosti za zadostitev novim zahtevam trga po mlečnih proizvodih.

(5)

Zato je ustrezno, da se od 1. aprila 2008 za 2 % povečajo kvote vseh držav članic, kot je prikazano v Prilogi IX k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(6)

Uredbo (ES) št. 1234/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Točka 1 Priloge IX k Uredbi (ES) št. 1234/2007 se nadomesti z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.


PRILOGA

„1.   Nacionalne kvote

Država članica

Količina (v tonah)

Belgija

3 427 288,740

Bolgarija

998 580,000

Češka

2 792 689,620

Danska

4 612 619,520

Nemčija

28 847 420,391

Estonija

659 295,360

Irska

5 503 679,280

Grčija

836 923,260

Španija

6 239 289,000

Francija

25 091 321,700

Italija

10 740 661,200

Ciper

148 104,000

Latvija

743 220,960

Litva

1 738 935,780

Luksemburg

278 545,680

Madžarska

2 029 861,200

Malta

49 671,960

Nizozemska

11 465 630,280

Avstrija

2 847 478,469

Poljska

9 567 745,860

Portugalska

1 987 521,000

Romunija

3 118 140,000

Slovenija

588 170,760

Slovaška

1 061 603,760

Finska

2 491 930,710

Švedska

3 419 595,900

Združeno kraljestvo

15 125 168,940“


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/8


UREDBA SVETA (ES) št. 249/2008

z dne 17. marca 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), ter zlasti člena 9 in člena 11(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 z dne 25. septembra 2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske ter o zaključku postopka glede uvoza nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Malezije (2),

ob upoštevanju predloga, ki ga je predložila Komisija po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   OBSTOJEČI UKREPI

(1)

Po preiskavi („prvotna preiskava“) je Svet z Uredbo (ES) št. 1425/2006 uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske.

1.1   Začetek vmesnega pregleda

(2)

Na pobudo Komisije se je začel delni vmesni pregled zgoraj navedene uredbe za kitajskega izvoznika proizvajalca Xinhui Alida Polythene Limited („Xinhui Alida“ ali „družba“), za katerega veljajo protidampinški ukrepi. Ta delni vmesni pregled se je začel na pobudo Komisije na podlagi dokazov prima facie, ki jih je predložila družba.

(3)

Ta pregled se je začel v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe. V dokazih, ki jih je Komisija prejela od Xinhui Alida, je družba trdila, da so se po njenem mnenju okoliščine, na podlagi katerih so bili sprejeti ukrepi, spremenile in da so te spremembe trajne narave.

(4)

Informacije, ki so na voljo Komisiji, kažejo, da so za družbo veljali pogoji tržnega gospodarstva prima facie, kar je razvidno iz trditve družbe, da je izpolnila merila iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe. Družba je prav tako trdila, da se je vzorec prodaje družbe v smislu količine in namembnega kraja trajno spremenil od obdobja, na podlagi katerega so bili uvedeni prvotni ukrepi, kar velja tudi za obstoječo zmogljivost. Družba je tudi trdila, da bi primerjava normalne vrednosti, ki temelji na njenih lastnih stroških ali cenah in izvoznih cenah v Skupnost, pomenila zmanjšanje dampinga znatno pod stopnjo trenutnih ukrepov, ter o tem predložila dokaze prima facie.

(5)

V zvezi s tem je družba trdila, da nadaljnja ohranitev ukrepov na obstoječi ravni, ki temelji na prej vzpostavljeni stopnji dampinga, za izravnavo dampinga ni več potrebna.

(6)

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi za začetek delnega vmesnega pregleda, in objavila obvestilo („obvestilo o začetku“) (3) ter začela preiskavo, omejeno na preiskavo dampinga.

1.2   Stranke, ki jih zadeva preiskava

(7)

Komisija je uradno obvestila Xinhui Alida in njene povezane družbe ter predstavnike države izvoznice o začetku vmesnega pregleda. Zainteresiranim strankam je bila dana možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zaprosijo Komisijo za zaslišanje.

(8)

Komisija je vložniku in njegovim povezanim družbam poslala tudi vprašalnike in odgovore prejela v rokih, določenih v ta namen. Komisija je zahtevala in preverila vse informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za določitev dampinga in tržnogospodarske obravnave, ter izvedla preveritvene obiske v prostorih naslednjih družb:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Kitajska,

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hongkong,

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Združeno kraljestvo,

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Tajska,

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Tajska,

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Tajska.

1.3   Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

(9)

Preiskava je zajela obdobje od 1. julija 2005 do 30. junija 2006 („obdobje preiskave v zvezi s pregledom“).

2.   ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

2.1   Zadevni izdelek

(10)

Izdelek, ki je predmet trenutnega pregleda, je enak kot izdelek iz prvotne preiskave, tj. vreče in vrečke iz plastičnih mas, ki vsebujejo najmanj 20 mas. % polietilena, katerih debelina plasti ne presega 100 mikrometrov (μm), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se trenutno uvršča pod oznake KN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 in ex 3923 29 90 (oznake TARIC 3923210020, 3923291020 in 3923299020).

2.2   Podobni izdelek

(11)

Sedanji pregled je pokazal, da družba Xinhui Alida ni izvajala prodaje na kitajskem domačem trgu, zato ni bil proizveden noben podobni izdelek.

3.   TRŽNOGOSPODARSKA OBRAVNAVA („TGO“)

(12)

Pri protidampinških preiskavah glede uvoza s poreklom iz Ljudske republike Kitajske se normalna vrednost za tiste proizvajalce izvoznike, za katere je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo merila iz člena 2(7)(c), določi v skladu z odstavki 1 do 6 člena 2 osnovne uredbe. Na kratko in samo kot referenca so ta merila povzeta spodaj:

poslovne odločitve in stroški temeljijo na tržnih pogojih, brez večjega vmešavanja države,

računovodska dokumentacija se revidira neodvisno v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi in uporablja v vse namene,

ni večjih izkrivljanj, ki bi se prenesla iz prejšnjega sistema netržnega gospodarstva,

stečajno pravo in pravo lastninskih razmerij zagotavljata pravno varnost in stabilnost,

menjave valute se izvajajo po tržni obrestni meri.

(13)

Službe Komisije so sklenile, da je družba Xinhui Alida pokazala, da izpolnjuje pet kriterijev člena 2(7)(c) osnovne uredbe, ter predlagale, da se ji TGO odobri.

(14)

Xinhui Alida in industriji Skupnosti je bila dana možnost, da predložita pripombe na navedene ugotovitve.

(15)

Industrija Skupnosti je ugovarjala odobritvi TGO za Xinhui Alida in pri tem navedla, da je upravljanje družbe nejasno in da je družba uničila nekatere dokumente, ki so pomembni kot dokaz za primernost družbe za TGO.

(16)

Statut družbe določa, da delničarji imenujejo direktorje glede na svoj delež v Xinhui Alida, toda trenutno oba delničarja imenujeta enako število direktorjev, kljub temu, da nimata istega števila delnic. Vendar upravljanje družbe ni nejasno zaradi tega. Večji delničar je večinski lastnik manjšega, tako da sestava upravnega odbora odraža dejansko lastništvo Xinhui Alida.

(17)

Poleg tega se je trdilo, da družba ni predložila izvirnih izpiskov bančnih nakazil za izvirno plačilo kapitala, plačilo pravice do rabe zemljišča in plačilo državi za njihove deleže, ko je družba v celoti postala družba v zasebni lasti, ker družba v skladu s svojo politiko dokumentov ne shranjuje več kot 7 let. Vendar je družba v zvezi s temi nakazili predložila dokaze iz revidiranih virov, zato odsotnost izvirnih izpiskov bančnih nakazil glede na pretečeni čas od njihove izvedbe ni bila obravnavana kot izjemna.

(18)

Ti argumenti so bili obravnavani, vendar niso bili predloženi dokazi, ki bi spremenili odločitev Komisije, da za družbo odobri TGO, zato so bili argumenti industrije Skupnosti zavrnjeni.

(19)

Posvetovanje je potekalo s svetovalnim odborom, neposredno vpletene stranke pa so bile o tem ustrezno obveščene. Glavni argumenti, ki jih je izrazila industrija Skupnosti, so že bili obravnavani zgoraj.

4.   DAMPING

4.1   Normalna vrednost

4.1.1   Metodologija, uporabljena za določitev normalne vrednosti

(20)

V skladu s členom 2(2) osnovne uredbe je bilo najprej preučeno, ali je bila domača prodaja podobnega izdelka izvoznika proizvajalca neodvisnim strankam reprezentativne, tj. ali je bil celoten obseg take prodaje enak ali večji od 5 % celotnega obsega ustreznega izvoza v Skupnost. Glede na to, da družba Xinhui Alida v obdobju preiskave v zvezi s pregledom ni izvajala domače prodaje, je bila normalna vrednost družbe konstruirana v skladu s členom 2(3), kot je opisano v nadaljnjem besedilu.

4.1.2   Določitev normalne vrednosti

(21)

Glede na odsotnost domače prodaje je bila normalna vrednost konstruirana na podlagi določb iz člena 2(3) osnovne uredbe z dodajanjem prodajnih, splošnih in upravnih odhodkov in tehtanega povprečnega dobička k povprečnim proizvodnim stroškom družbe Xinhui Alida v obdobju preiskave v zvezi s pregledom.

(22)

Družba Xinhui Alida je trdila, da je treba njene proizvodne stroške prilagoditi, tako da se upošteva razlika v amortizaciji med njo in njeno matično družbo v Združenem kraljestvu, British Polythene Industries plc („BPI“), s katero se konsolidira njena bilanca. Xinhui Alida je predložila dokaze, da je družba BPI prilagodila amortizacijo sredstev kot del procesa konsolidiranja, ter prav tako trdila, da so amortizacijske stopnje na Kitajskem določene z zakonom, kar je družbi preprečilo uskladitev amortizacije.

(23)

Ta trditev je bila zavrnjena, deloma zato, ker se je zakon na Kitajskem leta 2001 spremenil in amortizacijske stopnje niso več določene, in deloma zato, ker so proizvodni stroški Xinhui Alida za obdobje preiskave v zvezi s pregledom stroški iz njenih revidiranih računovodskih izkazov in ne stroški, prilagojeni zato, da se omogoči konsolidacija v Združenem kraljestvu. Poleg tega so bila preučena tudi zadevna sredstva, pri čemer je bilo ugotovljeno, da se jih večina po 10 letih še vedno uporablja.

(24)

Xinhui Alida je prav tako trdila, da je treba prilagoditi stroške surovin, da se upošteva dejstvo, da je bil del zneska, plačanega njenemu dobavitelju Horneman Chemplas (Far East) Limited, dejansko plačan njeni krovni družbi Venture Hong Kong, del katere je v lasti Horneman Chemplas, preostanek pa v lasti British Polythene Industries plc (BPI). Ta trditev je bila prav tako zavrnjena. Prvič, čeprav sta Horneman Chemplas in Xinhui Alida povezani stranki, je bilo ugotovljeno, da je bila cena, ki jo je Xinhui Alida plačala Horneman Chemplas, razumna tržna cena, vključno z majhnim pribitkom, ki ga je družba Horneman za pokritje svojih stroškov dodala k ceni, za katero je kupila blago. Poleg tega družba Horneman zneskov ni plačala nazaj neposredno Xinhui Alida v obliki npr. količinskega rabata ali dobropisov, temveč družbi Venture Hong Kong, ki jih je prenesla na Xinhui Alida kot dokapitalizacijo in druga plačila. Zato se ne morejo obravnavati kot standardni rabat, ki ga prodajalec odobri kupcu.

(25)

Podatki o prodajnih, splošnih in upravnih odhodkih ter tehtanem povprečnem dobičku so bili zbrani od družb, ki so se odzvale na vprašalnik, poslan družbam v primerljivi državi, kot je navedeno v nadaljnjem besedilu.

4.1.3   Primerljiva država

(26)

Podatki iz primerljive države so bili zaradi odsotnosti domače prodaje uporabljeni za konstruiranje normalne vrednosti za Xinhui Alida v skladu z določbami člena 2(6)(c) osnovne uredbe. V obvestilu o začetku je bila za primerljivo državo določena Malezija, vendar se nobena družba ni strinjala s sodelovanjem pri preiskavi. Sodelovale pa so tri družbe iz Tajske, ki so izvajale domačo prodajo. Tehtani povprečni prodajni, splošni in upravni odhodki ter dobiček so bili izračunani s pomočjo podatkov, dobljenih od teh družb in preverjenih v njihovih prostorih.

4.2   Izvozna cena

(27)

Kadar je družba Xinhui Alida izvažala neposredno neodvisnim strankam v Skupnosti, so bile izvozne cene določene na podlagi cen, ki so se dejansko plačale ali se plačujejo za zadevni izdelek v obdobju preiskave v zvezi s pregledom v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe.

(28)

Vendar je Xinhui Alida svoje blago večinoma prodajala povezani družbi v Hongkongu, Horneman Chemplas, za končno nadaljnjo prodajo Skupnosti, ali povezani družbi v Združenem kraljestvu, BPI, za končno prodajo znotraj Skupnosti. Za izvoz v Skupnost je bila izvozna cena določena na podlagi člena 2(9) osnovne uredbe, tj. z uporabo maloprodajnih cen, ki jih je prvi neodvisni kupec v Skupnosti dejansko plačal ali jih plačuje povezani družbi za obdobje preiskave v zvezi s pregledom, prilagojenih za vse stroške, ki so nastali med uvozom in maloprodajo, ter za dobiček.

4.3   Primerjava

(29)

Primerjava med normalno vrednostjo in izvozno ceno je bila izvedena na podlagi cene franko tovarna in na enaki ravni trgovine. Zaradi poštene primerjave so se v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe upoštevale razlike v dejavnikih, za katere se je pokazalo, da so vplivali na cene in primerljivost cen. Na podlagi tega so bila po potrebi odobrena in utemeljena nadomestila za razlike v popustih, rabatih, provizijah, stroških prevoza, zavarovanju, manipulativnih stroških, stroških pakiranja, stroških kredita, bančnih stroških in uvoznih dajatvah.

(30)

Ker ima povezani uvoznik v Združenem kraljestvu podobne funkcije kot zastopnik, ki dela na podlagi provizij, so bile provizije za izvozno ceno prilagojene v skladu s členom 2(10)(i) osnovne uredbe. Stopnja provizije je bila izračunana na podlagi neposrednih dokazov, ki so kazali na obstoj pribitka in prodajnih odhodkov, povezanih s takšnimi funkcijami.

4.4   Stopnja dampinga

(31)

V skladu s členom 2(11) osnovne uredbe je bila tehtana povprečna normalna vrednost glede na vrsto primerjana s tehtano povprečno izvozno ceno ustrezne vrste zadevnega izdelka.

(32)

Stopnja dampinga za Xinhui Alida, izražena kot odstotek za neto ceno franko meja Skupnosti, dajatev neplačana, je bila 4,3 %.

5.   TRAJNOST SPREMENJENIH OKOLIŠČIN

(33)

V skladu s členom 11(3) osnovne uredbe se je preučevalo tudi, ali se spremenjene okoliščine lahko obravnavajo kot trajne.

(34)

Prvič, treba je poudariti, da je družba dokazala, da ji je treba odobriti TGO, zato je bila upravičena do lastne individualne stopnje dampinga. Razlogi za odobritev TGO za družbo se obravnavajo kot trajni, ker se nanašajo na dolgoročno strukturo in poslovni model družbe. Drugič, zahtevane so bile informacije v zvezi z razvojem vrst izdelkov in nihanjem cen po koncu obdobja preiskave v zvezi s pregledom junija 2006. Družba je predložila dokaze, da so se cene surovin zvišale v drugi polovici leta 2006 in se spet znižale ob koncu leta 2006, vendar so bile še vedno nad ravnjo iz obdobja preiskave v zvezi s pregledom. Glede na politiko matične družbe v zvezi s transferno ceno med Xinhui Alida in to družbo je jasno, da je transferna cena v drugi polovici leta 2006 ostala stabilna, medtem ko se je cena surovin znatno zvišala. Družba BPI je prav tako pokazala, da so v drugi polovici leta 2006 cene nadaljnje prodaje ostale stabilne, zaradi česar je stopnja dampinga, izračunana za obdobje preiskave v zvezi s pregledom, očitno veljavna za preostanek koledarskega leta 2006.

(35)

Družba je prav tako trdila, da se je vzorec prodaje družbe v smislu količine in namembnega kraja trajno spremenil od prvotnega obdobja preiskave od aprila 2004 do marca 2005.

(36)

Dokazi, pridobljeni med preiskavo, so pokazali, da se obnašanje družbe, vključno z okoliščinami, ki so privedle do začetka tega pregleda, v predvidljivi prihodnosti verjetno ne bo tako spremenilo, da bi vplivalo na ugotovitve iz sedanjega pregleda. To tako pomeni, da so zadevne spremembe trajne, zato so sklepi pregleda dolgotrajni.

6.   PROTIDAMPINŠKI UKREPI

(37)

Glede na rezultate preiskave se zdi primerno spremeniti protidampinško dajatev, ki se uporablja za uvoz zadevnega izdelka družbe Xinhui Alida, na 4,3 %.

7.   RAZKRITJE

(38)

Zainteresirane stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameravalo priporočiti spremembo Uredbe (ES) št. 1425/2006, dana pa jim je bila možnost, da dajo pripombe.

(39)

Družba je spodbijala razkrite ugotovitve, s katerimi so bile zavrnjene zahteve družbe po različnih spremembah, in sicer v zvezi z izračunom amortizacije na Kitajskem, obravnavo prihodkov od razlik v menjalnih tečajih v Združenem kraljestvu in domnevnem rabatu na surovine. Vendar družba ni predložila novih dokazov, s katerimi bi utemeljila svoje trditve, zato so bile te trditve ponovno zavrnjene.

(40)

Industrija Skupnosti je zahtevala nadaljnje informacije v zvezi z izračunom konstruirane normalne vrednosti z uporabo podatkov iz Tajske, vendar ni predložila dokazov, s katerimi bi spodbijala izračun ali uporabljeno metodologijo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Preglednici iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 1425/2006 se doda naslednje:

Država

Družba

Stopnja dajatve (%)

Dodatna oznaka TARIC

Ljudska republika Kitajska

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Seznamu družb v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1425/2006 se doda naslednje:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 270, 29.9.2006, str. 4. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1356/2007 (UL L 304, 22.11.2007, str. 5).

(3)  UL C 54, 9.3.2007, str. 5.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 250/2008

z dne 18. marca 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 18. marca 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

60,4

MA

58,1

TN

134,4

TR

105,4

ZZ

89,6

0707 00 05

JO

178,8

MA

90,4

TR

175,5

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

86,5

TR

147,7

ZZ

117,1

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

42,7

IL

56,5

MA

51,8

TN

53,6

TR

50,7

ZA

43,3

ZZ

49,8

0805 50 10

EG

107,9

IL

106,3

SY

109,7

TR

130,4

ZA

147,5

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

91,4

BR

76,9

CA

98,7

CL

100,7

CN

72,7

MK

46,8

US

104,7

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

83,2

0808 20 50

AR

81,5

CL

84,1

CN

57,9

ZA

90,2

ZZ

78,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 251/2008

z dne 18. marca 2008

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 533/2007 z dne 14. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za perutninsko meso (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 533/2007 odpira tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za perutninsko meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 za podobdobje med 1. aprilom in 30. junijem 2008, so za nekatere kvote višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, vložene za podobdobje med 1. aprilom in 30. junijem 2008 na podlagi Uredbe (ES) št. 533/2007, se določijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1). Uredba (EGS) št. 2777/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(3)  UL L 125, 15.5.2007, str. 9.


PRILOGA

Št. skupine

Zap. št.

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, vložene za podobdobje med 1.4.2008-30.6.2008

(%)

P1

09.4067

4,558380

P2

09.4068

53,742902

P3

09.4069

1,428582

P4

09.4070

 (1)


(1)  Ni uporabe: zahtevki zajemajo količine, ki so manjše od razpoložljivih količin.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 252/2008

z dne 18. marca 2008

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in jajčni albumin, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin (2) in zlasti člena 4(1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (3), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 539/2007 z dne 15. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za jajca in jajčni albumin (4) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 539/2007 odpira tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za jajca in jajčni albumin.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 za podobdobje med 1. aprilom in 30. junijem 2008, so za nekatere kvote višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, vložene za podobdobje med 1. aprilom in 30. junijem 2008 na podlagi Uredbe (ES) št. 539/2007, se določijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1). Uredba (EGS) št. 2771/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 282, 1.11.1975, str. 104. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2916/95 (UL L 305, 19.12.1995, str. 49).

(3)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(4)  UL L 128, 16.5.2007, str. 19.


PRILOGA

Št. skupine

Zap. št.

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, vložene za podobdobje med 1.4.2008-30.6.2008

(%)

E1

09.4015

 (1)

E2

09.4401

33,731344

E3

09.4402

 (2)


(1)  Ni uporabe: Komisiji ni bil predložen noben zahtevek za izdajo dovoljenja.

(2)  Ni uporabe: zahtevki zajemajo količine, ki so manjše od razpoložljivih količin.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 253/2008

z dne 18. marca 2008

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1385/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 glede odprtja in upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2008, so za nekatere kvote višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2008, so za nekatere kvote nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2008 na podlagi Uredbe (ES) št. 1385/2007, se določijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja niso bili predloženi in ki se dodajo količinam za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2008, so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1). Uredba (EGS) št. 2777/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(3)  UL L 309, 27.11.2007, str. 47.


PRILOGA

Št. skupine

Zapored. št.

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.4.2008-30.6.2008

(%)

Nezahtevane količine, ki se jih doda količini za podobdobje od 1.7.2008-30.9.2008

(kg)

1

09.4410

0,898484

2

09.4411

 (1)

2 550 000

3

09.4412

0,925076

4

09.4420

1,256300

5

09.4421

3,484400

6

09.4422

1,379229


(1)  Se ne uporablja: Komisiji ni bil predložen noben zahtevek za izdajo dovoljenja.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 254/2008

z dne 18. marca 2008

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1384/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1384/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2398/96 glede odprtja in upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Izraela v Skupnost (3) in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2008, so (za dovoljenja v okviru kvote z zaporedno številko 09.4092) višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2008, so (za dovoljenja v okviru kvote z zaporedno številko 09.4091) nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2008 na podlagi Uredbe (ES) št. 1384/2007, se določijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja niso bili predloženi in ki se dodajo količinam za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2008, so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1). Uredba (EGS) št. 2777/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(3)  UL L 309, 27.11.2007, str. 40.


PRILOGA

Št. skupine

Zapored. št.

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.4.2008-30.6.2008

(%)

Nezahtevane količine, ki se jih doda količini za podobdobje od 1.7.2008-30.9.2008

(kg)

IL1

09.4092

5,747185

IL2

09.4091

 (1)

280 000


(1)  Se ne uporablja: Komisiji ni bil predložen noben zahtevek za izdajo dovoljenja.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 255/2008

z dne 18. marca 2008

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1383/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1383/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 779/98 glede odprtja in upravljanja nekaterih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Turčije v Skupnost (2) in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1383/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2008, so nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja v okviru kvote z zaporedno številko 09.4103 niso bili predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007 in ki se dodajo v podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2008, znašajo 500 000 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1). Uredba (EGS) št. 2777/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 309, 27.11.2007, str. 34.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 256/2008

z dne 18. marca 2008

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za nekatere mesne proizvode s poreklom iz Švice, odprte z Uredbo (ES) št. 1399/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1399/2007 z dne 28. novembra 2007 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za klobase in nekatere mesne proizvode s poreklom iz Švice (2) ter zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1399/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz nekaterih mesnih proizvodov.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2008, so nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja v okviru kvote z zaporedno številko 09.4180 niso bili predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 1399/2007 in ki se dodajo v podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2008, znašajo 935 000 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2). Uredba (EGS) št. 2759/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 311, 29.11.2007, str. 7.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 257/2008

z dne 18. marca 2008

izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za prašičje meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1382/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1382/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 glede uvoznih režimov za prašičje meso (2) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1382/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za prašičje meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2008, so nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja v okviru kvote z zaporedno številko 09.4046 niso bili predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007 in ki se dodajo v podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2008, znašajo 3 500 000 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2). Uredba (EGS) št. 2759/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 309, 27.11.2007, str. 28.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 258/2008

z dne 18. marca 2008

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2007/2008, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1109/2007 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 211/2008 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1109/2007 za tržno leto 2007/2008, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje z Uredbo (ES) št. 1568/2007 (UL L 340, 22.12.2007, str. 62).

(3)  UL L 253, 28.9.2007, str. 5.

(4)  UL L 65, 8.3.2008, str. 3.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 19. marca 2008

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

20,67

15,94

1701 99 10 (2)

20,67

10,49

1701 99 90 (2)

20,67

10,49

1702 90 95 (3)

0,21

0,43


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 259/2008

z dne 18. marca 2008

o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede objavljanja informacij o upravičencih do sredstev iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti točke 8b člena 42 Uredbe,

po posvetovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 44a Uredbe (ES) št. 1290/2005 države članice zagotovijo naknadno letno objavo imen upravičencev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v nadaljevanju imenovanih sklada, ter zneskov, ki jih vsak upravičenec prejme iz posameznega sklada.

(2)

Namen objave, ki mora biti v skladu z informacijami iz poslovnih knjig in evidenc plačilnih agencij in se mora nanašati le na plačila, prejeta v preteklem poslovnem letu, je povečati preglednost glede uporabe skladov in izboljšati njihovo dobro finančno poslovodenje. Da se ti cilji dosežejo, je treba informacije do roka 30. aprila predstaviti javnosti jasno, usklajeno in tako, da jih je enostavno najti. Glede izdatkov, ki jih je imel EKSRP med 1. januarjem in 15. oktobrom 2007, je treba določiti poseben datum za objavo.

(3)

V ta namen je treba določiti minimalne zahteve glede vsebine objave. V teh zahtevah se ne sme zahtevati več, kot je v demokratični družbi potrebno za dosego zastavljenih ciljev.

(4)

Objavo informacij je treba izvesti prek interneta na podlagi iskalnega orodja, ki omogoča uporabo širši javnosti. Iskalno orodje bi moralo omogočiti iskanje na podlagi določenih meril, rezultat iskanja pa bi moral biti predstavljen na enostavno dostopen način.

(5)

Informacije o upravičencih bi morale biti objavljene čim prej po zaključku poslovnega leta, da se zagotovi preglednost za javnost. Države članice bi tudi morale imeti dovolj časa, da opravijo potrebno delo. Ker za dosego cilja preglednosti ni treba, da informacije ostanejo na voljo neomejen čas, je treba določiti smiselno obdobje razpoložljivosti objavljenih informacij.

(6)

Zagotavljanje dostopnosti teh informacij za javnost povečuje preglednost glede porabe sredstev Skupnosti v skupni kmetijski politiki in izboljšuje finančno poslovodenje teh sredstev, zlasti s krepitvijo javne kontrole porabljenega denarja. Zaradi izredno velikega pomena zastavljenih ciljev je glede na načelo sorazmernosti in zahtevo po varovanju osebnih podatkov upravičeno, da se zagotovi splošna objava zadevnih informacij, saj se s tem ne razkrije več, kot je potrebno v demokratični družbi in kot je potrebno za preprečevanje nepravilnosti.

(7)

Da so upoštevane zahteve glede varovanja podatkov, je treba upravičence do sredstev iz skladov obvestiti o objavi njihovih podatkov že pred objavo. Upravičence bi bilo treba o tem obvestiti na formularjih za zahtevke za pomoč ali v trenutku, ko se podatki zberejo kako drugače. Poleg tega bi morali biti upravičenci obveščeni o svojih pravicah iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (2) ter o postopkih, ki se lahko uporabljajo za uveljavljanje teh pravic. Če upravičencev ni mogoče v trenutku zbiranja osebnih podatkov obvestiti o objavi podatkov o odhodkih v poslovnih letih 2007 in 2008, bi jih bilo treba kljub temu obvestiti v razumnem roku pred dejansko objavo.

(8)

Zaradi preglednosti bi bilo treba upravičence sredstev iz skladov tudi obvestiti, da zaradi varovanja finančnih interesov Skupnosti lahko njihove osebne podatke obdelujejo revizijski in preiskovalni organi Skupnosti in držav članic. O tem bi jih bilo treba obvestiti istočasno kot o objavi in o pravicah posameznikov.

(9)

Da bi bil javnosti olajšan dostop do objavljenih podatkov, bi morala Komisija zagotoviti spletno stran, ki bi vsebovala povezave na spletne strani držav članic, na katerih so informacije na voljo. Glede na različne organizacijske strukture v državah članicah bi morale te same določiti, kateri organ je zadolžen za vzpostavitev in vzdrževanje njihove spletne strani in za objavljanje podatkov.

(10)

Ker člen 2 Uredbe (ES) št. 1437/2007 določa, da se člen 44a Uredbe (ES) št. 1290/2005, vstavljen z Uredbo (ES) št. 1437/2007, nanaša na odhodke EKJS, ki so nastali od 16. oktobra 2007 naprej, in odhodke EKSRP, ki so nastali od 1. januarja 2007 naprej, je treba tudi izvedbena pravila uporabljati za isto časovno obdobje.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijske sklade –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina prijave

1.   Objava iz člena 44a Uredbe (ES) št. 1290/2005 vsebuje naslednje informacije:

(a)

ime in priimek, kadar so upravičenci fizične osebe;

(b)

celotno pravno ime, kadar so upravičenci pravne osebe;

(c)

celotno ime združenja, kakršno je registrirano ali drugače uradno priznano, kadar so upravičenci združenja fizičnih ali pravnih oseb brez lastne pravne osebnosti;

(d)

občina, v kateri upravičenec prebiva ali je registriran, in poštna številka ali del poštne številke, ki določa občino, kadar je ta poštna številka na voljo;

(e)

za Evropski kmetijski jamstveni sklad, v nadaljevanju EKJS, znesek neposrednih plačil v smislu člena 2(d) Uredbe (ES) št. 1782/2003, ki ga je vsak upravičenec prejel v zadevnem poslovnem letu;

(f)

za EKJS znesek plačil, ki niso tista iz točke (e) in ki jih je prejel vsak upravičenec v zadevnem poslovnem letu;

(g)

za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, v nadaljevanju EKSRP, celotni znesek javnih sredstev, ki jih je prejel vsak upravičenec v zadevnem poslovnem letu in ki obsega prispevek Skupnosti in tudi nacionalni prispevek;

(h)

vsota zneskov iz točk (e), (f) in (g), ki jih je prejel vsak upravičenec v zadevnem poslovnem letu;

(i)

valuta teh zneskov.

2.   Države članice lahko objavijo informacije, ki so podrobnejše od tistih iz odstavka 1.

Člen 2

Oblika objave

Informacije iz člena 1 se za vsako državo članico objavijo na eni sami spletni strani in so dostopne z iskalnim orodjem, ki uporabnikom omogoča iskanje upravičencev po imenu, občini, prejetih zneskih iz točk (e), (f), (g) in (h) člena 1 ali kombinaciji teh meril in pridobitev ustreznih informacij kot eno samo zbirko podatkov.

Člen 3

Datum objave

1.   Informacije, navedene v členu 1, se objavijo vsako leto najpozneje 30. aprila za preteklo poslovno leto.

2.   Za odhodke EKSRP, izplačane med 1. januarjem in 15. oktobrom 2007, se informacije objavijo do 30. septembra 2008, če EKSRP zadevni državi članici do tega datuma povrne odhodke. V nasprotnem primeru se informacije objavijo skupaj z informacijami za poslovno leto 2008.

3.   Informacije ostanejo na voljo na spletni strani dve leti po datumu njihove začetne objave.

Člen 4

Informacije o upravičencih

1.   Države članice obvestijo upravičence, da bodo njihovi podatki objavljeni v skladu z Uredbo (ES) št. 1290/2005 in to uredbo in da jih lahko obdelujejo revizijski in preiskovalni organi Skupnosti in držav članic z namenom varovanja finančnih interesov Skupnosti.

2.   V primeru osebnih podatkov se informacije, navedene v odstavku 1, zagotovijo v skladu z zahtevami Direktive 95/46/ES, pri čemer morajo biti upravičenci obveščeni o svojih pravicah, ki jih imajo kot prizadete osebe v skladu z navedeno direktivo in o postopkih, ki se nanašajo na uveljavljanje teh pravic.

3.   Informacije iz odstavkov 1 in 2 se dostavijo upravičencem tako, da se vključijo na formularje za zahtevke za sredstva iz EKJS in EKSRP, ali pa na drug način v trenutku zbiranja podatkov.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se informacije o podatkih, povezanih s plačili, prejetimi v poslovnih letih 2007 in 2008, dostavljajo najmanj štiri tedne pred datumom njihove objave.

Člen 5

Sodelovanje med Komisijo in državami članicami

1.   Komisija v okviru svojega osrednjega internega naslova vzpostavi in vzdržuje spletno stran Skupnosti, ki vsebuje povezave na spletne strani držav članic. Komisija zagotavlja posodobitve internetnih povezav v skladu z informacijami, ki jih pošljejo države članice.

2.   Vsaka država članica pošlje Komisiji internetni naslov svoje spletne strani, takoj ko se ta vzpostavi, ter naknadne spremembe svoje spletne strani, ki vplivajo na dostop do nje s spletne strani Skupnosti.

3.   Države članice imenujejo organ, ki je odgovoren za vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani, navedene v členu 2. Vsaka država članica obvesti Komisijo o imenu in naslovu tega organa.

Člen 6

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za odhodke EKJS, nastale od 16. oktobra 2007 naprej, in odhodke EKSRP, nastale od 1. januarja 2007 naprej.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. marca 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1437/2007 (UL L 322, 7.12.2007, str. 1).

(2)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/31


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 260/2008

z dne 18. marca 2008

o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z določitvijo Priloge VII, ki navaja kombinacije aktivne snovi/živila, za katere velja odstopanje glede tretiranja s fumigantom po spravilu pridelka

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti drugega pododstavka člena 18(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Več držav članic je Komisijo opozorilo na potrebo po odstopanju od mejnih vrednosti ostankov iz prilog II in III, pri tem pa navedlo kulture in pesticide, za katere je potrebno odstopanje. Takšno odstopanje mora državam članicam omogočiti, da za tretiranje s fumigantom po spravilu pridelka na svojem ozemlju dovolijo vrednosti ostankov za aktivne snovi, ki presegajo vrednosti iz navedenih prilog, da se preprečijo motnje v trgovini v zvezi s skladiščenimi živili, ki so bila po spravilu pridelka tretirana s fumiganti.

(2)

Uredbo (ES) št. 396/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Besedilo iz Priloge k tej uredbi se doda k Uredbi (ES) št. 396/2005 kot Priloga VII.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. marca 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 178/2006 (UL L 29, 2.2.2006, str. 3).


PRILOGA

„PRILOGA VII

Kombinacije aktivna snov/živilo v skladu s členom 18(3)

Aktivna snov

Živilo iz Priloge I

(Številka oznake)

vodikov fosfid

sadje (0100000), zelenjava (0200000), stročnice (0300000), seme in plodovi oljnic (0400000), žita (0500000), čaj, kava, zeliščni čaji in kakav (0600000), začimbe (0800000)

aluminijev fosfid

sadje (0100000), zelenjava (0200000), stročnice (0300000), seme in plodovi oljnic (0400000), žita (0500000), čaj, kava, zeliščni čaji in kakav (0600000), začimbe (0800000)

magnezijev fosfid

sadje (0100000), zelenjava (0200000), stročnice (0300000), seme in plodovi oljnic (0400000), žita (0500000), čaj, kava, zeliščni čaji in kakav (0600000), začimbe (0800000)

sulfuril fluorid

sadje (0100000), žita (0500000).“


DIREKTIVE

19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/33


DIREKTIVA 2008/10/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembah Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 47(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se ta novi postopek lahko uporabljal zanje.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2004/39/ES, da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih in zagotovi enotna uporaba navedene direktive. Navedeni ukrepi so predvsem namenjeni prilagajanju opredelitev ali preoblikovanju področja uporabe izjem, natančni opredelitvi ali dopolnitvi določb navedene direktive glede organizacijskih zahtev in pogojev poslovanja investicijskih podjetij in kreditnih institucij ter dodajanju specifikacij o obveznostih glede preglednosti pred in po trgovanju, ki veljajo za pogajalska mesta, v skladu z navedeno direktivo. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/39/ES z dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktiva 2004/39/ES je določila časovno omejitev v zvezi z izvedbenimi pooblastili Komisije. Evropski parlament, Svet in Komisija so v skupni izjavi o Sklepu 2006/512/ES navedli, da Sklep 2006/512/ES določa zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja, in da bi bilo treba temu ustrezno Komisiji podeliti izvedbena pooblastila brez časovne omejitve. Evropski parlament in Svet sta tudi izjavila, da bosta poskrbela za čim hitrejše sprejetje predlogov za razveljavitev določb v aktih, ki predvidevajo časovno omejitev za prenos izvedbenih pooblastil Komisiji. Po uvedbi regulativnega postopka s pregledom je treba črtati določbo o časovni omejitvi v Direktivi 2004/39/ES.

(6)

Komisija mora v rednih razmakih ocenjevati delovanje določb o izvedbenih pooblastilih, ki so ji podeljena, da Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči presojo o tem, ali so obseg teh pooblastil in postopkovne zahteve, ki so naložene Komisiji, ustrezni, in ali zagotavljajo učinkovitost in demokratično odgovornost.

(7)

Direktivo 2004/39/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ker so spremembe Direktive 2004/39/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne -

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2004/39/ES se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 2(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , v skladu s postopkom iz člena 64(2),“;

(b)

doda se stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

v točki 2 odstavka 1 se črta besedilo „po postopku iz člena 64(2)“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

črta se besedilo „po postopku iz člena 64(2)“;

(ii)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz tega člena, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

3.

člen 13(10) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se stavek:

„Navedeni ukrepi namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

4.

v drugem in tretjem pododstavku člena 15(3) se črta besedilo „ , v skladu s postopkom iz člena 64(2),“ in nadomesti z besedilom „, v skladu z regulativnim postopkom iz člena 64(3),“;

5.

člen 18(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

6.

člen 19(10) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

7.

člen 21(6) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

8.

člen 22(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

9.

člen 24(5) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

10.

člen 25(7) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

11.

člen 27(7) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

12.

člen 28(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

13.

člen 29(3) se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se črta besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

14.

člen 30(3) se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se črta besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

15.

člen 40(6) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

16.

člen 44(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

17.

člen 45(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

18.

člen 56(5) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

19.

v skladu s členom 58(4) se besedilo „ , v skladu s postopkom iz člena 64(2),“ nadomesti z „ , v skladu z regulativnim postopkom iz člena 64(3),“;

20.

člen 64 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.“;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Komisija do 31. decembra 2010 in nato najmanj vsaka tri leta pregleda določbe o svojih izvedbenih pooblastilih in Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o delovanju teh pooblastil. Poročilo obravnava zlasti vprašanje, ali naj Komisija predlaga spremembe k tej direktivi, da se tako zagotovi ustrezen obseg izvedbenih pooblastil, ki so podeljena Komisiji. Zaključek o tem, ali je sprememba potrebna, spremlja podrobna obrazložitev. Če je to potrebno, je poročilu priložen zakonodajni predlog, ki spreminja določbe, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  UL C 39, 23.2.2007, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(4)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/44/ES (UL L 247, 21.9.2007, str. 1).

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/37


DIREKTIVA 2008/11/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2003/71/ES o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 44 in 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, namenjenih spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi bilo mogoče zanje uporabiti regulativni postopek s pregledom.

(4)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2003/71/ES, da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih in zagotovi enotna uporaba navedene direktive. Navedeni ukrepi so namenjeni prilagajanju opredelitev in natančni opredelitvi ali dopolnitvi določb Direktive 2003/71/ES s specifikacijo oblike in vsebine prospekta. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2003/71/ES z dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktiva 2003/71/ES je določila časovno omejitev v zvezi z izvedbenimi pooblastili Komisije. Evropski parlament, Svet in Komisija so v skupni izjavi o Sklepu 2006/512/ES navedli, da Sklep 2006/512/ES določa zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja, in da bi bilo treba temu ustrezno Komisiji podeliti izvedbena pooblastila brez časovne omejitve. Evropski parlament in Svet sta tudi izjavila, da bosta poskrbela za čim hitrejše sprejetje predlogov za razveljavitev določb v aktih, ki predvidevajo časovno omejitev za prenos izvedbenih pooblastil Komisiji. Po uvedbi regulativnega postopka s pregledom je treba v Direktivi 2003/71/ES črtati določbo o časovni omejitvi.

(6)

Komisija mora v rednih razmakih ocenjevati delovanje določb o izvedbenih pooblastilih, ki so ji podeljena, da Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči presojo o tem, ali so obseg teh pooblastil in postopkovne zahteve, ki so naložene Komisiji, ustrezni, in ali zagotavljajo učinkovitost in demokratično odgovornost.

(7)

Direktivo 2003/71/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ker so spremembe Direktive 2003/71/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2003/71/ES se spremeni:

1.

členi 2(4), 4(3), 5(5), 7(1), 8(4), 11(3), 13(7), 14(8) in 15(7) se spremenijo:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 24(2)“;

(b)

doda se stavek:

„Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(2a).“;

2.

člen 20(3) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„3.   Za zagotovitev enotne uporabe te direktive Komisija sprejme izvedbene ukrepe za uvedbo splošnih meril enakovrednosti, ki bodo temeljili na zahtevah iz členov 5 in 7. Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(2a).

Na podlagi zgoraj omenjenih meril lahko Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 24(2) sprejme izvedbene ukrepe z navedbo, da tretja država zagotavlja enakovrednost prospektov, ki se v navedeni državi pripravljajo, s to direktivo zaradi svoje notranje zakonodaje ali prakse ali postopkov, ki temeljijo na mednarodnih standardih, ki so jih določile mednarodne organizacije, vključno s standardi razkritja IOSCO.“;

3.

člen 24 se spremeni:

(a)

vstavi se odstavek:

„2a.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim besedilom:

„3.   Komisija do 31. decembra 2010 in nato najmanj vsaka 3 leta pregleda določbe o svojih izvedbenih pooblastilih in Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o delovanju teh pooblastil. Poročilo obravnava zlasti vprašanje, ali naj Komisija predlaga spremembe k tej direktivi, da se tako zagotovi ustrezen obseg izvedbenih pooblastil, ki so podeljena Komisiji. Zaključek o tem, ali je sprememba potrebna, spremlja podrobna obrazložitev. Če je to potrebno, je poročilu priložen zakonodajni predlog, ki spreminja določbe, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  UL C 39, 23.2.2007, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(4)  UL L 345, 31.12.2003, str. 64.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/39


DIREKTIVA 2008/12/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembah Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega in za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) o Sklepu 2006/512/ES je treba že veljavne akte, sprejete v skladu s členom 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se regulativni postopek s pregledom uporabljal zanje.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za prilagoditev Priloge III ter za sprejetje in ponovni pregled podrobnih pravil za izvoz in označevanje baterij in akumulatorjev. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2006/66/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktivo 2006/66/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ker so spremembe Direktive 2006/66/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopke v odboru, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen zato niso potrebne -

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2006/66/ES se spremeni:

1.

V členu 10 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   V skladu z regulativnim postopkom iz člena 24(2) se lahko oblikuje prehodna ureditev za reševanje težav, ki jih ima zaradi specifičnih nacionalnih okoliščin katera koli država članica pri izpolnjevanju zahtev iz odstavka 2.

Za izračun letne prodaje prenosnih baterij in akumulatorjev končnim uporabnikom se do 26. septembra 2007 določi skupna metodologija. Navedeni ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(3).“

2.

V členu 12 se prvi stavek odstavka 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Priloga III se lahko prilagodi ali dopolni, da se upošteva tehnični ali znanstveni napredek. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(3).“

3.

V členu 15 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Podrobna pravila za izvajanje tega člena, zlasti merila za ocenjevanje enakovrednih pogojev se določijo v skladu z odstavkom 2. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(3).“

4.

Člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Registracija

Države članice zagotovijo, da so vsi proizvajalci registrirani. Za registracijo veljajo iste postopkovne zahteve v vsaki državi članici. Te zahteve za registracijo, namenjene spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se določijo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(3).“

5.

Člen 21 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice do 26. septembra 2009 zagotovijo, da je zmogljivost vseh prenosnih in avtomobilskih baterij ter akumulatorjev na njih navedena v vidni, čitljivi in neizbrisni obliki. Podrobna pravila za izvajanje te zahteve, vključno s usklajenimi metodami za določanje zmogljivosti in primerne uporabe, se določijo najkasneje do 26. marca 2009. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(3).“;

(b)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.   Dovolijo se lahko izjeme glede zahtev označevanja iz tega člena. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(3).“

6.

V členu 24 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 175, 27.7.2007, str. 57.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 14. februarja 2008.

(3)  UL L 266, 26.9.2006, str. 1.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/41


DIREKTIVA 2008/13/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o razveljavitvi Direktive Sveta 84/539/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o elektromedicinski opremi, ki se uporablja v veterinarstvu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Politike Skupnosti o boljši zakonodaji poudarjajo pomen poenostavitve nacionalne zakonodaje in zakonodaje Skupnosti kot temeljnega elementa za povečanje konkurenčnosti podjetij in doseganje ciljev Lizbonske agende.

(2)

Metoda za oceno skladnosti iz Direktive Sveta 84/539/EGS (3) ni več potrebna za namene notranjega trga in trgovine s tretjimi državami.

(3)

Delovanje notranjega trga ter zaščita uporabnikov in živali se lahko učinkoviteje zagotovita z drugo zakonodajo Skupnosti.

(4)

Direktivo 84/539/EGS bi bilo zato treba razveljaviti.

(5)

Razveljavitev Direktive 84/539/EGS pomeni, da vzorec znaka skladnosti iz Priloge III navedene direktive po 31. decembru 2008 ne bo več na voljo in da je treba ustrezne nacionalne izvedbene ukrepe v skladu s tem razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 84/539/EGS se razveljavi z učinkom od 31. decembra 2008.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo pred 31. decembrom 2008. Besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med njimi in to direktivo nemudoma posredujejo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  Mnenje z dne 16. januarja 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 14. februarja 2008.

(3)  UL L 300, 19.11.1984, str. 179. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/42


DIREKTIVA 2008/18/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembah Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 47(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 85/611/EGS (3) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega namenjenih spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih navedenih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) glede Sklepa 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se regulativni postopek s pregledom lahko uporabljal zanje.

(4)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 85/611/EGS, tako da sprejme tehnične spremembe, ki pojasnjujejo opredelitve, da se zagotovi enotna uporaba navedene direktive v vsej Skupnosti, ter prilagodi terminologijo in oblikuje okvir opredelitev v skladu s poznejšimi pravnimi akti o KNPVP in z njimi povezanimi zadevami. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 85/611/EGS, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktivo 85/611/EGS bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(6)

Ker so spremembe Direktive 85/611/EGS s to direktivo prilagoditve tehnične narave, ki zadevajo le postopek v odboru, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Člena 53a in 53b Direktive 85/611/EGS se nadomestita z naslednjim:

„Člen 53a

Komisija sprejme tehnične spremembe te direktive na naslednjih področjih:

(a)

pojasnitev opredelitev, da se zagotovi enotna uporaba te direktive v vsej Skupnosti;

(b)

prilagoditev terminologije in oblikovanje okvira opredelitev v skladu s poznejšimi pravnimi akti o KNPVP in z njimi povezanimi zadevami.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 53b(2).

Člen 53b

1.   Komisiji pomaga Evropski odbor za vrednostne papirje, ustanovljen v skladu s Sklepom Komisije 2001/528/E (6) (v nadaljevanju „Odbor“).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 10. julija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 375, 31.12.1985, str. 3. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 79, 24.3.2005, str. 9).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  OJ C 255, 21.10.2006, p. 1.

(6)  UL L 191, 13.7.2001, str. 45. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2004/8/ES (UL L 3, 7.1.2004, str. 33).“


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/44


DIREKTIVA 2008/19/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2002/83/ES o življenjskem zavarovanju, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 47(2) in 55 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega in za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) glede Sklepa 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi bilo zanje mogoče uporabiti regulativni postopek s pregledom.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2002/83/ES, da se upošteva tehnični razvoj v zavarovalniškem sektorju in na finančnih trgih ter zagotovi enotno uporabo navedene direktive. Ti ukrepi so namenjeni predvsem prilagoditvi elementov, ki izpolnjujejo pogoje za razpoložljivi minimalni kapital, razširitvi seznama pravnih oblik, spreminjanju seznama vrst zavarovanja ali prilagajanju terminologije, uporabljene v tem seznamu, razjasnitvi ali prilagoditvi postavk, ki predstavljajo minimalni kapital, spremembam v seznamu sredstev, sprejemljivih za kritje zavarovalno-tehničnih rezervacij, in v pravilih za razpršitev naložb, spremembam v sprostitvah v pravilih za usklajevanje, razjasnitvam opredelitev ter tehničnim prilagoditvam, potrebnim v pravilih za določanje maksimuma, ki se uporablja za obrestne mere. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/83/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktivo 2002/83/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ker so spremembe Direktive 2002/83/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopke odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2002/83/ES se spremeni:

1.

v členu 64 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Naslednje tehnične prilagoditve, namenjene spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 65(2):“;

2.

člen 65 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se črta.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 345, 19.12.2002, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/44/ES (UL L 247, 21.9.2007, str. 1).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/46


DIREKTIVA 2008/20/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembah Direktive 2005/60/ES o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega in tretjega stavka člena 47(2) ter člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES (4) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi bilo zanje mogoče uporabiti regulativni postopek s pregledom.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2005/60/ES, da se upošteva tehnični razvoj na področju boja proti pranju denarja ali financiranju terorizma in zagotovi enotna uporaba navedene direktive. Navedeni ukrepi so predvsem namenjeni razjasnitvi tehničnih vidikov nekaterih opredelitev iz Direktive 2005/60/ES, pripravi tehničnih meril za oceno, ali razmere pomenijo majhno ali, nasprotno, veliko tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma in ali je upravičeno uporabiti navedeno direktivo v primeru oseb, ki le občasno ali v zelo omejenem obsegu sodelujejo pri finančnih dejavnostih, ter prilagajanju predvidenih zneskov iz navedene direktive ob upoštevanju gospodarskega napredka in sprememb mednarodnih standardov. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2005/60/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktiva 2005/60/ES določa časovno omejitev v zvezi z izvedbenimi pooblastili Komisije. Evropski parlament, Svet in Komisija so v izjavi o Sklepu 2006/512/ES navedli, da Sklep 2006/512/ES določa zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja, in da bi bilo treba temu ustrezno Komisiji podeliti izvedbena pooblastila brez časovne omejitve. Evropski parlament in Svet sta tudi izjavila, da bosta poskrbela za čim hitrejše sprejetje predlogov za razveljavitev določb v aktih, ki predvidevajo časovno omejitev za prenos izvedbenih pooblastil Komisiji. Po uvedbi regulativnega postopka s pregledom bi bilo treba v Direktivi 2005/60/ES črtati določbo o časovni omejitvi.

(6)

Komisija bi morala v rednih razmakih ocenjevati delovanje določb o izvedbenih pooblastilih, ki so ji podeljena, da Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči presojo o tem, ali so obseg teh pooblastil in postopkovne zahteve, ki so naložene Komisiji, ustrezni in ali zagotavljajo učinkovitost in demokratično odgovornost.

(7)

Direktivo 2005/60/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ker so spremembe Direktive 2005/60/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopke odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2005/60/ES se spremeni, kakor sledi:

1.

Člen 40(1) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 41(2)“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 41(2a).“

2.

Člen 40(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 41(2)“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 41(2a).“

3.

Člen 41 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim odstavkom:

„3.   Komisija do 31. decembra 2010 in nato najmanj vsaka tri leta pregleda določbe o svojih izvedbenih pooblastilih in Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o delovanju teh pooblastil. Poročilo obravnava zlasti vprašanje, ali naj Komisija predlaga spremembe k tej direktivi, da se tako zagotovi ustrezen obseg izvedbenih pooblastil, ki so podeljena Komisiji. Zaključek o tem, ali je sprememba potrebna, spremlja podrobna obrazložitev. Če je to potrebno, je poročilu priložen zakonodajni predlog, ki spreminja določbe, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  UL C 39, 23.2.2007, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(4)  UL L 309, 25.11.2005, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/64/ES (UL L 319, 5.12.2007, str. 1).

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/48


DIREKTIVA 2008/21/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive Sveta 91/675/EGS o ustanovitvi Evropskega odbora za zavarovanja in poklicne pokojnine, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 47(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 91/675/EGS (3) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem tega akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) glede Sklepa 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi bilo zanje mogoče uporabiti regulativni postopek s pregledom.

(4)

Ukrepe, potrebne za izvajanje direktiv na področju neposrednega neživljenjskega zavarovanja, neposrednega življenjskega zavarovanja, pozavarovanja in poklicnih pokojnin, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom 1999/468/ES. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb teh direktiv, med drugim z njihovim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktivo 91/675/EGS bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(6)

Ker so spremembe Direktive 91/675/EGS s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 91/675/EGS se spremeni, kot sledi:

1.

Člen 2 se nadomesti z:

„Člen 2

Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES (6), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 2a

Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 374, 31.12.1991, str. 32. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 79, 24.3.2005, str. 9).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

(6)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).“


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/50


DIREKTIVA 2008/22/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 44 in 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi bilo zanje mogoče uporabiti regulativni postopek s pregledom.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2004/109/ES, da se pojasnijo tehnični vidiki nekaterih opredelitev iz navedene direktive, predvsem največja dolžina običajnega kratkega obdobja poravnave, koledar trgovalnih dni, okoliščine, v katerih bi oseba morala vedeti za pridobitev ali odsvojitev glasovalnih pravic, in pogoji neodvisnosti, ki jih morajo spoštovati ustvarjalci trga, družbe za upravljanje; da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih; da se pojasni narava revizorskega pregleda, da se opredeli minimalna vsebina zgoščenega niza posameznih računovodskih izkazov; da se nadalje opredelijo postopki za obveščanje in razkritje pomembnega lastniškega deleža pa tudi postopki za posredovanje predpisanih informacij pristojnemu organu izdajateljeve matične države članice; da se opredelijo minimalni standardi za razširjanje predpisanih informacij in za vzpostavitev mehanizmov shranjevanja. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/109/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktiva 2004/109/ES je določila časovno omejitev v zvezi z izvedbenimi pooblastili Komisije. Evropski parlament, Svet in Komisija so v izjavi glede Sklepa 2006/512/ES navedli, da Sklep 2006/512/ES določa zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja, in da bi bilo treba temu ustrezno Komisiji podeliti izvedbena pooblastila brez časovne omejitve. Evropski parlament in Svet sta tudi izjavila, da bosta poskrbela za čim hitrejše sprejetje predlogov za razveljavitev določb v aktih, ki predvidevajo časovno omejitev za prenos izvedbenih pooblastil Komisiji. Po uvedbi regulativnega postopka s pregledom je treba v Direktivi 2004/109/ES črtati določbo o časovni omejitvi.

(6)

Komisija bi morala v rednih razmakih ocenjevati delovanje določb o izvedbenih pooblastilih, ki so ji podeljena, da Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči presojo o tem, ali so obseg teh pooblastil in postopkovne zahteve, ki so naložene Komisiji, ustrezni, in ali zagotavljajo učinkovitost in demokratično odgovornost.

(7)

Direktivo 2004/109/ES bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(8)

Ker so spremembe Direktive 2004/109/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2004/109/ES se spremeni:

1.

Člen 2(3) se nadomesti z:

„3.   Da bi lahko upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov in zagotavljala enotno uporabo odstavka 1, Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(2) in (2a) sprejme izvedbene ukrepe v zvezi z opredelitvami iz odstavka 1.

Komisija zlasti:

(a)

za namene odstavka 1(i)(ii) določi postopke, po katerih lahko izdajatelj izbere matično državo članico;

(b)

za namene izbire matične države članice iz odstavka 1(i)(ii) po potrebi prilagodi triletno obdobje v zvezi z izdajateljevim zgodovinskim zapisom poslovanja glede na nove zahteve zakonodaje Skupnosti glede sprejema v trgovanje na reguliranem trgu; in

(c)

za namene odstavka 1(1) določi okviren seznam sredstev, ki ne spadajo med elektronska sredstva, ob upoštevanju Priloge V k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (7) v skladu z regulativnim postopkom iz člena 27(2).

Ukrepi iz točk (a) in (b) drugega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).

2.

Člen 5(6) se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se črta besedilo „v skladu s postopkom iz člena 27(2)“;

(b)

tretji pododstavek se nadomesti z:

„Ukrepi iz točke (a) se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 27(2). Ukrepi iz točk (b) in (c), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).

Kjer je ustrezno, lahko Komisija prilagodi petletno obdobje iz odstavka 1. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“

3.

Člen 9(7) se nadomesti z:

„7.   Komisija sprejme izvedbene ukrepe z namenom, da se upošteva tehnični razvoj finančnih trgov in zagotovi enotna uporaba odstavkov 2, 4, in 5. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).

Komisija podrobno določi največjo dolžino ‚kratkega obdobja poravnave‘ iz odstavka 4 tega člena, kakor tudi ustrezne nadzorne mehanizme pristojnih organov matične države članice. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).

Poleg tega lahko Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 27(2) sestavi seznam primerov iz odstavka 2 tega člena.“

4.

Člen 12(8) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 27(2)“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“

5.

Člen 13(2) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 27(2)“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“

6.

Členi 14(2), 17(4) in 18(5) se spremenijo:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 27(2)“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“

7.

Člen 19(4) se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se črta besedilo „v skladu s postopkom iz člena 27(2)“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ukrepi iz prvega in drugega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“

8.

Člen 21(4) se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se črta besedilo „v skladu s postopkom iz člena 27(2)“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“

9.

Člen 23 se spremeni:

(a)

odstavek 4 se spremeni:

(i)

za prvim pododstavkom se vstavi naslednji pododstavek:

„V kontekstu točke (ii) prvega pododstavka Komisija sprejme tudi izvedbene ukrepe za oceno standardov, ki veljajo za izdajatelje iz več kot ene države. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“;

(ii)

doda se naslednji pododstavek:

„V kontekstu prejšnjega pododstavka Komisija sprejme tudi izvedbene ukrepe za vzpostavitev splošnih meril enakovrednosti za računovodske standarde, ki veljajo za izdajatelje iz več kot ene države. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“;

(b)

odstavek 5 se spremeni:

(i)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 27(2)“;

(ii)

doda se naslednji stavek:

„Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“;

(c)

v odstavku 7 se doda naslednji pododstavek:

„Komisija sprejme tudi izvedbene ukrepe za vzpostavitev splošnih meril enakovrednosti iz prvega pododstavka. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“

10.

Člen 27 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim besedilom:

„3.   Komisija do 31. decembra 2010 in nato najmanj vsaka 3 leta pregleda določbe o svojih izvedbenih pooblastilih ter Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o delovanju teh pooblastil. Poročilo obravnava zlasti vprašanje, ali naj Komisija predlaga spremembe k tej direktivi, da se tako zagotovi ustrezen obseg izvedbenih pooblastil, ki so podeljena Komisiji. Zaključek o tem, ali je sprememba potrebna, spremlja podrobna obrazložitev. Če je to potrebno, je poročilu priložen zakonodajni predlog, ki spreminja določbe, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  UL C 39, 23.2.2007, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(4)  UL L 390, 31.12.2004, str. 38.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

(7)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/96/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 81).“


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/54


DIREKTIVA 2008/23/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2006/49/ES o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 47(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, in ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem tega akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) glede Sklepa 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi bilo zanje mogoče uporabiti regulativni postopek s pregledom.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2006/49/ES, da bi se med drugim upošteval tehnični razvoj na finančnih trgih in zagotovila enotna uporaba navedene direktive. Navedeni ukrepi so namenjeni predvsem podrobni opredelitvi pojmov, prilagoditvi določb Direktive s tehničnimi prilagoditvami glede določitve lastnih sredstev, organizacije, izračunov in vrednotenja tveganj ter izpostavljenosti in kategorij investicijskih podjetij, za katera velja navedena direktiva. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2006/49/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktiva 2006/49/ES določa časovno omejitev v zvezi z izvedbenimi pooblastili Komisije. Evropski parlament, Svet in Komisija so v izjavi o Sklepu 2006/512/ES navedli, da Sklep 2006/512/ES določa zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja, in da bi bilo treba temu ustrezno Komisiji podeliti izvedbena pooblastila brez časovne omejitve. Evropski parlament in Svet sta tudi izjavila, da bosta poskrbela za čim hitrejše sprejetje predlogov za razveljavitev določb v aktih, ki predvidevajo časovno omejitev za prenos izvedbenih pooblastil Komisiji. Po uvedbi regulativnega postopka s pregledom bi bilo treba v Direktivi 2006/49/ES črtati določbo o časovni omejitvi.

(6)

Komisija bi morala v rednih razmakih ocenjevati delovanje določb o izvedbenih pooblastilih, ki so ji podeljena, da Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči presojo o tem, ali so obseg teh pooblastil in postopkovne zahteve, ki so naložene Komisiji, ustrezni, in ali zagotavljajo učinkovitost in demokratično odgovornost.

(7)

Direktivo 2006/49/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ker so spremembe Direktive 2006/49/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopke odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne -

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2006/49/ES se spremeni:

1.

Člen 41 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črta besedilo „v skladu s postopkom iz člena 42(2)“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Ukrepi iz odstavka 1, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 42(2).“;

2.

Člen 42 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim besedilom:

„3.   Komisija do 31. decembra 2010 in nato najmanj vsaka tri leta pregleda določbe o svojih izvedbenih pooblastilih in Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o delovanju teh pooblastil. Poročilo obravnava zlasti vprašanje, ali naj Komisija predlaga spremembe k tej direktivi, da se tako zagotovi ustrezen obseg izvedbenih pooblastil, ki so podeljena Komisiji. Zaključek o tem, ali je sprememba potrebna, spremlja podrobna obrazložitev. Če je to potrebno, je poročilu priložen zakonodajni predlog, ki spreminja določbe, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  UL C 39, 23.2.2007, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(4)  UL L 177, 30.6.2006, str. 201.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/56


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. marca 2008

o spremembi Odločbe 2004/558/ES o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1004)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/233/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), ter zlasti člena 9(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9 Direktive 64/432/EGS določa, da država članica, ki ima obvezen nacionalni nadzorni program za eno od nalezljivih bolezni iz Priloge E(II) k navedeni direktivi, lahko predloži svoj program Komisiji v odobritev. Ta člen tudi predvideva določitev dodatnih jamstev, ki bi se lahko zahtevala v trgovini znotraj Skupnosti.

(2)

Z Odločbo Komisije 2004/558/ES z dne 15. julija 2004 o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (2), so bili odobreni nacionalni programi za nadzor in izkoreninjenje okužbe z bovinim herpesvirusom tipa 1 („BHV1“), ki so jih predložile države članice in so našteti v Prilogi I k navedeni odločbi za regije iz navedene priloge ter za katere veljajo dodatna jamstva za BHV1 v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS.

(3)

Češka je sedaj predložila program za izkoreninjenje okužbe z BHV1 na celotnem ozemlju te države članice. Navedeni program je v skladu z merili iz člena 9(1) Direktive 64/432/EGS. Program ravno tako vsebuje pravila za premik goveda po državi, enakovredna pravilom, ki so se predhodno izvajala v nekaterih državah članicah ali njihovih regijah in so bila uspešna pri izkoreninjenju te bolezni v navedenih državah članicah ali regijah.

(4)

Program, ki ga je predložila Češka, ter dodatna jamstva, predložena v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS, je treba odobriti.

(5)

Prilogo I k Odločbi 2004/558/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 2004/558/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. marca 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

(2)  UL L 249, 23.7.2004, str. 20. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/584/EC (UL L 219, 24.8.2007, str. 37).


PRILOGA

„PRILOGA I

Države članice

Regije držav članic, za katere v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS veljajo dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis

Češka

Vse regije.

Nemčija

Vse regije, razen Regierungsbezirke Oberpfalz (Zgornje Pfalško) in Oberfranken v zvezni deželi Bavarski.

Italija

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina.

Avtonomna pokrajina Trento.“


19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/58


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. marca 2008

o spremembi Odločbe 2003/467/ES v zvezi s priznanjem statusa, da so nekatere administrativne regije Poljske uradno proste enzootske goveje levkoze

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 974)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/234/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), in zlasti Priloge D(I)(E) k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga D k Direktivi 64/432/EGS določa, da se država članica ali del države članice šteje za območje, uradno prosto enzootske goveje levkoze glede čred goveda, če so izpolnjeni nekateri pogoji iz navedene direktive.

(2)

Seznam regij držav članic, ki se jim je priznal status regij, uradno prostih enzootske goveje levkoze, je naveden v Odločbi Komisije 2003/467/ES z dne 23. junija 2003 o uvedbi statusa nekaterih držav članic in regij držav članic, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze glede čred goveda (2).

(3)

Poljska je Komisiji predložila dokumentacijo z dokazili, da 14 upravnih regij (okrožja) v okviru višjih upravnih regij (vojvodstva) Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie in Małopolskie izpolnjuje ustrezne pogoje iz Direktive 64/432/EGS, tako da se navedene regije lahko štejejo kot regije Poljske, uradno proste enzootske goveje levkoze.

(4)

Pregled navedene dokumentacije je potrdil, da je treba navedene regije (okrožja) na Poljskem priznati kot regije navedene države članice, uradno proste enzootske goveje levkoze.

(5)

Odločbo 2003/467/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga III k Odločbi 2003/467/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. marca 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

(2)  UL L 156, 25.6.2003, str. 74. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2008/97/ES (UL L 32, 6.2.2008, str. 25).


PRILOGA

V poglavju 2 Priloge III k Odločbi 2003/467/ES se drugi del, ki zadeva Poljsko, nadomesti z naslednjim:

„Na Poljskem:

Vojvodstvo Dolnośląskie

Okrožja:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Vojvodstvo Lubelskie

Okrožja:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Vojvodstvo Kujawsko-Pomorskie

Okrožja:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Vojvodstvo Łódzkie

Okrožja:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.

Vojvodstvo Małopolskie

Okrožja:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wielicki.

Vojvodstvo Opolskie

Okrožja:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Vojvodstvo Podkarpackie

Okrožja:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Vojvodstvo Śląskie

Okrožja:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Vojvodstvo Świętokrzyskie

Okrožja:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Vojvodstvo Wielkopolskie

Okrožja:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.“