ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 74

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
15. marec 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV  ( 1 )

1

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

15.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 74/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 213/2008

z dne 28. novembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (1) in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo naročil naročnikom v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (2) in zlasti člena 70(d) in (e) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (3) in zlasti člena 79(f) in (g) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 2195/2002 je bil uveden enotni besednjak javnih naročil (CPV) in s tem enotni klasifikacijski sistem za javna naročila z namenom poenotenja referenčnih sistemov, ki jih naročniki uporabljajo za opis predmeta svojih naročil.

(2)

Strukturo, kode in opise v CPV bi bilo treba prilagajati ali spreminjati, da bi se upoštevali razvoj trga in potrebe uporabnikov. Pri tem bi bilo treba upoštevati nekatere posebne predloge, ki so jih vložili zainteresirane stranke in uporabniki CPV za zboljšanje besedila CPV. Strukturo, kode in opise v CPV bi bilo treba posodobiti tudi zato, da bi CPV postal učinkovito orodje za elektronska javna naročila.

(3)

Da bi bil CPV bolj uporabniku prijazen, bi moral biti manj usmerjen na materiale in bolj na proizvode. V skladu s tem bi bilo treba prestaviti značilnosti proizvodov v glavnem besednjaku, ki je naveden v sedanji Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2195/2002, v dopolnilni besednjak, ki je naveden v isti prilogi, oddelke, ki so v sedanjem besednjaku močno usmerjeni na materiale, pa bi bilo treba prerazporediti v druge oddelke.

(4)

Racionalizacijo hierarhije CPV z združevanjem in prerazporeditvijo oddelkov z omejenim številom kod, ki bi jih bilo treba deloma obravnavati skupaj, ter oddelkov, ki bi lahko povzročili zmedo, je treba izvesti tako, da se poenostavi uporaba nomenklature, in sicer z bolj usklajeno in homogeno predstavitvijo.

(5)

Klasifikacijo opreme in storitev, povezanih z obrambo, bi bilo treba izboljšati s prerazporeditvijo obstoječih in nepovezanih kod v nove skupine in razrede, da bi bila predstavitev bolj usklajena, in z dodajanjem novih kod, kot so vojaške raziskave in tehnologija.

(6)

Strukturo dopolnilnega besednjaka bi bilo treba v celoti revidirati, da bi nastala logična struktura z oddelki, razdeljenimi v skupine, ki bi se uporabljali poleg glavnega besednjaka. Dopolnilni besednjak bi bilo treba zaradi poenostavitve obogatiti z značilnostmi proizvodov in storitev, saj bi to omogočilo popoln opis predmeta naročila in zmanjšanje števila kod glavnega besednjaka.

(7)

Zaradi jasnosti bi bilo treba nadomestiti Prilogo I k Uredbi (ES) št. 2195/2002.

(8)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 2195/2002, ki vsebuje podrobne sezname sprememb iz leta 2003, ni več aktualna in bi jo bilo treba črtati.

(9)

Kot posledico revizije CPV je primerno posodobiti tudi usmeritvene preglednice iz prilog III, IV in V k Uredbi (ES) št. 2195/2002, ki prikazujejo povezavo med CPV in začasno osrednjo klasifikacijo proizvodov (CPC Prov.) Združenih narodov, standardno nomenklaturo gospodarskih dejavnosti v Evropskih skupnostih (NACE Rev.1) in kombinirano nomenklaturo (KN). Zaradi jasnosti jih je primerno nadomestiti.

(10)

Pri reviziji CPV je primerno posodobiti sezname dejavnosti in storitev s sklici na kode CPV iz prilog k direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES, tako da bodo v skladu z revidiranim CPV, brez spreminjanja področja uporabe navedenih direktiv.

(11)

Da bi bilo na voljo dovolj časa za tehnične prilagoditve elektronskih sistemov novemu CPV, je primerno zagotoviti, da se lahko ta uredba uporablja šest mesecev po objavi.

(12)

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za javna naročila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2195/2002 se spremeni:

1.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

2.

Priloga II se črta.

3.

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

4.

Priloga IV se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi.

5.

Priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 2

Direktiva 2004/17/ES se spremeni:

1.

Razpredelnica iz Priloge XII se nadomesti z besedilom iz Priloge V k tej uredbi.

2.

Razpredelnica iz Priloge XVIIA se nadomesti z besedilom iz Priloge VI k tej uredbi.

3.

Razpredelnica iz Priloge XVIIB se nadomesti z besedilom iz Priloge VII k tej uredbi.

Člen 3

Direktiva 2004/18/ES se spremeni:

1.

Razpredelnica iz Priloge I se nadomesti z besedilom iz Priloge V k tej uredbi.

2.

V Prilogi II se razpredelnica iz Priloge IIA nadomesti z besedilom iz Priloge VI k tej uredbi.

3.

V Prilogi II se razpredelnica iz Priloge IIB nadomesti z besedilom iz Priloge VII k tej uredbi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 15. septembra 2008

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2007

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 340, 16.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2151/2003 (UL L 329, 17.12.2003, str. 1).

(2)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/97/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 107).

(3)  UL L 134, 30.4.2004, str. 114. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/97/ES.


PRILOGA I

ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL

Struktura klasifikacijskega sistema

1.

CPV je sestavljen iz glavnega in dopolnilnega besednjaka.

2.

Glavni besednjak temelji na drevesnem diagramu, ki ga sestavljajo kode z do devetimi številkami, povezane z besedilom, ki opisuje blago, gradnje ali storitve, ki so predmet naročila.

Numerična koda obsega 8 številk in se deli na naslednji način:

prvi dve številki označujeta oddelke (XX000000–Y),

prve tri številke označujejo skupine (XXX00000–Y),

prve štiri številke označujejo razrede (XXXX0000–Y),

prvih pet številk označuje kategorije (XXXXX000–Y).

Vsaka od zadnjih treh številk daje večjo stopnjo natančnosti znotraj posamezne kategorije.

Deveta številka je namenjena preverjanju prejšnjih številk.

3.

Dopolnilni besednjak se lahko uporabi za razširitev opisa predmeta naročila. Sestavljen je iz črkovno-številčne kode z ustreznim besedilom, s katerim se lahko še natančneje opišejo lastnosti ali namembnost blaga, ki se kupuje.

Črkovno-številčna koda obsega:

prvo raven, sestavljeno iz črke, ki ustreza oddelku,

drugo raven, sestavljeno iz črke, ki ustreza skupini,

tretjo raven, sestavljeno iz treh številk, ki ustrezajo poddelitvam.

Zadnja številka je namenjena preverjanju prejšnjih številk.

GLAVNI BESEDNJAK

Koda CPV

Poimenovanje

03000000-1

Kmetijski, ribiški, gozdarski in z njimi povezani proizvodi

03100000-2

Kmetijski in hortikulturni proizvodi

03110000-5

Poljščine, proizvodi tržnega sadjarstva in vrtnarstva

03111000-2

Semena

03111100-3

Soja

03111200-4

Zemeljski oreški

03111300-5

Sončnično seme

03111400-6

Bombaževo seme

03111500-7

Sezamovo seme

03111600-8

Gorčično seme

03111700-9

Seme zelenjadnic

03111800-0

Seme sadnih dreves in grmičevja

03111900-1

Cvetlična semena

03112000-9

Nepredelan tobak

03113000-6

Rastline, ki se uporabljajo za pridobivanje sladkorja

03113100-7

Sladkorna pesa

03113200-8

Sladkorni trs

03114000-3

Slama in krmne rastline

03114100-4

Slama

03114200-5

Krmne rastline

03115000-0

Rastlinske surovine

03115100-1

Rastlinske surovine, ki se uporabljajo v proizvodnji tekstila

03115110-4

Bombaž

03115120-7

Juta

03115130-0

Lan

03116000-7

Naravni kavčuk, lateks in pripadajoči proizvodi

03116100-8

Naravni kavčuk

03116200-9

Naravni lateks

03116300-0

Izdelki iz lateksa

03117000-4

Rastline za določena področja uporabe

03117100-5

Rastline, ki se uporabljajo v proizvodnji dišav, zdravil ali insekticidov ipd.

03117110-8

Rastline, ki se uporabljajo v proizvodnji dišav

03117120-1

Rastline, ki se uporabljajo v proizvodnji zdravil

03117130-4

Rastline, ki se uporabljajo v proizvodnji insekticidov

03117140-7

Rastline, ki se uporabljajo v proizvodnji fungicidov ipd.

03117200-6

Seme rastlin za določena področja uporabe

03120000-8

Hortikulturni proizvodi in proizvodi vrtnarij

03121000-5

Vrtnarski proizvodi

03121100-6

Sadike, čebulice, korenike, gomolji in cepiči

03121200-7

Rezano cvetje

03121210-0

Cvetlični aranžmaji

03130000-1

Rastline in začimbe za izdelavo napitkov

03131000-8

Rastline za izdelavo napitkov

03131100-9

Kava v zrnu

03131200-0

Čajni grmi

03131300-1

Maté čaj

03131400-2

Kakav v zrnu

03132000-5

Nepredelane začimbe

03140000-4

Proizvodi živalskega izvora in z njimi povezani proizvodi

03141000-1

Bikova sperma

03142000-8

Živalski proizvodi

03142100-9

Naravni med

03142200-0

Polži

03142300-1

Užitni proizvodi živalskega izvora

03142400-2

Voski

03142500-3

Jajca

03143000-5

Proizvodi mešanega kmetijstva

03144000-2

Kmetijske potrebščine

03200000-3

Žita, krompir, vrtnine, sadje in lupinarji

03210000-6

Žita in krompir

03211000-3

Žita

03211100-4

Pšenica

03211110-7

Trda pšenica

03211120-0

Mehka pšenica

03211200-5

Koruza

03211300-6

Riž

03211400-7

Ječmen

03211500-8

03211600-9

Oves

03211700-0

Slad

03211900-2

Žitni proizvodi

03212000-0

Krompir in posušene vrtnine

03212100-1

Krompir

03212200-2

Sušene stročnice in zrna stročnic

03212210-5

Sušene stročnice

03212211-2

Leča

03212212-9

Čičerika

03212213-6

Sušen grah

03212220-8

Zrna stročnic

03220000-9

Vrtnine, sadje in lupinarji

03221000-6

Vrtnine

03221100-7

Korenovke in gomoljnice

03221110-0

Korenovke

03221111-7

Rdeča pesa

03221112-4

Korenje

03221113-1

Čebule

03221114-8

Repa

03221120-3

Gomoljnice

03221200-8

Plodovke

03221210-1

Fižol

03221211-8

Bob

03221212-5

Zeleni fižol

03221213-2

Turški fižol

03221220-4

Grah

03221221-1

Vrtni grah

03221222-8

Sladkorni grah

03221230-7

Paprika

03221240-0

Paradižnik

03221250-3

Bučke

03221260-6

Gobe

03221270-9

Kumare

03221300-9

Listne vrtnine

03221310-2

Solata

03221320-5

Solatni listi

03221330-8

Artičoke

03221340-1

Špinača

03221400-0

Kapusnice

03221410-3

Zelje

03221420-6

Cvetača

03221430-9

Brokoli

03221440-2

Brstični ohrovt

03222000-3

Sadje in oreški

03222100-4

Tropsko sadje in oreški

03222110-7

Tropsko sadje

03222111-4

Banane

03222112-1

Ananas

03222113-8

Mango

03222114-5

Dateljni

03222115-2

Rozine

03222116-9

Fige

03222117-6

Avokado

03222118-3

Kivi

03222120-0

Kokosov oreh

03222200-5

Citrusi

03222210-8

Limone

03222220-1

Pomaranče

03222230-4

Grenivke

03222240-7

Mandarine

03222250-0

Limete

03222300-6

Netropsko sadje

03222310-9

Jagodičje

03222311-6

Korinte

03222312-3

Kosmulje

03222313-0

Jagode

03222314-7

Maline

03222315-4

Brusnice

03222320-2

Jabolka, hruške in kutine

03222321-9

Jabolka

03222322-6

Hruške

03222323-3

Kutine

03222330-5

Koščičasto sadje

03222331-2

Marelice

03222332-9

Breskve

03222333-6

Češnje

03222334-3

Slive

03222340-8

Grozdje

03222341-5

Namizno grozdje

03222342-2

Grozdje za vino

03222400-7

Olive

03300000-2

Kmetijski, lovski in ribiški proizvodi

03310000-5

Ribe, raki ter vodne rastline in živali

03311000-2

Ribe

03311100-3

Ploščate ali listaste ribe

03311110-6

Morski list

03311120-9

Morska plošča

03311200-4

Ribe družine trska

03311210-7

Trska

03311220-0

Saj

03311230-3

Oslič

03311240-6

Vahnja

03311300-5

Sled

03311400-6

Tuna

03311500-7

Merlan

03311600-8

Bela riba

03311700-9

Losos

03312000-9

Raki

03312100-0

Ostrige

03312200-1

Školjke

03312300-2

Vodni nevretenčarji

03313000-6

Vodne rastline in živali

03313100-7

Korale in podobni proizvodi

03313200-8

Spužve, naravne

03313300-9

Morske rastline

03313310-2

Alge

03320000-8

Govedo, živina in drobnica

03321000-5

Govedo

03321100-6

Živo govedo

03321200-7

Teleta

03322000-2

Živina

03322100-3

Ovce

03322200-4

Koze

03322300-5

Konji

03323000-9

Prašiči

03324000-6

Živa perutnina

03325000-3

Drobnica

03325100-4

Kunci

03325200-5

Zajci

03330000-3

Proizvodi domačih živali

03331000-0

Sveže ovčje in kozje mleko

03331100-1

Ovčje mleko

03331200-2

Kozje mleko

03332000-7

Volna in živalska dlaka

03332100-8

Strižena volna

03332200-9

Živalska dlaka

03333000-4

Sveže kravje mleko

03340000-6

Ušesne značke za živali

03341000-3

Ušesne značke za govedo

03400000-4

Proizvodi gozdarstva in gozdarske rabe

03410000-7

Les

03411000-4

Les iglavcev

03412000-1

Tropski les

03413000-8

Les za ogrevanje

03414000-5

Neobdelan les

03415000-2

Les listavcev

03416000-9

Lesni odpadki

03417000-6

Lesni ostanki

03417100-7

Žagovina

03418000-3

Hlodi

03418100-4

Trd les (zlasti listavcev)

03419000-0

Gradbeni les

03419100-1

Proizvodi iz gradbenega lesa

03419200-2

Jamski les

03420000-0

Drevesne smole

03421000-7

Balzami

03422000-4

Šelak

03430000-3

Pluta

03431000-0

Naravna pluta

03432000-7

Košarski izdelki

03432100-8

Pletarski izdelki

03440000-6

Gozdarski proizvodi

03441000-3

Okrasne rastline, trave, mahovi ali lišaji

03450000-9

Proizvodi drevesnic

03451000-6

Rastline

03451100-7

Sadike

03451200-8

Cvetlične čebulice

03451300-9

Grmičevje

03452000-3

Drevje

03460000-2

Celuloza

03461000-9

Lesna celuloza

03461100-0

Kemična lesna celuloza

09000000-3

Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije

09100000-0

Goriva

09110000-3

Trdna goriva

09111000-0

Premog in goriva, dobljena iz premoga

09111100-1

Premog

09111200-2

Goriva, dobljena iz premoga

09111210-5

Črni premog

09111220-8

Briketi

09111300-3

Fosilna goriva

09111400-4

Lesna goriva

09112000-7

Rjavi premog, lignit in šota

09112100-8

Rjavi premog in lignit

09112200-9

Šota

09113000-4

Koks

09120000-6

Plinska goriva

09121000-3

Premogov plin, plin za plinovodno omrežje ali podobni plini

09121100-4

Premogov plin ali podobni plini

09121200-5

Plin za plinovodno omrežje

09122000-0

Propan in butan

09122100-1

Plin propan

09122110-4

Utekočinjen plin propan

09122200-2

Plin butan

09122210-5

Utekočinjen plin butan

09123000-7

Zemeljski plin

09130000-9

Nafta in destilati

09131000-6

Letalski kerozin

09131100-7

Goriva na kerozinski bazi

09132000-3

Motorni bencin

09132100-4

Neosvinčeni motorni bencin

09132200-5

Osvinčeni motorni bencin

09132300-6

Motorni bencin z etanolom

09133000-0

Utekočinjen naftni plin (UNP)

09134000-7

Plinska olja

09134100-8

Dizelsko olje

09134200-9

Dizelsko gorivo

09134210-2

Dizelsko gorivo (0,2)

09134220-5

Dizelsko gorivo (EN 590)

09134230-8

Biodizel

09134231-5

Biodizel (B20)

09134232-2

Biodizel (B100)

09135000-4

Kurilna olja

09135100-5

Kurilno olje

09135110-8

Nizkožveplena vnetljiva olja

09200000-1

Proizvodi iz nafte, premoga in olja

09210000-4

Mazalni preparati

09211000-1

Mazalna olja in maziva

09211100-2

Motorna olja

09211200-3

Mazalna olja za kompresorje

09211300-4

Mazalna olja za turbine

09211400-5

Olja za menjalnike

09211500-6

Olja za reduktorje

09211600-7

Olja za hidravlične sisteme in druge namene

09211610-0

Tekočine za hidravlične namene

09211620-3

Olja za praznjenje kalupov

09211630-6

Olja za preprečevanje korozije

09211640-9

Elektroizolacijska olja

09211650-2

Zavorne tekočine

09211700-8

Bela olja in tekoči parafini

09211710-1

Bela olja

09211720-4

Tekoči parafini

09211800-9

Nafta in naftni preparati

09211810-2

Lahka olja

09211820-5

Nafta

09211900-0

Mazalna pogonska olja

09220000-7

Vazelin, voski in posebni bencini

09221000-4

Vazelin in voski iz nafte

09221100-5

Vazelin iz nafte

09221200-6

Parafinski vosek

09221300-7

Vosek iz nafte

09221400-8

Ostanki, nastali pri predelavi nafte

09222000-1

Posebni bencini

09222100-2

Beli špirit

09230000-0

Surova nafta

09240000-3

Proizvodi iz olja in premoga

09241000-0

Bituminozni ali oljni skrilavci

09242000-7

Proizvodi iz premoga

09242100-8

Petrolej

09300000-2

Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija

09310000-5

Elektrika

09320000-8

Para, topla voda in pripadajoči proizvodi

09321000-5

Topla voda

09322000-2

Para

09323000-9

Toplovodno ogrevanje

09324000-6

Mestno ogrevanje

09330000-1

Sončna energija

09331000-8

Solarne plošče

09331100-9

Zbiralniki sončne energije za proizvodnjo toplote

09331200-0

Moduli s sončnimi fotonapetostnimi celicami

09332000-5

Solarna naprava

09340000-4

Jedrska goriva

09341000-1

Uran

09342000-8

Plutonij

09343000-5

Radioaktivni materiali

09344000-2

Radioizotopi

14000000-1

Rudarstvo, navadne kovine in z njimi povezani proizvodi

14200000-3

Pesek in glina

14210000-6

Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati

14211000-3

Pesek

14211100-4

Naravni pesek

14212000-0

Drobljenci, odlomki, prah iz kamna, prodniki, gramoz, lomljen in drobljen kamen, mešanice kamna, mešanice peska in gramoza ter drugi agregati

14212100-1

Prodniki in gramoz

14212110-4

Prodniki

14212120-7

Gramoz

14212200-2

Agregati

14212210-5

Mešanice peska in gramoza

14212300-3

Lomljen in drobljen kamen

14212310-6

Balast

14212320-9

Drobljen granit

14212330-2

Drobljen bazalt

14212400-4

Zemljina

14212410-7

Humus

14212420-0

Podtalje

14212430-3

Odlomki iz kamna

14213000-7

Makadam, termakadam in katranski pesek

14213100-8

Makadam

14213200-9

Termakadam

14213300-0

Katranski pesek

14220000-9

Glin in kaolin

14221000-6

Glina

14222000-3

Kaolin

14300000-4

Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila

14310000-7

Minerali za gnojila

14311000-4

Naravni kalcij, aluminijev kalcijev fosfat in naravne kalijeve soli

14311100-5

Naravni kalcij

14311200-6

Aluminijevi kalcijevi fosfati

14311300-7

Naravne kalijeve soli

14312000-1

Železovi piriti

14312100-2

Nežgani železovi piriti

14320000-0

Minerali za kemijsko proizvodnjo

14400000-5

Sol in čisti natrijev klorid

14410000-8

Kamena sol

14420000-1

Morska sol

14430000-4

Evaporirana sol in čisti natrijev klorid

14450000-0

Solnica

14500000-6

Sorodne rudnine in kamnine

14520000-2

Dragi in poldragi kamni; plovec; sirek; naravne snovi za brušenje, drugi minerali in plemenite kovine

14521000-9

Dragi in poldragi kamni

14521100-0

Dragi kamni

14521140-2

Prah iz dragih kamnov

14521200-1

Poldragi kamni

14521210-4

Prah iz poldragih kamnov

14522000-6

Industrijski diamanti; plovec, sirek in druga naravna brusila

14522100-7

Plovec

14522200-8

Industrijski diamanti

14522300-9

Sirek

14522400-0

Naravne snovi za brušenje

14523000-3

Sorodni minerali, plemenite kovine in pripadajoči proizvodi

14523100-4

Minerali

14523200-5

Zlato

14523300-6

Srebro

14523400-7

Platina

14600000-7

Rude kovin in zlitine

14610000-0

Rude kovin

14611000-7

Železove rude

14612000-4

Rude neželeznih kovin

14612100-5

Bakrove rude

14612200-6

Nikljeve rude

14612300-7

Aluminijeve rude

14612400-8

Rude plemenitih kovin

14612500-9

Svinčeve rude

14612600-0

Cinkove rude

14612700-1

Kositrove rude

14613000-1

Uranove in torijeve rude

14613100-2

Uranove rude

14613200-3

Torijeve rude

14614000-8

Razne rude

14620000-3

Zlitine

14621000-0

Fero-predzlitine

14621100-1

Ne-ESPJ fero-predzlitine

14621110-4

Fero-mangan

14621120-7

Fero-krom

14621130-0

Fero-nikelj

14622000-7

Jeklo

14630000-6

Žlindra, škaja, odpadki in ostanki železa

14700000-8

Navadne kovine

14710000-1

Železo, svinec, cink, kositer in baker

14711000-8

Železo

14711100-9

Grodelj

14712000-5

Svinec

14713000-2

Cink

14714000-9

Kositer

14715000-6

Baker

14720000-4

Aluminij, nikelj, skandij, titan, vanadij

14721000-1

Aluminij

14721100-2

Aluminijev oksid

14722000-8

Nikelj

14723000-5

Skandij

14724000-2

Titan

14725000-9

Vanadij

14730000-7

Krom, mangan, kobalt, itrij in cirkonij

14731000-4

Krom

14732000-1

Mangan

14733000-8

Kobalt

14734000-5

Itrij

14735000-2

Cirkonij

14740000-0

Molibden, tehnecij, rutenij in rodij

14741000-7

Molibden

14742000-4

Tehnecij

14743000-1

Rutenij

14744000-8

Rodij

14750000-3

Kadmij, lutecij, hafnij, tantal in volfram

14751000-0

Kadmij

14752000-7

Lutecij

14753000-4

Hafnij

14754000-1

Tantal

14755000-8

Volfram

14760000-6

Iridij, galij, indij, talij, barij

14761000-3

Iridij

14762000-0

Galij

14763000-7

Indij

14764000-4

Talij

14765000-1

Barij

14770000-9

Cezij, stroncij, rubidij in kalcij

14771000-6

Cezij

14772000-3

Stroncij

14773000-0

Rubidij

14774000-7

Kalcij

14780000-2

Kalij, magnezij, natrij in litij

14781000-9

Kalij

14782000-6

Magnezij

14783000-3

Natrij

14784000-0

Litij

14790000-5

Niobij, osmij, renij in paladij

14791000-2

Niobij

14792000-9

Osmij

14793000-6

Renij

14794000-3

Paladij

14800000-9

Razni nekovinski mineralni proizvodi

14810000-2

Brusila

14811000-9

Mlinski kamni, brusi in brusilne plošče

14811100-0

Mlinski kamni

14811200-1

Brusi

14811300-2

Brusilne plošče

14812000-6

Abrazivni materiali v prahu ali zrnu

14813000-3

Umetni korund

14814000-0

Umetni grafit

14820000-5

Steklo

14830000-8

Steklena vlakna

14900000-0

Regenerirane sekundarne surovine

14910000-3

Regenerirane kovinske sekundarne surovine

14920000-6

Regenerirane nekovinske sekundarne surovine

14930000-9

Pepel in ostanki, ki vsebujejo kovine

15000000-8

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

15100000-9

Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi

15110000-2

Meso

15111000-9

Goveje in telečje meso

15111100-0

Goveje meso

15111200-1

Telečje meso

15112000-6

Perutnina

15112100-7

Sveža perutnina

15112110-0

Gosi

15112120-3

Purani

15112130-6

Kokoši

15112140-9

Race

15112300-9

Jetra perutnine

15112310-2

Gosja jetra foie gras

15113000-3

Prašičje meso

15114000-0

Klavnični proizvodi

15115000-7

Jagnjetina in bravina

15115100-8

Jagnjetina

15115200-9

Ovčetina

15117000-1

Kozje meso

15118000-8

Meso konjev, oslov, mul ali mezgov

15118100-9

Konjsko meso

15118900-7

Meso oslov, mul ali mezgov

15119000-5

Različno meso

15119100-6

Kunčje meso

15119200-7

Zajčje meso

15119300-8

Divjačina

15119400-9

Žabji kraki

15119500-0

Golobi

15119600-1

Ribje meso

15130000-8

Mesni proizvodi

15131000-5

Mesne konzerve in mesni pripravki

15131100-6

Izdelki iz mesa za klobase

15131110-9

Meso za klobase

15131120-2

Klobasni izdelki

15131130-5

Klobase

15131134-3

Krvavica in druge s krvjo narejene klobase

15131135-0

Perutninske klobase

15131200-7

Posušeno, soljeno, prekajeno ali začinjeno meso

15131210-0

Prekajena gnjat

15131220-3

Slanina

15131230-6

Salama

15131300-8

Pripravki iz jeter

15131310-1

Pašteta

15131320-4

Proizvodi iz gosjih ali račjih jeter

15131400-9

Izdelki iz prašičjega mesa

15131410-2

Šunka

15131420-5

Mesne kroglice

15131490-6

Pripravljene jedi iz prašičjega mesa

15131500-0

Proizvodi iz perutnine

15131600-1

Proizvodi iz govejega in telečjega mesa

15131610-4

Mesne kroglice iz govejega mesa

15131620-7

Mleto goveje meso

15131640-3

Zrezki iz mlete govedine

15131700-2

Pripravki iz mesa

15200000-0

Pripravljene in konzervirane ribe

15210000-3

Ribji fileti, ribja jetra in ikre

15211000-0

Ribji fileti

15211100-1

Sveži ribji fileti

15212000-7

Ribje ikre

15213000-4

Ribja jetra

15220000-6

Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe

15221000-3

Zamrznjene ribe

15229000-9

Zamrznjeni ribji proizvodi

15230000-9

Sušene ali soljene ribe; ribe v slanici; prekajene ribe

15231000-6

Sušene ribe

15232000-3

Soljene ribe

15233000-0

Ribe v slanici

15234000-7

Prekajene ribe

15235000-4

Konzervirane ribe

15240000-2

Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe

15241000-9

Panirane ribe, ribe v pločevinkah ali posodah

15241100-0

Losos v pločevinkah

15241200-1

Pripravljen ali konzerviran sled

15241300-2

Sardine

15241400-3

Tunina v pločevinkah

15241500-4

Skuša

15241600-5

Inčuni

15241700-6

Ribje palčke

15241800-7

Pripravki iz panirane ribe

15242000-6

Pripravljene ribje jedi

15243000-3

Pripravki iz ribe

15244000-0

Kaviar in ribja jajčeca

15244100-1

Kaviar

15244200-2

Ribja jajčeca

15250000-5

Morski sadeži

15251000-2

Zamrznjeni raki

15252000-9

Pripravljeni ali konzervirani raki

15253000-6

Proizvodi iz školjk

15300000-1

Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi

15310000-4

Krompir in izdelki iz krompirja

15311000-1

Zamrznjen krompir

15311100-2

Krompirjevi lističi ali pomfrit

15311200-3

Na kocke ali rezine narezan krompir in drug zamrznjen krompir

15312000-8

Izdelki iz krompirja

15312100-9

Instant krompirjev pire

15312200-0

Delno ocvrti krompirjevi lističi

15312300-1

Čips

15312310-4

Čips v različnih okusih

15312400-2

Prigrizki iz krompirja

15312500-3

Krompirjevi kroketi

15313000-5

Predelan krompir

15320000-7

Sadni in zelenjavni sokovi

15321000-4

Sadni sokovi

15321100-5

Pomarančni sok

15321200-6

Sok grenivke

15321300-7

Limonin sok

15321400-8

Ananasov sok

15321500-9

Grozdni sok

15321600-0

Jabolčni sok

15321700-1

Mešanice nekoncentriranih sokov

15321800-2

Koncentrirani sokovi

15322000-1

Zelenjavni sokovi

15322100-2

Paradižnikov sok

15330000-0

Predelano sadje in vrtnine

15331000-7

Predelane vrtnine

15331100-8

Sveže ali zamrznjene vrtnine

15331110-1

Predelane korenovke

15331120-4

Predelane gomoljnice

15331130-7

Fižol, grah, paprika, paradižnik in druge vrtnine

15331131-4

Predelan fižol

15331132-1

Predelan grah

15331133-8

Razcepljen grah

15331134-5

Predelan paradižnik

15331135-2

Predelane gobe

15331136-9

Predelana paprika

15331137-6

Sojini kalčki

15331138-3

Gomoljike

15331140-0

Listne vrtnine in kapusnice

15331142-4

Predelano zelje

15331150-3

Predelana zrna stročnic

15331170-9

Zamrznjene vrtnine

15331400-1

Konzervirane vrtnine in/ali vrtnine v konzervah

15331410-4

Fižol v paradižnikovi omaki

15331411-1

Pečen fižol

15331420-7

Konzerviran paradižnik

15331423-8

Paradižnik v pločevinkah

15331425-2

Paradižnikov pire

15331427-6

Koncentriran paradižnikov pire

15331428-3

Paradižnikova omaka

15331430-0

Gobe v pločevinkah

15331450-6

Predelane olive

15331460-9

Vrtnine v pločevinkah

15331461-6

Kislo zelje v pločevinkah

15331462-3

Grah v pločevinkah

15331463-0

Oluščen fižol v pločevinkah

15331464-7

Cel fižol v pločevinkah

15331465-4

Beluši v pločevinkah

15331466-1

Olive v pločevinkah

15331470-2

Sladka koruza

15331480-5

Začasno konzervirane vrtnine

15331500-2

Vrtnine, konzervirane v kisu

15332000-4

Predelano sadje in oreški

15332100-5

Predelano sadje

15332140-7

Predelana jabolka

15332150-0

Predelane hruške

15332160-3

Predelane banane

15332170-6

Rabarbara

15332180-9

Melone

15332200-6

Marmelade in džemi; sadni želeji; pireji in namazi iz sadja ali oreškov

15332230-5

Marmelada

15332231-2

Pomarančna marmelada

15332232-9

Limonina marmelada

15332240-8

Sadni želeji

15332250-1

Sadni namazi

15332260-4

Namazi iz oreškov

15332261-1

Arašidno maslo

15332270-7

Sadni pireji

15332290-3

Džemi

15332291-0

Marelični džem

15332292-7

Džem iz robidnic

15332293-4

Džem iz črnega ribeza

15332294-1

Češnjev džem

15332295-8

Malinov džem

15332296-5

Jagodni džem

15332300-7

Predelani oreški

15332310-0

Praženi ali slani oreški

15332400-8

Konzervirano sadje

15332410-1

Suho sadje

15332411-8

Predelane korinte

15332412-5

Predelane rozine

15332419-4

Sultanine

15333000-1

Rastlinski stranski proizvodi

15400000-2

Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora

15410000-5

Surova olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora

15411000-2

Živalska ali rastlinska olja

15411100-3

Rastlinska olja

15411110-6

Olivno olje

15411120-9

Sezamovo olje

15411130-2

Olje iz arašidov

15411140-5

Olje kokosovega oreha

15411200-4

Jedilno olje

15411210-7

Olje za cvrtje

15412000-9

Masti

15412100-0

Živalske masti

15412200-1

Rastlinske masti

15413000-6

Trdni ostanki rastlinskih masti ali olj

15413100-7

Oljne pogače

15420000-8

Rafinirana olja in masti

15421000-5

Rafinirana olja

15422000-2

Rafinirane masti

15423000-9

Hidrogenirana ali esterificirana olja ali masti

15424000-6

Rastlinski voski

15430000-1

Užitne masti

15431000-8

Margarina in podobni preparati

15431100-9

Margarina

15431110-2

Tekoča margarina

15431200-0

Manj mastni ali nemastni namazi

15500000-3

Mlečni izdelki

15510000-6

Mleko in smetana

15511000-3

Mleko

15511100-4

Pasterizirano mleko

15511200-5

Sterilizirano mleko

15511210-8

Trajno mleko

15511300-6

Posneto mleko

15511400-7

Deloma posneto mleko

15511500-8

Polnomastno mleko

15511600-9

Kondenzirano mleko

15511700-0

Mleko v prahu

15512000-0

Smetana

15512100-1

Smetana z nizko vsebnostjo maščobe

15512200-2

Smetana z visoko vsebnostjo maščobe

15512300-3

Strnjena smetana

15512900-9

Smetana za stepanje

15530000-2

Maslo

15540000-5

Siri

15541000-2

Namizni sir

15542000-9

Sveži sir

15542100-0

Skuta

15542200-1

Mehki siri

15542300-2

Feta

15543000-6

Sir, nariban ali v prahu, sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi, nastalimi v jedru sira, in drugi siri

15543100-7

Sir z žlahtno plesnijo

15543200-8

Cheddar

15543300-9

Nariban sir

15543400-0

Parmezan

15544000-3

Trdi siri

15545000-0

Sirni namazi

15550000-8

Različni mlečni proizvodi

15551000-5

Jogurt in drugi izdelki iz fermentiranega mleka

15551300-8

Jogurt

15551310-1

Navadni jogurt

15551320-4

Aromatiziran jogurt

15551500-0

Pinjenec

15552000-2

Kazein

15553000-9

Laktoza ali laktozni sirup

15554000-6

Sirotka

15555000-3

Sladoled in podobni izdelki

15555100-4

Sladoled

15555200-5

Sorbet

15600000-4

Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba

15610000-7

Žitni mlevski izdelki

15611000-4

Oluščen riž

15612000-1

Žitna moka ali rastlinska moka in z njo povezani proizvodi

15612100-2

Pšenična moka

15612110-5

Polnozrnata moka

15612120-8

Krušna moka

15612130-1

Navadna moka

15612150-7

Moka za pekarske izdelke

15612190-9

Moka z dodatkom za vzhajanje

15612200-3

Žitna moka

15612210-6

Koruzna moka

15612220-9

Riževa moka

15612300-4

Rastlinska moka in zdrob

15612400-5

Mešanice za pripravo pekovskih izdelkov

15612410-8

Mešanice za pecivo

15612420-1

Mešanice za peko

15612500-6

Pekovski izdelki

15613000-8

Izdelki iz žitnih zrn

15613100-9

Polnozrnati oves

15613300-1

Živila iz žitaric

15613310-4

Pripravljeni izdelki iz žit za zajtrk

15613311-1

Koruzni kosmiči

15613313-5

Kosmiči ali enakovredno

15613319-7

Ekspandirana pšenica

15613380-5

Ovseni kosmiči

15614000-5

Predelan riž

15614100-6

Dolgozrnati riž

15614200-7

Brušen riž

15614300-8

Lomljen riž

15615000-2

Otrobi

15620000-0

Škrobi in izdelki iz škroba

15621000-7

Koruzno olje

15622000-4

Glukoza in izdelki iz glukoze; fruktoza in izdelki iz fruktoze

15622100-5

Glukoza in izdelki iz glukoze

15622110-8

Glukoza

15622120-1

Glukozni sirup

15622300-7

Fruktoza in izdelki iz fruktoze

15622310-0

Fruktoza

15622320-3

Fruktozni preparati

15622321-0

Fruktozne raztopine

15622322-7

Fruktozni sirup

15623000-1

Škrobi

15624000-8

Tapioka

15625000-5

Pšenični zdrob

15626000-2

Prašek za jajčno kremo

15700000-5

Krmila in hrana za živali

15710000-8

Pripravljena krmila za domače in druge živali

15711000-5

Hrana za ribe

15712000-2

Suha krma

15713000-9

Hrana za hišne živali

15800000-6

Razna živila

15810000-9

Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice

15811000-6

Krušni izdelki

15811100-7

Kruh

15811200-8

Žemlje

15811300-9

Rogljički

15811400-0

Čajno pecivo

15811500-1

Pripravljeni krušni izdelki

15811510-4

Sendviči

15811511-1

Pripravljeni sendviči

15812000-3

Pecivo in slaščice

15812100-4

Pecivo

15812120-0

Pite

15812121-7

Zelenjavne pite

15812122-4

Sadne pite

15812200-5

Slaščice

15813000-0

Drobno pecivo

15820000-2

Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice

15821000-9

Opečeni krušni izdelki in pecivo

15821100-0

Opečeni krušni izdelki

15821110-3

Opečen kruh

15821130-9

Hrustljavi kruh (krisp)

15821150-5

Prepečenec

15821200-1

Sladki keksi

15830000-5

Sladkor in sladkorni izdelki

15831000-2

Sladkor

15831200-4

Beli sladkor

15831300-5

Javorov sladkor in javorov sirup

15831400-6

Melase

15831500-7

Sladkorni sirupi

15831600-8

Med

15832000-9

Odpadki iz pridobivanja sladkorja

15833000-6

Sladkorni izdelki

15833100-7

Sladice

15833110-0

Podlage za torte

15840000-8

Kakav; čokolada in sladkarije

15841000-5

Kakav

15841100-6

Kakavova masa

15841200-7

Kakavovo maslo, maščobe ali olje

15841300-8

Kakav v prahu brez dodatka sladkorja

15841400-9

Kakav v prahu z dodatkom sladkorja

15842000-2

Čokolada in sladkarije

15842100-3

Čokolada

15842200-4

Čokoladni izdelki

15842210-7

Čokoladni napitki

15842220-0

Čokolada v tablicah

15842300-5

Sladkarije

15842310-8

Kuhane sladkarije

15842320-1

Nougat

15842400-6

Sadje, oreški ali sadne lupine, konzervirani v sladkorju

15850000-1

Testenine

15851000-8

Močnati izdelki

15851100-9

Nekuhane testenine

15851200-0

Pripravljene testenine in kuskus

15851210-3

Pripravljene testenine

15851220-6

Polnjene testenine

15851230-9

Lazanja

15851250-5

Kuskus

15851290-7

Testenine v pločevinkah

15860000-4

Kava, čaj in z njima povezani izdelki

15861000-1

Kava

15861100-2

Pražena kava

15861200-3

Kava brez kofeina

15862000-8

Kavni nadomestki

15863000-5

Čaj

15863100-6

Zeleni čaj

15863200-7

Črni čaj

15864000-2

Pripravki na osnovi čaja ali maté čaja

15864100-3

Čajne vrečke

15865000-9

Zeliščni čaji

15870000-7

Začimbe in začimbna sredstva

15871000-4

Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica

15871100-5

Kis in nadomestki kisa

15871110-8

Kis ali enakovredno

15871200-6

Omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev

15871210-9

Sojina omaka

15871230-5

Paradižnikov ketchup

15871250-1

Gorčica

15871260-4

Omake

15871270-7

Kombinirane začimbe

15871273-8

Majoneza

15871274-5

Namazi za sendviče

15871279-0

Chutney

15872000-1

Zelišča in začimbe

15872100-2

Poper

15872200-3

Začimbe

15872300-4

Zelišča

15872400-5

Sol

15872500-6

Ingver

15880000-0

Hrana za posebne prehranjevalne potrebe

15881000-7

Homogenizirana živila

15882000-4

Dietetična živila

15884000-8

Hrana za dojenčke

15890000-3

Razna živila in posušena živila

15891000-0

Juhe in ragu juhe

15891100-1

Mesne juhe

15891200-2

Ribje juhe

15891300-3

Mešane juhe

15891400-4

Juhe

15891410-7

Mešanice za juhe

15891500-5

Ragu juhe

15891600-6

Jušne osnove

15891610-9

Mešanice za jušne osnove

15891900-9

Zelenjavne juhe

15892000-7

Rastlinski sokovi in ekstrakti, pektinske snovi in sredstva za zgoščevanje

15892100-8

Rastlinski sokovi

15892200-9

Rastlinski ekstrakti

15892400-1

Sredstva za zgoščevanje

15893000-4

Suhi izdelki

15893100-5

Mešanice za živila

15893200-6

Mešanice za sladice

15893300-7

Mešanice za omake

15894000-1

Predelana živila

15894100-2

Vegetarijanski obroki

15894200-3

Pripravljeni obroki

15894210-6

Šolski obroki

15894220-9

Bolnišnični obroki

15894300-4

Pripravljene jedi

15894400-5

Prigrizki

15894500-6

Živila za avtomatske stroje za prodajo

15894600-7

Nadevi za sendviče

15894700-8

Delikatese

15895000-8

Izdelki hitre prehrane

15895100-9

Hamburgerji

15896000-5

Globoko zamrznjeni proizvodi

15897000-2

Živila v pločevinkah in bojni obroki

15897100-3

Bojni obroki

15897200-4

Živila v pločevinkah

15897300-5

Kosi živila

15898000-9

Kvas

15899000-6

Pecilni prašek

15900000-7

Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

15910000-0

Destilirane alkoholne pijače

15911000-7

Alkoholne pijače

15911100-8

Žgane pijače

15911200-9

Likerji

15930000-6

Vina

15931000-3

Nearomatizirana vina

15931100-4

Peneče vino

15931200-5

Namizno vino

15931300-6

Desertno vino Portovec

15931400-7

Desertno vino Madeira

15931500-8

Grozdni mošt

15931600-9

Sherry

15932000-0

Vinska usedlina

15940000-9

Jabolčnik in druga sadna vina

15941000-6

Jabolčnik

15942000-3

Sadna vina

15950000-2

Fermentirane pijače, nedestilirane

15951000-9

Vermut

15960000-5

Pivo iz slada

15961000-2

Pivo

15961100-3

Ležak

15962000-9

Ostanki in odpadki iz pivovarn in destilarn

15980000-1

Brezalkoholne pijače

15981000-8

Mineralna voda

15981100-9

Negazirana mineralna voda

15981200-0

Gazirana mineralna voda

15981300-1

Voda v trdni obliki

15981310-4

Led

15981320-7

Sneg

15981400-2

Aromatizirane mineralne vode

15982000-5

Osvežilne pijače

15982100-6

Koncentrirani sadni sokovi

15982200-7

Čokoladno mleko

15990000-4

Tobak, tobačni izdelki in potrebščine

15991000-1

Tobačni izdelki

15991100-2

Cigare

15991200-3

Cigarilosi

15991300-4

Cigarete

15992000-8

Tobak

15992100-9

Predelan tobak

15993000-5

Potrebščine iz trafik

15994000-2

Cigaretni papir in filterski papir

15994100-3

Cigaretni papir

15994200-4

Filterski papir

16000000-5

Kmetijski stroji

16100000-6

Stroji za pripravo ali kultiviranje zemlje v kmetijstvu in gozdarstvu

16110000-9

Plugi ali krožne brane

16120000-2

Brane, skarifaktorji, kultivatorji, plevelniki ali izkopalniki

16130000-5

Stroji za sejanje, sajenje ali presajevanje

16140000-8

Trosilniki hlevskega gnoja

16141000-5

Trosilniki gnojil

16150000-1

Valjarji za travnike ali športne terene

16160000-4

Razna sredstva za vrtnarjenje

16300000-8

Stroji za obiranje

16310000-1

Kosilnice

16311000-8

Kosilnice za travo

16311100-9

Kosilnice za travnike, parke ali športne terene

16320000-4

Stroji za seno

16330000-7

Balarji za seno in krmo

16331000-4

Balarji za pobiranje in povezovanje v bale

16340000-0

Stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov (žetev in obiranje itd.) in stroji za ločevanje zrn od rastline (za mlatev, robkanje itd.)

16400000-9

Stroji za škropljenje za kmetijstvo ali hortikulturo

16500000-0

Samonakladalni ali razkladalni priklopniki in polpriklopniki za kmetijske namene

16510000-3

Samonakladalni priklopniki za kmetijske namene

16520000-6

Razkladalni priklopniki za kmetijske namene

16530000-9

Samonakladalni polpriklopniki za kmetijske namene

16540000-2

Razkladalni polpriklopniki za kmetijske namene

16600000-1

Specialni stroji za kmetijstvo ali gozdarstvo

16610000-4

Stroji za čiščenje, sortiranje ali selekcijo jajc, sadja ali drugih kmetijskih proizvodov

16611000-1

Stroji za čiščenje kmetijskih proizvodov

16611100-2

Stroji za čiščenje jajc

16611200-3

Stroji za čiščenje sadja

16612000-8

Stroji za sortiranje ali selekcijo kmetijskih proizvodov

16612100-9

Stroji za sortiranje ali selekcijo jajc

16612200-0

Stroji za sortiranje ali selekcijo sadja

16613000-5

Stroji za čiščenje, sortiranje ali selekcijo semen, zrnja ali suhe zelenjave

16620000-7

Molzni stroji

16630000-0

Stroji za pripravo živalske krme

16640000-3

Stroji za čebelarstvo

16650000-6

Stroji za perutninarstvo

16651000-3

Valilniki in tople baterije za piščance

16700000-2

Traktorji

16710000-5

Kmetijski vlačilci brez sedeža, za katerimi se hodi

16720000-8

Rabljeni traktorji

16730000-1

Vlečni motorji

16800000-3

Deli kmetijskih in gozdarskih strojev

16810000-6

Deli kmetijskih strojev

16820000-9

Deli gozdarskih strojev

18000000-9

Oblačila, obutev, prtljaga in pribor

18100000-0

Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor

18110000-3

Poklicna oblačila

18113000-4

Industrijska oblačila

18114000-1

Hlače z oprsnikom in naramnicami

18130000-9

Specialna delovna oblačila

18132000-3

Oblačila za letenje

18132100-4

Letalski jopiči

18132200-5

Letalske obleke

18140000-2

Pribor za delovna oblačila

18141000-9

Delovne rokavice

18142000-6

Varnostni ščitniki za obraz

18143000-3

Oprema za zaščito

18200000-1

Vrhnja oblačila

18210000-4

Plašči

18211000-1

Pelerine

18212000-8

Ogrinjala

18213000-5

Vetrovke

18220000-7

Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom

18221000-4

Nepremočljiva oblačila

18221100-5

Nepremočljive pelerine

18221200-6

Anoraki

18221300-7

Dežni plašči

18222000-1

Funkcijska oblačila

18222100-2

Moške obleke, ženski kostimi

18222200-3

Kompleti

18223000-8

Suknjiči in jopiči

18223100-9

Jopiči

18223200-0

Suknjiči

18224000-5

Oblačila iz premazanih ali impregniranih tekstilnih materialov

18230000-0

Razna vrhnja oblačila

18231000-7

Obleke

18232000-4

Krila

18233000-1

Kratke hlače

18234000-8

Hlače

18235000-5

Puloverji, brezrokavniki in podobni izdelki

18235100-6

Puloverji

18235200-7

Pletene jope

18235300-8

Puloverji za treniranje

18235400-9

Telovniki

18300000-2

Oblačila

18310000-5

Spodnje perilo

18311000-2

Kombineže

18312000-9

Spodnje hlače

18313000-6

Hlačke

18314000-3

Kopalni plašči

18315000-0

Nogavice

18316000-7

Hlačne nogavice

18317000-4

Kratke nogavice

18318000-1

Nočno perilo

18318100-2

Spalne srajce

18318200-3

Jutranjke

18318300-4

Pižame

18318400-5

Majice

18318500-6

Ženske spalne srajce

18320000-8

Modrčki, stezniki, pasovi za nogavice in podobni izdelki

18321000-5

Modrčki

18322000-2

Stezniki

18323000-9

Pasovi za nogavice

18330000-1

T-majice in srajce

18331000-8

T-majice

18332000-5

Srajce

18333000-2

Polo majice

18400000-3

Posebna oblačila in pribor

18410000-6

Posebna oblačila

18411000-3

Oblačila za dojenčke

18412000-0

Športna oblačila

18412100-1

Trenirke

18412200-2

Športne srajce

18412300-3

Smučarske obleke

18412800-8

Kopalna oblačila

18420000-9

Pribor za oblačila

18421000-6

Robci

18422000-3

Šali

18423000-0

Kravate

18424000-7

Rokavice

18424300-0

Rokavice za enkratno uporabo

18424400-1

Rokavice (palčniki)

18424500-2

Železne rokavice

18425000-4

Pasovi

18425100-5

Čezramenski jermeni z žepi za naboje

18440000-5

Klobuki in pokrivala

18441000-2

Klobuki

18443000-6

Pokrivala in pribor za pokrivala

18443100-7

Naglavni trakovi

18443300-9

Pokrivala

18443310-2

Baretke

18443320-5

Čepice

18443330-8

Kapuce

18443340-1

Kape

18443400-0

Podbradniki za pokrivala

18443500-1

Ščitniki za obraz

18444000-3

Zaščitna pokrivala

18444100-4

Varnostna pokrivala

18444110-7

Čelade

18444111-4

Motoristične čelade

18444112-1

Kolesarske čelade

18444200-5

Zaščitne čelade

18450000-8

Spojni elementi (oblačilo)

18451000-5

Gumbi

18451100-6

Deli gumbov

18452000-2

Varnostne zaponke

18453000-9

Patentne zadrge

18500000-4

Nakit, ure in z njimi povezani izdelki

18510000-7

Nakit in podobni izdelki

18511000-4

Dragoceni kamen za nakit

18511100-5

Diamanti

18511200-6

Rubini

18511300-7

Smaragdi

18511400-8

Opal

18511500-9

Kremen

18511600-0

Turmalin

18512000-1

Kovanci in medalje

18512100-2

Kovanci

18512200-3

Medalje

18513000-8

Nakit

18513100-9

Biseri

18513200-0

Zlatarski izdelki

18513300-1

Izdelki iz plemenitih kovin

18513400-2

Izdelki iz dragih ali poldragih kamnov

18513500-3

Izdelki srebrarjev

18520000-0

Osebno urarstvo

18521000-7

Ročne ure

18521100-8

Stekla za ročne ure

18522000-4

Zapestne ure

18523000-1

Štoparice

18530000-3

Darila in nagrade

18600000-5

Kožuhi in izdelki iz krzna

18610000-8

Krzneni izdelki

18611000-5

Krzno

18612000-2

Krznena oblačila

18613000-9

Izdelki iz umetnega krzna

18620000-1

Kožuhi

18800000-7

Obutev

18810000-0

Obutev, razen športne in zaščitne obutve

18811000-7

Nepremočljiva obutev

18812000-4

Obutev z deli iz gume ali plastične mase

18812100-5

Sandale z zgornjim delom iz gume ali plastične mase

18812200-6

Gumijasti škornji

18812300-7

Čevlji za hojo po mestu z zgornjim delom iz gume ali plastične mase

18812400-8

Japonke

18813000-1

Obutev z zgornjim delom iz usnja

18813100-2

Sandale

18813200-3

Copate

18813300-4

Čevlji za hojo po mestu

18814000-8

Obutev z zgornjim delom iz tekstilnih materialov

18815000-5

Škornji

18815100-6

Gležnjarji

18815200-7

Polškornji

18815300-8

Škornji (dokolenski)

18815400-9

Visoki ribiški, lovski škornji

18816000-2

Galoše

18820000-3

Športna obutev

18821000-0

Smučarska obutev

18821100-1

Obutev za tek na smučeh

18822000-7

Tekaški copati

18823000-4

Plezalni čevlji

18824000-1

Nogometni čevlji

18830000-6

Zaščitna obutev

18831000-3

Obutev s kovinsko kapico

18832000-0

Specialna obutev

18832100-1

Obutev za letenje

18840000-9

Deli obutve

18841000-6

Zgornji deli obutve

18842000-3

Podplati

18843000-0

Pete

18900000-8

Prtljaga, sedlarski izdelki, vreče in vrečke

18910000-1

Sedlarski izdelki

18911000-8

Sedla

18912000-5

Korobači

18913000-2

Biči

18920000-4

Prtljaga

18921000-1

Ročni kovčki

18923000-5

Mošnjički in listnice

18923100-6

Mošnje

18923200-7

Listnice

18924000-2

Kovčki za obleko

18925000-9

Držaji za čutare in toki

18925100-0

Držaji za čutare

18925200-1

Toki

18929000-7

Toaletne torbe

18930000-7

Vreče in torbe

18931000-4

Potovalke

18931100-5

Nahrbtniki

18932000-1

Športne torbe

18933000-8

Torbe za pisma ali pakete

18933100-9

Poštne torbe

18934000-5

Borše

18935000-2

Vreče za umazano perilo

18936000-9

Vreče iz tekstilnih materialov

18937000-6

Vreče za pakiranje blaga

18937100-7

Vrečke za pakiranje blaga

18938000-3

Oblazinjene kuverte

18939000-0

Ročne torbice

19000000-6

Usnjeni in tekstilni materiali, plastični in gumijasti materiali

19100000-7

Usnje

19110000-0

Semiš usnje

19120000-3

Usnje goved ali kopitarjev

19130000-6

Usnje ovac, koz ali prašičev

19131000-3

Usnje ovac ali jagnjet

19132000-0

Usnje koz ali kozličkov

19133000-7

Prašičje usnje

19140000-9

Usnje drugih živali, umetno in drugo usnje

19141000-6

Usnje drugih živali

19142000-3

Umetno usnje

19143000-0

Imitacije usnja

19144000-7

Lakasto usnje

19160000-5

Jermenčki za ročne ure

19170000-8

Usnjeni izdelki, ki se uporabljajo v strojih in mehaničnih napravah

19200000-8

Tekstilni materiali in z njimi povezani izdelki

19210000-1

Tkanine

19211000-8

Sintetične tkanine

19211100-9

Mešane tkanine

19212000-5

Bombažne tkanine

19212100-6

Inlet

19212200-7

Denim

19212300-8

Platno

19212310-1

Platneni izdelki

19212400-9

Poplin

19212500-0

Tkani trakovi

19212510-3

Oprtnice

19220000-4

Volnene tkanine

19230000-7

Lanene tkanine

19231000-4

Perilo

19240000-0

Posebne tkanine

19241000-7

Tkanina z zankasto oz. lasasto površino

19242000-4

Frotirne tkanine za brisače

19243000-1

Tkanine za tapeciranje

19244000-8

Tkanine za zavese

19245000-5

Tkanine za podloge

19250000-3

Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali

19251000-0

Pleteni materiali

19251100-1

Materiali z zankasto oz. lasasto površino

19252000-7

Kvačkani materiali

19260000-6

Blago

19270000-9

Netkani materiali

19280000-2

Živalska volna, živalske kože goved in kopitarjev ter živalske kože ovac, koz in prašičev

19281000-9

Volna

19282000-6

Živalske kože ovac, koz in prašičev

19283000-3

Ptičje kože in perje

19400000-0

Tekstilna preja in niti

19410000-3

Naravna tekstilna vlakna

19420000-6

Umetna tekstilna vlakna

19430000-9

Tekstilna preja in niti iz naravnih vlaken

19431000-6

Svilena preja

19432000-3

Volnena preja

19433000-0

Bombažna preja

19434000-7

Lanena preja

19435000-4

Sukanec za šivanje in preja iz naravnih vlaken

19435100-5

Sukanec za šivanje

19435200-6

Preja za pletenje

19436000-1

Preja iz rastlinskih tekstilnih vlaken

19440000-2

Sintetična preja ali niti

19441000-9

Sintetična preja

19442000-6

Sintetične niti

19442100-7

Sintetičen sukanec za šivanje

19442200-8

Sintetična preja za pletenje

19500000-1

Gumijasti in plastični materiali

19510000-4

Proizvodi iz kavčuka in gume

19511000-1

Gumijaste zračnice, plašči in „zaščitne zavesice“ (ščitniki iz gume)

19511100-2

Zaščitne zavesice

19511200-3

Zračnice

19511300-4

Plašči (za kolesa)

19512000-8

Izdelki iz nevulkaniziranega kavčuka (gume)

19513000-5

Gumirani tekstilni materiali

19513100-6

Kord tkanine za pnevmatike

19513200-7

Lepljivi trak iz gumiranih tekstilnih materialov

19514000-2

Regenerirana guma

19520000-7

Proizvodi iz plastičnih mas

19521000-4

Proizvodi iz polistirena

19521100-5

Folije iz polistirena

19521200-6

Plošče iz polistirena

19522000-1

Smole

19522100-2

Epoksidna smola

19522110-5

Proizvodne cevi iz epoksidne smole

19600000-2

Usnjeni, tekstilni, gumijasti in plastični odpadki

19610000-5

Odpadki iz usnja

19620000-8

Tekstilni odpadki

19630000-1

Gumijasti odpadki

19640000-4

Vreče in vrečke za odpadke, iz polietilena

19700000-3

Sintetični kavčuk in vlakna

19710000-6

Sintetični kavčuk

19720000-9

Sintetična vlakna

19721000-6

Preja iz sintetičnih filamentov

19722000-3

Preja velike trdnosti

19723000-0

Enojna teksturirana preja

19724000-7

Sintetični monofilament

19730000-2

Umetna vlakna

19731000-9

Umetna vlakna, rezana

19732000-6

Polipropilen

19733000-3

Umetna teksturirana preja

22000000-0

Tiskano gradivo in z njim povezani izdelki

22100000-1

Tiskane knjige, brošure in letaki

22110000-4

Tiskane knjige

22111000-1

Šolske knjige

22112000-8

Učbeniki

22113000-5

Knjige za knjižnice

22114000-2

Slovarji, kartografski izdelki, notni zvezki in druge knjige

22114100-3

Slovarji

22114200-4

Atlasi

22114300-5

Kartografski izdelki

22114310-8

Katastrske karte

22114311-5

Fotografske kopije tehničnih načrtov

22114400-6

Tiskane note

22114500-7

Enciklopedije

22120000-7

Publikacije

22121000-4

Tehnične publikacije

22130000-0

Telefonski imeniki

22140000-3

Letaki

22150000-6

Brošure

22160000-9

Knjižice

22200000-2

Časopisi, strokovne revije, periodične publikacije in revije

22210000-5

Časopisi

22211000-2

Strokovne revije

22211100-3

Uradni listi

22212000-9

Periodične publikacije

22212100-0

Pisanje v nadaljevanjih

22213000-6

Revije

22300000-3

Poštne razglednice, čestitke in drugo tiskano gradivo

22310000-6

Poštne razglednice

22312000-0

Slike

22313000-7

Izdelki za preslikavanje

22314000-4

Gravure

22315000-1

Fotografije

22320000-9

Čestitke

22321000-6

Božične razglednice

22400000-4

Znamke, čeki, bankovci, potrdila o izdanih delnicah, reklamno gradivo, katalogi in priročniki

22410000-7

Znamke

22411000-4

Božične znamke

22412000-1

Nove izdaje znamk

22413000-8

Znamkice za popust

22414000-5

Držala poštnih znamk

22420000-0

Taksni papirji

22430000-3

Bankovci

22440000-6

Čeki

22450000-9

Tiskovine, ki so zavarovane pred ponarejanjem

22451000-6

Potni listi

22452000-3

Poštni nalogi

22453000-0

Nalepke za plačan davek

22454000-7

Vozniška dovoljenja

22455000-4

Osebne izkaznice

22455100-5

Zapestnica z osebnimi podatki

22456000-1

Dovolilnice

22457000-8

Vstopnice

22458000-5

Specialne tiskovine

22459000-2

Karte

22459100-3

Nalepke in trakovi z oglaševalskim sporočilom

22460000-2

Trgovski reklamni material, prodajni katalogi in priročniki

22461000-9

Katalogi

22461100-0

Držala za liste

22462000-6

Reklamni material

22470000-5

Priročniki

22471000-2

Računalniški priročniki

22472000-9

Navodila za uporabo

22473000-6

Tehnični priročniki

22500000-5

Tiskarske plošče, valji in drugi nosilci za uporabo pri tiskanju

22510000-8

Ofsetne plošče

22520000-1

Oprema za suho jedkanje

22521000-8

Oprema za graviranje

22600000-6

Črnilo

22610000-9

Tiskarska črnila in barve

22611000-6

Črnilo za globoki tisk

22612000-3

Tuš

22800000-8

Registri, knjigovodske knjige, povezi za knjige in druge pisarniške potrebščine iz papirja ali lepenke

22810000-1

Registri iz papirja ali kartona

22813000-2

Knjigovodske knjige

22814000-9

Knjige za pobotnice

22815000-6

Zvezki

22816000-3

Bloki (pisarniški)

22816100-4

Lističi

22816200-5

Beležka

22816300-6

Samolepilni lističi

22817000-0

Dnevniki in planerji

22819000-4

Adresarji

22820000-4

Obrazci

22821000-1

Volilni obrazci

22822000-8

Poslovni obrazci

22822100-9

Poslovni obrazci neskončne oblike

22822200-0

Posamezni poslovni obrazci

22830000-7

Delovni zvezki

22831000-4

Vložni listi za šolske zvezke

22832000-1

Vadbeni listi

22840000-0

Albumi za vzorce

22841000-7

Albumi za zbirke

22841100-8

Kompleti znamk

22841200-9

Albumi za znamke

22850000-3

Fascikli in pribor

22851000-0

Fascikli

22852000-7

Registratorji

22852100-8

Ovoji za spise

22853000-4

Predalniki (pisarniški)

22900000-9

Razne tiskovine

22990000-6

Časopisni papir, ročno izdelan papir in drug nepremazan papir ali karton za grafične namene

22991000-3

Časopisni papir

22992000-0

Ročno izdelan papir ali karton

22993000-7

Papir in karton, fotosenzibilen, toplotno senzibilen ali termografičen

22993100-8

Fotosenzibilen papir ali karton

22993200-9

Toplotno senzibilen papir ali karton

22993300-0

Termografični papir ali karton

22993400-1

Valovit papir ali valovit karton

24000000-4

Kemični proizvodi

24100000-5

Plini

24110000-8

Tehnični plini

24111000-5

Vodik, argon, žlahtni plini, dušik in kisik

24111100-6

Argon

24111200-7

Žlahtni plini

24111300-8

Helij

24111400-9

Neon

24111500-0

Plini za medicinske namene

24111600-1

Vodik

24111700-2

Dušik

24111800-3

Tekoči dušik

24111900-4

Kisik

24112000-2

Anorganske kisikove spojine

24112100-3

Ogljikov dioksid

24112200-4

Dušikovi oksidi

24112300-5

Plinaste anorganske kisikove spojine

24113000-9

Utekočinjen in stisnjen zrak

24113100-0

Utekočinjen zrak

24113200-1

Stisnjen zrak

24200000-6

Barve in pigmenti

24210000-9

Oksidi, peroksidi in hidroksidi

24211000-6

Cinkov oksid in peroksid; titanov oksid, barve in pigmenti

24211100-7

Cinkov oksid

24211200-8

Cinkov peroksid

24211300-9

Titanov oksid

24212000-3

Kromovi, manganovi, magnezijevi, svinčevi in bakrovi oksidi in hidroksidi

24212100-4

Kromov oksid

24212200-5

Manganov oksid

24212300-6

Svinčev oksid

24212400-7

Bakrov oksid

24212500-8

Magnezijev oksid

24212600-9

Hidroksidi za barve in pigmente

24212610-2

Kromov hidroksid

24212620-5

Manganov hidroksid

24212630-8

Svinčev hidroksid

24212640-1

Bakrov hidroksid

24212650-4

Magnezijev hidroksid

24213000-0

Hidrirano apno

24220000-2

Ekstrakti za strojenje, ekstrakti za barvanje, tanini in barvila

24221000-9

Ekstrakti za barvanje

24222000-6

Strojilni ekstrakti

24223000-3

Tanini

24224000-0

Barvila

24225000-7

Strojilni preparati

24300000-7

Osnovne anorganske in organske kemikalije

24310000-0

Osnovne anorganske kemikalije

24311000-7

Kemični elementi, anorganske kisline in spojine

24311100-8

Nekovine

24311110-1

Fosfidi

24311120-4

Karbidi

24311130-7

Hidridi

24311140-0

Nitridi

24311150-3

Azidi

24311160-6

Silicidi

24311170-9

Boridi

24311180-2

Rafinirano žveplo

24311200-9

Halogen

24311300-0

Alkalijske kovine

24311310-3

Živo srebro

24311400-1

Klorovodik, anorganske kisline, silicijev dioksid in žveplov dioksid

24311410-4

Anorganske kisline

24311411-1

Žveplova kislina

24311420-7

Fosforjeva kislina

24311430-0

Polifosforjeva kislina

24311440-3

Heksafluorosilicijeva kislina

24311450-6

Žveplov dioksid

24311460-9

Silicijev dioksid

24311470-2

Vodikov klorid

24311500-2

Hidroksidi kot osnovne anorganske kemikalije

24311510-5

Kovinski oksidi

24311511-2

Železovi piriti in železovi oksidi

24311520-8

Natrijev hidroksid

24311521-5

Kavstična soda

24311522-2

Tekoča soda

24311600-3

Žveplove spojine

24311700-4

Žveplo

24311800-5

Ogljik

24311900-6

Klor

24312000-4

Kovinski halogenidi; hipokloriti, klorati in perklorati

24312100-5

Kovinski halogenidi

24312110-8

Natrijev heksafluorosilikat

24312120-1

Kloridi

24312121-8

Aluminijev klorid

24312122-5

Feri klorid

24312123-2

Polialuminijev klorid

24312130-4

Aluminijev klorhidrat

24312200-6

Hipokloriti in klorati

24312210-9

Natrijev klorit

24312220-2

Natrijev hipoklorit

24313000-1

Sulfidi, sulfati; nitrati, fosfati in karbonati

24313100-2

Sulfidi, sulfiti in sulfati

24313110-5

Razni sulfidi

24313111-2

Vodikov sulfid

24313112-9

Polisulfidi

24313120-8

Sulfati

24313121-5

Natrijev tiosulfat

24313122-2

Feri sulfat

24313123-9

Aluminijev sulfat

24313124-6

Natrijev sulfat

24313125-3

Železov sulfat

24313126-0

Bakrov sulfat

24313200-3

Fosfinati, fosfonati, fosfati in polifosfati

24313210-6

Natrijev heksametafosfat

24313220-9

Fosfati

24313300-4

Karbonati

24313310-7

Natrijev karbonat

24313320-0

Natrijev bikarbonat

24313400-5

Nitrati

24314000-8

Razne soli kovinskih kislin

24314100-9

Kalijev permanganat

24314200-0

Oksi soli kovinskih kislin

24315000-5

Razni anorganski kemični proizvodi

24315100-6

Trda voda, drugi izotopi in njihove spojine

24315200-7

Cianid, cianidov oksid, fulminati, cianati, silikati, borati, perborati, soli anorganskih kislin

24315210-0

Cianidi

24315220-3

Cianidov oksid

24315230-6

Fulminati

24315240-9

Cianati

24315300-8

Vodikov peroksid

24315400-9

Piezoelektrični kremen

24315500-0

Spojine redkih zemeljskih kovin

24315600-1

Silikati

24315610-4

Natrijev silikat

24315700-2

Borati in perborati

24316000-2

Destilirana voda

24317000-9

Sintetični kamni

24317100-0

Sintetični dragi kamni

24317200-1

Sintetični poldragi kamni

24320000-3

Osnovne organske kemikalije

24321000-0

Ogljikovodiki

24321100-1

Nasičeni ogljikovodiki

24321110-4

Nasičeni aciklični ogljikovodiki

24321111-1

Metan

24321112-8

Etilen

24321113-5

Propen

24321114-2

Buten

24321115-9

Acetilen

24321120-7

Nasičeni ciklični ogljikovodiki

24321200-2

Nenasičeni ogljikovodiki

24321210-5

Nenasičeni aciklični ogljikovodiki

24321220-8

Nenasičeni ciklični ogljikovodiki

24321221-5

Benzen

24321222-2

Toluen

24321223-9

O-ksileni

24321224-6

M-ksileni

24321225-3

Stiren

24321226-0

Etilbenzen

24321300-3

Drugi halogenski derivati ogljikovodikov

24321310-6

Tetrakloretilen

24321320-9

Ogljikov tetraklorid

24322000-7

Alkoholi, fenoli, fenolni alkoholi in njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani ali nitronizirani derivati; industrijski maščobni alkoholi

24322100-8

Industrijski maščobni alkoholi

24322200-9

Enohidroksilni alkoholi

24322210-2

Metanol

24322220-5

Etanol

24322300-0

Dioli, polialkoholi in njihovi derivati

24322310-3

Etilenglikol

24322320-6

Derivati alkohola

24322400-1

Fenoli in derivati

24322500-2

Alkohol

24322510-5

Etilni alkohol

24323000-4

Industrijske maščobne monokarbonske kisline

24323100-5

Kisla olja iz rafinacije

24323200-6

Karboksilne kisline

24323210-9

Ocetna kislina

24323220-2

Perocetna kislina

24323300-7

Nenasičene monokarboksilne kisline in spojine

24323310-0

Estri metakrilne kisline

24323320-3

Estri akrilne kisline

24323400-8

Aromatične polikarboksilne in karboksilne kisline

24324000-1

Organske spojine z dušikovo funkcijo

24324100-2

Spojine z amino funkcijo

24324200-3

Aminospojine s kisikovo funkcijo

24324300-4

Ureini

24324400-5

Spojine z dušikovimi funkcijami

24325000-8

Organske žveplove spojine

24326000-5

Aldehidi, keton, organski peroksidi in etri

24326100-6

Spojine z aldehidno funkcijo

24326200-7

Spojine s ketonsko in kinonsko funkcijo

24326300-8

Organski peroksidi

24326310-1

Etilen oksid

24326320-4

Etri

24327000-2

Razni organski kemijski proizvodi

24327100-3

Rastlinski derivati za barvanje

24327200-4

Lesno oglje

24327300-5

Olja in proizvodi, dobljeni z destilacijo visokotemperaturnega premogovega katrana, smole in katranske smole

24327310-8

Premogov katran

24327311-5

Kreozot

24327320-1

Smola

24327330-4

Katranska smola

24327400-6

Proizvodi iz smole

24327500-7

Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze

24400000-8

Gnojila in dušikove spojine

24410000-1

Dušikova gnojila

24411000-8

Dušikova kislina in soli

24411100-9

Natrijev nitrat

24412000-5

Sulfonitritne kisline

24413000-2

Sečnina

24413100-3

Sečnina v vodni raztopini

24413200-4

Amonijev klorid

24413300-5

Amonijev sulfat

24420000-4

Fosfatna gnojila

24421000-1

Mineralna fosfatna gnojila

24422000-8

Kemična fosfatna gnojila

24430000-7

Živalska ali rastlinska gnojila

24440000-0

Razna gnojila

24450000-3

Agrokemični proizvodi

24451000-0

Pesticidi

24452000-7

Insekticidi

24453000-4

Herbicidi

24454000-1

Sredstva za urejanje rasti rastlin

24455000-8

Dezinfektanti

24456000-5

Rodenticidi

24457000-2

Fungicidi

24500000-9

Plastične mase v primarnih oblikah

24510000-2

Polimeri etilena v primarnih oblikah

24520000-5

Polimeri propilena v primarnih oblikah

24530000-8

Polimeri stirena v primarnih oblikah

24540000-1

Polimeri vinila v primarnih oblikah

24541000-8

Polimeri vinilacetata v primarnih oblikah

24542000-5

Akrilni polimeri v primarnih oblikah

24550000-4

Poliestri v primarnih oblikah

24560000-7

Poliamidi v primarnih oblikah

24570000-0

Sečninske smole v primarnih oblikah

24580000-3

Amino smole v primarnih oblikah

24590000-6

Silikoni v primarnih oblikah

24600000-0

Razstreliva

24610000-3

Pripravljena razstreliva

24611000-0

Smodniki

24611100-1

Propergol goriva

24612000-7

Razna razstreliva

24612100-8

Dinamit

24612200-9

TNT

24612300-0

Nitroglicerin

24613000-4

Signalne rakete in pirotehnični izdelki

24613100-5

Naboji za odganjanje ptičev

24613200-6

Ognjemeti

24615000-8

Vžigalne vrvice, razstrelilne kapice in električni detonatorji

24900000-3

Fini in različni kemični proizvodi

24910000-6

Lepila

24911000-3

Želatine

24911200-5

Sredstva za lepljenje

24920000-9

Eterična olja

24930000-2

Kemikalije za fotografske namene

24931000-9

Fotografske plošče in filmi

24931200-1

Emulzije za fotografske namene

24931210-4

Fotografski razvijalci

24931220-7

Fotografski fiksirji

24931230-0

Razvijalci za rentgensko snemanje

24931240-3

Fiksirji za rentgensko snemanje

24931250-6

Podlaga

24931260-9

Ojačevalci slike

24950000-8

Specialni kemični proizvodi

24951000-5

Masti in maziva

24951100-6

Maziva

24951110-9

Vrtalni mulj

24951120-2

Silikonska mast

24951130-5

Tekočine za vrtanje

24951200-7

Aditivi za olja

24951210-0

Prah za gasilne aparate

24951220-3

Sredstva za gasilne aparate

24951230-6

Polnila za gasilne aparate

24951300-8

Hidravlične tekočine

24951310-1

Sredstva za odtajanje

24951311-8

Preparati zoper zmrzovanje

24951400-9

Kemično modificirane maščobe in olja

24952000-2

Paste za modeliranje

24952100-3

Zobarski vosek

24953000-9

Sredstva za dodelavo

24954000-6

Aktivno oglje

24954100-7

Novo aktivno oglje

24954200-8

Regenerirano aktivno oglje

24955000-3

Kemična stranišča

24956000-0

Peptoni in beljakovinske substance

24957000-7

Kemični aditivi

24957100-8

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra

24957200-9

Aditivi za cemente, malte ali betone

24958000-4

Kemični proizvodi za naftno in plinsko industrijo

24958100-5

Kemikalije za vrtine

24958200-6

Sredstva za kosmičenje

24958300-7

Kemikalije za izplakovanje

24958400-8

Ampule z gelom za izdelavo razstreliva

24959000-1

Pršila in kemikalije v obliki kolutov

24959100-2

Pršila

24959200-3

Kemijski elementi v obliki kolutov

24960000-1

Različni kemični proizvodi

24961000-8

Tekočine za radiatorje

24962000-5

Kemikalije za pripravo vode

24963000-2

Sredstva za preprečevanje korozije

24964000-9

Glicerol

24965000-6

Encimi

30000000-9

Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov

30100000-0

Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva

30110000-3

Stroji za obdelavo besedila

30111000-0

Urejevalniki besedila

30120000-6

Oprema za fotokopiranje in oprema za ofsetno tiskanje

30121000-3

Oprema za fotokopiranje in oprema za termično kopiranje

30121100-4

Fotokopirni stroji

30121200-5

Oprema za fotokopiranje

30121300-6

Oprema za reprodukcijo

30121400-7

Razmnoževalni stroji

30121410-0

Naprave s preklopom na faks

30121420-3

Digitalni senderji (naprave za digitalno pošiljanje)

30121430-6

Digitalni kopirni stroji

30122000-0

Stroji za ofsetni tisk za uporabo v pisarni

30122100-1

Digitalni ofset sistemi

30122200-2

Oprema za digitalne ofset sisteme

30123000-7

Pisarniški in poslovni stroji

30123100-8

Stroji za žigosanje vozovnic

30123200-9

Avtomatski stroji za izdajo bankovcev

30123300-0

Razmnoževalni stroji na matrice

30123400-1

Stroji za prepogibanje

30123500-2

Stroji za perforiranje

30123600-3

Stroji za rokovanje s kovanci

30123610-6

Stroji za sortiranje kovancev

30123620-9

Stroji za štetje kovancev

30123630-2

Stroji za pakiranje kovancev

30124000-4

Deli in pribor za pisarniške stroje

30124100-5

Grelne enote za toner (fuser)

30124110-8

Olje za grelne enote za toner (fuser)

30124120-1

Čistilni robčki za grelne enote za toner (fuser)

30124130-4

Žarnice za grelne enote za toner (fuser)

30124140-7

Čistilna podloga za grelne enote za toner (fuser)

30124150-0

Filtri za grelne enote za toner (fuser)

30124200-6

Kompleti za grelne enote za toner (fuser)

30124300-7

Bobni za pisarniške stroje

30124400-8

Sponke za spenjače

30124500-9

Dodatna oprema za skener

30124510-2

Žiranti

30124520-5

Podajalec dokumentov pri skenerjih

30124530-8

Vmesnik za optično branje prosojnic

30125000-1

Deli in pribor za fotokopirne stroje

30125100-2

Kasete s tonerjem

30125110-5

Toner za laserske tiskalnike/telefakse

30125120-8

Toner za fotokopirne stroje

30125130-1

Toner za centre za obdelavo podatkov ter raziskave in dokumentiranje

30130000-9

Oprema za poštne urade

30131000-6

Oprema za poštne oddelke

30131100-7

Stroji za prepogibanje papirja ali ovitkov

30131200-8

Stroji za dajanje v ovitke

30131300-9

Stroji za naslavljanje

30131400-0

Stroji za poštne znamke

30131500-1

Stroji za odpiranje pošte

30131600-2

Stroji za pečatenje pošte

30131700-3

Stroji za žigosanje

30131800-4

Stroji za lepljenje znamk

30132000-3

Oprema za sortiranje

30132100-4

Oprema za sortiranje pošte

30132200-5

Stroji za štetje bankovcev

30132300-6

Sortirke

30133000-0

Oprema za pošiljanje pošte

30133100-1

Oprema za masovno pošiljanje

30140000-2

Računski in knjigovodski stroji

30141000-9

Računski stroji

30141100-0

Žepna računala

30141200-1

Namizna računala

30141300-2

Tiskalna računala

30141400-3

Stroji za seštevanje

30142000-6

Računski stroji in registrirne blagajne

30142100-7

Knjigovodski stroji

30142200-8

Registrirne blagajne

30144000-0

Stroji za računanje

30144100-1

Frankirni stroji

30144200-2

Stroji za izdajanje kart

30144300-3

Stroji za štetje vozil

30144400-4

Avtomatsko pobiranje voznine

30145000-7

Deli in pribor za računske stroje

30145100-8

Traki za računala

30150000-5

Pisalni stroji

30151000-2

Elektronski pisalni stroji

30152000-9

Deli in pribor za pisalne stroje

30160000-8

Magnetne kartice

30161000-5

Kreditne kartice

30162000-2

Pametne kartice

30163000-9

Plačilne kartice

30163100-0

Kreditne kartice za gorivo

30170000-1

Stroji za etikete

30171000-8

Stroji za označevanje datumov ali številčenje

30172000-5

Stroji za izdelavo osebnih dokumentov

30173000-2

Stroji za nanos etiket

30174000-9

Stroji za izdelavo etiket

30175000-6

Oprema za pisanje pisem

30176000-3

Naprava za reliefiranje traka

30177000-0

Avtomatični sistemi etiketiranja

30178000-7

Polavtomatični sistemi etiketiranja

30179000-4

Podajalci etiket

30180000-4

Stroji za potrditev in pisanje čekov

30181000-1

Stroji za potrditev čekov

30182000-8

Stroji za pisanje čekov

30190000-7

Različna oprema in potrebščine za pisarne

30191000-4

Pisarniška oprema, razen pohištva

30191100-5

Oprema za registraturo

30191110-8

Krožni sistemi za kartoteke

30191120-1

Stojalo za revije

30191130-4

Podloge za papir s sponko

30191140-7

Pripomočki za osebno identifikacijo

30191200-6

Grafoskopi

30191400-8

Stroji za uničevanje papirnatih dokumentov

30192000-1

Pisarniške potrebščine

30192100-2

Radirke

30192110-5

Izdelki s črnilom

30192111-2

Blazinice za žige

30192112-9

Viri črnila za tiskarske stroje

30192113-6

Kasete s črnilom

30192121-5

Kemični svinčniki

30192122-2

Nalivna peresa

30192123-9

Flomastri

30192124-6

Flomastri z vrhom iz polsti

30192125-3

Označevalci besedila

30192126-0

Tehnični svinčniki

30192127-7

Peresniki

30192130-1

Svinčniki

30192131-8

Patentni svinčniki

30192132-5

Vložki za tehnične svinčnike

30192133-2

Šilčki

30192134-9

Držala za svinčnike

30192150-7

Datumski žigi

30192151-4

Pečati

30192152-1

Numeratorji

30192153-8

Žigi z napisom

30192154-5

Nadomestne blazinice za žige

30192155-2

Držala za pisarniške žige

30192160-0

Korektorji

30192170-3

Informativne table

30192200-3

Tračni metri

30192300-4

Trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo

30192310-7

Trakovi za pisalne stroje

30192320-0

Trakovi za tiskalnike

30192330-3

Trakovi in bobni za računala

30192340-6

Trakovi za telefakse

30192350-9

Trakovi za registrirne blagajne

30192400-5

Potrebščine za reprografijo

30192500-6

Prosojnice za grafoskope

30192600-7

Table za risanje

30192700-8

Pisarniški material

30192800-9

Samolepilne etikete

30192900-0

Sredstva za korekcijo

30192910-3

Korekturni film ali trak

30192920-6

Korekturna tekočina

30192930-9

Korekturna pisala

30192940-2

Vložki za korekturna pisala

30192950-5

Električne radirke

30193000-8

Registratorji in dodatki

30193100-9

Predalčni registratorji

30193200-0

Namizni pladnji in registratorji

30193300-1

Viseči registratorji

30193400-2

Letvice za mape

30193500-3

Stojalo za tiskovine

30193600-4

Podstavek za dnevnike ali koledarje

30193700-5

Škatla za mape za spise

30193800-6

Stojala za sporočila

30193900-7

Držala dokumentov

30194000-5

Pripomočki za risanje načrtov

30194100-6

Krivuljniki

30194200-7

Nalepke, trakovi in filmi za risanje načrtov

30194210-0

Nalepke ali trakovi za risanje načrtov

30194220-3

Filmi za risanje načrtov

30194300-8

Kompleti, paketi ali listi za risanje načrtov

30194310-1

Kompleti ali paketi za risanje načrtov

30194320-4

Listi za risanje načrtov

30194400-9

Pokrivala za mize za risanje načrtov

30194500-0

Pripomočki za pisanje pisem

30194600-1

Kotomeri

30194700-2

Šablone

30194800-3

T-trikotniki in trikotniki

30194810-6

T-trikotniki

30194820-9

Trikotniki

30194900-4

Zaščitna pokrivala za delovno površino

30195000-2

Table

30195100-3

Table za načrtovanje ali pripomočki za načrtovanje

30195200-4

Elektronske table ali pripomočki

30195300-5

Table za magnetne črke ali pripomočki

30195400-6

Table za pisanje s suhim brisanjem ali pripomočki

30195500-7

Table za pisanje s kredo ali pripomočki

30195600-8

Table za obvestila ali pripomočki

30195700-9

Kompleti ali pripomočki za brisanje tabel

30195800-0

Stojala za obešalnike

30195900-1

Bele table in magnetne table

30195910-4

Table iz plastičnih mas

30195911-1

Pripomočki za bele table

30195912-8

Stojala za bele table

30195913-5

Stojala za table z listi za obračanje

30195920-7

Magnetne table

30195921-4

Izdelki za brisanje magnetnih tabel

30196000-9

Sistemi načrtovanja

30196100-0

Planerji

30196200-1

Rokovniki ali vložki

30196300-2

Škatla za predloge

30197000-6

Drobna pisarniška oprema

30197100-7

Prešivne sponke, žičniki, risalni žebljički

30197110-0

Prešivne sponke

30197120-3

Žičniki

30197130-6

Risalni žebljički

30197200-8

Mape s spenjačem in sponke

30197210-1

Mape s spenjačem

30197220-4

Sponke

30197221-1

Posodica za sponke

30197300-9

Odpiralci pisem, spenjalniki in luknjači

30197310-2

Odpiralci pisem

30197320-5

Spenjalniki

30197321-2

Razpenjač sponk

30197330-8

Luknjači

30197400-0

Spužva za znamke

30197500-1

Tesnilni vosek

30197510-4

Dodatki za tesnilni vosek

30197600-2

Predelan papir in karton

30197610-5

Sestavljen papir in karton

30197620-8

Pisalni papir

30197621-5

Blazinica za table z listi za obračanje

30197630-1

Papir za tiskanje

30197640-4

Samokopirni ali drug papir za kopiranje

30197641-1

Termografični papir

30197642-8

Fotokopirni papir in kserografični papir

30197643-5

Fotokopirni papir

30197644-2

Kserografični papir

30197645-9

Kartica za tiskanje

30198000-3

Naprave za igranje lota

30198100-4

Igralni avtomati

30199000-0

Pisarniški material iz papirja in drugi predmeti

30199100-1

Karbon papir, samokopirni papir, matrice za razmnoževanje iz papirja in kopirni papir

30199110-4

Karbon papir

30199120-7

Samokopirni papir

30199130-0

Kopirni papir

30199140-3

Matrice za razmnoževanje, iz papirja

30199200-2

Pisemske ovojnice, pisemske kartice in dopisnice

30199210-5

Pisemske kartice

30199220-8

Dopisnice

30199230-1

Pisemske ovojnice

30199240-4

Komplet za pošiljanje pošte

30199300-3

Reliefni ali luknjani papir

30199310-6

Reliefni ali luknjani papir za tiskanje

30199320-9

Reliefni ali luknjani papir za pisanje

30199330-2

Neskončni papir za računalniške tiskalnike

30199340-5

Neskončni obrazci

30199400-4

Papir, premazan z lepilom

30199410-7

Samolepilni papir

30199500-5

Škatlasti fascikli, pladnji za pisma, škatle za shranjevanje in podobni izdelki

30199600-6

Ločilni listi

30199700-7

Potiskan pisarniški material, razen obrazcev

30199710-0

Potiskane ovojnice

30199711-7

Potiskane ovojnice z okencem

30199712-4

Potiskane ovojnice brez okenca

30199713-1

Potiskane ovojnice za rentgenske slike

30199720-3

Pisemski papir

30199730-6

Vizitke

30199731-3

Stojala za vizitke

30199740-9

Memorandumi firme s pozdravi

30199750-2

Kuponi

30199760-5

Etikete

30199761-2

Etikete s črtno kodo

30199762-9

Naslovne tablice na kovčkih

30199763-6

Oznake za zaščito pred vlomom

30199770-8

Boni za prehrano

30199780-1

Podstavki za pisanje, kombinirani s pivnikom

30199790-4

Vozni redi

30199791-1

Stenski planerji

30199792-8

Koledarji

30199793-5

Stojala za dnevnike

30200000-1

Računalniška oprema in pribor

30210000-4

Naprave za obdelavo podatkov (strojna oprema)

30211000-1

Osrednji računalnik

30211100-2

Super računalnik

30211200-3

Strojna oprema za osrednji računalnik

30211300-4

Računalniške platforme

30211400-5

Računalniške konfiguracije

30211500-6

Centralna procesna enota (CPU) ali procesorji

30212000-8

Strojna oprema za miniračunalnike

30212100-9

Centralne procesne enote za miniračunalnike

30213000-5

Osebni računalniki

30213100-6

Prenosni računalniki

30213200-7

Tablični računalnik

30213300-8

Namizni računalnik

30213400-9

Centralne procesne enote za osebne računalnike

30213500-0

Žepni računalniki

30214000-2

Delovne postaje

30215000-9

Strojna oprema za mikroračunalnike

30215100-0

Centralne procesne enote za mikroračunalnike

30216000-6

Magnetni ali optični čitalniki

30216100-7

Optični čitalniki

30216110-0

Skenerji za računalniško uporabo

30216120-3

Oprema za optično prepoznavanje znakov

30216130-6

Čitalniki črtnih kod

30216200-8

Čitalniki magnetnih kartic

30216300-9

Čitalniki luknjanih kartic

30220000-7

Oprema za digitalno kartografijo

30221000-4

Digitalne katastrske karte

30230000-0

Oprema za računalnike

30231000-7

Računalniški zasloni in konzole

30231100-8

Računalniški terminali

30231200-9

Konzole

30231300-0

Zasloni (za prikaz)

30231310-3

Ravni ploščati prikazovalniki

30231320-6

Zasloni, občutljivi na dotik

30232000-4

Periferna naprava

30232100-5

Tiskalniki in risalniki

30232110-8

Laserski tiskalniki

30232120-1

Matrični tiskalniki

30232130-4

Tiskalniki z barvno grafiko

30232140-7

Risalniki

30232150-0

Inkjet tiskalniki

30232600-0

Kodirniki

30232700-1

Centralna krmilna enota

30233000-1

Pomnilni mediji in čitalniki

30233100-2

Računalniške pomnilne enote

30233110-5

Pomnilne enote z magnetnimi karticami

30233120-8

Pomnilne enote z magnetnimi trakovi

30233130-1

Pomnilne enote z magnetnimi diski

30233131-8

Disketniki

30233132-5

Diskovni pogoni

30233140-4

Pomnilniki z neposrednim dostopom

30233141-1

Diskovno polje (RAID)

30233150-7

Pogoni za optične diske

30233151-4

Čitalec in/ali zapisovalec zgoščenk (CD-plošč)

30233152-1

Čitalec in/ali zapisovalec digitalnih prilagodljivih plošč (DVD-plošč)

30233153-8

Čitalec in/ali zapisovalec zgoščenk (CD-plošč) in digitalnih prilagodljivih plošč (DVD-plošč)

30233160-0

Tračne enote

30233161-7

Kasetni sistemi

30233170-3

Koluti za magnetne trakove

30233180-6

Naprave za shranjevanje z bliskovnim pomnilnikom

30233190-9

Diskovni krmilnik

30233300-4

Čitalniki pametnih kartic

30233310-7

Čitalniki prstnih odtisov

30233320-0

Čitalniki pametnih kartic in prstnih odtisov

30234000-8

Pomnilni mediji

30234100-9

Magnetni diski

30234200-0

Optični diski

30234300-1

Zgoščenke (CD-plošče)

30234400-2

Digitalne prilagodljive plošče (DVD-plošče)

30234500-3

Pomnilniški mediji

30234600-4

Bliskovni pomnilnik

30234700-5

Magnetni trakovi

30236000-2

Razna računalniška oprema

30236100-3

Oprema za razširitev spomina

30236110-6

Pomnilnik z naključnim dostopom (RAM)

30236111-3

Dinamični pomnilnik (DRAM)

30236112-0

Statični pomnilnik (SRAM)

30236113-7

Sinhroni dinamični pomnilnik (SDRAM)

30236114-4

Rambus dinamični pomnilnik (RDRAM)

30236115-1

Sinhroni grafični pomnilnik (SGRAM)

30236120-9

Bralni pomnilnik (ROM)

30236121-6

Programirljiv bralni pomnilnik (PROM)

30236122-3

Izbrisljiv programirljiv bralni pomnilnik (EPROM)

30236123-0

Električno izbrisljiv programirljiv bralni pomnilnik (EEPROM)

30236200-4

Oprema za obdelavo podatkov

30237000-9

Deli, pribor in potrebščine za računalnike

30237100-0

Deli računalnikov

30237110-3

Mrežni vmesniki

30237120-6

Računalniški vhodi

30237121-3

Serijska infrardeča vrata

30237130-9

Računalniške kartice

30237131-6

Elektronske kartice

30237132-3

USB vmesniki

30237133-0

PCMCIA prilagojevalniki in vmesniki

30237134-7

Grafične kartice

30237135-4

Kartice omrežnih vmesnikov

30237136-1

Zvočne kartice

30237140-2

Matične plošče

30237200-1

Pribor za računalnike

30237210-4

Antirefleksijski zasloni

30237220-7

Podloge za miške

30237230-0

Predpomnilniki

30237240-3

Spletna kamera

30237250-6

Pripomočki za čiščenje računalnikov

30237251-3

Kompleti za čiščenje računalnikov

30237252-0

Odpraševalniki pod pritiskom

30237253-7

Pokrivala za preprečevanje nabiranja prahu na računalniški opremi

30237260-9

Stenska nosilna roka za monitor

30237270-2

Torbice za prenosne računalnike

30237280-5

Pripomočki za električno napajanje

30237290-8

Počivala za zapestje

30237295-3

Zaščite za tipkovnice

30237300-2

Računalniške potrebščine

30237310-5

Kasete z vrstami pisav za tiskalnike

30237320-8

Diskete

30237330-1

Kasete s trakom za digitalni zapis zvoka

30237340-4

Kasete z digitalnim linearnim trakom

30237350-7

Podatkovne kasete

30237360-0

Kasete odprtega tipa z linearnim trakom

30237370-3

Snemalne kasete

30237380-6

CD-ROM-

30237400-3

Pribor za vnos podatkov

30237410-6

Računalniška miška

30237420-9

Igralne palice

30237430-2

Svetlobna peresa

30237440-5

Sledilne kroglice

30237450-8

Grafične tablice

30237460-1

Računalniške tipkovnice

30237461-8

Programirljive tipkovnice

30237470-4

Braillove vrstice

30237475-9

Električni senzorji

30237480-7

Vhodne enote

30238000-6

Oprema za avtomatizacijo knjižnic

31000000-6

Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava

31100000-7

Elektromotorji, generatorji in transformatorji

31110000-0

Elektromotorji

31111000-7

Adapterji

31120000-3

Generatorji

31121000-0

Generatorski agregati

31121100-1

Generatorski agregati z motorji na vžig s kompresijo

31121110-4

Električni pretvorniki

31121111-1

Električni rotacijski pretvorniki

31121200-2

Generatorski agregati z motorji na vžig s svečkami

31121300-3

Generatorji na vetrno energijo

31121310-6

Mlini na veter

31121320-9

Turbine na veter

31121330-2

Turbogeneratorji na veter

31121331-9

Rotorji za turbine

31121340-5

Polje vetrnih elektrarn

31122000-7

Enote za proizvodnjo elektrike

31122100-8

Gorivne celice

31124000-1

Generator s parno turbino in z njim povezani aparati

31124100-2

Turboagregati

31124200-3

Krmilni aparati za turbogeneratorje

31126000-5

Diname

31127000-2

Zasilni generator

31128000-9

Turbogenerator

31130000-6

Alternatorji

31131000-3

Enofazni motorji

31131100-4

Pogoni

31131200-5

Anode

31132000-0

Večfazni motorji

31140000-9

Hladilni stolpi

31141000-6

Hladilci vode

31150000-2

Predstikalne naprave za žarnice na razelektrenje

31151000-9

Statični pretvorniki

31153000-3

Usmerniki

31154000-0

Neprekinjena oskrba z električno energijo

31155000-7

Razsmerniki

31156000-4

Prekinljiva oskrba z električno energijo

31157000-1

Indukcijske tuljave

31158000-8

Polnilniki

31158100-9

Polnilniki baterij

31158200-0

Superpolnilnik

31158300-1

Turbopolnilnik

31160000-5

Deli elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev

31161000-2

Deli za elektromotorje in generatorje

31161100-3

Vzbujalni sistemi

31161200-4

Sistemi za hlajenje plinov

31161300-5

Rotorji za generatorje

31161400-6

Sistemi za primarno vodo

31161500-7

Sistemi za tesnilno olje

31161600-8

Sistemi za hladilno vodo za statorje

31161700-9

Deli parnih generatorjev

31161800-0

Deli plinskih generatorjev

31161900-1

Sistemi za reguliranje napetosti

31162000-9

Deli transformatorjev, indukcijskih tuljav in statičnih pretvornikov

31162100-0

Deli kondenzatorjev

31170000-8

Transformatorji

31171000-5

Transformatorji s tekočim dielektrikom

31172000-2

Napetostni transformatorji

31173000-9

Merilni transformator

31174000-6

Napajalni transformatorji

31200000-8

Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike

31210000-1

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov

31211000-8

Table in omarice za varovalke

31211100-9

Table za električne aparate

31211110-2

Krmilne plošče

31211200-0

Omarice za varovalke

31211300-1

Varovalke

31211310-4

Izklopna stikala

31211320-7

Bloki varovalk

31211330-0

Žice varovalk

31211340-3

Sponke varovalk

31212000-5

Odklopniki tokokrogov

31212100-6

Odklopniki tokokrogov za nadzemne vode

31212200-7

Naprave za preskušanje napetosti

31212300-8

Magnetni odklopniki tokokrogov

31212400-9

Miniaturni odklopniki tokokrogov

31213000-2

Razdelilna oprema

31213100-3

Razdelilne omarice

31213200-4

Razdelilni transformatorji

31213300-5

Razdelilna omara za kable

31213400-6

Razdelilni sistem

31214000-9

Stikalne naprave

31214100-0

Stikala

31214110-3

Ločilniki

31214120-6

Ozemljitveno stikalo

31214130-9

Varnostna stikala

31214140-2

Zatemnilna stikala

31214150-5

Rotacijska stikala

31214160-8

Stikala na pritisk

31214170-1

Klecna stikala

31214180-4

Drsna stikala

31214190-7

Omejitvena stikala

31214200-1

Ločilno stikalo

31214300-2

Stikalne naprave na prostem

31214400-3

Ločilno stikalo za varovalke

31214500-4

Električne stikalne plošče

31214510-7

Razdelilne plošče

31214520-0

Srednjenapetostne stikalne plošče

31215000-6

Omejevalniki napetosti

31216000-3

Prenapetostni odvodniki

31216100-4

Oprema za zaščito pred strelo

31216200-5

Strelovodi

31217000-0

Dušilni elementi motečih valov

31218000-7

Zbiralke

31219000-4

Zaščitne omarice

31220000-4

Elementi tokokrogov

31221000-1

Električni releji

31221100-2

Močnostni releji

31221200-3

Releji za splošno uporabo

31221300-4

Releji na podstavkih

31221400-5

Releji za izmenično napetost

31221500-6

Živosrebrni releji

31221600-7

Časovni releji

31221700-8

Preobremenitveni releji

31223000-5

Okovi žarnic

31224000-2

Vezni in kontaktni elementi

31224100-3

Vtiči in vtičnice

31224200-4

Koaksialni kabli

31224300-5

Priključne vtičnice

31224400-6

Priključni kabli

31224500-7

Priključne sponke

31224600-8

Naprave za regulacijo svetlobe

31224700-9

Priključne doze

31224800-0

Kompleti za spajanje kablov

31224810-3

Podaljševalni kabli

31230000-7

Deli aparatov za distribucijo in krmiljenje elektrike

31300000-9

Izolirana žica in kabli

31310000-2

Električno omrežje

31311000-9

Priključki na električno omrežje

31320000-5

Kabli za distribucijo elektrike

31321000-2

Elektroenergetski vodi

31321100-3

Nadzemni električni vodi

31321200-4

Kabli za nizke in srednje napetosti

31321210-7

Nizkonapetostni kabli

31321220-0

Srednjenapetostni kabli

31321300-5

Visokonapetostni kabli

31321400-6

Podvodni kabli

31321500-7

Podmorski kabli

31321600-8

Zaščiteni kabli

31321700-9

Signalni kabli

31330000-8

Koaksialni kabel

31340000-1

Pribor za kable, izoliran

31341000-8

Koluti za kable, izolirani

31342000-5

Kabelski razdelilniki, izolirani

31343000-2

Kabelske spojke, izolirane

31344000-9

Kabelske tesnilke, izolirane

31350000-4

Električni vodniki za podatkovne in krmilne namene

31351000-1

Električni vodniki za sisteme kontrole dostopa

31400000-0

Akumulatorji, primarne celice in primarne baterije

31410000-3

Primarne celice

31411000-0

Alkalne baterije

31420000-6

Primarne baterije

31421000-3

Svinčeve baterije

31422000-0

Kompleti baterij

31430000-9

Električni akumulatorji

31431000-6

Svinčevi akumulatorji

31432000-3

Nikelj-kadmijevi akumulatorji

31433000-0

Nikelj-železovi akumulatorji

31434000-7

Litijevi akumulatorji

31440000-2

Baterije

31500000-1

Oprema za razsvetljavo in električne svetilke

31510000-4

Električne žarnice z nitko

31511000-1

Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom

31512000-8

Volframove halogenske žarnice

31512100-9

Halogenske sijalke, linearne

31512200-0

Halogenske sijalke, dvokontaktne

31512300-1

Halogenske sijalke, dihroidne

31514000-2

Žarnice za razelektrenje

31515000-9

Ultravijolične žarnice

31516000-6

Infrardeče žarnice

31517000-3

Obločnice

31518000-0

Signalne luči

31518100-1

Reflektorji

31518200-2

Oprema za zasilno razsvetljavo

31518210-5

Nevihtne svetilke

31518220-8

Svetlobna palica

31518300-3

Strešna svetila

31518500-5

Žarnice, napolnjene s parami živega srebra

31518600-6

Žarometi

31519000-7

Svetilke z žarilno nitko in neonske svetilke

31519100-8

Svetilke z žarilno nitko

31519200-9

Neonske svetilke

31520000-7

Svetilke in pribor zanje

31521000-4

Svetilke

31521100-5

Namizne svetilke

31521200-6

Stoječe svetilke

31521300-7

Prenosne električne svetilke

31521310-0

Opozorilna svetila

31521320-3

Žepne svetilke

31521330-6

Prenosne električne svetilke z možnostjo ponovnega polnjenja

31522000-1

Lučke za razsvetljavo novoletnih jelk

31523000-8

Osvetljeni znaki in osvetljene ploščice z imeni

31523100-9

Reklamne neonske luči

31523200-0

Znaki s stalnimi obvestili

31523300-1

Osvetljene ploščice z imeni

31524000-5

Stropna in stenska svetila

31524100-6

Pribor za stropna svetila

31524110-9

Svetila za operacijske dvorane

31524120-2

Stropna svetila

31524200-7

Pribor za stenska svetila

31524210-0

Stenska svetila

31527000-6

Iskalni žarometi

31527200-8

Zunanja svetila

31527210-1

Lanterne

31527260-6

Sistemi razsvetljave

31527270-9

Razsvetljava peronov

31527300-9

Gospodinjska svetila

31527400-0

Podvodne luči

31530000-0

Deli svetilk in oprema za razsvetljavo

31531000-7

Žarnice

31531100-8

Svetilne cevi

31532000-4

Deli svetilk in pribor za svetilke

31532100-5

Cevaste svetilke

31532110-8

Fluorescenčne cevaste svetilke

31532120-1

Kompaktne fluorescenčne cevaste svetilke

31532200-6

Obročaste svetilke

31532210-9

Fluorescenčne obročaste svetilke

31532300-7

Ovalne svetilke

31532310-0

Kompaktne fluorescenčne ovalne svetilke

31532400-8

Podstavki za svetilke

31532500-9

Zaganjalniki za svetilke

31532510-2

Zaganjalniki za fluorescenčne svetilke

31532600-0

Dušilke za svetilke

31532610-3

Dušilke za fluorescenčne svetilke

31532700-1

Pokrovi za svetilke

31532800-2

Držala svetilk

31532900-3

Fluorescenčna svetila

31532910-6

Fluorescenčne svetilne cevi

31532920-9

Žarnice in fluorescenčne svetilke

31600000-2

Električna oprema in aparati

31610000-5

Električna oprema za motorje in vozila

31611000-2

Kompleti kablov

31612000-9

Kabelski snopi za motorje

31612200-1

Starter motorji

31612300-2

Električna signalna oprema za motorje

31612310-5

Smerokazi

31620000-8

Aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo

31625000-3

Alarmne naprave proti vlomu ali požaru

31625100-4

Sistemi za javljanje požara

31625200-5

Protipožarni alarmni sistemi

31625300-6

Protivlomni alarmni sistemi

31630000-1

Magneti

31640000-4

Stroji in aparati s posebno funkcijo

31642000-8

Elektronski aparati za iskanje

31642100-9

Aparati za iskanje kovinskih cevi

31642200-0

Detektorji min

31642300-1

Aparati za iskanje plastičnih mas

31642400-2

Aparati za iskanje nekovinskih predmetov

31642500-3

Aparati za iskanje lesa

31643000-5

Pospeševalniki delcev

31643100-6

Linearni pospeševalniki

31644000-2

Razne naprave za zapisovanje podatkov

31645000-9

Fliperji

31650000-7

Izolirni deli

31651000-4

Električni trak

31660000-0

Ogljene elektrode

31670000-3

Električni deli strojev in aparatov

31671000-0

Stekleni plašči in katodne cevi

31671100-1

Stekleni plašči

31671200-2

Katodne cevi

31680000-6

Električne potrebščine in pribor

31681000-3

Električni pribor

31681100-4

Električni kontakti

31681200-5

Električne črpalke

31681300-6

Električni tokokrogi

31681400-7

Električne komponente

31681410-0

Elektromaterial

31681500-8

Polnilniki (za ponovno polnjenje)

31682000-0

Potrebščine za oskrbo z elektriko

31682100-1

Električne omarice

31682110-4

Pokrovi za omarice z električno opremo

31682200-2

Plošče z instrumenti

31682210-5

Merilne naprave in oprema za upravljanje in nadzor

31682220-8

Mešalne mize

31682230-1

Grafične prikazovalne plošče

31682300-3

Srednjenapetostne naprave

31682310-6

Srednjenapetostne plošče

31682400-4

Električna oprema za nadzemne vode

31682410-7

Kabelski nosilci za nadzemne vode

31682500-5

Zasilna električna oprema

31682510-8

Zasilni električni sistemi

31682520-1

Sistemi za izklop v sili

31682530-4

Potrebščine za zasilno oskrbo z elektriko

31682540-7

Oprema za razdelilne postaje

31700000-3

Elektronske, elektromehanske in elektrotehniške potrebščine

31710000-6

Elektronska oprema

31711000-3

Elektronske potrebščine

31711100-4

Elektronske komponente

31711110-7

Oddajniki-sprejemniki

31711120-0

Pretvorniki

31711130-3

Upori

31711131-0

Električni upori

31711140-6

Elektrode

31711150-9

Električni kondenzatorji

31711151-6

Konstantni kondenzatorji

31711152-3

Spremenljivi ali nastavljivi kondenzatorji

31711154-0

Baterije kondenzatorjev

31711155-7

Omrežja kondenzatorjev

31711200-5

Elektronski semaforji

31711300-6

Elektronski sistemi za registriranje časa

31711310-9

Sistem za registriranje prisotnosti

31711400-7

Elektronke in cevi

31711410-0

Katodne cevi za televizijske sprejemnike

31711411-7

Cevi za televizijske kamere

31711420-3

Mikrovalovne cevi in oprema

31711421-0

Magnetroni

31711422-7

Mikrovalovna oprema

31711423-4

Mikrovalovna radijska oprema

31711424-1

Klistroni

31711430-6

Elektronke

31711440-9

Sprejemne ali ojačevalne cevi

31711500-8

Deli elektronskih sestavov

31711510-1

Deli električnih kondenzatorjev

31711520-4

Deli električnih uporov, reostatov in potenciometrov

31711530-7

Deli elektronk in cevi

31712000-0

Mikroelektronski stroji in aparati ter mikrosistemi

31712100-1

Mikroelektronski stroji in aparati

31712110-4

Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi

31712111-1

Telefonske kartice

31712112-8

SIM kartice

31712113-5

Kartice z integriranim vezjem

31712114-2

Integrirana elektronska vezja

31712115-9

Mikrosestavi

31712116-6

Mikroprocesorji

31712117-3

Ohišja integriranih vezij

31712118-0

Podnožja in podstavki za integrirana vezja

31712119-7

Pokrovi integriranih vezij

31712200-2

Mikrosistemi

31712300-3

Tiskana vezja

31712310-6

Opremljene plošče tiskanega vezja

31712320-9

Neopremljene plošče tiskanega vezja

31712330-2

Polprevodniki

31712331-9

Fotonapetostne celice

31712332-6

Tiristorji

31712333-3

Diaki

31712334-0

Triaki

31712335-7

Optično sklopljeni izolatorji

31712336-4

Oscilatorji s kristalom

31712340-5

Diode

31712341-2

Diode za sevanje svetlobe

31712342-9

Mikrovalovne diode oziroma diode za majhne signale

31712343-6

Zenerjeve diode

31712344-3

Schottkyjeve diode

31712345-0

Tunelske diode

31712346-7

Svetlobno občutljive diode

31712347-4

Močnostne oziroma sončne diode

31712348-1

Laserske diode

31712349-8

Radiofrekvenčne (RF) diode

31712350-8

Tranzistorji

31712351-5

Svetlobno občutljivi tranzistorji

31712352-2

Tranzistorji s poljskim pojavom (FET)

31712353-9

Kovinskooksidni tranzistorji s poljskim pojavom (MOSFET)

31712354-6

Tranzistorski čipi

31712355-3

Bipolarni darlingtonski ali radiofrekvenčni (RF) tranzistorji

31712356-0

Enospojni tranzistorji

31712357-7

Bipolarni tranzistorji z izoliranimi vrati (IGBT)

31712358-4

Spojni tranzistorji s poljskim pojavom (JFET)

31712359-1

Bipolarni spojni tranzistorji (BJT)

31712360-1

Montirani piezoelektrični kristali

31720000-9

Elektromehanska oprema

31730000-2

Elektrotehnična oprema

31731000-9

Elektrotehnične potrebščine

31731100-0

Moduli

32000000-3

Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema

32200000-5

Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo in televizijo

32210000-8

Oprema za prenos slike in zvoka

32211000-5

Produkcijska oprema za radio in televizijo

32220000-1

Televizijski oddajniki brez sprejemnikov

32221000-8

Radijski svetilniki

32222000-5

Stroji za kodiranje video signalov

32223000-2

Video oddajniki

32224000-9

Televizijski oddajniki

32230000-4

Radijski oddajniki z vgrajenim sprejemnikom

32231000-1

Televizijski aparati zaprtega kroga

32232000-8

Oprema za video konference

32233000-5

Ojačevalniki radijskih frekvenc

32234000-2

Televizijske kamere zaprtega kroga

32235000-9

Sistem za nadzor obratovanja

32236000-6

Radiotelefoni

32237000-3

Walkie-talkiji

32240000-7

Televizijske kamere

32250000-0

Mobilni telefoni

32251000-7

Avtotelefoni

32251100-8

Pribor za prostoročno telefoniranje

32252000-4

Telefoni GSM

32252100-5

Mobilni telefoni z možnostjo prostoročnega telefoniranja

32252110-8

Mobilni telefoni z možnostjo prostoročnega telefoniranja (brezžično)

32260000-3

Oprema za prenos podatkov

32270000-6

Digitalni oddajniki

32300000-6

Televizijski in radijski sprejemniki in aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike

32310000-9

Radiodifuzni sprejemniki

32320000-2

Televizijska in avdiovizualna oprema

32321000-9

Televizijska projekcijska oprema

32321100-0

Filmska oprema

32321200-1

Avdiovizualna oprema

32321300-2

Avdiovizualne potrebščine

32322000-6

Multimedijska oprema

32323000-3

Video monitorji

32323100-4

Barvni video monitorji

32323200-5

Črnobeli video monitorji

32323300-6

Video oprema

32323400-7

Oprema za video reprodukcijo

32323500-8

Sistem za video nadzor

32324000-0

Televizorji

32324100-1

Barvni televizorji

32324200-2

Črnobeli televizorji

32324300-3

Televizijska oprema

32324310-6

Satelitske antene

32324400-4

Televizijske antene

32324500-5

Video tunerji

32324600-6

Digitalni televizijski aparati

32330000-5

Aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka in slike

32331000-2

Gramofoni za vinilne plošče

32331100-3

Predvajalniki zvočnih posnetkov

32331200-4

Kasetofoni

32331300-5

Aparati za reprodukcijo zvoka

32331500-7

Snemalniki

32331600-8

MP3 predvajalnik

32332000-9

Magnetofoni

32332100-0

Diktafoni

32332200-1

Naprave za odgovarjanje na telefonske klice

32332300-2

Aparati za snemanje zvoka

32333000-6

Aparati za snemanje ali reprodukcijo slike

32333100-7

Videorekorderji

32333200-8

Prenosne video kamere

32333300-9

Aparati za video reprodukcijo

32333400-0

Video predvajalniki

32340000-8

Mikrofoni in zvočniki

32341000-5

Mikrofoni

32342000-2

Veliki zvočniki

32342100-3

Naglavne slušalke

32342200-4

Slušalke za v uho

32342300-5

Kompleti mikrofona in zvočnika

32342400-6

Akustične naprave

32342410-9

Akustična oprema

32342411-6

Mini zvočniki

32342412-3

Zvočniki

32342420-2

Mešalna miza za studio

32342430-5

Sistem za stiskanje govora

32342440-8

Sistem glasovne pošte

32342450-1

Aparati za snemanje glasu

32343000-9

Ojačevalniki

32343100-0

Avdiofrekvenčni ojačevalniki

32343200-1

Megafoni

32344000-6

Sprejemniki za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo

32344100-7

Prenosni sprejemniki klicev ali obvestil (pozivniki-„paging“)

32344110-0

Sistem za govorno prijavo

32344200-8

Radijski sprejemniki

32344210-1

Radijska oprema

32344220-4

Radijski pozivniki

32344230-7

Radijske postaje

32344240-0

Radijski stolp

32344250-3

Radijske naprave

32344260-6

Radijska in multipleksna oprema

32344270-9

Radijski in telefonski nadzorni sistem

32344280-2

Prenosni radii

32350000-1

Deli zvočne in video opreme

32351000-8

Pribor za zvočno in video opremo

32351100-9

Oprema za video montažo

32351200-0

Zasloni

32351300-1

Dodatki za avdio opremo

32351310-4

Avdio kasete

32352000-5

Antene in reflektorji

32352100-6

Deli radijske in radarske opreme

32352200-7

Rezervni deli in dodatki za radarje

32353000-2

Posneti nosilci zvočnega zapisa

32353100-3

Gramofonske plošče

32353200-4

Glasbene kasete

32354000-9

Filmski proizvodi

32354100-0

Filmi za radiološko snemanje

32354110-3

Filmi za rentgensko snemanje

32354120-6

Diazo filmi

32354200-1

Kinematografski filmi

32354300-2

Fotografski filmi

32354400-3

Filmi za trenutno fotografijo

32354500-4

Video filmi

32354600-5

Video kasete

32354700-6

Video trakovi

32354800-7

Oprijemljiva folija

32360000-4

Oprema za interfon

32400000-7

Omrežja

32410000-0

Lokalno omrežje

32411000-7

Obročno omrežje na žeton

32412000-4

Komunikacijsko omrežje

32412100-5

Telekomunikacijsko omrežje

32412110-8

Internet

32412120-1

Intranet

32413000-1

Integrirano omrežje

32413100-2

Usmerjevalniki za omrežja

32415000-5

Omrežje ethernet

32416000-2

Omrežje ISDN

32416100-3

Omrežje ISDX

32417000-9

Multimedijska omrežja

32418000-6

Radijsko omrežje

32420000-3

Oprema za omrežje

32421000-0

Omrežni kabli

32422000-7

Komponente omrežja

32423000-4

Omrežna vozlišča

32424000-1

Omrežna infrastruktura

32425000-8

Omrežni operacijski sistem

32426000-5

Sistem omrežnega založništva

32427000-2

Omrežni sistem

32428000-9

Posodobitev omrežja

32429000-6

Oprema za telefonska omrežja

32430000-6

Prostrano omrežje

32440000-9

Naprave za telemetrijo in terminale

32441000-6

Naprave za telemetrijo

32441100-7

Sistem nadzora telemetrije

32441200-8

Sistem telemetrije in krmiljenja

32441300-9

Sistem telematike

32442000-3

Terminalska oprema

32442100-4

Priključne plošče

32442200-5

Končniške omarice

32442300-6

Terminalski emulatorji

32442400-7

Priključni bloki

32500000-8

Telekomunikacijska oprema in potrebščine

32510000-1

Sistem za brezžične telekomunikacije

32520000-4

Kabli in oprema za telekomunikacije

32521000-1

Telekomunikacijski kabel

32522000-8

Telekomunikacijska oprema

32523000-5

Telekomunikacijske naprave

32524000-2

Telekomunikacijski sistem

32530000-7

Oprema za komunikacije preko satelita

32531000-4

Oprema za satelitske komunikacije

32532000-1

Satelitski krožniki

32533000-8

Satelitske zemeljske postaje

32534000-5

Satelitske ploščadi

32540000-0

Stikalna polja

32541000-7

Oprema za stikalne plošče

32542000-4

Stikalne plošče

32543000-1

Telefonska posredovalna mesta

32544000-8

Oprema za zasebne avtomatske naročniške centrale

32545000-5

Sistemi za zasebne avtomatske naročniške centrale

32546000-2

Digitalna komutacijska oprema

32546100-3

Digitalne stikalne plošče

32547000-9

Vakuumske stikalne plošče

32550000-3

Telefonska oprema

32551000-0

Telefonski kabli in pripadajoča oprema

32551100-1

Telefonski priključki

32551200-2

Telefonske centrale

32551300-3

Telefonske slušalke

32551400-4

Telefonsko omrežje

32551500-5

Telefonski kabli

32552000-7

Električni aparati za žično telefonijo in žično telegrafijo

32552100-8

Telefonski aparati

32552110-1

Brezžični telefoni

32552120-4

Telefonski stebrički

32552130-7

Javni telefoni

32552140-0

Oprema za javne telefone

32552150-3

Telefoni za slabovidne

32552160-6

Telefoni za gluhoneme

32552200-9

Teleprinterji

32552300-0

Telefonski ali telegrafski komutacijski aparati

32552310-3

Digitalne telefonske centrale

32552320-6

Multipleksorji

32552330-9

Telefonski komutacijski aparati

32552400-1

Aparati za pretvarjanje avdiofrekvenčnih signalov

32552410-4

Modemi

32552420-7

Frekvenčni pretvornik

32552430-0

Oprema za kodiranje

32552500-2

Aparati za teletekst

32552510-5

Terminali za videotekst

32552520-8

Oprema za telekse

32552600-3

Govorne naprave pri vratih

32553000-4

Deli za električne telefonske in telegrafske aparate

32560000-6

Materiali iz optičnih vlaken

32561000-3

Priključki iz optičnih vlaken

32562000-0

Kabli iz optičnih vlaken

32562100-1

Kabli iz optičnih vlaken za prenos informacij

32562200-2

Optični kabli za telekomunikacije

32562300-3

Kabli iz optičnih vlaken za prenos podatkov

32570000-9

Komunikacijska oprema

32571000-6

Komunikacijska infrastruktura

32572000-3

Komunikacijski kabel

32572100-4

Komunikacijski kabel z več električnimi vodniki

32572200-5

Komunikacijski kabel s koaksialnimi vodniki

32572300-6

Komunikacijski kabel za posebne namene

32573000-0

Komunikacijski krmilni sistem

32580000-2

Oprema v zvezi z obdelavo podatkov

32581000-9

Oprema za posredovanje podatkov

32581100-0

Kabel za prenos podatkov

32581110-3

Kabel za prenos podatkov z več električnimi vodniki

32581120-6

Kabel za prenos podatkov s koaksialnimi vodniki

32581130-9

Kabel za prenos podatkov za posebne namene

32581200-1

Oprema za telefaks

32581210-4

Dodatna oprema in komponente opreme za telefaks

32582000-6

Nosilci podatkov

32583000-3

Nosilci podatkov in zvoka

32584000-0

Posneti nosilci podatkov

33000000-0

Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego

33100000-1

Medicinska oprema

33110000-4

Oprema za slikanje za medicinske, zobozdravstvene in veterinarske namene

33111000-1

Rentgenske naprave

33111100-2

Rentgenska miza

33111200-3

Rentgenski oddelki

33111300-4

Naprave za rentgensko razvijanje

33111400-5

Naprave za rentgensko fluoroskopijo

33111500-6

Rentgenska oprema za zobozdravniško uporabo

33111600-7

Naprave za radiografijo

33111610-0

Enota za magnetno resonanco

33111620-3

Kamere z gama žarki

33111640-9

Termografi

33111650-2

Naprave za mamografijo

33111660-5

Merilec kostne gostote (denzitometer kostnine)

33111700-8

Prostor za angiografijo

33111710-1

Potrebščine za angiografijo

33111720-4

Naprave za angiografijo

33111721-1

Naprave za digitalno angiografijo

33111730-7

Potrebščine za angioplastiko

33111740-0

Naprave za angioplastiko

33111800-9

Sistem za rentgensko diagnostiko

33112000-8

Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje

33112100-9

Naprava za ultrazvočno preiskavo srca

33112200-0

Enota za ultrazvok

33112300-1

Naprave za ultrazvočno skeniranje

33112310-4

Barvni doppler

33112320-7

Dopplerska oprema

33112330-0

Ehoencefalografi

33112340-3

Ehokardiografi

33113000-5

Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc

33113100-6

Naprave za skeniranje na osnovi magnetne resonance

33113110-9

Naprava za skeniranje na osnovi jedrske magnetne resonance

33114000-2

Naprave za spektroskopijo

33115000-9

Naprave za tomografijo

33115100-0

CT skener

33115200-1

CAT skener

33120000-7