ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 60

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
5. marec 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 200/2008 z dne 4. marca 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

13

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 201/2008 z dne 4. marca 2008 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

15

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 202/2008 z dne 4. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede števila in poimenovanja znanstvenih svetov Evropske agencije za varnost hrane ( 1 )

17

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 203/2008 z dne 4. marca 2008 o spremembi Priloge III k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora v zvezi z gamithromycinom ( 1 )

18

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 204/2008 z dne 4. marca 2008 o določitvi uvoznih dajatev za manj brušeni in dobro brušeni riž od 5. marca 2008

21

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2008/188/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Maldivi o nekaterih vidikih zračnih prevozov

22

 

 

2008/189/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Gruzije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

23

 

 

2008/190/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

24

 

 

2008/191/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov

25

 

 

2008/192/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vzhodno Republiko Urugvaj o nekaterih vidikih zračnih prevozov

26

 

 

2008/193/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov

27

 

 

2008/194/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Singapur o nekaterih vidikih zračnih prevozov

28

 

 

2008/195/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kirgiško republiko o nekaterih vidikih zračnih prevozov

29

 

 

2008/196/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

30

 

 

2008/197/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Paragvaj o nekaterih vidikih zračnih prevozov

31

 

 

2008/198/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

32

 

 

2008/199/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 28. februarja 2008 o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

33

 

 

Komisija

 

 

2008/200/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 20. februarja 2008 o zaključku postopka preverjanja trgovinske prakse Argentine v zvezi z uvozom tekstilnih izdelkov in oblačil

34

 

 

2008/201/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 28. februarja 2008 o imenovanju Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za organ za izvrševanje nekaterih nalog na podlagi Uredbe (ES) št. 1042/2006 in o spremembi Sklepa 2007/166/ES o sprejetju seznama inšpektorjev Skupnosti in inšpekcijskih sredstev

36

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/1


UREDBA SVETA (ES) št. 199/2008

z dne 25. februarja 2008

o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (3) določa, da mora Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (v nadaljnjem besedilu „STECF“) redno ocenjevati upravljanje živih vodnih virov, vključno z biološkim, gospodarskim, okoljskim, socialnim in tehničnim vidikom.

(2)

Kodeks odgovornega ribištva Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo in Sporazum v zvezi z ohranjanjem in upravljanjem čezconskih staležev rib poudarjata potrebo po razvoju raziskovanja in zbiranja podatkov, da bi izboljšali znanstvena spoznanja sektorja.

(3)

V skladu s cilji skupne ribiške politike (v nadaljnjem besedilu „SRP“) o ohranjevanju, upravljanju in izkoriščanju živih vodnih virov v vodah zunaj Skupnosti mora Skupnost sodelovati v prizadevanjih za ohranitev ribolovnih virov, predvsem v skladu z določbami, sprejetimi v sporazumih o partnerstvu v ribiškem sektorju ali s strani regionalnih organizacij za upravljanje ribištva.

(4)

Svet je 23. januarja 2003 sprejel Sklepe o Sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu, ki določa „Akcijski načrt Skupnosti za vključitev zahtev glede varovanja okolja v skupno ribiško politiko“ z vodilnimi načeli, ukrepi upravljanja in delovnim programom, da bi se približali ekosistemskemu pristopu k upravljanju ribištva.

(5)

Svet je 13. oktobra 2003 sprejel Sklepe o Sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izboljšanju znanstvenega in tehničnega svetovanja za upravljanje ribištva Skupnosti, v katerem so opisane potrebe Skupnosti po znanstvenem svetovanju z opredelitvijo območij, ki jih je treba okrepiti, in predlogom možnih kratkoročnih in dolgoročnih rešitev.

(6)

Uredbo Sveta (ES) št. 1543/2000 z dne 29. junija 2000 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje in upravljanje podatkov, ki so potrebni za vodenje skupne ribiške politike (4), bi bilo treba spremeniti tako, da se upoštevajo pristop k upravljanju ribištva na osnovi flote, potreba po vzpostavitvi ekosistemskega pristopa, potreba po izboljšani kakovosti, popolnosti in širšem dostopu do ribiških podatkov, učinkovitejša podpora nudenja znanstvenega svetovanja in spodbujanje sodelovanja med državami članicami.

(7)

Naslednje veljavne uredbe na področju zbiranja in upravljanja ribiških podatkov vsebujejo določbe o zbiranju in upravljanju podatkov v zvezi z ribiškimi plovili, njihovimi dejavnostmi in ulovi ter o spremljanju cen, ki bi jih bilo treba upoštevati v tej uredbi, da se poenostavita zbiranje in uporaba teh podatkov v okviru SRP in da ne pride do podvajanja zbiranja podatkov: Uredba Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (5), Uredba Sveta (ES) št. 788/96 z dne 22. aprila 1996 o predložitvi statističnih podatkov držav članic o ribogojni proizvodnji (6), Uredba Komisije (ES) št. 2091/98 z dne 30. septembra 1998 v zvezi s segmentacijo ribiške flote Skupnosti in ribolovnega napora v povezavi z večletnimi usmerjevalnimi programi (7), Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode iz ribogojstva (8), Uredba Sveta (ES) št. 2347/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi posebnih pogojev dostopa in z njimi povezanih pravil za ribolov globokomorskih staležev (9), Uredba Sveta (ES) št. 1954/2003 z dne 4. novembra 2003 o upravljanju ribolovnega napora v zvezi z nekaterimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti (10), Uredba Komisije (ES) št. 2244/2003 z dne 18. decembra 2003 o podrobnih pravilih v zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil (11), Uredba Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (12), Uredba Sveta (ES) št. 812/2004 z dne 26. aprila 2004 o podrobnih pravilih v zvezi z naključnimi ulovi kitov in delfinov pri ribolovu (13), Uredba (ES) št. 1921/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o predložitvi statističnih podatkov o iztovoru ribiških proizvodov v državah članicah (14), Uredba Sveta (ES) št. 1966/2006 z dne 21. decembra 2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju (15) in Uredba Sveta (ES) št. 1100/2007 z dne 18. septembra 2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje (16).

(8)

Podatki, zbrani za namene znanstvenega vrednotenja, bi morali vsebovati informacije o flotah in njihovih dejavnostih, biološke podatke o ulovu, vključno z zavržki, podatke raziskovanj staležev rib in o vplivih na okolje, ki jih lahko ima ribištvo na morski ekosistem. Vsebovati bi morali tudi podatke, ki pojasnjujejo oblikovanje cen, ter druge podatke, ki so lahko v pomoč pri ocenjevanju gospodarskega položaja ribolovnih podjetij, ribogojstva in predelovalne industrije ter zaposlitvenih trendov v teh sektorjih.

(9)

Da bi se zaščitili in ohranili živi vodni viri in njihovo trajnostno izkoriščanje, bi bilo treba postopno izvajati ekosistemski pristop k upravljanju ribištva. Zato bi bilo treba te podatke zbirati, da se ocenijo učinki ribištva na morski ekosistem.

(10)

Izvajanje programov Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo ribiških podatkov bi moralo biti v neposredni pristojnosti držav članic. Temu primerno bi morale države članice oblikovati svoje nacionalne programe, skladne s programom Skupnosti.

(11)

Potrebno je, da države članice sodelujejo med seboj, pa tudi s tretjimi državami in usklajujejo svoje nacionalne programe glede zbiranja podatkov o isti morski regiji in regijah, ki pokrivajo pripadajoče celinske vode.

(12)

Na ravni Skupnosti bi bilo treba določiti prednostne naloge, pa tudi postopke za zbiranje in obdelavo podatkov v Skupnosti, s čimer bi se zagotovila usklajenost celotnega sistema, z oblikovanjem stabilnega večletnega regionalnega okvira pa bi se izboljšala stroškovna učinkovitost.

(13)

Podatke, na katere se nanaša ta uredba, bi bilo treba vnesti v računalniško podprte nacionalne zbirke podatkov, da bi bili dostopni Komisiji in da bi se lahko poslali končnim uporabnikom. V interesu znanstvenikov je, da so podatki, pri katerih osebna identifikacija ni mogoča, na voljo vsem, ki se zanimajo za analizo teh podatkov.

(14)

Upravljanje ribolovnih virov zahteva obdelavo podrobnih podatkov za obravnavo posebnih vprašanj. V tem okviru bi morale države članice prenesti podatke, potrebne za znanstveno analizo, in poskrbeti, da imajo za to tehnične zmogljivosti. Po potrebi bo treba podrobne podatke združiti pred njihovim prenosom do ravni združevanja, kot je navedeno v zahtevi končnih uporabnikov.

(15)

Obveznosti v zvezi z dostopom do podatkov, ki jih ureja ta uredba, ne posegajo v obveznosti držav članic iz Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju (17) ter iz Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (18).

(16)

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov za namene te uredbe urejata Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (19) in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (20).

(17)

Uresničevanje nacionalnih programov za zbiranje in upravljanje ribiških podatkov bo zahtevalo precejšnje izdatke. Korist teh programov se lahko v celoti uresniči le na ravni Skupnosti. Zato bi bilo treba določiti finančni prispevek Skupnosti k stroškom držav članic, in sicer v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava (21).

(18)

Če Komisija ugotovi, da je zadevni izdatek povezan z nepravilnostmi, bi bilo treba predvideti finančne popravke v skladu s členom 28 Uredbe (ES) št. 861/2006.

(19)

Zelo pomembno je pravilno izvajanje nacionalnih programov, zlasti pa spoštovanje rokov, nadzor kakovosti, potrditev in pošiljanje zbranih podatkov. Zaradi tega bi moral biti finančni prispevek Skupnosti odvisen od spoštovanja rokov, nadzora kakovosti, skladnosti z dogovorjenimi standardi kakovosti in dostavo podatkov. V ta namen bi bilo treba uvesti sistem finančnih sankcij, povezan z neupoštevanjem teh pogojev.

(20)

Da bi se izboljšala zanesljivost znanstvenega svetovanja, potrebnega za vodenje SRP, bi se morale države članice in Komisija usklajevati in sodelovati v ustreznih mednarodnih znanstvenih telesih.

(21)

Prednost bi bilo treba dati zagotavljanju navzočnosti ustreznih znanstvenih izvedencev v strokovnih skupinah, ki izvajajo znanstveno vrednotenje, potrebno za vodenje SRP.

(22)

O izvajanju določb o zbiranju podatkov bi se bilo treba posvetovati z znanstveniki in obvestiti tiste, ki delajo v ribiški industriji, ter druge interesne skupine. Ustrezna telesa, pri katerih je mogoče pridobiti potrebna mnenja, so STECF, ustanovljen s Sklepom Komisije 2005/629/ES (22), Svetovalni odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen s Sklepom Komisije 1999/478/ES (23), in regionalni svetovalni sveti, ustanovljeni s Sklepom Sveta 2004/585/ES (24).

(23)

Da bi se omogočilo ustrezno izvajanje te uredbe, bi moral upravni odbor zagotoviti tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo. Ukrepe, ki so potrebni za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (25).

(24)

Na podlagi preteklih izkušenj in novih potreb je primerno razveljaviti Uredbo Sveta (ES) št. 1543/2000 in jo nadomestiti s to uredbo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

1.   Ta uredba določa pravila o:

(a)

zbiranju in upravljanju bioloških, tehničnih, okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov o ribiškem sektorju v okviru večletnih programov;

(b)

uporabi podatkov o ribiškem sektorju v okviru skupne ribiške politike (v nadaljnjem besedilu „SRP“) za znanstvene analize.

2.   Ta uredba določa tudi določbe za izboljšanje znanstvenega svetovanja, potrebnega za izvajanje SRP.

3.   Ta uredba ne posega v obveznosti iz Direktive 95/46/ES, Uredbe (ES) št. 45/2001, Direktive 2003/4/ES in Uredbe (ES) št. 1367/2006.

Člen 2

Opredelitve

Za namen te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„ribiški sektor“ pomeni dejavnosti, povezane z gospodarskim ribištvom, rekreacijskim ribolovom, ribogojstvom in industrijo za predelavo ribiških proizvodov;

(b)

„ribogojstvo“ pomeni rejo ali gojenje vodnih organizmov z uporabo metod, ki so namenjene povečanju proizvodnje teh organizmov prek naravnih zmogljivosti okolja; v fazi reje ali gojenja, vse do časa spravila in vključno z njim, ostanejo organizmi v lasti fizične ali pravne osebe;

(c)

„rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki žive vodne vire izkoriščajo za rekreacijo ali šport;

(d)

„morske regije“ pomenijo geografska območja iz Priloge I k Sklepu Sveta št. 2004/585/ES ter območja, ki so jih vzpostavile regionalne organizacije za upravljanje ribištva;

(e)

„osnovni podatki“ pomenijo podatke, povezane s posameznimi plovili, fizičnimi ali pravnimi osebami ali posameznimi vzorci;

(f)

„metapodatki“ pomenijo podatke, ki dajejo kakovostne in količinske informacije o zbranih osnovnih podatkih;

(g)

„podrobni podatki“ pomenijo podatke, ki temeljijo na osnovnih podatkih, v obliki, ki onemogoča neposredno ali posredno identifikacijo fizičnih ali pravnih oseb;

(h)

„zbirni podatki“ pomenijo rezultat povzetka osnovnih ali podrobnih podatkov za posebne analitične namene;

(i)

„končni uporabniki“ pomenijo telesa, ki imajo z raziskovalnega ali upravljalnega vidika interes za znanstveno analizo podatkov o ribiškem sektorju;

(j)

„vzorčenje na osnovi flote in ribištva“ pomeni pregledovanje zbirk bioloških, tehničnih in socialno-ekonomskih podatkov, ki temelji na dogovorjenih regionalnih ribolovnih vrstah in segmentih flote;

(k)

„ribiško plovilo Skupnosti“ pomeni plovilo, kot je opredeljeno v členu 3(d) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

POGLAVJE II

ZBIRANJE, UPRAVLJANJE IN UPORABA PODATKOV V OKVIRU VEČLETNIH PROGRAMOV

ODDELEK 1

Program skupnosti in nacionalni programi

Člen 3

Program Skupnosti

1.   Večletni program Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo bioloških, tehničnih, okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov v zvezi z:

(a)

gospodarskim ribištvom, ki ga opravljajo ribiška plovila Skupnosti:

(i)

v vodah Skupnosti, vključno z gospodarskim ribištvom jegulje in lososa v celinskih vodah;

(ii)

zunaj voda Skupnosti;

(b)

rekreacijskim ribolovom znotraj voda Skupnosti, vključno z rekreacijskim ribolovom jegulje in lososa v celinskih vodah;

(c)

dejavnostmi ribogojstva v zvezi z morskimi vrstami, vključno z jeguljami in lososom, v vodah držav članic in Skupnosti;

(d)

predelovalno industrijo ribiških proizvodov;

se določi v skladu s postopkom iz člena 27(2).

2.   Programi Skupnosti se sestavijo za obdobje treh let. Prvo obdobje zajema leti 2009 in 2010.

Člen 4

Nacionalni programi

1.   Države članice brez poseganja v svoje obveznosti glede zbiranja podatkov, ki izhajajo iz prava Skupnosti, v okviru večletnega nacionalnega programa (v nadaljnjem besedilu „nacionalni program“), pripravljenega v skladu s programom Skupnosti, zbirajo osnovne biološke, tehnične, okoljske in socialno-ekonomske podatke.

2.   V okvir nacionalnega programa spadajo predvsem naslednje zadeve, kakor je določeno v oddelku 2:

(a)

večletni programi vzorčenja;

(b)

shema za spremljanje gospodarskega ribištva in rekreacijskega ribolova na morju, kadar je to potrebno;

(c)

shema za raziskave na morju;

(d)

shema za upravljanje in uporabo podatkov za namene znanstvene analize.

3.   V nacionalne programe se vključijo postopki in metode, ki jih je treba uporabljati pri zbiranju in analiziranju podatkov ter pri ocenjevanju njihove pravilnosti in natančnosti.

4.   Države članice svoje nacionalne programe predložijo v odobritev Komisiji. Predložijo jih elektronsko do roka, v obliki in na naslov, ki jih določi Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(2).

5.   Prvi nacionalni programi obsegajo dejavnosti za leti 2009 in 2010.

Člen 5

Usklajevanje in sodelovanje

1.   Države članice uskladijo svoje nacionalne programe z drugimi državami članicami v isti morski regiji in si prizadevajo za uskladitev svojih ukrepov s tretjimi državami, ki imajo suverenost ali pristojnost nad vodami iste morske regije. V ta namen lahko Komisija organizira regionalne usklajevalne sestanke, da se državam članicam pomaga pri usklajevanju nacionalnih programov in izvajanju zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov v isti regiji.

2.   Da bi se upoštevala vsa morebitna priporočila, dana na regionalni ravni na regionalnih usklajevalnih sestankih, države članice med programskim obdobjem po potrebi predložijo spremembe svojih nacionalnih programov. Te spremembe se pošljejo Komisiji najpozneje dva meseca pred letom izvedbe.

3.   Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 27(2).

Člen 6

Vrednotenje in odobritev nacionalnih programov

1.   Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) ovrednoti:

(a)

skladnost nacionalnih programov in vseh njihovih sprememb s členoma 4 in 5 ter

(b)

znanstveno ustreznost podatkov, ki jih morajo vsebovati nacionalni programi za namene iz člena 1(1), in kakovost predlaganih metod in postopkov.

2.   Če se na podlagi vrednotenja STECF iz odstavka 1 pokaže, da nacionalni program ni v skladu s členoma 4 in 5 oziroma ne zagotavlja znanstvene ustreznosti podatkov ali zadostne kakovosti predlaganih metod in postopkov, Komisija nemudoma obvesti zadevno državo članico in predlaga spremembe tega programa. Zadevna država članica na podlagi tega Komisiji predloži spremenjeni nacionalni program.

3.   Komisija odobri nacionalne programe in njihove spremembe v skladu s členom 5(2) na osnovi vrednotenja, ki ga opravi STECF, in ocene stroškov, ki jo opravijo njene službe.

Člen 7

Vrednotenje in odobritev rezultatov nacionalnih programov

1.   Države članice vsako leto predložijo Komisiji poročilo o izvajanju nacionalnih programov. Predložijo jih do roka, v obliki in na naslov, ki jih določi Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(2).

2.   STECF ovrednoti:

(a)

izvajanje nacionalnih programov, ki jih odobri Komisija v skladu s členom 6(3), in

(b)

kakovost podatkov, ki jih zberejo države članice.

3.   Komisija ovrednoti izvajanje nacionalnih programov na podlagi:

(a)

vrednotenja, ki ga opravi STECF;

(b)

posvetovanja z ustreznimi regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva, katerih pogodbenica ali opazovalka je Skupnost, ter z ustreznimi mednarodnimi znanstvenimi telesi, in

(c)

ocene stroškov, ki jo opravijo njene službe.

Člen 8

Finančna pomoč Skupnosti

1.   Finančna pomoč Skupnosti za nacionalne programe se izvaja v skladu s pravili iz Uredbe (ES) št. 861/2006.

2.   Osnovni podatki iz člena 9 Uredbe (ES) št. 861/2006 zajemajo le tiste dele nacionalnih programov držav članic, ki izvajajo program Skupnosti.

3.   Finančna pomoč Skupnosti za nacionalne programe se dodeli, če so pravila iz te uredbe v celoti upoštevana.

4.   Komisija lahko potem, ko je zadevnim državam članicam zagotovila možnost, da dajo izjavo, prekine in/ali obnovi finančno pomoč Skupnosti, če:

(a)

vrednotenje iz člena 7 pokaže, da izvajanje nacionalnih programov ni v skladu s to uredbo, ali

(b)

posvetovanje iz člena 7(3)(b) pokaže, da države članice niso zagotovile podatkov v skladu s členoma 16(3) in 20(1), ali

(c)

nadzor kakovosti podatkov in obdelava podatkov nista bila v skladu s členoma 14(2) in 17.

5.   Brez poseganja v odstavek 3 lahko Komisija, potem ko je zadevnim državam članicam zagotovila možnost, da dajo izjavo, tudi zmanjša finančno pomoč v naslednjih okoliščinah:

(a)

če nacionalni program ni bil predložen Komisiji do datuma, določenega v skladu s členom 4(4);

(b)

če poročilo ni bilo predloženo Komisiji do datuma, določenega v skladu s členom 7(1);

(c)

če je končni uporabnik vložil uradno zahtevo za podatke, vendar podatkov zadevni končni uporabnik ni prejel v skladu s členoma 20(2) in 20(3), oziroma nadzor kakovosti in obdelava teh podatkov nista bila v skladu s členoma 14(2) in 17.

6.   Zmanjšanje finančne pomoči Skupnosti iz odstavkov 4 in 5 je sorazmerno s stopnjo neusklajenosti. Zmanjšanje finančne pomoči Skupnosti iz odstavka 5 se izvaja postopoma ter ne presega 25 % skupnih letnih stroškov nacionalnega programa.

7.   Podrobna pravila za uporabo zmanjšanja iz odstavka 6 se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 27(2).

ODDELEK 2

Zahteve v zvezi s postopkom zbiranja podatkov

Člen 9

Programi vzorčenja

1.   Države članice pripravijo večletne nacionalne programe vzorčenja.

2.   Večletni nacionalni programi vzorčenja vsebujejo zlasti:

(a)

vzorčni načrt za biološke podatke po vzorčenju na osnovi flote in ribištva, po potrebi vključno z rekreacijskim ribolovom;

(b)

vzorčni načrt za ekosistemske podatke, ki omogoča oceno vpliva ribiškega sektorja na morski ekosistem in ki prispeva k spremljanju stanja morskega ekosistema;

(c)

vzorčni načrt za socialno-ekonomske podatke, ki omogoča oceno gospodarskega položaja ribiškega sektorja, analizo njegove uspešnosti v določenem času ter izvedbo presoje vpliva sprejetih ali predlaganih ukrepov.

3.   Protokoli in metode, ki jih predložijo države članice in ki se uporabljajo za oblikovanje nacionalnih programov vzorčenja, so, kolikor je to mogoče:

(a)

določen čas stabilni;

(b)

standardizirani znotraj regij;

(c)

v skladu s standardi kakovosti, ki so jih določile ustrezne regionalne organizacije za upravljanje ribištva, katerih pogodbenica ali opazovalka je Skupnost, ali ustrezna mednarodna znanstvena telesa.

4.   Pravilnost in natančnost zbranih podatkov se po potrebi sistematično ocenjujeta.

Člen 10

Dostop do območij vzorčenja

Države članice izvajalcem vzorčenja, ki jih določi telo, odgovorno za izvajanje nacionalnega programa, za namen opravljanja njihovih nalog zagotovijo dostop do:

(a)

vseh iztovarjanj, kadar je to primerno vključno s pretovarjanji in prenosi na ribogojstvo;

(b)

registrov plovil in poslovnih registrov, ki jih vodijo javni organi in ki so pomembni za zbiranje ekonomskih podatkov;

(c)

ekonomskih podatkov podjetij, povezanih z ribištvom.

Člen 11

Spremljanje gospodarskega ribištva in rekreacijskega ribolova na morju

1.   Kadar je to potrebno za namene zbiranja podatkov v okviru nacionalnih programov, države članice sestavijo in izvajajo spremljanje gospodarskega ribištva in rekreacijskega ribolova na morju.

2.   Naloge v okviru spremljanja na morju določijo države članice.

3.   Kapitani ribiških plovil Skupnosti sprejmejo na krov izvajalce vzorčenja, ki so dejavni v okviru sheme spremljanja na morju in ki jih določi telo, odgovorno za izvajanje nacionalnega programa, in z njimi sodelujejo, da bi jim omogočili opravljanje njihovih nalog, dokler se nahajajo na krovu ribiškega plovila Skupnosti.

4.   Kapitani ribiških plovil Skupnosti lahko sprejem izvajalcev vzorčenja, ki so dejavni v okviru sheme spremljanja na morju, na krov zavrnejo samo na podlagi očitnega pomanjkanja prostora na plovilu ali zaradi varnostnih razlogov v skladu z nacionalno zakonodajo. V teh primerih se podatki zberejo s programom samovzorčenja, ki ga izvede posadka ribiškega plovila Skupnosti in ki ga oblikuje in nadzira telo, odgovorno za izvajanje nacionalnega programa.

Člen 12

Raziskave na morju

1.   Države članice izvajajo raziskave na morju, da bi ocenile številčnost in porazdelitev staležev, neodvisno od podatkov iz gospodarskega ribištva, ter da bi ocenile vpliv ribolovne dejavnosti na okolje.

2.   Seznam raziskav na morju, ki so upravičene do finančne pomoči Skupnosti, se sprejme v skladu s postopkom iz člena 27(2).

POGLAVJE III

POSTOPEK UPRAVLJANJA PODATKOV

Člen 13

Shranjevanje podatkov

Države članice:

(a)

zagotovijo, da so osnovni podatki, zbrani v okviru nacionalnih programov, varno shranjeni v računalniško podprtih zbirkah podatkov, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se ti podatki obravnavajo kot zaupni;

(b)

zagotovijo, da so metapodatki, ki se nanašajo na osnovne socialno-ekonomske podatke in se zbirajo v okviru nacionalnih programov, varno shranjeni v računalniško podprtih zbirkah podatkov;

(c)

sprejmejo vse potrebne tehnične ukrepe, da bi takšne podatke zaščitili pred kakršnim koli naključnim ali nedovoljenim uničenjem, naključno izgubo, propadanjem, posredovanjem ali nepooblaščenimi dostopi.

Člen 14

Nadzor in potrditev kakovosti podatkov

1.   Države članice so odgovorne za kakovost in popolnost osnovnih podatkov, zbranih v okviru nacionalnih programov, ter iz njih izpeljanih podrobnih in zbirnih podatkov, ki so posredovani končnim uporabnikom.

2.   Države članice zagotovijo:

(a)

da so osnovni podatki, zbrani v okviru nacionalnih programov, ustrezno pregledani za morebitne napake v okviru ustreznih postopkov nadzora kakovosti;

(b)

da so podrobni in zbirni podatki, izpeljani iz osnovnih podatkov, zbranih v okviru nacionalnih programov, potrjeni pred njihovim posredovanjem končnim uporabnikom;

(c)

da so postopki zagotavljanja kakovosti osnovnih, podrobnih in zbirnih podatkov iz (a) in (b) oblikovani v skladu s postopki, ki so jih sprejela mednarodna znanstvena telesa, regionalne organizacije za upravljanje ribištva in STECF.

POGLAVJE IV

UPORABA PODATKOV, ZBRANIH V OKVIRU SRP

Člen 15

Zajeti podatki

1.   Določbe tega poglavja veljajo za vse podatke, zbrane:

(a)

v okviru uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 788/96, (ES) št. 2091/98, (ES) št. 104/2000, (ES) št. 2347/2002, (ES) št. 1954/2003, (ES) št. 2244/2003, (ES) št. 26/2004, (ES) št. 812/2004; (ES) št. 1921/2006, (ES) št. 1966/2006 in (ES) št. 1100/2007;

(b)

v okviru te uredbe:

(i)

podatki o dejavnosti plovil na osnovi informacij satelitskega spremljanja in drugih sistemov spremljanja zahtevane oblike;

(ii)

podatki, ki omogočajo zanesljivo oceno skupne količine ulovov na stalež glede na opredeljene regionalne ribolovne vrste in segmente flote, geografsko območje in časovno obdobje, vključno z zazvržki in, kadar je to primerno, podatki o ulovih pri rekreacijskem ribolovu;

(iii)

vsi biološki podatki, potrebni za oceno položaja izkoriščenih staležev;

(iv)

ekosistemski podatki, potrebni za oceno vpliva ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem;

(v)

socialno-ekonomski podatki ribiškega sektorja.

2.   Države članice pri zbiranju podatkov iz odstavka 1 zagotovijo, da ne pride do kakršnega koli podvajanja.

Člen 16

Dostop do osnovnih podatkov in njihov prenos

1.   Države članice zaradi preverjanja obstoja osnovnih podatkov, zbranih v skladu s členom 4(1), razen socialno-ekonomskih podatkov, zagotovijo, da so računalniško podprte nacionalne zbirke podatkov iz člena 13(a) dostopne Komisiji.

2.   Države članice zaradi preverjanja socialno-ekonomskih podatkov, zbranih v skladu s členom 4(1), zagotovijo, da so računalniško podprte nacionalne zbirke podatkov iz člena 13(b) dostopne Komisiji.

3.   Države članice brez poseganja v obveznosti, ki izhajajo iz drugih predpisov Skupnosti, in da Komisiji zagotovijo učinkovit in neoviran dostop do svojih računalniško podprtih nacionalnih zbirk podatkov iz odstavkov 1 in 2, sklenejo sporazume s Komisijo.

4.   Države članice zagotovijo, da se osnovni podatki, zbrani v okviru raziskav na morju, predložijo mednarodnim znanstvenim organizacijam in ustreznim znanstvenim telesom znotraj regionalnih organizacij za upravljanje ribištva v skladu z mednarodnimi obveznostmi Skupnosti in držav članic.

Člen 17

Obdelava osnovnih podatkov

1.   Države članice osnovne podatke obdelajo v podatkovne sklope podrobnih in zbirnih podatkov v skladu z:

(a)

ustreznimi mednarodnimi standardi, kjer ti obstajajo;

(b)

protokoli, dogovorjenimi na mednarodni ali regionalni ravni, kjer ti obstajajo.

2.   Države članice končnim uporabnikom in Komisiji po potrebi zagotovijo opis metod, uporabljenih pri obdelavi zahtevanih podatkov, in njihove statistične lastnosti.

Člen 18

Predložitev podrobnih in zbirnih podatkov

1.   Države članice dajo končnim uporabnikom na voljo podrobne in zbirne podatke za podporo znanstvene analize:

(a)

kot osnovo za svetovanje pri upravljanju ribištva, vključno z regionalnimi svetovalnimi sveti;

(b)

v interesu javne razprave in udeležbe interesnih skupin pri razvoju politike;

(c)

za namen znanstvenega objavljanja.

2.   Zaradi zagotovitve anonimnosti lahko države članice po potrebi zavrnejo zahtevo, da končnim uporabnikom za namene iz odstavka 1(b) priskrbijo podatke o dejavnosti plovil na osnovi informacij satelitskega spremljanja plovil.

Člen 19

Prenos podrobnih in zbirnih podatkov

Države članice podrobne in zbirne podatke prenesejo v varni elektronski obliki.

Člen 20

Postopek prenosa podrobnih in zbirnih podatkov

1.   Države članice zagotovijo, da so ustrezni podrobni in zbirni podatki, ki se redno pošiljajo, pravočasno predloženi ustreznim regionalnim organizacijam za upravljanje ribištva, katerih pogodbenica ali opazovalka je Skupnost, in ustreznim mednarodnim znanstvenim telesom v skladu z mednarodnimi obveznostmi Skupnosti in držav članic.

2.   Kadar se podrobni in zbirni podatki zahtevajo za namen posebne znanstvene analize, države članice zagotovijo, da se podatki končnim uporabnikom priskrbijo:

(a)

za namen iz člena 18(1)(a) v roku enega meseca od prejema zahteve za te podatke;

(b)

za namen iz člena 18(1)(b) v roku dveh mesecev od prejema zahteve za te podatke.

3.   Kadar se podrobni in zbirni podatki zahtevajo za namen znanstvenega objavljanja iz člena 18(1)(c), države članice:

(a)

lahko zaradi zaščite strokovnih interesov zbirateljev podatkov ustavijo prenos podatkov končnim uporabnikom za obdobje treh let od datuma, ko so bili podatki zbrani. Države članice o takšni odločitvi obvestijo končne uporabnike in Komisijo. V ustrezno utemeljenih primerih lahko Komisija odobri podaljšanje tega obdobja;

(b)

zagotovijo, da se končnim uporabnikom priskrbijo podatki v roku dveh mesecev po prejemu zahteve za te podatke, če je to triletno obdobje že poteklo.

4.   Države članice lahko prenos podrobnih in zbirnih podatkov zavrnejo samo:

(a)

če obstaja tveganje identifikacije fizične in/ali pravne osebe, pri čemer lahko država članica predlaga drugačna sredstva za izpolnitev potrebe končnega uporabnika, ki zagotavljajo anonimnost;

(b)

v primerih iz člena 22(3);

(c)

če so taisti podatki že dostopni v drugi obliki ali formatu, ki je končnim uporabnikom zlahka dostopen.

5.   Kadar se podatki, ki jih zahtevajo končni uporabniki, razen ustreznih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, katerih pogodbenica ali opazovalka je Skupnost, in ustreznih mednarodnih znanstvenih teles, razlikujejo od podatkov, ki so bili že predloženi ustreznim regionalnim organizacijam za upravljanje ribištva, katerih pogodbenica ali opazovalka je Skupnost, in ustreznim mednarodnim znanstvenim telesom, lahko države članice navedenim končnim uporabnikom zaračunajo dejanske stroške pridobitve podatkov in, če je potrebno, združitve podatkov pred njihovim prenosom.

Člen 21

Presoja pravilnosti zavrnitve predložitve podatkov

1.   Če država članica zavrne predložitev podatkov na podlagi člena 20(3)(a), lahko končni uporabnik zaprosi Komisijo za presojo pravilnosti zavrnitve. Če Komisija ugotovi, da zavrnitev ni bila ustrezno utemeljena, lahko od države članice zahteva, da končnemu uporabniku zagotovi podatke v enem mesecu.

2.   Če država članica teh podatkov ne predloži v roku iz odstavka 1, se uporablja člen 8(5) in (6).

Člen 22

Obveznosti končnih uporabnikov

1.   Končni uporabniki:

(a)

uporabljajo podatke samo za namen, ki so ga navedli v svoji zahtevi v skladu s členom 18;

(b)

ustrezno potrdijo vir podatkov;

(c)

so odgovorni za pravilno in ustrezno uporabo podatkov glede na znanstveno etiko;

(d)

Komisijo in zadevne države članice obvestijo o kakršnih koli morebitnih težavah, povezanih s podatki;

(e)

zadevnim državam članicam in Komisiji predložijo informacije o rezultatih uporabe podatkov;

(f)

zahtevanih podatkov ne pošljejo tretjim strankam brez privolitve zadevne države članice;

(g)

podatkov ne prodajajo nobeni tretji stranki.

2.   Države članice obvestijo Komisijo o vseh kršitvah končnih uporabnikov.

3.   Če končni uporabnik ne izpolni katere koli izmed zahtev iz odstavka 1, lahko Komisija zadevni državi članici omogoči, da navedenemu končnemu uporabniku omeji ali zavrne dostop do podatkov.

POGLAVJE V

PODPORA ZNANSTVENEMU SVETOVANJU

Člen 23

Sodelovanje na sestankih mednarodnih teles

Države članice zagotovijo sodelovanje svojih nacionalnih strokovnjakov na ustreznih sestankih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, katerih pogodbenica ali opazovalka je Skupnost, in ustreznih mednarodnih znanstvenih teles.

Člen 24

Usklajevanje in sodelovanje

1.   Države članice in Komisija usklajujejo svoja prizadevanja in sodelujejo pri nadaljnjem izboljševanju zanesljivosti znanstvenega svetovanja, kakovosti delovnih programov in delovnih metod regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, katerih pogodbenica ali opazovalka je Skupnost, in ustreznih mednarodnih znanstvenih teles.

2.   Usklajevanje in sodelovanje potekata brez poseganja v odprto znanstveno razpravo s ciljem pospešiti nepristransko znanstveno svetovanje.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 25

Izvedbeni ukrepi

Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 27(2).

Člen 26

Spremljanje

Komisija v sodelovanju z Znanstvenim, tehničnim in gospodarskim odborom za ribištvo (STECF) spremlja napredek nacionalnih programov Odbora za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljenega na podlagi člena 30 Uredbe (ES) št. 2371/2002 (v nadaljnjem besedilu „Odbor“).

Člen 27

Odbor

1.   Komisiji pomaga Odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

3.   Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

Člen 28

Razveljavitev

1.   Uredba (ES) št. 1543/2000 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2009. Razveljavljene določbe pa se uporabljajo za nacionalne programe, odobrene pred 31. decembrom 2008.

2.   Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge.

Člen 29

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

A. VIZJAK


(1)  Mnenje z dne 13. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 10, 15.1.2008, str. 53.

(3)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(4)  UL L 176, 15.7.2000, str. 1.

(5)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1098/2007 (UL L 248, 22.9.2007, str. 1).

(6)  UL L 108, 1.5.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(7)  UL L 266, 1.10.1998, str. 36.

(8)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1759/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 3).

(9)  UL L 351, 28.12.2002, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2269/2004 (UL L 396, 31.12.2004, str. 1).

(10)  UL L 289, 7.11.2003, str. 1.

(11)  UL L 333, 20.12.2003, str. 17.

(12)  UL L 5, 9.1.2004, str. 25. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1799/2006 (UL L 341, 7.12.2006, str. 26).

(13)  UL L 150, 30.4.2004, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 809/2007 (UL L 182, 12.7.2007, str. 1).

(14)  UL L 403, 30.12.2006, str. 1.

(15)  UL L 409, 30.12.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila popravljena v UL L 36, 8.2.2007, str. 3.

(16)  UL L 248, 22.9.2007, str. 17.

(17)  UL L 41, 14.2.2003, str. 26.

(18)  UL L 264, 25.9.2006, str. 13.

(19)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kako je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(20)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(21)  UL L 160, 14.6.2006, str. 1.

(22)  UL L 225, 31.8.2005, str. 18.

(23)  UL L 187, 20.7.1999, str. 70. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2004/864/ES (UL L 370, 17.12.2004, str. 91).

(24)  UL L 256, 3.8.2004, str. 17. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2007/409/ES (UL L 155, 15.6.2007, str. 68).

(25)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).


PRILOGA

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 1543/2000

Uredba (ES) št. 199/2008

člen 1

člen 1

člen 2

člen 2

člen 3

členi 3, 4, 5

člen 4

člen 15

člen 5

člena 3, 25

člen 6

člena 4, 8

člen 7

člena 13, 18

člen 8

člena 25, 26

člen 9

člen 27

člen 10

člen 26

člen 11

člen 29


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 200/2008

z dne 4. marca 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 4. marca 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

69,6

MA

51,8

TN

120,5

TR

143,2

ZZ

96,3

0707 00 05

EG

244,4

JO

190,5

MA

114,7

TR

198,4

ZZ

187,0

0709 90 70

MA

92,7

TR

167,2

ZZ

130,0

0805 10 20

EG

45,4

IL

53,4

MA

51,9

TN

50,1

TR

97,1

ZZ

59,6

0805 50 10

EG

95,9

IL

110,0

SY

56,4

TR

123,4

ZZ

96,4

0808 10 80

AR

97,3

CA

77,9

CN

92,3

MK

42,4

US

107,6

UY

89,9

ZZ

84,6

0808 20 50

AR

80,9

CL

67,2

CN

51,9

US

123,2

ZA

103,0

ZZ

85,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 201/2008

z dne 4. marca 2008

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2007/2008, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1109/2007 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 137/2008 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1109/2007 za tržno leto 2007/2008, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. marca 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje z Uredbo (ES) št. 1568/2007 (UL L 340, 22.12.2007, str. 62).

(3)  UL L 253, 28.9.2007, str. 5.

(4)  UL L 42, 16.2.2008, str. 7.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 5. marca 2008

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

25,86

3,53

1701 11 90 (1)

25,86

8,60

1701 12 10 (1)

25,86

3,39

1701 12 90 (1)

25,86

8,17

1701 91 00 (2)

24,93

12,96

1701 99 10 (2)

24,93

8,25

1701 99 90 (2)

24,93

8,25

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 202/2008

z dne 4. marca 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede števila in poimenovanja znanstvenih svetov Evropske agencije za varnost hrane

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti drugega pododstavka člena 28(4) Uredbe,

ob upoštevanju prošnje Evropske agencije za varnost hrane z dne 12. septembra 2007,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet za živilske aditive, arome, pomožna tehnološka sredstva in snovi v stiku z živili je ključni element varnosti prehranske verige in varstva potrošnikov.

(2)

Izkušnje kažejo, da je svet od svojega nastanka prejel skoraj 50 % skupnega števila vprašanj, poslanih Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA). Kljub povečanju letnega števila sprejetih znanstvenih mnenj, ima svet težave z obvladovanjem delovnih obremenitev.

(3)

V prihodnosti se s sprejetjem nove vertikalne zakonodaje na področju vitaminov in mineralov, dodanih hrani, ter o živilskih aditivih, aromah in živilskih encimih pričakuje povečanje števila vprašanj, naslovljenih na svet.

(4)

Zato je treba svet nadomestiti z dvema novima svetoma, imenovanima „Svet za živilske aditive in hranilne vire, dodane živilom“ oziroma „Svet za snovi v stiku z živili, encime, arome in pomožna tehnološka sredstva“.

(5)

Cilj delitve pristojnosti med novima svetoma mora biti zagotovilo, da strokovno znanje vsakega sveta sovpada z njegovim področjem pristojnosti in prispeva k boljši uravnoteženosti dela. Postopki upravljanja znanstvenega odbora in svetov EFSA morajo zagotavljati prožno usklajevanje in usklajene metode.

(6)

Uredbo (ES) št. 178/2002 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 28(4) Uredbe (ES) št. 178/2002 se prvi pododstavek spremeni:

1.

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

svet za živilske aditive in hranilne vire, dodane živilom;“

2.

doda se naslednja nova točka (j):

„(j)

svet za snovi v stiku z živili, encime, arome in pomožna tehnološka sredstva“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 575/2006 (UL L 100, 8.4.2006, str. 3).


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 203/2008

z dne 4. marca 2008

o spremembi Priloge III k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora v zvezi z gamithromycinom

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (1) in zlasti tretjega odstavka člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju mnenj Evropske agencije za zdravila, ki jih je oblikoval Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vse farmakološko aktivne snovi, ki se v Skupnosti uporabljajo v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih živalim za proizvodnjo živil, je treba oceniti v skladu z Uredbo (EGS) št. 2377/90.

(2)

Evropski agenciji za zdravila je bila predložena vloga za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov (v nadaljevanju „MRL“) za antibiotik gamithromycin iz skupine makrolidov. Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo (v nadaljevanju „Odbor“) je v svojem prvem mnenju določil celotni sprejemljivi dnevni vnos (v nadaljevanju „ADI“) 370 μg/osebo kot osnovo za izračun MRL. Ta vnos je temeljil na mikrobiološkem ADI. MRL za ledvice in jetra so bili določeni pri 100 oziroma 200 μg/kg. Predlagatelj je vložil pritožbo zoper prvo mnenje, v kateri je nasprotoval uvedenim mikrobiološkim ADI pa tudi MRL, ki jih Odbor določil za jetra in ledvice. Zahteval je zvišanje celotnega ADI na 600 μg/osebo, kar ustreza toksikološkemu ADI. Poleg tega je od Odbora zahteval, da v primeru ohranitve celotnega ADI na sedanji ravni razmisli o znižanju MRL za ledvice in jetra za polovico. Odbor je po obravnavi pritožbe v svojem končnem mnenju sklenil, da bo zvišal mikrobiološki ADI in s tem celotni ADI za gamithromycin na 600 μg/osebo. Odbor je odločil, da je treba določiti začasne najvišje mejne vrednosti ostankov za gamithromycin. Zato se zdi ustrezno, da se navedena snov vnese v Prilogo III k Uredbi (EGS) št. 2377/90 za maščevje, jetra in ledvice goveda, razen živali, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. Začasne najvišje mejne vrednosti ostankov bodo prenehale veljati 1. julija 2009.

(3)

Uredbo (EGS) št. 2377/90 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Državam članicam je treba pred začetkom veljavnosti te uredbe omogočiti ustrezno obdobje, v katerem lahko izvedejo morebitne potrebne prilagoditve dovoljenj za dajanje v promet zadevnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki so bila odobrena v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (2).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 5. maja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2008

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 61/2008 (UL L 22, 25.1.2008, str. 8).

(2)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/28/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 58).


PRILOGA

V točko 1.2.2 Priloge III (Seznam farmakološko aktivnih snovi, ki se uporabljajo v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in za katere so določene začasne mejne vrednosti ostankov) se vnese naslednja snov:

1.   Učinkovine proti infekcijam

1.2   Antibiotiki

1.2.2   Makrolidi

Farmakološko aktivne snovi

Ostanek označevalca

Živalske vrste

MRL

Ciljna tkiva

Druge določbe

„Gamithromycin

Gamithromycin

Govedo

20 μg/kg

Maščevje

Začasna najvišja dovoljena vrednost ostankov velja do 1. julija 2009.

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.“

200 μg/kg

Jetra

100 μg/kg

Ledvice


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 204/2008

z dne 4. marca 2008

o določitvi uvoznih dajatev za manj brušeni in dobro brušeni riž od 5. marca 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1) in zlasti člena 11c Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi podatkov, ki so jih posredovali pristojni organi, Komisija ugotavlja, da so bila uvozna dovoljenja za manj brušeni in dobro brušeni riž iz oznake KN 1006 30 izdana za količino 192 418 ton za obdobje od 1. septembra 2007 do 29. februarja 2008. Uvozna dajatev za manj brušeni in dobro brušeni riž z oznako KN 1006 30 mora biti zato spremenjena.

(2)

Dajatev je treba določiti v desetih dneh od zaključka zgoraj navedenega obdobja. Zato mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozna dajatev za manj brušeni in dobro brušeni riž z oznako KN 1006 30 znaša 175 EUR na tono.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1). S 1. septembrom 2008 bo Uredbo (ES) št. 1785/2003 nadomestila Uredba (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/22


SKLEP SVETA

z dne 18. februarja 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Maldivi o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2008/188/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 5. junija 2003 s sklepom pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v skladu z mehanizmi in direktivami iz Priloge k Sklepu z dne 5. junija 2003 z Republiko Maldivi izpogajala Sporazum o nekaterih vidikih zračnih prevozov.

(3)

Sporazum je bil v skladu s Sklepom Sveta 2006/695/ES (2) podpisan v imenu Skupnosti, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve.

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Maldivi o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno, da pošlje uradno obvestilo iz člena 9(1) Sporazuma.

V Bruslju, 18. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  Mnenje z dne 12. oktobra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 286, 17.10.2006, str. 19.


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/23


SKLEP SVETA

z dne 18. februarja 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Gruzije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2008/189/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 5. junija 2003 s sklepom pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v skladu z mehanizmi in direktivami iz Priloge k Sklepu z dne 5. junija 2003 z Gruzijo izpogajala Sporazum o nekaterih vidikih zračnih prevozov.

(3)

Sporazum je bil v skladu s Sklepom Sveta 2006/357/ES (2) podpisan v imenu Skupnosti, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve.

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Gruzije o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno, da pošlje uradno obvestilo iz člena 8(1) Sporazuma.

V Bruslju, 18. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  Mnenje z dne 6. septembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 134, 20.5.2006, str. 23.


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/24


SKLEP SVETA

z dne 18. februarja 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2008/190/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 5. junija 2003 s sklepom pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v skladu z mehanizmi in direktivami iz Priloge k Sklepu z dne 5. junija 2003 z Republiko Moldavijo izpogajala Sporazum o nekaterih vidikih zračnih prevozov.

(3)

Sporazum je bil v skladu s Sklepom Sveta 2006/345/ES (2) podpisan v imenu Skupnosti, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve.

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno, da pošlje uradno obvestilo iz člena 8(1) Sporazuma.

V Bruslju, 18. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  Mnenje z dne 16. maja 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 126, 13.5.2006, str. 23.


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/25


SKLEP SVETA

z dne 18. februarja 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2008/191/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 5. junija 2003 s sklepom pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v skladu z mehanizmi in direktivami iz Priloge k Sklepu z dne 5. junija 2003 z Republiko Libanon izpogajala Sporazum o nekaterih vidikih zračnih prevozov.

(3)

Sporazum je bil v skladu s Sklepom Sveta 2006/543/ES (2) podpisan v imenu Skupnosti, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve.

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno, da pošlje uradno obvestilo iz člena 8(1) Sporazuma.

V Bruslju, 18. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  Mnenje z dne 6. septembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 215, 5.8.2006, str. 15.


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/26


SKLEP SVETA

z dne 18. februarja 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vzhodno Republiko Urugvaj o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2008/192/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v skladu z mehanizmi in direktivami iz Priloge k Sklepu z dne 5. junija 2003 z Vzhodno republiko Urugvaj izpogajala Sporazum o nekaterih vidikih zračnih prevozov.

(3)

Sporazum je bil v skladu s Sklepom Sveta 2006/848/ES (2) podpisan v imenu Skupnosti, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve.

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vzhodno republiko Urugvaj o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti pošlje uradno obvestilo iz člena 9(1) Sporazuma.

V Bruslju, 18. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  Mnenje z dne 12. oktobra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 330, 28.11.2006, str. 18.


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/27


SKLEP SVETA

z dne 18. februarja 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2008/193/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe, v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in s prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v pogajanjih dosegla sporazum z Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov v skladu z mehanizmi in navodili v Prilogi k Sklepu z dne 5. junija 2003.

(3)

Ta sporazum je bil podpisan v imenu Skupnosti s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2006/370/ES (2).

(4)

Ta sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, ki bo pooblaščena za uradno objavo, predvideno v členu 8(1) Sporazuma.

V Bruslju, 18. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  Mnenje z dne 27. septembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 136, 24.5.2006, str. 31.


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/28


SKLEP SVETA

z dne 18. februarja 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Singapur o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2008/194/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 5. junija 2003 s sklepom pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v skladu z mehanizmi in direktivami iz Priloge k Sklepu z dne 5. junija 2003 z Vlado Republike Singapur izpogajala Sporazum o nekaterih vidikih zračnih prevozov.

(3)

Sporazum je bil v skladu s Sklepom Sveta 2006/592/ES (2) podpisan v imenu Skupnosti, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve.

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Singapur o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno, da pošlje uradno obvestilo iz člena 7(1) Sporazuma.

V Bruslju, 18. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  Mnenje z dne 12. oktobra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 243, 6.9.2006, str. 21.


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/29


SKLEP SVETA

z dne 18. februarja 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kirgiško republiko o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2008/195/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v pogajanjih dosegla sporazum s Kirgiško republiko o nekaterih vidikih zračnih prevozov (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“) v skladu z mehanizmi in direktivami iz Priloge k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3)

Ta sporazum je bil podpisan v imenu Evropske skupnosti, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2007/470/ES (1).

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kirgiško republiko o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za uradno objavo, predvideno v členu 9(1) Sporazuma.

V Bruslju, 18. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  UL L 179, 7.7.2007, str. 38.


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/30


SKLEP SVETA

z dne 18. februarja 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2008/196/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v pogajanjih dosegla sporazum z Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“) v skladu z mehanizmi in direktivami iz Priloge k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3)

Ta sporazum je bil podpisan v imenu Evropske skupnosti, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom 2007/210/ES (1).

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za uradno objavo, predvideno v členu 8(1) Sporazuma.

V Bruslju, 18. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  UL L 94, 4.4.2007, str. 26.


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/31


SKLEP SVETA

z dne 18. februarja 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Paragvaj o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2008/197/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v pogajanjih dosegla sporazum z Republiko Paragvaj o nekaterih vidikih zračnih prevozov (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“) v skladu z mehanizmi in direktivami iz Priloge k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3)

Ta sporazum je bil podpisan v imenu Evropske skupnosti, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2007/323/ES (1).

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Paragvaj o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za uradno objavo, predvideno v členu 8(1) Sporazuma.

V Bruslju, 18. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  UL L 122, 11.5.2007, str. 30.


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/32


SKLEP SVETA

z dne 18. februarja 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2008/198/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2), v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v pogajanjih dosegla sporazum z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“) v skladu z mehanizmi in direktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3)

Ta sporazum je bil podpisan v imenu Evropske skupnosti, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom 2006/550/ES (1).

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za uradno objavo, predvideno v členu 8(1) Sporazuma.

V Bruslju, 18. februarja 2008.

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  UL L 217, 8.8.2006, str. 16.


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/33


SKLEP SVETA

z dne 28. februarja 2008

o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

(2008/199/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 310 v povezavi z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in drugim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu iz leta 2005 in zlasti člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji je bil v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic podpisan dne 26. novembra 2007.

(2)

Protokol bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Edini člen

Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (1) se odobri v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic.

V Bruslju, 28. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. MATE


(1)  UL L 312, 30.11.2007, str. 33.


Komisija

5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/34


SKLEP KOMISIJE

z dne 20. februarja 2008

o zaključku postopka preverjanja trgovinske prakse Argentine v zvezi z uvozom tekstilnih izdelkov in oblačil

(2008/200/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3286/94 z dne 22. decembra 1994 o določitvi postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (1), in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   OZADJE POSTOPKA

(1)

Euratex (Evropska organizacija za oblačila in tekstilne izdelke) je 11. oktobra 1999 v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 3286/94 (v nadaljnjem besedilu „Uredba“) vložil pritožbo v imenu svojih članov, ki izvažajo ali želijo izvažati v Argentino.

(2)

Pritožnik je navedel, da prodajo tekstilnih izdelkov in oblačil Skupnosti v Argentini omejujejo trgovinske ovire v smislu člena 2(1) Uredbe, tj. „praksa, ki jo sprejme ali ohranja tretja država, proti kateri mednarodna pravila trgovanja priznavajo pravico do ukrepanja“. Domnevne trgovinske ovire so bile naslednje:

(a)

pregled pred odpremo in minimalne carinske vrednosti;

(b)

pretirane zahteve za potrdila o poreklu;

(c)

zahteva po predložitvi deklaracije o sestavi izdelka;

(d)

pretirano obremenjujoče zahteve glede označevanja;

(e)

statistični davek in diskriminatorni DDV.

(3)

Pritožnik je prav tako trdil, da ima ta praksa škodljive učinke na trgovino v smislu člena 2(4) Uredbe.

(4)

Zato je Komisija po posvetovanju s Svetovalnim odborom, ustanovljenim z Uredbo, sklenila, da obstajajo zadostni dokazi za utemeljitev začetka postopka preverjanja za preučitev pravnih in dejanskih vprašanj. Zato se je 27. novembra 1999 (2) začel postopek preverjanja.

B.   UGOTOVITVE V OKVIRU POSTOPKA PREVERJANJA

(5)

V skladu z izsledki preiskave v zvezi s potrdilom o poreklu iz leta 2000 je bilo videti, da obremenjujoče zahteve kršijo člena VIII.3. in X Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994, člen 7.1 Sporazuma STO o tekstilnih izdelkih in oblačilih in da niso v skladu s priporočili iz člena VIII.1(c) Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994. Videti je bilo, da ukrepi v zvezi zahtevami glede označevanja kršijo člen 2.2 Sporazuma STO o tehničnih ovirah v trgovini in niso v skladu s členom VIII.1(c) Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994. Prav tako je bilo videti, da zahteve na deklaraciji o sestavi izdelka kršijo člen 2 Sporazuma STO o postopkih za izdajanje uvoznih dovoljenj. Službe Komisije niso mogle izraziti dokončnega stališča v zvezi s postopkom za nadzorovanje carinske vednosti zaradi nedavne uvedbe novega zakona, ki ureja to vprašanje. V zvezi s pregledom pred odpremo ni bila ugotovljena kršitev določb Sporazuma STO o pregledu pred odpremo. Vendar ni bilo videti, da sledi namenu in duhu Sporazuma. Nenazadnje ni bila ugotovljena kršitev pravil STO v zvezi s statističnim davkom, vprašanje diskriminatornega DDV pa je že bilo obravnavano v okviru drugega postopka UTO v zvezi z uvozom ustrojenega usnja v Argentino (3).

(6)

Preiskava je prav tako pokazala, da so preiskovani ukrepi kumulativno povzročili škodljive učinke ali so predstavljali tveganje za povzročitev škodljivih učinkov v smislu člena 2(4) Uredbe.

C.   RAZVOJ DOGODKOV PO KONCU PREISKAVE

(7)

Po preiskavi so v zadnjih letih potekale razprave z argentinskimi organi za dosego mirnega sporazuma o odpravi ali postopnem popuščanju zgornjih trgovinskih ovir.

(8)

V zadnjih letih so se prakse carinskega vrednotenja izboljšale. Izboljšala se je preglednost, evropski proizvajalci in izvozniki pa lahko sodelujejo pri določanju indikativnih vrednosti za carinsko vrednotenje. Pregled pred odpremo je bil odpravljen, poleg tega pa je videti, da zahteve na deklaraciji o sestavi izdelka izvoznikom ne povzročajo težav.

(9)

V zvezi s potrdilom o poreklu je bil dosežen znaten napredek s sprejemom splošnih navodil Instruccion General No 9/2002 de la Direccion General de Aduanas z dne 8. februarja 2002. Do nedavnega je bila edina še obstoječa trgovinska ovira za evropsko industrijo v primeru tristranske trgovine zahteva, da se argentinskim organom predloži ne samo potrdilo o poreklu, temveč tudi račun, ki ga proizvajalec blaga s poreklom iz tretje države predloži izvozniku v državi odpreme, pri čemer so se pojavili dvomi o zaupnosti prvotne transakcije. S sprejemom obvestila Nota External No 3/07, ki ga je izdala uprava Administracion Federal de Ingresos Publicos (Subdireccion general tecnico legal aduanera) je Argentina razveljavila zahtevo po predložitvi izvoda izvirnega računa, namesto tega pa se zahteva potrdilo, ki ga izda pristojni organ v državi odpreme, npr. trgovinska zbornica, in nato overi argentinski konzulat v državi odpreme.

(10)

V zvezi z zahtevami glede označevanja, povezanimi z obveznimi koleki, so argentinski organi predložili informacije, v skladu s katerimi so stroški takšne zahteve v primerjavi z vrednostjo odpremljenega blaga zelo omejeni. Tako je videti, da možni škodljivi učinki te še obstoječe trgovinske ovire nimajo in ne morejo imeti bistvenega vpliva na gospodarstvo Skupnosti ali regijo Skupnosti ali na njen tekstilni sektor.

D.   SKLEPI IN PRIPOROČILA

(11)

Glede na zgoraj navedeno analizo je videti, da je postopek preverjanja privedel do zadovoljive situacije v zvezi s trgovinskimi ovirami, za katere je Euratex vložil pritožbo, ali da v primeru kolekov preiskovani ukrep sam bistveno ne vpliva na regije Evropske skupnosti, v katerih se proizvaja tekstil. Postopek preverjanja je zato treba zaključiti v skladu s členom 11(1) Uredbe.

(12)

V zvezi z ukrepi iz tega sklepa je bilo opravljeno posvetovanje s Svetovalnim odborom –

SKLENILA:

Edini člen

Postopek preverjanja ukrepov, ki jih je Argentina uvedla v zvezi z uvozom tekstilnih izdelkov in oblačil, se s tem sklepom zaključi.

V Bruslju, 20. februarja 2008

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 349, 31.12.1994, str. 71. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 356/95 (UL L 41, 23.2.1995, str. 3).

(2)  UL C 340, 27.11.1999, str. 70.

(3)  UL L 295, 4.11.1998, str. 46.


5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/36


SKLEP KOMISIJE

z dne 28. februarja 2008

o imenovanju Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za organ za izvrševanje nekaterih nalog na podlagi Uredbe (ES) št. 1042/2006 in o spremembi Sklepa 2007/166/ES o sprejetju seznama inšpektorjev Skupnosti in inšpekcijskih sredstev

(2008/201/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 28(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1042/2006 z dne 7. julija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje člena 28(3) in (4) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (2) ter zlasti členov 2(2), 3(4), 4(5), 6(4), 8(3) in 9(4) Uredbe,

ob upoštevanju imenovanja inšpektorjev Skupnosti in inšpekcijskih sredstev, ki jih priglasijo države članice,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Členi 2(2), 3(4), 4(5), 6(4), 8(3) in 9(4) Uredbe (ES) št. 1042/2006 pooblaščajo Komisijo, da imenuje organ za namene, določene v navedenih členih.

(2)

Člen 3 Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (ES) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (3) določa, da je namen Agencije Skupnosti za nadzor ribištva med drugim pomagati državam članicam pri posredovanju podatkov o ribiških dejavnostih ter nadzornih in inšpekcijskih dejavnostih Komisiji ter prispevati k dejavnostim držav članic in Komisije na področju raziskav in razvoja nadzornih in inšpekcijskih metod.

(3)

Agencija Skupnosti za nadzor ribištva mora biti zato imenovana za organ iz členov 2(2), 3(4), 4(5), 6(4), 8(3) in 9(4) Uredbe (ES) št. 1042/2006.

(4)

Člen 6(3) Uredbe (ES) št. 1042/2006 določa, da po oblikovanju začetnega seznama inšpektorjev Skupnosti in drugih inšpekcijskih sredstev, pooblaščenih za izvajanje inšpekcijskih pregledov v skladu s členom 28(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002, Komisija do 31. decembra vsako leto spremeni seznam skladno z obvestili držav članic.

(5)

Zato je treba spremeniti seznam inšpektorjev Skupnosti in drugih inšpekcijskih sredstev, sprejet s Sklepom Komisije 2007/166/ES (4).

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SKLENILA:

Člen 1

Agencija Skupnosti za nadzor ribištva je pristojni organ, imenovan za:

(a)

sprejemanje odločitev o dovoljenjih v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1042/2006;

(b)

opravljanje funkcije kontaktne točke v skladu s členom 3(4) Uredbe (ES) št. 1042/2006;

(c)

zahtevanje in prejemanje poročil v skladu s členom 4(5) Uredbe (ES) št. 1042/2006;

(d)

objavo seznama inšpektorjev Skupnosti in inšpekcijskih sredstev v skladu s členom 6(4) Uredbe (ES) št. 1042/2006;

(e)

izdajo identifikacijskih dokumentov v skladu s členom 8(3) Uredbe (ES) št. 1042/2006;

(f)

zahtevanje in prejemanje poročil v skladu s členom 9(4) Uredbe (ES) št. 1042/2006;

Člen 2

Priloga k Sklepu 2007/166/ES se nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

V Bruslju, 28. februarja 2008

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kot je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 187, 8.7.2006, str. 14.

(3)  UL L 128, 21.5.2005, str. 1.

(4)  UL L 76, 16.3.2007, str. 22.


PRILOGA

Država

Inšpektorji

Inšpekcijska plovila

Inšpekcijska letala

Druga inšpekcijska sredstva

Belgija

Casier, Maarten

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

BNS STERN

BNS VALCKE

BNS ALBATROS

DAB ZEEHOND

OO-MMM

 

Bolgarija

Angelov Kamenov, Vladimir

Apostolov Kumurdgiev, Kiril

Dobrinov Tanev, Stanimir

NAFA 1

NAFA 2

NAFA 22

 

 

Ciper

Avgousti, Antonis

Karagiannis, Christos

Kyriakou, Kyriakos

Michail, Michalis

Nikolaou, Nikolas

Papadopoulos, Andreas

Sophokleous, Maria

AMMOCHOSTOS

GORGO

ALKYON

AMFITRITI

 

5 vozil

Danska

Akselsen, Ole

Andersen, Bent

Andersen, Jesper Sandager

Andersen, Lars Ole

Andersen, Mogens

Andersen, Niels

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob

Aufeldt, Lasse Otto

Backe, René

Barrit, Jørgen

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Finn Jørgen

Bendtsen, Lars

Bernholm, Kristian

Birkenborg, Pernille

Brølling, Eigil Toft

Baadsgård, Jørgen

Carl, Morten

Christoffersen, Flemming

Christensen, Frantz

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter

Christensen, Thomas

Damsgaard, Kristen

Degn, Jesper

Dølling, Robert

Ebert, Thomas

Elnef, Frank Godt

Eriksen, Lars Bonde

Fick, Carsten

Frederiksen, Torben Broe

Grønkjær, Ole

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar

Hansen, Jan Duval

Hansen, Martin

Hansen, Ole

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høi, Jesper

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anders Christer

Jensen, Anker Mark

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Jørgen Uth

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone

Jensen, Poul Erik

Jensen, René Sandholt

Jensen, Tommy

Johansen, Allan

Juul, Axel

Juul, Torben

Jørgensen, Kristian

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels

Knudsen, Ole

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Lange, Rune Kjærgaard

Larsen, Michael

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lundbæk, Tommy

Madsen, Jens Erik

Madsen, Johnny

Mogensen, Erik

Motzfeldt, Dan Høegh

Møller, Gert

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Gunner

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik Früsthück

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Kim Tage

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max

Pedersen, Kenneth

Pedersen, Kurt Benny

Pedersen, Preben Toft

Petersen, Jimmy

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, John

Rasmussen, Tim

Risager, Preben

Rømer, Kim

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Seibæk, Helge

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Skaaning, Per

Sørensen, Willy

Thomsen, Bjarne

Thomsen, Klaus

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Aasted, Lars Jerne

VESTKYSTEN

NORDSØEN

HAVØRNEN

HAVTERNEN

 

 

Estonija

Grigorjev, Mait

Grosmann, Meit

Kekkonen, Janno

Kutsar, Andres

Kõue, Gunnar

Lasn, Margus

Niinemaa, Endel

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Vipp, Heino

Kati

Kõu

Maru

Pikker

Torm

Valvas

Vapper

Enstrom 480B

MI-8

L-410

Kulkuri 34: AMA 220

Kulkuri 34: AMA 906

Kulkuri 34: AMA 518

Finska

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Komulainen, Unto

Koivisto, Kare

Koskenala, Timo

Koskinen, Aki

Lähde, Jukka

Linder, Jukka

Nikiforow, Mikael

Malin, Mikko

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Ulenius, Niklas

Ylönen, Camilla

Merikarhu

Tursas

Uisko

Dornier OH-MVN

Dornier OH-MVH

 

Francija

Baron, Philippe

Bigot, Jean-Paul

Bon, Philippe

Chang Pi Hin, Emilien

Chapel, Vincent

Christ, Hervé

Crochard, Thierry

Fortier, Eric

Hudela, Emmanuel

Isore, Pascal

Jeany, Maxime

Le Cousin, Jean-Luc

Richard, Jean-François

Sanson, Fabien

Villenave, Patrick

VCSM Escaut

VCSM Yser

VCSM Scarpe

VCSM Esteron

PCG Géranium

PATRA Glaive

PSP Flamant

PSP Pluvier

PSP Cormoran

VCSM Aber Vrach

VCSM Penfeld

VCSM Elorn

VCSM Sèvre

VCSM Vertonne

VCSM Trieux

VCSM Charente

VCSM Adour

PATRA Epée

PSP Sterne

P400 La Gracieuse

VCSM Odet

VCSM Tech

VCSM Maury

VCSM Huveaune

VCSM Argens

VCSM Vésubie

VCSM Hérault

VCSM Gravona

PSP Arago

PSP Grebe

Bâtiment ALFAN KAN AN AVEL

THEMIS

IRIS

2 dauphina javnih služb

Nord 262

Falcon 50 Marine

Alouette III

Lynx

Panther

3 Reims-Aviation

F 406

 

Nemčija

Abs, Volker

Ackermann, Michael

Appelmans, Jürgen

Arndt, Oliver

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bieder, Mathias

Bigalski, Hans-Georg

Birkholz, Rüdiger

Bloch, Ralf

Bösherz, Andreas

Brunnlieb, Jürgen

Carstensen, Lutz

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Cordes, Reiner

Dörbrandt, Stefan

Drenkhan, Michael

Ehlers, Klaus

Engelbrecht, Sascha

Erdmann, Christian

Franke, Hermann

Franz, Martin

Garbe, Robert

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Jens, Bernd

Kaczenski, Bernhard

Kersten, Mickel

Kind, Karl-Heinz

Knutzen, Stefan

Kollath, Mark

Köhn, Thorsten

Krüger, Martin

Linke, Hans-Herbert

Lührs, Carsten

Mücher, Martin

Nöckel, Steffen

Oltmann, Jens

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Raabe, Karsten

Ramm, Jörg

Reimers, André

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schröder, Lasse

Schuler, Claas

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Tiedemann, Harald

Vierk, Matthias

Welz, Oliver

Welz, Henning

Welz-Juhl, Hans-Joachim

Wichert, Peter

Wolken, Hans

SYLT

HELGOLAND

EIDER

GLÜCKSSBURG

FALSHÖFT

FEHMARN

GREIF

BREMERHAVEN

EMDEN

HAMBURG

HIDDENSEE

KNIEPSAND

MEERKATZE

PRIWALL

RÜGEN

SCHL.HOLSTEIN

SEEADLER

SEEFALKE

GRAUBUTT

STEINBUTT

GOLDBUTT

 

 

Grčija

Παπαλεονάρδος Δημοσθένης

Γασπαράτος Σωκράτης

Ξυπνητού Βασιλική

Κανδυλιώτης Νικόλαος

Κουζίλου Σταυρούλα

Αργυρακοπούλου Αικατερίνη

Αδαμοπούλου Γεωργία

Ηλιάδης Νικόλαος

Τοπάλογλου Κωνσταντίνος

Ακριβός Δημήτριος

Καλογήρου Νικόλαος

Αργυρίου Γεωργία

Γαλανούλη Ιωάννα

Παπακωνσταντίνου Νικόλαος

Μπουλακάκης Ευάγγελος

Βυργιώτης Νικόλαος

Πασσαδής Νικόλαος

Χαμαλίδης Βασίλειος

Γιαννούσης Βασίλειος

Ουζούνογλου Ραλλού

Σλανκίδης Βασίλειος

Κιλέτση Στυλιανή

Βαρθής Νικόλαος

Γανωτής Κωνσταντίνος

Βελισσαρόπουλος Ευάγγελος

Καπετανάκης Δημήτριος

Δεσποτάκη Σοφία

Τριαντάφυλλος Χρήστος

Δόντσιος Ευστράτιος

Μπραουδάκης Γεώργιος

Αλεξανδρόπουλος Ευστάθιος

Βασιλοπούλου Διονυσία

Τσάμης Χρήστος

Ζακυνθινός Κωνσταντίνος

Καπλάνης Γεώργιος

Χασανίδης Γεώργιος

Γαλούζης Γεώργιος

Λαΐνης Δημήτριος

Τσάρκος Παναγιώτης

Βουρλέτσης Σωτήριος

Κουλαξίδης Βασίλειος

Πέτρου Ευθύμιος

Βελισσαρόπουλος Αλέξανδρος

ΛΣ 060

ΛΣ 139

ΛΣ 169

ΛΣ 172

AC 23

AC 3

 

Irska

Allan, Damian

Allen, Patrick

Allison, James

Anderson, Kareen

Anglim, Bobby

Armstrong, Stuart

Barber, Kevin

Barrett, Brendan

Barrett, Elizabeth

Barry, Dave

Bolger, Derek

Boyle, Jimmy

Boyle, Ronan

Brandon, JJ

Brannigan, Steve

Brett, Martin

Brophy, Paul

Brunicardi, Michael

Buckley, David

Bugler, Andrew

Burke, Pat

Burke, Stephen

Butler, D

Butler, John

Butler, Patricia

Byrne, Kenneth

Cahalane, Donnchadh

Campbell, Stephen

Carey, Ronan

Carr, Kieran

Casey, Anthony

Chandler, Frank

Chute, Killian

Claffey, Seamus

Clancy, Martin

Cleary, Aidan

Cloake, Niall

Coffey, Kevin

Cogan, Jerry

Coleman, Tommy

Collins, Damien

Connery, Paul

Connolly, Matt

Corish, Cormac

Corrigan, Kieran

Cosgrove, Kenneth

Cosgrove, Thomas

Cotter, Colm

Cotter, Jamie

Coughlan, Susan

Counihan, Martin

Craven, Cormac

Cronin, James

Cronin, Martin

Crowley, Brian

Cummins, Paul

Cummins, William

Curran, Siobhan

Daly, JJ

Daly, Joe

Daly, Mick

Dempsey, Brian

Dicker, Philip

Doherty, Anita

Doherty, John

Doherty, Pat

Donaldson, Stuart

Downes, Eamon

Downing, Erica

Downing, John

Downing, Maurice

Doyle, Cronan

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Duffy, John

Falvey, John

Fanning, Grace

Farrell, Brian

Fennel, Siobhan

Ferguson, Kevin

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian

Fitzgerald, Brian

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Flannery, Kevin

Fleming, David

Fleming, Owen

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foran, Bryan

Fowler, Patrick

Fulton, Grant

Gallagher, Dominick

Gallagher, Neil

Gallagher, Orlaith

Gallagher, Patrick

Geraghty, Tony

Gernon, Ross

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Goss, Frank

Goulding, Donal

Graepel, Hugo

Grant, Willie

Greenwood, Mark

Grogan, Suzanne

Hamilton, Alan

Hamilton, Greg

Hamilton, Ken

Hamilton, Martin

Hanley, Richard

Hannon, Gary

Harding, James

Harkin, Paddy

Harrington, Michael

Harty, Paddy

Hayes, Joseph

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarty, Paul

Henson, Maria

Hevers, Brian

Hewson, Kevin

Hickey, Adrian

Hickey, Mick

Hobbins, Tom

Holland, Ken

Hollingsworth, Edward

Humphries, Daniel

Kavanagh, Douglas

Kearney, Brendan

Kearney, John

Keeley, Dave

Keirse, Gavin

Kelly, Dominic

Kelly, Paul

Kenneally, Jonathan

Kennedy, Tom

Kennelly, Mick

Keogh, Mark

Kerr, Charlie

Kinsella, Gordon

Kirwan, Conor

Kirwan, Darragh

Laide, Cathal

Leahy, Alan

Linehan, Sean

Lowry, Tommy

Lynch frahill, Gavin

Lynch, Darren

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

Lynch, Robbie

MacGabhann, Declan

Mackey, John

Madden, Brendan

Madine, Stephen

Maloney, Nessa

Manning, Neil

Matthews, Brian

Mc Carthy, Gavin

Mc Carthy, Jerome

Mc Carthy, Robert

Mc Carthy, Tadgh

Mc Connell, Clodagh

Mc Cormack, Damien

Mc Court, Colm

Mc Garry, John

Mc Ginn, Aodh

Mc Grath, Martin

Mc Groarty, John

Mc Groarty, Mark

Mc Keown, Amelia

Mc Loughlin, Ronan

Mc Nulty, Pat

Mc Philbin, Dwain

McGroary, Peter

McLoughlin, Gerard

McLoughlin, John

McNamara, Kenneth

McUmphraigh, Caoimhin

Mellett, Mark

Minehane, John

Minehane, Ken

Mooney, Caroline

Moore, Connor

Moore, Stephen

Morrison, Joe

Motyer, Brian

Mulcahy, John

Mulcahy, Liam

Mulcahy, Steven

Mullane, Paul

Mullery, Alan

Mullowney, Owen

Mundy, Brendan

Murphy, Brian

Murphy, Claire

Murphy, Enda

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Navy, John

Newstead, Sean

Nolan, Brian

O Brien, Paul

O Connor, Dermot

O Donovan, Michael

O Driscoll, Olan

O Leary, Stephen

O Mahony, David

O Sullivan, Cormac

O’Beirnes, Derek

O’Brien, Ken

O’Brien, Paul

O’Brien, Roberta

O’Brien, Tom

O’Callaghan, Donal

O’Connell, James

O’Connell, Paul

O’Connor, Frank

O’Donnell, Francis

O’Donnell, Garvan

O’Donnell, Pearse

O’Donnell, Seamus

O’Donoghue, Niamh

O’Donovan, Diarmuid

O’Dowd, Brendan

O’Driscoll, Mark

O’Flynn, Danny

O’Halloran, Barry

O’Keeffe, Olan

O’Leary, Brian

O’Leary, David

O’Mahony, Denis

O’Neachtain, Aonghus

O’Neill, Donal

O’Neill, Shane

O’Regan, Alan

O’Regan, Tony

O’Shea, Cliona

O’Shea, Jack

O’Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Pentony, Declan

Peyronnet, Arnaud

Plante, Tom

Plunkett, Thomas

Power, Cathal

Power, Declan

Power, Gillian

Prendergast, Kevin

Price, Pat

Pyne, Alan

Quigley, Declan

Quinn, Mikey

Reddin, Tony

Rice, Kieran

Ridge, Patrick

Robinson, James

Rogers, Kevin

Russell, Mark

Ryan, EP

Rynne, Cormac

Scalici, Fabio

Scanlon, Patrick

Scannell, Ken

Shalloo, Jim

Shields, Brian

Smyth, Eoin

Stack, Stephen

Sweeney, Brian

Tarrant, Martin

Tigh, Declan

Timon, Eric

Tortoise, Chas

Touhy, Tom

Tubridy, Fergal

Tully, Hugh

Turley, Mark

Turnbull, Michael

Twomey, Peter

Twomey, Tom

Tyrell, Wayne

VallSenties, Virginia

Van Raesfealt, Mark

Verling, Ronan

Vivash, Nigel

Wall, Danny

Wallace, Eugene

Walsh, Dave

Walsh, Larry

Walsh, Richard

Walsh, Steve

Ward, Paul

Ward, Terry

Weldon, James

Whelan, Mark

Whelan, Paul

Whelehan, Jason

White, William

Wickham, Larry

Wilmot, Emmet

Wilson, Tony

Woodward, Ciaran

LE EMER

LE AOIFE

LE AISLING

LE EITHNE

LE ORLA

LE CIARA

LE ROISIN

LE NIAMH

C-252

C-253

 

Italija

Bizzarro, Federico

Burlando, Michele S.G.

Carta, Sebastiano

Folliero, Alessandro

Maltese, Franco Maria

Morello, Salvatore

Petrillo, Agostino

Rivalta, Fabio

Salce, Paolo

CP 901

CP 902

CP 903

CP 904

CP 905

CP 906

CP 276

CP 288

CP 2039

CP 2110

CP 2094

CP 2073

CP 273

CP 286

CP 2077

CP 2108

CP 2087

CP 271

CP 284

CP 2104

CP 2046

CP 2099

CP 2074

CP 267

CP 280

CP 2111

CP 2082

CP 2064

CP 265

CP 278

CP 289

CP 2097

CP 2096

CP 2079

CP 268

CP 281

CP 2103

CP 2053

CP 2066

CP 2071

CP 2102

CP 2080

CP 2072

CP 272

CP 285

CP 2098

CP 2081

CP 2086

CP 274

CP 2107

CP 2085

CP 287

CP 2095

CP 277

CP 2084

CP 266

CP 279

CP 2204

CP 2088

CP 2109

CP 2203

CP 269

CP 275

CP 282

CP 290

CP 2201

CP 2205

CP 2093

CP 2092

CP 2202

CP 2105

CP 2106

CP 283

CP 291

CP 2100

CP 270

CP 2101

CP 2091

CP 2075

CP 292

CP 2076

CP 2058

MANTA 10-01

MANTA 10-02

ORCA 8-01

ORCA 8-02

ORCA 8-03

ORCA 8-04

ORCA 8-05

ORCA 8-06

ORCA 8-07

ORCA 8-08

ORCA 8-09

ORCA 8-10

ORCA 8-11

ORCA 8-12

KOALA 9-01

KOALA 9-02

KOALA 9-03

KOALA 9-04

KOALA 9-05

KOALA 9-06

KOALA 9-08

 

Latvija

Baruskovs, Vladislavs

Brants, Janis

Holmstroms, Arturs

Kalejs, Rudolfs

Klagiss, Felikss

Latkovska, Jolanta

Leja, Janis

Millers, Edgars

Naumova, Daina

Pincuks, Maksims

Pusilds, Aigars

Savickis, Helmuts

Skrube, Juris

Sprogis, Eduards

Veinbergs, Miks

 

Piper Seneca PA-34-220T

Tiger AG-5B

 

Litva

Babčionis, Genadijus

Barlovskis, Andrius

Jonaitis, Arūnas

Labanauskas, Aivaras

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Vozgirdas, Eduardas

Žartun, Vitalij

RIB „Brig Falcon 400L“

Vakaris

Tobis

 

 

Malta

Aquilina, Audrey

Axiaq, Saviour

Camilleri, David

Caruana, Frans

Cauchi Marco

Cremona, Russel

Cutajar, Alex

Debono, Joseph

Farrugia, Charles

Grech, James.L.

Hamilton, John

Mifsud, Daniel

Nappa, Jason

Sant, Jean Pierre

Scerri, Angelino

Scicluna, Etienne

Tabone, Alan

P51

P52

P01

P61

BN-2B: AS16

BN-2B: AS19

 

Nizozemska

Altorffer, Wim

Arst, Christian

Bakker, Jan

Bastiaan, Robert

Beij, Wim

Boone, Jan Kees

De Boer, Meindert

De Kort, Maarten

De Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Frankhuisen, Gerrit

Freke, Hans

Groebe, Pat

Hematyar Tabatabaie, Fariborz

Jeurissen, Maria

Karlas, Tonny

Kleinen, Tom

Koenen, Gerard

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Krijnen, Hans

Kwakman, Jeroen

Leenheer, Adrie

Meijer, Cor

Miedema, Anco

Ros, Michel

Schekkerman, Cees

Schneider, Leendert

Schoon, Anneke

Tervelde, Lex

Van den Berg, Dirk

Van der Jeugd, Rob

Van der Molen, Ton

Van der Veer, Siemen

Van Echten, Jeanet

Velt, Ernst

Vervoort, Hans

Weijtmans, Peter

Wijbenga, Arjan

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Zijlstra, Evelien

Barend Biesheuvel

 

Plovila in letala, ki delujejo pod zastavo obalne straže VCC

Poljska

Bartczak, Tomasz

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Łukasewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Patyk, Konrad

Skibior, Sławomir

Szumicki, Tomasz

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Nawigator XXI

Kontroler-18

Kontroler-21

Kontroler-25

 

 

Portugalska

Albuquerque, José

Branco, Francisco

Camões, Manuel

Canato, Francisco

Diogo, João

Ferreira, Carlos

Figueira, Fernando

Fonseca, Álvaro

Silva, António

Silva, Ma João

Teixeira, Alexandre

NRP AFONSO

CERQUEIRA

NRP ANTÓNIO

ENES

NRP BATISTA DE ANDRADE

NRP JACINTO CANDIDO

NRP JOÃO COUTINHO

NRP JOÃO ROBY

NRP PEREIRA D’ECA

C212/100: 16510

C212/100: 16512

C212/100: 16519

C212/300: 17201

C212/300: 17202

EH101: 19607

EH101: 19608

 

Slovenija

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

 

 

 

Španija

Alcade Gutiérrez, Pedro

Águila Paneque, José Luís

Amunarriz Emazabel, Sebastián

Avedillo Contreras, Buena Ventura

Bermúdez Pena, Francisco

Boy Carmona, Esther

Boy Carmona, Sara

Brotons Martínez, Jose J.

Camacho Ayo, Alejandro

Carro Martínez, Pedro

Chamizo Catalán, Carlos

Coello de Miguel, Javier

Company Balaguer, Míguel Ángel

Criado Bará, Bernardo

Dávila Rodríguez, Juan Carlos

De la Hoz Perles, Míguel

Del Hierro Suánces, Javier

Díaz Lago, Tomás

Durán Abuín, Santiago

Feito Fernández, Cesáreo

Ferreño Matínez, Jose A.

Fole López, Luís Maria

Fontán Aldereguía, Maria C.

Fontán Aldereguia, Manuel

Fontanet Doménech, Felipe

García Asensio, Melchor

García Cánovas, Francisco

García Domínguez, Alfonso Carlos

García Gen, Juan Ramón

García Simonet, Cristina

Garrote Díaz, Enrique

Genovés Ferriols, José C.

González Fernández, Manuel A.

González Merayo, Sergio

González Túñez, José Manuel

Guijo Rodríguez, Luís Carlos

Gutiérrez Tudela, Manuel

Heredia Arteaga, Jorge

Hernández Betzen, Roberto

Hierro Suanzes, Belén del.

Hierro Suanzes, Maria del.

León Carmona, Ángel

Lestón Leal, Juan Manuel

Marra-López Porta, Julio

Martínez de la Sierra, José Manuel

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mata Pena, Alberto

Mayoral Vázquez, Gonzalo F.

Medina García, Esteban

Meijueiro Morado, Victor

Méndez-Villamil Mata, María

Mene Ramos, Ángel

Menéndez Fernández, Manuel J.

Miranda Almón, Fernando

Muiños López, Juan Carlos

Nieto Conde, Fernando

Ochando Ramos, Ana M.

Orgueira Pérez, Ma Vanesa

Ortigueira Gil, Adolfo Daniel

Pérez González, Virgilio

Pérez Quíles, Julián Javier

Piñón Lourido, Jesús

Prieto Estévez, Laura

Puerta Baranda, Raúl

Rey Carríl, Camilo José

Ríos Cidras, Manuel

Rios Cidras, Xose

Rodríguez Moreno, Alberto

Rodríguez Múñiz, José M.

Rodríguez Novoa, Silvia

Romero Insúa, Jesús

Ruiz Gómez, Sonia

Ruiz Valverde, Antonio

Saavedra España, Jesús

Sáez Puig, Pedro

San Claudio Pérez, José Vicente

Sánchez Fernández, Manuel Pedro

Sánchez Rodríguez, Joaquín

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santos Maneiro, José Tomás

Santos Pinilla, Beatriz

Teijeiro Teijeiro, Alberto

Tenorio Rodríguez, José Luís

Torre González, Miguel A.

Torrejón Colón, José María

Torres Pérez, José Ángel

Tórtola López, José Antonio

Tubio Rodríguez, Xosé

Vázquez Pérez, Juana Ma

Vega García, Francisco M.

Vidal Cardalda, José Manuel

Villa Martínez, Rafael Andrés

Yeregui Velasco, Pablo

Zabala Silva, Laura M.

CHILREU

TARIFA

ALBORÁN

ARNOMENDI

RÍO ANDARAX

SALEMA

RÍO GUADIARO

RÍO FRANCOLÍ

DOÑANA

SANCTI PETRI

ROCHE

ALCOTÁN II

ALCOTÁN III

ALCOTÁN IV

ALCOTÁN V

 

Švedska

Åberg, Christian

Almers, Johan

Antonsson, Jan-Eric

Axelsson, Bjarne

Bengtsson, David

Berg, Jonas

Birgander, Harald

Blomqvist, Anders

Braxenholm, Tommy

Bühler, Hanna

Carlsson, Christian

Carlsson, Kent

Cederholm, Jan

Dahl, Ulrika

Davidsson, Stig

Dunmark, Mats

Ekersved, Roger

Elsrud, Tomas

Engerberg, Johan

Englund, Raymond

Eriksson, Örjan

Erlandsson, Per

Falk, David

Fernström, Björn

Forsberg, Jeannette

Hansén, Klas

Hansson, Stig-Lennart

Holm, Mats

Holmberg, Kjell

Holmgren, Douglas

Hultemar, Staffan

Hultén, Lars

Jakobsson, Magnnus

Jansson, Bengt

Johansson, André

Johansson, Ingmar

Johansson, Thomas

Johnsson, Kristin

Johnsson, Per

Jönsson, Jan-Erik

Karlsson, Daniel

Karlsson, Bengt-Åke

Larsson, Christoffer

Larsson, Jesper

Larsson, Mats

Lindahl, Håkan

Lindén, Roger

Lundberg, Lars

Löfström, Anders

Magnusson, Marianne

Månsson, Leif

Månsson, Olle

Mårtensson, Per

Nihlén, Linus

Nilsson, Birgitta

Nilsson, Jan-Åke

Nilsson, Joakim

Norrby, Tom

Ohlin, Ingemar

Olovsson, Bo

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Olsson, Peter

Olsson, Sven

Östlihn, Gunnar

Persson, André

Persson, Göran

Persson, Mats

Pettersson, Anders

Petersson, Christer

Petersson, Jan

Philipsson, Gunnar

Pyk, Staffan

Risberg, Patrik

Robertsson, Roland

Roosberg, Henrik

Rosén, Hans-Christer

Rube, Ann

Rydberg, Håkan

Samuelsson, Niklas

Sandberg, Rolf

Sandblom, Örjan

Schütz, Elias

Selander, Roy

Sjöberg, Ruben

Sjövik, Kristina

Ström, Jonna

Sundberg, Caroline

Swahn, Johan

Svensson, Lars

Tedvik, Arvid

Thuresson, Lars-Göran

Thälund, Bo

Thörncrantz, Olof

Thörngren, Jonas

Weimenhög, Per

Wickbom, Jan

Wimmer, Anders

Wisjö, Patrik

Wrangborn, Thomas

KBV 020

KBV 048

KBV 050

KBV 051

KBV 103

KBV 181

KBV 201

KBV 202

KBV 283

KBV 286

KBV 288

KBV 301

KBV 303

KBV 307

KBV 501

KBV 502

KBV 503

KBV 583

KBV 587

 

Združeno kraljestvo

Ainsley, Andrew

Aitken, Alison

Allen, Terry

Austin, Simon

Bamford, Kylie

Banks, Andrew

Bayntun, David

Bell, Graham John

Bell, Lewis

Billson, Carol

Black, Jo

Boden, Michael

Browne, Marc

Bryan, Paul

Burnett, Graeme

Carroll, Dave

Charman, Colin

Clarke, Ian

Collins, Tony

Cook, David

Corner, Nigel

Coyle, James

Craig, Ian Alexander

Cullum, Will

Donnelly, Martin Peter

Douglas, Sean

Draper, Peter

Ebdy, James

Edwards, Peter

Elliott, Philip

Feasey, Ian

Ferguson, Adam

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Ford-Keyte, Graham

Gardiner, Kevin

Garside, Nick

Gooding, Colin

Gough, Callum

Green, David Duncan

Grier, Derek

Griffin, Stuart

Gristwood, Malcolm

Hall, Ryan

Hancock, Jeremy

Harris, William

Hart, Steve

Hay, John

Henderson, Rod

Hepples, Stephen

Higgins, Frank

Holbrook, Joanna

Hutchinson, Nick

Irish, Rachel

Jamieson, Malcolm

John, Barrie

Johnson, Paul

Johnston, Stephen

Johnston, Isobel

L’amie, Chris

Laycock, Jonathon Paul

Lett, Jonathon

Lovett, Graham

MacCallum, Archie

Mackenzie, Alex

MacKinnon, Christopher John

Mair, Angus

Mair, Aaron

Marshall, Phil

May, Roger

McCusker, Simon

McDonnell, Alistair

McEwan, Colin

Mcqueen, Jason

Mills, John Alexander

Moore, Matt

Moslempour, Tahmores

Muir, James

Munday, David

Neave, James

Nelson, Paul

Newlands, Andy

Nicholson, Chris

Nick, Mynard

Ord, Viv

Owen, Gary

Page, Tim

Parker, Juliette

Parr, Jonathan

Perry, Andy

Poulding, Daniel

Putt, David

Radford, Angus

Reeves, Adam

Renfree, Stephen

Roberts, Julian

Robinson, Neil

Rushton, Jame

Scorer, Andy

Serafino, P

Skinner, Amy

Slater, Michael

Smart, Barrie

Snowball, David

Sooben, Jez

Stevens, Chris

Stipetic, John

Strang, Nicol

Styles, Mario

Thain, Marc

Todd, Ian

Varty, Jason

Weighell, David

Wellum, Neil

Weychan, Paul

Whitby, Philip

Whyte, Ron

Williams, Justin

Wilson, Tom

Wilson, Al

Worsnop, Mark Alexander

Wright, Nicholas

Yates, Simon

Young, Ally

Young, Iain

HMS SEVERN

HMS TYNE

HMS MERSEY

FPV JURA

FPV MINNA

FPV VIGILANT

FPV NORNA

FPV HIRTA

WATCHDOG 64

WATCHDOG 65

WATCHDOG 71

WATCHDOG 72