ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 53

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
27. februar 2008


Vsebina

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

Stran

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2008/146/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske skupnosti

1

 

 

2008/147/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v imenu Evropske skupnosti

3

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici

5

 

*

Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici

18

 

 

2008/148/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 22. marca 2007 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki vsebujejo skupni dogovor o obnovi in spremembi sporazuma o mednarodnem sodelovanju pri raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS) med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike

19

Sporazum v obliki izmenjave pisem, ki vsebujejo skupni dogovor o obnovi in spremembi sporazuma o mednarodnem sodelovanju pri raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS) med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike

21

 

*

Informacija v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki vsebujejo skupni dogovor o obnovi in spremembi sporazuma o mednarodnem sodelovanju pri raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS) med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike.

49

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

 

 

2008/149/PNZ

 

*

Sklep Sveta z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske unije

50

Sporazum med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

52

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

27.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/1


SKLEP SVETA

z dne 28. januarja 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske skupnosti

(2008/146/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 62, točke 3 prvega odstavka člena 63 ter členov 66 in 95 v povezavi z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po pooblastilu Komisiji, danem dne 17. junija 2002, so bila pogajanja s švicarskimi oblastmi glede pridružitve Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda zaključena.

(2)

V skladu s Sklepom Sveta 2004/860/ES (2) in s pridržkom njegove kasnejše sklenitve je bil Sporazum med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda dne 26. oktobra 2004 podpisan v imenu Evropske skupnosti.

(3)

Sporazum bi bilo treba sedaj odobriti.

(4)

Kar zadeva razvoj schengenskega pravnega reda, ki sodi na področje Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se za odnose s Švico smiselno uporabljajo določbe Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (3).

(5)

Ta sklep ne posega v stališče Združenega kraljestva v skladu s Protokolom o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, in v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (4)

(6)

Ta sklep ne posega v stališče Irske v skladu s Protokolom o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, in v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (5).

(7)

Ta sklep ne posega v stališče Danske v skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti -

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda in z njim povezani dokumenti, in sicer Sklepna listina, Sporazum v obliki izmenjave pisem glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil, in Skupna izjava o skupnih zasedanjih mešanih odborov, se odobrijo v imenu Evropske skupnosti.

Besedila Sporazuma, Sklepne listine, Sporazuma v obliki izmenjave pisem in Skupne izjave so priložena temu sklepu (6).

Člen 2

Ta sklep se uporablja za področja, ki jih urejajo določbe iz prilog A in B Sporazuma, ter za razvoj teh področij, kolikor imajo te določbe pravno podlago v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti ali kolikor je Sklep 1999/436/ES (7) določil, da imajo tako podlago.

Člen 3

Določbe členov 1 do 4 Sklepa 1999/437/ES se na enak način uporabljajo za pridružitev Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno za deponiranje listine o odobritvi iz člena 14 Sporazuma v imenu Evropske skupnosti, s čimer izrazi soglasje Skupnosti, da jo Sporazum zavezuje.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. januarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  Mnenje z dne 13. oktobra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 370, 17.12.2004, str. 78.

(3)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(4)  ULL 131, 1.6.2000, str. 43.

(5)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(6)  Glej stran 52 tega Uradnega lista.

(7)  UL L 176, 10.7.1999, str. 17.


27.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/3


SKLEP SVETA

z dne 28. januarja 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v imenu Evropske skupnosti

(2008/147/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 63(1)(a) v povezavi s prvim stavkom prvega odstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po pooblastilu, podeljenem Komisiji dne 17. junija 2002, so bila pogajanja s švicarskimi organi o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, zaključena.

(2)

V skladu s Sklepom Sveta z dne 25. oktobra 2004 in s pridržkom njegove dokončne naknadne sklenitve je bil Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v imenu Evropske skupnosti podpisan dne 26. oktobra 2004.

(3)

Sporazum bi bilo treba sedaj odobriti.

(4)

Sporazum ustanavlja Skupni odbor s pristojnostjo sprejemanja odločitev na nekaterih področjih; zato je treba določiti, kdo v tem odboru zastopa Skupnost.

(5)

Nadalje je potrebno predvideti postopek, ki bo določil, kako se sprejme stališče Skupnosti.

(6)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Združeno kraljestvo in Irska sodelujeta pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(7)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa ter je ta sklep ne zavezuje in se zanjo ne uporablja -

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, in z njim povezani dokumenti, in sicer Sklepna listina in Skupna izjava o skupnih zasedanjih Skupnega odbora, se odobrijo v imenu Evropske skupnosti.

Besedila Sporazuma, Sklepne listine in Skupne izjave so priložena temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno za deponiranje listine o odobritvi iz člena 12 Sporazuma v imenu Evropske skupnosti, s čimer izrazi soglasje Skupnosti, da jo Sporazum zavezuje.

Člen 3

V Skupnem odboru, ustanovljenem s členom 3 Sporazuma, Skupnost zastopa Komisija.

Člen 4

1.   Stališče Skupnosti v okviru Skupnega odbora v zvezi s sprejemom poslovnika, ki ga predvideva člen 3(2) Sporazuma, zavzame Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

2.   Glede vseh ostalih odločitev Skupnega odbora sprejme stališče Skupnosti Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. januarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici

EVROPSKA SKUPNOST

in

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“,

STA SE–

OB UPOŠTEVANJU, da je Svet Evropske unije sprejel Uredbo (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (1) (v nadaljnjem besedilu „Uredba Dublin“), ki je nadomestila Dublinsko konvencijo o določanju države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic Evropskih skupnosti, podpisano v Dublinu dne 15. junija 1990 (2) (v nadaljnjem besedilu „Dublinska konvencija“), in da je Komisija Evropskih skupnosti sprejela Uredbo (ES) št. 1560/2003 z dne 2. septembra 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 o določitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (3) (v nadaljnjem besedilu „Uredba o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Dublin“);

OB UPOŠTEVANJU, da je Svet Evropske unije sprejel Uredbo (ES) št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, z namenom prispevati k določitvi pogodbene stranke, ki je odgovorna za obravnavo prošnje za azil v skladu z Dublinsko konvencijo (4) (v nadaljevanju „Uredba Eurodac“) in Uredbo (ES) št. 407/2002 z dne 28. februarja 2002 o nekaterih pravilih za uporabo Uredbe št. 2725/2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije (5) (v nadaljevanju „Uredba o pravilih za uporabo Uredbe Eurodac“);

OB UPOŠTEVANJU, da bo Švicarska konfederacija morala uporabljati Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (6) (v nadaljevanju „Direktiva o varstvu osebnih podatkov“), kakor se uporablja v državah članicah Evropske unije pri obdelavi podatkov za namene tega sporazuma;

GLEDE NA geografsko lego Švicarske konfederacije;

OB UPOŠTEVANJU, da bo sodelovanje Švicarske konfederacije pri pravnem redu Skupnosti, ki ga pokrivata Uredbi „Dublin“ in „Eurodac“ (v nadaljnjem besedilu „pravni red Dublin/Eurodac“), okrepilo sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo;

OB UPOŠTEVANJU, da je Evropska skupnost sklenila Sporazum z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem (7), na podlagi Dublinske konvencije;

OB UPOŠTEVANJU, da je zaželeno, da bi Švicarska konfederacija ob Islandiji in Norveški enakopravno sodelovala pri izvajanju, uporabi in razvoju pravnega reda „Dublin/Eurodac“;

OB UPOŠTEVANJU, da bi bilo treba med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo skleniti sporazum, ki predvideva pravice in obveznosti podobne tistim, ki so dogovorjene med Evropsko skupnostjo na eni strani in Islandijo in Norveško na drugi strani;

V PREPRIČANJU, da je med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo treba organizirati sodelovanje pri izvajanju, primerni uporabi in nadaljnjem razvoju pravnega reda „Dublin/Eurodac“;

OB UPOŠTEVANJU, da je za priključitev Švicarske konfederacije k dejavnostim Evropske skupnosti na področjih, ki jih zajema ta sporazum, in za njeno sodelovanje pri teh dejavnostih treba ustanoviti odbor v skladu z institucionalnim modelom, predvidenim za pridružitev Islandije in Norveške;

OB UPOŠTEVANJU, da sodelovanje na področjih, ki jih zajemata Uredbi „Dublin“ in „Eurodac“, temelji na načelih svobode, demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, kakršne zagotavlja predvsem Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950;

OB UPOŠTEVANJU, da se določbe naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in akti, sprejeti na podlagi tega naslova, za Kraljevino Dansko skladno s Protokolom o položaju Danske, ki je bil z Amsterdamsko pogodbo priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo, vendar bi Švicarska konfederacija in Danska vseeno morali imeti možnost za uporabo temeljnih določb tega Sporazuma v njunih medsebojnih odnosih;

OB UPOŠTEVANJU, da je treba zagotoviti, da države, s katerimi Evropska skupnost sodeluje za namene izvajanja, uporabe in razvoja pravnega reda „Dublin/Eurodac“, ta pravni red uporabljajo tudi v svojih medsebojnih odnosih;

OB UPOŠTEVANJU, da nemoteno delovanje pravnega reda „Dublin/Eurodac“ terja sočasno uporabo tega sporazuma ter dogovorov, ki urejajo odnose med različnimi strankami, ki sodelujejo pri izvajanju in razvoju pravnega reda „Dublin/Eurodac“, s čimer urejajo njihove medsebojne odnose;

GLEDE NA sodelovanje Švicarske konfederacije pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda;

OB UPOŠTEVANJU povezanosti schengenskega pravnega reda in pravnega reda „Dublin/Eurodac“;

OB UPOŠTEVANJU, da ta povezanost terja sočasno uporabo pravnega reda „Dublin/Eurodac“ ter schengenskega pravnega reda –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

1.   Švicarska konfederacija, v nadaljnjem besedilu „Švica“, izvaja določbe

Uredbe „Dublin“,

Uredbe „Eurodac“,

Uredbe „o pravilih za uporabo Uredbe Eurodac“ in

Uredbe „o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Dublin“

in jih uporablja v svojih odnosih z državami članicami Evropske unije, v nadaljnjem besedilu „države članice“.

2.   Države članice uporabljajo pravila iz odstavka 1 za Švico.

3.   Ne da bi to vplivalo na člen 4 Švica sprejme, izvaja in uporablja tudi akte in ukrepe Evropske skupnosti, ki spreminjajo ali dopolnjujejo določbe iz odstavka 1, kot tudi odločitve, na katere se nanašajo postopki, predvideni s temi določbami.

4.   Švica izvaja in uporablja določbe Direktive o varstvu osebnih podatkov, kakor veljajo za države članice, glede podatkov, ki se obdelujejo za namen izvajanja in uporabe določb iz prvega odstavka, z upoštevanjem potrebnih sprememb.

5.   Za namene odstavkov 1 in 2 se razume, da sklicevanje na „države članice“ v določbah iz odstavka 1, vključuje tudi Švico.

Člen 2

1.   Pri pripravi nove zakonodaje o spremembah ali dopolnitvah določb člena 1, se Komisija Evropskih skupnosti, v nadaljnjem besedilu „Komisija“, neformalno posvetuje s švicarskimi strokovnjaki na enak način, kot se posvetuje s strokovnjaki držav članic pri oblikovanju svojih predlogov.

2.   Kadar Komisija posreduje svoje predloge, navedene v odstavku 1, Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije, v nadaljnjem besedilu „Svet“, kopijo le-teh pošlje Švici.

Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko opravi predhodna izmenjava mnenj v skupnem odboru, ustanovljenem v skladu s členom 3.

3.   Pogodbenice se v okviru skupnega odbora na zahtevo ene izmed njih, v pomembnih trenutkih pred sprejetjem zakonodajnih določb iz odstavka 1, ponovno posvetujejo v postopku stalnega obveščanja in posvetovanja.

4.   Pogodbenice v postopku obveščanja in posvetovanja sodelujejo v dobri veri, da na koncu postopka v skladu s tem sporazumom olajšajo delovanje skupnega odbora.

5.   Predstavniki švicarske vlade imajo v okviru skupnega odbora pravico dajati predloge glede zadev iz odstavka 1.

6.   Komisija zagotovi švicarskim strokovnjakom na zadevnih področjih pri pripravi osnutkov ukrepov, ki so nato predloženi odborom, ki pomagajo Komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil, sodelovanje v najširšem možnem obsegu. Komisija se pri pripravi ukrepov posvetuje s strokovnjaki Švicarske konfederacije na isti način kot s strokovnjaki držav članic.

7.   V primerih, ko se zadeva v skladu s postopkom, ki se uporablja za zadevni odbor, predloži Svetu, mora Komisija Svetu posredovati tudi stališča švicarskih strokovnjakov.

Člen 3

1.   Ustanovi se skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki pogodbenic.

2.   Skupni odbor soglasno sprejme svoj poslovnik.

3.   Skupni odbor se sestane na pobudo svojega predsednika ali na zahtevo katerega koli člana.

4.   Skupni odbor se sestane na ustrezni ravni, odvisno od potreb, da pregleda izvajanje in dejansko uporabo določb iz člena 1 in izmenja stališča o pripravi aktov in ukrepov o spremembah ali dopolnitvah določb iz člena 1.

Šteje se, da vsa izmenjava informacij glede tega sporazuma poteka v okviru skupnega odbora.

5.   Skupnemu odboru predsedujeta izmenoma, za obdobje šestih mesecev, predstavnik Evropske skupnosti in predstavnik švicarske vlade.

Člen 4

1.   Ob upoštevanju odstavka 2, kadar Svet sprejme akte ali ukrepe o spremembah ali dopolnitvah določb člena 1 in kadar so akti ali ukrepi sprejeti po postopkih, predvidenih s temi določbami, te akte ali ukrepe uporabijo istočasno države članice in Švica, razen v primeru izrecnih določb o nasprotnem.

2.   Komisija nemudoma obvesti Švico o sprejetju aktov ali ukrepov iz odstavka 1. Švica se odloči ali je njihova vsebina zanjo sprejemljiva in ali jih bo izvajala v svojem notranjem pravnem redu. O tej odločitvi uradno obvesti Komisijo v tridesetih dneh od sprejetja zadevnih aktov ali ukrepov.

3.   Če vsebina takšnih aktov ali ukrepov lahko za Švico postane zavezujoča šele, ko so izpolnjene njene ustavne zahteve, Švica o tem obvesti Komisijo ob uradnem obvestilu. Če se referendum ne zahteva, se uradno obvestilo opravi takoj po izteku referendumskega roka. Če se referendum zahteva, ima Švica za svoje uradno obvestilo največ dve leti od uradnega obvestila Komisije. Od datuma, ko naj bi za Švico začel veljati akt ali ukrep, do takrat, ko Švica izda uradno obvestilo, da so ustavne zahteve izpolnjene, Švica, če je to mogoče, zadevni akt ali ukrep uporablja začasno.

4.   Če Švica zadevnega akta ali ukrepa ne more uporabljati začasno in če to povzroča težave, ki ovirajo potek sodelovanja v okviru Dublin/Eurodac, položaj preuči skupni odbor. Evropska skupnost lahko v zvezi s Švico sprejme sorazmerne in primerne ukrepe, da se zagotovi nemoten potek sodelovanja Dublin/Eurodac.

5.   S tem, ko Švica sprejme vsebino aktov in ukrepov iz odstavka 1, so ustvarjene pravice in obveznosti med Švico in državami članicami Evropske unije.

6.   V primeru da:

(a)

Švica z uradnim obvestilom sporoči svojo odločitev, da ne sprejema vsebine akta ali ukrepa iz odstavka 1, pri katerem so se uporabili postopki predvideni v tem sporazumu, ali

(b)

Švica ne opravi uradnega obvestila iz odstavka 2, ali

(c)

Švica ne opravi uradnega obvestila po izteku referendumskega roka oziroma v primeru referenduma v roku dveh let iz odstavka 3, ali ne zagotovi začasne uporabe, predvidene v istem odstavku, ki je določen za začetek veljavnosti zadevnega akta ali ukrepa,

se uporaba tega sporazuma začasno odloži.

7.   Skupni odbor preuči okoliščino, ki je privedla do začasne odložitve, in si prizadeva v roku devetdesetih dni odpraviti vzroke, zaradi katerih sporazum ni sprejet ali ratificiran. Po preučitvi vseh nadaljnjih možnosti za ohranitev nemotenega delovanja tega sporazuma, vključno z možnostjo upoštevati enakost zakonskih določb, lahko soglasno odloči, da se Sporazum začne ponovno uporabljati. Če začasna odložitev uporabe Sporazuma traja več kot 90 dni, se šteje, da je prenehal veljati.

Člen 5

1.   Z namenom doseči cilj pogodbenic čim bolj enotne uporabe in razlage določb člena 1, skupni odbor stalno spremlja razvoj sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti, v nadaljnjem besedilu „Sodišča“, kot tudi razvoj sodne prakse pristojnih švicarskih sodišč v zvezi s temi določbami. V ta namen se vzpostavi mehanizem, s katerim se poskrbi za redno medsebojno obveščanje o takšni sodni praksi.

2.   Švica ima v primerih, ko sodišče države članice Sodišču v predhodno odločanje preda vprašanje, ki zadeva razlago določb iz člena 1, pravico Sodišču predložiti navedbe o zadevi ali pisne izjave.

Člen 6

1.   Švica skupnemu odboru vsako leto predloži poročilo o načinu, po katerem so njeni upravni in sodni organi uporabljali in razlagali določbe iz člena 1, kot jih je, kjer je to primerno, razlagalo Sodišče.

2.   Če skupni odbor v roku dveh mesecev po tem, ko je bil uradno obveščen o bistvenih razhajanjih pri uporabi določb iz člena 1 med organi zadevnih držav članic in švicarskimi organi, ne more zagotoviti enotne uporabe in razlage, se sproži postopek iz člena 7.

Člen 7

1.   V primeru spora glede uporabe ali razlage tega sporazuma ali v primeru, da nastopi položaj iz člena 6(2), se zadeva uradno uvrsti kot sporna na dnevni red skupnega odbora, ki se sestane na ministrski ravni.

2.   Skupni odbor ima za rešitev spora na voljo 90 dni od datuma sprejetja dnevnega reda, na katerega je bil uvrščen spor.

3.   V primeru, da skupni odbor spora ne more rešiti v roku 90 dni, kot je določeno v odstavku 2, se ta rok podaljša za 90 dni z namenom doseči dokončno rešitev. Če skupni odbor ob izteku tega roka ni sprejel odločitve, se ta sporazum preneha uporabljati z iztekom zadnjega dne zgoraj omenjenega roka.

Člen 8

1.   Kar zadeva upravne in operativne stroške, povezane z vzpostavitvijo in delovanjem centralne enote Eurodaca, prispeva Švica v splošni proračun Evropskih skupnosti prispevek v višini 7,286 % od začetnega referenčnega zneska 11 675 000 eurov, od proračunskega leta 2004 dalje pa letni prispevek 7,286 % ustreznih odobrenih proračunskih sredstev za zadevno proračunsko leto.

Kar zadeva druge upravne in operativne stroške, povezane z uporabo tega sporazuma, prispeva Švica v ta namen v splošni proračun Evropskih skupnosti letni znesek, v skladu s svojim bruto domačim proizvodom v primerjavi z bruto domačim proizvodom vseh udeleženih držav.

2.   Švica ima pravico prejemati dokumente, ki se nanašajo na ta sporazum, na sestankih skupnega odbora pa zahtevati tolmačenje v enega od uradnih jezikov institucij Evropskih skupnosti po lastni izbiri.

Člen 9

Švicarski nadzorni državni organi za varstvo podatkov in neodvisni nadzorni organ, ustanovljena v skladu s členom 286(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, sodelujeta v obsegu, ki je potreben za izvrševanje njunih nalog, zlasti z izmenjavo vseh koristnih informacij. Zadevna organa pravila njunega sodelovanja, določita s skupnim dogovorom.

Člen 10

1.   Ta sporazum v ničemer ne vpliva na druge sporazume, sklenjene med Evropsko skupnostjo in Švico.

2.   Ta sporazum v ničemer ne vpliva na sporazume, ki jih lahko v prihodnje sklene Evropska skupnost s Švico.

Člen 11

1.   Kraljevina Danska lahko zaprosi za sodelovanje pri temu sporazumu. Pogoje za tako sodelovanje določijo pogodbenice s soglasjem Kraljevine Danske v protokolu k temu sporazumu.

2.   Švica bo sklenila sporazum z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o ustanovitvi vzajemnih pravic in obveznosti na temelju njihovega sodelovanja, ki zadeva izvajanje, uporabo in razvoj pravnega reda Dublin/Eurodac.

Člen 12

1.   Pogodbenice morajo ta Sporazum ratificirati ali odobriti. Listine o ratifikaciji ali o odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta, ki prevzame vlogo depozitarja.

2.   Ta sporazum začne veljati prvega dne v mesecu, ki sledi sporočilu depozitarja pogodbenicam o deponiranju zadnje listine o ratifikaciji ali odobritvi.

3.   Člena 2, 3 in prvi stavek člena 4(2) se začasno uporabljajo od datuma podpisa tega sporazuma.

Člen 13

Glede aktov ali ukrepov, sprejetih po podpisu tega sporazuma, vendar pred začetkom njegove veljavnosti, začne teči tridesetdnevno obdobje iz zadnjega stavka člena 4(2) na dan začetka veljavnosti tega sporazuma.

Člen 14

1.   Ta sporazum se uporablja le, če se uporabljajo tudi sporazumi iz člena 11.

2.   Poleg tega se ta sporazum uporablja le, če se uporablja tudi Sporazum med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švico o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

Člen 15

1.   Lihtenštajn lahko pristopi v k temu sporazumu.

2.   Pristop Lihtenštajna se uredi s protokolom k temu sporazumu, v katerem se predvidijo vse posledice pristopa, vključno z vzpostavitvijo pravic in obveznosti med Lihtenštajnom in Švico kot tudi med Lihtenštajnom na eni strani ter Evropsko skupnostjo in državami članicami, kolikor jih določbe tega sporazuma zavezujejo, na drugi strani.

Člen 16

1.   Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum odpove s pisno izjavo depozitarju. Ta izjava začne učinkovati šest mesecev po njenem deponiranju.

2.   Če Švica odpove enega od sporazumov iz člena 11 ali sporazum iz člena 14(2), se šteje, da je ta sporazum prenehal.

Člen 17

1.   Ta sporazum se sestavi v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litvanskem, nemškem, nizozemskem, madžarskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

2.   Različico v malteškem jeziku bodo pogodbenice overile na podlagi izmenjave pisem. Ta različica bo enako verodostojna kot različice v jezikih, ki so našteti v prejšnjem odstavku.

V POTRDITEV TEGA so podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  UL L 50, 25.2.2003, str. 1.

(2)  UL C 254, 19.8.1997, str. 1.

(3)  UL L 222, 5.9.2003, str. 3.

(4)  UL L 316, 15.12.2000, str. 1.

(5)  UL L 62, 5.3.2002, str. 1.

(6)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(7)  UL L 93, 3.4.2001, str. 38.


SKLEPNA LISTINA


Pooblaščenci so sprejeli naslednje skupne izjave, ki so navedene v nadaljevanju in priložene k tej sklepni listini:

1.

Skupno izjavo pogodbenih strank o tesnem dialogu;

2.

Skupno izjavo pogodbenih strank o Direktivi 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podatkov.

Pooblaščenci so prav tako upoštevali izjave, navedene v nadaljevanju in priložene k tej sklepni listini:

1.

Izjavo Švice v zvezi s členom 4(3) o roku za sprejetje nadaljnjega razvoja pravnega reda Dublin/Eurodac;

2.

Izjavo Evropske komisije o odborih, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

SKUPNE IZJAVE POGODBENIH STRANK

 

SKUPNA IZJAVA STRANK O TESNEM DIALOGU

Pogodbenice poudarjajo pomembnost tesnega in produktivnega dialoga med vsemi tistimi, ki sodelujejo pri izvajanju določb, navedenih v členu 1(1) Sporazuma.

V skladu s členom 3(1) Sporazuma, Komisija povabi strokovnjake držav članic na sestanke skupnega odbora, z namenom izmenjati mnenja s Švico o vseh vprašanjih iz Sporazuma.

Pogodbenice so upoštevale voljo držav članic, da sprejmejo zgoraj navedena povabila in sodelujejo pri izmenjavah mnenj s Švico o vseh vprašanjih iz Sporazuma.

SKUPNA IZJAVA POGODBENIH STRANK O DIREKTIVI 95/46/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O VARSTVU PODATKOV

V okviru Sporazuma se pogodbenice dogovorijo, da kar zadeva Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, se udeležba predstavnikov Švicarske konfederacije realizira po konceptu izmenjave pisem glede odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil, in so priložena k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju Švicarske konfederacije pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

DRUGE IZJAVE

 

IZJAVA ŠVICE V ZVEZI S ČLENOM 4(3) O ROKU ZA SPREJETJE NOVOSTI V RAZVOJU PRAVNEGA REDA DUBLIN/EURODAC

Najdaljši rok dveh let iz člena 4(3) pokriva tako odobritev, kot tudi izvedbo akta ali ukrepa. Vključuje naslednje faze:

pripravljalna faza,

parlamentarni postopek,

referendumski rok (100 dni od uradne objave akta) in eventualno,

referendum (organizacija in glasovanje).

Zvezni svet nemudoma obvesti Svet in Komisijo o izpolnitvi vsake od teh faz.

Zvezni svet se obveže, da bo uporabil vsa sredstva, ki jih ima na voljo, da se različne zgoraj navedene faze odvijejo v najkrajšem možnem času.

IZJAVA EVROPSKE KOMISIJE O ODBORIH, KI POMAGAJO EVROPSKI KOMISIJI PRI IZVAJANJU NJENIH IZVEDBENIH POOBLASTIL

Trenutno so odbori, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil na področju izvajanja, uporabe in razvoja pravnega reda „Dublin/Eurodac“:

odbor, ki je bil ustanovljen v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 343/2003 („Odbor Dublin“) in

odbor, ki je bil ustanovljen v skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 2725/2000 („Odbor Eurodac“).


SKUPNA IZJAVA O SKUPNIH ZASEDANJIH SKUPNEGA ODBORA

Delegacija Evropske komisije,

delegaciji, ki zastopata vlade Republike Islandije in Kraljevine Norveške,

delegacija, ki zastopa vlado Švicarske Konderacije,

so se odločile organizirati srečanja skupnih odborov, ustanovljenih s sporazumom med Evropsko skupnostjo in Islandijo ter Norveško o mehanizmih in kriterijih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, ki je bila vložena v državi članici ali v Islandiji ali Norveški na eni strani in s sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švico o mehanizmih in kriterijih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, ki je bila vložena v državi članici ali v Švici na drugi strani.

Upoštevano je, da skupna srečanja zahtevajo pragmatično rešitev glede predsedovanja tem srečanjem, ko predsedovanje prevzamejo pridružene države v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o mehanizmih in kriterijih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, ki je bila vložena v državi članici ali v Švici ali v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o mehanizmih in kriterijih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, ki je bila vložena v državi članici ali v Islandiji ali Norveški.

Upoštevana je želja pridruženih držav, da od dneva uveljavitve Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o mehanizmih in kriterijih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, ki je bila vložena v državi članici ali v Švici odstopijo, kolikor je potrebno, od njihovega predsedovanja in si ga med seboj izmenično delijo po abecednem vrstnem redu njihovih imen.


27.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/18


Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda  (1) ter Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici  (2)

Ker so se postopki, potrebni za začetek veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, – sporazuma sta bila podpisana 26. oktobra 2004 v Luxembourgu –, zaključili 1. februarja 2008, bosta oba začela veljati istočasno, tj. 1. marca 2008, v skladu s členom 14(1) oziroma 12(2) teh sporazumov.


(1)  Glej stran 52 tega Uradnega lista.

(2)  Glej stran 5 tega Uradnega lista.


27.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/19


SKLEP SVETA

z dne 22. marca 2007

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki vsebujejo skupni dogovor o obnovi in spremembi sporazuma o mednarodnem sodelovanju pri raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS) med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike

(2008/148/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 170 v povezavi s prvim pododstavkom člena 300(2) ter prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep št. 1513/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in k inovacijam (2002–2006) (2), predvideva mednarodno sodelovanje na področju proizvodnih raziskav.

(2)

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 do 2013) (3) predvideva nadaljevanje mednarodnega sodelovanja.

(3)

Sklenjen je bil Sporazum v obliki izmenjave pisem, ki vsebujejo skupni dogovor o načelih mednarodnega sodelovanja pri raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (v nadaljevanju „Sporazum IPS“) med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike (4). Sporazum IPS je prenehal veljati aprila 2005. Ker se je izkazal za dodano vrednost pri izboljšanju raziskav na področju inteligentnih proizvodnih sistemov, je Komisija zahtevala pooblastilo za pogajanje za obnovo sporazuma.

(4)

Svet je s Sklepom z dne 29. novembra 2005 pooblastil Komisijo, da se v imenu Skupnosti pogaja z Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike o obnovi in spremembi Sporazuma IPS.

(5)

Pogajanja so potekala v skladu s pogajalskim pooblastilom in izidi so vključeni v pravilnik za dejavnosti mednarodnega sodelovanja na področju inteligentnih proizvodnih sistemov, ki določajo okvir za sodelovanje. Pravilnik je priložen Sporazumu v obliki izmenjave pisem, ki vsebujejo skupni dogovor o obnovi in spremembi sporazuma o mednarodnem sodelovanju pri raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS) med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike (v nadaljevanju „Sporazum v obliki izmenjave pisem“). Spremembe prejšnjega programa so povezane z vodenjem IPS in s proračunskimi postopki.

(6)

Pravilnik IPS določa, da se predsedujoči vodstva IPS izbira po načelu rotacije med udeleženci IPS programa. Za izpolnitev te dolžnosti je treba določiti, da je Skupnost gostiteljica medregionalnega sekretariata IPS v Evropi

(7)

Zato je treba Sporazum v obliki izmenjave pisem odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem, ki vsebujejo skupni dogovor o obnovi in spremembi sporazuma o mednarodnem sodelovanju pri raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS) med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta se pooblasti za imenovanje osebe, ki je pooblaščena, da podpiše Sporazum v obliki izmenjave pisem, ki je za Skupnost zavezujoč (5).

V Bruslju, 22. marca 2007

Za Svet

Predsednik

W. TIEFENSEE


(1)  Mnenje z dne 14. decembra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 232, 29.8.2002, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 786/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 7).

(3)  UL L 412, 30.12.2006, str. 1.

(4)  UL L 161, 18.6.1997, str. 2 in UL L 151, 7.6.2001, str. 35

(5)  Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo Generalni sekretariat Sveta objavil v Uradnem listu Evropske unije.


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem, ki vsebujejo skupni dogovor o obnovi in spremembi sporazuma o mednarodnem sodelovanju pri raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS) med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike

Spoštovani,

sklicujem se na Sporazum o raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS), sklenjen leta 1997 oziroma 2001 med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte, Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike.

Namen tega pisma je zapisati skupni dogovor, dosežen v zvezi z obnovo in spremembo tega sporazuma o sodelovanju, kot je določeno v obsegu pooblastil, priloženem temu pismu.

Sodelujoče regije bodo sodelovale z namenom povečati konkurenčnost industrije, rešiti težave, s katerimi se srečuje svetovna proizvodnja, ter razviti napredne proizvodne tehnologije in sisteme. Takšno sodelovanje bo zagotovilo ravnovesje med koristmi in prispevki, pomembno bo za industrijo in bo temeljilo na načelu vzajemnega interesa in razumevanja.

Financiranje dejavnosti sodelovanja bo odvisno od razpoložljivosti sredstev ter veljavnih zakonov in drugih predpisov sodelujočih regij. Vsaka od sodelujočih regij bo financirala svojo lastno udeležbo in bo v denarju ali v naravi nepristransko prispevala k stroškom medregionalnega sekretariata IPS. Slednji bo deloval v skladu z načeli, določenimi v obsegu pooblastil. Evropska skupnost je pripravljena gostiti medregionalni sekretariat, ko bodo sodelujoče regije skupaj določile vrstni red.

Trajanje tega sporazuma o sodelovanju bo 10 let. Vsaka od sodelujočih regij se lahko po 12-mesečnem predhodnem obvestilu kadar koli umakne. Udeleženci bodo pregledali program 5 let po njegovem začetku.

Evropska skupnost in Norveška si pridržujeta možnost delovati kot enotna evropska regija.

V tem pismu se skupaj z njegovim sprejetjem s strani sodelujočih regij, potrdi obseg pooblastil ter zapiše skupni dogovor o načelih sodelovanja na področju IPS. Hvaležen vam bom, če mi boste čim prej potrdili ta dogovor.

Za Evropsko skupnost

PRILOGA

TERMS OF REFERENCE FOR A SCHEME FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN ADVANCED MANUFACTURING FOR INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS

TABLE OF CONTENTS

1.

PREAMBLE

2.

PURPOSE

3.

RATIONALE

4.

OPERATING PRINCIPLES

5.

STRUCTURE AND FUNDING

6.

MANAGEMENT STRUCTURE

7.

TRANSITION TO AND COMMENCEMENT OF THE IMS SCHEME

8.

DURATION OF THE IMS SCHEME

9.

ADMISSION OF NEW PARTICIPANTS

10.

FORMATION AND EVALUATION OF PROJECT CONSORTIA AND OTHER COLLABORATIVE INSTRUMENTS

11.

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

12.

DISSEMINATION OF RESULTS

Technical Appendix 1:

Intellectual property rights provisions for research and development projects

Technical Appendix 1.A:

Convention establishing the World Intellectual Property Organisation (Stockholm, 14 July 1967)

Technical Appendix 2:

financial accountability and principles for setting up and executing the IRS budget

Technical Appendix 3:

IMS technical themes

Technical Appendix 4:

Responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat

Technical Appendix 5:

Responsibilities of the IMS Regional Secretariats

Technical Appendix 6:

Admission of new participants

Technical Appendix 7:

Project consortia formation and evaluation

Technical Appendix 8:

Role Of IMS vis-à-vis small and medium-sised enterprises (SMEs), universities and government research institutes

1.   PREAMBLE

This document sets forth the terms of reference for the partners of the intelligent manufacturing systems (IMS) scheme for international cooperation in research and development in intelligent manufacturing systems. These terms of reference are not intended to create obligations under international or domestic law.

2.   PURPOSE

The IMS scheme is an international and multilateral cooperation scheme in which Participants work cooperatively to boost industrial competitiveness, solve problems facing manufacturing worldwide, and develop advanced manufacturing technologies and systems to benefit humanity. Its purposes are to:

enhance knowledge-based manufacturing in industry to improve the quality of life and citizens and improve the global environment,

share manufacturing knowledge and to transfer it to future generations,

increase the participation of SMEs in international collaborative activities,

adapt educational and training activities to support the knowledge-based manufacturing industries, and

contribute to establishing common, global norms and standards.

3.   RATIONALE

Manufacturing has been and continues to be an important element in the global economy. It remains a primary generator of wealth and is critical to establishing a sound economic basis for economic growth.

Properly managed international cooperation in research and development in advanced manufacturing can help improve manufacturing operations (1). IMS provides the framework within which cooperative research and development activities can flourish. IMS:

provides a structure for global, ‘forward-thinking’ syntheses (e.g. roadmaps, analyses, foresight),

fosters the creation of networks to reinforce interaction and collaborative research and development,

fosters the development of consortia to undertake collaborative research and development projects (including cooperative work on pre-standardisation topics),

provides an intellectual property rights management framework (Technical Appendix 1) for international collaboration and dissemination activities, and

disseminates research results broadly.

4.   OPERATING PRINCIPLES

IMS collaborative activities proceed on the following bases:

contributions to, and benefits from such cooperation, are equitable and balanced,

collaborative projects have industrial relevance,

collaborative project should include where possible academic participation,

collaborative projects are carried out by inter-regional, geographically distributed consortia,

collaborative projects can occur throughout the full innovation cycle,

IMS project activities under government sponsorship or using government resources should not involve competitive research and development,

results of collaborative projects are shared through a process of controlled information diffusion, and

there should be protection for an equitable allocation of any intellectual property right created or furnished during cooperation projects.

5.   STRUCTURE AND FUNDING

IMS is governed by a management structure that consists of:

an International Steering Committee,

an Inter-Regional Secretariat, and

Regional Secretariats.

5.1.   Funding for the management structure

Each participant will fund its own participation,

Each participant will determine the method by which its own participation will be funded,

Each participant will contribute in an equitable manner in funding or in kind to defray the costs of operating the Inter-Regional Secretariat,

Each participant will be responsible for supporting its own delegation, and

Each Participant will have the right to audit the operations of the management structure.

Principles for setting up and executing the IRS budget shall be in accordance with Technical Appendix 2.

5.2.   Funding for the Projects

Each participant will fund its own participation, and

Each participant will determine the method by which its own participation will be funded.

6.   MANAGEMENT STRUCTURE

6.1.   IMS International Steering Committee

The IMS International Steering Committee will oversee the IMS scheme. Members must be eminent representatives of the participants' industrial, academic, or governmental/public administration sectors who are knowledgeable in manufacturing issues. Members must be willing and able to devote the necessary time and effort involved in guiding the IMS scheme.

6.1.2.

Composition. Two members and one observer from each participant will normally comprise a participant's delegation.

Selection of delegation members is at the discretion of each participant, in accordance with the appropriate laws and provisions of their respective participant governments/public administrations. Designation of alternate delegation members is recommended, but not mandatory.

Each delegation will have a head of delegation who will serve as the chief spokesperson for the delegation. Selection of the head of delegation is at the discretion of each participant, in accordance with the appropriate laws and provisions of their respective participant governments/public administrations.

Each participant's delegation to the meetings of the IMS International Steering Committee may be accompanied by two representatives from its designated Regional Secretariat. Additional attendance is at the discretion of the chair of the IMS International Steering Committee.

6.1.3.

Consensus. The IMS International Steering Committee will reach decisions by consensus of its members.

6.1.4.

Chair. The chair of the IMS International Steering Committee will rotate among the participants and will be decided by the IMS International Steering Committee. The term of each chair will last for 30 months. During the term when a participant chairs, that participant also is responsible for organising the Inter-Regional Secretariat. The participant which is to take the following term will serve as vice chair.

6.1.5.

Responsibilities. The IMS International Steering Committee will determine policies and strategies for undertaking, and for the evolution of, the IMS scheme, including the matter of new participants. It will also:

provide overall guidance, set strategic priorities, review, amend, and update Technical Appendices 3, 4, 5, 7, and 8 and additional Technical Appendices within the scope of these terms of reference, and oversee the implementation of IMS,

oversee the Inter-Regional Secretariat and approve its budget,

provide international promotion for IMS and for manufacturing as a generic discipline,

endorse projects as provided in Section 10,

set performance metrics of the scheme and provide a regular report in respect of same,

ensure activities undertaken under this scheme are done in a manner consistent with the purpose, principles and structure agreed upon by the participants,

foster communication among the International IMS Steering Committee, the Inter-Regional Secretariats, and the project consortium members,

sponsor and approve new IMS documents, and

form interim task forces or committees (e.g., for technical or legal issues), if necessary, to accomplish its work.

6.2.   Inter-Regional Secretariat

The participant that chairs the International Steering Committee will be responsible for organising and managing the Inter-Regional Secretariat. The Inter-Regional Secretariat's primary role is to execute the policies and actions as decided by the IMS International Steering Committee. The responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat are listed in Technical Appendix 4.

6.3.   Regional Secretariats

The governments/public administrations and public organisations of the participants will organise and manage their respective Regional Secretariats in a manner they see fit. The responsibilities of the IMS Regional Secretariat are listed in Technical Appendix 5.

7.   TRANSITION TO AND COMMENCEMENT OF THE IMS SCHEME

7.1.   Transition

It is the intention of the participants that IMS projects endorsed under the original scheme should be considered to be continued to be endorsed by the current ISC and its successor upon commencement of the new IMS scheme. Other IMS activities, including processing of applications to become a participant, shall continue without interruption.

7.2.   Commencement

The IMS scheme will commence upon:

the ratification of the Terms of Reference for the IMS Scheme by at least three (3) participants. participants under the pre-existing IMS Scheme become new participants under this scheme when they ratify these Terms of Reference;

the appointment of the members to the IMS International Steering Committee; and,

the designation of the Regional Secretariats.

8.   DURATION OF THE IMS SCHEME

participants will review the scheme every five years to determine whether it should be continued, modified or terminated. A participant may withdraw at any time subject to 12 months' notice to other participants.

9.   ADMISSION OF NEW PARTICIPANTS

The IMS International Steering Committee can admit new participants. The procedures for admission of new participants are set forth in Technical Appendix 6.

10.   FORMATION AND EVALUATION OF PROJECT CONSORTIA AND OTHER COLLABORATIVE INSTRUMENTS

The IMS International Steering Committee shall have the authority to set the procedures for: (i) project consortia and formation, evaluation and review; these procedures are set forth in Technical Appendix 7; and (ii) other collaborative instruments within the scope of these Terms of Reference.

11.   SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

The participants individually and the IMS International Steering Committee will develop mechanisms to enlist SMEs directly and indirectly in the IMS scheme. A representative list of these mechanisms is in Technical Appendix 8.

12.   DISSEMINATION OF RESULTS

Dissemination of information is of the utmost importance and is required in the IMS scheme. However, all information dissemination must comply with the intellectual property rights provisions in Technical Appendix 1. This includes the dissemination of interim and final project technical results.

Information dissemination will occur at the project, regional and inter-regional levels. This dissemination shall be, but not limited to, written reports, international symposia, and publications by members of the academic sector.

Technical Appendix 1

Intellectual property rights provisions for research and development projects

OBJECTIVES

These provisions lay down mandatory requirements as well as recommended principles for PARTNERS which wish to participate in a PROJECT conducted within the Intelligent Manufacturing Systems Scheme (IMS SCHEME). The objectives of these provisions are to provide adequate protection for intellectual property rights used in and generated during joint research and development PROJECTS under the IMS SCHEME while ensuring:

that contributions and benefits by PARTICIPANTS, from cooperation in such PROJECTS, are equitable and balanced,

that the proper balance is struck between the need for flexibility in PARTNERS' negotiations and the need for uniformity of procedure among PROJECTS and among PARTNERS, and

that the results of the research will be shared by the PARTNERS through a process that protects and equitably allocates any intellectual property rights created or furnished during the cooperation.

Article 1

Definitions

1.1.

ACCOUNTING. The sharing of any consideration such as royalties or other license fees by one PARTNER with another PARTNER when the first PARTNER which solely or jointly owns FOREGROUND discloses, licenses or assigns it to a third party.

1.2.

AFFILIATE. Any legal entity directly or indirectly owned or controlled by, or owning or controlling, or under the same ownership or control as, any PARTNER. Common ownership or control through government does not in itself create AFFILIATE status.

Ownership or control shall exist through the direct or indirect:

ownership of more than 50 % of the nominal value of the issued equity share capital, or

ownership of more than 50 % of the shares entitling the holders to vote for the election of directors or persons performing similar functions, or right by any other means to elect or appoint directors, or persons performing similar functions, who have a majority vote, or,

ownership of 50 % of the shares, and the right to control management or operation of the company through contractual provisions.

1.3.

BACKGROUND: All information and INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS except BACKGROUND RIGHTS owned or controlled by a PARTNER or its AFFILIATE and which are not FOREGROUND.

1.4.

BACKGROUND RIGHTS: Patents for inventions and design and utility models, and applications therefor as soon as made public, owned or controlled by a PARTNER or its AFFILIATES, a license for which is necessary for the work in a PROJECT or for the commercial exploitation of FOREGROUND, and which are not FOREGROUND.

1.5.

CONFIDENTIAL INFORMATION: All information which is not made generally available and which is only made available in confidence by law or under written confidentiality agreements.

1.6.

CONSORTIUM: Three or more GROUPS which have agreed to carry out jointly a PROJECT.

1.7.

COOPERATION AGREEMENT: The one or more signed agreements among all PARTNERS in a CONSORTIUM concerning the conduct of the PROJECT.

1.8.

FOREGROUND: All information and INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS first created, conceived, invented or developed in the course of work in a PROJECT.

1.9.

GROUP: All PARTNERS in a given PROJECT from the geographic area of a PART ICIPANT.

1.10.

IMS SCHEME: The Intelligent Manufacturing Systems Scheme.

1.11.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: All rights defined by Article 2(viii) of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation signed at Stockholm on 14 July 1967 (see Technical Appendix 1.A.), excluding trademarks, service marks and commercial names and designations.

1.12.

NON-PROFIT INSTITUTIONS: Any legal entity, either public or private, established or organised for purposes other than profit-making, which does not itself commercially exploit FOREGROUND.

1.13.

PARTICIPANT: Australia, Canada, the European Union and Norway, Japan, Korea, Switzerland, the United States and any other country or geographic region whose participation in the IMS SCHEME may be approved in the manner determined by the PARTICIPANTS.

1.14.

PARTNER: Any legal or natural person participating as a contracting party to the COOPERATION AGREEMENT for a given PROJECT.

1.15.

PROJECT: Any research and development project carried out by a CONSORTIUM within the IMS SCHEME.

1.16.

SUMMARY INFORMATION: A description of the objectives, status and results of a PROJECT which does not disclose CONFIDENTIAL INFORMATION.

Article 2

Mandatory provisions

Each COOPERATION AGREEMENT must contain substantive terms and conditions that are fully consistent with each of the provisions 2.1 through 2.13 in this Article and the definitions used in each COOPERATION AGREEMENT shall be those specified in Article 1 of this document.

Where a PROJECT or a potential PARTNER or its AFFILIATES is subject to government requirements, whether by law or agreement, and such requirements will affect rights or obligations pursuant to the COOPERATION AGREEMENT, the potential PARTNER shall disclose to the other PARTNERS all such requirements of which it is aware prior to signing the COOPERATION AGREEMENT. PARTNERS must ensure that ownership, use, disclosure and licensing of FOREGROUND will comply with these mandatory provisions if the PROJECT is subject to government requirements.

PARTNERS will, at the outset of a PROJECT, promptly notify one another of their AFFILIATES which will be involved in the performance of the PROJECT, and will notify one another of any changes in the AFFILIATES so involved during the life of the PROJECT. At the time of entering into a COOPERATION AGREEMENT, and immediately after new legal entities have come to meet the AFFILIATE definition, PARTNERS may exclude AFFILIATES from the rights and obligations set forth in these provisions in accordance with the terms of the COOPERATION AGREEMENT.

Written Agreement

2.1.

PARTNERS shall enter into a written COOPERATION AGREEMENT that governs their participation in a PROJECT consistent with this document.

Ownership

2.2.

FOREGROUND shall be owned solely by the PARTNER or jointly by the PARTNERS creating it.

2.3.

A PARTNER which is the sole owner of FOREGROUND may disclose and non-exclusively license that FOREGROUND to third parties without ACCOUNTING to any other PARTNER.

2.4.

A PARTNER which is a joint owner of FOREGROUND may disclose and non-exclusively license that FOREGROUND to third parties without the consent of and without ACCOUNTING to any other PARTNER, unless otherwise agreed in the COOPERATION AGREEMENT.

2.5.

A PARTNER may assign its sole and/or joint ownership interests in its BACKGROUND, BACKGROUND RIGHTS and FOREGROUND to third parties without the consent of and without ACCOUNTING to any other PARTNER.

PARTNERS who assign any of their rights to BACKGROUND RIGHTS or FOREGROUND must make each assignment subject to the COOPERATION AGREEMENT and must require each assignee to agree in writing to be bound to the assignor's obligations under the COOPERATION AGREEMENT in respect of the assigned rights.

Dissemination of information

2.6.

SUMMARY INFORMATION shall be available to all PARTNERS in other PROJECTS and to the committees formed under the IMS SCHEME.

2.7.

The CONSORTIUM will make available at the end of the PROJECT a public report setting out SUMMARY INFORMATION about the PROJECT.

License rights

Foreground

2.8.

Each PARTNER and its AFFILIATES may use FOREGROUND, royalty-free, for research and development and for commercial exploitation. Commercial exploitation includes the rights to use, make, have made, sell and import.

However, in exceptional circumstances,

PARTNERS may agree in their COOPERATION AGREEMENT to pay a royalty to PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS for commercial exploitation of FOREGROUND which is solely owned by such NON-PROFIT INSTITUTIONS; and

PARTNERS may agree in their COOPERATION AGREEMENT to pay a royalty to PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS for commercial exploitation of FOREGROUND which is jointly owned with such NON-PROFIT INSTITUTIONS, provided such royalties are both small and consistent with the principle that contributions and benefits in the IMS SCHEME must be balanced and equitable.

2.9.

A non-owning PARTNER and its AFFILIATES may not disclose or sub-license FOREGROUND to third parties except that each PARTNER or its AFFILIATES may, in the normal course of business:

disclose FOREGROUND in confidence solely for the purposes of manufacturing, having manufactured, importing or selling products,

sub-license any software forming part of FOREGROUND in object code, or

engage itself in the rightful provision of products or services that inherently disclose the FOREGROUND.

Background

2.10.

A PARTNER in a PROJECT may, but is not obligated to, supply or license its BACKGROUND to other PARTNERS.

2.11.

PARTNERS and their AFFILIATES may use another PARTNER'S or its AFFILIATES' BACKGROUND RIGHTS solely for research and development in the PROJECT without additional consideration, including, but not limited to, financial consideration.

2.12.

PARTNERS and their AFFILIATES must grant to other PARTNERS and their AFFILIATES a license of BACKGROUND RIGHTS on normal commercial conditions when such license is necessary for the commercial exploitation of FOREGROUND unless:

the owning PARTNER or its AFFILIATE is by reason of law or by contractual obligation existing before signature of the COOPERATION AGREEMENT unable to grant such licenses and such BACKGROUND RIGHTS are specifically identified in the COOPERATION AGREEMENT; or

the PARTNERS agree, in exceptional cases, on the exclusion of BACKGROUND RIGHTS specifically identified in the COOPERATION AGREEMENT.

Survival of rights

2.13.

The COOPERATION AGREEMENT shall specify that the rights and obligations of PARTNERS and AFFILIATES concerning FOREGROUND, BACKGROUND and BACKGROUND RIGHTS shall survive the natural expiration of the term of the COOPERATION AGREEMENT.

Article 3

Provisions that need to be addressed in the Cooperation Agreement

PARTNERS shall address each of the following items in their COOPERATION AGREEMENT:

Publication of results

3.1.

PARTNERS shall address the issue of the consent required, if any, from the other PARTNERS for publication of the results from the PROJECT other than SUMMARY INFORMATION.

3.2.

PARTNERS shall address the issue of whether PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS may, for academic purposes, publish FOREGROUND which they solely own, provided that adequate procedures for protecting FOREGROUND are taken in accordance with Articles 3.3 and 3.4.

Protection of foreground

3.3.

PARTNERS shall identify the steps they will take to seek legal protection of FOREGROUND by means of INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS and upon making an invention shall notify other PARTNERS in the same PROJECT in a timely manner of the protection sought and provide a summary description of the invention.

3.4.

PARTNERS shall address the issue of prompt notification of all other PARTNERS in the same PROJECT and, upon request and on mutually agreed conditions, disclosure of the invention and reasonably cooperate in such protection being undertaken by another PARTNER in the same PROJECT in the event and to the extent that a PARTNER or PARTNERS which own FOREGROUND do not intend to seek such protection.

Confidential information

3.5.

PARTNERS shall identify the measures they will take to ensure that any PARTNER which has received CONFIDENTIAL INFORMATION only uses or discloses this CONFIDENTIAL INFORMATION by itself or its AFFILIATES as far as permitted under the conditions under which it was supplied.

Dispute settlement and applicable laws

3.6.

PARTNERS shall agree in their COOPERATION AGREEMENT on the manner in which disputes will be settled.

3.7.

PARTNERS shall agree in their COOPERATION AGREEMENT on the law which will govern the COOPERATION AGREEMENT

Article 4

Optional provisions

PARTNERS may, but are not required to address each of the following provisions in their COOPERATION AGREEMENT:

AFFILIATE PROVISIONS,

ANTITRUST/COMPETITION LAW ISSUES,

CANCELLATION AND TERMINATION,

EMPLOYER/EMPLOYEE RELATIONSHIPS,

EXPORT CONTROLS AND COMPLIANCE,

FIELD OF THE AGREEMENT,

INTENT OF THE PARTIES,

LICENSING PARTNERS IN OTHER PROJECTS,

LICENSOR'S LIABILITY ARISING FROM LICENSEE'S USE OF LICENSED TECHNOLOGY,

LOANED OR ASSIGNED EMPLOYEES AND RESULTING RIGHTS,

NEW PARTNERS AND WITHDRAWAL OF PARTNERS FROM PROJECTS,

POST COOPERATION AGREEMENT BACKGROUND,

PROTECTION, USE AND NON-DISCLOSURE OBLIGATIONS REGARDING CONFIDENTIAL INFORMATION,

RESIDUAL INFORMATION,

ROYALTY RATES FOR BACKGROUND RIGHT LICENSES,

SOFTWARE SOURCE CODE,

TAXATION,

TERM/DURATION OF AGREEMENT.

There are likely to be other provisions the PARTNERS will need to put into their COOPERATION AGREEMENTS depending on the particular circumstances of their PROJECT. PARTNERS should seek their own expert advice on this and note that no additional terms may conflict with Articles 1 and 2 of these provisions.

Technical Appendix 1.A

Convention establishing the World Intellectual Property Organisation (Stockholm, 14 July 1967)

Article 2(viii) defines Intellectual Property to include:

‘… the rights to literary, artistic and scientific works; performances of performing artists; phonograms, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavour; scientific discoveries; industrial designs; trade marks, service marks, and commercial names and designations; protection against unfair competition; and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.’

Technical Appendix 2

Financial accountability and principles for setting up and executing the IRS budget

ISC and IRS members should avoid conflicts of interest in so far as decisions relating to the IRS budget are concerned.

All revenue and expenditures must be incorporated in a single set of accounts (2) to be approved by the ISC.

The balance between revenue and expenditure must be respected at all times (3).

The budget shall be annual with exceptional carry-overs (4).

There should be no transfers of appropriations between line items of budget expenditure, unless formally approved by the ISC.

All revenues shall constitute a common pool (5).

All expenditures shall be reasonable, justified and in accordance with the principles of sound financial management.

The IRS shall respond to all reasonable requests to report on its financial activities.

Regional contributions shall be based on fair principles, and will be paid in accordance with a defined schedule subject to late fees. Regional contributions will be based on the approved IRS budget and will be structured in different tiers, related directly to the size and level of development of each participant's economy. The Initial participants will be allocated in two tiers as follows:

Tier 1: European Union and Norway, Japan, United States,

Tier 2: Australia, Canada, Korea, Switzerland.

The maximum amounts for the contributions will be CAD 200 000 or equivalent per annum for Tier 1; and CAD 125 000 or equivalent per annum for Tier 2.

The foregoing principles shall be incorporated in a document on IRS operational guidelines.

Technical Appendix 3

IMS technical themes

In general, any project that addresses the IMS Scheme objectives as set forth in these terms of reference is considered an appropriate topic for an IMS Project. IMS projects might also address one or more of the following technical themes:

1.

Total product life cycle issues

Future general models of manufacturing systems. Examples for that theme are the proposals of ‘agile manufacturing’, ‘fractal factory’, ‘bionic manufacturing’, ‘holistic enterprise integration’, etc.

Intelligent communication network systems for information processes in manufacturing. To understand the productivity of global distribution and global sourcing, the communication networks and tools and their applications have to be improved.

Environment protection, minimum use of energy and materials. Environment, energy and materials questions have reached a complexity that can only be handled via cooperation with a variety of specialists. Due to the fact that the conditions in that field are very different in different regions a common understanding and harmonised views for the response of manufacturing technologies to environment protection are necessary.

New ideas and methods for recyclability that are globally accepted should be developed under the IMS umbrella.

Harmonised assessment and economic justification models for new manufacturing systems.

2.

Process issues

To enable the needs for rapid response to changing requirements and to saving human and material resources and to improving working conditions for employees the following themes can be identified.

Clean manufacturing processes that can minimise effects on environment. Process emission minimised systems. Process disposal minimised systems.

Factory (process) life-cycle pre-assessed systems.

Minimum consumption of energy. Energy efficient processes that can meet manufacturing requirements with minimum consumption of energy. Integrated cycled process for less energy consumption.

Modules of energy conservation type. Production management technology of energy conservation type.

Technology innovation in manufacturing processes. Methods that can quickly produce different products through ‘Rapid Prototyping Methods’. Manufacturing processes that can flexibly respond to changes in labour conditions, changes of products or materials.

Improvement in the flexibility and autonomy of processing modules that compose manufacturing systems. Open distributed systems and their modules that can match both unmanned, man-machine mixed and labour intensive systems, and can metamorphologically architect system components in correspondence with changes of products.

Improvement in interaction or harmony among various components and functions of manufacturing. Open infrastructure for manufacturing. Inter-connected information systems such as ‘remote ID’ among respective modules.

3.

Strategy/planning/design tools

Manufacturing takes place in a global economy. How and where raw materials are transformed is a strategic decision. The decision is complicated in terms of what to make and where to make or buy it, in what is becoming a single global economy.

Many of today's manufacturing organisations are designed using vertical and hierarchical structures. The move towards hierarchical structures is and will continue to require major changes in organisations, systems and work practices. We need methodologies and tools to help us to define appropriate manufacturing strategies and to design appropriate organisations and business/work processes.

Methods and tools to support business process re-engineering. Modelling tools to support the analyses and development of manufacturing strategies.

Design support tools to support planning in an extended enterprise or virtual enterprise environment.

4.

Human/organisation/social issues

Promotion and development projects for improved image of manufacturing. Manufacturing engineers tend to be at the bottom of the pay scale relevant to other engineers, and the profession as a whole has a lower stature. Therefore ITC considers as projects globally recognised, strong professional societies and educational institutions for the promotion of manufacturing as a discipline. These proposals include the creation of international organisations to promote manufacturing.

Improved capability of manufacturing workforce/education, training. Engineering education has often tended to emphasise theory over process. In addition, basic education has not always met the needs of industry, producing graduates with often-inadequate skills. This has led to industries that are poor at turning innovation into successful products. This necessitates a change in priorities and closer ties between industry and educational institutions. As well, changes in system organisation means that training within companies is a continuous process which seeks to update the skills and increase the potential of employees — the crucial elements in any system.

Autonomous offshore plants (integration of supplementary business functions in subsidiaries). Offshore plants were originally meant to increase market share and decrease production costs: development of the transplant labour forces were a secondary consideration. However, giving more autonomy to these plants enables them to react more flexibly to changing conditions in the areas where they are based, and is consistent with organisational ideas of decentralisation, empowerment and hierarchy flattening. It also serves to contribute to domestic development in the countries where the plants are located and further the IMS goal of spreading widely basic manufacturing knowledge.

Corporate technical memory — keeping, developing, accessing. Often in a manufacturing enterprise knowledge and sources of information are isolated or locked. ‘Organisational learning’ is a strategy for translating such knowledge into a framework or a model that leads to better decision-making and could be an important theme within IMS.

Appropriate performance measures for new paradigms. New paradigms of manufacturing must offer superiority in performance from the points of view of costs, quality, delivery and flexibility. The first three are familiar performance criteria used for mass production, while flexibility is a key attribute of new paradigm manufacturing. To increase the acceptance of new paradigms performance evaluation methods should be developed.

5.

Virtual/extended enterprise issues

The extended enterprise is an expression of the market-driven requirement to embrace external resources in the enterprise without owning them. Core business focus is the route to excellence but product/service delivery requires the amalgam of multiple world-class capabilities. Changing markets require a fluctuating mix of resources. The extended enterprises which can be likened to the ultimate customisable, reconfigurable, manufacturing resource is the goal. The operation of the extended enterprise requires take up of communications and database technologies that are near to the current state of the art. However, the main challenge is organisational rather than technological.

Research and development opportunities in this area are:

methodologies to determine and support information processes and logistics across the value chain in the extended enterprise,

architecture (business, functional and technical) to support engineering cooperation across the value chain, e.g., concurrent engineering across the extended enterprise,

methods and approaches to assign cost/liability/risk and reward to elements of the extended enterprise,

team working across individual units within the extended enterprise.

Technical Appendix 4

Responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat

The Inter-Regional Secretariat will have responsibility to:

1.

provide logistics for inter-regional meetings and proposals,

2.

maintain and distribute IMS meeting materials and other documents,

3.

provide logistics for inter-regional publicity at the direction of the International Steering Committee,

4.

educate new and prospective participants,

5.

disseminate information during, and upon the conclusion of, projects,

6.

assist with inter-regional consortia formation,

7.

organise and arrange studies and/or work as requested by the International IMS Steering Committee, and

8.

undertake other appropriate tasks as assigned by the International Steering Committee.

Technical Appendix 5

Responsibilities of the IMS Regional Secretariats

To support the IMS Scheme, the Regional Secretariats will:

1.

provide regional logistics for inter-regional meetings and proposals,

2.

maintain and distribute IMS meeting materials and other documents within respective regions,

3.

provide logistics for regional meetings and promotion,

4.

disseminate information during and upon the conclusion of projects within respective regions,

5.

assist in consortium formation within and across respective regions,

6.

support regional delegations in attending the International IMS Steering Committee meetings,

7.

facilitate regional selections and reviews, and

8.

work with regional infrastructure groups to facilitate the IMS Scheme.

Technical Appendix 6

Admission of new participants

Procedures for admission of new participants to the IMS scheme are as follows:

1.

The admission process begins with a letter of inquiry/interest from a ministerial or senior government/public administration level in the prospective participant, addressed to the chair of the IMS International Steering Committee.

2.

Each IMS head of delegation shall be alerted to the receipt of this letter of inquiry/interest. Each IMS participant is chartered to evaluate the application and respond through its respective head of delegation to the chair of the IMS International Steering Committee.

3.

If all IMS participants accept the application, the chair of the IMS International Steering Committee shall inform, in writing, the applicant that if the applicant can ratify these Terms of Reference, then the IMS scheme will admit the applicant as a full participant.

This process shall be completed as soon as practical, and in no case should take longer than three months after receipt of the letter of inquiry/interest.

Technical Appendix 7

Project consortia formation and evaluation

The Regional Secretariats together with the Inter-Regional Secretariat provide assistance in forming consortia for IMS projects.

A.   Basic consortium formation document

Each consortium will prepare a basic document that explains the:

IMS technical themes addressed by the project,

industrial relevance of the project,

project work plans, organisation and structure,

basic information, including contact information, of project partners,

a consortium cooperation agreement that addresses the intellectual property provisions and other legal requirements for the consortium, and

other relevant information to facilitate project endorsement.

B.   International coordinating partner

An international coordinating partner must be appointed by each consortium. The appointed international coordinating partner must be an entity with the necessary resources and expertise to lead the project to its completion. International coordinating partner duties include:

coordinate consortia formation,

coordinate preparation of full proposal and cooperation agreements,

act as the primary contact for all communication between the consortium and the International Steering Committee and Inter-Regional Secretariat, and

facilitate successful execution of the project.

C.   List of interested entities

Within a region, its Regional Secretariat will distribute to all organisations in the industrial, academic and governmental sectors identified as potential project partners the basic document, the domestic funding opportunities, and the domestic agenda for the IMS scheme. The Regional Secretariat will compile a list of interested entities. The list must include the area of interest and the capabilities of each of the interested entities.

D.   Exchange of project proposals

Any entity can submit preliminary proposals to its Regional Secretariat for transmittal to, and posting by, the Inter-Regional Secretariat.

Regional Secretariats will distribute these proposals to interested entities within their Regions. Based on the information, potential partners can strive to form international consortia.

E.   Evaluation, selection and review of projects

Proposals and projects must be consistent with the purpose and the principles of the scheme, and the intellectual property provisions set forth in Technical Appendix 1.

1.   Project selection criteria

Industrial relevance

Compliance with the technical themes in Appendix 3 as may be amended from time to time by the IMS International Steering Committee

Scientific and technical merit

Adoption, commercialisation and exploitation potential

The IMS International Steering Committee shall assess compliance with the IPR provisions in Technical Appendix 1

Value-added.

2.   Consortium SELECTION Criteria

Inter-Regional DISTRIBUTION OF PARTNERS. Consortium partners must be from at least three participants. Partners from applicant Regions may participate in consortia on a case-by-case basis.

Balanced Contributions and Benefits. The consortium partners will show how the contributions to, and the benefits from, participation are equitable and balanced. To this end, partners' contributions to the project should be identified by scale and scope.

Inter-regional leadership. The inter-regional consortium must appoint an international coordinating partner for the consortium to carry out the duties described in Section B above.

Dissemination of results. The consortium must commit to and submit a plan to disseminate project results, including the lessons learned in forming and managing IMS consortium, and non-proprietary technical results permitted by the IPR provisions.

3.   Project endorsement

The project endorsement process consists of three stages. The IMS International Steering Committee and Inter-Regional Secretariat will endeavour to move the entire endorsement process expeditiously.

Project abstract evaluation. The consortium must submit an abstract of the planned research. This abstract shall be submitted to the Regional Secretariats for initial regional reviews. Each delegation will make a recommendation to the International IMS Steering Committee. Proposers of unapproved projects will be given feedback as to why they did not receive support.

Full proposal evaluation. The consortium must submit a final proposal using a standardised format for detailed evaluation by all regions. The final proposal shall include the formal commitment of each partner to the principles, the structure and the IPR provisions of the IMS scheme, and will include a signed consortium cooperation agreement.

Final endorsement. Final endorsement will be made by the IMS International Steering Committee based on the regional recommendations and the submitted proposals.

F.   Project review

The IMS International Steering Committee, through the Inter-Regional Secretariat, will monitor and review progress regularly. To facilitate this, each consortium will submit an annual summary report, in a standardised format, to the IMS International Steering Committee.

Any region may review progress of partner(s) from its region at any time as it sees fit.

Technical Appendix 8

Role of IMS vis-à-vis small and medium-sized enterprises (SMEs), universities and government research institutes

All regions should consider activities such as:

A.

Clear and well documented advice on IPR issues.

B.

A ‘road map’ of existing constraints in law or custom in the participants' territories, and their practical implications.

C.

Help desks for answering simple queries.

D.

An electronic partner search facility specifically oriented to SMEs.

E.

An electronic register of ‘expressions of interest’ by SMEs, which are looking for opportunities to join existing or emerging project clusters.

F.

An ongoing ‘case-book’ of IMS experiences with donations from project teams.

G.

Dissemination events specifically geared to various SME sectors.

The list is not exhaustive, and research should continue alongside the evolving scheme, to monitor the participation of SMEs, and to identify further needs.

The items listed above also are useful for encouraging the participating of universities and government research institutes. Harnessing the educational role of universities in dissemination of results of research through to the next generation of practitioners is necessary.

Spoštovani,

potrjujem prejem vašega pisma z dne …, ki se glasi, kakor sledi:

„Sklicujem se na sporazum o raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS), sklenjen leta 1997 oziroma 2001 med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte, Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike.

Namen tega pisma je zapisati skupni dogovor, dosežen v zvezi z obnovo in spremembo tega sporazuma o sodelovanju, kot je določeno v obsegu pooblastil, priloženem temu pismu.

Sodelujoče regije bodo sodelovale z namenom povečati konkurenčnost industrije, rešiti težave, s katerimi se srečuje svetovna proizvodnja, ter razviti napredne proizvodne tehnologije in sisteme. Takšno sodelovanje bo zagotovilo ravnovesje med koristmi in prispevki, pomembno bo za industrijo in bo temeljilo na načelu vzajemnega interesa in razumevanja.

Financiranje dejavnosti sodelovanja bo odvisno od razpoložljivosti sredstev ter veljavnih zakonov in drugih predpisov sodelujočih regij. Vsaka od sodelujočih regij bo financirala svojo lastno udeležbo in bo v denarju ali v naravi nepristransko prispevala k stroškom medregionalnega sekretariata IPS. Slednji bo deloval v skladu z načeli, določenimi v obsegu pooblastil. Evropska skupnost je pripravljena gostiti medregionalni sekretariat, ko bodo sodelujoče regije skupaj določile vrstni red.

Trajanje tega sporazuma o sodelovanju bo 10 let. Vsaka od sodelujočih regij se lahko po 12-mesečnem predhodnem obvestilu kadar koli umakne. Udeleženci bodo pregledali program 5 let po njegovem začetku.

Evropska skupnost in Norveška si pridržujeta možnost delovati kot enotna evropska regija.

V tem pismu se skupaj z njegovim sprejetjem s strani sodelujočih regij, potrdi obseg pooblastil ter zapiše skupni dogovor o načelih sodelovanja na področju IPS. Hvaležen vam bom, če mi boste čim prej potrdili ta dogovor.“

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Za vlado Avstralije

Spoštovani,

potrjujem prejem vašega pisma z dne …, ki se glasi, kakor sledi:

„Sklicujem se na sporazum o raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS), sklenjen leta 1997 oziroma 2001 med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte, Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike.

Namen tega pisma je zapisati skupni dogovor, dosežen v zvezi z obnovo in spremembo tega sporazuma o sodelovanju, kot je določeno v obsegu pooblastil, priloženem temu pismu.

Sodelujoče regije bodo sodelovale z namenom povečati konkurenčnost industrije, rešiti težave, s katerimi se srečuje svetovna proizvodnja, ter razviti napredne proizvodne tehnologije in sisteme. Takšno sodelovanje bo zagotovilo ravnovesje med koristmi in prispevki, pomembno bo za industrijo in bo temeljilo na načelu vzajemnega interesa in razumevanja.

Financiranje dejavnosti sodelovanja bo odvisno od razpoložljivosti sredstev ter veljavnih zakonov in drugih predpisov sodelujočih regij. Vsaka od sodelujočih regij bo financirala svojo lastno udeležbo in bo v denarju ali v naravi nepristransko prispevala k stroškom medregionalnega sekretariata IPS. Slednji bo deloval v skladu z načeli, določenimi v obsegu pooblastil. Evropska skupnost je pripravljena gostiti medregionalni sekretariat, ko bodo sodelujoče regije skupaj določile vrstni red.

Trajanje tega sporazuma o sodelovanju bo 10 let. Vsaka od sodelujočih regij se lahko po 12-mesečnem predhodnem obvestilu kadar koli umakne. Udeleženci bodo pregledali program 5 let po njegovem začetku.

Evropska skupnost in Norveška si pridržujeta možnost delovati kot enotna evropska regija.

V tem pismu se skupaj z njegovim sprejetjem s strani sodelujočih regij, potrdi obseg pooblastil ter zapiše skupni dogovor o načelih sodelovanja na področju IPS. Hvaležen vam bom, če mi boste čim prej potrdili ta dogovor.“

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Za vlado Kanade

Spoštovani,

potrjujem prejem vašega pisma z dne …, ki se glasi, kakor sledi:

„Sklicujem se na sporazum o raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS), sklenjen leta 1997 oziroma 2001 med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte, Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike.

Namen tega pisma je zapisati skupni dogovor, dosežen v zvezi z obnovo in spremembo tega sporazuma o sodelovanju, kot je določeno v obsegu pooblastil, priloženem temu pismu.

Sodelujoče regije bodo sodelovale z namenom povečati konkurenčnost industrije, rešiti težave, s katerimi se srečuje svetovna proizvodnja, ter razviti napredne proizvodne tehnologije in sisteme. Takšno sodelovanje bo zagotovilo ravnovesje med koristmi in prispevki, pomembno bo za industrijo in bo temeljilo na načelu vzajemnega interesa in razumevanja.

Financiranje dejavnosti sodelovanja bo odvisno od razpoložljivosti sredstev ter veljavnih zakonov in drugih predpisov sodelujočih regij. Vsaka od sodelujočih regij bo financirala svojo lastno udeležbo in bo v denarju ali v naravi nepristransko prispevala k stroškom medregionalnega sekretariata IPS. Slednji bo deloval v skladu z načeli, določenimi v obsegu pooblastil. Evropska skupnost je pripravljena gostiti medregionalni sekretariat, ko bodo sodelujoče regije skupaj določile vrstni red.

Trajanje tega sporazuma o sodelovanju bo 10 let. Vsaka od sodelujočih regij se lahko po 12-mesečnem predhodnem obvestilu kadar koli umakne. Udeleženci bodo pregledali program 5 let po njegovem začetku.

Evropska skupnost in Norveška si pridržujeta možnost delovati kot enotna evropska regija.

V tem pismu se skupaj z njegovim sprejetjem s strani sodelujočih regij, potrdi obseg pooblastil ter zapiše skupni dogovor o načelih sodelovanja na področju IPS. Hvaležen vam bom, če mi boste čim prej potrdili ta dogovor.“

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Za vlado Norveške

Spoštovani,

potrjujem prejem vašega pisma z dne …, ki se glasi, kakor sledi:

„Sklicujem se na sporazum o raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS), sklenjen leta 1997 oziroma 2001 med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte, Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike.

Namen tega pisma je zapisati skupni dogovor, dosežen v zvezi z obnovo in spremembo tega sporazuma o sodelovanju, kot je določeno v obsegu pooblastil, priloženem temu pismu.

Sodelujoče regije bodo sodelovale z namenom povečati konkurenčnost industrije, rešiti težave, s katerimi se srečuje svetovna proizvodnja, ter razviti napredne proizvodne tehnologije in sisteme. Takšno sodelovanje bo zagotovilo ravnovesje med koristmi in prispevki, pomembno bo za industrijo in bo temeljilo na načelu vzajemnega interesa in razumevanja.

Financiranje dejavnosti sodelovanja bo odvisno od razpoložljivosti sredstev ter veljavnih zakonov in drugih predpisov sodelujočih regij. Vsaka od sodelujočih regij bo financirala svojo lastno udeležbo in bo v denarju ali v naravi nepristransko prispevala k stroškom medregionalnega sekretariata IPS. Slednji bo deloval v skladu z načeli, določenimi v obsegu pooblastil. Evropska skupnost je pripravljena gostiti medregionalni sekretariat, ko bodo sodelujoče regije skupaj določile vrstni red.

Trajanje tega sporazuma o sodelovanju bo 10 let. Vsaka od sodelujočih regij se lahko po 12-mesečnem predhodnem obvestilu kadar koli umakne. Udeleženci bodo pregledali program 5 let po njegovem začetku.

Evropska skupnost in Norveška si pridržujeta možnost delovati kot enotna evropska regija.

V tem pismu se skupaj z njegovim sprejetjem s strani sodelujočih regij, potrdi obseg pooblastil ter zapiše skupni dogovor o načelih sodelovanja na področju IPS. Hvaležen vam bom, če mi boste čim prej potrdili ta dogovor.“

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Za vlado Švice

Spoštovani,

potrjujem prejem vašega pisma z dne …, ki se glasi, kakor sledi:

„Sklicujem se na sporazum o raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS), sklenjen leta 1997 oziroma 2001 med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte, Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike.

Namen tega pisma je zapisati skupni dogovor, dosežen v zvezi z obnovo in spremembo tega sporazuma o sodelovanju, kot je določeno v obsegu pooblastil, priloženem temu pismu.

Sodelujoče regije bodo sodelovale z namenom povečati konkurenčnost industrije, rešiti težave, s katerimi se srečuje svetovna proizvodnja, ter razviti napredne proizvodne tehnologije in sisteme. Takšno sodelovanje bo zagotovilo ravnovesje med koristmi in prispevki, pomembno bo za industrijo in bo temeljilo na načelu vzajemnega interesa in razumevanja.

Financiranje dejavnosti sodelovanja bo odvisno od razpoložljivosti sredstev ter veljavnih zakonov in drugih predpisov sodelujočih regij. Vsaka od sodelujočih regij bo financirala svojo lastno udeležbo in bo v denarju ali v naravi nepristransko prispevala k stroškom medregionalnega sekretariata IPS. Slednji bo deloval v skladu z načeli, določenimi v obsegu pooblastil. Evropska skupnost je pripravljena gostiti medregionalni sekretariat, ko bodo sodelujoče regije skupaj določile vrstni red.

Trajanje tega sporazuma o sodelovanju bo 10 let. Vsaka od sodelujočih regij se lahko po 12-mesečnem predhodnem obvestilu kadar koli umakne. Udeleženci bodo pregledali program 5 let po njegovem začetku.

Evropska skupnost in Norveška si pridržujeta možnost delovati kot enotna evropska regija.

V tem pismu se skupaj z njegovim sprejetjem s strani sodelujočih regij, potrdi obseg pooblastil ter zapiše skupni dogovor o načelih sodelovanja na področju IPS. Hvaležen vam bom, če mi boste čim prej potrdili ta dogovor.“

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Za vlado Koreje

Spoštovani,

potrjujem prejem vašega pisma z dne …, ki se glasi, kakor sledi:

„Sklicujem se na sporazum o raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS), sklenjen leta 1997 oziroma 2001 med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte, Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike.

Namen tega pisma je zapisati skupni dogovor, dosežen v zvezi z obnovo in spremembo tega sporazuma o sodelovanju, kot je določeno v obsegu pooblastil, priloženem temu pismu.

Sodelujoče regije bodo sodelovale z namenom povečati konkurenčnost industrije, rešiti težave, s katerimi se srečuje svetovna proizvodnja, ter razviti napredne proizvodne tehnologije in sisteme. Takšno sodelovanje bo zagotovilo ravnovesje med koristmi in prispevki, pomembno bo za industrijo in bo temeljilo na načelu vzajemnega interesa in razumevanja.

Financiranje dejavnosti sodelovanja bo odvisno od razpoložljivosti sredstev ter veljavnih zakonov in drugih predpisov sodelujočih regij. Vsaka od sodelujočih regij bo financirala svojo lastno udeležbo in bo v denarju ali v naravi nepristransko prispevala k stroškom medregionalnega sekretariata IPS. Slednji bo deloval v skladu z načeli, določenimi v obsegu pooblastil. Evropska skupnost je pripravljena gostiti medregionalni sekretariat, ko bodo sodelujoče regije skupaj določile vrstni red.

Trajanje tega sporazuma o sodelovanju bo 10 let. Vsaka od sodelujočih regij se lahko po 12-mesečnem predhodnem obvestilu kadar koli umakne. Udeleženci bodo pregledali program 5 let po njegovem začetku.

Evropska skupnost in Norveška si pridržujeta možnost delovati kot enotna evropska regija.

V tem pismu se skupaj z njegovim sprejetjem s strani sodelujočih regij, potrdi obseg pooblastil ter zapiše skupni dogovor o načelih sodelovanja na področju IPS. Hvaležen vam bom, če mi boste čim prej potrdili ta dogovor.“

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Za vlado Japonske

Spoštovani,

potrjujem prejem vašega pisma z dne …, ki se glasi, kakor sledi:

„Sklicujem se na sporazum o raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS), sklenjen leta 1997 oziroma 2001 med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte, Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike.

Namen tega pisma je zapisati skupni dogovor, dosežen v zvezi z obnovo in spremembo tega sporazuma o sodelovanju, kot je določeno v obsegu pooblastil, priloženem temu pismu.

Sodelujoče regije bodo sodelovale z namenom povečati konkurenčnost industrije, rešiti težave, s katerimi se srečuje svetovna proizvodnja, ter razviti napredne proizvodne tehnologije in sisteme. Takšno sodelovanje bo zagotovilo ravnovesje med koristmi in prispevki, pomembno bo za industrijo in bo temeljilo na načelu vzajemnega interesa in razumevanja.

Financiranje dejavnosti sodelovanja bo odvisno od razpoložljivosti sredstev ter veljavnih zakonov in drugih predpisov sodelujočih regij. Vsaka od sodelujočih regij bo financirala svojo lastno udeležbo in bo v denarju ali v naravi nepristransko prispevala k stroškom medregionalnega sekretariata IPS. Slednji bo deloval v skladu z načeli, določenimi v obsegu pooblastil. Evropska skupnost je pripravljena gostiti medregionalni sekretariat, ko bodo sodelujoče regije skupaj določile vrstni red.

Trajanje tega sporazuma o sodelovanju bo 10 let. Vsaka od sodelujočih regij se lahko po 12-mesečnem predhodnem obvestilu kadar koli umakne. Udeleženci bodo pregledali program 5 let po njegovem začetku.

Evropska skupnost in Norveška si pridržujeta možnost delovati kot enotna evropska regija.

V tem pismu se skupaj z njegovim sprejetjem s strani sodelujočih regij, potrdi obseg pooblastil ter zapiše skupni dogovor o načelih sodelovanja na področju IPS. Hvaležen vam bom, če mi boste čim prej potrdili ta dogovor.“

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Za vlado Združenih držav Amerike


(1)  The IMS collaboration scheme was launched in 1995, following the conclusion of a successful Feasibility Study. The duration of the initial IMS collaboration scheme was set at ten years up to 2005. Based on the experience gained in this initial phase, the partners to the IMS scheme decided to expand and improve on the initial phase. The Next-Phase IMS Working Group set up by the parties of IMS and the IMS International Steering Committee recommended that the partners to IMS renew the scheme with a modified framework for international multilateral collaboration in IMS.

(2)  Revenue and expenditures need to be in one single budgetary document; which is subject to approval.

(3)  Expenditures should not be increased simply to keep revenues and expenditures in balance.

(4)  By way of example, an ‘exceptional carry over’ may be made as a provision against negative cashflow from year to year, to preserve operational flexibility.

(5)  All contributions shall form a common pool and no members' contribution/revenue can be designated for use with a certain purpose only; concomitantly, no expenditure may be assigned to a particular contribution.


27.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/49


Informacija v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki vsebujejo skupni dogovor o obnovi in spremembi sporazuma o mednarodnem sodelovanju pri raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS) med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike (1).

Zgoraj navedeni sporazum je med Evropsko skupnostjo in Japonsko, Korejo, Norveško in Združenimi državami Amerike v skladu s točko 7(2) začel veljati 4. januarja 2008.


(1)  Glej stran 21 tega Uradnega lista.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

27.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/50


SKLEP SVETA

z dne 28. januarja 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske unije

(2008/149/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 24 in 38 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po pooblastilu predsedstvu s strani Komisije, danem dne 17. junija 2002, so bila pogajanja s švicarskimi oblastmi glede pridružitve Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda zaključena.

(2)

V skladu s Sklepom Sveta 2004/849/ES (1) in s pridržkom njegove kasnejše sklenitve je bil Sporazum med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda dne 26. oktobra 2004 podpisan v imenu Evropske skupnosti.

(3)

Sporazum bi bilo treba sedaj odobriti.

(4)

Kar zadeva razvoj schengenskega pravnega reda, ki sodi na področje naslova VI Pogodbe o Evropski uniji, se za odnose s Švico smiselno uporabljajo določbe Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (2).

(5)

Ta sklep ne posega v stališče Združenega kraljestva v skladu s Protokolom o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, in v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (3)

(6)

Ta sklep ne posega v stališče Irske v skladu s Protokolom o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, in v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (4) -

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda in z njim povezani dokumenti, in sicer Sklepna listina, Sporazum v obliki izmenjave pisem glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil, in Skupna izjava o skupnih zasedanjih mešanih odborov, se odobrijo v imenu Evropske unije.

Besedila Sporazuma, Sklepne listine, Sporazuma v obliki izmenjave pisem in Skupne izjave so priložena temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep se uporablja za področja, ki jih urejajo določbe iz prilog A in B Sporazuma, ter za razvoj teh področij, kolikor imajo te določbe pravno podlago v Pogodbi o Evropski uniji ali kolikor je Sklep Sveta 1999/436/ES (5) določil, da imajo tako podlago.

Člen 3

Določbe členov 1 do 4 Sklepa 1999/437/ES se na enak način uporabljajo za pridružitev Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno za deponiranje listine o odobritvi iz člena 14 Sporazuma v imenu Evropske unije, s čimer izrazi soglasje Evropske unije, da jo Sporazum zavezuje.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. januarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  UL L 368, 17.12.2004, str. 26.

(2)  UL L 176 10.7.1999, str. 31.

(3)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(4)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(5)  UL L 176, 10.7.1999, str. 17.


SPORAZUM

med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

EVROPSKA UNIJA,

EVROPSKA SKUPNOST

in

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenice“,

SO SE –

OB UPOŠTEVANJU, da si je z začetkom veljavnosti Amsterdamske pogodbe Evropska unija zastavila za cilj ohranjati in razvijati Unijo kot območje svobode, varnosti in pravice, v katerem je zagotovljen prosti pretok oseb v povezavi z ustreznimi ukrepi glede kontrole na zunanjih mejah, azila, priseljevanja ter glede preprečevanja kriminala in boja proti njemu;

OB UPOŠTEVANJU, da schengenski pravni red, vključen v okvir Evropske unije, predstavlja del določb, katerih namen je doseči območje svobode, varnosti in pravice, kolikor te določbe ustvarjajo območje brez kontrole na notranjih mejah in predvidevajo nadomestne ukrepe za zagotavljanje visoke ravni varnosti;

OB UPOŠTEVANJU geografske lege Švicarske konfederacije;

OB UPOŠTEVANJU, da bo udeleženost Švicarske konfederacije v schengenskem pravnem redu in pri njegovem nadaljnjem razvoju po eni strani omogočila odpravo nekaterih ovir pri prostem pretoku oseb, ki izhajajo iz geografske lege Švicarske konfederacije, po drugi strani okrepila sodelovanje med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo na področjih, ki jih zajema schengenski pravni red;

KER sta se s sporazumom, ki ga je Svet Evropske unije dne 18. maja 1999 sklenil z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško (1), ti dve državi pridružili k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda;

OB UPOŠTEVANJU, da je zaželeno, da je Švicarska konfederacija enakopravno pridružena Islandiji in Norveški pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda;

OB UPOŠTEVANJU, da je treba med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo skleniti sporazum, ki predvideva pravice in obveznosti, podobne tistim iz sporazuma med Svetom Evropske unije na eni strani in Islandijo in Norveško na drugi strani;

V PREPRIČANJU, da je med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo treba organizirati sodelovanje v zvezi z izvajanjem, praktično uporabo in nadaljnjim razvojem schengenskega pravnega reda;

OB UPOŠTEVANJU, da je za pridružitev Švicarske konfederacije k dejavnostim Evropske unije na področjih, ki jih zajema ta sporazum, in za njeno sodelovanje v teh dejavnostih treba ustanoviti odbor v skladu z institucionalnim modelom, predvidenem za pridružitev Islandije in Norveške;

OB UPOŠTEVANJU, da schengensko sodelovanje temelji na načelih svobode, demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, kakršne zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950;

OB UPOŠTEVANJU, da se določbe naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in aktov, sprejetih na podlagi tega naslova, za Kraljevino Dansko skladno s Protokolom o položaju Danske, ki je bil z Amsterdamsko pogodbo priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo, ter glede na to, da sklepi, namenjeni razvoju schengenskega pravnega reda v skladu s tem naslovom, katere je Danska prenesla v svoje nacionalno pravo, ustvarjajo samo mednarodnopravne obveznosti med Dansko in drugimi državami članicami;

OB UPOŠTEVANJU, da Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske in Irska sodelujeta pri nekaterih določbah schengenskega pravnega reda, v skladu s sklepi, sprejetimi na podlagi Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki je bil z Amsterdamsko pogodbo priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (2);

OB UPOŠTEVANJU, da je treba zagotoviti, da države, s katerimi se je Evropska unija dogovorila o pridružitvi za namene izvajanja, uporabe in razvoja schengenskega pravnega reda, ta pravni red uporabljajo tudi v svojih medsebojnih odnosih;

OB UPOŠTEVANJU, da potrebno za nemoteno delovanje schengenskega pravnega reda sočasno uporabljati ta sporazum ter sporazume, ki urejajo odnose med različnimi pogodbenicami, ki so pridružene ali sodelujejo pri izvajanju in razvoju schengenskega pravnega reda;

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju pravnega reda Skupnosti glede vzpostavitve meril in mehanizmov za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic, in v zvezi z vzpostavitvijo sistema „Eurodac“;

OB UPOŠTEVANJU povezanosti schengenskega pravnega reda in pravnega reda Skupnosti;

OB UPOŠTEVANJU, da ta povezanost zahteva sočasno uporabo schengenskega pravnega reda ter pravnega reda Skupnosti glede vzpostavljanja meril in mehanizmov za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic, in glede vzpostavljanja sistema „Eurodac“ –

SO SE DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

1.   Švicarska konfederacija, v nadaljnjem besedilu „Švica“, se pridruži dejavnostim Evropske skupnosti in Evropske unije na področjih, ki jih zajemajo določbe iz prilog A in B tega sporazuma, in k njihovemu nadaljnjemu razvoju.

2.   Ta sporazum vzpostavlja vzajemne pravice in obveznosti v skladu s postopki, ki jih predvideva.

Člen 2

1.   Švica izvaja in uporablja določbe schengenskega pravnega reda, naštete v prilogi A tega sporazuma, kakor se uporabljajo za države članice Evropske unije, v nadaljnjem besedilu „države članice“.

2.   Švica izvaja in uporablja določbe aktov Evropske unije in Evropske skupnosti, naštetih v prilogi B tega Sporazuma, kolikor so te zamenjale in/ali pomenijo razvoj ustreznih določb Konvencije, podpisane v Schengnu dne 19. junija 1990, o uporabi Sporazuma o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, v nadaljnjem besedilu „Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma“, ali so bile sprejete na njeni podlagi.

3.   Brez vpliva na člen 7 Švica sprejme, izvaja in uporablja tudi akte in ukrepe Evropske unije in Evropske skupnosti, ki spreminjajo ali nadgrajujejo določbe iz Prilog A in B, za katere se uporabijo postopki, določeni s tem sporazumom.

Člen 3

1.   Ustanovi se mešani odbor, ki ga sestavljajo predstavniki švicarske vlade, predstavniki Sveta Evropske unije, v nadaljnjem besedilu „Sveta“, in predstavniki Komisije Evropskih skupnosti, v nadaljnjem besedilu „Komisije“.

2.   Mešani odbor soglasno sprejme svoj poslovnik.

3.   Mešani odbor se sestane na pobudo svojega predsednika ali na zahtevo katerega koli člana.

4.   Ob upoštevanju člena 4(2) se mešani odbor glede na okoliščine sestaja na ravni ministrov, visokih uradnikov ali strokovnjakov.

5.   Funkcijo predsednika mešanega odbora opravlja:

na ravni strokovnjakov: predstavnik Evropske unije,

na ravni visokih uradnikov in ministrov: izmenično po šest mesecev predstavnik Evropske unije in predstavnik švicarske vlade.

Člen 4

1.   Mešani odbor v skladu s tem sporazumom obravnava vse zadeve iz člena 2, in poskrbi, da se ustrezno upoštevajo vsi pomisleki, ki jih izrazi Švica.

2.   V mešanem odboru na ministrski ravni imajo predstavniki Švice možnost:

obrazložiti probleme, s katerimi se srečujejo ob posameznemu aktu ali ukrepu, ali se odzvati na probleme drugih delegacij,

izraziti se o vseh vprašanjih v zvezi z razvojem določb, ki jih zadevajo, ali v zvezi z njihovim izvajanjem.

3.   Sestanke mešanega odbora na ministrski ravni pripravlja mešani odbor na ravni visokih uradnikov.

4.   Predstavnik švicarske vlade ima v okviru mešanega odbora pravico predstavljati predloge v zvezi z zadevami iz člena 1. Komisija ali država članica lahko po razpravi te predloge preuči, da bi v skladu s pravili Evropske unije oblikovala predlog ali prevzela pobudo za sprejetje akta ali ukrepa Evropske skupnosti ali Evropske unije.

Člen 5

Brez vpliva na člen 4 se mešani odbor obvesti o pripravi vsakega akta ali ukrepa v okviru Sveta, ki bi bil lahko pomemben za ta sporazum.

Člen 6

Pri pripravi nove zakonodaje na katerem od področij, ki jih zajema ta sporazum, se Komisija neformalno posvetuje s švicarskimi strokovnjaki na isti način, kakor se pri pripravi svojih predlogov posvetuje s strokovnjaki držav članic.

Člen 7

1.   Nove akte ali ukrepe v zvezi z zadevami iz člena 2 sprejemajo pristojne institucije Evropske unije. Ob upoštevanju odstavka 2 začnejo ti akti ali ukrepi veljati istočasno za Evropsko unijo, Evropsko skupnost in njene zadevne države članice ter za Švico, razen če ti akti in ukrepi izrecno določajo drugače. V tej zvezi se ustrezno upošteva rok, ki ga v okviru mešanega odbora določi Švica, da bi lahko izpolnila svoje ustavne zahteve.

2.

(a)

Svet nemudoma uradno obvesti Švico o sprejetju aktov ali ukrepov iz odstavka 1, za katere se uporabijo postopki, predvideni v tem sporazumu. Švica se odloči, ali je njihova vsebina zanjo sprejemljiva in ali jih bo prenesla v svoj notranji pravni red. O odločitvi se Svet in Komisija uradno obvestita v tridesetih dneh po sprejetju zadevnih aktov ali ukrepov.

(b)

Če vsebina takšnih aktov ali ukrepov lahko za Švico postane zavezujoča šele, ko so izpolnjene njene ustavne zahteve, Švica o tem obvesti Svet in Komisijo ob uradnem obvestilu. Švica takoj pisno obvesti Svet in Komisijo o izpolnitvi ustavnih zahtev. Če se referendum ne zahteva, se uradno obvestilo opravi takoj po izteku referendumskega roka. Če pa se referendum zahteva, ima Švica za svoje uradno obvestilo na voljo največ dve leti od uradnega obvestila Sveta. Od datuma, ko naj bi za Švico začel veljati akt ali ukrep, do takrat, ko Švica izda uradno obvestilo, da so ustavne zahteve izpolnjene, Švica, če je to mogoče, zadevni akt ali ukrep uporablja začasno.

Če Švica zadevnega akta ali ukrepa ne more uporabljati začasno in če to povzroča težave, ki ovirajo potek schengenskega sodelovanja, položaj preuči mešani odbor. Evropska unija in Evropska skupnost lahko v zvezi s Švico sprejmeta sorazmerne, primerne ukrepe in tako zagotovita nemoten potek schengenskega sodelovanja.

3.   S tem, ko Švica sprejme vsebino aktov in ukrepov iz odstavka 2, so ustvarjene pravice in obveznosti med Švico na eni strani ter Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in državami članicami, kolikor jih ti akti in ukrepi zavezujejo, na drugi strani.

4.   V primeru da :

(a)

Švica z uradnim obvestilom sporoči svojo odločitev, da ne sprejema vsebine akta ali ukrepa iz odstavka 2, pri katerem so se uporabili postopki, predvideni v tem sporazumu; ali

(b)

Švica ne opravi uradnega obvestila v roku tridesetih dni iz odstavka 2(a) ali odstavka 5(a); ali

(c)

Švica ne opravi uradnega obvestila po izteku referendumskega roka oziroma v primeru referenduma v roku dveh let iz odstavka 2(b), ali ne zagotovi začasne uporabe, predvidene v istem pododstavku, od datuma, ki je določen za začetek veljavnosti zadevnega akta ali ukrepa,

se za ta sporazum šteje, da se preneha uporabljati, razen če mešani odbor po natančni preučitvi možnosti za ohranitev Sporazuma v roku 90 dni odloči drugače. Prenehanje veljavnosti tega sporazuma začne učinkovati tri mesece po izteku roka devetdesetih dni.

5.

(a)

Če določbe novega akta ali ukrepa učinkujejo tako, da državam članicam v zvezi z zaprosili za medsebojno pomoč v kazenskih zadevah ali priznavanjem nalogov drugih držav članic za preiskavo prostorov in/ali zaseg dokaznega gradiva ni več dopuščeno, da bi ravnale v skladu s pogoji iz člena 51 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, lahko Švica v roku tridesetih dni iz odstavka 2(a) Svet in Komisijo uradno obvesti, da vsebine teh določb, če se te nanašajo na zahteve za preiskavo in zaseg za namene preiskav ali na naloge za preiskavo ali pregon kršitev na področju neposredne obdavčitve, ki bi, če bi bili storjeni v Švici, po Švicarskem pravu ne bili kaznovani z odvzemom prostosti, ne bo sprejela niti jih izvajala v svojem notranjem pravnem redu. V tem primeru se v nasprotju z določbami odstavka 4 ta sporazum ne preneha uporabljati.

(b)

Na zahtevo enega od članov mešanega odbora se ta sestane v roku dveh mesecev od takšne zahteve in ob upoštevanju dogajanj na mednarodnem prizorišču razpravlja o položaju, ki izhaja iz uradnega obvestila iz točke (a).

Kakor hitro mešani odbor soglasno doseže dogovor, po katerem Švica popolnoma sprejme in prenese zadevne določbe novega akta ali ukrepa, se uporabijo točka (b) odstavka 2 ter odstavka 3 in 4. Podatki iz prvega stavka točke (b) odstavka 2, se zagotovijo v tridesetih dneh od dogovora, ki ga je dosegel mešani odbor.

Člen 8

1.   Z namenom doseči cilj pogodbenic čim bolj enotne uporabe in razlage določb iz člena 2, mešani odbor stalno spremlja razvoj sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti, v nadaljnjem besedilu „Sodišča“, kot tudi razvoj sodne prakse pristojnih švicarskih sodišč v zvezi s temi določbami. V ta namen se vzpostavi mehanizem, s katerim se poskrbi za redno medsebojno obveščanje o takšni sodni praksi.

2.   Švica ima v primerih, ko sodišče države članice Sodišču v predhodno odločanje preda vprašanje, ki zadeva razlago določb iz člena 2, pravico Sodišču predložiti navedbe o zadevi ali pisne izjave.

Člen 9

1.   Švica mešanemu odboru vsako leto predloži poročilo o načinu, po katerem so njeni upravni in sodni organi uporabljali in razlagali določbe iz člena 2, kot jih je, kjer je to primerno, razlagalo Sodišče.

2.   Če mešani odbor v roku dveh mesecev po tem, ko je bil uradno obveščen o bistvenih razhajanjih med sodno prakso Sodišča in švicarskih sodišč, ali o bistvenih razhajanjih pri uporabi določb iz člena 2 med organi zadevnih držav članic in švicarskimi organi, ne more zagotoviti enotne uporabe in razlage, se sproži postopek iz člena 10.

Člen 10

1.   V primeru spora glede uporabe tega sporazuma ali v primeru, da nastopi položaj iz člena 9(2), se zadeva uradno uvrsti kot sporna na dnevni red mešanega odbora, ki se sestane na ministrski ravni.

2.   Mešani odbor ima za rešitev spora na voljo 90 dni od datuma sprejetja dnevnega reda, na katerega je bil uvrščen spor.

3.   V primeru, da mešani odbor spora ne more rešiti v roku 90 dni, kot je določeno v odstavku 2, se ta rok podaljša za trideset dni z namenom doseči dokončno rešitev. Če dokončna rešitev ni dosežena, se ta sporazum preneha uporabljati šest mesecev po izteku tridesetih dni.

Člen 11

1.   Kar zadeva upravne stroške, povezane z uporabo tega sporazuma, prispeva Švica v splošni proračun Evropskih skupnosti letni prispevek, v višini 7,286 % zneska 8 100 000 eurov, s pridržkom letne prilagoditve zaradi upoštevanja stopnje inflacije v Evropski uniji.

2.   Kar zadeva stroške razvoja schengenskega informacijskega sistema II, Švica v splošni proračun Evropskih skupnosti od proračunskega leta 2002 za ustrezna proračunska leta prispeva letno vsoto, ki se izračunava sorazmerno z njenim bruto domačim proizvodom v primerjavi z bruto domačim proizvodom vseh udeleženih držav.

Prispevek za proračunska leta pred začetkom veljavnosti tega sporazuma se izplača ob začetku veljavnosti Sporazuma.

3.   Kadar stroški delovanja, ki so povezani z uporabo tega sporazuma, ne bremenijo splošnega proračuna Evropskih skupnosti, ampak gredo neposredno v breme udeleženih držav članic, Švica k tem stroškom prispeva sorazmerno z deležem svojega bruto domačega proizvoda v primerjavi z bruto domačim proizvodom vseh udeleženih držav.

Če stroški delovanja bremenijo splošni proračun Evropskih skupnosti, Švica v ta proračun prispeva letni prispevek sorazmerno z deležem svojega bruto domačega proizvoda v primerjavi z bruto domačim proizvodom celote udeleženih držav.

4.   Švica ima pravico prejemati dokumente, ki jih pripravlja Komisija ali Svet in se nanašajo na ta sporazum, na sestankih mešanega odbora pa zahtevati tolmačenje v enega od uradnih jezikov institucij Evropskih skupnosti po lastni izbiri.

Člen 12

1.   Ta sporazum v ničemer ne posega v sporazume, sklenjene med Evropsko skupnostjo in Švico, niti v sporazume, sklenjene med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švico na drugi strani.

2.   Ta sporazum ne posega v sporazume, ki zavezujejo Švico na eni strani in eno ali več držav članic na drugi strani, kolikor so ti združljivi s tem sporazumom. V primeru nezdružljivosti med temi sporazumi in tem sporazumom, slednji prevlada.

3.   Ta sporazum v ničemer ne posega v sporazume, ki bi jih v prihodnosti Evropska skupnost sklenila s Švico, niti v sporazume, sklenjene med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švico na drugi strani, ali sporazume, ki se sklepajo na podlagi členov 24 in 38 Pogodbe o Evropski uniji.

Člen 13

1.   Švica bo s Kraljevino Dansko sklenila sporazum o vzpostavitvi pravic in obveznosti med Dansko in Švico glede določb iz člena 2, ki izhajajo iz naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na katere se od tedaj nanaša Protokol o stališču Danske, ki je bil z Amsterdamsko pogodbo priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti.

2.   Švica bo z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško sklenila sporazum o vzpostavitvi vzajemnih pravic in obveznosti na podlagi udeležbe teh dveh držav pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

Člen 14

1.   Ta sporazum začne veljati en mesec po datumu, ko generalni sekretar Sveta, ki nastopa kot njegov depozitar, ugotovi, da so s strani pogodbenic ali v njihovem imenu izpolnjeni vsi formalni pogoji v zvezi s privolitvijo, da jih ta sporazum zavezuje.

2.   Členi 1, 3, 4, 5, 6 in prvi stavek člena 7(2)(a) se začasno uporabljajo od datuma podpisa tega Sporazuma.

3.   Kar zadeva akte ali ukrepe, sprejete po podpisu tega sporazuma, vendar pred začetkom njegove veljavnosti, začne tridesetdnevni rok iz zadnjega stavka člena 7(2)(a) teči z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma.

Člen 15

1.   Določbe iz prilog A in B ter tiste, ki so že sprejete v skladu s členom 2(3), začne Švica uporabljati z datumom, ki ga bo določil Svet s soglasjem tistih svojih članov, ki predstavljajo vlade držav članic, ki uporabljajo vse določbe iz prilog A in B, po posvetovanju z mešanim odborom in po tem, ko se prepriča, da je Švica izpolnila predpogoje za izvajanje zadevnih določb in da je kontrola na njenih zunanjih mejah učinkovita.

Člani Sveta, ki predstavljajo vlado Irske in vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, sodelujejo pri sprejemanju te odločitve, kolikor se ta navezuje na določbe schengenskega pravnega reda in akte, sprejete na njegovi podlagi ali ki se navezujejo nanj, pri katerih so te države članice udeležene.

Člani Sveta, ki predstavljajo vlade držav članic, za katere se v skladu s Pogodbo o pristopu uporablja le del določb iz prilog A in B, sodelujejo pri sprejemanju te odločitve, kolikor se ta navezuje na določbe schengenskega pravnega reda, ki se zanje že uporabljajo.

2.   Izvajanje določb iz odstavka 1 ustvarja pravice in obveznosti med Švico na eni strani in, odvisno od primera, Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in državami članicami, kolikor jih te določbe zavezujejo, na drugi strani.

3.   Ta sporazum se uporabi le, če se izvajajo tudi sporazumi iz člena 13.

4.   Poleg tega se ta sporazum uporabi le, če se izvaja tudi Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švico v zvezi z merili in mehanizmi za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici.

Člen 16

1.   Lihtenštajn lahko pristopi k temu sporazumu.

2.   Pristop Lihtenštajna se uredi s protokolom k temu sporazumu, v katerem se predvidijo vse posledice pristopa, vključno z vzpostavitvijo pravic in obveznosti med Lihtenštajnom in Švico kot tudi med Lihtenštajnom na eni strani ter Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in državami članicami, kolikor jih določbe schengenskega pravnega reda zavezujejo, na drugi strani.

Člen 17

1.   Ta sporazum se lahko odpove s strani Švice ali s sklepom Sveta, ki ga soglasno sprejmejo njegovi član. O tej odpovedi se uradno obvesti depozitar; odpoved začne učinkovati šest mesecev po uradnem obvestilu.

2.   Šteje se, da je ta sporazum prenehal, če Švica odpove enega od sporazumov iz člena 13 ali sporazum iz člena 15(4).

Člen 18

1.   Ta sporazum se sestavi v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litvanskem, nemškem, nizozemskem, madžarskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

2.   Različico v malteškem jeziku bodo pogodbenice overile na podlagi izmenjave pisem. Ta različica bo enako verodostojna kot različice v jezikih, ki so našteti v prejšnjem odstavku.

V POTRDITEV TEGA so podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(2)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43, in UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

PRILOGA A

(Člen 2(1))

Del 1 te priloge se nanaša na Schengenski sporazum iz leta 1985 in na Konvencijo o izvajanju tega sporazuma, podpisano v Schengnu 19. junija 1990, del 2 na listine o pristopu in del 3 na ustrezne sekundarne schengenske akte.

DEL 1

Določbe Sporazuma, podpisanega v Schengnu dne 14. junija 1985 med vladami držav članic Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah.

Vse določbe Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, podpisane v Schengnu dne 19. junija 1990 med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Francosko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg in Kraljevino Nizozemsko, razen:

 

člena 2(4) o nadzoru blaga,

 

člena 4, v kolikor se nanaša na nadzor prtljage,

 

člena 10(2),

 

člena 19(2),

 

členov 28 do 38 in z njimi povezane opredelitve pojmov,

 

člena 60,

 

člena 70,

 

člena 74,

 

členov 77 do 91, v kolikor so zajeti v Direktivi Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja,

 

členov 120 do 125 o pretoku blaga,

 

členov 131 do 133,

 

člena 134,

 

členov 139 do 142,

 

Sklepne listine: izjava 2,

 

Sklepne listine: izjave 4, 5 in 6,

 

Zapisnika,

 

Skupne izjave,

 

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

DEL 2

Določbe pristopnih sporazumov in protokolov k Schengenskemu sporazumu in k Schengenski konvenciji, sklenjenih z Republiko Italijo (podpisano v Parizu 27. novembra 1990), s Kraljevino Španijo in Portugalsko republiko (podpisano v Bonnu 25. junija 1991), s Helensko republiko (podpisano v Madridu 6. novembra 1992), z Republiko Avstrijo (podpisano v Bruslju 28. aprila 1995) in s Kraljevino Dansko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko (podpisano v Luxembourgu 19. decembra 1996), razen:

1.

Protokola, podpisanega v Parizu dne 27. novembra 1990, o pristopu Vlade Republike Italije k Sporazumu med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisanem v Schengnu 14. junija 1985.

2.

Naslednjih določb Sporazuma, podpisanega v Parizu 27. novembra 1990, o pristopu Republike Italije h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani v Schengnu 19. junija 1990, njegove sklepne listine in pripadajočih izjav:

 

člen 1,

 

člena 5 in 6,

 

Sklepna listina: del I,

 

Sklepna listina: del II, izjavi 2 in 3,

 

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

3.

Protokol, podpisan v Bonnu dne 25. junija 1991, o pristopu Vlade Kraljevine Španije k Sporazumu med Vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisanem v Schengnu dne 14. junija 1985, kakor je dopolnjen s Protokolom o pristopu Vlade Republike Italije, podpisanem v Parizu 27. novembra 1990, kot tudi izjave, priložene k temu protokolu.

4.

Naslednje določbe Sporazuma, podpisanega v Bonnu 25. junija 1991, o pristopu Kraljevine Španije h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani v Schengnu 19. junija 1990, h kateri je pristopila Republika Italija s Sporazumom, podpisanim v Parizu 27. novembra 1990, njegove sklepne listine in pripadajočih izjav:

 

člen 1,

 

člena 5 in 6,

 

Sklepna listina: del I,

 

Sklepna listina: del II, izjavi 2 in 3,

 

Sklepna listina: del III, izjavi 3 in 4,

 

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

5.

Protokola, podpisanega v Bonnu 25. junija 1991, o pristopu Vlade Portugalske republike k Sporazumu med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisanim v Schengnu 14. junija 1985, kakor je dopolnjen s Protokolom o pristopu Vlade Republike Italije, podpisanim v Parizu dne 27. novembra 1990, in pripadajočih izjav.

6.

Naslednjih določb Sporazuma, podpisanega v Bonnu 25. junija 1991, o pristopu Portugalske republike h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani v Schengnu 19. junija 1990, h kateri je Republika Italija pristopila s Sporazumom, podpisanim v Parizu 27. novembra 1990, njegove sklepne listine in pripadajočih izjav:

 

člen 1,

 

člena 7 in 8,

 

Sklepna listina: del I,

 

Sklepna listina: del II, izjavi 2 in 3,

 

Sklepna listina: del III, izjave 2, 3, 4 in 5,

 

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

7.

Protokola, podpisanega v Madridu dne 6. novembra 1992, o pristopu Vlade Helenske republike k Sporazumu med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisanem v Schengnu 14. junija 1985, kakor je dopolnjen s Protokoli o pristopu Vlade Republike Italije, podpisanim v Parizu 27. novembra 1990, in vlad Kraljevine Španije in Portugalske republike, podpisanimi v Bonnu 25. junija 1991, in pripadajočih izjav.

8.

Naslednjih določb Sporazuma, podpisanega v Madridu 6. novembra 1992, o pristopu Helenske republike h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani v Schengnu 19. junija 1990, h kateri so pristopile Republika Italija s Sporazumom, podpisanim v Parizu 27. novembra 1990, in Kraljevina Španija in Portugalska republika s Sporazumi, podpisanimi v Bonnu 25. junija 1991, ter njegove sklepne listine in pripadajočih izjav:

 

člen 1,

 

člena 6 in 7,

 

Sklepna listina: del I,

 

Sklepna listina: del II, izjave 2, 3 in 4,

 

Sklepna listina: del III, izjavi 1 in 3,

 

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

9.

Protokola, podpisanega v Bruslju 28. aprila 1995, o pristopu Vlade Republike Avstrije k Sporazumu med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisanem v Schengnu dne 14. junija 1985, kakor je spremenjen s Protokoli o pristopu Vlade Republike Italije, vlad Kraljevine Španije in Portugalske republike in Vlade Helenske republike, podpisanimi od vseh strani 27. novembra 1990, 25. junija 1991 in 6. novembra 1992.

10.

Naslednjih določb Sporazuma, podpisanega v Bruslju, dne 28. aprila 1995, o pristopu Republike Avstrije h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani v Schengnu dne 19. junija 1990, h kateri so Republika Italija, Kraljevina Španija in Portugalska republika, in Helenska republika pristopile s sporazumi, podpisanimi od vseh strani 27. novembra 1990, 25. junija 1991 in 6. novembra 1992, in njegove sklepne listine :

 

člen 1,

 

člena 5 in 6,

 

Sklepna listina: del I,

 

Sklepna listina, del II, izjava 2,

 

Sklepna listina, del III.

11.

Protokola, podpisanega v Luxembourgu, dne 19. decembra 1996 o pristopu Vlade Kraljevine Danske k Sporazumu o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisanem 14. junija 1985 v Schengnu, in pripadajoče izjave.

12.

Naslednjih določb Sporazuma, podpisanega v Luxembourgu, dne 19. decembra 1996 o pristopu Kraljevine Danske h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani v Schengnu dne 19. junija 1990, ter njegove sklepne listine in pripadajočih izjav :

 

člen 1,

 

člena 7 in 8,

 

Sklepna listina: del I,

 

Sklepna listina: del II, izjava 2,

 

Sklepna listina: del III,

 

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

13.

Protokola, podpisanega v Luxembourgu, dne 19. decembra 1996 o pristopu Vlade Republike Finske k Sporazumu o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisanem v Schengnu, dne 14. junija 1985, in pripadajoče izjave.

14.

Naslednjih določb Sporazuma, podpisanega v Luxembourgu, dne 19. decembra 1996 o pristopu Republike Finske h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani v Schengnu, dne 19. junija 1990 ter njegove sklepne listine in pripadajoče izjave:

 

člen 1,

 

člena 6 in 7,

 

Sklepna listina: del I,

 

Sklepna listina: del II, izjava 2,

 

Sklepna listina: del III, razen izjava o Ålandskih otokih,

 

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

15.

Protokola, podpisanega v Luxembourgu, dne 19. decembra 1996 o pristopu Vlade Kraljevine Švedske k Sporazumu o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisanem v Schengnu, dne 14. junija 1985, in pripadajoče izjave.

16.

Naslednjih določb Sporazuma, podpisanega v Luxembourgu, dne 19. decembra 1996 o pristopu Kraljevine Švedske h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani v Schengnu dne 19. junija 1990, ter njegove sklepne listine in pripadajoče izjave:

 

člen 1,

 

člena 6 in 7,

 

Sklepna listina: del I,

 

Sklepna listina: del II, izjava 2,

 

Sklepna listina: del III,

 

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

DEL 3

A.   Sklepi Izvršnega odbora:

SCH/Com-ex (93) 10

14.12.1993

Potrditev izjav ministrov in državnih sekretarjev z dne 19. junija 1992 in 30. junija 1993 o uveljavitvi

SCH/Com-ex (93) 14

14.12.1993

Izboljšanje praktičnega sodelovanja med pravosodnimi organi na področju boja proti trgovanju s prepovedanimi drogami

SCH/Com-ex (93) 21

14.12.1993

Podaljšanje enotnega vizuma

SCH/Com-ex (93) 24

14.12.1993

Skupna načela za razveljavitev, odpravo in skrajšanje veljavnosti enotnega vizuma

SCH/Com-ex (94) 1 Rev 2

26.4.1994

Prilagoditveni ukrepi za odstranitev prometnih ovir in odpravo prometnih omejitev na notranjih mejah

SCH/Com-ex (94) 15 Rev

21.11.1994

Uvedba računalniško podprtega postopka za posvetovanje s centralnimi organi v skladu s členom 17(2) Konvencije

SCH/Com-ex (94) 16 Rev

21.11.1994

Nabava enotnih vstopnih in izstopnih žigov

SCH/Com-ex (94) 17 Rev 4

22.12.1994

Uvedba in uporaba schengenske ureditve na letališčih in pristajališčih

SCH/Com-ex (94) 25

22.12.1994

Izmenjave statističnih informacij v zvezi z izdajo enotnih vizumov

SCH/Com-ex (94) 28 Rev

22.12.1994

Potrdilo iz člena 75 za prenašanje prepovedanih drog in psihotropnih snovi

SCH/Com-ex (94) 29 Rev 2

22.12.1994

Uveljavitev Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 19. junija 1990

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev

(točka 8)

Skupna politika vizumov

SCH/Com-ex (95) 20 Rev 2

20.12.1995

Odobritev dokumenta SCH/I (95) 40 rev. 6 o postopku za uporabo člena 2(2) Konvencije

SCH/Com-ex (95) 21

20.12.1995

Hitra izmenjava statističnih in specifičnih podatkov med schengenskimi državami o možnih nepravilnostih na zunanjih mejah

SCH/Com-ex (96) 13 rev

27.6.1996

Načela izdajanja Schengenskih vizumov v skladu s členom 30a(1) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma

SCH/Com-ex (97) 39 rev

15.12.1997

Načela o dokaznih sredstvih in posrednih dokazih v okviru sporazumov o ponovnem sprejemu oseb med schengenskimi državami

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2

21.4.1998

Poročilo o dejavnosti delovne skupine

SCH/Com-ex (98) 12

21.4.1998

Izmenjava statističnih podatkov o vizumih

SCH/Com-ex (98) 18 rev

23.6.1998

Ukrepi v zvezi z državami, ki povzročajo težave pri izdajanju dokumentov, potrebnih za izgon oseb s schengenskega območja

PONOVNI SPREJEM OSEB – VIZUMI

SCH/Com-ex (98) 19

23.6.1998

Monako

VIZUMI – ZUNANJE MEJE – SIS

SCH/Com-ex (98) 21

23.6.1998

Žigosanje v potnih listih prosilcev za vizume

VIZUMI

SCH/Com-ex (98) 26 def

16.9.1998

Ustanovitev Stalnega odbora za evalvacijo in izvajanje Schengenske konvencije

SCH/Com-ex (98) 29 rev

23.6.1998

„Vseobsegajoča klavzula“ za celotni tehnični schengenski pravni red

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2

16.9.1998

Posredovanje Skupnega priročnika državam kandidatkam za pristop k EU

SCH/Com-ex (98) 37 def 2

27.10.1998

Delovni načrt za boj proti ilegalnim migracijam

SCH/Com-ex (98) 51 rev . 3

16.12.1998

Čezmejno policijsko sodelovanje pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj

SCH/Com-ex (98) 52

16.12.1998

Priročnik o čezmejnem policijskem sodelovanju

SCH/Com-ex (98) 56

16.12.1998

Priročnik o listinah, v katere se lahko vpiše vizum

SCH/Com-ex (98) 57

16.12.1998

Uvedba enotnega obrazca za dokazovanje vabil, garantnih izjav in izjav o namestitvi

SCH/Com-ex (98) 59 rev

16.12.1998

Usklajena napotitev svetovalcev za dokumente

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2

28.4.1999

Schengenska pravila na področju prepovedanih drog

SCH/Com-ex (99) 5

28.4.1999

Ažuriranje priročnika SIRENE

SCH/Com-ex (99) 6

28.4.1999

Pravni red na področju telekomunikacij

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2

28.4.1999

Uradniki za zvezo

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2

28.4.1999

Plačevanje informatorjev

SCH/Com-ex (99) 10

28.4.1999

Nezakonita trgovina z orožjem

SCH/Com-ex (99) 13

28.4.1999

Razveljavitev starih različic Skupnega priročnika in Skupnih konzularnih navodil ter sprejetje novih različic

SCH/Com-ex (99) 14

28.4.1999

Priročnik o dokumentih, v katere se lahko vpiše vizum

SCH/Com-ex (99) 18

28.4.1999

Izboljšanje policijskega sodelovanja pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj

B.   Izjave Izvršnega odbora:

Izjava

Predmet

SCH/Com-ex (96) decl 5

18.4.1996

Opredelitev pojma tujca

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev. 2

26.6.1996

Izjava o izročitvi

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev. 2

9.2.1998

Ugrabitve mladoletnih oseb

C.   Sklepi Centralne skupine :

Sklep

Predmet

SCH/C (98) 117

27.10.1998

Delovni načrt za boj proti ilegalnim migracijam

SCH/C (99) 25

22.3.1999

Splošna načela glede plačevanja informatorjev

PRILOGA B

(Člen 2(2))

Švica bo uporabljala naslednje akte od datuma, ki ga določi Svet v skladu s členom 15.

Če na navedeni datum konvencija ali protokol iz akta, ki je v nadaljevanju označen z zvezdico, še ni začel veljati za vse države članice Evropske unije ob sprejemu zadevnega akta, bo Švica uporabljala ustrezne določbe teh listin šele od datuma, ko zadevna konvencija ali zadevni protokol začne veljati v vseh navedenih državah članicah.

Direktiva Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (UL L 256, 13.9.1991, str. 51) in Priporočilo Komisije 93/216/EGS z dne 25. februarja 1993 o Evropskem dovoljenju za strelno orožje (UL L 93, 17.4.1993, str. 39), kakor je bilo spremenjeno s Priporočilom Komisije 96/129/ES z dne 12. januarja 1996 (UL L 30, 8.2.1996, str. 47)

Uredba Sveta št. 1683/95/ES z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume (UL L 164, 14.7.1995, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta št. 334/2002/ES z dne 18. februarja 2002 (UL L 53, 23.2.2002, str. 7); Odločba Komisije z dne 7. februarja 1996 in Odločba Komisije z dne 3. junija 2002 o nadaljnjih tehničnih podrobnostih za enotno obliko vizuma (neobjavljena)

Direktiva Sveta 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31)

Akt Sveta z dne 29. maja 2000 o uveljavitvi Konvencije o medsebojni pomoči držav članic Evropske unije v kazenskih zadevah v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji [določbe, na katere se sklicuje člen 2(1) Konvencije] (UL C 197, 12.7.2000, str. 1) *

Sklep Sveta št. 2000/586/PNZ z dne 28. septembra 2000 o vzpostavitvi postopka za spremembo členov 40(4) in (5), 41(7) in 65(2) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah(UL L 248, 3.10.2000, str. 1)

Sklep Sveta št. 2000/645/ES z dne 17. oktobra 2000 o popravku schengenskega pravnega reda iz Sklepa Izvršnega odbora SCH/Com-ex (94) 15 rev. (UL L 272, 25.10.2000, str. 24)

Uredba Sveta št. 539/2001/ES z dne 15. marca 2001 o tretjih državah, katerih državljani morajo imeti ob prehodu zunanjih meja vizum, in tretjih džavah, katerih državljani so izvzeti iz vizumske obveznosti (UL L 81, 21.3.2001, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta št. 2414/2001/ES z dne 7. decembra 2001 (UL L 327, 12.12.2001, str. 1) in z Uredbo Sveta št. 453/2003/ES z dne 6. marca 2003 (UL L 69, 13.3.2003, str. 10)

Sklep Sveta št. 2001/329/ES z dne 24. aprila 2001 o posodobitvi dela VI in Prilog 3, 6 in 13 Skupnih konzularnih navodil in Prilog 5(a), 6(a) in 8 k Skupnemu priročniku (UL L 116, 26.4.2001, str. 32)

Uredba Sveta št. 1091/2001/ES z dne 28. maja 2001 o prostem gibanju z vizumom za daljše prebivanje (UL L 150, 6.6.2001, str. 4)

Sklep Sveta št. 2001/420/ES z dne 28. maja 2001 o prilagoditvi delov V in VI in Priloge 13 Skupnih konzularnih navodil o vizumih in Priloge 6 Skupnega priročnika glede dolgoročnih vizumov, ki veljajo hkrati kot vizumi za kratkoročno prebivanje (UL L 150, 6.6.2001, str. 47)

Direktiva Sveta 2001/40/ES z dne 28. maja 2001 o medsebojnem priznanju odločb o izgonu državljanov tretjih držav (UL L 149, 2.6.2001, str. 34) in Odločba Sveta št. 2004/191/ES z dne 23. februarja 2004 o določitvi meril in praktičnih rešitev za izravnavo finančnih neskladij, ki so posledica uporabe Direktive 2001/40/ES o medsebojnem priznavanju odločb o izgonu državljanov tretjih držav (UL L 60, 27.2.2004, str. 55)

Direktiva Sveta 2001/51/ES z dne 28. junija 2001 o dopolnitvi določb člena 26 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 (UL L 187, 10.7.2001, str. 45)

Akt Sveta z dne 16. oktobra 2001 o uveljavitvi Protokola h Konvenciji o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji [določba, na katero se sklicuje člen 15 Protokola] (UL C 326, 21.11.2001, str. 1)*

Uredba Sveta št. 2424/2001/ES z dne 6. decembra 2001 o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 328, 13.12.2001, str. 4)

Sklep Sveta št. 2001/886/PNZ z dne 6. decembra 2001 o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 328, 13.12.2001, str. 1)

Odločba Sveta št. 2002/44/ES z dne 20. decembra 2001 o spremembah dela VII in Priloge 12 k Skupnim konzularnim navodilom in Priloge 14a k Skupnem priročniku (UL L 20, 23.1.2002, str. 5)

Uredba Sveta št. 333/2002/ES z dne 18. februarja 2002 o enotni obliki obrazcev, na katere se nalepi vizum, ki ga je izdala država članica imetnikom potnih listin, ki jih država članica, katera je obrazec izdala, ne priznava (UL L 53, 23.2.2002, str. 4) in Odločba Komisije z dne 12. avgusta 2002 o tehničnih podrobnostih glede enotne oblike za pritrditev vizuma, ki ga države članice izdajo imetnikom potnih listin, ki jih država članica, katera je obrazec izdala, ne priznava (neobjavljena)

Odločba Sveta št. 2002/352/ES z dne 25. aprila 2002 o reviziji Skupnega priročnika (UL L 123, 9.5.2002 str. 47)

Sklep Sveta št. 2002/354/ES z dne 25. aprila 2002 o prilagoditvi dela III Skupnih konzularnih navodil in o sestavi Priloge 16 k Skupnim konzularnim navodilom (UL L 123, 9.5.2002 str. 50)

Uredba Sveta št. 1030/2002/ES z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L 157, 15.6.2002, str. 1) in Odločba Komisije z dne 14. avgusta 2002 o tehničnih podrobnostih glede enotne oblike dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (neobjavljena)

Sklep Sveta št. 2002/585/ES z dne 12. julija 2002 o prilagoditvi delov III in VIII Skupnih konzularnih navodil (UL L 187, 16.7.2002, str. 44)

Sklep Sveta št. 2002/586/ES z dne 12. julija 2002 o spremembi dela VI Skupnih konzularnih navodil (UL L 187, 16.7.2002, str. 48)

Odločba Sveta št. 2002/587/ES z dne 12. julija 2002 o reviziji Skupnega priročnika (UL L 187, 16.7.2002, str. 50)

Okvirni sklep Sveta št. 2002/946/PNZ z dne 28. novembra 2002 o krepitvi kazenskega okvirja na področju preprečevanja nudenja pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju (UL L 328, 5.12.2002, str. 1)

Direktiva Sveta 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002 o opredelitvi pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju (UL L 328, 5.12.2002, str. 17)

Uredba Sveta št. 415/2003/ES z dne 27. februarja 2003 o izdaji vizumov na meji, vključno z izdajo takih vizumov pomorščakom v tranzitu (UL L 64, 7.3.2003, str. 1)

določbe Konvencije o poenostavljenem postopku izročitve med državami članicami Evropske unije iz leta 1995 (UL C 78, 30.3.1995, str. 2) in Konvencije, ki se nanaša na izročitev med državami članicami Evropske unije iz leta 1996 (UL C 313, 23.10.1996, str. 12), iz Sklepa Sveta 2003/169/PNZ z dne 27. februarja 2003, o opredelitvi določb Konvencije o poenostavljenem postopku izročitve med državami članicami Evropske unije iz leta 1995 in Konvencije, ki se nanaša na izročitev med državami članicami Evropske unije iz leta 1996, ki predstavljajo razvoj schengenskega pravnega reda v skladu s Sporazumom z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 67, 12.3.2003, str. 25)*

Sklep Sveta 2003/170/PNZ z dne 27. februarja 2003 o skupni uporabi častnikov za zvezo, napotenih s strani organov pregona držav članic [razen člena 8] (UL L 67, 12.3.2003, str. 27)

Uredba Sveta št. 693/2003/ES z dne 14. aprila 2003 o ustanovitvi posebnega Poenostavljenega tranzitnega dokumenta (FTD), Poenostavljenega železniškega tranzitnega dokumenta (FRTD) in o spremembah Skupnih konzularnih navodil in Skupnega priročnika (UL L 99, 17.4.2003, str. 8)

Uredba Sveta št. 694/2003/ES z dne 14. aprila 2003 o enotnih formatih za Poenostavljeni tranzitni dokument (FTD) in Poenostavljeni železniški tranzitni dokument (FRDT), predvidena v Uredbi št. 693/2003/ES (UL L 99, 17.4.2003, str. 15)

Sklep Sveta št. 2003/454/ES z dne 13. junija 2003 o spremembi Priloge 12 Skupnih konzularnih navodil in Priloge 14a Skupnega priročnika o vizumskih taksah (UL L 152, 20.6.2003, str. 82)

Uredba Sveta št. 1295/2003/ES z dne 15. julija 2003 v zvezi z ukrepi za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na olimpijskih ali paraolimpijskih igrah 2004 v Atenah (UL L 183, 22.7.2003, str. 1)

Sklep Sveta št. 2003/585/ES z dne 28. julija 2003 o spremembi seznama A iz Priloge 2 Skupnih konzularnih navodil in seznama A iz Priloge 5 Skupnega priročnika o vizumski obveznosti za imetnike pakistanskih diplomatskih potnih listov (UL L 198, 6.8.2003, str. 13)

Sklep Sveta št. 2003/586/ES z dne 28. julija 2003 o spremembi dela I Priloge 3 Skupnih konzularnih navodil in dela I Priloge 5a Skupnega priročnika o državljanih tretjih držav, za katere velja obveznost letališkega tranzitnega vizuma (UL L 198, 6.8.2003, str. 15)

Sklep Sveta 2003/725/PNZ z dne 2. oktobra 2003 o spremembi določb člena 40 (1) in (7) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (UL L 260, 11.10.2003, str. 37)

Direktiva Sveta 2003/110/ES z dne 25. novembra 2003 o pomoči v primeru tranzita z namenom repatriacije po zračni poti (UL L 321, 6.12.2003, str. 26)

Sklep Sveta št. 2004/14/ES z dne 22. decembra 2003 o spremembi tretjega pododstavka (Osnovna merila za preveritev vloge) dela V Skupnih konzularnih navodil (UL L 5, 9.1.2004, str. 74)

Sklep Sveta št. 2004/15/ES z dne 22. decembra 2003 o spremembi točke 1.2 dela II Skupnih konzularnih navodil in o pripravi nove priloge k Skupnim konzularnim navodilom (UL L 5, 9.1.2004, str. 76)

Odločba Sveta št. 2004/17/ES z dne 22. decembra 2003 o spremembi točke 1.4 dela V Skupnih konzularnih navodil in točke 4.1.2 dela I, Skupnega konzularnega priročnika glede vključitve zahteve po potovalnem zdravstvenem zavarovanju kot enega od zahtevanih dokazil v postopku pridobitve enotnega vstopnega vizuma (UL L 5, 9.1.2004, str. 79)

Uredba Sveta št. 377/2004/ES z dne 19. februarja 2004 o vzpostavitvi mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (UL L 64, 2.3.2004, str. 1)

Odločba Sveta št. 2004/466/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembah Skupnega priročnika z namenom vključitve določb glede ciljnih mejnih kontrol mladoletnikov v spremstvu (UL L 157, 30.4.2004, str. 136)

Popravek Odločbe Sveta št. 2004/466/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembah Skupnega priročnika z namenom vključitve določb glede ciljnih mejnih kontrol mladoletnikov v spremstvu (UL L 195, 2.6.2004, str. 44)

Uredba Sveta št. 871/2004/ES z dne 29. aprila 2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij schengenskega informacijskega sistema, vključno z bojem proti terorizmu (UL L 162, 30.4.2004, str. 29)

Direktiva Sveta 2004/82/ES z dne 29. aprila 2004 o obveznosti prevoznikov, da sporočijo podatke o potnikih (UL L 261, 6.8.2004, str. 24)

Odločba Sveta št. 2004/573/ES z dne 29. aprila 2004 o organiziranju skupnih letov za prisilno odstranitev državljanov tretjih držav, za katere so bili izrečeni posamični ukrepi prisilne odstranitve z ozemlja dveh ali več držav članic (UL L 261, 6.8.2004, str. 28)

Odločba Sveta št. 2004/574/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Skupnega priročnika (UL L 261, 6.8.2004, str. 36)

Odločba Sveta št. 2004/581/ES z dne 29. aprila 2004 o določitvi minimalnih oznak na tablah, postavljenih na mejnih prehodih (UL L 261, 6.8.2004, str. 119)

Odločba Sveta št. 2004/512/ES z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS) (UL L 213, 15.6.2004, str. 5)


SKLEPNA LISTINA


Pooblaščenci so sprejeli naslednje skupne izjave, ki so navedene v nadaljevanju in priložene k tej sklepni listini:

1.

Skupno izjavo pogodbenic o parlamentarnem posvetovanju;

2.

Skupno izjavo pogodbenic glede zunanjih odnosov;

3.

Skupno izjavo pogodbenic o členu 23(7) Konvencije z dne 29. maja 2000 o medsebojni sodni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije.

Pooblaščenci so prav tako upoštevali izjave, navedene v nadaljevanju in priložene k tej sklepni listini :

1.

Izjavo Švice o medsebojni sodni pomoči v kazenskih zadevah;

2.

Izjavo Švice v zvezi s členom 7(2)(b) o roku za sprejetje novosti v razvoju schengenskega pravnega reda;

3.

Izjavo Švice o uporabi Evropske konvencije o medsebojni sodni pomoči v kazenskih zadevah in Evropske konvencije o izročitvi;

4.

Izjavo Evropske komisije o sporočanju predlogov;

5.

Izjavo Evropske komisije o odborih, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

SKUPNE IZJAVE POGODBENIC

 

SKUPNA IZJAVA POGODBENIC O PARLAMENTARNEM POSVETOVANJU

Pogodbenice menijo, da je treba o vprašanjih, ki izhajajo iz tega sporazuma, razpravljati na medparlamentarnih zasedanjih Evropskega parlamenta in Švice.

SKUPNA IZJAVA POGODBENIC GLEDE ZUNANJIH ODNOSOV

Pogodbenice se strinjajo, da se Evropska skupnost zaveže spodbujati tretje države ali mednarodne organizacije, s katerimi sklepa sporazume na področju, ki je vezano na schengensko sodelovanje, k sklepanju podobnih sporazumov s Švicarsko konfederacijo, brez poseganja v pristojnost slednje, da sklepa takšne sporazume.

SKUPNA IZJAVA POGODBENIC O ČLENU 23(7) KONVENCIJE Z DNE 29. MAJA 2000 O MEDSEBOJNI SODNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE

Pogodbenice se strinjajo, da lahko Švica, ob upoštevanju določb člena 23(1)(c) Konvencije o medsebojni sodni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, glede na poseben primer, zahteva, razen če je zadevna država članica pridobila soglasje osebe, da se lahko osebni podatki uporabljajo za namene iz člena 23(1)(a) in (b) te konvencije le s predhodnim soglasjem Švice, v okviru postopkov, za katere bi bila lahko Švica zavrnila ali omejila prenos ali uporabo osebnih podatkov, v skladu z določbami te konvencije ali listinami iz člena 1 Konvencije.

Če Švica v določenem primeru zavrne soglasje k zahtevi države članice ob uporabi zgornjih določb, mora svojo odločitev pisno utemeljiti.

DRUGE IZJAVE

 

IZJAVA ŠVICE O MEDSEBOJNI SODNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH

Švica izjavlja, da davčne kršitve na področju neposrednega obdavčenja, ki jih preiskujejo švicarske oblasti, v trenutku začetka veljavnosti tega sporazuma, ne morejo biti predmet pritožbe pred sodno oblastjo, pristojno med drugim za kazenske zadeve.

IZJAVA ŠVICE V ZVEZI S ČLENOM 7(2)(B),

o roku za sprejetje nadaljnjega razvoja schengenskega pravnega reda

Najdaljši rok dveh let iz člena 7(2)(b) zajema tako odobritev, kot tudi izvedbo akta ali ukrepa. Vključuje naslednje faze:

pripravljalno obdobje,

parlamentarni postopek,

referendumski rok (100 dni od uradne objave akta), in kjer je primerno,

referendum (organizacija in glasovanje).

Zvezni svet takoj obvesti Svet in Komisijo o izpolnitvi vsake od teh faz.

Zvezni svet se zavezuje uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi se različne zgoraj navedene faze odvile, kakor hitro je to mogoče.

IZJAVA ŠVICE O UPORABI EVROPSKE KONVENCIJE O MEDSEBOJNI SODNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH IN EVROPSKE KONVENCIJE O IZROČITVI

Švica se zavezuje odpovedati se uporabi svojih pridržkov in izjav, ki spremljajo ratifikacijo Evropske konvencije o izročitvi z dne 13. decembra 1957 in Evropske konvencije o medsebojni sodni pomoči z dne 20. aprila 1959, v kolikor so nezdružljivi s tem sporazumom.

IZJAVA EVROPSKE KOMISIJE O SPOROČANJU PREDLOGOV

Kadar Komisija Svetu Evropske unije in Evropskemu parlamentu posreduje predloge, povezane s tem sporazumom, Komisija pošlje kopije takih predlogov Švici.

IZJAVA EVROPSKE KOMISIJE O ODBORIH, KI POMAGAJO EVROPSKI KOMISIJI PRI IZVAJANJU NJENIH IZVEDBENIH POOBLASTIL

Poleg odbora, ustanovljenega po členu 31 Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, sta Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil na področju izvajanja, uporabe in razvoja schengenskega pravnega reda v pomoč naslednja odbora:

odbor, ustanovljen po členu 6 Uredbe (ES) št. 1683/95 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume („Odbor za vizume“) in

odbor, ustanovljen po členu 5 Sklepa Sveta z dne 6. decembra 2001 (2001/886/JHA) in po členu 5 Uredbe (ES) št. 2424/2001 z dne 6. decembra 2001, obe listini se nanašata na razvoj druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) („Odbor SIS II“).


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Svetom Evropske unije in Švicarsko konfederacijo glede odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil

Spoštovani,

Svet se sklicuje na pogajanja glede Sporazuma o sodelovanju Švicarske konfederacije pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda in je vzel na znanje prošnjo Švicarske konfederacije, da bi bila v duhu njenega sodelovanja pri postopku odločanja na področjih, ki jih pokriva Sporazum, in z namenom spodbujanja njegovega dobrega delovanja, v celoti vključena v delo odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil.

Svet ugotavlja, da bo v prihodnje, kadar se bo take postopke uporabilo za področja, ki jih pokriva Sporazum, dejansko treba vključiti Švicarsko konfederacijo v delo teh odborov, da bi se med drugim zagotovilo, da so postopki Sporazuma uporabljeni za zadevne akte ali ukrepe, tako da lahko slednji postanejo zavezujoči za Švicarsko konfederacijo.

Evropska skupnost se zato zavezuje, da bo začela s pogajanji za sklenitev ustreznih dogovorov, z namenom vključitve Švicarske konfederacije v delo teh odborov.

Glede Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov:

kadar določena točka zadeva uporabo schengenskega pravnega reda in izključno za takšno točko, Evropska komisija zagotovi strokovnjakom Švicarske konfederacije čim večjo udeležbo pri pripravi osnutkov ukrepov, ki se jih naknadno predloži odboru, ustanovljenem po členu 31 te direktive, ki pomaga Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil. Tako se Evropska komisija pri izdelavi svojih predlogov posvetuje s strokovnjaki Švicarske konfederacije na enak način kot s strokovnjaki držav članic,

Švicarska konfederacija lahko v skladu z drugim pododstavkom člena 29(2) Direktive imenuje predstavnika nadzornega organa ali organov, ki ga določi Švicarska konfederacija, in ki kot opazovalec brez glasovalne pravice sodeluje na sestankih delovne skupine o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. To sodelovanje bo potekalo na ad hoc povabilo, kadar posamezna točka zadeva uporabo schengenskega pravnega reda in izključno za takšno točko.

Hvaležen bi vam bil, če bi mi sporočili soglasje vaše Vlade k navedenem.

Z odličnim spoštovanjem,

 

Spoštovani,

V čast mi je, da lahko potrdim prejem pisma Vaše ekscelence z dne …, katerega vsebina je naslednja:

„Svet se sklicuje na pogajanja glede Sporazuma o sodelovanju Švicarske konfederacije pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda in je vzel na znanje prošnjo Švicarske konfederacije, da bi bila v duhu njenega sodelovanja pri postopku odločanja na področjih, ki jih pokriva Sporazum, in z namenom spodbujanja njegovega dobrega delovanja, v celoti vključena v delo odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil.

Svet ugotavlja, da bo v prihodnje, kadar se bo take postopke uporabilo za področja, ki jih pokriva Sporazum, dejansko treba vključiti Švicarsko konfederacijo v delo teh odborov, da bi se med drugim zagotovilo, da so postopki Sporazuma uporabljeni za zadevne akte ali ukrepe, tako da lahko slednji postanejo zavezujoči za Švicarsko konfederacijo.

Evropska skupnost se zato zavezuje, da bo začela s pogajanji za sklenitev ustreznih dogovorov, z namenom vključitve Švicarske konfederacije v delo teh odborov.

Glede Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov:

kadar določena točka zadeva uporabo schengenskega pravnega reda in izključno za takšno točko, Evropska komisija zagotovi strokovnjakom Švicarske konfederacije čim večjo udeležbo pri pripravi osnutkov ukrepov, ki se jih naknadno predloži odboru, ustanovljenem po členu 31 te direktive, ki pomaga Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil. Tako se Evropska komisija pri izdelavi svojih predlogov posvetuje s strokovnjaki Švicarske konfederacije na enak način kot s strokovnjaki držav članic;

Švicarska konfederacija lahko v skladu z drugim pododstavkom člena 29(2) Direktive imenuje predstavnika nadzornega organa ali organov, ki ga določi Švicarska konfederacija, in ki kot opazovalec brez glasovalne pravice sodeluje na sestankih Delovne skupine o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. To sodelovanje bo potekalo na ad hoc povabilo, kadar posamezna točka zadeva uporabo schengenskega pravnega reda in izključno za takšno točko.

Hvaležen bi vam bil, če bi mi sporočili soglasje vaše Vlade k navedenem.“

V čast mi je, da lahko Vašo ekscelenco obvestim o soglasju Zveznega švicarskega sveta k prej navedenem.

Z odličnim spoštovanjem,

 


SKUPNA IZJAVA O SKUPNIH ZASEDANJIH MEŠANIH ODBOROV

Delegacije, ki zastopajo vlade držav članic Evropske unije,

delegacija Evropske komisije,

delegaciji, ki zastopata vlade Republike Islandije in Kraljevine Norveške,

delegacija, ki zastopa vlado Švicarske konfederacije,

so se odločile organizirati zasedanja mešanih odborov, ustanovljenih s Sporazumom o pridružitvi Islandije in Norveške pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda na eni strani in s Sporazumom o pridružitvi Švice pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda na drugi strani, ne glede na raven srečanja.

Upoštevano je, da skupna srečanja zahtevajo pragmatično rešitev glede predsedovanja tem srečanjem, ko predsedovanje prevzamejo pridružene države v skladu s Sporazumom med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ali v skladu s Sporazumom, sklenjenim med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi teh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

Upoštevana je želja pridruženih držav, da od dneva uveljavitve Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda odstopijo, kolikor je potrebno, od njihovega predsedovanja in ga si ga med seboj izmenično delijo po abecednem redu imen.