ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 27

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
31. januar 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 84/2008 z dne 30. januarja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 85/2008 z dne 30. januarja 2008 o posebnih pogojih za dodelitev pomoči zasebnemu skladiščenju za ovčje in kozje meso (Kodificirana različica)

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 86/2008 z dne 30. januarja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 318/2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic ( 1 )

8

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2008/5/ES z dne 30. januarja 2008 o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg tistih, določenih v Direktivi 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Kodificirana različica) ( 1 )

12

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2008/84/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 22. januarja 2008 o dovoljenju Zvezni republiki Nemčiji in Republiki Poljski, da uporabita ukrepe, ki odstopajo od člena 5 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

17

 

 

2008/85/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 28. januarja 2008 o imenovanju dveh španskih nadomestnih članov Odbora regij

20

 

 

Komisija

 

 

2008/86/ES

 

*

Sklep št. 1/2008 Skupnega odbora za kmetijstvo, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi z dne 15. januarja 2008 o spremembah dodatkov k Prilogi 4

21

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

31.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 84/2008

z dne 30. januarja 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. januarja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 30. januarja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

138,6

MA

40,0

SN

192,7

TN

129,8

TR

92,3

ZZ

118,7

0707 00 05

EG

190,8

JO

202,1

MA

50,4

TR

111,7

ZZ

138,8

0709 90 70

MA

68,0

TR

155,5

ZA

79,4

ZZ

101,0

0709 90 80

EG

355,3

ZZ

355,3

0805 10 20

EG

48,1

IL

61,1

MA

60,9

TN

56,1

TR

69,5

ZA

22,3

ZZ

53,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

83,8

TR

95,7

ZZ

95,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

85,9

IL

69,7

JM

103,1

MA

154,5

PK

46,3

TR

75,6

US

60,1

ZZ

85,0

0805 50 10

EG

74,2

IL

126,6

MA

90,6

TR

118,9

ZZ

102,6

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

83,0

MK

39,9

US

112,7

ZZ

76,1

0808 20 50

CL

59,3

CN

57,3

TR

159,1

US

96,5

ZA

91,9

ZZ

92,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


31.1.2008   

SL XM

Uradni list Evropske unije

L 27/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 85/2008

z dne 30. januarja 2008

o posebnih pogojih za dodelitev pomoči zasebnemu skladiščenju za ovčje in kozje meso

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2529/2001 z dne 19. decembra 2001 o skupni ureditvi trga za ovčje in kozje meso (1) in zlasti člena 12(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 3447/90 z dne 28. novembra 1990 o posebnih pogojih za dodelitev pomoči zasebnemu skladiščenju za ovčje in kozje meso (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Določbe Uredbe Komisije (ES) št. 6/2008 z dne 4. januarja 2008 o določitvi podrobnih pravil za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje ovčjega in kozjega mesa (4) je treba spoštovati v zvezi z dodelitvijo pomoči za zasebno skladiščenje za ovčje meso. Te določbe je treba dopolniti ali prilagoditi.

(3)

Poleg zneskov pomoči, dodeljenih za določeno obdobje skladiščenja, je torej treba določiti tudi zneske, ki jih je treba dodati ali odšteti, če se navedeno obdobje podaljša ali skrajša.

(4)

Zaradi predvidljivih razmer na trgu je treba določiti prilagodljiva obdobja skladiščenja od treh do sedmih mesecev.

(5)

Za zagotovitev dejanskih ponudb je treba določiti najmanjšo količino, ki se lahko skladišči. Primerno je prilagoditi najnižjo količino odpreme.

(6)

Za zagotovitev usklajenosti z obveznostmi, povezanimi z zasebnim skladiščenjem, bi morala biti zagotovljena varščina.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ovce in koze –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 6/2008 se uporablja s pridržkom določb te uredbe.

Člen 2

1.   Zahtevki za pomoč zasebnemu skladiščenju se predložijo intervencijskim agencijam, naštetim v Prilogi I.

2.   V okviru razpisnega postopka je obdobje skladiščenja, na katero se lahko nanaša razpis, tri mesece. Vendar dejansko obdobje skladiščenja izbere skladiščnik. To obdobje se lahko podaljša za najmanj tri mesece do največ sedem mesecev. Če pa je obdobje skladiščenja daljše od treh mesecev, se pomoč dnevno poveča za 1,45 EUR na tono na dan.

Člen 3

Najmanjša količina po pogodbi znaša štiri tone mesa s kostmi.

Člen 4

Najmanjša količina za vsako odpremo, izražena v masi proizvodov na skladišče in na pogodbenika, je štiri tone. Vendar se, kadar je preostala količina v skladišču manjša od te količine, dovoli še ena dodatna odprema preostale količine ali njenega dela.

Kadar ti pogoji odpreme niso izpolnjeni:

se znesek pomoči za odpremljeno količino izračuna v skladu s členom 6(3) Uredbe (ES) št. 6/2008 in

se zaseže v zvezi z odpremljeno količino 15 % varščine iz člena 5.

Člen 5

Varščina znaša 145 eurov na tono.

Člen 6

Uredba (EGS) št. 3447/90 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi III.

Člen 7

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. januarja 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 341, 22.12.2001, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2). Uredba (ES) št. 2529/2001 se s 1. julijem 2008 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 333, 30.11.1990, str. 46. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 40/96 (UL L 10, 13.1.1996, str. 6).

(3)  Glej Prilogo II.

(4)  UL L 3, 5.1.2008, str. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Адреси на интервенционните агенции — Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli organismi d’intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Indirizzi ta’ l-aġenziji ta’ intervent — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresele agențiilor de intervenție — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

БЪЛГАРИЯ

Държавен фонд „Земеделие“

Разплащателна агенция

1618 София,

ул. Цар Борис III № 136

тел. (+ 359-2) 818 72 02

факс (+ 359-2) 818 72 67

ČESKA REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 14 60

Fax: (420) 222 87 16 80

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 37 56

Fax (49-228) 68 45-34 44/37 91

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372 737 1200

Faks: +372 737 1201

ÉIRE/IRELAND

Department of Agriculture and Food/An Roinn Talmhaíochta agus Bia

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 91634 00

Fax (353-53) 91428 42

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Τηλ. (+30) 210 228 41 80

Φαξ (+30) 210 228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

93555 Montreuil-Sous-Bois Cedex

Tél. (33) 173 30 30 00

Fax (33) 173 30 30 48 ou 173 30 30 49

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (+357) 22 55 77 77

Φαξ (+357) 22 55 77 55

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LIETUVA

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d’économie rurale, section «Cheptel et viande»

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

Fax (352) 49 16 19

MAGYARORSZÁG

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22–24.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Tel.: (36-1) 219 45 17

Fax: (36-1) 219 62 59

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valletta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Faks: (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 14 624

POLSKA

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

tel. +48 22 661 71 09

faks +48 22 661 77 56

PORTUGAL

IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, IP

Rua Castilho, n.o 45-51

P-1269-164 Lisboa

Tel.: (351) 213 846 000

Fax: (351) 213 846 170

ROMÂNIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

București

Bld. Carol I, nr. 17, sector 2

Tel./Fax 0040 21 30 54 867

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Tel.: (+ 421-2) 59 26 63 97

Fax: (+ 421-2) 52 96 50 33

SUOMI/FINLAND

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Markkinatukiosasto/Marknadsstödsavdelningen

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

Malminkatu/Malmgatan 16

PL/PB 256

FI-00101 Helsinki/Helsingfors

Suomi/Finland

Puhelin/Tel. +358 20 772 007

Faksi/Fax +358 20 7725 506

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


PRILOGA II

Razveljavljena uredba z njenimi zaporednimi spremembami

Uredba Komisije (EGS) št. 3447/90

(UL L 333, 30.11.1990, str. 46)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 273/91

(UL L 28, 2.2.1991, str. 28)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 1258/91

(UL L 120, 15.5.1991, str. 15)

samo člen 2

Uredba Komisije (ES) št. 879/95

(UL L 91, 22.4.1995, str. 2)

 

Uredba Komisije (ES) št. 40/96

(UL L 10, 13.1.1996, str. 6)

samo člen 2(2)


PRILOGA III

Primerjalna tabela

Uredba (EGS) št. 3447/90

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 3a

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 6

Člen 5

Člen 7

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III


31.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 86/2008

z dne 30. januarja 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 318/2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1) in zlasti drugega pododstavka člena 10(3) in prvega pododstavka člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (2) in zlasti četrte alinee člena 18(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 318/2007 (3) določa pogoje zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic, razen perutnine, v Skupnost in pogojih za karanteno, ki se uporabljajo za take ptice po uvozu.

(2)

Priloga V k Uredbi (ES) št. 318/2007 določa seznam karantenskih obratov in centrov, ki so jih pristojni organi držav članic odobrili za uvoz nekaterih ptic, razen perutnine.

(3)

Češka, Nemčija in Španija so pregledale svoje odobrene karantenske obrate in centre ter Komisiji poslale posodobljen seznam navedenih karantenskih obratov in centrov. Seznam odobrenih karantenskih obratov in centrov iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 318/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Uredbo (ES) št. 318/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga V k Uredbi (ES) št. 318/2007 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. januarja 2008

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(2)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/265/ES (UL L 114, 1.5.2007, str. 17).

(3)  UL L 84, 24.3.2007, str. 7. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1278/2007 (UL L 284, 30.10.2007, str. 20).


PRILOGA

„PRILOGA V

Seznam odobrenih obratov in centrov, kot je navedeno v členu 6(1)

ISO-oznaka države

Država

Številka odobritve karantenskega obrata ali centra

AT

AVSTRIJA

AT OP Q1

AT

AVSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

AVSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

AVSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

AVSTRIJA

AT 4 WL Q 1

AT

AVSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

AVSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

AVSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIJA

BE VQ 1003

BE

BELGIJA

BE VQ 1010

BE

BELGIJA

BE VQ 1011

BE

BELGIJA

BE VQ 1012

BE

BELGIJA

BE VQ 1013

BE

BELGIJA

BE VQ 1016

BE

BELGIJA

BE VQ 1017

BE

BELGIJA

BE VQ 3001

BE

BELGIJA

BE VQ 3008

BE

BELGIJA

BE VQ 3014

BE

BELGIJA

BE VQ 3015

BE

BELGIJA

BE VQ 4009

BE

BELGIJA

BE VQ 4017

BE

BELGIJA

BE VQ 7015

CY

CIPER

CB 0011

CY

CIPER

CB 0012

CY

CIPER

CB 0061

CY

CIPER

CB 0013

CY

CIPER

CB 0031

CZ

ČEŠKA

21750016

CZ

ČEŠKA

21750027

CZ

ČEŠKA

61750009

DE

NEMČIJA

BB-1

DE

NEMČIJA

BW-1

DE

NEMČIJA

BY-1

DE

NEMČIJA

BY-2

DE

NEMČIJA

BY-3

DE

NEMČIJA

BY-4

DE

NEMČIJA

HE-1

DE

NEMČIJA

HE-2

DE

NEMČIJA

NI-1

DE

NEMČIJA

NI-2

DE

NEMČIJA

NI-3

DE

NEMČIJA

NW-1

DE

NEMČIJA

NW-2

DE

NEMČIJA

NW-3

DE

NEMČIJA

NW-4

DE

NEMČIJA

NW-5

DE

NEMČIJA

NW-6

DE

NEMČIJA

NW-7

DE

NEMČIJA

NW-8

DE

NEMČIJA

RP-1

DE

NEMČIJA

SN-1

DE

NEMČIJA

SN-2

DE

NEMČIJA

TH-1

DE

NEMČIJA

TH-2

ES

ŠPANIJA

ES/01/02/05

ES

ŠPANIJA

ES/05/02/12

ES

ŠPANIJA

ES/05/03/13

ES

ŠPANIJA

ES/09/02/10

ES

ŠPANIJA

ES/17/02/07

ES

ŠPANIJA

ES/04/03/11

ES

ŠPANIJA

ES/04/03/14

ES

ŠPANIJA

ES/09/03/15

ES

ŠPANIJA

ES/09/06/18

ES

ŠPANIJA

ES/10/07/20

FR

FRANCIJA

38.193.01

GR

GRČIJA

GR.1

GR

GRČIJA

GR.2

HU

MADŽARSKA

HU12MK001

IE

IRSKA

IRL-HBQ-1-2003 Enota A

IT

ITALIJA

003AL707

IT

ITALIJA

305/B/743

IT

ITALIJA

132BG603

IT

ITALIJA

170BG601

IT

ITALIJA

233BG601

IT

ITALIJA

068CR003

IT

ITALIJA

006FR601

IT

ITALIJA

054LCO22

IT

ITALIJA

I – 19/ME/01

IT

ITALIJA

119RM013

IT

ITALIJA

006TS139

IT

ITALIJA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NIZOZEMSKA

NL-13000

NL

NIZOZEMSKA

NL-13001

NL

NIZOZEMSKA

NL-13002

NL

NIZOZEMSKA

NL-13003

NL

NIZOZEMSKA

NL-13004

NL

NIZOZEMSKA

NL-13005

NL

NIZOZEMSKA

NL-13006

NL

NIZOZEMSKA

NL-13007

NL

NIZOZEMSKA

NL-13008

NL

NIZOZEMSKA

NL-13009

NL

NIZOZEMSKA

NL-13010

PL

POLJSKA

14084501

PT

PORTUGALSKASKA

05.01/CQA

PT

PORTUGALSKASKA

01.02/CQA

UK

ZDRUŽENO KRALJESTVO

21/07/01

UK

ZDRUŽENO KRALJESTVO

21/07/02“


DIREKTIVE

31.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/12


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/5/ES

z dne 30. januarja 2008

o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg tistih, določenih v Direktivi 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (1) in zlasti člena 4(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 94/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih (2) in zlasti člena 6 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 94/54/ES z dne 18. novembra 1994 o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg tistih, določenih v Direktivi Sveta 79/112/EGS (3), je bila večkrat (4) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Zaradi zagotavljanja primerne obveščenosti potrošnikov za nekatera živila je treba dodatno predpisati obvezne navedbe poleg tistih iz člena 3 Direktive 2000/13/ES.

(3)

Plini za pakiranje, uporabljeni pri pakiranju nekaterih živil, se naj ne bi obravnavali kot sestavina skladno s členom 6 (1) Direktive 2000/13/ES in jih zato ni treba navesti v seznamu sestavin na označbi.

(4)

Potrošnike bi bilo treba vseeno obvestiti o uporabi takšnih plinov, da bi razumeli, zakaj ima živilo, ki so ga kupili, daljši rok trajanja kakor podobni proizvodi, ki so pakirani drugače.

(5)

Zaradi zagotavljanja primerne obveščenosti potrošnikov bi morala živila, ki vsebujejo sladila, imeti označbo z ustrezno navedbo.

(6)

Na označbah za živila, ki vsebujejo določene vrste sladil, bi bilo tudi treba navesti ustrezno opozorilo.

(7)

Ob tem je treba poskrbeti za označbo, ki bo potrošnike jasno opozarjala na prisotnost glicirizinske kisline ali amonijeve soli te kisline v slaščicah in napitkih. V primeru visoke vsebnosti glicirizinske kisline ali njene amonijeve soli v teh proizvodih bi morali biti potrošniki, zlasti pa tisti s hipertenzijo, dodatno opozorjeni, da se morajo izogibati njenemu prekomernemu uživanju. Da se zagotovi, da bodo takšne informacije potrošnikom dobro razumljive, naj se raje uporablja splošno znani izraz „sladki koren“.

(8)

Ukrepi, ki jih predvideva ta direktiva, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(9)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, določenih v delu B Priloge II –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Brez poseganja v določbe člena 3 Direktive 2000/13/ES mora označba na živilih, navedenih v Prilogi I k tej direktivi, vsebovati dodatne navedbe, kakor je določeno v tej prilogi.

Člen 2

Direktiva 94/54/ES, kakor je bila spremenjena z direktivami, navedenimi v delu A Priloge II, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v delu B Priloge II.

Sklici na razveljavljeno direktivo se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi III.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. januarja 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/68/ES (UL L 310, 28.11.2007, str. 11).

(2)  UL L 237, 10.9.1994, str. 3. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/52/ES (UL L 204, 26.7.2006, str. 10).

(3)  UL L 300, 23.11.1994, str. 14. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/77/ES (UL L 162, 30.4.2004, str. 76).

(4)  Glej del A Priloge II.


PRILOGA I

Seznam živil, katerih označba mora vsebovati eno ali več dodatnih navedb

Vrsta ali kategorija živila

Navedbe

Živila, katerih rok uporabnosti je podaljšan z uporabo plinov za pakiranje, dovoljenih skladno z Direktivo Sveta 89/107/EGS (1)

„pakirano v kontrolirani atmosferi“

Živila, ki vsebujejo sladilo ali sladila, dovoljena na podlagi Direktive 94/35/ES

„s sladilom/sladili“

Ta podatek je naveden ob imenu, pod katerim se proizvod prodaja, kakor je določeno v členu 5 Direktive 2000/13/ES.

Živila, ki vsebujejo dodan sladkor ali sladkorje in sladilo ali sladila, dovoljena na podlagi Direktive 94/35/ES

„z dodanim sladkorjem/sladkorji in sladilom/sladili“

Ta podatek je naveden ob imenu, pod katerim se proizvod prodaja, kakor je določeno v členu 5 Direktive 2000/13/ES.

Živila, ki vsebujejo aspartam

„vsebuje fenilalanin“

Živila, ki vsebujejo več kakor 10 % dodanih poliolov

„čezmerno uživanje ima lahko odvajalni učinek“

Sladkorni izdelki ali pijače, ki vsebujejo glicirizinsko kislino ali amonijevo sol te kisline, zaradi dodatka teh snovi kot takih ali v obliki rastline sladkega korena (Glycyrrhiza glabra L.) v koncentraciji 100 mg/kg ali 10 mg/l ali več.

Izraz vsebuje sladki koren se doda takoj za seznamom sestavin, razen če ni izraz „sladki koren“ že zajet v seznamu sestavin ali v imenu, pod katerim se proizvod prodaja. Če seznama sestavin ni, se ta podatek navede poleg imena, pod katerim se proizvod prodaja.

Sladkorni izdelki, ki vsebujejo glicirizinsko kislino ali amonijevo sol te kisline, zaradi dodatka teh snovi kot takih ali v obliki rastline sladkega korena (Glycyrrhiza glabra L.) v koncentraciji 4 g/kg ali več.

Za seznamom sestavin mora biti dodano naslednje opozorilo: „vsebuje sladki koren – osebe s hipertenzijo se morajo izogibati prekomernega uživanja“. Če seznama sestavin ni, se ta podatek navede poleg imena, pod katerim se proizvod prodaja.

Pijače, ki vsebujejo glicirizinsko kislino ali amonijevo sol te kisline, zaradi dodatka teh snovi kot takih ali v obliki rastline sladkega korena (Glycyrrhiza glabra L.) v koncentraciji 50 mg/l ali več ali 300 mg/l ali več v primeru, da pijače vsebujejo nad 1,2 vol. % alkohola (2).

Za seznamom sestavin mora biti dodano naslednje opozorilo: „vsebuje sladki koren – osebe s hipertenzijo se morajo izogibati prekomernemu uživanju“. Če seznama sestavin ni, se ta podatek navede poleg imena, pod katerim se proizvod prodaja.


(1)  UL L 40, 11.2.1989, str. 27.

(2)  Ta raven velja za proizvode, kot so pripravljeni za uživanje ali rekonstituirani po navodilih proizvajalca.


PRILOGA II

DEL A

Razveljavljena direktiva s seznamom njenih zaporednih sprememb

(iz člena 2)

Direktiva Komisije 94/54/ES

(UL L 300, 23.11.1994, str. 14)

Direktiva Sveta 96/21/ES

(UL L 88, 5.4.1996, str. 5)

Direktiva Komisije 2004/77/ES

(UL L 162, 30.4.2004, str. 76)

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 2)

Direktiva

Roki za prenos

94/54/ES

30. junij 1995 (1)

96/21/ES

30. junij 1996 (2)

2004/77/ES

20. maj 2005 (3)


(1)  V skladu s prvim odstavkom člena 2 Direktive 94/54/ES:

„Če je potrebno, države članice pred 30. junijem 1995 spremenijo svoje zakone in druge predpise, tako da:

dovolijo promet s proizvodi, ki ustrezajo tej direktivi, najpozneje od 1. julija 1995,

prepovejo promet s proizvodi, ki niso skladni s to direktivo, od 1. januarja 1997; proizvodi, ki so bili dani v promet ali označenimi pred tem datumom in niso skladni s to direktivo, so lahko v prometu do porabe zalog.“

(2)  V skladu s prvim odstavkom člena 2 Direktive 96/21/ES:

„Države članice pred 1. julijem 1996 po potrebi spremenijo svoje zakone in druge predpise, tako da:

dovolijo promet s proizvodi, ki so v skladu s to direktivo, najpozneje od 1. julija 1996;

prepovejo promet s proizvodi, ki niso v skladu s to direktivo, od 1. julija 1997; vendar pa so lahko proizvodi, ki niso v skladu s to direktivo in so bili dani v promet ali označeni pred tem datumom, v prometu do porabe zalog.“

(3)  V skladu s členom 2 Direktive 2004/77/ES:

„1.   Države članice najkasneje od 20. maja 2005 dalje dovolijo trgovino s proizvodi, ki so skladni s to direktivo.

2.   Države članice od 20. maja 2006 dalje prepovedo trgovino s proizvodi, ki niso skladni s to direktivo.

Vendar pa bodo izdelki, ki niso skladni s to direktivo in so bili označeni pred 20. majem 2006, dovoljeni do porabe zalog.“


PRILOGA III

Primerjalna tabela

Direktiva 94/54/ES

Ta direktiva

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

31.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/17


ODLOČBA SVETA

z dne 22. januarja 2008

o dovoljenju Zvezni republiki Nemčiji in Republiki Poljski, da uporabita ukrepe, ki odstopajo od člena 5 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

(Besedilo v nemškem in poljskem jeziku je edino verodostojno)

(2008/84/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanja Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zvezna republika Nemčija in Republika Poljska sta z dopisoma, ki ju je generalni sekretariat Komisije evidentiral 22. oktobra 2007 in 27. julija 2007, zaprosili za dovoljenje, da uvedeta posebne davčne ukrepe v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem nekaterih mejnih mostov med obema državama.

(2)

Komisija je v skladu s členom 395(2) Direktive 2006/112/ES z dopisom z dne 24. oktobra 2007 o zahtevku Zvezne republike Nemčije in Republike Poljske uradno obvestila druge države članice. Komisija je z dopisom z dne 25. oktobra 2007 Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Poljsko obvestila, da ima vse potrebne informacije za preučitev zahtev.

(3)

Namen posebnega ukrepa je, kar zadeva dobavo blaga ali storitev in pridobitve blaga znotraj Skupnosti za gradnjo ali vzdrževanje mejnih mostov, da se za mostove in njihova gradbišča v primeru gradnje šteje, da so v celoti na ozemlju ene od držav članic v skladu s sporazumom o delitvi odgovornosti pri gradnji ali vzdrževanju teh mejnih mostov, sklenjenim med njima.

(4)

Brez posebnega ukrepa bi bilo treba za vsako posamezno dobavo blaga ali storitev ali pridobitev blaga znotraj Skupnosti potrditi, ali je kraj obdavčitve Zvezna republika Nemčija ali Republika Poljska. Delo na mejnem mostu, ki se opravlja na nemškem ozemlju, bi bilo predmet davka na dodano vrednost v Nemčiji, medtem ko bi bilo delo, opravljeno na poljskem ozemlju, predmet poljskega davka na dodano vrednost.

(5)

Namen odstopanja je zato poenostavitev postopka za obračunavanje DDV pri gradnji in vzdrževanju zadevnih mostov.

(6)

Odstopanje ne bo imelo negativnega učinka na lastna sredstva Skupnosti, ki jih zagotavlja davek na dodano vrednost –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Zvezni republiki Nemčiji in Republiki Poljski se dovoli, da v skladu s pogoji iz členov 2 in 3 uporabita ukrepe, ki odstopajo od Direktive 2006/112/ES v zvezi z gradnjo in kasnejšim vzdrževanjem enega mejnega mostu, ki prečka Odro, in enega mejnega mostu, ki prečka reko Lužiško Niso (Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka), ter vzdrževanjem dveh obstoječih mejnih mostov čez Odro in devetih obstoječih mejnih mostov čez Lužiško Niso, pri čemer so vsi mostovi delno na ozemlju Zvezne republike Nemčije in delno na ozemlju Republike Poljske. Podrobni podatki o zadevnih mostovih so navedeni v Prilogi k tej odločbi. To dovoljenje se uporablja tudi za vse dodatne mostove, za katere velja Sporazum med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Poljsko v zvezi z gradnjo ali vzdrževanjem čezmejnih mostov z izmenjavo diplomatskih not.

Člen 2

Z odstopanjem od člena 5 Direktive 2006/112/ES se, kar zadeva mejne mostove, za katere gradnjo in vzdrževanje je odgovorna Zvezna republika Nemčija, ter kar zadeva mejne mostove, za katere vzdrževanje je edina odgovorna Zvezna republika Nemčija, za te mostove in, kadar je to ustrezno, za gradbišče, če je na poljskem ozemlju, šteje, da so del nemškega ozemlja za namene dobave blaga in storitev ter pridobitve blaga znotraj Skupnosti za gradnjo in vzdrževanje teh mostov.

Člen 3

Z odstopanjem od člena 5 Direktive 2006/112/ES se, kar zadeva mejne mostove, za katere gradnjo in vzdrževanje je odgovorna Republika Poljska, ter kar zadeva mejne mostove, za katere vzdrževanje je edina odgovorna Republika Poljska, za te mostove in, kadar je to ustrezno, za gradbišče, če je na nemškem ozemlju, šteje, da so del poljskega ozemlja za namene dobave blaga in storitev ter pridobitve blaga znotraj Skupnosti za gradnjo in vzdrževanje teh mostov.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Poljsko.

V Bruslju, 22. januarja 2008

Za Svet

Predsednik

A. BAJUK


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/57/ES (UL L 346, 29.12.2007, str. 13).


PRILOGA

Mostovi, navedeni v členu 1:

1.

Zvezna republika Nemčija je odgovorna za gradnjo naslednjega mejnega mostu:

(a)

mejnega mostu čez Odro med krajema Frankfurt na Odri in Kunowice pri označevalniku 580,640.

2.

Republika Poljska je odgovorna za gradnjo naslednjega mejnega mostu:

(a)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Horka in Węgliniec pri označevalniku 130,470.

3.

Zvezna republika Nemčija je odgovorna za vzdrževanje naslednjih mejnih mostov:

(a)

mejnega mostu čez Odro med krajema Neurüdnitz in Siekierki pri označevalniku 653,903;

(b)

mejnega mostu čez Odro med krajema Küstrin Kietz in Küstrin Kostrzyn pri označevalniku 615,102;

(c)

mejnega mostu čez Odro med krajema Frankfurt na Odri in Kunowice pri označevalniku 580,640;

(d)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Hagenwerder in Ręczyn pri označevalniku 169,611;

(e)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Hirschfelde in Trzciniec Zgorzelecki pri označevalniku 186,281.

4.

Republika Poljska je odgovorna za vzdrževanje naslednjih mejnih mostov:

(a)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Guben in Gubin pri označevalniku 13,375;

(b)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Guben in Gubinek pri označevalniku 17,625;

(c)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Forst in Tuplice pri označevalniku 51,935;

(d)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Bad Muskau in Łęknica pri označevalniku 80,530;

(e)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Horka in Węgliniec pri označevalniku 130,470;

(f)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Görlitz in Zgorzelec pri označevalniku 153,885;

(g)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Krzewina Zgorzelecka in Trzciniec Zgorzelecki pri označevalniku 184,220;

(h)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Krzewina Zgorzelecka in Trzciniec Zgorzelecki pri označevalniku 184,780.


31.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/20


SKLEP SVETA

z dne 28. januarja 2008

o imenovanju dveh španskih nadomestnih članov Odbora regij

(2008/85/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga španske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Zaradi odstopa g. MUÑOA GANUZA in g. MORALESA FEBLESA sta se sprostili dve mesti nadomestnih članov Odbora regij –,

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se za nadomestna člana Odbora regij imenujeta:

g. Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI, Secretario General de Acción Exterior, Comunidad Autónoma del País Vasco,

in

g. Julio César FERNÁNDEZ MATO, Secretario General de Relaciones Exteriores, Comunidad Autónoma de Galicia.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 28. januarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


Komisija

31.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/21


SKLEP št. 1/2008 SKUPNEGA ODBORA ZA KMETIJSTVO, USTANOVLJENEGA S SPORAZUMOM MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O TRGOVINI S KMETIJSKIMI PROIZVODI

z dne 15. januarja 2008

o spremembah dodatkov k Prilogi 4

(2008/86/ES)

SKUPNI ODBOR ZA KMETIJSTVO JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, zlasti člena 11 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Cilj Priloge 4 je olajšati trgovino z rastlinami, rastlinskimi proizvodi in drugimi predmeti med podpisnicama skladno z ukrepi o zdravstvenem varstvu rastlin. Navedeno Prilogo 4 je treba dopolniti z vrsto dodatkov, kakor je opredeljeno v Skupni izjavi o izvajanju Priloge 4, priloženi k Sporazumu (razen Dodatka 5, ki je že bil sprejet ob sklenitvi Sporazuma).

(3)

Dodatki k Prilogi 4 so bili individualno nadomeščeni s Sklepom št. 1/2004 Skupnega odbora za kmetijstvo, priloženim k Sklepu Komisije št. 2004/278/ES (1), in s Sklepom št. 2/2005 Skupnega odbora za kmetijstvo (2).

(4)

Od začetka veljavnosti zgoraj navedenega sklepa so bile zakonske določbe podpisnic s področja zdravstvenega varstva rastlin spremenjene v vidikih, ki zadevajo Sporazum.

(5)

Zaradi širitve Skupnosti in sprememb obstoječega seznama organov, pristojnih za izdajo rastlinskih potnih listov, mora biti seznam teh organov dopolnjen.

(6)

Da bi upoštevali vse te različne spremembe, je treba ponovno spremeniti dodatke 1, 2, 3 in 4 k Prilogi 4 –

SKLENIL:

Člen 1

Dodatki 1 do 4 Priloge 4 k Sporazumu se nadomestijo z besedili, priloženimi temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. februarja 2008.

V Bruslju, 15. januarja 2008

Za Skupni odbor za kmetijstvo

Vodja delegacije Skupnosti

Paul van GELDORP

Vodja švicarske delegacije

Krisztina BENDE

Sekretar Skupnega odbora za kmetijstvo

Hans-Christian BEAUMOND


(1)  UL L 87, 25.3.2004, str. 31.

(2)  UL L 78, 24.3.2005, str. 50.


DODATEK 1

RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI

A.   Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti s poreklom iz ene od podpisnic, za katere imata obe podpisnici podobno zakonodajo, ki daje enakovredne rezultate, in za katere priznavata rastlinski potni list

1.   RASTLINE IN RASTLINSKI PROIZVODI

1.1.   Rastline, namenjene sajenju, razen semena

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., razen Prunus laurocerasus L. in Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., razen Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2.   Rastline, razen ploda in semena, vključno s kalijevim pelodom za opraševanje

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3.   Rastline stolonifernih in gomoljastih vrst za sajenje

Solanum L. in njegovi hibridi

1.4.   Rastline, razen ploda

Vitis L.

1.5.   Les, ki je v celoti ali deloma obdržal svojo naravno zaobljeno površino z lubjem ali brez njega ali je v obliki sekancev, iveri, žagovine, lesnih odpadkov ali ostankov

(a)

kadar je bil v celoti ali delno pridobljen iz drevesa Platanus L., vključno z lesom, ki ni obdržal svoje naravne zaobljene površine:

ter

(b)

kadar ustreza enemu od naslednjih opisov, kakor so navedeni v drugem delu Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1).

Oznaka KN

Opis

4401 10 00

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah

4401 22 00

Les v obliki sekancev ali iveri, iz lesa neiglavcev

ex 4401 30 90

Lesni odpadki in ostanki (razen žagovine), neaglomerirani v butare, brikete, pelete ali podobne oblike

4403 10 00

Les, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine ali grobo otesan

ex 4403 99

Neobdelan les neiglavcev (razen vrst tropskega lesa, navedenih v opombi k tarifni podštevilki 1 Poglavja 44, ali drugih vrst tropskega lesa, hrastovega lesa (Quercus spp.) ali bukovega lesa (Fagus spp.)), z lubjem ali brez lubja ali beljavine ali na grobo otesan, neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

ex 4404 20 00

Cepljeni koli iz neiglavcev: koli in planke iz lesa, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini

ex 4407 99

Les neiglavcev (razen vrst tropskega lesa, navedenih v opombi k tarifni podštevilki 1 Poglavja 44, ali drugih vrst tropskega lesa, hrastovega lesa (Quercus spp.) ali bukovega lesa (Fagus spp.)), vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

2.   RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, KI JIH PROIZVEDEJO PROIZVAJALCI, POOBLAŠČENI ZA PROIZVODNJO IN PRODAJO OSEBAM, KI SE POKLICNO UKVARJAJO S PROIZVODNJO RASTLIN, RAZEN RASTLIN, RASTLINSKIH PROIZVODOV IN DRUGIH PREDMETOV, PRIPRAVLJENIH IN NA VOLJO ZA PRODAJO KONČNEMU UPORABNIKU IN ZA KATERE OBSTAJA JAMSTVO, DA JE NJIHOVA PROIZVODNJA JASNO LOČENA OD PROIZVODNJE DRUGIH PROIZVODOV

2.1.   Rastline, namenjene sajenju, razen semena

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. in njegovi hibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: vse sorte novogvinejskih hibridov

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. in Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

in druge zelnate rastline, razen rastlin družine Gramineae, čebulic, stebelnih gomoljev, korenik in gomoljev

2.2.   Rastline, namenjene sajenju, razen semena

Solanaceae, razen navedenih pod številko 1.3.

2.3.   Posajene rastline ali rastline z rastnim substratom, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.   Semena in čebulice, namenjene sajenju

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.   Rastline, namenjene sajenju

Allium porrum L.

2.6.   Čebulice in čebulaste korenike, namenjene sajenju

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: pomanjšane sorte in njihovi križanci, kot so G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. in G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.   Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti s poreklom zunaj ozemlja obeh podpisnic, za katere določbe o zdravstvenem varstvu rastlin obeh podpisnic v zvezi z uvozom dajejo enakovredne rezultate in s katerimi lahko medsebojno trgujeta z rastlinskim potnim listom, če so navedene v delu a tega dodatka, ali svobodno, če v njem niso navedene

1.   BREZ POSEGANJA V RASTLINE, NAVEDENE V DELU C TEGA DODATKA, VSE RASTLINE ZA SAJENJE, RAZEN SEMEN

2.   SEMENA

2.1.   Semena s poreklom iz Argentine, Avstralije, Bolivije, Čila, Nove Zelandije ali Urugvaja

Cruciferae

Gramineae razen vrste Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2.   Semena s poreklom zunaj ozemlja katere od podpisnic

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3.   Semena s poreklom iz Afganistana, Indije, Irana, Iraka, Mehike, Nepala, Pakistana, Južne Afrike in Združenih držav Amerike:

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.   DELI RASTLIN, RAZEN PLODOV ALI SEMEN

Acer saccharum Marsh., s poreklom iz ZDA in Kanade

Apium graveolens L. (listnate vrtnine)

Aster spp. s poreklom iz neevropskih držav (rezano cvetje)

Camellia sp.

Conifers (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., s poreklom iz neevropskih držav (rezano cvetje)

Gypsophila L.

Hypericum L., s poreklom iz neevropskih držav (rezano cvetje)

Lisianthus L., s poreklom iz neevropskih držav (rezano cvetje)

Ocimum L. (listnate vrtnine)

Orchidaceae (rezano cvetje)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., s poreklom iz neevropskih držav

Rhododendron spp., razen Rhododendron simsii Planch.

Rosa L., s poreklom iz neevropskih držav (rezano cvetje)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., s poreklom iz neevropskih držav (rezano cvetje)

Viburnum spp.

4.   PLODOVI

Annona L., s poreklom iz neevropskih držav

Cydonia L., s poreklom iz neevropskih držav

Diospyros L., s poreklom iz neevropskih držav

Malus Mill., s poreklom iz neevropskih držav

Mangifera L., s poreklom iz neevropskih držav

Momordica L.

Passiflora L., s poreklom iz neevropskih držav

Prunus L., s poreklom iz neevropskih držav

Psidium L., s poreklom iz neevropskih držav

Pyrus L., s poreklom iz neevropskih držav

Ribes L., s poreklom iz neevropskih držav

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., ki izvira iz neevropskih držav

Vaccinium L., s poreklom iz neevropskih držav

5.   GOMOLJI, RAZEN ZA SAJENJE

Solanum tuberosum L.

6.   LES, KI JE V CELOTI ALI DELOMA OBDRŽAL SVOJO NARAVNO ZAOBLJENO POVRŠINO Z LUBJEM ALI BREZ NJEGA ALI JE V OBLIKI SEKANCEV, IVERI, ŽAGOVINE, LESNIH ODPADKOV ALI OSTANKOV

(a)

Kadar je bil v celoti ali delno pridobljen iz enega od redov, rodov ali vrs opisanih v nadaljevanju, razen zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje iz lesa, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč iz lesa, paletnih prirobnic iz lesa za transport predmetov vseh vrst, razen neobdelanega lesa, debeline do vključno 6 mm in lesa, predelanega z lepilom, toploto in pritiskom ali s kombinacijo teh različnih elementov, s poreklom iz držav zunaj ozemlja ene ali druge podpisnice:

Quercus L., vključno z lesom, ki ni obdržal svoje naravne zaobljene površine, s poreklom iz Združenih držav Amerike, razen lesa, ki ustreza poimenovanju pod (b) oznake KN 4416 00 00 in kadar ga spremljajo dokumenti, ki dokazujejo, da je bil termično obdelan z minimalno toploto 176 °C v času 20 minut,

Platanus L., vključno z lesom, ki ni obdržal svoje naravne zaobljene površine, s poreklom iz Združenih držav Amerike ali Armenije,

Populus L., vključno z lesom, ki ni obdržal svoje naravne zaobljene površine, s poreklom iz držav na ameriški celini,

Acer saccharum Marsh., vključno z lesom, ki ni obdržal svoje naravne zaobljene površine, s poreklom iz Združenih držav Amerike in Kanade,

iglavci (Coniferales), vključno z lesom, ki ni obdržal svoje naravne zaobljene površine, s poreklom iz neevropskih držav Kazahstana, Rusije in Turčije,

ter

(b)

kadar ustreza enemu od naslednjih opisov, kakor so navedeni v drugem delu Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

Oznaka KN

Opis

4401 10 00

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah

4401 21 00

Les iglavcev v obliki sekancev ali iveri

4401 22 00

Les v obliki sekancev ali iveri, iz lesa neiglavcev

4401 30 10

Žagovina

ex 4401 30 90

Drugi lesni odpadki in ostanki, neaglomerirani v butare, brikete, pelete ali podobne oblike

4403 10 00

Les, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine ali na grobo otesan

4403 20

Les iglavcev, neobdelan, neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine ali na grobo otesan

4403 91

Hrastov les (Quercus spp.), neobdelan, neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine ali na grobo otesan

ex 4403 99

Les neiglavcev (razen vrst tropskega lesa, navedenih v opombi k tarifni podštevilki 1 Poglavja 44, ali drugih vrst tropskega lesa, hrastovega lesa (Quercus spp.) ali bukovega lesa (Fagus spp.)), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine ali grobo otesan, neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

ex 4404

Cepljeni koli: koli, planke in drogovi iz lesa, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini

4406

Leseni železniški ali tramvajski pragovi

4407 10

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

4407 91

Hrastov les (Quercus spp.), vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

ex 4407 99

Les neiglavcev (razen vrst tropskega lesa, navedenih v opombi k tarifni podštevilki 1 Poglavja 44, ali drugih vrste tropskega lesa, hrastovega lesa (Quercus spp.) ali bukovega lesa (Fagus spp.)), vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža za pakiranje, iz lesa; koluti (tulci) za kable iz lesa; palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa; paletne prirobnice iz lesa

4416 00 00

Sodi, kadi, vedra in drugi kletarski proizvodi in njihovi deli iz lesa, vključno z dogami

9406 00 20

Lesene montažne zgradbe

(c)

zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža za pakiranje iz lesa, palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa, paletne prirobnice iz lesa za transport predmetov vseh vrst, razen neobdelanega lesa, debeline do vključno 6 mm, in lesa predelanega z lepilom, toploto in pritiskom ali s kombinacijo teh različnih elementov,

les, ki se uporablja za pričvrstitev ali podpiranje tovora, ki ni iz lesa, vključno z lesom, ki ni obdržal svoje naravne zaobljene površine, razen neobdelanega lesa, debeline do vključno 6 mm, in lesa, obdelanega z lepilom, toploto in pritiskom ali s kombinacijo teh različnih elementov.

7.   ZEMLJA IN RASTNI SUBSTRAT

(a)

Zemlja in rastni substrat, ki sta v celoti ali delno sestavljena iz zemlje ali trdnih organskih snovi, kakršni so deli rastlin, humus, vključno s šoto ali lubjem, razen tistega, ki je v celoti sestavljen iz šote:

(b)

zemlja in rastni substrat, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo, ki v celoti ali deloma sestoji iz materialov, navedenih pod (a), ali ki ga deloma sestavlja katera koli trdna anorganska snov, namenjen za vzdrževanje vitalnosti rastlin, ki izvirajo iz:

Turčije,

Belorusije, Gruzije, Moldavije, Rusije in Ukrajine,

neevropskih držav, razen Alžirije, Egipta, Izraela, Libije, Maroka ali Tunizije.

8.   IZOLIRANO LUBJE:

iglavcev (Coniferales), s poreklom iz neevropskih držav

9.   ŽITA NASLEDNJIH VRST, S POREKLOM IZ AFGANISTANA, INDIJE, IRANA, IRAKA, MEHIKE, NEPALA, PAKISTANA, JUŽNE AFRIKE IN ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.   Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti iz ene od podpisnic, za katere podpisnici nimata podobne zakonodaje in ne priznavata rastlinskega potnega lista

1.   RASTLINE IN RASTLINSKI PROIZVODI IZ ŠVICE, KI JIH MORA PRI UVOZU DRŽAVE ČLANICE SKUPNOSTI SPREMLJATI FITOSANITARNO SPRIČEVALO

1.1.   Rastline za sajenje, razen semena

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

Palmae, razen Phoenix spp., po poreklu iz Alžirije in Maroka

1.2.   Deli rastlin, razen plodov ali semen

Phoenix spp.

1.3.   Semena

Oryza spp.

1.4.   Plod

Citrus L. in njegovi hibridi

Fortunella Swingle in njeni hibridi

Poncirus Raf. in njegovi hibridi

2.   RASTLINE IN RASTLINSKI PROIZVODI IZ DRŽAVE ČLANICE SKUPNOSTI, KI JIH MORA PRI UVOZU V ŠVICO SPREMLJATI FITOSANITARNO SPRIČEVALO

3.   RASTLINE IN RASTLINSKI PROIZVODI IZ ŠVICE, KATERIH UVOZ V DRŽAVO ČLANICO SKUPNOSTI JE PREPOVEDAN

3.1.   Rastline, razen plodov ali semen

Citrus L. in njegovi hibridi

Fortunella Swingle in njeni hibridi

Phoenix spp. s poreklom iz Alžirije in Maroka

Poncirus Raf. in njegovi hibridi

4.   RASTLINE IN RASTLINSKI PROIZVODI IZ DRŽAV ČLANIC SKUPNOSTI, KATERIH UVOZ V ŠVICO JE PREPOVEDAN

4.1.   Rastline

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1352/2007 (UL L 303, 21.11.2007, str. 3).


DODATEK 2

ZAKONODAJA

Določbe Evropske skupnosti

Direktiva Sveta 69/464/EGS z dne 8. decembra 1969 o obvladovanju krompirjevega raka

Direktiva Sveta 69/465/EGS z dne 8. decembra 1969 o obvladovanju rumene krompirjeve ogorčice

Direktiva Sveta 74/647/EGS z dne 9. decembra 1974 o obvladovanju nageljnovih listnih zavijalcev

Odločba Komisije 91/261/EGS z dne 2. maja 1991 o priznanju Avstralije kot neokužene z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Direktiva Komisije 92/70/EGS z dne 30. julija 1992 o določitvi podrobnih pravil za popise, ki se opravijo za priznanje varovanih območij v Skupnosti

Direktiva Komisije 92/90/EGS z dne 3. novembra 1992 o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov in podrobnostih za njihovo registracijo

Direktiva Komisije 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/17/ES

Odločba Komisije št. 93/359/EGS z dne 28. maja 1993 o pooblaščanju držav članic, da predvidijo odstopanja od nekaterih predpisov Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa Thuja L. s poreklom iz Združenih držav Amerike

Odločba Komisije št. 93/360/EGS z dne 28. maja 1993 o pooblastitvi držav članic, da predvidijo odstopanja od nekaterih predpisov Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa Thuja L. s poreklom iz Kanade

Odločba Komisije št. 93/365/EGS z dne 2. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS o toplotno obdelanem lesu iglavcev s poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za toplotno obdelani les

Odločba Komisije št. 93/422/EGS z dne 22. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS o lesu iglavcev, sušenem v pečeh, s poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za les, sušen v pečeh

Odločba Komisije št. 93/423/EGS z dne 22. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa iglavcev, sušenega v pečeh, s poreklom iz Združenih držav Amerike in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za les, sušen v pečeh

Direktiva Komisije 93/50/EGS z dne 24. junija 1993 o določitvi nekaterih rastlin, ki niso navedene v delu A Priloge V Direktive Sveta 77/93/EGS in katerih proizvajalci, skladišča ali distribucijski centri na pridelovalnih območjih teh rastlin se navedejo v uradnem registru

Direktiva Komisije 93/51/EGS z dne 24. junija 1993 o predpisih za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov prek varovanega območja in za premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, ki izvirajo s takega varovanega območja in se premeščajo znotraj njega

Direktiva Sveta 93/85/EGS z dne 4. oktobra 1993 o obvladovanju krompirjeve obročkaste gnilobe, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/56/ES

Direktiva Komisije 94/3/ES z dne 21. januarja 1994 o postopku za obveščanje o zadržanju pošiljke ali škodljivega organizma, ki predstavlja neposredno fitosanitarno nevarnost, iz tretjih držav

Direktiva Komisije 95/44/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi pogojev, pod katerimi je mogoče nekatere škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, iz Prilog I do V Direktive Sveta 77/93/EGS vnesti ali jih premeščati znotraj Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih območjih v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/46/ES z dne 25. julija 1997

Direktiva Komisije 98/22/ES z dne 15. aprila 1998 o minimalnih pogojih za opravljanje zdravstvenih pregledov rastlin v Skupnosti, in sicer tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki prihajajo iz tretjih držav in za katere se zdravstveni pregledi opravljajo na mestih inšpekcijskih pregledov, ki niso v kraju destinacije

Direktiva Sveta 98/57/ES z dne 20. julija 1998 o obvladovanju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/63/ES

Odločba Komisije 98/109/ES z dne 2. februarja 1998 o pooblastitvi držav članic za začasno uvedbo nujnih ukrepov proti širjenju palmovega resarja Thrips palmi Karny iz Tajske

Direktiva Sveta št. 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/35/ES

Odločba Komisije št. 2002/757/ES z dne 19. septembra 2002 o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/426/ES

Odločba Komisije št. 2002/499/ES z dne 26. junija 2002 o odobritvi odstopanj od določenih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/775/ES

Odločba Komisije št. 2002/887/ES z dne 8. novembra 2002 o dovoljenih odstopanjih od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z naravno ali siljeno pritlikavimi rastlinami Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L. s poreklom iz Japonske, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/915/ES

Odločba Komisije št. 2003/766/ES z dne 24. oktobra 2003 o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča Diabrotica virgifera Le Conte v Skupnosti, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/564/EC

Odločba Komisije št. 2004/4/ES z dne 22. decembra 2003 o začasni dovolitvi državam članicam, da sprejmejo nujne ukrepe proti razširjanju Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith v zvezi z Egiptom, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/749/ES

Odločba Komisije št. 2004/200/ES z dne 27. februarja 2004 o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja virusa Pepino mosaic v Skupnosti

Direktiva Komisije 2004/105/ES z dne 15. oktobra 2004 o določitvi modelov uradnih fitosanitarnih spričeval oziroma spremnih fitosanitarnih spričeval za nadaljnji izvoz rastlin ter rastlinskih in drugih povezanih produktov iz tretjih držav, ki so navedeni v Direktivi Sveta 2000/29/ES

Odločba Komisije 2005/51/ES z dne 21. januarja 2005 o začasnih pooblastilih državam članicam za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede uvoza zemlje, kontaminirane s pesticidi ali težko razgradljivimi organskimi snovmi, za namene dekontaminacije

Odločba Komisije 2005/359/ES z dne 29. aprila 2005 o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede hrastovih (Quercus L.) hlodov z lubjem s poreklom iz Združenih držav Amerike, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/750/ES

Odločba Komisije 2005/649/ES z dne 13. septembra 2005 o spremembi Odločbe 2003/63/ES o dovoljenju državam članicam, da zagotovijo začasna odstopanja od Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, s poreklom iz nekaterih provinc Kube

Odločba Komisije 2005/850/ES z dne 25. novembra 2005 o spremembi Odločbe 2003/61/ES o pooblastitvi nekaterih držav članic, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s semenskim krompirjem s poreklom iz nekaterih kanadskih provinc

Odločba Komisije 2006/133/ES z dne 13. februarja 2006 o zahtevi, da države članice začasno sprejmejo dodatne ukrepe proti širjenju borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle et al. in sodelavci, na območjih Portugalske, razen območij, kjer je znano, da se ne pojavlja

Odločba Komisije 2006/464/ES z dne 27. junija 2006 o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti

Odločba Komisije 2006/473/ES z dne 5. julija 2006 o priznanju določenih tretjih držav in določenih območij tretjih držav kot neokuženih z vrstami Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za rod Citrus), Cercospora angolensis, Carv. et Mendes in Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za rod Citrus)

Direktiva Sveta 2006/91/ES z dne 7. novembra 2006 o obvladovanju ameriškega kaparja (Kodificirana različica)

Odločba Komisije 2006/916/ES z dne 11. decembra 2006 o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami Vitis L., razen plodov, s poreklom iz Hrvaške ali Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije

Določbe Švice

Odlok z dne 28. februarja 2001 o varstvu rastlin (RO 2001 1191), kakor je bil nazadnje spremenjen 16. maja 2007 (RO 2007 2369)

Odlok DFE z dne 15. aprila 2002 o prepovedanih rastlinah (RO 2002 1098)

Odlok OFAG z dne 25. februarja 2004 o začasnih fitosanitarnih ukrepih (RO 2004 1599)


DODATEK 3

ORGANI, PRISTOJNI ZA IZDAJO RASTLINSKIH POTNIH LISTOV

Evropska skupnost

B

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Administration du Contrôle

Direction production primaire

Secteur végétal

W.T.C. III, 24e étage

Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bestuur van de Controle

Directie Primaire Productie

Plantaardige sector

W.T.C. III, 24 ste verdieping

Simon Bolivarlaan, 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

BG

Regional Service for Plant Protection — Sofia

1330 Krasna poliana quarter,

Nikola Mushanov Blvd № 120

Tel.

(359) 2 822 33 62

(359) 2 828 62 41

Fax (359) 2 822 33 74

Regional Service for Plant Protection — Blagoevgrad

2700 sub quarter „Gramada“

Tel.

(359) 73 831 568

(359) 73 831 569

Fax (359) 73 831 569

Regional Service for Plant Protection — Burgas

8000 „Komlushka nizina“ Str.

Тel. (359) 56 842 238

Fax (359) 56 842 238

Regional Service for Plant Protection — Varna

9000 „Sofroni Vrachanski“ Str. № 23

Тel. (359) 52 60 10 86

Fax (359) 52 60 10 86

Regional Service for Plant Protection — Veliko Tarnovo

5000 „Мagistralna“ Str. № 30

Тel./Fax (359) 62 643 543

Regional Service for Plant Protection — Vidin

3700 „Тargovska“ Str. № 12

Тel./Fax (359) 94 600 459

Regional Service for Plant Protection — Vratza

3000 „Kethudov“ Str. № 2

Tel. (359) 92 624 037

Fax (359) 92 624 365

Regional Service for Plant Protection — Dobrich

9300 „Kliment Ohridski“ Str. № 27

Тel./Fax (359) 58 603 221

Regional Service for Plant Protection — Kustendil

2500 „Demokracia“ Str. № 1, flour. 4

Тel./Fax (359) 78 50 375

Regional Service for Plant Protection — Pleven

5800 „Vasil Levsky“ Str. № 1, flour 13

Тel./Fax (359) 64 800 164

Regional Service for Plant Protection — Plovdiv

4000 „Brezovsko shose“ Str.

Тel./Fax (359) 32 954 133

Regional Service for Plant Protection — Russe

7005 „Ivan Vedar“ Str. № 12

Тel./Fax (359) 82 845 486

Regional Service for Plant Protection — Stara Zagora

6000 „Raina Kandeva“ Str. № 63

Tel. (359) 42 605 388

Fax (359) 42 605 29

Regional Service for Plant Protection — Haskovo

6300 „Plovdivska“ Str. № 6

Тel./Fax (359) 38 624 895

CZ

State Phytosanitary Administration

Tesnov 17

CZ-11705, Praha 1

Tel. (420) 233 022 240

Fax (420) 233 022 226

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tel. (45) 45 26 36 00

Fax (45) 45 26 36 13

D

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Außenstelle Stuttgart

Reinsburgstraße 107

70197 Stuttgart

 

Regierungspräsidium Stuttgart

— Pflanzenschutzdienst —

D-Stuttgart

 

Regierungspräsidium Karlsruhe

— Pflanzenschutzdienst —

D-Karlsruhe

 

Regierungspräsidium Freiburg

— Pflanzenschutzdienst —

D-Freiburg

 

Regierungspräsidium Tübingen

— Pflanzenschutzdienst —

D-Tübingen

BAYERN

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

D-Freising

BERLIN

Pflanzenschutzamt Berlin

Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle

D-Berlin

BRANDENBURG

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Frankfurt (Oder)

BREMEN

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Pflanzengesundheitskontrolle

D-Bremen und Bremerhaven

HAMBURG

Universität Hamburg

Pflanzenschutzamt

Amtliche Pflanzenbeschau

D-Hamburg

HESSEN

Regierungspräsidium Gießen

Pflanzenschutzdienst Hessen

D-Wetzlar

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Rostock

NIEDERSACHSEN

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Pflanzenschutzamt

D-Hannover

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

D-Bonn

 

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

D-Münster

RHEINLAND-PFALZ

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Koblenz

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Neustadt a.d. Weinstraße

 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Rebenanerkennung und Pflanzengesundheit bei Vitis L.

D-Bad-Kreuznach

SAARLAND

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Pflanzenschutzdienst

D-Lebach

SACHSEN

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Pflanzliche Erzeugung

D-Dresden

SACHSEN-ANHALT

Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau,

Dezernat Pflanzenschutz

D-Bernburg

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Amt für ländliche Räume Kiel

Abteilung Pflanzenschutz

D-Kiel

 

Amt für ländliche Räume Lübeck

Abteilung Pflanzenschutz

D-Lübeck

 

Amt für ländliche Räume Husum

Abteilung Pflanzenschutz

D-Husum

THÜRINGEN

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena

Referat Pflanzenschutz

D-Erfurt-Kühnhausen

EE

Plant Health Department

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE-75501 Saku, Harju m/k

Tel. (372) 6712641

Fax (372) 6712604

EL

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

EL-176 71 Athens

Tel. (30) 210 928 72 33/(30) 210 921 05 51

Fax (30) 210 921 20 90

E

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

C Alfonso XII no 62

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 347 82 43

Fax (34) 91 347 82 48

1.

ANDALUCÍA

Dirección General de la Producción Agraria

c/ Tabladilla, s/n

E-41013 Sevilla

Tel. (34-95) 503 22 79

Fax (34-95) 503 25 00

2.

ARAGÓN

Dirección General de Alimentación

Po María Agustín, 36

E-50004-Zaragoza

Tel. (34-976) 71 46 36

Fax (34-976) 71 46 77

3.

ASTURIAS

Dirección General de Agroalimentación

c/ Coronel Aranda, 2 — Sector Izqdo. —

E-33005 Oviedo — Asturias

Tel. (34-985) 10 56 37

Fax (34-985) 10 55 17

4.

BALEARES

Dirección General de Agricultura

c/ Foners, 10

E-07006 Palma de Mallorca — Baleares

Tel. (34-971) 17 61 05

Fax (34-971) 17 61 56

5.

CANTABRIA

Dirección General de Desarrollo Rural

c/ Gutiérrez Solana, s/n

E-39011 Santander

Tel. (34-942) 20 78 39

Fax (34-942) 20 78 03

6.

CASTILLA Y LEÓN

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Rigoberto Cortejoso, 14

E-47014 Valladolid

Tel. (34-983) 41 90 02-04

Fax (34-983) 41 92 38

7.

CASTILLA LA MANCHA

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Pintor Matías Moreno, 4

E-45002 Toledo

Tel. (34-925) 26 67 11

Fax (34-925) 26 68 97

8.

CATALUÑA

Dirección General de Agricultura, Ganadería e Innovación

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Tel. (34-93) 304 67 00

Fax (34-93) 304 67 60

9.

EXTREMADURA

Dirección General de Explotaciones Agrarias

Avda. de Portugal, s/n

E-06800 Mérida (Badajoz)

Tel. (34-924) 00 23 47

Fax (34-924) 00 21 23

10.

GALICIA

Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

Edificio Administrativo — Plaza San Cayetano, s/n

E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña

Tel. (34-981) 54 47 77

Fax (34-981) 54 57 35

11.

LA RIOJA

Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja

Avda. de la Paz, 8-10

E-26071 Logroño — La Rioja

Tel. (34-941) 29 16 00

Fax (34-941) 29 16 02

12.

MADRID

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

Ronda de Atocha, 17

E-28012 Madrid

Tel. (34-91) 580 19 29

Fax (34-91) 580 19 53

13.

MURCIA

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria

Plaza Juan XXIII, s/n

E-30071 Murcia

Tel. (34-968) 36 27 18-19

Fax (34-968) 36 27 25

14.

NAVARRA

Dirección General de Agricultura y Ganadería

c/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona — Navarra

Tel. (34-848) 42 66 32

Fax (34-848) 42 67 10

15.

PAÍS VASCO

Dirección de Agricultura y Ganadería

c/ Donostia — San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria — Gasteiz — Álava

Tel. (34-945) 01 96 36

Fax (34-945) 01 99 89

16.

VALENCIA

Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria

c/ Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Tel. (34-96) 342 48 36

Fax (34-96) 342 48 43

F

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Direction Générale de l’Alimentation

Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux

251, Rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Tel. (33-1) 49558153

Fax (33-1) 49555949

IRL

Department of Agriculture and Food

Horticulture and Plant Health Division

Maynooth Business Campus

IRL-Maynooth Co. Kildare

Tel. (353-1) 5053354

Fax (353-1) 5053564

I

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Tel. (39-06) 46656098

Fax (39-06) 4814628

CY

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Tel. (357) 22 4085 19/(357) 22 4086 39

Fax (357) 22 7814 25/(357) 22 4086 45

LV

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Lielvardes 36/38

LV-1006 Riga

Tel. (371) 6 755 0925/(371) 6 755 0928

Fax (371) 6 755 0927

LT

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Kalvariju str. 62

LT-09304 Vilnius

Tel. (370-5) 275 27 50/(370-5) 275 40 50

Fax (370-5) 275 21 28

L

Ministère de l’Agriculture

A.S.T.A./Service de la Protection des Végétaux

16, route d’Esch — BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel. (352) 457172 218

Fax (352) 457172 340

HU

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection,

Soil Conservation and Agri-environment

H-1118 Budapest, Budaőrsi út 141-145.

Tel. (36-1) 309-1037

Fax (36-1) 246-2942

Directorate of Plant Production and Horticulture

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Tel. (36-1) 336-9115

Fax (36-1) 336-9094

MT

Ministry for Rural Affairs & The Environment,

Rural Affairs and Paying Agency Division

Plant Health Department,

Surveillance and Inspectorate Unit,

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street,

Lija LJA 1915

Malta.

Tel. (356 23) 39 72 23/23 39 72 22

Fax (356 21) 41 16 93

NL

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15 — Postbus 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel. (31-317) 496911

Fax (31-317) 421701

AT

BURGENLAND

Burgenländische Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Esterhazystraße 15

A-7001 Eisenstadt

Tel. (43) 2682 702/651

Fax (43 2682 702/691

KÄRNTEN

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 11

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Mießtaler Straße 1

A-9021 Klagenfurt

Tel. (43) 50 536/31111

Fax (43 50 536/31100

NIEDERÖSTERREICH

Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Wiener Straße 64

A-3100 St. Pölten

Tel. (43) 2742 259/2600

Fax (43 2742 259/2209

OBERÖSTERREICH

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Auf der Gugl 3

A-4021 Linz

Tel. (43) 50 6902/1412

Fax (43 50 6902/1427

SALZBURG

Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Schwarzstraße 19

A-5024 Salzburg

Tel. (43) 662 870571/241

Fax (43 662 870571/295

STEIERMARK

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark

Fachabteilung 10 B

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Ragnitzstraße 193

A-8047 Graz

Tel. (43) 316 877/6630

Fax (43) 316 877/6643

TIROL

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung III c

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Meinhardstraße 8

A-6010 Innsbruck

Tel. (43) 512 508/2549

Fax (43) 512 508/2545

VORARLBERG

Landwirtschaftskammer für Vorarlberg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Montfortstraße 9

A-6900 Bregenz

Tel. (43) 5574 400/230

Fax (43) 5574 400/602

WIEN

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 42

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Johannesgasse 35

A-1030 Wien

Tel. (43) 1 911 25 55 12

Fax (43) 1 911 25 55 42

PL

The State Plant Health and Seed Inspection Service

(Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

30, Wspólna Street

PL-00-930 Warsaw

Tel. (48) 22 623 24 04

Fax (48) 22 623 23 04

P

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Direcção de Serviços de Fitossanidade e Materiais de Multiplicação de Plantas

Edificio 1 — Tapada da Ajuda

P-1349-018 Lisboa

Tel. (351) 21 361 32 74

Fax (351) 21 361 32 77

RO

Centralni organ:

MADR — Ministry of Agriculture and Rural Development

National Phytosanitary Agency

Elena Leaota

Tel. (40 21) 3072386/686

Fax (40 21) 3072485

Mejne kontrolne točke

ALBIȚA

Tel. (40) 235 482731

Fax (40) 235 482731

IAȘI

Tel. (40) 232 234336

Fax (40) 232 234336

DORNEȘTI-SIRET

Tel. (40) 230 280434

Fax (40) 230 280434

BUCUREȘTI

Tel. (40) 21 2041557

Fax (40) 21 2041557

HALMEU

Tel. (40) 261 773024

Fax (40) 261 773024

TIMIȘOARA

(40) 256 204987

(40) 256 204987

GALATI

(40) 236 470630

(40) 236 470630

CONSTANȚA

(40) 241 601943

(40) 241 601943

Okrajne fitosanitarne enote

ALBA

(40) 258 831543

(40) 258 812166

ARAD

(40) 257 270108

(40) 257 276105

ARGEȘ

(40) 248 401922

(40) 248 223899

BACĂU

(40) 234 513019

(40) 234 211001

BIHOR

(40) 259 243405

(40) 259 415710

BISTRIȚA NĂSĂUD

(40) 263 231673

(40) 263 231281

BOTOȘANI

(40) 231 511278

(40) 231 517475

BRAȘOV

(40) 268 441728

(40) 268 441728

BRĂILA

(40) 239 611140

(40) 239 611140

BUZĂU

(40) 238 710073

(40) 238 710074

CARAȘ SEVERIN

(40) 255 517222

(40) 255 514795

CĂLĂRAȘI

(40) 242 319065

(40) 242 319065

CLUJ

(40) 264 443473

(40) 264 443434

COVASNA

(40) 267 351703

(40) 267 306041

CONSTANȚA

(40) 241 559353

(40) 241 692983

DÂMBOVIȚA

(40) 245 221026

(40) 245 221026

DOLJ

(40) 251 426911

(40) 251 427579

GALAȚI

(40) 236 479411

(40) 236 479405

GIURGIU

(40) 246 216819

(40) 246 214310

GORJ

(40) 253 226036

(40) 253 226106

HARGHITA

(40) 266 371435

(40) 266 371435

HUNEDOARA

(40) 254 215241

(40) 254 216147

IALOMIȚA

(40) 243 206236

(40) 243 206237

IAȘI

(40) 232 278009

(40) 232 278062

ILFOV

(40) 21 4913174

(40) 21 4913248

MARAMUREȘ

(40) 262 223420

(40) 262 223419

MEHEDINȚI

(40) 252 316752

(40) 252 316752

MUREȘ

(40) 265 252616

(40) 265 253298

NEAMȚ

(40) 233 227889

(40) 233 221397

OLT

(40) 249 416078

(40) 249 415360

PRAHOVA

(40) 244 591332

(40) 244 513464

SATU MARE

(40) 261 715005

(40) 261 711049

SĂLAJ

(40) 260 614413

(40) 260 620491

SIBIU

(40) 269 223719

(40) 269 223309

SUCEAVA

(40) 230 531677

(40) 230 524419

TELEORMAN

(40) 247 312281

(40) 247 326684

TIMIȘOARA

(40) 256 217029

(40) 256 217029

TULCEA

(40) 240 524980

(40) 240 524691

VASLUI

(40) 235 311242

(40) 235 311505

VÂLCEA

(40) 250 741322

(40) 250 748421

VRANCEA

(40) 237 222596

(40) 237 239074

BUCUREȘTI

(40) 21 4131912

(40) 21 4135340

SI

 

Centralni organ:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 3094 379

Fax (386) 1 3094 335

 

Uradno potrjeni sadilni material:

Agricultural institute of Slovenia

Hacquetova 17

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 280 5262

Fax (386) 1 280 5255

 

Rastline hmelja:

Institute of hop research of Slovenia

Zalskega tabora 2

SI-3310 Žalec

Tel. (386) 3 712 1600

Fax (386) 3 712 1620

 

Uvožene rastline in rastlinski proizvodi:

MAFF — Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food

Phytosanitary Inspection

Parmova 33

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 434 5700

Fax (386) 1 434 5717

SK

Department of Plant Protection

Central Control and Testing Institute of Agriculture

Hanulova 9/A

SK-84429 Bratislava 42

Tel. (421) 2 6920 4476

Fax (421) 2 6446 2084

FIN

Finnish Food Safety Authority (Evira)

Plant Protection Unit

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

Te1. (358 20) 77 2003

Fax (358 20) 77 25034

SE

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönköping

Tel. (46) 36 155000

Fax (46) 36 122522

UK

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House, King’s Pool

1-2 Peasholme Green

UK-York YO I 7PX

Te1. (44-1904) 455161

Fax (44-1904) 455163

Scottish Executive (SE)

Pentland House

47 Robb's Loan

Edinburgh

EH14 1TY

United Kingdom

National Assembly for Wales

Animal and Plant Health Division

Welsh Assembly Government

Crown Buildings

Cathays Park

UK-Cardiff CF10 3NQ

Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)

Dundonald House

Upper Newtonards Road

UK-Belfast BT4 3SB

Department of Agriculture and Fisheries

P.O. Box 327

Howard Davis Farm

Trinity

UK-Jersey JE4 8UF

Chief Executive Officer

Committee for Horticulture

Raymond Falla House, PO Box 459

Longue Rue (Burnt Lane)

St. Martin’s

UK-Guernsey GY1 6AF

Ministry of Agriculture

Knockaloe Peel

UK-Isle of Man IM5 3AJ

Forestry Commission

231 Corstorphine Road

UK-Edinburgh EH12 7AT

ŠVICA

Office fédéral de l’agriculture

Service phytosanitaire fédéral

CH-3003 Berne

Tel. (41) 31 3222550

Fax (44) 31 3222634


DODATEK 4

OBMOČJA IZ ČLENA 4 IN POSEBNE ZAHTEVE, POVEZANE Z NJIMI

Območja iz člena 4 kakor tudi posebne zahteve, povezane z njimi, ki jih morata izpolnjevati obe podpisnici, so opredeljena v ustreznih zakonskih in upravnih določbah obeh podpisnic, ki so navedene spodaj.

Določbe Evropske skupnosti

Direktiva Komisije 2001/32/ES z dne 8. maja 2001 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin v Skupnosti, in razveljavitvi Direktive 92/76/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/36/ES

Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/35/ES

Določbe Švice

Odlok z dne 28. februarja 2001 o varstvu rastlin, Priloga 4, del B (RO 2001 1191), kakor je bil nazadnje spremenjen 16. maja 2007 (RO 2007 2369)