ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 15

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
18. januar 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 31/2008 z dne 15. novembra 2007 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Madagaskar

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 32/2008 z dne 17. januarja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I ( 1 )

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 34/2008 z dne 17. januarja 2008 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

13

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 35/2008 z dne 17. januarja 2008 o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 36/2008 z dne 17. januarja 2008 o določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

16

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 37/2008 z dne 17. januarja 2008 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

20

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 38/2008 z dne 17. januarja 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 1529/2007 za podobdobje januar 2008

22

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 39/2008 z dne 17. januarja 2008 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

25

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/58/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 26. novembra 2007 o odobritvi dokisanja grozdnega mošta in vina za vinsko leto 2007/2008 iz avstrijske vinorodne cone B (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5615)

28

 

 

2008/59/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 18. decembra 2007 o prilagoditvi korekcijskih faktorjev, ki se uporabljajo s 1. avgustom 2006, 1. septembrom 2006, 1. oktobrom 2006, 1. novembrom 2006, 1. decembrom 2006 in 1. januarjem 2007 za osebne prejemke uradnikov, začasnega osebja in pogodbenega osebja Evropskih skupnosti, ki delajo v tretjih državah, ter nekaterih uradnikov, zaposlenih v dveh novih državah članicah za obdobje največ devetnajst mesecev po pristopu dveh novih držav članic

29

 

 

2008/60/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2007 o spremembi Sklepa 2003/548/ES glede črtanja nekaterih vrst zakupljenih vodov iz minimalnega nabora zakupljenih vodov (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6635)  ( 1 )

32

 

 

2008/61/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 17. januarja 2008 o spremembi Priloge II k Odločbi Sveta 79/542/EGS glede uvoza govejega mesa iz Brazilije (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 28)  ( 1 )

33

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/1


UREDBA SVETA (ES) št. 31/2008

z dne 15. novembra 2007

o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Madagaskar

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s členom 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost in Republika Madagaskar sta izpogajali in parafirali Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ribičem Skupnosti podeljuje ribolovne možnosti v vodah, ki so pod suverenostjo Republike Madagaskar.

(2)

V interesu Skupnosti je, da odobri navedeni sporazum.

(3)

Treba bi bilo opredeliti način razdeljevanja ribolovnih možnosti med države članice –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Madagaskar se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi (1).

Člen 2

Ribolovne možnosti, določene v Protokolu k Sporazumu, se med države članice razdelijo na naslednji način:

Ribolovna kategorija

Vrsta plovila

Država članica

Dovoljenja ali kvota

Ribolov tunov

Zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalkami

Španija

23

Francija

19

Italija

1

Ribolov tunov

Plovila za ribolov s površinskimi parangali s tonažo nad 100 BT

Španija

25

Francija

13

Portugalska

7

Združeno kraljestvo

5

Ribolov tunov

Plovila za ribolov s površinskimi parangali s tonažo do 100 BT

Francija

26

Pridneni ribolov

Poskusni ribolov z ribiškimi palicami ali pridnenim parangalom

Francija

5

Če zahteve za dovoljenja v teh državah članicah ne izčrpajo vseh ribolovnih možnosti, določenih s Protokolom, lahko Komisija upošteva zahteve za dovoljenja katere koli druge države članice.

Člen 3

Države članice, katerih plovila lovijo v skladu s tem sporazumom, Komisijo obvestijo o količinah posameznega staleža, ujetega v ribolovnem območju Madagaskarja, v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (2).

Člen 4

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. novembra 2007

Za Svet

Predsednik

M. L. RODRIGUES


(1)  Za besedilo Sporazuma glej UL L 331, 17.12.2007, str. 7.

(2)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.


18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 32/2008

z dne 17. januarja 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 17. januarja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

134,0

MA

53,3

TN

129,8

TR

99,8

ZZ

104,2

0707 00 05

JO

187,5

MA

48,4

TR

114,1

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

97,4

TR

140,9

ZZ

119,2

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

54,3

MA

72,8

TN

62,9

TR

80,2

ZA

52,9

ZZ

62,0

0805 20 10

MA

108,5

TR

101,8

ZZ

105,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,4

IL

76,2

JM

120,0

TR

80,4

ZZ

85,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

102,1

IL

123,3

TR

119,8

ZA

54,7

ZZ

94,5

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,8

MK

40,4

US

115,5

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

65,6

US

88,7

ZZ

77,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 33/2008

z dne 17. januarja 2008

o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da Komisija izvede delovni program za postopen pregled aktivnih snovi, ki so v prometu dve leti po dnevu notifikacije te direktive. Ta program je razdeljen v štiri faze, od katerih se zadnja zaključi 31. decembra 2008 v skladu z Odločbo Komisije 2003/565/ES z dne 25. julija 2003 o podaljšanju roka, predvidenega v členu 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS (2).

(2)

Prvo fazo tega programa je določila Uredba Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (3). Drugo in tretjo fazo dela sta določili Uredba Komisije (ES) št. 451/2000 z dne 28. februarja 2000 o nadaljnjih podrobnih pravilih za izvajanje druge in tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS (4) in Uredba Komisije (ES) št. 1490/2002 z dne 14. avgusta 2002 (5). Četrta faza dela je bila določena v Uredbi Komisije (ES) št. 2229/2004 z dne 3. decembra 2004 o določitvi nadaljnjih podrobnih pravil za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS (6).

(3)

Za vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ki so bile del prvega, drugega, tretjega in četrtega programa dela, kot so navedeni v členu 8(2) navedene direktive, je treba zagotoviti podrobna pravila za ponovno predložitev zahtevkov, kar preprečuje podvajanje dela, ohranja visoke standarde varnosti in zagotavlja hitro sprejemanje odločitev. Poleg tega je za uporabo postopka treba določiti odnos med vložniki zahtevkov, državami članicami, Evropsko agencijo za varnost hrane, v nadaljnjem besedilu „Agencijo“, in Komisijo ter obveznosti vsake od strank.

(4)

Za snovi, vključene v prvo fazo, je bila dokumentacija predložena v letih 1995 in 1996. Agencija ni izvedla strokovnega pregleda. Glede na starost prvotnih dokumentacij in spremembe v znanstvenih spoznanjih, razvidne iz smernic služb Komisije, je treba za te snovi zahtevati popolno in posodobljeno dokumentacijo, Agencija pa bi načeloma morala izvesti strokovni pregled. Iste določbe bi se morale načeloma uporabiti za snovi v fazah 2, 3 in 4 programa pregleda, vendar se v primerih, v katerih je bil pripravljen osnutek poročila o oceni in je bil vložen zahtevek v razumnem času po odločitvi o nevključitvi snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, lahko izvede pospešen postopek.

(5)

Za snovi iz druge faze so veljali strogi roki, zato se je bilo treba odločiti na podlagi razpoložljivih informacij, ki jih je Agencija strokovno pregledala. V številnih primerih so se pojavili pomisleki, ki so povzročili, da snov ni bila uvrščena v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Za navedene snovi so bile prvotne dokumentacije predložene najpozneje aprila 2002. Agencija je izvedla strokovni pregled med letoma 2003 in 2006, zato so dokumentacije posodobljene. V nekaterih od teh primerov se lahko za oblikovanje popolne dokumentacije za ponovno predložitev zahtevkov v zvezi z možnimi vključitvami v Prilogo I na podlagi enako ali bolj omejenih podprtih uporab zahteva le omejeno število študij. Primerno je, da se za primere, pri katerih je bila dokumentacija pripravljena in se je o njej razpravljalo nedavno, izvede pospešeni postopek za ponovno predložitev in strokovni pregled. Isto mora veljati za snovi v tretji in četrti fazi programa pregleda, za katerega so bili postopki nazadnje spremenjeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1095/2007.

(6)

Dodatne podatke je treba upoštevati le, če se predložijo v določenem časovnem obdobju.

(7)

Treba je omogočiti, da se za isto snov lahko kadar koli vloži nov zahtevek.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa podrobna pravila za predložitev in oceno zahtevkov za vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS aktivnih snovi, ki jih je Komisija ocenila v okviru programa pregleda iz člena 8(2) navedene direktive, ki pa do datumov iz točk (a), (b) in (c) niso bili uvrščeni v Prilogo I k navedeni direktivi:

(a)

za snovi v prvi fazi do 31. decembra 2006, v primeru metalaksila pa do 30. junija 2010;

(b)

za snovi v drugi fazi do 30. septembra 2007;

(c)

za snovi v tretji in četrti fazi do 31. decembra 2008.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„vlagatelj“ pomeni osebo, ki sama proizvaja aktivno snov ali ki za proizvodnjo najame drugo stranko ali osebo, ki jo določi kot svojega edinega zastopnika za namen skladnosti s to uredbo;

(b)

„odbor“ pomeni Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 19 Direktive 91/414/EGS;

(c)

„snovi v prvi fazi“ pomeni aktivne snovi, navedene v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 3600/92;

(d)

„snovi v drugi fazi“ pomeni aktivne snovi, navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 451/2000;

(e)

„snovi v tretji fazi“ pomeni aktivne snovi, navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1490/2002;

(f)

„snovi v četrti fazi“ pomeni aktivne snovi, navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2229/2004.

POGLAVJE II

REDNI POSTOPEK

Člen 3

Zahtevek

1.   Vlagatelj, ki želi zagotoviti vključitev aktivne snovi iz člena 1 v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, predloži zahtevek za to aktivno snov državi članici (v nadaljnjem besedilu „država članica poročevalka“) skupaj s popolno dokumentacijo, vključno s povzetkom dokumentacije, kot je določeno v členu 4, ki dokazuje, da aktivna snov izpolnjuje zahteve iz člena 5 navedene direktive. Vlagatelj mora dokazati, da so te zahteve izpolnjene.

2.   Ob predložitvi svojega zahtevka lahko vlagatelj v skladu s členom 14 Direktive 91/414/EGS zahteva, da nekateri deli dokumentacije iz odstavka 1 tega člena ostanejo zaupni. Za vsak dokument ali del dokumenta vlagatelj pojasni, zakaj ga je treba obravnavati kot zaupnega.

Vlagatelj hkrati predloži kakršne koli zahteve v zvezi z varstvom podatkov v skladu s členom 13 Direktive 91/414/EGS.

Informacije, ki morajo ostati zaupne, vlagatelj predloži ločeno.

Člen 4

Dokumentacija

1.   Povzetek dokumentacije vključuje:

(a)

podatke glede omejenega števila reprezentativnih uporab vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov, ki dokazujejo, da so izpolnjene zahteve iz člena 5 Direktive 91/414/EGS;

(b)

za vsako točko zahtev po podatkih o aktivni snovi iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS povzetke in rezultate preskusov in študij, ime njihovega lastnika ter osebe ali zavoda, ki je izvajal preskuse in študije;

(c)

za vsako točko zahtev po podatkih o fitofarmacevtskem sredstvu iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS povzetke in rezultate preskusov in študij, ime njihovega lastnika ter osebe ali zavoda, ki je izvajal preskuse in študije, potrebne za oceno zahtev iz člena 5 navedene direktive, ob upoštevanju, da lahko podatkovne vrzeli v dokumentaciji glede snovi iz prilog II in III, ki so posledica predlaganega omejenega števila reprezentativnih uporab, povzročijo omejitve pri vključitvi v Prilogo I;

(d)

kontrolni seznam, ki dokazuje, da je dokumentacija iz odstavka 2 popolna;

(e)

razloge, zakaj so predložena poročila o testih in študijah potrebna za prvo vključitev aktivne snovi;

(f)

oceno vseh predloženih informacij.

2.   Popolna dokumentacija vključuje celotno besedilo poročil o posameznih preskusih in študijah v zvezi z vsemi informacijami iz odstavkov 1(b) in (c).

Člen 5

Pregled popolnosti dokumentacije

1.   V 30 dneh po prejemu zahtevka država članica poročevalka z uporabo kontrolnega seznama iz člena 4(1)(d) preveri, ali dokumentacija, predložena z zahtevkom, vključuje vse elemente iz člena 4.

2.   Kadar manjka en ali več elementov iz člena 4, države članice o tem obvestijo vlagatelja in določijo rok za njihovo predložitev. Takšen rok ne sme biti daljši od šestih mesecev.

3.   Če ob koncu obdobja iz odstavka 2 vlagatelj ne predloži manjkajočih elementov, država članica poročevalka obvesti vlagatelja, Komisijo in druge države članice, da zahtevek ni sprejemljiv. Če Komisija potem, ko vlagatelju omogoči predložitev pripomb, ugotovi, da ta ni predložil manjkajočih elementov, sprejme sklep, ki določa, da zadevna aktivna snov ne bo uvrščena v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Tak sklep konča oceno navedene aktivne snovi na podlagi te uredbe.

4.   Nov zahtevek za isto snov se lahko predloži kadar koli.

5.   Če dokumentacija, predložena skupaj z zahtevkom, vključuje vse elemente iz člena 3, država članica poročevalka vlagatelja, Komisijo, druge države članice in Agencijo obvesti o popolnosti zahtevka.

Člen 6

Objava informacij

Za zahtevke, za katere je bilo ugotovljeno, da so popolni, Komisija objavi naslednje informacije:

(a)

ime aktivne snovi;

(b)

datum zahtevka;

(c)

ime in naslov vlagateljev;

(d)

država članica poročevalka.

Člen 7

Predložitev informacij s strani tretjih strank

1.   Katera koli oseba ali država članica, ki želi državi članici poročevalki predložiti informacije, ki so lahko pomembne za oceno, zlasti v zvezi s potencialnimi nevarnimi učinki aktivne snovi ali njenih ostankov na zdravje ljudi in živali ter na okolje, mora to storiti, brez poseganja v člen 7 Direktive 91/414/EGS, najpozneje devetdeset dni po objavi informacij iz člena 6.

2.   Država članica poročevalka takoj predloži kakršne koli prejete informacije Agenciji in vlagatelju.

3.   Vlagatelj lahko pošlje svoje pripombe na predložene informacije državi članici poročevalki in Agenciji najpozneje šestdeset dni po prejemu informacij.

Člen 8

Ocena s strani države članice poročevalke

1.   V dvanajstih mesecih po datumu vložitve zahtevka iz člena 3(1) država članica poročevalka pripravi in Komisiji ter s kopijo Agenciji predloži poročilo (v nadaljnjem besedilu „osnutek poročila o oceni“), v katerem oceni, ali je verjetno, da bo aktivna snov izpolnila zahteve iz člena 5 Direktive 91/414/EGS. Istočasno obvesti vlagatelja, da je bil predložen osnutek poročila o oceni, in od njega zahteva, da Agenciji, državam članicam in Komisiji nemudoma posreduje posodobljeno dokumentacijo.

2.   Država članica poročevalka se lahko posvetuje z Agencijo.

3.   Če država članica poročevalka potrebuje dodatne informacije, določi rok, v katerem jih mora vlagatelj predložiti. V tem primeru se obdobje dvanajstih mesecev podaljša za dodatno časovno obdobje, ki ga odobri država članica poročevalka. Dodatno časovno obdobje traja največ šest mesecev in preneha v trenutku, ko država članica poročevalka prejme dodatne informacije. O tem obvesti Komisijo in Agencijo. V svoji oceni država članica poročevalka upošteva le informacije, predložene v odobrenem časovnem obdobju.

4.   Če ob koncu obdobja iz odstavka 3 vlagatelj ne predloži manjkajočih elementov, država članica poročevalka obvesti vlagatelja, Komisijo in druge države članice, da zahtevek ni sprejemljiv. Če Komisija potem, ko vlagatelju omogoči predložitev pripomb, ugotovi, da ta ni predložil manjkajočih elementov, ki so potrebni za odločitev, ali snov izpolnjuje zahteve iz člena 5 Direktive 91/414/EGS, sprejme sklep, ki določa, da zadevna aktivna snov ne bo uvrščena v Prilogo I k navedeni direktivi, ter konča oceno navedene aktivne snovi na podlagi te uredbe.

5.   Nov zahtevek za isto snov se lahko predloži kadar koli.

Člen 9

Prejem in dostop do osnutka poročila o oceni

Po prejemu dokumentacije iz člena 8(1) Agencija osnutek poročila o oceni, ki ga je prejela od države članice poročevalke, posreduje vlagatelju, drugim državam članicam in Komisiji.

Agencija da poročilo na voljo javnosti, potem ko vlagatelju omogoči rok dveh tednov, v katerem vlagatelj lahko zahteva, da nekateri deli osnutka poročila o oceni ostanejo zaupni.

Agencija dovoli za predložitev pisnih pripomb držav članic in vlagatelja obdobje devetdesetih dni.

Agencija po potrebi organizira strokovni pregled, ki vključuje strokovnjake iz držav članic.

Člen 10

Sklep Agencije

1.   Agencija sprejme sklep o tem, ali se pričakuje, da bo aktivna snov izpolnila pogoje iz člena 5 Direktive 91/414/EGS v devetdesetih dneh od konca obdobja iz tretjega odstavka člena 9 te uredbe, ter o tem obvesti vlagatelja, države članice in Komisijo.

Agencija po potrebi v sklepih obravnava možnosti za zmanjševanje tveganja v zvezi z nameravano uporabo, določene v osnutku poročila o oceni.

2.   Če Agencija potrebuje dodatno informacijo, določi v posvetovanju z državo članico poročevalko časovno obdobje največ devetdeset dni, v katerem jo vlagatelj predloži Agenciji in državi članici poročevalki. V tem primeru se obdobje devetdesetih dni iz odstavka 1 podaljša za dodatno obdobje, ki ga odobri Agencija. O tem obvesti Komisijo in države članice. V svojem sklepu Agencija upošteva le informacije, predložene v odobrenem časovnem obdobju.

3.   Država članica poročevalka oceni dodatno informacijo in jo nemudoma predloži Agenciji, najpozneje pa v šestdesetih dneh po prejemu dodatne informacije.

4.   Komisija in Agencija se dogovorita o časovnem razporedu priprave sklepov, da se olajša načrtovanje dela. Komisija in Agencija se dogovorita o obliki predložitve sklepov Agencije.

Člen 11

Predstavitev osnutka direktive ali osnutka odločbe

1.   Brez poseganja v kateri koli predlog Komisije za spremembo Priloge k Direktivi Sveta 79/117/EGS (7) Komisija najpozneje šest mesecev po prejemu poročila o oceni ali sklepa Agencije ali informacije, da vlagatelj ni predložil manjkajočih elementov, predloži Odboru osnutek poročila o pregledu, da se na njegovem sestanku pripravi končna različica.

Vlagatelj ima možnost predložiti pripombe na poročilo o pregledu v roku, ki ga določi Komisija.

2.   Na podlagi poročila o pregledu, določenega v odstavku 1, in ob upoštevanju kakršnih koli pripomb, ki jih je vlagatelj predložil v roku, ki ga je Komisija določila v odstavku 1, se sprejme direktiva ali odločba v skladu s postopkom iz člena 19(2) Direktive 91/414/EGS, če:

(a)

se aktivna snov vključi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS pod pogoji in omejitvami, kadar je to primerno;

(b)

se aktivna snov ne vključi v Prilogo I k navedeni direktivi.

3.   Sprejetje sklepa na podlagi odstavka 2(b) konča oceno navedene aktivne snovi na podlagi te uredbe.

Člen 12

Dostop do poročila o pregledu

Končno poročilo o pregledu brez delov, ki se nanašajo na zaupne informacije, vsebovane v dokumentaciji in določene kot take v skladu s členom 14 Direktive 91/414/EGS, se da na vpogled javnosti.

POGLAVJE III

POSPEŠENI POSTOPEK

Člen 13

Pogoji za uporabo pospešenega postopka

Če so bile predmet Odločbe o nevključitvi v skladu s členom 6(1) Direktive 91/414/EGS snovi iz druge, tretje ali četrte faze, osnutek poročila o oceni pa je bil pripravljen, lahko katera koli oseba, ki je sodelovala kot prijavitelj v postopku nastanka navedene odločbe, ali katera koli druga oseba, ki v soglasju z izvirnim prijaviteljem tega nadomešča za namene te uredbe, predloži zahtevek v skladu s pospešenim postopkom, določenim v členih 14 do 19 te uredbe. Tak zahtevek je treba predložiti v šestih mesecih od datuma objave odločbe o nevključitvi za snovi iz tretje in četrte faze ali v šestih mesecih od začetka veljavnosti te uredbe za snovi iz druge faze.

Člen 14

Zahtevek

1.   Zahtevek iz člena 13 se predloži državi članici, ki je med postopkom ocene, ki se je končala s sprejetjem odločbe o nevključitvi, delovala kot poročevalka, razen če druga država članica Komisije ne obvesti, da je pripravljena izvesti oceno v dogovoru s prvotno državo članico poročevalko.

2.   Ob predložitvi svojega zahtevka lahko vlagatelj v skladu s členom 14 Direktive 91/414/EGS zahteva, da nekateri deli dokumentacije iz odstavka 1 navedenega člena ostanejo zaupni. Za vsak dokument ali del dokumenta pojasni, zakaj ga je treba obravnavati kot zaupnega.

Informacijo, ki jo je treba ohraniti zaupno, vlagatelj predloži ločeno.

Hkrati predloži kakršne koli zahteve v zvezi z varstvom podatkov v skladu s členom 13 Direktive 91/414/EGS.

Člen 15

Vsebinske in proceduralne zahteve

1.   Uporabijo se naslednje vsebinske zahteve:

(a)

specifikacija aktivne snovi je ista, kot je bila obravnavana pred izdajo odločbe o nevključitvi. Spremeni se lahko samo, če je potrebno zaradi razlogov, zaradi katerih je bila izdana odločba o nevključitvi, da bi se dovolila vključitev navedene snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS;

(b)

podprte uporabe so iste, kot so bile obravnavane pred izdajo odločbe o nevključitvi. Spremenijo se lahko samo, če je potrebno zaradi razlogov, zaradi katerih je bila izdana odločba o nevključitvi, da bi se dovolila vključitev navedene snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS;

(c)

vlagatelj mora dokazati, da so izpolnjene zahteve iz člena 5 Direktive 91/414/EGS.

2.   Vlagatelj z zahtevkom predloži naslednje:

(a)

dodatne podatke, potrebne za obravnavo posebnih vprašanj, ki so povzročila sprejetje zadevne odločbe o nevključitvi;

(b)

kakršne koli dodatne podatke, ki odražajo trenutno znanstveno in tehnično znanje, zlasti pa spremembe znanstvenega ali tehničnega znanja od predložitve podatkov, ki so povzročili odločbo o nevključitvi;

(c)

dopolnilno dokumentacijo k prvotni, kadar je to primerno;

(d)

spremni seznam, ki potrjuje popolnost dokumentacije in navaja, kateri podatki so novi.

Člen 16

Objava informacij

Za zahtevke, za katere je bilo ugotovljeno, da so popolni, Komisija objavi naslednje informacije:

(a)

ime aktivne snovi;

(b)

datum zahtevka;

(c)

ime in naslov vlagateljev;

(d)

država članica poročevalka.

Člen 17

Predložitev informacij s strani tretjih strank

1.   Katera koli oseba ali država članica, ki želi državi članici poročevalki predložiti informacije, ki so lahko pomembne za oceno, zlasti v zvezi s potencialnimi nevarnimi učinki aktivne snovi ali njenih ostankov na zdravje ljudi in živali ter na okolje, mora to storiti, brez poseganja v člen 7 Direktive 91/414/EGS, najpozneje devetdeset dni po objavi informacij iz člena 16.

2.   Država članica poročevalka takoj predloži kakršne koli prejete informacije Agenciji in vlagatelju.

3.   Vlagatelj lahko pošlje svoje pripombe na predložene informacije državi članici poročevalki in Agenciji najpozneje šestdeset dni po prejemu informacij.

Člen 18

Ocena s strani države članice poročevalke

1.   Podatke iz člena 15(2) oceni država članica poročevalka iz člena 14(1), razen če se navedena država članica dogovori z drugo državo članico, da bo slednja delovala kot poročevalka. O tem dogovoru se obvestijo vlagatelj, Komisija, Agencija in druge države članice.

2.   Država članica poročevalka v šestih mesecih po predložitvi zahtevka posreduje Agenciji in Komisiji oceno dodatnih podatkov v poročilu, v nadaljnjem besedilu „dodatno poročilo“, ki mora odražati trenutno znanstveno in tehnično znanje, in po potrebi informacije iz prvotne dokumentacije, pri čemer upošteva razpoložljive informacije o potencialno nevarnih učinkih, ki jih predloži katera koli tretja stranka, ter kakršne koli pripombe vlagatelja v skladu s členom 17(3). Dodatno poročilo oceni, ali se za aktivno snov lahko pričakuje, da bo izpolnjevala zahteve iz člena 5 Direktive 91/414/EGS. Država članica poročevalka istočasno obvesti vlagatelja, da je bilo predloženo dodatno poročilo in da je treba posodobljeno dokumentacijo nemudoma posredovati Agenciji, državam članicam in Komisiji.

Država članica poročevalka se lahko posvetuje z Agencijo.

3.   Če država članica poročevalka potrebuje dodatne informacije, ki ne zadevajo predložitve novih študij, določi rok, v katerem jih mora vlagatelj predložiti. V tem primeru se obdobje šestih mesecev iz odstavka 2 podaljša za dodatno časovno obdobje, ki ga odobri država članica poročevalka. Dodatno časovno obdobje traja največ devetdeset dni in preneha v trenutku, ko država članica poročevalka prejme dodatne informacije. O tem obvesti Komisijo in Agencijo. V svoji oceni država članica poročevalka upošteva le informacije, predložene v odobrenem časovnem obdobju.

Člen 19

Dostop do dodatnega poročila

1.   Ko Agencija prejme dodatno poročilo, ga nemudoma pošlje drugim državam članicam in vlagatelju za pripombe. Takšne pripombe se Agenciji pošljejo v 30 dneh od prejema dodatnega poročila. Agencija pripombe zbere in jih posreduje Komisiji.

2.   Agencija omogoči kateri koli osebi na njeno zahtevo dostop do dodatnega poročila ali ga hrani za vpogled, razen elementov, ki se štejejo kot zaupni v skladu s členom 14 Direktive 91/414/EGS.

Člen 20

Ocena

1.   Komisija oceni dodatno poročilo, in kjer je to smiselno, osnutek poročila o oceni iz člena 13, priporočilo države članice poročevalke ter pripombe, prejete v 30 dneh od prejema zbranih pripomb, ki jih je poslala Agencija.

Komisija se lahko posvetuje z Agencijo. Tako posvetovanje lahko, če je primerno, vključi zahtevo za organizacijo strokovnega pregleda, ki vključuje strokovnjake iz držav članic.

2.   Če se Komisija posvetuje z Agencijo za snovi iz druge faze, Agencija sprejme sklep najpozneje devetdeset dni po prejemu zahteve Komisije. Agencija zagotovi svoje sklepno poročilo najpozneje šest mesecev po zahtevi za snovi iz tretje ali četrte faze.

Če Agencija za snovi iz tretje in četrte faze potrebuje dodatne informacije, ki ne zadevajo predložitve novih študij, določi rok največ devetdeset dni, v katerem jih mora vlagatelj predložiti Agenciji in državi članici poročevalki. V tem primeru se obdobje šest mesecev iz predhodnega pododstavka podaljša za dodatno obdobje, ki ga odobri Agencija.

Država članica poročevalka oceni dodatno informacijo in jo nemudoma predloži Agenciji, najpozneje pa v šestdesetih dneh po prejemu dodatne informacije.

3.   Komisija in Agencija se dogovorita o časovnem razporedu priprave sklepov, da se olajša načrtovanje dela. Komisija in Agencija se dogovorita o obliki za predložitev sklepov Agencije.

Člen 21

Predstavitev osnutka direktive ali osnutka odločbe

1.   Brez poseganja v kateri koli predlog Komisije za spremembo Priloge k Direktivi 79/117/EGS Komisija najpozneje šest mesecev po prejemu informacije iz prvega pododstavka člena 20 ali sklepa Agencije ali informacije, da vlagatelj ni predložil manjkajočih elementov, predloži Odboru osnutek poročila o pregledu, da se na njegovem sestanku pripravi končna različica.

Vlagatelj ima možnost predložiti pripombe na poročilo o pregledu v roku, ki ga določi Komisija.

2.   Na podlagi poročila o pregledu, določenega v odstavku 1, in ob upoštevanju kakršnih koli pripomb, ki jih je vlagatelj predložil v roku, ki ga je Komisija določila v odstavku 1, se sprejme direktiva ali odločba v skladu s postopkom iz člena 19(2) Direktive 91/414/EGS, če:

(a)

se aktivna snov vključi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS pod pogoji in omejitvami, kadar je to primerno;

(b)

se aktivna snov ne vključi v Prilogo I k navedeni direktivi.

Člen 22

Dostop do poročila o pregledu

Končna različica poročila o pregledu, razen delov, ki se nanašajo na zaupne informacije iz dokumentacije in so kot takšni določeni v skladu s členom 14 Direktive 91/414/EGS, se dajo na voljo za javno razpravo.

POGLAVJE IV

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 23

Pristojbine

1.   Države članice uvedejo režim, ki vlagatelje obvezuje k plačilu pristojbine ali dajatve za upravno obravnavanje in ocenjevanje dodatnih podatkov ali dokumentacije v zvezi s tem.

2.   Države članice uvedejo posebno pristojbino ali dajatev za ocenjevanje.

3.   V ta namen države članice:

(a)

zahtevajo plačilo pristojbine ali dajatve, ki najbolje ustreza njihovim stroškom izvajanja vseh različnih postopkov v zvezi z oceno za vsako predložitev dodatnih podatkov ali dokumentacij;

(b)

zagotovijo, da bo znesek pristojbine ali dajatve določen na transparenten način ter bo ustrezal dejanskemu strošku pregleda ter vodenja dodatnih podatkov ali dokumentacij; vendar lahko države članice za izračun celotne pristojbine sestavijo lestvico fiksnih taks na podlagi povprečnih stroškov;

(c)

zagotovijo, da se pristojbina ali dajatev v vsaki državi članici prejme v skladu z navodili Agencije ter da se prihodek od pristojbin uporabi izključno za plačilo dejanskih stroškov države članice pri ocenjevanju in upravnem vodenju dodatnih podatkov ali dokumentacij, za katere je ta članica poročevalka, ali za financiranje splošnih ukrepov pri izvajanju svojih obveznosti države članice, ki izhajajo iz te uredbe.

Člen 24

Druge takse, dajatve in pristojbine

Člen 23 ne posega v pravice držav članic, da v skladu s Pogodbo obdržijo ali uvedejo takse, dajatve ali pristojbine za registracijo, dajanje v promet, uporabo in nadzor aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev, ki niso pristojbine iz navedenega člena.

Člen 25

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2008

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/50/ES (UL L 202, 3.8.2007, str. 15).

(2)  UL L 192, 31.7.2003, str. 40.

(3)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2266/2000 (UL L 259, 13.7.2000, str. 27).

(4)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1044/2003 (UL L 151, 19.6.2003, str. 32).

(5)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1095/2007 (UL L 246, 21.9.2007, str. 19).

(6)  UL L 379, 24.12.2004, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1095/2007.

(7)  UL L 33, 8.2.1979, str. 36.


18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 34/2008

z dne 17. januarja 2008

o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso (2), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupnem trgovinskem sistemu za ovalbumin in laktalbumin (3), in zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (4), določa podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za preverjanje uvoznih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov, upoštevajoč spremembe cen glede na poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba te spremembe čimprej izvesti.

(4)

Upravljalni odbor za perutninsko meso in jajca ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1). Uredba (EGS) št. 2771/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(3)  UL L 282, 1.11.1975, str. 104. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisje (ES) št. 2916/95 (UL L 305, 19.12.1995, str. 49).

(4)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1468/2007 (UL L 329, 14.12.2007, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 17. januarja 2008 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

„PRILOGA I

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena

(EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Piščanci, oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot ‚70 % piščanci‘, zamrznjeni

103,9

0

01

112,4

0

02

0207 12 90

Piščanci, oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot, 70 % piščanci, zamrznjeni

110,0

2

01

102,3

5

02

131,6

0

03

0207 14 10

Kosi kokoši vrste Gallus domesticus, brez kosti, zamrznjeni

228,3

22

01

260,3

12

02

326,6

0

03

0207 14 50

Kokošja prsa, zamrznjeni

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Noge in kosi nog, tamrznjeni

110,8

10

01

0207 14 70

Drugi kosi piščanca, zamrznjeni

211,9

22

01

0207 25 10

Kosi purana, oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot ‚80 % purani‘, zamrznjeni

151,3

3

01

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

343,5

0

01

363,9

0

03

0408 11 80

Rumenjaki, sušeni

318,9

0

02

0408 91 80

Jajca brez lupine, sušena

374,2

0

02

1602 32 11

Izdelek iz surove kokoši vrste Gallus domesticus

218,2

21

01

376,2

0

04

3502 11 90

Jajčni albumin, posušen

475,4

0

02


(1)  Poreklo izvoza:

01

Brazilija

02

Argentina

03

Čile

04

Tajska.“


18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 35/2008

z dne 17. januarja 2008

o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 581/2004 z dne 26. marca 2004 o odprtju stalnega razpisa za zbiranje ponudb za izvozna nadomestila glede določenih vrst masla (2) predvideva stalnega ponudnika.

(2)

V skladu s členom 5 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 z dne 26. marca 2004 o oblikovanju razpisnega postopka glede izvoznih nadomestil za nekatere mlečne izdelke (3) in po pregledu ponudb, vloženih v odgovor na razpis, je primerno, da se za obdobje razpisa, ki se konča dne 15. januarja 2008, ne odobri nobenih nadomestil.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za stalni razpis, odprt z Uredbo (ES) št. 581/2004, se za obdobje razpisa, ki se konča dne 15. januarja 2008, ne odobri nobenega izvoznega nadomestila za izdelke in namembne kraje, navedene v členu 1(1) navedene uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1152/2007 (UL L 258, 4.10.2007, str. 3). Uredba (EGS) št. 1255/1999 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 90, 27.3.2004, str. 64. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1543/2007 (UL L 337, 21.12.2007, str. 62).

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 128/2007 (UL L 41, 13.2.2007, str. 6).


18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 36/2008

z dne 17. januarja 2008

o določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 33(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 33(1) Uredbe (ES) št. 1254/1999 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1(1) navedene uredbe, in cenami za te proizvode v Skupnosti, lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za goveje in telečje meso je treba zato izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in merili iz člena 33 Uredbe (ES) št. 1254/1999.

(3)

Drugi pododstavek člena 33(3) Uredbe (ES) št. 1254/1999 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo za proizvode, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in nosijo oznako zdravstvene ustreznosti, kot je določeno v členu 5(1)(a) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo izpolnjevati tudi zahteve iz Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3) ter Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4).

(5)

V skladu s tretjim pododstavkom člena 6(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 1964/82 z dne 20. julija 1982 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za nekatere kose odkoščenega govejega mesa (5) se posebno nadomestilo zmanjša, če količina odkoščenega mesa za izvoz znaša manj kot 95 %, vendar ne manj kot 85 % celotne mase kosa, dobljenega z odkoščevanjem.

(6)

Uredbo Komisije (ES) št. 1218/2007 (6) je zato treba razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna nadomestila, kot to določa člen 33 Uredbe (ES) št. 1254/1999, se v skladu s pogoji iz odstavka 2 tega člena dodelijo za proizvode in za zneske, določene v Prilogi k tej uredbi.

2.   Proizvodi, upravičeni do nadomestila na podlagi odstavka 1, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in 853/2004, in zlasti zahtevo, da so pripravljeni v odobrenem obratu v skladu z zahtevami glede označevanja zdravstvene ustreznosti iz poglavja III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Člen 2

V primeru iz tretjega pododstavka člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 1964/82 se stopnja nadomestila za proizvode z oznako 0201 30 00 9100 zniža za 7 EUR/100 kg.

Člen 3

Uredba (ES) št. 1218/2007 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 18. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2). Uredba (EGS) št. 1254/1999 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1243/2007 (UL L 281, 25.10.2007, str. 8).

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(5)  UL L 212, 21.7.1982, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).

(6)  UL L 275, 19.10.2007, str. 19.


PRILOGA

Izvozna nadomestila v sektorju govejega mesa, ki se uporabljajo od 18. januarja 2008

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestil (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg neto mase

36,6

B03

EUR/100 kg neto mase

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg neto mase

48,8

B03

EUR/100 kg neto mase

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg neto mase

48,8

B03

EUR/100 kg neto mase

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg neto mase

36,6

B03

EUR/100 kg neto mase

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg neto mase

61,0

B03

EUR/100 kg neto mase

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg neto mase

36,6

B03

EUR/100 kg neto mase

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg neto mase

6,5

CA (4)

EUR/100 kg neto mase

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg neto mase

22,6

B03

EUR/100 kg neto mase

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg neto mase

84,7

B03

EUR/100 kg neto mase

49,8

EG

EUR/100 kg neto mase

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg neto mase

50,8

B03

EUR/100 kg neto mase

29,9

EG

EUR/100 kg neto mase

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg neto mase

6,5

CA (4)

EUR/100 kg neto mase

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg neto mase

22,6

B03

EUR/100 kg neto mase

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg neto mase

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg neto mase

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg neto mase

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg neto mase

20,7

Opomba: Oznake proizvodov in oznake namembne države serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1883/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19).

Druge namembne države:

B00

:

vse namembne države (tretje države, druga ozemlja, oskrba in namembni kraji, ki se štejejo za izvoz iz Skupnosti).

B02

:

B04 in namembni kraj EG.

B03

:

Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, zaloge in oskrba (namembne države iz členov 36 in 45 in, če je ustrezno, iz člena 44 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str.11)).

B04

:

Turčija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Libanon, Sirija, Irak, Iran, Izrael, Zahodni breg/Gaza, Jordanija, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Združeni arabski emirati, Oman, Jemen, Pakistan, Šrilanka, Mjanmar (Burma), Tajska, Vietnam, Indonezija, Filipini, Kitajska, Severna Koreja, Hongkong, Sudan, Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelenortski otoki, Senegal, Gambija, Gvineja Bissau, Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Slonokoščena obala, Gana, Togo, Benin, Nigerija, Kamerun, Srednjeafriška republika, Ekvatorialna Gvineja, Sao Tome in Principe, Gabon, Kongo, Kongo (demokratična republika), Ruanda, Burundi, Sveta Helena in odvisna ozemlja, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somalija, Uganda, Tanzanija, Sejšeli in odvisna ozemlja, Britansko ozemlje v Indijskem oceanu, Mozambik, Mauritius, Komori, Mayotte, Zambija, Malavi, Južna Afrika, Lesoto.


(1)  Za razvrstitev pod to tarifno podštevilko je treba predložiti potrdilo iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 433/2007 (UL L 104, 21.4.2007, str. 3).

(2)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 (UL L 304, 22.11.2007, str. 21), in če je to ustrezno, iz Uredbe Komisije (ES) št. 1741/2006 (UL L 329, 25.11.2006, str. 7).

(3)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1643/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 7).

(4)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 2051/96 (UL L 274, 26.10.1996, str. 18).

(5)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1731/2006 (UL L 325, 24.11.2006, str. 12).

(6)  Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določi v skladu s postopkom analize iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (UL L 210, 1.8.1986, str. 39).

Izraz „povprečna vsebnost“ se nanaša na količino vzorca iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 765/2002 (UL L 117, 4.5.2002, str. 6). Vzorec je vzet iz dela zadevne serije, ki predstavlja največje tveganje.

(7)  V skladu s členom 33(10) Uredbe (ES) št. 1254/1999, se za izvoz proizvodov, uvoženih iz tretjih držav in znova izvoženih v tretje države, ne dodeljuje nadomestil.

Opomba: Oznake proizvodov in oznake namembne države serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1883/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19).

Druge namembne države:

B00

:

vse namembne države (tretje države, druga ozemlja, oskrba in namembni kraji, ki se štejejo za izvoz iz Skupnosti).

B02

:

B04 in namembni kraj EG.

B03

:

Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, zaloge in oskrba (namembne države iz členov 36 in 45 in, če je ustrezno, iz člena 44 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str.11)).

B04

:

Turčija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Libanon, Sirija, Irak, Iran, Izrael, Zahodni breg/Gaza, Jordanija, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Združeni arabski emirati, Oman, Jemen, Pakistan, Šrilanka, Mjanmar (Burma), Tajska, Vietnam, Indonezija, Filipini, Kitajska, Severna Koreja, Hongkong, Sudan, Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelenortski otoki, Senegal, Gambija, Gvineja Bissau, Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Slonokoščena obala, Gana, Togo, Benin, Nigerija, Kamerun, Srednjeafriška republika, Ekvatorialna Gvineja, Sao Tome in Principe, Gabon, Kongo, Kongo (demokratična republika), Ruanda, Burundi, Sveta Helena in odvisna ozemlja, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somalija, Uganda, Tanzanija, Sejšeli in odvisna ozemlja, Britansko ozemlje v Indijskem oceanu, Mozambik, Mauritius, Komori, Mayotte, Zambija, Malavi, Južna Afrika, Lesoto.


18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 37/2008

z dne 17. januarja 2008

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2007/2008, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1109/2007 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1509/2007 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1109/2007 za tržno leto 2007/2008, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2031/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 43).

(3)  UL L 253, 28.9.2007, str. 5.

(4)  UL L 333, 19.12.2007, str. 70.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 18. januarja 2008

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 38/2008

z dne 17. januarja 2008

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 1529/2007 za podobdobje januar 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1529/2007 z dne 21. decembra 2007 o odprtju in upravljanju uvoznih kvot za riž s poreklom iz držav, ki so del regije CARIFORUM ter čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) (3) in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 1529/2007 je bila za leto 2008 odprta letna uvozna tarifna kvota 187 000 ton riža v protivrednosti oluščenega riža s poreklom iz držav, ki so del regije CARIFORUM (zaporedna številka 09.4219), uvozna tarifna kvota 25 000 ton riža v protivrednosti oluščenega riža s poreklom iz Nizozemskih Antilov in Arube (zaporedna številka 09.4189) in uvozna tarifna kvota 10 000 ton riža v protivrednosti oluščenega riža s poreklom iz najmanj razvitih ČDO (zaporedna številka 09.4190).

(2)

Za kvote iz člena 1(1) in 1(2) Uredbe (ES) št. 1529/2007 je prvo podobdobje mesec januar.

(3)

Iz sporočila v skladu s členom 6(a) Uredbe (ES) št. 1529/2007 izhaja, da zahtevki za kvoto z zaporedno številko 09.4219, predloženi v prvih sedmih dneh meseca januarja 2008 v skladu s členom 2(1) navedene uredbe, zajemajo količino v enakovredni količini oluščenega riža, ki presega razpoložljivo količino. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine za zadevno kvoto, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(4)

Iz zgoraj navedenega sporočila izhaja, da zahtevki za kvoti z zaporednima številkama 09.4189 – 09.4190, predloženi v prvih sedumih dneh meseca januarja 2008 v skladu s členom 2(1) Uredbe (ES) št. 1529/2007, zajemajo količino v enakovredni količini oluščenega riža, ki je manjša od razpoložljive količine.

(5)

Prov tako je treba v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 1529/2007 določiti razpoložljive količine za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž v okviru kvote (kvot) z zaporedno številko 09.4219 iz Uredbe (ES) št. 1529/2007, predloženih v prvih sedmih dneh meseca januarja 2008, se izdajo dovoljenja za zahtevane količine, za katere se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Razpoložljive količine v okviru kvot z zaporednimi številkami 09.4219 – 09.4189 – 09.4190 iz Uredbe (ES) št. 1529/2007 za naslednje kvotno podobdobje so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1). Uredba (ES) št. 1785/2003 bo 1. septembra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(3)  UL L 348, 31.12.2007, str. 155.


PRILOGA

Količine, ki se dodelijo za podobdobje januar 2008, in razpoložljive količine za naslednje podobdobje v skladu z Uredbo (ES) št. 1529/2007

Poreklo/Proizvod

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje januar 2008

Razpoložljive količine za podobdobje maj 2008

(v kg)

Države, ki so del regije CARIFORUM (člen 1(1), točka (a) Uredbe (ES) št. 1529/2007)

09.4219

80,286290 %

62 334 003

oznake KN 1006 razen oznake KN 1006 10 10

 

 

 

ČDO (člen 1(2)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 1529/2007)

 

 

 

oznaka KN 1006

 

 

 

(a)

Nizozemski Antili in Aruba

09.4189

 (2)

15 942 363

(b)

najmanj razvite ČDO

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Koeficient dodelitve se za to podobdobje ne uporablja: Komisiji ni bil predložen noben zahtevek za izdajo dovoljenja.

(2)  Zahtevki zajemajo količine, ki so manjše od razpoložljive količine ali enake razpoložljivi količini: vsi zahtevki so torej sprejemljivi.


18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 39/2008

z dne 17. januarja 2008

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se razlika med cenami v mednarodni trgovini za proizvode, naštete v členih 1(a), (b), (c), (d), (e) in (g) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje zneskov takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, ko so ti proizvodi izvoženi kot blago iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1255/1999.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti vsak mesec.

(4)

Vendar pa pri nekaterih mlečnih proizvodih, izvoženih kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, obstaja nevarnost, da bi bile v primeru vnaprejšnje določitve visokih stopenj nadomestila zaveze, sprejete v zvezi s temi nadomestili, lahko ogrožene. Da bi se izognili tej nevarnosti, je treba sprejeti ustrezne preventivne ukrepe, ne da bi pri tem ovirali sklepanje dolgoročnih pogodb. Določanje posebnih stopenj nadomestil za vnaprejšnje določanje nadomestil za te proizvode bi moralo omogočiti izpolnitev teh dveh ciljev.

(5)

Člen 15(2) Uredbe (ES) št. 1043/2005 določa, da se pri določanju stopnje nadomestila po potrebi upoštevajo proizvodna nadomestila, pomoči ali drugi ukrepi z enakim učinkom, ki se v vseh državah članicah v skladu z uredbo o skupni ureditvi trga za zadevni proizvod uporabljajo za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005, ali enakovredne proizvode.

(6)

Člen 12(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa plačilo pomoči za posneto mleko, pridelano v Skupnosti in predelano v kazein, če tako mleko in iz njega proizveden kazein izpolnjujeta določene pogoje.

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trugu Skupnosti (3), določa, da je treba maslo in smetano industrijskim panogam, ki proizvajajo nekatere vrste blaga, zagotoviti po znižanih cenah.

(8)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in členu 1 Uredbe (ES) št. 1255/1999, izvožene kot blago, navedeno v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1255/1999, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2008

Za Komisijo

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za podjetništvo in industrijo


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1152/2007 (UL L 258, 4.10.2007, str. 3).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1496/2007 (UL L 333, 19.12.2007, str. 3).

(3)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1546/2007 (UL L 337, 21.12.2007, str. 68).


PRILOGA

Stopnje nadomestil od 18. januarja 2008 za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila

Pri vnaprejšnji določitvi nadomestil

Drugo

ex 0402 10 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % (PG 2):

 

 

(a)

Za izvoz blaga iz oznake KN 3501

(b)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe 26 mas. % (PG 3):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki v obliki proizvodov, izenačenih s PG 3, vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, pridobljena v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005

0,00

0,00

(b)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00

ex 0405 10

Maslo, z vsebnostjo maščob 82 mas. % (PG 6):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, izdelana v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

0,00

0,00

(b)

Za izvoz blaga iz oznake KN 2106 90 98, ki vsebuje 40 mas. % ali več mlečne maščobe

0,00

0,00

(c)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00


(1)  Stopnje, določene v tej prilogi, se ne uporabljajo za izvoz

(a)

v tretje države: Andora, Sveti sedež (Vatikanska mestna država), Lihtenštajn, Združene države Amerike ter za blago iz preglednic I in II Protokola 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo;

(b)

na ozemlje držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Ceuta, Melilla, občini Livigno in Campione d'Italia, otok Helgoland, Grenlandija, Ferski otoki in območja Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora;

(c)

Evropska ozemlja, za zunanje odnose katerih je odgovorna država članica in niso del carinskega območja Skupnosti: Gibraltar.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/28


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. novembra 2007

o odobritvi dokisanja grozdnega mošta in vina za vinsko leto 2007/2008 iz avstrijske vinorodne cone B

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5615)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(2008/58/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 46(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izjemni vremenski pogoji v obdobju zorenja grozdja v avstrijski vinorodni coni B so povzročili znatno in trajno zmanjšanje kislosti grozdja in grozdnega mošta. Posebni vremenski pogoji na avstrijskem ozemlju poleti leta 2007 so podobni vremenskim pogojem, ki so značilni za južnejša vinorodna območja.

(2)

Celotna stopnja kislosti zrelega obranega grozdja na zadevnih območjih je nenavadno nizka in neprimerna za dobro vinifikacijo in zadovoljivo hranjenje vina.

(3)

Zato bi se moralo Avstriji za letino 2007 dovoliti dokisanje grozdnega mošta in vina iz cone B pod pogoji iz točk 2, 3, in 7 dela E Priloge V k Uredbi (ES) št. 1493/1999.

(4)

Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od točke 1(a) dela E Priloge V k Uredbi (ES) št. 1493/1999 Avstrija lahko dovoli dokisanje grozdnega mošta in vina iz letine 2007 v vinorodni coni B pod pogoji iz točk 2, 3, in 7 dela E navedene priloge.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Avstrijo.

V Bruslju, 26. novembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).


18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/29


SKLEP KOMISIJE

z dne 18. decembra 2007

o prilagoditvi korekcijskih faktorjev, ki se uporabljajo s 1. avgustom 2006, 1. septembrom 2006, 1. oktobrom 2006, 1. novembrom 2006, 1. decembrom 2006 in 1. januarjem 2007 za osebne prejemke uradnikov, začasnega osebja in pogodbenega osebja Evropskih skupnosti, ki delajo v tretjih državah, ter nekaterih uradnikov, zaposlenih v dveh novih državah članicah za obdobje največ devetnajst mesecev po pristopu dveh novih držav članic

(2008/59/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev, ki se uporabljajo za druge uslužbence teh Skupnosti, določenih z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), in zlasti z drugim pododstavkom člena 13 Priloge X k tej uredbi,

ob upoštevanju Pristopne pogodbe dveh novih držav članic in zlasti člena 33(4) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 453/2007 (2) so bili v skladu s prvim pododstavkom člena 13 Priloge X h Kadrovskim predpisom določeni korekcijski faktorji, ki se od 1. julija 2006 uporabljajo za osebne prejemke, izplačane uradnikom, pogodbenemu osebju in začasnemu osebju Evropskih skupnosti, napotenim v tretje države, ter nekaterim uradnikom, zaposlenim v dveh novih državah članicah za obdobje največ devetnajst mesecev po pristopu, v valuti države napotitve.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 13 Priloge X h Kadrovskim predpisom je treba s 1. avgustom 2006, 1. septembrom 2006, 1. oktobrom 2006, 1. novembrom 2006, 1. decembrom 2006 in 1. januarjem 2007 prilagoditi nekatere od teh korekcijskih faktorjev, potem ko se je v določenih tretjih državah, ob upoštevanju statističnih podatkov, ki so na voljo Komisiji, razlika med življenjskimi stroški, izmerjena na podlagi korekcijskega faktorja in ustreznega menjalnega tečaja, povečala za več kot 5 % od zadnje določitve ali prilagoditve korekcijskih faktorjev –

SKLENILA:

Edini člen

S 1. avgustom 2006, 1. septembrom 2006, 1. oktobrom 2006, 1. novembrom 2006, 1. decembrom 2006 in 1. januarjem 2007 se korekcijski faktorji, ki se uporabljajo za osebne prejemke, izplačane v valuti države napotitve uradnikom, pogodbenemu osebju in začasnemu osebju Evropskih skupnosti, napotenim v tretje države, ter nekaterim uradnikom, zaposlenim v dveh novih državah članicah za obdobje največ devetnajst mesecev po pristopu, prilagodijo, kot je navedeno v Prilogi.

Menjalni tečaji, ki se uporabljajo za izračun teh osebnih prejemkov, so tisti, ki so določeni v skladu z izvedbenimi določbami finančne uredbe in ustrezajo datumu iz prvega pododstavka.

V Bruslju, 18. decembra 2007

Za Komisijo

Benita FERRERO-WALDNER

Članica Komisije


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 337/2007 (UL L 90, 30.3.2007, str. 1).

(2)  UL L 109, 26.4.2007, str. 1.


PRILOGA

Kraj napotitve

Korekcijski faktorji avgust 2006

Lesoto

68,3

Madagaskar

76,9

Mozambik

76,4

Zimbabve

60,1


Kraj napotitve

Korekcijski faktorji september 2006

Senegal

85,5

Jemen

71,9

Zimbabve

71,4


Kraj napotitve

Korekcijski faktorji oktober 2006

Brazilija

79,3

Gvineja

55,8

Nepal

72,4

Demokratična republika Kongo

122,8

Zimbabve

82,6


Kraj napotitve

Korekcijski faktorji november 2006

Alžirija

91,4

Armenija

122,5

Indonezija

89,8

Republika Moldavija

55,8

Demokratična republika Kongo

125,6

Sudan

57,6

Zimbabve

95,1


Kraj napotitve

Korekcijski faktorji december 2006

Argentina

50,7

Čile

72,4

Salomonovi otoki

89,1

Demokratična republika Kongo

127,1

Ruanda

89,6

Ukrajina

106,5

Venezuela

60,9

Zimbabve

102,4


Kraj napotitve

Korekcijski faktorji januar 2007

Bangladeš

47,1

Bocvana

63,3

Brazilija

83,9

Burkina Faso

94,9

Džibuti

96,8

Eritreja

49,5

Etiopija

88,1

Gambija

58,6

Gruzija

99,8

Gvineja

52,3

Jamajka

90,2

Malavi

70,8

Maroko

91,1

Mauritius

65,7

Mehika

73,7

Mozambik

76,1

Pakistan

53,5

Svazi

56,8

Tanzanija

59,5

Jemen

74,5

Zimbabve

114,9


18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/32


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. decembra 2007

o spremembi Sklepa 2003/548/ES glede črtanja nekaterih vrst zakupljenih vodov iz minimalnega nabora zakupljenih vodov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6635)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/60/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (Okvirna direktiva) (1) in zlasti člena 17(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (2) in zlasti člena 18(3) Direktive,

po posvetovanju z Odborom za komunikacije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 24. julija 2003 sprejela Sklep 2003/548/ES z dne 24. julija 2003 o minimalnem naboru zakupljenih vodov z usklajenimi značilnostmi in pripadajočimi standardi iz člena 18 Direktive o univerzalnih storitvah (3). Ta minimalni nabor vključuje dve vrsti analognih zakupljenih vodov in tri vrste digitalnih zakupljenih vodov s hitrostmi do 2 048 kbit/s.

(2)

Zaradi razprostranjenega prehajanja na novo arhitekturo omrežij analogne vrste zakupljenih vodov niso več tehnološko pomembne. Na povečano povpraševanje po digitalnih zakupljenih vodih za hitre povezave nad 2 048 kbit/s se trg ustrezno odziva. Javno posvetovanje je pokazalo, da ima črtanje petih vrst zakupljenih vodov iz sedanjega minimalnega nabora široko podporo držav članic, industrijskih združenj in zainteresiranih strani.

(3)

Člen 18(3) Direktive o univerzalni storitvi določa, da lahko Komisija nekatere vrste zakupljenih vodov črta iz minimalnega nabora.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za komunikacije –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Seznam „Določitev minimalnega nabora zakupljenih vodov z usklajenimi značilnostmi in pripadajočimi standardi“ se črta iz Priloge k Sklepu 2003/548/ES.

Člen 2

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 108, 24.4.2002, str. 33. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 717/2007 (UL L 171, 29.6.2007, str. 32).

(2)  UL L 108, 24.4.2002, str. 51.

(3)  UL L 186, 25.7.2003, str. 43.


18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/33


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. januarja 2008

o spremembi Priloge II k Odločbi Sveta 79/542/EGS glede uvoza govejega mesa iz Brazilije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 28)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/61/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti člena 8(1) in (4) ter člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 79/542/EGS z dne 21. decembra 1979 o seznamu tretjih držav ali delov tretjih držav ter o določitvi pogojev za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo ter za izdajo veterinarskih spričeval za uvoz v Skupnost nekaterih živih živali in njihovega svežega mesa (2) določa, da mora uvoz navedenih živali in mesa izpolnjevati zahteve, določene v ustreznih obrazcih spričeval iz navedene odločbe.

(2)

Misije, ki jih je Komisija opravila v Braziliji od leta 2003, so ugotovile pomanjkljivosti glede zahtev za uvoz govejega mesa v Skupnost. Brazilija je obravnavala nekatere pomanjkljivosti, vendar so nedavne misije Komisije ugotovile resnejša neizpolnjevanja zahtev glede registracije gospodarstev, identifikacije živali in nadzora premikov ter neupoštevanje prejšnjih zavez za sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov.

(3)

Varen uvoz bo možno dovoliti le, če se okrepi nadzor in pregled gospodarstev, s katerih izvirajo živali, primerne za uvoz, in če Brazilija oblikuje začasen seznam takšnih odobrenih gospodarstev, za katere so predložena jamstva, da v celoti izpolnjujejo zahteve za uvoz svežega izkoščenega in zorjenega govejega mesa v Skupnost, ki se nadzira in pregleduje in za katerega so Komisiji na voljo popolna poročila o nadzoru.

(4)

Službe Komisije izvajajo preglede v okviru delovanja Urada za prehrano in veterinarstvo v tretjih državah, da preverijo, ali navedena gospodarstva izpolnjujejo zahteve za uvoz v Evropsko unijo.

(5)

Začasni seznam gospodarstev se lahko pregleda glede na rezultate teh pregledov in po obvestitvi Komisije. Navedeni seznam odobrenih gospodarstev se da na voljo javnosti za namene obveščanja na integriranem računalniškem veterinarskem sistemu Komisije TRACES.

(6)

Na seznamu tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz svežega mesa v Skupnost, iz dela 1 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS je treba določiti, da je v Skupnost dovoljen uvoz le svežega izkoščenega in zorjenega govejega mesa živali, ki so bile zaklane po datumu začetka veljavnosti te odločbe, in za katerega lahko odobrena gospodarstva jamčijo, da izpolnjujejo nove zahteve. Hkrati je primerno popraviti napake v navedeni razpredelnici.

(7)

Zato je treba ustrezno spremeniti seznam tretjih držav iz dela 1 Priloge II in obrazec spričevala „BOV“ iz dela 2 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS.

(8)

Da se preprečijo ovire v trgovini, je treba za uvoz v Skupnost za določeno obdobje dovoliti pošiljke svežega izkoščenega in zorjenega govejega mesa, odobrenega in odpremljenega pred začetkom veljavnost te odločbe.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Na seznamu tretjih držav iz dela 1 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS se vrstica za območje „BR-Brazilija“ nadomesti z naslednjim:

BR – Brazilija

„BR-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

 

 

BR-1

Del zvezne države Minas Gerais (razen regijskih okrožij Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas in Bambuí);

Zvezna država Espíritu Santo;

Zvezna država Goias;

del zvezne države Mato Gross, vključno z območnimi enotami:

Cuiaba (razen občin San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone in Barão de Melgaço),

Caceres (razen občine Caceres),

Lucas do Rio Verde,

Rondonopolis (razen občine Itiquiora),

Barra do Garça,

Barra do Burgres;

Zvezna država Rio Grande do Sul

BOV

A in H

1

 

31. januar 2008

BR-2

Zvezna država Santa Catarina

BOV

A in H

1

 

31. januar 2008“

Člen 2

V obrazcu veterinarskega spričevala „BOV“ iz dela 2 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS:

1.

se oddelek 10.3 nadomesti z naslednjim:

„10.3

pridobljeno iz živali, ki prihajajo z gospodarstev:

(a) na katerih nobena izmed živali ni bila cepljena proti [slinavki in parkljevki ali] (12) goveji kugi, in

(5) bodisi [(b) na teh gospodarstvih in na gospodarstvih v obsegu 10 km ni bilo nobenega primera/izbruha slinavke in parkljevke ali goveje kuge v predhodnih 30 dneh,]

(5) (13) ali [(b) na katerih ni uradne prepovedi iz zdravstvenih razlogov živali ter na teh gospodarstvih in na gospodarstvih v obsegu 25 km ni bilo nobenega primera/izbruha slinavke in parkljevke ali goveje kuge v predhodnih 60 dneh in

(c) na katerih so ostale vsaj 40 dni, preden so bile neposredno odpremljene v klavnico;]

(5) (18) [(d) na katera niso sprejeli živali iz neodobrenih območij ES v predhodnih 3 mesecih;

(e) na katerih so živali identificirane in registrirane v nacionalne sisteme za identifikacijo in potrjevanje porekla govedi;

(f) ki so po pozitivnem rezultatu pregleda pristojnih organov in uradnem poročilu uvrščena na seznam odobrenih gospodarstev v sistemu TRACES (19) in na katerih pristojni organi redno izvajajo preglede, da zagotavljajo izpolnjevanje ustreznih določb iz te odločbe;]

(5) (14) ali [(b) na katerih ni uradne prepovedi iz zdravstvenih razlogov živali ter na teh gospodarstvih in na gospodarstvih v obsegu 10 km ni bilo nobenega primera/izbruha slinavke in parkljevke ali goveje kuge v predhodnih 12 mesecih in

(c) na katerih so ostale vsaj 40 dni, preden so bile neposredno odpremljene v klavnico;]“

2.

za opombo (18) za vstavi naslednja opomba (19):

„(19)

Pristojni organ redno pregleduje in posodablja seznam odobrenih gospodarstev, ki ga je sam oblikoval. Komisija bo zagotovila, da bo ta seznam odobrenih gospodarstev na voljo javnosti za namene obveščanja v okviru njenega integriranega računalniškega veterinarskega sistema (TRACES).“

Člen 3

Pošiljke svežega izkoščenega in zorjenega govejega mesa, za katerega so bila izdana veterinarska spričevala v skladu s Odločbo 79/542/EGS, pred spremembo te odločbe in z datumom izdaje pred 31. januarjem 2008, in so bile takrat na poti v Skupnost, se lahko uvozijo v Skupnost do 15. marca 2008.

Člen 4

Ta odločba se uporablja od 31. januarja 2008.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. januarja 2008

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 18, 23.1.2002, str. 11.

(2)  UL L 146, 14.6.1979, str. 15. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/736/ES (UL L 296, 15.11.2007, str. 29).