ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 13

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
16. januar 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 26/2008 z dne 15. januarja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 27/2008 z dne 15. januarja 2008 o odprtju in upravljanju določenih letnih tarifnih kvot za izdelke, zajete v tarifnih oznakah KN 07141091, 07141099, 07149011 in 07149019 s poreklom iz določenih tretjih držav, razen Tajske (Kodificirana različica)

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 28/2008 z dne 15. januarja 2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. januarja 2008

15

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/49/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 12. decembra 2007 o izvajanju informacijskega sistema za notranji trg (IMI) v zvezi z varstvom osebnih podatkov (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6306)  ( 1 )

18

 

 

2008/50/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 13. decembra 2007 o določitvi podrobnih pravil o uporabi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi določb Aarhuške konvencije glede zahtev za notranjo revizijo upravnih aktov

24

 

 

2008/51/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 20. decembra 2007 o dodelitvi dodatnih dni na morju Belgiji v conah ICES IIa (vode ES), IV in VIId (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6541)

27

 

 

2008/52/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 20. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2004/452/ES o določitvi seznama organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6554)  ( 1 )

29

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

16.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 26/2008

z dne 15. januarja 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. januarja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 15. januarja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

142,5

MA

51,6

TN

129,8

TR

106,9

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

187,5

MA

61,3

TR

104,9

ZZ

117,9

0709 90 70

MA

95,0

TR

128,6

ZZ

111,8

0709 90 80

EG

158,5

ZZ

158,5

0805 10 20

EG

52,6

IL

49,6

MA

65,6

TN

53,8

TR

83,3

ZA

52,9

ZZ

59,6

0805 20 10

MA

109,7

TR

101,8

ZZ

105,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,7

IL

106,1

JM

110,1

PK

42,8

TR

80,2

ZZ

79,8

0805 50 10

EG

86,2

IL

139,9

TR

120,5

ZA

54,7

ZZ

100,3

0808 10 80

CA

96,2

CN

80,7

MK

37,5

TR

118,1

US

111,8

ZA

59,7

ZZ

84,0

0808 20 50

CN

79,0

US

109,2

ZZ

94,1


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


16.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 27/2008

z dne 15. januarja 2008

o odprtju in upravljanju določenih letnih tarifnih kvot za izdelke, zajete v tarifnih oznakah KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 in 0714 90 19 s poreklom iz določenih tretjih držav, razen Tajske

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v Seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV:6 GATT (1) in zlasti člena 1(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2449/96 z dne 18. decembra 1996 o odprtju in upravljanju določenih letnih tarifnih kvot za izdelke, zajete v tarifnih oznakah KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 in 0714 90 19 s poreklom iz določenih tretjih držav, razen Tajske (2), je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Skupnost se je v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO) zavezala, da odpre določene letne tarifne kvote za izdelke, zajete v tarifnih oznakah KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 in 0714 90 19 s poreklom iz Indonezije, Ljudske republike Kitajske, iz drugih pogodbenic WTO, razen Tajske, in iz nekaterih drugih držav, ki niso članice WTO. Po teh kvotah je carina omejena na 6 % ad valorem. Te kvote naj bi se odprle na večletni osnovi, upravljala pa jih bo Komisija.

(3)

Vzdrževati je treba sistem upravljanja, ki zagotavlja, da se pod temi kvotami lahko uvozijo samo izdelki s poreklom iz Indonezije in Kitajske. Zato je treba še dalje pri izdaji uvoznih dovoljenj zahtevati predložitev izvoznih dovoljenj, ki jih izdajajo organi teh dveh držav in katerih vzorci so bili poslani Komisiji. Pri izdelkih s poreklom iz Vietnama je, v skladu z večletno prakso, vlogam za izdajo uvoznih dovoljenj poleg ostalih veljavnih določb potrebno predložiti potrdilo, izdano na zahtevo države izvoznice.

(4)

Uvozi zadevnih izdelkov v Skupnost se že tradicionalno upravljajo na osnovi koledarskega leta, zato je treba ta sistem ohraniti.

(5)

Pri uvozu izdelkov, zajetih v tarifnih oznakah KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 in 0714 90 19, se zahteva predložitev uvoznega dovoljenja, za katerega so skupna podrobna pravila uporabe določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1291/2000 (4). Uredba Komisije (ES) št. 1342/2003 (5) določa posebna podrobna pravila za uporabo sistema dovoljenj za žita in riž.

(6)

Uporabiti je treba običajna dodatna pravila za upravljanje teh kvot, še zlasti glede predložitve vlog, izdaje dovoljenj in spremljanja uvozov.

(7)

Potrditi je treba zlasti poreklo izdelkov z izdajo uvoznih dovoljenj ob predložitvi potrdil o poreklu, ki jih izdajo zadevne države. Potrdil o poreklu naj ne bi zahtevali za izdelke s poreklom iz Kitajske.

(8)

Zaradi ustreznega upravljanja zadevnih uvoznih dogovorov vloge za izdajo dovoljenj ne smejo zajemati količin, ki presegajo količine, navedene na dokumentu, ki potrjuje natovarjanje in pošiljanje v Skupnost. V nekaterih primerih je treba predpisati tudi največjo količino na eno vlogo in je treba določiti, da ne sme vloga v nobenem primeru zajemati količine, višje od tiste, za katero obstaja zgoraj navedeno dokazilo.

(9)

V primerih, ko raztovorjene količine rahlo presegajo količine, zapisane v uvoznem dovoljenju, je treba sprejeti ukrepe za zagotovitev sprostitve dodatnih količin v prosti promet, če lahko država porekla izdelkov zagotovi izvedbo formalnosti, predvidenih v ta namen. Kaže, da Indonezija in Kitajska izpolnjujeta te pogoje.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

KVOTE

Člen 1

Od 1. januarja 1997 se odprejo naslednje letne tarifne kvote za uvoze izdelkov, zajetih v tarifnih oznakah KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 in 0714 90 19 pri 6 % carinski stopnji ad valorem:

(a)

kvota 825 000 ton za zadevne izdelke s poreklom iz Indonezije;

(b)

kvota 350 000 ton za zadevne izdelke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (Kitajska);

(c)

kvota 145 590 ton za zadevne izdelke s poreklom iz ostalih držav članic Svetovne trgovinske organizacije (WTO), razen Tajske;

(d)

kvota 32 000 ton za zadevne izdelke s poreklom iz drugih držav, ki niso članice WTO, od katerih je 2 000 ton rezerviranih za uvoz izdelkov, ki se uporabljajo za človeško prehrano, v izvirnem pakiranju z neto težo, ki ne presega 28 kilogramov, svežih ter celih ali brez kože ter zamrznjenih, narezanih ali ne.

Kvote iz točk (a), (b) in (c) imajo zaporedne številke 09.4009, 09.4010 in 09.4011.

Kvoti iz točke (d) se ustrezno dodelita zaporedni številki 09.4021 in 09.4012 za del kvote, rezervirane za uvoz izdelkov, ki se uporabljajo za človeško prehrano (2 000 ton), ter za drugi del kvote, ki ni rezervirana (30 000 ton).

Če v tej uredbi ni drugače določeno, se uporabljajo določbe uredb (ES) št. 1291/2000, (ES) št. 1342/2003 in Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 (6).

Člen 2

Glede na sprostitev izdelkov iz člena 1 v prosti promet se vloge za uvozna dovoljenja vložijo v kateri koli državi članici in izdana dovoljenja veljajo v vsej Skupnosti.

Člen 3

1.   Vloge za uvozna dovoljenja so sprejemljiva, če:

(a)

jim je priložen izvirnik potrdila, ki so ga sestavili pristojni organi zadevne države, ki potrjuje poreklo blaga v skladu z vzorcem iz Priloge I. Vendar tako potrdilo ni nujno za uvoz izdelkov s poreklom iz Kitajske, navedenih v členu 1(1)(b);

(b)

jim je priloženo dokazilo, v obliki izvoda enotnega tovornega lista, da je bilo blago natovorjeno v tretji državi porekla in prepeljano v Skupnost s plovilom, navedenim v vlogi, in kjer tretja država nima neposrednega dostopa do morja, je predložen tudi mednarodni tovorni list, ki potrjuje prevoz blaga iz države izvora do odpremnega pristanišča;

(c)

je za izdelke s poreklom iz Indonezije in Kitajske priloženo ustrezno izvozno dovoljenje iz Poglavja II, ki ga izdajo organi, izpolnjeno v skladu z vzorcema iz Prilog II in III. Izvirnike teh dovoljenj obdržijo organi, ki so jih izdali. Vendar v primerih, kjer vloge za uvozna dovoljenja pokrivajo samo del količine, navedene na izvoznem dovoljenju, organ izdajatelj navede na izvirniku količino, za katero je bil izvirnik uporabljen, in ga po žigosanju vrne zadevni stranki. Za namen izdaje uvoznih dovoljenj se upošteva samo količina iz oddelka 7 izvoznih dovoljenj za izvoze iz Indonezije in iz oddelka 9 za izvoze iz Kitajske;

(d)

se nanašajo na količino, ki ne presega količine, označene na dokumentih iz točk (a), (b) in (c).

2.   Vloge za uvozna dovoljenja, predložena za sprostitev v prosti promet izdelkov, namenjenih za prehrano ljudi, zajetih v tarifnih oznakah KN 0714 10 91 in 0714 90 11, se ne smejo nanašati na količino, ki presega 150 ton na zainteresirano stranko, ki deluje za lasten račun.

POGLAVJE II

IZVOZNA DOVOLJENJA

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja, ki jih izdajo organi Indonezije in Kitajske, se tiskajo v angleškem jeziku.

2.   Izvirnik in izvodi se izpolnijo s pisalnim strojem ali ročno. V slednjem primeru se izpolnijo s črnilom in velikimi tiskanimi črkami.

3.   Vsako izvozno dovoljenje vsebuje vnaprej natiskano zaporedno številko. Na zgornjem delu se nahaja številka dovoljenja. Izvodi imajo isto številko kot izvirnik.

Člen 5

1.   Izvozna dovoljenja veljajo 120 dni od dne izdaje. Dan izdaje dovoljenja šteje kot del obdobja veljavnosti dovoljenja.

Izvozna dovoljenja niso veljavna, če oddelki niso pravilno izpolnjeni in overjeni, kot je določeno na njih. Količine morajo biti podane v besedah in številkah.

2.   Izvozna dovoljenja se ustrezno overijo, kjer vsebujejo dan izdaje, žig organa, ki jih je izdal, in podpis pooblaščenih oseb.

POGLAVJE III

UVOZNA DOVOLJENJA

Člen 6

Vloge za dovoljenja in dovoljenja navajajo:

(a)

v oddelku 8 tretjo državo, katere poreklo ima zadevni izdelek.

Uvoz iz te države je obvezen.

(b)

v okencu 24 eno od navedb v Prilogi IV;

(c)

v oddelku 20 ime plovila, s katerim se prevaža ali se je prevažalo blago v Skupnost; številko predloženega potrdila o poreklu in za izdelke s poreklom v Indoneziji ali Kitajski številko in dan indonezijskega ali kitajskega izvoznega dovoljenja.

Člen 7

1.   Ne glede na člen 12 Uredbe (ES) št. 1342/2003 znaša varščina za uvozna dovoljenja 20 EUR za tono.

Vendar znaša varščina za izdelke s poreklom iz Kitajske 5 EUR za tono.

2.   Če je na podlagi člena 8(4) količina, za katero je izdano dovoljenje, nižja od količine, za katero je bila vložena vloga, se sprosti varščina, ki ustreza razliki.

3.   Četrta alinea člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se ne uporablja.

Člen 8

1.   Vloge za dovoljenja se vložijo pri pristojnih organih držav članic vsak teden od ponedeljka do srede do 13 ure.

Prvi dan v vsakem letu, na katerega se lahko vložijo vloge, je prvi delovni dan v januarju.

2.   Za izdelke s poreklom iz Indonezije ali Kitajske se lahko vloge za dovoljenja nanašajo na uvoze, ki bodo opravljeni v naslednjem letu, če se predložijo decembra na osnovi izvoznega dovoljenja, ki so ga za zadevno leto izdali indonezijski ali kitajski organi.

3.   Države članice uradno obvestijo Komisijo, s teleksom ali faksom, naslednji dan po vložitvi vlog in najkasneje do 13 ure v četrtek, ki sledi roku za vložitev, določenem v prvem pododstavku odstavka 1, o naslednjih podatkih za vsako vlogo:

(a)

skupne količine, na katere se nanašajo vloge za dovoljenja, po poreklu in oznaki izdelka;

(b)

številka predloženega potrdila o poreklu in skupna količina, vnesena v izvirnik dokumenta ali v izpisek;

(c)

številka izvoznega dovoljenja, ki so ga izdali indonezijski ali kitajski organi, in zadevne količine ter ime plovila.

4.   Uvozno dovoljenje se izda četrti delovni dan po sporočilu iz tretjega odstavka.

5.   Uvozna potrdila za izdelke s poreklom iz Indonezije ali Kitajske, v zvezi s katerimi so vloge vložene v decembru za naslednje leto, se ne izdajo pred prvim delovnim dnem v januarju zadevnega leta.

Člen 9

Ob upoštevanju člena 10(2) te uredbe in ne glede na člen 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000 količina, sproščena v prosti promet, ne sme preseči količine, navedene v oddelkih 17 in 18 uvoznega dovoljenja; v ta namen se v oddelek 19 dovoljenja vnese številka 0.

Člen 10

1.   Kjer se za izdelke s poreklom iz Indonezije ugotovi, da so dejansko raztovorjene količine v dani pošiljki višje od celotne količine na uvoznem dovoljenju (dovoljenjih), izdanem za to pošiljko, pristojni organi, ki so izdali zadevno uvozno dovoljenje ali dovoljenja, na zahtevo uvoznika čim prej elektronsko sporočijo Komisiji za vsak primer posebej številko ali številke indonezijskih izvoznih dovoljenj, številko ali številke uvoznih dovoljenj, zadevno presežno količino in ime plovila.

Komisija vzpostavi stike z indonezijskimi organi, da se lahko izdajo nova izvozna dovoljenja. Do njihove priprave se presežnih količin ne sme sprostiti v prosti promet, dokler se ne predložijo nova uvozna dovoljenja za te količine. Nova uvozna dovoljenja se izdajo pod pogoji, določenimi v členu 8.

2.   Vendar ne glede na odstavek 1, kjer raztovorjene količine ne presegajo za več kot 2 % količin iz uvoznih dovoljenjih, izdanih glede na dodeljena izvozna dovoljenja za zadevno plovilo, pristojni organi države članice, kjer se bo blago sprostilo v prosti promet, na zahtevo uvoznika odobrijo sprostitev presežnih količin v prosti promet, pod pogojem, da uvoznik plača carino, omejeno na 6 % ad valorem, in položi varščino v višini, ki je enaka razliki med polno carino in plačano carino.

Komisija ob prejemu podatkov iz prvega pododstavka odstavka 1 vzpostavi stik z indonezijskimi organi glede izdaje novih izvoznih dovoljenj.

Varščina se sprosti ob predložitvi dodatnega uvoznega dovoljenja za presežne zadevne količine pristojnim organom držav članic, kjer se bo blago sprostilo v prosti promet. Pri vlogi za to dovoljenje ni potrebno položiti varščine za dovoljenje, kot je predvideno v členu 15 (2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 in členu 7 te uredbe. Taka dovoljenja se izdajo pod pogoji iz člena 8 te uredbe in ob predložitvi enega ali več izvoznih dovoljenj, ki so jih izdali indonezijski organi za zadevne presežne količine. V oddelek 20 dodatnih uvoznih dovoljenj se vpiše eno od navedb iz Priloge V.

Varščina zapade za količine, za katere v štirih mesecih od datuma sprejema izjave za sprostitev v prosti promet iz prvega pododstavka ni bilo predloženo dodatno uvozno dovoljenje, razen v primeru višje sile.

Ko pristojni organ ob sprostitvi varščine izdela in žigosa dodatno uvozno dovoljenje, se dovoljenje v najkrajšem možnem času vrne organu.

3.   Uporaba odstavkov 1 in 2 ne sme povzročiti uvoza količin blaga, ki presega celotno kvoto, določeno za leto. Če je po izdaji dodatnih uvoznih dovoljenj ugotovljeno, da je bila celotna kvota presežena, se količina iz dodatnega dovoljenja odšteje od celotne kvote, določene za naslednje leto.

Člen 11

Količine proizvodov, za katere je bilo izdano vsako uvozno dovoljenje, se odštejejo od celotne kvote za leto izdaje teh dovoljenj.

Dovoljenja, izdana v skladu s to uredbo, veljajo v vsej Skupnosti 60 dni od dejanskega datuma izdaje v smislu člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

Vendar dovoljenja, izdana za izdelke s poreklom iz Indonezije ali Kitajske, veljajo do zadnjega dne veljavnosti izvoznega dovoljenja plus 30 dni.

Uvozna dovoljenja ne veljajo po 31. decembru leta izdaje.

Člen 12

Uredba (ES) št. 2449/96 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi VII.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. januarja 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(2)  UL L 333, 21.12.1996, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1884/2006 (UL L 364, 20.12.2006, str. 44).

(3)  Glej Prilogo VI.

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(5)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1996/2006 (UL L 398, 30.12.2006, str. 1).

(6)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.


PRILOGA I

Image


PRILOGA II

Image


PRILOGA III

Image


PRILOGA IV

Vnosi iz člena 6, točka (b)

:

v bolgarščini

:

Мита, ограничени до 6 % ad valorem (Регламент (ЕО) № 27/2008),

:

v španščini

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 27/2008],

:

v češčini

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 27/2008),

:

v danščini

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 27/2008),

:

v nemščini

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 27/2008),

:

v estonščini

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 27/2008),

:

v grščini

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2008],

:

v angleščini

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 27/2008),

:

v francoščini

:

Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 27/2008],

:

v italijanščini

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 27/2008],

:

v latvijščini

:

Muitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 27/2008),

:

v litovščini

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 27/2008),

:

v madžarščini

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (27/2008/EK rendelet),

:

v malteščini

:

Dazji doganali limitati għal 6 % ad valorem (Regolament (KE) Nru 27/2008),

:

v nizozemščini

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 27/2008),

:

v poljščini

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 27/2008),

:

v portugalščini

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 27/2008],

:

v romunščini

:

Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem [Regulamentul (CE) nr. 27/2008],

:

v slovaščini

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem [nariadenie (ES) č. 27/2008],

:

v slovenščini

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 27/2008),

:

v finščini

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 27/2008),

:

v švedščini

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 27/2008).


PRILOGA V

Vnosti iz člena 10(2)(3)

:

v bolgarščini

:

Допълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 27/2008,

:

v španščini

:

Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 27/2008,

:

v češčini

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 27/2008,

:

v danščini

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 27/2008, artikel 10, stk. 2,

:

v nemščini

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 27/2008,

:

v estonščini

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 27/2008 artikli 10 lõige 2,

:

v grščini

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2008,

:

v angleščini

:

Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 27/2008,

:

v francoščini

:

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 27/2008, article 10, paragraphe 2,

:

v italijanščini

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 27/2008, articolo 10, paragrafo 2,

:

v latvijščini

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 27/2008 10. panta 2. punkts,

:

v litovščini

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 27/2008 10 straipsnio 2 dalis,

:

v madžarščini

:

Kiegészítő engedély, 27/2008/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés,

:

v malteščini

:

Liċenzja għal kwantità addizzjonali, Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 27/2008,

:

v nizozemščini

:

Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 27/2008,

:

v poljščini

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 27/2008 art. 10 ust. 2,

:

v portugalščini

:

Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 27/2008,

:

v romunščini

:

Licență complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 27/2008,

:

v slovaščini

:

Dodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 27/2008,

:

v slovenščini

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 27/2008,

:

v finščini

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 27/2008 10 artiklan 2 kohta,

:

v švedščini

:

Kompletterande licens, artikel 10,2 i förordning (EG) nr 27/2008.


PRILOGA VI

Razveljavljena uredba s svojimi zaporednimi spremembami

Uredba Komisije (ES) št. 2449/96

(UL L 333, 21.12.1996, str. 14).

 

Uredba Komisije (ES) št. 2780/1999

(UL L 334, 28.12.1999, str. 20).

 

Uredba Komisije (ES) št. 777/2004

(UL L 123, 27.4.2004, str. 50).

samo člen 8

Uredba Komisije (ES) št. 1884/2006

(UL L 364, 20.12.2006, str. 44).

samo člen 2


PRILOGA VII

Primerjalna tabela

Uredba (ES) št. 2449/96

Ta uredba

Člen 1, prvi pododstavek, uvodni stavek

Člen 1(1), uvodni stavek

Člen 1 prvi pododstavek, točka 1

Člen 1, prvi pododstavek, točka (a)

Člen 1, prvi pododstavek, točka 2

Člen 1 prvi pododstavek, točka (c)

Člen 1, prvi pododstavek, točka 3

Člen 1 prvi pododstavek, točka (b)

Člen 1, prvi pododstavek, točka 4

Člen 1 prvi pododstavek, točka (d)

Člen 1, prvi, drugi, tretji in četrti pododstavek

Člen 1, prvi, drugi tretji in četrti pododstavek

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Člen 10(1)

Člen 10(1)

Člen 10(2), prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 10(2), prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 10(2), alinee

Člen 10(2), četrta in peta alinea

Člen 10(2), četrta in peta alinea

Člen 10(3)

Člen 10(3)

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Člen 12

Člen 13

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga III

Priloga IV

Priloga IV

Priloga V

Priloga V

Priloga VI

Priloga VII


16.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 28/2008

z dne 15. januarja 2008

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. januarja 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da je uvozna dajatev za proizvode pod oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, povečani za 55 %, minus cif uvozna cena zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz Skupne carinske tarife.

(2)

Člen 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 2 navedenega člena za zadevne proizvode določijo redne reprezentativne cif uvozne cene.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode iz oznak KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni cif uvozni ceni v skladu z metodo iz člena 4 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 16. januarja 2008.

(5)

Vendar je v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2008 z dne 20. decembra 2007 o začasni opustitvi uvoznih carin za nekatera žita v tržnem letu 2007/2008 (3) uporaba nekaterih dajatev, ki jih določa ta uredba, začasno ustavljena –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z dnem 16. januarja 2008 se uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določijo v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. januarja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 735/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 6). Uredba (ES) št. 1784/2003 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1816/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 5).

(3)  UL L 1, 4.1.2008, str. 1.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, ki se uporabljajo od 16. januarja 2008

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00 (3)

srednje kakovosti

0,00 (3)

nizke kakovosti

0,00 (3)

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00 (3)

1002 00 00

0,00 (3)

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

0,00

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

0,00 (3)

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00 (3)


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.

(3)  V skladu z Uredbo (ES) št. 1/2008 je uporaba te dajatve začasno ustavljena.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

2.1.2008-14.1.2008

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minneapolis

Chicago

Kotacija

278,42

127,62

Cena FOB ZDA

466,64

456,64

436,64

187,87

Premija za Zaliv

32,55

14,25

Premija za Velika jezera

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

51,89 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

47,07 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

16.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/18


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. decembra 2007

o izvajanju informacijskega sistema za notranji trg (IMI) v zvezi z varstvom osebnih podatkov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6306)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/49/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa 2004/387/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o interoperabilnem zagotavljanju vseevropskih e-vladnih storitev javnim upravam, podjetjem in državljanom (IDABC) (1) in zlasti člena 4 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dne 17. marca 2006 so predstavniki držav članic v Svetovalnem odboru za usklajevanje na področju notranjega trga (2) odobrili globalni načrt izvajanja za informacijski sistem za notranji trg (Internal Market Information System, v nadaljnjem besedilu „IMI“) in njegov razvoj, ki je namenjen izboljšanju komunikacij med upravami držav članic.

(2)

Komisija se je v svojem Sklepu COM/2006/3606 z dne 14. avgusta 2006 o tretji reviziji delovnega programa IDABC za obdobje 2005–2009 odločila za financiranje in ustanovitev informacijskega sistema za notranji trg kot projekta skupnega interesa.

(3)

Dodatno financiranje je bilo zagotovljeno s Sklepom Komisije COM/2007/3514 z dne 25. julija 2007 o četrti reviziji delovnega programa IDABC.

(4)

IMI je namenjen podpiranju zakonodajnih aktov na področju notranjega trga, ki določajo izmenjavo informacij med upravami držav članic, vključno z Direktivo 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (3) in Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (4).

(5)

Ker mora biti v okviru IMI zagotovljeno varstvo osebnih podatkov, je treba v zvezi s tem dopolniti Sklep o ustanovitvi IMI. Ker bodo različne naloge in funkcije Komisije in držav članic v zvezi z IMI vključevale različne odgovornosti in obveznosti v zvezi s pravili o varstvu podatkov, je treba opredeliti njihove funkcije, odgovornosti in pravice dostopa.

(6)

Delovna skupina iz člena 29 v svojem mnenju o vprašanjih varstva podatkov v zvezi z informacijskim sistemom za notranji trg (IMI) (5) izrecno poziva k odločbi Komisije, ki določa pravice in obveznosti udeležencev v zvezi z IMI.

(7)

Izmenjava informacij z elektronskimi sredstvi med državami članicami mora biti skladna s pravili o varstvu osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (6) in Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (7).

(8)

Za namene zagotavljanja nadaljnje izmenjave vprašanj med pristojnimi organi in za primere, ko se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi pritožiti proti negativni upravni odločbi, sprejeti na podlagi izmenjave informacij, se morajo vsi osebni podatki, ki so se izmenjali med pristojnimi organi in obdelali v IMI, hraniti 6 mesecev po uradnem zaključku izmenjave informacij. Po obdobju šestih mesecev se morajo vsi podatki izbrisati. Šestmesečno obdobje hrambe se zdi primerno, ker ustreza trajanju upravnih postopkov, kot so predvideni v zakonodaji Skupnosti, na podlagi katere se izvaja izmenjava informacij –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

Ta odločba določa funkcije, pravice in obveznosti udeležencev in uporabnikov informacijskega sistema za notranji trg, navedenih v členu 6, glede na zahteve o varstvu podatkov v zvezi z delovanjem informacijskega sistema za notranji trg (Internal Market Information System, v nadaljevanju „IMI“).

Člen 2

Kakovost podatkov

Pristojni organi držav članic si izmenjujejo in nadalje obdelujejo osebne podatke le za namene, določene v ustreznih aktih Skupnosti, navedenih v Prilogi, na podlagi katerih se informacije izmenjujejo, v nadaljnjem besedilu „ustrezni akti Skupnosti“.

Prošnje za informacije, ki jih pristojni organi ene države članice naslovijo na drugo državo članico, in odgovori nanje morajo temeljiti na večjezičnih vprašanjih in področjih podatkov, ki jih za namene IMI določi in sestavi Komisija v sodelovanju z državami članicami.

Člen 3

Upravljavci

Odgovornosti upravljavca v skladu s členom 2(d) Direktive 95/46/ES in členom 2(d) Uredbe (ES) št. 45/2001 skupaj izvajajo udeleženci IMI po členu 6 v skladu s svojimi odgovornostmi v okviru IMI.

Upravljavci zagotovijo, da lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, učinkovito uresničuje svoje pravice do informacij, dostopa, popravka in ugovora v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov. Udeleženci IMI morajo zagotoviti izjavo o tajnosti podatkov v ustrezni obliki.

Člen 4

Hramba osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki pri izmenjavi informacij

Vsi osebni podatki posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki pri izmenjavi informacij, ki se izmenjajo med pristojnimi organi in obdelajo v IMI, se morajo izbrisati šest mesecev po uradnem zaključku izmenjave informacij, če pristojni organ od Komisije izrecno ne zahteva, da podatke izbriše pred iztekom tega obdobja.

Komisija se na tako prošnjo odzove v 10 delovnih dneh na podlagi sporazuma z drugim pristojnim organom, ki je vključen v izmenjavo.

Člen 5

Hramba osebnih podatkov uporabnikov IMI

Osebni podatki v zvezi z uporabniki IMI iz člena 6 se hranijo v IMI, dokler so slednji še uporabniki IMI, in jih pristojni organ izbriše, ko prenehajo biti uporabniki IMI.

Osebni podatki iz prvega odstavka vključujejo polno ime, službeni naslov e-pošte, službeno telefonsko številko ter telefaks številko uporabnikov IMI.

POGLAVJE 2

NALOGE IN ODGOVORNOSTI V ZVEZI Z IMI

Člen 6

Udeleženci in uporabniki IMI

1.   Udeleženci IMI so:

(a)

pristojni organi držav članic v skladu s členom 7;

(b)

koordinatorji v skladu s členom 8;

(c)

Komisija.

2.   IMI lahko uporabljajo v skladu s členom 9 samo fizične osebe, ki delajo pod vodstvom pristojnega organa ali koordinatorja, v nadaljnjem besedilu „uporabniki IMI“.

Člen 7

Pristojni organi

Pristojni organi zagotovijo izmenjavo zadevnih informacij v okviru IMI za namene, določene v ustreznem aktu Skupnosti, na podlagi katerega se izvaja izmenjava informacij.

Člen 8

Koordinatorji IMI

1.   Vsaka država članica imenuje enega nacionalnega koordinatorja IMI, ki zagotavlja izvajanje IMI na nacionalni ravni.

Vsaka država članica lahko v skladu s svojo notranjo upravno strukturo dodatno imenuje enega ali več pooblaščenih koordinatorjev IMI, ki opravljajo naloge koordinatorja za neko določeno zakonodajno področje, za posamezen upravni oddelek ali za geografsko regijo.

2.   Komisija prijavi nacionalne koordinatorje IMI v IMI in jim dodeli dostop do IMI.

3.   Če država članica imenuje pooblaščenega koordinatorja IMI v skladu z odstavkom 1, nacionalni koordinator IMI prijavi pooblaščenega koordinatorja IMI v IMI in mu dodeli dostop do IMI.

4.   Koordinatorji prijavijo ali potrdijo prijavo pristojnih organov, ki zahtevajo dostop do IMI, in zagotavljajo njegovo učinkovito delovanje. Pristojnim organom odobrijo dostop do tistih zakonodajnih področij, za katera so odgovorni.

5.   Vsi koordinatorji lahko delujejo kot pristojni organi. V takih primerih ima koordinator enake pravice dostopa kot pristojni organ.

Člen 9

Vloge uporabnikov IMI

1.   Uporabniki IMI lahko opravljajo eno ali več od naslednjih vlog: odpravnikov, razdeljevalcev, posrednikov in lokalnih skrbnikov podatkov.

2.   Vsakemu uporabniku IMI je dodeljen določen niz pravic dostopa, povezanih z njihovo vlogo uporabnika, kot je navedeno v členu 12.

3.   Vsi uporabniki IMI lahko poiščejo posebni pristojni organ.

4.   Uporabniki IMI, ki so določeni za odpravnike, lahko sodelujejo v izmenjavah informacij v imenu svojega pristojnega organa.

5.   Uporabniki IMI, ki imajo vlogo razdeljevalcev, lahko prošnjo za informacije dodelijo enemu ali več odpravnikom v tem organu.

Uporabniki IMI, ki so pri koordinatorju določeni za razdeljevalce, lahko prošnjo za informacije dodelijo enemu ali več odpravnikom v tem organu.

6.   Uporabnike IMI pri koordinatorju je mogoče imenovati za odpravnike.

V tej vlogi lahko odobrijo pošiljanje prošenj ali odgovorov s strani pristojnega organa, kadar je koordinator zahteval tak postopek odobritve, in lahko izrazijo strinjanje ali nestrinjanje, kadar pristojni organ prosilec ni zadovoljen s prejetim odgovorom.

7.   Uporabniki IMI, opredeljeni kot lokalni skrbniki podatkov, lahko izvajajo naslednje naloge:

(a)

posodabljanje osebnih podatkov o uporabnikih IMI iz njihovega organa;

(b)

prijava dodatnih uporabnikov iz njihovega organa;

(c)

zamenjava opisov uporabnikov za uporabnike iz njihovega organa.

Člen 10

Komisija

1.   Komisija zagotavlja razpoložljivost in vzdrževanje infrastrukture IT za delovanje IMI. Omogočiti mora večjezični sistem, ki deluje v vseh uradnih jezikih, ter osrednjo službo za pomoč državam članicam pri uporabi IMI.

2.   Komisija omogoči javen dostop do nizov vprašanj in področij podatkov, navedenih v drugem odstavku člena 2.

3.   Komisija lahko sodeluje v izmenjavi informacij le v posebnih primerih, kadar ustrezni akt Skupnosti predvideva, da se informacije izmenjajo med državami članicami in Komisijo.

4.   V primerih iz odstavka 3 ima Komisija enake pravice dostopa kot pristojni organ v skladu s členom 12.

POGLAVJE 3

PRAVICE DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV

Člen 11

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

V tem poglavju izraz „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“ pomeni le posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki pri posebni izmenjavi informacij, in ne vključuje uporabnikov IMI.

Člen 12

Pravice dostopa uporabnikov IMI

1.   Odpravniki pri pristojnem organu imajo med izmenjavo informacij dostop le do osebnih podatkov:

(a)

drugih odpravnikov pri istem pristojnem organu, vključenem v zadevno izmenjavo informacij;

(b)

odpravnika pri drugem pristojnem organu, vključenem v zadevno izmenjavo informacij;

(c)

odpravnikov pri koordinatorjih, ki se ukvarjajo z zadevno izmenjavo informacij;

(d)

posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki pri zadevni izmenjavi informacij. Odpravniki pri pristojnem organu imajo dostop le do osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, šele ko je njihov pristojni organ prejel prošnjo.

2.   Razdeljevalci pri pristojnem organu imajo dostop le do osebnih podatkov:

(a)

odpravnikov pri istem pristojnem organu;

(b)

odpravnika pri drugem pristojnem organu, vključenem v zadevno izmenjavo informacij;

(c)

odpravnika pri koordinatorjih, ki se ukvarjajo z zadevno izmenjavo informacij.

Nimajo dostopa do osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

3.   Razdeljevalci pri koordinatorju imajo dostop le do osebnih podatkov:

(a)

odpravnikov pri istem koordinatorju;

(b)

odpravnika pri pristojnih organih, vključenih v zadevno izmenjavo informacij;

(c)

odpravnika pri drugem koordinatorju, ki se ukvarja z zadevno izmenjavo informacij.

Nimajo dostopa do osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

4.   Odpravniki imajo dostop le do osebnih podatkov:

(a)

odpravnikov pri koordinatorjih, vključenih v zadevno izmenjavo informacij;

(b)

odpravnikov pri pristojnih organih, vključenih v zadevno izmenjavo informacij.

Nimajo dostopa do osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

5.   Lokalni skrbniki podatkov pristojnega organa imajo dostop le do osebnih podatkov vseh uporabnikov IMI istega pristojnega organa.

Nimajo dostopa do osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

6.   Lokalni skrbniki podatkov koordinatorja imajo dostop le do osebnih podatkov:

(a)

vseh uporabnikov IMI istega koordinatorja;

(b)

vseh lokalnih skrbnikov podatkov pristojnih organov in koordinatorjev, katerih koordinatorji so.

Nimajo dostopa do osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

7.   Lokalni skrbniki podatkov Komisije imajo dostop le do osebnih podatkov:

(a)

vseh drugih lokalnih skrbnikov podatkov Komisije;

(b)

vseh lokalnih skrbnikov podatkov nacionalnih koordinatorjev IMI.

Lokalni skrbniki podatkov Komisije lahko v skladu s členom 4 izbrišejo osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vendar si jih ne morejo ogledati.

POGLAVJE 4

KONČNA DOLOČBA

Člen 13

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. decembra 2007

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 144, 30.4.2004.

(2)  Ustanovljen s Sklepom Komisije 93/72/EGS (UL L 26, 3.2.1993, str. 18).

(3)  UL L 376, 27.12.2006, str. 36.

(4)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1430/2007 (UL L 320, 6.12.2007, str. 3).

(5)  Mnenje 01911/07/EN, WP 140.

(6)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(7)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


PRILOGA

Ustrezni akti Skupnosti iz člena 2

Ustrezni akti Skupnosti iz prvega odstavka člena 2 so:

1.

Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (1);

2.

Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (2).


(1)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2006/100/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 141).

(2)  UL L 376, 27.12.2006, str. 36.


16.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/24


SKLEP KOMISIJE

z dne 13. decembra 2007

o določitvi podrobnih pravil o uporabi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi določb Aarhuške konvencije glede zahtev za notranjo revizijo upravnih aktov

(2008/50/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (1) ter zlasti člena 11(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1367/2006 določa uporabo Aarhuške konvencije v institucijah in organih Skupnosti.

(2)

Za uporabo določb o notranji reviziji upravnih aktov in opustitev iz naslova IV zadevne uredbe so potrebna podrobna pravila o vsebini in načinu predložitve vlog.

(3)

Člen 11(1) Uredbe (ES) št. 1367/2006 določa merila, v skladu s katerimi so nevladne organizacije na ravni Skupnosti upravičene do vložitve zahtevka za notranjo revizijo v skladu s členom 10 Uredbe; pregledna in dosledna uporaba meril zahteva podrobna pravila o dokazilih, priloženih vlogam, izračun časovnih rokov za odgovor na vloge ter sodelovanje med institucijami in organi Skupnosti.

(4)

Da bi se zagotovila dosledna uporaba člena 11 Uredbe (ES) št. 1367/2006, se ta sklep uporablja od 28. junija 2007 –

SKLENILA:

POGLAVJE 1

Člen 1

Vsebina zahtevka za notranjo revizijo

Nevladna organizacija, ki predloži zahtevek za notranjo revizijo upravnega akta ali opustitve iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1367/2006, mora:

1.

opredeliti upravni akt ali domnevno upravno opustitev za revizijo ter določbe okoljske zakonodaje, za katere meni, da niso bile upoštevane;

2.

podati razloge za zahtevo;

3.

predložiti ustrezne dokazne informacije in dokumentacijo;

4.

navesti ime in kontaktne podatke osebe, ki v zadevnem primeru zahteve za notranjo revizijo zastopa nevladno organizacijo v odnosu do tretjih strank;

5.

predložiti dokaze o upravičenosti do vložitve zahtevka v skladu s členom 3.

Člen 2

Predložitev zahtevkov

Zahtevke za notranjo revizijo upravnega akta ali upravno opustitev je treba poslati po pošti, telefaksu ali elektronski pošti osebam ali oddelkom, ki jih za to določijo institucije ali organi Skupnosti.

Javnost bo o kontaktnih podatkih zadevnih oseb ali oddelkov obveščena z vsemi ustreznimi sredstvi.

POGLAVJE II

Člen 3

Merila za upravičenost nevladnih organizacij za zahtevo notranje revizije

1.   Nevladna organizacija, ki predloži zahtevek za notranjo revizijo upravnega akta ali opustitve iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1367/2006, mora predložiti dokaze, ki ustrezajo merilom iz člena 11(1) navedene Uredbe, v obliki dokumentov iz Priloge k temu sklepu.

Če nevladna organizacija zaradi razlogov, na katere ne more vplivati, ne more predložiti zadevnih dokumentov, lahko predloži dokaze v obliki katere koli druge enakovredne dokumentacije.

2.   Če iz dokumentov iz točk 1, 2 ali 3 Priloge ni jasno razvidna povezava med vsebino, ki je razlog zahteve za notranjo revizijo, ter cilji in dejavnostmi nevladne organizacije, mora ta organizacija predložiti katero koli drugo dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje tega merila.

3.   Če iz dokumentov iz točk 1, 2 ali 3 Priloge nista jasno razvidni neodvisnost in nepridobitna dejavnost nevladne organizacije, organizacija predloži ustrezno potrdilo, ki ga podpiše za to pooblaščena oseba iz omenjene organizacije.

Člen 4

Ocena upravičenosti nevladnih organizacij do zahteve notranje revizije

1.   Zadevna institucija ali organ Skupnosti oceni informacije, predložene v skladu s členoma 1 in 3 Uredbe (ES) št. 1367/2006, in se tako prepriča, da nevladna organizacija izpolnjuje pogoje iz člena 11(1) omenjene Uredbe.

2.   Če zadevna institucija ali organ Skupnosti na podlagi omenjenih informacij ne more povsem oceniti, ali nevladna organizacija izpolnjuje pogoje iz člena 11(1) Uredbe št. 1367/2006, mora zahtevati dodatno dokumentacijo ali informacije, ki jih omenjena organizacija predloži v razumnem roku, ki ga določi zadevna institucija ali organ Skupnosti. V tem obdobju se časovni roki iz člena 10 Uredbe začasno zamrznejo.

3.   Zadevna institucija ali organ Skupnosti se, kjer je potrebno, posvetuje z nacionalnimi oblastmi države, v kateri je nevladna organizacija registrirana ali od tam izvira, da bi preveril in ocenil informacije, ki jih je predložila omenjena organizacija.

Člen 5

Upravno sodelovanje

Institucije in organi Skupnosti med seboj sodelujejo, da zagotovijo pregledno in dosledno uporabo tega sklepa.

Izmenjujejo si informacije o nevladnih organizacijah, ki so upravičene do predložitve zahtevka za interno revizijo.

Člen 6

Datum začetka uporabe

Ta sklep se uporablja od 28. junija 2007.

V Bruslju, 13. decembra 2007

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 264, 25.9.2006, str. 13.


PRILOGA

Seznam dokumentov, ki jih je v skladu s členom 3(1) treba predložiti

1.

Statut ali poslovnik nevladne organizacije ali kateri koli drug dokument z enako vlogo v nacionalni praksi, ob upoštevanju tistih držav, kjer nacionalna zakonodaja od nevladnih organizacij ne zahteva sprejema statuta ali poslovnika.

2.

Letna poročila dejavnosti nevladne organizacije v preteklih dveh letih.

3.

Kopija vpisa v sodni register nacionalnih oblasti (javni register, uradna publikacija ali kateri koli drug ustrezen dokument) za nevladne organizacije iz tistih držav, kjer je omenjeni vpis pogoj, da nevladna organizacija pridobi status pravne osebe.

4.

Kjer je potrebno, dokumentacija o predhodni potrditvi upravičenosti nevladne organizacije za predložitev zahtevka za notranjo revizijo s strani institucije ali organa Skupnosti.


16.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/27


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. decembra 2007

o dodelitvi dodatnih dni na morju Belgiji v conah ICES IIa (vode ES), IV in VIId

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6541)

(Besedilo v francoskem in nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(2008/51/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (1), in zlasti točke 10 Priloge IIA k Uredbi,

ob upoštevanju prošnje Belgije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Točka 8 Priloge IIA k Uredbi (ES) št. 41/2007 določa največje število dni, ko so plovila Skupnosti skupne dolžine 10 metrov ali več ki imajo na krovu vlečne mreže, danske potegalke in podobno orodje (razen vlečnih mrež z gredjo) z velikostjo mrežnega očesa 70 mm ali več, ali zabodne in zapletne mreže (razen trislojnih mrež), od 1. februarja 2007 do 31. januarja 2008 lahko prisotna v območju Skagerraka, conah ICES IV in VIId, ter vodah ES v coni ICES IIa.

(2)

Točka 10 Priloge IIA k Uredbi (ES) št. 41/2007 omogoča Komisiji, da na podlagi prošnje držav članic dodeli dodatno število dni na morju, ko sme biti plovilo prisotno na geografskem območju, če ima na krovu tako orodje, in sicer na podlagi dokončne prekinitve ribolovnih aktivnosti od 1. januarja 2002.

(3)

Belgija je 29. junija 2007 in 2. oktobra 2007 predložila podatke, ki prikazujejo, da so plovila, ki so od 1. januarja 2002 prenehala z aktivnostmi, v letu 2001 opravila 2,15 % ribolovnega napora belgijskih plovil, ki so prisotna na geografskem območju in imajo na krovu zabodne in zapletne mreže (razen trislojnih mrež), ter 41,96 % ribolovnega napora belgijskih plovil, ki so prisotna na geografskem območju in imajo na krovu vlečne mreže, danske potegalke in podobno orodje (razen vlečnih mrež z gredjo) z velikostjo mrežnega očesa 70 mm ali več.

(4)

Glede na predložene podatke se Belgiji dodelijo 3 dodatni dnevi na morju za plovila, ki imajo na krovu zabodne in zapletne mreže (razen trislojnih mrež), 86 dodatnih dni na morju za plovila, ki imajo na krovu vlečne mreže, danske potegalke in podobno orodje (razen vlečnih mrež z gredjo) z velikostjo mrežnega očesa 70 mm ali več in manj kot 90 mm, 88 dodatnih dni na morju za plovila, ki imajo na krovu vlečne mreže, danske potegalke in podobno orodje (razen vlečnih mrež z gredjo) z velikostjo mrežnega očesa 90 mm ali več in manj kot 100 mm, ter 40 dodatnih dni na morju za plovila, ki imajo na krovu vlečne mreže, danske potegalke in podobno orodje (razen vlečnih mrež z gredjo) z velikostjo mrežnega očesa 100 mm ali več, v ustreznem geografskem območju (v celotnem območju ali v enem njegovih delov) v obdobju od 1. februarja 2007 do 31. januarja 2008, ko se uporablja člen 7 Uredbe (ES) št. 41/2007.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Največje število dni, ko so ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Belgije in imajo na krovu ribolovno orodje iz točke 4.1(c)(i), 4.1(c)(ii), 4.1(c)(iii) in 4.1(c)(iv) Priloge IIA k Uredbi (ES) št. 41/2007, lahko prisotna v Skagerraku ter conah ICES IIa (vode ES), IV in VIId, kot je določeno v tabeli 1 navedene priloge za primere, ko se ne uporablja noben poseben pogoj iz točke 8(1) iste priloge, se poveča za 3 dni na morju.

2.   Največje število dni, ko so ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Belgije in imajo na krovu ribolovno orodje iz točke 4.1(a)(ii) Priloge IIA k Uredbi (ES) št. 41/2007, lahko prisotna v conah ICES IIa (vode ES) in IV, kot je določeno v tabeli 1 navedene priloge za primere, ko se ne uporablja noben poseben pogoj iz točke 8.1 iste priloge, se poveča za 86 dni na morju.

3.   Največje število dni, ko so ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Belgije in imajo na krovu ribolovno orodje iz točke 4.1(a)(iii) Priloge IIA k Uredbi (ES) št. 41/2007, lahko prisotna v conah ICES IIa (vode ES), IV in VIId, kot je določeno v tabeli 1 navedene priloge za primere, ko se ne uporablja noben poseben pogoj iz točke 8.1 iste priloge, se poveča za 88 dni na morju.

4.   Največje število dni, ko so ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Belgije in imajo na krovu ribolovno orodje iz točke 4.1(a)(iv) in 4.1(a)(v) Priloge IIA k Uredbi (ES) št. 41/2007, lahko prisotna v Skagerraku ter conah ICES IIa (vode ES), IV in VIId, kot je določeno v tabeli 1 navedene priloge za primere, ko se ne uporablja noben poseben pogoj iz točke 8.1 iste priloge, se poveča za 40 dni na morju.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 898/2007 (UL L 196, 28.7.2007, str. 22).


16.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/29


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. decembra 2007

o spremembi Odločbe 2004/452/ES o določitvi seznama organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6554)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/52/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti (1) in zlasti člena 20(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 831/2002 z dne 17. maja 2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti glede dostopa do zaupnih podatkov v znanstvene namene (2) za omogočanje statističnih ugotovitev v znanstvene namene vzpostavlja pogoje, pod katerimi bi bilo mogoče odobriti dostop do zaupnih podatkov, poslanih organu Skupnosti, in pravila sodelovanja med Skupnostjo in državnimi organi za olajšanje takega dostopa.

(2)

Odločba Komisije 2004/452/ES (3) je določila seznam organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene.

(3)

The Rady School of Management at the University of California, San Diego, ZDA, je treba obravnavati kot organ, ki izpolnjuje zahtevane pogoje, in ga je zato treba dodati na seznam agencij, organizacij in institucij iz člena 3(1)(e) Uredbe (ES) št. 831/2002.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za zaupnost statističnih podatkov –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2004/452/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 52, 22.2.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 133, 18.5.2002, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1000/2007 (UL L 226, 30.8.2007, str. 7).

(3)  UL L 156, 30.4.2004, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/678/ES (UL L 280, 24.10.2007, str. 22).


PRILOGA

„PRILOGA

ORGANI, KATERIH RAZISKOVALCI IMAJO DOSTOP DO ZAUPNIH PODATKOV V ZNANSTVENE NAMENE

Evropska centralna banka

Španska centralna banka

Italijanska centralna banka

University of Cornell (zvezna država New York, Združene države Amerike)

Department of Political Science, Baruch College, New York City University (zvezna država New York, Združene države Amerike)

Nemška centralna banka

Oddelek za analizo politike zaposlovanja, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Evropske komisije

University of Tel Aviv (Izrael)

Svetovna banka

Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University, New Jersey, Združene države Amerike

The University of Chicago (UofC), Illinois, Združene države Amerike

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Kanada

Enota ‚Ekonometrija in statistična podpora boju proti goljufijam (ESAF)‘, Generalni direktorat Evropske komisije Skupno raziskovalno središče

Enota ‚Podpora evropskemu raziskovalnemu prostoru (SERA)‘, Generalni direktorat Evropske komisije Skupno raziskovalno središče

Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York University, Ontario, Kanada

University of Illinois at Chicago (UIC), Chicago, ZDA

Rady School of Management at the University of California, San Diego, ZDA“