ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 9

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
12. januar 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 20/2008 z dne 11. januarja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 21/2008 z dne 11. januarja 2008 o spremembi Priloge X k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede seznamov hitrih testov ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 22/2008 z dne 11. januarja 2008 o določitvi podrobnih pravil za lestvico Skupnosti za razvrščanje klavnih trupov ovc (Kodificirana različica)

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 23/2008 z dne 11. januarja 2008 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva ( 1 )

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 24/2008 z dne 11. januarja 2008 o izdaji uvoznih potrdil za olivno olje v okviru tunizijske tarifne kvote

14

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/37/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 14. decembra 2007 o ustanovitvi Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za upravljanje posebnega programa Skupnosti Zamisli na področju pionirskih raziskav pri uporabi Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 ( 1 )

15

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupni ukrep Sveta 2008/38/SZVP z dne 20. decembra 2007 o spremembi Skupnega ukrepa Sveta 2007/405/SZVP o policijski misiji Evropske unije na področju reforme varnostnega sektorja (RVS) in njegove povezave s pravosodjem v Demokratični republiki Kongo (EUPOL RD Congo)

18

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

 

 

2008/39/PNZ

 

*

Sklep Sveta z dne 6. decembra 2007 o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 18. decembra 1997 o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami, sestavljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji

21

 

 

2008/40/PNZ

 

*

Sklep Sveta z dne 6. decembra 2007 o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 27. septembra 1996, k Protokolu z dne 29. novembra 1996 in k Drugemu protokolu z dne 19. junija 1997

23

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

12.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 20/2008

z dne 11. januarja 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. januarja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 11. januarja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

147,2

MA

59,1

TN

129,8

TR

121,6

ZZ

114,4

0707 00 05

JO

190,5

MA

75,7

TR

150,2

ZZ

138,8

0709 90 70

MA

110,4

TR

126,1

ZZ

118,3

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

CL

64,2

EG

44,1

IL

46,8

MA

64,9

TR

75,1

ZA

37,4

ZZ

55,4

0805 20 10

MA

87,3

ZZ

87,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,1

IL

61,5

PK

42,8

TR

84,9

ZZ

62,1

0805 50 10

EG

77,2

IL

149,9

TR

119,4

ZA

76,9

ZZ

105,9

0808 10 80

CA

102,6

CN

87,5

MK

35,5

TR

118,1

US

114,4

ZA

89,0

ZZ

91,2

0808 20 50

CN

83,6

US

106,9

ZA

134,7

ZZ

108,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


12.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 21/2008

z dne 11. januarja 2008

o spremembi Priloge X k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede seznamov hitrih testov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1) in zlasti prvega odstavka člena 23 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 999/2001 določa pravila za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) pri živalih. Uporablja se za proizvodnjo in dajanje na trg živih živali in proizvodov živalskega izvora ter v nekaterih posebnih primerih za njihov izvoz.

(2)

Poglavje C Priloge X k Uredbi (ES) št. 999/2001 določa seznam hitrih testov, ki so bili potrjeni za spremljanje oblik TSE pri govedu, ovcah in kozah.

(3)

Spremembe hitrih testov in testnih protokolov se lahko izvedejo le, če se predhodno obvestilo o TSE pošlje referenčnemu laboratoriju Skupnosti, in ta ugotovi, da spremembe ne zmanjšajo občutljivosti, specifičnosti ali zanesljivosti teh testov. Dne 13. aprila 2007 je referenčni laboratorij Skupnosti odobril spremembe že odobrenega hitrega testa za TSE po zakolu „Enfer TSE Kit, različica 2.0“ in je zato predlagal, da se tudi spremenjena različica („Enfer TSE, različica 3“) uvrsti na seznam v poglavju C Priloge X k Uredbi (ES) št. 999/2001.

(4)

Uredbo (ES) št. 999/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga X k Uredbi (ES) št. 999/2001 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. januarja 2008

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1428/2007 (UL L 317, 5.12.2007, str. 61).


PRILOGA

V poglavju C Priloge X k Uredbi (ES) št. 999/2001 se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Hitri testi

Za izvajanje hitrih testov v skladu s členom 5(3) in členom 6(1) se kot hitri testi za spremljanje BSE pri govedu uporabljajo naslednje metode:

test imunoblot na podlagi postopka western-blot za odkrivanje fragmenta PrPRes, odpornega proti proteinazi K (test Prionics-Check Western),

kemiluminiscenčni test ELISA, ki vključuje postopek ekstrakcije in tehniko ELISA z uporabo ojačanega kemiluminiscenčnega reagenta (Enfer test & Enfer TSE Kit, različica 2.0, avtomatizirana priprava vzorca),

imunološki preskus na mikroplošči za odkrivanje PrPSc (Enfer TSE, različica 3),

‚sendvič‘ imunološki preskus (sandwich immunoassay) za odkrivanje PrPRes, izveden po denaturaciji in koncentraciji (test Bio-Rad Te-SeE),

imunološki preskus na mikroplošči (ELISA) za odkrivanje PrPRes, odpornega proti proteinazi K, z monoklonskimi protitelesi (test Prionics-Check LIA),

imunološki preskus, ki je odvisen od konformacije, testni komplet za odkrivanje protiteles BSE (Beckman Coulter InPro CDI kit),

kemiluminiscenčni test ELISA za kvalitativno določanje PrPSc (test CediTect BSE),

imunološki preskus, ki temelji na selektivni vezavi PrPSc na kemijski polimer in monoklonskem detekcijskem protitelesu, usmerjenem proti konzerviranim delom molekule PrP (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),

imunološki preskus s kemiluminiscenco na mikroplošči za odkrivanje PrPSc v tkivu goveda (Institut Pourquier Speed’it BSE),

imunološki preskus na podlagi lateralnega vleka (lateral flow immunoassay) z uporabo dveh različnih monoklonskih protiteles za določanje frakcij PrP, odpornih proti proteinazi K (Prionics Check PrioSTRIP),

‚sendvič‘ imunološki preskus (two-sided immunoassay) z uporabo dveh različnih monoklonskih protiteles, usmerjenih proti dvema epitopoma, ki sta prisotna v zelo razviti obliki govejega PrPSc (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

‚sendvič‘ test ELISA za odkrivanje PrPSc, odpornega proti proteinazi K (PK) (Roche Applied Science PrionScreen),

test ELISA, ki temelji na vezavi protiteles, pri katerem se uporabita dve različni monoklonski protitelesi za odkrivanje frakcij PrP, odpornih proti proteinazi K (Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE Test).

Za izvajanje hitrih testov v skladu s členom 5(3) in členom 6(1) se kot hitri testi za spremljanje oblik TSE pri ovcah in kozah uporabljajo naslednje metode:

imunološki preskus, ki je odvisen od konformacije, testni komplet za odkrivanje protiteles BSE (Beckman Coulter InPro CDI kit),

‚sendvič‘ imunološki preskus (sandwich immunoassay) za odkrivanje PrPRes, izveden po denaturaciji in koncentraciji (test Bio-Rad Te-SeE),

‚sendvič‘ imunološki preskus (sandwich immunoassay) za odkrivanje PrPRes, izveden po denaturaciji in koncentraciji (test za ovce/koze Bio-Rad Te-SeE),

kemiluminiscenčni test ELISA, ki vključuje postopek ekstrakcije in tehniko ELISA z uporabo ojačanega kemiluminiscenčnega reagenta (Enfer TSE Kit, različica 2.0),

imunološki preskus na mikroplošči za odkrivanje PrPSc (Enfer TSE, različica 3),

imunološki preskus, ki temelji na selektivni vezavi PrPSc na kemijski polimer in detekcijskem monoklonskem protitelesu, usmerjenem proti konzerviranim delom molekule PrP (IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA),

imunološki preskus s kemiluminiscenco na mikroplošči za odkrivanje PrPSc v tkivu ovc (POURQUIER’S-LIA Scrapie),

test imunoblot na podlagi postopka western-blot za odkrivanje fragmenta PrPRes, odpornega proti proteinazi K (test za male prežvekovalce Prionics-Check Western Small Ruminant),

imunološki preskus s kemiluminiscenco na mikroplošči za odkrivanje PrPSc, odpornega proti proteinazi K (Prionics Check LIA Small Ruminants).

Pri vseh testih mora vzorčno tkivo, ki se uporablja pri testu, ustrezati zahtevam iz proizvajalčevih navodil za uporabo.

Proizvajalec hitrih testov mora imeti vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga je odobril referenčni laboratorij Skupnosti in zagotavlja, da se učinkovitost testiranja ne spreminja. Proizvajalec mora referenčnemu laboratoriju Skupnosti predložiti testni protokol.

Spremembe hitrih testov in testnih protokolov se lahko izvedejo le, če se predhodno obvestilo o TSE pošlje referenčnemu laboratoriju Skupnosti, in ta ugotovi, da spremembe ne zmanjšajo občutljivosti, specifičnosti ali zanesljivosti teh testov. Ugotovitev se sporoči Komisiji in nacionalnim referenčnim laboratorijem.“


12.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 22/2008

z dne 11. januarja 2008

o določitvi podrobnih pravil za lestvico Skupnosti za razvrščanje klavnih trupov ovc

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2529/2001 z dne 19. decembra 2001 o skupni ureditvi trga za ovčje in kozje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2137/92 z dne 23. julija 1992 o lestvici Skupnosti za razvrščanje klavnih trupov ovc in določitvi standardne kakovosti Skupnosti za sveže ali hlajene klavne trupe ovc ter podaljšanju Uredbe (EGS) št. 338/91 (2), in zlasti členov 2, 4(3), 5, 6 in 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 461/93 z dne 26. februarja 1993 o določitvi podrobnih pravil za lestvico Skupnosti za razvrščanje klavnih trupov ovc (3) je bila bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Uredba (EGS) št. 2137/92 je določila standarde Skupnosti za razvrščanje klavnih trupov na liniji klanja, da bi izboljšali preglednost trga v sektorju ovčjega mesa. Za določanje tržnih cen so potrebna podrobna pravila, ki se določijo na podlagi navedenega standarda za razvrščanje. Predpise za določanje tržnih cen je potrebno določiti na primerni točki v procesu trženja. Ta točka bi morala biti ob vstopu v klavnico. Za zagotovitev enotnega razvrščanja klavnih trupov ovc v Skupnosti je potrebno natančneje opredeliti razrede po telesni zgradbi, količini maščobe in barvi.

(3)

Potrebno je uvesti sistem poročanja o cenah na podlagi razvrščanja, ki ga naredijo klavnice takoj po zakolu. Le-to zahteva primerno prepoznavanje klavnih trupov.

(4)

Klavne trupe mora razvrščati primerno usposobljeno osebje. Da bi mu zagotovili enotno uporabo, je potrebno učinkovito preverjati zanesljivost razvrščanja.

(5)

Uredba (EGS) št. 2137/92 je določila, da skupina inšpektorjev Skupnosti opravi pregled na kraju samem, da bi zagotovila enotno uporabo lestvice Skupnosti pri razvrščanju v Skupnosti.

(6)

Treba je določiti podrobna pravila za sestavo skupine ter izvajanje pregledov na kraju samem.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ovce in koze –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Tržna cena, določena na podlagi lestvice Skupnosti za razvrščanje klavnih trupov ovc iz člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2137/92, je cena ob vstopu v klavnico brez davka na dodano vrednost, ki se plača dobavitelju jagnječjega mesa, ki izvira iz Skupnosti. Cena mora biti izražena na 100 kg mase klavnega trupa, predstavljenega v skladu z referenčno predstavitvijo, predvideno v členu 2 omenjene uredbe, stehtanega in razvrščenega na kljuki v klavnici.

2.   Upošteva se klavna masa klavnega trupa s popravkom zaradi izgube mase pri hlajenju. Države članice obvestijo Komisijo o uporabljenih korekcijskih faktorjih.

3.   Če se obdelava klavnih trupov po tehtanju in razvrščanju na liniji klanja razlikuje od referenčne obdelave, države članice prilagodijo maso klavnega trupa s korekcijskimi faktorji predvidenimi v členu 2 Uredbe (EGS) št. 2137/92. Države članice uradno obvestijo Komisijo o uporabljenih korekcijskih faktorjih.

Pri kategorijah iz Priloge III omenjene uredbe lahko države članice poročajo o cenah na 100 kg pri običajni obdelavi teh klavnih trupov. V tem primeru obvestijo države članice Komisijo o razlikah med to obdelavo in referenčno obdelavo.

Člen 2

1.   Države članice, ki proizvedejo več kakor 200 ton ovčjega mesa na leto, morajo Komisiji sporočiti zaupni seznam klavnic ali drugih obratov, ki sodelujejo pri določanju cen v skladu z lestvico Skupnosti (v nadaljnjem besedilu „udeleženi obrati“), skupaj z navedbo približne letne zmogljivosti teh udeleženih obratov.

2.   Države članice iz odstavka 1 najpozneje vsak četrtek sporočijo Komisiji povprečno ceno v evrih ali nacionalni valuti za vsako kvaliteto jagnječjega mesa z lestvice Skupnosti in sicer za vse udeležene obrate, ki so bile zabeležene v tednu pred posredovanjem podatkov, vključno z navedbo količine vsake vrste kakovosti. Kjer pa določena kakovost predstavlja manj kakor 1 % celotne količine, cen ni potrebno navesti. Države članice morajo Komisiji sporočiti tudi povprečno ceno na podlagi mase za vso razvrščeno jagnječje meso na vsaki lestvici, ki se uporablja za poročanje o cenah.

Države članice pa smejo naprej razdeliti ceno, ki jih sporočijo za vsak razred telesne zgradbe in stopnjo zamaščenosti, ki jo določa Priloga I na podlagi teže. Izraz „kakovost“ pomeni kombinacijo telesne zgradbe in stopnje zamaščenosti.

Člen 3

Dopolnilne določbe iz člena 6 Uredbe (EGS) št. 2137/92 so tiste iz njene priloge za razrede telesne zgradbe in stopnje zamaščenosti. Barva mesa iz Priloge III k Uredbi (EGS) št. 2137/92 se ugotavlja na bočni strani trebuha na mestu rectus abdominus glede na standardno lestvico barv.

Člen 4

1.   Razvrstitev se opravi najpozneje eno uro po zakolu.

2.   Prepoznavanje iz člena 4(2) Uredbe (EGS) št. 2137/92 klavnih trupov ali njihovih polovic, razvrščenih po lestvici Skupnosti za razvrščanje klavnih trupov ovc v udeleženih obratih se izvede s pomočjo označevanja kategorije ter telesne zgradbe in stopnje zamaščenosti.

Označevanje se opravlja s pomočjo žigosanja ob uporabi neizbrisljivega in nestrupenega črnila po metodi, ki so jo odobrili pristojni nacionalni organi.

Kategorije se označijo na naslednji način:

(a)

L: klavni trupi ovac, starih manj kot dvanajst mesecev (jagnjeta);

(b)

S: klavni trupi drugih ovc.

3.   Država članica lahko odobri zamenjavo oznake z nespremenljivo in trdno pritrjeno oznako.

Člen 5

1.   Države članice zagotovijo, da razvrščanje opravljajo primerno usposobljeni strokovnjaki. Države članice določijo takšne osebe tako, da jim dajo soglasje ali pa za ta namen določijo odgovorno telo.

2.   Razvrščanje v udeleženih obratih iz člena 2 je treba preverjati na kraju samem brez predhodne najave s strani organa, ki ga določi država članica in je neodvisen glede na udeležen obrat. V vseh udeleženih obratih, kjer opravljajo razvrščanje, je ta pregled potrebno opraviti najmanj enkrat na tri mesece, zajemati pa mora najmanj 50 naključno izbranih klavnih trupov.

Če pa je organ, odgovoren za preglede, odgovoren tudi za razvrščanje ali tam, kjer ne spada v pristojnost javnega organa, je potrebno preglede iz prvega pododstavka izvajati najmanj enkrat letno pod fizičnim nadzorom javnega organa in sicer pod istimi pogoji. Javni organ je potrebno redno seznanjati z ugotovitvami organa, ki je odgovoren za preglede.

Člen 6

Skupina Skupnosti, ki je odgovorna za preglede iz člena 5 Uredbe (EGS) št. 2137/92 (v nadaljnjem besedilu „skupina“), je odgovorna za izvajanje pregledov na kraju samem, ki vključujejo:

(a)

uporabo sporazumov, ki se nanašajo na lestvico Skupnosti za razvrščanje klavnih trupov ovc;

(b)

določanje tržnih cen v skladu z lestvico razvrščanja.

Člen 7

Vodja skupine je eden od strokovnjakov Komisije. Države članice imenujejo strokovnjake na podlagi njihove neodvisnosti in zmožnosti razvrščanja klavnih trupov ter določanja tržnih cen.

Strokovnjaki ne smejo pod nobenimi pogoji za osebne namene uporabiti ali razkriti informacij, ki so jih dobili v zvezi z delom skupine.

Člen 8

Preglede na kraju samem opravlja delegacija, ki jo sestavlja največ sedem članov. V ta namen je sestavljena v skladu z naslednjimi pravili:

(a)

najmanj dva strokovnjaka Komisije, od katerih eden predseduje delegaciji;

(b)

en strokovnjak zadevne države članice;

(c)

največ štirje strokovnjaki iz drugih držav članic.

Člen 9

1.   Pregledi na kraju samem se opravljajo v enakomernih presledkih in njihova pogostost se lahko spreminja zlasti glede na relativno količino prireje ovčjega mesa v obiskani državi članici ali glede na probleme, ki so povezani z uporabo lestvice.

Če je potrebno, se ti pregledi lahko dopolnijo še z nadaljnjimi obiski. V tem primeru se število članov delegacije lahko zmanjša.

2.   Program pregledov pripravi Komisija po posvetovanju z državami članicami. Predstavniki obiskanih držav članic smejo prisostvovati pregledom.

3.   Vsaka država članica organizira obiske, ki bodo izvedeni na njenem teritoriju, v skladu z zahtevami, ki jih postavi Komisija. V ta namen država članica najpozneje 30 dni pred obiskom dostavi podroben program predlaganih pregledov Komisiji, ki lahko zahteva spremembe v programu.

4.   Komisija pred vsakim obiskom, takoj, ko je to mogoče, obvesti države članice o programu in njegovem poteku.

5.   Ob koncu vsakega obiska se sestanejo člani delegacije in predstavniki obiskane države članice, da bi preučili rezultate. Člani delegacije nato pripravijo zaključke o obisku glede na točke iz člena 6.

6.   Predsednik delegacije pripravi poročilo, ki vsebuje podrobnosti obiska in sklepe iz odstavka 5. Poročilo se nemudoma pošlje obiskani državi članici in nato še drugim državam članicam.

Člen 10

Potne stroške ter dnevnice članov skupine krije Komisija v skladu s pravili o povračilu potnih stroškov in dnevnic osebam, ki niso povezane s Komisijo in se le-ta obrne na njih kot na strokovnjake.

Člen 11

Uredba (EGS) št. 461/93 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi III.

Člen 12

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. januarja 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 341, 22.12.2001, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2). Uredba (ES) št. 2529/2001 se s 1. julijem 2008 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 214, 30.7.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1). Uredba (EGS) št. 2137/92 se s 1. januarjem 2009 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(3)  UL L 49, 27.2.1993, str. 70. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 823/98 (UL L 117, 21.4.1998, str. 2).

(4)  Glej Prilogo II.


PRILOGA I

1.   Telesna zgradba

Razvitost profilov klavnih trupov in zlasti glavnih delov (zadnji del, hrbet, pleče)

Razred telesne zgradbe

Dopolnilne določbe

S

Nadstandard

Zadnja četrt: dvojna omišičenost. Profili izjemno izbočeni.

Hrbet: izjemno izbočen, izjemno širok, izjemno debel.

Pleče: izjemno izbočeno in izjemno debelo.

E

Odličen

Zadnja četrt: zelo debel. Profili zelo izbočeni.

Hrbet: zelo izbočen, zelo širok, zelo debel do pleč.

Pleče: zelo izbočeno in zelo debelo.

U

Zelo dober

Zadnja četrt: debel. Profili izbočeni.

Hrbet: širok in debel do pleča.

Pleče: debelo in izbočeno.

R

Dober

Zadnja četrt: profili v glavnem ravni.

Hrbet: debel, vendar ne tako širok do pleča.

Pleče: dobro razvito, a manj debelo.

O

Zadovoljiv

Zadnja četrt: profili, ki so skoraj že rahlo vbočeni.

Hrbet: brez širine in debeline.

Pleče: skoraj ozko, brez debeline.

P

Nezadovoljiv

Zadnja četrt: profili vbočeni do zelo vbočeni.

Hrbet: ozek in vbočen z vidnimi kostmi.

Pleče: ozko, plosko, z vidnimi kostmi.

2.   Stopnja zamaščenosti

Količina maščobe na površini in v notranjosti trupa

Stopnja zamaščenosti

Dopolnilni pogoji (1)

1.

Nizka

Zunaj

Maščobna obloga v sledi ali nevidna

Znotraj

Trebušni del

Sledi maščobe ali brez maščobe na ledvicah.

Prsni del

Sledi maščobe ali brez maščobe med rebri.

2.

Rahla

Zunaj

Del klavnega trupa prekriva tanka plast maščobe, ki je manj izražena na udih.

Znotraj

Trebušni del

Sledi maščobe ali tanka plast maščobe prekriva del ledvic.

Prsni del

Mišice med rebri so jasno vidne.

3.

Povprečna

Zunaj

Tanka plast maščobe prekriva večji del ali celoten klavni trup. Nekaj debelejše plasti maščobe na začetku repa.

Znotraj

Trebušni del

Tanka plast maščobe prekriva del ali celotne ledvice.

Prsni del

Mišice med rebri so še vidne.

4.

Visoka

Zunaj

Večji del ali celoten klavni trup prekriva debela plast maščobe, ki se stanjša na udih in odebeli na plečih.

Znotraj

Trebušni del

Ledvice so prekrite z maščobo.

Prsni del

Mišice med rebri so prepojene z maščobo. Na rebrih so lahko vidne maščobne obloge.

5.

Zelo visoka

Zunaj

Zelo debel sloj maščobe.

Včasih vidna nakopičena maščoba.

Znotraj

Trebušni del

Ledvice so prekrite z debelo plastjo maščobe.

Prsni del

Mišice med rebri so prepojene z maščobo. Na rebrih so vidne maščobne obloge.


(1)  Dopolnilni pogoji za trebušno votlino se ne uporabljajo za namene Priloge III k Uredbi (EGS) št. 2137/92.


PRILOGA II

Razveljavljena uredba z njeno spremembo

Uredba Komisije (EGS) št. 461/93

(UL L 49, 27.2.1993, str. 70)

Uredba Komisije (ES) št. 823/98

(UL L 117, 21.4.1998, str. 2)


PRILOGA III

Primerjalna Tabela

Uredba (EGS) št. 461/93

Ta uredba

Člen 1(1) in (2)

Člen 1(1) in (2)

Člen 1(3), prvi in drugi stavek

Člen 1(3), prvi pododstavek

Člen 1(3), tretji in četrti stavek

Člen 1(3), drugi pododstavek

Člena 2 in 3

Člena 2 in 3

Člen 4(1)

Člen 4(1)

Člen 4(2), prvi in drugi pododstavek

Člen 4(2), prvi in drugi pododstavek

Člen 4(2), tretji pododstavek, uvodno besedilo

Člen 4(2), tretji pododstavek, uvodno besedilo

Člen 4(2), tretji pododstavek, prva alinea

Člen 4(2), tretji pododstavek, točka (a)

Člen 4(2), tretji pododstavek, druga alinea

Člen 4(2), tretji pododstavek, točka (b)

Člen 4(3)

Člen 4(3)

Člen 5, 6 in 7

Člen 5, 6 in 7

Člen 8(1), uvodni del

Člen 8, uvodni del

Člen 8(1), prva alinea

Člen 8, točka (a)

Člen 8(1), druga alinea

Člen 8, točka (b)

Člen 8(1), tretja alinea

Člen 8, točka (c)

Člen 8(2)

Člen 9(1), prvi pododstavek, prvi stavek

Člen 9(1), prvi pododstavek

Člen 9(1), prvi pododstavek, drugi in tretji stavek

Člen 9(1), drugi pododstavek

Člen 9(1), drugi pododstavek

Člen 9(2)

Člen 9(2)

Člen 9(3)

Člen 9(3)

Člen 9(4)

Člen 9(4)

Člen 9(5)

Člen 9(5)

Člen 9(6)

Člen 10

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III


12.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 23/2008

z dne 11. januarja 2008

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 2320/2002 se od Komisije zahteva, da sprejme ukrepe za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva po vsej Skupnosti. Uredba Komisije (ES) št. 622/2003 z dne 4. aprila 2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (2) je bila prvi akt, ki določa take ukrepe.

(2)

Potrebni so ukrepi, ki bodo natančneje opredelili skupne osnovne standarde. Glede programa „Projekcija slike nevarnega predmeta“ (Threat Image Projection – TIP) je treba določiti zahteve glede delovanja. Preučiti je treba možnost, da se te zahteve redno pregledujejo, in sicer vsaj vsaki 2 leti, tako da odražajo tehnični razvoj, zlasti glede velikosti zbirke razpoložljivih virtualnih slik.

(3)

Z uporabo programa TIP je treba izboljšati učinkovitost pregledovalcev, ki pregledujejo tako ročno kot tudi oddano prtljago, tako da se z njim projicirajo virtualne slike nevarnih predmetov na rentgensko sliko prtljage. Določiti je treba najmanjši in največji odstotek virtualnih slik nevarnih predmetov, ki se projicirajo na slike prtljage. Pregledovalci morajo pri svojem odzivu na slike prtljage na podlagi programa TIP dobiti informacijo o tem, ali so se pri prepoznavanju virtualne slike nevarnega predmeta pravilno odzvali. Nadalje je treba zbirko virtualnih slik, ki se uporablja pri programu TIP, redno povečevati in posodabljati, da se upoštevajo novi nevarni predmeti in se prepreči prevelika navajenost na virtualne slike.

(4)

Podatki o zahtevah glede delovanja varnostne opreme, vključno s programom TIP, na letališčih ne smejo biti dostopni javnosti, saj bi se lahko zlorabili za izogibanje varnostnim ukrepom. Ti podatki morajo biti na voljo le regulativnim organom in proizvajalcem opreme.

(5)

Uredbo (ES) št. 622/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 622/2003 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3 navedene uredbe se uporablja v skladu z zaupno naravo te priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. februarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. januarja 2008

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 355, 30.12.2002, str. 1, Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 849/2004 (UL L 229, 29.6.2004, str. 3).

(2)  UL L 89, 5.4.2003, str. 9, Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1477/2007 (UL L 329, 14.12.2007, str. 22).


PRILOGA

V skladu s členom 1 je Priloga zaupna in se ne objavi v Uradnem listu Evropske unije.


12.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 24/2008

z dne 11. januarja 2008

o izdaji uvoznih potrdil za olivno olje v okviru tunizijske tarifne kvote

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2000/822/ES z dne 22. decembra 2000 o zaključku sporazuma v obliki pisemske izmenjave med Evropsko skupnostjo in Republiko Tunizijo o ukrepih o vzajemni liberalizaciji in spremembi kmetijskih protokolov o pridružitvenem sporazumu ES/Republika Tunizija (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti njenega člena 7(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(1) in (2) protokola št. 1 Evropsko-sredozemskega sporazuma, ki ustanavlja zvezo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani (3), odpira tarifno kvoto z dajatvijo nič za uvoz neobdelanega olivnega olja pod oznakama KN 1509 10 10 in 1509 10 90, popolnoma pridelanega v Tuniziji in neposredno prenešenega iz te države v Skupnost, v za vsako leto predvideni količinski meji.

(2)

Člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1918/2006 z dne 20. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za olivno olje s poreklom iz Tunizije (4) prav tako določa mesečne količinske meje za izdajanje dovoljenj.

(3)

Zahtevki so bili vloženi pri pristojnih oblasteh v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1918/2006 za izdajo uvoznih dovoljenj za skupno količino, ki presega mejo 1 000 ton, določeno za mesec januar.

(4)

V teh okoliščinah mora Komisija določiti faktor zmanjšanja, ki omogoča izdajo dovoljenj sorazmerno z razpoložljivo količino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim 7. in 8. januarja 2008 v okviru člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1918/2006, se ugodi do 89,887640 % od zahtevane količine. Za mesec januar je dosežena določena meja 1 000 ton.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. januarja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 336, 30.12.2000, str. 92.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(3)  UL L 97, 30.3.1998, str. 1.

(4)  UL L 365, 21.12.2006, str. 84.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

12.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/15


SKLEP KOMISIJE

z dne 14. decembra 2007

o ustanovitvi „Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta“ za upravljanje posebnega programa Skupnosti „Zamisli“ na področju pionirskih raziskav pri uporabi Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003

(Besedilo velja za EGP)

(2008/37/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (1), in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 58/2003 pooblašča Komisijo, da ustanavlja izvajalske agencije v skladu s splošnim statutom, določenim z navedeno uredbo, in nanje prenese določene naloge v zvezi z upravljanjem enega ali več programov Skupnosti.

(2)

Pooblastilo za ustanavljanje izvajalskih agencij naj bi Komisiji omogočilo, da se osredotoči na temeljne dejavnosti in naloge, ki jih ni mogoče oddati v zunanje izvajanje, ne da bi pri tem izgubila nadzor ali končno odgovornost za dejavnosti, ki jih upravljajo navedene izvajalske agencije.

(3)

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (2) določa, da se ustanovi Evropski raziskovalni svet za izvajanje posebnega programa „Zamisli“ (3). Evropski raziskovalni svet sestavlja neodvisni znanstveni svet, ki ga podpira posebna izvedbena struktura.

(4)

S Sklepom 2007/134/ES z dne 2. februarja 2007 o ustanovitvi Evropskega raziskovalnega sveta (4) je Komisija ustanovila Evropski raziskovalni svet (ERS) in znanstveni svet ter napovedala vzpostavitev posebne izvedbene strukture v obliki izvajalske agencije, ki se ustanovi s posebnim aktom v skladu z Uredbo (ES) št. 58/2003.

(5)

Upravljanje posebnega programa „Zamisli“ vključuje izvajanje raziskovalnih projektov, ki ne zahtevajo sprejemanja političnih odločitev ter zahtevajo visoko raven znanstvenega in finančnega strokovnega znanja in izkušenj ves čas trajanja projekta.

(6)

Naloge v zvezi z izvajanjem programa je mogoče prenesti na izvajalsko agencijo na podlagi jasne ločitve med fazo načrtovanja programa, ki jo določi znanstveni svet in sprejme Komisija, in izvajanjem, ki bi se preneslo na izvajalsko agencijo v skladu z načeli in metodologijo, ki jo določi znanstveni svet.

(7)

Analiza stroškov in koristi, ki je bila opravljena v ta namen, je pokazala, da bi bila ustanovitev izvajalske agencije za upravljanje dejavnosti Evropskega raziskovalnega sveta koristna s finančnega in tudi nefinančnega vidika.

(8)

Agencija bi morala izvajati svoj operativni proračun v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (5).

(9)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za izvajalske agencije –

SKLENILA:

Člen 1

Ustanovitev agencije

1.   Ustanovi se izvajalska agencija (v nadaljnjem besedilu „agencija“) za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področju raziskav, katere statut ureja Uredba (ES) št. 58/2003.

2.   Ime agencije je „Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta“.

Člen 2

Sedež

Agencija ima sedež v Bruslju.

Člen 3

Trajanje delovanja

Agencija se ustanovi za obdobje, ki se začne 1. januarja 2008 in konča 31. decembra 2017.

Člen 4

Cilji in naloge

1.   Na agencijo se v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013), ki je bil vzpostavljen s Sklepom št. 1982/2006/ES, prenesejo naslednje naloge:

upravljanje faz posebnih projektov – kot je določeno v sklepu, ki pooblašča to agencijo – v zvezi z izvajanjem posebnega programa „Zamisli“ na podlagi Odločbe Sveta 2006/972/ES (6) in delovnega programa, ki ga določi znanstveni svet in sprejme Komisija, ter za to potrebnih pregledov, pri čemer sprejme ustrezne odločitve po pooblastilu Komisije,

sprejemanje instrumentov za proračunsko izvajanje prihodkov in odhodkov ter po pooblastilu Komisije izvajanje vseh ukrepov za upravljanje posebnega programa „Zamisli“ in zlasti tistih, ki so povezani z dodelitvijo sredstev in oddajo naročil,

zbiranje, analiza in posredovanje Komisiji ter znanstvenemu svetu vseh informacij, potrebnih za usmerjanje izvajanja programa Skupnosti.

2.   Sklep Komisije o pooblastitvi agencije podrobno določa vse naloge, ki se prenesejo nanjo, in se ustrezno spremeni, če se nanjo prenese katera koli dodatna naloga. Sklep se pošlje v vednost Odboru za izvajalske agencije.

Člen 5

Organizacijska sestava

1.   Agencijo upravljata usmerjevalni odbor in direktor, ki ga imenuje Komisija.

2.   Člani usmerjevalnega odbora so imenovani za dve leti.

3.   Direktor agencije je imenovan za štiri leta.

4.   Mandati članov usmerjevalnega odbora in direktorja se lahko obnovijo.

Člen 6

Nepovratna sredstva

Agencija prejme donacije, določene v splošnem proračunu Evropskih skupnosti in zajete iz sredstev, namenjenih posebnemu programu „Zamisli“ iz člena 4(1).

Člen 7

Nadzor in poročanje

Agencija je pod nadzorom Komisije in redno poroča o napredku pri izvajanju programov, za katere je odgovorna, v skladu z ureditvijo in v časovnih presledkih, določenih v aktu o pooblastilu.

Člen 8

Izvajanje operativnega proračuna

Agencija izvaja operativni proračun v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1653/2004.

V Bruslju, 14. decembra 2007

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(2)  UL L 412, 30.12.2006, str. 1.

(3)  UL L 54, 22.2.2007, str. 81.

(4)  UL L 57, 24.2.2007, str. 14.

(5)  UL L 297, 22.9.2004, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1821/2005 (UL L 293, 9.11.2005, str. 10).

(6)  UL L 400, 30.12.2006, str. 243.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

12.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/18


SKUPNI UKREP SVETA 2008/38/SZVP

z dne 20. decembra 2007

o spremembi Skupnega ukrepa Sveta 2007/405/SZVP o policijski misiji Evropske unije na področju reforme varnostnega sektorja (RVS) in njegove povezave s pravosodjem v Demokratični republiki Kongo (EUPOL RD Congo)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. junija 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/405/SZVP o policijski misiji Evropske unije na področju reforme varnostnega sektorja (RVS) in njegove povezave s pravosodjem v Demokratični republiki Kongo (EUPOL RD Congo) (1) za začetno obdobje enega leta. Misija se je začela 1. julija 2007.

(2)

Svet je 18. junija 2007 odobril Smernice za strukturo poveljevanja in nadzora v civilnih operacijah EU za krizno upravljanje. V teh smernicah je med drugim predvideno, da poveljnik civilne operacije izvršuje poveljevanje in nadzor na strateški ravni za načrtovanje in izvajanje vseh civilnih operacij kriznega upravljanja pod političnim nadzorom in strateškim vodenjem Političnega in varnostnega odbora (PVO) in da je v celoti podrejen generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku za SZVP (GS/VP). Smernice poleg tega določajo, da bo direktor civilnih zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij, vzpostavljenih pri sekretariatu Sveta, za vsako civilno operacijo kriznega upravljanja tudi poveljnik civilne operacije.

(3)

Navedena struktura poveljevanja in nadzora ne vpliva na pogodbeno odgovornost vodje misije nasproti Komisiji glede izvrševanja proračuna misije.

(4)

Za to misijo bi bilo treba aktivirati stražarsko zmogljivost, vzpostavljeno pri sekretariatu Sveta.

(5)

Skupni ukrep 2007/405/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Skupni ukrep 2007/405/SZVP se spremeni:

1.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 3a

Poveljnik civilne operacije

1.   Direktor civilnih zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij (CPCC) je tudi poveljnik civilne operacije za EUPOL RD Congo.

2.   Poveljnik civilne operacije, ki je pod političnim nadzorom in strateškim vodenjem političnega in varnostnega odbora (PVO) ter splošno podrejen GS/VP, izvršuje poveljevanje in nadzor nad EUPOL RD Congo na strateški ravni.

3.   Poveljnik civilne operacije zagotavlja ustrezno in učinkovito izvajanje sklepov Sveta in sklepov PVO, po potrebi tudi z dajanjem navodil vodji misije na strateški ravni.

4.   Vsi dodeljeni člani osebja so še naprej pod polnim poveljstvom nacionalnih organov države članice, ki jih je dodelila, ali institucije EU. Nacionalni organi prenesejo operativni nadzor (OPCON) nad osebjem, skupinami in enotami na poveljnika civilne operacije.

5.   Poveljnik civilne operacije je v celoti odgovoren za zagotavljanje, da se skrbno ravnanje EU ustrezno izvaja.

6.   Poveljnik civilne operacije in PPEU se po potrebi medsebojno posvetujeta.“;

2.

odstavki 2 do 8 člena 5 se nadomestijo z naslednjim:

„2.   Vodja misije prevzame odgovornost ter izvršuje poveljevanje in nadzor nad misijo na območju operacije.

3.   Vodja misije izvršuje poveljevanje in nadzor nad osebjem, skupinami in enotami iz sodelujočih držav, kot jih dodeli poveljnik civilne operacije, skupaj z upravno in logistično pristojnostjo nad sredstvi, viri in informacijami, ki so na razpolago misiji.

4.   Vodja misije daje navodila celotnemu osebju misije za učinkovito izvajanje misije EUPOL RD Congo na območju operacije, pri čemer prevzame usklajevanje in vsakodnevno upravljanje misije v skladu z navodili poveljnika civilne operacije na strateški ravni.

5.   Vodja misije je odgovoren za izvrševanje proračuna misije. V ta namen podpiše pogodbo s Komisijo.

6.   Vodja misije je odgovoren za disciplinski nadzor nad osebjem. Za dodeljeno osebje disciplinske ukrepe izvršuje zadevni nacionalni organ ali organ EU.

7.   Vodja misije predstavlja EUPOL RD Congo na območju operacij in zagotavlja ustrezno prepoznavnost misije.

8.   Vodja misije se po potrebi usklajuje z drugimi akterji EU na terenu. Brez poseganja v strukturo poveljevanja vodja misije od PPEU prejema lokalne politične smernice.“;

3.

odstavek 3 člena 6 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Vse osebje opravlja svoje naloge in ravna v interesu misije. Vse osebje spoštuje varnostna načela in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2).

4.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Struktura poveljevanja

1.   EUPOL RD Congo ima kot operacija za krizno upravljanje enotno strukturo poveljevanja.

2.   PVO v okviru odgovornosti Sveta izvršuje politični nadzor in strateško vodenje EUPOL RD Congo.

3.   Pod političnim nadzorom in strateškim vodenjem PVO ter splošno podrejen GS/VP je poveljnik civilne operacije poveljnik EUPOL RD Congo na strateški ravni, ki v tej vlogi vodji misije daje navodila ter mu svetuje in zagotavlja tehnično podporo.

4.   Poveljnik civilne operacije poroča Svetu prek GS/VP.

5.   Vodja misije izvršuje poveljevanje in nadzor nad EUPOL RD Congo na območju operacije in je neposredno odgovoren poveljniku civilne operacije.“;

5.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Politični nadzor in strateško vodenje

1.   PVO pod odgovornostjo Sveta politično nadzoruje misijo in jo strateško vodi. Svet v ta namen pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih sklepov v skladu s členom 25 Pogodbe o Evropski uniji. To pooblastilo vključuje pristojnost za spreminjanje načrta OPLAN. Obsega tudi potrebne pristojnosti v zvezi z naknadnimi sklepi glede imenovanja vodje misije. Za odločanje v zvezi s cilji in prenehanjem misije je še naprej pristojen Svet.

2.   PVO redno poroča Svetu.

3.   PVO redno in po potrebi prejema poročila poveljnika civilne operacije in vodje misije o zadevah v okviru njune pristojnosti.“;

6.

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Varnost

1.   Poveljnik civilne operacije usmerja načrtovanje varnostnih ukrepov vodje misije in zagotavlja, da se ti ukrepi za misijo EUPOL RD Congo ustrezno in učinkovito izvajajo v skladu s členoma 3a in 7, pri tem pa se usklajuje z Varnostnim uradom Sveta.

2.   Vodja misije je odgovoren za varnost operacije in za zagotavljanje skladnosti z minimalnimi varnostnimi zahtevami, ki veljajo za operacijo, v skladu s politiko Evropske unije v zvezi z varnostjo osebja, napotenega v operativni vlogi izven Evropske unije v skladu z naslovom V Pogodbe in pripadajočimi dokumenti.

3.   Vodji misije pomaga uradnik za varnost misije (MSO), ki poroča vodji misije in vzdržuje tesne funkcionalne stike z Varnostnim uradom Sveta.

4.   Člani osebja EUPOL RD Congo pred nastopom službe opravijo obvezno varnostno usposabljanje v skladu z OPLAN. Osebju se na območju namestitve poleg tega zagotovijo redna usposabljanja za obnovitev znanja, ki jih organizira MSO.“;

7.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 14a

Straža

Za misijo EUPOL RD Congo se aktivira stražarska zmogljivost.“;

8.

členu 17 se doda naslednji odstavek:

„Sklepi PVO na podlagi člena 8(1) glede imenovanja vodje misije se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.“.

Člen 2

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

F. NUNES CORREIA


(1)  UL L 151, 13.6.2007, str. 46.

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2007/438/ES (UL L 164, 26.6.2007, str. 24).“;


AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

12.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/21


SKLEP SVETA

z dne 6. decembra 2007

o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 18. decembra 1997 o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami, sestavljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji

(2008/39/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije (v nadaljnjem besedilu „Akt o pristopu“) in zlasti člena 3(4) Akta o pristopu,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Konvencija o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami, sestavljena na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji (2) (v nadaljnjem besedilu „Konvencija“), je bila podpisana v Bruslju 18. decembra 1997 in bo začela veljati 90 dni po uradnem obvestilu države, članice Evropske unije v času, ko Svet sprejme akt o sestavi te konvencije, ki kot zadnja izpolni to obveznost.

(2)

V skladu s členom 32(4) Konvencije lahko do začetka veljavnosti Konvencije vsaka država članica, takrat ko predloži uradno obvestilo iz člena 32(2) Konvencije ali kadar koli pozneje, izjavi, da Konvencijo uporablja za njene odnose z državami članicami, ki so dale isto izjavo.

(3)

Po pristopu k Evropski uniji so Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovenija in Slovaška deponirale svoje listine o pristopu h Konvenciji.

(4)

Člen 3(3) Akta o pristopu določa, da Bolgarija in Romunija pristopita h konvencijam in protokolom, sklenjenim med državami članicami, in navedenim v Prilogi I k Aktu o pristopu, ki med drugim vključuje Konvencijo o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami. Te konvencije in protokoli začnejo za Bolgarijo in Romunijo veljati na dan, ki ga določi Svet.

(5)

V skladu s členom 3(4) Akta o pristopu sprejme Svet vse prilagoditve navedenih konvencij in protokolov, ki so potrebne zaradi pristopa –

SKLENIL:

Člen 1

Člen 31(1) Konvencije z dne 18. decembra 1997 o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami, sestavljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ta konvencija se uporablja na ozemljih držav članic, ki so del carinskega območja Skupnosti, prav tako pa v Zvezni republiki Nemčiji za otok Helgoland in območje Büsingna (v okviru in v skladu s Pogodbo z dne 23. novembra 1964 med Zvezno republiko Nemčijo in Švicarsko konfederacijo o vključitvi občine Büsingen am Hochrhein v carinsko območje Švicarske konfederacije, oziroma v okviru in v skladu z najnovejšo različico navedene pogodbe) in v Italijanski republiki za občini Livigno in Campione d’Italia, ter za teritorialne vode, notranje morske vode in zračni prostor ozemelj držav članic.“.

Člen 2

Konvencija, kakor je spremenjena s tem sklepom, začne veljati za Bolgarijo in Romunijo z dnem začetka veljavnosti Konvencije brez poseganja v člen 32(4) Konvencije.

Člen 3

Konvencija, sestavljena v bolgarskem in romunskem jeziku (3), je verodostojna pod enakimi pogoji kot druga besedila Konvencije.

Člen 4

Ta sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 6. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

A. COSTA


(1)  Mnenje z dne 24. oktobra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 24, 23.1.1998, str. 2.

(3)  Bolgarska in romunska različica Konvencije bosta naknadno objavljeni v posebni izdaji Uradnega lista.


12.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/23


SKLEP SVETA

z dne 6. decembra 2007

o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 27. septembra 1996, k Protokolu z dne 29. novembra 1996 in k Drugemu protokolu z dne 19. junija 1997

(2008/40/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Akta o pristopu iz leta 2005 in zlasti člena 3(4) Akta,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Konvencija, pripravljena na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (2) (v nadaljnjem besedilu „Konvencija“), je bila podpisana 26. julija 1995 in je začela veljati 17. oktobra 2002.

(2)

Konvencija je bila dopolnjena s Protokolom, pripravljenim na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (3) (v nadaljnjem besedilu „Protokol z dne 27. septembra 1996“), ki je bil podpisan v Bruslju dne 27. septembra 1996, ter s Protokolom, pripravljenim na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti (4) (v nadaljnjem besedilu „Protokol z dne 29. novembra 1996“), ki je bil podpisan v Bruslju dne 29. novembra 1996. Oba protokola sta začela veljati 17. oktobra 2002.

(3)

Konvencija je bila nadalje dopolnjena z Drugim protokolom, pripravljenim na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (5) (v nadaljnjem besedilu „Drugi protokol z dne 19. junija 1997“), ki je bil podpisan v Bruslju dne 19. junija 1997; ta protokol še ni začel veljati.

(4)

V členu 3(3) Akta o pristopu iz leta 2005 je določeno, da Bolgarija in Romunija pristopita h konvencijam in protokolom, naštetim v Prilogi I k Aktu o pristopu iz leta 2005, ki vključujejo med drugim tudi Konvencijo, Protokol z dne 27. septembra 1996, Protokol z dne 29. novembra 1996 in Drugi protokol z dne 19. junija 1997. Za Bolgarijo in Romunijo začnejo konvencije in protokoli, našteti v Prilogi I k Aktu o pristopu iz leta 2005, veljati na dan, ki ga določi Svet –

SKLENIL:

Člen 1

Besedila Konvencije, Protokola z dne 27. septembra 1996, Protokola z dne 29. novembra 1996 in Drugega protokola z dne 19. junija 1997, pripravljena v bolgarskem in romunskem jeziku (6), so verodostojna pod enakimi pogoji kot njihove druge jezikovne različice.

Člen 2

1.   Konvencija, Protokol z dne 27. septembra 1996 in Protokol z dne 29. novembra 1996 začnejo za Bolgarijo in Romunijo veljati prvi dan prvega meseca, ki sledi datumu sprejetja tega sklepa, razen če začnejo v Bolgariji in Romuniji veljati že pred tem dnem.

2.   Drugi protokol z dne 19. junija 1997 začne za Bolgarijo in Romunijo veljati istega dne, kot začne ta protokol veljati za državo, ki je bila na dan, ko je Svet sprejel akt o pripravi tega protokola (7), članica Evropske unije, in ki zadnja pošlje uradno obvestilo iz člena 16(2) Protokola.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 6. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

A. COSTA


(1)  Mnenje z dne 23. oktobra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 316, 27.11.1995, str. 49.

(3)  UL C 313, 23.10.1996, str. 2.

(4)  UL C 151, 20.5.1997, str. 2.

(5)  UL C 221, 19.7.1997, str. 12.

(6)  Bolgarska in romunska besedila Konvencije in protokolov k njej bodo naknadno objavljena v Posebni izdaji UL.

(7)  Akt Sveta z dne 19. junija 1997 o pripravi Drugega protokola h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL C 221, 19.7.1997, str. 11).