ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 346

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
29. december 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1579/2007 z dne 20. decembra 2007 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2008 uporabljajo v Črnem morju

1

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta 2007/74/ES z dne 20. decembra 2007 o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav

6

 

*

Direktiva Sveta 2007/75/ES z dne 20. decembra 2007 o spremembi Direktive 2006/112/ES v zvezi z nekaterimi začasnimi določbami o stopnjah davka na dodano vrednost

13

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/880/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 20. decembra 2007 o dovoljenju Franciji, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi znižano stopnjo obdavčitve neosvinčenega bencina, ki se uporablja kot pogonsko gorivo za porabo v departmajih Korzike

15

 

 

2007/881/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 20. decembra 2007 o spremembah poslovnika Sveta

17

 

 

2007/882/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 20. decembra 2007 o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank, glede zunanjih revizorjev ciprske centralne banke

19

 

 

2007/883/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 20. decembra 2007 o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjih revizorjev Central Bank of Malta

20

 

 

2007/884/ES

 

*

Odločba sveta z dne 20. decembra 2007 ki dovoljuje Združenemu kraljestvu, da še naprej uporablja ukrep o odstopanju od členov 26(1)(a), 168 in 169 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

21

 

 

Komisija

 

 

2007/885/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 26. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2006/415/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Nemčiji ( 1 )

23

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

 

2007/886/SZVP

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora EUPOL AFGH/2/2007 z dne 30. novembra 2007 o ustanovitvi Odbora sodelujočih držav za policijsko misijo Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

26

 

*

Skupni ukrep Sveta 2007/887/SZVP z dne 20. decembra 2007 o razveljavitvi Skupnega ukrepa 2005/557/SZVP o civilno-vojaškem podpornem ukrepu Evropske unije za misije Afriške unije v regiji Darfur v Sudanu in v Somaliji

28

 

 

2007/888/SZVP

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora EUPT/2/2007 z dne 18. decembra 2007 o imenovanju vodje enote Evropske unije za načrtovanje (EUPT Kosovo)

29

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1579/2007

z dne 20. decembra 2007

o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2008 uporabljajo v Črnem morju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (2) in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4 Uredbe (ES) št. 2371/2002 določa, da Svet sprejme ukrepe, ki so potrebni za urejanje dostopa do con in virov ter trajnostnega izvajanja ribolovnih dejavnosti ob upoštevanju razpoložljivih strokovnih mnenj in zlasti poročila, ki ga pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo.

(2)

Člen 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 predvideva, da Svet določi ribolovne možnosti po ribolovnih območjih ali skupinah ribolovnih območij ter dodeli te možnosti državam članicam.

(3)

Zaradi zagotovitve učinkovitega upravljanja ribolovnih možnosti bi bilo treba določiti posebne pogoje za ribolovne dejavnosti.

(4)

Člen 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002 določa opredelitve pojmov, pomembne za dodelitev ribolovnih možnosti.

(5)

V skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 bi bilo treba opredeliti staleže, za katere naj se uporabljajo v navedeni uredbi določeni ukrepi.

(6)

Da bi prispevali k ohranjanju staležev rib, bi bilo treba v letu 2008 izvesti nekatere dopolnilne ukrepe glede tehničnih pogojev za ribolov.

(7)

Uporaba ribolovnih možnosti mora biti v skladu z zadevno zakonodajo Skupnosti in zlasti z Uredbo Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (3) in Uredbo Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (4).

(8)

Glede na to, da so se v eni državi članici pred začetkom veljavnosti te uredbe za lov romba običajno uporabljale mreže z mrežnim očesom, manjšim od 200 mm, in da bi omogočili ustrezno prilagoditev tehničnim ukrepom iz te uredbe, se za lov romba v tej državi članici dovoli uporaba mrež z mrežnimi očesi, ki niso manjša od 180 mm.

(9)

Zaradi nujnih razlogov bi bilo treba odobriti izjemo od roka šestih tednov iz odstavka I.3 Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREDMET UREJANJA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa ribolovne možnosti za leto 2008 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju in s tem povezane pogoje, pod katerimi je mogoče te ribolovne možnosti uporabljati.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za ribiška plovila Skupnosti (plovila Skupnosti), ki delujejo v Črnem morju.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se ta uredba ne uporablja za ribolovne dejavnosti, ki se izvajajo izključno za namen znanstvenih raziskav in se izvajajo z dovoljenjem in pod nadzorom zadevne države članice in o katerih sta vnaprej obveščeni Komisija in država članica, v vodah katere se raziskava izvaja.

Člen 3

Opredelitve pojmov

Poleg opredelitev iz člena 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002 se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„GRKS“ pomeni Generalno ribiško komisijo za Sredozemlje;

(b)

„Črno morje“ pomeni zemljepisno podobmočje GRKS, kot je opredeljeno v Resoluciji GFCM/31/2007/2;

(c)

„celotni dovoljen ulov (TAC)“ pomeni količino, ki jo je mogoče naloviti iz vsakega staleža vsako leto;

(d)

„kvota“ pomeni delež TAC, dodeljenega Skupnosti, državi članici ali tretji državi.

POGLAVJE II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI IN S TEM POVEZANI POGOJI

Člen 4

Omejitve ulova in dodelitve

Omejitve ulova, dodelitve teh omejitev med države članice in dodatni pogoji v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 847/96 so določeni v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 5

Posebne določbe o dodelitvah

Dodelitev omejitev ulova med države članice, določena v Prilogi I, ne posega v:

(a)

izmenjave na podlagi člena 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(b)

ponovne dodelitve na podlagi členov 21(4), 23(1) in 32(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93 in drugega pododstavka člena 23(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(c)

dodatne iztovore, dovoljene na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96;

(d)

odbitke na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 847/96 in prvega pododstavka člena 23(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Člen 6

Pogoji, ki se uporabljajo za ulov in prilov

1.   Ribe iz staležev, za katere so določene omejitve ulova, se ne obdržijo na krovu ali se ne iztovarjajo, razen ulovov ribiških plovil države članice, ki ima kvoto in če ta kvota ni izčrpana.

2.   Vsi iztovori se vštevajo v kvoto ali, če delež Skupnosti ni razdeljen med države članice s kvotami, v delež Skupnosti.

Člen 7

Prehodni tehnični ukrepi

Prehodni tehnični ukrepi so določeni v Prilogi II.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 8

Prenos podatkov

Kadar države članice na podlagi člena 15(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93 pošljejo Komisiji podatke o iztovoru količin ujetih staležev, uporabijo kode staležev, določene v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

F. NUNES CORREIA


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(3)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9).

(4)  UL L 125, 27.4.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2166/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 5).


PRILOGA I

Omejitve ulova in s tem povezani pogoji za letno upravljanje omejitev ulova, ki veljajo za plovila Skupnosti na območjih, kjer obstajajo omejitve ulova po vrstah in conah

Naslednje tabele določajo celotne dovoljene ulove in kvote (v tonah žive teže, razen če ni določeno drugače) po staležu, dodelitve državam članicam in s tem povezane pogoje za letno upravljanje kvot.

Za vsako območje so staleži rib navedeni po abecednem redu latinskih imen vrste. Za namene teh tabel so uporabljene naslednje kode za različne vrste:

Znanstveno ime

Koda Alpha-3

Splošno ime

Psetta maxima

TUR

Romb

Sprattus sprattus

SPR

Papalina


Vrsta

:

Romb

Psetta maxima

Cona

:

Črno morje

Bolgarija

50

Previdnostni TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5 Uredbe (ES) št. 847/96.

Romunija

50

ES

100

TAC

Ni pomembno.


Vrsta

:

Papalina

Sprattus sprattus

Cona

:

Črno morje

ES

15 000 (1)

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5 Uredbe (ES) št. 847/96.

TAC

Ni pomembno.


(1)  Smejo jih loviti le plovila, ki plujejo pod zastavo Bolgarije ali Romunije.


PRILOGA II

PREHODNI TEHNIČNI UKREPI

1.

Od 15. aprila do 15. junija so prepovedane vse ribolovne dejavnosti na romba v vodah Skupnosti na Črnem morju.

2.

V državi članici, v kateri je bila pred začetkom veljavnosti te uredbe najmanjša zakonita velikost mrežnega očesa mreže za lov romba manjša od 200 mm, se lahko za lov romba uporabljajo mreže z mrežnimi očesi, ki niso manjša od 180 mm.

3.

Najmanjša velikost za iztovarjanje romba je najmanj 45 cm celotne dolžine, merjene v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 850/98.


DIREKTIVE

29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/6


DIREKTIVA SVETA 2007/74/ES

z dne 20. decembra 2007

o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 93 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Direktivo Sveta 69/169/EGS z dne 28. maja 1969 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o oprostitvi plačila prometnega davka in trošarin na uvoz pri mednarodnih potovanjih (1) je bil uveden sistem Skupnosti za oprostitev plačila davkov. Navedeni sistem je treba ohraniti zaradi preprečitve dvojnega obdavčevanja in tudi v primerih, kadar glede na razmere, v katerih je blago uvoženo, ni običajne potrebe po zaščiti gospodarstva, vendar ga je še vedno treba uporabljati samo za nekomercialni uvoz blaga v osebni prtljagi potnikov iz tretjih držav.

(2)

Celostna revizija, razveljavitev in nadomestitev Direktive 69/169/EGS je upravičena glede na število zahtevanih sprememb in zato, ker je treba Direktivo 69/169/EGS prilagoditi širitvi in novim zunanjim mejam Skupnosti ter zaradi jasnosti preoblikovati in poenostaviti nekatere določbe.

(3)

Količinske omejitve in mejne vrednosti, ki veljajo za oprostitve, bi morale ustrezati trenutnim potrebam držav članic.

(4)

Mejna vrednost bi morala upoštevati gibanje dejanske vrednosti denarja po zadnjem povišanju leta 1994, odražati pa bi se morala tudi ukinitev količinskih omejitev za blago, ki je predmet trošarin v nekaterih državah članicah in bo zdaj sodilo v splošni prag za DDV.

(5)

Olajšano nakupovanje v tujini bi lahko povzročilo težave državam članicam, ki si delijo zunanje ozemeljske meje s tretjimi državami, v katerih so cene znatno nižje. Zato je postavitev nižjih mejnih vrednosti za načine potovanja razen po zraku ali morju, utemeljena.

(6)

Po izkušnjah Komisije so se količine, določene za tobačne izdelke in alkoholne pijače, na splošno izkazale za primerne in jih je zato treba ohraniti.

(7)

Pri količinskih omejitvah za oprostitev trošarinskega blaga bi bilo treba upoštevati trenutno shemo obdavčitve takšnega blaga v državah članicah. Zato bi bilo treba uvesti omejitev za pivo ter odpraviti omejitve za parfume, kavo in čaj.

(8)

Da bi zagotovili visoko raven varovanja zdravja, je treba državam članicam dovoliti določitev nižje omejitve glede mejnih vrednosti za otroke in izključitev mladoletnih oseb iz izjem za tobačne izdelke in alkoholne pijače.

(9)

Ker je treba spodbujati visoko raven varovanja zdravja državljanov Skupnosti, je primerno, da se državam članicam omogoči uporaba nižje količinske omejitve za oprostitev tobačnih izdelkov.

(10)

Da bi upoštevali posebne razmere nekaterih ljudi glede njihove lokacije ali delovnega okolja, bi bilo treba državam članicam omogočiti tudi uporabo omejenih oprostitev za obmejne delavce, osebe, ki prebivajo ob mejah Skupnosti, in osebje prevoznih sredstev v mednarodnem prometu.

(11)

Treba je opozoriti, da Avstrija meji na Samnauntal, švicarsko enklavo, kjer velja poseben davčni sistem, katerega rezultat je znatno nižja obdavčitev od obdavčitve, ki se uporablja v skladu s pravili, veljavnimi za ostalo Švico in kanton Graubünden, katerega del je Samnauntal. Zaradi te posebne situacije, ki je Avstrijo privedla do uporabe nižjih količinskih omejitev za tobačne izdelke v skladu s členom 5(8) Direktive 69/169/EGS, je primerno tej državi dopustiti uporabo nižje omejitve, v tej direktivi določene za tobačne izdelke, zgolj za Samnauntal.

(12)

Za države članice, ki niso uvedle eura, bi bilo treba uvesti sistem, s katerim bo mogoče zneske v nacionalnih valutah pretvoriti v euro in tako zagotoviti enako obravnavanje v državah članicah.

(13)

Znesek, za katerega državam članicam ni treba obračunavati davkov na uvoz blaga, bi bilo treba povečati, da bodo upoštevane trenutne monetarne vrednosti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

VSEBINA IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Ta direktiva določa pravila za oprostitev plačila davka na dodano vrednost (DDV) in trošarine na blago, uvoženo v osebni prtljagi oseb, ki potujejo iz tretje države ali z ozemlja, na katerem se določbe Skupnosti o DDV ali trošarinah ali o obojem, kakor je določeno v členu 3, ne uporabljajo.

Člen 2

Kadar potovanje vključuje tranzit prek ozemlja tretje države ali se začne na ozemlju iz člena 1, se ta direktiva uporablja, če potnik ne more dokazati, da je bilo blago v prtljagi pridobljeno v skladu s splošnimi pogoji, ki urejajo obdavčitev na domačem trgu države članice, in ni upravičeno do nobenega vračila DDV ali trošarine.

Prelet brez pristanka ne velja kot tranzit.

Člen 3

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„tretja država“ pomeni državo, ki ni država članica Evropske unije;

Glede na davčni sporazum med Francijo in Kneževino Monako z dne 18. maja 1963 in glede na sporazum o prijateljskih in sosedskih odnosih med Italijo in Republiko San Marino z dne 31. marca 1939 se Monako ne šteje za tretjo državo, San Marino pa ne velja za tretjo državo v zvezi s trošarinami.

2.

„ozemlje, na katerem se določbe Skupnosti o DDV ali trošarinah ali o obojem ne uporabljajo“ pomeni katero koli ozemlje, ki ni ozemlje tretje države in na katerem se ne uporablja Direktiva 2006/112/ES (2) ali Direktiva 92/12/EGS ali pa se obe ne uporabljata;

Glede na sporazum med vladama Združenega kraljestva in otoka Man o carinah in trošarinah ter s tem povezanih zadevah z dne 15. oktobra 1979 se otok Man ne šteje za ozemlje, na katerem se ne uporabljajo določbe Skupnosti o DDV ali trošarinah ali o obojem;

3.

„potniki v zračnem prometu“ in „potniki v pomorskem prometu“ pomenijo potnike, ki potujejo z zračnim prevozom ali pomorskim prevozom, ki ni polet v zasebne namene ali pomorska plovba v zasebne namene;

4.

„polet v zasebne namene“ in „pomorska plovba v zasebne namene“ pomeni uporabo letala ali morskega plovila s strani lastnika ali fizične ali pravne osebe, ki letalo/morsko plovilo uporablja bodisi na podlagi najema bodisi na kakršen koli drug način v namene, ki niso komercialni, in predvsem v namene, ki niso povezani s prevozom potnikov ali blaga ali z opravljanjem storitev proti plačilu ali za namene organov oblasti;

5.

„obmejno ozemlje“ je ozemlje, ki ne presega 15 km zračne črte od meje države članice in vključuje lokalna upravna območja, ki delno ležijo znotraj obmejnega ozemlja; države članice lahko odobrijo izjeme;

6.

„obmejni delavec“ je vsaka oseba, ki mora ob delovnih dneh zaradi izvajanja običajnih dejavnosti odhajati na drugo stran meje.

POGLAVJE II

OPROSTITVE

ODDELEK 1

Skupne določbe

Člen 4

Države članice na podlagi mejnih vrednosti ali količinskih omejitev oprostijo plačilo DDV in trošarine na blago, uvoženo v osebni prtljagi potnikov, pod pogojem, da je uvoz nekomercialne narave.

Člen 5

Za namen uporabe oprostitev se kot osebna prtljaga šteje vsa prtljaga, ki jo potnik lahko predloži carinskim organom ob prihodu, ter prtljaga, ki jo pozneje predloži istim organom in za katero se lahko dokaže, da je bila v času njegovega odhoda registrirana kot spremljajoča prtljaga pri družbi, ki je bila odgovorna za njegov prevoz. Gorivo, razen tisto iz člena 11, se ne šteje kot osebna prtljaga.

Člen 6

Za namen uporabe oprostitev se šteje, da je uvoz nekomercialne narave, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

je priložnosten;

(b)

zajema izključno blago za osebno ali družinsko rabo potnikov ali blago, namenjeno za darila.

Narava in količina blaga morata biti takšni, da ne vzbujata dvomov, da se blago uvaža v komercialne namene.

ODDELEK 2

Mejne vrednosti

Člen 7

1.   Države članice oprostijo plačilo DDV in trošarine na uvoz blaga – razen blaga iz oddelka 3 – katerega skupna vrednost ne presega 300 EUR na osebo.

Za potnike v zračnem prometu in pomorskem prometu znaša mejna vrednost, opredeljena v prvem pododstavku, 430 EUR.

2.   Države članice lahko znižajo mejno vrednost za potnike, mlajše od petnajst let, ne glede na njihovo prevozno sredstvo. Vendar mejna vrednost ne sme biti nižja od 150 EUR.

3.   Za namen uporabe mejnih vrednosti se vrednost posameznih predmetov ne sme razdeliti.

4.   Vrednost osebne prtljage potnika, ki se uvozi začasno ali se po njenem začasnem izvozu ponovno uvozi, in vrednost zdravil za osebno uporabo potnika se ne upošteva pri uporabi oprostitev iz odstavkov 1 in 2.

ODDELEK 3

Količinske omejitve

Člen 8

1.   Države članice oprostijo plačila DDV in trošarine na uvoz naslednjih vrst tobačnih izdelkov, za katere veljajo naslednje višje ali nižje količinske omejitve:

(a)

200 cigaret ali 40 cigaret;

(b)

100 cigarilosov ali 20 cigarilosov;

(c)

50 cigar ali 10 cigar;

(d)

250 g tobaka za kajenje ali 50 g tobaka za kajenje.

Vsaka količina, določena v točkah od (a) do (d) za namene odstavka 4 pomeni 100 % celotne oprostitve za tobačne izdelke.

Cigarilos je cigara, težka največ 3 g.

2.   Države članice lahko razlikujejo med potniki v zračnem prometu in drugimi potniki tako, da uporabijo nižje količinske omejitve iz odstavka 1 samo za potnike, ki niso potniki v zračnem prometu.

3.   Avstrija lahko z odstopanjem od odstavkov 1 in 2, v kolikor se davčni sistem v švicarski enklavi Samnauntal razlikuje od sistema, ki se uporablja v preostalem delu kantona Graubünden, omeji uporabo nižje količinske omejitve za tobačne izdelke, ki jih potniki, ki vstopijo na njeno ozemlje neposredno iz švicarske enklave Samnauntal, vnesejo na ozemlje te države članice.

4.   Za vsakega posameznega potnika se lahko oprostitev uporablja za katero koli kombinacijo tobačnih izdelkov, vendar vsota odstotkov posameznih oprostitev ne sme presegati 100 %.

Člen 9

1.   Države članice oprostijo plačilo DDV in trošarine na alkohol in alkoholne pijače, razen na mirno vino in pivo, za katere veljajo naslednje količinske omejitve:

(a)

do skupaj 1 l alkohola in alkoholnih pijač z vsebnostjo več kot 22 vol. % alkohola, ali 80 vol. % in več nedenaturiranega etilnega alkohola;

(b)

do skupaj 2 l alkohola in alkoholnih pijač z vsebnostjo manj kot 22 vol. %.

Vsaka količina, določena v točkah od (a) in (b) za namene drugega odstavka, pomeni 100 % celotne oprostitve za alkohol in alkoholne pijače.

2.   Za vsakega posameznega potnika se lahko oprostitev uporablja za katero koli kombinacijo vrst alkohola in alkoholnih pijač iz odstavka 1, vendar vsota odstotkov posameznih oprostitev ne sme presegati 100 %.

3.   Države članice oprostijo plačilo DDV in trošarine za do skupaj 4 l nepenečega vina in 16 l piva.

Člen 10

Oprostitve na podlagi člena 8 ali 9 se ne uporabljajo za potnike, mlajše od 17 let.

Člen 11

Države članice oprostijo vsako motorno prevozno sredstvo plačila DDV in trošarine na gorivo v standardnem rezervoarju in največ 10 l goriva v prenosni posodi.

Člen 12

Vrednost blaga iz členov 8, 9 ali 11, se ne upošteva za namene uporabe oprostitve iz člena 7(1).

POGLAVJE III

POSEBNI PRIMERI

Člen 13

1.   Države članice lahko znižajo mejne vrednosti ali količinske omejitve ali oboje za potnike iz naslednjih kategorij:

(a)

prebivalce obmejnega ozemlja;

(b)

obmejne delavce;

(c)

osebje prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za potovanje iz tretje države ali z ozemlja, na katerem se določbe Skupnosti o DDV ali trošarinah ali o obojem ne uporabljajo.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja, kadar potnik iz ene od navedenih kategorij predloži dokazilo, da potuje dalje od obmejnega ozemlja države članice ali da se ne bo vrnil z obmejnega ozemlja sosednje tretje države.

Vendar pa se uporablja, kadar obmejni delavci ali osebje prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za mednarodno potovanje, uvažajo blago, ko potujejo v okviru svojega dela.

POGLAVJE IV

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 14

Države članice se lahko odločijo, da ne obračunavajo DDV ali trošarine na uvoz blaga potnikov, če je vsota davka, ki bi ga bilo treba obračunati, enaka ali manjša od 10 EUR.

Člen 15

1.   Protivrednost eura v nacionalni valuti, ki se uporablja za izvajanje te direktive, se določi enkrat letno. Uporabijo se tečaji, ki veljajo prvi delovni dan v oktobru. Objavijo se v Uradnem listu Evropske unije in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta.

2.   Države članice lahko zaokrožijo zneske v nacionalni valuti, ki se dobijo s pretvorbo zneskov v eurih, določenih v členu 7, pod pogojem, da takšna zaokrožitev ne presega 5 EUR.

3.   Države članice lahko mejne vrednosti, veljavne v času letne prilagoditve iz odstavka 1, ohranijo, če bi pretvorba ustreznih zneskov, izraženih v EUR, pred zaokrožitvijo iz odstavka 2 pomenila spremembo manj kot 5 % oprostitve, izražene v nacionalni valuti, ali znižanje te oprostitve.

Člen 16

Vsaka štiri leta in prvič leta 2012 Komisija Svetu predloži poročilo o izvajanju te direktive skupaj s predlogom sprememb, kadar je to potrebno.

Člen 17

V členu 5(9) Direktive 69/169/EGS se datum 31. december 2007 nadomesti z datumom 30. november 2008.

Člen 18

Ta direktiva razveljavlja in nadomešča Direktivo 69/169/EGS z učinkom od 1. decembra 2008.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v prilogi.

Člen 19

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi 1 do 15 te direktive z učinkom od 1. decembra 2008. Države članice takoj sporočijo Komisiji besedilo teh predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 20

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta direktiva se začne uporabljati s 1. decembrom 2008.

Člen 17 pa se uporablja od 1. januarja 2008.

Člen 21

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

F. NUNES CORREIA


(1)  UL L 133, 4.6.1969, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/93/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 16).

(2)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/138/ES (UL L 384, 29.12.2006, str. 92).


PRILOGA

PRIMERJALNA TABELA

Direktiva 69/169/EGS

Ta direktiva

Člen 1(1)

Člen 7(1)

Člen 1(2)

Člen 7(2)

Člen 1(3)

Člen 7(3)

Člen 2

točka ena člena 3

Člen 7(4)

točka dva člena 3

Člen 6

prvi pododstavek točke tri člena 3

Člen 5

drugi pododstavek točke tri člena 3

Člena 5 in 11

uvodni stavek člena 4(1)

Uvodni stavek člena 8(1), uvodni stavek člena 9(1)

drugi stolpec člena 4(1)

prvi stolpec člena 4(1)(a)

Člen 8(1)

prvi stolpec člena 4(1)(b)

Člen 9(1)

prvi stolpec člena 4(1)(c), (d) in (e)

drugi pododstavek člena 4(2)

Člen 10

drugi pododstavek člena 4(2)

Člen 4(3)

Člen 12

Člen 4(4)

Člen 2

Člen 4(5)

Člen 5(1)

Člen 5(2)

Člen 13(1)

Člen 5(3)

Člen 5(4)

Člen 13(2)

Člen 5(5)

prva alinea uvodnega stavka člena 5(6)

Člen 3(5)

druga alinea uvodnega stavka člena 5(6)

Člen 3(6)

Člen 5(7)

Člen 5(8)

Člen 5(9)

Člen 7(1)

Člen 7(2)

Člen 15(1)

Člen 7(3)

Člen 15(2)

Člen 7(4)

Člen 15(3)

Člen 7(5)

člen 7a(1)

člen 7a(2)

Člen 14

člen 7b

člen 7c

člen 7d

Člen 8(1)

Člen 19(1), prvi pododstavek

Člen 8(2), prvi pododstavek

Člen 19(1), prvi pododstavek

drugi pododstavek člena 8(2)

Člen 9

Člen 21


29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/13


DIREKTIVA SVETA 2007/75/ES

z dne 20. decembra 2007

o spremembi Direktive 2006/112/ES v zvezi z nekaterimi začasnimi določbami o stopnjah davka na dodano vrednost

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 93 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (2) določa nekatera odstopanja v zvezi s stopnjami DDV. Nekatera od teh odstopanj prenehajo veljati na določen datum, druga pa trajajo do sprejetja dokončnih ureditev.

(2)

Odstopanja v zvezi s stopnjami DDV, določena v Direktivi 2006/112/ES v skladu z Aktom o pristopu iz leta 2003, ki omogočajo nemoteno prilagoditev gospodarstev nekaterih novih držav članic na notranji trg, imajo točno določen datum in kmalu potečejo.

(3)

Več teh novih držav članic je izrazilo željo, da bi še naprej uporabljale odstopanja, ki bi jih tako koristile tudi v nadaljnjem obdobju.

(4)

Glede na pričakovano razpravo o uporabi znižanih stopenj in zakonodajni predlog, ki ga mora predložiti Komisija, je primerno podaljšati nekatera odstopanja do konca leta 2010, tj. do datuma, do katerega je bila podaljšana poskusna uporaba znižane stopnje za delovno intenzivne storitve.

(5)

Direktivo 2006/112/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2006/112/ES se z učinkom od 1. januarja 2008 spremeni:

1.

člen 123 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 123

Češka republika lahko do 31. decembra 2010 še naprej uporablja znižano stopnjo, ki ne sme biti nižja od 5 %, za gradnjo stanovanjskih objektov, ki se ne opravlja v okviru socialne politike, razen za gradbene materiale.“;

2.

člen 124 se črta;

3.

v členu 125(1) in (2) se besedilo „do 31. decembra 2007“ nadomesti z „do 31. decembra 2010“;

4.

člen 126 se črta;

5.

v členu 127 se besedilo „1. januarja 2010“ nadomesti z „31. decembra 2010“;

6.

člen 128 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 128

1.   Poljska lahko do 31. decembra 2010 za dobavo določenih knjig in strokovne periodike uporablja oprostitev s pravico do odbitka DDV, plačanega v predhodni fazi.

2.   Poljska lahko do 31. decembra 2010 ali do uvedbe dokončne ureditve iz člena 402, glede na to, kar je prej, za restavracijske storitve še naprej uporablja nižjo stopnjo, ki ni nižja od 7 %.

3.   Poljska lahko do 31. decembra 2010 za dobavo živil iz točke (1) Priloge III še naprej uporablja znižano stopnjo, ki ne sme biti nižja od 3 %.

4.   Poljska lahko do 31. decembra 2010 za storitve gradnje, obnove in prezidave stanovanjskih objektov, ki se ne opravljajo v okviru socialne politike (razen za gradbene materiale), in za zagotavljanje stanovanjskih objektov ali delov stanovanjskih objektov (pred prvo vselitvijo) iz točke (a) člena 12(1) še naprej uporablja znižano stopnjo, ki ne sme biti nižja od 7 %.“;

7.

v členu 129(1) in (2) se besedilo „do 31. decembra 2007“ nadomesti z „do 31. decembra 2010“;

8.

člen 130 se črta.

Člen 2

Države članice sporočijo Komisiji besedila določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

F. NUNES CORREIA


(1)  Mnenje z dne 11. decembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/138/ES (UL L 384, 29.12.2006, str. 92).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/15


ODLOČBA SVETA

z dne 20. decembra 2007

o dovoljenju Franciji, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi znižano stopnjo obdavčitve neosvinčenega bencina, ki se uporablja kot pogonsko gorivo za porabo v departmajih Korzike

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(2007/880/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (1) ter zlasti člena 19(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 18(1) Direktive 2003/96/ES v povezavi s Prilogo II k navedeni direktivi se je Franciji dovolila uporaba znižane stopnje obdavčitve za porabo na Korziki. To dovoljenje je bilo dano do 31. decembra 2006.

(2)

Francoski organi so s pismom 16. oktobra 2006 zaprosili za dovoljenje, da uporabljajo znižano stopnjo davka na energente za neosvinčeni bencin, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, kar bi podaljšalo izvajanje prakse na podlagi zgoraj navedenega odstopanja pred njegovim iztekom veljavnosti. Znižanje znaša 1 EUR na hektoliter. Za dovoljenje se prosi za obdobje med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2012. Na Korziki oskrba z neosvinčenim bencinom na bencinskih črpalkah povzroča znatne dodatne stroške v primerjavi z oskrbo na celini, končne cene pa so za od 4 do 7 EUR/hl višje kot na celini.

(3)

Z znižanjem davka na neosvinčeni bencin za potrošnike na Korziki se vzpostavlja večja izenačenost zadevnih potrošnikov s potrošniki na celini. Ta ukrep je torej v skladu s cilji regionalne in kohezijske politike.

(4)

Znižanje davčne stopnje ne presega nujnega upoštevanja dodatnih stroškov za prevoz in distribucijo, ki jih krijejo potrošniki na Korziki.

(5)

Končna stopnja obdavčitve upošteva najnižjo raven iz Direktive 2003/96/ES, ki je zdaj 359 EUR/1 000 l (ali 35,90 EUR/hl). To velja tudi ob upoštevanju dovoljenja, danega z Odločbo Sveta 2005/767/ES z dne 24. oktobra 2005 (2), katere učinki se lahko združujejo z učinki te odločbe.

(6)

Ob upoštevanju oddaljenosti in otoške lege departmajev, za katere se ukrep uporablja, ter neznatnega znižanja stopnje, ki je sicer v primerjavi z najnižjo ravnijo Skupnosti zelo visoka, ta ukrep ne bo povzročil premikov, specifično povezanih z oskrbo s pogonskimi gorivi.

(7)

Zato je ukrep sprejemljiv z vidika pravilnega delovanja notranjega trga in potrebe po zagotovitvi poštene konkurence ter v skladu z okoljsko, energetsko in prometno politiko Skupnosti.

(8)

Franciji bi bilo zato v skladu z določbami člena 19(2) Direktive 2003/96/ES treba dovoliti, da uporabi znižano stopnjo obdavčitve neosvinčenega bencina, ki se uporablja kot pogonsko gorivo za porabo na Korziki, in sicer do 31. decembra 2012.

(9)

Zagotoviti bi bilo treba, da lahko Francija na podlagi odstopanja iz člena 18 Direktive 2003/96/ES v povezavi s Prilogo II k navedeni direktivi uporablja zadevno določeno znižanje, ki ga obravnava ta odločba, ne da bi prekinila izvajanje zakonodaje, ki se je uporabljala pred 1. januarjem 2007. Zato bi bilo treba dati dovoljenje z veljavnostjo od 1. januarja 2007 –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Franciji se dovoli uporaba znižane stopnje obdavčitve neosvinčenega bencina, ki se uporablja kot pogonsko gorivo za porabo v departmajih Korzike.

Da se prepreči morebitno prekomerno povračilo, znižanje ne sme presegati dodatnih stroškov za prevoz, skladiščenje in distribucijo v primerjavi s celinsko Francijo.

Znižana stopnja mora upoštevati obveznosti iz Direktive 2003/96/ES in zlasti najnižje ravni iz člena 7 Direktive.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2007 in preneha veljati 31. decembra 2012.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Francosko republiko.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

F. NUNES CORREIA


(1)  UL L 283, 31.10.2003, str. 51. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/75/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 100).

(2)  UL L 290, 4.11.2005, str. 25.


29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/17


SKLEP SVETA

z dne 20. decembra 2007

o spremembah poslovnika Sveta

(2007/881/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 207(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 121(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 28(1) in člena 41(1) Pogodbe,

ob upoštevanju člena 2(2) Priloge III poslovnika Sveta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 11(5) poslovnika Sveta (v nadaljnjem besedilu „poslovnik“) predvideva, da se, če član Sveta to zahteva, pri sprejetju odločitve Sveta s kvalificirano večino preveri, ali države članice, ki tvorijo to večino, predstavljajo najmanj 62 % celotnega prebivalstva Evropske unije, izračunano v skladu s številčnostjo prebivalstva, navedeno v členu 1 priloge III poslovnika.

(2)

Člen 2(2) priloge III poslovnika o podrobnih pravilih za izvajanje določb o ponderiranju glasov v Svetu predvideva, da Svet z začetkom veljavnosti od 1. januarja vsakega leta spremeni številke iz člena 1 v skladu s podatki, ki so na voljo Statističnemu uradu evropskih Skupnosti 30. septembra predhodnega leta.

(3)

Poslovnik bi bilo zato treba prilagoditi za leto 2008 –

SKLENIL:

Člen 1

Člen 1 priloge III poslovnika se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Za namene izvajanja člena 205(4) Pogodbe ES, člena 118(4) Pogodbe Euratom ter tretjega pododstavka člena 23(2) in člena 34(3) Pogodbe EU je celotno prebivalstvo posamezne države članice za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2008 naslednje:

Država članica

Prebivalstvo

(× 1 000)

Nemčija

82 314,9

Francija

63 392,1

Združeno kraljestvo

60 823,8

Italija

59 131,3

Španija

44 474,6

Poljska

38 125,5

Romunija

21 565,1

Nizozemska

16 358

Grčija

11 171,7

Portugalska

10 599,1

Belgija

10 584,5

Češka

10 287,2

Madžarska

10 066,1

Švedska

9 113,2

Avstrija

8 298,9

Bolgarija

7 679,3

Danska

5 447,1

Slovaška

5 393,6

Finska

5 276,9

Irska

4 319,4

Litva

3 384,9

Latvija

2 281,3

Slovenija

2 010,3

Estonija

1 342,4

Ciper

778,7

Luksemburg

476,2

Malta

407,8

Skupaj

495 103,9

Prag (62 %)

306 964,4“

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati 1. januarja 2008.

Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

F. NUNES CORREIA


(1)  Sklep Sveta 2006/683/ES, Euratom, z dne 15. septembra 2006 o sprejetju poslovnika Sveta (UL L 285, 16.10.2006, str. 47).


29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/19


SKLEP SVETA

z dne 20. decembra 2007

o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank, glede zunanjih revizorjev ciprske centralne banke

(2007/882/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 27.1 Protokola,

ob upoštevanju Priporočila Evropske centralne banke ECB/2007/12 z dne 15. novembra 2007 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Revizijo računovodskih izkazov Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank Eurosistema opravljajo neodvisni zunanji revizorji, ki jih priporoči Svet ECB in odobri Svet Evropske unije.

(2)

Glede na člen 1 Odločbe Sveta 2007/503/ES z dne 10. julija 2007 v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Cipru 1. januarja 2008 (2), Ciper sedaj izpolnjuje potrebne pogoje za uvedbo eura in odstopanje v korist Cipra v skladu s členom 4 Akta o pristopu iz leta 2003 se razveljavi z učinkom 1. januarja 2008.

(3)

Na podlagi oddelka 60(1)(a) Zakona 34(I) iz leta 2007 o spremembah zakonov o ciprski centralni banki iz leta 2002 in 2003, ki bo začel veljati 1. januarja 2008, se letni računovodski izkazi ciprske centralne banke revidirajo v skladu s členom 27 Statuta ESCB.

(4)

Po razveljavitvi odstopanja za Ciper je Svet ECB priporočil, naj Svet odobri, da se PricewaterhouseCoopers Limited imenuje za zunanjega revizorja ciprske centralne banke za poslovna leta od 2008 do 2012.

(5)

Treba bi bilo upoštevati priporočilo Sveta ECB in v skladu s tem spremeniti Sklep Sveta 1990/70/ES (3)

SKLENIL:

Člen 1

V členu 1 Sklepa 1999/70/ES se doda naslednji odstavek:

„14.   PricewaterhouseCoopers Limited se odobri kot zunanji revizor za ciprsko centralno banko za poslovna leta od 2008 do 2012.“

Člen 2

O tem sklepu se uradno obvesti ECB.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

F. NUNES CORREIA


(1)  UL C 277, 20.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 186, 18.7.2007, str. 29.

(3)  UL L 22, 29.1.1999, str. 69. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2007/145/ES (UL L 64, 2.3.2007, str. 35).


29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/20


SKLEP SVETA

z dne 20. decembra 2007

o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjih revizorjev Central Bank of Malta

(2007/883/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 27.1 Protokola,

ob upoštevanju Priporočila Evropske centralne banke ECB/2007/17 z dne 29. novembra 2007 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Central Bank of Malta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Revizijo računovodskih izkazov Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank Eurosistema opravljajo neodvisni zunanji revizorji, ki jih priporoči Svet ECB in odobri Svet Evropske unije.

(2)

Na podlagi člena 1 Odločbe Sveta 2007/504/ES z dne 10. julija 2007 v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Malti 1. januarja 2008 (2) Malta sedaj izpolnjuje potrebne pogoje za uvedbo eura in odstopanje v korist Malte v skladu s členom 4 Akta o pristopu iz leta 2003 se razveljavi z učinkom 1. januarja 2008.

(3)

Na podlagi člena 20 spremenjenega Zakona o Central Bank of Malta, ki bo začel veljati 1. januarja 2008, se letni računovodski izkazi Central Bank of Malta revidirajo v skladu s členom 27 Statuta ESCB.

(4)

Po razveljavitvi odstopanja za Malto je Svet ECB priporočil, naj Svet odobri, da se PriceWaterhouseCoopers in Ernst & Young imenujeta za zunanja revizorja Central Bank of Malta za poslovno leto 2008.

(5)

Treba bi bilo upoštevati priporočilo Sveta ECB in v skladu s tem spremeniti Sklep Sveta 1999/70/ES (3)

SKLENIL:

Člen 1

V členu 1 Sklepa 1999/70/ES se doda naslednji odstavek:

„15.   PriceWaterhouseCoopers in Ernst & Young se odobrita kot zunanja revizorja za Central Bank of Malta za poslovno leto 2008.“

Člen 2

O tem sklepu se obvesti Evropska centralna banka.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

F. NUNES CORREIA


(1)  UL C 304, 15.12.2007, str. 1.

(2)  UL L 186, 18.7.2007, str. 32.

(3)  UL L 22, 29.1.1999, str. 69. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2007/145/ES (UL L 64, 2.3.2007, str. 35).


29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/21


ODLOČBA SVETA

z dne 20. decembra 2007

ki dovoljuje Združenemu kraljestvu, da še naprej uporablja ukrep o odstopanju od členov 26(1)(a), 168 in 169 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

(2007/884/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) (DDV) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je z Odločbama 95/252/ES (2) in nato z 98/198/ES (3) Združenemu kraljestvu dovolil, da najemniku ali zakupniku omeji pravico do višine 50 % odbitka vstopnega DDV v zvezi z najemom ali zakupom osebnega avtomobila, če se avtomobil ne uporablja izključno za službene namene. Združenemu kraljestvu je bilo tudi dovoljeno, da se zasebna raba avtomobila, ki ga za službene namene najame ali zakupi davčni zavezanec, ne šteje za opravljanje storitev za plačilo. Zaradi ukrepa za poenostavitev najemniku ali zakupniku ni treba zapisovati razdalj, prevoženih za zasebne namene s službenimi avtomobili, in prijaviti DDV za dejanske razdalje, prevožene za zasebne namene, vsakega avtomobila.

(2)

Z dopisom, ki ga je Generalni sekretariat Komisije prejel 5. februarja 2007, je Združeno kraljestvo zaprosilo za podaljšanje obdobja veljavnosti navedenega odstopanja, ki preneha veljati 31. decembra 2007.

(3)

V skladu s členom 395(2) Direktive 2006/112/ES je Komisija z dopisom z dne 15. oktobra 2007 obvestila druge države članice o zahtevku Združenega kraljestva. Komisija je 17. oktobra 2007 z dopisom uradno obvestila Združeno kraljestvo, da ima na voljo vse informacije, potrebne za presojo zahtevka.

(4)

Pravne in dejanske okoliščine, na podlagi katerih je bila utemeljena odobritev dovoljenja za uporabo odstopanja, se niso spremenile in so še vedno relevantne.

(5)

Komisija je 29. oktobra 2004 predložila predlog za Direktivo Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS, zdaj Direktiva 2006/112/ES, ki vključuje uskladitev kategorij izdatkov, za katere lahko velja izključitev od pravice do odbitka. Na podlagi tega predloga se lahko izključitev od pravice do odbitka uporabi za motorna cestna vozila. Zato je primerno podaljšanje obdobja dovoljenja do začetka veljavnosti Direktive. Kljub temu bo dovoljenje v vsakem primeru prenehalo veljati najpozneje 31. decembra 2010, če navedena direktiva do takrat ne začne veljati, da se omogoči presoja nujnosti te odločbe glede na odstotek splošne porazdelitve med službeno in zasebno rabo.

(6)

Podaljšanje odstopanja ne bo imelo negativnega učinka na lastna sredstva Evropskih skupnosti iz DDV.

(7)

Glede na nujnost zadeve, je potrebno dodeliti odstopanje od obdobja šestih tednov iz odstavka I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o Ustanovitvi Evropske skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od členov 168 in 169 Direktive 2006/112/ES se Združenemu kraljestvu dovoli, da najemniku ali zakupniku avtomobila omeji pravico do višine 50 % odbitka DDV v zvezi s stroški najema ali zakupa tega avtomobila, če se avtomobil ne uporablja izključno za službene namene.

Člen 2

Z odstopanjem od člena 26(1)(a) Direktive 2006/112/ES se Združenemu kraljestvu dovoli, da se zasebna raba službenega avtomobila, ki ga najame ali zakupi davčni zavezanec, ne šteje za opravljanje storitev za plačilo.

Člen 3

Ta odločbe se uporablja od 1. januarja 2008.

Preneha veljati na dan začetka veljavnosti pravil Skupnosti, ki določajo, kateri izdatki v zvezi z motornimi cestnimi vozili niso upravičeni do polnega odbitka DDV, vendar ne pozneje kot 31. decembra 2010.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

F. NUNES CORREIA


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/138/ES (UL L 384, 29.12.2006, str. 92).

(2)  UL L 159, 11.7.1995, str. 19.

(3)  UL L 76, 13.3.1998, str. 31. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/855/ES (UL L 369, 16.12.2004, str. 61).


Komisija

29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/23


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. decembra 2007

o spremembi Odločbe 2006/415/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Nemčiji

(Besedilo velja za EGP)

(2007/885/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2) in zlasti člena 10(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2006/415/ES z dne 14. junija 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Skupnosti in razveljavitvi Odločbe 2006/135/ES (3) določa nekatere zaščitne ukrepe, ki jih je treba uporabljati za preprečitev širjenja navedene bolezni, vključno z vzpostavitvijo območij A in B po sumu izbruha ali potrjenem izbruhu bolezni.

(2)

Po izbruhih visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1 v Združenem kraljestvu, Nemčiji in na Poljskem je bila Odločba 2006/415/ES nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/878/ES z dne 21. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2006/415/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v navedenih državah članicah (4).

(3)

Ker je v Nemčiji zunaj zaprtega območja prišlo do ponovnega izbruha bolezni, je treba prilagoditi meje zaprtega območja in trajanje ukrepov ter pri tem upoštevati epidemiološko stanje.

(4)

Odločbo 2006/415/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepe, predvidene s to odločbo, je treba na naslednji seji Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ponovno pregledati –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2006/415/ES se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33). Popravljena različica v (UL L 195, 2.6.2004, str. 12).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 164, 16.6.2006, str. 51. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/785/ES (UL L 316, 4.12.2007, str. 62).

(4)  UL L 344, 28.12.2007, str. 55.


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2006/415/ES se spremeni:

1.

Naslednje besedilo nadomesti vnos za Nemčijo v delu A:

ISO oznaka države

Država članica

Območje A

Uporaba do datuma po členu 4(4)(b)(iii)

Oznaka

(če je na voljo)

Ime

„DE

NEMČIJA

 

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Großwoltersdorf including all or parts of the communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

15.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Bensdorf including all or parts of the communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wusterwitz

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Roßdorf, Schlagenthin, Zabakuck

21.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Heiligengrabe including all or parts of the communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008“

2.

Naslednje besedilo nadomesti vnos za Nemčijo v delu B:

ISO oznaka države

Država članica

Območje B

Uporaba do datuma po členu 4(4)(b)(iii)

Oznaka

(če je na voljo)

Ime

„DE

NEMČIJA

 

The communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

15.1.2008

The communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land, Premnitz

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Beetzsee, Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wenzlow, Wusterwitz, Ziesar

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Mützel, Paplitz, Parchen, Roßdorf, Schlagenthin, Wulkow, Zabakuck

21.1.2008

The communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008“


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/26


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUPOL AFGH/2/2007

z dne 30. novembra 2007

o ustanovitvi Odbora sodelujočih držav za policijsko misijo Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

(2007/886/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2007/369/SZVP z dne 30. maja 2007 o ustanovitvi policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) (1) in zlasti člena 10(1) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 10(1) Skupnega ukrepa 2007/369/SZVP Politični in varnostni odbor (PVO) politično nadzoruje misijo in jo strateško vodi pod okriljem Sveta, ki PVO pooblasti za sprejemanje ustreznih sklepov v skladu s členom 25 Pogodbe.

(2)

V Sklepih z zasedanja Evropskega sveta iz Göteborga z dne 15. in 16. junija 2001 so bila določena vodilna načela in podrobnosti za prispevek tretjih držav v policijskih misijah. Svet je 10. decembra 2002 odobril dokument, naslovljen „Posvetovanja in modalitete o prispevku držav nečlanic EU v operacijah civilnega kriznega upravljanja EU“, ki je nadgradil dogovore o sodelovanju tretjih držav v operacijah civilnega kriznega upravljanja, vključno z vzpostavitvijo odbora sodelujočih držav (OSD).

(3)

OSD za policijsko misijo Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) bi moral imeti ključno vlogo pri tekočem upravljanju misije. Biti bi moral glavni forum za razpravo o vseh problemih, povezanih s tekočim upravljanjem misije. PVO, ki misijo politično nadzoruje in jo strateško vodi, bi moral upoštevati stališča OSD –

SKLENIL:

Člen 1

Ustanovitev

Ustanovi se Odbor sodelujočih držav (OSD) za policijsko misijo Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN).

Člen 2

Naloge

1.   OSD lahko izraža mnenja. PVO ta mnenja upošteva ter misijo politično nadzoruje in jo strateško vodi.

2.   Pooblastila OSD so določena v dokumentu, naslovljenem „Posvetovanja in modalitete o prispevku držav nečlanic EU v operacijah civilnega kriznega upravljanja EU“.

Člen 3

Sestava

1.   Vse države članice EU imajo pravico prisostvovati razpravam OSD. Vendar pri tekočem upravljanju misije sodelujejo le države, ki za misijo zagotavljajo svoj prispevek. Predstavniki tretjih držav, ki sodelujejo v misiji, se lahko udeležujejo sestankov OSD. Sestankov OSD se lahko prav tako udeleži predstavnik Komisije Evropskih skupnosti.

2.   Vodja misije redno obvešča OSD.

Člen 4

Predsedovanje

V zvezi z misijo iz člena 1 OSD v skladu z dokumentom o posvetovanjih in modalitetah iz člena 2(2) predseduje predstavnik generalnega sekretarja/visokega predstavnika, v tesnem posvetovanju s predsedstvom.

Člen 5

Sestanki

1.   Predsedujoči redno sklicuje sestanke OSD. Če tako zahtevajo okoliščine, se lahko na pobudo predsedujočega ali na zahtevo predstavnika sodelujoče države skličejo nujni sestanki.

2.   Predsedujoči vnaprej razdeli začasni dnevni red in dokumente, ki se nanašajo na sestanek. Predsedujoči je odgovoren, da PVO pošlje zaključke razprav OSD.

Člen 6

Zaupnost

1.   Za sestanke in delo OSD se uporabljajo predpisi Sveta o varovanju tajnosti. Zlasti morajo biti ustrezno varnostno preverjeni predstavniki v OSD.

2.   Za posvetovanja OSD velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 30. novembra 2007

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

C. DURRANT PAIS


(1)  UL L 139, 31.5.2007, str. 33. Skupni ukrep, kakor je bil spremenjen s Skupnim ukrepom 2007/733/SZVP (UL L 295, 14.11.2007, str. 31).


29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/28


SKUPNI UKREP SVETA 2007/887/SZVP

z dne 20. decembra 2007

o razveljavitvi Skupnega ukrepa 2005/557/SZVP o civilno-vojaškem podpornem ukrepu Evropske unije za misije Afriške unije v regiji Darfur v Sudanu in v Somaliji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa 2005/557/SZVP z dne 18. julija 2005 o civilno-vojaškem podpornem ukrepu Evropske unije za misije Afriške unije v regiji Darfur v Sudanu in v Somaliji (1) ter zlasti člena 16(2) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Skupnim ukrepom 2005/557/SZVP je Evropska unija vzpostavila civilno-vojaški ukrep za podporo za misiji Afriške unije v regiji Darfur v Sudanu in v Somaliji („AMIS/AMISOM“).

(2)

V skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1769 (2007) naj bi operacija Afriške unije/ZN v Darfurju (UNAMID) najpozneje do 31. decembra 2007 prevzela pristojnost od AMIS.

(3)

Podporni ukrep EU za AMIS/AMISOM bi bilo treba zaključiti, ko bo pristojnost prenesena na UNAMID, nato pa bodo sprejeti ukrepi, potrebni za prenehanje podpornega ukrepa EU –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Skupni ukrep 2005/557/SZVP se razveljavi s 1. januarjem 2008.

Člen 2

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 3

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

F. NUNES CORREIA


(1)  UL L 188, 20.7.2005, str. 46. Skupni ukrep, kakor je bil spremenjen s Skupnim ukrepom 2007/245/SZVP (UL L 106, 24.4.2007, str. 65).


29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/29


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUPT/2/2007

z dne 18. decembra 2007

o imenovanju vodje enote Evropske unije za načrtovanje (EUPT Kosovo)

(2007/888/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega pododstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2006/304/SZVP z dne 10. aprila 2006 o ustanovitvi enote EU za načrtovanje (EUPT Kosovo) v zvezi z morebitno operacijo EU za krizno upravljanje na področju pravne države in morebitnih drugih področjih na Kosovu (1) in zlasti člena 6 Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2007/778/SZVP z dne 29. novembra 2007 o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa 2006/304/SZVP o ustanovitvi enote EU za načrtovanje (EUPT Kosovo) v zvezi z morebitno operacijo EU za krizno upravljanje na področju pravne države in morebitnih drugih področjih na Kosovu (2),

ob upoštevanju naslednjega:

Člen 6 Skupnega ukrepa 2006/304/SZVP določa, da Svet pooblašča Politični in varnostni odbor za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 25 Pogodbe, vključno z odločitvijo, da na predlog generalnega sekretarja/visokega predstavnika imenuje vodjo enote EU za načrtovanje (EUPT Kosovo).

Generalni sekretar/visoki predstavnik je predlagal, da se imenuje Roy REEVE –

SKLENIL:

Člen 1

Roy REEVE je imenovan za vodjo enote EU za načrtovanje (EUPT Kosovo) v zvezi z morebitno operacijo EU za krizno upravljanje na področju pravne države in morebitnih drugih področjih na Kosovu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2008.

Uporablja se do 31. marca 2008.

V Bruslju, 18. decembra 2007

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

C. DURRANT PAIS


(1)  UL L 112, 26.4.2006, str. 19.

(2)  UL L 312, 30.11.2007, str. 68.