ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 341

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
27. december 2007


Vsebina

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

Stran

 

 

SMERNICE

 

 

Evropska centralna banka

 

 

2007/830/ES

 

*

Smernica Evropske centralne banke z dne 1. avgusta 2007 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano) (ECB/2007/9)

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

SMERNICE

Evropska centralna banka

27.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/1


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 1. avgusta 2007

o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano)

(ECB/2007/9)

(2007/830/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 5.1, 12.1 in 14.3 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe ECB/2001/13 z dne 22. novembra 2001 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (1),

ob upoštevanju Uredbe ECB/2003/9 z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (2),

ob upoštevanju Uredbe ECB/2001/18 z dne 20. decembra 2001 o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (3),

ob upoštevanju Uredbe ECB/2007/8 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (4),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (5),

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij (6),

ob upoštevanju Smernice ECB/2002/10 z dne 5. decembra 2002 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (7),

ob upoštevanju Priloge A k Uredbi Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (ESR 95) (8),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Smernica ECB/2003/2 z dne 6. februarja 2003 o nekaterih zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje ter postopkih poročanja statističnih informacij nacionalnih centralnih bank s področja denarne in bančne statistike je bila večkrat znatno spremenjena. Zaradi novih sprememb je treba navedeno smernico zaradi jasnosti in preglednosti preoblikovati.

(2)

Za pripravo agregiranih bilanc stanja sektorja monetarnih finančnih institucij (MFI) po posameznih državah in za euroobmočje, konsolidirane bilance stanja sektorja MFI za euroobmočje in ustreznih denarnih agregatov euroobmočja Evropska centralna banka (ECB) zahteva bilanco stanja ECB ter bilance stanja nacionalnih centralnih bank (NCB) in MFI, ki niso NCB (v nadaljevanju: „druge MFI“), držav članic, ki so sprejele euro (v nadaljevanju: „sodelujoče države članice“).

(3)

Uredba ECB/2007/8 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (4) določa, da se morajo stanja vrednostnih papirjev investicijskih skladov z javno dostopnimi identifikacijskimi kodami poročati po posameznih vrednostnih papirjih po združenem pristopu. NCB morajo te podatke razvrstiti in agregirati.

(4)

Delujoča centralizirana baza vrednostnih papirjev (Centralised securities database – CSDB) ali združljiva nacionalna baza vrednostnih papirjev šteje za bistveno za razvrstitev statističnih podatkov o sredstvih in obveznostih investicijskih skladov.

(5)

Podatki, značilni za posamezno državo in primerjalni, o plačilni statistiki in plačilnih instrumentih, uporabljenih v državah članicah, ki so sprejele euro, so bistveni za ugotavljanje in spremljanje razvoja, vključno z obsegom integracije njihovih plačilnih sistemov –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta smernica določa obveznosti NCB, da ECB poročajo podatke denarne statistike, statistike finančnih institucij in statistike finančnih trgov.

NCB poročajo postavke, navedene v členih 3 do 18, v skladu s shemami, določenimi v Prilogi III, in v skladu s standardi za elektronsko poročanje, določenimi v Prilogi IV k tej smernici. ECB vsako leto do septembra sporoči NCB natančne datume posredovanja v obliki koledarja poročanja za naslednje leto.

Zahteve za poročanje preteklih podatkov veljajo samo za poročanje, določeno v členih 3, 6, 7, 10, 11 in 13 do 17.

(a)

Brez poseganja v točko (b) se v primerih pristopa k Evropski uniji in/ali sprejetja eura uporabljajo naslednja pravila:

(i)

NCB držav članic, ki so se pridružile EU maja 2004, poročajo ECB pretekle podatke, ki zajemajo vsaj obdobje od leta 2004;

(ii)

NCB držav članic, ki so se pridružile EU pred majem 2004, vendar niso sprejele eura do dneva začetka veljavnosti te smernice, poročajo ECB pretekle podatke, ki zajemajo vsaj obdobje od leta 1999 in obdobje od leta 2003 za statistiko obrestnih mer MFI.

(iii)

NCB držav članic, ki so se pridružile EU po maju 2004, poročajo ECB pretekle podatke, ki zajemajo vsaj pretekla tri leta;

(iv)

v zvezi s pozicijami nasproti državam članicam, ki so sprejele euro po začetku veljavnosti te smernice, NCB sodelujočih držav članic poročajo ECB pretekle podatke, ki zajemajo vsaj obdobje: (1) od leta 1999, če se je država članica pridružila EU pred majem 2004; ali (2) od leta 2004, če se je država članica pridružila EU maja 2004; ali (3) preteklih treh let, če se je država članica pridružila EU po maju 2004. To načelo se uporablja samo za statistiko, za katero se zbirajo tudi podatki, razčlenjeni po državi nasprotne stranke.

(b)

Uporabljajo se naslednja pravila:

(i)

za druge finančne posrednike (DFP) se ECB posredujejo zgodovinski četrtletni podatki, začenši s podatki za prvo razpoložljivo referenčno obdobje, vendar začenši vsaj s podatki za četrto četrtletje leta 1998 kot referenčnim obdobjem;

(ii)

za vrednostne papirje se časovne vrste podatkov, posredovane ECB, začnejo decembra 1989 za neporavnane zneske in januarja 1990 za tokove;

(iii)

za plačilno statistiko se podatki za pet let poročajo vključno z zadnjim referenčnim letom po najboljših prizadevanjih.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej smernici:

1.

ima „rezident“ enak pomen, kakor je opredeljen v členu 1 Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98;

2.

„Eurosistem“ pomeni NCB sodelujočih držav članic in ECB;

3.

ima „kreditna institucija“ enak pomen kakor v oddelku I.2 dela 1 Priloge I k Uredbi ECB/2001/13.

Člen 3

Statistika postavk bilanc stanja monetarnih finančnih institucij

(a)   Splošno

NCB pripravijo in poročajo dve ločeni agregirani bilanci stanja, obe na bruto osnovi, v skladu z Uredbo ECB/2001/13: eno agregirano bilanco stanja, ki se nanaša na podsektor MFI „centralna banka“, in eno agregirano bilanco stanja, ki se nanaša na podsektor „druge MFI“.

NCB izpeljejo zahtevane statistične informacije v zvezi z lastno bilanco stanja centralne banke iz svojega računovodskega sistema s pomočjo premostitvenih tabel, določenih v Prilogi I k tej smernici. Za namene statističnega poročanja ECB izpelje iz lastne bilance stanja podatke, ki ustrezajo podatkom, ki jih NCB izpeljejo iz svojih bilanc stanja.

NCB izpeljejo zahtevane statistične informacije v zvezi z bančno bilanco stanja drugih MFI s pomočjo agregiranja podatkov o postavkah bilance stanja, zbranih od posameznih rezidenčnih MFI, razen rezidenčne NCB.

Te zahteve zajemajo neporavnane zneske ob koncu meseca in ob koncu četrtletja (9) (stanja) ter mesečne in četrtletne podatke o popravkih tokov.

NCB poročajo statistične informacije o postavkah bilance stanja v skladu z delom 1 Priloge III k tej smernici.

(b)   Popravki tokov

NCB poročajo ECB podatke za mesečne in četrtletne vrste glede prerazvrstitvenih in prevrednotovalnih popravkov v skladu s Prilogo V k tej smernici.

ECB izračuna tokove (10) tako, da upošteva razliko med stanji ob koncu meseca in nato odstrani tiste učinke, ki ne izhajajo iz transakcij. Netransakcijska gibanja odstrani s pomočjo popravkov tokov. Tri vrste popravkov tokov so:

prevrednotovalni popravki: ti odražajo vpliv odpisov ali delnih odpisov posojil in nihanj v tržni ceni neporavnanih stanj zadržanih, prodanih ali izdanih tržnih vrednostnih papirjev,

prerazvrstitve in drugi popravki: ti obsegajo vse spremembe stanj v bilanci stanja, ki nastanejo zaradi: (i) spremembe v statističnem zajetju populacije MFI (11), (ii) prerazvrstitve sredstev ali obveznosti, ali (iii) napak v poročanju, ki so bile popravljene v stanjih samo za omejeno časovno obdobje, in vplivov sprememb v strukturi (12),

popravki zaradi deviznega tečaja: ti obsegajo vsako spremembo v postavki stanja zaradi vpliva gibanj deviznega tečaja na sredstva in obveznosti, ki so izražene v tuji valuti. ECB izračuna popravke zaradi deviznega tečaja z uporabo valutnih deležev, izpeljanih iz razčlenitve sredstev in obveznosti na glavne valute, ki so na voljo v tabeli 4 v delu 2 Priloge I k Uredbi ECB/2001/13.

NCB in Direktorat ECB za notranje finance poročajo ECB mesečne podatke o stanju in popravkih postavk bilance stanja do zaključka poslovanja na 15. delovni dan, ki sledi koncu meseca, na katerega se podatki nanašajo.

NCB in Direktorat ECB za notranje finance poročajo ECB četrtletne podatke o stanjih in popravkih postavk bilance stanja do zaključka poslovanja na 28. delovni dan, ki sledi koncu četrtletja, na katero se podatki nanašajo.

NCB bodo morda morale popraviti podatke, ki se nanašajo na zadnje obdobje pred tekočim referenčnim obdobjem. Poleg tega lahko pride tudi do popravkov, ki se nanašajo na podatke pred zadnjim obdobjem pred referenčnim mesecem, zaradi, na primer, napak, prerazvrstitev, izboljšanih postopkov poročanja itd. ECB lahko izredne in redne popravke obdela istočasno ali se odloči, da odloži obdelavo izrednih popravkov na čas po koncu mesečnega obdobja izdelave denarnih agregatov.

Politika popravkov mora biti v skladu z načeli iz Priročnika ECB za pripravo denarne in bančne statistike (Money and Banking Statistics Compilation Guide) (13). Za zagotovitev ravnovesja med kakovostjo denarne statistike in njeno stabilnostjo ter za povečanje skladnosti med mesečnimi in četrtletnimi statističnimi podatki, se izredni popravki mesečnih podatkov posredujejo v času posredovanja četrtletnih statističnih podatkov.

Kadar NCB odobrijo odstopanja majhnim MFI v skladu s členom 2(2) Uredbe ECB/2001/13, NCB pri pripravi mesečnih in četrtletnih podatkov bilance stanja MFI, ki se poročajo ECB, izračunajo oceno celotne vrednosti do 100 % zajetja za te MFI.

NCB lahko same izberejo postopek za izračun ocene celotne vrednosti do 100 % zajetja, pod pogojem, da ta izpolnjuje naslednje minimalne standarde:

(a)

za podatke manjkajočih razčlenitev se ocene izpeljejo z uporabo razmerij, ki temeljijo na celotni poročevalski populaciji ali na podmnožici, za katero se šteje, da bolje predstavlja institucije na „repu“; in

(b)

kadar so podatki razčlenitev na voljo, vendar z daljšim zamikom ali z manjšo frekvenco, se poročani podatki prenesejo v manjkajoča obdobja:

(i)

s ponovitvijo podatkov, kadar se rezultati izkažejo za ustrezne; ali

(ii)

z uporabo ustreznih tehnik statističnega ocenjevanja, da se upoštevajo trendi v podatkih ali sezonski vzorci.

Pri pripravi bilance stanja centralne banke NCB in ECB upoštevajo usklajena računovodska pravila iz Smernice ECB/2002/10, razen:

(a)

kadar se od NCB in ECB zahteva, da za računovodske namene prevrednotijo svoje portfelje vrednostnih papirjev na mesečni osnovi in ne na četrtletni;

(b)

za računovodski postavki 9.5 „druge terjatve znotraj Eurosistema (neto)“ in 10.4 „druge obveznosti znotraj Eurosistema (neto)“, ki se poročata na bruto osnovi;

(c)

za računovodsko postavko 14 „računi prevrednotenja“, ki se poroča na bruto osnovi za računovodske namene in na neto osnovi za statistične namene;

(d)

za nerealizirane izgube, ki se poročajo pod postavko 11 „druga sredstva“.

Za „druge MFI“ se uporabljajo pravila vrednotenja in/ali računovodska pravila iz Uredbe ECB/2001/13.

NCB predložijo pojasnila, v katerih pojasnijo razloge za znatne popravke in izredne popravke.

Poleg tega NCB zagotovijo ECB pojasnila v zvezi s popravki v „prerazvrstitvah in drugih popravkih“ v skladu s postopki, določenimi v delu 2 Priloge V k tej smernici.

Člen 4

Spremljanje skladnosti

NCB in ECB spremljajo skladnost med svojimi zadevnimi agregiranimi bilancami stanja ob koncu meseca za statistične namene, kakor jih poročajo na podlagi Uredbe ECB/2001/13, in svojimi računovodskimi postavkami, kakor jih poročajo za tedenski računovodski izkaz Eurosistema na podlagi Smernice ECB/2002/10. Pri tem upoštevajo postopek, določen v Prilogi II k tej smernici.

NCB in ECB opravljajo ta preverjanja skladnosti mesečno. O njihovih izidih poročajo ECB pred ali skupaj s podatki o postavkah bilance stanja do 15. delovnega dne po koncu referenčnega obdobja v skladu z letnim koledarjem, ki ga določi ECB in sporoči NCB vsako leto do konca septembra. V obdobjih poročanja, ko datumi za agregirano bilanco stanja Eurosistema ob koncu meseca za statistične namene in računovodske postavke, kakor se poročajo za tedenski računovodski izkaz Eurosistema, ne sovpadajo, lahko NCB primerjajo statistične podatke z dnevno bilanco stanja, izdelano za zadnji delovni dan v mesecu. ECB kot pripravljavka lastne bilance stanja upošteva isti postopek.

NCB in ECB pošljejo pojasnila za vsa ugotovljena odstopanja Oddelku za denarno in tržno statistiko in statistiko finančnih institucij: popolna pojasnila in poenostavljena pojasnila. Popolna pojasnila se pripravijo samo enkrat na leto do dneva, ki ga določi ECB, z informacijami, določenimi v delu 3 Priloge II k tej smernici. Za ostale mesece se pripravijo samo poenostavljena pojasnila v skladu z obrazcem, določenim v delu 2 Priloge II k tej smernici. Vse NCB in ECB pošljejo popolna pojasnila istočasno.

Člen 5

Statistika o elektronskem denarju

ECB, v sodelovanju z NCB, ugotovi in zabeleži na letni osnovi elemente shem elektronskega denarja v EU, razpoložljivost zadevnih statističnih informacij in z njimi povezane metode pripravljanja informacij. NCB poročajo statistične informacije o elektronskem denarju, ki ga izdajo MFI, ob upoštevanju njihove razpoložljivosti, v skladu s seznamom postavk, določenim v delu 2 Priloge III k tej smernici.

Mesečni podatki se posredujejo ECB vsaj dvakrat na leto do zadnjega delovnega dne v marcu in septembru. Glede na razpoložljivost podatkov NCB se lahko podatki posredujejo pogosteje, do zadnjega delovnega dne v mesecu, ki sledu koncu referenčnega obdobja. Referenčno obdobje je zadnji mesec v četrtletju ali v šestih mesecih, na katere se postavka nanaša. Kadar stanja elektronskega denarja niso na voljo do roka, lahko NCB poročajo zadnje razpoložljive podatke do zadnjega delovnega dne v mesecu.

Člen 6

Statistika bilance stanja centralne države

(a)   Splošno

NCB poročajo statistične informacije o obveznostih centralne države iz naslova vlog, tj. bližnjih substitutih za obveznosti iz naslova vlog, ter o imetjih gotovine in vrednostnih papirjev v skladu z delom 3 Priloge III k tej smernici.

Kjer ta pojav ne obstaja ali je nepomemben, se poročanje po načelu de minimis ne zahteva. Postavka „eurobankovci in eurokovanci v posesti centralne države“ se poroča kot pojasnjevalna postavka visoke prioritete. Lahko se posredujejo ocene, pridobljene z uporabo razpoložljivih podatkov, kot so letni in/ali četrtletni podatki finančnih računov monetarne unije (MUFA).

(b)   Popravki tokov

Podatki o popravkih tokov se poročajo v skladu s členom 3(1)(b) te smernice.

Podatki se poročajo mesečno in v enakih rokih, kakor je določeno v členu 3(2) za mesečno statistiko postavk bilance stanja.

Člen 7

Pojasnjevalne postavke

(a)   Splošno

Kolikor so podatki na voljo, vključno na podlagi najboljše ocene, ali kolikor je zadevni posel pomemben z denarnega vidika, NCB poročajo nadaljnje statistične informacije v skladu s seznamom pojasnjevalnih postavk, določenim v delu 4 Priloge III k tej smernici, kot dodatek k statistiki postavk bilance stanja in z enako frekvenco kot za statistiko postavk bilance stanja, določeno v členu 3(2). ECB, v sodelovanju z NCB, ugotovi in zabeleži razpoložljivost zadevnih statističnih informacij in z njimi povezane metode pripravljanja informacij. Pojasnjevalne postavke visoke prioritete, prikazane kot krepko označena polja, predstavljajo informacije, ki so potrebne za pripravo denarnih agregatov euroobmočja in MUFA.

Po dogovoru med ECB in NCB nacionalnim centralnim bankam ni treba poročati krepko označenih polj s puščico (↑), če ECB uporabi nadomestne vire podatkov.

Ob upoštevanju polj, ki se nanašajo na države članice, ki niso sprejele eura, v tabelah 3 in 4 v delu 2 Priloge I k Uredbi ECB/2001/13, se lahko NCB odločijo, da ne bodo zahtevale njihovega polnega poročanja, če iz podatkov, zbranih na višji ravni, izhaja, da so nepomembni. V takem primeru NCB v rednih presledkih in najmanj enkrat na leto ocenijo, ali so podatki v zvezi s polji, ki se nanašajo na države članice, ki niso sprejele eura, pomembni, in obvestijo ECB in MFI o kakršni koli spremembi v zahtevah za poročanje v zvezi z navedenimi polji. Kadar podatki v zvezi s polji, ki se nanašajo na države članice, ki niso sprejele eura, niso pomembni in NCB ne zahtevajo njihovega polnega poročanja, NCB ocenijo podatke z uporabo obstoječih informacij v skladu z metodami, določenimi spodaj, in jih poročajo četrtletno kot pojasnjevalne postavke.

(b)   Popravki tokov

Po dvostranskem dogovoru med ECB in NCB se lahko zagotovijo podatki o tokovih. Podatki o popravkih tokov se poročajo v skladu s členom 3(1)(b) te smernice.

Podatkovne vrste se poročajo mesečno za postavke oddelkov 1 in 2 dela 4 Priloge III k tej smernici ali četrtletno za postavke oddelka 3 dela 4 Priloge III k tej smernici ter v enakih rokih kot obvezni mesečni in četrtletni statistični podatki bilanc stanja MFI v sladu z Uredbo ECB/2001/13.

Podatki v zvezi s polji, ki se nanašajo na države članice, ki niso sprejele eura, v tabelah 3 in 4 dela 2 Priloge I k Uredbi ECB/2001/13, kadar jih NCB ocenijo in poročajo kot pojasnjevalne postavke, se lahko ECB poročajo z zamikom enega meseca od zaključka poslovanja na 28. delovni dan, ki sledi koncu četrtletja, na katero se nanašajo.

Pojasnjevalne postavke, ki se zahtevajo po tem členu, se poročajo ob upoštevanju enakih pravil vrednotenja in računovodskih pravil, kakor veljajo za podatke, ki se poročajo v skladu z Uredbo ECB/2001/13.

Ob upoštevanju tabel 3 in 4 v delu 2 Priloge I k Uredbi ECB/2001/13 in kadar NCB ne zahtevajo podatkov v zvezi s polji, ki se nanašajo na države članice, ki niso sprejele eura, se podatki ocenijo v skladu s standardi spodaj.

Kadar NCB ocenijo podatke z uporabo obstoječih informacij, poročajo te podatke ECB kot pojasnjevalne postavke. Razen če je z ECB dogovorjeno drugače, se uporabljajo naslednje metode ocenjevanja:

četrtletni podatki se ocenijo na podlagi podatkov, ki jih poročajo MFI z manjšo frekvenco. Podatki se prenesejo v manjkajoče(-a) obdobje(-a) s ponovitvijo podatkov ali uporabo ustreznih statističnih tehnik, da se odrazi vsak trend v podatkih ali sezonski vzorec,

četrtletni podatki se ocenijo na podlagi podatkov, ki jih poročajo MFI na bolj agregirani osnovi, ali na podlagi posebnih razčlenitev, ki jih NCB štejejo za smiselne,

četrtletni podatki se ocenijo na podlagi četrtletnih podatkov, zbranih od velikih MFI, odgovornih za najmanj 80 % poslov z državami, ki so pristopile k EU 1. maja 2004,

četrtletni podatki se ocenijo na podlagi nadomestnih virov podatkov, kot so Banka za mednarodne poravnave ali podatki plačilne bilance, po kakršnem koli potrebnem popravku, ki se zahteva zaradi različnih konceptov in opredelitev, uporabljenih v takih nadomestnih virih, v primerjavi s tistimi, ki se uporabljajo v denarni in finančni statistiki, ali

četrtletni podatki se ocenijo na podlagi podatkov za države, ki so pristopile k EU 1. maja 2004, ki jih MFI četrtletno poročajo kot skupno vrednost.

Člen 8

Statistika osnove za obvezne rezerve

Mesečni statistični podatki o agregirani osnovi za obvezne rezerve, razčlenjeni glede na vrsto obveznosti, se izračunajo kot stanja ob koncu meseca v skladu z Uredbo ECB/2003/9 in kategorijami, določenimi v Uredbi ECB/2001/13. Podatki za izdelavo te statistike v skladu z delom 5 Priloge III k tej smernici se pripravijo na podlagi podatkov, ki jih kreditne institucije, ki so obvezniki za obvezne rezerve, posredujejo NCB.

Statistika osnove za obvezne rezerve obsega šest časovnih vrst podatkov za kreditne institucije, ki se nanašajo na podatke o stanjih ob koncu meseca in jih je treba ECB prek sistema izmenjave podatkov ESCB pošiljati mesečno, najpozneje do zadnjega delovnega dne NCB pred začetkom obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv. Kreditne institucije na repu poročajo NCB podatke omejene razčlenitve četrtletno. Za te kreditne institucije na repu se uporablja poenostavljena statistika osnove za obvezne rezerve za tri obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv. NCB uporabijo četrtletne podatke o osnovi za obvezne rezerve, ki jih pridobijo od kreditnih institucij na repu, za mesečne podatke, ki jih poročajo ECB, v treh posredovanjih podatkov po njihovi objavi.

Popravki, ki jih poročevalske institucije napravijo v osnovi za obvezne rezerve in/ali k zahtevam za obvezne rezerve in do katerih pride, ko se je obdobje izpolnjevanja že začelo, ne smejo voditi k popravkom statističnih podatkov o osnovi za obvezne rezerve in o zahtevah za obvezne rezerve.

Člen 9

Statistika makro razmerij

ECB mesečno spremlja, z uporabo statističnih informacij ob koncu meseca, ki jih kreditne institucije posredujejo NCB v skladu z Uredbo ECB/2001/13, točnost tekočih standardiziranih odbitkov od osnove za obvezne rezerve, ki jih lahko kreditne institucije odštejejo od neporavnanega zneska iz naslova izdanih dolžniških vrednostnih papirjev z dogovorjeno zapadlostjo do dveh let. NCB pripravijo zahtevane agregate v skladu z delom 6 Priloge III k tej smernici in jih poročajo ECB.

Tri časovne vrste podatkov za kreditne institucije, ki se nanašajo na stanja ob koncu meseca, se ECB posredujejo mesečno, do zadnjega delovnega dne NCB pred začetkom obdobja izpolnjevanja.

Ti podatki se posredujejo, četudi se z njimi povezane postavke plačilne bilance v določeni državi članici ne uporabljajo.

Člen 10

Statistika bilanc stanja kreditnih institucij

(a)   Splošno

NCB poroča ECB ločene podatke o postavkah bilance stanja za sektor kreditnih institucij v skladu s tabelami 1, 2 in 4 v delu 2 Priloge I k Uredbi ECB/2001/13 in delom 7 Priloge III k tej smernici. Ker se podatki o celotnem sektorju MFI že poročajo v skladu z Uredbo ECB/2001/13, veljajo zahteve, določene v tem členu, samo za tiste države članice, v katerih poročevalsko populacijo drugih MFI sestavljajo tako kreditne institucije kot skladi denarnega trga (SDT) in kjer se vpliv SDT šteje za statistično pomembnega, ker sta hkrati izpolnjeni naslednji merili:

(i)

razlika med bilančno vsoto sektorja MFI in bilančno vsoto njegove podmnožice kreditnih institucij je trajno več kakor 5 000 milijonov EUR; in

(ii)

MFI razen kreditnih institucij, t.j. SDT, imajo vpliv na več kakor eno postavko na kateri koli strani bilance stanja sektorja MFI.

Čeprav je v nekaterih državah članicah manjše število drugih institucij razvrščenih kot MFI, se te institucije štejejo za količinsko nepomembne.

(b)   Popravki tokov

Podatki o popravkih tokov se poročajo v skladu s členom 3(1)(b) te smernice.

Podatke je treba poročati četrtletno, v 28. delovnih dneh po koncu referenčnega obdobja.

Podatki, ki se zahtevajo po tabeli 3 v delu 7 Priloge III k tej smernici, se poročajo od referenčnega meseca marca 2005.

Podatki, ki se poročajo v zvezi z bilancami stanja kreditnih institucij, zajemajo 100 % institucij, ki so razvrščene v ta sektor. Kjer je dejansko zajetje poročanja, zaradi izvzetja malih kreditnih institucij od polnega poročanja (cutting-off the tail), manjše od 100 %, NCB izračunajo oceno celotne vrednosti, da se zagotovi 100 % zajetje.

Člen 11

Strukturni finančni kazalniki

(a)   Splošno

NCB poroča podatke bilance stanja o drugih strukturnih finančnih kazalnikih v skladu z delom 8 Priloge III k tej smernici.

NCB zagotovijo podatke za 18 kazalnikov, določenih v delu 8 Priloge III k tej smernici, v skladu s konceptualnimi in metodološkimi pravili iz navedenega dela. Statistična načela, sprejeta za pripravljanje statistike postavk bilance stanja, so naslednja:

(i)

podatki se agregirajo in ne konsolidirajo; in

(ii)

načelo rezidenčnosti sledi „pristopu države gostiteljice“; ter

(iii)

podatki bilance stanja se poročajo na bruto osnovi.

(b)   Popravki tokov

Podatki o popravkih tokov se poročajo v skladu s členom 3(1)(b) te smernice.

Podatki za izračun strukturnih finančnih kazalnikov o kreditnih institucijah se poročajo vsako leto do konca marca za preteklo leto. Kazalnik „Število zaposlenih v KI“ je treba zagotoviti, če je mogoče, vsako leto do konca maja za preteklo leto.

Pri popravljanju poročanih podatkov NCB uporabljajo naslednja splošna načela:

(a)

med vsemi rednimi letnimi posredovanji podatkov se, poleg podatkov za zadnje leto, po potrebi pošljejo redni popravki za podatke preteklega leta in izredni popravki; in

(b)

izredni popravki, ki bistveno izboljšajo kakovost podatkov, se lahko pošljejo tudi med letom.

Zbrani podatki zajemajo 100 % institucij, ki so opredeljene kot kreditne institucije v skladu z oddelkom I.2 dela 1 Priloge I k Uredbi ECB/2001/13. Kjer je dejansko zajetje poročanja, zaradi izvzetja malih kreditnih institucij od polnega poročanja (cutting-off the tail), manjše od 100 %, NCB izračunajo oceno celotne vrednosti v skladu s členom 3(4) te smernice, da se zagotovi 100 % zajetje.

NCB poročajo ECB kakršno koli odstopanje od zgornjih opredelitev in pravil, da se omogoči spremljanje nacionalnih praks. NCB predložijo pojasnila, v katerih pojasnijo razloge za znatne popravke.

Člen 12

Podatki za potrebe Mednarodnega denarnega sklada

Brez poseganja v zakonske obveznosti NCB v razmerju do Mednarodnega denarnega sklada (MDS) lahko NCB posredujejo MDS dodatne statistične podatke o postavkah bilanc stanja MFI preko ECB v skladu z naslednjimi tehničnimi določbami.

NCB posredujejo ECB postavke bilanc stanja MFI v skladu z delom 9 Priloge III k tej smernici v okviru mesečnega rednega posredovanja podatkov o postavkah bilance stanja. Posredovanje podatkov sovpada z rednim poročanjem ECB o podatkih glede postavk bilance stanja, ki se izvede na 15. delovni dan, ki sledi koncu meseca, na katerega se podatki nanašajo, v skladu s členom 3(2) te smernice. Frekvenca in roki za pojasnjevalne postavke visoke prioritete, določene v členu 7(2) te smernice, se uporabljajo tudi za tukaj opredeljeno podatkovno vrsto.

Člen 13

Statistika listinjenja in drugih prenosov posojil MFI, prvotno odobrenih ne-MFI

NCB poročajo statistične informacije o prodajah in prenosih posojil MFI tretjim osebam v skladu z delom 10 Priloge III k tej smernici glede na njihovo razpoložljivost, vključno na podlagi najboljše ocene.

Posredovanje podatkov ECB vključuje: (i) bruto tokove, (ii) neto tokove posojil, ki so jih prvotno odobrile MFI in so bila prodana tretjim osebam, kadar podatki o bruto tokovih niso na voljo, in (iii) podatke o stanjih, kadar so na voljo, ki se poročajo v obeh primerih. Za katero koli od teh treh vrst podatkov se posojila, ki so prodana družbi, ki se ukvarja s prenosom finančnih sredstev (DPFT), to pomeni posojila, olistinjena prek DPFT, in posojila, ki so prenesena na druge subjekte, olistinjena ali ne, poročajo posebej. Ker se posojilo šteje za prodanega sektorju ne-MFI, se s tem povezano poročanje zahteva samo, če se ne pojavlja več v bilanci stanja MFI, ki je v prvotno odobrila posojilo drugim rezidenčnim sektorjem, ali v bilancah stanja katerih koli drugih MFI.

Podatki se posredujejo na 15. delovni dan, ki sledi koncu meseca, na katerega se podatki nanašajo.

Člen 14

Statistika drugih finančnih posrednikov

(a)   Splošno

NCB poročajo statistične informacije o DFP v skladu z delom 11 Priloge III k tej smernici. Podatki se posredujejo ločeno za naslednje podkategorije DFP: (i) investicijski skladi (razen SDT); in (ii) posredniki z vrednostnimi papirji in izvedenimi finančnimi instrumenti (PVP); in (iii) finančne družbe, ki se ukvarjajo s posojanjem (FDP); ter (iv) drugi DFP.

Podatki v zvezi z DFP se posredujejo na podlagi podatkov, ki se trenutno na voljo na nacionalni ravni. Kadar dejanski podatki niso na voljo ali jih ni mogoče obdelati, se zagotovijo nacionalne ocene. Kjer osnovni ekonomski pojav obstaja, vendar se ga statistično ne spremlja in zato ni mogoče zagotavljati nacionalnih ocen, se NCB lahko odločijo, bodisi da te časovne vrste ne poročajo bodisi da jo poročajo kot manjkajočo. Vsaka neporočana časovna vrsta se zato šteje kot „podatki obstajajo, vendar se ne zbirajo“, ECB pa lahko naredi domneve in ocene za namene priprave agregatov euroobmočja. Poročevalsko populacijo sestavljajo vse vrste DFP, rezidenčnih v sodelujočih državah članicah: institucije, ki se nahajajo na ozemlju, vključno s hčerinskimi družbami matičnih družb, ki se nahajajo zunaj tega ozemlja, in rezidenčne podružnice institucij, ki imajo svoj sedež zunaj tega območja.

Zagotovijo se naslednji ključni kazalniki in dodatne informacije:

ključni kazalniki, ki jih je treba posredovati za pripravo agregatov euroobmočja: vse sodelujoče države članice posredujejo te podrobne podatke, ko so dejanski podatki na voljo. Kadar dejanski podatki niso na voljo za zahtevane razčlenitve ali za dogovorjeno frekvenco, v rokih ali časovnem obdobju, se zagotovijo ocene, če je to izvedljivo,

dodatne informacije, ki jih je treba posredovati kot „pojasnjevalne postavke“: te podatke posredujejo države, za katere so dodatne podrobnosti trenutno na voljo.

(b)   Popravki tokov

Podatki o popravkih tokov se lahko poročajo v primeru pomembnih prekinitev v stanjih ali v primeru prerazvrstitev in drugih popravkov. Zlasti se lahko podatki o popravkih tokov zagotovijo zaradi prerazvrstitev v kontekstu izvedbe okvira ESR 95.

Če se transakcije ocenijo na podlagi razlike med stanji iz dveh zaporednih obdobij, se časovna vrsta bodisi ne poroča bodisi poroča kot manjkajoča.

Podatki o popravkih tokov se poročajo v skladu s členom 3(1)(b) te smernice.

Frekvenca poročanja ECB je četrtletna. Statistični podatki o DFP se posredujejo ECB najpozneje na zadnji koledarski dan tretjega meseca, ki sledi koncu referenčnega obdobja, ali na predhodni delovni dan NCB, če zadnji koledarski dan v mesecu ni delovni dan NCB. Točni datumi posredovanja se vnaprej sporočijo NCB v obliki koledarja poročanja, ki ga ECB zagotovi do septembra vsako leto.

NCB bodo morda morale popraviti podatke, posredovane za preteklo četrtletje. Poleg tega lahko pride tudi do popravkov za podatke za zgodnejša četrtletja.

Uporabljajo se naslednja splošna načela:

(a)

ob vseh rednih četrtletnih posredovanjih podatkov se lahko, poleg podatkov za zadnje četrtletje, pošljejo samo „redni“ popravki, tj. popravki podatkov, posredovanih za predhodno četrtletje;

(b)

izredni popravki se omejijo in poročajo na datume, ki so različni od datumov rednega poročanja. Manjši rutinski zgodovinski popravki podatkov se pošljejo samo letno, skupaj s posredovanjem podatkov za četrto četrtletje; in

(c)

izredni popravki, ki bistveno izboljšajo kakovost podatkov, se lahko pošljejo tudi med letom izven rednih ciklov izdelave.

Računovodska pravila, ki jih DFP upoštevajo pri sestavljanju svojih računov, morajo biti v skladu z nacionalnimi predpisi, ki prenašajo Direktivo 86/635/EGS, in drugimi veljavnimi mednarodnimi standardi. Brez poseganja v veljavne računovodske prakse v državah članicah se za statistične namene vsa sredstva in vse obveznosti poročajo na bruto osnovi. Metode vrednotenja so navedene pri ustreznih kategorijah.

NCB zagotovijo ECB pojasnila v skladu z oddelkom 3 dela 11 Priloge III k tej smernici. NCB zagotovijo pojasnila za znatne popravke.

NCB prenehajo poročati statistične informacije, ki se nanašajo na statistiko investicijskih skladov v kontekstu statistike DFP, takoj ko Svet ECB, ob upoštevanju stališč Odbora za statistiko, odloči, da so razpoložljivi statistični podatki o sredstvih in obveznostih investicijskih skladov, ki se poročajo na podlagi člena 18 te smernice, dovolj kakovostni za objavo na ravni euroobmočja, in najpozneje do četrtega četrtletja 2009. NCB lahko izpeljejo statistične podatke o investicijskih skladih v skladu z delom 11 Priloge III k tej smernici iz ustreznih statističnih informacij, zbranih za namen statistike o sredstvih in obveznosti investicijskih skladov v skladu z delom 14 Priloge III k tej smernici.

Člen 15

Statistika izdaj vrednostnih papirjev

NCB poročajo statistične informacije, ki zajemajo vse izdaje vrednostnih papirjev s strani rezidentov euroobmočja v kateri koli valuti, domače in mednarodne, v skladu z delom 12 Priloge III k tej smernici.

ECB se poroča mesečno. Statistični podatki o izdajah vrednostnih papirjev se posredujejo ECB najpozneje pet tednov po koncu meseca, na katerega se podatki nanašajo. ECB vnaprej sporoči NCB točne datume posredovanja v obliki koledarja poročanja.

NCB zagotovijo ECB pojasnila, kakor je določeno v oddelku 3 dela 12 Priloge III k tej smernici.

Člen 16

Statistika obrestnih mer MFI

Za namene statistike obrestnih mer MFI poročajo NCB agregirane nacionalne mesečne statistične informacije, ki se nanašajo na neporavnane zneske in nove posle, kakor je določeno v dodatkih 1 in 2 Priloge II k Uredbi ECB/2001/18.

Te statistične informacije se poročajo v skladu z letnim koledarjem, ki ga določi ECB in sporoči NCB vsako leto do konca septembra.

NCB bodo morda morale popraviti vrednosti za pretekle referenčne mesece. Lahko pride tudi do popravkov zaradi, na primer, napak, prerazvrstitev, izboljšanih postopkov poročanja itd. v zvezi s podatki pred preteklim referenčnim mesecem.

Uporabljajo se naslednja splošna načela:

(a)

kjer NCB popravijo podatke za obdobje pred preteklim referenčnim mesecem, posredujejo ECB pojasnila;

(b)

NCB zagotovijo tudi pojasnila za znatne popravke; in

(c)

pri posredovanju popravljenih podatkov NCB upoštevajo veljavne roke za redno poročanje statističnih podatkov o obrestnih merah MFI. Izredni popravki se poročajo izven mesečnega obdobja izdelave.

Kjer je dejansko zajetje poročanja obrestnih mer MFI, zaradi vzorčenja, manjše od 100 %, NCB izračunajo oceno celotne vrednosti predloženega obsega novih poslov, da se zagotovi 100 % zajetje.

Člen 17

Plačilna statistika

NCB poročajo statistične informacije o plačilih v skladu z delom 13 Priloge III k tej smernici. To obsega: (i) podatke o plačilnih transakcijah in strukturi, kakor je vsebovano v tabelah 4 do 9; in (ii) s tem povezane informacije o postavkah bilanc stanja MFI in kreditnih institucij ter strukturne informacije o kreditnih institucijah, kakor je vsebovano v tabelah 1 do 3.

Podatki o stanjih se poročajo za vse postavke v tabelah 1 do 4 in 7. Vsa stanja se nanašajo na podatke ob koncu obdobja, razen postavk v tabeli 2 z navedbo „povprečje za zadnje obdobje izpolnjevanja rezerv“. Bruto tokovi se poročajo za postavke v tabelah 5, 6, 8 in 9, ki obsegajo podatke o plačilnih transakcijah.

NCB poročajo zgodovinske informacije za vse postavke.

Serije podatkov se ECB poročajo letno, ne glede na frekvenco poročanja podatkov. Frekvenca poročanja podatkov je letna za vse postavke v tabelah 4 do 9. Informacije bilance stanja MFI v tabeli 1 se poročajo mesečno. Informacije bilanc stanja kreditnih institucij, vsebovane v tabelah 2 in 3, se poročajo četrtletno, razen za postavke, ki se nanašajo na stanja postavk NCB in institucij za izdajo elektronskega denarja, ki se posredujejo letno. Strukturne informacije o kreditnih institucijah, vsebovane v tabeli 3, se poročajo letno. Za tabele 1 do 3 lahko NCB, če je razpoložljivost podatkov resno omejena, posredujejo najmanjši niz podatkov, da zagotovijo pravočasno in veljavno objavo.

Najmanjši niz podatkov vključuje:

mesečne podatke: eno opazovanje, ki se nanaša na stanja ob koncu decembra,

četrtletne podatke: eno opazovanje, ki se nanaša na četrto četrtletje leta,

letne podatke: eno opazovanje, ki se nanaša na stanja ob koncu decembra.

ECB sporoči NCB za vsako leto natančne datume za posredovanje podatkov v vsakem ciklu izdelave. NCB lahko posredujejo dejanske podatke bodisi pred prvim ciklom izdelave, ob potrditvi ECB, da je pripravljena prejeti podatke, bodisi kadar koli med cikli izdelave.

Ob odsotnosti dejanskih podatkov NCB uporabijo, kjer je mogoče, ocene ali začasne podatke.

Posredovalci podatkov ali NCB lahko izvedejo popravke na podlagi ponovnih izračunov ali na podlagi ocen. NCB posredujejo popravke ECB kot del ciklov izdelave, po možnosti kot del prvega cikla izdelave.

ECB pošlje NCB pojasnila za preteklo leto v Wordovem formatu pred začetkom prvega cikla izdelave, ki se dopolnijo in/ali popravijo ter vrnejo ECB. V teh pojasnilih NCB podrobno pojasnijo odstopanja od zahtev, če je mogoče, vključno z vplivom na podatke.

Člen 18

Statistika sredstev in obveznosti investicijskih skladov

(a)   Splošno

NCB poročajo statistične informacije o sredstvih in obveznostih investicijskih skladov v skladu z delom 14 Priloge III k tej smernici za vsakega od naslednjih podsektorjev: delniški skladi, obvezniški skladi, mešani skladi, nepremičninski skladi, skladi za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in drugi skladi, tj. po naravi investicije, od katerih je vsak nadalje razčlenjen na odprte in zaprte skladi, tj. po vrsti investicijskega sklada. Za namen investicijskih skladov, razčlenjenih po naravi investicije, se skladi skladov (fund of funds) razvrstijo v kategorijo skladov, v katere prvenstveno investirajo.

Te zahteve zajemajo stanja ob koncu meseca in ob koncu četrtletja ter mesečne in četrtletne popravke tokov (14).

(b)   Popravki tokov

NCB poročajo ECB ločene podatke o prevrednotovalnih popravkih zaradi cenovnih in tečajnih sprememb in prerazvrstitvenih popravkih, kakor je določeno v delu 14 Priloge III in v skladu s Prilogo V k tej smernici.

Finančne transakcije in s tem popravki se, kjer je mogoče, izpeljejo v skladu z ESR 95, kar se imenuje „metoda ESR 95“. NCB lahko odstopajo od ESR 95 zaradi različnih nacionalnih praks v skladu z Uredbo ECB/2007/8. Kadar so na voljo informacije o stanjih po posameznih vrednostnih papirjih, se lahko prevrednotovalni popravki izpeljejo v skladu skupno metodo Eurosistema, tj. metoda izpeljave tokov, navedena v Prilogi V k tej smernici.

(c)   Prinosniške delnice

Če so podatki o prinosniških delnicah, ki jih investicijski skladi, MFI in/ali DFP, ki niso investicijski skladi, poročajo v skladu s Prilogo I k Uredbi ECB/2007/8, nepopolni ali še niso na voljo, NCB zagotovijo podatke o prinosniških delnicah na podlagi najboljše ocene glede na geografsko in sektorsko razčlenitev v tabeli 1 v delu 14 Priloge III k tej smernici.

(d)   Pojasnjevalne postavke

Kolikor so podatki na voljo, vključno na podlagi najboljše ocene, NCB mesečno poročajo nadaljnje statistične informacije v skladu s tabelo 3 v delu 14 Priloge III k tej smernici.

NCB poročajo ECB mesečne podatke o stanjih investicijskih skladov, prevrednotovalnih popravkih in prerazvrstitvenih popravkih do zaključka poslovanja na 28. delovni dan, ki sledi koncu meseca, na katerega se podatki nanašajo. Enak rok se uporablja za poročanje pojasnjevalnih postavk.

NCB poročajo ECB četrtletne podatke o stanjih investicijskih skladov, prevrednotovalnih popravkih in prerazvrstitvenih popravkih do zaključka poslovanja na 28. delovni dan, ki sledi koncu četrtletja, na katero se podatki nanašajo.

Za popravke mesečnih in četrtletnih podatkov veljajo naslednja splošna pravila:

(a)

popravki se izvedejo tako, da so mesečni in četrtletni podatki med seboj skladni;

(b)

med rednimi obdobji izdelave, tj. od 28. delovnega dne, ki sledi koncu referenčnega meseca/četrtletja, do dneva, ko se podatki pošljejo nazaj NCB, lahko NCB popravijo podatke, ki se nanašajo na preteklo referenčno četrtletje, na dva meseca pred tem četrtletjem ter na mesece, ki sledijo preteklemu referenčnemu četrtletju.

(c)

izven rednih obdobij izdelave lahko NCB popravijo tudi podatke, ki se nanašajo na referenčna obdobja pred dvema mesecema pred preteklim referenčnim četrtletjem, med drugim v primeru napak, prerazvrstitev ali izboljšanih postopkov poročanja.

Za zagotovitev kakovosti statistike investicijskih skladov euroobmočja in kadar NCB odobrijo odstopanja najmanjšim investicijskim skladom v skladu s členom 3(1) Uredbe ECB/2007/8, NCB pri pripravi mesečnih in četrtletnih sredstev in obveznosti investicijskih skladov, ki se poročajo ECB, za te investicijske sklade izračunajo oceno celotne vrednosti do 100 % zajetja, tako za stanja kot za prevrednotovalne popravke.

NCB lahko same izberejo postopek za izračun ocene celotne vrednosti do 100 % zajetja, pod pogojem, da izpolnjuje naslednje minimalne standarde:

(a)

za podatke manjkajočih razčlenitev se ocene izpeljejo z uporabo razmerij, ki temeljijo na ustreznem podsektorju investicijskih skladov, npr. če odprti obvezniški sklad spada na rep in se zberejo samo izdane delnice/enote investicijskih skladov, se manjkajoče razčlenitve izpeljejo z uporabo strukture kategorij odprtih obvezniških skladov;

(b)

noben podsektor investicijskih skladov (npr. odprti nepremičninski skladi, zaprti nepremičninski skladi itd.) ni popolnoma izključen.

V skladu s členom 3(2) Uredbe ECB/2007/8 se lahko odstopanja odobrijo investicijskih skladom, ki zaradi nacionalnih računovodskih pravil svoja sredstva vrednotijo z manjšo frekvenco od četrtletne. Ne glede na taka odstopanja mesečni in četrtletni podatki o investicijskih skladih, ki jih NCB poročajo ECB, vedno vključujejo podatke, ki se nanašajo na te investicijske sklade.

Pri uporabi združenega pristopa, opredeljenega v Prilogi I k Uredbi ECB/2007/8, NCB izpeljejo agregirana četrtletna sredstva in obveznosti podsektorjev investicijskih skladov v skladu z tabelo 1 v delu 14 Priloge III k tej smernici, kot sledi:

(a)

za vrednostne papirje z javno dostopnimi identifikacijskimi kodami NCB priredijo informacije, zagotovljene na podlagi posameznih vrednostih papirjev, informacijam, ki so izpeljane iz CSDB ali primerljivih nacionalnih baz vrednostnih papirjev. Tako prirejene informacije po posameznih vrednostnih papirjih se uporabijo za pripravo vrednosti sredstev in obveznosti v eurih in za izpeljavo potrebnih razčlenitev za vsak posamezni vrednosti papir investicijskega sklada. Če identifikacijskih kod vrednostnih papirjev ni mogoče najti v CSDB ali primerljivih nacionalnih bazah vrednostnih papirjev ali če informacije, potrebne za pripravo sredstev in obveznosti v skladu s tabelo 1 v delu 14 Priloge III k tej smernici, niso na voljo v CSDB ali primerljivih nacionalnih bazah vrednostnih papirjev, NCB oceni manjkajoče podatke. NCB lahko tudi zberejo informacije o vrednostnih papirjih brez javno dostopnih identifikacijskih kod po posameznih vrednostnih papirjih z uporabo internih identifikacijskih kod vrednostnih papirjev NCB.

(b)

NCB agregirajo podatke o vrednostnih papirjih, izpeljane pod (a), in jih dodajo informacijam, ki se poročajo za vrednostne papirje brez javno dostopnih identifikacijskih kod, da se izdelajo agregati za: (i) vrednostne papirje razen delnic, razčlenjene po zapadlosti, valuti in nasprotni stranki; in (ii) delnice in drug lastniški kapital, razčlenjen po instrumentu in nasprotni stranki; ter (iii) vse izdane delnice/enote investicijskega sklada.

(c)

NCB izpeljejo zahtevane statistične informacije o sredstvih in obveznostih investicijskih skladov z dodajanjem podatkov o vrednostnih papirjih, izpeljanih pod (b), ter sredstev in obveznosti, ki niso vrednostni papirji, zbranih od posameznih rezidenčnih investicijskih skladov;

(d)

NCB agregirajo sredstva in obveznosti vseh investicijskih skladov, ki so rezidenti države članice in spadajo v isti podsektor.

Zgoraj navedeno se uporablja tudi, kadar NCB mesečno zbirajo podatke o sredstvih in obveznostih investicijskih skladov v skladu s členom 6(3) Uredbe ECB/2007/8.

V skladu s členom 6(1)(b) Uredbe ECB/2007/8 NCB mesečno zbirajo podatke o izdanih delnicah/enotah investicijskih skladov. Za referenčne mesece, ki niso meseci ob koncu četrtletja, NCB ocenijo mesečne podatke o sredstvih in obveznostih investicijskih skladov, razen o izdanih delnicah/enotah investicijskih skladov, na podlagi zbranih mesečnih in četrtletnih podatkov, razen če se podatki zbirajo mesečno, kakor je določeno v členu 6(3) Uredbe ECB/2007/8.

Kjer je mogoče, NCB izvedejo ocene na ravni posameznega sklada. Alternativno lahko NCB izvedejo ocene po podsektorju investicijskih skladov ali zahtevajo od ECB, da izvede ocene. V slednjem primeru lahko ECB zahteva dodatne informacije, kot so podatki po posameznih skladih ali podatki po posameznih vrednostnih papirjih.

Pravila vrednotenja in/ali računovodska pravila iz Uredbe ECB/2007/8 veljajo tudi, kadar NCB poročajo ECB podatke o investicijskih skladih. Vendar se za postavke, za katere veljajo obračunane obresti, uporabljajo naslednja pravila:

(a)

„vrednostni papirji razen delnic“ vključujejo obračunane obresti;

(b)

„terjatve iz naslova vlog in posojil“ in „prejete vloge in posojila“ izključujejo obračunane obresti, ki so zabeležene v postavki preostala sredstva/obveznosti.

NCB predložijo pojasnila, v katerih pojasnijo razloge za znatne popravke. Poleg tega NCB zagotovijo ECB pojasnila v zvezi s prerazvrstitvenimi popravki. NCB zagotovijo tudi pojasnila v zvezi s popravki, navedenimi v členu 18(3)(c) te smernice.

V skladu s členom 5(3) Uredbe ECB/2007/8 lahko NCB investicijskim skladom omogočijo, da poročajo svoja sredstva in obveznosti kot skupina, pod pogojem, da to vodi do rezultatov, ki so podobni kot pri poročanju po posameznih skladih. Investicijski skladi, ki poročajo kot skupina, spadajo v isti podsektor; na primer, zaprti nepremičninski skladi ali odprti nepremičninski skladi.

NCB letno zagotovijo ECB bodisi: (i) kazalnike, ki izkazujejo zajetje in kakovost zadevnega sklopa vrednostnih papirjev v CSDB v skladu s Priročnikom CSDB o postopkih, bodisi (ii) zadevne informacije, potrebne za izpeljavo kazalnikov zajetja in kakovosti.

NCB, ki se opirajo na nacionalne baze vrednostnih papirjev, enkrat na leto zagotovijo ECB agregirane rezultate, ki zajemajo eno četrtletje in najmanj dva statistično pomembna podsektorja investicijskih skladov. Ti agregirani rezultati se ne smejo razlikovati za več kakor 5 % od tistih rezultatov, ki bi se pridobili z uporabo CSDB. To velja za informacije, ki jih investicijski skladi ne poročajo.

Zgornje informacije se posredujejo ECB vsako leto do konca februarja, pri čemer so referenca podatki ob koncu decembra prejšnjega leta.

Člen 19

Seznam MFI za statistične namene

Spremenljivke, zbrane za vzpostavitev in vzdrževanje seznama MFI za statistične namene, ki je predviden v členu 3 Uredbe ECB/2001/13, so določene v delu 1 Priloge VI k tej smernici.

NCB poročajo posodobitve spremenljivk, določenih v delu 1 Priloge VI k tej smernici, bodisi ko nastanejo spremembe v sektorju MFI bodisi ko nastanejo spremembe v atributih obstoječih MFI. Spremembe v sektorju MFI nastanejo, ko institucija vstopi v sektor MFI (tj. v primerih ustanovitve MFI zaradi združitve, ustanovitve novih pravnih subjektov zaradi delitve obstoječe MFI, ustanovitve nove MFI ali spremembe v statusu prejšnje ne-MFI, ki postane MFI) ali ko obstoječa MFI izstopi iz sektorja MFI (tj. v primerih udeležbe MFI pri združitvi, nakupa MFI s strani druge institucije, delitve MFI v ločene pravne subjekte, spremembe v statusu MFI, ki postane ne-MFI, ali likvidacije MFI).

Pri poročanju nove institucije ali institucije, ki se spremeni, NCB izpolnijo vse obvezne spremenljivke. Pri poročanju o instituciji, ki izstopa iz sektorja MFI in ni del združitve, NCB poročajo najmanj naslednje informacije: vrsto zahteve, tj. izbris, in identifikacijsko kodo MFI, tj. spremenljivka „mfi_id“.

NCB identifikacijskih kod izbrisanih MFI ne dodelijo ponovno novim MFI. V primeru, da je to neizogibno, NCB istočasno predložijo ECB pisno pojasnilo (z uporabo „object_request“ vrste „mfi_req_realloc“).

Pri poročanju posodobitev lahko NCB uporabijo svoj nacionalni nabor znakov, pod pogojem, da uporabijo latinico. NCB uporabijo Unicode, da se pri prejemanju informacij od ECB preko Sistema za izmenjavo podatkov RIAD (Register of Institutions and Assets Database) pravilno prikažejo vsi nabori posebnih znakov.

NCB pred posredovanjem posodobitev ECB izvedejo preverjanja iz oddelkov 1 do 10 dela 2 Priloge VI k tej smernici.

NCB posredujejo ECB, kjer je mogoče, posodobitve spremenljivk, določenih v delu 1 Priloge VI k tej smernici, takoj po nastanku sprememb v sektorju MFI ali v atributih obstoječih MFI.

Če to ni mogoče, NCB zagotovijo pisno pojasnilo za zamik med nastankom dogodka in njegovim poročanjem ECB.

NCB posredujejo posodobitve v XML formatu preko Sistema za izmenjavo podatkov RIAD, v skladu z dokumentom „Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System“ (Specifikacije izmenjave za Sistem za izmenjavo podatkov RIAD). V primeru izpada Sistema za izmenjavo podatkov RIAD se posodobitve posredujejo v XML formatu preko Cebamail računa N13. V primeru, da sistem Cebamail ne deluje za posredovanje datotek s posodobitvami ali popravki MFI, NCB posredujejo te datoteke po elektronski pošti z uporabo XML formata na naslednji naslov: birs@ecb.int.

Pri uporabi postopkov ročnega vnosa morajo NCB imeti na razpolago ustrezen niz kontrol, da se čim bolj zmanjšajo operativne napake in zagotovita točnost in skladnost posodobitev MFI, ki se poročajo preko Sistema za izmenjavo podatkov RIAD.

Po prejemu posodobitev ECB nemudoma izvede preverjanja iz oddelkov 1 do 11 dela 2 Priloge VI k tej smernici.

ECB nemudoma pošlje nazaj NCB: (i) potrditev prejema, ki vsebuje povzetek informacij o posodobitvah MFI, ki so bile obdelane in uspešno vnesene v podatkovni niz MFI; in/ali (ii) potrditev napake, ki vsebuje podrobne informacije o posodobitvah MFI in preverjanjih, ki niso bila uspešna. V skladu z oddelki 1 do 11 dela 2 Priloge VI k tej smernici ECB obdela, v celoti ali delno, nepopolne, nepravilne ali manjkajoče zahteve za posodobitev ali jih zavrne.

Po prejemu potrditve napake NCB sprejmejo takojšnje ukrepe, da posredujejo popravljene informacije. Če so pravilne informacije odvisne od posodobitev, ki jih pošljejo druge NCB tekom zadnjega meseca in tako niso na voljo na spletni strani ECB, se NCB obrnejo na ECB preko Cebamail računa N13, skupaj s podrobnim opisom zahtevanih informacij.

ECB naredi posnetek vseh sprememb, vključenih na seznam MFI, vsak delovni dan ECB ob 17.00 po srednjeevropskem času in ga pošlje vsem NCB. Objava vsebuje vse podrobnosti o vsaki od naslednjih sprememb, ki jih poročajo NCB: (i) nove MFI; (ii) posodobljene MFI; (iii) izbrisane MFI; (iv) ponovna dodelitev identifikacijskih kod MFI; (v) sprememba identifikacijskih kod MFI; in (vi) sprememba identifikacijskih kod MFI, ki vključuje ponovno dodelitev.

ECB vsak delovni dan ob 17.00 po srednjeevropskem času naredi kopijo podatkovnega niza MFI in jo objavi na spletni strani ECB. Prikažejo se vsi zapisi MFI, ne glede na to, ali so neskladni z zapisi primernih nasprotnih strank za operacije denarne politike (MPEC).

ECB na zadnji delovni dan ECB vsakega koledarskega meseca ob 17.00 po srednjeevropskem času naredi kopijo podatkovnega niza MFI skupaj z eno spremenljivko iz podatkovnega niza MPEC, tj. spremenljivka „rezerve“, ki izkazuje, ali je kreditna institucija, rezidenčna v euroobmočju, obveznik za obvezne rezerve. Ta kopija ne vključuje neskladnih zapisov MFI-MPEC, tj. če je kreditna institucija euroobmočja navedena v podatkovnem nizu MFI, ne pa tudi v podatkovnem nizu MPEC, in obratno. ECB objavi seznam MFI in institucij, ki so obvezniki za obvezne rezerve, dan po izdelavi kopije. Če je kopija narejena ob 17.00 po srednjeevropskem času v petek, ECB objavi posodobljene informacije ob 12. po srednjeevropskem času v soboto.

ECB istočasno z objavo seznama MFI in institucij, ki so obvezniki za obvezne rezerve, na njeni spletni strani pošlje seznam NCB preko Sistema za izmenjavo podatkov RIAD.

Člen 20

Seznam investicijskih skladov za statistične namene

Spremenljivke, zbrane za vzpostavitev in vzdrževanje seznama investicijskih skladov za statistične namene, ki je predviden v členu 4 Uredbe ECB/2007/8, so določene v Prilogi VII k tej smernici.

NCB poročajo posodobitve spremenljivk, določenih v delu 1 Priloge VII k tej smernici, bodisi ko nastanejo spremembe v sektorju investicijskih skladov bodisi ko nastanejo spremembe v atributih obstoječih investicijskih skladov. Spremembe v sektorju investicijskih skladov nastanejo, ko institucija vstopi v sektor investicijskih skladov ali ko obstoječi investicijski sklad izstopi iz sektorja investicijskih skladov.

NCB izpeljejo posodobitve s primerjanjem njihovih nacionalnih seznamov investicijskih skladov na koncu dveh zaporednih koncev četrtletij, to pomeni, da ne smejo upoštevati gibanj znotraj četrtletja.

Pri poročanju nove institucije ali institucije, ki se spremeni, NCB izpolnijo vse obvezne spremenljivke.

Pri poročanju institucije, ki izstopa iz sektorja investicijskih skladov, NCB poročajo najmanj naslednje informacije: vrsto zahteve, tj. izbris, in identifikacijsko kodo investicijskega sklada, tj. spremenljivko „if_id“.

NCB enkrat na leto in nanašajoč se na referenčni datum 31. december posredujejo XML datoteko, posebej za poročanje čiste vrednosti sredstev (NAV) na investicijski sklad. To pomeni, da se NAV zagotovi ločeno od sprememb drugih atributov investicijskih skladov. Za vse investicijske sklade se zagotovijo naslednje informacije: vrsta zahteve, tj. if_req_nav, enoznačna identifikacijska koda investicijskega sklada, znesek NAV in veljavni datum NAV.

Za vsak dani referenčni datum se informacije o vseh novih investicijskih skladih ali spremembah identifikacijskih kod obstoječih investicijskih skladov posredujejo najprej ECB in pred posredovanjem informacij o NAV.

Kadar je mogoče, NCB identifikacijskih kod izbrisanih investicijskih skladov ne dodelijo ponovno novim investicijskim skladom. Če je to neizogibno, NCB predložijo ECB pisno pojasnilo preko Cebamail računa N13 in istočasno z vpisom investicijskega sklada (z uporabo „object_request“ vrste „if_req_realloc“).

Pri poročanju posodobitev lahko NCB uporabijo svoj nacionalni nabor znakov, pod pogojem, da uporabijo latinico. NCB uporabijo Unicode, da se pri prejemanju informacij od ECB preko Sistema za izmenjavo podatkov RIAD pravilno prikažejo vsi nabori posebnih znakov.

NCB pred posredovanjem posodobitev ECB izvedejo preverjanja iz dela 3 Priloge VII k tej smernici.

NCB najmanj četrtletno posredujejo ECB posodobitve spremenljivk, določenih v delu 1 Priloge VII k tej smernici, z rokom dveh mesecev po referenčnem datumu. Vendar pa se spremenljivka NAV letno posodobi za vse investicijske sklade, z zakasnitvijo največ dveh mesecev po referenčnem datumu konec decembra.

NCB posreduje posodobitve v XML datotečnem formatu preko transmisijskega kanala ESCB-Net v skladu z navodilom iz dokumenta „Exchange Specification for RIAD Data Exchange System“. ECB bo nato obdelala podatke prek Sistema za izmenjavo podatkov RIAD. V primeru izpada ESCB-Net in/ali Sistema za izmenjavo podatkov RIAD se posodobitve posredujejo v XML formatu preko Cebamail računa N13. V primeru, da sistem Cebamail ne deluje za posredovanje datotek s posodobitvami ali popravki investicijskih skladov, NCB posredujejo te datoteke po elektronski pošti z uporabo XML formata na naslednji naslov: birs@ecb.int.

Pri uporabi postopkov ročnega vnosa morajo NCB imeti na razpolago ustrezen niz kontrol, da se čim bolj zmanjšajo operativne napake in zagotovita točnost in skladnost posodobitev investicijskih skladov, ki se poročajo preko Sistema za izmenjavo podatkov RIAD.

Po prejemu posodobitev ECB nemudoma izvede preverjanja iz dela 3 Priloge VII k tej smernici.

ECB nemudoma pošlje nazaj NCB: (i) potrditev prejema, ki vsebuje povzetek informacij o posodobitvah investicijskih skladov, ki so bile obdelane in uspešno vnesene v podatkovni niz investicijskih skladov; in/ali (ii) potrditev napake, ki vsebuje podrobne informacije o posodobitvah investicijskih skladov in preverjanjih, ki niso bila uspešna. V skladu z delom 3 Priloge VII k tej smernici ECB obdela, v celoti ali delno, nepopolne, nepravilne ali manjkajoče zahteve za posodobitev ali jih zavrne.

Po prejemu potrditve napake NCB sprejmejo takojšnje ukrepe, da posredujejo popravljene informacije. Če takojšnji ukrepi niso izvedljivi, imajo NCB po predpisanem roku za poročanje na voljo največ štiri delovne dni, tj. do 17.59 po srednjeevropskem času na četrti delovni dan, da poročajo popravljene informacije.

ECB naredi kopijo podatkovnega niza investicijskih skladov, brez vrednosti, ki so označene kot zaupne, in brez spremenljivke „NAV“, ob 18.00 po srednjeevropskem času na četrti delovni dan, ki sledi predpisanemu datumu za posredovanje posodobitev. Posodobljene informacije so na voljo naslednji dan do 12.00 po srednjeevropskem času. Če je kopija narejena ob 18.00 po srednjeevropskem času v petek, ECB objavi posodobljene informacije ob 12.00 po srednjeevropskem času v soboto.

ECB ne objavi vrednosti, ki so bile označene kot zaupne.

ECB ne objavi „NAV“ na investicijski sklad. Namesto tega ECB, na podlagi „NAV“, vzpostavi vrsto velikostnih razredov in ustrezni velikostni razred na investicijski sklad.

ECB istočasno z objavo seznama investicijskih skladov na svoji spletni strani pošlje seznam NCB prek Sistema za izmenjavo podatkov RIAD.

Člen 21

Preverjanje

Brez poseganja v pravice ECB glede preverjanja, določene v Uredbi (ES) št. 2533/98 in Uredbi ECB/2001/13, NCB spremljajo in zagotavljajo kakovost in zanesljivost statističnih informacij, ki so dane na voljo ECB.

Člen 22

Standardi za posredovanje

Za elektronsko posredovanje statističnih informacij, ki jih zahteva ECB, NCB uporabljajo ESCB-Net, ki ga zagotavlja ESCB. Format statističnega sporočila za to elektronsko izmenjavo statističnih informacij je standardni format, dogovorjen v Odboru za statistiko. Ta zahteva ne preprečuje uporabe katerih koli drugih sredstev posredovanja statističnih informacij kot rezervnih rešitev ob predhodnem soglasju ECB.

Člen 23

Poenostavljen postopek spreminjanja

Izvršilni odbor ECB lahko ob upoštevanju mnenja Odbora za statistiko izvede kakršne koli tehnične spremembe prilog k tej smernici, ki ne spremenijo osnovnega konceptualnega okvira in ne vplivajo na breme poročanja poročevalskih enot v državah članicah.

Člen 24

Objava

NCB ne objavijo nacionalnih prispevkov k mesečnim denarnim agregatom euroobmočja, dokler ECB ne objavi teh agregatov. Kadar NCB objavijo take podatke, morajo biti enaki podatkom, ki prispevajo k nazadnje objavljenim agregatom euroobmočja. Kadar NCB navajajo agregate euroobmočja, ki jih objavi ECB, jim morajo navajati točno.

Člen 25

Razveljavitev

Smernica ECB/2003/2 se s to smernico razveljavi.

Člen 26

Začetek veljavnosti

Ta smernica začne veljati tretji dan po dnevu uveljavitve Uredbe ECB/2007/8.

Člen 27

Naslovniki

Ta smernica se uporablja za vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 1. avgusta 2007

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 333, 17.12.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo ECB/2006/20 (UL L 2, 5.1.2007, str. 3).

(2)  UL L 250, 2.10.2003, str. 10.

(3)  UL L 10, 12.1.2002, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo ECB/2004/21 (UL L 371, 18.12.2004, str. 42).

(4)  UL L 211, 11.8.2007, str. 8.

(5)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(6)  UL L 372, 31.12.1986, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 224, 16.8.2006, str. 1).

(7)  UL L 58, 3.3.2003, str. 1.

(8)  UL L 310, 30.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1267/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 180, 18.7.2003, str. 1).

(9)  Bilanca stanja se načeloma pripravi po stanju na zadnji koledarski dan v mesecu/četrtletju brez upoštevanja lokalnih praznikov. V mnogih primerih, kjer to ni mogoče, se bilanca stanja pripravi na koncu zadnjega delovnega dne v skladu z nacionalnimi tržnimi ali računovodskimi pravili.

(10)  T.j. transakcije.

(11)  T.j. vključitev ali izključitev MFI, če je bil posel prenesen v sektor MFI ali iz tega sektorja.

(12)  T.j. združitve in pridobitve.

(13)  Evropski monetarni inštitut, Money and Banking Statistics Compilation Guide – Guidance provided to NCBs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB (Priročnik za pripravo denarne in bančne statistike – Navodila NCB za pripravo denarne in bančne statistike za posredovanje ECB), dostopno na www.ecb.int.

(14)  Sredstva in obveznosti se načeloma pripravijo na zadnji koledarski dan v mesecu ali četrtletju brez upoštevanja lokalnih praznikov. Vendar v mnogih primerih to ne bo mogoče, zato se bodo sredstva in obveznosti pripravila na koncu zadnjega delovnega dne v skladu z nacionalnimi tržnimi ali računovodskimi pravili.


PRILOGA I

PREMOSTITVENE TABELE

Premostitvene tabele določajo natančno zvezo med postavkami bilance stanja in postavkami, ki jih je treba poročati za statistične namene.

Leva stran premostitvenih table vsebuje za vsako polje tabel 1, 2, 3 in 4 v Prilogi I k Uredbi ECB/2001/13, številko postavke, opis in razčlenitev; desna stran premostitvenih tabel vsebuje za vsako računovodsko postavko številko postavke, opis in zahtevano razčlenitev. Nekatere postavke bilance stanja iz Uredbe ECB/2001/13 se ne uporabljajo za bilance stanja ECB/NCB (označene so z „n/a“).

PREMOSTITVENA TABELA

(Mesečni podatki)

Premostitvena tabela. Ujemanje po posameznih postavkah

OBVEZNOSTI

Stanja

Uredba ECB/2001/13 – Priloga 1 – Tabela 1

Format računovodske bilance stanja

Postavka

Opis

Razčlenitev

Postavka

Opis

Nadaljnja razčlenitev

Rezidenčnost

Sektor

Podsektor

Zapadlost

Rezidenčnost

Vrsta

Valuta

Sektor

Podsektor

Zapadlost

8

Gotovina v obtoku

 

 

 

 

 

1

Bankovci v obtoku

 

 

 

 

 

 

9

Vloge (vse valute)

Domače

MFI

 

 

 

2,1

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – tekoči računi (vključno s sistemom obveznih rezerv)

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – odprta ponudba mejnega depozita

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – vezane vloge

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – povratne operacije finega uravnavanja

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – vloge, povezane s pozivi h kritju

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Obveznosti znotraj Eurosistema – obveznosti, enakovredne prenosu deviznih rezerv (samo bilanca stanja ECB)

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Obveznosti znotraj Eurosistema – obveznosti, povezane z zadolžnicami, ki krijejo izdajo dolžniških certifikatov ECB (samo bilanca stanja ECB)

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Obveznosti znotraj Eurosistema – druge obveznosti znotraj Eurosistema

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Vloge

Vse valute

MFI

 

 

9

Vloge (vse valute)

Domače

Ne-MFI

Država

Centralna država

 

5,1

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – država

Domače

 

 

Ne-MFI

Centralna država

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

 

 

Ne-MFI

Centralna država

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Vloge

Vse valute

Ne-MFI

Centralna država

 

9

Vloge (vse valute)

Druge sodelujoče države članice

MFI

 

 

 

2,1

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – tekoči računi (vključno s sistemom obveznih rezerv)

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – odprta ponudba mejnega depozita

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – vezane vloge

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – povratne operacije finega uravnavanja

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – vloge, povezane s pozivi h kritju

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Obveznosti znotraj Eurosistema – obveznosti, enakovredne prenosu deviznih rezerv (samo bilanca stanja ECB)

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Obveznosti znotraj Eurosistema – obveznosti, povezane z zadolžnicami, ki krijejo izdajo dolžniških certifikatov ECB (samo bilanca stanja ECB)

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Obveznosti znotraj Eurosistema – druge obveznosti znotraj Eurosistema

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Vloge

Vse valute

MFI

 

 

9

Vloge (vse valute)

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Država

Centralna država

 

5,1

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – država

Druge sodelujoče države članice

 

 

Ne-MFI

Centralna država

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

 

 

Ne-MFI

Centralna država

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Vloge

Vse valute

Ne-MFI

Centralna država

 

9

Vloge (vse valute)

Ostali svet

 

 

 

 

6

Obveznosti do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Obveznosti do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti – vloge, stanja in druge obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Obveznosti, ki izhajajo iz posojil v okviru ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Ostali svet

Vloge

Vse valute

 

 

 

9

Vloge (vse valute)

Ostali svet

 

 

 

Po zapadlosti (dva razreda)

6

Obveznosti do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih

 

 

 

 

 

Po zapadlosti (2 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Obveznosti do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti – vloge, stanja in druge obveznosti

 

 

 

 

 

Po zapadlosti (2 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Obveznosti, ki izhajajo iz posojil v okviru ERM II

 

 

 

 

 

Po zapadlosti (2 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Ostali svet

Vloge

Vse valute

 

 

Po zapadlosti (2 razreda)

9e

Vloge (euro)

Domače

MFI

 

 

 

2,1

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – tekoči računi (vključno s sistemom obveznih rezerv)

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – odprta ponudba mejnega depozita

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – vezane vloge

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – povratne operacije finega uravnavanja

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – vloge, povezane s pozivi h kritju

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Obveznosti znotraj Eurosistema – obveznosti, enakovredne prenosu deviznih rezerv (samo bilanca stanja ECB)

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Obveznosti znotraj Eurosistema – obveznosti, povezane z zadolžnicami, ki krijejo izdajo dolžniških certifikatov ECB (samo bilanca stanja ECB)

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Obveznosti znotraj Eurosistema – druge obveznosti znotraj Eurosistema

Domače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznostiž

Domače

Vloge

Euro

 

 

 

9e

Vloge (euro)

Druge sodelujoče države članice

MFI

 

 

 

2,1

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – tekoči računi (vključno s sistemom obveznih rezerv)

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – odprta ponudba mejnega depozita

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – vezane vloge

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – povratne operacije finega uravnavanja

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih – vloge, povezane s pozivi h kritju

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Obveznosti znotraj Eurosistema – obveznosti, enakovredne prenosu deviznih rezerv (samo bilanca stanja ECB)

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Obveznosti znotraj Eurosistema – obveznosti, povezane z zadolžnicami, ki krijejo izdajo dolžniških certifikatov ECB (samo bilanca stanja ECB)

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Obveznosti znotraj Eurosistema – druge obveznosti znotraj Eurosistema

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Vloge

Euro

MFI

 

 

9.1e

Čez noč

Domače

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

 

5,1

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – država

Domače

Čez noč

 

 

Drugi sektorji države

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Čez noč

Euro

Ne-MFI

Drugi sektorji države

 

9.1e

Čez noč

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja – druge obveznosti

Domače

Čez noč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Čez noč

Euro

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

9.1e

Čez noč

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

Čez noč

 

 

Drugi finančni posredniki

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Čez noč

Euro

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

9.1e

Čez noč

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

Čez noč

 

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Čez noč

Euro

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

9.1e

Čez noč

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

Čez noč

 

 

Nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Čez noč

Euro

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

9.1e

Čez noč

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

Čez noč

 

 

Gospodinjstva

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Čez noč

Euro

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

 

9.1e

Čez noč

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

 

5,1

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – država

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

 

 

Drugi sektorji države

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

Euro

Ne-MFI

Drugi sektorji države

 

9.1e

Čez noč

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

Euro

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

9.1e

Čez noč

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

 

 

Drugi finančni posredniki

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

Euro

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

9.1e

Čez noč

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

 

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

Euro

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

9.1e

Čez noč

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

 

 

Nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

Euro

Ne-MFI

Nefinančne družbe

 

9.1e

Čez noč

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

 

 

Gospodinjstva

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

Euro

Ne-MFI

Gospodinjstva

 

9.2e

Z dogovorjeno zapadlostjo

Domače

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (3 razredi)

5,1

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – država

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

Ne-MFI

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

Euro

Ne-MFI

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2e

Z dogovorjeno zapadlostjo

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

Po zapadlosti (3 razredi)

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih -druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

Euro

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2e

Z dogovorjeno zapadlostjo

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (3 razredi)

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

Euro

Ne-MFI

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2e

Z dogovorjeno zapadlostjo

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (3 razredi)

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

Euro

Ne-MFI

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2e

Z dogovorjeno zapadlostjo

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (3 razredi)

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

Euro

Ne-MFI

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2e

Z dogovorjeno zapadlostjo

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Po zapadlosti (3 razredi)

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Gospodinjstva

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

Euro

Ne-MFI

Gospodinjstva

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2e

Z dogovorjeno zapadlostjo

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (3 razredi)

5,1

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – država

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

Euro

Ne-MFI

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2e

Z dogovorjeno zapadlostjo

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

Po zapadlosti (3 razredi)

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

Euro

 

Drugi rezidenti

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2e

Z dogovorjeno zapadlostjo

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (3 razredi)

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

Euro

Ne-MFI

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2e

Z dogovorjeno zapadlostjo

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (3 razredi)

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

Euro

Ne-MFI

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2e

Z dogovorjeno zapadlostjo

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (3 razredi)

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

Euro

Ne-MFI

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2e

Z dogovorjeno zapadlostjo

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Po zapadlosti (3 razredi)

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Gospodinjstva

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

Euro

Ne-MFI

Gospodinjstva

Po zapadlosti (3 razredi)

9.3e

Na odpoklic z odpovednim rokom

Domače

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Na odpoklic z odpovednim rokom

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Na odpoklic z odpovednim rokom

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Na odpoklic z odpovednim rokom

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Na odpoklic z odpovednim rokom

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Na odpoklic z odpovednim rokom

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Na odpoklic z odpovednim rokom

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Na odpoklic z odpovednim rokom

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Na odpoklic z odpovednim rokom

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Na odpoklic z odpovednim rokom

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Na odpoklic z odpovednim rokom

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Na odpoklic z odpovednim rokom

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.4e

Repo posli

Domače

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

 

5,1

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – država

Domače

Repo posli

 

 

Drugi sektorji države

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Repo posli

Euro

Ne-MFI

Drugi sektorji države

 

9.4e

Repo posli

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

Repo posli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Repo posli

Euro

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

9.4e

Repo posli

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

Repo posli

 

 

Drugi finančni posredniki

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Repo posli

 

Ne-MFI

Drugi finančni posredniki

 

9.4e

Repo posli

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

Repo posli

 

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Repo posli

 

Ne-MFI

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

9.4e

Repo posli

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

Repo posli

 

 

Nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Repo posli

Euro

Ne-MFI

Nefinančne družbe

 

9.4e

Repo posli

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Domače

Repo posli

 

 

Gospodinjstva

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Repo posli

Euro

Ne-MFI

Gospodinjstva

 

9.4e

Repo posli

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

 

5,1

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – država

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

 

 

Drugi sektorji države

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

Euro

Ne-MFI

Drugi sektorji države

 

9.4e

Repo posli

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

Euro

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

9.4e

Repo posli

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

 

 

Drugi finančni posredniki

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

Euro

Ne-MFI

Drugi finančni posredniki

 

9.4e

Repo posli

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

 

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

Euro

Ne-MFI

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

9.4e

Repo posli

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

 

 

Nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

Euro

Ne-MFI

Nefinančne družbe

 

9.4e

Repo posli

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

 

5,2

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih – druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

 

 

Gospodinjstva

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

Euro

Ne-MFI

Gospodinjstva

 

9.1x

Čez noč

Domače

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Čez noč

 

 

Drugi sektorji države

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Čez noč

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi sektorji države

 

9.1x

Čez noč

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Čez noč

 

 

Drugi rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Čez noč

Euro

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

9.1x

Čez noč

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Čez noč

 

 

Drugi finančni posredniki

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Čez noč

Euro

Ne-MFI

Drugi finančni posredniki

 

9.1x

Čez noč

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Čez noč

 

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Čez noč

Euro

Ne-MFI

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

9.1x

Čez noč

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Čez noč

 

 

Nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Čez noč

Tuja valuta

Ne-MFI

Nefinančne družbe

 

9.1x

Čez noč

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Čez noč

 

 

Gospodinjstva

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Čez noč

Tuja valuta

Ne-MFI

Gospodinjstva

 

9.1x

Čez noč

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

 

 

Drugi sektorji države

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi sektorji države

 

9.1x

Čez noč

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

 

 

Drugi rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

9.1x

Čez noč

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

 

 

Drugi finančni posredniki

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi finančni posredniki

 

9.1x

Čez noč

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

 

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

Tuja valuta

Ne-MFI

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

9.1x

Čez noč

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

 

 

Nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

Tuja valuta

Ne-MFI

Nefinančne družbe

 

9.1x

Čez noč

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

 

 

Gospodinjstva

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Čez noč

Tuja valuta

Ne-MFI

Gospodinjstva

 

9.2x

Z dogovorjeno zapadlostjo

Domače

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (3 razredi)

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2x

Z dogovorjeno zapadlostjo

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

Po zapadlosti (3 razredi)

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Drugi rezidenti

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2x

Z dogovorjeno zapadlostjo

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (3 razredi)

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2x

Z dogovorjeno zapadlostjo

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (3 razredi)

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

Tuja valuta

Ne-MFI

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2x

Z dogovorjeno zapadlostjo

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (3 razredi)

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

Tuja valuta

Ne-MFI

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2x

Z dogovorjeno zapadlostjo

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Po zapadlosti (3 razredi)

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Gospodinjstva

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Z dogovorjeno zapadlostjo

Tuja valuta

Ne-MFI

Gospodinjstva

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2x

Z dogovorjeno zapadlostjo

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (3 razredi)

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2x

Z dogovorjeno zapadlostjo

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

Po zapadlosti (3 razredi)

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Drugi rezidenti

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2x

Z dogovorjeno zapadlostjo

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (3 razredi)

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2x

Z dogovorjeno zapadlostjo

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (3 razredi)

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

Tuja valuta

Ne-MFI

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2x

Z dogovorjeno zapadlostjo

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (3 razredi)

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

Tuja valuta

Ne-MFI

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (3 razredi)

9.2x

Z dogovorjeno zapadlostjo

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Po zapadlosti (3 razredi)

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

 

 

Gospodinjstva

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Z dogovorjeno zapadlostjo

Tuja valuta

Ne-MFI

Gospodinjstva

Po zapadlosti (3 razredi)

9.3x

Na odpoklic z odpovednim rokom

Domače

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Na odpoklic z odpovednim rokom

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Na odpoklic z odpovednim rokom

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Na odpoklic z odpovednim rokom

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Na odpoklic z odpovednim rokom

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Na odpoklic z odpovednim rokom

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Na odpoklic z odpovednim rokom

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Na odpoklic z odpovednim rokom

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Na odpoklic z odpovednim rokom

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Na odpoklic z odpovednim rokom

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Na odpoklic z odpovednim rokom

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Na odpoklic z odpovednim rokom

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Po zapadlosti (2 razreda)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.4x

Repo posli

Domače

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Repo posli

 

 

Drugi sektorji države

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Repo posli

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi sektorji države

 

9.4x

Repo posli

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Repo posli

 

 

Drugi rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Repo posli

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

9.4x

Repo posli

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Repo posli

 

 

Drugi finančni posredniki

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Repo posli

 

Ne-MFI

Drugi finančni posredniki

 

9.4x

Repo posli

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Repo posli

 

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Repo posli

 

Ne-MFI

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

9.4x

Repo posli

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Repo posli

 

 

Nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Repo posli

Tuja valuta

Ne-MFI

Nefinančne družbe

 

9.4x

Repo posli

Domače

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domače

Repo posli

 

 

Drugi sektorji države

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Domače

Repo posli

Tuja valuta

Ne-MFI

Gospodinjstva

 

9.4x

Repo posli

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Država

Drugi sektorji države

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

 

 

Drugi sektorji države

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi sektorji države

 

9.4x

Repo posli

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

 

 

Drugi rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

 

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

9.4x

Repo posli

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

 

 

Drugi rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

 

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

9.4x

Repo posli

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

 

 

Drugi rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

9.4x

Repo posli

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

 

 

Drugi rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

9.4x

Repo posli

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

 

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

 

 

Drugi rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

Druge sodelujoče države članice

Repo posli

Tuja valuta

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

10

Delnice/enote skladov denarnega trga

 

 

 

 

 

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11e

Izdani dolžniški vrednostni papirji

 

 

 

 

Do 1 leta

4

Izdani dolžniški certifikati

 

 

 

 

 

Do 1 leta

11e

Izdani dolžniški vrednostni papirji

 

 

 

 

Nad 1 letom in do 2 let

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11e

Izdani dolžniški vrednostni papirji

 

 

 

 

Nad 2 letoma

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Izdani dolžniški vrednostni papirji

 

 

 

 

Do 1 leta

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Izdani dolžniški vrednostni papirji

 

 

 

 

Nad 1 letom in do 2 let

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Izdani dolžniški vrednostni papirji

 

 

 

 

Nad 2 letoma

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

12

Kapital in rezerve

 

 

 

 

 

(11)

(Druga sredstva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

 

Kapital in rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Rezervacije

 

Kapital in rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Računi prevrednotenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Kapital in rezerve

 

 

 

 

 

 

13

Preostale obveznosti

 

 

 

 

 

10,3

Obveznosti znotraj Eurosistema – neto obveznosti, povezane z razdelitvijo eurobankovcev znotraj Eurosistema

 

Preostale obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Postavke v postopku poravnave

 

Preostale obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Druge obveznosti

 

Preostale obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Rezervacije

 

Preostale obveznosti

 

 

 

 

CB3

Protipostavka SDR (1)

 

 

 

 

 

9

Protipostavka SDR, ki jih dodeli MDS

 

 

 

 

 

 

Domače pozicije znotraj Eurosistema veljajo le za ECB ali centralno banko Deutsche Bundesbank.


PREMOSTITVENA TABELA

(Mesečni podatki)

Premostitvena tabela. Ujemanje po posameznih postavkah

SREDSTVA

Stanja

Uredba ECB/2001/13 – Priloga 1 – Tabela 1

Format računovodske bilance stanja

Postavka

Opis

Razčlenitev

Postavka

Opis

Nadaljnja razčlenitev

Rezidenčnost

Sektor

Podsektor

Namen

Zapadlost

Rezidenčnost

Vrsta

Sektor

Podsektor

Namen

Zapadlost/valuta

1

Gotovina (vse valute)

 

 

 

 

 

 

2,2

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti – stanja pri bankah ter naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva

 

Gotovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

 

 

 

 

 

 

 

1e

Gotovina, od tega euri

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

 

 

 

 

 

 

 

2

Posojila

Domača

MFI

 

 

 

 

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domača

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Posojanje kreditnim institucijam euroobmočja, povezano z operacijami denarne politike, denominirano v eurih – operacije glavnega refinanciranja

Domača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Posojanje kreditnim institucijam euroobmočja, povezano z operacijami denarne politike, denominirano v eurih – operacije dolgoročnejšega refinanciranja

Domača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Posojanje kreditnim institucijam euroobmočja, povezano z operacijami denarne politike, denominirano v eurih – povratne operacije finega uravnavanja

Domača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Posojanje kreditnim institucijam euroobmočja, povezano z operacijami denarne politike, denominirano v eurih – povratne strukturne operacije

Domača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Posojanje kreditnim institucijam euroobmočja, povezano z operacijami denarne politike, denominirano v eurih – odprta ponudba mejnega posojila

Domača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Posojanje kreditnim institucijam euroobmočja, povezano z operacijami denarne politike, denominirano v eurih – posojila, povezana s pozivi h kritju

Domača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Domača

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Terjatve znotraj Eurosistema – terjatve, enakovredne prenosu deviznih rezerv (samo bilanca stanja NCB)

Domača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Terjatve znotraj Eurosistema – terjatve, povezane z zadolžnicami, ki krijejo izdajo dolžniških certifikatov ECB (samo bilanca stanja ECB)

Domača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Terjatve znotraj Eurosistema – druge terjatve znotraj Eurosistema

Domača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

MFI

 

 

 

 

2

Posojila

Domača

Ne-MFI

Država

 

 

 

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domača

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Javni dolg, denominiran v eurih

Domača

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

Ne-MFI

Država

 

 

 

2

Posojila

Domača

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

 

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domača

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

 

2

Posojila

Domača

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

Po zapadlosti (3 razredi)

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domača

Posojila

 

 

Drugi finančni posredniki

 

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

Po zapadlosti (3 razredi)

2

Posojila

Domača

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

Po zapadlosti (3 razredi)

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domača

Posojila

 

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

Po zapadlosti (3 razredi)

2

Posojila

Domača

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

Po zapadlosti (3 razredi)

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domača

Posojila

 

 

Nefinančne družbe

 

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

Po zapadlosti (3 razredi)

2

Posojila

Domača

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Potrošniški krediti

Po zapadlosti (3 razredi)

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domača

Posojila

 

 

Gospodinjstva

Potrošniški krediti

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Potrošniški krediti

Po zapadlosti (3 razredi)

2

Posojila

Domača

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Stanovanjska posojila

Po zapadlosti (3 razredi)

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domača

Posojila

 

 

Gospodinjstva

Stanovanjska posojila

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Stanovanjska posojila

Po zapadlosti (3 razredi)

2

Posojila

Domača

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Drugo (preostanek)

Po zapadlosti (3 razredi)

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domača

Posojila

 

 

Gospodinjstva

Drugo (preostanek)

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Drugo (preostanek)

Po zapadlosti (3 razredi)

2

Posojila

Druge sodelujoče države članice

MFI

 

 

 

 

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Posojanje kreditnim institucijam euroobmočja, povezano z operacijami denarne politike, denominirano v eurih – operacije glavnega refinanciranja

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Posojanje kreditnim institucijam euroobmočja, povezano z operacijami denarne politike, denominirano v eurih – operacije dolgoročnejšega refinanciranja

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Posojanje kreditnim institucijam euroobmočja, povezano z operacijami denarne politike, denominirano v eurih – povratne operacije finega uravnavanja

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Posojanje kreditnim institucijam euroobmočja, povezano z operacijami denarne politike, denominirano v eurih – povratne strukturne operacije

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Posojanje kreditnim institucijam euroobmočja, povezano z operacijami denarne politike, denominirano v eurih – odprta ponudba mejnega posojila

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Posojanje kreditnim institucijam euroobmočja, povezano z operacijami denarne politike, denominirano v eurih – posojila, povezana s pozivi h kritju

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Druge sodelujoče države članice

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Terjatve znotraj Eurosistema – terjatve, enakovredne prenosu deviznih rezerv (samo bilance stanja NCB)

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Terjatve znotraj Eurosistema – terjatve, povezane z zadolžnicami, ki krijejo izdajo dolžniških certifikatov ECB (samo bilanca stanja ECB)

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Terjatve znotraj Eurosistema – druge terjatve znotraj Eurosistema

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

MFI

 

 

 

 

2

Posojila

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Država

 

 

 

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Javni dolg, denominiran v eurih

Druge sodelujoče države članice

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

Ne-MFI

Država

 

 

 

2

Posojila

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

 

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

 

2

Posojila

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

Po zapadlosti (3 razredi)

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Posojila

 

 

Drugi finančni posredniki

 

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

Po zapadlosti (3 razredi)

2

Posojila

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

Po zapadlosti (3 razredi)

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Posojila

 

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

Po zapadlosti (3 razredi)

2

Posojila

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

Po zapadlosti (3 razredi)

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Posojila

 

 

Nefinančne družbe

 

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

Po zapadlosti (3 razredi)

2

Posojila

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Potrošniški krediti

Po zapadlosti (3 razredi)

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Posojila

 

 

Gospodinjstva

Potrošniški krediti

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Potrošniški krediti

Po zapadlosti (3 razredi)

2

Posojila

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Stanovanjska posojila

Po zapadlosti (3 razredi)

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Posojila

 

 

Gospodinjstva

Stanovanjska posojila

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Stanovanjska posojila

Po zapadlosti (3 razredi)

2

Posojila

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Drugo (preostanek)

Po zapadlosti (3 razredi)

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Posojila

 

 

Gospodinjstva

Drugo (preostanek)

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

Drugo (preostanek)

Po zapadlosti (3 razredi)

2

Posojila

Ostali svet

 

 

 

 

 

2,1

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti – terjatve od MDS

 

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti – stanja pri bankah ter naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih – stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila

 

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih – terjatve, ki izhajajo iz posojil v okviru ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Ostali svet

Posojila

 

 

 

 

 

2

Posojila

Ostali svet

 

 

 

 

Do 1 leta

2,1

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti – terjatve od MDS

 

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti – stanja pri bankah ter naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva

 

 

 

 

 

 

Do 1 leta

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih – stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila

 

Posojila

 

 

 

 

Do 1 leta

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih – terjatve, ki izhajajo iz posojil v okviru ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Ostali svet

Posojila

 

 

 

 

Nad 1 letom

2

Posojila

Ostali svet

 

 

 

 

Nad 1 letom

2,2

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti – stanja pri bankah ter naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva

 

 

 

 

 

 

Nad 1 letom

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih – stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila

 

Posojila

 

 

 

 

Nad 1 letom

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Ostali svet

Posojila

 

 

 

 

Nad 1 letom

2e

Posojila, od tega euri

Domača

Ne-MFI

Država

 

 

 

8

Javni dolg, denominiran v eurih

Domača

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

Ne-MFI

Država

 

 

Euro

2e

Posojila, od tega euri

Domača

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

Euro

2e

Posojila, od tega euri

Domača

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

Euro

2e

Posojila, od tega euri

Domača

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

Euro

2e

Posojila, od tega euri

Domača

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

Euro

2e

Posojila, od tega euri

Domača

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

 

 

11

Druga sredstva

Domača

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

 

Euro

2e

Posojila, od tega euri

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Država

 

 

 

8

Javni dolg, denominiran v eurih

Druge sodelujoče države članice

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

Ne-MFI

Država

 

 

Euro

2e

Posojila, od tega euri

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

Euro

2e

Posojila, od tega euri

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Drugi finančni posredniki

 

Euro

2e

Posojila, od tega euri

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi

 

Euro

2e

Posojila, od tega euri

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Nefinančne družbe

 

Euro

2e

Posojila, od tega euri

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Posojila

Ne-MFI

Drugi rezidenti

Gospodinjstva

 

Euro

3e

Vrednostni papirji razen delnic – euro

Domači

Ne-MFI

Država

 

 

 

7

Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih

Domači

Vrednostni papirji (razen delnic)

Ne-MFI

Država

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Javni dolg, denominiran v eurih

Domači

Vrednostni papirji (razen delnic)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domači

Vrednostni papirji (razen delnic)

Ne-MFI

Država

 

 

Euro

3e

Vrednostni papirji razen delnic – euro

Domači

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

 

7

Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih

Domači

Vrednostni papirji (razen delnic)

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domači

Vrednostni papirji (razen delnic)

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

Euro

3e

Vrednostni papirji razen delnic – euro

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Država

 

 

 

7

Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih

Druge sodelujoče države članice

Vrednostni papirji (razen delnic)

Ne-MFI

Država

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Javni dolg, denominiran v eurih

Druge sodelujoče države članice

Vrednostni papirji (razen delnic)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Vrednostni papirji (razen delnic)

Ne-MFI

Država

 

 

Euro

3e

Vrednostni papirji razen delnic – euro

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

 

7

Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih

Druge sodelujoče države članice

Vrednostni papirji (razen delnic)

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Vrednostni papirji (razen delnic)

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

Euro

3e

Vrednostni papirji razen delnic – euro

Domači

MFI

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi)

6

Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Domači

Vrednostni papirji (razen delnic)

MFI

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih

Domači

Vrednostni papirji (razen delnic)

MFI

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domači

Vrednostni papirji (razen delnic)

MFI

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi) / euro

3e

Vrednostni papirji razen delnic – euro

Druge sodelujoče države članice

MFI

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi)

6

Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Druge sodelujoče države članice

Vrednostni papirji (razen delnic)

MFI

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih

Druge sodelujoče države članice

Vrednostni papirji (razen delnic)

MFI

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Vrednostni papirji (razen delnic)

MFI

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi) / euro

3x

Vrednostni papirji razen delnic – tuje valute

Domači

Ne-MFI

Država

 

 

 

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domači

Vrednostni papirji (razen delnic)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domači

Vrednostni papirji (razen delnic)

Ne-MFI

Država

 

 

Tuje valute

3x

Vrednostni papirji razen delnic – tuje valute

Domači

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

 

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domači

Vrednostni papirji (razen delnic)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domači

Vrednostni papirji (razen delnic)

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

Tuje valute

3x

Vrednostni papirji razen delnic – tuje valute

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Država

 

 

 

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Vrednostni papirji (razen delnic)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Vrednostni papirji (razen delnic)

Ne-MFI

Država

 

 

Tuje valute

3x

Vrednostni papirji razen delnic – tuje valute

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

 

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Vrednostni papirji (razen delnic)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Vrednostni papirji (razen delnic)

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

Tuje valute

3x

Vrednostni papirji razen delnic – tuje valute

Domači

MFI

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi)

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Domači

Vrednostni papirji (razen delnic)

 

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domači

Vrednostni papirji (razen delnic)

MFI

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi) / Tuje valute

3x

Vrednostni papirji razen delnic – tuje valute

Druge sodelujoče države članice

MFI

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi)

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Druge sodelujoče države članice

Vrednostni papirji (razen delnic)

 

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Vrednostni papirji (razen delnic)

MFI

 

 

 

Po zapadlosti (3 razredi) / Tuje valute

3

Vrednostni papirji razen delnic

Ostali svet

 

 

 

 

 

2,2

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti – stanja pri bankah ter naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva

 

Vrednostni papirji (razen delnic)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti – stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila

 

Vrednostni papirji (razen delnic)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Rest of the world

Vrednostni papirji (razen delnic)

 

 

 

 

 

4

Delnice/enote SDT

Domači

MFI

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domači

Delnice/enote SDT

 

 

 

 

 

4

Delnice/enote SDT

Druge sodelujoče države članice

MFI

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Delnice/enote SDT

 

 

 

 

 

5

Delnice in drug lastniški kapital

Domači

MFI

 

 

 

 

6

Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Domači

Delnice in drug lastniški kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Terjatve znotraj Eurosistema – delež v kapitalu ECB (samo bilanca stanja NCB)

Domači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Domači

Delnice in drug lastniški kapital

MFI

 

 

 

 

5

Delnice in drug lastniški kapital

Domači

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

 

11

Druga sredstva

Domači

Delnice in drug lastniški kapital

Ne-MFI

 

 

 

 

5

Delnice in drug lastniški kapital

Druge sodelujoče države članice

MFI

 

 

 

 

6

Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Druge sodelujoče države članice

Delnice in drug lastniški kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Terjatve znotraj Eurosistema – delež v kapitalu ECB (samo bilanca stanja NCB)

Druge sodelujoče države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Delnice in drug lastniški kapital

MFI

 

 

 

 

5

Delnice in drug lastniški kapital

Druge sodelujoče države članice

Ne-MFI

Drugi rezidenti

 

 

 

11

Druga sredstva

Druge sodelujoče države članice

Delnice in drug lastniški kapital

Ne-MFI

 

 

 

 

5

Delnice in drug lastniški kapital

Ostali svet

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

Rest of the world

Delnice in drug lastniški kapital

 

 

 

 

 

6

Osnovna sredstva

 

 

 

 

 

 

11

Druga sredstva

 

Osnovna sredstva