ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 340

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
22. december 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1558/2007 z dne 17. decembra 2007 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2007

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1559/2007 z dne 17. decembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju in spremembah Uredbe (ES) št. 520/2007

8

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1560/2007 z dne 17. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 21/2004 glede datuma uvedbe elektronske identifikacije za ovce in koze

25

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1561/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

27

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1562/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. januarja 2008

29

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1563/2007 z dne 21. decembra 2007 o odprtju uvoznih tarifnih kvot Skupnosti za leto 2008 za ovce, koze, ovčje in kozje meso

32

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1564/2007 z dne 21. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 979/2007 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za prašičje meso s poreklom iz Kanade

36

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1565/2007 z dne 21. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

37

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1566/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju

46

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1567/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotne izoglukoze do konca tržnega leta 2007/2008

58

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1568/2007 z dne 21. december 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 951/2006 v zvezi z izvoznimi nadomestili za nekatere vrste sladkorja, ki se uporabljajo v proizvodih, pridobljenih s predelavo sadja in zelenjave

62

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1569/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta

66

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1570/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi cen za umik s trga in prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2008

69

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1571/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2008

77

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1572/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi referenčnih cen za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2008

79

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1573/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi zneska pomoči za prenos in pavšalne pomoči za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2008

83

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1574/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje določenih ribiških proizvodov za ribolovno leto 2008

85

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1575/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi standardnih vrednosti, ki jih je treba uporabiti pri izračunavanju finančnih nadomestil in pripadajočih predplačil, v zvezi z ribiškimi proizvodi, umaknjenimi s trga v ribolovnem letu 2008

86

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1576/2007 z dne 21. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 92/2005 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 glede načinov odstranjevanja oziroma uporabe živalskih stranskih proizvodov ( 1 )

89

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/866/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 6. decembra 2007 o spremembah dela 1 schengenskega posvetovalnega omrežja (tehnične specifikacije)

92

 

 

2007/867/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 20. decembra 2007 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXVIII Sporazuma GATT 1994 o spremembi tarifne kvote STO za maslo iz Nove Zelandije, določene v seznamu CXL ES, priloženem GATT 1994

95

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXVIII Sporazuma GATT 1994 o spremembi tarifne kvote Svetovne trgovinske organizacije za maslo iz Nove Zelandije, določene v seznamu CXL ES, priloženem k GATT 1994

96

 

 

2007/868/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 20. decembra 2007 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu in razveljavitvi Sklepa 2007/445/ES

100

 

 

Komisija

 

 

2007/869/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2005/692/ES o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v tretjih državah (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6693)  ( 1 )

104

 

 

2007/870/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2007 o odobritvi načrtov za leto 2008 za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in cepljenja navedenih prašičev in prašičev na gospodarstvih v izrednih situacijah proti navedeni bolezni v Romuniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6699)

105

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

 

2007/871/SZVP

 

*

Skupno stališče Sveta 2007/871/SZVP z dne 20. decembra 2007 o posodobitvi Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/448/SZVP

109

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/1


UREDBA SVETA (ES, EURATOM) št. 1558/2007

z dne 17. decembra 2007

o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2007

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti ter zlasti člena 13 Protokola,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, določenih z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), in zlasti členov 63, 64, 65 in 82 Kadrovskih predpisov ter prilog VII, XI in XIII h Kadrovskim predpisom ter prvega odstavka člena 20, člena 64 in člena 92 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je treba zaradi zagotovitve, da se kupna moč uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti razvija vzporedno s kupno močjo javnih uslužbencev držav članic, osebne prejemke in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti prilagoditi v okviru letnega pregleda za leto 2007 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z učinkom od 1. julija 2007 se datum „1. julija 2006“ iz drugega odstavka člena 63 Kadrovskih predpisov nadomesti z datumom „1. julija 2007“.

Člen 2

Z učinkom od 1. julija 2007 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 66 Kadrovskih predpisov, ki se uporablja za izračun osebnih prejemkov in pokojnin, nadomesti z naslednjim:

1.7.2007

Stopnja

Razred

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

Člen 3

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo v skladu s členom 64 Kadrovskih predpisov za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev, so z učinkom od 1. julija 2007 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 2 spodnje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo v skladu s členom 17(3) Priloge VII h Kadrovskim predpisom za nakazila, ki jih izvršijo uradniki in drugi uslužbenci, so z učinkom od 1. januarja 2008 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 3 spodnje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo v skladu s členom 20(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom za pokojnine, so z učinkom od 1. julija 2007 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 4 spodnje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo v skladu s členom 20(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom za pokojnine, so z učinkom od 1. maja 2008 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 5 spodnje tabele.

1

2

3

4

5

Država/kraj

Osebni prejemki

1.7.2007

Nakazila

1.1.2008

Pokojnine

1.7.2007

Pokojnine

1.5.2008

Bolgarija

65,8

58,0

100,0

100,0

Češka

81,2

74,7

100,0

100,0

Danska

139,4

135,3

136,1

135,3

Nemčija

99,3

99,7

100,0

100,0

Bonn

98,3

 

 

 

Karlsruhe

96,9

 

 

 

München

106,6

 

 

 

Estonija

79,6

77,7

100,0

100,0

Grčija

95,3

93,3

100,0

100,0

Španija

100,4

96,4

100,0

100,0

Francija

117,4

107,3

109,3

107,3

Irska

121,8

118,0

118,8

118,0

Italija

110,6

107,1

107,8

107,1

Varese

98,6

 

 

 

Ciper

89,9

92,0

100,0

100,0

Latvija

79,3

75,2

100,0

100,0

Litva

71,3

67,8

100,0

100,0

Madžarska

89,8

77,7

100,0

100,0

Malta

84,8

87,0

100,0

100,0

Nizozemska

111,5

103,0

104,7

103,0

Avstrija

107,8

107,2

107,3

107,2

Poljska

80,7

73,0

100,0

100,0

Portugalska

92,2

90,6

100,0

100,0

Romunija

76,3

70,5

100,0

100,0

Slovenija

88,3

84,1

100,0

100,0

Slovaška

81,3

74,8

100,0

100,0

Finska

117,8

114,6

115,2

114,6

Švedska

117,0

113,7

114,4

113,7

Združeno kraljestvo

143,1

119,8

124,5

119,8

Culham

115,9

 

 

 

Člen 4

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša znesek nadomestila med starševskim dopustom iz drugega oziroma tretjega odstavka člena 42a Kadrovskih predpisov 849,38 EUR oziroma 1 132,49 EUR za starše samohranilce.

Člen 5

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša osnovni znesek gospodinjskega dodatka iz člena 1(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 158,86 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša znesek dodatka za vzdrževanega otroka iz člena 2(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 347,13 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša znesek dodatka za šolanje iz člena 3(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 235,53 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša znesek dodatka za šolanje iz člena 3(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 84,80 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša minimalni znesek izselitvenega dodatka iz člena 69 Kadrovskih predpisov in drugega pododstavka člena 4(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 470,83 EUR.

Člen 6

Z učinkom od 1. januarja 2008 se kilometrina iz drugega pododstavka člena 8(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom prilagodi tako, da znaša:

 

0 EUR za vsak kilometer od 0 do 200 km,

 

0,3531 EUR za vsak kilometer od 201 do 1 000 km

 

0,5884 EUR za vsak kilometer od 1 001 do 2 000 km

 

0,3531 EUR za vsak kilometer od 2 001 do 3 000 km

 

0,1177 EUR za vsak kilometer od 3 001 do 4 000 km

 

0,0567 EUR za vsak kilometer od 4 001 do 10 000 km

 

0 EUR za vsak kilometer nad 10 000 km.

Zgoraj navedeni kilometrini se prišteje pavšalni dodatek, ki znaša:

176,52 EUR, če je razdalja z vlakom med krajem zaposlitve in matičnim krajem od 725 km do 1 450 km,

353,02 EUR, če je razdalja z vlakom med krajem zaposlitve in matičnim krajem večja od 1 450 km.

Člen 7

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša znesek hranarine iz člena 10 Priloge VII h Kadrovskim predpisom:

36,48 EUR za uradnika, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

29,41 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 8

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša spodnja meja nadomestila za nastanitev iz člena 24(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

1 038,73 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

617,64 EUR za uslužbenca, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 9

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša spodnja meja nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 28a(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 1 245,73 EUR, zgornja meja 2 491,48 EUR, standardni dodatek pa 1 132,49 EUR.

Člen 10

Z učinkom od 1. julija 2007 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 63 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nadomesti z naslednjim:

1.7.2007

Stopnja

Kategorija

Skupina

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

Člen 11

Z učinkom od 1. julija 2007 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 93 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nadomesti z naslednjim:

Funkcinalna skupina

1.7.2007

Stopnja

Razred

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

Člen 12

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša spodnja meja nadomestila za nastanitev iz člena 94 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

781,31 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

463,22 EUR za uslužbenca, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 13

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša spodnja meja nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 96(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 934,31 EUR, zgornja meja 1 868,61 EUR, standardni dodatek pa 849,38 EUR.

Člen 14

Z učinkom od 1. julija 2007 dodatki za izmensko delo iz prvega pododstavka člena 1(1) Uredbe Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 (2) znašajo 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR in 801,03 EUR.

Člen 15

Z učinkom od 1. julija 2007 se za zneske iz člena 4 Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 (3) uporablja koeficient 5,139465.

Člen 16

Z učinkom od 1. julija 2007 se tabela iz člena 8(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom nadomesti z naslednjim:

1.7.2007

Stopnja

Razred

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

Člen 17

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša znesek otroškega dodatka iz prvega odstavka člena 14 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom:

1.7.2007–31.12.2007

319,27

1.1.2008–31.12.2008

333,19

Člen 18

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša znesek dodatka za šolanje iz prvega odstavka člena 15 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom:

1.7.2007–31.8.2007

50,86

1.9.2007–31.8.2008

67,83

Člen 19

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša za namene uporabe člena 18(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom znesek fiksnega dodatka iz prejšnjega člena 4a Priloge VII h Kadrovskim predpisom v veljavi pred 1. majem 2004:

122,83 EUR mesečno za uradnike v razredu C4 ali C5,

188,31 EUR mesečno za uradnike v razredu C1, C2 ali C3.

Člen 20

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

J. SILVA


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 337/2007 (UL L 90, 30.3.2007, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 z dne 9. februarja 1976 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov (UL L 38, 13.2.1976, str. 1). Uredba, kakor je bila dopolnjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 1307/87 (UL L 124, 13.5.1987, str. 6) in nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1873/2006 (UL L 360, 19.12.2006, str. 61).

(3)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1750/2002 (UL L 264, 2.10.2002, str. 15).


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/8


UREDBA SVETA (ES) št. 1559/2007

z dne 17. decembra 2007

o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju in spremembah Uredbe (ES) št. 520/2007

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je od 14. novembra 1997 pogodbenica Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku (2).

(2)

Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) je na letnem zasedanju novembra 2006 sprejela Priporočilo 2006[05] za vzpostavitev 15-letnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju.

(3)

Za obnovo staleža so v načrtu ICCAT za obnovo staleža predvideni postopno zmanjšanje ravni celotnega dovoljenega ulova (TAC) od leta 2007 do 2010, omejitev ribolova na nekaterih območjih in v časovnih obdobjih, nova najmanjša velikost za modroplavutega tuna, ukrepi v zvezi s športnimi in rekreacijskimi ribolovnimi aktivnostmi ter nadzorni ukrepi in izvajanje Programa skupnega mednarodnega inšpekcijskega nadzora ICCAT, da se zagotovi učinkovitost načrta za obnovo staleža.

(4)

Za izpolnitev mednarodnih obveznosti, ki izhajajo iz priporočila ICCAT, je bil načrt ICCAT za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju do sprejetja Uredbe Sveta o izvajanju večletnih ukrepov za obnovo staleža modroplavutega tuna v letu 2007 izvajan začasno v Uredbi Sveta (ES) št. 643/2007 z dne 11. junija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 41/2007 v zvezi z načrtom za obnovo staleža modroplavutega tuna, ki ga je priporočila Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (3).

(5)

Zato je treba stalno izvajati načrt ICCAT za obnovo staleža, in sicer z Uredbo Sveta o vzpostavitvi načrta za obnovo, kakor je določeno v členu 5 Uredbe (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (4), ki se bo uporabljala od 1. januarja 2008.

(6)

Nekateri tehnični ukrepi, ki jih je ICCAT sprejela za modroplavutega tuna, so sedaj vključeni v zakonodajo Skupnosti z Uredbo (ES) št. 520/2007 z dne 7. maja 2007 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev nekaterih staležev izrazito selivskih vrst (5).

(7)

Izključno za namen njihovega financiranja do 31. decembra 2014, bi ukrepi za izvajanje načrta ICCAT za obnovo staleža, sprejeti v okviru te uredbe, in ukrepi, začasno sprejeti v okviru Uredbe (ES) št. 643/2007, morali šteti za načrt za obnovo staleža v smislu člena 5 Uredbe (ES) št. 2371/2002 z učinkom od dneva začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 643/2007.

(8)

Sprejetje novih tehničnih ukrepov, ki jih je ICCAT sprejela za modroplavutega tuna, in posodobitev tehničnih ukrepov, veljavnih od sprejetja zgornje uredbe, zahteva črtanje nekaterih določb Uredbe (ES) št. 520/2007 in njihovo nadomestitev s to uredbo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa splošna pravila za uporabo večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna (Thunnus thynnus) s strani Skupnosti, ki ga je priporočila Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT). Uporablja se za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju.

Cilj tega načrta za obnovo staleža je doseganje biomase, ki ustreza največjemu trajnostnemu donosu (Bmsy) z več kot 50 % verjetnostjo.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„države pogodbenice“ pomeni pogodbenice Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in sodelujoče nepogodbenice, ribolovne ali druge subjekte;

(b)

„ribiško plovilo“ pomeni vsako plovilo, ki se uporablja ali je namenjeno za gospodarsko izkoriščanje virov tunov, vključno s plovili za predelavo rib, transportnimi plovili, vlačilci in plovili, ki opravljajo pretovarjanje;

(c)

„skupna ribolovna dejavnost“ pomeni vsako dejavnost med dvema ali več plovili, ki plujejo pod zastavo različnih držav pogodbenic ali različnih držav članic, kjer se ulov enega plovila v celoti ali delno pripiše enemu ali več drugim plovilom;

(d)

„dejavnosti prenosa“ pomeni kakršen koli prenos modroplavutega tuna:

(i)

z ribiškega plovila v ribogojnice za pitanje modroplavutega tuna, vključno z mrtvimi ribami ali ribami, ki so med prevozom ušle;

(ii)

iz ribogojnice modroplavutega tuna ali iz pasti za tune na plovilo za predelavo, plovilo za prevoz rib ali na kopno;

(e)

„past za tune“ pomeni orodje, pritrjeno na dno, ki običajno vključuje vlečno mrežo, ki vodi ribe v ograjen prostor;

(f)

„reja v mrežasti kletki“ pomeni, da se živi modroplavuti tun ne prenese na krov, ter vključuje pitanje in gojenje;

(g)

„pitanje“ pomeni gojenje modroplavutega tuna v mrežastih kletkah za kratko obdobje (navadno od dva do šest mesecev), ki je namenjeno zlasti povečanju vsebnosti maščobe v njih;

(h)

„gojenje“ pomeni gojenje modroplavutega tuna v mrežastih kletkah za obdobje, daljše od enega leta, zaradi povečanja skupne biomase;

(i)

„pretovarjanje“ pomeni razkladanje vseh ali katerih koli modroplavutih tun s krova ribiškega plovila na drugo ribiško plovilo;

(j)

„plovilo za predelavo“ pomeni plovilo, na krovu katerega so ribiški proizvodi pred pakiranjem obdelani po enem ali več od naslednjih postopkov: filetiranje ali rezanje na kotlete, zamrzovanje in/ali predelava;

(k)

„športni ribolov“ pomeni nekomercialni ribolov, katerega udeleženci so člani nacionalne športne organizacije ali imajo nacionalno športno dovoljenje;

(l)

„rekreacijski ribolov“ pomeni nekomercialni ribolov, katerega udeleženci niso člani nacionalne športne organizacije ali nimajo nacionalnega športnega dovoljenja;

(m)

„naloga II“ pomeni nalogo II, kot jo je opredelila ICCAT v Operativnem priročniku za statistiko in vzorčenje tuna in tunu podobnih vrst v Atlantskem oceanu (tretja izdaja, ICCAT, 1990).

(n)

„transportno plovilo“ pomeni plovilo, ki sprejema prostoživeče osebke in jih prevaža v ribogojnice ali ribogojnice za pitanje.

POGLAVJE II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI

Člen 3

Celotni dovoljeni ulov (TACs)

TAC, ki ga je za stalež modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju pogodbenicam določila ICCAT, znaša:

v letu 2008: 28 500 ton,

v letu 2009: 27 500 ton,

v letu 2010: 25 500 ton.

Če pa se v okviru ICCAT določijo nove stopnje TAC, Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije ustrezno prilagodi TAC iz prvega odstavka.

Člen 4

1.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da je ribolovni napor njenih plovil in pasti sorazmeren z ribolovnimi možnostmi za modroplavutega tuna, ki so tej državi članici na voljo v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju.

2.   Vsaka država članica sestavi letni ribolovni načrt za plovila in pasti, ki lovijo modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju. Države članice s kvoto za modroplavutega tuna nižjo od 5 % kvote Skupnosti lahko sprejmejo posebno metodo za upravljanje svoje kvote v ribolovnem načrtu - v tem primeru se določbe iz odstavka 3 ne uporabljajo.

3.   V letnem ribolovnem načrtu:

(a)

so med drugim opredeljena plovila z dolžino nad 24 metri, vključena v seznam iz člena 12, in individualne kvote, dodeljene tem plovilom;

(b)

je za plovila z dolžino manj kot 24 metrov in pasti opredeljena vsaj kvota, dodeljena organizacijam proizvajalcev ali skupinam plovil, ki lovijo s podobno opremo.

4.   Letni ribolovni načrt se najpozneje do 31. januarja vsako leto pošlje Komisiji. Vsaka naknadna sprememba letnega ribolovnega načrta ali posebne metode za upravljanje kvot se pošlje Komisiji vsaj deset dni pred začetkom izvajanja dejavnosti, ki jo ta sprememba zadeva.

5.   Država članica zastave sprejme ukrepe iz tega odstavka, če plovilo, ki pluje pod njeno zastavo:

(a)

ne uresniči obveznosti poročanja iz člena 17(3)

(b)

stori kršitev iz člena 26.

Država članica zastave zagotovi, da se v njenih pristaniščih izvede fizični pregled pod njenim nadzorom, oziroma to stori druga oseba, ki jo imenuje država članica zastave, kadar plovilo ni v pristanišču Skupnosti.

Ko individualna kvota velja za izkoriščeno, država članica zastave lahko zahteva, da plovilo nemudoma odpluje v pristanišče, ki ga določi država.

6.   Države članice najpozneje do 31. januarja poročajo Komisiji o izvajanju svojih letnih ribolovnih načrtov za predhodno leto. Ta poročila vključujejo:

(a)

število plovil, ki dejansko lovijo modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju;

(b)

ulov vsakega plovila, in

(c)

skupno število dni, ko je posamezno plovilo ribarilo v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju.

7.   Zasebni trgovinski dogovori med državljani države članice ali države pogodbenice v zvezi z uporabo ribiškega plovila, ki pluje pod zastavo te države članice, za ribolov v okviru kvote za tune države pogodbenice, se sklenejo le s pooblastilom zadevne države članice, ki obvesti Komisijo, in pooblastilom Komisije ICCAT.

8.   Države članice Komisiji vsako leto pred 1. marcem pošljejo informacije o vseh zasebnih trgovinskih dogovorih med njihovimi državljani in državami pogodbenicami.

9.   Informacije iz odstavka 8 vključuje naslednje elemente:

(a)

seznam vseh ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo države članice in imajo v okviru zasebnega trgovinskega dogovora dovoljenje za aktivni ribolov modroplavutega tuna;

(b)

interno številko plovila, kot je opredeljena v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (6);

(c)

čas trajanja zasebnega trgovinskega dogovora;

(d)

soglasje države članice glede zasebnega dogovora;

(e)

ime zadevne države pogodbenice.

10.   Komisija izvršilnemu sekretariatu ICCAT nemudoma pošlje seznam iz odstavka 9.

11.   Komisija zagotovi, da odstotni delež kvote države pogodbenice za modroplavutega tuna, ki se lahko v skladu s členom 8b Uredbe Sveta (ES) št. 1936/2001 (7) uporabi za zakup ribiških plovil Skupnosti, ne presega 60 % celotne kvote za leto 2007, 40 % za leto 2008 oziroma 20 % za leto 2009.

12.   Zakup ribiških plovil Skupnosti za ribolov modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju se leta 2010 in v naslednjih letih prepove.

13.   Vsaka država članica zagotovi, da sta število njenih zakupljenih plovil za ribolov modroplavutega tuna ter trajanje zakupa sorazmerna s kvoto, dodeljeno državi, kjer se izvede zakup.

POGLAVJE III

TEHNIČNI UKREPI

Člen 5

Zaprta ribolovna sezona

1.   V obdobju od 1. junija do 31. decembra se v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju prepove ribolov modroplavutega tuna s plovili za pelagični ribolov s parangali, daljšimi od 24 m, razen v območju, razmejenem z 10°Z na zahodu in 42°S na severu.

2.   V obdobju od 1. julija do 31. decembra se v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju prepove ribolov modroplavutega tuna z zaporno plavarico.

3.   V obdobju od 15. novembra do 15. maja se v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju prepove ribolov modroplavutega tuna s plovili za prevoz vabe.

4.   V obdobju od 15. novembra do 15. maja se v vzhodnem Atlantiku prepove ribolov modroplavutega tuna s plovili s pelagičnimi vlečnimi mrežami.

Člen 6

Uporaba letal

Pri iskanju modroplavutega tuna se na območju Konvencije prepove uporaba letal ali helikopterjev.

Člen 7

Najmanjša teža oziroma velikost

1.   Najmanjša teža oziroma velikost za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju je 30 kg ali 115 cm.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 in brez poseganja v člen 9 se najmanjša teža oziroma velikost za modroplavutega tuna (Thunnus thynnus) – 8 kg ali 75 cm – uporablja za naslednje modroplavute tune:

(a)

modroplavuti tun, ulovljen v vzhodnem Atlantiku s plovili za prevoz vabe, plovili, ki lovijo s panulo, in plovili s pelagičnimi vlečnimi mrežami;

(b)

modroplavuti tun, ulovljen v Jadranskem morju zaradi gojenja.

3.   Za namene odstavka 2(a) Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino določi največje število plovil za prevoz vabe, plovil, ki lovijo s panulo in je bilo zanje izdano dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna, in plovil s pelagičnimi vlečnimi mrežami, za katere je bilo izdano dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna kot prilova. Število plovil za prevoz vabe in plovil, ki lovijo s panulo, je enako številu plovil Skupnosti, ki so v letu 2006 izvajala usmerjeni ribolov modroplavutega tuna. Število plovil s pelagičnimi vlečnimi mrežami je enako številu plovil Skupnosti, za katere je bilo v letu 2006 izdano dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna kot prilova.

4.   Za namene odstavka 2(a) Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino med države članice porazdeli število plovil, ki so bila določena v skladu z odstavkom 3.

5.   Za namene odstavka 2(a) se plovilom iz odstavkov 3 in 4, za katere je bilo izdano dovoljenje, dodeli največ 10 % kvote Skupnosti za modroplavutega tuna med 8 kg ali 75 cm in 30 kg ali 115 cm, pri čemer največ 200 ton modroplavutega tuna, ki tehta najmanj 6,4 kg ali meri najmanj 70 cm, ulovijo plovila za prevoz vabe, katerih celotna dolžina je manj kot 17 m. Svet se na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči o dodelitvi kvote Skupnosti državam članicam.

6.   Največ 2 % kvote Skupnosti za modroplavutega tuna med 8 in 30 kg se lahko dodeli njenim obalnim malim ribičem za sveže ribe v vzhodnem Atlantiku. Svet se na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči o dodelitvi kvote Skupnosti državam članicam.

7.   Dodatni posebni pogoji za modroplavutega tuna, ulovljenega v vzhodnem Atlantiku s plovili za prevoz vabe, plovili, ki lovijo s panulo, in plovili s pelagičnimi vlečnimi mrežami, so določeni v Prilogi I.

Člen 8

Načrt vzorčenja modroplavutega tuna

1.   Vsaka država članica vzpostavi program vzorčenja za oceno števila ulovljenega modroplavutega tuna po velikosti.

2.   Vzorčenje po velikosti v mrežastih kletkah se izvede na vzorcu 100 primerkov na 100 ton živih rib ali vzorcu 10 % skupnega števila rib v mrežasti kletki. Vzorec velikosti na podlagi dolžine ali teže se vzame med nabiranjem v ribogojnici, med mrtvimi ribami pa med prevozom v skladu z metodo, ki jo je sprejela ICCAT za sporočanje podatkov v okviru naloge II.

3.   Dodatne metode in vzorčenje se razvijejo za ribe, gojene več kot eno leto.

4.   Vzorčenje se izvede med naključnim nabiranjem in zajema vse mrežaste kletke. Podatki o vzorčenju, ki se izvaja vsako leto, se sporočijo Komisiji do 31. maja naslednjega leta.

Člen 9

Prilov

1.   Za največ osemodstotni prilov modroplavutega tuna, ki tehta manj kot 30 kg in ne manj kot 10 kg, so pooblaščena vsa ribiška plovila, ki aktivno lovijo modroplavutega tuna ali ne, in sicer ne glede na člen 7(2).

2.   Odstotek iz odstavka 1 se izračuna bodisi na podlagi skupnega prilova, izraženega v številu rib na posamezno iztovarjanje skupnega ulova modroplavutega tuna teh plovil, bodisi na podlagi njegovega ekvivalenta teže, izraženega v odstotkih.

3.   Prilov je treba odšteti od kvote države članice zastave. Zavržek mrtvih rib iz prilova iz odstavka 1 se prepove, ribolov modroplavutega tuna pa je dovoljen in se odšteje od kvote države članice zastave.

4.   Za iztovarjanja prilova modroplavutega tuna se uporabljata člena 14 in 18(1).

Člen 10

Rekreacijski ribolov

1.   V okviru rekreacijskega ribolova se prepove ulov, zadržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje več kot ene ribe modroplavutega tuna pri vsakem ribolovnem potovanju.

2.   Trženje modroplavutega tuna, ulovljenega pri rekreacijskem ribolovu, se prepove, razen za dobrodelne namene.

3.   Vsaka država članica evidentira podatke o ulovu pri rekreacijskem ribolovu in jih pošlje Komisiji. Komisija te informacije pošlje Stalnemu odboru ICCAT za raziskave in statistiko.

4.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, da se v čim večji meri zagotovi izpust modroplavutega tuna, zlasti nedoraslih rib, ulovljenega živega pri rekreacijskem ribolovu.

Člen 11

Športni ribolov

1.   Vsaka država članica sprejme ukrepe, potrebne za ureditev športnega ribolova, zlasti z dovoljenji za ribolov.

2.   Trženje modroplavutega tuna, ulovljenega pri tekmovanju v športnem ribolovu, se prepove, razen za dobrodelne namene.

3.   Vsaka država članica evidentira podatke o ulovu pri športnem ribolovu in jih pošlje Komisiji. Komisija te informacije pošlje Stalnemu odboru ICCAT za raziskave in statistiko.

4.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, da se v čim večji meri zagotovi izpust modroplavutega tuna – zlasti nedoraslih rib - ulovljenega živega pri športnem ribolovu.

POGLAVJE IV

NADZORNI UKREPI

Člen 12

Evidenca plovil, za katere je bilo izdano dovoljenje za aktivni ribolov modroplavutega tuna

1.   Vsaka država članica do 31. januarja 2008 v elektronski obliki pošlje Komisiji seznam vseh ribiških plovil, ki plovejo pod njeno zastavo in jim je bilo izdano posebno ribolovno dovoljenje za aktivni ribolov modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju.

2.   Komisija pošlje te informacije izvršilnemu sekretariatu ICCAT, da se lahko ta plovila uvrstijo v evidenco plovil ICCAT, ki imajo dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna.

3.   Ribiška plovila Skupnosti, ki jih zadeva ta člen in niso v evidenci ICCAT, ne izvajajo ribolova, zadržanja na krovu, pretovarjanja, prevoza, prenosa ali iztovarjanja modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju.

4.   Pravila o ribolovnih dovoljenjih iz člena 8a(2), (4), (6), (7) in (8) Uredbe (ES) št. 1936/2001 se uporabljajo smiselno.

Člen 13

Evidenca pasti za tune, za katere je bilo izdano dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna

1.   Vsaka država članica do 31. januarja 2008 v elektronski obliki pošlje Komisiji seznam pasti za tune, za katere se izda posebno ribolovno dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju. Seznam vključuje ime pasti in registrsko številko.

2.   Komisija pošlje seznam izvršilnemu sekretariatu ICCAT, da se lahko te pasti za tune uvrstijo v evidenco pasti za tune ICCAT, za katere je bilo izdano dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna.

3.   S pastmi za tune Skupnosti, ki niso v evidenci ICCAT, se ne sme izvajati ribolova, zadržanja, pretovarjanja ali iztovarjanja modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju.

4.   Člen 8a(2), (4), (6), (7) in (8) Uredbe (ES) št. 1936/2001 se uporablja smiselno.

Člen 14

Določena pristanišča

1.   Države članice določijo kraj za iztovarjanje ali kraj blizu obale (določena pristanišča), kjer je iztovarjanje in pretovarjanje modroplavutega tuna dovoljeno.

2.   Države članice pošljejo Komisiji seznam določenih pristanišč najpozneje do 1. aprila vsakega leta. Vsako leto pred 15. aprilom pošlje Komisija te informacije izvršilnemu sekretariatu ICCAT. Vse nadaljnje spremembe seznama, ki bodo posredovane izvršilnemu sekretariatu ICCAT, se sporočijo Komisiji vsaj 15 dni pred začetkom veljavnosti spremembe.

3.   Prepove se iztovarjanje na kopno in/ali pretovarjanje s plovil iz člena 12 katere koli količine modroplavutega tuna, ulovljenega v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, na katerem koli kraju, ki ni pristanišče, določeno s strani držav pogodbenic in držav članic v skladu z odstavkoma 1 in 2.

4.   Ta določba se uporablja za iztovarjanja ali pretovarjanja s plovili za prevoz vabe, plovili, ki lovijo s panulo, in plovili s pelagičnimi vlečnimi mrežami, ki so ulovila modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku, in sicer v skladu s posebnimi pogoji iz Priloge I.

Člen 15

Zahteve glede evidentiranja

1.   Poveljnik ribiškega plovila Skupnosti iz člena 12, izpolni določbe členov 6 in 8 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (8), poleg tega pa v ladijski dnevnik po potrebi zabeleži informacije iz Priloge II.

2.   Poveljnik plovila Skupnosti, navedenega v členu 12, ki sodeluje v skupni ribolovni dejavnosti, v ladijski dnevnik zabeleži dodatne informacije:

(a)

kadar se ulov prenese na krov ali v mrežaste kletke:

datum in uro ulova v okviru skupne ribolovne dejavnosti,

lokacijo (zemljepisna širina/dolžina) ulova v okviru skupne ribolovne dejavnosti,

količino ulova modroplavutega tuna, prenesenega na krov ali v mrežaste kletke,

ime in mednarodni radijski klicni znak ribiškega plovila;

(b)

za plovila, ki sodelujejo pri skupni ribiški dejavnosti, ne pa tudi pri prenosu rib:

datum in uro skupne ribolovne dejavnosti,

lokacijo (zemljepisna širina/dolžina) skupne ribolovne dejavnosti,

izjava, da to plovilo ni izvedlo prenosa ulova na krov ali v mrežaste kletke,

ime in mednarodni (-e) radijski (-e) klicni (-e) znak(e) ribiškega plovila (ribiških plovil) za ulov.

3.   Kadar plovilo za ulov, ki sodeluje v skupni ribolovni dejavnosti, prijavi količino modroplavutega tuna, ki ga je ulovil s svojim ribiškim orodjem, poveljnik plovila za vsak ulov navede plovilo ali plovila, s katerimi se je izvedel ulov, in državo ali države zastave, v katere kvoto se ta ulov všteje.

Člen 16

Skupne ribolovne dejavnosti

1.   Vse skupne ribolovne dejavnosti za modroplavutega tuna, v katerih sodelujejo plovila, ki plovejo pod zastavo ene ali več držav članic, se dovolijo samo s soglasjem zadevne države članice zastave ali zadevnih držav članic zastave.

2.   Vsaka država članica sprejme ob zaprositvi za dovoljenje potrebne ukrepe, da od svojih ribiških plovil, ki sodelujejo v skupni ribolovni dejavnosti, za zadevne ulove dobi podrobne informacije o trajanju skupne ribolovne dejavnosti, identiteti zadevnih udeležencev in ključu za dodelitev med plovila.

3.   Vsaka država članica pošlje Komisiji informacije iz odstavka 2. Komisija te informacije nemudoma posreduje sekretariatu ICCAT.

Člen 17

Poročila o ulovu

1.   Poveljnik ribiškega plovila za ulov iz člena 12 pošlje pristojnim organom svoje države članice zastave poročilo o ulovu, v katerem so navedene količine modroplavutega tuna, ulovljene na njegovem plovilu, vključno z ničelnim ulovom.

2.   Poročilo o ulovu se prvič pošlje najpozneje v desetih dneh od vstopa v vzhodni Atlantik in Sredozemsko morje ali od začetka ribolovnega potovanja. Poveljnik plovila za ulov v primeru skupnih ribolovnih dejavnosti za vsak ulov navede, za katero plovilo ali za katera plovila se ulov všteje v kvoto držav(e) zastave.

3.   Od 1. junija vsakega leta poveljnik ribiškega plovila vsakih 5 dni pošlje poročilo o količini ulova modroplavutega tuna, vključno z ničelnim ulovom.

4.   Ko država članica prejme poročilo o ulovu, ga pošlje v elektronski ali drugi obliki Komisiji. Komisija te informacije nemudoma posreduje sekretariatu ICCAT.

5.   Države članice v računalniško berljivi obliki pred petnajstim dnem vsakega meseca Komisijo obvestijo o količinah modroplavutega tuna, ulovljenega v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, ki jih je v prejšnjem mesecu iztovorilo, pretovorilo, ulovilo v pasti ali dalo v mrežasto kletko plovilo, ki pluje pod njihovo zastavo. Komisija te informacije nemudoma posreduje sekretariatu ICCAT.

Člen 18

Iztovarjanje

1.   Z odstopanjem od člena 7 Uredbe (EGS) št. 2847/93 poveljnik plovila Skupnosti iz člena 12 te uredbe ali njegov zastopnik najmanj 4 ure pred predvidenim časom prihoda v pristanišče obvesti pristojni organ države članice (vključno z državo članico zastave) ali države pogodbenice, katere pristanišča ali sredstva za iztovarjanje želijo uporabiti, o:

(a)

predvidenem času prihoda

(b)

predvideni količini modroplavutega tuna, zadržanega na krovu;

(c)

informacijah o coni ulova.

2.   V primeru iztovarjanja v določenem pristanišču države članice, ki ni država članica zastave, ustrezni organ te države članice v 48 urah po koncu iztovarjanja pošlje evidenco iztovarjanja organu države zastave.

3.   Ta določba se ne uporablja za iztovarjanja s plovili za prevoz vabe, plovili, ki lovijo s panulo, in plovili s pelagičnimi vlečnimi mrežami, ki so ulovila modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku.

Člen 19

Pretovarjanje

1.   Z odstopanjem od člena 11 Uredbe (EGS) št. 2847/93 se v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju prepove pretovarjanje modroplavutega tuna na morju, razen za velika plovila za ribolov tunov s parangali, ki delujejo v skladu s Priporočilom 2005[06] ICCAT o vzpostavitvi programa za pretovarjanje za velika plovila za ribolov tuna s parangali, kakor je bilo spremenjeno.

2.   Poveljnik prejemnega plovila (plovilo za ulov ali plovilo za predelavo) ali njegov zastopnik najmanj 48 ur pred predvidenim časom prihoda obvesti pristojne organe države članice, katere pristanišče želi uporabiti, o:

(a)

predvidenem času prihoda;

(b)

predvideni količini modroplavutega tuna, zadržanega na krovu;

(c)

informacijah o geografskih območjih, na katerih se je izvajal ulov modroplavutega tuna, ki se pretovarja;

(d)

imenu plovila za ulov, ki dostavlja modroplavutega tuna, in njegovi številki v evidenci ICCAT ribiških plovil za modroplavutega tuna, za katre je bilo izdano dovoljenje;

(e)

imenu prejemnega plovila in njegovi številki na seznamu ribiških plovil, pooblaščenih za ulov modroplavutega tuna, ki ga je izdal ICCAT;

(f)

tonaži modroplavutega tuna, ki se pretovarja.

3.   Ribiškim plovilom za ulov ni dovoljeno pretovarjanje, razen če je zanje predhodno izdala dovoljenje država zastave.

4.   Poveljnik plovila za ulov pred začetkom pretovarjanja obvesti državo zastave o:

(a)

količini modroplavutega tuna, ki se pretovarja;

(b)

datumu in pristanišču pretovarjanja;

(c)

imenu prejemnega plovila, njegovi registrski številki in zastavi ter njegovi številki na seznamu ICCAT pooblaščenih ribiških plovil za modroplavutega tuna;

(d)

geografskem območju ulova tuna.

5.   Pristojni organ države članice, v pristanišču katere izvaja pretovarjanje:

(a)

pregleda prejemno plovilo ob prihodu ter preveri tovor in dokumentacijo o pretovarjanju;

(b)

pošlje evidenco o pretovarjanju organu države zastave plovila za ulov v 48 urah po koncu pretovarjanja.

6.   Poveljnik plovila Skupnosti iz člena 12 izpolni in pošlje deklaracijo ICCAT o pretovarjanju pristojnim organom države članice, pod katero zastavo plujejo plovila. Deklaracija se pošlje najpozneje 15 dni po datumu pretovarjanja v pristanišču v skladu z obliko, določeno v Prilogi III.

Člen 20

Postopek reje v mrežasti kletki

1.   Država članica, ki je pristojna za območje, na katerem je ribogojnica ali ribogojnica za pitanje za modroplavutega tuna, v enem tednu po koncu reje v mrežasti kletki predloži državi članici ali državi pogodbenici, katere plovila so lovila tuna, in Komisiji poročilo o reji v mrežasti kletki, ki ga potrdi opazovalec. Komisija te informacije nemudoma posreduje sekretariatu ICCAT. Poročilo vsebuje informacije iz deklaracije o reji v mrežasti kletki iz člena 4b Uredbe (ES) št. 1936/2001.

2.   Če so ribogojnice ali ribogojnice za pitanje na odprtem morju, se smiselno uporablja odstavek 1 za države članice, v katerih imajo sedež fizične ali pravne osebe, odgovorne za ribogojnice ali ribogojnice za pitanje.

3.   Pristojni organ države članice, pristojne za ribogojnico ali ribogojnico za pitanje, pred vsakim prenosom v mrežasto kletko obvesti državo članico ali državo pogodbenico zastave ribiškega plovila o prenosu količine rib, ki jih ulovijo ribiška plovila pod njeno zastavo, v mrežasto kletko.

Država članica zastave plovila za ulov pozove pristojni organ države članice, pristojne za ribogojnico ali ribogojnico za pitanje, da zaseže ulov in izpusti ribe v morje, če na podlagi teh informacij meni, da:

(a)

ribiško plovilo, ki je navedlo, da je ulovilo ribo, ni imelo zadostne posamezne kvote za modroplavutega tuna, danega v rejo v mrežasto kletko, ali

(b)

količina rib ni bila sporočena in upoštevana pri izračunu katere koli kvote, ki se uporablja, ali

(c)

ribiško plovilo, ki je navedlo, da je ulovilo ribo, ni pooblaščeno za ribolov modroplavutega tuna.

4.   Poveljnik ribiškega plovila Skupnosti izpolni deklaracijo o prenosu ICCAT v obliki iz Priloge III in jo pošlje državi članici zastave ali državi pogodbenici zastave najpozneje 15 dni po datumu prenosa na vlačilec ali v mrežasto kletko. Deklaracija o prenosu spremlja prenesene ribe med prevozom v mrežaste kletke.

Člen 21

Postopek ribolova s pastmi

1.   Ulov pri ribolovu s pastmi se evidentira po koncu vsake ribolovne dejavnosti s pastmi za tune in se pošlje pristojnemu organu države članice, v kateri je past, v elektronski obliki ali kako drugače v 48 urah po koncu vsake ribolovne dejavnosti.

2.   Ko država članica prejme evidenco o ulovu, jo pošlje Komisiji, in to v elektronski obliki. Komisija te informacije nemudoma posreduje sekretariatu ICCAT.

Člen 22

Nadzor v pristanišču ali ribogojnici

1.   Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da se na vseh plovilih v evidenci plovil ICCAT, ki imajo dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna in ki vplujejo v določeno pristanišče za iztovarjanje in/ali pretovarjanje modroplavutega tuna, ulovljenega v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, izvrši nadzor v pristanišču.

2.   Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za nadzor postopka reje v mrežasti kletki v ribogojnicah ali ribogojnicah za pitanje, ki so v njihovi pristojnosti.

3.   Če so ribogojnice ali ribogojnice za pitanje na odprtem morju, se za države članice, v katerih imajo sedež fizične ali pravne osebe, odgovorne za ribogojnico ali ribogojnico za pitanje, smiselno uporablja določba iz odstavka 2.

Člen 23

Navzkrižno preverjanje

1.   Države članice tudi z uporabo podatkov VMS (sistem za spremljanje plovil) preverijo predložitev ladijskih dnevnikov in pomembnih informacij, evidentiranih v ladijskih dnevnikih plovil, v dokumentih o prenosu/pretovarjanju in dokumentih o ulovu.

2.   Države članice izvajajo upravna navzkrižna preverjanja vseh iztovarjanj, vseh pretovarjanj ali reje v mrežasti kletki med količino rib po vrstah, zabeleženo v ladijskem dnevniku, ali količino rib po vrstah, zabeleženo v deklaraciji o pretovarjanju, in količino, zabeleženo v deklaraciji o iztovarjanju ali deklaraciji o reji v mrežasti kletki ali katerem koli drugem ustreznem dokumentu, kot je račun in/ali potrdilo o prodaji.

Člen 24

Program skupnega mednarodnega inšpekcijskega nadzora ICCAT

1.   Program skupnega mednarodnega inšpekcijskega nadzora ICCAT, ki ga je sprejela ICCAT na četrtem rednem zasedanju (Madrid, november 1975), in je določen v Prilogi IV k tej uredbi, se uporablja v Skupnosti.

2.   Države članice, katerih ribiška plovila imajo dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, določijo inšpektorje in izvajajo inšpekcijske preglede na morju v skladu s programom.

3.   Komisija ali organ, ki ga ta določi, lahko programu nameni inšpektorje Skupnosti.

4.   Komisija ali organ, ki ga ta določi, usklajuje dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov za Skupnost. Za ta namen lahko, skupaj z zadevnimi državami članicami, oblikuje skupne programe inšpekcijskih pregledov, ki bodo Skupnosti omogočili izpolniti obveznosti v skladu s Programom. Države članice, katerih plovila izvajajo ribolov virov, urejenih s predpisi, sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za lažje izvajanje teh programov, zlasti v zvezi s potrebnimi človeškimi in materialnimi viri ter obdobji in conami, kjer se navedeni viri uporabljajo.

5.   Države članice sporočijo Komisiji do 1. aprila vsakega leta imena inšpektorjev in inšpekcijskih plovil, ki jih bodo namenile za izvajanje programa v naslednjem letu. S temi informacijami Komisija v sodelovanju z državami članicami oblikuje predhodni načrt za sodelovanje Skupnosti v tem programu za leto 2007, ki ga pošlje sekretariatu ICCAT in državam članicam.

Člen 25

Program opazovanja

1.   Vsaka država članica zagotovi opazovanje na svojih ribiških plovilih, ki so daljša od 15 m, za najmanj:

(a)

20 % dejavnih plovil z zaporno plavarico. Pri skupnih ribolovnih dejavnostih je opazovalec navzoč med ribolovno aktivnostjo;

(b)

20 % dejavnih plovil s pelagičnimi vlečnimi mrežami;

(c)

20 % dejavnih parangalk;

(d)

20 % dejavnih plovil za prevoz vabe;

(e)

100 % med postopkom nabiranja s pastmi za tune.

Naloge opazovalca so zlasti:

(a)

spremljanje, ali plovilo izpolnjuje zahteve te uredbe;

(b)

evidentiranje in poročanje o ribiški aktivnosti;

(c)

opazovanje in ocena ulova ter potrjevanje vnosov v ladijski dnevnik;

(d)

opazovanje in evidentiranje plovil, ki morda opravljajo ribolov v nasprotju z ohranitvenimi ukrepi ICCAT.

Opazovalec opravlja tudi znanstveno delo, kot je zbiranje podatkov naloge II, ki jih je opredelil ICCAT, kadar to zahteva ICCAT na podlagi navodil Stalnega odbora ICCAT za raziskave in statistiko.

2.   Vsaka država članica, ki je pristojna za območje, na katerem je ribogojnica ali ribogojnica za pitanje za modroplavutega tuna, zagotovi, da je opazovalec navzoč med vsemi prenosi modroplavutega tuna v mrežaste kletke in vsemi nabiranji rib v ribogojnicah.

Naloge opazovalca so zlasti:

(a)

opazovanje in spremljanje skladnosti gojenja v skladu s členi 4a, 4b in 4c Uredbe (ES) št. 1936/2001;

(b)

potrjevanje poročila o reji v mrežasti kletki iz člena 20 te uredbe;

(c)

opravljanje znanstvenega dela, na primer zbiranja vzorcev, kot zahteva ICCAT na podlagi navodil Stalnega odbora za raziskave in statistiko v okviru ICCAT.

Člen 26

Izvrševanje

1.   Države članice sprejmejo izvršilne ukrepe za ribiško plovilo, ki plove pod njihovo zastavo in za katero je bilo v skladu z njihovo zakonodajo ugotovljeno, da ne izpolnjuje določb iz členov 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17 in 19. Odvisno od resnosti kršitve in v skladu z nacionalno zakonodajo lahko ukrepi vključujejo zlasti:

(a)

denarne kazni;

(b)

zaseg nezakonitega ribolovnega orodja in ulovov;

(c)

zaseg plovila;

(d)

začasni ali trajni odvzem dovoljenja za ribolov;

(e)

zmanjšanje ali odvzem ribolovne kvote, če je primerno.

2.   Vsaka država članica, ki je pristojna za območje, na katerem je ribogojnica za modroplavutega tuna, sprejme izvršilne ukrepe v zvezi z ribogojnico, za katero je bilo v skladu z njeno zakonodajo ugotovljeno, da ne izpolnjuje določb iz členov 20 in 25(2) te uredbe ter členov 4a, 4b in 4c Uredbe (ES) št. 1936/2001. Odvisno od resnosti kršitve in v skladu z nacionalno zakonodajo lahko ukrepi vključujejo zlasti:

(a)

denarne kazni;

(b)

začasno ali trajno črtanje iz registra ribogojnic za pitanje;

(c)

prepoved reje količin modroplavutega tuna v mrežasti kletki ali dajanja količin modroplavutega tuna na trg.

Člen 27

Tržni ukrepi

1.   Trgovina znotraj Skupnosti, iztovarjanje, uvoz, izvoz, dajanje v mrežaste kletke za gojenje ali pitanje, ponovni izvoz ter pretovarjanje modroplavutega tuna (Thunnus thynnus) iz vzhodnega Atlantika in Sredozemskega morja, ki ga ne spremlja točna, popolna in potrjena dokumentacija v skladu s to uredbo, so prepovedani.

2.   Notranja trgovina, uvoz, iztovarjanje, dajanje v mrežaste kletke za gojenje in pitanje, predelava, izvoz, ponovni izvoz ter pretovarjanje modroplavutega tuna (Thunnus thynnus) iz vzhodnega Atlantika in Sredozemskega morja, ki ga ulovijo ribiška plovila pod zastavo države, ki nima določene kvote, omejitve ulova ali dodeljenega ribolovnega napora za modroplavutega tuna iz vzhodnega Atlantika in Sredozemskega morja v skladu s pogoji ohranitvenih in upravljalnih ukrepov ICCAT ali kadar so ribolovne možnosti države zastave izčrpane, so prepovedani. Komisija na podlagi informacij sekretariata ICCAT vse države članice obvesti, da je kvota države pogodbenice izčrpana.

3.   Notranja trgovina, uvoz, iztovarjanje, predelava, izvoz modroplavutega tuna iz ribogojnic, ki niso v skladu s Priporočilom 2006 [07] ICCAT o gojenju modroplavutega tuna, so prepovedani.

Člen 28

Pretvorbeni faktorji

Pretvorbeni faktorji, ki jih sprejme Stalni odbor ICCAT za raziskave in statistiko, se uporabljajo za izračun ekvivalentne zaokrožene mase predelanega modroplavutega tuna.

Člen 29

Financiranje

Za namen člena 21(a)(i) Uredbe Sveta (EC) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (9) in do 31. decembra 2014 šteje večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju za načrt za obnovo staleža v smislu člena 5 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 30

Spremembe Uredbe (ES) št. 520/2007

Uredba (ES) št. 520/2007 se spremeni:

1.

člena 6 in 11 se črtata;

2.

v Prilogi IV se vnos v zvezi z modroplavutim tunom črta.

Člen 31

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Vendar pa se člen 29 uporablja od 13. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

J. SILVA


(1)  Mnenje z dne 15. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 162, 18.6.1986, str. 33.

(3)  UL L 151, 13.6.2007, str. 1.

(4)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(5)  UL L 123, 12.5.2007, str. 3.

(6)  UL L 5, 9.1.2004, str.25. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1799/2006 (UL L 341, 7.12.2006, str. 26).

(7)  UL L 263, 3.10.2001, str.1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 869/2004 (UL L 162, 30.4.2004, str.8).

(8)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1098/2007 (UL L 248, 22.9.2007, str. 1).

(9)  UL L 223, 15.8.2006, str. 1.


PRILOGA I

Posebni pogoji za ribolov s plovili za prevoz vabe, plovili, ki lovijo s panulo, in plovili s pelagičnimi vlečnimi mrežami v vzhodnem Atlantiku

1.

(a)

Vsaka država članica zagotovi, da se plovila, za katera so bila izdana posebna ribolovna dovoljenja, vključijo na seznam, ki vsebuje njihovo ime in registracijsko številko flote Skupnosti (CFR), kot je določeno v Prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti. Države članice izdajo posebno ribolovno dovoljenje le, če je bilo plovilo vpisano v evidenco plovil ICCAT, za katere je bilo izdano dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna.

(b)

Vsaka država članica do 1. aprila 2008 pošlje Komisiji seznam iz točke (a) in vse njegove poznejše spremembe v računalniško berljivi obliki.

(c)

Spremembe seznama iz točke 1(a) se pošljejo Komisiji najpozneje pet dni pred dnem, ko plovilo, ki je na novo vključeno na ta seznam, vpluje v vzhodni Atlantik. Te spremembe Komisija takoj posreduje sekretariatu ICCAT.

2.

(a)

S plovil iz odstavka 1 te priloge se prepove iztovarjanje in/ali pretovarjanje katere koli količine modroplavutega tuna, ulovljenega v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, na katerem koli kraju, ki ni pristanišče, določeno s strani držav članic ali držav pogodbenic.

(b)

Države članice določijo kraj za iztovarjanje ali kraj v bližini obale (določena pristanišča), na katerem je dovoljeno iztovarjanje ali pretovarjanje modroplavutega tuna.

(c)

Države članice pošljejo Komisiji seznam določenih pristanišč najpozneje do 1. aprila vsakega leta. Vsako leto pred 15. aprilom pošlje Komisija te informacije izvršilnemu sekretariatu ICCAT. Vse nadaljnje spremembe seznama, ki bodo posredovane izvršilnemu sekretariatu ICCAT, se sporočijo Komisiji vsaj 15 dni pred začetkom veljavnosti spremembe.

3.

Z odstopanjem od določbe člena 7 Uredbe (EGS) št. 2847/93 mora poveljnik plovila Skupnosti iz odstavkov 1 in 2 ali njegov zastopnik najmanj 4 ure pred predvidenim časom prihoda v pristanišče obvestiti pristojni organ države članice (vključno s pristojnim organom svoje države zastave) ali države pogodbenice, katere pristanišča ali sredstva za iztovarjanje želijo uporabiti, o:

(a)

predvidenem času prihoda;

(b)

predvideni količini modroplavutega tuna, zadržanega na krovu;

(c)

informacijah o coni ulova.

4.

Vsaka država članica izvaja poročanje o ulovu, ki zagotavlja učinkovito spremljanje uporabe kvote za posamezno plovilo.

5.

Ulov modroplavutega tuna se ne sme ponuditi za prodajo na drobno končnemu potrošniku, ne glede na način trženja, razen če so na ustrezni etiketi ali oznaki navedeni:

(a)

vrsta, uporabljeno ribolovno orodje;

(b)

območje in datum ulova.

6.

Države članice, katerih plovila za prevoz vabe imajo dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku, določijo zahteve za označevanje repov:

(a)

oznako je treba pritrditi na rep vsakega modroplavutega tuna takoj po raztovarjanju;

(b)

vsaka oznaka na repu ima enotno identifikacijsko številko, vključi se v statistične dokumente o modroplavutem tunu in je zapisana na zunanji strani embalaže, ki vsebuje tuna.


PRILOGA II

Specifikacije za ladijske dnevnike

Minimalne specifikacije za ladijske dnevnike

1.

Posamezni listi v ladijskem dnevniku morajo biti oštevilčeni.

2.

Ladijski dnevnik je treba izpolniti vsak dan (opolnoči) ali pred prihodom v pristanišče.

3.

Inšpekcijske preglede na morju je treba vnesti v ladijski dnevnik.

4.

En izvod posameznega sklopa listov mora ostati v ladijskem dnevniku.

5.

Na krovu je treba hraniti ladijski dnevnik, ki zajema dejavnosti v enem letu.

Minimalne običajne informacije v ladijskih dnevnikih:

1.

Ime in naslov poveljnika.

2.

Datumi in pristanišča odhoda, datumi in pristanišča prihoda.

3.

Ime plovila, registrska številka, številka ICCAT in številka IMO (če je na voljo). Pri skupnih ribolovnih dejavnostih imena plovil, registrske številke, številke ICCAT in številke IMO (če so na voljo) vseh plovil, ki sodelujejo v dejavnosti.

4.

Ribolovno orodje:

(a)

koda FAO vrste plovila;

(b)

mere (dolžina, velikost mrežnih očes, število trnkov …).

5.

Dejavnosti na morju z (najmanj) enim parangalom na dan potovanja z določitvijo:

(a)

aktivnosti (ribolov, termična obdelava s paro …);

(b)

položaja: točnega dnevnega položaja (v stopinjah in minutah), zabeleženega za vsako ribolovno dejavnost, ali položaja opoldne, če se tega dne ribolov ni izvajal;

(c)

evidence ulova.

6.

Določitev vrste:

(a)

po kodi FAO;

(b)

zaokrožena masa (RWT) v kg na dan.

7.

Podpis poveljnika.

8.

Podpis opazovalca (če je primerno).

9.

Način tehtanja: ocena, tehtanje na krovu.

10.

Ladijski dnevnik se vodi v ekvivalentu žive teže rib in navaja pretvorbene faktorje, ki se uporabljajo za oceno.

Minimalne informacije za iztovarjanje, pretovarjanje/prenos:

1.

Datumi in pristanišče iztovarjanja/pretovarjanja/prenosa.

2.

Proizvodi:

(a)

predstavitev;

(b)

število rib ali zabojev in količina v kg.

3.

Podpis poveljnika ali zastopnika plovila.


PRILOGA III

Deklaracija ICCAT o prenosu/pretovarjanju

Image

Pri prenosu živih rib navedite število enote in živo maso.

Image

Obveznosti pri prenosu/pretovarjanju:

1.

Izvirnik deklaracije o prenosu/pretovarjanju je treba predložiti prejemnemu plovilu/vlačilcu/plovilu za predelavo/transportnemu plovilu.

2.

Izvod deklaracije o prenosu/pretovarjanju mora imeti ustrezno ribiško plovilo, ki je izvedlo ulov.

3.

Nadaljnje prenose ali pretovarjanja odobri ustrezna država pogodbenica, ki je plovilu izdala dovoljenje za ribolov.

4.

Izvirnik deklaracije o prenosu/pretovarjanju mora imeti prejemno plovilo, ki je prevzelo ribe, do ribogojnice ali kraja iztovarjanja.

5.

Prenos ali pretovarjanje se evidentira v ladijskem dnevniku vseh plovil, ki sodelujejo pri tej dejavnosti.


PRILOGA IV

Program skupnega mednarodnega inšpekcijskega nadzora ICCAT

Komisija se je na četrtem rednem zasedanju (novembra 1975 v Madridu) dogovorila o naslednjem:

V skladu z odstavkom 3 člena IX Konvencije Komisija ICCAT priporoča, da se na naslednji način uredi mednarodni nadzor zunaj voda v nacionalni pristojnosti, da bi se na ta način zagotovila uporaba Konvencije in veljavnih ukrepov iz Konvencije:

1.

Nadzor izvajajo inšpektorji služb za ribiški nadzor vlad pogodbenic. Imena inšpektorjev, ki jih za ta namen določijo zadevne vlade, se sporočijo Komisiji ICCAT.

2.

Ladje, na katerih so inšpektorji, plujejo pod posebno zastavo ali zastavico, ki jo odobri Komisija ICCAT in pomeni, da inšpektor opravlja mednarodni inšpekcijski nadzor. Imena ladij, ki se zdaj uporabljajo in so lahko posebna inšpekcijska ali ribiška plovila, se sporočijo Komisiji ICCAT, takoj ko je to izvedljivo.

3.

Vsak inšpektor ima identifikacijski dokument, ki ga izdajo organi države zastave v obliki, ki jo odobri Komisija ICCAT, in se izroči ob imenovanju, v njem pa je navedeno, da je inšpektor pristojen za izvajanje ureditve, ki jo je odobrila Komisija ICCAT.

4.

V skladu z ureditvijo, dogovorjeno na podlagi odstavka 9, se plovilo, ki lovi tune ali tunam podobne ribe na območju Konvencije zunaj voda v nacionalni pristojnosti, ustavi, kadar mu ladja, na kateri je inšpektor, da ustrezen signal po mednarodnem kodeksu signalov, razen če dejansko izvaja ribolovne dejavnosti, pri čemer se v takšnem primeru ustavi takoj po koncu takšne dejavnosti. Poveljnik (1) plovila dovoli inšpektorju, ki ga lahko spremlja priča, da se vkrca na plovilo. Poveljnik omogoči inšpektorju, da preveri ulov ali orodje in katere koli dokumente, ki se mu zdijo nujni za potrditev upoštevanja veljavnih priporočil Komisije ICCAT v zvezi z državo zastave zadevnega plovila, zahteva pa lahko tudi potrebne pojasnitve.

5.

Pri vkrcanju na plovilo inšpektor predloži dokument iz odstavka 3. Inšpekcijski pregled se izvede tako, da je ribiško plovilo izpostavljeno najmanjšim možnim motnjam in težavam ter se prepreči poslabšanje kakovosti rib. Inšpektor omeji poizvedbe na ugotovitev dejstva glede upoštevanja veljavnih priporočil Komisije ICCAT v zvezi z državo zastave zadevnega plovila. Inšpektor lahko pri pregledu poveljnika prosi za potrebno pomoč. Poročilo o inšpekcijskem pregledu predloži v obliki, ki jo je odobrila Komisija ICCAT. Poročilo podpiše v prisotnosti poveljnika plovila, ki je upravičen, da poročilu priloži ugotovitve, ki se mu zdijo primerne in jih mora podpisati. Izvod poročila se izroči poveljniku plovila in vladi inšpektorja, ki predloži izvod ustreznim organom države zastave plovila in Komisiji ICCAT. Če se ugotovi kakršna koli kršitev priporočil, mora inšpektor, kadar je mogoče, obvestiti tudi pristojne organe države zastave, kot je bilo sporočeno Komisiji, in katero koli inšpekcijsko plovilo države zastave, ki je v bližini.

6.

Upiranje inšpektorju ali neupoštevanje njegovih navodil država zastave plovila obravnava podobno kot upiranje kateremu koli inšpektorju te države ali neupoštevanju njegovih navodil.

7.

Inšpektorji opravljajo svoje dolžnosti, določene s to ureditvijo, v skladu s predpisi iz tega priporočila, vendar so še vedno pod operativnim nadzorom nacionalnih organov in jim odgovarjajo.

8.

Vlade pogodbenice obravnavajo in sprejmejo ukrepe glede poročil tujih inšpektorjev, določene s to ureditvijo, podobno kot pri poročilih nacionalnih inšpektorjev in v skladu z nacionalno zakonodajo. Določbe iz tega odstavka ne nalagajo nobene obveznosti vladi pogodbenici, da poročilu tujega inšpektorja pripisuje večjo dokazno vrednost, kot bi ga imelo v državi inšpektorja. Vlade pogodbenice sodelujejo, da bi omogočile sodne ali druge postopke, ki izhajajo iz poročila inšpektorja v skladu s to ureditvijo.

9.

(a)

Vlade pogodbenice obvestijo Komisijo ICCAT do 1. marca vsako leto o začasnih načrtih za sodelovanje pri ureditvi za naslednje leto, Komisija ICCAT pa lahko da predloge vladam pogodbenicam za uskladitev nacionalnih dejavnosti na tem področju, vključno s številom inšpektorjev in plovil za prevoz inšpektorjev.

(b)

Ureditev iz tega priporočila in načrti za sodelovanje se uporabljajo med vladami pogodbenicami, razen če se drugače dogovorijo; tak dogovor se sporoči Komisiji ICCAT.

Pri tem je treba upoštevati, da se izvajanje programa med katerima koli vladama pogodbenicama do sprejetja dogovora prekine, če je katera od njiju o tem obvestila Komisijo ICCAT.

10.

(a)

Ribolovno orodje se pregleda v skladu z veljavnimi uredbami za podobmočje, na katerem se izvaja inšpekcijski pregled. Inšpektor bo vrsto te kršitve navedel v tem poročilu.

(b)

Inšpektorji imajo pooblastilo za pregled vsega ribiškega orodja, ki se uporablja, ali ribiškega orodja na krovu, pripravljenega za uporabo.

11.

Inšpektor pritrdi identifikacijsko oznako, ki jo odobri Komisija ICCAT, na vsako pregledano ribiško orodje, za katero domneva, da je bilo uporabljeno pri kršitvi veljavnih priporočil Komisije ICCAT v zvezi z državo zastave zadevnega plovila, in to zabeleži v poročilo.

12.

Inšpektor lahko posname fotografije orodja, ki razkrivajo lastnosti, ki po njegovem mnenju niso v skladu z veljavno uredbo, pri čemer je treba fotografirane predmete navesti v poročilu in priložiti kopije fotografij izvodu poročila za državo zastave.

13.

Inšpektor je ob upoštevanju omejitev, ki jih je določila Komisija ICCAT, pooblaščen, da pregleda lastnosti ulova in ugotovi upoštevanje priporočil Komisije ICCAT. Svoje ugotovitve čim prej sporoči organom države zastave pregledanega plovila. (Dveletno poročilo 1974–75, del II).

Zastavica ICCAT:

Image


(1)  Poveljnik je posameznik, ki je odgovoren za plovilo


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/25


UREDBA SVETA (ES) št. 1560/2007

z dne 17. decembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 21/2004 glede datuma uvedbe elektronske identifikacije za ovce in koze

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz (2) določa, da mora vsaka država članica določiti sistem za identifikacijo in registracijo ovc in koz v skladu z določbami navedene uredbe.

(2)

Navedena uredba tudi določa, da bo od 1. januarja 2008 elektronska identifikacija postala obvezna za vse živali, ki se rodijo po tem datumu.

(3)

Poleg tega navedena uredba določa, da Komisija Svetu do 30. junija 2006 predloži poročilo o izvajanju elektronskega identifikacijskega sistema skupaj z ustreznimi predlogi, o katerih Svet glasuje in potrdi ali po potrebi spremeni datum za uvedbo obvezne uporabe navedenega sistema in po potrebi posodobi nekatere tehnične vidike v zvezi z izvajanjem elektronske identifikacije.

(4)

Komisija v svojem poročilu zaključuje, da 1. januarja 2008 ni mogoče utemeljiti kot datuma za uvedbo obvezne elektronske identifikacije. Zato je primerno, da se ta datum spremeni in prestavi na 31. december 2009, da se državam članicam omogoči sprejetje potrebnih ukrepov za ustrezno izvajanje sistema, ob upoštevanju njegovega trenutnega in morebitnega gospodarskega vpliva.

(5)

Številne države članice so že razvile potrebno tehnologijo za uvedbo elektronske identifikacije in pridobile pomembne izkušnje z njenim izvajanjem. Državam članicam se ne bi smela preprečiti njena uvedba na nacionalni ravni, če menijo, da je primerna. Njihove izkušnje lahko Komisiji in drugim državam članicam zagotovijo nadaljnje pomembne informacije o tehničnih učinkih elektronske identifikacije in njenem vplivu.

(6)

Glede na gospodarsko pomembnost te uredbe se je treba sklicevati na nujne razloge iz točke I.3 Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(7)

Ker je treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2008, bi morala začeti veljati takoj.

(8)

Uredbo (ES) št. 21/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 21/2004 se spremeni:

1.

v členu 9(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„3.   Od 31. decembra 2009 je elektronska identifikacija v skladu s smernicami iz odstavka 1 in z ustreznimi določbami oddelka A Priloge obvezna za vse živali.“;

2.

člen 9(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Države članice lahko pred 31. decembrom 2009 uvedejo obvezno uporabo elektronske identifikacije za živali, rojene na njihovem ozemlju.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

J. SILVA


(1)  Mnenje z dne 13. decembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 5, 9.1.2004, str. 8. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1561/2007

z dne 21. decembra 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 22. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 21. decembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

72,5

IL

171,5

MA

92,0

TN

148,3

TR

147,6

ZZ

126,4

0707 00 05

JO

189,0

MA

57,0

TR

82,0

ZZ

109,3

0709 90 70

MA

90,5

TR

115,7

ZZ

103,1

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

42,8

MA

76,3

TR

74,3

ZA

34,0

ZW

28,6

ZZ

51,2

0805 20 10

MA

67,2

ZZ

67,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

30,2

IL

66,8

TR

74,2

ZZ

57,1

0805 50 10

EG

62,8

MA

121,9

TR

121,5

ZA

65,9

ZZ

93,0

0808 10 80

CA

100,6

CN

90,8

MK

29,7

US

80,7

ZZ

75,5

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

112,5

ZZ

76,1


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1562/2007

z dne 21. decembra 2007

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. januarja 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da je uvozna dajatev za proizvode pod oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, povečani za 55 %, minus cif uvozna cena zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz Skupne carinske tarife.

(2)

Člen 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 2 navedenega člena za zadevne proizvode določijo redne reprezentativne cif uvozne cene.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode iz oznak KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni cif uvozni ceni v skladu z metodo iz člena 4 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 1. januarja 2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z dnem 1. januarja 2008 se uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določijo v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 735/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 6). Uredba (ES) št. 1784/2003 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1816/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 5).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, ki se uporabljajo od 1. januarja 2008

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

0,00

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

0,00

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

0,00

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

14.12.2007-20.12.2007

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minneapolis

Chicago

Kotacija

288,59

119,18

Cena FOB ZDA

462,80

452,80

432,80

171,31

Premija za Zaliv

15,66

Premija za Velika jezera

15,87

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

55,72 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

49,48 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1563/2007

z dne 21. decembra 2007

o odprtju uvoznih tarifnih kvot Skupnosti za leto 2008 za ovce, koze, ovčje in kozje meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2529/2001 z dne 19. decembra 2001 o skupni ureditvi trga za ovčje in kozje meso (1) in zlasti člena 16(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odpreti je treba tarifne kvote Skupnosti za ovčje in kozje meso za leto 2008. Dajatve in količine iz Uredbe (ES) št. 2529/2001 je treba določiti v skladu z ustreznimi mednarodnimi sporazumi, veljavnimi v letu 2008.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 312/2003 z dne 18. februarja 2003 o izvajanju, za Skupnost, tarifnih določb Sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani (2) določa, da se s 1. februarjem 2003 odpre za oznako proizvoda 0204 dodatna dvostranska tarifna kvota v višini 2 000 ton z 10-odstotnim letnim povečanjem prvotne količine. Zato je treba kvoti GATT/STO za Čile dodati nadaljnjih 200 ton, obe kvoti pa je treba tudi v letu 2008 upravljati na enak način.

(3)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode na podlagi člena 19 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (3), kot je bil odobren s Sklepom Sveta 2007/138/ES (4), določa, da se Islandiji dodeli dodatna letna tarifna kvota 500 ton (mase klavnega trupa) svežega, ohlajenega, zamrznjenega ali prekajenega ovčjega mesa. Zato je treba količino, ki je na voljo Islandiji, ustrezno prilagoditi.

(4)

Nekatere kvote so določene za obdobje od 1. julija danega leta do 30. junija naslednjega leta. Ker se uvoz v skladu s to uredbo upravlja na podlagi koledarskega leta, velja, da so ustrezne količine, ki jih je treba določiti za leto 2008 glede na zadevne kvote, seštevek polovice količine za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008 in polovice količine za obdobje od 1. julija 2008 do 30. junija 2009.

(5)

Treba je določiti ekvivalent mase klavnega trupa, da bi zagotovili pravilno delovanje tarifnih kvot Skupnosti. Poleg tega je potreben tudi pretvorbeni količnik, ker nekatere tarifne kvote predvidevajo možnost uvoza živih živali ali njihovega mesa.

(6)

Kvote za proizvode iz ovčjega in kozjega mesa je treba z odstopanjem od Uredbe Komisije (ES) št. 1439/95 z dne 26. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 3013/89 glede uvoza in izvoza proizvodov v sektorju ovčjega in kozjega mesa (5) upravljati v skladu s členom 16(2)(a) Uredbe (ES) št. 2529/2001. To je treba narediti v skladu s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (6).

(7)

Tarifne kvote iz te uredbe je sprva treba šteti za nekritične v smislu člena 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93, ko se kvote upravljajo po sistemu „prvi prispe, prvi dobi“. Zato je treba carinske organe pooblastiti, da odstopijo od zahteve glede varščine za blago, ki je bilo prvotno uvoženo v okviru navedenih kvot v skladu s členoma 308c(1) in 248(4) Uredbe (EGS) št. 2454/93. Zaradi posebnosti prehoda z enega sistema upravljanja na drugega, se člen 308c(2) in (3) navedene uredbe ne uporablja.

(8)

Treba je natančno določiti, kakšno potrdilo morajo predložiti izvajalci za potrditev porekla proizvodov, da bi lahko izkoristili tarifne kvote po sistemu „prvi prispe, prvi dobi“.

(9)

Če se carinskim organom za uvoz predložijo proizvodi iz ovčjega mesa, je tem organom težko ugotoviti, ali izvirajo od domačih ali drugih ovc, pri čemer se uporabljajo različne carinske stopnje. Zato je treba določiti, da mora to biti jasno razvidno iz potrdila o poreklu.

(10)

V skladu s poglavjem II Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (7), in v skladu z Direktivo Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (8), se lahko dovoli le uvoz proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve glede veljavnih postopkov živilske verige, pravil in pregledov v Skupnosti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ovce in koze –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba odpira uvozne tarifne kvote Skupnosti za ovce, koze, ovčje meso in kozje meso za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2008.

Člen 2

Carinske dajatve, ki se uporabljajo za proizvode, ki se uvrščajo v kvote iz člena 1, oznake KN, države porekla, navedene po skupini držav, in zaporedne številke so določene v Prilogi.

Člen 3

1.   Količine, izražene kot ekvivalenti mase klavnega trupa, za uvoz proizvodov, ki se uvrščajo v kvote iz člena 1, so določene v Prilogi.

2.   Za izračun količin, izraženih kot „ekvivalenti mase klavnega trupa“ iz odstavka 1, se neto masa proizvodov iz ovčjega in kozjega mesa pomnoži s spodaj navedenimi koeficienti:

(a)

za žive živali: 0,47;

(b)

za jagnječje meso brez kosti in meso kozlička brez kosti: 1,67;

(c)

za meso koštrunov in ovc brez kosti, za kozje meso brez kosti, razen za meso kozlička in mešanice navedenih: 1,81;

(d)

za proizvode iz mesa s kostmi: 1,00.

„Kozlički“ so koze do starosti enega leta.

Člen 4

Z odstopanjem od naslova II(A) in (B) Uredbe (ES) št. 1439/95 se tarifne kvote iz Priloge k tej uredbi upravljajo po sistemu „prvi prispe, prvi dobi“ skladno s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93 od 1. januarja do 31. decembra 2008. Člen 308c(2) in (3) navedene uredbe se ne uporablja. Uvozna dovoljenja se ne zahtevajo.

Člen 5

1.   Da bi lahko izkoristili tarifne kvote iz Priloge, je treba carinskim organom Skupnosti za zadevno blago predložiti veljavno potrdilo o poreklu, ki so ga izdali pristojni organi zadevne tretje države, in carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet.

Poreklo blaga, za katerega se uporabljajo druge tarifne kvote kot tiste, ki so posledica preferencialnih tarifnih sporazumov, se določi skladno z veljavnimi določbami Skupnosti.

2.   Potrdilo o poreklu iz odstavka 1 je:

(a)

pri tarifni kvoti, ki je del preferencialnega tarifnega sporazuma, potrdilo o poreklu, predpisano v navedenem sporazumu;

(b)

pri drugih tarifnih kvotah je to potrdilo, izdano v skladu s členom 47 Uredbe (EGS) št. 2454/93, poleg elementov, predpisanih v navedenem členu, pa se navedejo še naslednji podatki:

oznaka KN (vsaj prve štiri števke),

zaporedna številka ali zaporedne številke zadevne tarifne kvote,

skupna neto masa po kategorijah koeficientov, kakor je določena v členu 3(2) te uredbe;

(c)

pri državi, katere kvota je uvrščena v točki (a) in (b) in se združuje, se predloži dokazilo iz točke (a).

Če se potrdilo o poreklu iz točke (b) predloži kot spremna listina za eno samo deklaracijo za sprostitev v prosti promet, lahko vsebuje več zaporednih številk. V vseh drugih primerih vsebuje eno samo zaporedno številko.

Člen 6

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 341, 22.12.2001, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 46, 20.2.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 305/2005 (UL L 52, 25.2.2005, str. 6).

(3)  UL L 61, 28.2.2007, str. 29.

(4)  UL L 61, 28.2.2007, str. 28.

(5)  UL L 143, 27.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 272/2001 (UL L 41, 10.2.2001, str. 3).

(6)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

(7)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(8)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).


PRILOGA

Ovčje in kozje meso (v tonah (t) ekvivalenta mase klavnega trupa)

Tarifne kvote skupnosti za leto 2008

Številka skupine držav

Oznake KN

Dajatev „ad valorem“

%

Posebna dajatev

EUR/100 kg

Zaporedna številka „prvi prispe, prvi dobi“

Poreklo

Letna količina v tonah ekvivalentov mase klavnega trupa

Žive živali

(koeficient = 0,47)

Jagnječje meso brez kosti (1)

(koeficient = 1,67)

Meso koštrunov/ovac (2)

(koeficient = 1,81)

Meso s kostmi in trupi

(koeficient = 1,00)

1

0204

nič

nič

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Avstralija

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nova Zelandija

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Urugvaj

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Čile

6 000

09.2121

09.2122

09.0781

Norveška

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grenlandija

100

09.2129

09.2130

09.0690

Ferski otoki

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turčija

200

09.2171

09.2175

09.2015

Drugo (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

nič

nič

09.2119

09.2120

09.0790

Islandija

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

nič

09.2181

09.2019

erga omnes  (4)

92


(1)  In meso kozličkov.

(2)  In kozje meso razen mesa kozličkov.

(3)  „Drugo“ se nanaša na vsa porekla razen državam, navedenih v tej tabeli.

(4)  „Erga omnes“ se nanaša na vsa porekla vključno z državami, navedenimi v tej tabeli.


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/36


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1564/2007

z dne 21. decembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 979/2007 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za prašičje meso s poreklom iz Kanade

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1) in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(1) Uredbe Komisije (ES) št. 979/2007 (2) določa, da vlagatelji ob predložitvi prvega zahtevka za določeno podobdobje uvozne tarifne kvote dokažejo, da so v vsakem od obdobij iz navedenega člena uvozili ali izvozili vsaj 50 ton proizvodov iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 2759/75.

(2)

Zdi se potrebno pojasniti, da je treba dokazilo o predhodnih izkušnjah dobavitelja predložiti skupaj s prvim zahtevkom za letno obdobje kvote. Prvi zahtevek se lahko predloži za katero koli od štirih podobdobij kvotnega leta in če je zahtevek predložen za več podobdobij, je treba dokazilo priložiti samo enkrat.

(3)

Uredbo (ES) št. 979/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odstavek 1 člena 4 Uredbe (ES) št. 979/2007 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za namene člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 vlagatelj zahtevka za uvozno dovoljenje ob vlogi prvega zahtevka za določeno kvotno obdobje leta predloži dokazilo, da je v vsakem od dveh obdobij iz navedenega člena uvozil ali izvozil najmanj 50 ton proizvodov, ki jih zajema člen 1 Uredbe (EGS) št. 2759/75.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 217, 22.8.2007, str. 12.


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/37


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1565/2007

z dne 21. decembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) ter zlasti člena 26(3)(a) in člena 29(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (2), odobren s Sklepom Sveta in Komisije 2002/309/ES, Euratom (3), predvideva popolno liberalizacijo dvostranske trgovine s siri od 1. junija 2007, po poteku petletnega prehodnega postopka.

(2)

Zato Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode in odprtja tarifnih kvot (4), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 487/2007 (5), ni več predvidevala uvoznih kvot in uvoznih dajatev za sir s poreklom iz Švice. V teh okoliščinah in glede na prožnost zahteve po uvoznem dovoljenju, ki ga uvaja člen 26(3)(a) Uredbe (ES) št. 1255/1999, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1152/2007 (6), je primerno odpraviti predložitev uvoznega dovoljenja za celotni uvoz sira iz Švice.

(3)

Člen 19a Uredbe (ES) št. 2535/2001 določa, da se uvoz mlečnih izdelkov upravlja po načelu „prvi prispe, prvi dobi“ v skladu s členi 308a do 308c Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (7). Z uporabo tega sistema upravljanja in postopkov, ki jih vključuje, postane uporaba uvoznih dovoljenj odvečna, zato jo je treba umakniti.

(4)

Nekatera dovoljenja za sire s poreklom iz Švice in za uvoz mlečnih proizvodov na podlagi kvot, ki se upravljajo po načelu „prvi prispe, prvi dobi“ iz poglavja Ia Uredbe (ES) št. 2535/2001, bodo po 1. januarju 2008 še vedno veljavna. Obveznosti, prevzete v zvezi z navedenimi dovoljenji, je treba izpolniti, sicer bi se položene varščine zasegle. Ker se od tega datuma dalje takšni uvozi lahko izvajajo brez dovoljenj in brez s tem povezanih finančnih stroškov, bi bilo treba uvoznikom, ki imajo takšna dovoljenja, ki do navedenega datuma še niso popolnoma izkoriščena, omogočiti, da se položene varščine na njihovo zahtevo sprostijo.

(5)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXVIII sporazuma GATT 1994 v zvezi s spremembo tarifne kvote WTO za novozelandsko maslo, predvideno v Programu CXL, priloženem k sporazumu GATT 1994 (8), ki je bil potrjen z Odločbo Sveta 2007/867/ES z dne 20. decembra 2007 (9), predvideva spremembe tarifne kvote za maslo iz Programa CXL/Evropske skupnosti, sprejete v urugvajskem krogu večstranskih trgovinskih pogajanj. Prilogo III.A k Uredbi (ES) št. 2535/2001 je treba ustrezno prilagoditi.

(6)

Prilogi IV in V k Uredbi (ES) št. 2535/2001 predvidevata izjemno kompleksen mehanizem in zahteven postopek za preverjanje vsebnosti maščob na Novi Zelandiji in v Skupnosti. Novi, spremenjeni opis kvote, ki razširja razpon vsebnosti maščob z 80–82 % na 80–85 %, omogoča poenostavitev nadzornega postopka, zlasti z umikom interpretacij kontrolnih rezultatov vsebnosti maščob na osnovi za postopek značilnega standardnega odstopanja. Poleg tega takšna poenostavitev pomeni znatno zmanjšanje administrativne obremenitve in stroškov za obe strani ter omogoča lažji dostop do kvote za izvoznike in uvoznike.

(7)

Člen 33(1)(d) Uredbe (ES) št. 2535/2001 predvideva, da organ izdaje na Novi Zelandiji izda potrdilo IMA 1, preden proizvod, ki ga zajema, zapusti ozemlje države izdaje. Maslo, ki spada v kvotno leto 2008, se lahko odpremlja iz Nove Zelandije od novembra 2007 dalje. Ker novih določb Uredbe (ES) št. 2535/2001, kakor je bila spremenjena s to uredbo, ni mogoče uporabljati za takšne pošiljke in ker je za pravilno izvajanje novih določb potrebnega nekaj časa, se člen 33(1)(d) Uredbe (ES) št. 2535/2001 ne uporablja za obdobje od 1. novembra 2007 do 31. januarja 2008.

(8)

Hkrati je primerno posodobiti nekaj podatkov, povezanih z novozelandskim organom izdaje, v Prilogi XII k Uredbi (ES) št. 2535/2001.

(9)

Uredbo (ES) št. 2535/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Odločba Komisije 2001/651/ES (10) je določila za postopek značilno standardno odstopanje vsebnosti maščob v maslu, uvoženem iz Nove Zelandije, da bi poenostavila nadzor v skladu s Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 2535/2001. V skladu z novo ureditvijo, ki predvideva podaljšanje opisa kvote za nesoljeno maslo, je mogoče opustiti interpretacijo kontrolnih rezultatov in s tem tudi zapleteni proces ugotavljanja za postopek značilnega standardnega odstopanja. Odločba 2001/651/ES je s tem postala brezpredmetna in jo je treba razveljaviti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2535/2001 se spremeni:

1.

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Brez poseganja v naslov II Uredbe (ES) št. 1291/2000 in razen če ta uredba ne določa drugače, se za celotni uvoz mlečnih proizvodov predloži uvozno dovoljenje.“;

2.

člen 19a se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Za uvoz iz kvot, navedenih v odstavku 1, ni treba predložiti izvoznega dovoljenja.“;

(b)

odstavek 3 se črta;

3.

člen 20 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

Priloga 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švico o trgovini s kmetijskimi proizvodi.“;

(b)

odstavek 3 se črta;

4.

za členom 22 se vstavi naslednje poglavje:

„POGLAVJE IIa

NEKVOTNI UVOZ BREZ PREDLOŽITVE UVOZNEGA DOVOLJENJA

Člen 22a

1.   Ta člen velja za preferencialni uvoz iz člena 3 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico o trgovini s kmetijskimi proizvodi.

2.   Vsi proizvodi iz oznake KN 0406 s poreklom iz Švice so oproščeni uvozne dajatve in predložitve uvoznega dovoljenja.

3.   Oprostitev dajatve se uporablja le ob predložitvi deklaracije za sprostitev v prosti promet s priloženim dokazilom o poreklu, izdanim v skladu s Protokolom 3 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, sklenjenemu v Bruslju 22. julija 1972.“;

5.

člen 38 se črta;

6.

v členu 40(1) se drugi, tretji in četrti pododstavek črtajo;

7.

del D Priloge II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

8.

Priloga III.A se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi;

9.

Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi;

10.

Priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge IV k tej uredbi;

11.

v Prilogi VIII se prvi pododstavek točke 2 nadomesti z naslednjim:

„Organi za izdajo potrdila IMA 1 lahko prekličejo potrdilo ali del potrdila IMA 1 za količino, ki jo zajema in je uničena ali se izkaže kot neprimerna za prodajo zaradi okoliščin zunaj nadzora izvoznika. Če je del količine, zajete v potrdilu IMA 1, uničen ali ugotovljen kot neprimeren za prodajo, se lahko izda nadomestno dovoljenje za preostalo količino. Za maslo iz Nove Zelandije iz Priloge III(A) se uporabi izvirni seznam za identifikacijo proizvodov. Nadomestno dovoljenje velja le do istega datuma kot izvirnik. V tem primeru je v polju 17 nadomestnega potrdila IMA 1 navedeno besedilo ‚veljavno do 00.00.0000‘.“;

12.

Priloga X se spremeni v skladu s Prilogo V k tej uredbi;

13.

v Prilogi XII se podatki za Novo Zelandijo nadomestijo z naslednjim:

„Nova Zelandija

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Maslo

Maslo

Maslo

Sir za predelavo

Cheddar

New Zealand Food Safety Authority

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel. (64-4) 894 2500

Faks (64-4) 894 2501“

Člen 2

Na zahtevo zainteresiranih strani se varščine, položene za namene izdaje uvoznih dovoljenj, sprostijo pod naslednjimi pogoji:

(a)

dovoljenja se izdajo za uvoz iz kvot, določenih v poglavju Ia, ali za uvoz proizvodov iz oznake KN 0406 s poreklom iz Švice;

(b)

veljavnost dovoljenj ni pretekla pred 1. januarjem 2008;

(c)

dovoljenja so bila pred 1. januarjem 2008 izkoriščena le delno ali sploh niso bila izkoriščena.

Člen 3

Z odstopanjem od člena 34(2) Uredbe (ES) št. 2535/2001 se člen 33(1)(d) navedene uredbe ne uporablja za obdobje od 1. novembra 2007 do 31. januarja 2008 za uvoz, ki spada pod kvotno leto 2008.

Člen 4

Odločba 2001/651/ES se razveljavi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008. Vendar se začne člen 3 uporabljati 1. novembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2). Uredba (ES) št. 1255/1999 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(3)  UL L 114, 30.4.2002, str. 1.

(4)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1324/2007 (UL L 294, 13.11.2007, str. 14).

(5)  UL L 114, 1.5.2007, str. 8.

(6)  UL L 258, 4.10.2007, str. 3.

(7)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

(8)  Glej stran 95 tega Uradnega lista.

(9)  Glej stran 95 tega Uradnega lista.

(10)  UL L 229, 25.8.2001, str. 24. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/584/ES (UL L 255, 31.7.2004, str. 41).


PRILOGA I

„II.D

Znižana dajatev iz Priloge 2 k Sporazumu med Skupnostjo in Švico o trgovini s kmetijskimi proizvodi

Oznaka KN

Opis

Carina

(EUR/100 kg neto mase)

od 1. junija 2007

0402 29 11

ex 0404 90 83

Posebno mleko za dojenčke (1), v hermetično zaprti embalaži z neto vsebino nižjo od 500 g, z vsebnostjo maščob več kot 10 mas. %

43,80


(1)  Posebno mleko za dojenčke pomeni proizvode, ki ne vsebujejo patogenih klic in ki imajo manj kot 10 000 aerobnih bakterij, ki se lahko ponovno aktivirajo, in manj kot dve koliformni bakteriji na gram.“


PRILOGA II

„PRILOGA III.A

Tarifne kvote v skladu s sporazumi GATT/WTO glede na državo porekla: maslo iz Nove Zelandije

Oznaka KN

Poimenovanje

Država porekla

Letna kvota od 1. januarja do 31. decembra

(v tonah)

Največja polletna kvota

(v tonah)

Kvota

Del A

Številka kvote

09,4195

Kvota

Del B

Številka kvote

09,4182

Uvozna dajatev

(EUR/100 kg neto mase)

Pravila za izpolnjevanje potrdil IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Maslo, staro vsaj šest tednov, z vsebnostjo maščobe najmanj 80 mas. %, vendar manj kakor 85 mas. %, proizvedeno neposredno iz mleka ali smetane brez uporabe skladiščenih materialov v enem samem izoliranem in neprekinjenem procesu

Nova Zelandija

74 693 ton

Polletna kvota od januarja 2008 dalje

37 346,5 tone

20 540,5 tone

16 806 ton

70,00

Glej Prilogo IV“

ex 0405 10 30

Maslo, staro vsaj šest tednov, z vsebnostjo maščob najmanj 80 mas. %, vendar manj kakor 85 mas. %, proizvedeno neposredno iz mleka ali smetane brez uporabe skladiščenih materialov v enem samem izoliranem in neprekinjenem postopku, ki lahko vsebuje proces, v katerem je maslena maščoba koncentrirana in/ali razbita (procesa, imenovana ‚Ammix‘ in ‚Spreadable‘)


PRILOGA III

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 2535/2001 se spremeni:

1.

Naslov se nadomesti z naslednjim:

„PREVERJANJE MASE IN VSEBNOSTI MAŠČOB V MASLU S POREKLOM IZ NOVE ZELANDIJE, KI JE UVOŽENO NA PODLAGI ODDELKA 2 POGLAVJA III UREDBE (ES) št. 2535/2001“;

2.

V delu I se črta točka (e).

3.

Del 2 se spremeni:

(a)

točka 2.2 se spremeni:

(i)

v točki (e) se črta tretja alinea;

(ii)

točka (i) se nadomesti z naslednjim:

„(i)

v polju 13, ne manj kakor 80 %, toda manj kakor 85 % maščobe“;

(b)

točka 2.3. se črta.

4.

Del 4 se spremeni:

(a)

v točki 4.1 se dodata naslednja odstavka:

„Pristojni organi pripravijo dvojne vzorce, od katerih se eden shrani na varnem pod nadzorom za primer spora.

Država članica pooblasti laboratorij, ki izvaja testiranja, za izvedbo uradnih analiz, in prizna njegovo usposobljenost za uporabo zgoraj navedene metode, ki jo laboratorij dokaže tako, da izpolni kriterij ponovljivosti pri analizi slepih dvojnih vzorcev in uspešno sodeluje v preskusih strokovnosti.“;

(b)

točka 4.2 se črta;

(c)

točka 4.3 se nadomesti z naslednjim:

„4.3.   Interpretacija kontrolnih rezultatov – aritmetična srednja vrednost

(a)

Skladnost z zahtevami glede vsebnosti maščob velja, če aritmetična srednja vrednost vzorčnih rezultatov ne presega 84,4 %.

Pristojni organi Komisijo takoj obvestijo o vsakem primeru neskladnosti.

(b)

Če zahteva po skladnosti iz točke (a) ni izpolnjena, se pošiljka, za katero veljata zadevno uvozno dovoljenje in potrdilo IMA 1, uvozi v skladu s členom 36, razen kadar so rezultati analize dvojnih vzorcev iz točke 4.5 skladni z zahtevami.“;

(d)

točka 4.4 se črta;

(e)

točka 4.5 se nadomesti z naslednjim:

„4.5.   Sporni rezultati

Zadevni uvoznik lahko v sedmih delovnih dneh po prejemu rezultatov analize, ki jo je opravil laboratorij pristojnih organov, spodbija te rezultate, pri čemer sam prevzame stroške testiranja dvojnih vzorcev. V tem primeru pristojni organi pošljejo zapečatene dvojnike vzorcev, ki jih je analiziral njihov laboratorij, v drug laboratorij. Država članica pooblasti ta drugi laboratorij za izvedbo uradnih analiz in prizna njegovo usposobljenost za uporabo zgoraj navedene metode iz točke 4.1, kar laboratorij dokaže tako, da izpolni kriterij ponovljivosti pri analizi slepih dvojnih vzorcev in uspešno sodeluje v preskusih strokovnosti.

Drugi laboratorij takoj sporoči rezultate analize pristojnim organom.

Ugotovitve drugega laboratorija so dokončne.“;

(f)

točka 4.6. se črta.


PRILOGA IV

„PRILOGA V

Image


PRILOGA V

Priloga X k Uredbi (ES) št. 2535/2001 se spremeni:

(a)

Polje 7 se nadomesti z naslednjim:

7.   Oznake, številke, število in vrsta embalaže, podrobno poimenovanje KN in osemmestna oznaka KN proizvoda, pred katero stoji „ex“, in podatki o obliki njegove predstavitve.

Glej priloženi seznam za identifikacijo proizvodov, sklicevanje:

Oznaka KN ex 0405 10 – Maslo, staro vsaj šest tednov, z vsebnostjo maščob najmanj 80 mas. %, vendar manj kakor 85 mas. %, proizvedeno neposredno iz mleka ali smetane

Matična številka tovarne

Datum proizvodnje

Aritmetična srednja vrednost mase embalaže plastičnega ovoja

(b)

Polje 13 se nadomesti z naslednjim:

13.   Vsebnost maščob v masnih %


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/46


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1566/2007

z dne 21. decembra 2007

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 z dne 21. decembra 2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju (1) in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 22(1)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 (2) določa, da so dejavnosti s področja uporabe skupne ribiške politike prepovedane, razen če kapitan brez neupravičene zamude zabeleži in sporoči podatke o ribolovnih aktivnostih, vključno z iztovarjanji in pretovarjanji, ter da so kopije zapisov na razpolago organom.

(2)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1966/2006 obveznost elektronskega zapisovanja in poročanja podatkov iz ladijskega dnevnika, deklaracije o iztovarjanju in deklaracije o pretovarjanju velja za kapitane ribiških plovil Skupnosti, katerih skupna dolžina presega 24 metrov, v obdobju 24 mesecev od začetka veljavnosti izvedbenih predpisov in za kapitane ribiških plovil Skupnosti, katerih skupna dolžina presega 15 metrov, v obdobju 42 mesecev od začetka veljavnosti izvedbenih predpisov.

(3)

Dnevno poročanje o ribolovnih dejavnostih zagotavlja možnosti za znatno izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti spremljanja, preverjanja ter nadzora na morju in kopnem.

(4)

Člen 6 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (3) določa, da kapitani ribiških plovil Skupnosti vodijo ladijski dnevnik o svojih dejavnostih.

(5)

Člen 8 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 določa, da kapitan vsakega ribiškega plovila Skupnosti s celotno dolžino, ki je enaka ali presega 10 metrov, ali njegov pooblaščenec po vsaki vožnji in v 48 urah po iztovarjanju pristojnim organom države članice, v kateri poteka iztovarjanje, odda deklaracijo.

(6)

Člen 9 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 določa, da dražbeni centri ali druga telesa ali osebe, ki jih pooblastijo države članice in ki so odgovorni za prvo dajanje v promet ribiških proizvodov, iztovorjenih v državi članici, po prvi prodaji predložijo pristojnim organom države članice, kjer poteka prvo dajanje v promet, potrdilo o prodaji.

(7)

Člen 9 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 določa tudi, da če prvo dajanje v promet ribiških proizvodov ne poteka v državi članici, v kateri so bili proizvodi iztovorjeni, država članica, ki je odgovorna za spremljanje prvega dajanja v promet, poskrbi, da se organom, odgovornim za spremljanje iztovarjanja zadevnih proizvodov, čim prej predloži potrdilo o prodaji.

(8)

Člen 19 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 zahteva, da države članice oblikujejo računalniško zbirko podatkov in izdelajo sistem potrjevanja, ki vsebuje navzkrižno preverjanje in preverjanje podatkov.

(9)

Člen 19(b) in (e) Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 zahteva, da kapitani ribiških plovil Skupnosti pišejo poročila o ribolovnem naporu in jih zabeležijo v svoje ladijske dnevnike.

(10)

Člen 5 Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002 (4) zahteva, da kapitan ribiškega plovila Skupnosti, ki ima dovoljenje za globokomorski ribolov, v ladijski dnevnik ali na obrazec, ki ga priskrbi država članica, pod katere zastavo pluje, zabeleži podatke v zvezi z značilnostmi ribolovnega orodja in ribolovnimi operacijami.

(11)

Uredba Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (5) določa delovanje načrtov skupne uporabe.

(12)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

JE SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za:

(a)

ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina presega 24 metrov, od 1. januarja 2010;

(b)

ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina presega 15 metrov, od 1. julija 2011;

(c)

registrirane kupce, registrirane dražbe ali druge subjekte ali osebe, pooblaščene s strani držav članic, ki so odgovorne za prvo prodajo ribiških proizvodov, katerih letni promet prodaje ribiških proizvodov presega 400 000 EUR, od 1. januarja 2009.

2.   Ne glede na odstavek 1(a) se začne ta uredba uporabljati pred 1. januarjem 2010 za ribiška plovila Skupnosti, ki plujejo pod zastavo določene države članice in katerih skupna dolžina presega 24 metrov, če tako določa navedena država.

3.   Ne glede na odstavek 1(b) se začne ta uredba uporabljati pred 1. julijem 2011 za ribiška plovila Skupnosti, ki plujejo pod zastavo določene države članice in katerih skupna dolžina presega 15 metrov, če tako določa navedena država.

4.   Ne glede na datume iz odstavkov 1(a) in 1(b) se lahko država članica odloči, da uporablja to uredbo za plovila, ki plujejo pod njeno zastavo in katerih dolžina ne presega 15 metrov, pred temi datumi v skladu s členom 3(2) Uredbe 1966/2006.

5.   Države članice lahko sklenejo dvostranske sporazume o uporabi sistemov za elektronsko poročanje za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo v vodah pod njihovo suverenostjo ali v njihovi pristojnosti, pod pogojem, da plovila izpolnjujejo vsa pravila, določena s to uredbo.

6.   Ta uredba velja za ribiška plovila Skupnosti ne glede na vode in pristanišča, v katerih izvajajo ribolovne operacije.

7.   Ta uredba ne velja za ribiška plovila Skupnosti, ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu.

Člen 2

Seznam izvajalcev in plovil

1.   Vsaka država članica pripravi seznam registriranih kupcev, registriranih dražb ali drugih subjektov ali oseb, pooblaščenih in odgovornih za prvo prodajo ribiških proizvodov, katerih letni promet prodaje ribiških proizvodov presega 400 000 EUR. Prvo referenčno leto je 2007 in seznam se posodobi 1. januarja tekočega leta (leto n) na podlagi letnega prometa prodaje ribiških proizvodov, ki presega 400 000 EUR v letu n–2. Seznam se objavi na uradni spletni strani države članice.

2.   Vsaka država članica pripravi in redno posodablja seznam ribiških plovil Skupnosti, ki plujejo pod njeno zastavo in za katere veljajo določbe iz te uredbe, v skladu s členom 1(2), (3), (4) in (5). Seznami se objavijo na uradni spletni strani države članice, in sicer v formatu, določenem na posvetovanju med državami članicami in Komisijo.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„ribolovna operacija“ pomeni vse dejavnosti v zvezi z iskanjem rib, streljanjem, namestitvijo in izvleko ribolovnega orodja ter odstranitvijo ulova iz orodja;

(b)

„načrt skupne uporabe“ pomeni načrt, ki določa operativne dogovore za uporabo razpoložljivih sredstev nadzora in inšpekcijskih pregledov.

POGLAVJE II

ELEKTRONSKI PRENOS

Člen 4

Informacije, ki jih morajo sporočiti kapitani plovil ali njihovi predstavniki

1.   Kapitani ribiških plovil Skupnosti po elektronski poti pošljejo pristojnim organom države članice zastave ladijski dnevnik in podatke o pretovarjanju.

2.   Kapitani ribiških plovil Skupnosti ali njihovi pooblaščenci po elektronski poti pošljejo pristojnim organom države zastave podatke iz deklaracije o iztovarjanju.

3.   Kadar ribiško plovilo Skupnosti iztovarja ulov v državi članici, ki ni država članica zastave, pristojni organi države članice zastave takoj po elektronski poti pošljejo podatke iz deklaracije o iztovarjanju, potem ko jo prejmejo, pristojnim organom države članice, v kateri je bil ulov iztovorjen.

4.   Kapitani ribiških plovil Skupnosti, kadar to zahtevajo pravila Skupnosti, po elektronski poti pošljejo pristojnim organom države članice zastave predhodno sporočilo o vplutju v pristanišče v času, ki je določen s pravili.

5.   Kadar namerava plovilo vpluti v pristanišče države članice, ki ni država članica zastave, pristojni organi države članice zastave predhodno sporočilo iz odstavka 4 takoj po njegovem prejemu posredujejo po elektronski poti pristojnim organom obalne države članice.

Člen 5

Informacije, ki jih morajo sporočiti subjekti ali osebe, odgovorne za prvo prodajo ali prevzem

1.   Registrirani kupci, registrirane dražbe ali drugi subjekti ali osebe, ki jih pooblastijo države članice in ki so odgovorni za prvo prodajo ribiških proizvodov, pristojnim organom države članice, v kateri poteka prvo dajanje v promet, po elektronski poti pošljejo informacije, ki jih je treba navesti v potrdilu o prodaji.

2.   Kadar prvo dajanje v promet poteka v državi članici, ki ni država članice zastave, pristojni organi države članice, v kateri poteka prvo dajanje v promet, zagotovijo, da se po prejemu ustreznih informacij kopija podatkov potrdila o prodaji po elektronski poti posreduje pristojnim organom države članice zastave.

3.   Kadar prvo dajanje v promet ribiških proizvodov ne poteka v državi članici, v kateri so bili proizvodi iztovorjeni, država članica, v kateri poteka prvo dajanje v promet, zagotovi, da se takoj po prejemu ustreznih informacij kopija podatkov potrdila o prodaji po elektronski poti posreduje naslednjim organom:

(a)

pristojnim organom države članice, v kateri so bili iztovorjeni ribiški proizvodi, in

(b)

pristojnim organom države članice zastave plovila, s katerega so bili iztovorjeni ribiški proizvodi.

4.   Imetnik deklaracije o prevzemu pristojnim organom države članice, v kateri poteka fizični prevzem, po elektronski poti sporoči informacije, ki jih je treba zapisati v deklaraciji o prevzemu.

Člen 6

Pogostost sporočanja

1.   Kapitan sporoči informacije iz elektronskega ladijskega dnevnika pristojnim organom države članice zastave vsaj enkrat na dan, vendar najpozneje v 24 urah, tudi če ni ulova. Podatke sporoči tudi v naslednjih primerih:

(a)

na zahtevo pristojnega organa države članice zastave;

(b)

takoj po koncu zadnje ribolovne operacije;

(c)

pred vplutjem v pristanišče;

(d)

ob inšpekcijskem pregledu na morju;

(e)

v primerih, opredeljenih v zakonodaji Skupnosti ali zakonodaji države zastave.

2.   Kapitan lahko sporoči popravke elektronskega ladijskega dnevnika in deklaracij o pretovarjanju do zadnjega sporočanja na koncu ribolovne vožnje in pred vplutjem v pristanišče. Popravki morajo biti razvidni. Vse prvotne podatke elektronskega ladijskega dnevnika in njihove popravke shranijo pristojni organi države članice zastave.

3.   Kapitan ali njegovi pooblaščenci posredujejo deklaracijo o iztovarjanju po elektronski poti takoj po pripravi deklaracije o iztovarjanju.

4.   Kapitan plovila dajalca in prejemnega plovila sporoči podatke o pretovarjanju po elektronski poti takoj po pretovarjanju.

5.   Kapitan med vsako ribolovno vožnjo na krovu ribiškega plovila hrani kopijo informacij iz odstavka 1 do predložitve deklaracije o iztovarjanju.

Člen 7

Oblika zapisa za sporočanje podatkov s plovila pristojnemu organu države zastave

Vsaka država članica določi obliko zapisa za sporočanje podatkov s plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, pristojnim organom.

Člen 8

Povratna sporočila

Države članice zagotovijo, da se povratna sporočila izdajo za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, za vsak prenos podatkov iz ladijskega dnevnika ter podatkov o pretovarjanju in iztovarjanju. Povratno sporočilo vsebuje potrditev prejema.

POGLAVJE III

OPROSTITVE

Člen 9

Oprostitve

1.   Država članica lahko oprosti kapitane plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, obveznosti iz člena 4(1), če njihove ribolovne vožnje potekajo v vodah pod njeno suverenostjo ali v njeni pristojnosti in trajajo 24 ur ali manj, pod pogojem, da svojega ulova ne iztovarjajo zunaj ozemlja države članice zastave.

2.   Kapitani ribiških plovil Skupnosti so oproščeni obveznosti vodenja na papirju ladijskega dnevnika ter deklaracij o iztovarjanju in pretovarjanju.

3.   Kapitani plovil Skupnosti ali njihovi pooblaščenci, ki svoj ulov iztovarjajo v državi članici, ki ni država članica zastave, so oproščeni zahteve za predložitev deklaracije o iztovarjanju v papirni obliki obalni državi članici.

4.   Države članice lahko sklepajo dvostranske sporazume o uporabi sistemov za elektronsko poročanje za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo v vodah pod njihovo suverenostjo ali v njihovi pristojnosti. Plovila, ki so vključena v področju uporabe teh sporazumov, so oproščena vodenja ladijskega dnevnika na papirju v zadevnih vodah.

5.   Kapitani plovil Skupnosti, ki v svojih elektronskih ladijskih dnevnikih zapisujejo informacije o ribolovnem naporu iz člena 19b Uredbe (EGS) št. 2847/93, so oproščeni obveznosti predložitve poročil o ribolovnem naporu po teleksu, sistemu VMS, faksu, telefonu ali radiu.

POGLAVJE IV

DELOVANJE SISTEMOV ZA ELEKTRONSKO ZAPISOVANJE IN POROČANJE

Člen 10

Določbe v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko zapisovanje in poročanje

1.   Kapitan ali lastnik plovila ali njun predstavnik v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko zapisovanje in poročanje predloži ladijski dnevnik, deklaracijo o iztovarjanju in podatke o pretovarjanju pristojnim organom države članice zastave, tako kot je določila država članica zastave, in sicer vsak dan in najpozneje v 24 urah, tudi če ni ulova:

(a)

na zahtevo pristojnega organa države zastave;

(b)

takoj po koncu zadnje ribolovne operacije;

(c)

pred vplutjem v pristanišče;

(d)

ob inšpekcijskem pregledu na morju;

(e)

v primerih, opredeljenih v zakonodaji Skupnosti ali zakonodaji države zastave.

2.   Pristojni organi države članice zastave posodobijo elektronski dnevnik takoj po prejemu podatkov iz odstavka 1.

3.   Ribiško plovilo Skupnosti po ugotovljeni tehnični okvari ali nedelovanju sistema za elektronsko zapisovanje in poročanje ne izpluje iz pristanišča, dokler pristojni organi države članice zastave ne ugotovijo ustreznega delovanja sistema ali dokler pristojni organi države članice zastave ne dovolijo izplutja. Država članica zastave takoj obvesti obalno državo članico, kdaj je plovilu, ki pluje pod njeno zastavo, dovolila zapustitev pristanišča v obalni državi članici.

Člen 11

Podatki niso bili prejeti

1.   Kadar pristojni organi države članice zastave niso prejeli podatkov v skladu s členom 4(1) in (2), o tem čim prej obvestijo kapitana ali lastnika plovila ali njegovega pooblaščenca. Kadar se to zgodi več kot trikrat v enem letu pri določenem plovilu, država članica zastave zagotovi preverjanje zadevnega sistema za elektronsko poročanje. Zadevna država članica preišče zadevo, da se ugotovi razlog za neprejem podatkov.

2.   Kadar pristojni organi države članice zastave niso prejeli podatkov v skladu s členom 4(1) in (2) ter je bil zadnji položaj plovila, sporočen prek sistema za spremljanje plovil, v vodah obalne države članice, o tem čim prej obvestijo pristojne organe obalne države članice.

3.   Kapitan ali lastnik plovila ali njun predstavnik pristojnim organom države članice zastave takoj po prejemu sporočila pošlje vse podatke, za katere je bilo prejeto sporočilo, v skladu z odstavkom 1.

Člen 12

Dostop do podatkov onemogočen

1.   Kadar pristojni organi obalne države članice opazijo plovilo, ki v njihovih vodah pluje pod zastavo druge države članice, in ne morejo dostopati do podatkov v skladu s členom 15, zahtevajo, da pristojni organi države članice zastave zagotovijo dostop.

2.   Če dostop iz odstavka 1 ni zagotovljen v štirih urah od zahteve, obalna država članica obvesti državo članico zastave. Država članica zastave takoj po prejemu sporočila pošlje podatke obalni državi članici po kateri koli razpoložljivi elektronski poti.

3.   Če obalna država članica ne prejme podatkov iz odstavka 2, kapitan ali lastnik plovila ali njun predstavnik na zahtevo in po kateri koli razpoložljivi elektronski poti pristojnim organom obalne države članice pošlje podatke in kopijo povratnega sporočila iz člena 8.

4.   Če kapitan ali lastnik plovila ali njun predstavnik pristojnim organom obalne države članice ne zagotovi kopije povratnega sporočila iz člena 8, se ribolovne dejavnosti zadevnega plovila v vodah obalne države članice prepovejo, dokler kapitan ali njegov predstavnik pristojnim organom ne zagotovi kopije povratnega sporočila ali informacij iz člena 6(1).

Člen 13

Podatki o delovanju sistema za elektronsko poročanje

1.   Države članice vodijo zbirke podatkov o delovanju svojega sistema za elektronsko poročanje. Vsebujejo najmanj naslednje informacije:

(a)

seznam ribiških plovil, ki plujejo pod njihovimi zastavami in imajo tehnično okvarjen ali nedelujoč sistem za elektronsko poročanje;

(b)

število prenosov podatkov iz elektronskega ladijskega dnevnika na dan in povprečno število prejetih prenosov na plovilo, razdeljenih glede na državo članico zastave;

(c)

število prejetih deklaracij o iztovarjanju, pretovarjanju in prevzemu ter potrdil o prodaji, razdeljenih glede na državo zastave.

2.   Povzetki informacij o delovanju sistemov za elektronsko poročanje držav članic se pošljejo Komisiji na njeno zahtevo v obliki in časovnih razmikih, ki se določijo po posvetovanju držav članic s Komisijo.

POGLAVJE V

IZMENJAVA PODATKOV IN DOSTOP DO NJIH

Člen 14

Oblika zapisa za izmenjavo informacij med državami članicami

1.   Informacije med državami članicami se izmenjujejo v obliki zapisa iz Priloge, ki temelji na razširljivem označevalnem jeziku (XML).

2.   Popravki informacij iz odstavka 1 so jasno opredeljeni.

3.   Kadar država članica prejme elektronske informacije od druge države članice, zagotovi, da se pristojnim organom zadevne države članice pošlje povratno sporočilo. Povratno sporočilo vsebuje potrditev prejema.

4.   Podatkovni elementi, ki jih morajo kapitani zabeležiti v svojih ladijskih dnevnikih v skladu s pravili Skupnosti, so prav tako obvezni v izmenjavah med državami članicami.

Člen 15

Dostop do podatkov

1.   Država članica zastave zagotovi, da ima obalna država članica spletni dostop v realnem času do elektronskega ladijskega dnevnika in podatkov iz deklaracije o iztovarjanju plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, pri izvajanju ribolovnih operacij v vodah pod suverenostjo obalne države članice ali v njeni pristojnosti.

2.   Podatki iz odstavka 1 zajemajo vsaj podatke od zadnjega izplutja iz pristanišča do zaključka iztovarjanja. Podatki o ribolovnih vožnjah za preteklih 12 mesecev so na voljo na zahtevo.

3.   Kapitan ribiškega plovila Skupnosti ima zagotovljen dostop do lastnih informacij iz elektronskega ladijskega dnevnika, shranjenih v zbirki podatkov države članice zastave, in sicer 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

4.   Obalna država članica odobri spletni dostop do svoje zbirke podatkov iz ladijskega dnevnika ribiškemu patruljnemu čolnu druge države članice na podlagi načrta skupne uporabe.

Člen 16

Izmenjava podatkov med državami članicami

1.   Dostop do podatkov iz člena 15(1) bo na voljo prek varne internetne povezave 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

2.   Države članice izmenjavajo ustrezne tehnične informacije za zagotovitev vzajemnega dostopa do elektronskih ladijskih dnevnikov.

3.   Države članice:

(a)

zagotovijo, da so podatki, prejeti v skladu s to uredbo, varno shranjeni v računalniško podprtih zbirkah podatkov in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se obravnavajo kot zaupni;

(b)

sprejmejo vse potrebne tehnične ukrepe, da te podatke zavarujejo pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, poškodovanjem, širjenjem ali nepooblaščenim pregledovanjem.

Člen 17

Enoten organ

1.   V vsaki državi članici bo enoten organ odgovoren za prenos, prejem, upravljanje in obdelavo vseh podatkov iz te uredbe.

2.   Države članice izmenjujejo sezname in kontaktne podatke organov iz odstavka 1 in o tem obvestijo Komisijo.

3.   Vse spremembe informacij iz odstavkov 1 in 2 se nemudoma sporočijo Komisiji in drugim državam članicam.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 409, 30.12.2006, str. 1. Uredbar, kakor je bila popravljena v UL L 36, 8.2.2007, str. 3.

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(3)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9; popravljena različica v UL L 36, 8.2.2007, str. 6).

(4)  UL L 351, 28.12.2002, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2269/2004 (UL L 396, 31.12.2004, str. 1).

(5)  UL L 128, 21.5.2005, str. 1.


PRILOGA

OBLIKA ZAPISA ZA ELEKTRONSKO IZMENJAVO INFORMACIJ

Podatkovni elementi na ovojnici

Podatkovni elementi

Polje s kodo

Opis in vsebina

Začetek/konec zapisa

Začetek zapisa

SR

Oznaka za začetek deklaracije o ladijskem dnevniku, potrdilu o prodaji ali povratnem sporočilu.

Podelementi

Naslov

AD

Namembna država: koda države ISO alfa-3

Od

FR

Država, ki posreduje podatke (koda države ISO alfa-3)

Vrsta sporočila

TM

Črkovna koda vrste sporočila (LOG, SAL, RET ali COR)

Povratni status

RS

Označuje status prejetega sporočila/poročila, ki je lahko ACK (potrjen) ali NAK (nepotrjen)

Povratna koda napake

RE

Numerične kode, ki označujejo napake prejetih sporočil/poročil

(101 – sporočilo ni berljivo, 102 – vrednost ali velikost podatkov izven okvira, 104 – manjkajoči obvezni podatki, 106 – nedovoljen vir podatkov, 150 – napaka v zaporedju, 151 – datum/čas v prihodnosti, 250 – poskus ponovne obvestitve plovila, 251 – plovilo ni obveščeno, 302 – pretovarjanje pred ulovom pri vstopu, 303 – ulov pri izhodu pred ulovom pri vstopu, 304 – sporočilo o položaju ni prejeto, 350 – sporočilo o položaju brez ulova pri vstopu)

Številka zapisa

RN

Serijska številka prenosa sporočila centrov za spremljanje ribolova (letno število)

Datum zapisa

RD

Datum prenosa sporočila/poročila (LLLLMMDD)

Čas zapisa

RT

Čas prenosa sporočila/poročila (UUMM v UTC)


Podatkovni elementi ladijskega dnevnika

Podatkovni elementi

Polje s kodo

Opis in vsebina

Začetni/končni element ladijskega dnevnika

Začetek deklaracije o ladijskem dnevniku

LOG

Oznaka za začetek deklaracije o ladijskem dnevniku (vsebuje atribute RC, XR, IR, NA, VO, MA ali TN in elemente DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN ali RTP)

Glavni elementi

Deklaracija o izplutju

DEP

Oznaka za izplutje iz pristanišča na začetku ribarjenja (vsebuje atribute DA, TI in PO)

Deklaracija o vrnitvi v pristanišče

RTP

Oznaka za vrnitev v pristanišče na koncu ribarjenja (vsebuje atribute DA, TI in PO)

Deklaracija o ulovu

CAT

Oznaka za začetek deklaracije o ulovu (vsebuje atribute DA, TI, FO in DU ter podelemente POS, GEA ali SPE)

Deklaracija o pretovarjanju

TRA

Oznaka za začetek deklaracije o pretovarjanju (vsebuje atribute DA, TI, TT, TF, TC in FC ter podelemente SPE)

Deklaracija o iztovarjanju

LAN

Oznaka za začetek deklaracije o iztovarjanju (vsebuje atribute DA, TI in PO ter podelemente POS in SPE)

Deklaracija o ribolovnem naporu: vstop na območje

ENT

Oznaka za začetek deklaracije o vstopu na območje napora (vsebuje atributa DA in TI ter podelemente POS in SPE)

Deklaracija o ribolovnem naporu: izstop iz območja

EXI

Oznaka za začetek deklaracije o izstopu iz območja napora (vsebuje atributa DA in TI ter podelemente POS in SPE)

Deklaracija o ribolovnem naporu: prečkanje območja

CRO

Oznaka za začetek deklaracije o prečkanju območja napora (vsebuje elemente ENT in EXI)

Deklaracija o ribolovnem naporu: ribolov zunaj območja

TRZ

Oznaka za začetek deklaracije o ribolovu zunaj območja v okviru območja napora (vsebuje elemente ENT in EXI)

Podelementi

Poddeklaracija o vrstah

SPE

Oznaka, ki vsebuje podatke o ribjih vrstah (vsebuje atribute SN, WT ali WL ali WS, NF ter podelemente PRO)

Poddeklaracija o predelavi

PRO

Oznaka, ki vsebuje podatke o predelavi rib (vsebuje atribute PR, CF in TY ali DIS (odpadki))

Poddeklaracija o položaju

POS

Oznaka, ki vsebuje natančne informacije o položaju ribiškega plovila (vsebuje atribut ZO ter atributa LA in LO za ribolovni napor)

Poddeklaracija o orodju

GEA

Oznaka, ki vsebuje natančne informacije o orodju, ki se uporablja med ribolovno operacijo (vsebuje atribute GE, ME, GD in GL ter več atributov, če to zahteva deklaracija o ribolovnem naporu). Za DSS vsebuje NH, IT, FO in FD

Atributi

Številka ribolovne vožnje

TN

Številka ribolovne vožnje v zadevnem letu (001-999)

Datum

DA

Datum prenosa (LLLLMMDD)

Čas

TI

Čas prenosa (UUMM v UTC)

Glavna identifikacija plovila

RC

Mednarodni radijski pozivni signal

Zunanja identifikacija plovila

XR

Številka registracije plovila na boku (ladijskem trupu)

Identifikacija plovila (CFR)

IR

Registrska številka flote Skupnosti

Ime plovila

NA

Ime plovila

Ime lastnika plovila

VO

Ime lastnika plovila

Ime kapitana

MA

Ime kapitana

Ime pristanišča

PO

Koda pristanišča (dvočrkovna koda države (koda države ISO alfa-3) + tričrkovna koda pristanišča). Npr. za Edinburg: GBEDI, Kiel: DEKEL ali Vigo: ESVGO)

Ribolovne operacije

FO

Število ribolovnih operacij (ulovov) v obdobju 24 ur

Trajanje ribolova

DU

Trajanje ribolovne dejavnosti v minutah

Položaj: zemljepisna širina

LA

Zemljepisna širina, izražena v stopinjah in minutah (S/J SSMM)

Položaj: zemljepisna dolžina

LO

Zemljepisna dolžina, izražena v stopinjah in minutah (V/Z SSMM)

Ribolovno območje

ZO

Najmanjše statistično območje (podobmočje, razdelek, podrazdelek itd.), zajeto v klasifikaciji glavnega ribolovnega območja FAO [in ICES] (tj. 27.3.24 [ali III24] za ICES podrazdelek 24 v Baltskem morju, 21.1F [ali 1F] za razdelek NAFO 21.1F itd.)

Ime orodja

GE

Črkovna koda v skladu z Mednarodno standardno statistično klasifikacijo ribolovnega orodja FAO

Velikost mrežnega očesa

ME

Velikost mrežnega očesa (v milimetrih)

Višina orodja

GD

Višina orodja (v metrih)

Dolžina orodja

GL

Dolžina orodja (v metrih)

Ime vrste

SN

Ime ulovljene vrste (koda FAO alfa-3)

Teža rib

WT

Teža živih rib (v kilogramih)

Število rib

NF

Število ulovljenih rib (kadar je kvota dodeljena v številu rib, npr pri lososu)

Pretvorbeni faktor

CF

Faktorji za pretvorbo teže ulovljenih rib in ribjih proizvodov v ekvivalente žive teže

Teža iztovorjenih rib

WL

Teža proizvoda v deklaraciji o iztovarjanju

Predstavitev rib

PR

Črkovna koda oblike proizvoda (način predstavitve rib):

(WHL cela riba, GUT – brez drobovja, GUH brez drobovja in glave, GUG – brez drobovja in škrg, GUL – brez drobovja, razen jeter, GTF – brez drobovja, repa in plavuti, GUS – brez drobovja, glave in odrte, FIL – v filejih, FIS – v filejih in odrte, FSB – v filejih s kožo in kostmi, FSP – v filetih, odrte, s hrbtno kostjo, HEA – brez glave, WNG – s stranskimi plavutmi, WNG + SKI – s stranskimi plavutmi in odrte, SKI – odrte, DIS – zavržene)

Vrsta embalaže glede na predelavo

TY

Tričrkovna koda (CRT = škatle, BOX = zaboji, BGS = vrečke, BLC = bloki)

Pretovarjanje: prejemno plovilo

TT

Mednarodni radijski klicni znak prejemnega plovila

Pretovarjanje: plovilo dajalec

TF

Mednarodni radijski klicni znak plovila dajalca

Pretovarjanje: država zastave prejemnega plovila

TC

Država zastave plovila, ki prejme pretovorjeno blago (koda države ISO alfa-3)

Pretovarjanje: država zastave plovila dajalca

FC

Država zastave plovila dajalca (koda države ISO alfa-3)

Dodatne kode za globoko morje

Povprečno število trnkov, ki se uporabljajo na parangalih

NH

Povprečno število trnkov na parangal

Čas potopitve

IT

Skupni čas potopitve ribolovnega orodja (ribolova) v obdobju 24 ur

Ribolovne operacije

FO

Število ribolovnih operacij (ulovov na mrežo in vlečno orodje ali parangal) v obdobju 24 ur

Ribolovna globina

FD

Razdalja med morskim dnom in morsko gladino


Podatkovni elementi potrdil o prodaji

Podatkovni element

Polje s kodo

Opis in vsebina

Začetni/končni element obvestila o prodaji

Začetek deklaracije o obvestilu o prodaji

SAL

Oznaka za začetek deklaracije o obvestilu o prodaji (vsebuje atribute XR (RC, IR), NA, VO in MA ter podelemente SIF ali TOV)

Glavni elementi

Informacije iz obvestila o prodaji

SIF

Oznaka, ki vsebuje podatke o prodaji (vsebuje atribute DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN in TD ter podelemente SIT)

Informacije o prevzemu

TOV

Oznaka, ki vsebuje podatke iz deklaracije o prevzemu (vsebuje atribute DA, TI, SL, NS, NB, CN in TD ter podelemente SIT)

Podelementi

Predmet prodaje

SIT

Oznaka, ki vsebuje podatke o predmetu prodaje (vsebuje atribute FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD in ZO ter podelemente SPE, POS in PRO)

Poddeklaracija o vrstah

SPE

Oznaka, ki vsebuje podatke o ribjih vrstah (vsebuje atribute SN, WT ali WL ali WS in MZ ter podelemente PRO)

Poddeklaracija o predelavi

PRO

Oznaka, ki vsebuje podatke o predelavi rib (vsebuje atribute PR, CF in TY)

Atributi

Datum

DA

Datum prodaje (LLLLMMDD)

Čas

TI

Čas prodaje (UUMM v UTC)

Lokacija prodaje

SL

Koda pristanišča ali ime kraja (če ni v pristanišču), v katerem je potekala prodaja

Država prodaje

SC

Država, v kateri je potekala prodaja (koda države ISO alfa-3)

Glavna identifikacija plovila

RC

Mednarodni radijski pozivni signal

Zunanja identifikacija plovila

XR

Številka registracije plovila, ki je iztovorilo ribe, na boku (ladijskem trupu)

Identifikacija plovila (CFR)

IR

Registrska številka flote Skupnosti

Ime plovila

NA

Ime plovila, ki je iztovorilo ribe

Ime lastnika ali kapitana plovila

VO

Ime lastnika ali kapitana plovila

Ime prodajalca

NS

Ime dražbenega centra ali drugega telesa ali osebe, ki prodaja ribe

Ime kupca

NB

Ime dražbenega centra ali drugega telesa ali osebe, ki kupuje ribe

Referenčna številka prodajne pogodbe

CN

Referenčna številka prodajne pogodbe

Sklic na prevozni dokument

TD

Sklic na prevozni dokument ali dokument T 2 M (člen 13 Uredbe (EGS) št. 2847/93)

Datum iztovarjanja

DL

Datum iztovarjanja (LLLLMMDD)

Ime pristanišča

PO

Koda pristanišča (pristanišče iztovarjanja) (dvočrkovna koda države (koda države ISO alfa-3) + tričrkovna koda pristanišča). Npr: za Edinburg: GBEDI, Kiel: DEKEL ali Vigo: ESVGO)

Ime vrste

SN

Ime ulovljene vrste (koda FAO alfa-3)

Zemljepisno območje izvora

ZO

Glede na klasifikacijo glavnega ribolovnega območja FAO, tj. 27.3.24 [ali III24] za ICES podrazdelek 24 v Baltskem morju, 21.1F [ali 1F] za razdelek NAFO 21.1F itd.

Država kvote

QC

Koda države ISO alfa-3 plovila, ki iztovarja ribe, ki jih je prejelo s pretovarjanjem, če država zastave plovila dajalca ni ista kot država zastave prejemnega plovila

Teža prodanih rib

WS

Teža prodanih rib (v kilogramih)

Kategorija velikosti rib

SF

Velikost rib (1–8; ena velikost ali kg, g, cm, mm ali število rib na kg, kot je primerno)

Kategorija svežosti rib

FF

Kategorija svežosti ribe (Extra, A, B, E)

Najmanjša velikost rib

MZ

Najmanjša velikost rib (v milimetrih)

Pretvorbeni faktor

CF

Faktorji za pretvorbo teže ulovljenih rib in ribjih proizvodov v ekvivalente žive teže

Predstavitev rib

PR

Črkovna koda oblike proizvoda (način predstavitve rib):

(WHL cela riba, GUT – brez drobovja, GUH brez drobovja in glave, GUG – brez drobovja in škrg, GUL – brez drobovja, razen jeter, GTF – brez drobovja, repa in plavuti, GUS – brez drobovja, glave in odrte, FIL – v filejih, FIS – v filejih in odrte, FSB – v filejih s kožo in kostmi, FSP – v filejih, odrte, s hrbtno kostjo, HEA – brez glave, WNG – s stranskimi plavutmi, WNG + SKI – s stranskimi plavutmi in odrte, SKI – odrte)

Vrsta embalaže glede na predelavo

TY

Tričrkovna koda (CRT = škatle, BOX = zaboji, BGS = vrečke, BLC = bloki)

Cena rib

FP

Cena na kg (valuta transakcije/kg)

Namen proizvodov

PD

Kode za prehrano ljudi, prenos, industrijske namene


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/58


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1567/2007

z dne 21. decembra 2007

o določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotne izoglukoze do konca tržnega leta 2007/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti člena 12(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 318/2006 določa pravila za skupno ureditev trgov v sektorju sladkorja. V skladu s členom 12(d) Uredbe (ES) št. 318/2006 se lahko proizvedena izoglukoza, katere količina presega kvoto iz člena 7 navedene uredbe, izvozi le v okviru količinske omejitve, ki jo je treba določiti.

(2)

Za nekatere proizvajalce izoglukoze v Skupnosti je izvoz iz Skupnosti pomemben del njihovih gospodarskih dejavnosti in so izven Skupnosti vzpostavili tradicionalne trge. Izvoz izoglukoze na zgoraj omenjene trge je lahko gospodarsko uspešen tudi brez odobritve izvoznih nadomestil. Zato je treba za izvoz izvenkvotne izoglukoze določiti količinske omejitve, da bi lahko zadevni proizvajalci Skupnosti še naprej oskrbovali svoje tradicionalne trge.

(3)

Ocenjuje se, da bi določitev količinske omejitve za izvoz izvenkvotne izoglukoze na 40 000 ton suhe snovi do konca tržnega leta 2007/2008, t. j. do 30. septembra 2008, ustrezala tržnemu povpraševanju.

(4)

Da bi zagotovili pravilno upravljanje, preprečili špekulacije in omogočili učinkovit nadzor, je treba določiti podrobna pravila za vlaganje zahtevkov za dovoljenja. Pri teh pravilih je treba uporabljati postopke, določene v veljavni zakonodaji, z ustreznimi prilagoditvami, ki odražajo specifične potrebe tega sektorja.

(5)

Da bi zmanjšali tveganje goljufije in preprečili kakršno koli zlorabo, povezano z možnim ponovnim uvozom ali ponovnim vnosom zadevne izoglukoze v Skupnost, je treba določene države zahodnega Balkana izključiti s seznama upravičenih namembnih držav za izvoz izvenkvotne izoglukoze. Vendar je treba tiste države v regiji, katerih organi morajo izdati izvozno potrdilo, s katerim potrjujejo izvor proizvodov iz sladkorja ali izoglukoze, namenjenih za izvoz v Skupnost, izvzeti iz te izključitve, saj je tveganje goljufije pri njih manjše.

(6)

Da bi zagotovili skladnost z določbami glede izvoza v sektorju sladkorja iz Uredbe Komisije (ES) št. 900/2007 z dne 27. julija 2007 o stalnem javnem razpisu do konca tržnega leta 2007/2008 za določitev izvoznih nadomestil za beli sladkor (2) in Uredbe Komisije (ES) št. 1060/2007 z dne 14. septembra 2007 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja za izvoz iz zalog belgijske, češke, irske, španske, italijanske, madžarske, poljske, slovaške in švedske intervencijske agencije (3), se izvoz izvenkvotne izoglukoze ne sme dovoliti tudi v nekatere bližnje namembne države.

(7)

Da bi se izognili tveganju ponovnega uvoza v Skupnost in zlasti, da bi zagotovili upoštevanje posebnih pravil za vrnjeno blago iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (4) in Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (5), je treba od držav članic zahtevati, da sprejmejo vse potrebne nadzorne ukrepe.

(8)

Poleg določb Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (6) je treba uvesti nadaljnje izvedbene določbe za upravljanje količinske omejitve, ki se določi s to uredbo, zlasti glede pogojev za zahtevke za izvozna dovoljenja.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Določitev količinske omejitve za izvoz izvenkvotne izoglukoze

1.   Za obdobje do konca tržnega leta 2007/2008, t. j. do 30. septembra 2008, znaša količinska omejitev iz člena 12(d) Uredbe (ES) št. 318/2006 za izvoz brez nadomestila izvenkvotne izoglukoze, ki spada pod oznake KN 1702 40 10, 1702 60 10 in 1702 90 30, 40 000 ton suhe snovi.

2.   Izvoz v okviru količinske omejitve, določene v odstavku 1, se dovoli za vse namembne države razen naslednjih:

(a)

tretjih držav: Andora, Albanija, Bosna in Hercegovina, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Sveti sedež (Vatikanska mestna država), Lihtenštajn, Črna gora in San Marino;

(b)

ozemelj držav članic, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Ceuta in Melilla, občini Livigno in Campione d’Italia, Ferski otoki, Grenlandija, Heligoland in območja Cipra, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora;

(c)

evropskih ozemelj, za zunanje odnose katerih je odgovorna država članica, vendar niso del carinskega območja Skupnosti: Gibraltar.

3.   Izvoz proizvodov iz odstavka 1 se dovoli le, kadar ti proizvodi ustrezajo naslednjim pogojem:

(a)

pridobljeni so z izomerizacijo glukoze;

(b)

vsebnost fruktoze v proizvodih v suhem stanju ni manjša od 41 masnih %;

(c)

skupna vsebnost polisaharidov in oligosaharidov, vključno z di- in trisaharidi, v proizvodih v suhem stanju ni višja od 8,5 masnih %.

Vsebnost suhe snovi v izoglukozi se določi na podlagi gostote raztopine, razredčene v utežnem razmerju ena proti ena ali, pri proizvodih z zelo visoko konsistenco, s sušenjem.

Člen 2

Izvozna dovoljenja

1.   Za izvoz v okviru količinske omejitve iz člena 1(1) te uredbe se zahteva predložitev izvoznega dovoljenja v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (7), Uredbe (ES) št. 951/2006 in člena 19 Uredbe Komisije (ES) št. 967/2006 (8), razen če ni v tej uredbi drugače določeno.

2.   Z odstopanjem od člena 9 Uredbe (ES) št. 1291/2000 pravice, ki izhajajo iz izvoznih dovoljenj, niso prenosljive.

Člen 3

Zahtevki za izvozna dovoljenja

1.   Zahtevke za izvozna dovoljenja v zvezi s količinsko omejitvijo iz člena 1(1) te uredbe lahko predložijo le proizvajalci izoglukoze, ki so odobreni v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 318/2006 in ki jim je bila kvota za izoglukozo za tržno leto 2007/2008 dodeljena v skladu s členom 7 navedene uredbe.

2.   Zahtevki za izvozna dovoljenja se predložijo pristojnim organom države članice, v kateri je bila prosilcu dodeljena kvota za izoglukozo.

3.   Zahtevki za izvozna dovoljenja se lahko predložijo vsak teden, od ponedeljka do petka, in sicer od datuma začetka veljavnosti te uredbe do začasne odložitve izdaje dovoljenj v skladu s členom 8.

4.   Prosilci lahko predložijo le po en zahtevek za vsako tedensko obdobje, določeno v odstavku 3.

5.   Količina, za katero se zaprosi v vsakem od izvoznih dovoljenj, ne sme presegati 5 000 ton.

6.   Zahtevek spremlja dokazilo o pologu varščine iz člena 4.

7.   V polju 20 zahtevka za izvozno dovoljenje in dovoljenja je naslednja navedba:

„izvenkvotna izoglukoza za izvoz brez nadomestila“.

Člen 4

Varščina za izvozno dovoljenje

1.   Z odstopanjem od četrte alinee člena 12(1)(b) Uredbe (ES) št. 951/2006 prosilec položi varščino v višini 110 EUR na vsako tono neto suhe snovi izoglukoze.

2.   Prosilec lahko varščino iz odstavka 1 položi v gotovini ali v obliki finančnega jamstva, ki ga da ustanova, ki izpolnjuje merila države članice, v kateri je zahtevek za dovoljenje predložen.

3.   Varščina iz odstavka 1 tega člena se sprosti v skladu s členom 35 Uredbe (ES) št. 1291/2000:

(a)

za količino, za katero je prosilec izpolnil obveznost izvoza v smislu določb člena 31(b) in člena 32(1)(b)(i) Uredbe (ES) št. 1291/2000, ki izhaja iz dovoljenja, izdanega v skladu s členom 6 te uredbe; ter

(b)

za katero je prosilec pristojnemu organu države članice, v kateri je bilo izvozno dovoljenje izdano, zadovoljivo dokazal, da so bile carinske formalnosti za uvoz zadevne količine izoglukoze zaključene v skladu s členom 16 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (9).

4.   Dokazila iz odstavka 3 se predložijo v roku 12 mesecev od datuma sprejetja izvozne deklaracije.

Člen 5

Sporočila držav članic

1.   Države članice najpozneje prvi delovni dan vsakega tedna Komisijo obvestijo o količinah izoglukoze, za katere so bili v preteklem tednu predloženi zahtevki za izvozna dovoljenja.

Zahtevane količine se porazdelijo glede na osemmestne oznake KN. Države članice obvestijo Komisijo tudi, če ni bil vložen noben zahtevek za izvozna dovoljenja.

Ta odstavek velja le za države članice, za katere je bila kvota za izoglukozo za tržno leto 2007/2008 določena na podlagi Priloge III in/ali točke II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 318/2006.

2.   Komisija vsak teden evidentira količine, za katere so bili vloženi zahtevki za izvozna dovoljenja.

Člen 6

Izdaja in veljavnost dovoljenj

1.   Dovoljenja se izdajo tretji delovni dan po obvestilu iz člena 5(1), če je potrebno ob upoštevanju odstotka odobritve zahtevkov, ki ga določi Komisija v skladu s členom 8.

2.   Države članice prvi delovni dan vsakega tedna Komisijo obvestijo o količinah izoglukoze, za katere so bila v preteklem tednu izdana izvozna dovoljenja.

3.   Izvozna dovoljenja, izdana na podlagi količinske omejitve, določene v členu 1(1), veljajo od dejanskega dneva izdaje do konca tretjega meseca po izdaji, vendar najpozneje do 30. septembra 2008.

4.   Države članice vodijo evidenco količin izoglukoze, ki se dejansko izvozijo na podlagi izvoznih dovoljenj.

5.   Države članice pred koncem vsakega meseca Komisijo obvestijo o količinah izoglukoze, ki so se v preteklem mesecu dejansko izvozile.

6.   Odstavki 2, 4 in 5 tega člena veljajo le za države članice, za katere je bila kvota za izoglukozo za tržno leto 2007/2008 določena na podlagi Priloge III in/ali točke II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 318/2006.

Člen 7

Načini sporočanja

Sporočila iz člena 5(1) ter člena 6(2) in (5) se predložijo elektronsko na obrazcih, ki jih Komisija da na voljo državam članicam.

Člen 8

Začasna odložitev izdaje izvoznih dovoljenj

Kadar količine, za katere so bili vloženi zahtevki za izvozna dovoljenja, za zadevno obdobje presegajo količinsko omejitev iz člena 1(1) te uredbe, se smiselno uporabljajo določbe iz člena 9 Uredbe (ES) št. 951/2006.

Člen 9

Nadzor

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za vzpostavitev ustreznega nadzora, da se zagotovi upoštevanje posebnih pravil za vrnjeno blago iz poglavja 2 naslova VI Uredbe (EGS) št. 2913/92 in naslova I dela III Uredbe (EGS) št. 2454/93 ter prepreči neupoštevanje preferencialnih sporazumov s tretjimi državami.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1).

(2)  UL L 196, 28.7.2007, str. 26.

(3)  UL L 242, 15.9.2007, str. 8.

(4)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(5)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

(6)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2031/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 43).

(7)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(8)  UL L 176, 30.6.2006, str. 22.

(9)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11.


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/62


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1568/2007

z dne 21. december 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 951/2006 v zvezi z izvoznimi nadomestili za nekatere vrste sladkorja, ki se uporabljajo v proizvodih, pridobljenih s predelavo sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti točke (g) člena 40(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1182/2007 z dne 26. septembra 2007 o določitvi posebnih pravil za sektor sadja in zelenjave, o spremembi direktiv 2001/112/ES in 2001/113/ES in uredb (EGS) št. 827/68, (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96, (ES) št. 2826/2000, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 318/2006 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2202/96 (2) je uvedla reformo v sektorju predelanega sadja in zelenjave. Ob upoštevanju te reforme se izvozno nadomestilo za sladkor, ki se uporablja za proizvodnjo nekaterih proizvodov, pridobljenih s predelavo sadja in zelenjave, ne more več dodeliti na podlagi Uredbe (ES) št. 1182/2007 ali Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (3). Člen 53 Uredbe (ES) št. 1182/2007 pa je Uredbo (ES) št. 318/2006 spremenil, tako da so nekateri sladkorni proizvodi, ki so v predelanem sadju in zelenjavi in predhodno navedeni v Uredbi (ES) No 2201/96, upravičeni do nadomestila na podlagi navedene uredbe.

(2)

Referenčne cene za beli sladkor določa člen 3(1) Uredbe (ES) št. 318/2006. V skladu z navedeno določbo se bo referenčna cena belega sladkorja znižala od tržnega leta 2008/2009 naprej. Proizvajalci Skupnosti nekaterih proizvodov, pridobljenih s predelavo sadja in zelenjave z znatno vsebnostjo dodanega sladkorja, bi tako bili v podrejenem konkurenčnem položaju na svojih izvoznih trgih, saj bi še naprej plačevali ceno sladkorja, višjo od svetovne cene, in ne bi bili upravičeni do izvoznih nadomestil. Da se ohrani konkurenčnost takšnih proizvajalcev Skupnosti na izvoznih trgih, je zato upravičeno, da se dovoli dodelitev izvoznega nadomestila za sladkor, ki ga uporabljajo v svoji proizvodnji.

(3)

Podrobna pravila za dodelitev izvoznega nadomestila v zvezi z zadevnimi sladkornimi proizvodi, ki so v nekaterem predelanem sadju in zelenjavi in spadajo v okvir člena 1(2)(b) Uredbe (ES) št. 2201/96, so določena v Uredbi Komisije (ES) št. 2315/95 z dne 29. septembra 1995 o podrobnih pravilih za uporabo izvoznih nadomestil za nekatere vrste sladkorja, vključene v skupno ureditev trgov za sladkor, ki se uporablja v nekaterih proizvodih, pridobljenih s predelavo sadja in zelenjave (4). Zaradi sprememb v okviru reforme v sektorju predelanega sadja in zelenjave je ustrezno, da se navedene določbe prenese v Uredbo Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (5).

(4)

Ob upoštevanju določb Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 ter da bi se izognili nastanku nepotrebnih stroškov izvajalcev, je Uredba Komisije (ES) št. 389/2005 (6) določila odstopanja od člena 18(6) Uredbe (ES) št. 2201/96 in člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (7) glede izvoza nekaterih proizvodov, pridobljenih s predelavo sadja in zelenjave v tretje države, razen Švico in Lihtenštajn. S členom 48(2) Uredbe (ES) št. 1182/2007 se je črtal člen 18(6) Uredbe (ES) št. 2201/96. Vendar je treba odstopanje od člena 16 Uredbe (ES) št. 800/1999 še naprej uporabljati, če se v primeru diferenciranih nadomestil zahteva dokazilo o uvozu. Če za Švico in Lihtenštajn niso določena izvozna nadomestila, je tudi ustrezno, da se to pri določitvi najnižje stopnje nadomestile ne upošteva. Zaradi pravne jasnosti je ustrezno, da se navedeno odstopanje prenese v Uredbo (ES) št. 951/2006.

(5)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 951/2006 ustrezno spremeniti ter preklicati uredbi (ES) št. 2315/95 in (ES) št. 389/2005.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 951/2006 se spremeni:

1.

V poglavju II se dodata člena 4a in 4b:

„Člen 4a

Izvozno nadomestilo za nekatere vrste sladkorja, ki se uporabljajo v nekaterih proizvodih, pridobljenih s predelavo sadja in zelenjave

1.   V skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 318/2006 se izvozno nadomestilo lahko dodeli v zvezi z belim sladkorjem in surovim sladkorjem, ki spadata pod oznako KN 1701, izoglukozo, ki spada pod oznake KN 1702 40 10, 1702 60 10 in 1702 90 30 ter sirupom iz sladkorne pese in sladkornega trsa, ki spadata pod oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo za proizvodnjo proizvodov iz sektorja predelanega sadja in zelenjave iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006.

2.   Znesek nadomestila je enak znesku periodičnega izvoznega nadomestila, kot je določen za sladkorne proizvode iz odstavka 1, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave.

3.   Da bi bili predelani proizvodi upravičeni do nadomestila, jih mora ob izvozu spremljati izjava vlagatelja, ki navaja količine surovega in belega sladkorja, sirupa iz sladkorne pese in sladkornega trsa ter izoglukoze, ki se uporabljajo pri proizvodnji.

Države članice preverijo točnost izjave na najmanj 5 % vzorcev, izbranih na podlagi analize tveganja. Taka preverjanja se izvajajo na evidencah zalog, ki jih vodi proizvajalec.

4.   Nadomestilo se izplača ob predložitvi dokazila, da:

(a)

so bili proizvodi izvoženi iz Skupnosti in

(b)

so v primeru diferenciranega nadomestila proizvodi dosegli namembni kraj, ki je naveden na dovoljenju, ali drug namembni kraj, za katerega je bilo nadomestilo določeno.

Člen 4b

Odstopanja od Uredbe (ES) št. 800/1999

1.   Z odstopanjem od člena 16 Uredbe (ES) št. 800/1999, kadar je diferenciranje nadomestila izključno posledica tega, da nadomestilo za Švico ali Lihtenštajn ni bilo določeno, dokazilo o izpolnjenih carinskih uvoznih formalnostih ne sme biti pogoj za plačilo nadomestila za sladkorne proizvode iz člena 4a(1), ki se uporabljajo za proizvodnjo proizvodov, pridobljenih s predelavo sadja in zelenjave, iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006 in naštetih v tabelah I in II Protokola 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972.

2.   Dejstvo, da izvozno nadomestilo ni bilo določeno za izvoz sladkornih proizvodov iz člena 4a(1), ki se uporabljajo za proizvodnjo proizvodov, pridobljenih s predelavo sadja in zelenjave, iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 318/2006 in naštetih v tabelah I in II Protokola 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, v Švico ali Lihtenštajn, se ne upošteva pri določanju najnižje stopnje nadomestila v smislu člena 18(2) Uredbe (ES) št. 800/1999.“

2.

Člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Celoten izvoz proizvodov iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 318/2006, razen proizvodov iz točke (h) navedenega člena, in izvoz z nadomestilom za proizvode iz Priloge VIII k navedeni uredbi, zahteva izdajo izvoznega dovoljenja.“

3.

V člen 6 se vstavi naslednji odstavek 2a:

„2a.   Za dodelitev nadomestila v skladu s členom 4a vsebujeta zahtevek za dovoljenje in dovoljenje iz oddelka 20 eno od navedb iz dela E Priloge.“

4.

V členu 8 se doda naslednji odstavek:

„4.   Izvozna dovoljenja za izvoz proizvodov z nadomestilom iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006 so veljavna od dejanskega dne izdaje do konca tretjega meseca po mesecu izdaje.“

5.

V členu 12 se doda naslednji odstavek:

„3.   Varščina, ki se položi v zvezi z dovoljenji za izvoz proizvodov z nadomestilom iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006, se izračuna v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena, na podlagi neto vsebine sladkornih proizvodov iz člena 4a te uredbe, ki se uporabljajo za proizvodnjo proizvodov iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006.“

6.

V Prilogo se doda besedilo, določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Uredbi (ES) št. 2315/95 in (ES) št. 389/95 se razveljavita.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Član Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1).

(2)  UL L 273, 17.10.2007, str. 1.

(3)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1212/2007 (UL L 274, 18.10.2007, str. 7).

(4)  UL L 233, 30.9.1995, str. 70. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 548/2007.

(5)  UL L 178, 17.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2031/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 43).

(6)  UL L 62, 9.3.1995, str. 12.

(7)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1001/2007 (UL L 226, 30.8.2007, str. 9).


PRILOGA

„E.

Navedbe iz člena 6(2a):

:

v bolgarščini

:

Захар, използвана в един или повече продукти, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 318/2006.

:

v španščini

:

Azúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en el anexo VIII del Reglamento (CE) no 318/2006.

:

v češčini

:

Cukr použitý v jednom nebo v několika produktech uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006.

:

v danščini

:

Sukker anvendt i et eller flere produkter som omhandlet i bilag VIII til forordning (EF) nr. 318/2006.

:

v nemščini

:

Zucker, einem oder mehreren der in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 genannten Erzeugnissen zugesetzt.

:

v estonščini

:

Suhkur, mida on kasutatud ühes või mitmes määruse (EÜ) nr 318/2006 VIII lisas loetletud tootes.

:

v grščini

:

Ζάχαρη χρησιμοποιούμενη σε ένα ή περισσότερα προϊόντα απαριθμούμενα στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

:

v angleščini

:

Sugar used in one or more products listed in Annex VIII of Regulation (EC) No 318/2006.

:

in French

:

Sucre mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.

:

v italijanščini

:

Zucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006.

:

v latvijščini

:

Cukurs, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 VIII pielikumā.

:

v litovščini

:

Cukrus, naudojamas vienam arba keliems Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytiems produktams.

:

v madžarščini

:

A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több termékben használt cukor.

:

v malteščini

:

Zokkor użat f'wieħed jew aktar mill-prodotti elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

:

v nizozemščini

:

Suiker die wordt gebruikt in een of meer van de in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 318/2006 opgenomen producten.

:

v poljščini

:

Cukier używany w co najmniej jednym z produktów wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

:

v portugalščini

:

Açúcar utilizado em um ou mais produtos constantes do anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 318/2006.

:

v romunščini

:

Zahăr folosit la prepararea unuia sau a mai multor produse enumerate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

:

v slovaščini

:

Cukor použitý v jednom alebo vo viacerých výrobkoch uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

:

v slovenščini

:

Sladkor, uporabljen v enem ali več proizvodih, naštetih v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006.

:

v finščini

:

Yhdessä tai useammassa asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VIII luetellussa tuotteessa käytetty sokeri.

:

v švedščini

:

Socker som används i en eller flera av de produkter som förtecknas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 318/2006.’


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/66


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1569/2007

z dne 21. decembra 2007

o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, in o spremembi Direktive 2001/34/ES (1) in zlasti člena 7(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES (2) in zlasti člena 23(4)(i) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 23(4) Direktive 2004/109/ES od Komisije zahteva, da vzpostavi mehanizem za ugotavljanje enakovrednosti informacij, ki se zahtevajo z Direktivo, vključno z računovodskimi izkazi in ustreznimi zahtevami, ki jih predpisujejo zakoni in drugi predpisi tretje države. Člen od Komisije zahteva tudi, da sprejme potrebne odločitve v zvezi z enakovrednostjo računovodskih standardov, ki jih uporabljajo izdajatelji iz tretjih držav, ter Komisiji omogoča, da dovoli uporabo računovodskih standardov tretje države v ustreznem prehodnem obdobju. Glede na tesno medsebojno povezanost informacij, ki se zahtevajo z Direktivo 2004/109/ES, in informacij, ki se zahtevajo z Direktivo 2003/71/ES, je treba v okviru obeh direktiv uporabljati enaka merila za opredelitev enakovrednosti.

(2)

Glede na cilje Direktive 2003/71/ES omogočiti vlagateljem, da na podlagi prejetih informacij ocenijo sredstva in obveznosti, finančni položaj, dobičke in izgube ter perspektive izdajateljev, in cilje Direktive 2004/109/ES omogočiti vlagateljem, da na podlagi prejetih informacij ocenijo finančni položaj izdajateljev, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, je primerno, da se enakovrednost opredeli s sklicevanjem na sposobnost vlagateljev za podobno oceno finančnega položaja in perspektiv izdajateljev ne glede na to, ali so računovodski izkazi pripravljeni v skladu z računovodskimi standardi tretje države ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljnjem besedilu „MSRP“).

(3)

Za zagotovitev, da se enakovrednost računovodskih standardov tretje države ugotovi v vseh primerih, ki so povezani s trgi Skupnosti, mora Komisija oceniti enakovrednost računovodskih standardov tretje države na zahtevo pristojnega organa države članice ali organa tretje države, pristojnega za računovodske standarde ali nadzor trga, ali na svojo pobudo. Komisija se bo v zvezi z oceno enakovrednosti zadevnih računovodskih standardov najprej posvetovala z Odborom evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje (CESR). Poleg tega bo Komisija aktivno spremljala tekoči napredek pri prizadevanjih zadevnih organov iz tretjih držav, da bi odpravili zahteve, da morajo izdajatelji iz Skupnosti, ki vstopajo na finančne trge tretje države, uskladiti računovodske izkaze, pripravljene na podlagi MSRP, sprejetih v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (3). Odločitev Komisije bo morala omogočiti, da bodo izdajatelji iz Skupnosti v zadevnih tretjih državah lahko uporabljali MSRP, sprejete v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002.

(4)

Predsednik Evropskega sveta, Predsednik Komisije in predsednik Združenih držav so aprila 2007 podpisali sporazum, da bodo spodbujali in zagotavljali pogoje, na podlagi katerih bodo organi obeh podpisnic najpozneje do leta 2009 brez potrebe po usklajevanju priznavali splošno sprejeta računovodska načela ZDA in mednarodne standarde računovodskega poročanja. Komisija ter Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) sta nadaljevali dialog za priznavanje MSRP, sprejetih v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, v ZDA, zaradi česar izdajateljem, ki bodo uporabljali MSRP, ne bo treba izvajati dragega usklajevanja. Pred koncem leta 2008 je treba sprejeti ukrepe za sklenitev podobnih dogovorov z drugimi državami, v katerih vrednostni papirji družb EU kotirajo na borzah. Japonski odbor za računovodske standarde (ASBJ) skupaj z Upravo za mednarodne računovodske standarde (IASB) nadaljuje z izvajanjem skupnega delovnega programa za konvergenco japonskih splošno sprejetih računovodskih načel z MSRP. Kanadski odbor za računovodske standarde (AcSB) je objavil izvedbeni načrt za vključevanje MSRP v kanadska splošno sprejeta računovodska načela od 1. januarja 2011 dalje.

(5)

Za uresničevanje ciljev Uredbe (ES) št. 1606/2002 in spodbujanje uporabe MSRP na globalnih finančnih trgih ter zmanjšanje motenj na trgih v Skupnosti je treba upoštevati vsak konvergenčni program z MSRP ali obveznost ustreznega organa tretje države za sprejetje MSRP. Zato je treba nadalje opredeliti, pod katerimi pogoji velja, da konvergenčni programi zagotavljajo zadostno podlago, da se izdajateljem iz tretje države v prehodnem obdobju dovoli uporaba njihovih nacionalnih računovodskih standardov. Komisija se bo glede na posamezni primer najprej posvetovala s CESR o konvergenčnem programu ali napredku pri sprejemanju MSRP.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za vrednostne papirje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa pogoje, pod katerimi se splošno sprejeta računovodska načela tretje države obravnavajo kot enakovredna mednarodnim standardom računovodskega poročanja (v nadaljnjem besedilu „MSRP“), in vzpostavlja mehanizem za ugotavljanje take enakovrednosti.

Člen 2

Enakovrednost

Splošno sprejeta računovodska načela tretje države se obravnavajo kot enakovredna MSRP, sprejetim v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, če računovodski izkazi, ki so pripravljeni v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli zadevne tretje države, vlagateljem omogočajo podobno oceno sredstev in obveznosti, finančnega položaja, dobičkov in izgub ter perspektiv izdajatelja kot računovodski izkazi, pripravljeni v skladu z MSRP, rezultat tega pa je, da obstaja verjetnost, da vlagatelji sprejmejo enake odločitve glede pridobivanja, ohranitve ali odprodaje vrednostnih papirjev izdajatelja.

Člen 3

Mehanizem za ugotavljanje enakovrednosti

Odločitev o opredelitvi enakovrednosti splošno sprejetih računovodskih načel tretje države se lahko sprejme na pobudo Komisije, na podlagi zahtevka pristojnega organa države članice ali zahtevka organa, pristojnega za računovodske standarde ali nadzor trga tretje države.

Če se Komisija na podlagi zahtevka ali na lastno pobudo odloči opredeliti enakovrednost, mora svojo odločitev javno objaviti.

Člen 4

Pogoji za sprejetje računovodskih standardov tretje države za omejeno časovno obdobje

1.   Izdajatelji iz tretjih držav lahko uporabljajo računovodske izkaze, pripravljene v skladu z računovodskimi standardi tretje države, da bi izpolnili obveznosti v skladu z Direktivo 2004/109/ES in, z odstopanjem od člena 35(5) Uredbe (ES) št. 809/2004, zagotovili pretekle finančne informacije v skladu z Uredbo za obdobje, ki se začne kadar koli po 31. decembru 2008 in konča najpozneje 31. decembra 2011, v naslednjih primerih:

1.

organ tretje države, odgovoren za zadevne nacionalne računovodske standarde, se je pred 30. junijem 2008 javno obvezal, da bo te standarde uskladil z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja pred 31. decembrom 2011 in izpolnjena sta oba naslednja pogoja:

(a)

organ tretje države, odgovoren za zadevne nacionalne računovodske standarde, pred 31. decembrom 2008 oblikuje obsežen konvergenčni program, ki se lahko zaključi pred 31. decembrom 2011;

(b)

konvergenčni program se dejansko izvaja brez odloga, za zaključek njegovega izvajanja pa so dodeljena potrebna sredstva;

2.

organ tretje države, odgovoren za zadevne nacionalne računovodske standarde, se pred 30. junijem 2008 javno obveže, da bo pred 31. decembrom 2011 sprejel mednarodne standarde računovodskega poročanja, v tretji državi pa so sprejeti učinkoviti ukrepi za zagotovitev pravočasnega in popolnega prehoda na mednarodne standarde računovodskega poročanja do tega datuma, ali z EU pred 31. decembrom 2008 sklene sporazum o vzajemnem priznavanju.

2.   Vsaka odločitev iz odstavka 1 za omogočanje nadaljnjega sprejetja računovodskih izkazov, sestavljenih v skladu z računovodskimi standardi tretje države, se sprejme v skladu s postopkom iz člena 24 Direktive 2003/71/ES in člena 27(2) Direktive 2004/109/ES.

3.   Če Komisija omogoči nadaljnje sprejemanje računovodskih izkazov, sestavljenih v skladu z računovodskimi standardi tretje države, v skladu z odstavkom 1, redno preverja, ali so pogoji iz točke (a) ali (b) (odvisno od primera) še vedno izpolnjeni, ter o tem poroča Evropskemu odboru za vrednostne papirje in Evropskemu parlamentu.

4.   Če pogoji iz točke (a) ali (b) odstavka 1 niso več izpolnjeni, Komisija sprejme odločitev v skladu s postopkom iz člena 24 Direktive 2003/71/ES in člena 27(2) Direktive 2004/109/ES o spremembi svoje odločitve iz odstavka 1 v zvezi s temi računovodskimi standardi.

5.   Ob upoštevanju tega člena se Komisija glede na posamezni primer najprej posvetuje s CESR o konvergenčnem programu ali napredku pri sprejemanju MSRP.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 345, 31.12.2003, str. 64.

(2)  UL L 390, 31.12.2004, str. 38.

(3)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/69


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1570/2007

z dne 21. decembra 2007

o določitvi cen za umik s trga in prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1) in zlasti členov 20(3) in 22 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 104/2000 določa, da je treba cene za umik s trga in prodajne cene Skupnosti za vsak proizvod iz Priloge I k Uredbi določiti na podlagi svežosti, velikosti ali mase ter oblike ponudbe proizvoda z uporabo pretvorbenega faktorja za zadevno kategorijo proizvoda z zneskom, ki ne presega 90 % ustrezne priporočene cene.

(2)

Cene za umik s trga se sme na mestih iztovarjanja, ki so zelo oddaljena od glavnih centrov porabe Skupnosti, pomnožiti s prilagoditvenimi faktorji. Priporočene cene za ribolovno leto 2008 so bile za vse zadevne proizvode določene z Uredbo Sveta (ES) št. 1447/2007 (2).

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pretvorbeni faktorji, uporabljeni za izračun cen za umik s trga in prodajnih cen Skupnosti, kot to določata člen 20 in 22 Uredbe (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2008 za proizvode iz Priloge I k zadevni uredbi, so določeni v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Cene za umik s trga in prodajne cene, ki se uporabljajo v ribolovnem letu 2008, in proizvodi, na katere se nanašajo, so določene v Prilogi II.

Člen 3

Cene za umik s trga, ki se za ribolovno leto 2008 uporabljajo na mestih iztovarjanja, ki so zelo oddaljena od glavnih centrov porabe v Skupnosti, in proizvodi, na katere se nanašajo, so določeni v Prilogi III.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1759/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 3).

(2)  UL L 323, 8.12.2007, str. 1.


PRILOGA I

Pretvorbeni faktorji za proizvode iz točk A, B in C Priloge I k Uredbi (ES) št. 104/2000

Vrsta

Velikost (1)

Pretvorbeni faktor

Riba brez drobovja, z glavo (1)

Cela riba (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sled vrste

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardele vrste

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Veliki morski pes

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Veliki morski pes

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Rdeči okuni

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Trska vrste

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Saj

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Mol

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Leng

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Skuša vrste

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Kraljevska skuša vrste

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Sardoni

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Morska plošča

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Oslič vrste

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limanda

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Iverka

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Beli tun

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Sipe in velike sipice

Sepia officinalis in Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Vrsta

Velikost (1)

Pretvorbeni faktor

 

Cela riba

Riba brez drobovja, z glavo (1)

Riba brez glave (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Morske spake

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Vse oblike ponudb

 

Extra, A (1)

Kozice vrste

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Kuhani v vodi

Sveži ali ohlajeni

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Severne kozice

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Celi (1)

 

Velike rakovice

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

Celi (1)

Repki (1)

E’ (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Škamp

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Riba brez drobovja, z glavo (1)

Cela riba (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Morski listi

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Kategorije svežosti, velikosti in oblike ponudbe so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.


PRILOGA II

Cene za umik s trga in prodajne cene Skupnosti za proizvode iz točk A, B in C Priloge I k Uredbi (ES) št. 104/2000

Vrsta

Velikost (1)

Cena za umik s trga (EUR/t)

Riba brez drobovja, z glavo (1)

Cela riba (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sled vrste

Clupea harengus

1

0

130

2

0

199

3

0

188

4a

0

119

4b

0

119

4c

0

249

5

0

222

6

0

111

7a

0

111

7b

0

100

8

0

83

Sardele vrste

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Veliki morski pes

Squalus acanthias

1

667

667

2

567

567

3

311

311

Veliki morski pes

Scyliorhinus spp.

1

464

435

2

464

406

3

319

261

Rdeči okuni

Sebastes spp.

1

0

953

2

0

953

3

0

800

Trska vrste

Gadus morhua

1

1 186

856

2

1 186

856

3

1 120

659

4

889

494

5

626

362

Saj

Pollachius virens

1

564

439

2

564

439

3

557

431

4

478

235

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

1

747

581

2

747

581

3

644

446

4

540

374

Mol

Merlangius merlangus

1

637

483

2

618

463

3

579

425

4

396

290

Leng

Molva spp.

1

826

680

2

801

656

3

728

583

Skuša vrste

Scomber scombrus

1

0

235

2

0

231

3

0

225

Kraljevska skuša vrste

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Sardoni

Engraulis spp.

1

0

880

2

0

932

3

0

776

4

0

324

Morska plošča

Pleuronectes platessa

od 1. januarja 2008 do 30. aprila 2008

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

od 1. maja 2008 do 31. decembra 2008

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Oslič vrste

Merluccius merluccius

1

3 274

2 583

2

2 474

1 928

3

2 474

1 892

4

2 037

1 564

5

1 892

1 492

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Limanda

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362

Iverka

Platichtys flesus

1

348

306

2

264

221

Beli tun

Thunnus alalunga

1

2 152

1 754

2

2 152

1 667

Sipe in velike sipice

Sepia officinalis in Rossia macrosoma

1

0

1 080

2

0

1 080

3

0

675

 

 

Cela riba

Riba brez drobovja, z glavo (1)

Riba brez glave (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Morske spake

Lophius spp.

1

1 810

4 702

2

2 315

4 397

3

2 315

4 153

4

1 929

3 664

5

1 068

2 626

 

 

Vse oblike ponudb

Extra, A (1)

Kozice vrste

Crangon crangon

1

1 431

2

655

 

 

Kuhani v vodi

Sveži ali ohlajeni

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Severne kozice

Pandalus borealis

1

5 010

1 092

2

1 757


 

 

Prodajne cene (EUR/t)

 

Celi (1)

 

Velike rakovice

Cancer pagurus

1

1 297

 

 

2

973

 

 

 

 

Celi (1)

 

Repki (1)

E’ (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Škamp

Nephrops norvegicus

1

4 727

4 727

3 553

2

4 727

3 243

2 982

3

4 233

3 243

2 193

4

2 749

2 254

1 798

 

 

Riba brez drobovja, z glavo (1)

Cela riba (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Morski list

Solea spp.

1

5 212

4 030

 

2

5 212

4 030

 

3

4 934

3 752

 

4

4 030

2 919

 

5

3 475

2 293

 


(1)  Kategorije svežosti, velikosti in oblike ponudbe so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.


PRILOGA III

Cene za umik s trga na mestih iztovarjanja, ki so zelo oddaljena od glavnih centrov porabe

Vrsta

Mesto iztovarjanja

Pretvorbeni faktor

Velikost (1)

Cena za umik s trga

(EUR/tono)

Riba brez drobovja z glavo (1)

Cela riba (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sled vrste

Clupea harengus

Obalne regije in otoki Irske

0,90

1

0

117

2

0

179

3

0

170

4a

0

107

Obalne regije vzhodne Anglije od Berwicka do Dovera

Obalne regije Škotske od Portpatricka do Eyemoutha in otoki zahodno in severno od navedenih regij

Obalne regije okraja Down (Severna Irska)

0,90

1

0

117

2

0

179

3

0

170

4a

0

107

Skuša vrste

Scomber scombrus

Obalne regije in otoki Irske

0,96

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Obalne regije in otoki Cornwalla in Devona v Združenem kraljestvu

0,95

1

0

223

2

0

220

3

0

214

Oslič vrste

Merluccius merluccius

Obalne regije od Troona (na jugozahodnem Škotskem) do Wicka (na severnem Škotskem) in otoki zahodno in severno od navedenih regij

0,75

1

2 456

1 937

2

1 855

1 446

3

1 855

1 419

4

1 528

1 173

5

1 419

1 119

Beli tun

Thunnus alalunga

Azorski otoki in Madeira

0,48

1

1 033

842

2

1 033

800

Sardele vrste

Sardina pilchardus

Kanarski otoki

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Obalne regije in otoki Cornwalla in Devona v Združenem kraljestvu

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Atlantske obalne regije na Portugalskem

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Kategorije svežosti, velikosti in oblike ponudbe so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/77


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1571/2007

z dne 21. decembra 2007

o določitvi prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1) in zlasti člena 25(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prodajna cena Skupnosti se za vsak proizvod iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 104/2000 določi pred začetkom ribolovnega leta na ravni, ki je vsaj enaka 70 % in ne presega 90 % priporočene cene.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 1447/2007 (2) določa priporočene cene vseh zadevnih proizvodov za ribolovno leto 2008.

(3)

Tržne cene se precej razlikujejo, odvisno od posamezne vrste in oblike ponudbe, zlasti v primeru lignjev in osliča.

(4)

Pretvorbene faktorje je zato treba določiti za različne vrste in načine ponudbe zamrznjenih proizvodov, iztovorjenih v Skupnosti, da bi se določila raven cene, ki sproži intervencijski ukrep iz člena 25(2) Uredbe (ES) št. 104/2000.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prodajne cene Skupnosti, kot določa člen 25(1) Uredbe (ES) št. 104/2000, ki v ribolovnem letu 2008 veljajo za proizvode iz Priloge II k zadevni uredbi ter oblike ponudbe in pretvorbeni faktorji, na katere se nanašajo, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1759/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 3).

(2)  UL L 323, 8.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Prodajne cene in pretvorbeni faktorji

Vrsta

Oblika ponudbe

Pretvorbeni faktor

Stopnja intervencije

Prodajna cena

(EUR/tono)

Grenlandska morska plošča

(Reinhardtius hippoglossoides)

cel, brez drobovja, z glavo ali brez

1,0

0,85

1 679

Oslič

(Merluccius spp.)

cel, brez drobovja, z glavo ali brez

1,0

0,85

1 032

Posamezni fileti

 

 

 

s kožo

1,0

0,85

1 280

brez kože

1,1

0,85

1 408

Zobatec

(Dentex dentex in Pagellus spp.)

cela, brez drobovja, z glavo ali brez

1,0

0,85

1 355

Mečarica

(Xiphias gladius)

cela, brez drobovja, z glavo ali brez

1,0

0,85

3 432

Škampi in kozice Penaeidae

zamrznjeni

 

 

 

(a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 427

(b)

Drugi Penaeidae

1,0

0,85

6 646

Sipe in velike sipice

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma in Sepiola rondeletti)

zamrznjene

1,0

0,85

1 629

Lignji (Loligo spp.)

 

 

 

 

(a)

Loligo patagonica

cel, neočiščen

1,00

0,85

993

očiščen

1,20

0,85

1 191

(b)

Loligo vulgaris

cel, neočiščen

2,50

0,85

2 482

očiščen

2,90

0,85

2 879

Hobotnica

(Octopus spp.)

zamrznjena

1,00

0,85

1 801

Illex argentinus

cela, neočiščena

1,00

0,80

695

trup

1,70

0,80

1 182

Vrste oblike ponudbe:

:

cel, neočiščen

:

proizvod, ki ni bil obdelan,

:

očiščen

:

proizvod, kateremu je bilo odstranjeno vsaj drobovje.

:

trup

:

trup lignja, kateremu je bilo odstranjeno vsaj drobovje in glava.


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/79


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1572/2007

z dne 21. decembra 2007

o določitvi referenčnih cen za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1) in zlasti člena 29(1) in (5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 104/2000 določa, da se referenčne cene, ki veljajo za Skupnost, lahko vsako leto glede na kategorijo proizvoda določijo za proizvode, za katere velja tarifna opustitev v skladu s členom 28(1). Isto velja za proizvode, ki morajo zaradi tega, ker zanje velja zavezujoče tarifno znižanje v skladu z WTO ali kakšne druge preferencialne ureditve, biti usklajeni z referenčno ceno.

(2)

Za proizvode iz Priloge I, dela A in B Uredbe (ES) št. 104/2000, je referenčna cena ista kot cena za umik s trga, določena v skladu s členom 20(1) navedene uredbe.

(3)

Cene za umik s trga in prodajne cene Skupnosti za zadevne proizvode so za ribolovno leto 2008 določene z Uredbo Komisije (ES) št. 1570/2007 (2).

(4)

Referenčna cena za proizvode, ki niso našteti v Prilogah I in II k Uredbi (ES) št. 104/2000, je oblikovana na podlagi tehtanega povprečja carinskih vrednosti, zabeleženih na uvoznih trgih ali v pristaniščih uvoza v zadnjih treh letih pred dnevom določitve referenčne cene.

(5)

Referenčnih cen ni treba določiti za vse vrste, za katere veljajo merila iz Uredbe (ES) št. 104/2000, in zlasti ne za tiste, uvožene iz tretjih držav v velikih količinah.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priporočene cene za ribolovno leto 2008 za ribiške proizvode, kot so opredeljene v skladu s členom 29 Uredbe (ES) št. 104/2000, so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1759/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 3).

(2)  Glej stran 69 tega Uradnega lista.


PRILOGA (1)

1.   Referenčne cene za proizvode iz člena 29(3)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000:

Vrsta

Velikost (2)

Referenčna cena (EUR/tono)

Brez drobovja, z glavo (2)

Cela riba (2)

Dodatna oznaka TARIC

Extra, A (2)

Dodatna oznaka TARIC

Extra, A (2)

Sled vrste

Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

130

2

 

F012

199

3

 

F013

188

4a

 

F016

119

4b

 

F017

119

4c

 

F018

249

5

 

F015

222

6

 

F019

111

7a

 

F025

111

7b

 

F026

100

8

 

F027

83

Rdeči okuni

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 in ex 0302 69 33

1

 

F067

953

2

 

F068

953

3

 

F069

800

Trska vrste

Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 186

F083

856

2

F074

1 186

F084

856

3

F075

1 120

F085

659

4

F076

889

F086

494

5

F077

626

F087

362

 

 

Kuhane v vodi

Sveže ali zamrznjene

Dodatna oznaka TARIC

Extra, A (2)

Dodatna oznaka TARIC

Extra, A (2)

Severne kozice

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

5 010

F321

1 092

2

F318

1 757

2.   Referenčne cene za ribiške proizvode iz člena 29(3)(d) Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000:

Proizvod

Dodatna oznaka TARIC

Oblika ponudbe

Referenčna cena

(EUR/tono)

1.   

Rrdeči okuni

 

 

Cela:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

z glavo ali brez glave

960

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Fileti:

 

F412

s kostmi (standardni)

1 953

F413

brez kosti

2 159

F414

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

2 285

2.   

Trska

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Cela, z glavo ali brez glave

1 084

ex 0304 29 29

 

Fileti:

 

F417

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi (standardni)

2 452

F418

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

2 717

F419

posamezni fileti ali ločeni s folijo, s kožo

2 550

F420

posamezni fileti ali ločeni s folijo, brez kože

2 943

F421

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Kosi in drugo meso, razen zmletih kosov

1 463

3.   

Saj

ex 0304 29 31

 

Fileti:

 

F424

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi (standardni)

1 518

F425

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

1 705

F426

posamezni fileti ali ločeni s folijo, s kožo

1 476

F427

posamezni fileti ali ločeni s folijo, brez kože

1 680

F428

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

1 768

ex 0304 99 41

F429

Kosi in drugo meso, razen zmletih kosov

986

4.   

Vahnja

ex 0304 29 33

 

Fileti:

 

F431

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi (standardni)

2 264

F432

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

2 606

F433

posamezni fileti ali ločeni s folijo, s kožo

2 537

F434

posamezni fileti ali ločeni s folijo, brez kože

2 710

F435

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

2 960

5.   

Aljaški polak

 

 

Fileti:

 

ex 0304 29 85

F441

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi (standardni)

1 147

F442

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

1 324

6.   

Sled

 

 

rezine sledu

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

kosi, težji od 80 g

510

F450

kosi, težji od 80 g

464


(1)  Dodatna oznaka, ki jo je treba navesti za vse kategorije razen tiste, ki so izrecno navedene v točkah 1 in 2 Priloge, je „F499: Drugo“.

(2)  Kategorije svežosti, velikosti in oblike ponudbe so določene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št 104/2000.


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/83


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1573/2007

z dne 21. decembra 2007

o določitvi zneska pomoči za prenos in pavšalne pomoči za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2814/2000 z dne 21. decembra 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi dodelitvijo pomoči za prenos za nekatere ribiške proizvode (2) in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 939/2001 z dne 14. maja 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi dodelitvijo pomoči za prenos za nekatere ribiške proizvode (3) in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 104/2000 določa, da se pomoč lahko dodeli za količine nekaterih svežih proizvodov, umaknjenih s trga, ter proizvodov, bodisi predelanih zaradi stabilizacije ter skladiščenih bodisi konzerviranih.

(2)

Namen navedene pomoči je spodbuditi proizvodne organizacije, da predelajo ali konzervirajo proizvode, umaknjene s trga, v izogib njihovemu uničenju.

(3)

Obseg pomoči ne sme biti tolikšen, da bi ogrožal ravnotežje trga zadevnih proizvodov ali izkrivljal konkurenco.

(4)

Obseg pomoči ne sme preseči tehničnih in finančnih stroškov, povezanih s postopki, ki so bistveni za stabilizacijo in skladiščenje, v Skupnosti zabeleženimi v ribolovnem letu pred zadevnim letom.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ribolovno leto 2008 so zneski pomoči za prenos iz člena 23 Uredbe (ES) št. 104/2000 in zneski pavšalne pomoči iz člena 24(4) navedene uredbe določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1759/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 3).

(2)  UL L 326, 22.12.2000, str. 34.

(3)  UL L 132, 15.5.2001, str. 10.


PRILOGA

1.

Znesek pomoči za prenos za proizvode iz Priloge I(A) in (B) ter za morske liste (Solea spp.) iz Priloge I(C) k Uredbi (ES) št. 104/2000

Načini predelave iz člena 23 Uredbe (ES) št. 104/2000

Pomoč

(EUR/tono)

1

2

I.

Zamrzovanje in skladiščenje celih proizvodov, brez drobovja, z glavo, ali razrezanih proizvodov

 

Sardele vrste Sardina pilchardus

345

Druge vrste

280

II.

Filetiranje, zamrzovanje in skladiščenje

375

III.

Soljenje in/ali sušenje in skladiščenje celih proizvodov, brez drobovja, z glavo, ali razrezanih ali filetiranih proizvodov

270

IV.

Mariniranje in skladiščenje

250

2.

Znesek pomoči za prenos za druge proizvode iz Priloge I(C) k Uredbi (ES) št. 104/2000

Načini predelave in/ali konzerviranja iz člena 23 Uredbe (ES) št. 104/2000

Proizvodi

Pomoč

(EUR/tono)

1

2

3

I.

Zamrzovanje in skladiščenje

škamp

(Nephrops norvegicus)

310

repki škampa

(Nephrops norvegicus)

235

II.

Odstranjevanje glav, zamrzovanje in skladiščenje

škamp

(Nephrops norvegicus)

285

III.

Kuhanje, zamrzovanje in skladiščenje

škamp

(Nephrops norvegicus)

310

velika rakovica

(Cancer pagurus)

235

IV.

Pasterizacija in skladiščenje

velika rakovica

(Cancer pagurus)

375

V.

Shranjevanje živih živali v fiksnih bazenih ali kletkah

velika rakovica

(Cancer pagurus)

210

3.

Znesek pavšalne pomoči za proizvode iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 104/2000

Načini predelave

Pomoč

(EUR/tono)

I.

Zamrzovanje in skladiščenje celih proizvodov, brez drobovja, z glavo, ali razrezanih proizvodov

280

II.

Filetiranje, zamrzovanje in skladiščenje

375


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/85


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1574/2007

z dne 21. decembra 2007

o določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje določenih ribiških proizvodov za ribolovno leto 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2813/2000 z dne 21. decembra 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi z dodelitvijo pomoči za zasebno skladiščenje za določene ribiške proizvode (2) in zlasti člena 1 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pomoč ne sme presegati vsote tehničnih in finančnih stroškov, ki so bili zabeleženi v Skupnosti med ribolovnim letom pred zadevnim letom.

(2)

Za zaviranje dolgoročnega skladiščenja, za skrajšanje plačilnih rokov in zmanjšanje bremena nadzora bi morala biti pomoč za zasebno skladiščenje izplačana v enem samem obroku.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ribolovno leto 2008 je znesek pomoči za zasebno skladiščenje iz člena 25 Uredbe (ES) št. 104/2000 za proizvode iz Priloge II k Uredbi naslednji:

Prvi mesec: 210 EUR na tono

Drugi mesec: 0 EUR na tono.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1759/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 3).

(2)  UL L 326, 22.12.2000, str. 30.


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/86


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1575/2007

z dne 21. decembra 2007

o določitvi standardnih vrednosti, ki jih je treba uporabiti pri izračunavanju finančnih nadomestil in pripadajočih predplačil, v zvezi z ribiškimi proizvodi, umaknjenimi s trga v ribolovnem letu 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1) in zlasti člena 21(5) in (8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 104/2000 določa finančna nadomestila, ki jih je treba plačati organizacijam proizvajalcev, ki pod določenimi pogoji s trga umaknejo proizvode iz Priloge I(A) in (B) k navedeni uredbi. Znesek takšnega finančnega nadomestila za proizvode, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, je treba zmanjšati za standardne vrednosti.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 2493/2001 z dne 19. decembra 2001 o namenski uporabi nekaterih ribiških proizvodov, ki so bili umaknjeni s trga (2) podrobno opredeljuje načine namenske uporabe proizvodov, umaknjenih s trga. Vrednost takšnih proizvodov je treba določiti pri standardni ravni posameznih načinov namenske uporabe in pri tem upoštevati povprečne prihodke, ki se jih lahko pridobi s takšno namensko uporabo v različnih državah članicah.

(3)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 2509/2000 z dne 15. novembra 2000 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Direktive Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi s finančnimi nadomestili za umik nekaterih ribiških proizvodov (3) posebni predpisi zagotavljajo, da mora organizacija proizvajalcev ali eden od njenih članov, ki da svoje proizvode v prodajo v državi članici, ki ni država, kjer ima sedež, o tem obvestiti organ, odgovoren za dodeljevanje finančnih nadomestil. Ta organ je v državi članici, kjer ima organizacija proizvajalcev sedež. Standardna vrednost, ki se odšteje, mora zato biti vrednost, ki se uporablja v tej državi članici.

(4)

Enako metodo izračunavanja je treba uporabiti za predplačila finančnih nadomestil, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 2509/2000.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne vrednosti za ribolovno leto 2008, ki jih je treba uporabiti pri izračunavanju finančnih nadomestil in pripadajočih predplačil za ribiške proizvode, ki so jih organizacije proizvajalcev umaknile s trga in ki niso bili namenjeni za prehrano ljudi, iz člena 21(5) Uredbe (ES) št. 104/2000, so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Standardna vrednost, ki jo je treba odšteti od finančnih nadomestil in pripadajočih predplačil, se uporablja v državi članici, v kateri ima organizacija proizvajalcev sedež.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1759/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 3).

(2)  UL L 337, 20.12.2001, str. 20.

(3)  UL L 289, 16.11.2000, str. 11.


PRILOGA

Standardne vrednosti

Uporaba proizvodov, umaknjenih s trga

EUR/tono

1.

Uporaba po predelavi v moko (krma za živali):

 

(a)

Sled vrste Clupea harengus in skuša vrst Scomber scombrus in Scomber japonicus:

 

Danska in Švedska

55

Združeno kraljestvo

50

druge države članice

17

Francija

2

(b)

Kozice vrste Crangon crangon in severne kozice (Pandalus borealis):

 

Danska in Švedska

0

druge države članice

10

(c)

Drugi proizvodi:

 

Danska

40

Švedska, Portugalska in Irska

20

Združeno kraljestvo

28

druge države članice

1

2.

Uporabiti sveže ali konzervirane (krma za živali)

 

(a)

Sardele vrste Sardina pilchardus in sardoni (Engraulis spp.):

 

vse države članice

8

(b)

Drugi proizvodi:

 

Švedska

0

Francija

50

druge države članice

30

3.

Namenjeni za vabo

 

Francija

60

druge države članice

20

4.

Niso namenjeni za krmljenje živali

0


22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/89


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1576/2007

z dne 21. decembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 92/2005 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 glede načinov odstranjevanja oziroma uporabe živalskih stranskih proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (1), in zlasti člena 4(2)(e), člena 5(2)(g) in člena 6(2)(i) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 92/2005 z dne 19. januarja 2005 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 glede načinov odstranjevanja oziroma uporabe živalskih stranskih proizvodov in spremembi Priloge VI glede predelave v bioplin in predelave topljenih maščob (2) določa izvedbena pravila za nekatere alternativne metode odstranjevanja ali uporabe živalskih stranskih proizvodov („alternativne metode“).

(2)

Zlasti člen 4 Uredbe (ES) št. 92/2005 zahteva označevanje nekaterih snovi, ki nastajajo pri uporabi alternativnih metod, in določa dovoljene končne uporabe takih snovi. Uredba (ES) št. 1774/2002, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1432/2007 (3), določa usklajena pravila za označevanje stranskih živalskih proizvodov, kar prispeva k pravilni identifikaciji ter izboljšuje sledljivost stranskih živalskih proizvodov. Sklic na Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1774/2002 iz člena 4(1) Uredbe (ES) št. 92/2005 je treba ustrezno spremeniti.

(3)

Na podlagi mnenja Znanstvenega odbora za biološka tveganja Evropske agencije za varno hrano o „Postopku biodizla, kot metodi za odstranjevanje snovi kategorije 1 živalskih stranskih proizvodov (ŽSP)“, ki je bilo sprejeto 2. junija 2004 (4), je primerno dovoliti dodatne končne uporabe snovi kategorije 1, kategorije 2 in kategorije 3, v skladu s splošnimi načeli iz Uredbe (ES) št. 1774/2002. Dovoliti je tudi treba sežiganje biodizla, proizvedenega v skladu s Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 92/2005, v nepremičnih ali premičnih motorjih.

(4)

Zlasti je treba dovoliti odlagališča za snovi, ki nastanejo pri predelavi snovi kategorije 1 na mestih, za katere je bilo izdano dovoljenje v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (5).

(5)

Člen 5 Uredbe (ES) št. 92/2005 določa nekatere posebne ukrepe nadzora, ki jih je treba izvajati v prvih dveh letih izvajanja nekaterih alternativnih metod v posamezni državi članici. Zahteve v zvezi s temi ukrepi nadzora morajo upoštevati izkušnje s praktično uporabo postopka, razvitega v drugi državi članici, in morajo biti prilagojene cilju zagotavljanja visoke stopnje varstva javnega zdravja in zdravja živali. Za določitev in nadzor poskusnega obrata za prvo uporabo alternativne metode v vsaki zadevni državi članici je zato treba uporabiti poenostavljene pogoje.

(6)

Testi, ki jih je treba opraviti v začetni fazi izvajanja alternativne metode, morajo temeljiti na testih, ki jih je za oceno posamezne alternativne metode opravil ustrezni znanstveni organ.

(7)

Rezultate dodatnega nadzora v posamezni državi članici je treba dati na voljo drugim državam članicam, da ocenijo nove možnosti uporabe ene od zadevnih alternativnih metod na svojih ozemljih. Informacije je treba poslati na kontaktne točke za alternativne metode, navedene na seznamu, ki ga Komisija objavi v elektronski obliki.

(8)

Uredbo (ES) št. 92/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 92/2005 se spremeni:

1.

V členu 4 se odstavki 1, 2 in 3 nadomestijo z naslednjim:

„1.   Snovi, pridobljene s predelavo snovi kategorije 1 in 2, razen biodizla, proizvedenega v skladu s Prilogo IV, se trajno označijo v skladu s točkami 10 do 13 Poglavja I Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

2.   Snovi, pridobljene v obdelavi snovi kategorije 1, se odstranijo z vsaj eno od naslednjih metod:

(a)

s sežiganjem ali sosežiganjem v skladu z določbami Direktive 2000/76/ES;

(b)

z zakopavanjem na odlagališču za odpadke, za katerega je bilo izdano dovoljenje v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES;

(c)

z nadaljnjo predelavo v obratu za proizvodnjo bioplina in z odstranjevanjem presnovnih ostankov, kot je predvideno v točkah (a) ali (b), ali

(d)

v primeru biodizla, proizvedenega v skladu s Prilogo IV, z zgorevanjem kot goriva.

3.   Snovi, pridobljene v obdelavi snovi kategorij 2 in 3, se:

(a)

odstranijo kot je določeno v odstavku 2(a) ali (b);

(b)

nadalje predelajo v derivate maščobe za uporabo, navedeno v členu 5(2)(b)(ii) Uredbe (ES) št. 1774/2002, brez predhodne uporabe metod predelave 1 do 5;

(c)

neposredno uporabijo, predelajo ali odstranijo, kot je predvideno v členu 5(2)(c)(i), (ii) in (iii) Uredbe (ES) št. 1774/2002, brez predhodne uporabe metode predelave 1;

(d)

v primeru snovi, razen biodizla, pridobljenih iz proizvodnje biodizla, kot je opredeljeno v Prilogi IV, uporabijo za proizvodnjo tehničnih izdelkov; ali

(e)

v primeru biodizla, proizvedenega v skladu s Prilogo IV, uporabijo kot je določeno v odstavku 2(d).“

2.

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Dodatni nadzor nad začetnim izvajanjem

1.   Naslednje določbe se uporabljajo prvi dve leti izvajanja naslednjih postopkov za obdelavo snovi kategorije 1:

(a)

alkalne hidrolize, kot je opredeljena v Prilogi I;

(b)

visokotlačna hidroliza v bioplin, kot je opredeljena v Prilogi III;

(c)

proizvodni postopek biodizla, kot je opredeljen v Prilogi IV.

2.   Upravljavec ali izvajalec postopka določi obrat v vsaj eni državi članici, kjer bodo vsaj enkrat letno opravljeni testi za ponovno potrditev učinkovitosti postopka ob upoštevanju zdravja živali in javnega zdravja.

3.   Pristojni organ države članice iz odstavka 2 zagotovi, da:

(a)

se v obratu opravijo ustrezni testi snovi, ki nastanejo v raznih fazah obdelave, kot so tekoči ali trdni ostanki, in vseh plinov, ki nastanejo med postopkom;

(b)

uradni nadzor obrata zajema tudi mesečne preglede obrata in preverjanje uporabljenih parametrov in pogojev predelave; ter

(c)

so rezultati opravljenega uradnega nadzora na voljo drugim državam članicam.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije