ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 325

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
11. december 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1450/2007 z dne 10. decembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1452/2007 z dne 7. decembra 2007 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

66

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1453/2007 z dne 10. decembra 2007 o določitvi standardnega plačila za vsako poročilo s kmetijskega gospodarstva za obračunsko leto 2008 v okviru mreže računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev

68

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1454/2007 z dne 10. decembra 2007 o določitvi skupnih pravil za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode

69

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1455/2007 z dne 10. decembra 2007 o odprtju nekaterih uvoznih kvot Skupnosti za riž s poreklom iz Egipta

74

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1456/2007 z dne 10. decembra 2007 o spremembi uredb (ES) št. 2058/96, (ES) št. 2375/2002, (ES) št. 2377/2002, (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 955/2005, (ES) št. 969/2006 in (ES) št. 1964/2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za uvoz riža in žit

76

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1457/2007 z dne 10. decembra 2007 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

81

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/810/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 19. novembra 2007 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic, Protokola k sporazumu o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino glede sodelovanja Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic Sporazuma zaradi njunega pristopa k Evropski uniji

83

Protokol k sporazumu o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino glede sodelovanja Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic zaradi njunega pristopa k Evropski uniji

84

 

 

Konferenca predstavnikov vlad držav članic

 

 

2007/811/ES, Euratom

 

*

Sklep predstavnikov vlad držav članic z dne 5. decembra 2007 o imenovanju sodnika Sodišča Evropskih skupnosti

89

 

 

Komisija

 

 

2007/812/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 28. novembra 2007 o dodelitvi treh dodatnih dni na morju Nizozemski zaradi programa okrepljenega opazovanja v skladu s Prilogo IIA k Uredbi Sveta (ES) št. 41/2007 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5711)

90

 

 

2007/813/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 28. novembra 2007 o dodelitvi dodatnih dni na morju Španiji v razdelkih ICES VIIIc in IXa z izjemo Cadiškega zaliva (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5719)

92

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

11.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1450/2007

z dne 10. decembra 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. decembra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 10. decembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

181,8

MA

71,9

SY

68,2

TR

101,5

ZZ

105,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

86,6

ZZ

111,8

0709 90 70

JO

149,8

MA

59,6

TR

104,0

ZZ

104,5

0805 10 20

AR

21,9

AU

10,4

BR

25,6

SZ

31,4

TR

51,4

ZA

40,4

ZW

26,4

ZZ

29,6

0805 20 10

MA

77,7

ZZ

77,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

75,3

UY

95,3

ZZ

66,2

0805 50 10

EG

90,7

TR

105,2

ZA

65,9

ZZ

87,3

0808 10 80

AR

79,2

CL

86,0

CN

70,1

MK

33,9

US

77,9

ZA

82,4

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,4

CN

45,8

TR

145,7

US

107,8

ZZ

92,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


11.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1451/2007

z dne 4. decembra 2007

o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti njenega člena 16(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 98/8/ES lahko države članice dovolijo, da se dajo na trg le biocidni pripravki, ki vsebujejo aktivne snovi, navedene v prilogi I, IA ali IB k navedeni direktivi. Vendar pa v skladu s prehodnimi ukrepi, zagotovljenimi v členu 16(1) Direktive 98/8/ES, države članice lahko dovolijo, da se dajo v promet biocidni pripravki, ki vsebujejo aktivne snovi, ki niso navedene v prilogi I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES in so že bile v prometu 14. maja 2000, v nadaljnjem besedilu „obstoječe aktivne snovi“. V skladu z odstavkom 2 navedenega člena je treba izvesti desetletni delovni program za pregled vseh obstoječih aktivnih snovi. Namen tega delovnega programa je bil identificirati obstoječe aktivne snovi in določiti tiste, ki jih je treba oceniti v programu pregledovanja zaradi možne vključitve v prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES.

(2)

Začetna faza programa je bila določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1896/2000 z dne 7. septembra 2000 o prvi fazi programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o biocidnih pripravkih (2).

(3)

Po Uredbi (ES) št. 1896/2000 je bilo treba identificirati obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih pripravkih, tiste pa, ki jih je bilo treba oceniti zaradi možne vključitve v prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES v enem ali več vrstah pripravkov, je bilo treba prijaviti najpozneje do 28. marca 2002.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 2032/2003 z dne 4. novembra 2003 o drugi fazi desetletnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dajanjem biocidnih pripravkov v promet ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1896/2000 (3) je uvedla seznam obstoječih aktivnih snovi. Ta seznam je zajemal aktivne snovi, ki so bile identificirane skladno s členom 3(1) ali členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1896/2000 ali za katere so bili v prijavi predloženi enakovredni podatki v skladu s členom 4(1) te uredbe.

(5)

Uredba (ES) št. 2032/2003 je v Prilogi II navedla tudi izčrpen seznam obstoječih aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti v programu pregledovanja. Ta seznam je zajemal aktivne snovi, za katere je bila sprejeta vsaj ena prijava v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 1896/2000 ali za katero je država članica izrazila zanimanje v skladu s členom 5(3) te uredbe. Na seznamu so navedene tudi zadevne vrste proizvodov.

(6)

Uredba (ES) št. 2032/2003 je dovolila, da se nekaj aktivnih snovi ali kombinacij snovi/vrst proizvodov, ki jih prvotno ni urejal program pregledovanja, oceni pod istimi pogoji kot aktivne snovi, ocenjene v programu pregledovanja, če so zainteresirani gospodarski subjekti predložili popolne dosjeje pred 1. marcem 2006.

(7)

1. september 2006 je bil v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 2032/2003 določen kot datum, na katerega je treba proizvode, ki vsebujejo aktivne snovi, ki niso bile ocenjene v programu pregledovanja, vzeti iz prometa.

(8)

Člen 4(3) Uredbe (ES) št. 2032/2003 je določil, da se za obstoječe aktivne snovi, ki jih niso identificirale osebe, ki so jih uporabljale v biocidnih pripravkih, šteje, da niso bile dane v promet za biocidne namene pred 14. majem 2000. Vendar pa ta izenačitev z novimi aktivnimi snovmi ne pomeni, da so nezakonito neidentificirane obstoječe aktivne snovi upravičene do začasnega dovoljenja ali do daljšega obdobja za varstvo podatkov, ki je namenjeno dejansko novim aktivnim snovem. K navedeni določbi je zato treba dodati pojasnilo v tem smislu.

(9)

Uredba (ES) št. 2032/2003 je uvedla možnost, da države članice zaprosijo za odstopanje za biocidne pripravke, ki vsebujejo identificirane obstoječe aktivne snovi, ki niso ocenjene v programu pregledovanja in za katere države članice trdijo, da so nujno potrebne zaradi zdravstvenih in varnostnih razlogov ali zaradi varovanja kulturne dediščine ali da so odločilnega pomena za delovanje družbe v odsotnosti tehnično in ekonomsko izvedljivih drugih možnosti ali nadomestkov, ki so sprejemljivi z okoljskega ali zdravstvenega vidika. Tako odstopanje se odobri državam članicam prosilkam samo, če so zahteve upravičene, če nadaljnja uporaba ne vzbuja pomislekov za zdravje ljudi in za okolje in če si, kjer je to primerno, prizadevajo najti tudi druge možnosti. Primerno je, da se še naprej dovoli državam članicam zaprositi za tovrstno odstopanje, vključno za aktivno snov, za katero je bilo odločeno, da se ne vključi v prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES. Ker se program pregledovanja iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES izvaja le do 14. maja 2010, se tovrstna odstopanja ne smejo nadaljevati po tem datumu.

(10)

Nekatere snovi ali pripravki, ki jih običajno uživajo ljudje ali živali, se lahko uporabljajo tudi kot atraktanti ali repelenti škodljivih organizmov. Za te snovi splošno velja, da se zdijo zahteve glede dovoljenja in registracije iz Direktive 98/8/ES neupravičene in da bi jih bilo treba izrecno izključiti z njenega področja uporabe. Ker bo revizija Direktive 98/8/ES zahtevala veliko časa, v katerem bo morda sposobnost preživetja teh izdelkov na trgu nepopravljivo prizadeta, je primerno preložiti izločitev teh izdelkov iz prometa do 14. maja 2010.

(11)

Država članica, ki je izrazila zanimanje za uvedbo pregleda določene aktivne snovi, ne sme biti država članica poročevalka za navedeno snov.

(12)

Da bi se izognili podvajanju dela in zlasti da bi zmanjšali poskuse na vretenčarjih, bi morale biti zahteve v zvezi s pripravo in predložitvijo popolnih dosjejev take, da spodbujajo tiste, katerih prijave so bile sprejete, v nadaljnjem besedilu „udeležence“, da delujejo skupaj, zlasti s predložitvijo skupnih dosjejev. Država članica poročevalka bi morala imeti možnost, da zagotovi navedbo vsakršnega poskusa, ki vključuje vretenčarje in je bil opravljen v zvezi s prijavljenimi obstoječimi aktivnimi snovmi, razen kadar gre za zaupne navedbe po členu 19 Direktive 98/8/ES. Da bi lahko pridobili izkušnje glede primernosti zahtevanih podatkov in zagotovili izvedbo pregleda aktivnih snovi, ki bi bil stroškovno učinkovit, je treba udeležence tudi spodbuditi, da predložijo podatke o stroških sestave dosjejev in o potrebi po opravljanju poskusov na vretenčarjih.

(13)

Da bi se izognili zaostankom in da bi razrešili negotovosti v zvezi z zahtevanimi podatki, bi morali udeleženci čim prej začeti razpravo z državami članicami poročevalkami. Prosilci, ki niso udeleženci in želijo v skladu s členom 11 Direktive 98/8/ES zaprositi za vključitev kombinacije aktivnih snovi/vrst pripravkov, ocenjene v programu pregledovanja, v prilogo I, IA ali IB k navedeni direktivi, ne smejo predložiti popolnih dosjejev pred ali za udeleženci, da s tem ne bi motili tekočega poteka programa pregledovanja ali oškodovali udeležencev.

(14)

Opredeliti je treba zahteve v zvezi z vsebino in obliko dosjejev ter številom dosjejev, ki jih je treba predložiti.

(15)

Predvideti je treba primere, v katerih se udeležencu pridruži proizvajalec, formulator ali združenje in v katerih udeleženec odstopi iz programa pregledovanja.

(16)

Proizvajalci, formulatorji in združenja bi morali imeti možnost, da v določenih rokih prevzamejo vlogo udeleženca pri kombinaciji obstoječih aktivnih snovi/vrst pripravkov, v zvezi s katero so se vsi udeleženci umaknili ali noben od dosjejev ne izpolnjuje zahtev. Ob upoštevanju istih rokov bi morale države članice v nekaterih okoliščinah imeti tudi možnost, da izrazijo zanimanje in da ravnajo kot udeleženci pri vključitvi take kombinacije v prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES.

(17)

Da se prepreči zloraba možnosti, da aktivna snov ostane v prometu, medtem ko jo ocenjujejo v programu pregledovanja, bi smela druga oseba ali država članica le enkrat prevzeti vlogo udeleženca v zvezi z dano kombinacijo aktivnih snovi/vrst pripravkov. Iz istega razloga bi morala oseba ali država članica, ki prevzame vlogo udeleženca, v določenem roku predložiti dokaze o tem, da začenja sestavljati popoln dosje.

(18)

Določiti je treba roke, v katerih bi morale države članice poročevalke preveriti popolnost dosjejev. V izjemnih okoliščinah bi morale imeti države članice poročevalke možnost, da določijo nov končni rok za predložitev delov dosjejev, zlasti če je udeleženec dokazal, da je bilo nemogoče predložiti podatke pravočasno, ali da bi razrešili negotovosti glede zahtevanih podatkov, ki še ostajajo kljub predhodnim razpravam med udeležencem in državo članico poročevalko.

(19)

Država članica poročevalka bi morala proučiti in oceniti dosje za vsako obstoječo aktivno snov ter Komisiji in drugim državam članicam predložiti izsledke v obliki poročila pristojnega organa in priporočilo glede odločitve, ki jo je treba sprejeti v zvezi z zadevno aktivno snovjo. Da ne bi po nepotrebnem podaljšali odločanja, bi morala država članica poročevalka hkrati pazljivo preučiti potrebo po dodatnih študijah. Zaradi istega razloga bi morale države članice poročevalke le pod določenimi pogoji upoštevati podatke, ki so bili predloženi po sprejetju dosjeja.

(20)

Države članice bi morale preučiti poročila pristojnega organa, še preden so poročila o oceni izročena Stalnemu odboru za biocidne pripravke.

(21)

Kadar kljub priporočilu za vključitev aktivne snovi v prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES še vedno ostajajo pomisleki iz člena 10(5) navedene direktive, bi morala imeti Komisija možnost, da ne glede na člen 12 navedene direktive upošteva dokončno oceno drugih obstoječih aktivnih snovi z enako uporabo. Države članice poročevalke bi morale imeti možnost, da posodobijo poročila pristojnih organov, kadar je to potrebno.

(22)

Za lažji dostop do podatkov bi bilo treba na podlagi poročil, ki jih predložijo pristojni organi držav članic, pripraviti poročila o oceni, za katera bi morala veljati ista pravila glede dostopa do podatkov kakor za poročila pristojnih organov. Poročila o oceni bi morala izhajati iz prvotnega poročila pristojnega organa, kakor je bilo spremenjeno glede na vse dokumente, opombe in podatke, ki so bili upoštevani med procesom ocenjevanja.

(23)

Zaradi uporabe drugih aktov Skupnosti bi morala obstajati možnost za začasno ukinitev postopkov, predvidenih s to uredbo, zlasti v zvezi z Direktivo Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri dajanju v promet in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (4), ter po 1. juniju 2009 v zvezi z naslovom VIII in Prilogo XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

(24)

Nekaj kombinacij aktivnih snovi/vrst pripravkov so dodelili drugim državam članicam poročevalkam, da bi program pregledovanja potekal čim bolj učinkovito. Priloga II k tej uredbi bi morala upoštevati te spremembe.

(25)

Uredba (ES) št. 2032/2003 je bila večkrat spremenjena (5), da bi upoštevala pristop novih držav članic in izkušnje iz dosedanjega izvajanja programa pregledovanja, zlasti da bi upoštevala nevključitev več aktivnih snovi v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES, bodisi ker zahtevani podatki niso bili predloženi v predpisanem roku ali ker zahteve člena 10 navedene direktive niso bile izpolnjene. Ta praksa nenehnega posodabljanja Uredbe (ES) št. 2032/2003, da bi sledili razvoju programa pregledovanja, se je pokazala za neučinkovito in zamudno; poleg tega bi lahko povzročila zmedo pri interesnih skupinah glede pravil, ki se uporabljajo, in glede aktivnih snovi, ki se trenutno pregledujejo. Zaradi jasnosti je zato primernejše razveljaviti in nadomestiti Uredbo (ES) št. 2032/2003 z novim poenostavljenim aktom, ki bo določil pravila za program pregledovanja, ter da Komisija sprejme ločene akte za prihodnje odločbe o nevključitvi.

(26)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa podrobna pravila za izvajanje delovnega programa za sistematično ocenjevanje vseh aktivnih snovi, ki so bile 14. maja 2000 že v prometu kot aktivne snovi v biocidnih pripravkih iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES, v nadaljnjem besedilu „program pregledovanja“.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve iz člena 2 Direktive 98/8/ES in člena 2 Uredbe (ES) št. 1896/2000.

„Udeleženec“ je proizvajalec, formulator ali združenje, ki je predložilo prijavo, ki jo je sprejela Komisija v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 1896/2000, ali državo članico, ki je izrazila zanimanje v skladu s členom 5(3) navedene uredbe.

Člen 3

Obstoječe aktivne snovi

1.   Seznam aktivnih snovi, ki so bile identificirane kot dosegljive na trgu pred 14. majem 2000 kot aktivne snovi biocidnih pripravkov za druge namene, kot so navedeni v členu 2(2)(c) in (d) Direktive 98/8/ES, je naveden v Prilogi I.

2.   Izčrpen seznam obstoječih aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti v programu pregledovanja, je naveden v Prilogi II.

Seznam vključuje naslednje aktivne snovi:

(a)

obstoječe aktivne snovi, prijavljene v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 1896/2000 ali členom 4(2) Uredbe (ES) št. 1687/2002 (6);

(b)

obstoječe aktivne snovi, ki niso bile prijavljene, a za katere je država članica izrazila zanimanje, da podpre njihovo vključitev v prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES;

(c)

obstoječe aktivne snovi, ki niso bile prijavljene, a za katere je bil do 1. marca 2006 eni od držav članic predložen dosje, ki je izpolnjeval zahteve iz Priloge III k tej uredbi in je bil sprejet kot popoln.

Seznam za vsako vključeno obstoječo aktivno snov opredeli vrste pripravkov, v katerih se snov oceni v programu pregledovanja, ter imenuje državo članico poročevalko, ki opravi ocene.

Člen 4

Nevključitev

1.   Ne glede na člena 5 in 6 te uredbe ter na odstavek 2 tega člena se biocidni pripravki, ki vsebujejo aktivne snovi, ki niso navedene v Prilogi II k tej uredbi ali v prilogi I ali IA k Direktivi 98/8/ES, ne smejo več dajati v promet.

V primeru aktivne snovi iz Priloge II k tej uredbi se prvi pododstavek uporablja za navedeno snov tudi v zvezi s katero koli vrsto pripravka, ki je ni v navedeni prilogi.

2.   Biocidni pripravki, ki vsebujejo aktivne snovi, navedene v Prilogi II k tej uredbi, za katere je bila sprejeta odločitev, da se navedene aktivne snovi za nekatere ali vse njihove prijavljene vrste pripravkov ne vključijo v prilogo I ali IA k Direktivi 98/8/ES, se ne smejo več dajati v promet za zadevne vrste pripravkov, pri čemer začne ta ukrep veljati 12 mesecev po objavi, razen če je v navedeni odločitvi določeno drugače.

3.   Brez poseganja v člen 12(1)(b) in člen 15(2) Direktive 98/8/ES se od dneva začetka veljavnosti te uredbe za katero koli aktivno snov, ki ni navedena v Prilogi I, šteje, da ni bila dana v promet za biocidne namene pred 14. majem 2000.

Člen 5

Odstopanje za uporabo bistvenega pomena

1.   Države članice lahko zaprosijo Komisijo za odstopanje od člena 4(1), če menijo, da jim je aktivna snov nujno potrebna zaradi zdravstvenih in varnostnih razlogov ali zaradi varovanja kulturne dediščine ali da je odločilnega pomena za delovanje družbe v odsotnosti tehnično in ekonomsko izvedljivih drugih možnosti ali nadomestkov, ki so sprejemljivi z okoljskega ali zdravstvenega vidika.

Zahtevam se priloži dokument, ki navaja razloge in utemeljitve.

2.   Zahteve iz odstavka 1 Komisija pošlje drugim državam članicam, javnosti pa so na voljo prek elektronskih sredstev.

Države članice ali katera koli oseba lahko v 60 dneh po prejemu zahteve predloži pisne pripombe Komisiji.

3.   Ob upoštevanju prejetih pripomb lahko Komisija odobri odstopanje od člena 4(1) in dovoli, da se da snov v promet v državah članicah prosilkah najdlje do 14. maja 2010, če države članice:

(a)

zagotovijo, da je nadaljnja uporaba mogoča samo, če se pripravki, ki vsebujejo to snov, odobrijo za predvideno uporabo bistvenega namena;

(b)

sklenejo, da je ob upoštevanju vseh dosegljivih podatkov smiselno predpostaviti, da nadaljnja uporaba nima nikakršnih nesprejemljivih učinkov na zdravje ljudi ali živali ali na okolje;

(c)

ob odobritvi dovoljenja uvedejo vse primerne ukrepe za zmanjšanje tveganja;

(d)

zagotovijo, da se tovrstni dovoljeni biocidni pripravki, ki so ostali v prometu po 1. septembru 2006, ponovno označijo v skladu s pogoji za uporabo, ki so jih določile države članice v skladu s tem odstavkom; in

(e)

zagotovijo, kjer je to potrebno, da si imetniki dovoljenj ali zadevne države članice prizadevajo najti tudi druge možnosti za tovrstne uporabe ali da v skladu s postopkom, določenim v členu 11 Direktive 98/8/ES, pripravljajo dosje, ki ga bodo predložile najpozneje 14. maja 2008.

4.   Zadevne države članice vsako leto obvestijo Komisijo o uporabi odstavka 3 in zlasti o ukrepih, sprejetih v skladu s točko (e).

5.   Države članice lahko kadar koli ponovno ocenijo dovoljenja za biocidne pripravke, za katere je bilo podaljšano obdobje dajanja v promet v skladu z odstavkom 3. Kadar obstaja razlog za domnevo, da kateri koli od pogojev, navedenih v točkah (a) do (e) tega odstavka, ni več izpolnjen, zadevna država članica brez neutemeljenega odlašanja prevzame ukrepe za njegovo izpolnitev, če pa to ni mogoče, prekliče dovoljenja za zadevne biocidne pripravke.

Člen 6

Hrana za ljudi in živali

Z odstopanjem od člena 4(1) lahko države članice najdlje do 14. maja 2010 dovolijo dajanje v promet aktivnih snovi, ki so sestavljene izključno iz hrane za ljudi ali živali in so namenjene za uporabo kot repelenti ali atraktanti vrste pripravkov 19.

Za namene tega odstopanja je „hrana ali krma“ vsakršna užitna snov ali proizvod rastlinskega ali živalskega izvora, bodisi predelana, delno predelana ali nepredelana, ki je namenjena ali za katero je razumno domnevati, da jo bodo uživali ljudje ali živali; v ta razred niso vključeni izvlečki ali posamezne snovi, ki izhajajo iz hrane ali krme.

Člen 7

Ocenjevanje obstoječih aktivnih snovi v programu pregledovanja

1.   Pregled aktivne snovi iz Priloge II v zvezi z dano vrsto pripravka opravi država članica poročevalka, imenovana v ta namen, na podlagi popolnega dosjeja za to kombinacijo snovi/vrst pripravkov, pod pogojem:

(a)

da dosje izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi III k tej uredbi;

(b)

da se popoln dosje za zadevno vrsto pripravka predloži v roku iz člena 9 te uredbe skupaj s povzetkom dosjeja iz člena 11(1)(b) Direktive 98/8/ES, ki je opredeljen v Prilogi III k tej uredbi.

Aktivna snov, navedena v Prilogi II k tej uredbi, se pregleda izključno za vrste pripravkov iz Priloge.

Ocenjevanje dosjejev za kombinacije aktivnih snovi/vrst pripravkov iz člena 3(2)(c), razen vrst pripravkov 8 in 14, se začne istočasno kot ocenjevanje dosjejev za aktivne snovi v istih vrstah pripravkov.

2.   Država članica, ki je izrazila zanimanje, da podpre vključitev aktivne snovi v prilogo I, IA ali IB k Direktivi, ne sme biti imenovana za državo članico poročevalko v zvezi z navedeno snovjo.

3.   Tudi druge osebe, ki niso udeleženci, lahko ne glede na člene 10, 11 in 12 te uredbe v skladu s členom 11 Direktive 98/8/ES zaprosijo, da se v prilogo I, IA ali IB k navedeni direktivi vključi kombinacija obstoječih aktivnih snovi/vrst pripravkov, ki je navedena v Prilogi II k tej uredbi. V takem primeru te osebe za to kombinacijo snovi/vrst pripravkov predložijo popoln dosje v roku iz člena 9.

Člen 8

Priprave popolnega dosjeja

1.   Za pripravo popolnega dosjeja se naredi vse, kar je razumno mogoče, da se med drugim izogne podvojitvi poskusov na vretenčarjih, in, kadar je to primerno, pripravi skupen popolni dosje.

2.   Pred začetkom sestave popolnega dosjeja udeleženec:

(a)

obvesti državo članico poročevalko o vseh poskusih na vretenčarjih, ki so že bili opravljeni;

(b)

zaprosi državo članico poročevalko za nasvet o sprejemljivosti utemeljitev za odstop nekaterih študij;

(c)

obvesti državo članico o vsaki nameri za opravljanje nadaljnjih poskusov na vretenčarjih za namene priprave popolnega dosjeja;

(d)

kadar ga država članica poročevalka obvesti, da je drugi udeleženec prijavil svoje načrte za opravljanje istih poskusov, naredi vse, kar je razumno mogoče, da z navedenim udeležencem sodeluje pri opravljanju skupnih poskusov.

Nasvet, ki ga dajo države članice poročevalke v skladu s točko (b) prvega pododstavka, ne določa vnaprej izida glede preverjanja popolnosti po členu 13(1).

3.   Država članica poročevalka lahko zagotovi navedbo vsakršnega poskusa, ki je bil opravljen na vretenčarjih v zvezi z aktivnimi snovmi, navedenimi v Prilogi II k tej uredbi, razen kadar gre za navedbe, ki jih je treba po členu 19 Direktive 98/8/ES obravnavati kakor zaupne. Taka navedba lahko vključuje ime zadevne aktivne snovi, končne izide poskusov in naslov imetnika podatkov.

4.   Kadar je državi članici poročevalki znano, da več kakor eden udeleženec zahteva uvedbo pregleda za določeno aktivno snov, o tem obvesti tiste udeležence.

5.   Udeleženci, ki zahtevajo uvedbo pregleda iste aktivne snovi za iste vrste pripravkov, naredijo vse, kar je razumno mogoče, za predložitev skupnega popolnega dosjeja, ob popolnem upoštevanju pravil Skupnosti o konkurenci.

Kadar v takih okoliščinah skupni dosje ni predložen, mora vsak posamični dosje podrobno navesti prizadevanja, vložena za zagotovitev sodelovanja, in razloge za nesodelovanje.

6.   Podrobnosti o prizadevanjih, ki so bila vložena, da bi se izognili podvojitvi poskusov na vretenčarjih, se navedejo v popolnem dosjeju in v povzetku dosjeja.

7.   Da bi zagotovili podatke o stroških, ki so nastali zaradi vloge za pregled, in o potrebi po opravljanju poskusov na živalih za namene sestavljanja popolnega dosjeja, lahko udeleženci državi članici poročevalki skupaj s popolnim dosjejem predložijo razčlembo stroškov opravljenih dejavnosti in študij.

Država članica poročevalka Komisiji sporoči navedene podatke ob predložitvi poročila pristojnega organa v skladu s členom 14(4).

8.   Podatki o stroških, ki so nastali zaradi sestavljanja popolnega dosjeja, in o poskusih na živalih, opravljenih za navedeni namen, so vključeni v poročilo iz člena 18(5) Direktive 98/8/ES, skupaj z morebitnimi primernimi priporočili v zvezi s spremembami zahtevanih podatkov za zmanjšanje potrebe po opravljanju poskusov na vretenčarjih na čim manjšo raven ter za zagotovitev stroškovne učinkovitosti in proporcionalnosti.

Člen 9

Predložitev popolnih dosjejev

1.   Udeleženec državi članici poročevalki predloži en izvod popolnega dosjeja v papirnati obliki in en izvod v elektronski obliki, razen če država članica poročevalka določi drugače.

V skladu s členom 13(3) udeleženec tudi Komisiji in vsaki od preostalih držav članic predloži po en izvod povzetka dosjeja v papirnati obliki in po en izvod v elektronski obliki. Vendar pa država članica, ki želi prejeti izvode le v elektronski obliki ali pa želi prejeti dodatne izvode, o tem obvesti Komisijo, ki da te podatke na voljo javnosti prek elektronskih sredstev. Če se država članica pozneje odloči drugače, o tem brez neutemeljenega odlašanja obvesti Komisijo, ki nato ustrezno posodobi podatke, ki so dostopni javnosti.

2.   Za obstoječe aktivne snovi iz Priloge II prejmejo pristojni organi države članice poročevalke popolne dosjeje v naslednjih rokih:

(a)

za vrste pripravkov 8 in 14 do 28. marca 2004;

(b)

za vrste pripravkov 16, 18, 19 in 21 od 1. novembra 2005 do 30. aprila 2006;

(c)

za vrste pripravkov 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 13 od 1. februarja 2007 do 31. julija 2007;

(d)

za vrste pripravkov 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 in 23 od 1. maja 2008 do 31. oktobra 2008.

Člen 10

Pridružitev udeležencem in zamenjava udeležencev

Kadar se v skladu z medsebojnim sporazumom proizvajalec, formulator ali združenje pridruži udeležencu ali ga zamenja z namenom predložitve popolnega dosjeja, vse stranke sporazuma o tem skupaj obvestijo Komisijo in državo članico poročevalko ter priložijo morebitno ustrezno izjavo o dostopnosti podatkov.

Komisija ustrezno obvesti vsakega drugega udeleženca, ki zahteva pregled iste aktivne snovi v zvezi z isto vrsto pripravka.

Člen 11

Odstop udeležencev

1.   Kadar udeleženec namerava prekiniti udeležbo v programu pregledovanja, o tem nemudoma pisno obvesti državo članico poročevalko in Komisijo ter navede razloge.

Komisija nato obvesti preostale države članice in vsakega drugega udeleženca, ki zahteva pregled iste aktivne snovi v zvezi z istimi vrstami pripravkov.

2.   Kadar v zvezi z določeno kombinacijo obstoječih aktivnih snovi/vrst pripravkov odstopijo vsi udeleženci, Komisija o tem obvesti države članice in ta podatek objavi elektronsko.

Člen 12

Prevzem vloge udeleženca

1.   V treh mesecih po elektronski objavi podatka iz člena 11(2) lahko proizvajalec, formulator, združenje ali druga oseba obvesti Komisijo o svoji nameri, da prevzame vlogo udeleženca v zvezi s kombinacijo obstoječih aktivnih snovi/vrst pripravkov.

V roku iz prvega pododstavka lahko tudi država članica Komisiji izrazi zanimanje za prevzem vloge udeleženca, da bi podprla vključitev kombinacije obstoječih aktivnih snovi/vrst pripravkov v prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES, kadar gre za vrste uporabe, za katere država članica meni, da so bistvene, zlasti za varovanje zdravja ljudi, varovanje zdravja živali ali varstvo okolja.

2.   V času treh mesecev po obvestilu Komisije oseba ali država članica, ki želi prevzeti vlogo udeleženca, ki je odstopil, zagotovi Komisiji dokaze, da se je začelo delo za pripravo popolnega dosjeja.

3.   Na podlagi dokazov iz odstavka 2 Komisija odloči, ali dovoli zainteresirani osebi ali državi članici, da prevzame vlogo udeleženca, ali ne.

Kadar Komisija dovoli zainteresirani osebi ali državi članici, da prevzame vlogo udeleženca, se lahko po potrebi odloči tudi podaljšati rok za predložitev popolnega dosjeja, določenega v členu 9.

4.   Prevzem vloge udeleženca za dano kombinacijo obstoječih aktivnih snovi/vrst pripravkov se lahko dovoli samo enkrat.

5.   Kadar Komisija ne prejme nobenega odgovora v skladu z odstavkom 1, odloči, da ne bo vključila obstoječe aktivne snovi v prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES v okviru programa pregledovanja za zadevne vrste pripravkov.

Člen 13

Pregled popolnosti dosjejev

1.   V treh mesecih po prejetju dosjeja za določeno kombinacijo obstoječih aktivnih snovi/vrst pripravkov in najpozneje tri mesece po izteku roka iz člena 9(2) te uredbe država članica poročevalka preveri, ali se dosje lahko sprejme kot popoln v skladu s členom 11(1)(b) Direktive 98/8/ES.

Kadar država članica poročevalka začne posvet z drugimi državami članicami in Komisijo v zvezi s sprejemljivostjo dosjeja, se rok lahko podaljša, dokler se posvet ne konča, vendar do največ šest mesecev po prejemu dosjeja.

2.   Država članica poročevalka lahko kot pogoj za upoštevanje dosjeja kot popolnega zahteva, da se v dosje predloži dokaz o celotnem ali delnem predplačilu za dajatve, plačljive po členu 25 Direktive 98/8/ES.

3.   Kadar se dosje šteje kot popoln, država članica poročevalka udeležencu potrdi sprejem dosjeja ter mu dovoli, da v enem mesecu po prejemu potrdila pošlje povzetek dosjeja Komisiji in preostalim državam članicam.

Kadar država članica prejme povzetek dosjeja, za katerega upravičeno meni, da je nepopoln, svoje pomisleke nemudoma sporoči državi članici poročevalki, Komisiji in preostalim državam članicam.

Država članica poročevalka nemudoma začne posvet z navedeno državo članico in Komisijo, da bi proučili izražene pomisleke in razrešili razhajanja mnenj.

4.   V izjemnih okoliščinah lahko država članica poročevalka postavi nov rok za predložitev podatkov, ki jih udeleženec ni mogel pravočasno predložiti zaradi utemeljenih razlogov.

Udeleženec v treh mesecih po obvestilu o novem roku državi članici poročevalki predloži dokaze, da se je delo za zagotovitev manjkajočih podatkov začelo.

Če država članica meni, da je prejela dovolj dokazov, opravi oceno v skladu s členom 14, kakor da je dosje popoln. Sicer se ocena ne začne opravljati, dokler niso predloženi manjkajoči podatki.

5.   Če popoln dosje ni prejet v roku iz člena 9 ali do izteka morebitnega novega roka, določenega v skladu z odstavkom 4, država članica poročevalka o tem obvesti Komisijo in predloži razloge, ki jih je v opravičilo navedel udeleženec.

Država članica poročevalka obvesti Komisijo tudi, kadar udeleženec ne predloži dokazov, zahtevanih v skladu z drugim pododstavkom odstavka 4. V primerih iz prvega in drugega pododstavka ter kadar se noben drug dosje ne nanaša na isto kombinacijo obstoječih snovi/vrst pripravkov, se šteje, da so vsi udeleženci odstopili, ter se smiselno uporabljata člena 11(2) in 12.

Člen 14

Ocena dosjejev, ki jo opravi država članica poročevalka

1.   Država članica poročevalka v primeru dosjeja, za katerega meni, da je popoln, v času 12 mesecev po sprejemu dosjeja opravi oceno v skladu s členom 11(2) Direktive 98/8/ES in o tej oceni pripravi poročilo, v nadaljnjem besedilu „poročilo pristojnega organa“.

Ne glede na člen 12 Direktive 98/8/ES lahko država članica poročevalka prouči druge ustrezne tehnične ali znanstvene podatke v zvezi z lastnostmi aktivnih snovi, metabolitov ali ostankov.

2.   Na zahtevo udeleženca lahko država članica poročevalka upošteva dodatne podatke v zvezi z aktivno snovjo, za katero je bil dosje sprejet kakor popoln, le če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

udeleženec je ob predložitvi dosjeja državo članico poročevalko obvestil, da je priprava dodatnih podatkov v teku;

(b)

dodatni podatki se predložijo najpozneje devet mesecev po sprejetju dosjeja v skladu s členom 13(3);

(c)

dodatni podatki so v primerjavi s tistimi, ki so bili prvotno predloženi, enako ali bolj zanesljivi zaradi uporabe istih ali višjih standardov kakovosti;

(d)

dodatni podatki so v primerjavi s tistimi, ki so bili prvotno predloženi, podlaga za drugačen sklep glede aktivne snovi za namene priporočila v odstavku 6.

Država članica poročevalka upošteva dodatne podatke, ki jih predložijo osebe, ki niso udeleženci, samo, kadar navedeni podatki izpolnjujejo pogoje, določene v točkah (b), (c) in (d) prvega pododstavka.

3.   Kadar je to primerno pri uporabi odstavka 1, zlasti kadar so bili zahtevani dodatni podatki v roku, ki ga je določila država članica poročevalka, lahko ta od udeleženca zahteva, da Komisiji in preostalim državam članicam predloži posodobljene povzetke dosjejev po prejemu dodatnih podatkov.

Šteje se, kot da so vsi udeleženci odstopili, člena 11(2) in 12 pa se uporabljata s potrebnimi spremembami, če:

(a)

do izteka roka niso prejeti dodatni podatki;

(b)

udeleženec ne zagotovi primernega opravičila za podaljšanje roka;

(c)

noben drug dosje ne obravnava iste kombinacije obstoječih aktivnih snovi/vrst pripravkov.

4.   Država članica poročevalka brez neutemeljenega odlašanja pošlje izvod poročila pristojnega organa Komisiji, preostalim državam članicam in udeležencu.

5.   Država članica poročevalka se lahko odloči, da zadrži poročilo pristojnega organa, če niso bile v celoti plačane dajatve, plačljive po členu 25 Direktive 98/8/ES, ter v tem primeru o tem obvesti udeleženca in Komisijo.

Šteje se, da so vsi udeleženci odstopili, in ustrezno se uporabita člena 11(2) in 12, če:

(a)

celotno plačilo ni prejeto v treh mesecih po prejemu tega obvestila;

(b)

noben drug dosje ne obravnava iste kombinacije obstoječih aktivnih snovi/vrst pripravkov.

6.   Poročilo pristojnega organa se predloži v obliki, ki jo priporoči Komisija, in vključuje eno od naslednjih priporočil:

(a)

priporočilo, da se vključi obstoječa aktivna snov v prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES, z navedbo, kjer je to primerno, pogojev za vključitev;

(b)

priporočilo, da se obstoječa aktivna snov ne vključi v prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES, z navedbo razlogov.

Člen 15

Postopki Komisije

1.   Kadar Komisija prejme poročilo pristojnega organa v skladu s členom 14(4) te uredbe, nemudoma pripravi predlog za odločitev v skladu s členom 27 Direktive 98/8/ES.

2.   Pred pripravo predloga za odločitev iz odstavka 1 in kadar je to potrebno zaradi prejetih pripomb v zvezi s poročilom pristojnega organa, se Komisija posvetuje s strokovnjaki iz držav članic pri razreševanju vseh nerešenih vprašanj. Kadar je to potrebno in na zahtevo Komisije, država članica poročevalka pripravi posodobljeno poročilo pristojnega organa.

3.   Kadar glede aktivne snovi, kljub priporočilu za vključitev v skladu s členom 14(6) te uredbe, še vedno obstajajo pomisleki iz člena 10(5) Direktive 98/8/ES, lahko Komisija ne glede na člen 12 navedene direktive upošteva dokončno oceno drugih obstoječih aktivnih snovi z enako uporabo.

4.   Na podlagi dokumentov in podatkov iz člena 27(2) Direktive 98/8/ES država članica poročevalka pripravi posodobljeno poročilo pristojnega organa, katerega prvi del je poročilo o oceni. Poročilo o oceni se pregleda v okviru Stalnega odbora za biocidne pripravke. Kadar je predloženih več dosjejev za isto kombinacijo aktivnih snovi/vrst pripravkov, država članica poročevalka pripravi eno poročilo o oceni na podlagi podatkov iz teh dosjejev.

Člen 16

Dostop do podatkov

Kadar država članica poročevalka predloži poročilo pristojnega organa v skladu s členom 14(4) te uredbe ali kadar je poročilo o oceni končano ali posodobljeno v Stalnem odboru za biocidne pripravke, Komisija prek elektronskih sredstev javnosti zagotovi dostop do poročila ali vsakršnih posodobitev, razen kadar gre za podatke, ki jih je treba po členu 19 Direktive 98/8/ES obravnavati kot zaupne.

Člen 17

Začasna prekinitev postopkov

Kadar v zvezi z aktivno snovjo iz Priloge II k tej uredbi Komisija vloži predlog za spremembo Direktive 76/769/EGS ali z učinkom od 1. junija 2009 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, da bi prepovedala njeno dajanje v promet ali njeno uporabo v nekaterih ali vseh vrstah pripravkov, vključno z uporabo za biocidne namene, se lahko postopki, predvideni s to uredbo, ki obravnavajo uporabo te snovi v zadevnih vrstah pripravkov, začasno prekinejo do odločitve o tem predlogu.

Člen 18

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 2032/2003 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 19

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. decembra 2007

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/47/ES (UL L 247, 21.9.2007, str. 21).

(2)  UL L 228, 8.9.2000, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2032/2003 (UL L 307, 24.11.2003, str. 1).

(3)  UL L 307, 24.11.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1849/2006 (UL L 355, 15.12.2006, str. 63).

(4)  UL L 262, 27.9.1976, str. 201. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 257, 3.10.2007, str. 13).

(5)  Z Uredbo Komisije (ES) št. 1048/2005, UL L 178, 9.7.2005, str. 1. in Uredbo Komisije (ES) št. 1849/2006, UL L 355, 15.12.2006, str. 63.

(6)  UL L 258, 26.9.2002, str. 15.


PRILOGA I

IDENTIFICIRANE OBSTOJEČE AKTIVNE SNOVI

Ime (EINECS in/ali drugi)

Številka EC

Številka CAS

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

Ergokalciferol/vitamin D2

200-014-9

50-14-6

Mlečna kislina

200-018-0

50-21-5

Klofenotan/DDT

200-024-3

50-29-3

Askorbinska kislina

200-066-2

50-81-7

2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter/piperonil butoksid

200-076-7

51-03-6

2,4-dinitrofenol

200-087-7

51-28-5

2-imidazol-4-iletilamin

200-100-6

51-45-6

Bronopol

200-143-0

52-51-7

Triklorfon

200-149-3

52-68-6

Natrijev salicilat

200-198-0

54-21-7

Fention

200-231-9

55-38-9

Glicerol trinitrat

200-240-8

55-63-0

Bis(tributilkositrov) oksid

200-268-0

56-35-9

Tributilkositrov acetat

200-269-6

56-36-0

Kumafos

200-285-3

56-72-4

Glicerol

200-289-5

56-81-5

Klorheksidin diacetat

200-302-4

56-95-1

Alil izotiocianat

200-309-2

57-06-7

Cetrimonijev bromid/heksadecil trimetil amonijev bromid

200-311-3

57-09-0

Sečnina

200-315-5

57-13-6

Strihnin

200-319-7

57-24-9

Propan-1,2-diol

200-338-0

57-55-6

Etinilestradiol

200-342-2

57-63-6

Kofein

200-362-1

58-08-2

Difenoksarzin-10-il oksid

200-377-3

58-36-6

Gama-HCH ali gama-BHC/lindan/1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan

200-401-2

58-89-9

Sulfakinoksalin

200-423-2

59-40-5

Klorokrezol

200-431-6

59-50-7

2-feniletanol

200-456-2

60-12-8

Dimetoat

200-480-3

60-51-5

Metiltioninijev klorid

200-515-2

61-73-4

Tiosečnina

200-543-5

62-56-6

Diklorvos

200-547-7

62-73-7

Karbaril

200-555-0

63-25-2

Etanol

200-578-6

64-17-5

Mravljinčna kislina

200-579-1

64-18-6

Ocetna kislina

200-580-7

64-19-7

Benzojska kislina

200-618-2

65-85-0

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

Kloroform/triklorometan

200-663-8

67-66-3

Kolekalciferol

200-673-2

67-97-0

Salicilna kislina

200-712-3

69-72-7

Heksaklorofen

200-733-8

70-30-4

Propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

Butan-1-ol

200-751-6

71-36-3

Metoksiklor

200-779-9

72-43-5

Bromometan/metil bromid

200-813-2

74-83-9

Vodikov cianid

200-821-6

74-90-8

Metaldehid

200-836-8

9002-91-9

Ogljikov disulfid

200-843-6

75-15-0

Etilen oksid

200-849-9

75-21-8

Jodoform/trijodometan

200-874-5

75-47-8

Terc-butil hidroperoksid

200-915-7

75-91-2

Trikloronitrometan

200-930-9

76-06-2

Bornan-2-on/kafra

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodekahidro-2,10-dimetoksi-3,8,11a,11c-tetrametildibenzo(de,g)kromen-1,5,11-trion/kvazin

200-985-9

76-78-8

1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoin

201-030-9

77-48-5

3-beta-hidroksiurs-12-en-28-ojska kislina/ursolna kislina

201-034-0

77-52-1

Citronska kislina

201-069-1

77-92-9

Monohidrat citronske kisline

201-069-1

5949-29-1

1,3,4,5-tetrahidroksicikloheksankarboksilna kislina

201-072-8

77-95-2

Linalol

201-134-4

78-70-6

2-metilpropan-1-ol

201-148-0

78-83-1

2-kloroacetamid

201-174-2

79-07-2

Bromoocetna kislina

201-175-8

79-08-3

Propionska kislina

201-176-3

79-09-4

Kloroocetna kislina

201-178-4

79-11-8

Glikolna kislina

201-180-5

79-14-1

Perocetna kislina

201-186-8

79-21-0

L-(+)-mlečna kislina

201-196-2

79-33-4

p-(1,1-dimetilpropil)fenol

201-280-9

80-46-6

Pin-2(3)-en

201-291-9

80-56-8

Senozid A

201-339-9

81-27-6

Varfarin

201-377-6

81-81-2

Kumaklor

201-378-1

81-82-3

Difacinon

201-434-5

82-66-6

Etil kinin karbonat

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b] furo[2,3-h]kromen-6-on/rotenon

201-501-9

83-79-4

Antrakinon

201-549-0

84-65-1

Dibutil ftalat

201-557-4

84-74-2

Salicilanilid

201-727-8

87-17-2

(+)-vinska kislina

201-766-0

87-69-4

Pentaklorofenol

201-778-6

87-86-5

Simklozen

201-782-8

87-90-1

Kloroksilenol

201-793-8

88-04-0

2,4,6-triklorofenol

201-795-9

88-06-2

Mentol

201-939-0

89-78-1

Izopulegol

201-940-6

89-79-2

Timol

201-944-8

89-83-8

Gvajakol/2-metoksifenol

201-964-7

90-05-1

Bifenil-2-ol

201-993-5

90-43-7

Naftalen

202-049-5

91-20-3

Propil 4-hidroksibenzoat

202-307-7

94-13-3

Butil 4-hidroksibenzoat

202-318-7

94-26-8

Dibenzoil peroksid

202-327-6

94-36-0

2-etilheksan-1,3-diol

202-377-9

94-96-2

Benzotriazol

202-394-1

95-14-7

3-kloropropan-1,2-diol

202-492-4

96-24-2

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

Evgenol

202-589-1

97-53-0

Alantoin

202-592-8

97-59-6

Metil 4-hidroksibenzoat

202-785-7

99-76-3

Benzil alkohol

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-trimetilpropan-1,3-diil)bis(oksi)]bis[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioksaborinan]

202-899-7

100-89-0

Metenamin/heksametilentetramin

202-905-8

100-97-0

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

Klorprofam

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″1″′-etilendinitrilotetrapropan-2-ol

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-nitrilotrietanol

203-049-8

102-71-6

Klorfenezin

203-192-6

104-29-0

Anetol

203-205-5

104-46-1

Cinamaldehid/3-fenil-propen-2-al

203-213-9

104-55-2

2-etilheksan-1-ol/izooktanol

203-234-3

104-76-7

Citronelol

203-375-0

106-22-9

Citronelal

203-376-6

106-23-0

Geraniol

203-377-1

106-24-1

1,4-diklorobenzen

203-400-5

106-46-7

Etilendiamin

203-468-6

107-15-3

Kloroacetaldehid

203-472-8

107-20-0

Etan-1,2-diol

203-473-3

107-21-1

Glioksal

203-474-9

107-22-2

Metil format

203-481-7

107-31-3

Butan-1,3-diol

203-529-7

107-88-0

Vinil acetat

203-545-4

108-05-4

Anhidrid ocetne kisline

203-564-8

108-24-7

m-Krezol

203-577-9

108-39-4

Resorcinol

203-585-2

108-46-3

Cianurska kislina

203-618-0

108-80-5

Fenol

203-632-7

108-95-2

Etil format

203-721-0

109-94-4

Jantarna kislina

203-740-4

110-15-6

Heksa-2,4-dienojska kislina/sorbinska kislina

203-768-7

110-44-1

Piridin

203-809-9

110-86-1

Morfolin

203-815-1

110-91-8

Glutaral

203-856-5

111-30-8

2-Butoksietanol

203-905-0

111-76-2

Cetrimonijev klorid/heksadeciltrimetilamonijev klorid

203-928-6

112-02-7

Nonanojska kislina

203-931-2

112-05-0

Undekan-2-on/metil nonil keton

203-937-5

112-12-9

2,2′-(etilendioksi)dietanol/trietilen glikol

203-953-2

112-27-6

Undec-10-enojska kislina

203-965-8

112-38-9

Oleinska kislina

204-007-1

112-80-1

(Z)-docoz-13-enojska kislina

204-011-3

112-86-7

N-(2-etilheksil)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksimid

204-029-1

113-48-4

Propoksur

204-043-8

114-26-1

Endosulfan

204-079-4

115-29-7

1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il tiocianatoacetat

204-081-5

115-31-1

Dikofol

204-082-0

115-32-2

Linalil acetat

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-pentahidroksiflavon

204-187-1

117-39-5

1,3-dikloro-5,5-dimetilhidantoin

204-258-7

118-52-5

Metil salicilat

204-317-7

119-36-8

Klorofen

204-385-8

120-32-1

Etil 4-hidroksibenzoat

204-399-4

120-47-8

Benzil benzoat

204-402-9

120-51-4

Piperonal

204-409-7

120-57-0

Indol

204-420-7

120-72-9

3-(but-2-enil)-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(3-metoksi-2-metil-3-oksoprop-1-enil)-ciklopropankarboksilat/cinerin II

204-454-2

121-20-0

2-metil-4-okso-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil [1R-[1.alfa.[S*(Z)],3.beta.]]-krizantemat/piretrin I

204-455-8

121-21-1

2-metil-4-okso-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil [1R-[1.alfa.[S*(Z)](3.beta.)-3-(3-metoksi-2-metil-3-oksoprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat/piretrin II

204-462-6

121-29-9

Benzetonijev klorid

204-479-9

121-54-0

5-nitrotiazol-2-ilamin

204-490-9

121-66-4

Malation

204-497-7

121-75-5

Fenitrotion

204-524-2

122-14-5

Cetalkonijev klorid

204-526-3

122-18-9

Benzildimetil(oktadecil)amonijev klorid

204-527-9

122-19-0

Simazin

204-535-2

122-34-9

Profam

204-542-0

122-42-9

4-Fenilbutanon

204-555-1

122-57-6

2-Fenoksietanol

204-589-7

122-99-6

Cetilpiridinijev klorid

204-593-9

123-03-5

Monohidrat cetilpiridinijevega klorida

204-593-9

6004-24-6

2-Etilheksanal

204-596-5

123-05-7

Piridazin-3,6-diol/hidrazid maleinske kisline

204-619-9

123-33-1

Adipinska kislina

204-673-3

124-04-

Oktanojska kislina

204-677-5

124-07-2

Dodecilamin/lavrilamin

204-690-6

124-22-1

Ogljikov dioksid

204-696-9

124-38-9

Natrijev dimetilarzinat

204-708-2

124-65-2

Ekso-1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-ol

204-712-4

124-76-5

Nitrometilidintrimetanol

204-769-5

126-11-4

Natrijev acetat

204-823-8

127-09-3

Natrijev N-klorobenzensulfonamid

204-847-9

127-52-6

Natrijev tozilkloramid

204-854-7

127-65-1

Bis(2,3,3,3-tetrakloropropil) eter

204-870-4

127-90-2

Kalijev dimetilditiokarbamat

204-875-1

128-03-0

Natrijev dimetilditiokarbamat

204-876-7

128-04-1

N-bromosukcinimid

204-877-2

128-08-5

N-klorosukcinimid

204-878-8

128-09-6

2,6-di-terc-butil-p-krezol

204-881-4

128-37-0

Varfarin natrij

204-929-4

129-06-6

Dimetil ftalat

205-011-6

131-11-3

Natrijev pentaklorofenolat

205-025-2

131-52-2

Natrijev 2-bifenilat

205-055-6

132-27-4

Natrijev 2-bifenilat tetrahidrat

205-055-6

6152-33-6

Kaptan

205-087-0

133-06-2

N-(triklorometiltio)ftalimid/folpet

205-088-6

133-07-3

2,4-Dikloro-3,5-ksilenol

205-109-9

133-53-9

Metil antranilat

205-132-4

134-20-3

Bis(8-hidroksi kinolinijev) sulfat

205-137-1

134-31-6

N,N-dietil-m-toluamid

205-149-7

134-62-3

Dipropil piridin-2,5-dikarboksilat

205-245-9

136-45-8

Cinkov bis(2-etilheksanoat)

205-251-1

136-53-8

6-metilbenzotriazol

205-265-8

136-85-6

Tiram

205-286-2

137-26-8

Ziram

205-288-3

137-30-4

Natrijev propionat

205-290-4

137-40-6

Kalijev metilditiokarbamat

205-292-5

137-41-7

Metam-natrij

205-293-0

137-42-8

Dipenten

205-341-0

138-86-3

Dinatrijev cianoditiokarbamat

205-346-8

138-93-2

Benzododecinijev klorid

205-351-5

139-07-1

Miristalkonijev klorid

205-352-0

139-08-2

Nitrilo triocetna kislina

205-355-7

139-13-9

p-tolil acetat

205-413-1

140-39-6

1,3-bis(hidroksimetil)sečnina

205-444-0

140-95-4

Natrijev format

205-488-0

141-53-7

2,3-dihidroksipropil lavrat

205-526-6

142-18-7

Nabam

205-547-0

142-59-6

Heksanojska kislina

205-550-7

142-62-1

Lavrinska kislina

205-582-1

143-07-7

Kalijev oleat

205-590-5

143-18-0

Natrijev hidrogenkarbonat

205-633-8

144-55-8

Oksalna kislina

205-634-3

144-62-7

Kinolin-8-ol

205-711-1

148-24-3

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

Benzotiazol-2-tiol

205-736-8

149-30-4

Monuron

205-766-1

150-68-5

Rutozid

205-814-1

153-18-4

Glioksilna kislina

206-058-5

298-12-4

Fenklorfos

206-082-6

299-84-3

Naled

206-098-3

300-76-5

5-klorosalicilna kislina

206-283-9

321-14-2

Diuron

206-354-4

330-54-1

Kalijev tiocianat

206-370-1

333-20-0

Diazinon

206-373-8

333-41-5

Dekanojska kislina

206-376-4

334-48-5

Cianamid

206-992-3

420-04-2

Metronidazol

207-136-1

443-48-1

Cineol

207-431-5

470-82-6

7,8-dihidroksikumarin

207-632-8

486-35-1

Natrijev karbonat

207-838-8

497-19-8

2-hidroksi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrien-1-on

207-880-7

499-44-5

Karvakrol

207-889-6

499-75-2

6.beta.-acetoksi-3beta-(beta.-D-glukopiranoziloksi)-8,14-dihidroksibufa-4,20,22-trienolid/scilirozid

208-077-4

507-60-8

Barijev karbonat

208-167-3

513-77-9

3-acetil-6-metil-2H-piran-2,4(3H)-dion

208-293-9

520-45-6

Ozalmid

208-385-9

526-18-1

2,6-Dimetoksi-p-benzokinon

208-484-7

530-55-2

Akridin-3,6-diamin dihidroklorid

208-515-4

531-73-7

Natrijev benzoat

208-534-8

532-32-1

Dazomet

208-576-7

533-74-4

Trinatrijev hidrogendikarbonat/natrijev seskvikarbonat

208-580-9

533-96-0

Srebrov karbonat

208-590-3

534-16-7

Krimidin

208-622-6

535-89-7

Kalcijev diformat

208-863-7

544-17-2

Miristinska kislina

208-875-2

544-63-8

1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]heksan-3-on

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-heksahidroksi-10,11-dimetilfenantro[1,10,9,8-opqra]perilen-7,14-dion/hypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

[4-[4,4′bis(dimetilamino)benzohidriliden]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijev klorid

208-953-6

548-62-9

Cinkov dibenzoat

209-047-3

553-72-0

Metil izotiocianat

209-132-5

556-61-6

4,4′-(4-iminocikloheksa-2,5-dienilidenmetilen)dianilin hidroklorid

209-321-2

569-61-9

[4-[alfa-[4-(dimetilamino)fenil]benziliden]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijev klorid/malahit zeleno klorid

209-322-8

569-64-2

Kalijev benzoat

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat (vsi izomeri; razmerje: 1:1:1:1:1:1:1:1)/Aletrin

209-542-4

584-79-2

Natrijev 3-(p-anilinofenilazo)benzensulfonat/metanil rumeno

209-608-2

587-98-4

DL-mlečna kislina

209-954-4

598-82-3

BHC ali HCH/heksaklorocikloheksan

210-168-9

608-73-1

DL-jabolčna kislina

210-514-9

617-48-1

N-(hidroksimetil)acetamid

210-897-2

625-51-4

Sukcinaldehid

211-333-8

638-37-9

2-fluoroacetamid

211-363-1

640-19-7

Ftalaldehid

211-402-2

643-79-8

2-hidroksietansulfonska kislina, spojina s 4,4′-[heksan-1,6-diilbis(oksi)]bis[benzenkarboksamidinom] (2:1)

211-533-5

659-40-5

Tetrahidro-2,5-dimetoksifuran

211-797-1

696-59-3

N-[(diklorofluorometil)tio]ftalimid

211-952-3

719-96-0

Dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansulfenamid/tolilfluanid

211-986-9

731-27-1

Levonorgestrel

212-349-8

797-63-7

Hidroksil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-il acetat

212-579-9

828-00-2

Terbutrin

212-950-5

886-50-0

Proflavin hidroklorid

213-459-9

952-23-8

N′1-kinoksalin-2-ilsulfanilamid, natrijeva sol

213-526-2

967-80-6

Norbormid

213-589-6

991-42-4

(hidroksimetil)sečnina

213-674-8

1000-82-4

Diklofluanid

214-118-7

1085-98-9

Bakrov tiocianat

214-183-1

1111-67-7

Dodeciltrimetilamonijev bromid

214-290-3

1119-94-4

Tetradonijev bromid

214-291-9

1119-97-7

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil (1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat/d-trans-tetrametrin

214-619-0

1166-46-7

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

Ksilenol

215-089-3

1300-71-6

Bentonit

215-108-5

1302-78-9

Diarzenov pentaoksid

215-116-9

1303-28-2

Diborov trioksid

215-125-8

1303-86-2

Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno

215-137-3

1305-62-0

Kalcijev oksid/apno/žgano apno/živo apno

215-138-9

1305-78-8

Kalijev hidroksid

215-181-3

1310-58-3

Natrijev hidroksid

215-185-5

1310-73-2

Silicijeva kislina, kalijeva sol/kalijev silikat

215-199-1

1312-76-1

Cinkov oksid

215-222-5

1314-13-2

Tricinkov difosfid

215-244-5

1314-84-7

Cinkov sulfid

215-251-3

1314-98-3

Trimanganov tetraoksid

215-266-5

1317-35-7

Bakrov oksid

215-269-1

1317-38-0

Dibakrov oksid

215-270-7

1317-39-1

Krezol

215-293-2

1319-77-3

Aluminijev klorid, bazičen

215-477-2

1327-41-9

Dinatrijev tetraborat, brezvodni

215-540-4

1330-43-4

Dinatrijev tetraborat dekahidrat

215-540-4

1303-96-4

Dibakrov klorid trihidroksid

215-572-9

1332-65-6

Kromov trioksid

215-607-8

1333-82-0

Natrijev hidrogendifluorid

215-608-3

1333-83-1

Naftenske kisline, bakrove soli

215-657-0

1338-02-9

2-Butanon, peroksid

215-661-2

1338-23-4

Naftenske kisline

215-662-8

1338-24-5

Amonijev hidrogendiflourid

215-676-4

1341-49-7

Silicijeva kislina, natrijeva sol

215-687-4

1344-09-8

Bakrov(II) klorid

215-704-5

1344-67-8

N,N″-bis(2-etilheksil)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekandiamidin dihidroklorid

216-994-6

1715-30-6

Monolinuron

217-129-5

1746-81-2

2,4-diklorobenzil alkohol

217-210-5

1777-82-8

Etakridin laktat

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-etil-2-nitropropan-1,3-diil)bismorfolin

217-450-0

1854-23-5

Klorotalonil

217-588-1

1897-45-6

Dodecilamonijev acetat

217-956-1

2016-56-0

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

Alil propil disulfid

218-550-7

2179-59-1

4-(2-nitrobutil)morfolin

218-748-3

2224-44-4

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

Didecildimetilamonijev bromid

219-234-1

2390-68-3

Tolnaftat

219-266-6

2398-96-1

Bis[[4-[4-(dimetilamino)benzhidriliden]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijev] oksalat, dioksalat

219-441-7

2437-29-8

Dodin

219-459-5

2439-10-3

2-bromo-1-(4-hidroksifenil)etan-1-on

219-655-0

2491-38-5

2,2′-ditiobis[N-metilbenzamid]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[metilenbis(oksi)]bisetanol

219-891-4

2565-36-8

Fentoat

219-997-0

2597-03-7

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(oksi)]bis[4-metil-1,3,2-dioksaborinan]

220-198-4

2665-13-6

2-metil-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

Sulfuril difluorid

220-281-5

2699-79-8

2-amino-3-kloro-1,4-naftokinon

220-529-2

2797-51-5

2-kloro-N-(hidroksimetil)acetamid

220-598-9

2832-19-1

Troklozen natrij

220-767-7

2893-78-9

Natrijev dikloroizocianurat dihidrat

220-767-7

51580-86-0

Klorpirifos

220-864-4

2921-88-2

Mecetronijev etil sulfat

221-106-5

3006-10-8

Dodeciletildimetilamonijev etil sulfat

221-108-6

3006-13-1

Bis(triklorometil) sulfon

221-310-4

3064-70-8

Natrijev 2-(2-dodeciloksietoksi)etil sulfat

221-416-0

3088-31-1

4-izopropil-m-krezol

221-761-7

3228-02-2

Bakrov dinitrat

221-838-5

3251-23-8

Triklozan

222-182-2

3380-34-5

Temefos

222-191-1

3383-96-8

Tuj-4(10)-en

222-212-4

3387-41-5

Okt-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

Natrijev 5-kloro-2-[4-kloro-2-[[[(3,4-diklorofenil)amino]karbonil]amino]fenoksi]benzensulfonat

222-654-8

3567-25-7

(etilendioksi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

Klorofacinon

223-003-0

3691-35-8

Dipirition

223-024-5

3696-28-4

Klorheksidin dihidroklorid

223-026-6

3697-42-5

Denatonijev benzoat

223-095-2

3734-33-6

Natrijev 2,4,6-triklorofenolat

223-246-2

3784-03-0

Piridin-2-tiol 1-oksid, natrijeva sol

223-296-5

3811-73-2

Heksahidro-1,3,5-tris(3-metoksipropil)-1,3,5-triazin

223-563-6

3960-05-2

4-okso-4-[(tributilstanil)oksi]but-2-enojska kislina/tributil kositrov maleat

223-701-5

4027-18-3

Metenamin 3-kloroaliloklorid

223-805-0

4080-31-3

N-etilheptadekafluorooktansulfonamid

223-980-3

4151-50-2

Izobutil 4-hidroksibenzoat/izobutil paraben

224-208-8

4247-02-3

Tributilstanil salicilat/tributil kositrov salicilat

224-397-7

4342-30-7

Tributilstanil benzoat/tributil kositrov benzoat

224-399-8

4342-36-3

Natrijev 1-(3,4-dihidro-6-metil-2,4-diokso-2H-piran-3-iliden)etanolat

224-580-1

4418-26-2

Dietilamonijev salicilat

224-586-4

4419-92-5

Dimetil dikarbonat

224-859-8

4525-33-1

Farnezol

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol

225-208-0

4719-04-4

Oktilfosfonska kislina

225-218-5

4724-48-5

Natrijev 4-(metoksikarbonil)fenolat

225-714-1

5026-62-0

Sulfamidna kislina

226-218-8

5329-14-6

Citral

226-394-6

5392-40-5

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

1-benzil-3,5,7-triaza-1-azoniatriciklo[3.3.1.13,7]dekan klorid

226-445-2

5400-93-1

Dimetildioktilamonijev klorid

226-901-0

5538-94-3

N-dodecilpropan-1,3-diamin

226-902-6

5538-95-4

Klorpirifos-metil

227-011-5

5598-13-0

N,N′-metilenbismorfolin

227-062-3

5625-90-1

Kumatetralil

227-424-0

5836-29-3

Terbutilazin

227-637-9

5915-41-3

(R)-p-menta-1,8-dien

227-813-5

5989-27-5

4-metoksibenzen-1,3-diamin sulfat

228-290-6

6219-67-6

Metilen ditiocianat

228-652-3

6317-18-6

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

Dodicin

229-930-7

6843-97-6

Jabolčna kislina

230-022-8

6915-15-7

(2-bromo-2-nitrovinil)benzen

230-515-8

7166-19-0

Didecildimetilamonijev klorid

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-oktadecenilpropan-1,3-diamin

230-528-9

7173-62-8

Benzildodecildimetilamonijev bromid

230-698-4

7281-04-1

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

Srebro

231-131-3

7440-22-4

Bor

231-151-2

7440-42-8

Baker

231-159-6

7440-50-8

Cink

231-175-3

7440-66-6

Žveplov dioksid

231-195-2

7446-09-5

Ditalijev sulfat

231-201-3

7446-18-6

Kalcijev diheksa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

Kinin monohidroklorid dihidrat

231-437-7

6119-47-7

Jod

231-442-4

7553-56-2

Jod v obliki jodofora

zmes

39392-86-4

Jodov kompleks v raztopini z neionskimi detergenti

zmes

 

Polivinilpirolidon jod

polimer

25655-41-8

Alkilaril polieter alkohol-jodov kompleks

polimer

 

Jodov kompleks z etilen-propilenskim blokovnim kopolimerom (pluronic)

polimer

 

Jodov kompleks s polialkilenglikolom

polimer

 

Jodirana smola/polijodidna anionska smola

polimer

 

Trinatrijev ortofosfat (TSP)

231-509-8

7601-54-9

Silicijev dioksid – amorfni

231-545-4

7631-86-9

Natrijev hidrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

Natrijev nitrit

231-555-9

7632-00-0

Natrijev peroksometaborat/natrijev perborat hidrat

231-556-4

7632 04 4

Vodikov klorid/klorovodikova kislina

231-595-7

7647-01-0

Natrijev klorid

231-598-3

7647-14-5

Natrijev bromid

231-599-9

7647-15-6

Ortofosforjeva kislina

231-633-2

7664-38-2

Vodikov fluorid

231-634-8

7664-39-3

Amonijak, brezvodni

231-635-3

7664-41-7

Žveplova kislina

231-639-5

7664-93-9

Kalijev jodid

231-659-4

7681-11-0

Natrijev hidrogensulfat

231-665-7

7681-38-1

Natrijev fluorid

231-667-8

7681-49-4

Natrijev hipoklorit

231-668-3

7681-52-9

Dinatrijev disulfit

231-673-0

7681-57-4

Tetrametrin

231-711-6

7696-12-0

Žveplo

231-722-6

7704-34-9

Železov sulfat

231-753-5

7720-78-7

Zelena galica/železov sulfat heptahidrat

231-753-5

7782-63-0

Kalijev permanganat

231-760-3

7722-64-7

Vodikov peroksid

231-765-0

7722-84-1

Brom

231-778-1

7726-95-6

Dikalijev peroksodisulfat

231-781-8

7727-21-1

Dušik

231-783-9

7727-37-9

Cinkov sulfat heptahidrat

231-793-3

7446-20-0

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazol

231-810-4

7747-35-5

Natrijev sulfit

231-821-4

7757-83-7

Natrijev klorit

231-836-6

7758-19-2

Bakrov klorid

231-842-9

7758-89-6

Bakrov sulfat

231-847-6

7758-98-7

Bakrov sulfat pentahidrat

231-847-6

7758-99-8

Srebrov nitrat

231-853-9

7761-88-8

Natrijev tiosulfat pentahidrat

231-867-5

10102-17-7

Natrijev klorat

231-887-4

7775-09-9

Dinatrijev peroksodisulfat/Natrijev persulfat

231-892-1

7775-27-1

Kalijev dikromat

231-906-6

7778-50-9

Kalcijev hipoklorit

231-908-7

7778-54-3

Heksahidro-1,3,5-trietil-1,3,5-triazin

231-924-4

7779-27-3

Klor

231-959-5

7782-50-5

Amonijev sulfat

231-984-1

7783-20-2

Srebrov klorid

232-033-3

7783-90-6

Aluminij amonijev bis(sulfat)

232-055-3

7784-25-0

Manganov sulfat

232-089-9

7785-87-7

Manganov sulfat tetrahidrat

232-089-9

10101-68-5

Jodov monoklorid

232-236-7

7790-99-0

Terpineol

232-268-1

8000-41-7

Sojino olje

232-274-4

8001-22-7

Olje iz lanenega semena

232-278-6

8001-26-1

Koruzno olje

232-281-2

8001-30-7

Kokosovo olje

232-282-8

8001-31-8

Kreozot

232-287-5

8001-58-9

Ricinusovo olje

232-293-8

8001-79-4

Kostno olje/živalsko olje

232-294-3

8001-85-2

Olje oljne ogrščice

232-299-0

8002-13-9

Piretrini in piretroidi

232-319-8

8003-34-7

Terpinol

8006-39-1

Terpentinsko olje

232-350-7

8006-64-2

Česen, ekstrakti

232-371-1

8008-99-9

Katran, bor/borov katran

232-374-8

8011-48-1

Čebelji vosek

232-383-7

8012-89-3

Parafinska olja

232-384-2

8012-95-1

Olja, avokado

232-428-0

8024-32-6

Pomarančevec, sladki, ekstrakti

232-433-8

8028-48-6

Belo mineralno olje (nafta)

232-455-8

8042-47-5

Saponini

232-462-6

8047-15-2

Smola talovega olja

232-484-6

8052-10-6

Asfalt/bitumen

232-490-9

8052-42-4

Kopal

232-527-9

9000-14-0

Lignin

232-682-2

9005-53-2

Aluminijev sulfat

233-135-0

10043-01-3

Borova kislina

233-139-2

10043-35-3

Aluminij kalijev bis(sulfat)/galun

233-141-3

10043-67-1

Klorov dioksid

233-162-8

10049-04-4

Kalijev sulfit

233-321-1

10117-38-1

Natrijev hidrogen 2,2′metilenbis[4-klorofenolat]

233-457-1

10187-52-7

2,2-dibromo-2-cianoacetamid

233-539-7

10222-01-2

Disrebrov(1+) sulfat

233-653-7

10294-26-5

Natrijev metafosfat

233-782-9

10361-03-2

Oksin-baker

233-841-9

10380-28-6

Resmetrin

233-940-7

10453-86-8

N,N′-etilenbis[N-acetilacetamid]

234-123-8

10543-57-4

Natrijev dikromat

234-190-3

10588-01-9

Karbendazim

234-232-0

10605-21-7

Tridekanatrijev hipoklorittetrakis(fosfat)

234-307-8

11084-85-8

Naravna borova kislina

234-343-4

11113-50-1

Natrijev perborat tetrahidrat

234-390-0

10486-00-7

Perborova kislina, natrijeva sol

234-390-0

11138-47-9

Naftenske kisline, cinkove soli

234-409-2

12001-85-3

Dinatrijev oktaborat

234-541-0

12008-41-2

Dinatrijev oktaborat tetrahidrat

234-541-0

12280-03-4

[2H4]amonijev klorid

234-607-9

12015-14-4

Dialuminijev klorid pentahidroksid

234-933-1

12042-91-0

Trimagnezijev difosfid

235-023-7

12057-74-8

Natrijev toluensulfonat

235-088-1

12068-03-0

Bakrov(II) karbonat–bakrov(II) hidroksid (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Cineb

235-180-1

12122-67-7

Amonijev bromid

235-183-8

12124-97-9

Tetrabor-dinatrijev heptaoksid, hidrat

235-541-3

12267-73-1

Maneb

235-654-8

12427-38-2

Heksabor-dicinkov undekaoksid/Cinkov borat

235-804-2

12767-90-7

N-(hidroksimetil)formamid

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-tetrakloro-4-(metilsulfonil)piridin

236-035-5

13108-52-6

Nifurpirinol

236-503-9

13411-16-0

Cinkov pirition

236-671-3

13463-41-7

Titanov dioksid

236-675-5

13463-67-7

Dodecilgvanidin monohidroklorid

237-030-0

13590-97-1

Barij-diborov tetraoksid

237-222-4

13701-59-2

Kalijev 2-bifenilat

237-243-9

13707-65-8

Amonijev tetrafluoroborat

237-531-4

13826-83-0

Litijev hipoklorit

237-558-1

13840-33-0

Ortoborova kislina, natrijeva sol

237-560-2

13840-56-7

Bromov klorid

237-601-4

13863-41-7

Cinkov bis(dietilditiokarbamat)

238-270-9

14324-55-1

(benziloksi)metanol

238-588-8

14548-60-8

2,2′-oksibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioksaborinan]

238-749-2

14697-50-8

Foksim

238-887-3

14816-18-3

Bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionato-O,S)baker

238-984-0

14915-37-8

Bis(8-hidroksikinolil) sulfat, monokalijeva sol

239-133-6

15077-57-3

Dibromopropionamid

239-153-5

15102-42-8

Natrijev perborat monohidrat

239-172-9

10332-33-9

2,2′-metilenbis(6-bromo-4-klorofenol)

239-446-8

15435-29-7

Klorotoluron

239-592-2

15545-48-9

Dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3)

239-707-6

15630-89-4

Natrijev p-kloro-m-krezolat

239-825-8

15733-22-9

Kloralos

240-016-7

15879-93-3

1-bromo-3-kloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion

240-230-0

16079-88-2

(R)-2-(4-kloro-2-metilfenoksi)propionska kislina

240-539-0

16484-77-8

Dikalijev disulfit

240-795-3

16731-55-8

Metomil

240-815-0

16752-77-5

Dinatrijev heksafluorosilikat

240-934-8

16893-85-9

Heksafluorosilicijeva kislina

241-034-8

16961-83-4

Benomil

241-775-7

17804-35-2

D-glukonska kislina, spojina z N,N″-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidinom (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O,O-dietil O-5-fenilizoksazol-3-ilfosforotioat

242-624-8

18854-01-8

Benzoksonijev klorid

243-008-1

19379-90-9

Metil hidroksimetoksiacetat

243-271-2

19757-97-2

p-[(dijodometil)sulfonil]toluen

243-468-3

20018-09-1

Bakrov dihidroksid

243-815-9

20427-59-2

Disrebrov oksid

243-957-1

20667-12-3

2-buten-1,4-diil bis(bromoacetat)

243-962-9

20679-58-7

Aluminijev fosfid

244-088-0

20859-73-8

(benzotiazol-2-iltio)metil tiocianat

244-445-0

21564-17-0

Tetraklorvinfos

244-865-4

22248-79-9

Bendiokarb

245-216-8

22781-23-3

2-metil-4-okso-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-en-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat/praletrin

245-387-9

23031-36-9

Kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

2-terc-butil-4-metoksifenol

246-563-8

25013-16-5

Bis(hidroksimetil)sečnina

246-679-9

25155-29-7

.alfa.,.alfa.′,.alfa.″-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(oktadec-9-enilimino)bisetanol

246-807-3

25307-17-9

3-(but-2-enil)-2-metil-4-oksociklopent-2-enil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat/cinerin I

246-948-0

25402-06-6

3-fenoksibenzil 2-dimetil-3-(metilpropenil)ciklopropankarboksilat/fenotrin

247-404-5

26002-80-2

5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on

247-500-7

26172-55-4

2-oktil-2H-izotiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

Dodecilbenzensulfonska kislina

248-289-4

27176-87-0

Lavrinska kislina, monoester z glicerolom

248-337-4

27215-38-9

Cinkov neodekanoat

248-370-4

27253-29-8

Dodecil(etilbenzil)dimetilamonijev klorid

248-486-5

27479-28-3

Cis-trikoz-9-en

248-505-7

27519-02-4

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonijev klorid

248-595-8

27668-52-6

N′-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

(S)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat (samo 1R trans, 1S izomer)/S-bioaletrin

249-013-5

28434-00-6

Bioresmetrin

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-bromo[1,1′-bifenil]-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2-benzopiron/bromadiolon

249-205-9

28772-56-7

Pirimifos-metil

249-528-5

29232-93-7

Litijev heptadekafluorooktansulfonat

249-644-6

29457-72-5

5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan

250-001-7

30007-47-7

Trans-izopropil-3-[[(etilamino)metoksifosfinotioil]oksi]krotonat

250-517-2

31218-83-4

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienil acetat

250-753-6

30507-70-1 (1)

Decildimetiloktilamonijev klorid

251-035-5

32426-11-2

Bromokloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

Amitraz

251-375-4

33089-61-1

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilsečnina/izoproturon

251-835-4

34123-59-6

2-(hidroksimetilamino)etanol

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(dodecilamino)propil]glicin

251-993-4

34395-72-7

2,6-diacetil-7,9-dihidroksi-8,9b-dimetildibenzofuran-1,3(2H,9bH)-dion, mononatrijeva sol

252-204-6

34769-44-3

Natrijev 4-etoksikarbonilfenoksid

252-487-6

35285-68-8

Natrijev 4-propoksikarbonilfenoksid

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamid

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(.beta.-aliloksi-2,4-diklorofeniletil)imidazol/tehnično čist imazalil

fitofarmacevtsko sredstvo

73790-28-0

S-[(6-kloro-2-oksooksazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil tiofosfat/azametifos

252-626-0

35575-96-3

2-bromo-2-(bromometil)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

Benzildimetiloleilamonijev klorid

253-363-4

37139-99-4

Kalcij-magnezijev oksid/dolomitno apno

253-425-0

37247-91-9

kalcij-magnezijev tetrahidroksid/kalcij-magnezijev hidroksid/gašeno dolomitno apno

254-454-1

39445-23-3

2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboksilna kislina

253-733-5

37971-36-1

4-metoksi-m-fenilendiamonijev sulfat

254-323-9

39156-41-7

N,N″-metilenbis[N′-[3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]sečnina]

254-372-6

39236-46-9

Dinokap

254-408-0

39300-45-3

.alfa.-ciano-3-fenoksibenzil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciklopropankarboksilat

254-484-5

39515-40-7

Izopropil (2E,4E)-11-metoksi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoat/metopren

254-993-2

40596-69-8

Dimetiltetradecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonijev klorid

255-451-8

41591-87-1

Zmes cis- in trans-p-mentan-3,8 diola/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

4,4-dimetiloksazolidin

257-048-2

51200-87-4

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil (1R-cis)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat

257-144-4

51348-90-4

Ciano (3-fenoksibenzil)-2-(4-klorofenil)-3-metilbutirat/fenvalerat

257-326-3

51630-58-1

etil N-acetil-N-butil-.beta.-alaninat

257-835-0

52304-36-6

.alfa.-ciano-3-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat/cipermetrin

257-842-9

52315-07-8

m-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat/permetrin

258-067-9

52645-53-1

.alpha.-ciano-3-fenoksibenzil [1R-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat/deltametrin

258-256-6

52918-63-5

bis(2-etilheksanoato-O)-.mu.-oksodicink

259-049-3

54262-78-1

1-etinil-2-metilpent-2-enil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciklopropankarboksilat/empentrin

259-154-4

54406-48-3

3-jodo-2-propinil butilkarbamat

259-627-5

55406-53-6

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonijev sulfat (2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarin/difenakum

259-978-4

56073-07-5

4-hidroksi-3-(3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin/brodifakum

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-butoksietoksi)etoksi]metanol

260-097-2

56289-76-0

2-etoksietil bromoacetat

260-240-9

56521-73-4

N-oktil-N′-[2-(oktilamino)etil]etilendiamin

260-725-5

57413-95-3

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, natrijeva sol

261-184-8

58249-25-5

Azakonazol

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/propikonazol

262-104-4

60207-90-1

N,N-bis(2-hidroksietil)undec-10-enamid

262-114-9

60239-68-1

2-kloro-3-(fenilsulfonil)akrilonitril

262-395-8

60736-58-5

Tetradecildimetilbenzilamonijev fluorid

61134-95-0

[1,1′-Bifenil]-2-ol, kloriran

262-974-5

61788-42-9

Amini, koko alkil

262-977-1

61788-46-3

Kvaterne amonijeve spojine, (hidrogerinane lojeve alkil)trimetil, kloridi

263-005-9

61788-78-1

Kvaterne amonijeve spojine, koko alkiltrimetil, kloridi

263-038-9

61789-18-2

Kvaterne amonijeve spojine, benzilkoko alkilbis(hidroksietil), kloridi

263-078-7

61789-68-2

Kvaterne amonijeve spojine, benzilkoko alkildimetil, kloridi

263-080-8

61789-71-7

Kvaterne amonijeve spojine, dikokoalkil dimetil, kloridi

263-087-6

61789-77-3

Kvaterne amonijeve spojine, bis(hidrogerinane lojeve alkil)dimetil, kloridi

263-090-2

61789-80-8

Kvaterne amonijeve spojine, trimetilsoja alkil, kloridi

263-134-0

61790-41-8

Etanol, 2,2′-iminobis-, N-koko alkil derivati

263-163-9

61791-31-9

1H-Imidazol-1-etanol, 4,5-dihidro-, 2-nortalovega olja alkil derivati

263-171-2

61791-39-7

Imidazolijeve spojine, 1-benzil-4,5-dihidro-1-(hidroksietil)-2-norkoko alkil, kloridi

263-185-9

61791-52-4

Amini, N-lojevi alkildipropilenetri-

263-191-1

61791-57-9

Amini, N-koko alkiltrimetilendi-

263-195-3

61791-63-7

Amini, N-koko alkiltrimetilendi-, acetati

263-196-9

61791-64-8

Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C8-18-alkildimetil, kloridi

264-151-6

63449-41-2

4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

2-kloro-N-[[[4-(trifluorometoksi)fenil]amino]karbonil]benzamid

264-980-3

64628-44-0

Destilati (nafta), s topilom prečiščeni lahki, naftenski

265-098-1

64741-97-5

Destilati (nafta), hidrotretirani lahki

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-diklorofenil)-1,2,3,4-tetrahidro-6-hidroksi-1,3-dimetil-2,4-dioksopirimidin-5-karboksamid

265-732-7

65400-98-8

.alfa.-ciano-3-fenoksibenzil [1R-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

265-898-0

65731-84-2

Katranske kisline, premog, surove

266-019-3

65996-85-2

Stekleni prah

266-046-0

65997-17-3

3,3′-metilenbis[5-metiloksazolidin]/oksazolidin

266-235-8

66204-44-2

N-ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin

266-257-8

66215-27-8

Betaini, C12-C14-alkil dimetil

266-368-1

66455-29-6

.alfa.-ciano-3-fenoksibenzil 2,2-dimetil-3-(1,2,2,2-tetrabromoetil)ciklopropankarboksilat/tralometrin

266-493-1

66841-25-6

2-kloro-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)acetamid

266-583-0

67129-08-2

Cis-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin

266-719-9

67564-91-4

N-propil-N-[2-(2,4,6-triklorofenoksi)etil]-1H-imidazol-1-karboksamid

266-994-5

67747-09-5

Maščobne kisline, C16-18 in C18-nenas, Me estri

267-015-4

67762-38-3

.alfa.-ciano-3-fenoksibenzil 3-(2-kloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciklopropankarboksilat/cihalotrin

268-450-2

68085-85-8

Dodeciletildimetilamonijev bromid/laudacit

269-249-2

68207-00-1

Olje skrilavcev

269-646-0

68308-34-9

.alpha.-ciano-4-fluoro-3-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat/ciflutrin

269-855-7

68359-37-5

Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridi

269-919-4

68391-01-5

Kvaterne amonijeve spojine, di-C6-12-alkildimetil, kloridi

269-925-7

68391-06-0

Benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli

270-115-0

68411-30-3

Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C8-16-alkildimetil, kloridi

270-324-7

68424-84-0

Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi

270-325-2

68424-85-1

Betaini, koko alkildimetil

270-329-4

68424-94-2

Kvaterne amonijeve spojine, di-C8-10-alkildimetil, kloridi

270-331-5

68424-95-3

Maščobne kisline, koko, reakcijski produkti z dietanolaminom

270-430-3

68440-04-0

1-Propanamin, 3-amino-N,N,N-trimetil-, N-C12-18 acil derivati, metil sulfati

271-063-1

68514-93-2

Amidi, koko, N,N-bis(2-hidroksietil)

271-657-0

68603-42-9

Kvaterne amonijeve spojine, (oksidi-2,1-etandiil)bis[koko alkildimetil, dikloridi

271-761-6

68607-28-3

9-Oktadecenojska kislina (Z)-, sulfonirana, kalijeve soli

271-843-1

68609-93-8

Sečnina, reakcijski produkti s formaldehidom

271-898-1

68611-64-3

Imidazolove spojine, 1-[2-(karboksimetoksi)etil]-1-(karboksimetil)-4,5-dihidro-2-norkoko alkil, hidroksidi, natrijeve soli

272-043-5

68650-39-5

bis(tetraaminbaker) karbonatdihidroksid

272-415-7

68833-88-5

1-hidroksi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)piridin-2(1H)-on, spojina z 2-aminoetanolom (1:1)

272-574-2

68890-66-4

Amini, N-loj alkiltrimetilendi-, diacetetati

272-786-5

68911-78-4

Quassia, ekstrat

272-809-9

68915-32-2

Maščobne kisline, C8-10

273-086-2

68937-75-7

Žveplova kislina, mono-C12-18-alkil estri, natrijeve soli

273-257-1

68955-19-1

Kvaterne amonijeve spojine, C12-18-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridi

273-318-2

68956-79-6

Didecilmetil[3-(trimetoksisilil)propil]amonijev klorid

273-403-4

68959-20-6

Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C10-16-alkildimetil, kloridi

273-544-1

68989-00-4

Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12-18-alkildimetil, soli z 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-dioksidom (1:1)

273-545-7

68989-01-5

Natrijev N-(hidroksimetil)glicinat

274-357-8

70161-44-3

Amini, C10-16-alkildimetil, N-oksidi

274-687-2

70592-80-2

Pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat)

274-778-7

70693-62-8

N,N′-(dekan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden)bis(oktilamonijev) diklorid

274-861-8

70775-75-6

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolijev klorid

274-948-0

70862-65-6

etil [2-(4-fenoksifenoksi)etil]karbamat/fenoksikarb

276-696-7

72490-01-8

Kvaterne amonijeve spojine, di-C8-18-alkildimetil, kloridi

277-453-8

73398-64-8

1-[(hidroksimetil)amino]propan-2-ol

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-bis(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(hidroksimetil)-sečnina/diazolidinilsečnina

278-928-2

78491-02-8

Divodikov bis[monoperoksiftalato(2-)-O1,OO1]magnezat(2-)

279-013-0

78948-87-5

Divodikov bis[monoperoksiftalato(2-)-O1,OO1]magnezat(2-) heksahidrat

279-013-0

114915-85-4

Tributiltetradecilfosfonijev klorid

279-808-2

81741-28-8

(2-Butoksietoksi)metanol

281-648-3

84000-92-0

Cink, izodekanoat izononanoat kompleksi, bazični

282-786-7

84418-73-5

Brin, Juniperus communis, ekstrakt

283-268-3

84603-69-0

Laurus nobilis, ekstrakt

283-272-5

84603-73-6

Rožmarin, ekstrakt

283-291-9

84604-14-8

Eucalyptus globulus, ekstrakt

283-406-2

84625-32-1

Cinnamomum zeylanicum, ekstrakt

283-479-0

84649-98-9

Margoza ekstrakt

283-644-7

84696-25-3

Sivka, Lavandula angustifolia angustifolia, ekstrakt

283-994-0

84776-65-8

Timijan, Thymus serpyllum, ekstrakt

284-023-3

84776-98-7

Formaldehid, reakcijski produkti z dietilen glikolom

284-062-6

84777-35-5

Formamid, reakcijski produkti s formaldehidom

284-064-7

84777-37-7

Glicin, N-(3-aminopropil)-, N′-C10-16-alkil derivati

284-065-2

84777-38-8

Limona, ekstrakt

284-515-8

84929-31-7

Timijan, Thymus vulgaris, ekstrakt

284-535-7

84929-51-1

Nageljnove žbice, ekstrakt

284-638-7

84961-50-2

Kisla frakcija katrana, polialkilfenolna frakcija

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, ekstrakt/olje avstralskega čajevca

285-377-1

85085-48-9

2,4,8,10-tetra(terc-butil)-6-hidroksi-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfocin 6-oksid, natrijeva sol

286-344-4

85209-91-2

Formaldehid, reakcijski produkti s propilen glikolom

286-695-3

85338-22-3

Stanan, tributil-, mono(naftenoiloksi) derivati

287-083-9

85409-17-2

Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridi

287-089-1

85409-22-9

Kvaterne amonijeve spojine, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridi

287-090-7

85409-23-0

[R-(Z)]-3-[(12-hidroksi-1-okso-9-oktadecenil)amino]propiltrimetilamonijev metil sulfat

287-462-9

85508-38-9

Benzensulfonska kislina, 4-C10-13-sek-alkil derivati

287-494-3

85536-14-7

Gvanidin, N,N″′-1,3-propandiilbis-, N-koko alkil derivati, diacetati

288-198-7

85681-60-3

Sulfonske kisline, C13-17-sek-alkan, natrijeve soli

288-330-3

85711-69-9

.alfa.-ciano-4-fluoro-3-fenoksibenzil [1.alfa.(S*),3.alfa.]-(±)-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

289-244-9

86560-93-2

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt

289-699-3

89997-63-7

Cymbopogon nardus, ekstrakt

289-753-6

89998-15-2

Sivka, Lavandula angustifolia, ekstrakt

289-995-2

90063-37-9

Litsea cubeba, ekstrakt

290-018-7

90063-59-5

Mentha arvensis, ekstrakt

290-058-5

90063-97-1

Pelargonium graveolens, ekstrakt

290-140-0

90082-51-2

Benzensulfonska kislina, mono-C10-14-alkil derivati, spojine z Me-1H-benzimidazol-2-ilkarbamatom

290-651-9

90194-41-5

Bakrovi, EDTA-kompleksi

290-989-7

90294-99-8

Formaldehid, reakcijski produkti s propanolaminom

291-325-9

90387-52-3

Sečnina, N,N′-bis(hidroksimetil)-, reakcijski produkti z 2-(2-butoksietoksi)etanolom, etilen glikolom in formaldehidom

292-348-7

90604-54-9

Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C8-18-alkildimetil, bromidi

293-522-5

91080-29-4

Sibirska jelka, Abies sibirica, ekstrakt

294-351-9

91697-89-1

Brin, mehiški, Juniperus mexicana, ekstrakt

294-461-7

91722-61-1

Sivka, Lavandula hybrida, ekstrakt/olje sivke

294-470-6

91722-69-9

Amini, N-(3-aminopropil)-N′-koko alkiltrimetilendi-, monoakrilirani

294-702-6

91745-32-3

Cymbopogon winterianus, ekstrakt

294-954-7

91771-61-8

Limonska trava (Cymbopogon flexuosus)

295-161-9

91844-92-7

Belo mineralno olje (nafta), lahko

295-550-3

92062-35-6

N-[3-(dodecilamino)propil]glicin hidroklorid

298-216-5

93778-80-4

Bis(2,6-diacetil-7,9-dihidroksi-8,9b-dimetil-1,3(2H,9bH)-dibenzofurandionato-O2,O3)baker

304-146-9

94246-73-8

Citrus, ekstrakt

304-454-3

94266-47-4

Bor, ektrakt

304-455-9

94266-48-5

Trimetil-3-[(1-okso-10-undecenil)amino]propilamonijev metil sulfat

304-990-8

94313-91-4

Poprova meta, ameriška, ekstrakt

308-770-2

98306-02-6

Kvaterne amonijeve spojine, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil]kokos alkildimetil, hidroksidi, notranje soli

309-206-8

100085-64-1

Koruzni storž, v prahu

310-127-6

999999-99-4

Naravni sok limone (filtriran)

310-127-6

999999-99-4

Navadni bršljan

310-127-6

999999-99-4

Olje čebule

310-127-6

999999-99-4

Thuja occidentalis

310-127-6

999999-99-4

Salvia officinalis

310-127-6

999999-99-4

Hyssopus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Chrysanthemum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Artemisia absinthium

310-127-6

999999-99-4

Achillea millefolium

310-127-6

999999-99-4

Origanum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Majorana hortensis

310-127-6

999999-99-4

Origanum majorano

310-127-6

999999-99-4

Rosmarinus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Satureja hortensis

310-127-6

999999-99-4

Uritica dioica

310-127-6

999999-99-4

Aesculus hippocastanum

310-127-6

999999-99-4

Symphytum officinale

310-127-6

999999-99-4

Equisetum arvense

310-127-6

999999-99-4

Sambucus nigra

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-dikloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoksi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)sečnina/heksaflumuron

401-400-1

86479-06-3

1,3-dikloro-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

1-(4-klorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol/tebukonazol

403-640-2

107534-96-3

Reakcijski produkti: glutaminske kisline in N-(C12-14-alkil)propilendiamina

403-950-8

164907-72-6

Zmes: (C8-18)alkilbis(2-hidroksietil)amonijevega bis(2-etilheksil)fosfata; (C8-18)alkilbis(2-hidroksietil)amonijevega 2-etilheksilhidrogenfosfata

404-690-8

68132-19-4

(4-etoksifenil)(3-(4-fluoro-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilan

405-020-7

105024-66-6

2,3,5,6-tetrafluorobenzil trans-2-(2,2-diklorovinil)-3,3-dimetilciklopropankarboksilat/transflutrin

405-060-5

118712-89-3

5,5-dimetil-perhidro-pirimidin-2-on.alfa.-(4-trifluorometilstiril)-.alfa.-(4-trifluorometil)cinamilidenhidrazon/hidrametilnon

405-090-9

67485-29-4

3-fenoksibenzil-2-(4-etoksifenil)-2-metil propil eter/etofenproks

407-980-2

80844-07-1

6-(ftalimido)peroksiheksanojska kislina

410-850-8

128275-31-0

Litijev 3-okso-1,2(2H)-benzizotiazol-2-id

411-690-1

111337-53-2

Metil neodekanamid

414-460-9

105726-67-8

Zmes: alfa-ciano-3-fenoksibenzil (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enil)]-2,2-dimetilciklopropankarboksilata in alfa-ciano-3-fenoksibenzil (Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)]-2,2-dimetilciklopropankarboksilata/lambda cihalotrin

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-kloro-a,a,a-p-trifluorotoliloksi)-2-fluorofenil)-3-(2,6-difluorobenzolil)sečnina/flufenoksuron

417-680-3

101463-69-8

2-butil-benzo[d]izotiazol-3-on

420-590-7

04299-07-4

Tetraklorodekaoksid kompleks

420-970-2

92047-76-2

Zmes: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina; trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina/flokumafen

421-960-0

90035-08-8

sek-butil 2-(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilat/ikaridin

423-210-8

119515-38-7

N-cikloheksil-S,S-dioksobenzo[b]tiofen-2-karboksamid

423-990-1

149118-66-1

Fipronil

424-610-5

120068-37-3

cis-1-(3-kloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan klorid

426-020-3

51229-78-8

1-(6-kloropiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamin/imidakloprid

428-040-8

138261-41-3

Tiametoksam

428-650-4

153719-23-4

[2,4-Diokso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-cis-krizantemat; [2,4-diokso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-trans-krizantemat/imiprotrin

428-790-6

72963-72-5

5-kloro-2-(4-klorfenoksi)fenol

429-209-0

3380-30-1

2-(1-metil-2-(4-fenoksi-fenoksi)-etoksi)-piridin/piriproksifen

429-800-1

95737-68-1

3-benzo(b)tien-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oksatiazin,4-oksid

431-030-6

163269-30-5

Reakcijski produkti diizopropanolamina s formaldehidom (1:4)

432-440-8

220444-73-5

Klorometil n-oktil disulfid

432-680-3

180128-56-7

Reakcijski produkt dimetil adipata, dimetil glutarata in dimetil sukcinata z vodikovim peroksidom/perestan

432-790-1

 

Bis(3-aminopropil)oktilamin

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-kloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitrogvanidin

433-460-1

210880-92-5

(E)-2-Oktadecenal

še ni dodeljena

51534-37-3

(E,Z)-2,13-Oktadekadienal

še ni dodeljena

99577-57-8

Steklo iz srebrovega-cinkovega-aluminijevega-borovega fosfata/steklo, oksid, vsebuje srebro in cink

še ni dodeljena

398477-47-9

Srebrov natrijev hidrogen cirkonijev fosfat

še ni dodeljena

 

Paraformaldehid

 

30525-89-4

Peroksioktanojska kislina

 

33734-57-5

Bromomiristil izokinolin

 

51808-87-8

9-Aminoakridin hidroklorid monohidrat

 

52417-22-8

Klorirani trinatrijev fosfat

 

56802-99-4

Cikloheksilhidroksidiazen 1-oksid, kalijeva sol

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-Izopropenil-5-metilcikloheksanol

 

104870-56-6

Silicijev dioksid, amorfni, brezkristalinski

 

112945-52-5

Denatonijev kapsaicinat

 

192327-95-0

Tris(N-cikloheksildiazenijdioksi)aluminij

 

312600-88-7

Bis[1-cikloheksil-1,2-di(hidroksi-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-baker

 

312600-89-8

Reakcijski produkt eteričnih olj in ozona in-situ (Open Air Factor (OAF))

 

 

Srebrov zeolit A

 

 

Srebrov natrijev borosilikat

 

 

5-Kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol

 

 

Benzil-lavril-dimetil-miristilamonijev klorid/lavril-miristil dimetil benzil amonijev klorid

 

 

((1,2-Etandiilbis(karbamoditioato))(2-))manganova zmes z ((1,2- etandiilbis(karbamoditioat))(2-))cinkom/mankozeb

fitofarmacevtsko sredstvo

8018-01-7

Klorosulfamska kislina

fitofarmacevtsko sredstvo

17172-27-9

2-bromo-1-(2,4-diklorofenil)vinil dietil fosfat/bromfenvinfos

fitofarmacevtsko sredstvo

33399-00-7

Etil (2E,4E)-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoat/hidropren

fitofarmacevtsko sredstvo

41096-46-2

Silicijev dioksid/kremenčev pesek

fitofarmacevtsko sredstvo

61790-53-2

.alfa.,.alfa.,.alfa.-Trifluoro-N-metil-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromofenil)-o-toluidin/brometalin

fitofarmacevtsko sredstvo

63333-35-7

S-Metopren/izopropil (s-(E,E))-11-metoksi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoat

fitofarmacevtsko sredstvo

65733-16-6

S-hidropren/etil (S-(E,E))-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoat

fitofarmacevtsko sredstvo

65733-18-8

Esfenvalerat/(S)-.alfa.-ciano-3-fenoksibenzil (S)-2-(4-klorofenil)-3-metilbutirat

fitofarmacevtsko sredstvo

66230-04-4

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-ciano-(3-fenoksifenil)metil 3-(2,2-dikloroetenil)- 2,2-diklorovinil)-2,2-dimentilciklopropankarboksilat/alfa-cipermetrin

fitofarmacevtsko sredstvo

67375-30-8

Abamektin (zmes avermektina B1a; > 80 %, EINECS 265-610-3; in avermektina B1b; < 20 %, EINECS 265-611-9)

265-610-3

71751-41-2

Ciklopropankarboksilna kislina, 3-[(1Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoro-1-propenil]-2,2-dimetil-, (2-metil[1,1′-bifenil]-3-ilmetil ester, (1R,3R)-rel-/bifentrin/bifenat

fitofarmacevtsko sredstvo

82657-04-3

N-(2-((2,6-Dimetil)fenil)amino)-2-oksoetil)-N,N-dietil benzenmetanaminijevsaharid/denatonijev saharid

fitofarmacevtsko sredstvo

90823-38-4

.alfa.-(4-klorofenil)-.alfa.-(1-ciklopropiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol/ciprokonazol

fitofarmacevtsko sredstvo

94361-06-5

3-(3-(4′-Bromo-(1,1′-bifenil)-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksibenzotiopiran-2-on/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksi-1-benzotin-2-on/difetialon

fitofarmacevtsko sredstvo

104653-34-1

Gvazatin triacetat

fitofarmacevtsko sredstvo

115044-19-4

4-Bromo-2-(4-klorofenil)-1-(etoksimetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirol-3-karbonitril/klorfenapir

fitofarmacevtsko sredstvo

122453-73-0

Aluminijev natrijev silikat-srebrov kompleks/srebrov zeolit

fitofarmacevtsko sredstvo

130328-18-6

Aluminijev natrijev silikat-srebrov bakrov kompleks/srebrov bakrov zeolit

fitofarmacevtsko sredstvo

130328-19-7

Aluminijev natrijev silikat-srebrov cinkov kompleks/srebrov cinkov zeolit

fitofarmacevtsko sredstvo

130328-20-0

N-Izononil-N,N-dimetil-N-decilamonijev klorid

fitofarmacevtsko sredstvo

138698-36-9

N-((6-kloro-3-piridinil)metil)-N′-ciano-N-metiletanimidamid/acetamiprid

fitofarmacevtsko sredstvo

160430-64-8

3-fenoksibenzil (1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat/d-fenotrin

fitofarmacevtsko sredstvo

188023-86-1

Zmes 5-hidroksimetoksimetil-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktana (CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-hidroksi-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktana (EINECS 229-457-6, 28,8 %), 5-hidroksipoli[metilenoksi]metil-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktana (CAS 56709-13-8; 5,2 %) in vode (50 %)

fitofarmacevtsko sredstvo

 

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-Ciano-(3-fenoksifenil)metil 3-(2,2-dikloroetenil)-2,2-diklorovinil)-2,2-dimentilciklopropankarboksilat

fitofarmacevtsko sredstvo

 

S-Cifenotrin

fitofarmacevtsko sredstvo

 

(RS)-3-Alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilat (zmes 2 izomerov: 1R trans:1RS samo 1:1)/bioaletrin/d-trans-aletrin

fitofarmacevtsko sredstvo

 

(RS)-3-Alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilat (zmes 4 izomerov: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1)/d-aletrin

fitofarmacevtsko sredstvo

 

(RS)-3-Alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilat (zmes 2 izomerov: 1R trans: 1R/S samo 1:3)/esbiotrin

fitofarmacevtsko sredstvo

 

Spinosad: fermentacijski proizvod mikroorganizmov iz zemlje, ki vsebuje spinosin A in spinosin B

fitofarmacevtsko sredstvo

 

Butoksi polipropilen glikol

polimer

9003-13-8

Polidimetilsiloksan

polimer

9016-00-6

Polimer N-Metilmetanamina (EINECS 204-697-4 s (klorometil)-oksiranom (EINECS 203-439-8)/polimerni kvaterni amonijev klorid

polimer

25988-97-0

Polimer N,N,N,N-tetrametil-etan-1,2-diamina in (klorometil)oksirana

polimer

25988-98-1

Homopolimer 2-terc-butilaminoetil metakrilata (EINECS 223-228-4)

polimer

26716-20-1

Polimer formaldehida in akroleina

polimer

26781-23-7

Monohidroklorid polimera N,N″′-1,6-heksandiilbis[N′-cianogvanidina] (EINECS 240-032-4) in heksametilendiamina (EINECS 204-679-6)/poliheksametilen bigvanid (monomer: 1,5-bis(trimetilen)-gvanilgvanidijev monohidroklorid)

polimer

27083-27-8/32289-58-0

Polimer N,N,N′,N′-tetrametil-1,6-heksandiamina in 1,6-dikloroheksana

polimer

27789-57-7

Poli(heksametilendimetilamonijev klorid)/poli[(dimetilimino)-1,6- heksandiil-klorid]

polimer

28728-61-2

N,N,N′,N′-Tetrametiletilendiaminbis(2-kloroetil)eter kopolimer

polimer

31075-24-8

Poli(heksametilendiamin gvanidijev klorid)

polimer

57028-96-3

Poli(heksametilenbigvanid)

polimer

91403-50-8

Poli(oksi-1,2-etandiil),.alfa.-[2-(didecilmetilamonio)etil]-.omega.-hidroksi-, propanoat (sol)

polimer

94667-33-1

N,N-Didecil(-N-metil-poli(oksietil)amonijev propionat/1-dekanaminijev, N-decil-N-(2-hidroksietil)-N-metil-, propanoat (sol)

polimer

107879-22-1

Kopolimer 2-propenala in propan-1,2-diola

polimer

191546-07-3

N-Didecil-N-dipolietoksiamonijev borat/didecilpolioksetilamonijev borat

polimer

214710-34-6

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilgvanidinijev klorid)

polimer

374572-91-5

Tributil kositrov kopolimer (TBT-kopolimer)

polimer

 

Maščobni alkohol poliglikol eter

polimer

 

Poli(vinil klorid–ko–izobutil vinil eter–ko–N-vinil, N′-dimetil oktil bromid propil diamin)

polimer

 

Poliglikolpoliaminska smola

polimer

 

Natrijev lignosulfonat

naravni polimer

8061-51-6

Neem/Neem-Vital

naravno olje

5945-86-8

Olje Pinus pumilio (borovo olje)

naravno olje

8000-26-8

Cedrovo olje

naravno olje

8000-27-9

Olje sivke

naravno olje

8000-28-0

Olje citronele

naravno olje

8000-29-1

Eterično olje eugenia caryophyllus

naravno olje

8000-34-8

Olje geranije

naravno olje

8000-46-2

Evkaliptusovo olje

naravno olje

8000-48-4

Olje pomarančevca

naravno olje

8000-57-9

Borovo olje

naravno olje

8002-09-3

Olje črnega popra

naravno olje

8006-82-4

Olje poprove mete

naravno olje

8006-90-4

Olje limonske trave

naravno olje

8007-02-1

Olje Penny Royal

naravno olje

8007-44-1

Timijanovo olje

naravno olje

8007-46-3

Koriandrovo olje

naravno olje

8008-52-4

Olje zelene mete

naravno olje

8008-75-5

Olje Valeriana officinalis

naravno olje

8008-88-6

Olje Cajuput

naravno olje

8008-98-8

Olje brinovih jagod

naravno olje

8012-91-7

Cipresino olje

naravno olje

8013-86-3

Olje pačulija

naravno olje

8014-09-3

Olje orientalske kumine

naravno olje

8014-13-9

Olje palmarose

naravno olje

8014-19-5

Olje rutičevke

naravno olje

8014-29-7

Olje navadne bazilike

naravno olje

8015-73-4

Rožno olje/olje rožnega lesa

naravno olje

8015-77-8

Olje zelene

naravno olje

8015-90-5

Kamilično olje

naravno olje

8015-92-7

Eterično olje dišečega klinčevca (Eugenia caryophyllus)

naravno olje

8015-97-2

Olje Malaleuca

naravno olje

68647-73-4

Olje Litsea cubeba

naravno olje

68855-99-2

Olje divje mete

naravno olje

68917-18-0

Cedrovo olje (olje cedrovine Texas, olje Juniperus mexicana, 22 %)

naravno olje

68990-83-0

Citrusov ekstrakt iz semen tabebuia avellanedae

naravno olje

 

Eterično olje cymbopogon winterianus

naravno olje

 

Allium sativum in Allium cepa

naravno olje

 

Eterično olje cinnamomum zeylanicum

naravno olje

 

Olje nageljnovih žbic (glavne sestavine: evgenol (83,8 %), caryophyllene (12,4 %), evgenol acetat (0,4 %)),

naravno olje

 

Parfumsko olje iz jelkinih iglic: Olje etereala, glavne sestavine: terpentinsko olje (30–37,5 %), terpineol (15–20 %), izobornil acetat (15–20 %), beta-pinen (12,5–15 %), alfa-pinen (7–10 %), kumarin (1–3 %), frakcija terpineola (1–3 %)

naravno olje

 

Parfumsko olje Spring Fresh: olje etereala: glavne sestavine: citral-dietilacetal (citratal) (1–3 %), citronelol (1–3 %), ilanat (1–3 %), hivertal (1–3 %), alilkapronat (1–3 %)

naravno olje

 

Olje vrtnice

naravno olje

 

Naravni piretrini

naravni ekstrakt

 

Ekstrakt šote

naravni ekstrakt

 

Alkil-benzil-dimetilamonijev klorid/benzalkonijev klorid

zmes

8001-54-5

Cetrimid

zmes

8044-71-1

Zmes 3,6-diamino-10-metilakridinijevega klorida (EINECS 201-668-8) in 3,6-akridindiamina/akriflavin

zmes

8048-52-0

Zmes (3,6-diamino-10-metilakridinijevega klorida (EINECS 201-668-8) in 3,6-akridindiamina) hidroklorida/akriflavin HCl

zmes

8063-24-9

Benzalkonijev saharinat/benzalkonijev o-sulfobenzimidat

zmes

39387-42-3

Zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona (EINECS 247-500-7) in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (EINECS 220-239-6)

zmes

55965-84-9

Siloksani in silikoni, dimetil, reakcijski produkti s silicijevim dioksidom/amorfni silicijev dioksid

zmes

67762-90-7

Reakcijska zmes maščobnih kislin, mešanih estrov (C6-18, pridobljenih iz kokosovega olja) z ocetno kislino in 2,2′-metilenbis(4-klorofenola)

zmes

106523-52-8

Amini, n-C10-16-alkiltrimetilendi-, reakcijski produkti s kloroocetno kislino

zmes

139734-65-9

Kvaterni amonijevi jodidi

zmes

308074-50-2

Reakcijski produkti 5,5-dimetilhidantoina in formaldehida

zmes

 

Reakcijski produkti 2-(2-butoksietoksi)etanola in formaldehida

zmes

 

Reakcijski produkti etilen glikola in formaldehida

zmes

 

Reakcijski produkti sečnine, etilen glikola in formaldehida

zmes

 

Reakcijski produkti kloroacetamida, 2-(2-butoksietoksi)etanola in formaldehida

zmes

 

Zmes 1-fenoksipropan-2-ola (EINECS 212-222-7) in 2-fenoksipropanola (EINECS 224-027-4)

zmes

 

Aktivni klor: izdelan z reakcijo hipoklorove kisline in natrijevega hipoklorita, izdelanega in situ

zmes

 

Kalijeve soli maščobnih kislin (C15-21)

zmes

 

Bakrov acipetaks

zmes

 

Cinkov acipetaks

zmes

 

Feromon tekstilnih moljev: sestavine: E,Z-oktadekadi-2,13-enal (75 %) in E-oktadec-2-enal (25 %)

zmes

 

Zmes kromovega trioksida (EINECS 215-607-8; 34,2 %), diarzenovega pentoksida (EINECS 215-116-9; 24,1 %), bakrovega(II)oksida (EINECS 215-269-1; 13,7 %), vode (EINECS 231-791-2; 28 %)

zmes

 

Zmes klormetilizotiazolinona, etandiilbisoksibismetanola, metilizotiazolinona

zmes

 

Zmes broma (EINECS 231-778-1) in hipobromove kisline (št. CAS: 13517-11-8), izdelane in situ

zmes

 

Produkti naravne fermentacije rastlin v vodi, vsebujejo žveplo

zmes

 

Kvaterne amonijeve spojine (benzilalkildimetil (alkil iz C8-C22, nasičen in nenasičen, lojev alkil, kokosov alkil in sojin alkil) kloridi, bromidi ali hidroksidi)/BKC

zmes snovi, navedenih v seznamu EINECS

 

Kvaterne amonijeve spojine (dialkildimetil (alkil iz C6-C18, nasičen in nenasičen, lojev alkil, kokosov alkil in sojin alkil) kloridi, bromidi ali metilsulfati)/DDAC

zmes snovi, navedenih v seznamu EINECS

 

Kvaterne amonijeve spojine (alkiltrimetil (alkil iz C8-C18, nasičen in nenasičen, lojev alkil, kokosov alkil in sojin alkil) kloridi, bromidi ali metilsulfati)/TMAC

zmes snovi, navedenih v seznamu EINECS

 

Bacillus thuringiensis

mikroorganizem

68038-71-1

Bacillus sphaericus

mikroorganizem

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381is subsp. Israelensis

mikroorganizem

 

Bacillus thuringiensis Var. Kurstaky

mikroorganizem

 

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14

mikroorganizem

 

Bacillus thuringiensis var. israelensis

mikroorganizem

 

Bacillus subtilis

mikroorganizem

 


(1)  Glede na register ESIS ima ta snov tudi drugo številko CAS (31654-77-0).


PRILOGA II

AKTIVNE SNOVI, KI BODO OCENJENE V PROGRAMU PREGLEDOVANJA

Snov

Država članica poročevalka

Številka ES

Številka CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Formaldehid

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter/piperonil butoksid

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Difenoksarzin-10-il oksid

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorokrezol

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklorvos

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mravljinčna kislina

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzojska kislina

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propan-2-ol

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salicilna kislina

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propan-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodikov cianid

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etilen oksid

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoin

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citronska kislina

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalol

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-kloroacetamid

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromoocetna kislina

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glikolna kislina

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perocetna kislina

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-mlečna kislina

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Varfarin

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b] furo[2,3-h]kromen-6-on/rotenon

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Simklozen

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloroksilenol

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenil-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftalen

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Diklorofen

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triklokarban

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinamaldehid/3-fenil-propen-2-al

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glioksal

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-Krezol

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heksa-2,4-dienojska kislina/sorbinska kislina

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutaral

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Nonanojska kislina

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Undekan-2-on/metil nonil keton

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Propoksur

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-dikloro-5,5-dimetilhidantoin

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofen

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzil benzoat

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Benzetonijev klorid

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrotion

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Cetalkonijev klorid (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzildimetil(oktadecil)amonijev klorid (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Fenoksietanol

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetilpiridinijev klorid

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Oktanojska kislina

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Ogljikov dioksid

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Natrijev dimetilarzinat

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometilidintrimetanol

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev tozilkloramid

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalijev dimetilditiokarbamat

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev dimetilditiokarbamat

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varfarin natrij

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev 2-bifenilat

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptan

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(triklorometiltio)ftalimid/folpet

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metil antranilat

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-dietil-m-toluamid

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Tiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziram

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalijev metilditiokarbamat

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metam-natrij

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dinatrijev cianoditiokarbamat

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzododecinijev klorid (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miristalkonijev klorid (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(hidroksimetil)sečnina

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabam

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavrinska kislina

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Tiabendazol

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Benzotiazol-2-tiol

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naled

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diazinon

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dekanojska kislina

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Cianamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-hidroksi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrien-1-on

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev benzoat

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dazomet

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansulfenamid/tolilfluanid

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hidroksil-2-piridon

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-il acetat

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutrin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklofluanid

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Bakrov tiocianat

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetradonijev bromid

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil (1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat/d-trans-tetrametrin

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiol-3-on

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diborov trioksid

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalcijev oksid/apno/žgano apno/živo apno

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinkov sulfid

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakrov oksid

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibakrov oksid

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dinatrijev tetraborat, brezvodni

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Butanon, peroksid

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4-diklorobenzil alkohol

CZ

217-210-5

1777-82-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorotalonil

NL

217-588-1

1897-45-6

 

 

 

 <