ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 322

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
7. december 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1437/2007 z dne 26. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1438/2007 z dne 6. decembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1439/2007 z dne 5. decembra 2007 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1440/2007 z dne 5. decembra 2007 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1441/2007 z dne 5. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila ( 1 )

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1442/2007 z dne 6. decembra 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

30

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1443/2007 z dne 6. decembra 2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 900/2007

32

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1444/2007 z dne 6. decembra 2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 1060/2007

33

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/795/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 4. decembra 2007 o finančnem prispevku Skupnosti za leto 2007 za študije, ocene učinkov in ocen na področju varnosti hrane, zdravja in dobrega počutja živali ter zootehnike

34

 

 

2007/796/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 5. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2007/554/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5890)  ( 1 )

37

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

7.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1437/2007

z dne 26. novembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V primeru intervencijskih ukrepov, za katere v okviru skupne ureditve trgov vsota na enoto ni določena, bi bilo treba določiti izvedbena pravila, zlasti za postopek določanja zneskov za financiranje, financiranje odhodkov, ki izvirajo iz pridobivanja sredstev, potrebnih za odkup proizvodov, ter financiranje odhodkov, nastalih s skladiščenjem in, kjer je primerno, postopkov predelave.

(2)

Glede na naravo ukrepov in programov, ki jih zajema Odločba Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (2), bi bilo treba določiti, da lahko v utemeljenih izjemnih primerih Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) financira upravne stroške in stroške dela, nastale pri izvajanju takšnih ukrepov in programov.

(3)

Uredba (ES) št. 1290/2005 (3) določa postopek, ki ga mora Komisija upoštevati pri odločitvi o zmanjšanju ali začasni prekinitvi mesečnih plačil, in postopek, ki ga je treba upoštevati pri odločitvi o začasni prekinitvi ali zmanjšanju vmesnih plačil.

(4)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1290/2005 Komisija odloči o zneskih, ki se izločijo iz financiranja Skupnosti, če ugotovi, da odhodki niso nastali skladno s pravili Skupnosti. Da bi odpravila pomanjkljivosti, Komisija v okviru postopka za izključitev iz financiranja Skupnosti zadevnim državam članicam daje priporočila glede načina uporabe zakonodaje Skupnosti. Če država članica ne izvaja teh priporočil, Komisija sprejme nadaljnje odločitve glede izločitve odhodkov. Poleg tega se lahko v posameznih primerih ugotovi, da taka priporočila v bližnji prihodnosti ne bodo ali ne morejo biti izvedena.

(5)

V takšnih pogojih možnost začasne prekinitve ali zmanjšanja mesečnih ali vmesnih plačil, ki jo trenutno določa Uredba (ES) št. 1290/2005, ne ščiti zadosti finančnih interesov Skupnosti. V zvezi s tem se zdi koristno določiti nov postopek, ki bo Komisiji na bolj učinkovit način omogočil začasno prekinitev ali zmanjšanje plačil v posebnih situacijah.

(6)

Predhodna začasna prekinitev ali zmanjšanje plačil na kmetijskem področju bi lahko za zadevne države članice imela resne finančne posledice. Poleg tega imajo v primerjavi s postopkom za potrditev skladnosti obračuna države članice samo omejene možnosti, da nasproti Komisiji branijo svoj položaj. Zaradi tega bi bilo treba novi postopek začasne prekinitve ali zmanjšanja plačil uporabiti samo v primerih, ko ena ali več ključnih sestavin zadevnega sistema državnega nadzora ne obstaja ali zaradi resnosti ali trdovratnosti ugotovljenih pomanjkljivosti ni učinkovita.

(7)

Treba je sprejeti določbe, ki bi pojasnile, pod katerimi pogoji so vmesne izjave o odhodkih v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) nesprejemljive.

(8)

Uredba Sveta (EGS) št. 4045/89 z dne 21. decembra 1989 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, s strani držav članic (4) zahteva, da države članice izvedejo naknadni nadzor nekaterih odhodkov skupne kmetijske politike za proračunsko leto „n“ v obdobju med 1. julijem n + 1 in 30. junijem n + 2. Poročilo o nadzornih ukrepih v tem obdobju je treba Komisiji poslati do konca leta n + 2.

(9)

Zaradi omejenega časa za odločitev o potrditvi skladnosti iz Uredbe (ES) št. 1290/2005 je dejansko nemogoče, da bi Komisija sprejela odločitev glede izključitve iz financiranja Skupnosti v primeru, ko država članica ne izvršuje svojih nadzornih obveznosti iz Uredbe (EGS) št. 4045/89. Za rešitev tega problema se omejitev časa ne bi smela uporabljati za kršitve nadzornih obveznosti držav članic iz Uredbe (EGS) št. 4045/89, pod pogojem, da se Komisija na poročilo države članice odzove v dvanajstih mesecih od prejema poročila.

(10)

Glede na to, da ni potrebe, da bi države članice Komisijo obvestile, kako so se odločile ali kako nameravajo ponovno uporabiti ukinjena sredstva in spremeniti finančni načrt za zadevni program razvoja podeželja, bi bilo treba ustrezno določbo Uredbe (ES) št. 1290/2005 črtati.

(11)

Da se prehodna pravila za Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) prilagodijo novim določbam, ki se uporabljajo za prihodnje obdobje načrtovanja strukturnih skladov, bi bilo treba Uredbo (ES) št. 1290/2005 spremeniti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (5).

(12)

Treba je pojasniti pravno podlago za sprejetje podrobnih pravil za uporabo Uredbe (ES) št. 1290/2005. Zlasti bi Komisija morala sprejeti podrobna pravila uporabe v zvezi z objavo informacij o upravičencih skupne kmetijske politike, v zvezi z intervencijskimi ukrepi, kadar v skupni tržni ureditvi vsota na enoto ni bila določena, ter v zvezi z odobrenimi sredstvi, ki so bila prenesena za financiranje neposrednih plačil kmetovalcem, predvidenih v okviru skupne kmetijske politike.

(13)

V okviru pregleda Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6), so bile z namenom izvajanja Pobude za preglednost v Evropi v navedeno uredbo vstavljene določbe o naknadni letni objavi upravičencev do sredstev iz proračuna. Z uredbami za posamezne sektorje se določi način takšne objave. Tako EKJS kot EKSRP sestavljata del splošnega proračuna Evropskih skupnosti in financirata odhodke v okviru deljenega upravljanja med državami članicami in Komisijo. Zato bi bilo treba določiti pravila za objavo informacij o upravičencih navedenih skladov. Države članice bi v ta namen morale zagotoviti naknadno letno objavo upravičencev ter zneske, ki jih vsak upravičenec prejme iz posameznega sklada.

(14)

Z dostopom javnosti do informacij se poveča preglednost uporabe sredstev Skupnosti v skupni kmetijski politiki in izboljša dobro finančno upravljanje navedenih sredstev, zlasti z okrepitvijo javnega nadzora nad porabljenim denarjem. Glede na veliko težo zastavljenih ciljev je ob upoštevanju načela sorazmernosti in zahteve po varstvu osebnih podatkov upravičeno zagotoviti splošno objavo ustreznih informacij, saj to ne presega meja potrebnega v demokratični družbi, in preprečiti nepravilnosti. Ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 10. aprila 2007 (7) je treba sprejeti določbo, na podlagi katere bodo upravičenci do sredstev obveščeni, da se omenjeni podatki lahko objavijo in da jih lahko obdelujejo revizijski in preiskovalni organi.

(15)

Uredbo (ES) št. 1290/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1290/2005 se spremeni:

1.

v členu 3 se doda naslednji odstavek:

„3.   Kadar za intervencijske ukrepe v okviru skupne ureditve trgov vsota na enoto ni določena, zadevni ukrep financira EKJS na podlagi standardnih zneskov, ki so enotni po vsej Skupnosti, zlasti za sredstva iz držav članic, ki se uporabljajo za odkup proizvodov, za materialne operacije, ki so posledica skladiščenja, ter po potrebi za predelavo intervencijskih proizvodov.

Ustrezne dajatve in stroški se izračunajo v skladu s postopkom iz člena 41(3).“;

2.

v členu 13 se doda naslednji odstavek:

„V ustrezno utemeljenih izjemnih primerih se prvi odstavek ne uporablja za ukrepe in programe, ki jih zajema Odločba Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (8).

3.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 17a

Zmanjšanje in začasna prekinitev mesečnih plačil v posebnih primerih

1.   Brez poseganja v člen 17 lahko Komisija v skladu z odstavkoma 2 in 3 tega člena odloči, da zmanjša ali začasno prekine plačila iz člena 14 za obdobje, ki se ga določi v odločbi in ki ne presega dvanajst mesecev, lahko pa se ga podaljša za nadaljnja obdobja, ki ne presegajo dvanajst mesecev, če ostajajo izpolnjeni pogoji iz odstavka 2 tega člena.

2.   Mesečna plačila se lahko zmanjšajo ali začasno prekinejo, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

ena ali več ključnih sestavin zadevnega sistema državnega nadzora ne obstaja ali ni učinkovita zaradi resnosti ali trdovratnosti ugotovljenih pomanjkljivosti;

(b)

pomanjkljivosti iz točke (a) so stalne in so bile povod za vsaj dve odločitvi, sprejeti v skladu s členom 31, da se iz financiranja Skupnosti izločijo odhodki zadevne države članice, in

(c)

Komisija ugotovi, da zadevna država članica ni izvedla priporočil Komisije za izboljšanje situacije in v bližnji prihodnosti tega ne more storiti.

3.   Komisija pred sprejetjem odločitve iz odstavka 1 zadevno državo članico obvesti o svojem namenu in jo pozove, da predloži odgovor v roku, ki ga Komisija določi glede na resnost problema in ki na splošno ne sme biti krajši od 30 dni.

Odstotek, za katerega se lahko mesečno plačilo zmanjša ali začasno prekine, je enak odstotku, ki ga Komisija določi v zadnji odločitvi iz odstavka 2(b). Uporablja se za zadevne odhodke plačilne agencije, kateri obstajajo pomanjkljivosti iz odstavka 2(a).

4.   Če pogoji iz odstavka 2 niso več izpolnjeni, se zmanjšanje ali začasna prekinitev ne nadaljuje, brez poseganja v potrditev skladnosti v smislu člena 31.“;

4.

v členu 26 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija akreditirano plačilno agencijo in usklajevalni organ, če je bil določen, nemudoma obvesti, če katera od obveznosti iz odstavka 3 ni bila izpolnjena. Če katera od obveznosti iz točk (a) ali (c) odstavka 3 ni bila izpolnjena, se izjava o odhodkih zavrne.“;

5.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 27a

Začasna prekinitev in zmanjšanje vmesnih plačil v posebnih primerih

Člen 17a se smiselno uporablja za začasno prekinitev in zmanjšanje vmesnih plačil iz člena 26.“;

6.

v členu 31(5) se doda naslednja točka:

„(c)

kršitev nadzornih obveznosti držav članic iz Uredbe Sveta (EGS) št. 4045/89 z dne 21. decembra 1989 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, s strani držav članic (9), pod pogojem, da Komisija državo članico pisno obvesti o ugotovitvah preverjanj v 12 mesecih od prejema poročila države članice glede rezultatov preverjanja zadevnih odhodkov.

7.

v členu 33(4) se črta drugi pododstavek;

8.

v členu 40 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Z odstopanjem od členov 31(2), 32(4) in 37(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (10) Komisija delne zneske obveznosti za pomoč, ki jo sofinancira Usmerjevalni oddelek EKUJS in ki jo je Komisija odobrila med 1. januarjem 2000 in 31. decembrom 2006, za katere potrjeni izkaz o dejansko plačanih odhodkih, končno poročilo o izvajanju in izjava iz člena 38(1)(f) navedene uredbe Komisiji niso bili poslani v 15 mesecih od končnega datuma upravičenosti odhodkov, določenega v odločitvi o dodelitvi prispevka iz skladov, samodejno razveljavi najpozneje 6 mesecev po navedenem roku, kar terja povračilo neupravičeno izplačanih zneskov.

9.

člen 42 se spremeni:

(a)

točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

pogoje v zvezi z akreditacijo plačilnih agencij in posebno akreditacijo usklajevalnih organov, njihovimi nalogami, zahtevanimi informacijami in podrobnostmi zagotavljanja ali posredovanja teh informacij Komisiji;“;

(b)

dodajo se naslednje točke:

„8a.

podrobna pravila o financiranju in obračunavanju intervencijskih ukrepov javnega skladiščenja in drugih odhodkov, ki jih financirata EKJS in EKSRP;

8b.

podrobna pravila glede objave informacij o upravičencih iz člena 44a in praktičnih vidikih varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v skladu z načeli, določenimi v zakonodaji Skupnosti o varstvu podatkov. Ta pravila zagotavljajo zlasti, da so upravičenci do sredstev obveščeni, da se zaradi varovanja finančnih interesov Skupnosti omenjeni podatki lahko objavijo in da jih lahko obdelujejo revizijski in preiskovalni organi, določajo pa tudi ustrezen trenutek za takšno informacijo;

8c.

pogoje in podrobna pravila, ki se uporabljajo za odobrena proračunska sredstva, ki so bila v skladu s členom 149(3) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 prenesena za financiranje odhodkov iz člena 3(1)(c) te uredbe.“;

10.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 44a

Objava upravičencev

V skladu s členom 53b(2)(d) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 države članice zagotovijo naknadno letno objavo upravičencev EKJS in EKSPR ter zneske, ki jih vsak upravičenec prejme iz posameznega sklada.

Objava vsebuje vsaj naslednje podatke:

(a)

za EKJS znesek, ki je razčlenjen na neposredna plačila v smislu člena 2(d) Uredbe (ES) št. 1782/2003, in druge odhodke;

(b)

za EKSRP celotni znesek javnega financiranja na upravičenca.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točki 3 in 5 člena 1 se uporabljata od 1. julija 2008.

Točka 6 člena 1 se uporablja za poročila držav članic, ki jih Komisija prejme po 1. januarju 2008, pri čemer so izključeni odhodki držav članic pred proračunskim letom 2006.

Točka 10 člena 1 se uporablja za odhodke EKJS, nastale od 16. oktobra 2007, in odhodke EKSRP, nastale od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2007

Za Svet

Predsednik

J. SILVA


(1)  Mnenje z dne 11. oktobra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/965/ES (UL L 397, 30.12.2006, str. 22).

(3)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 378/2007 (UL L 95, 5.4.2007, str. 1).

(4)  UL L 388, 30.12.1989, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2154/2002 (UL L 328, 5.12.2002, str. 4).

(5)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1989/2006 (UL L 411, 30.12.2006, str. 6).

(6)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

(7)  UL C 134, 16.6.2007, str. 1.

(8)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/965/ES (UL L 397, 30.12.2006, str. 22).“;

(9)  UL L 388, 30.12.1989, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2154/2002 (UL L 328, 5.12.2002, str. 4).“;

(10)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1198/2006 (UL L 223, 15.8.2006, str. 1).“;


7.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1438/2007

z dne 6. decembra 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. decembra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 6. decembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

114,0

MA

65,3

SY

68,2

TR

128,1

ZZ

93,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

130,3

ZZ

126,4

0709 90 70

MA

58,8

TR

110,8

ZZ

84,8

0805 10 20

AR

21,0

AU

12,3

BR

12,7

SZ

31,4

TR

60,4

ZA

39,8

ZW

20,2

ZZ

28,3

0805 20 10

MA

65,8

ZZ

65,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

70,6

UY

95,3

ZZ

65,3

0805 50 10

EG

108,5

TR

116,9

ZA

61,9

ZZ

95,8

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

87,0

MK

31,5

US

101,0

ZA

82,4

ZZ

80,4

0808 20 50

AR

71,0

CN

77,6

TR

145,7

ZZ

98,1


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


7.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1439/2007

z dne 5. decembra 2007

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3 preglednice.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (2) imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 580/2007 (UL L 138, 30.5.2007, str. 1).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(Oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Komplet, sestavljen iz več obližev in blazinic, katere vsebujejo naslednje sestavine (v mas. %):

turmalin

4

hitosan

5

lesni kis

30

biserni prah

4

čisti silicijev dioksid

4

glikolna kislina

3

dekstrin

50

Glede na podatke, ki so na embalaži se proizvod uporablja za izboljšanje kroženja krvi v nogah, s tem se aktivira metabolizem celičnega tkiva in povzroči razstrupljanje telesa.

Blazinice se nosijo na podplatih nog 8–10 ur, tako da se pritrdijo s priloženimi obliži.

Proizvod je pakiran v zložljivo kartonasto embalažo ter namenjen za individualno prodajo.

3824 90 98

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 3824, 3824 90 in 3824 90 98.

Proizvod se ne more šteti kot preparat za nego kože niti za nego nog, ker ni izdelan za te namene, (pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 3304, (A)(3) in (B)).

Blazinice dajejo bistven značaj proizvodu, vendar ne zagotavljajo znanstveno preskušenega terapevtskega učinka zmanjšanja toksičnosti v celem telesu. Zato se ne morejo uvrstiti pod tarifni številki 3004 ali 3005, ampak se uvrščajo kot drugi kemijski proizvodi, ki niso omenjeni ali zajeti na drugem mestu.


7.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1440/2007

z dne 5. decembra 2007

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3 preglednice.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 580/2007 (UL L 138, 30.5.2007, str. 1).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Majhna ovojnica, velikosti približno 40 × 50 mm, samolepilna, sestavljena iz dveh toplotno zavarjenih folij iz plastike in aluminija, ki vsebuje vzorec parfuma v obliki gela, na kateri je natisnjeno ime parfuma.

Zgornji del folije se lahko dvigne, da omogoča uporabo vzorca parfuma v količini, ki zadošča za nanos na zapestje.

Proizvod ni namenjen za prodajo na drobno, temveč se prilepi v brošure, letake, na reklamne razglednice ali reklamne strani revij s fotografijami in besedilom za oglaševanje določenega parfuma.

3303 00 10

Uvrščanje opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2 k oddelku VI in besedilo oznak KN 3303 in 3303 00 10.

Proizvod je treba uvrstiti kot parfum pod tarifno podštevilko 3303 00 10, ker je količina parfuma zadostna za odišavljenje telesa.

2.

Tiskana reklamna stran, formata A4, delno ali v celoti prepognjena. Pod prepognjeno stranjo se nahaja vzorec parfuma v obliki mikrokapsul, paste ali prahu. Pregib je toplotno zavarjen.

Pregib se dvigne in pokaže se vzorec parfuma v količini, ki pa ni zadostna, da bi po drgnjenju odišavil zapestje.

Proizvod ni namenjen za prodajo na drobno. Vloži se v revije in podobne izdelke, na katerih so natisnjene fotografije in besedilo za oglaševanje določenega parfuma.

4911 10 90

Uvrščanje opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 4911, 4911 10 in 4911 10 90.

Proizvod se ne more uvrstiti pod tarifno podštevilko 3303 00 10, ker količina parfuma ni zadostna za odišavljenje telesa.

Proizvod se uvršča pod tarifno podštevilko 4911 10 90 kot tiskan reklamni material, ker ima bistvene značilnosti tiskanega reklamnega materiala (pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k poglavju 49, splošno, prvi odstavek).


7.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1441/2007

z dne 5. decembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (1) in zlasti člena 4(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (2) določa mikrobiološka merila za nekatere mikroorganizme in izvedbena pravila, ki jih morajo upoštevati nosilci živilske dejavnosti pri izvajanju splošnih in posebnih higienskih ukrepov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 852/2004. Uredba (ES) št. 2073/2005 tudi določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti zagotoviti, da živila izpolnjujejo ustrezna mikrobiološka merila iz Priloge I k navedeni uredbi.

(2)

Poglavji 1 in 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2073/2005 določata merila varnosti živil in proizvodna higienska merila glede dehidriranih formul za dojenčke in dehidriranih dietetičnih živil za posebne zdravstvene namene, namenjenih dojenčkom, mlajšim od šest mesecev („dehidrirane formule za dojenčke in dehidrirana dietetična živila“). Del 2.2 poglavja 2 navedene priloge določa, da če se pri testiranju dehidriranih formul za dojenčke in dehidriranih dietetičnih živil odkrijejo enterobakterije v kateri koli od vzorčnih enot, je treba serijo preskusiti na prisotnost Enterobacter sakazakii in Salmonella.

(3)

Dne 24. januarja 2007 je znanstveni odbor za biološke nevarnosti (Odbor BIOHAZ) Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) izdal mnenje o enterobakterijah kot indikatorjih za Salmonella in Enterobacter sakazakii. Odbor v mnenju navaja, da ni mogoče ugotoviti soodvisnosti med enterobakterijami in Salmonella, ter splošne soodvisnosti med enterobakterijami in Enterobacter sakazakii. Vendar se lahko v posameznih obratih ugotovi soodvisnost med enterobakterijami in Enterobacter sakazakii.

(4)

Zato se zahteve iz Uredbe (ES) št. 2073/2005 glede preskušanja dehidriranih formul za dojenčke in dehidriranih dietetičnih živil na prisotnost Enterobacter sakazakii in Salmonella prenehajo uporabljati, če se v kateri koli od vzorčnih enot odkrijejo enterobakterije. Del 2.2 poglavja 2 Priloge I k navedeni uredbi je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

V skladu z mnenjem o mikrobioloških tveganjih v začetnih in nadaljevalnih formulah za dojenčke, ki ga je 9. septembra 2004 predložil Odbor BIOHAZ Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), je treba pri dehidriranih nadaljevalnih formulah določiti mikrobiološka merila za Salmonella in enterobakterije.

(6)

Odbor BIOHAZ Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je 26. in 27. januarja 2005 izdal mnenje o Bacillus cereus in drugih Bacillus spp. v živilih. Odbor v mnenju navaja, da je eden izmed glavnih nadzornih ukrepov nadzor temperature in vzpostavitev sistema, ki temelji na analizi tveganj in načelih kritične kontrolne točke. Dehidrirana živila, v katerih je pogosta prisotnost spor patogenega Bacillus spp., lahko omogočijo rast Bacillus cereus, ko se ponovno namočijo v toplo vodo. Nekatera dehidrirana živila, vključno z dehidriranimi formulami in dehidriranimi dietetičnimi živili, uživajo potencialno občutljivi potrošniki. V skladu z mnenjem EFSA mora biti število spor Bacillus cereus v dehidriranih formulah in dehidriranih dietetičnih živilih med proizvodnjo čim manjše, poleg dobrih praks, zasnovanih za zmanjšanje časovnega zamika med pripravo in potrošnjo, pa je treba določiti tudi proizvodno higiensko merilo.

(7)

Poglavje 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2073/2005 določa analitsko referenčno metodo za stafilokokne enterotoksine v nekaterih sirih, mleku v prahu in sirotki v prahu. Referenčni laboratorij Skupnosti za koagulazo pozitivne stafilokoke je navedeno metodo spremenil. Sklicevanje na navedeno analitsko referenčno metodo je zato treba spremeniti. Poglavje 1 Priloge I k navedeni uredbi je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Poglavje 3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2073/2005 določa pravila vzorčenja za analize klavnih trupov goveda, prašičev, ovac, koz in konjev na Salmonella. V skladu z navedenimi pravili posamezno mesto vzorčenja obsega najmanj 100 cm2 površine. Vendar nista določeni niti število mest za vzorčenje niti najmanjša površina vzorčenja. Da bi se izboljšalo izvajanje teh pravil v Skupnosti, je primerno v Uredbi (ES) št. 2073/2005 nadalje določiti, da se za vzorčenje izberejo mesta, na katerih je kontaminacija najverjetnejša, celotna površina vzorčenja pa se poveča. Poglavje 3 Priloge I k navedeni uredbi je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je primerno nadomestiti Prilogo I k Uredbi (ES) št. 2073/2005 z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2073/2005 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 338, 22.12.2005, str. 1.


PILOGA

„PRILOGA I

Mikrobiološka merila za živila

Poglavje 1

Merila varnosti živil

Poglavje 2

Proizvodna higienska merila

2.1

Meso in mesni proizvodi

2.2

Mleko in mlečni proizvodi

2.3

Jajčni proizvodi

2.4

Ribiški proizvodi

2.5

Zelenjava, sadje in njihovi proizvodi

Poglavje 3

Pravila za vzorčenje in pripravo vzorcev

3.1

Splošna pravila za vzorčenje in pripravo vzorcev

3.2

Bakteriološko vzorčenje v klavnicah in obratih za proizvodnjo mletega mesa in mesnih pripravkov

Poglavje 1   Merila varnosti živil

Kategorija živil

Mikroorganizmi/ njihovi toksini, metaboliti

Načrt vzorčenja (1)

Mejne vrednosti (2)

Analitska referenčna metoda (3)

Faza, v kateri se merilo uporablja

n

c

m

M

1.1

Živila za neposredno uživanje, namenjena dojenčkom, in živila za neposredno uživanje za posebne zdravstvene namene (4)

Listeria monocytogenes

10

0

odsotnost v 25 g

EN/ISO 11290-1

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.2

Živila za neposredno uživanje, ki omogočajo rast L. monocytogenes, razen živil, namenjenih dojenčkom in za posebne zdravstvene namene

Listeria monocytogenes

5

0

100 cfu/g (5)

EN/ISO 11290-2 (6)

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

5

0

odsotnost v 25 g (7)

EN/ISO 11290-1

Dokler nosilec živilske dejavnosti živila, ki ga je proizvedel, še ni dal v promet

1.3

Živila za neposredno uživanje, ki ne omogočajo rasti L. monocytogenes, razen živil, namenjenih dojenčkom in za posebne zdravstvene namene (4)  (8)

Listeria monocytogenes

5

0

100 cfu/g

EN/ISO 11290-2 (6)

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.4

Mleto meso in mesni pripravki, ki naj bi se zaužili surovi

Salmonella

5

0

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.5

Mleto meso in mesni pripravki, izdelani iz perutninskega mesa, ki naj bi se zaužili kuhani

Salmonella

5

0

od 1.1.2006

odsotnost v 10 g

od 1.1.2010

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.6

Mleto meso in mesni pripravki, izdelani iz drugih vrst mesa, kot je perutnina, ki naj bi se zaužili kuhani

Salmonella

5

0

odsotnost v 10 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.7

Mehansko izkoščeno meso (MIM) (9)

Salmonella

5

0

odsotnost v 10 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.8

Mesni proizvodi, ki naj bi se zaužili surovi, razen proizvodov, pri katerih postopek predelave ali sestava proizvoda odpravlja tveganje salmonele

Salmonella

5

0

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.9

Mesni proizvodi, izdelani iz perutninskega mesa, ki naj bi se zaužili kuhani

Salmonella

5

0

od1.1.2006

odsotnost v 10 g

od 1.1.2010

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.10

Želatina in kolagen

Salmonella

5

0

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.11

Siri, maslo in smetana, izdelana iz surovega mleka ali mleka, ki je bilo toplotno obdelano z nižjo temperaturo kot pri pasterizaciji (10)

Salmonella

5

0

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.12

Mleko v prahu in sirotka v prahu

Salmonella

5

0

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.13

Sladoled (11), razen proizvodov, pri katerih postopek predelave ali sestava proizvoda odpravlja tveganje salmonele

Salmonella

5

0

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.14

Jajčni proizvodi, razen proizvodov, pri katerih postopek predelave ali sestava proizvoda odpravlja tveganje salmonele

Salmonella

5

0

odsotnost v 25g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.15

Živila za neposredno uživanje, ki vsebujejo surova jajca, razen proizvodov, pri katerih postopek predelave ali sestava proizvoda odpravlja tveganje salmonele

Salmonella

5

0

odsotnost v 25 g ali ml

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.16

Kuhani raki in mehkužci lupinarji

Salmonella

5

0

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.17

Žive školjke ter živi iglokožci, plaščarji in polži

Salmonella

5

0

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.18

Semena, ki kalijo (za neposredno uživanje) (12)

Salmonella

5

0

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.19

Vnaprej narezano sadje in zelenjava (za neposredno uživanje)

Salmonella

5

0

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.20

Nepasterizirani sadni in zelenjavni sokovi (za neposredno uživanje)

Salmonella

5

0

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.21

Siri, mleko v prahu in sirotka v prahu, navedeni v merilih za koagulaza pozitivne stafilokoke v poglavju 2.2 te priloge

Stafilokokni enterotoksini

5

0

neodkriti v 25 g

Evropska izločilna metoda referenčnega laboratorija Skupnosti za koagulazo pozitivne stafilokoke (13)

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.22

Dehidrirane formule za dojenčke in dehidrirana dietetična živila za posebne zdravstvene namene, namenjena dojenčkom, mlajšim od šest mesecev

Salmonella

30

0

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.23

Dehidrirane nadaljevalne formule

Salmonella

30

0

odsotnost v 25 g

EN/ISO 6579

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.24

Dehidrirane formule za dojenčke in dehidrirana dietetična živila za posebne zdravstvene namene, namenjena dojenčkom, mlajšim od šest mesecev (14)

Enterobacter sakazakii

30

0

odsotnost v 10 g

ISO/TS 22964

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.25

Žive školjke ter živi iglokožci, plaščarji in polži

E. coli  (15)

1 (16)

0

230 MPN/100 g mesa in tekočine

ISO TS 16649-3

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.26

Ribiški proizvodi iz vrst rib, ki vsebujejo velike količine histidina (17)

Histamin

9 (18)

2

100 mg/kg

200 mg/kg

HPLC (19)

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

1.27

Ribiški proizvodi, ki so bili podvrženi encimskim procesom zorenja v slanici, izdelani iz vrst rib, ki vsebujejo veliko količino histidina (17)

Histamin

9

2

200 mg/kg

400 mg/kg

HPLC (19)

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

Razlaga rezultatov preskusov

Navedene mejne vrednosti veljajo za vsako preskušeno vzorčno enoto, razen za žive školjke ter žive iglokožce, plaščarje in polže v zvezi s preskušanjem E. coli, kjer mejna vrednost velja za zbirni vzorec.

Rezultati preskusov dokazujejo mikrobiološko sprejemljivost preskušene serije (20).

L. monocytogenes v živilih za neposredno uživanje, namenjenih dojenčkom in za posebne zdravstvene namene:

rezultat je zadovoljiv, če v vzorcu niso ugotovljene bakterije,

rezultat je nezadovoljiv, če so v kateri koli enoti vzorca ugotovljene bakterije.

L. monocytogenes v živilih za neposredno uživanje, ki omogočajo rast L. monocytogenes, ki jih nosilec živilske dejavnosti še ni dal v promet ter zanje ne more dokazati, da mejna vrednost 100 cfu/g v živilu med rokom uporabnosti ne bo presežena:

rezultat je zadovoljiv, če v vzorcu niso ugotovljene bakterije,

rezultat je nezadovoljiv, če so v kateri koli enoti vzorca ugotovljene bakterije.

L. monocytogenes v drugih živilih za neposredno uživanje in E. coli v živih školjkah

rezultat je zadovoljiv, če so vse ugotovljene vrednosti ≤ od mejne vrednosti,

rezultat je nezadovoljiv, če je katera koli od vrednosti > od mejne vrednosti.

Salmonella v različnih kategorijah živil:

rezultat je zadovoljiv, če v vzorcu niso ugotovljene bakterije,

rezultat je nezadovoljiv, če so v kateri koli enoti vzorca ugotovljene bakterije.

Stafilokokni enterotoksini v mlečnih proizvodih:

rezultat je zadovoljiv, če v vzorcu ni ugotovljenih enterotoksinov,

rezultat je nezadovoljiv, če so v kateri koli enoti vzorca ugotovljeni enterotoksini.

Enterobacter sakazakii v dehidriranih formulah za dojenčke in dehidriranih dietetičnih živilih za posebne zdravstvene namene, namenjenih dojenčkom, mlajšim od šest mesecev:

rezultat je zadovoljiv, če v vzorcu niso ugotovljene bakterije,

rezultat je nezadovoljiv, če so v kateri koli enoti vzorca ugotovljene bakterije.

Histamin v ribiških proizvodih iz vrst rib, ki vsebujejo velike količine histidina:

rezultat je zadovoljiv, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1.

ugotovljena povprečna vrednost vzorca je ≤ m;

2.

največ c/n od ugotovljenih vrednosti so med m in M;

3.

nobena ugotovljena vrednost ne presega mejne vrednosti M,

rezultat je nezadovoljiv, če ugotovljena povprečna vrednost vzorca presega m ali je več kot c/n vrednosti med m in M ali je ena ali več ugotovljenih vrednosti > M.

Poglavje 2   Proizvodna higienska merila

2.1    Meso in mesni proizvodi

Kategorija živil

Mikroorganizmi

Načrt vzorčenja (21)

Mejne vrednosti (22)

Analitska referenčna metoda (23)

Faza, v kateri se merilo uporablja

Ukrepi v primeru nezadovoljivih rezultatov

n

c

m

M

2.1.1

Klavni trupi goveda, ovac, koz in konjev (24)

Skupno število aerobnih mikroorganizmov

 

 

3,5 log cfu/cm2 logaritem dnevnega povprečja

5,0 log cfu/cm2 logaritem dnevnega povprečja

ISO 4833

Klavni trupi po obdelavi, vendar pred ohlajevanjem

Izboljšanje higiene klanja in ponovna ocena postopkov nadzora

Enterobakterije

 

 

1,5 log cfu/cm2 logaritem dnevnega povprečja

2,5 log cfu/cm2 logaritem dnevnega povprečja

ISO 21528-2

Klavni trupi po obdelavi, vendar pred ohlajevanjem

Izboljšanje higiene klanja in ponovna ocena postopkov nadzora

2.1.2

Klavni trupi prašičev (24)

Skupno število aerobnih mikroorganizmov

 

 

4,0 log cfu/cm2 logaritem dnevnega povprečja

5,0 log cfu/cm2 logaritem dnevnega povprečja

ISO 4833

Klavni trupi po obdelavi, vendar pred ohlajevanjem

Izboljšanje higiene klanja in ponovna ocena postopkov nadzora

Enterobakterije

 

 

2,0 log cfu/cm2 logaritem dnevnega povprečja

3,0 log cfu/cm2 logaritem dnevnega povprečja

ISO 21528-2

Klavni trupi po obdelavi, vendar pred ohlajevanjem

Izboljšanje higiene klanja in ponovna ocena postopkov nadzora

2.1.3

Klavni trupi govedi, ovac, koz in konjev

Salmonella

50 (25)

2 (26)

Odsotnost v preiskovanem območju klavnega trupa

EN/ISO 6579

Klavni trupi po obdelavi, vendar pred ohlajevanjem

Izboljšanje higiene klanja in ponovna ocena postopkov nadzora in izvora živali

2.1.4

Klavni trupi prašičev

Salmonella

50 (25)

5 (26)

Odsotnost v preiskovanem območju klavnega trupa

EN/ISO 6579

Klavni trupi po obdelavi, vendar pred ohlajevanjem

Izboljšanje higiene klanja in ponovna ocena postopkov nadzora, izvora živali in ukrepov za biološko varnost na posestvu izvora

2.1.5

Perutninski klavni trupi brojlerjev in puranov

Salmonella

50 (25)

7 (26)

Odsotnost v 25 g zbirnega vzorca kože z vratu

EN/ISO 6579

Klavni trupi po ohlajevanju

Izboljšanje higiene klanja in ponovna ocena postopkov nadzora, izvora živali in ukrepov za biološko varnost na posestvu izvora

2.1.6

Mleto meso

Skupno število aerobnih mikroorganizmov (27)

5

2

5 × 105 cfu/g

5 × 106 cfu/g

ISO 4833

Na koncu proizvodnega procesa

Izboljšanje higiene proizvodnje in izbire in/ali izvora surovin

E. coli  (28)

5

2

50 cfu/g

500 cfu/g

ISO 16649-1 ali 2

Na koncu proizvodnega procesa

Izboljšanje higiene proizvodnje in izbire in/ali izvora surovin

2.1.7

Mehansko izkoščeno meso (MIM) (29)

Skupno število aerobnih mikroorganizmov

5

2

5 × 105 cfu/g

5 × 106 cfu/g

ISO 4833

Na koncu proizvodnega procesa

Izboljšanje higiene proizvodnje in izbire in/ali izvora surovin

E. coli  (28)

5

2

50 cfu/g

500 cfu/g

ISO 16649-1 or 2

Na koncu proizvodnega procesa

Izboljšanje higiene proizvodnje in izbire in/ali izvora surovin

2.1.8

Mesni pripravki

E. coli  (28)

5

2

500 cfu/g ali cm2

5 000 cfu/g ali cm2

ISO 16649-1 or 2

Na koncu proizvodnega procesa

Izboljšanje higiene proizvodnje in izbire in/ali izvora surovin

Razlaga rezultatov preskusov

Navedene mejne vrednosti veljajo za vsako preskušeno vzorčno enoto, razen pri klavnih trupih, kjer mejne vrednosti veljajo za zbirne vzorce.

Rezultati preskusov dokazujejo mikrobiološko sprejemljivost proizvodnega postopka.

Enterobakterije in skupno število aerobnih mikroorganizmov v klavnih trupih govedi, ovac, koz, konjev in prašičev:

rezultat je zadovoljiv, če je log dnevnega povprečja ≤ m,

rezultat je sprejemljiv, če je log dnevnega povprečja med m in M,

rezultat je nezadovoljiv, če je log dnevnega povprečja > M.

Salmonella v klavnih trupih:

rezultat je zadovoljiv, če je Salmonella odkrita v največ c/n vzorcih,

rezultat je nezadovoljiv, če je Salmonella odkrita v več kot c/n vzorcih.

Po vsaki seriji vzorčenja se ocenijo rezultati zadnjih desetih serij vzorčenja, da se dobi število vzorcev n.

E. coli in skupno število aerobnih mikroorganizmov v mletem mesu, mesnih pripravkih in mehansko izkoščenem mesu (MIM):

rezultat je zadovoljiv, če so vse ugotovljene vrednosti ≤ m,

rezultat je sprejemljiv, če je največ c/n vrednosti med m in M ter ostale ugotovljene vrednosti ≤ m,

rezultat je nezadovoljiv, če je ena ali več ugotovljenih vrednosti > M ali je več kot c/n vrednosti med m in M.

2.2    Mleko in mlečni proizvodi

Kategorija živil

Mikroorganizmi

Načrt vzorčenja (30)

Mejne vrednosti (31)

Analitska referenčna metoda (32)

Faza, v kateri se merilo uporablja

Ukrepi v primeru nezadovoljivih rezultatov

n

c

m

M

2.2.1

Pasterizirano mleko in drugi pasterizirani tekoči mlečni proizvodi (33)

Enterobakterije

5

2

< 1/ml

5/ml

ISO 21528-1

Na koncu proizvodnega procesa

Kontrola učinkovitosti termične obdelave, preprečitve naknadne kontaminacije in ustreznosti surovin

2.2.2

Siri, izdelani iz toplotno obdelanega mleka ali sirotke

E. coli  (34)

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

ISO 16649-1 ali 2

Med proizvodnim procesom, ko se predvideva, da bo število E. coli najvišje (35)

Izboljšanje higiene proizvodnje in izbire surovin

2.2.3

Siri, izdelani iz surovega mleka

Koagulaza pozitivni stafilokoki

5

2

104 cfu/g

105 cfu/g

EN/ISO 6888-2

Med proizvodnim procesom, ko se predvideva, da bo število stafilokokov najvišje

Izboljšanje higiene proizvodnje in izbire surovin. Če so ugotovljene vrednosti > 105 cfu/g, je treba serijo sira preskusiti na prisotnost stafilokoknih enterotoksinov.

2.2.4

Siri, izdelani iz mleka, ki je bilo toplotno obdelano z nižjo temperaturo kot pri pasterizaciji (36), in zorjeni siri, izdelani iz mleka ali sirotke, ki je bila pasterizirana ali toplotno obdelana z višjo temperaturo (36)

Koagulaza pozitivni stafilokoki

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

EN/ISO 6888-1 ali 2

2.2.5

Nezreli mehki siri (sveži siri), izdelani iz mleka ali sirotke, ki je bila pasterizirana ali toplotno obdelana z višjo temperaturo (36)

Koagulaza pozitivni stafilokoki

5

2

10 cfu/g

100 cfu/g

EN/ISO 6888-1 ali 2

Na koncu proizvodnega procesa

Izboljšanje higiene proizvodnje. Če so ugotovljene vrednosti > 105 cfu/g, je treba serijo sira preskusiti na prisotnost stafilokoknih enterotoksinov.

2.2.6

Maslo in smetana, izdelana iz surovega mleka ali mleka, ki je bilo toplotno obdelano z nižjo temperaturo kot pri pasterizaciji

E. coli  (34)

5

2

10 cfu/g

100 cfu/g

ISO 16649-1 ali 2

Na koncu proizvodnega procesa

Izboljšanje higiene proizvodnje in izbire surovin

2.2.7

Mleko v prahu in sirotka v prahu (33)

Enterobakterije

5

0

10 cfu/g

ISO 21528-2

Na koncu proizvodnega procesa

Kontrola učinkovitosti termične obdelave in preprečitve naknadne kontaminacije

Koagulaza pozitivni stafilokoki

5

2

10 cfu/g

100 cfu/g

EN/ISO 6888-1 ali 2

Na koncu proizvodnega procesa

Izboljšanje higiene proizvodnje. Če so ugotovljene vrednosti > 105 cfu/g, je treba serijo preskusiti na prisotnost stafilokoknih enterotoksinov.

2.2.8

Sladoled (37) in zamrznjeni mlečni deserti

Enterobakterije

5

2

10 cfu/g

100 cfu/g

ISO 21528-2

Na koncu proizvodnega procesa

Izboljšanje higiene proizvodnje

2.2.9

Dehidrirane formule za dojenčke in dehidrirana dietetična živila za posebne zdravstvene namene, namenjena dojenčkom, mlajšim od šest mesecev

Enterobakterije

10

0

odsotnost v 10 g

ISO 21528-1

Na koncu proizvodnega procesa

Izboljšanje higiene proizvodnje z namenom zmanjšanja kontaminacije (38).

2.2.10

Dehidrirane nadaljevalne formule

Enterobakterije

5

0

odsotnost v 10 g

ISO 21528-1

Na koncu proizvodnega procesa

Izboljšanje higiene proizvodnje z namenom zmanjšanja kontaminacije

2.2.11

Dehidrirane formule za dojenčke in dehidrirana dietetična živila za posebne zdravstvene namene, namenjena dojenčkom, mlajšim od šest mesecev

Verjetni Bacillus cereus

5

1

50 cfu/g

500 cfu/g

EN/ISO 7932 (39)

Na koncu proizvodnega procesa

Izboljšanje higiene proizvodnje. Preprečevanje naknadne kontaminacije. Izbor surovin

Razlaga rezultatov preskusov

Navedene vrednosti veljajo za vsako preskušeno vzorčno enoto.

Rezultati preskusov dokazujejo mikrobiološko sprejemljivost proizvodnega postopka.

Enterobakterije v dehidriranih formulah za dojenčke, dehidriranih dietetičnih živilih za posebne zdravstvene namene, namenjenih dojenčkom, mlajšim od šest mesecev, in dehidriranih nadaljevalnih formulah:

rezultat je zadovoljiv, če v vzorcu niso ugotovljene bakterije,

rezultat je nezadovoljiv, če so v kateri koli enoti vzorca ugotovljene bakterije.

E. coli, enterobakterije (druge kategorije živil) in koagulaza pozitivni stafilokoki:

rezultat je zadovoljiv, če so vse ugotovljene vrednosti ≤ m,

rezultat je sprejemljiv, če je največ c/n vrednosti med m in M ter ostale ugotovljene vrednosti ≤ m,

rezultat je nezadovoljiv, če je ena ali več ugotovljenih vrednosti > M ali je več kot c/n vrednosti med m in M.

Verjetni Bacillus cereus v dehidriranih formulah za dojenčke in dehidriranih dietetičnih živilih za posebne zdravstvene namene, namenjenih dojenčkom, mlajšim od šest mesecev:

rezultat je zadovoljiv, če so vse ugotovljene vrednosti ≤ m,

rezultat je sprejemljiv, če je največ c/n vrednosti med m in M ter ostale ugotovljene vrednosti ≤ m,

rezultat je nezadovoljiv, če je ena ali več ugotovljenih vrednosti > M ali je več kot c/n vrednosti med m in M.

2.3    Jajčni proizvodi

Kategorija živil

Mikroorganizmi

Načrt vzorčenja (40)

Mejne vrednosti

Analitska referenčna metoda (41)

Faza, v kateri se merilo uporablja

Ukrepi v primeru nezadovoljivih rezultatov

n

c

m

M

2.3.1

Jajčni proizvodi

Enterobakterije

5

2

10 cfu/g ali ml

100 cfu/g ali ml

ISO 21528-2

Na koncu proizvodnega procesa

Kontrola učinkovitosti termične obdelave in preprečevanja naknadne kontaminacije

Razlaga rezultatov preskusov

Navedene vrednosti veljajo za vsako preskušeno vzorčno enoto.

Rezultati preskusov dokazujejo mikrobiološko sprejemljivost proizvodnega postopka.

Enterobakterije v jajčnih proizvodih:

rezultat je zadovoljiv, če so vse ugotovljene vrednosti ≤ m,

rezultat je sprejemljiv, če je največ c/n vrednosti med m in M ter ostale ugotovljene vrednosti ≤ m,

rezultat je nezadovoljiv, če je ena ali več ugotovljenih vrednosti > M ali je več kot c/n vrednosti med m in M.

2.4    Ribiški proizvodi

Kategorija živil

Mikroorganizmi

Načrt vzorčenja (42)

Mejne vrednosti

Analitska referenčna metoda (43)

Faza, v kateri se merilo uporablja

Ukrepi v primeru nezadovoljivih rezultatov

n

c

m

M

2.4.1

Proizvodi iz kuhanih rakov in mehkužcev lupinarjev z odstranjenim oklepom ali lupino

E. coli

5

2

1/g

10/g

ISO TS 16649-3

Na koncu proizvodnega procesa

Izboljšanje higiene proizvodnje

Koagulaza pozitivni stafilokoki

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

EN/ISO 6888-1 ali 2

Na koncu proizvodnega procesa

Izboljšanje higiene proizvodnje

Razlaga rezultatov preskusov

Navedene vrednosti veljajo za vsako preskušeno vzorčno enoto.

Rezultati preskusov dokazujejo mikrobiološko sprejemljivost proizvodnega postopka.

E. coli v proizvodih iz kuhanih rakov in mehkužcev lupinarjev z odstranjenim oklepom ali lupino:

rezultat je zadovoljiv, če so vse ugotovljene vrednosti ≤ m,

rezultat je sprejemljiv, če je največ c/n vrednosti med m in M ter ostale ugotovljene vrednosti ≤ m,

rezultat je nezadovoljiv, če je ena ali več ugotovljenih vrednosti > M ali je več kot c/n vrednosti med m in M.

Koagulaza pozitivni stafilokoki v kuhanih rakih in mehkužcih lupinarjih z odstranjenim oklepom:

rezultat je zadovoljiv, če so vse ugotovljene vrednosti ≤m,

rezultat je sprejemljiv, če je največ c/n vrednosti med m in M ter ostale ugotovljene vrednosti < m,

rezultat je nezadovoljiv, če je ena ali več ugotovljenih vrednosti > M ali je več kot c/n vrednosti med m in M.

2.5    Zelenjava, sadje in njihovi proizvodi

Kategorija živil

Mikroorganizmi

Načrt vzorčenja (44)

Mejne vrednosti

Analitska referenčna metoda (45)

Faza, v kateri se merilo uporablja

Ukrepi v primeru nezadovoljivih rezultatov

n

c

m

M

2.5.1

Vnaprej narezano sadje in zelenjava (za neposredno uživanje)

E. coli

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

ISO 16649-1 ali 2

Postopek predelave

Izboljšanje proizvodne higiene, izbora surovin

2.5.2

Nepasterizirani sadni in zelenjavni sokovi (za neposredno uživanje)

E. coli

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

ISO 16649-1 ali 2

Postopek predelave

Izboljšanje proizvodne higiene, izbora surovin

Razlaga rezultatov preskusov

Navedene vrednosti veljajo za vsako preskušeno vzorčno enoto.

Rezultati preskusov dokazujejo mikrobiološko sprejemljivost proizvodnega postopka.

E. coli v vnaprej narezanem sadju in zelenjavi (za neposredno uživanje) ter v nepasteriziranih sadnih in zelenjavnih sokovih (za neposredno uživanje):

rezultat je zadovoljiv, če so vse ugotovljene vrednosti ≤ m,

rezultat je sprejemljiv, če je največ c/n vrednosti med m in M ter ostale ugotovljene vrednosti ≤ m,

rezultat je nezadovoljiv, če je ena ali več ugotovljenih vrednosti > M ali je več kot c/n vrednosti med m in M.

Poglavje 3   Pravila za vzorčenje in pripravo vzorcev

3.1    Splošna pravila za vzorčenje in pripravo vzorcev

Če ni posebnih pravil za vzorčenje in pripravo vzorcev, se kot referenčne metode uporabljajo ustrezni standardi ISO (Mednarodna organizacija za standardizacijo) in smernice Codexa Alimentariusa.

3.2    Bakteriološko vzorčenje v klavnicah in obratih za proizvodnjo mletega mesa in mesnih pripravkov

Pravila vzorčenja za klavne trupe goveda, prašičev, ovac, koz in konjev

Destruktivna in nedestruktivna metoda vzorčenja, določitev mest za vzorčenje ter zahteve glede skladiščenja in prevoza vzorcev so opisani v standardu ISO 17604.

Pri vsakem vzorčenju se naključno vzorči pet klavnih trupov. Pri izbiri mest za vzorčenje je treba upoštevati tehnologijo klanja, ki se uporablja v posameznem obratu.

Pri vzorčenju za na enterobakterije in skupno število aerobnih mikroorganizmov se vsak klavni trup vzorči na štirih mestih. Z destruktivno metodo se odvzamejo štirje vzorci tkiva v skupni površini 20 cm2. Pri nedestruktivni metodi jemanja vzorcev se z vsakega mesta za vzorčenje odvzame vzorec v velikosti najmanj 100 cm2 (50 cm2 za klavne trupe drobnice).

Pri vzorčenju na Salmonella se vzorčenje opravi z metodo abrazivne gobe. Izbrati je treba območja, na katerih je kontaminacija najverjetnejša. Skupna površina vzorčenja obsega najmanj 400 cm2.

Če so vzorci na klavnem trupu odvzeti na različnih mestih, se pred preiskavo združijo v skupni vzorec.

Pravila vzorčenja za klavne trupe perutnine

Pri vsakem vzorčenju na Salmonella se naključno vzorči najmanj 15 ohlajenih klavnih trupov. Z vsakega klavnega trupa se odvzame približno 10 g kože vratu. Vzorci s treh klavnih trupov se pred preiskavo združijo v skupni vzorec tako, da na koncu dobimo 5 skupnih vzorcev po 25 g.

Smernice za vzorčenje

Podrobnejše smernice za vzorčenje klavnih trupov, še posebej glede določanja mest za vzorčenje, so lahko vključene v smernice za dobro prakso, kot jih določa člen 7 Uredbe (ES) št. 852/2004.

Pogostnost vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa, mesnih pripravkov in mehansko izkoščenega mesa

Nosilci živilske dejavnosti v klavnicah in obratih, kjer se proizvaja mleto meso, mesni pripravki ali mehansko izkoščeno meso, odvzemajo vzorce za mikrobiološke analize vsaj enkrat tedensko. Dan vzorčenja je treba vsak teden spremeniti z namenom, da se zajamejo vsi dnevi v tednu.

Pogostnost vzorčenja mletega mesa in mesnih pripravkov na E. coli in skupno število aerobnih mikroorganizmov ter vzorčenja klavnih trupov na enterobakterije in skupno število aerobnih mikroorganizmov je dovoljeno zmanjšati na izvajanje testov na vsakih štirinajst dni, če so v šestih zaporednih tednih doseženi zadovoljivi rezultati.

V primeru vzorčenja mletega mesa, mesnih pripravkov in klavnih trupov na prisotnost Salmonella se pogostnost izvajanja testov lahko zmanjša na vsakih štirinajst dni, če so bili rezultati za 30 zaporednih tednov zadovoljivi. Pogostnost vzorčenja na salmonelo se lahko zmanjša tudi, če obstaja nacionalni ali regionalni program za nadzor nad salmonelo, ki vključuje preskušanje, ki nadomešča opisani sistem vzorčenja v tem odstavku. Pogostnost vzorčenja se lahko dodatno zmanjša, če se z nacionalnim ali regionalnim programom za nadzor nad salmonelami dokaže, da je razširjenost salmonele pri klavnih živalih majhna.

Vendar če je na osnovi analize tveganja upravičeno in naknadno odobreno s strani pristojnega organa, pri klavnicah, ki imajo majhen obseg klanja, in obratih, ki proizvajajo mleto meso in mesne pripravke v majhnih količinah, ni potrebno upoštevati zahtev glede predpisane pogostnosti vzorčenja.“


(1)  n = število enot v vzorcu; c = število vzorčnih enot, kjer so vrednosti med m in M.

(2)  Za točke 1.1–1.25 m = M.

(3)  Uporablja se najnovejša izdaja standarda.

(4)  Redno preskušanje glede merila se v običajnih okoliščinah ne zahteva pri naslednjih živilih za neposredno uživanje:

živilih, ki so bila toplotno obdelana ali drugače obdelana s postopkom, ki zanesljivo uniči L. monocytogenes, če ponovna kontaminacija po takšni obdelavi ni mogoča (npr. proizvodi, ki se toplotno obdelajo v končni embalaži),

svežem, nenarezanem in nepredelanem sadju in zelenjavi, razen semenih, ki kalijo,

kruhu, piškotih in podobnih proizvodih,

ustekleničeni ali predpakirani vodi, brezalkoholnih pijačah, pivu, jabolčnemu moštu, vinu, žganju in podobnih proizvodih,

sladkorju, medu in sladkornih proizvodih, vključno s kakavovimi in čokoladnimi proizvodi,

živih školjkah.

(5)  To merilo se uporablja, če proizvajalec pristojnemu organu dokaže, da mejna vrednost 100 cfu/g v živilu med rokom uporabnosti ne bo presežena. Nosilec lahko med proizvodnim postopkom določi mejne vrednosti, ki morajo biti dovolj nizke, da se zagotovi, da mejna vrednost 100 cfu/g ob koncu roka uporabnosti ne bo presežena.

(6)  1 ml inokuluma se nanese na petrijevko s premerom 140 mm ali na tri petrijevke s premerom 90 mm.

(7)  To merilo se uporablja za živila, ki jih nosilec živilske dejavnosti še ni dal v promet in pristojnemu organu zanje ne more dokazati, da mejna vrednost 100 cfu/g v živilu med rokom uporabnosti ne bo presežena.

(8)  V to kategorijo spadajo živila s pH ≤ 4,4 ali aw ≤ 0,92, živila s pH ≤ 5,0 in aw ≤ 0,94 ter živila z rokom uporabnosti, krajšim kot 5 dni. Če je to znanstveno upravičeno, lahko v to kategorijo spadajo tudi druge kategorije živil.

(9)  To merilo se uporablja za mehansko izkoščeno meso (MIM), proizvedeno s postopki iz odstavka 3 poglavja III oddelka V Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta.

(10)  Razen živil, za katere lahko proizvajalec pristojnim organom zadovoljivo dokaže, da zaradi časa zorenja, in kjer je to smiselno, aw živila ne predstavljajo tveganja prisotnosti salmonele.

(11)  Samo sladoledi, ki vsebujejo mlečne sestavine.

(12)  Izvajati je treba preskušanje serije semen pred pričetkom kaljenja ali vzorčenje v fazi, kjer je največja verjetnost, da se odkrije prisotnost salmonele.

(13)  Vir: Referenčni laboratorij Skupnosti za koagulaza pozitivne stafilokoke. Evropska izločilna metoda za ugotavljanje stafilokoknih enterotoksinov v mleku in mlečnih proizvodih.

(14)  Izvede se vzporedno testiranje na enterobakterije in E. sakazakii, razen če ni bila ugotovljena soodvisnost med tema mikroorganizmoma v posameznem obratu. Če so enterobakterije odkrite v katerem koli od vzorcev proizvodov, testiranih v takšnem obratu, je treba serijo preskusiti na prisotnost E. sakazakii. Proizvajalec mora pristojnim organom zadovoljivo dokazati, da med enterobakterijami in E. sakazakii obstaja takšna soodvisnost.

(15)  E. coli je indikator fekalne kontaminacije.

(16)  Zbirni vzorec je sestavljen iz najmanj 10 posameznih živali.

(17)  vrste rib iz družin: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae.

(18)  Posamezni vzorci se lahko vzamejo v prodaji na drobno. V tem primeru se določba člena 14(6) Uredbe (ES) št. 178/2002, na podlagi katere se celotno serijo ne šteje za varno, ne uporablja.

(19)  Viri: 1. Malle P., Valle M., Bouquelet S. Assay of biogenic amines involved in fish decomposition. J. AOAC Internat. 1996, 79, 43–49. 2. Duflos G., Dervin C., Malle P., Bouquelet S. Relevance of matrix effect in determination of biogenic amines in plaice (Pleuronectes platessa) and whiting (Merlangus merlangus). J. AOAC Internat. 1999, 82, 1097–1101.

(20)  Rezultati preskusov se lahko uporabijo tudi za potrditev učinkovitosti načel analize tveganj in kritičnih nadzornih točk ali dobre higienske prakse med postopkom.

(21)  n = število enot v vzorcu; c = število vzorčnih enot, kjer so vrednosti med m in M.

(22)  Za točke 2.1.3–2.1.5 m = M.

(23)  Uporablja se najnovejša izdaja standarda.

(24)  Mejne vrednosti (m in M) se uporabljajo le za vzorce, odvzete z destruktivno metodo. Logaritem dnevnega povprečja se izračuna tako, da se najprej vzame logaritemska vrednost vsakega posameznega rezultata, nato pa se izračuna povprečje teh logaritemskih vrednosti.

(25)  50 vzorcev se pridobi iz 10 zaporednih serij vzorčenja v skladu s pravili vzorčenja in pogostnostjo, kot je določeno v tej uredbi.

(26)  Število vzorcev, v katerih je odkrita salmonela. Vrednost c se bo ponovno ocenila ob upoštevanju napredka pri zmanjševanju razširjenosti salmonele. Države članice ali regije z majhno razširjenostjo salmonele lahko uporabijo nižje vrednosti c že pred ponovno oceno.

(27)  To merilo se ne uporablja za mleto meso, proizvedeno v prodaji na drobno, če je rok uporabnosti živila krajši od 24 ur.

(28)  E. coli je indikator fekalne kontaminacije.

(29)  Ta merila se uporabljajo za mehansko izkoščeno meso (MIM), proizvedeno s postopki iz odstavka 3 poglavja III oddelka V Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta.

(30)  n = število enot v vzorcu; c = število vzorčnih enot, kjer so vrednosti med m in M.

(31)  Za točke 2.2.7, 2.2.9 in 2.2.10 m = M.

(32)  Uporablja se najnovejša izdaja standarda.

(33)  To merilo se ne uporablja za proizvode, namenjene za nadaljnjo predelavo v živilski industriji.

(34)  E. coli je indikator higiene.

(35)  Pri sirih, ki ne omogočajo rasti E. coli, je število E. coli ponavadi največje na začetku zoritvene dobe, pri sirih, ki omogočajo rast E. coli, pa na koncu zoritvene dobe.

(36)  Razen sirov, za katere lahko proizvajalec pristojnim organom dokaže, da proizvod ne predstavlja tveganja zaradi stafilokoknih enterotoksinov.

(37)  Samo sladoledi, ki vsebujejo mlečne sestavine.

(38)  Izvede se vzporedno testiranje na enterobakterije in E. sakazakii, razen če ni bila ugotovljena soodvisnost med temi mikroorganizmi v posameznem obratu. Če so enterobakterije odkrite v katerem koli od vzorcev proizvodov, testiranih v takšnem obratu, je treba serijo preskusiti na prisotnost E. sakazakii. Proizvajalec mora pristojnim organom zadovoljivo dokazati, da med enterobakterijami in E. sakazakii obstaja takšna soodvisnost.

(39)  1 ml inokuluma se nanese na petrijevko s premerom 140 mm ali na tri petrijevke s premerom 90 mm.

(40)  n = število enot v vzorcu; c = število vzorčnih enot, kjer so vrednosti med m in M.

(41)  Uporablja se najnovejša izdaja standarda.

(42)  n = število enot v vzorcu; c = število vzorčnih enot, kjer so vrednosti med m in M.

(43)  Uporablja se najnovejša izdaja standarda.

(44)  n = število enot v vzorcu; c = število vzorčnih enot, kjer so vrednosti med m in M.

(45)  Uporablja se najnovejša izdaja standarda.


7.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1442/2007

z dne 6. decembra 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1(1)(b) navedene uredbe in cenami za navedene proizvode na trgu Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za sladkor je treba izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in nekaterimi merili iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 318/2006.

(3)

Prvi pododstavek člena 33(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov.

(4)

Nadomestila je treba odobriti le za proizvode, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in ki so skladni z zahtevami Uredbe (ES) št. 318/2006.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila, določena v členu 32 Uredbe (ES) št. 318/2006, se odobrijo za proizvode in zneske iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. decembra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 247/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 3). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).


PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se od 7. decembra 2007 uporabljajo za beli sladkor in surovi sladkor, izvožen brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

OZnesek nadomestila

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,49 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,49 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3140

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

32,06

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

32,06

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3140

N.B.: Opredeljeni namembni kraji:

S00

vse namembne države z izjemo:

(a)

tretjih držav: Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije, Kosova, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Andore, Lihtenštajna in Svetega sedeža (Vatikanske mestne države);

(b)

ozemelj držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Ceute, Melille, občin Livigno in Campione d'Italia, otoka Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.

(c)

Evropska ozemlja, za katere zunanje odnosi je odgovorna država članica in niso sestavni del carinskega območja Skupnosti: Gibraltár


(1)  Ta znesek velja za surov sladkor z donosom 92 %. Če donos izvoženega sladkorja ni 92 %, se znesek nadomestila, ki se uporablja, pri vsakem zadevnem izvozu pomnoži s pretvorbenim faktorjem, ki se dobi, če se z 92 deli donos izvoženega surovega sladkorja, izračunanega v skladu z odstavkom 3 točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.


7.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1443/2007

z dne 6. decembra 2007

o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 900/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka in točke (b) tretjega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 900/2007 z dne 27. julija 2007 o stalnem javnem razpisu za določitev nadomestil za izvoz belega sladkorja do konca tržnega leta 2007/2008 (2) določa odprtje delnih javnih razpisov.

(2)

V skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 900/2007 in po pregledu ponudb, oddanih na delni javni razpis, ki se je zaključil 6. decembra 2007, je treba določiti najvišje izvozno nadomestilo za zadevni delni razpis.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za delni javni razpis, ki se je zaključil 6. decembra 2007, je najvišje izvozno nadomestilo za proizvod iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 900/2007 37,062 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. decembra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 247/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 3). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 196, 28.7.2007, str. 26. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1298/2007 (UL L 289, 7.11.2007, str. 3).


7.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/33


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1444/2007

z dne 6. decembra 2007

o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 1060/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka in točke (b) tretjega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1060/2007 z dne 14. septembra 2007 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja za izvoz iz zalog belgijske, češke, španske, irske, italijanske, madžarske, poljske, slovaške in švedske intervencijske agencije (2) določa odprtje delnih javnih razpisov.

(2)

V skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 1060/2007 in po pregledu ponudb, oddanih na delni javni razpis, ki se je zaključil 5. decembra 2007, je treba določiti najvišje izvozno nadomestilo za zadevni delni razpis.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za delni javni razpis, ki se je zaključil 5. decembra 2007, je najvišje izvozno nadomestilo za proizvod iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 1060/2007 433,98 EUR/t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. decembra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 247/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 3). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 242, 15.9.2007, str. 8.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

7.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/34


SKLEP KOMISIJE

z dne 4. decembra 2007

o finančnem prispevku Skupnosti za leto 2007 za študije, ocene učinkov in ocen na področju varnosti hrane, zdravja in dobrega počutja živali ter zootehnike

(2007/795/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 20 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Odločbo 90/424/EGS lahko Skupnost sprejme ali državam članicam ali mednarodnim organizacijam pomaga pri sprejetju tehničnih in znanstvenih ukrepov, potrebnih za razvoj zakonodaje Skupnosti na področju veterine in za razvoj izobraževanja ali usposabljanja na področju veterine.

(2)

Študije, ocene učinkov, kakor tudi sistematične in pravočasne ocene programov odhodkov na področjih varnosti hrane, zdravja in dobrega počutja živali ter zootehnike so bistvenega pomena za izvajanje navedenih ukrepov, podpirale pa bodo tudi ukrepe, opredeljene v akcijskem načrtu Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010.

(3)

Vse posamezne naloge so predmet posebnih pogodb na podlagi okvirne pogodbe za oceno, za katero je bil leta 2004 izveden javni razpis. Te posebne pogodbe morata podpisati Komisija ter izbrani izvajalec, določen v okvirni pogodbi.

(4)

Študije, ocene učinkov in ocene na področju varnosti hrane, zdravja in dobrega počutja živali ter zootehnike morajo biti del nadaljnjega razvoja zakonodaje Skupnosti na področju veterine za razvoja izobraževanja ali usposabljanja na področju veterine, podpirale pa bodo tudi ukrepe, opredeljene v akcijskem načrtu Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010.

(5)

Zato je primerno, da Skupnost financira študije, ocene učinkov in ocene na področju varnosti hrane, zdravja in dobrega počutja živali ter zootehnike za leto 2007. Treba je določiti najvišji znesek, ki ga je treba dodeliti za te ukrepe.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SKLENILA:

Edini člen

Ukrepi iz Priloge se odobrijo in se financirajo iz proračunske vrstice 17 04 02 01 proračuna Evropskih skupnosti za leto 2007 do največ 700 000 EUR.

V Bruslju, 4. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Področje: Varnost hrane, zdravje in dobro počutje živali ter zootehnika.

Pravna podlaga: Odločba Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine.

Cilji politike: Akcijski načrt Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010 (1) je opredelil več področij ukrepanja, zlasti nadgradnjo obstoječih minimalnih standardov zaščite in dobrega počutja živali, ter uvedel standardizirane kazalnike dobrega počutja živali. Glede prevoza živali znanstvenih izvedenci svetujejo, da so potrebna nova ustrezna pravila o potovalnih časih in gostoti natovarjanja. Zato je komisar Kyprianou, med drugim na Svetu za kmetijstvo oktobra 2007, že večkrat napovedal, da Komisija proučuje to vprašanje in želi predlagati revizijo Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 (2) v letu 2009.

Glede označevanja dobrega počutja živali akcijski načrt Komisijo poziva, da predloži poročilo o možnosti programa obveznega označevanja za piščančje meso in mesne izdelke na podlagi izpolnjevanja pogojev standardov dobrega počutja živali ter poroča Svetu in Parlamentu o nadaljnji uporabi merljivih kazalnikov v zakonodaji Skupnosti na področju dobrega počutja živali. Poleg tega je Svet Komisijo maja 2007 (3) pozval, da mu predloži poročilo o označevanju dobrega počutja živali, da bi se omogočila poglobljena razprava o tej zadevi. Zaradi tega je treba predložiti širšo študijo o učinku označevanja dobrega počutja živali in o referenčnem središču za dobro počutje živali, ki bi lahko služilo kot evropski usklajevalni organ za različne pobude v zvezi z dobrim počutjem živali (standardizacija/certificiranje kazalnikov dobrega počutja, programi revizij, podatkovne zbirke v zvezi z obstoječimi certificiranimi oznakami).

Naloge: Različne vrste študij in druge storitve, ki bodo Komisiji v pomoč pri oblikovanju in pripravi predlogov.

Za leto 2007 so predvidene študije in druge storitve, ki bodo podpirale izvajanje Akcijskega načrta Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010, zlasti za pripravo ocen učinkov v zvezi s prevozom živali, zakolom in pripravo poročila o označevanju dobrega počutja živali, kot ga zahteva Svet.

Odobrena sredstva 2007: 17 04 02 01 – Drugi ukrepi na področju veterine, dobrega počutja živali in javnega zdravja: 700 000 EUR.

Število načrtovanih posebnih ukrepov: Približno štirje.

Za vse ukrepe se uporabljajo skupna pravila o javnih naročilih, izvedli pa se bodo s pomočjo posebnih pogodb na podlagi okvirne pogodbe. Posebne pogodbe bodo podpisane v zadnjem četrtletju leta 2007.


(1)  Sporočilo Komisije Evropskemu Parlamentu in Svetu o akcijskem načrtu Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010, COM(2006) 13 končni.

(2)  UL L 3, 5.1.2005, str. 1.

(3)  Konferenca „Dobro počutje živali“ – Izboljšanje z označevanjem? – Sklepi Sveta, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/94008.pdf


7.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/37


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 5. decembra 2007

o spremembi Odločbe 2007/554/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5890)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/796/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavljajo Direktivo 85/511/EGS in odločbi 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS (3), ter zlasti členov 60(2) in 62(1) in (3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po izbruhu slinavke in parkljevke v Veliki Britaniji je bila sprejeta Odločba Komisije 2007/554/ES z dne 9. avgusta 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu in razveljavitvi Odločbe 2007/552/ES (4) za okrepitev nadzornih ukrepov proti slinavki in parkljevki, ki jih izvaja navedena država članica v okviru Direktive Sveta 2003/85/ES.

(2)

Odločba 2007/554/ES določa pravila, ki se uporabljajo za odpremo proizvodov z območij visokega tveganja, navedenih v Prilogi I Odločbe, in območij nizkega tveganja, navedenih v Prilogi II Odločbe („omejena območja“) v Veliki Britaniji, ki se štejejo za varne in so bili proizvedeni pred uvedbo omejitev v Združenem kraljestvu iz surovin, ki izvirajo z območij zunaj navedenih omejenih območij, ali so bili obdelani na način, ki je dokazano učinkovit za inaktivacijo morebitnega virusa slinavke in parkljevke.

(3)

V Odločbi 2007/554/ES, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2007/664/ES, je Komisija določila pravila za odpremljanje nekaterih kategorij mesa z nekaterih območij, naštetih v Prilogi III k Odločbi 2007/554/ES, kakor je bila spremenjena, na katerih najmanj 90 dni pred zakolom ni bilo izbruha slinavke in parkljevke in ki izpolnjujejo nekatere natančno opredeljene pogoje.

(4)

Na podlagi razvoja razmer na področju zdravja živali v Združenem kraljestvu in zlasti rezultatov trenutnega nadzora je zdaj mogoče dodatno razširiti območja iz Priloge II in zmanjšati območje, ki zajema upravne enote iz Priloge I k Odločbi 2007/554/ES.

(5)

Odločbo 2007/554/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloge I in II in III k Odločbi 2007/554/ES se nadomestijo z besedilom iz Priloge.

Člen 2

Izvajanje

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo v trgovini, tako da jih uskladijo s to odločbo. O spremembah nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 306, 22.11.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(4)  UL L 210, 10.8.2007, str. 36. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/746/ES (UL L 303, 21.11.2007, str. 24).


PRILOGA

PRILOGA I

Naslednja območja v Združenem kraljestvu:

1

2

3

SKUPINA

ADNS

Upravna enota

Anglija

41

Bracknell Forest Borough

66

Slough

76

Windsor and Maidenhead

77

Wokingham

138

Buckinghamshire County, the districts of:

South Buckinghamshire

148

Hampshire County, the districts of:

 

Hart

 

Rushmoor

163

Surrey

168

Greater London Authority, the boroughs of:

 

Hillingdon

 

Hounslow

 

Richmond upon Thames

 

Kingston upon Thames

 

Ealing

 

Harrow

 

Brent

 

Hammersmith and Fulham

 

Wandsworth

 

Merton

 

Sutton

PRILOGA II

Naslednja območja v Združenem kraljestvu:

Velika Britanija, razen območij iz Priloge I

PRILOGA III

Naslednja območja iz Priloge I imajo status območij iz Priloge III:

1

2

3

4

5

6

7

8

SKUPINA

ADNS

Upravna enota

B

S/G

P

FG

WG

Anglija

41

Bracknell Forest

+

+

+

+

 

66

Slough

+

+

+

+

 

76

Windsor and Maidenhead

+

+

+

+

 

77

Wokingham

+

+

+

+

 

138

Buckinghamshire County, the districts of:

 

 

 

 

 

South Buckinghamshire

+

+

+

+

 

148

Hampshire County, the districts of:

 

 

 

 

 

Hart

+

+

+

+

 

Rushmoor

+

+

+

+

 

163

Surrey County

+

+

+

+

 

168

Greater London Authority, the boroughs of:

 

 

 

 

 

Hillingdon

+

+

+

+

 

Hounslow

+

+

+

+

 

Richmond upon Thames

+

+

+

+

 

Kingston upon Thames

+

+

+

+

 

Ealing

+

+

+

+

 

Harrow

+

+

+

+

 

Brent

+

+

+

+

 

Hammersmith and Fulham

+

+

+

+

 

Wandsworth

+

+

+

+

 

Merton

+

+

+

+

 

Sutton

+

+

+

+

 

ADNS

=

koda sistema obveščanja o boleznih živali (Odločba 2005/176/ES)

B

=

goveje meso

S/G

=

ovčje in kozje meso [meso ovac in koz]

P

=

svinjsko meso [meso prašičev]

FG

=

gojena divjad iz vrst, dovzetnih za slinavko in parkljevko

WG

=

prosto živeča divjad iz vrst, dovzetnih za slinavko in parkljevko