ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 320

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
6. december 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1429/2007 z dne 5. decembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1430/2007 z dne 5. decembra 2007 o spremembi prilog II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1431/2007 z dne 5. decembra 2007 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb Huile d’olive de Nyons (ZOP)

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1432/2007 z dne 5. decembra 2007 o spremembi prilog I, II in VI k Uredbi (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju in prevozu živalskih stranskih proizvodov ( 1 )

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1433/2007 z dne 5. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov

18

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1434/2007 z dne 5. decembra 2007 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Uredbo Sveta (ES) št. 2074/2004 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz določenih obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, pri uvozu določenih obročkastih mehanizmov za mape, poslanih iz Tajske, ne glede na to, ali so bili nekoliko preoblikovani ali ne in s prijavljenim poreklom iz Tajske ali ne, ter na uvoz določenih nekoliko preoblikovanih obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in o registraciji takšnega uvoza

23

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1435/2007 z dne 5. decembra 2007 o ponovnem odprtju ribolova na atlantskega sleda v podrazdelkih 25–27, 28.2, 29 in 32 v Baltskem morju s plovili, ki plujejo pod zastavo Nemčije

27

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1436/2007 z dne 5. decembra 2007 o prepovedi ribolova na rdečega okuna v vodah ES in mednarodnih vodah v coni ICES V ter v mednarodnih vodah v conah ICES XII in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Estonije

29

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Konferenca predstavnikov vlad držav članic

 

 

2007/792/ES

 

*

Sklep predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 26. novembra 2007 o spremembi Sklepa št. 2005/446/ES o določitvi roka za dodelitev sredstev devetega Evropskega razvojnega sklada (ERS)

31

 

 

Komisija

 

 

2007/793/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 29. novembra 2007 o imenovanju članov skupine za dialog z zainteresiranimi stranmi na področju javnega zdravja in varstva potrošnikov, ustanovljene s Sklepom 2007/602/ES

33

 

 

2007/794/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 29. novembra 2007 o določitvi novega roka za predložitev dosjejev za nekatere snovi, ki jih je treba preučiti v okviru 10-letnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5751)  ( 1 )

35

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

6.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1429/2007

z dne 5. decembra 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 6. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 5. decembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

114,0

MA

61,5

SY

68,2

TR

100,8

ZZ

86,1

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

99,6

ZZ

116,1

0709 90 70

MA

58,5

TR

122,0

ZZ

90,3

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 10 20

AR

20,7

AU

15,0

BR

12,7

SZ

41,9

TR

60,4

ZA

41,5

ZW

17,0

ZZ

29,9

0805 20 10

MA

67,3

ZZ

67,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

21,2

IL

66,8

TR

77,8

UY

95,3

ZZ

64,5

0805 50 10

EG

95,3

TR

112,1

ZA

62,3

ZZ

89,9

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

69,1

MK

31,5

US

80,6

ZA

95,7

ZZ

76,8

0808 20 50

AR

71,0

CN

47,9

TR

145,7

ZZ

88,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


6.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1430/2007

z dne 5. decembra 2007

o spremembi prilog II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (1) ter zlasti člena 11(c)(ii) in tretjega pododstavka člena 13(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nemčija, Luksemburg, Avstrija in Italija so predložile utemeljene zahteve za spremembo Priloge II k Direktivi 2005/36/ES. Nizozemska je predložila utemeljeno zahtevo za spremembo Priloge III k Direktivi 2005/36/ES.

(2)

Nemčija je zahtevala, da se doda izraz zdravje („Gesundheit“) k nazivu medicinska sestra v pediatriji („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger“). Zakon z dne 16. julija 2003 o bolniški negi, ki je začel veljati 1. januarja 2004, je spremenil vsebino tega programa usposabljanja in njegov naziv v medicinska sestra v pediatriji in javnem zdravstvu („Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)“). Struktura in pogoji dostopa do usposabljanja ostajajo nespremenjeni.

(3)

Nemčija je zahtevala, da se v Prilogi II črta poklic psihiatrične medicinske sestre („Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger“), saj to usposabljanje dopolnjuje usposabljanje za medicinsko sestro za splošno zdravstveno nego in ga torej vsebuje opredelitev diplome.

(4)

Nemčija je zahtevala, da se doda poklic negovalec(-ka) ostarelih („Altenpflegerin und Altenpfleger“), ki izpolnjuje pogoje iz člena 11(c)(ii) Direktive 2005/36/ES, kot je določeno v Zakonu o zdravstveni negi ostarelih z dne 17. novembra 2000 in v Odloku o usposabljanju in izpitih za poklic medicinske sestre v geriatriji z dne 26. novembra 2002.

(5)

Nazadnje je Nemčija zahtevala, da se poklica mavčarja („Bandagist“) in ortopedskega tehnika („Orthopädiemechaniker“) združita v poklic ortopedskega tehnika („Orthopädietechniker“) v skladu z Zakonikom o obrti (Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)).

(6)

Luksemburg je zahteval, da se naziv za medicinsko sestro v pediatriji „infirmier puériculteur“ nadomesti z nazivom „infirmier en pédiatrie“, naziv medicinska sestra za anestezijo („infirmier anesthésiste“) z nazivom medicinska sestra za anestezijo in oživljanje („infirmier anesthésiste et réanimation“) ter naziv kvalificirani maser („masseur diplomé“) z nazivom maser („masseur“) v skladu s spremenjenim Zakonom z dne 26. marca 1992 o izvajanju in prevrednotenju nekaterih poklicev v zdravstvu. Podrobnosti programa usposabljanja se niso spremenile.

(7)

Avstrija je zahtevala, da se natančneje določi opis programa usposabljanja, ki se uporablja za poklica psihiatrične medicinske sestre in medicinske sestre v pediatriji, kot izhaja iz Zakona o bolniški negi (BGBI I št. 108/1997).

(8)

Italija je zahtevala, da se v Prilogi II črtata poklica geometer („geometra“) in kmetijski tehnik („perito agrario“), ker sta že predmet usposabljanja, ki ustreza opredelitvi diplome iz člena 55 predsedniškega odloka št. 328 z dne 5. junija 2001 in iz Priloge I k zakonodajnemu odloku št. 227 z dne 8. julija 2003.

(9)

Nemčija, Luksemburg in Avstrija so zahtevali, da se v Prilogo II vključi vrsto usposabljanj, s katerimi se pridobi naziv „Meister/Maître“ (visokokvalificirani rokodelec). Te programe usposabljanja pokrivajo predvsem naslednje zakonodaje: za Nemčijo: Zakonik o obrti (Gesetz zur Ordnung des Handwerks – Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)); za Luksemburg: Zakon z dne 28. decembra 1988 (UL, 28. december 1988 A št. 72) uredba Velikega vojvodstva z dne 4. februarja 2005 (UL, 10. marec 2005 A – št. 29); za Avstrijo: Zakonik o industrijski zakonodaji in delu (Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)). Ti programi usposabljanja izpolnjujejo pogoje iz člena 11(c)(ii) Direktive 2005/36/ES.

(10)

Nizozemska je zahtevala, da se v Prilogi III spremeni opis reguliranih usposabljanj, da bi se tako upoštevale spremembe v skladu z Zakonom o izobraževanju in poklicnem usposabljanju (zakon WEB iz leta 1996). Ti programi usposabljanja izpolnjujejo pogoje iz tretjega pododstavka člena 13(2) Direktive 2005/36/ES.

(11)

Direktivo 2005/36/ES je treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za priznavanje poklicnih kvalifikacij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Direktivi 2005/36/ES se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2006/100/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 141).


PRILOGA

Prilogi II in III k Direktivi 2005/36/ES se spremenita:

I.

Priloga II se spremeni:

1.

Točka 1 se spremeni:

(a)

v naslovu „v Nemčiji:“

(i)

se prva alinea nadomesti z naslednjim:

„—

medicinska sestra v pediatriji in javnem zdravstvu (‚Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)‘),“;

(ii)

se štirinajsta alinea črta;

(iii)

se doda naslednja alinea:

„—

negovalec(-ka) ostarelih (‚Altenpflegerin und Altenpfleger‘),“

(b)

v naslovu „v Luksemburgu“ se peta, šesta in sedma alinea nadomestijo z naslednjim:

„—

medicinska sestra v pediatriji (‚infirmier(ère) en pédiatrie‘),“;

„—

medicinska sestra za anestezijo in oživljanje (‚infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation‘),“;

„—

maser (‚masseur‘),“;

(c)

v naslovu „v Avstriji:“

(i)

se za prvo alineo o posebnem osnovnem usposabljanju medicinskih sester, specializiranih za zdravstveno nego otrok in mladine (‚spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege‘) doda naslednje besedilo:

„ki predstavljata program študija in poklicnega usposabljanja, ki traja skupno najmanj trinajst let, od tega najmanj deset let izobraževanja na splošnih šolah in tri leta strokovnega izobraževanja na šoli za bolniško nego, ob koncu katerega se po uspešno opravljenem izpitu pridobi diploma“;

(ii)

se za drugo alineo o posebnem osnovnem usposabljanju psihiatričnih medicinskih sester (‚spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege‘) doda naslednje besedilo:

„ki predstavljata program študija in poklicnega usposabljanja, ki traja skupno najmanj trinajst let, od tega najmanj deset let izobraževanja na splošnih šolah in tri leta strokovnega izobraževanja na šoli za bolniško nego, ob koncu katerega se po uspešno opravljenem izpitu pridobi diploma“.

2.

V točki 2 se naslov „v Nemčiji“ spremeni:

(i)

tretja alinea se nadomesti z naslednjim:

„—

ortopedski tehnik (‚Orthopädietechniker‘),“;

(ii)

peta alinea se črta.

3.

Za točko 2 se vstavi naslednje besedilo:

„2a.

Visokokvalificirani rokodelec (‚Meister/Maître‘) (šolsko in strokovno izobraževanje, s katerim se pridobi naziv visokokvalificirani rokodelec (‚Meister/Maître‘)) v naslednjih poklicih:

 

v Nemčiji:

kovinar (‚Metallbauer‘),

mehanik za kirurške instrumente (‚Chirurgiemechaniker‘),

karoserist in izdelovalec vozil (‚Karosserie- und Fahrzeugbauer‘),

avtomehanik (‚Kraftfahrzeugtechniker‘),

mehanik za kolesa in motorna kolesa (‚Zweiradmechaniker‘),

monter hladilnih naprav (‚Kälteanlagenbauer‘),

računalničar (‚Informationstechniker‘),

mehanik kmetijskih strojev (‚Landmaschinenmechaniker‘),

izdelovalec orožja (‚Büchsenmacher‘),

klepar (‚Klempner‘),

vodovodni inštalater, inštalater ogrevalnih naprav (‚Installateur und Heizungsbauer‘),

elektrotehnik (‚Elektrotechniker‘),

izdelovalec električnih naprav (‚Elektromaschinenbauer‘),

izdelovalec čolnov in ladij (‚Boots- und Schiffbauer‘),

zidar in betoner (‚Maurer und Betonbauer‘),

izdelovalec in inštalater peči in naprav za ogrevanje s toplim zrakom (‚Ofen- und Luftheizungsbauer‘),

tesar (‚Zimmerer‘),

krovec (‚Dachdecker‘),

graditelj cest (‚Straßenbauer‘),

strokovnjak za toplotno in zvočno izolacijo (‚Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer‘),

graditelj vodnjakov (‚Brunnenbauer‘),

kamnosek (‚Steinmetz und Steinbildhauer‘),

štukater (‚Stuckateur‘),

slikopleskar in pleskar (‚Maler und Lackierer‘),

postavljavec zidarskih odrov (‚Gerüstbauer‘),

dimnikar (‚Schornsteinfeger‘),

finomehanik (‚Feinwerkmechaniker‘),

mizar (‚Tischler‘),

vrvar (‚Seiler‘),

pek (‚Bäcker‘),

slaščičar (‚Konditor‘),

mesar (‚Fleischer‘),

frizer (‚Frisör‘),

steklar (‚Glaser‘),

steklopihalec in izdelovalec steklenih naprav (‚Glasbläser und Glasapparatebauer‘),

vulkanizer in serviser pnevmatik (‚Vulkaniseur und Reifenmechaniker‘);

 

v Luksemburgu:

pek slaščičar (‚boulanger-pâtissier‘),

slaščičar, čokoladar in sladoledar (‚pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier‘),

mesar za svinjsko meso (‚boucher-charcutier‘),

mesar za svinjsko in konjsko meso (‚boucher-charcutier-chevalin‘),

pripravljavec in dostavljavec hrane (‚traiteur‘),

mlinar (‚meunier‘),

krojač modni kreator (‚tailleur-couturier‘),

modist klobučar (‚modiste-chapelier‘),

krznar (‚fourreur‘),

čevljar (‚bottier-cordonnier‘),

urar (‚horloger‘),

draguljar in zlatar (‚bijoutier-orfèvre‘),

frizer (‚coiffeur‘),

kozmetik (‚esthéticien‘),

mehanik za splošno mehaniko (‚mécanicien en mécanique générale‘),

monter dvigal, tovornih dvigal, tekočih stopnic in opreme za ravnanje z blagom (‚installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention‘),

izdelovalec orožja (‚armurier‘),

kovač (‚forgeron‘),

mehanik za industrijske in gradbene stroje in material (‚mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction‘),

elektromehanik za avtomobile in motorna kolesa (‚mécanicien-électronicien d'autos et de motos‘),

proizvajalec in popravljavec karoserij (‚constructeur réparateur de carosseries‘),

klepar in ličar za motorna vozila (‚débosseleur-peintre de véhicules automoteurs‘),

navijalec (‚bobineur‘),

elektrotehnik za avdiovizualne instalacije in naprave (‚électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels‘),

inštalater in serviser kabelskih televizijskih omrežij (‚constructeur réparateur de réseaux de télédistribution‘),

elektrotehnik za pisarniško avtomatizacijo in informacijsko tehnologijo (‚électronicien en bureautique et en informatique‘),

mehanik za kmetijske in vinogradniške stroje in material (‚mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles‘),

kotlar (‚chaudronnier‘),

galvanizer (‚galvaniseu‘),

izvedenec za avtomobile (‚expert en automobiles‘),

gradbeni izvajalec (‚entrepreneur de construction‘),

cestni izvajalec in tlakovalec (‚entrepreneur de voirie et de pavage‘),

izdelovalec prevlek (‚confectionneur de chapes‘),

izvajalec toplotnih, zvočnih in neprepustnih izolacij (‚entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité‘),

inštalater kopalniških grelnih naprav (‚installateur de chauffage-sanitaire‘),

inštalater hladilnih naprav (‚installateur frigoriste‘),

električar (‚électricien‘),

monter svetlobnih izveskov (‚installateur d'enseignes lumineuses‘),

elektrotehnik za komunikacijsko in informacijsko tehnologijo (‚électronicien en communication et en informatique‘),

monter alarmnih in varnostnih sistemov (‚installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité‘),

pohištveni mizar (‚menuisier-ébéniste‘),

parketar (‚parqueteur‘),

polagalec montažnih elementov (‚poseur d'éléments préfabriqués‘),

izdelovalec in monter naoknic, žaluzij, rolet, markiz in zastorov (‚fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store‘),

izvajalec kovinskih konstrukcij (‚entrepreneur de constructions métalliques‘),

izdelovalec peči („constructeur de fours“),

krovec in klepar („couvreur-ferblantier“),

tesar („charpentier“),

kamnosek („marbrier-tailleur de pierres“),

polagalec ploščic („carreleur“),

fasader (‚plafonneur-façadier‘),

slikopleskar (‚peintre-décorateur‘),

steklar in izdelovalec zrcal (‚vitrier-miroitier‘),

tapetnik (‚tapissier-décorateur‘),

izdelovalec in postavljavec kaminov in lončenih peči (‚constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence‘),

tiskar (‚imprimeur‘),

medijski operater (‚opérateur média‘),

sitotiskar (‚sérigraphe‘),

knjigovez (‚relieur‘),

mehanik za medicinsko-kirurško opremo (‚mécanicien de matériel médico-chirurgical‘),

inštruktor voznikov motornih vozil (‚instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs‘),

izdelovalec in polagalec zunanjih oblog in kovinskih strešnih elementov (‚fabricant poseur de bardages et toitures métalliques‘),

fotograf (‚photographe‘),

izdelovalec in popravljavec glasbenih instrumentov (‚fabricant réparateur d'instruments de musique‘),

učitelj plavanja (‚instructeur de natation‘);

 

v Avstriji:

vodja projekta za izvedbo del (‚Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten‘),

pek (‚Bäcker‘),

graditelj vodnjakov (‚Brunnenmeister‘),

krovec (‚Dachdecker‘),

elektrotehnik (‚Elektrotechnik‘),

mesar (‚Fleischer‘),

frizer in lasuljar (stilist) (‚Friseur und Perückenmacher (Stylist)‘),

tehnik kopalniških in plinskih inštalacij (‚Gas- und Sanitärtechnik‘),

steklar (‚Glaser‘),

polagalec steklenih oblog in brusilec ploskega stekla (‚Glasbeleger und Flachglasschleifer‘),

steklopihalec in izdelovalec steklenih naprav (‚Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung‘),

brusilec in oblikovalec votlega stekla (povezane obrtne dejavnosti) (‚Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)‘),

pečar (‚Hafner‘),

tehnik za ogrevanje (‚Heizungstechnik‘),

tehnik za prezračevanje (povezane obrtne dejavnosti) (‚Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)‘),

hladilna in klimatska tehnika (‚Kälte- und Klimatechnik‘),

komunikacijska elektronika (‚Kommunikationselektronik‘),

slaščičar, vključno s proizvajalci medenjakov in slaščic, sladoledov in čokoladnih izdelkov (‚Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und –Schokoladewarenerzeugung‘),

tehnik za avtomobile (‚Kraftfahrzeugtechnik‘),

karoserist, vključno z avtokleparjem in ličarjem (povezane obrtne dejavnosti) (‚Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. –lackierer (verbundenes Handwerk)‘),

predelava plastičnih mas (‚Kunststoffverarbeitung‘),

slikopleskar (‚Maler und Anstreicher‘),

pleskar (‚Lackierer‘),

pozlatar in mavčar (‚Vergolder und Staffierer‘),

izdelovalec tabel in izveskov (povezane obrtne dejavnosti) (‚Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)‘),

mehatronik na področju proizvodnje električnih naprav in avtomatizacije (‚Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung‘),

mehatronik v elektroniki (‚Mechatroniker f. Elektronik‘),

pisarniška avtomatizacija in informacijski sistemi (‚Büro- und EDV-Systemtechnik‘),

mehatronik v tehnikah strojev in tehnikah izdelave (‚Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik‘),

mehatronik za medicinsko opremo (povezane obrtne dejavnosti) (‚Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)‘),

inženir površin (‚Oberflächentechnik‘),

obrtni kovinar (povezane obrtne dejavnosti) (‚Metalldesign (verbundenes Handwerk)‘),

ključavničar (‚Schlosser‘),

kovač (‚Schmied‘),

tehnik za kmetijske stroje (‚Landmaschinentechnik‘),

klepar (‚Spengler‘),

kotlar (povezane obrtne dejavnosti) (‚Kupferschmied (verbundenes Handwerk)‘),

kamnoseški mojster, vključno z izdelovalcem umetnih kamnov in teraca (‚Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher‘),

štukater in mavčar (‚Stukkateur und Trockenausbauer‘),

mizar (‚Tischler‘),

modelar (‚Modellbauer‘),

sodar (‚Binder‘),

strugar za les (‚Drechsler‘),

izdelovalec čolnov (‚Bootsbauer‘),

kipar (povezane obrtne dejavnosti) (‚Bildhauer (verbundenes Handwerk)‘),

vulkanizer (‚Vulkaniseur‘),

izdelovalec orožja (vključno s trgovino z orožjem) (‚Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels‘),

toplotni, zvočni in protipožarni izolater (‚Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer‘),

tesarski mojster za izvedbo del (‚Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten‘),

ki predstavljajo program študija in poklicnega usposabljanja, ki traja skupno najmanj trinajst let, od tega najmanj tri leta usposabljanja v strukturiranem usposabljanju, kjer se del usposabljanja izvaja v podjetju in del v ustanovi za poklicno usposabljanje in se zaključi z izpitom, ter teoretično in praktično usposabljanje za kvalificiranega rokodelca, ki traja najmanj eno leto. Uspešno opravljen strokovni izpit daje pravico opravljati poklic kot samozaposlena oseba, usposabljati vajence in uporabljati naziv ‚Meister/Maître‘ (visokokvalificirani rokodelec).“;

4.

V točki 4 („Tehnično področje“) se naslov „v Italiji“ črta.

II.

Priloga III se spremeni:

Vsebina naslova „Na Nizozemskem“ se nadomesti z naslednjim:

„Regulirani programi usposabljanja, ki ustrezajo ravnema kvalifikacije 3 ali 4 v nacionalnem centralnem registru poklicnih usposabljanj, vzpostavljenim z Zakonom o izobraževanju in poklicnem usposabljanju, ali starejši programi usposabljanja, katerih raven je enaka tema ravnema kvalifikacij.

Ravni 3 in 4 strukture kvalifikacije ustrezata naslednjim opisom:

Raven 3: Odgovornost za uporabo in povezovanje standardiziranih postopkov. Povezovanje ali zasnova postopkov glede na dejavnosti organizacije ali priprave dela. Sposobnost upravičiti te dejavnosti pri svojih sodelavcih (brez hierarhične povezave). Hierarhična odgovornost za nadzor in spremljanje uporabe standardiziranih ali avtomatiziranih rutinskih postopkov s strani drugih. Večinoma gre za poklicno usposobljenost in znanje.

Raven 4: Odgovornost za izvajanje dodeljenih nalog ter povezovanje ali zasnovo novih postopkov. Sposobnost upravičiti te dejavnosti pri svojih sodelavcih (brez hierarhične povezave). Izrecna hierarhična odgovornost glede načrtovanja in/ali upravljanja in/ali organizacije in/ali razvoja celotnega proizvodnega cikla. Večinoma gre za specializirano usposobljenost in znanje in/ali usposobljenost in znanje, ki nista povezana s poklicem.

Obe ravni ustrezata reguliranim študijskim programom, ki trajajo skupno najmanj 15 let, pri čemer je pogoj uspešen zaključek osemletnega osnovnega izobraževanja in štiri leta pripravljalnega srednješolskega poklicnega izobraževanja (‚VMBO‘), ki jim sledi najmanj triletno usposabljanje ravni 3 ali 4 na šoli za srednješolsko poklicno usposabljanje (‚MBO‘) z zaključnim izpitom. (Trajanje srednješolskega poklicnega usposabljanja se lahko skrajša s treh na dve leti, če ima zainteresirana oseba kvalifikacijo, ki ji omogoča vpis na univerzo (14 let predhodnega izobraževanja) ali na višješolski program poklicnega usposabljanja (13 let predhodnega izobraževanja)).

Nizozemski organi pošljejo Komisiji in drugim državam članicam seznam programov usposabljanja iz te priloge.“


6.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1431/2007

z dne 5. decembra 2007

o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb Huile d’olive de Nyons (ZOP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) in zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je Komisija proučila vlogo Francije za odobritev sprememb specifikacije za zaščiteno geografsko označbo „Huile d’olive de Nyons“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2).

(2)

Ker zadevne spremembe niso manjše v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 510/2006, je Komisija v skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) navedene uredbe vlogo za spremembe objavila v Uradnem listu Evropske unije  (3). Ker pri Komisiji ni bil vložen noben ugovor v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba spremembe odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe specifikacije, objavljene v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobrijo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2156/2005 (UL L 342, 24.12.2005, str. 54).

(3)  UL C 73, 30.3.2007, str. 4.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.5

Olja in masti (maslo, margarina, olje itd.)

FRANCIJA

Huile d’olive de Nyons (ZOP)


6.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1432/2007

z dne 5. decembra 2007

o spremembi prilog I, II in VI k Uredbi (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju in prevozu živalskih stranskih proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (1), ter zlasti člena 32(1) in točke 8 poglavja I Priloge VI k Uredbi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1774/2002 določa posebne zdravstvene zahteve za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

(2)

Členi 4, 5 in 6 Uredbe (ES) št. 1774/2002 določajo, da se snovi kategorije 1, 2 in 3 zbirajo, prevažajo in označujejo brez nepotrebnega odlašanja v skladu s členom 7 navedene Uredbe.

(3)

Člen 7 in Priloga II določata zahteve za označevanje, zbiranje in prevoz različnih kategorij živalskih stranskih proizvodov in predelanih proizvodov. Da bi se izboljšala nadzor in sledljivost, je treba pri trgovini z navedenimi stranskimi proizvodi in predelanimi proizvodi uporabljati standardizirano barvno označevanje pakiranj, zabojnikov in prevoznih sredstev. Izbrane barve morajo biti take, da jih zlahka ločijo tudi posamezniki s prizadetim barvnim vidom.

(4)

Zaradi jasnosti je treba opredelitev „barvno označevanje“ dodati med posebne opredelitve v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

(5)

Države članice morajo imeti možnost vzpostaviti sisteme ali določiti dodatna pravila barvnega označevanja pakiranj, zabojnikov in prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za prevoz različnih kategorij živalskih stranskih proizvodov in predelanih proizvodov. Takšni sistemi ali pravila ne smejo posegati v standardizirani sistem barvnega označevanja, ki se uporablja za trgovino.

(6)

Države članice morajo imeti poleg označevanja snovi s specifičnim tveganjem, ki ga zahteva Uredba (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (2) tudi možnost zahtevati označevanje živalskih stranskih proizvodov, ki so s poreklom z njihovega ozemlja in na njem tudi ostanejo. Vendar takšno označevanje ne sme ustvarjati ovir za trgovino ali izvoz v tretje države.

(7)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1774/2002 določa pravila za vzorčni komercialni dokument, ki spremlja živalske stranske proizvode in predelane proizvode med prevozom. Določiti je treba dodatna pravila za te dokumente, da bi se izboljšalo ugotavljanje identitete in sledljivost živalskih stranskih proizvodov.

(8)

Členi 4, 5 in 6 Uredbe (ES) št. 1774/2002 določajo, da morajo biti nekateri predelani proizvodi živalskih stranskih proizvodov v skladu s poglavjem I Priloge VI k navedeni uredbi trajno označeni z vonjem, kjer je to tehnično izvedljivo.

(9)

Poglavje I Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1774/2002 določa, da je treba predelane proizvode, pridobljene iz snovi kategorije 1 ali 2, razen tekočih proizvodov, namenjenih za obrate za pridobivanje bioplinov ali obrate za kompostiranje, trajno označiti z vonjem, kjer je to tehnično izvedljivo, in sicer s sistemom, ki ga odobrijo pristojni organi. Doslej niso bila vzpostavljena podrobna pravila za takšno označevanje zaradi pomanjkanja razpoložljivih znanstvenih podatkov o označevanju.

(10)

Skupno raziskovalno središče Komisije je 17. oktobra 2006 objavilo študijo o izvajanju ocene glicerol-triheptanoata (GTH) kot ustreznega označevalca za živalske stranske proizvode v sistemih označevanja. Na podlagi tega poročila je treba določiti podrobne zahteve za označevanje predelanih živalskih stranskih proizvodov.

(11)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 181/2006 z dne 1. februarja 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 v zvezi z organskimi gnojili in sredstvi za izboljšanje tal razen hlevskega gnoja ter o spremembi navedene uredbe (3) navedene zahteve ne smejo posegati v označevanje predelanih proizvodov za uporabo v organskih gnojilih ali sredstvih za izboljšanje tal, da izpolnijo zahtevo o neuporabi neposredno v tleh, do katerih imajo lahko dostop domače živali.

(12)

Določiti je treba nekatere izjeme za zahteve za označevanje predelanih proizvodov z GTH, zlasti za proizvode, premaknjene za uporabo ali odstranjevanje z metodo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 92/2005 z dne 19. januarja 2005 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 glede načinov odstranjevanja oziroma uporabe živalskih stranskih proizvodov in spremembi Priloge VI glede predelave v bioplin in predelave topljenih maščob (4).

(13)

Priloge I, II in VI k Uredbi (ES) št. 1774/2002 je zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Da bi se države članice in industrija imele čas prilagoditi novim pravilom iz te uredbe, je treba navedena pravila uporabljati od 1. julija 2008.

(15)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I, II in VI k Uredbi (ES) št. 1774/2002 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 829/2007 (UL L 191, 21.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1275/2007 (UL L 284, 30.10.2007, str. 8).

(3)  UL L 29, 2.2.2006, str. 31.

(4)  UL L 19, 21.1.2005, str. 27. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1678/2006 (UL L 314, 15.11.2006, str. 4).


PRILOGA

Priloge I, II in VI k Uredbi (ES) št. 1774/2002 se spremenijo:

1.

V Prilogi I se doda naslednja točka:

„65.

‚barvno označevanje‘ pomeni sistematično uporabo barv, kakor je opredeljeno v poglavju I Priloge II, za prikaz informacij iz te uredbe na površini ali delu površine pakiranja, zabojnika ali prevoznega sredstva ali na nalepki ali simbolu, ki se pritrdi nanje.“

2.

Priloga II se spremeni:

(a)

poglavje I se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE I

Identifikacija

1.

Izvesti je treba vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da:

(a)

je mogoče ugotoviti identiteto snovi kategorije 1, kategorije 2 in kategorije 3, in da se med zbiranjem in prevozom hranijo ločeno ter da so ustrezno označene;

(b)

je mogoče ugotoviti identiteto predelanih proizvodov, in da se med prevozom hranijo ločeno ter da so ustrezno označeni;

(c)

se za ugotavljanje identitete živalskih stranskih proizvodov ali predelanih proizvodov posebne kategorije uporabi označevalec le za kategorijo, za katero se uporaba označevalca zahteva s to uredbo ali je določena v skladu s točko 4; ter

(d)

so živalski stranski proizvodi ali predelani proizvodi odpremljeni iz ene države članice v drugo v pakiranjih, zabojnikih ali prevoznih sredstvih, ki so vidno in vsaj med prevozom neizbrisno barvno označeni:

(i)

v primeru snovi kategorije 1 s črno barvo;

(ii)

v primeru snovi kategorije 2 (razen gnoja in vsebine prebavnega trakta) z rumeno barvo;

(iii)

v primeru snovi kategorije 3 z zeleno barvo z visoko vsebnostjo modre barve, da se zagotovi jasna ločitev od drugih barv.

2.

Med prevozom morajo biti pakiranja, zabojniki ali prevozna sredstva opremljeni z nalepkami z:

(a)

jasno navedbo kategorije stranskih živalskih proizvodov ali, v primeru predelanih proizvodov, kategorije stranskih živalskih proizvodov, iz katerih so predelani proizvodi pridobljeni; ter

(b)

naslednjimi besedami:

(i)

v primeru snovi kategorije 3: ‚ni namenjeno prehrani ljudi‘;

(ii)

v primeru snovi kategorije 2 (razen gnoja in vsebine prebavnega trakta) in predelanih proizvodov, pridobljenih iz njih: ‚ni namenjeno prehrani živali‘; če pa so snovi kategorije 2 namenjene krmljenju živali iz točke (c) člena 23(2) pod pogoji iz navedenega člena, mora biti na nalepki napis: ‚za krmljenje …‘, dopolnjen z imenom vrste živali, za katere krmljenje so snovi namenjene;

(iii)

v primeru snovi kategorije 1 in predelanih proizvodov iz njih: ‚samo za odstranitev‘;

(iv)

v primeru gnoja in vsebine prebavnega trakta: ‚gnoj‘.

3.

Države članice lahko vzpostavijo sisteme ali določijo pravila za barvno označevanje pakiranj, zabojnikov ali prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za prevoz živalskih stranskih proizvodov in predelanih proizvodov, ki so s poreklom z njihovega ozemlja in na njem tudi ostanejo, če navedeni sistemi ali pravila ne posegajo v sistem barvnega označevanja iz točke 1(d).

4.

Brez poseganja v točko 3 Priloge V k Uredbi (ES) št. 999/2001 lahko države članice vzpostavijo sisteme ali določijo pravila za označevanje živalskih stranskih proizvodov, ki so s poreklom z njihovega ozemlja in na njem tudi ostanejo, če navedeni sistemi ali pravila ne posegajo v zahteve za označevanje predelanih proizvodov iz poglavja I Priloge VI k tej uredbi.

5.

Z odstopanjem od točk 3 in 4 lahko države članice uporabijo sisteme ali pravila iz navedenih točk za živalske stranske proizvode, ki so s poreklom z njihovega ozemlja, vendar na njem ne bodo ostali, če je država članica ali namembna tretja država sporočila svoje strinjanje.“

(b)

Točka 1 poglavja X se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.

Komercialni dokument v skladu z vzorcem iz tega poglavja spremlja živalske stranske proizvode in predelane proizvode med prevozom. Vendar lahko države članice za prevoz živalskih stranskih proizvodov ali predelanih proizvodov na njihovem ozemlju zahtevajo:

(a)

uporabo drugačnega komercialnega dokumenta v pisni ali elektronski obliki, če takšen dokument izpolnjuje zahteve iz točke 2 poglavja III;

(b)

da je v komercialnem dokumentu količina snovi iz točke 2(c) izražena v teži snovi;

(c)

da prejemnik pošlje kopijo komercialnega dokumenta proizvajalcu, ki jo v skladu s poglavjem V shrani kot dokaz prispetja pošiljke.“

3.

Priloga VI se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim besedilom:

(b)

poglavje I se spremeni:

(i)

naslov se nadomesti z naslednjim besedilom:

(ii)

v delu C se dodajo naslednje točke:

„10.

V odobrenih predelovalnih obratih se predelane proizvode iz členov 4(2)(b) in (c) ter členov 5(2)(b) in (c) trajno označi z:

(a)

vonjem, kjer je to tehnično izvedljivo; ter

(b)

glicerol-triheptanoatom (GTH) tako, da:

(i)

se GTH doda predelanim proizvodom, ki so bili predhodno obdelani s toplotno obdelavo s temperaturo jedra vsaj 80 °C in so nadalje zaščiteni pred ponovno kontaminacijo; ter

(ii)

vsi predelani proizvodi vsebujejo homogeno v celoti snovi minimalno koncentracijo vsaj 250 mg GTH na kg maščobe.

11.

Upravljavci odobrenih predelovalnih obratov imajo v skladu s členom 13 sistem stalnega spremljanja in evidentiranja podatkov, ki je primeren, da se pristojnim organom dokaže, da je bila v predelanih proizvodih iz točke 10 dosežena homogena minimalna koncentracija GTH iz točke 10(b).

Navedeni sistem spremljanja in evidentiranja vključuje tudi določanje vsebine nespremenjenega GTH kot triglicerida v izvlečku očiščenega naftnega etra 40–70 iz GTH v vzorcih, ki se odvzamejo v rednih intervalih.

12.

Pristojni organ opravi pregled izvajanja sistema spremljanja in evidentiranja iz točke 11 za zagotovitev skladnosti s to uredbo ter lahko, kadar je potrebno, zahteva preskus dodatnih vzorcev v skladu z metodo iz drugega odstavka točke 11.

13.

Označevanje z GTH se ne zahteva za predelane proizvode iz členov 4(2)(b) in (c) ter členov 5(2)(b) in (c), kadar so ti proizvodi:

(a)

premaknjeni z zaprtim transportnim sistemom, ki ga je odobril pristojni organ, s predelovalnega obrata za:

(i)

takojšnje neposredno sežiganje ali sosežiganje; ali

(ii)

takojšnjo uporabo v skladu z metodo, odobreno za kategoriji 1 in 2 živalskih stranskih proizvodov v skladu s členoma 1 in 2 Uredbe (ES) št. 92/2005; ali

(b)

namenjeni za raziskave ali znanstveno uporabo, ki jih je odobril pristojni organ.“


6.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1433/2007

z dne 5. decembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 33(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1493/1999 določa, da se alkohol, ki ga prevzame intervencijska agencija, odstrani bodisi na podlagi javne dražbe ali z razpisom.

(2)

Javni razpisi za alkohol so edine prodaje iz intervencijskih zalog v kmetijstvu, pri katerih Komisija odloča o vsaki prodaji navedenega proizvoda in jo odpira. Zaradi poenostavitve zakonodaje in usklajevanja ukrepov upravljanja trga pri skupni ureditvi enotnega trga je tudi za prodajo alkohola treba uvesti stalen javni razpis, ki ga odpre Komisija, in delne javne razpise, ki jih odprejo države članice.

(3)

Da bi bila obvestila o delnih javnih razpisih v državah članicah dostopna vsem odobrenim podjetjem v Skupnosti, je treba določiti, da se navedena obvestila objavijo elektronsko.

(4)

Da bi preprečili, da se vsa zaloga alkohola proda naenkrat ali v korist enega samega podjetja, je treba omejiti največjo količino, ki jo je mogoče dati naprodaj z vsakim delnim javnim razpisom.

(5)

Zaradi redne in čim boljše odstranitve alkohola ob upoštevanja poletnega in božičnega mrtvila je treba določiti rok za delne javne razpise enkrat na mesec, razen julija in decembra.

(6)

Natančno je treba določiti korake in lastnosti delnega javnega razpisa.

(7)

Nedavna izkušnja je pokazala, da načrti obratov, v katerih se alkohol predeluje v absolutni alkohol, niso nujni za odobritev podjetij, ki lahko sodelujejo pri prodajah alkohola za uporabo v obliki bioetanola v Skupnosti. Zato je treba to zahtevo odstraniti s seznama listin, ki jih je treba predložiti za odobritev.

(8)

Zaradi varstva interesov ponudnikov med postopkom delnega javnega razpisa so potrebne določbe o omejitvi fizičnega premikanja alkohola, ki je naprodaj, in sicer od objave obvestila o delnem javnem razpisu do takrat, ko ga odpelje izbrani ponudnik.

(9)

Uredbo Komisije (ES) št. 1623/2000 (2) je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1623/2000 se spremeni:

1.

V naslovu III se spremeni poglavje IV:

(a)

v pododdelku III se členi 92 do 94(d) nadomestijo z naslednjim:

„Člen 92

Stalni javni razpis

1.   Objavi se stalni javni razpis za alkohol izključno za uporabo v sektorju goriva v Skupnosti v obliki bioetanola.

2.   V ta namen se obvestilo o stalnem javnem razpisu objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 92a

Delni javni razpisi

1.   Intervencijska agencija v času veljavnosti stalnega javnega razpisa objavi delne javne razpise. V ta namen intervencijska agencija objavi obvestilo o javnem razpisu in o njem ustrezno obvesti javnost, in to zlasti tako, da ga izobesi na svojem sedežu in objavi na svojem spletišču ali spletišču pristojnega ministrstva.

2.   Obvestilo o javnem razpisu izrecno navaja rok in kraj za predložitev ponudb. Količina vsakega delnega razpisa je največ 100 000 hl.

3.   Rok za predložitev ponudb za vsak delni javni razpis se izteče zadnji delovni dan vsakega meseca ob 13. uri (po bruseljskem času). Julija in decembra se ne predloži nobena ponudba.

4.   Prvi delni javni razpis se začne v mesecu po objavi obvestila o stalnem javnem razpisu.

5.   Vsaka država članica, katere zaloge vinskega alkohola Skupnosti dosegajo ali presegajo 100 000 hl, odpre delni javni razpis v smislu tega člena.

Člen 93

Obvestilo o delnem javnem razpisu

Intervencijska agencija poleg podatkov iz člena 92a(2) navede za količine alkohola, ki jih ima na zalogi:

(a)

posebne pogoje javnega razpisa ter lokacijo skladišč, v katerih je alkohol za prodajo;

(b)

količino alkohola iz delnega javnega razpisa, izraženo v hektolitrih s 100 vol. %;

(c)

serije;

(d)

pogoje plačila;

(e)

formalnosti za pridobitev vzorca;

(f)

višino razpisne varščine iz prvega pododstavka člena 94(1) in varščine za vestno izvajanje pogodbe iz člena 94c(3).

Člen 93a

Odobritev podjetij

1.   Alkohol se dodeli podjetjem s sedežem v Skupnosti in ga je treba uporabiti v skladu z nameni iz člena 92.

2.   Za dodelitev iz odstavka 1 države članice odobrijo podjetja, ki se jim zdijo primerna ter so vložila zahtevek in priložila naslednje dokumente:

(a)

izjavo, da je podjetje sposobno na leto uporabiti vsaj 50 000 hektolitrov alkohola;

(b)

lokacijo uprave podjetja;

(c)

ime in naslov obratov, v katerih se alkohol predeluje v absolutni alkohol, in navedbo letne predelovalne zmogljivosti;

(d)

izvod dovoljenja za delovanje obrata, ki ga je izdal nacionalni organ zadevne države članice;

(e)

zagotovilo podjetja, da bodo vsi končni kupci uporabili alkohol izključno za proizvodnjo goriva v obliki bioetanola v Skupnosti.

3.   Odobritev v eni državi članici velja za celotno Skupnost.

4.   Podjetja, ki so bila odobrena do 9. decembra 2007, se v tej uredbi štejejo za odobrena.

5.   Države članice takoj obvestijo Komisijo o vsaki novi odobritvi ali preklicu odobritve in navedejo natančni datum odločitve.

6.   Komisija skrbi, da je posodobljeni seznam odobrenih podjetij po vsaki spremembi takoj dostopen državam članicam.

Člen 93b

Pogoji za alkohol

Intervencijska agencija ukrene vse potrebno, da se alkohol v kadeh, ki so naprodaj, ne sme več fizično premikati do izdaje naloga o njegovem odvozu, razen če se intervencijska agencija ne odloči za zamenjavo iz logističnih razlogov, za katere je treba jasno določiti pogoje v obvestilu o delnem javnem razpisu.

Člen 93c

Oddaja ponudb

1.   Zainteresirana podjetja, ki so bila odobrena do objave obvestila o delnem javnem razpisu, sodelujejo na delnem javnem razpisu tako, da pri intervencijski agenciji, ki ima zalogo alkohola, oddajo pisno ponudbo, za katero pridobijo potrdilo o prejemu, ali da jo intervencijski agenciji pošljejo s kakršnim koli pisnim telekomunikacijskim sredstvom s potrdilom o prejemu.

2.   Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo na serijo. Če ponudnik predloži več ponudb na serijo, nobena od ponudb ni sprejemljiva.

Člen 94

Pogoji za ponudbe

1.   Ponudba je sprejemljiva samo, če ji je ob predložitvi priloženo dokazilo, da je bila pri intervencijski agenciji, ki ima zalogo zadevnega alkohola, položena razpisna varščina, ki znaša 4 EUR na hektoliter alkohola s 100 vol. %.

Zadevne intervencijske agencije zato ponudnikom nemudoma izdajo potrdilo, da je bila položena razpisna varščina za količine, za katere je odgovorna vsaka intervencijska agencija.

2.   Veljavnost ponudbe po roku za njeno predložitev, polog varščine o vestnem izvajanju pogodbe in plačilo cene so osnovne zahteve v smislu člena 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85.

Člen 94a

Obvestila o ponudbah

1.   Intervencijske agencije dan po izteku roka iz člena 92a(3) sporočijo Komisiji serije, cene ponudnikov in količino alkohola iz vsake serije. Intervencijske agencije navedejo tudi morebitno zavrnitev ponudbe in po potrebi razloge za zavrnitev.

2.   Intervencijske agencije sporočijo te podatke službam Komisije z anonimnim seznamom.

3.   Kadar ni predložena nobena ponudba, intervencijske agencije o tem obvestijo Komisijo v istem roku.

Člen 94b

Dodelitev pogodb

1.   Komisija se skladno s členom 75 Uredbe (ES) št. 1493/1999 na podlagi predloženih ponudb odloči, ali bo pogodbe dodelila ali ne

2.   Kadar Komisija sprejme ponudbe, izbere najugodnejšo ponudbo za serijo in določi prodajno ceno za vsako serijo. Kadar je za serijo več ponudb z navedeno ceno, dodeli intervencijska agencija zadevno količino s sporazumno razdelitvijo količine med navedene ponudnike ali z žrebom.

3.   Komisija obvesti države članice in intervencijske agencije, ki imajo alkohol in katerim so bile predložene ponudbe, o odločbah, sprejetih po tem členu.

4.   Komisija v poenostavljeni obliki objavi rezultate javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 94c

Izjava o dodelitvi

1.   Intervencijska agencija takoj pisno s povratnico obvesti ponudnike o odločitvi glede njihove ponudbe.

2.   V dveh tednih po prejemu obvestila iz odstavka 1 intervencijska agencija izda vsakemu izbranemu ponudniku izjavo o dodelitvi, ki potrjuje, da je bila njegova ponudba uspešna.

3.   V dveh tednih po prejemu obvestila iz odstavka 1 vsak izbrani ponudnik predloži dokazilo, da je pri intervencijski agenciji položil varščino o vestnem izvajanju pogodbe v višini 40 EUR na hektoliter alkohola s 100 vol. %, s katero zagotovi uporabo vsega dodeljenega alkohola v skladu z namenom iz člena 92.

Člen 94ca

Obveščanje Komisije

Intervencijska agencija v petih delovnih dneh po prejemu odločitve iz člena 94b(3) sporoči Komisiji ime in naslov ponudnika za vsako predloženo ponudbo.

Člen 94d

Odvoz alkohola

1.   Intervencijska agencija, ki ima alkohol, in izbrani ponudnik se dogovorita o okvirnih rokih za odvoz alkohola.

2.   Odvoz alkohola je mogoč ob predložitvi naloga o odvozu, ki ga intervencijska agencija izda po prejetju plačila zadevne količine. Količina je določena na hektoliter alkohola s 100 vol. %.

Vsak nalog o odvozu zajema vsaj 1 500 hektolitrov, razen pri zadnjem odvozu v vsaki državi članici.

V nalogu o odvozu je zapisan rok, do katerega je treba alkohol fizično odstraniti iz skladišč zadevne intervencijske agencije. Rok za odvoz ne sme biti daljši od osmih dni od dneva po izdaji naloga o odvozu. Če pa nalog o odvozu zajema več kot 25 000 hektolitrov, je rok lahko daljši od osmih dni, vendar ne sme presegati petnajstih dni.

3.   Lastništvo nad alkoholom, vključenim v odpremni nalog, se prenese na dan, ki je naveden v nalogu in ne sme presegati roka veljavnosti naloga, za zadevne količine pa se šteje, da so bile odpeljane na ta dan. Od tega dne je kupec odgovoren za krajo, izgubo ali uničenje ter za stroške skladiščenja alkohola, ki čaka na odvoz.

4.   Ves alkohol je treba fizično odstraniti šest mesecev po datumu prejema obvestila iz člena 94c(1).

5.   Ves dodeljeni alkohol je treba porabiti v dveh letih od datuma prvega odvoza.

Člen 94e

Sprostitev razpisne varščine

Varščina iz člena 94(1) se takoj sprosti za neuspešne ponudbe.“;

(b)

v pododdelku IV se člena 95 in 96 nadomestita z naslednjim:

„Člen 95

Določbe o javnih prodajah alkohola

1.   Da bi Komisija lahko sestavila uredbe o odprtju javnih prodaj alkohola, zahteva od vsake zadevne države članice, da jo obvesti o naslednjem:

(a)

o količini alkohola, izraženi v hektolitrih alkohola s 100 vol. %, ki se lahko ponudi naprodaj;

(b)

o vrsti zadevnega alkohola;

(c)

o kakovosti serij alkohola z določitvijo zgornje in spodnje meje za lastnosti iz člena 96(4)(d)(i) in (ii) te uredbe.

Najpozneje 12 dni po prejemu zahteve zadevne države članice obvestijo Komisijo o natančni lokaciji in referenčnih podatkih raznih kadi alkohola, ki izpolnjujejo zahteve o kakovosti in skupaj vsebujejo količino alkohola, ki ni manjša od količine iz točke (a) prvega pododstavka tega odstavka.

2.   Potem ko Komisija prejme podatke iz drugega pododstavka odstavka 1, se alkohol v zadevnih kadeh ne sme več fizično premikati do izdaje naloga o njegovem odvozu.

Prepoved ne velja za alkohol v kadeh, ki niso zajete v zadevnih obvestilih o javnih prodajah alkohola in niso opredeljene v odločbi Komisije iz členov 83 do 93 te uredbe.

Zlasti iz logističnih razlogov lahko intervencijske agencije, ki imajo kadi alkohola, ki so zajete v obvestilu držav članic iz odstavka 1, nadomestijo zadevni alkohol z drugim alkoholom iste vrste ali ga zmešajo z drugim alkoholom, dostavljenim intervencijski agenciji, dokler za zadevni alkohol ni izdan nalog o odvozu. Intervencijske agencije držav članic obvestijo Komisijo o nadomestilu alkohola.

Člen 96

Pogoji za serije

1.   Alkohol se prodaja v serijah.

2.   Serijo sestavlja količina alkohola, katerega kakovost je dovolj enotna ter ki je lahko v več kadeh in je na več lokacijah.

3.   Vsaka serija je oštevilčena. Pred številko serije sta črki ‚ES‘.

4.   Vsaka serija je opisana. Navedeni so vsaj naslednji podatki:

(a)

lokacija serije, vključno z referenčnim podatkom, s katerim je mogoče ugotoviti kad, v kateri je alkohol, in količina alkohola v vsaki kadi;

(b)

celotna količina alkohola, izražena v hektolitrih s 100 vol. %; količina lahko niha do 1 % in ne sme presegati 50 000 hektolitrov;

(c)

najnižji delež alkohola v vsaki kadi, izražen v vol. %;

(d)

če je mogoče, kakovost serije z navedbo spodnje in zgornje meje za naslednje:

(i)

za kislost, izraženo v gramih ocetne kisline na hektoliter alkohola s 100 vol. %;

(ii)

za vsebnost metanola, izraženo v gramih na hektoliter alkohola s 100 vol. %;

(e)

napotilo na intervencijski ukrep, ki je bil podlaga za proizvodnjo alkohola, pri čemer se navede tudi zadevni člen Uredbe (ES) št. 1493/1999.“

2.

V členu 101 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Ne glede na odstavek 1 se, ko se alkohol izvozi v tretje države za končno uporabo zgolj v sektorju motornega goriva, pregledi za njegovo dejansko uporabo izvajajo do trenutka, ko se alkohol zmeša s sredstvom za denaturacijo v namembni državi.

Pri odstranitvi alkohola za uporabo kot bioetanol v Skupnosti se navedeni pregledi izvajajo do trenutka, ko alkohol prejme odobreno podjetje iz člena 93a.

V primerih iz prvega in drugega pododstavka mora zadevni alkohol ostati pod nadzorom uradnega organa, ki zagotavlja njegovo uporabo v sektorju motornega goriva na podlagi posebnih davčnih ureditev, ki zahtevajo tako končno uporabo.“

3.

Člen 102 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 102

Uporaba storitev podjetja za nadzor

Obvestilo o delnem javnem razpisu iz člena 92a(1) lahko določi, da se za preverjanje vestnega izvajanja javnega razpisa ter zlasti namena in/ali končne uporabe alkohola lahko uporabijo storitve neodvisnega mednarodnega podjetja za nadzor. Stroški, ki pri tem nastanejo, ter stroški analiz in pregledov na podlagi člena 99 te uredbe bremenijo izbranega ponudnika.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 923/2007 (UL L 201, 2.8.2007, str. 9).


6.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1434/2007

z dne 5. decembra 2007

o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Uredbo Sveta (ES) št. 2074/2004 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz določenih obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, pri uvozu določenih obročkastih mehanizmov za mape, poslanih iz Tajske, ne glede na to, ali so bili nekoliko preoblikovani ali ne in s prijavljenim poreklom iz Tajske ali ne, ter na uvoz določenih nekoliko preoblikovanih obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in o registraciji takšnega uvoza

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti („osnovna uredba“) (1), in zlasti členov 13(3), 14(3) in 14(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAHTEVEK

(1)

Komisija je prejela zahtevek v skladu s členom 13(3) osnovne uredbe za preiskavo glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim na uvoz določenih obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

(2)

Zahtevek je 22. oktobra 2007 vložila družba Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, proizvajalec Skupnosti določenih obročkastih mehanizmov za mape.

B.   IZDELEK

(3)

Izdelki, ki jih zadeva možno izogibanje, so določeni obročkasti mehanizmi za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, navadno prijavljeni pod oznako KN ex 8305 10 00 („zadevni izdelek“). Za namen te uredbe so določeni obročkasti mehanizmi za mape sestavljeni iz dveh pravokotnih jeklenih plošč ali žic z najmanj štirimi polobroči iz jeklene žice, pritrjenimi nanje, povezuje pa jih jeklena krovna ploščica. Odprejo se lahko s potegom za polobroče ali z majhnim sprožilnim mehanizmom iz jekla, pritrjenim na obročkasti mehanizem za mape.

(4)

Izdelki v preiskavi so nekoliko preoblikovani določeni obročkasti mehanizmi za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, navadno prijavljeni pod oznako KN ex 8305 10 00 (pred začetkom veljavnosti te uredbe uvrščeni pod oznako TARIC 8305100090), in določeni obročkasti mehanizmi za mape, poslani iz Tajske, ne glede na to, ali so bili nekoliko preoblikovani ali ne, navadno prijavljeni pod oznako KN ex 8305 10 00 (pred začetkom veljavnosti te uredbe uvrščeni pod oznakami TARIC 8305100019, 8305100029 in 8305100090) („izdelki v preiskavi“).

C.   OBSTOJEČI UKREPI

(5)

Trenutno veljavni ukrepi, za katere je možno izogibanje, so protidampinški ukrepi, uvedeni z Uredbo Sveta (ES) št. 2074/2004 (2), kakor je bila razširjena na uvoz enakega izdelka, poslanega iz Vietnama (3) in Laoške ljudske demokratične republike (4).

D.   RAZLOGI

(6)

Zahtevek vsebuje zadostne prima facie dokaze, da se protidampinškim ukrepom za uvoz določenih obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske izogiba z manjšim preoblikovanjem zadevnega izdelka z namenom, da se uvrstijo pod carinske oznake, za katere ti ukrepi navadno ne veljajo, zlasti pod oznako KN ex 8305 10 00 (pred začetkom veljavnosti te uredbe pod oznako TARIC 8305100090), ob tem pa se s preoblikovanjem ne spremenijo osnovne lastnosti zadevnega izdelka. Primeri takih nekoliko preoblikovanih mehanizmov so obročkasti mehanizmi za mape, sestavljeni iz več kot dveh pravokotnih jeklenih plošč ali žic in/ali prirobljenih plošč, obročkasti mehanizmi za mape z dvema jeklenima ploščama, ki so jima bili odrezani robovi in/ali ki imata zareze, tako da njihova oblika ni več pravokotna. Poleg tega zahtevek vsebuje zadostne prima facie dokaze, da se protidampinškim ukrepom za uvoz določenih obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske izogiba s pretovarjanjem zadevnih izdelkov, ne glede na to, ali so nekoliko preoblikovani ali ne, prek Tajske.

(7)

Predloženi so naslednji dokazi:

Iz zahtevka je razvidno, da se je po uvedbi ukrepov za zadevni izdelek znatno spremenil vzorec trgovanja, ki vključuje izvoz iz Ljudske republike Kitajske in Tajske v Skupnost, ter da za tako spremembo razen uvedbe dajatve ni dovolj upravičenih razlogov ali utemeljitev.

Videti je, da je sprememba vzorca trgovanja posledica manjšega preoblikovanja zadevnega izdelka in pretovarjanja določenih obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki so nekoliko preoblikovani ali ne, prek Tajske.

Poleg tega zahtevek vsebuje zadostne prima facie dokaze, da popravljalni učinek obstoječih protidampinških ukrepov za zadevni izdelek slabi v smislu količine in cene. Zdi se, da so znatne količine uvoza izdelkov v preiskavi nadomestile uvoz zadevnega izdelka. Poleg tega obstajajo zadostni dokazi, da je povečanje uvoza potekalo po cenah, ki so precej nižje od neškodljive cene, določene v preiskavi, ki je vodila k obstoječim ukrepom.

Nazadnje vsebuje zahtevek zadostne prima facie dokaze, da so cene izdelkov v preiskavi dampinške v primerjavi z normalno vrednostjo, ki je bila predhodno določena za zadevni izdelek.

Če se med preiskavo poleg navedenih ugotovijo druge prakse izogibanja v skladu s členom 13 osnovne uredbe, lahko preiskava zajame tudi te prakse.

E.   POSTOPEK

(8)

Glede na zgoraj navedeno je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek preiskave v skladu s členom 13 osnovne uredbe in uvedbo obveznosti registracije uvoza določenih obročkastih mehanizmov za mape, poslanih iz Tajske, nekoliko preoblikovanih ali ne, bodisi prijavljenih s poreklom iz Tajske ali ne, in uvoza določenih nekoliko preoblikovanih obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe.

(a)

Vprašalniki

Za pridobitev informacij, ki so po mnenju Komisije potrebne za preiskavo, bo Komisija poslala vprašalnike izvoznikom/proizvajalcem in združenjem izvoznikov/proizvajalcev na Tajskem, izvoznikom/proizvajalcem in združenjem izvoznikov/proizvajalcev v Ljudski republiki Kitajski, uvoznikom in združenjem uvoznikov v Skupnosti, ki so sodelovali pri preiskavi, na podlagi katere so bili uvedeni obstoječi ukrepi, ter organom Ljudske republike Kitajske in Tajske. Informacije se lahko po potrebi pridobijo tudi od industrije Skupnosti.

V vsakem primeru bi morale vse zainteresirane stranke nemudoma vzpostaviti stik s Komisijo, vendar najpozneje v roku, določenem v členu 3 te uredbe, da se ugotovi, ali so navedene v zahtevku, in zahtevati vprašalnik v roku, določenem v členu 3(1) te uredbe, glede na to, da rok iz člena 3(2) te uredbe velja za vse zainteresirane stranke.

Organi Ljudske republike Kitajske in Tajske bodo uradno obveščeni o začetku preiskave.

(b)

Zbiranje informacij in izvedba zaslišanj

Vse zainteresirane stranke so vabljene, da izrazijo svoja stališča v pisni obliki in zagotovijo ustrezna dokazila. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane stranke, če vložijo zahtevek v pisni obliki in v njem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

(c)

Izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov

V skladu s členom 13(4) osnovne uredbe se lahko uvoz izdelkov v preiskavi izvzame iz registracije ali ukrepov, če ta uvoz ne pomeni izogibanja.

Ker do možnega izogibanja prihaja zunaj Skupnosti, se v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe lahko odobri izvzetje proizvajalcem izdelka v preiskavi, ki lahko dokažejo, da niso povezani z nobenim proizvajalcem, za katerega veljajo ukrepi, in za katere se ugotovi, da niso vpleteni v izogibanje, kakor je opredeljeno v členih 13(1) in 13(2) osnovne uredbe. Proizvajalci, ki želijo pridobiti izvzetje, morajo predložiti zahtevek z ustreznimi dokazili v roku, določenem v členu 3(3) te uredbe.

F.   REGISTRACIJA

(9)

V skladu s členom 14(5) osnovne uredbe je treba uvoz izdelkov v preiskavi registrirati, da se, če bi se v preiskavi ugotovilo izogibanje, zagotovi obračunavanje protidampinških dajatev v ustrezni višini z veljavnostjo za nazaj, in sicer od datuma registracije takega uvoza.

G.   ROKI

(10)

Zaradi dobrega upravljanja je treba določiti roke, znotraj katerih:

se lahko zainteresirane stranke javijo Komisiji, pisno predstavijo svoja stališča in predložijo izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije, ki naj se upoštevajo med preiskavo,

lahko proizvajalci v Ljudski republiki Kitajski in na Tajskem zahtevajo izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov,

lahko zainteresirane stranke pisno zahtevajo zaslišanje pred Komisijo.

Opozoriti je treba, da je uveljavljanje večine procesnih pravic, določenih v osnovni uredbi, odvisno od tega, ali se stranke javijo v roku iz člena 3 te uredbe.

H.   NESODELOVANJE

(11)

Kadar katera koli zainteresirana stranka zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne zagotovi v določenih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo pozitivne ali negativne ugotovitve.

(12)

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stranka predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te ne upoštevajo, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva. Če zainteresirana stranka ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stranko manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

I.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(13)

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obravnavani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 z dne 18. decembra 2000 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (5).

J.   POOBLAŠČENEC ZA ZASLIŠANJE

(14)

Opozoriti je treba tudi, da lahko v primeru, ko zainteresirane stranke menijo, da imajo težave pri uveljavljanju pravic do obrambe, zahtevajo posredovanje pooblaščenca GD Trade za zaslišanje. Pooblaščenec deluje kot posrednik med zainteresiranimi strankami in službami Komisije, tako da, kadar je to potrebno, deluje kot posrednik pri proceduralnih zadevah, ki vplivajo na zaščito njihovih interesov v preiskavi, zlasti glede zadev v zvezi z dostopom do dokumentacije, zaupnostjo, podaljšanjem rokov in predložitvijo pisnih in/ali ustnih stališč. Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim strankam na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD Trade (http://ec.europa.eu/trade) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 384/96 se začne preiskava za ugotovitev, ali se pri uvozu v Skupnost določenih obročkastih mehanizmov za mape (sestavljenih iz dveh pravokotnih jeklenih ploščic ali žic, na katere so pritrjeni vsaj štirje polobroči, narejeni iz jeklene žice, skupaj pa jih drži jeklena krovna ploščica, odprejo pa se lahko s potegom za polobroče ali z majhnim sprožilnim mehanizmom iz jekla, pritrjenim na obročkasti mehanizem za mape), uvrščenih pod oznako KN ex 8305 10 00 (oznake TARIC 8305100012, 8305100022 in 8305100032), poslanih iz Tajske, nekoliko preoblikovanih ali ne in prijavljenih s poreklom iz Tajske ali ne, ter določenih obročkastih mehanizmov za mape, uvrščenih pod oznako KN ex 8305 10 00 (oznaki TARIC 8305100032 in 8305100039), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, izogiba ukrepom, uvedenim z Uredbo (ES) št. 2074/2004.

Člen 2

Carinskim organom se v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) Uredbe (ES) št. 384/96 dajo navodila, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo (i) vseh obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, razen tistih opredeljenih v členu 1 Uredbe (ES) št. 2074/2004, ki so uvrščeni pod oznako KN ex 8305 10 00 (oznaki TARIC 8305100032 in 8305100039), in (ii) vseh obročkastih mehanizmov za mape, uvrščenih pod oznako KN ex 8305 10 00 (oznake TARIC 8305100012, 8305100022 in 8305100032), poslanih iz Tajske in s prijavljenim poreklom iz Tajske ali ne.

Registracija preneha veljati devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Komisija lahko z uredbo odredi, da carinski organi prenehajo z registracijo uvoza v Skupnost za izdelke proizvajalcev, ki so zaprosili za izvzetje iz registracije in za katere je bilo ugotovljeno, da se ne izogibajo protidampinškim dajatvam.

Člen 3

1.   Za vprašalnike je treba zaprositi pri Komisiji v 15 dneh od objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, pisno predstaviti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 40 dneh od datuma objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije, če ni drugače določeno.

3.   Proizvajalci iz Ljudske republike Kitajske in Tajske, ki zahtevajo izvzetje iz uvoza registracije ali ukrepov, morajo predložiti zahtevek z ustreznimi dokazili v istem 40-dnevnem roku.

4.   Zainteresirane stranke lahko tudi zaprosijo za zaslišanje pri Komisiji v istem 40-dnevnem roku.

5.   Vse informacije, ki se nanašajo na zadevo, vsi zahtevki za zaslišanje, za vprašalnik ali za izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov morajo biti predloženi v pisni obliki (ne v elektronski obliki, razen če ni drugače določeno) in morajo vsebovati ime, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko in številko telefaksa zainteresirane stranke. Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, zahtevanimi v tej uredbi, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane stranke predložijo na zaupni osnovi, se opremijo z oznako „Interno (6) ter se jim v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priloži nezaupna različica, ki je opremljena z oznako „V pregled zainteresiranim strankam“.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 295 65 05

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 359, 4.12.2004, str. 11.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1208/2004 (UL L 232, 1.7.2004, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 33/2006 (UL L 7, 12.1.2006, str. 1).

(5)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(6)  To pomeni, da je dokument samo za interno uporabo. Zaščiten je v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43). Je zaupen dokument v skladu s členom 19 osnovne uredbe in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum).


6.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1435/2007

z dne 5. decembra 2007

o ponovnem odprtju ribolova na atlantskega sleda v podrazdelkih 25–27, 28.2, 29 in 32 v Baltskem morju s plovili, ki plujejo pod zastavo Nemčije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1941/2006 z dne 11. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se v letu 2007 uporabljajo v Baltskem morju (3), določa kvote za leto 2007.

(2)

Nemčija je 19. aprila 2007 Komisijo v skladu s členom 21(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93 obvestila, da bo 20. aprila 2007 prenehala z ribolovom na atlantskega sleda v vodah cone ICES IIId v podrazdelkih 25–27, 28.2, 29 in 32 v Baltskem morju.

(3)

Komisija je 16. maja 2007 v skladu s členom 21(3) Uredbe (EGS) št. 2847/93 in členom 26(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002 sprejela Uredbo (ES) št. 546/2007 (4) o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v vodah cone ICES IIId v podrazdelkih 25–27, 28.2, 29 in 32 v Baltskem morju s plovili, ki plujejo pod zastavo Nemčije ali so v njej registrirana z začetkom veljavnosti istega dne.

(4)

Po informacijah, ki jih je Komisija prejela od nemških organov, je določena količina atlantskega sleda še vedno na voljo v nemški kvoti v podrazdelkih 25–27, 28.2, 29 in 32 v Baltskem morju. Zato bi bilo treba dovoliti ribolov na atlantskega sleda v teh vodah s plovili, ki plujejo pod zastavo Nemčije ali so v njej registrirana.

(5)

To dovoljenje mora začeti veljati 19. november 2007, zato da se omogoči ulov zadevne količine atlantskega sleda pred koncem tekočega leta.

(6)

Uredbo Komisije (ES) št. 546/2007 je treba s 19. novembrom 2007 razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 546/2007 se razveljavi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 19. novembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9). Popravljena različica v UL L 36, 8.2.2007, str. 6.

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 898/2007 (UL L 196, 28.7.2007, str. 22).

(4)  UL L 129, 17.5.2007, str. 23.


PRILOGA

Št.

83 – Ponovno odprtje

Država članica

Nemčija

Stalež

HER/3D-R31

Vrsta

Atlantski sled (Clupea harengus)

Cona

Podrazdelki 25–27, 28.2, 29 in 32 v Baltskem morju

Datum

19.11.2007


6.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1436/2007

z dne 5. decembra 2007

o prepovedi ribolova na rdečega okuna v vodah ES in mednarodnih vodah v coni ICES V ter v mednarodnih vodah v conah ICES XII in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Estonije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2007.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2007.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2007 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge, ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Po tem datumu je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9). Popravljena različica v UL L 36, 8.2.2007, str. 6.

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 898/2007 (UL L 196, 28.7.2007, str. 22).


PRILOGA

Št.

82

Država članica

Estonija

Stalež

RED/51214.

Vrsta

Rdeči okun (Sebastes spp.)

Cona

Vode ES in mednarodne vode v coni V ter mednarodne vode v conah XII in XIV

Datum

12.11.2007


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Konferenca predstavnikov vlad držav članic

6.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/31


SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA

z dne 26. novembra 2007

o spremembi Sklepa št. 2005/446/ES o določitvi roka za dodelitev sredstev devetega Evropskega razvojnega sklada (ERS)

(2007/792/ES)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKIH SKUPNOSTI, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA, SO –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), kakor je bil revidiran 25. junija 2005 v Luxembourgu (2) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum o partnerstvu AKP–ES“),

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav) (3), in zlasti člena 33a Sklepa,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju in upravljanju pomoči Skupnosti na podlagi Finančnega protokola k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES (4) (v nadaljnjem besedilu „Notranji sporazum o devetem ERS“) in zlasti člena 2(4) Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Skupnosti v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP–ES o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katero se uporablja četrti del Pogodbe ES (5) (v nadaljnjem besedilu „Notranji sporazum o desetem ERS“),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep 2005/446/ES predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 30. maja 2005 (6) določa, da se po 31. decembru 2007 ne bodo več prevzemale obveznosti za sredstva devetega Evropskega razvojnega sklada (v nadaljnjem besedilu „ERS“), ki jih upravlja Komisija, subvencionirane obresti, ki jih upravlja Evropska investicijska banka (v nadaljnjem besedilu „EIB“), in prihodke od obresti na ta odobrena proračunska sredstva.

(2)

Točka 4 Priloge Ib (7). (Večletni finančni okvir za obdobje 2008-2013) k Sporazumu o partnerstvu AKP-ES določa izjemo od splošnega pravila za sredstva iz sistema stabilizacije prihodkov od izvoza primarnih kmetijskih proizvodov (STABEX) v okviru evropskih razvojnih skladov pred devetim ERS, ki po 31. decembru 2007 ne bodo porabljena ali za katera bodo pravice za prevzem obveznosti po tem datumu prenehale, ter neporabljena sredstva in povračila, namenjena financiranju Investicijskega sklada, razen pripadajočih subvencij obrestnih mer.

(3)

Ta ista točka nadalje določa, da se obveznosti za sredstva še vedno lahko prevzemajo po 31. decembru 2007, da se zagotovi delovanje uprave EU in krijejo tekoči stroški za ohranjanje že začetih projektov, dokler ne začne veljati deseti ERS.

(4)

Deseti ERS bo morda začel veljati po 1. januarju 2008.

(5)

Sklep 2005/446/ES in točko 4 Priloge Ib k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES je treba uskladiti.

(6)

Zaradi višje sile se je uvedba projektov in programov, financiranih iz finančnih dodelitev iz devetega ERS, na podlagi Sklepa Komisije št. C(2007) 3856 z dne 16. avgusta 2007 o prerazporeditvi dodelitev, ki je bil sprejet po vmesnem pregledu, preložilo za šest mesecev v francoskih čezmorskih državah in ozemljih (v nadaljnjem besedilu „ČDO“) v pacifiški regiji, za katere se uporablja četrti del Pogodbe –

SKLENILI:

Edini člen

Člena 1 in 2 Sklepa 2005/446/ES se nadomestita z naslednjim:

„Člen 1

1.   Datum, po katerem se ne bodo več prevzemale obveznosti za sredstva devetega ERS, ki jih upravlja Komisija, je 31. december 2007, razen za sredstva iz sistema stabilizacije prihodkov od izvoza primarnih kmetijskih proizvodov (STABEX) v okviru evropskih razvojnih skladov pred devetim ERS, ki potem datumu ne bodo porabljena ali za katera bodo pravice za prevzem obveznosti prenehale, ter neporabljena sredstva devetega ERS, namenjena za financiranje pobud iz Enotnega programskega dokumenta francoskih ČDO v pacifiški regiji. Ta datum se po potrebi lahko ponovno prouči.

2.   Sredstva iz sistema stabilizacije prihodkov od izvoza primarnih kmetijskih proizvodov (STABEX) v okviru evropskih razvojnih skladov pred devetim ERS, ki po 31. decembru 2007 ne bodo porabljena ali za katera bodo pravice za prevzem obveznosti prenehale, se prenesejo v deseti ERS in dodelijo okvirnim programom zadevnih držav AKP in ČDO. Datum, po katerem se ne bodo več prevzemale obveznosti za sredstva devetega ERS, ki jih upravlja Komisija in so namenjena financiranju pobud iz Enotnega programskega dokumenta francoskih ČDO v pacifiški regiji, je 30. junij 2008.

3.   Če deseti ERS začne veljati po 31. decembru 2007, se obveznosti za neporabljena sredstva iz devetega ERS ali prejšnjih evropskih razvojnih skladov ter sredstva, ki se sprostijo iz projektov v okviru teh skladov, lahko prevzemajo v obdobju med 31. decembrom 2007 in začetkom veljavnosti desetega ERS, pri čemer bodo navedena sredstva uporabljena izključno za zagotovitev delovanja uprave EU in kritje tekočih stroškov za ohranjanje že začetih projektov, dokler ne začne veljati deseti ERS.

4.   Prihodki od obresti na odobrena proračunska sredstva ERS se bodo porabili za kritje stroškov v zvezi z uporabo sredstev devetega ERS v skladu s členom 9 Notranjega sporazuma o devetem ERS, dokler ne začne veljati deseti ERS, zatem pa bodo namenjeni izdatkom za podporo v zvezi z ERS, kakor je opisano v členu 6 Notranjega sporazuma o desetem ERS.

Člen 2

1.   Datum, po katerem se ne bodo več prevzemale obveznosti za subvencionirane obresti, ki jih upravlja Evropska investicijska banka (EIB) in so namenjene zagotavljanju sredstev Investicijskega sklada pod ugodnejšimi pogoji, je 31. december 2007 ali datum začetka veljavnosti desetega ERS, kar nastopi pozneje. Ta datum se po potrebi lahko ponovno prouči.

2.   Neporabljena sredstva ter povračila, ki jih upravlja EIB in so namenjena financiranju Investicijskega sklada, razen pripadajočih subvencij obrestnih mer, se prenesejo v deseti ERS in so še naprej dodeljena Investicijskemu skladu.“

V Bruslju, 26. novembra 2007

V imenu vlad držav članic

Predsednik

J. SILVA


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 209, 11.8.2005, str. 27.

(3)  UL L 314, 30.11.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2007/249/ES (UL L 109, 26.4.2007, str. 33).

(4)  UL L 317, 15.12.2000, str. 355.

(5)  UL L 247, 9.9.2006, str. 32.

(6)  UL L 156, 18.6.2005, str. 19.

(7)  Priloga 1b, kakor je vsebovana v Prilogi k Sklepu št. 1/2006 Sveta ministrov AKP–ES (UL L 247, 9.9.2006, str. 22).


Komisija

6.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/33


SKLEP KOMISIJE

z dne 29. novembra 2007

o imenovanju članov skupine za dialog z zainteresiranimi stranmi na področju javnega zdravja in varstva potrošnikov, ustanovljene s Sklepom 2007/602/ES

(2007/793/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Komisije 2007/602/ES z dne 5. septembra 2007 o ustanovitvi skupine za dialog z zainteresiranimi stranmi na področju javnega zdravja in varstva potrošnikov (1) ter zlasti člena 3(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupina za dialog z zainteresiranimi stranmi na področju javnega zdravja in varstva potrošnikov je bila ustanovljena s Sklepom 2007/602/ES, ki je začel veljati 10. oktobra 2007, da bi Komisiji svetovala o najboljših praksah v postopku posvetovanja in ji na navedenih področjih pomagala bolje prilagoditi svoje postopke posvetovanja potrebam zainteresiranih strani.

(2)

V skladu s členom 3(1) Sklepa 2007/602/ES Komisija imenuje člane skupine izmed strokovnjakov z znanjem na področjih iz člena 2(2) navedenega sklepa, ki so se odzvali na razpis za prijavo interesa.

(3)

Razpis za prijavo interesa je bil objavljen 12. junija 2007, rok za prijavo pa je potekel 27. julija 2007. Prejetih je bilo približno 127 vlog.

(4)

Izmed kandidatov, ki so se odzvali na razpis za prijavo interesa, je bilo izbranih devetnajst strokovnjakov. Ta skupina odraža uravnoteženo zastopanost zadevnih zainteresiranih strani z različnih področij politik, ki jih pokriva Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov. Imenovanja se izvedejo na podlagi najvišjih standardov strokovne usposobljenosti, ustrezne širine strokovnega znanja in, skladno s tem, najširše možne geografske porazdelitve znotraj Skupnosti ter ustrezne zastopanosti obeh spolov.

(5)

Komisija bo sprejela nadaljnji sklep, ki bo določal, katere člane je treba imenovati za štiriletni mandat in katere za dvoletni mandat, v skladu s členom 3(4) Sklepa 2007/602/ES –

SKLENILA:

Člen 1

Komisija imenuje naslednje osebe za člane skupine za dialog z zainteresiranimi stranmi:

 

BAX Willemien

 

BERTELETTI KEMP Florence

 

CZIMBALMOS Ágnes

 

DAVCHEVA Yanka

 

DI PUPPO Roshan

 

FEDERSPIEL Benedicte

 

FELLER Roxane

 

GALLANI Barbara

 

GOUVEIA Rodrigo

 

JONNAERT Erik

 

KETTLITZ Beate

 

KNABE Agnese

 

MACCHIA BANGSGAARD Flaminia

 

PELLEGRINO Patrice

 

ORTEGA PECINA David Miguel

 

RAWLING Ruth

 

ROSS Melody

 

SHEPPARD Philip

 

TIDDENS-ENGWIRDA Lisette

Člen 2

Ta sklep začne veljati 29. novembra 2007.

V Bruslju, 29. novembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 234, 6.9.2007, str. 13.


6.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/35


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. novembra 2007

o določitvi novega roka za predložitev dosjejev za nekatere snovi, ki jih je treba preučiti v okviru 10-letnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5751)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/794/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2032/2003 z dne 4. novembra 2003 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dajanjem biocidnih proizvodov v promet in o spremembi Uredbe (ES) št. 1896/2000 (1) ter zlasti člena 8(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2032/2003 določa seznam aktivnih snovi, ki se ocenijo glede njihove možne vključitve v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES.

(2)

Za mnoge kombinacije snovi/vrst proizvodov, vključene v navedeni seznam, so se bodisi vsi udeleženci umaknili bodisi država članica poročevalka, imenovana za ocenjevanje, ni prejela dosjeja do rokov iz prilog V in VIII k Uredbi (ES) št. 2032/2003.

(3)

Zato je Komisija v skladu s členom 8(3) in (4) ter členom 9(5) Uredbe (ES) št. 2032/2003 o tem obvestila države članice. To obvestilo je bilo 14. junija 2006 javno objavljeno preko elektronskih sredstev.

(4)

V treh mesecih po elektronski objavi navedenega obvestila so družbe izrazile zanimanje, da bi prevzele vlogo udeležencev za nekatere zadevne snovi in vrste proizvodov v skladu s členom 8(4) Uredbe (ES) št. 2032/2003.

(5)

Zato je treba določiti novi rok za predložitev dosjejev za te snovi in vrste proizvodov.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za snovi in vrste proizvodov iz Priloge je novi rok za predložitev dosjejev 30. april 2008.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. novembra 2007

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 307, 24.11.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1849/2006 (UL L 355, 15.12.2006, str. 63).


PRILOGA

SNOVI IN VRSTE PROIZVODOV, ZA KATERE JE NOVI ROK ZA PREDLOŽITEV DOSJEJEV 30. APRILA 2008

Ime

Številka ES

Številka CAS

Vrsta proizvodov

Linalol

201-134-4

78-70-6

19

Geraniol

203-377-1

106-24-1

18

Geraniol

203-377-1

106-24-1

19

Propoksur

204-043-8

114-26-1

18

Fenitrotion

204-524-2

122-14-5

18

Ogljikov dioksid

204-696-9

124-38-9

19

Metil antranilat

205-132-4

134-20-3

19

Diazinon

206-373-8

333-41-5

18

Okt-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

19

Piretrini in piretroidi

232-319-8

8003-34-7

19

S-[(6-kloro-2-oksooksazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil tiofosfat/azametifos

252-626-0

35575-96-3

18

5,5-dimetil-perhidro-pirimidin-2-on.alfa.-(4-trifluorometilstiril)-.alfa.-(4-trifluorometil)cinamilidenhidrazon/hidrametilnon

405-090-9

67485-29-4

18