ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 316

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
4. december 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1415/2007 z dne 3. decembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1416/2007 z dne 3. decembra 2007 o določitvi roka za vložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje prašičjega mesa

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1417/2007 z dne 28. novembra 2007 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja ( 1 )

6

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/783/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 29. marca 2006 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva COMP/M.3975 – Cargill/Degussa) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1034)  ( 1 )

53

 

 

2007/784/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. julija 2007 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France) (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3443)  ( 1 )

57

 

 

2007/785/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 3. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2006/415/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Združenem kraljestvu, Romuniji in na Poljskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6109)  ( 1 )

62

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

4.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1415/2007

z dne 3. decembra 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. decembra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 3. decembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

114,0

MA

68,2

SY

68,2

TR

100,9

ZZ

87,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

102,2

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

51,0

TR

118,5

ZZ

84,8

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 20 10

MA

70,1

ZZ

70,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,5

HR

52,3

IL

66,3

TR

73,3

UY

82,5

ZZ

67,4

0805 50 10

EG

79,1

TR

104,8

ZA

104,9

ZZ

96,3

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

76,4

MK

30,6

US

83,1

ZA

95,7

ZZ

78,1

0808 20 50

AR

49,2

CN

42,4

TR

145,7

US

109,4

ZZ

86,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


4.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1416/2007

z dne 3. decembra 2007

o določitvi roka za vložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje prašičjega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1) in zlasti člena 4(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pomoč za zasebno skladiščenje, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1267/2007 z dne 26. oktobra 2007 o posebnih pogojih za dodeljevanje pomoči za zasebno skladiščenje prašičjega mesa (2), je imela ugodne učinke na trg prašičjega mesa, zaradi česar se pričakuje začasna stabilizacija cen prašičjega mesa. Dodeljevanje pomoči za zasebno skladiščenje prašičjega mesa je zato treba ustaviti.

(2)

Upravljalni odbor za prašičje meso ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsedujoči –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Rok za vložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje prašičjega mesa je 4. decembra 2007.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 283, 27.10.2007, str. 53.


4.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1417/2007

z dne 28. novembra 2007

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3 preglednice.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (2) imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2007

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1352/2007 (UL L 303, 21.11.2007, str. 3).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Komplet za dekoracijo nohtov, sestavljen iz:

 

48 umetnih nohtov,

 

majhne tube lepila,

 

pilice za nohte,

 

manikirne palčke in

 

okrasnih nalepk za nohte.

Umetni nohti so izdelani iz lite plastike in so različnih velikosti.

Komplet je na voljo v maloprodaji.

3926 90 97

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 3926, 3926 90 in 3926 90 97.

Izdelki, kot so pakirani, sestavljajo komplet v smislu splošnega pravila za razlago 3(b).

Komplet ni sestavljen iz izdelkov za manikiranje iz tarifne podštevilke 3304 30 00, ker vključuje dodatek umetnih nohtov, ki se pritrdijo čez konico prstov, in ne vključuje izdelkov za lepotičenje, ki so namenjeni samo negi in lepotičenju rok in naravnih nohtov (pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 3304, (B)).

Komplet je sestavljen iz različnih izdelkov in se uvršča pod tarifno podštevilko 3926 90 97 glede na plastični material umetnih nohtov, ki daje kompletu bistven značaj.

2.

Umetni nohti iz lite plastike

Namenjene so za pritrditev na naravni noht z uporabo akrilne raztopine za pritrditev.

Umetni nohti so pakirani v količini po 50 kosov enake velikosti.

3926 90 97

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 3926, 3926 90 in 3926 90 97.

Izdelki se ne štejejo za izdelke za manikiranje iz tarifne podštevilke 3304 30 00, ker vključujejo dodatek umetnih nohtov, ki se pritrdijo čez konico prstov, in niso sestavljeni iz izdelkov za lepotičenje, ki so namenjeni samo negi in lepotičenju rok in naravnih nohtov (pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 3304, (B)).

Zato se uvrščajo kot drugi izdelki iz plastičnih mas pod tarifno podštevilko 3926 90 97 glede na njihov sestavni material.

3.

Raztopina za pritrditev, sestavljena iz:

 

etil cianoakrilata,

 

silicijevega dioksida,

 

poli(metilmetakrilata),

 

kaliksarena,

 

hidrokinona,

 

trigliceridov.

Raztopina je namenjena pritrditvi umetnih nohtov iz lite plastike na naravni noht. Strjuje se počasi, kar omogoča oblikovanje umetnih nohtov.

Raztopina je pakirana v majhnih tubah z nastavkom za lažjo in natančno namestitev. Neto masa ne presega 1 kg.

3506 10 00

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 3506 in 3506 10 00.

Izdelek se ne šteje za preparat za manikiranje ali pedikiranje iz tarifne številke 3304.

Izdelek je lepilo glede na poimenovanje tarifne številke 3506.


4.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1418/2007

z dne 29. novembra 2007

glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 37(2) Uredbe,

po posvetovanju z zadevnimi državami,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 37(1) Uredbe (ES) št. 1013/2006 je Komisija vsem državam, za katere se Sklep C(2001)107/konč. Sveta OECD glede revizije Sklepa C(92)39/konč. o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo ne uporablja, poslala pisno zahtevo za pisno potrditev, da se odpadki, navedeni v Prilogi III ali IIIA k navedeni uredbi, in izvoz, ki v skladu s členom 36 ni prepovedan, lahko izvozijo iz Skupnosti za predelavo v navedeni državi, ter podatke o tem, kateri nadzorni postopek, če sploh, se bo v ciljni državi uporabil.

(2)

V teh zahtevah je Komisija vse države zaprosila, naj navedejo, ali so se odločile za prepoved ali obveznost predhodne pisne prijave in soglasja oziroma ali v zvezi s temi odpadki nadzora ne bodo izvajale.

(3)

V skladu s prvim pododstavkom člena 37(2) Uredbe (ES) št. 1013/2006 in pred dnevom začetka uporabe navedene uredbe je morala Komisija sprejeti uredbo, v kateri so bili upoštevani vsi prejeti odgovori. V skladu s tem je Komisija sprejela Uredbo (ES) št. 801/2007 (2). Vendar je iz nadaljnjih odgovorov in pojasnil, prejetih po tem datumu, bolj razvidno, kako je treba upoštevati odgovore ciljnih držav.

(4)

Komisija je doslej prejela odgovore na svojo pisno zahtevo iz naslednjih držav: Alžirije, Andore, Argentine, Bangladeša, Belorusije, Benina, Bocvane, Brazilije, Čila, Egipta, Filipinov, Gruzije, Gvajane, Hongkonga, Hrvaške, Indije, Indonezije, Izraela, Južne Afrike, Kenije, Kirgizije, Kitajske, Kostarike, Kube, Libanona, Lihtenštajna, Macaa, Malavija, Malezije, Malija, Maroka, Moldavije, Omana, Pakistana, Paragvaja, Peruja, Ruske federacije, Sejšelov, Slonokoščene obale, Šrilanke, Tajpeja, Tajske, Tunizije, Vietnama.

(5)

Nekatere države niso izdale pisnega potrdila, da se jim odpadki iz Skupnosti lahko pošljejo v predelavo. Zato v skladu z drugim pododstavkom člena 37(2) Uredbe (ES) št. 1013/2006 za te države velja, da so izbrale postopek predhodne prijave in soglasja.

(6)

Nekatere države so v svojih odgovorih sporočile, da nameravajo izvajati postopke nadzora, veljavne po nacionalni zakonodaji, ki se razlikujejo od postopkov, določenih v členu 37(1) Uredbe (ES) št. 1013/2006. Poleg tega in v skladu s členom 37(3) Uredbe (ES) št. 1013/2006 je treba za take pošiljke smiselno uporabljati člen 18 navedene uredbe, razen če za odpadke ne velja tudi obveznost predhodnega obvestila in soglasja.

(7)

Uredbo (ES) št. 801/2007 je zato treba ustrezno spremeniti. Zaradi jasnosti in glede na število potrebnih sprememb je primerno, da se navedena uredba razveljavi in nadomesti s to uredbo. Odpadki, ki se v skladu z Uredbo (ES) št. 801/2007 v ciljni državi ne nadzirajo, vendar sta zanje v skladu s to uredbo potrebna predhodna prijava in soglasje, se v ciljni državi še naprej ne nadzirajo v prehodnem obdobju 60 dni od začetka veljavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvoz odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006, ki v skladu s členom 36 navedene uredbe ni prepovedan, v nekatere države, za katere se Sklep C(2001)107/konč. Sveta OECD glede revizije Sklepa C(92)39/konč. o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo ne uporablja, urejajo postopki, določeni v Prilogi.

Člen 2

Uredba (ES) št. 801/2007 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati štirinajsti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma začetka veljavnosti.

Uredba (ES) št. 801/2007 se še naprej uporablja 60 dni po tem datumu za odpadke, navedene v stolpcu (c) Priloge k navedeni uredbi, ki so navedeni v stolpcih (b) ali (b) in (d) Priloge k tej uredbi.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. novembra 2007

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 190, 12.7.2006, str. 1.

(2)  UL L 179, 7.7.2007, str. 6.


PRILOGA

Naslovi stolpcev v tej prilogi pomenijo:

(a)

prepoved;

(b)

predhodna pisna prijava in soglasje, kot je navedeno v členu 35 Uredbe (ES) št. 1013/2006;

(c)

brez nadzora v ciljni državi;

(d)

v ciljni državi se izvajajo drugi postopki nadzora v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Za odpadke iz stolpca (c) se smiselno uporabljajo splošne zahteve po informacijah iz člena 18 Uredbe (ES) št. 1013/2006, razen če so takšni odpadki zajeti že v stolpcu (b).

Če sta dve oznaki ločeni s pomišljajem, pomeni, da sta zajeti obe in vse oznake med njima.

Če sta dve oznaki ločeni s podpičjem, pomeni, da sta zajeti obe oznaki.

Alžirija

(a)

(b)

(c)

(d)

GC030

ex 8908 00:

samo, če okvir lahko vsebuje azbest

GC030

ex 8908 00:

razen, če okvir lahko vsebuje azbest

 

GC030

ex 8908 00:

razen, če okvir lahko vsebuje azbest

GG030

ex 2621:

če ni predložena analiza, ki bi dokazovala, da odpadki niso nevarni

GG030

ex 2621:

če je predložena analiza, ki dokazuje, da odpadki niso nevarni

 

GG030

ex 2621:

če je predložena analiza, ki dokazuje, da odpadki niso nevarni

GG040

ex 2621:

če ni predložena analiza, ki bi dokazovala, da odpadki niso nevarni

GG040

ex 2621:

če je predložena analiza, ki dokazuje, da odpadki niso nevarni

 

GG040

ex 2621:

če je predložena analiza, ki dokazuje, da odpadki niso nevarni

 

 

 

vsi drugi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006


Andora

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 


Argentina

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030-B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070-B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150-B1170

 

 

B1180; B1190

 

 

 

 

B1200-B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250-B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

iz naslova B3010:

ostanki iz plastičnih mas naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

polivinil alkohol

strjene odpadne smole ali produkti kondenzacije

odpadki fluoiriziranih polimerov (1)

iz naslova B3010:

vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova B3020:

papir ali karton, pridobljen pretežno iz lesovine (na primer časopisi, revije in podobne tiskovine)

ostalo, vključno vendar ne samo 2. nesortirane ostanke

iz naslova B3020:

vsi drugi odpadki

 

 

 

B3030; B3035

 

B3030; B3035

 

B3040; B3050

 

 

 

B3060

 

B3060

 

B3065

 

 

iz naslova B3070:

deaktivirani micelij gliv iz proizvodnje penicilina, ki se uporablja kot živalska krma

iz naslova B3070:

vsi drugi odpadki

 

B3070

 

B3080-B3110

 

 

 

B3120

 

B3120

B3130-B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Bangladeš

(a)

(b)

(c)

(d)

iz naslova B1010:

vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova B1010:

ostanki železa in jekla

ostanki aluminija

B1020-B2130

 

 

 

iz naslova B3010:

vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova B3010:

ostanki iz plastičnih mas naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

etilen

stiren

iz naslova B3020:

vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova B3020:

naslednji odpadki iz papirja ali kartona ter ostanki:

nebeljenega papirja ali kartona ali valovitega papirja ali kartona

drugih vrst papirja ali kartona, izdelanih pretežno iz beljene kemične celuloze, nebarvane v masi

B3030-B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Belorusija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

iz naslova B1010:

odpadni germanij

odpadni vanadij

odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

odpadni torij

iz naslova B1010:

vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova B1020:

odpadni berilij

odpadni telur

iz naslova B1020:

vsi drugi odpadki

 

iz naslova B1030:

samo vanadijev prah

iz naslova B1030:

vsi, razen odpadkov, ki vsebujejo vanadijev prah

 

 

iz naslova B1031:

samo titanijev prah

iz naslova B1031:

vsi, razen odpadkov, ki vsebujejo titanijev prah

 

 

 

 

B1040; B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

iz naslova B1120:

prehodne kovine

iz naslova B1120:

lantanoidi (redke zemeljske kovine)

 

 

 

B1130-B1170

 

 

B1180

 

 

 

 

B1190

 

 

B1200-B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

B2020

iz naslova B2020:

samo odpadki brez snovi, ki jih mora navesti Belorusija

 

 

 

B2030

 

 

iz naslova B2040:

delno prečiščen kalcijev sulfat po razžvepljevanju dimnih plinov

žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in predelana skladno z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201), predvsem za gradnjo in kot abraziv

odpadno steklo, ki vsebuje litij-tantal in litij-niobij

iz naslova B2040:

odpadne sadrine zidne plošče ali mavčne plošče iz porušenih zgradb

žveplo v trdni obliki

apnenec, nastal pri proizvodnji kalcijevega cianamida (pH < 9)

natrij, kalij, kalcijev klorid

karborund (silicijev karbid)

razbit beton

 

 

B2060; B2070

 

 

 

 

B2080; B2090

 

 

B2100; B2110

 

 

iz naslova B2120:

odpadne kisle in bazične raztopine, ki vsebujejo snovi, ki jih je navedla Belorusija

iz naslova B2120:

vsi, razen odpadnih kislih in bazičnih raztopin, ki vsebujejo snovi, ki jih je navedla Belorusija

 

 

 

 

B2130

 

 

iz naslova B3010:

ostanki iz plastičnih mas naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

etilen

stiren

polipropilen

polietilen tereftalat

akrilonitril

butadien

poliamidi

polibutilen tereftalat

polikarbonati

akrilni polimeri

poliuretan (ki ne vsebuje CFC-jev)

polimetil metakrilat

polivinil alkohol

polivinil butiral

polivinil acetat

strjene odpadne smole ali produkti kondenzacije

iz naslova B3010:

ostanki iz plastičnih mas naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

poliacetali

polietri

polifenilen sulfidi

alkani C10–C13 (mehčala)

polisiloksani

naslednji odpadki iz fluoriranih polimerov (2):

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

 

 

iz naslova B3030:

odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadno prejo, z izjemo razvlaknjenih tekstilnih materialov

iz naslova B3030:

vsi drugi odpadki

 

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

 

iz naslova B3060:

degras: ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

odpadne kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno pripravljeni (vendar ne rezani v oblike), obdelani s kislino ali razželatinirani

ribji odpadki

iz naslova B3060:

vsi drugi odpadki

 

 

 

B3065

 

 

iz naslova B3070:

odpadki človeških las

iz naslova B3070:

vsi drugi odpadki

 

 

B3080-B3100

 

 

 

 

B3110; B3120

 

 

B3130; B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

iz naslova GB040 7112

2620 30

2620 90:

samo galvanske žlindre, ki vsebujejo baker

 

iz naslova GB040: 7112

2620 30

2620 90

samo žlindre iz žlahtnih kovin

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

iz naslova GE020

ex 7001

ex 7019 39:

samo odpadna steklena vlakna s fizikalno-kemijskimi lastnostmi, podobnimi azbestu

 

iz naslova GE020

ex 7001

ex 7019 39:

vsi, razen odpadnih steklenih vlaken s fizikalno-kemijskimi lastnostmi, podobnimi azbestu

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Benin

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 


Bocvana

(a)

(b)

(c)

(d)

 

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 


Brazilija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

iz naslova B1010:

žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, vendar ne živo srebro)

odpadno železo in jeklo

odpadni nikelj

odpadni cink

odpadni kositer

odpadni volfram

odpadni molibden

odpadni tantal

odpadni magnezij

odpadni kobalt

odpadni bizmut

odpadni titan

odpadni cirkonij

odpadni mangan

odpadni germanij

odpadni vanadij

odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

odpadni krom

iz naslova B1010:

odpadni baker

odpadni aluminij

odpadni torij

ostanki redkih zemljin

iz naslova B1010:

žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, vendar ne živo srebro)

odpadno železo in jeklo

odpadni nikelj

odpadni cink

odpadni kositer

odpadni volfram

odpadni molibden

odpadni tantal

odpadni magnezij

odpadni kobalt

odpadni bizmut

odpadni titan

odpadni cirkonij

odpadni mangan

odpadni germanij

odpadni vanadij

odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

odpadni krom

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050

 

B1050

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

iz naslova B1100:

žlindre, ki vsebujejo cink:

penasta žlindra pri galvanskem pocinkanju (> 90 % Zn)

gošča z dna kopeli pri galvanskem pocinkanju (> 92 % Zn)

ostanki cinka pri vročem pocinkanju (> 92 % Zn)

odpadki ognjevzdržnih oblog, vključno s talilnimi lonci iz talilnic bakra

iz naslova B1100:

trdi surovi cink

žlindre, ki vsebujejo cink:

ostanki cinka pri tlačnem litju (> 85 % Zn)

cinkovi posnemki

žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 odstotkov kositra

iz naslova B1100:

posnemki aluminija, brez solne žlindre

iz naslova B1100:

trdi surovi cink

žlindre, ki vsebujejo cink:

ostanki cinka pri tlačnem litju (> 85 % Zn)

cinkovi posnemki

žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 odstotkov kositra

B1115

 

 

 

 

B1120; B1130

 

B1120; B1130

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

B1150; B1160

B1170-B1190

 

 

 

B1180

 

 

 

 

B1200-B1250

 

B1200-B1250

 

 

B2010; B2020

 

 

iz naslova B2030:

odpadki in črepinje kermeta (kovinsko-keramični kompoziti)

iz naslova B2030:

vsi drugi odpadki

iz naslova B2030:

odpadki in črepinje kermeta (kovinsko-keramični kompoziti)

iz naslova B2040:

žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201) predvsem za uporabo v gradbeništvu in kot brusivo

iz naslova B2040:

odpadne sadrine zidne plošče ali mavčne plošče iz porušenih zgradb

odpadno steklo, ki vsebuje litij-tantal in litij-niobij

iz naslova B2040:

vsi drugi odpadki

iz naslova B2040

odpadne sadrine zidne plošče ali mavčne plošče iz porušenih zgradb

odpadno steklo, ki vsebuje litij-tantal in litij-niobij

 

 

B2060

 

 

B2070-B2110

 

B2070-B2110

B2120; B2130

 

 

 

 

 

B3010; B3020

 

iz naslova B3030:

ponošena oblačila in drugi obrabljeni tekstilni izdelki

iz naslova B3030:

vsi drugi odpadki

 

iz naslova B3030:

vsi drugi odpadki

 

B3035

 

B3035

B3040

 

 

 

 

 

B3050-B3065

 

 

 

B3060

 

iz naslova B3070:

deaktivirani micelij gliv iz proizvodnje penicilina, ki se uporablja kot živalska krma

 

iz naslova B3070:

odpadki človeških las

odpadna slama

 

 

 

B3080; B3090

 

B3100-B3120

 

 

 

 

 

B3130

 

B3140-B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Čile

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050

 

 

 

B1070; B1080

 

 

 

B1115

 

 

 

B1250

 

 

 

B2060

 

 

 

B2130

 

 

 

B3010

 

 

 

B3030

 

 

 

B3035

 

 

 

B3060; B3065

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

vsi drugi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 


Egipt

(a)

(b)

(c)

(d)

iz naslova B1010:

odpadni krom

 

 

iz naslova B1010:

vsi drugi odpadki

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050-B1070

 

 

B1080-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

 

B1220; B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

iz naslova B2040:

žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201) predvsem za uporabo v gradbeništvu in kakor brusivo

iz naslova B2040:

vsi drugi odpadki

 

 

 

B2060-B2080

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100-B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

 

iz naslova B3020:

odpadki in izmet papirja ali kartona iz

drugo

2. nesortirani ostanki

iz naslova B3020:

vsi drugi odpadki

 

 

 

B3030-B3110

 

 

B3120

 

 

 

 

B3130-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Filipini

(a)

(b)

(c)

(d)

iz naslova B1010:

odpadni kobalt

iz naslova B1010:

vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova B1020:

odpadni svinec (z izjemo svinčevo-kislinskih akumulatorjev)

iz naslova B1020:

vsi drugi odpadki

 

 

 

B1030-B1115

 

 

iz naslova B1120:

kobalt, lantan

iz naslova B1120:

vsi drugi odpadki

 

 

 

B1130-B1150

 

 

B1160; B1170

 

 

 

 

B1180-B1220

 

 

B1230; B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

 

iz naslova B2030:

odpadki in črepinje kermeta (kovinsko-keramični kompoziti)

iz naslova B2030:

keramična vlakna, ki drugje niso navedena ali zajeta

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070-B3010

 

 

 

 

B3020-B3050

 

 

B3060-B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090-B3140

 

 

B4010; B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Gruzija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

B1010; B1020

 

 

B1030

 

 

B1031-B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

 

B1120-B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060; B3065

 

 

B3070; B3080

 

 

 

 

B3090-B3110

 

 

B3120-B4010

 

 

 

 

 

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Gvajana

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006


Hongkong

(a)

(b)

(c)

(d)

iz naslova B1010:

odpadni tantal

 

 

iz naslova B1010:

vsi drugi odpadki

 

 

 

B1020

B1030-B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060-B1090

 

 

 

iz naslova B1100:

odpadki ognjevzdržnih oblog, vključno s talilnimi lonci iz talilnic bakra

 

 

iz naslova B1100

vsi drugi odpadki

 

 

 

B1115

iz naslova B1120:

lantanoidi (redke zemeljske kovine)

 

 

iz naslova B1120:

vsi drugi odpadki

 

 

 

B1130

B1140-B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210; B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250-B2060

B2070; B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100-B2130

 

 

 

iz naslova B3010:

ostanki iz plastičnih mas naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

poliacetali

polietri

alkani C10–C13 (mehčala)

naslednji odpadki iz fluoriranih polimerov (3):

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

 

 

iz naslova B3010:

ostanki iz plastičnih mas naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

etilen

stiren

polipropilen

polietilen tereftalat

akrilonitril

butadien

poliamidi

polibutilen tereftalat

polikarbonati

polifenilen sulfidi

akrilni polimeri

poliuretan (ki ne vsebuje CFC-jev)

polisiloksani

polimetil metakrilat

polivinil alkohol

polivinil butiral

polivinil acetat

strjene odpadne smole ali produkti kondenzacije

 

 

 

B3020; B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Hrvaška

(a)

(b)

(c)

(d)

 

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006


Indija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

iz naslova B1010:

odpadno železo in jeklo

odpadni baker

odpadni nikelj

odpadni aluminij

odpadni cink

odpadni kositer

odpadni magnezij

 

 

B1020

 

 

iz naslova B3010:

vsi drugi odpadki

iz naslova B3010:

ostanki iz plastičnih mas naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

polietilen tereftalat

 

 

 

B3020

 

 

iz naslova B3030:

vsi drugi odpadki

 

iz naslova B3030:

izrabljene krpe, odpadne vrvice, vrvi, konopci in debele vrvi ter izrabljeni izdelki iz vrvic, vrvi, konopcev ali debelih vrvi iz tekstilnih materialov

 

vsi drugi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 


Indonezija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030-B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120-B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

iz naslova B2030:

keramična vlakna, ki drugje niso navedena ali zajeta

 

 

iz naslova B2030:

odpadki in črepinje kermeta (kovinsko-keramični kompoziti)

iz naslova B2040:

vsi drugi odpadki

 

 

B2040:

odpadno steklo, ki vsebuje litij-tantal in litij-niobij

B2060-B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

iz naslova B3030:

ponošena oblačila in drugi obrabljeni tekstilni izdelki

izrabljene krpe, odpadne vrvice, vrvi, konopci in debele vrvi ter izrabljeni izdelki iz vrvic, vrvi, konopcev ali debelih vrvi iz tekstilnih materialov

 

 

iz naslova B3030:

vsi drugi odpadki

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Izrael

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006


Južna Afrika

(a)

(b)

(c)

(d)

 

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 


Kenija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010-B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040-B1080

 

 

B1090

 

 

 

iz naslova B1100:

žlindre, ki vsebujejo cink:

ostanki cinka pri vročem pocinkanju (> 92 % Zn)

cinkovi posnemki

posnemki aluminija, brez solne žlindre

odpadki ognjevzdržnih oblog, vključno s talilnimi lonci iz talilnic bakra

žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 odstotkov kositra

iz naslova B1110:

trdi surovi cink

žlindre, ki vsebujejo cink:

penasta žlindra pri galvanskem pocinkanju (> 90 % Zn)

gošča z dna kopeli pri galvanskem pocinkanju (> 92 % Zn)

ostanki cinka pri tlačnem litju (> 85 % Zn)

 

 

iz naslova B1120:

vsi drugi odpadki

iz naslova B1120:

mangan

železo

cink

 

 

B1130-B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

 

iz naslova B3030:

predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) prave konoplje (Cannabis sativa L.)

izrabljene krpe, odpadne vrvice, vrvi, konopci in debele vrvi ter izrabljeni izdelki iz vrvic, vrvi, konopcev ali debelih vrvi iz tekstilnih materialov, ki niso sortirani

iz naslova B3030:

vsi drugi odpadki

 

 

B3035-B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Kirgizija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006


Kitajska

(a)

(b)

(c)

(d)

iz naslova B1010:

žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, vendar ne živo srebro)

odpadni molibden

odpadni kobalt

odpadni bizmut

odpadni cirkonij

odpadni mangan

odpadni germanij

odpadni vanadij

odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

odpadni torij

ostanki redkih zemljin

odpadni krom

 

 

iz naslova B1010:

odpadno železo in jeklo

odpadni baker

odpadni nikelj

odpadni aluminij

odpadni cink

odpadni kositer

odpadni volfram

odpadni tantal

odpadni magnezij

odpadni titan

iz naslova B1020:

vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova B1020:

prehodne kovine, če vsebujejo > 10 % V2O5

B1030

 

 

 

iz naslova B1031:

vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova B1031:

volfram, titan, tantal

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

iz naslova B1100:

vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova B1100:

trdi surovi cink

 

 

 

B1115

iz naslova B1120:

lantanoidi (redke zemeljske kovine)

 

 

iz naslova B1120:

vsi drugi odpadki

B1130-B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

iz naslova B2030:

odpadki in črepinje kermeta (kovinsko-keramični kompoziti), razen WC-ostankov vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova B2030:

odpadki in črepinje kermeta (kovinsko-keramični kompoziti) samo WC-odpadki

B2040-B2130

 

 

 

iz naslova B3010:

strjene odpadne smole ali produkti kondenzacije:

sečninsko formaldehidne smole

melaminformaldehidne smole

epoksi smole

alkidne smole

 

 

iz naslova B3010:

ostanki iz plastičnih mas nehalogeniranih polimerov in kopolimerov

strjene odpadne smole ali produkti kondenzacije:

fenolformaldehidne smole

poliamidi

naslednji odpadki iz fluoriranih polimerov (4):

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

iz naslova B3030:

vsi drugi

 

 

iz naslova B3030:

naslednji odpadki bombaža:

odpadki preje (vključno z odpadki niti)

drugi odpadki

naslednji odpadki (vključno z izčeski, odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) kemičnih vlaken:

sintetičnih kemičnih vlaken

umetnih kemičnih vlaken

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

iz naslova B3060:

vsi drugi

 

 

iz naslova B3060:

odpadne kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno pripravljeni (vendar ne rezani v oblike), obdelani s kislino ali razželatinirani

B3065-B4030

 

 

 

iz naslova GB040

7112

2620 30

2620 90:

vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova GB040

7112

2620 30

2620 90:

samo žlindra iz predelave bakra

 

 

 

GC010

iz naslova GC020:

vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova GC020:

samo odpadne žice, motorni ostanki

 

 

 

GC030

:

ex 8908 00

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Kostarika

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 


Kuba

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 


Libanon

(a)

(b)

(c)

(d)

iz naslova B1010:

odpadni krom

iz naslova B1010:

vsi drugi odpadki

 

B1010

B1020-B1090

 

 

B1020-B1090

iz naslova B1100:

cinkovi posnemki

posnemki aluminija, brez solne žlindre

iz naslova B1100:

trdi surovi cink

žlindre, ki vsebujejo cink:

penasta žlindra pri galvanskem pocinkanju (> 90 % Zn)

gošča z dna kopeli pri galvanskem pocinkanju (> 92 % Zn)

ostanki cinka pri tlačnem litju (> 85 % Zn)

ostanki cinka pri vročem pocinkanju (> 92 % Zn)

odpadki ognjevzdržnih oblog, vključno s talilnimi lonci iz talilnic bakra

žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 odstotkov kositra

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120-B1140

 

 

B1120-B1140

 

B1150-B2030

 

B1150-B2030

iz naslova B2040:

vsi drugi odpadki

iz naslova B2040:

žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201) predvsem za uporabo v gradbeništvu in kot brusivo

 

B2040

B2060-B2130

 

 

B2060-B2130

iz naslova B3010:

ostanki iz plastičnih mas naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

polivinil alkohol

polivinil butiral

polivinil acetat

strjene odpadne smole ali produkti kondenzacije

naslednji odpadki iz fluoriranih polimerov (5):

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

iz naslova B3010:

ostanki iz plastičnih mas naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

etilen

stiren

polipropilen

polietilen tereftalat

akrilonitril

butadien

poliacetali

poliamidi

polibutilen tereftalat

polikarbonati

polietri

polifenilen sulfidi

akrilni polimeri

alkani C10–C13 (mehčala)

poliuretan (ki ne vsebuje CFC-jev)

polisiloksani

polimetil metakrilat

 

B3010:

 

B3020-B3130

 

B3020-B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

GC030

ex 8908 00

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Lihtenštajn

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006


Macau

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 


Malavi

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 


Malezija

(a)

(b)

(c)

(d)

iz naslova B1010:

odpadni nikelj

odpadni cink

odpadni volfram

odpadni tantal

odpadni magnezij

odpadni titan

odpadni mangan

odpadni germanij

odpadni vanadij

odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

ostanki redkih zemljin

odpadni krom

iz naslova B1010:

odpadni molibden

odpadni kobalt

odpadni bizmut

odpadni cirkonij

odpadni torij

iz naslova B1010:

žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, vendar ne živo srebro)

odpadno železo in jeklo

odpadni baker

odpadni aluminij

odpadni kositer

 

B1020-B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120-B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220-B1240

 

 

 

 

 

B1250-B2030

 

iz naslova B2040:

delno prečiščen kalcijev sulfat po razžvepljevanju dimnih plinov

žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201) predvsem za uporabo v gradbeništvu in kakor brusivo

 

iz naslova B2040:

vsi drugi odpadki

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110-B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020-B3035

 

B3040

 

 

 

B3040

iz naslova B3050:

lesni odpadki in ostanki, strnjeni ali ne, v okroglice, brikete, pelete ali podobne oblike

iz naslova B3050:

odpadki iz plute: zdrobljena, granulirana ali zmleta pluta

 

 

iz naslova B3060:

posušeni in sterilizirani rastlinski odpadki, ostanki in stranski proizvodi, če so v obliki peletov ali ne, ali če se uporabljajo za živalsko krmo, ki drugje niso navedeni ali zajeti (samo riževi otrobi in drugi stranski proizvodi v okviru 230220100/900)

odpadne kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno pripravljeni (vendar ne rezani v oblike), obdelani s kislino ali razželatinirani

lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

drugi odpadki iz agroživilske industrije z izjemo stranskih proizvodov, ki izpolnjujejo nacionalne in mednarodne zahteve in standarde za prehrano ljudi in živali

 

iz naslova B3060:

posušeni in sterilizirani rastlinski odpadki, ostanki in stranski proizvodi, če so v obliki peletov ali ne, ali če se uporabljajo za živalsko krmo, ki drugje niso navedeni ali zajeti (samo riževi otrobi in drugi stranski proizvodi v okviru 230220100/900)

drugi odpadki iz agroživilske industrije z izjemo stranskih proizvodov, ki izpolnjujejo nacionalne in mednarodne zahteve in standarde za prehrano ljudi in živali

 

 

B3065-B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Mali

(a)

(b)

(c)

(d)

iz naslova B1010:

vsi drugi odpadki

iz naslova B1010:

odpadni krom

 

 

 

B1020

 

 

B1030-B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

 

B1090-B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140-B2030

 

 

 

iz naslova B2040:

vsi drugi odpadki

iz naslova B2040:

žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201) predvsem za uporabo v gradbeništvu in kakor brusivo

žveplo v trdni obliki

 

 

 

B2060

 

 

B2070-B2100

 

 

 

 

B2110; B2120

 

 

B2130-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Maroko

(a)

(b)

(c)

(d)

 

iz naslova B1010:

odpadno železo in jeklo

odpadni volfram

odpadni molibden

odpadni tantal

odpadni magnezij

odpadni kobalt

odpadni bizmut

odpadni cirkonij

odpadni germanij

odpadni vanadij

odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

odpadni torij

 

iz naslova B1010:

žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, vendar ne živo srebro)

odpadni baker

odpadni nikelj

odpadni aluminij

odpadni cink

odpadni kositer

odpadni titan

odpadni mangan

ostanki redkih zemljin

odpadni krom

 

iz naslova B1020:

odpadni antimon

odpadni svinec (z izjemo svinčevo-kislinskih akumulatorjev)

odpadni telur

 

iz naslova B1020:

odpadni berilij

odpadni kadmij

odpadni selen

 

B1030-B1200

 

 

 

 

 

B1210

 

B1220-B1250

 

 

 

 

 

B2010-B2020

 

iz naslova B2030:

keramična vlakna, ki drugje niso navedena ali zajeta

 

iz naslova B2030:

odpadki in črepinje kermeta (kovinsko-keramični kompoziti)

 

B2040-B2130

 

 

 

iz naslova B3010:

ostanki iz plastičnih mas naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

stiren

butadien

poliacetali

poliamidi

polibutilen tereftalat

polikarbonati

polietri

polifenilen sulfidi

akrilni polimeri

alkani C10–C13 (mehčala)

polisiloksani

polimetil metakrilat

polivinil butiral

polivinil acetat

naslednji odpadki iz fluoriranih polimerov (6):

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

 

iz naslova B3010

ostanki iz plastičnih mas naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

etilen

polipropilen

polietilen tereftalat

akrilonitril

poliuretan (ki ne vsebuje CFC-jev)

polivinil alkohol

strjene odpadne smole ali produkti kondenzacije

 

 

 

B3020-B3050

 

iz naslova B3060:

vsi drugi odpadki

 

iz naslova B3060:

lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

 

 

 

B3065

 

B3070-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Moldavija

(a)

(b)

(c)

(d)

iz naslova B3020:

vsi drugi odpadki

iz naslova B3020:

nebeljeni papir ali karton ali valoviti papir ali karton

druge vrste papirja ali kartona, izdelane pretežno iz beljene kemične celuloze, nebarvane v masi

papir ali karton, pridobljen pretežno iz lesovine (na primer časopisi, revije in podobne tiskovine)

 

 

vsi drugi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 


Oman

(a)

(b)

(c)

(d)

iz naslova B1010:

vsi drugi

iz naslova B1010:

odpadno železo in jeklo

 

 

vsi drugi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 


Pakistan

(a)

(b)

(c)

(d)

iz naslova B3060

vinska usedlina

 

 

 

B3140

 

 

 

iz naslova GN010 ex 0502 00:

odpadne ščetine in dlaka domačih prašičev in divjih prašičev

 

 

 

 

 

 

vsi drugi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006


Paragvaj

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 


Peru

(a)

(b)

(c)

(d)

 

iz naslova B3030:

odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadno prejo, z izjemo razvlaknjenih tekstilnih materialov

bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali)

predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) prave konoplje (Cannabis sativa L.)

predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken

predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu agave

predivo, izčeski in odpadki kokosovih vlaken (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali)

predivo, izčeski in odpadki (vključno z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz abake (manilskih vlaken Musa textilis Nee)

hodnično predivo, izčeski in odpadki (vključno z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) ramije in drugih rastlinskih tekstilnih vlaken, ki drugje niso navedena ali zajeta

 

iz naslova B3030:

svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali)

laneno predivo in odpadki

odpadki (vključno z izčeski, odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) kemičnih vlaken

ponošena oblačila in drugi obrabljeni tekstilni izdelki

izrabljene krpe, odpadne vrvice, vrvi, konopci in debele vrvi ter izrabljeni izdelki iz vrvic, vrvi, konopcev ali debelih vrvi iz tekstilnih materialov

 

iz naslova B3060:

degras: ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

odpadne kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno pripravljeni (vendar ne rezani v oblike), obdelani s kislino ali razželatinirani

 

iz naslova B3060:

vsi drugi odpadki

 

iz naslova B3065:

odpadki jedilnih maščob in olj živalskega izvora (npr. olja za cvrtje), če nimajo [nevarnih] lastnosti iz Priloge III k Baselski konvenciji

 

iz naslova B3065:

odpadki jedilnih maščob in olj rastlinskega izvora (npr. olja za cvrtje), če nimajo [nevarnih] lastnosti iz Priloge III k Baselski konvenciji

 

 

 

vsi drugi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006


Ruska federacija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010-B2120

 

B1010-B2120

B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

B3010-B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

B3050-B3070

 

B3050-B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110-B3130

 

B3110-B3130

B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

GC050

GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

 

GE020

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Sejšeli

(a)

(b)

(c)

(d)

 

GF010

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

vsi drugi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 


Slonokoščena obala

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1250

 

 

 

iz naslova B3030:

ponošena oblačila in drugi obrabljeni tekstilni izdelki

 

 

 

B3140

vsi drugi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 


Šrilanka

(a)

(b)

(c)

(d)

 

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 


Tajpej

(a)

(b)

(c)

(d)

 

iz naslova B1010:

žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, vendar ne živo srebro)

odpadni molibden

odpadni tantal

odpadni kobalt

odpadni bizmut

odpadni cirkonij

odpadni mangan

odpadni vanadij

odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

odpadni torij

ostanki redkih zemljin

odpadni krom

 

iz naslova B1010:

odpadno železo in jeklo

odpadni baker

odpadni nikelj

odpadni aluminij

odpadni cink

odpadni kositer

odpadni volfram

odpadni magnezij

odpadni titan

odpadni germanij

 

B1020-B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050-B1090

 

 

 

iz naslova B1100:

posnemki aluminija, brez solne žlindre

odpadki ognjevzdržnih oblog, vključno s talilnimi lonci iz talilnic bakra

žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 odstotkov kositra

 

iz naslova B1100:

trdi surovi cink

žlindre, ki vsebujejo cink

penasta žlindra pri galvanskem pocinkanju (> 90 % Zn)

gošča z dna kopeli pri galvanskem pocinkanju (> 92 % Zn)

ostanki cinka pri tlačnem litju (> 85 % Zn)

ostanki cinka pri vročem pocinkanju (> 92 % Zn)

cinkovi posnemki

 

B1115; B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140-B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010-B2030

 

 

 

iz naslova B2040:

vsi drugi odpadki

 

iz naslova B2040:

žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201) predvsem za uporabo v gradbeništvu in kakor brusivo

 

B2060-B2130

 

 

 

iz naslova B3010:

ostanki iz plastičnih mas naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

poliuretan (ki ne vsebuje CFC-jev)

strjene odpadne smole ali produkti kondenzacije

 

iz naslova B3010:

vsi drugi odpadki

 

 

 

B3020

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040; B3050

 

B3060-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Tajska

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

B1010

 

 

B1020; B1030

 

 

 

 

B1031

 

 

B1040-B1090

 

 

 

iz naslova B1100:

vsi drugi

iz naslova B1100:

odpadki ognjevzdržnih oblog, vključno s talilnimi lonci iz talilnic bakra

žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 odstotkov kositra

 

 

B1115-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

iz naslova B2040:

žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201) predvsem za uporabo v gradbeništvu in kakor brusivo

apnenec, nastal pri proizvodnji kalcijevega cianamida (pH < 9)

odpadno steklo, ki vsebuje litij-tantal in litij-niobij

iz naslova B2040:

vsi drugi odpadki

 

 

 

B2060; B2070

 

 

B2080; B2090

 

 

 

 

B2100

 

 

B2110-B2130

 

 

 

iz naslova B3010:

ostanki iz plastičnih mas nehalogeniranih polimerov in kopolimerov

naslednji odpadki iz fluoriranih polimerov (7):

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

iz naslova B3010:

strjene odpadne smole ali produkti kondenzacije

 

 

 

B3020

 

 

iz naslova B3030:

odpadki (vključno z izčeski, odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) kemičnih vlaken

izrabljene krpe, odpadne vrvice, vrvi, konopci in debele vrvi ter izrabljeni izdelki iz vrvic, vrvi, konopcev ali debelih vrvi iz tekstilnih materialov

iz naslova B3030: