ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 309

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
27. november 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1377/2007 z dne 26. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2005 o uvedbi določenih omejitvenih ukrepov glede Demokratične republike Kongo

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1378/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1379/2007 z dne 26. novembra 2007 o spremembi prilog IA, IB, VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov za namene upoštevanja tehničnega napredka in sprememb, dogovorjenih na podlagi Baselske konvencije ( 1 )

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1380/2007 z dne 26. novembra 2007 o izdaji dovoljenja za endo-1,4-beta-ksilanazo (Natugrain Wheat TS) kot krmnega dodatka ( 1 )

21

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1381/2007 z dne 26. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2133/2001 o odprtju in načinu upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti in tarifnih plafonov v sektorju žit glede povečanja koncesij pri tarifni kvoti Skupnosti za hrano za ribe s Ferskih otokov iz oznak KN ex23099010, ex23099031 in ex23099041

24

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1382/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 glede uvoznega režima za prašičje meso

28

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1383/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 779/98 o odprtju in upravljanju nekaterih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Turčije v Skupnost

34

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1384/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2398/96 o odprtju in upravljanju nekaterih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Izraela v Skupnost

40

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1385/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso

47

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

27.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1377/2007

z dne 26. novembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2005 o uvedbi določenih omejitvenih ukrepov glede Demokratične republike Kongo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča 2007/654/SZVP z dne 9. oktobra 2007 o spremembi Skupnega stališča 2005/440/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 889/2005 (2) je uvedla določene omejitvene ukrepe glede Demokratične republike Kongo (DRK) v skladu s Skupnim stališčem 2005/440/SZVP ter Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1596 (2005) in naknadnimi zadevnimi resolucijami.

(2)

Varnostni svet ZN je z Resolucijo 1771 (2007) z dne 10. avgusta 2007 med drugim sklenil, da se omejevalni ukrepi za tehnično pomoč ne uporabljajo za zagotavljanje ustrezne tehnične pomoči, kakor je bila vnaprej priglašena odboru, ustanovljenemu v skladu z odstavkom 8 Resolucije 1533 (2004), in s katero soglaša vlada DRK, kadar je tovrstna pomoč namenjena izključno za podporo enotam vojske in policije DRK, ki so v postopku integracije v provincah severnega in južnega Kivuja in območja Ituri. Zato je primerno, da se Uredba (ES) št. 889/2005 ustrezno spremeni.

(3)

Prav tako je primerno Uredbo (ES) št. 889/2005 uskladiti z nedavnimi spremembami sankcij v zvezi z določitvijo pristojnih organov, odgovornostjo za kršitve in pristojnostjo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 889/2005 se spremeni:

1.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi, navedeni na spletnih straneh iz Priloge, v državi članici, kjer ima ponudnik storitev svoj sedež, odobrijo zagotavljanje:

(a)

tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z orožjem in drugim vojaškim materialom, namenjenih izključno za podporo in v uporabo Misiji Organizacije združenih narodov v DRK (‚MONUC‘);

(b)

tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z orožjem in drugim vojaškim materialom, namenjenih izključno za podporo in v uporabo enotam vojske in policije DRK, pod pogojem, da so navedene enote:

(i)

zaključile proces integracije ali

(ii)

da delujejo pod poveljstvom integriranega generalštaba oboroženih sil ali nacionalne policije DRK, ali

(iii)

da so v postopku integracije na ozemlju DRK zunaj provinc severnega in južnega Kivuja in območja Ituri;

(c)

tehnične pomoči, s katero soglaša vlada DRK in je namenjena izključno za podporo enotam vojske in policije DRK, ki so v postopku integracije v provincah severnega in južnega Kivuja in območja Ituri, kadar je odbor za sankcije vnaprej obveščen o zagotavljanju take pomoči ali storitev; ter

(d)

tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z nesmrtonosno vojaško opremo, namenjeno izključno za humanitarno uporabo ali za zaščito, kadar je odbor za sankcije vnaprej obveščen o zagotavljanju take pomoči ali storitev.

2.   Odobritve se ne izdajo za že izvedene dejavnosti.“;

2.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 2a

Prepoved iz člena 2(b) ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali zadevnih subjektov, če niso vedeli ali niso imeli utemeljenega razloga za domnevo, da njihovi ukrepi kršijo to prepoved.“;

3.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz člena 3(1) in jih navedejo na spletnih straneh iz Priloge.

2.   Države članice po začetku veljavnosti tega člena nemudoma obvestijo Komisijo o svojih pristojnih organih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.“;

4.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Skupnosti, vključno z zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti države članice;

(c)

za katero koli osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki ima državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki so inkorporirani ali ustanovljeni v skladu s pravom države članice;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Skupnosti.“;

5.

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2007

Za Svet

Predsednik

J. SILVA


(1)  UL L 264, 10.10.2007, str. 11.

(2)  UL L 152, 15.6.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA

Spletne strani za informacije o pristojnih organih iz členov 3 in 6a ter naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRČIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRSKA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

http://www.minbuza.nl/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Elektronski naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: (32-2) 29 911 76/555 85

Telefaks: (32-2) 299 08 73“


27.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1378/2007

z dne 26. novembra 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 27. novembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 26. novembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


27.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1379/2007

z dne 26. novembra 2007

o spremembi prilog IA, IB, VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov za namene upoštevanja tehničnega napredka in sprememb, dogovorjenih na podlagi Baselske konvencije

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (1) in zlasti člena 58(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi dogovora z osme konference pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki je potekala od 27. novembra do 1. decembra 2006, je treba spremeniti priloge IA, IB, VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov. Spremembe zadevajo zamenjavo izrazov „kg“ in „liter“ z izrazi „tone (Mg)“ in „m3“ v polju 5 prijavnega dokumenta iz Priloge IA, poljih 5 in 18 transportnega dokumenta iz Priloge IB ter poljih 3 in 14 podatkov o pošiljki iz Priloge VII, vnos novega polja 17 v transportni dokument, spremembo sprotne opombe 1 v zvezi s podatki o pošiljki in sklicevanje na smernice za okolju varno ravnanje v točki I.4–9 iz Priloge VIII. Zaradi jasnosti je treba te priloge nadomestiti.

(2)

Uredbo (ES) št. 1013/2006 je treba zato ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge IA, IB, VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1013/2006 se nadomestijo z besedilom iz prilog k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2007

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 190, 12.7.2006, str. 1.

(2)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.


PRILOGA I

Priloga IA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IA

Prijavni dokument za prehode/pošiljke odpadkov preko meja

Image

Image

Image

Image


PRILOGA II

Priloga IB k Uredbi (ES) št. 1013/2006 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IB

Transportni dokument za prehode/pošiljke odpadkov preko meja

Image

Image

Image

Image


PRILOGA III

Priloga VII k Uredbi (ES) št. 1013/2006 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VII

PODATKI, KI SO PRILOŽENI POŠILJKAM ODPADKOV, KOT JE NAVEDENO V ČLENU 3(2) IN (4)

Image


PRILOGA IV

Priloga VIII k Uredbi (ES) št. 1013/2006 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VIII

SMERNICE ZA OKOLJU VARNO RAVNANJE (ČLEN 49)

I.   Smernice, sprejete na podlagi Baselske konvencije:

1.

Tehnične smernice o okolju varnem ravnanju z biomedicinskimi in zdravstvenimi odpadki (Y1; Y3) (1);

2.

Tehnične smernice o okolju varnem ravnanju z odpadnimi svinčevo-kislinskimi baterijami (1);

3.

Tehnične smernice o okolju varnem ravnanju pri celotni in delni demontaži ladij (1);

4.

Tehnične smernice za okolju varno recikliranje/pridobivanje kovin in spojin kovin (R4) (2);

5.

Posodobljene splošne tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz obstojnih organskih onesnaževal (POP), jih vsebujejo ali so z njimi onesnaženi (3);

6.

Posodobljene tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz polikloriranih bifenilov (PCB), polikloriranih terfenilov (PCT) ali polibromiranih bifenilov (PBB), jih vsebujejo ali so z njimi onesnaženi (3);

7.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz pesticidov aldrin, klordan, dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorobenzen (HCB), mireks, toksafen ali iz industrijske kemikalije HCB, jih vsebujejo ali so z njimi onesnaženi (3);

8.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan), ga vsebujejo ali so z njim onesnaženi (3);

9.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz nenamerno proizvedenih polikloriranih dibenzo-para-dioksinov (PCDD), polikloriranih dibenzofuranov (PCDF), heksaklorobenzenov (HCB) ali polikloriranih bifenilov (PCB), jih vsebujejo ali so z njimi onesnaženi (3).

II.   Smernice, sprejete v OECD:

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje s specifičnimi vrstami odpadkov:

Rabljeni osebni računalniki in njihovi ostanki (4).

III.   Smernice, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO):

Smernice o recikliranju ladij (5).

IV.   Smernice, ki jih je sprejela Mednarodna organizacija dela (ILO):

Varnost in zdravje pri razstavljanju ladij: smernice za azijske države in Turčijo (6).


(1)  Sprejete na šesti konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki je potekala od 9. do 13. decembra 2002.

(2)  Sprejete na sedmi konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki je potekala od 25. do 29. oktobra 2004.

(3)  Sprejete na osmi konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki je potekala od 27. novembra do 1. decembra 2006.

(4)  Sprejel odbor za okoljsko politiko OECD februarja 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/končen).

(5)  Resolucija A.962, ki jo je sprejela skupščina Mednarodne pomorske organizacije (IMO) na 23. rednem zasedanju, ki je potekalo od 24. novembra do 5. decembra 2003.

(6)  Za objavo odobril upravljavski organ Mednarodne organizacije dela (ILO) na 289. zasedanju, ki je potekalo od 11. do 26. marca 2004.“


27.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1380/2007

z dne 26. novembra 2007

o izdaji dovoljenja za endo-1,4-beta-ksilanazo (Natugrain Wheat TS) kot krmnega dodatka

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva uvrstitev dovoljenja za novo uporabo pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze (Natugrain Wheat TS), ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 109.713) in ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“, kot krmnega dodatka za purane za pitanje.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1458/2005 z dne 8. septembra 2005 o trajnih in začasnih dovoljenjih za nekatere dodatke v krmi ter začasnih dovoljenjih za nove uporabe že dovoljenih dodatkov v krmi (2) je začasno dovolila uporabo pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 109.713), za piščance za pitanje.

(5)

Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za dovoljenje za purane za pitanje. Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 18. aprila 2007 navedla, da pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze (Natugrain Wheat TS), ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 109.713), nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje (3). Poleg tega je ugotovila, da navedeni pripravek ne predstavlja nobenega drugega tveganja, ki bi v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 izključevalo dovoljenje. V skladu s tem mnenjem uporaba navedenega pripravka za to dodatno kategorijo živali ni škodljiva. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. To mnenje potrjuje tudi poročilo o analizni metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „pospeševalci prebavljivosti“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  UL L 233, 9.9.2005, str. 3.

(3)  Mnenje Znanstvenega odbora za dodatke k prehrani in proizvode ali snovi, ki se uporabljajo v prehrani živali, o varnosti in učinkovitosti encimskega Natugrain Wheat TS (endo-1,4-beta-ksilanaza) kot krmnega dodatka za purane za pitanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003. Sprejeto 18. oktobra 2007. The EFSA Journal (2007) 474, str. 1–11.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: pospeševalci prebavljivosti.

4d62

BASF Aktiengesellschaft

endo-1,4-beta-ksilanaza

EC 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Sestava dodatka

Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 109.713), z najmanjšo aktivnostjo:

v trdni obliki: 5 600 TXU (1)/g

v tekoči obliki: 5 600 TXU/ml

 

Lastnosti aktivne snovi

Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Analitske metode  (2)

Viskozimetrična metoda, ki temelji na zmanjšanju viskoznosti, ki jo povzroči delovanje endo-1,4-beta-ksilanaze na substrat, ki vsebuje ksilan (arabinoksilan iz pšenice) pri pH 3,5 in temperaturi 55 °C.

purani za pitanje

560 TXU

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Priporočeni odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:

purani za pitanje: 560–840 TXU

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 40 % pšenice.

17. december 2017


(1)  1 TXU je količina encima, ki sprosti 5 mikromolov reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz arabinoksilana iz pšenice na minuto pri pH 3,5 in temperaturi 55 °C.

(2)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1381/2007

z dne 26. novembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 2133/2001 o odprtju in načinu upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti in tarifnih plafonov v sektorju žit glede povečanja koncesij pri tarifni kvoti Skupnosti za hrano za ribe s Ferskih otokov iz oznak KN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 in ex 2309 90 41

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 827/68 z dne 28. junija 1968 o skupni ureditvi trga za nekatere proizvode, navedene v Prilogi II k Pogodbi (1),

ob upoštevanju Sklepa Sveta 97/126/ES z dne 6. decembra 1996 o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani (2),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (3) in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep št. 1/2005 Skupnega odbora ES/Danska-Ferski otoki (4) je spremenil Protokol 3 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani (5) o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“), ki je bil odobren s Sklepom Sveta 97/126/ES.

(2)

Svet je 13. junija 2007 sprejel stališče Skupnosti do spremembe Protokola 4 k Sporazumu.

(3)

Sklep št. 1/2007 Skupnega odbora ES/Danska-Ferski otoki (6) o spremembi Protokola 4 k Sporazumu spreminja zlasti količino letne tarifne kvote za zaporedno številko kvote 09.0689.

(4)

Točka 1 drugega odstavka člena 1 Protokola 4 k Sporazumu, kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 1/2007 Skupnega odbora ES/Danska-Ferski otoki, določa, da za tarifne kvote, odprte za hrano za ribe iz oznak KN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 in ex 2309 90 41, ferski organi potrdijo, da hrana za ribe, ki se izvaža v EU v okviru te preferencialne kvote, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.

(5)

Člen 3 Sklepa št. 1/2007 Skupnega odbora ES/Danska-Ferski otoki določa, da se povečanje obsega tarifne kvote za koledarsko leto 2007 izračuna pro rata temporis od 1. decembra 2007. Povečanje obsega tarifne kvote za koledarsko leto 2007 je zato treba določiti na 833 ton.

(6)

Uredbo Komisije (ES) št. 2133/2001 (7) je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2133/2001 se spremeni:

1.

V členu 2 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Proizvodi, uvoženi po tarifni kvoti 09.0689, se sprostijo v prosti promet ob predložitvi:

(a)

dokazila o poreklu, kot je določeno v členu 16 Protokola 3 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja, in

(b)

izjave v enem od besedil iz Priloge V, ki jo potrdi naslednji ferski organ:

Heilsufrøðiliga starvsstovan (Agencija za hrano, veterino in okolje)

Falkavegur 6, 2. nadstropje

FO-100 TÓRSHAVN

FERSKI OTOKI

Tel. (298) 35 64 00

Faks: (298) 35 64 01

Namenski telefon službe: (298) 55 64 03 (odprt do 23.00)

E-pošta: HFS@HFS.FO

Spletni naslov: www.hfs.fo“.

2.

Besedilo v Prilogi II o zaporedni številki 09.0689 se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej uredbi.

3.

Besedilo iz Priloge II k tej uredbi se doda kot Priloga V.

Člen 2

Ne glede na člen 1(2) tarifna kvota za koledarsko leto 2007 znaša 10 833 ton.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 151, 30.6.1968, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 53, 22.2.1997, str. 1.

(3)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 735/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 6).

(4)  UL L 110, 24.4.2006, str. 1.

(5)  UL L 53, 22.2.1997, str. 2.

(6)  UL L 275, 19.10.2007, str. 32.

(7)  UL L 287, 31.10.2001, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 880/2007 (UL L 194, 26.7.2007, str. 3).


PRILOGA I

Zaporedna št.

Oznaka KN

Poimenovanje

Tarifna kvota

(v tonah)

Carinska stopnja

Poreklo

„09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Hrana za ribe

20 000

0

Ferski otoki


(1)  Hrana za ribe, za katero je odobren preferencialni uvozni režim, ne sme vsebovati dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“


PRILOGA II

„PRILOGA V

IZJAVA FERSKIH ORGANOV

v bolgarščini

:

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

v španščini

:

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

v češčini

:

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

v danščini

:

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

v nemščini

:

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

v estonščini

:

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

v grščini

:

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

v angleščini

:

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

v francoščini

:

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

v italijanščini

:

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

v latvijščini

:

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

v litovščini

:

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

v madžarščini

:

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

v malteščini

:

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

v nizozemščini

:

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

v poljščini

:

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

v portugalščini

:

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

v romunščini

:

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

v slovaščini

:

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

v slovenščini

:

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

v finščini

:

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

v švedščini

:

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” “


27.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1382/2007

z dne 26. novembra 2007

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 glede uvoznega režima za prašičje meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1) in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 z dne 29. marca 1994 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke (2) ter zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1556/2006 z dne 18. oktobra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 glede uvoznih režimov za prašičje meso (3) je bila bistveno spremenjena, potrebne pa so še dodatne spremembe. Uredbo (ES) št. 1556/2006 je zato treba razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(2)

Uredba (ES) št. 774/94 je s 1. januarjem 1994 odprla nove letne tarifne kvote za nekatere proizvode iz prašičjega mesa. Navedene kvote se uporabljajo za nedoločen čas.

(3)

Treba je zagotoviti upravljanje tarifnih kvot na podlagi uvoznih dovoljenj. Zato je treba določiti podrobna pravila za vlaganje zahtevkov in podatke, ki jih morajo vsebovati zahtevki in dovoljenja.

(4)

Pri tem se uporabljata Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4) in Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (5), razen če ta uredba ne določa drugače.

(5)

Zaradi zagotovitve rednega uvoza je treba kvotno obdobje od 1. januarja do 31. decembra razdeliti na več podobdobij. V vsakem primeru Uredba (ES) št. 1301/2006 omejuje trajanje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja tarifne kvote.

(6)

Zaradi nevarnosti špekulacij, ki obstaja znotraj zadevnega režima za prašičje meso, je treba določiti natančne pogoje za dostop gospodarskih subjektov do režima tarifnih kvot.

(7)

Zaradi ustreznega upravljanja tarifnih kvot je treba določiti, da je varščina za uvozna dovoljenja 20 EUR na 100 kilogramov.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ta uredba določa podrobna pravila za uporabo uvoznih tarifnih kvot za sveže, ohlajeno ali zamrznjeno prašičje meso z oznakama KN 0203 19 13 in 0203 29 15, odprtima s členom 2 Uredbe (ES) št. 774/94.

2.   Tarifna kvota je odprta po letnih obdobjih od 1. januarja do 31. decembra.

3.   Količina proizvodov, upravičena do kvote iz odstavka 1, carinska dajatev, ki se uporablja, in ustrezna zaporedna številka so določene v Prilogi I.

Člen 2

Uporabljajo se določbe uredb (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006, razen če ta uredba ne določa drugače.

Člen 3

Količina, določena za letno kvotno obdobje, se razporedi na naslednja štiri podobdobja:

(a)

25 % od 1. januarja do 31. marca;

(b)

25 % od 1. aprila do 30. junija;

(c)

25 % od 1. julija do 30. septembra;

(d)

25 % od 1. oktobra do 31. decembra.

Člen 4

1.   Pri uporabi člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 vlagatelj zahtevka za uvozno dovoljenje ob predložitvi svojega prvega zahtevka za dodelitev uvoznega dovoljenja za določeno letno kvotno obdobje dostavi dokazilo, da je v vsakem od obeh obdobij iz navedenega člena 5 uvozil ali izvozil najmanj 50 ton proizvodov iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 2759/75.

2.   Zahtevek za dovoljenje mora vsebovati zaporedno številko iz Priloge I k tej uredbi. Vsebuje lahko več proizvodov z različnimi oznakami KN. V takih primerih je treba vse oznake KN navesti v polju 16 zahtevka za dovoljenje in samega dovoljenja, njihova poimenovanja pa v polju 15.

Zahtevek za dovoljenje se mora nanašati na najmanj 20 ton in na največ 20 % količine, ki je na voljo za zadevno kvoto v zadevnem podobdobju.

3.   Zahtevek za dovoljenje in dovoljenje vsebujeta:

(a)

v polju 8 državo porekla;

(b)

v polju 20 eno od navedb iz dela A Priloge II.

Polje 24 dovoljenja vsebuje eno od navedb iz dela B Priloge II.

Člen 5

1.   Zahtevek za dovoljenje se lahko vloži le prvih sedem dni v mesecu pred posameznim podobdobjem iz člena 3.

2.   Z zahtevkom za dovoljenje se položi tudi varščina 20 EUR na 100 kg.

3.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 lahko vsak vlagatelj vloži več zahtevkov za uvozna dovoljenja za proizvode z isto zaporedno številko, če ti proizvodi prihajajo iz več različnih držav. Zahtevki, od katerih se vsak nanaša na eno samo državo porekla, morajo biti predloženi hkrati pri pristojnem organu posamezne države članice. Glede največje količine, navedene v drugem pododstavku člena 4(2) te uredbe, se obravnavajo kot en sam zahtevek.

4.   Države članice najpozneje tretji delovni dan po koncu obdobja za vložitev zahtevkov obvestijo Komisijo o skupnih količinah, zahtevanih za vsako posamezno skupino, izraženih v kilogramih.

5.   Dovoljenja se izdajo od sedmega delovnega dne naprej in najpozneje do enajstega delovnega dne po roku za uradno obvestilo iz odstavka 4.

6.   Komisija po potrebi določi količine, za katere niso bili vloženi zahtevki in ki se avtomatično dodajo količini za naslednje kvotno podobdobje.

Člen 6

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice obvestijo Komisijo pred koncem prvega meseca vsakega kvotnega podobdobja o skupnih količinah v kilogramih, za katere so bila izdana dovoljenja v skladu s členom 11(1)(b) navedene uredbe.

2.   Države članice pred koncem četrtega meseca, ki sledi vsakemu letnemu kvotnemu obdobju, obvestijo Komisijo o količinah, izraženih v kilogramih, ki so bile za vsako zaporedno številko v zadevnem obdobju dejansko dane v prosti promet v skladu s to uredbo.

3.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice obvestijo Komisijo o količinah, izraženih v kilogramih, na katere se nanašajo neizkoriščena ali le deloma izkoriščena uvozna dovoljenja, prvič takrat, ko se pošlje zahtevek za zadnje podobdobje, drugič pa pred koncem četrtega meseca, ki sledi vsakemu letnemu obdobju.

Člen 7

1.   Z odstopanjem od člena 23 Uredbe (ES) št. 1291/2000 veljajo uvozna dovoljenja 150 dni od prvega dneva podobdobja, za katero so bila izdana.

2.   Brez poseganja v člen 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 je prenos pravic, ki izhajajo iz dovoljenj, omejen na prevzemnike, ki izpolnjujejo pogoje upravičenosti iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 in člena 4(1) te uredbe.

Člen 8

Uredba (ES) št. 1556/2006 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo po korelacijski tabeli iz Priloge III.

Člen 9

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 91, 8.4.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2198/95 (UL L 221, 19.9.1995, str. 3).

(3)  UL L 288, 19.10.2006, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1940/2006, UL L 407, 30.12.2006, str. 153, (popravljena različica v UL L 44, 15.2.2007, str. 77).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(5)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).


PRILOGA I

Zaporedna številka

Oznaka KN

Dajatev, ki se uporablja

Količina v tonah

(teža proizvoda)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


PRILOGA II

A.   Navedbe v skladu s točko (b) prvega pododstavka člena 4(3):

v bolgarščini

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

v španščini

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

v češčini

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

v danščini

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

v nemščini

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

v nemščini

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

v estonščini

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

v grščini

:

Regulation (EC) No 1382/2007

v angleščini

:

Règlement (CE) no 1382/2007

v italijanščini

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

v latvijščini

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

v litovščini

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

v madžarščini

:

1382/2007/EK rendelet

v malteščini

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

v nizozemščini

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

v poljščini

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

v portugalščini

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

v romunščini

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

v slovaščini

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

v slovenščini

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

v finščini

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

v švedščini

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   Navedbe v skladu z drugim pododstavkom člena 4(3):

v bolgarščini

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

v španščini

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

v češčini

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

v danščini

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

v nemščini

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

v estonščini

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

v grščini

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

v angleščini

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

v francoščini

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

v italijanščini

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

v latvijščini

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

v litovščini

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

v madžarščini

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

v malteščini

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

v nizozemščini

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

v poljščini

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

v portugalščini

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

v romunščini

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

v slovaščini

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

v slovenščini

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

v finščini

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

v švedščini

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


PRILOGA III

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 1556/2006

Ta uredba

Člen 1(1)

Člen 1(1)

Člen 1(2)

Člen 2

Člen 1(3)

Člen 1(2)

Člen 2

Člen 3

Člen 3(1)

Člen 4(1)

Člen 3(2)

Člen 4(2)

Člen 3(3)

Člen 4(3)(a)

Člen 3(4)

Člen 4(3)(b)

Člen 3(5)

Člen 4(3), drugi pododstavek

Člen 4(1), prvi pododstavek

Člen 5(1)

Člen 4(1), drugi pododstavek

Člen 4(2)

Člen 5(3)

Člen 4(3)

Člen 5(4)

Člen 4(4)

Člen 5(5)

Člen 4(5)

Člen 6(2)

Člen 5(1)

Člen 7(1)

Člen 5(2)

Člen 7(2)

Člen 6

Člen 5(2)

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Priloga I

Priloga I

Priloga IIa

Priloga II, del A

Priloga IIb

Priloga II, del B

Priloga III

Priloga IV

Priloga V

Priloga VI


27.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1383/2007

z dne 26. novembra 2007

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 779/98 o odprtju in upravljanju nekaterih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Turčije v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 779/98 z dne 7. aprila 1998 o uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Skupnost ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 4115/86 in spremembi Uredbe (ES) št. 3010/95 (2) in zlasti člena 1 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1396/98 z dne 30. junija 1998 o določitvi postopkov za uporabo v sektorju perutninskega mesa Uredbe Sveta (ES) št. 779/98 o uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Skupnost ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 4115/86 in spremembi Uredbe (ES) št. 3010/95 (3) je bila večkrat bistveno spremenjena in potrebne so nove spremembe. Uredbo (ES) št. 1396/98 je zato treba razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(2)

Treba je zagotoviti upravljanje tarifnih kvot na podlagi uvoznih dovoljenj. Zato je treba določiti pravila za vlaganje zahtevkov in podatke, ki jih morajo vsebovati zahtevki in dovoljenja.

(3)

Uporabljata se Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4) ter Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (5), razen če ta uredba ne določa drugače.

(4)

Zaradi zagotovitve rednega uvoza je treba kvotno obdobje od 1. januarja do 31. decembra razdeliti na več podobdobij. V vsakem primeru Uredba (ES) št. 1301/2006 omejuje trajanje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja tarifne kvote.

(5)

Zaradi nevarnosti špekulacij, ki obstaja znotraj zadevnega sistema pri perutninskem mesu, je treba določiti natančne pogoje za dostop gospodarskih subjektov do sistema tarifnih kvot.

(6)

Zaradi ustreznega upravljanja tarifnih kvot je treba določiti, da je varščina za uvozna dovoljenja 20 EUR na 100 kilogramov.

(7)

V interesu gospodarskih subjektov je treba določiti, da Komisija opredeli količine, za katere niso bili vloženi zahtevki; te je treba prenesti na naslednjo kvotno podobdobje v skladu s členom 7(4) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Tarifna kvota iz Priloge I se odpre za uvoz proizvodov sektorja za perutninsko meso z oznakami KN iz Priloge I.

Tarifna kvota je odprta po letnih obdobjih od 1. januarja do 31. decembra.

2.   Količina proizvodov, za katero veljajo kvote iz odstavka 1, carina, ki se uporablja zanje, ter zaporedne številke in številke ustreznih skupin so določene v Prilogi I.

Člen 2

Uporabljajo se določbe uredb (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006, razen če ta uredba ne določa drugače.

Člen 3

Količina, določena za letno kvotno obdobje, se razporedi na štiri podobdobja, in sicer:

(a)

25 % od 1. januarja do 31. marca;

(b)

25 % od 1. aprila do 30. junija;

(c)

25 % od 1. julija do 30. septembra;

(d)

25 % od 1. oktobra do 31. decembra.

Člen 4

1.   V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 vlagatelj zahtevka za uvozno dovoljenje ob vložitvi prvega zahtevka za določeno kvotno obdobje predloži dokazilo, da je v vsakem od dveh obdobjih iz navedenega člena 5 uvozil ali izvozil najmanj 50 ton proizvodov, ki jih zajema Uredba (EGS) št. 2777/75.

2.   Zahtevek za dovoljenje lahko vsebuje več proizvodov z različnimi oznakami KN. V takih primerih je treba vse oznake KN navesti v razdelku 16 zahtevka za dovoljenje in samega dovoljenja, njihova poimenovanja pa v razdelku 15.

Zahtevek za dovoljenje se mora nanašati na najmanj 10 ton in na največ 10 % količine, ki je na voljo za zadevno kvoto v zadevnem podobdobju.

3.   Dovoljenja zavezujejo k uvozu iz Turčije.

Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja vsebujejo:

(a)

v razdelku 8 državo porekla in navedbo „da“, označeno s križcem;

(b)

v razdelku 20 eno od navedb iz dela A Priloge II.

Razdelek 24 dovoljenja vsebuje eno od navedb iz dela B Priloge II.

Člen 5

1.   Zahtevek za dovoljenje se lahko vloži le prvih sedem dni v mesecu pred posameznim podobdobjem iz člena 3.

2.   Z zahtevkom za dovoljenje se položi tudi varščina 20 EUR na 100 kg.

3.   Države članice najpozneje peti dan po koncu obdobja za vložitev zahtevkov obvestijo Komisijo o skupnih količinah, zahtevanih za vsako posamezno skupino, izraženih v kilogramih.

4.   Dovoljenja se izdajo od sedmega delovnega dne naprej in najpozneje do enajstega delovnega dne po roku za uradno obvestilo iz odstavka 3.

5.   Komisija po potrebi določi količine, za katere niso bili vloženi zahtevki in ki se avtomatično dodajo količini za naslednje kvotno podobdobje.

Člen 6

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice obvestijo Komisijo pred koncem prvega meseca vsakega kvotnega podobdobja o skupnih količinah v kilogramih, za katere so bila izdana dovoljenja v skladu s členom 11(1)(b) navedene uredbe.

2.   Države članice pred koncem četrtega meseca, ki sledi vsakemu letnemu kvotnemu obdobju, obvestijo Komisijo o količinah, izraženih v kilogramih, ki so bile za vsako zaporedno številko v zadevnem obdobju dejansko dane v prosti promet v skladu s to uredbo.

3.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 obvestijo države članice Komisijo o količinah, izraženih v kilogramih, na katere se nanašajo neizkoriščena ali le deloma izkoriščena uvozna dovoljenja, prvič takrat, ko se pošlje zahtevek za zadnje podobdobje, drugič pa pred koncem četrtega meseca, ki sledi vsakemu letnemu obdobju.

Člen 7

1.   Z odstopanjem od člena 23 Uredbe (ES) št. 1291/2000 veljajo uvozna dovoljenja 150 dni od prvega dneva podobdobja, za katero so bila izdana.

2.   Brez poseganja v člen 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 je prenos pravic, ki izhajajo iz dovoljenj, omejen na prevzemnike, ki izpolnjujejo pogoje upravičenosti iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 in člena 4(1) te uredbe.

Člen 8

Uvoženi proizvodi se sprostijo v prosti promet na podlagi predložitve dokazila o poreklu v skladu s členom 16 Protokola št. 3, priloženega k Sklepu Sveta št. 1/98 o pridružitvi med ES in Turčijo (6).

Člen 9

Uredba (ES) št. 1396/98 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo po korelacijski tabeli iz Priloge III.

Člen 10

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 113, 15.4.1998, str. 1.

(3)  UL L 187, 1.7.1998, str. 41. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1961/2006 (UL L 408, 30.12.2006, str. 1).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(5)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(6)  UL L 86, 20.3.1998, str. 1.


PRILOGA I

Številka skupine

Zaporedna številka

Oznaka KN

Carina v okviru tarifne kvote

(v EUR na tono)

Letna tarifna kvota

(v tonah neto teža)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


PRILOGA II

A.   Navedbe iz drugega pododstavka člena 4(3)(b):

v bolgarščini

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

v španščini

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

v češčini

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

v danščini

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

v nemščini

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

v estonščini

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

v grščini

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

v angleščini

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

v francoščini

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

v italijanščini

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

v latvijščini

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

v litovščini

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

v madžarščini

:

1383/2007/EK rendelet.

v malteščini

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

v nizozemščini

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

v poljščini

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

v portugalščini

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

v romunščini

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

v slovaščini

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

v slovenščini

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

v finščini

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

v švedščini

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Navedbe iz tretjega pododstavka člena 4(3)

v bolgarščini

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

v španščini

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

v češčini

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

v danščini

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

v nemščini

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

v estonščini

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

v grščini

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

v angleščini

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

v francoščini

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

v italijanščini

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

v latvijščini

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

v litovščini

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

v madžarščini

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

v malteščini

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

v nizozemščini

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

v poljščini

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

v portugalščini

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

v romunščini

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

v slovaščini

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

v slovenščini

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

v finščini

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

v švedščini

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


PRILOGA III

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 1396/98

Ta uredba

člen 1

člen 1

člen 2

člen 3

člen 3(1)(a)

člen 4(1)

člen 3(1)(b)

člen 4(2)

člen 3(1)(c)

člen 4(3)

člen 3(1)(d)

člen 4(3)

člen 3(1)(e)

člen 4(3)

člen 4(1), prvi pododstavek

člen 5(1)

člen 4(1), drugi pododstavek

člen 4(2)

člen 4(3)

člen 5(2)

člen 4(4), prvi pododstavek

člen 5(3)

člen 4(4), drugi pododstavek

člen 4(5)

člen 4(6)

člen 5(4)

člen 4(7)

člen 4(8), prvi pododstavek

člen 6(2)

člen 4(8), drugi pododstavek

člen 5, prvi pododstavek

člen 7(1)

člen 5, drugi pododstavek

člen 6

člen 7

člen 8

člen 8

člen 10

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga III

Priloga IV


27.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/40


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1384/2007

z dne 26. novembra 2007

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2398/96 o odprtju in upravljanju nekaterih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Izraela v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2398/96 z dne 12. decembra 1996 o odprtju tarifne kvote za meso puranov, ki izvira in prihaja iz Izraela, kakor je predvideno v Sporazumu o pridružitvi in Začasnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in državo Izrael (2), in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2003/917/ES z dne 22. decembra 2003 o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in državo Izrael o vzajemnih ukrepih za liberalizacijo in nadomestitvi Pridružitvenega sporazuma med ES in Izraelom (3), in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2497/96 z dne 18. decembra 1996 o določitvi postopkov za uporabo sistema v sektorju perutninskega mesa, kakor je predviden v Pridružitvenem sporazumu in Začasnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in državo Izrael (4), je bila večkrat bistveno spremenjena in potrebne so nove spremembe. Uredbo (ES) št. 2497/96 je zato treba razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(2)

Treba je zagotoviti upravljanje tarifnih kvot na podlagi uvoznih dovoljenj. Zato je treba določiti pravila za vlaganje zahtevkov in podatke, ki jih morajo vsebovati zahtevki in dovoljenja.

(3)

Uporabljata se Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (5) ter Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (6), razen če ta uredba ne določa drugače.

(4)

Zaradi zagotovitve rednega uvoza je treba kvotno obdobje od 1. januarja do 31. decembra razdeliti na več podobdobij. V vsakem primeru Uredba (ES) št. 1301/2006 omejuje trajanje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja tarifne kvote.

(5)

Zaradi nevarnosti špekulacij, ki obstaja znotraj zadevnega sistema pri perutninskem mesu, je treba določiti natančne pogoje za dostop gospodarskih subjektov do sistema tarifnih kvot.

(6)

Zaradi ustreznega upravljanja tarifnih kvot je treba določiti, da je varščina za uvozna dovoljenja 20 EUR na 100 kilogramov.

(7)

V interesu gospodarskih subjektov je treba določiti, da Komisija opredeli količine, za katere niso bili vloženi zahtevki; te je treba prenesti na naslednjo kvotno podobdobje v skladu s členom 7(4) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Tarifne kvote iz Priloge I se odprejo z Uredbo (ES) št. 2398/96 za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa z oznakami KN iz Priloge I.

Tarifne kvote se odpirajo letno za obdobje od 1. januarja do 31. decembra.

2.   Količina proizvodov, za katero veljajo kvote iz odstavka 1, stopnja znižanja carine, ki se uporablja zanje, ter zaporedne številke in številke ustreznih skupin so določene v Prilogi I.

Člen 2

Uporabljajo se določbe uredb (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006, razen če ta uredba ne določa drugače.

Člen 3

Količina, določena za letno kvotno obdobje za vsako zaporedno številko, se razdeli na štiri podobdobja, in sicer:

(a)

25 % od 1. januarja do 31. marca;

(b)

25 % od 1. aprila do 30. junija;

(c)

25 % od 1. julija do 30. septembra;

(d)

25 % od 1. oktobra do 31. decembra.

Člen 4

1.   V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 vlagatelj zahtevka za uvozno dovoljenje ob vložitvi prvega zahtevka za določeno kvotno obdobje predloži dokazilo, da je v vsakem od dveh obdobij iz navedenega člena 5 uvozil ali izvozil najmanj 50 ton proizvodov, ki jih zajema Uredba (EGS) št. 2777/75.

2.   Zahtevek za dovoljenje lahko vsebuje samo eno zaporedno številko iz Priloge I. Nanaša se lahko na več proizvodov iz različnih oznak KN. V takih primerih je treba vse oznake KN navesti v razdelku 16 zahtevka za dovoljenje in samega dovoljenja, njihova poimenovanja pa v razdelku 15.

Zahtevek za dovoljenje se mora nanašati na najmanj 10 ton in na največ 10 % količine, ki je na voljo za zadevno kvoto v zadevnem podobdobju.

3.   Dovoljenja zavezujejo k uvozu iz Izraela.

Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja vsebujejo:

(a)

v razdelku 8 državo porekla in navedbo „da“, označeno s križcem;

(b)

v razdelku 20 eno od navedb iz dela A Priloge II.

Razdelek 24 dovoljenja vsebuje eno od navedb iz dela B Priloge II.

Člen 5

1.   Zahtevek za dovoljenje se lahko vloži le prvih sedem dni v mesecu pred posameznim podobdobjem iz člena 3.

2.   Z zahtevkom za dovoljenje se položi tudi varščina 20 EUR na 100 kg.

3.   Države članice najpozneje peti dan po koncu obdobja za vložitev zahtevkov obvestijo Komisijo o skupnih količinah, zahtevanih za vsako posamezno skupino, izraženih v kilogramih.

4.   Dovoljenja se izdajo od sedmega delovnega dne naprej in najpozneje do enajstega delovnega dne po roku za uradno obvestilo iz odstavka 3.

5.   Komisija po potrebi določi količine, za katere niso bili vloženi zahtevki in ki se avtomatično dodajo količini za naslednje kvotno podobdobje.

Člen 6

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice obvestijo Komisijo pred koncem prvega meseca vsakega kvotnega podobdobja o skupnih količinah v kilogramih, za katere so bila izdana dovoljenja v skladu s členom 11(1)(b) navedene uredbe.

2.   Države članice pred koncem četrtega meseca, ki sledi vsakemu letnemu kvotnemu obdobju, obvestijo Komisijo o količinah, izraženih v kilogramih, ki so bile za vsako zaporedno številko v zadevnem obdobju dejansko dane v prosti promet v skladu s to uredbo.

3.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 obvestijo države članice Komisijo o količinah, izraženih v kilogramih, na katere se nanašajo neizkoriščena ali le deloma izkoriščena uvozna dovoljenja, prvič takrat, ko se pošlje zahtevek za zadnje podobdobje, drugič pa pred koncem četrtega meseca, ki sledi vsakemu letnemu obdobju.

Člen 7

1.   Z odstopanjem od člena 23 Uredbe (ES) št. 1291/2000 veljajo uvozna dovoljenja 150 dni od prvega dneva podobdobja, za katero so bila izdana.

2.   Brez poseganja v člen 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 je prenos pravic, ki izhajajo iz dovoljenj, omejen na prevzemnike, ki izpolnjujejo pogoje upravičenosti iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 in člena 4(1) te uredbe.

Člen 8

Uvoženi proizvodi se sprostijo v prosti promet na podlagi predložitve dokazila o poreklu v skladu s členom 16 Protokola št. 4, priloženega k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani.

Člen 9

Uredba (ES) št. 2497/96 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo po korelacijski tabeli iz Priloge III.

Člen 10

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 327, 18.12.1996, str. 7.

(3)  UL L 346, 31.12.2003, str. 65.

(4)  UL L 338, 28.12.1996, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1937/2006 (UL L 407, 30.12.2006, str. 143).

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(6)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).


PRILOGA I

Številka skupine

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje blaga (1)

Stopnja znižanja carine MFN v %

Letne količine

(v tonah)

IL 1

09.4092

0207 25

Purani, nerazrezani na kose, zamrznjeni

100

1 568

0207 27 10

Kosi purana, brez kosti, zamrznjeni

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Kosi purana, s kostmi, zamrznjeni

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Meso od rac in gosi, nerazrezane na kose, sveže ali ohlajeno

100

560

ex 0207 33

Meso od rac in gosi, nerazrezane na kose, zamrznjene

ex 0207 35

Drugo meso in užitni klavnični odpadki rac in gosi, sveže ali ohlajeno

ex 0207 36

Drugo meso in užitni klavnični odpadki rac in gosi, zamrznjeno


(1)  Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature velja, da ima besedilo poimenovanja blaga le okvirno vrednost, saj je uporaba preferencialnega režima v tej prilogi določena z oznako KN. Kadar so oznake ex KN navedene, je uporaba preferencialnih režimov določena na podlagi oznake KN in ustreznega poimenovanja skupaj.


PRILOGA II

A.   Navedbe iz drugega pododstavka člena 4(3)(b)

v bolgarščini

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

v španščini

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

v češčini

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

v danščini

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

v nemščini

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

v estonščini

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

v grščini

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

v angleščini

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

v francoščini

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

v italijanščini

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

v latvijščini

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

v litovščini

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

v madžarščini

:

1384/2007/EK rendelet.

v malteščini

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

v nizozemščini

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

v poljščini

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

v portugalščini

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

v romunščini

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

v slovaščini

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

v slovenščini

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

v finščini

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

v švedščini

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   Navedbe iz tretjega pododstavka člena 4(3)

v bolgarščini

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

v španščini

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

v češčini

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

v danščini

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

v nemščini

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

v estonščini

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

v grščini

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

v angleščini

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

v francoščini

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

v italijanščini

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

v latvijščini

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

v litovščini

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

v madžarščini

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

v malteščini

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

v nizozemščini

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

v poljščini

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

v portugalščini

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

v romunščini

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

v slovaščini

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

v slovenščini

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

v finščini

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

v švedščini

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


PRILOGA III

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 2497/96

Ta uredba

člen 1

člen 1

člen 2

člen 3

člen 3(1)(a)

člen 4(1)

člen 3(1)(b)

člen 4(2)

člen 3(1)(c)

člen 4(3)

člen 3(1)(d)

člen 4(3)

člen 3(1)(e)

člen 4(3)

člen 4(1), prvi pododstavek

člen 5(1)

člen 4(1), drugi pododstavek

člen 4(2)

člen 4(3)

člen 5(2)

člen 4(4), prvi pododstavek

člen 5(3)

člen 4(4), drugi pododstavek

člen 4(5)

člen 4(6)

člen 5(4)

člen 4(7)

člen 4(8), prvi pododstavek

člen 6(2)

člen 4(8), drugi pododstavek

člen 5, prvi pododstavek

člen 7(1)

člen 5, drugi pododstavek

člen 6

člen 7

člen 8

člen 8

člen 10

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga III

Priloga IV


27.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/47


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1385/2007

z dne 26. novembra 2007

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 z dne 29. marca 1994 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke (2) ter zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1431/94 z dne 22. junija 1994 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznih režimov v sektorju perutninskega mesa, določenih v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odpiranju in določitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso in nekatere druge kmetijske proizvode (3), je bila večkrat bistveno spremenjena in potrebne so nove spremembe. Uredbo (ES) št. 1431/94 je zato treba razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(2)

Treba je zagotoviti upravljanje tarifnih kvot na podlagi uvoznih dovoljenj. Zato je treba določiti pravila za vlaganje zahtevkov in podatke, ki jih morajo vsebovati zahtevki in dovoljenja.

(3)

Uporabljata se Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4) in Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (5), razen če ta uredba ne določa drugače.

(4)

Zaradi zagotovitve rednega uvoza je treba kvotno obdobje od 1. januarja do 31. decembra naslednjega leta razdeliti na več podobdobij. V vsakem primeru Uredba (ES) št. 1301/2006 omejuje trajanje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja tarifne kvote.

(5)

Zaradi nevarnosti špekulacij, ki obstaja znotraj zadevnega sistema pri perutninskem mesu, je treba določiti natančne pogoje za dostop gospodarskih subjektov do sistema tarifnih kvot.

(6)

Zaradi ustreznega upravljanja tarifnih kvot je treba določiti, da je varščina za uvozna dovoljenja 50 EUR na 100 kilogramov.

(7)

V interesu gospodarskih subjektov je treba predvideti, da Komisija opredeli količine, za katere niso bili vloženi zahtevki; te je treba prenesti na naslednjo kvotno podobdobje v skladu s členom 7(4) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Tarifne kvote iz Priloge I se odprejo v skladu z Uredbo (ES) št. 774/94 za uvoz proizvodov sektorja za perutninsko meso z oznakami KN iz Priloge I.

Tarifne kvote se odpirajo letno za obdobje od 1. januarja do 31. decembra.

2.   Količina proizvodov, za katero veljajo kvote iz odstavka 1, stopnja znižanja carine, ki se uporablja zanje, ter zaporedne številke in številke ustreznih skupin so določene v Prilogi I.

Člen 2

Uporabljajo se določbe uredb (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006, razen če ta uredba ne določa drugače.

Člen 3

Količina, določena za letno kvotno obdobje za vsako zaporedno številko, se razdeli na štiri podobdobja, in sicer:

(a)

25 % od 1. januarja do 31. marca;

(b)

25 % od 1. aprila do 30. junija;

(c)

25 % od 1. julija do 30. septembra;

(d)

25 % od 1. oktobra do 31. decembra.

Člen 4

1.   V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 vlagatelj zahtevka za uvozno dovoljenje ob vložitvi prvega zahtevka za določeno kvotno obdobje predloži dokazilo, da je v vsakem od dveh obdobij iz navedenega člena 5 uvozil ali izvozil najmanj 50 ton proizvodov, ki jih zajema Uredba (EGS) št. 2777/75.

2.   Zahtevek za dovoljenje lahko vsebuje samo eno zaporedno številko iz Priloge I k tej uredbi. Vsebuje lahko več proizvodov z različnimi oznakami KN. V takih primerih je treba vse oznake KN navesti v polju 16 zahtevka za dovoljenje in samega dovoljenja, njihova poimenovanja pa v polju 15.

Zahtevek za dovoljenje se mora nanašati na najmanj 10 ton in na največ 10 % količine, ki je na voljo za zadevno kvoto v zadevnem podobdobju.

3.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 lahko za skupine 3, 5 in 6 vsak vlagatelj vloži več zahtevkov za uvozna dovoljenja za proizvode z isto zaporedno številko, če ti proizvodi prihajajo iz več različnih držav. Zahtevki, od katerih se vsak nanaša na eno samo državo porekla, morajo biti predloženi hkrati pri pristojnem organu posamezne države članice. Zahtevki se glede največje količine iz odstavka 5 tega člena štejejo kot en zahtevek.

4.   Dovoljenja nalagajo obveznost uvoza iz navedene države razen za skupine 3, 5 in 6. Za skupine, ki jih zadeva ta obveznost, je v polju 8 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja država porekla označena in navedba „da“ označena s križcem.

5.   V polju 20 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja se vpiše ena od navedb iz dela A Priloge II.

Polje 24 dovoljenja vsebuje eno od navedb iz dela B Priloge II.

Dovoljenja za skupino 3 vsebujejo v polju 24 eno od navedb iz dela C Priloge II.

Dovoljenja za skupino 5 vsebujejo v polju 24 eno od navedb iz dela D Priloge II.

Člen 5

1.   Zahtevek za dovoljenje se lahko vloži le prvih sedem dni v mesecu pred posameznim podobdobjem iz člena 3.

2.   Zahtevek za dovoljenje mora spremljati dobavna pogodba z navedbo, da je zahtevani perutninski proizvod s poreklom in v zahtevani količini na voljo za dobavo med kvotnim obdobjem v Evropski uniji.

Prvi pododstavek se nanaša samo na proizvode iz skupine 1, 2 in 4.

3.   Z zahtevkom za dovoljenje se položi tudi varščina 50 EUR na 100 kg.

4.   Države članice najpozneje peti dan po koncu obdobja za vložitev zahtevkov obvestijo Komisijo o skupnih količinah v kilogramih, zahtevanih za vsako posamezno skupino.

5.   Dovoljenja se izdajo od sedmega delovnega dne naprej in najpozneje do enajstega delovnega dne po roku za uradno obvestilo iz odstavka 4.

6.   Komisija po potrebi določi količine, za katere niso bili vloženi zahtevki in ki se avtomatično dodajo količini za naslednje kvotno podobdobje.

Člen 6

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice obvestijo Komisijo pred koncem prvega meseca vsakega kvotnega podobdobja o skupnih količinah v kilogramih, za katere so bila izdana dovoljenja v skladu s členom 11(1)(b) navedene uredbe.

2.   Države članice pred koncem četrtega meseca, ki sledi vsakemu letnemu kvotnemu obdobju, obvestijo Komisijo o količinah v kilogramih, ki so bile za vsako zaporedno številko v zadevnem obdobju dejansko dane v prosti promet v skladu s to uredbo.

3.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice sporočijo Komisiji količine v kilogramih, na katere se nanašajo neuporabljena ali delno uporabljena uvozna dovoljenja, najprej ob vložitvi zahtevkov za zadnje podobdobje in nato še pred koncem četrtega meseca po vsakem letnem obdobju.

Člen 7

1.   Z odstopanjem od člena 23 Uredbe (ES) št. 1291/2000 veljajo uvozna dovoljenja 150 dni od prvega dneva podobdobja, za katero so bila izdana.

2.   Brez poseganja v člen 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 je prenos pravic, ki izhajajo iz dovoljenj, omejen na prevzemnike, ki izpolnjujejo pogoje upravičenosti iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 in člena 4(1) te uredbe.

Člen 8

Uredba (ES) št. 1431/94 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo po korelacijski tabeli iz Priloge III.

Člen 9

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 91, 8.4.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2198/95 (UL L 221, 19.9.1995, str. 3).

(3)  UL L 156, 23.6.1994, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 249/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 16).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(5)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).


PRILOGA I

Piščančje meso

Država

Številka skupine

Zaporedna številka

Oznaka KN

Stopnja znižanja carine

%

Letne količine

(v tonah)

Brazilija

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Tajska

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Drugo

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Puranje meso

Država

Številka skupine

Zaporedna številka

Oznaka KN

Stopnja znižanja carine

%

Letne količine

(v tonah)

Brazilija

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Drugo

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


PRILOGA II

A.   Navedbe iz prvega pododstavka člena 4(5):

v bolgarščini

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

v španščini

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

v češčini

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

v danščini

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

v nemščini

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

v estonščini

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

v grščini

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

v angleščini

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

v francoščini

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

v italijanščini

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

v latvijščini

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

v litovščini

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

v madžarščini

:

1385/2007/EK rendelet.

v malteščini

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

v nizozemščini

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

v poljščini

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

v portugalščini

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

v romunščini

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

v slovaščini

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

v slovenščini

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

v finščini

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

v švedščini

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   Navedbe iz drugega pododstavka člena 4(5):

v bolgarščini

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

v španščini

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

v češčini

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

v danščini

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

v nemščini

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

v estonščini

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

v grščini

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

v angleščini

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

v francoščini

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

v italijanščini

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

v latvijščini

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

v litovščini

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

v madžarščini

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

v malteščini

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

v nizozemščini

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

v poljščini

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

v portugalščini

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

v romunščini

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

v slovaščini

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

v slovenščini

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

v finščini

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

v švedščini

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   Navedbe iz tretjega pododstavka člena 4(5)

v bolgarščini

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

v španščini

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

v češčini

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

v danščini

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

v nemščini

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

v estonščini

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

v grščini

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

v angleščini

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

v francoščini

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

v italijanščini

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

v latvijščini

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

v litovščini

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

v madžarščini

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

v malteščini

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

v nizozemščini

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

v poljščini

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

v portugalščini

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

v romunščini

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

v slovaščini

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

v slovenščini

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

v finščini

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

v švedščini

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   Navedbe iz četrtega pododstavka člena 4(5):

v bolgarščini

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

v španščini

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

v češčini

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

v danščini

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

v nemščini

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

v estonščini

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

v grščini

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

v angleščini

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

v francoščini

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

v italijanščini

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

v latvijščini

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

v litovščini

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

v madžarščini

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

v malteščini

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

v nizozemščini

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

v poljščini

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

v portugalščini

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

v romunščini

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

v slovaščini

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

v slovenščini

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

v finščini

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

v švedščini

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


PRILOGA III

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 1431/94

Ta uredba

člen 1

člen 1

člen 2

člen 3

člen 3

člen 3(1)(a)

člen 4(1)

člen 3(1)(b)

člen 4(2)

člen 3(1)(c)

člen 4(4)

člen 3(1)(d)

člen 4(5), prvi pododstavek

člen 3(1)(e)

člen 4(5), drugi pododstavek

člen 3(1)(f)

člen 4(5), tretji pododstavek

člen 3(1)(g)

člen 4(5), pododstavek 4

člen 4(1), prvi pododstavek

člen 5(1)

člen 4(1)(a)

člen 5(2)

člen 4(2), prvi in drugi pododstavek

člen 4(2), tretji pododstavek

člen 4(3)

člen 4(3)

člen 5(4)

člen 4(4)

člen 4(5)

člen 5(5)

člen 4(6)

člen 4(7)

člen 6(2)

člen 5, prvi pododstavek

člen 7(1)

člen 5, drugi pododstavek

člen 6

člen 5(3)

člen 7

člen 8

člen 9

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga III

Priloga IV