ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 294

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
13. november 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1320/2007 z dne 12. novembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1321/2007 z dne 12. novembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za vključitev informacij o dogodkih v civilnem letalstvu, izmenjanih v skladu z Direktivo 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta, v centralno podatkovno bazo ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1322/2007 z dne 12. novembra 2007 o izvajanju Uredbe (ES) št. 458/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS) v zvezi z ustreznimi formati za pošiljanje, rezultati, ki jih je treba poslati, in merili za merjenje kakovosti za osnovni sistem ESSPROS in modul o pokojninskih upravičencih

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1323/2007 z dne 12. novembra 2007 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora v zvezi s firokoksibom ( 1 )

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1324/2007 z dne 12. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1325/2007 z dne 12. novembra 2007 o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v conah ICES V b in VI b ter vodah ES cone VI a N s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

17

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1326/2007 z dne 12. novembra 2007 o prepovedi ribolova na trsko v conah ICES I in II b s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

19

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Evropski parlament in Svet

 

 

2007/726/ES

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji z uporabo točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

21

 

 

Svet

 

 

2007/727/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 8. novembra 2007 o odobritvi Republiki Sloveniji, da v interesu Evropske skupnosti ratificira Protokol z dne 12. februarja 2004 o spremembah Pariške konvencije z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije

23

 

 

2007/728/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 8. novembra 2007 o imenovanju španskega nadomestnega člana Odbora regij

25

 

 

Komisija

 

 

2007/729/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 7. novembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 64/432/EGS, 90/539/EGS, 92/35/EGS, 92/119/EGS, 93/53/EGS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES in odločb 2001/618/ES ter 2004/233/ES glede seznamov nacionalnih referenčnih laboratorijev in državnih inštitutov (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5311)  ( 1 )

26

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1303/2007 z dne 5. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju (UL L 290, 8.11.2007)

36

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1320/2007

z dne 12. novembra 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. novembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. novembra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 12. novembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

69,9

MK

18,4

TR

88,6

ZZ

59,0

0707 00 05

JO

196,3

MA

237,9

TR

104,5

ZZ

179,6

0709 90 70

MA

74,2

TR

96,7

ZZ

85,5

0805 20 10

MA

93,3

ZZ

93,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

69,1

TR

81,8

UY

94,2

ZZ

81,7

0805 50 10

AR

63,6

TR

93,5

ZA

62,8

ZZ

73,3

0806 10 10

BR

233,7

TR

129,8

US

291,2

ZZ

218,2

0808 10 80

AR

80,9

CA

111,1

CL

33,5

MK

29,7

US

99,3

ZA

89,0

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

49,4

CN

51,9

TR

129,4

ZZ

76,9


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1321/2007

z dne 12. novembra 2007

o določitvi izvedbenih pravil za vključitev informacij o dogodkih v civilnem letalstvu, izmenjanih v skladu z Direktivo 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta, v centralno podatkovno bazo

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2003 o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (1) in zlasti člena 6(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/42/ES zahteva vzpostavitev nacionalnih sistemov poročanja o dogodkih, katerih namen je zagotoviti poročanje, zbiranje, vrednotenje, obdelavo in shranjevanje ustreznih informacij v nacionalnih podatkovnih bazah.

(2)

Države članice morajo sodelovati pri izmenjavi informacij v zvezi z varnostjo, Komisija pa mora olajšati izmenjavo takih informacij, katere edini namen je preprečevati nesreče in incidente v letalstvu in ne pripisovati krivde in odgovornosti ali primerjati varnostne zmogljivosti.

(3)

Pri prenosu informacij je treba čim bolje uporabiti moderno tehnologijo in pri tem istočasno zagotoviti zaščito celotne podatkovne baze.

(4)

Najučinkovitejši način, kako zagotoviti izmenjavo velike količine informacij med vsemi državami članicami, je vzpostavitev centralne baze, ki črpa podatke iz nacionalnih podatkovnih baz in ki je dostopna državam članicam.

(5)

Da se upoštevajo posebnosti vsakega nacionalnega mehanizma, vzpostavljenega v skladu s členom 5(1) Direktive 2003/42/ES, je treba podrobnosti o posodobitvi informacij, ki so jih predložile države članice, določiti v tehničnem protokolu, o katerem se dogovorita Komisija in vsaka država članica.

(6)

Da se omogoči izvajanje postopkov za zagotavljanje kakovosti in da se izogne podvajanju dogodkov, o katerih poročajo države članice, se vse informacije, shranjene v nacionalni podatkovni bazi, shranijo tudi v centralni podatkovni bazi.

(7)

Z namenom pravilne uporabe člena 7(1) Direktive 2003/42/ES je treba pravico do dostopa do izmenjanih informacij zagotoviti vsakemu subjektu, zadolženemu za urejanje varnosti civilnega letalstva ali preiskovanje nesreč in incidentov v civilnem letalstvu v Skupnosti.

(8)

V skladu s členom 5(3) Direktive 2003/42/ES je treba informacije, ki izhajajo iz nesreč in resnih incidentov, za katere je bila opravljena preiskava v skladu z Direktivo Sveta 94/56/ES (2), shraniti tudi v podatkovne baze. Vendar se lahko med izvajanjem preiskave v podatkovne baze vnese samo osnovne dejanske informacije, popolne informacije o teh nesrečah in resnih incidentih pa se vnesejo po koncu preiskave.

(9)

Komisija mora dve leti po začetku veljavnosti te uredbe ponovno proučiti, ali so izmenjane informacije pomembne za varnost letalstva.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost v zračnem prometu, ustanovljenega na podlagi člena 12 Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa ukrepe za vključevanje ustreznih informacij v zvezi z varnostjo, izmenjanih med državami članicami v skladu s členom 6(1) Direktive 2003/42/ES, v centralno podatkovno bazo.

Člen 2

Centralna podatkovna baza

1.   Komisija vzpostavi in upravlja centralno podatkovno bazo, v katero shranjuje vse informacije, ki jih prejme od držav članic v skladu s členom 6(1) Direktive 2003/42/ES.

2.   Vsaka država članica se s Komisijo dogovori o tehničnih protokolih za posodabljanje centralne podatkovne baze s prenosom vseh ustreznih informacij v zvezi z varnostjo, zbranih v nacionalnih podatkovnih bazah v skladu s členom 5(2) in (3) Direktive 2003/42/ES. Tako se zagotovi, da se vse ustrezne informacije v zvezi z varnostjo, zbrane v nacionalnih podatkovnih bazah, vključijo v centralno podatkovno bazo.

3.   V skladu s členom 7(1) Direktive 2003/42/ES ima vsak subjekt, zadolžen za urejanje varnosti civilnega letalstva ali preiskovanje nesreč in incidentov v civilnem letalstvu v Skupnosti, spletni dostop do vseh informacij v centralni podatkovni bazi, razen informacij, ki neposredno opredeljujejo operatorja ali zrakoplov, na katerega se nanaša poročilo o dogodku.

4.   Informacije, ki lahko ostanejo zaupne, so ime, oznaka, pozivni znak ali številka leta operatorja in registrska oznaka ali serijska/tovarniška številka zrakoplova.

V primerih, ko so take informacije potrebne za analizo varnosti, se pri državi članici, ki je predložila informacije, zaprosi za dovoljenje.

Člen 3

Podatki o inšpekcijskih pregledih

Osnovne dejanske informacije o nesrečah in resnih incidentih se prenesejo v centralno podatkovno bazo med izvajanjem preiskave. Po koncu preiskave se dodajo vse informacije in povzetek končnega poročila o preiskavi v angleškem jeziku, če je ta na voljo.

Člen 4

Ponovni pregled

Komisija dve leti po začetku veljavnosti te uredbe ponovno pregleda, ali so shranjene in izmenjane informacije pomembne za varnost letalstva.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. novembra 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 167, 4.7.2003, str. 23.

(2)  UL L 319, 12.12.1994, str. 14.

(3)  UL L 373, 31.12.1991, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1900/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 377, 27.12.2006, str. 176).


13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1322/2007

z dne 12. novembra 2007

o izvajanju Uredbe (ES) št. 458/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS) v zvezi z ustreznimi formati za pošiljanje, rezultati, ki jih je treba poslati, in merili za merjenje kakovosti za osnovni sistem ESSPROS in modul o pokojninskih upravičencih

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 458/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS) (1) ter zlasti člena 7(1) in 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 458/2007 je vzpostavila metodološki okvir za urejanje statističnih podatkov na primerljivi osnovi v korist Skupnosti in časovni okvir za pošiljanje in diseminacijo statističnih podatkov, urejenih v skladu z ESSPROS.

(2)

V skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 458/2007 je treba sprejeti izvedbene ukrepe v zvezi s formati za pošiljanje podatkov, rezultati, ki jih je treba poslati, in merili za merjenje kakovosti za osnovni sistem ESSPROS in modul o pokojninskih upravičencih.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbeni ukrepi, ki jih zahteva člen 7(2) Uredbe (ES) št. 458/2007, glede osnovnega sistema ESSPROS (za kvantitativne podatke in kvalitativne informacije po programih in podrobnih prejemkih) ter glede modula o pokojninskih upravičencih so določeni v prilogah I in II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. novembra 2007

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 113, 30.4.2007, str. 3.


PRILOGA I

USTREZNI FORMATI ZA POŠILJANJE IN REZULTATI, KI JIH JE TREBA POSLATI

1.   USTREZNI FORMATI ZA POŠILJANJE IN REZULTATI, KI JIH JE TREBA POSLATI, ZA OSNOVNI SISTEM ESSPROS

1.1   Seznam programov

Zagotoviti je treba naslednje informacije in pri tem uporabiti standardno razpredelnico:

(1)

serijska številka za identifikacijo posameznega programa;

(2)

ime posameznega programa;

(3)

kratica imena (neobvezno);

(4)

klasifikacija programov na podlagi petih meril iz Priročnika ESSPROS, ki ga je pripravila Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami.

1.2   Kvantitativni podatki

Vprašalnik ESSPROS o kvantitativnih podatkih zajema prihodke, izdatke in podrobne prejemke.

1.2.1   Organizacija podatkov

Podatki se morajo nanašati na eno od koledarskih let, za katero je treba poslati informacije [v skladu s Prilogo 1 Uredbe (ES) št. 458/2007 o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS)].

Standardna razpredelnica za letne podatke je sestavljena na naslednji način:

vrstice ustrezajo podrobni klasifikaciji prihodkov, izdatkov in prejemkov,

stolpci ustrezajo programom, ki so navedeni v razpredelnici „seznam programov“ (en stolpec na program in en stolpec za skupni seštevek vseh programov),

za nov program se v razpredelnici doda nov stolpec.

1.2.2   Podatki, ki jih je treba poslati

Podatke v nacionalni valuti je treba zagotoviti za vsako leto na ravni osnovnih postavk; najbolj podrobne podatke je treba zagotoviti za vsak program posebej (seštevki se izračunajo avtomatično po formuli).

1.2.3   Referenčni priročnik

Podrobna klasifikacija za uporabo pri zagotavljanju podatkov je navedena v Prilogi 1 k Priročniku ESSPROS, ki ga je pripravila Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami.

1.3   Kvalitativne informacije po programih in podrobnih prejemkih

Vprašalnik ESSPROS za kvalitativne informacije zajema področja iz Priloge 2 k Priročniku ESSPROS, ki ga je pripravila Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami.

1.3.1   Organizacija podatkov

Podatki se morajo nanašati na eno od koledarskih let, za katero je treba poslati informacije [v skladu s Prilogo 1 Uredbe (ES) št. 458/2007 o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS)].

Informacije sestavljajo:

informacije o vseh programih, ki se izvajajo v državi,

posebne informacije za vsak program posebej.

1.3.2   Informacije, ki jih je treba poslati

Države članice morajo zagotoviti ali posodobiti kvalitativne informacije o vsakem programu in vsakem podrobnem prejemku.

1.3.3   Referenčni priročnik

Podrobne informacije, ki jih je treba poslati, so navedene v Prilogi 2 k Priročniku ESSPROS, ki ga je pripravila Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami.

2.   USTREZNI FORMATI ZA POŠILJANJE IN REZULTATI, KI JIH JE TREBA POSLATI, ZA MODUL O POKOJNINSKIH UPRAVIČENCIH

Vprašalnik ESSPROS o pokojninskih upravičencih je standardna razpredelnica.

2.1   Organizacija podatkov

Podatki se morajo nanašati na eno od koledarskih let, za katero je treba poslati informacije [v skladu s Prilogo 1 Uredbe (ES) št. 458/2007 o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS)].

Standardna razpredelnica za letne podatke je sestavljena na naslednji način:

vrstice ustrezajo kategorijam pokojninskih upravičencev na podlagi klasifikacije iz Priloge 3 k Priročniku ESSPROS, ki ga je pripravila Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami,

stolpci ustrezajo programom, pri katerih je vsaj ena kategorija upravičencev.

2.2   Podatki, ki jih je treba poslati

Podatke o upravičencih je treba zagotoviti za vsako leto.

Vprašalnik

Vprašalnik je razpredelnica, ki se izpolni samo za tiste prejemke, za katere v zadevni državi obstajajo izdatki. Če se uvede nov program, se lahko doda, pri tem pa se ohrani isti format. Obrazec za zbiranje podatkov je razdeljen po državah in/ali letih.

Referenčni datum

Zbirka obstoječih podatkov za leto N ustreza številu upravičencev na koncu koledarskega leta.

Podatki o spolu

Podatki o upravičencih morajo biti razdeljeni po spolu. Ti podatki so obvezni samo za skupni seštevek na ravni vseh programov.


PRILOGA II

MERILA ZA MERJENJE KAKOVOSTI

1.   MERILA ZA MERJENJE KAKOVOSTI ZA OSNOVNI SISTEM ESSPROS

1.1   Natančnost in zanesljivost

1.1.1   Za kvantitativne podatke

1.1.1.1   Zajetje virov podatkov

Države članice morajo zagotoviti informacije o naslednjem:

vrste uporabljenih virov: registri in drugi administrativni viri, statistične raziskave, ocene, ipd.,

poročila o problemih (vključno z zamudami), zaradi katerih so bili podatki ocenjeni,

programi, ki so bili zajeti z različnimi vrstami virov,

kjer je primerno, zadevni prejemki po različnih vrstah virov (če se uporabljajo navzkrižni viri, npr. raziskave o stroških dela).

1.1.1.2   Metodologije in predpostavke, uporabljene pri ocenah

Države članice morajo zagotoviti informacije o naslednjem:

ocene za programe, o katerih ni na voljo nobenih podatkov;

ocene za manjkajoče prihodke, izdatke in podrobne prejemke:

(a)

če podatki manjkajo v celoti;

(b)

če manjka razdelitev za en prejemek ali skupino prejemkov (npr. razdelitev enega prejemka v prejemek, ki je vezan na osebni prejemek, in prejemek, ki ni vezan na osebni prejemek, ali razdelitev denarne dajatve, značilne za eno funkcijo, v različne podrobne prejemke).

1.1.1.3   Revizija statističnih podatkov

Države članice morajo zagotoviti informacije o naslednjem:

spremembe v uporabljenih virih podatkov,

spremembe v metodah, uporabljenih za oceno podatkov,

revizije podatkov zaradi konceptualnih prilagoditev (npr. prilagoditve nacionalnih računov),

revizije podatkov zaradi razpoložljivosti končnih statistik,

revizije podatkov zaradi ukrepov pregleda kakovosti.

1.1.2   Za kvalitativne informacije

Se ne uporablja.

1.2   Primerljivost

1.2.1   Za kvantitativne podatke

Geografska primerljivost

Da lahko Eurostat oceni primerljivost med državami, morajo države članice zagotoviti informacije o naslednjem:

stopnja zajetja v smislu programov,

stopnja zajetja v smislu prihodkov, izdatkov in podrobnih prejemkov,

primeri neuporabe metodologije ESSPROS v obliki celovitega seznama.

1.2.2   Za kvalitativne informacije

Se ne uporablja.

2.   MERILA ZA MERJENJE KAKOVOSTI ZA MODUL O POKOJNINSKIH UPRAVIČENCIH

2.1   Natančnost in zanesljivost

2.1.1   Zajetje virov podatkov

Države članice morajo zagotoviti informacije o naslednjem:

vrste uporabljenih virov: registri in drugi administrativni viri, statistične raziskave, ocene ipd.,

poročila o problemih (vključno z zamudami), zaradi katerih so bili podatki ocenjeni,

programi, ki so bili zajeti z različnimi vrstami virov.

2.1.2   Metodologije in predpostavke, uporabljene pri obravnavanju dvojnega štetja in pri ocenah

Države članice morajo zagotoviti informacije o naslednjem:

ocene za programe, o katerih ni na voljo nobenih podatkov,

obravnavanje dvojnega štetja:

(a)

za kategorijo pokojnine znotraj posameznega programa;

(b)

med programi (kategorija pokojnine za vse programe);

(c)

med kategorijami pokojnin, ki so vezane in ki niso vezane na osebni prejemek;

(d)

med združenimi kategorijami.

2.1.3   Revizija statističnih podatkov

Države članice morajo zagotoviti informacije o naslednjem:

spremembe v uporabljenih virih podatkov,

spremembe v metodah, uporabljenih za oceno podatkov,

revizije podatkov zaradi razpoložljivosti končnih statistik,

revizije podatkov zaradi ukrepov pregleda kakovosti.

2.2   Primerljivost

Geografska primerljivost

Da lahko Eurostat oceni primerljivost med državami, morajo države članice zagotoviti informacije o naslednjem:

stopnja zajetja v smislu programov,

stopnja zajetja v smislu upravičencev,

primeri neuporabe metodologije ESSPROS v obliki celovitega seznama.

3.   ČASOVNI NAČRT ZA PRIPRAVO POROČIL O KAKOVOSTI

3.1   Za osnovni sistem

Poročila o kakovosti za osnovni sistem so letna. Poročilo za leto N je treba poslati Eurostatu do konca septembra leta N+2. Na podlagi tega bo Eurostat do konca decembra leta N+2 pripravil in poslal konsolidirano različico teh poročil.

3.2   Za modul o pokojninskih upravičencih

Poročila o kakovosti za modul o pokojninskih upravičencih so letna. Poročilo za leto N je treba poslati Eurostatu do konca avgusta leta N+2. Na podlagi tega bo Eurostat do konca novembra leta N+2 pripravil in poslal konsolidirano različico teh poročil.


13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1323/2007

z dne 12. novembra 2007

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora v zvezi s firokoksibom

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (1) ter zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za zdravila, ki ga je oblikoval Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vse farmakološko aktivne snovi, ki se v Skupnosti uporabljajo v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih živalim za proizvodnjo živil, je treba oceniti v skladu z Uredbo (EGS) št. 2377/90.

(2)

Snov firokoksib je vključena v Prilogo III k Uredbi (EGS) št. 2377/90 za mišičevje, maščevje, jetra in ledvice kopitarjev. Te začasne najvišje mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu „MRL“) so prenehale veljati 1. julija 2007. Po predložitvi in ocenitvi dodatnih podatkov je Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo (v nadaljnjem besedilu „Odbor“) priporočil, da je treba MRL za firokoksib dokončno določiti in nato vključiti v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 za mišičevje, maščevje, jetra in ledvice kopitarjev.

(3)

Priporočilo Odbora temelji na začasni oceni snovi in njenih ostankov, ki se lahko zaužijejo dnevno skozi vse življenje brez občutnega zdravstvenega tveganja za izpostavljene posameznike (v nadaljnjem besedilu „ADI“). Določeni začasni sprejemljivi dnevni vnos (ADI) je bil izračunan z uporabo metode, ki je drugačna od običajnega pristopa za določevanje ADI v veterinarski medicini. Vendar pa je bil za izravnavo te uporabe uveden višji varnostni dejavnik za zagotovitev, da ni razloga za domnevo, da so ostanki firokoksiba na predlagani ravni uporabe nevarni za zdravje potrošnika.

(4)

Zato se predlaga, da se firokoksib ustrezno vključi v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90.

(5)

Državam članicam je treba pred začetkom veljavnosti te uredbe omogočiti ustrezno obdobje, v katerem lahko izvedejo morebitne potrebne prilagoditve dovoljenj za dajanje v promet zadevnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki so bila odobrena v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (2), da se upoštevajo določbe te uredbe.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 12. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. novembra 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1064/2007 (UL L 243, 18.9.2007, str. 3).

(2)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/28/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 58).


PRILOGA

Naslednja snov se vnese v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 (Seznam farmakološko aktivnih snovi, za katere so določene najvišje mejne vrednosti ostankov)

4.   Antiinflamatorna sredstva

4.1.   Nesteroidna antiinflamatorna sredstva

4.1.7.   Sulfonirani fenil laktoni

Farmakološko aktivna/e snov/i

Ostanek označevalca

Živalske vrste

MRL

Ciljna tkiva

Firokoksib

Firokoksib

Kopitarji

10 μg/kg

Mišičevje

15 μg/kg

Maščevje

60 μg/kg

Jetra

10 μg/kg

Ledvice“


13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1324/2007

z dne 12. novembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti člena 26(3) in člena 29(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 14(1) Uredbe Komisije (ES) št. 2535/2001 (2) se vloge za uvozna dovoljenja za kvote, ki se upravljajo v skladu z določbami poglavja I naslova 2 navedene uredbe, lahko vložijo le v prvih 10 dnevih vsakega šestmesečnega obdobja. Med obdobjem za vložitev vloge se ne sme izvajati nobenega uvoza, dokler Komisija ne določi obsega, v katerem se lahko izdajo dovoljenja v skladu s členom 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (3). Da bi omogočili izvajanje uvoza od začetka kvotnega podobdobja, je primerno pospešiti obdobja zahtevkov in prilagoditi zadevne določbe, vključno s tistimi o sporočanju odobrenih uvoznikov.

(2)

Uredbo (ES) št. 2535/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2535/2001 se spremeni:

1.

V členu 9 se „1. junij“ nadomesti s „1. maj“;

2.

V členu 10 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Do 20. maja vsako leto države članice v skladu z odstavkom 3 spodaj pošljejo svoje sezname odobrenih uvoznikov Komisiji, ki jih posreduje pristojnim organom drugih držav članic.

Le uvoznikom s tega seznama je dovoljeno, da v skladu s členi 11 do 14 od 1. junija zaprosijo za dovoljenja za uvoz v obdobju od 1. julija do naslednjega 30. junija.“;

3.

V členu 14 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Vloge za dovoljenja se lahko vložijo izključno:

(a)

od 20. do 30. novembra, za vsak uvoz v obdobju od 1. januarja do naslednjega 30. junija;

(b)

od 1. do 10. junija, za vsak uvoz v obdobju od 1. julija do naslednjega 31. decembra“;

4.

V členu 16 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Z odstopanjem od člena 23 Uredbe (ES) št. 1291/2000 uvozna dovoljenja veljajo samo za podobdobje, za katero so bila izdana. V uvoznem dovoljenju je v polju 24 naveden eden od vnosov iz Priloge XX.“;

5.

Priloga k tej uredbi se vstavi kot Priloga XX.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. novembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1152/2007 (UL L 258, 4.10.2007, str. 3).

(2)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 980/2007 (UL L 217, 22.8.2007, str. 18).

(3)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).


PRILOGA

„PRILOGA XX

Vnosi iz člena 16(3)

:

v bolgarščini

:

валидно от [дата на първия ден от подпериода] до [дата на последния ден от подпериода]

:

v španščini

:

válido desde el [fecha del primer día del subperíodo] hasta el [fecha del último día del subperíodo]

:

v češčini

:

platné od [první den podobdobí] do [poslední den podobdobí]

:

v danščini

:

gyldig fra [datoen for den første dag i delperioden] til [datoen for den sidste dag i delperioden]

:

v nemščini

:

gültig vom [Datum des ersten Tages des Teilzeitraums] bis [Datum des letzten Tages des Teilzeitraums]

:

v estonščini

:

kehtiv alates [alaperioodi alguskuupäev] kuni [alaperioodi lõpukuupäev]

:

v grščini

:

ισχύει από [ημερομηνία της πρώτης ημέρας της υποπεριόδου] έως [ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της υποπεριόδου]

:

v angleščini

:

valid from [date of the first day of the subperiod] to [date of the last day of the subperiod]

:

v francoščini

:

valable du [date du premier jour de la sous-période] au [date du dernier jour de la sous-période]

:

v italijanščini

:

valido dal [data del primo giorno del sottoperiodo] al [data dell’ultimo giorno del sottoperiodo]

:

v latvijščini

:

spēkā no [apakšperioda pirmās dienas datums] līdz [apakšperioda pēdējās dienas datums]

:

v litovščini

:

galioja nuo [pirmoji laikotarpio diena] iki [paskutinė laikotarpio diena]

:

v madžarščini

:

érvényes [az alidőszak első napja]-tól/től [az alidőszak utolsó napja]-ig

:

v malteščini

:

Validu mid-[data ta’ l-ewwel jum tas-subperjodu] sad-[data ta’ l-aħħar jum tas-subperjodu]

:

v nizozemščini

:

geldig van [begindatum van de deelperiode] tot en met [einddatum van de deelperiode]

:

v poljščini

:

ważne od [data – pierwszy dzień podokresu] do [data – ostatni dzień podokresu]

:

v portugalščini

:

eficaz de [data do primeiro dia do subperíodo] até [data do último dia do subperíodo]

:

v romunščini

:

valabilă de la [data primei zile a subperioadei] până la [data ultimei zile a subperioadei]

:

v slovaščini

:

platná od [dátum prvého dňa čiastkového obdobia] do [dátum posledného dňa čiastkového obdobia]

:

v slovenščini

:

velja od [datum prvega dne podobdobja] do [datum zadnjega dne podobdobja]

:

v finščini

:

voimassa [osajakson ensimmäinen päivä]–[osajakson viimeinen päivä]

:

v švedščini

:

gäller från och med [delperiodens första dag] till och med [delperiodens sista dag]“


13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1325/2007

z dne 12. novembra 2007

o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v conah ICES V b in VI b ter vodah ES cone VI a N s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2007.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2007.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2007 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge, ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Po tem datumu je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. novembra 2007

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9). Popravljena različica v UL L 36, 8.2.2007, str. 6.

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 898/2007 (UL L 196, 28.7.2007, str. 22).


PRILOGA

Št.

68

Država članica

Francija

Stalež

HER/5B6ANB

Vrsta

Atlantski sled (Clupea harengus)

Cona

V b in VI b ter cona ES VI a N

Datum

14.10.2007


13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1326/2007

z dne 12. novembra 2007

o prepovedi ribolova na trsko v conah ICES I in II b s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2007.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2007.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2007 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge, ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Po tem datumu je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. novembra 2007

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9). Popravljena različica v UL L 36, 8.2.2007, str. 6.

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 898/2007 (UL L 196, 28.7.2007, str. 22).


PRILOGA

Št.

69

Država članica

Francija

Stalež

COD/1/2B.

Vrsta

Trska (Gadus morhua)

Cona

I in II b

Datum

14.10.2007


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Evropski parlament in Svet

13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/21


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. oktobra 2007

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji z uporabo točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2007/726/ES)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti točke 28 Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o oblikovanju Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker

(1)

je Evropska unija oblikovala Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji („sklad“) za dodatno pomoč presežnim delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, in za pomoč njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

(2)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sklada do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR,

(3)

Uredba (ES) št. 1927/2006 vsebuje določbe, v skladu s katerimi se sklad lahko uporabi,

(4)

je Francija predložila prošnjo za uporabo sklada v zvezi z dvema primeroma presežnih delavcev v avtomobilskem sektorju: Peugeot SA in Renault SA –

SKLENILA:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2007 se uporabijo sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v višini 3 816 280 EUR.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 23. oktobra 2007

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

M. LOBO ANTUNES


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


Svet

13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/23


ODLOČBA SVETA

z dne 8. novembra 2007

o odobritvi Republiki Sloveniji, da v interesu Evropske skupnosti ratificira Protokol z dne 12. februarja 2004 o spremembah Pariške konvencije z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije

(2007/727/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 61(c) in 67 v povezavi s prvim pododstavkom člena 300(2) in drugim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol z dne 12. februarja 2004 (v nadaljnjem besedilu „Protokol“) o spremembi Konvencije z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije, kakor je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in Protokolom z dne 16. novembra 1982 (v nadaljnjem besedilu „Pariška konvencija“), vsebuje določbe, ki vplivajo na določbe iz Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (1). To področje je pod izključno pristojnostjo Skupnosti.

(2)

Z Odločbo 2003/882/ES (2) je Svet pooblastil države članice pogodbenice Pariške konvencije za podpis navedenega Protokola v interesu Skupnosti.

(3)

Z Odločbo 2004/294/ES (3) je Svet istim državam članicam odobril, da v interesu Skupnosti Protokol ratificirajo ali k njemu pristopijo. V skladu s členom 2 navedene odločbe, države članice sprejmejo potrebne ukrepe za sočasno deponiranje listin o ratifikaciji Protokola ali pristopu k njemu, če je le mogoče pred 31. decembrom 2006.

(4)

Odločba 2004/294/ES se je nanašala na tiste države članice, ki so bile članice Skupnosti na dan 8. marca 2004, razen Avstrije, Danske, Irske in Luksemburga, kot izhaja iz združene uporabe člena 1(3) in člena 4 omenjene odločbe.

(5)

Republika Slovenija je pogodbenica Pariške konvencije in je 12. februarja 2004 v svojem imenu podpisala Protokol. Ker je bila Odločba 2004/294/ES naslovljena le na nekatere države članice, se Republike Slovenije po njenem pristopu k Evropski uniji dne 1. maja 2004 ni moglo obravnavati kot naslovnice na podlagi člena 53 Akta o pristopu iz leta 2003.

(6)

Za Združeno kraljestvo in Irsko je Uredba (ES) št. 44/2001 zavezujoča in zato sodelujeta pri sprejetju te odločbe.

(7)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te odločbe, ki zanjo ni zavezujoča in se tam ne uporablja.

(8)

Ratifikacija Protokola s strani Republike Slovenije ne vpliva na položaj držav članic Skupnosti, ki niso pogodbenice Pariške konvencije –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Brez poseganja v pristojnosti Skupnosti, Republika Slovenija v interesu Skupnosti ratificira Protokol o spremembah Pariške konvencije.

Ta ratifikacija ne vpliva na položaj tistih držav članic Skupnosti, ki niso pogodbenice Pariške konvencije.

Člen 2

Republika Slovenija sprejme potrebne ukrepe za deponiranje listin o ratifikaciji Protokola, če je to mogoče, sočasno z državami članicami, na katere je naslovljena Odločba 2004/294/ES.

Člen 3

Republika Slovenija ob ratifikaciji Protokola pisno obvesti generalnega sekretarja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, da je bila ratifikacija izvedena v skladu s to odločbo.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Republiko Slovenijo.

V Bruslju, 8. novembra 2007

Za Svet

Predsednik

R. PEREIRA


(1)  UL L 12, 16.1.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 338, 23.12.2003, str. 30.

(3)  UL L 97, 1.4.2004, str. 53.


13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/25


SKLEP SVETA

z dne 8. novembra 2007

o imenovanju španskega nadomestnega člana Odbora regij

(2007/728/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga španske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Po izteku mandata g. Francisca Joséja IRIBARRENA FENTANESA se je sprostilo mesto nadomestnega člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

G. Alberto CATALÁN HIGUERAS, Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, se za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, imenuje za nadomestnega člana Odbora regij.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 8. novembra 2007

Za Svet

Predsednik

R. PEREIRA


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


Komisija

13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/26


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 7. novembra 2007

o spremembi direktiv Sveta 64/432/EGS, 90/539/EGS, 92/35/EGS, 92/119/EGS, 93/53/EGS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES in odločb 2001/618/ES ter 2004/233/ES glede seznamov nacionalnih referenčnih laboratorijev in državnih inštitutov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5311)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/729/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), in zlasti členov 8, 9(2), 10(2) ter drugega pododstavka člena 16(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (2) in zlasti člena 34 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/35/EGS z dne 29. aprila 1992 o pravilih za obvladovanje in ukrepih za zatiranje konjske kuge (3) in zlasti člena 18 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev (4) in zlasti člena 24(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/53/EGS z dne 24. junija 1993 o minimalnih ukrepih Skupnosti za nadzor določenih bolezni rib (5), in zlasti drugega odstavka člena 18 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 95/70/ES z dne 22. decembra 1995 o uvedbi minimalnih ukrepov Skupnosti za nadzor nekaterih bolezni školjk (6) in zlasti drugega odstavka člena 9 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (7), in zlasti drugega odstavka člena 19 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (8) in zlasti člena 25(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (9) in zlasti člena 26(1) Direktive,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (10) in zlasti člena 3 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede enzootske goveje levkoze vsebuje Direktiva 64/432/EGS seznam državnih inštitutov in nacionalnih referenčnih laboratorijev, pristojnih za uradno preverjanje tuberkulinov in reagentov, seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev za brucelozo goveda, kakor tudi seznam uradnih inštitutov, pristojnih za kalibracijo standardnih delovnih antigenov laboratorija glede na uradni standardni serum EGS (El serum), ki ga dobavlja State Veterinary Serum Laboratory, København.

(2)

Direktiva 90/539/EGS določa, da države članice imenujejo nacionalne referenčne laboratorije, pristojne za usklajevanje diagnostičnih metod in njihovo uporabo v odobrenih laboratorijih. Nacionalni referenčni laboratoriji so našteti v navedeni direktivi.

(3)

Direktiva 92/35/EGS določa, da države članice imenujejo nacionalne laboratorije, pristojne za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod in njihovo uporabo v odobrenih laboratorijih. Nacionalni laboratoriji so našteti v navedeni direktivi. Direktiva 92/35/EGS tudi navaja referenčni laboratorij Skupnosti za konjsko kugo.

(4)

Direktiva 92/119/EGS določa, da države članice imenujejo nacionalne laboratorije za vsako bolezen iz navedene direktive. Seznam nacionalnih laboratorijev za vezikularno bolezen prašičev je v navedeni direktivi.

(5)

Direktiva 93/53/EGS določa, da države članice imenujejo nacionalne referenčne laboratorije za vsako bolezen iz navedene direktive. Seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev za bolezni rib je v navedeni direktivi.

(6)

Direktiva 95/70/ES določa, da države članice imenujejo nacionalne referenčne laboratorije za izvajanje vzorčenja in testiranja. Seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev za bolezni školjk je v navedeni direktivi.

(7)

Direktiva 2000/75/ES določa, da države članice imenujejo nacionalne laboratorije, pristojne za izvajanje laboratorijskih preiskav. Navedeni nacionalni laboratoriji so našteti v navedeni direktivi.

(8)

Direktiva 2001/89/ES določa, da države članice zagotovijo, da je za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod pristojen nacionalni laboratorij. Navedeni nacionalni laboratoriji so našteti v navedeni direktivi.

(9)

Direktiva 2002/60/ES določa, da države članice zagotovijo, da je za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod pristojen nacionalni laboratorij. Navedeni nacionalni laboratoriji so našteti v navedeni direktivi.

(10)

Odločba Komisije 2001/618/ES z dne 23. julija 2001 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega, o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni in o razveljavitvi odločb 93/24/EGS in 93/244/EGS (11) vsebuje seznam inštitutov, pristojnih za preverjanje kakovosti metode ELISA v vsaki državi članici, zlasti za proizvodnjo in standardizacijo nacionalnih referenčnih serumov glede na referenčni serum Skupnosti. Navedeni seznam je v navedeni odločbi.

(11)

Odločba Komisije 2004/233/ES z dne 4. marca 2004 o odobritvi laboratorijev za preverjanje učinkovitosti cepljenja proti steklini pri nekaterih domačih mesojedih živalih (12) uvaja seznam odobrenih laboratorijev v državah članicah na podlagi rezultatov testov usposobljenosti, ki jih je posredoval laboratorij AFSSA iz Nancyja v Franciji, imenovan kot posebni inštitut, pristojen za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za spremljanje učinkovitosti cepiva proti steklini.

(12)

Nekatere države članice so predložile zahtevo za spremembo podrobnosti v zvezi z nacionalnimi referenčnimi ali odobrenimi laboratoriji, ki so navedeni v navedenih direktivah in odločbah. Spremeniti je treba tudi podrobnosti v zvezi z referenčnim laboratorijem Skupnosti za konjsko kugo.

(13)

Direktive 64/432/EGS, 90/539/EGS, 92/35/EGS, 92/119/EGS, 93/53/EGS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES in odločbi 2001/618/ES ter 2004/233/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Direktive 64/432/EGS, 90/539/EGS, 92/35/EGS, 92/119/EGS, 93/53/EGS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES in odločbi 2001/618/ES ter 2004/233/ES se spremenijo v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. novembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(2)  UL L 303, 31.10.1990, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(3)  UL L 157, 10.6.1992, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(4)  UL L 62, 15.3.1993, str. 69. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije št. 2007/10/ES (UL L 63, 1.3.2007, str. 24).

(5)  UL L 175, 19.7.1993, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(6)  UL L 332, 30.12.1995, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(7)  UL L 327, 22.12.2000, str. 74. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(8)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(9)  UL L 192, 20.7.2002, str. 27. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(10)  UL L 79, 30.3.2000, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2003/60/ES (UL L 23, 28.1.2003, str. 30).

(11)  UL L 215, 9.8.2001, str. 48. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/603/ES (UL L 236, 8.9.2007, str. 7).

(12)  UL L 71, 10.3.2004, str. 30. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Direktive 64/432/EGS, 90/539/EGS, 92/35/EGS, 92/119/EGS, 93/53/EGS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES in odločbi 2001/618/ES ter 2004/233/ES se spremenijo:

1.

Direktiva 64/432/EGS se spremeni:

(a)

v točki 4.2 Priloge B se vnosi za Nemčijo, Dansko, Francijo in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Jena

Naumburger Str. 96a

07743 Jena

Tel. (49-3641) 804-0

Fax (49-3641) 804-228

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Bülowsvej 27

DK-1790 Copenhagen V

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

(b)

v točki 4.2 Priloge C se vnosi za Nemčijo, Dansko, Francijo in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Bülowsvej 27

DK-1790 Copenhagen V

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

(c)

v poglavju II Priloge D se odstavek A spremeni:

(i)

točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Antigen, ki se uporablja v testu, mora vsebovati glikoproteine virusa goveje levkoze. Antigen mora biti standardiziran glede na standardni serum (EI serum), ki ga dobavlja National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, København V.“

(ii)

v točki 2. se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Za kalibracijo standardnega delovnega antigena laboratorija glede na uradni standardni serum EGS (EI serum), ki ga dobavlja National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Kalvehave, je treba pooblastiti spodaj navedene uradne inštitute.“

(iii)

v preglednici iz točke 2 se vnosi za Nemčijo, Dansko, Francijo in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

16868 Wusterhausen

Tel. (49-33979) 80-0

Fax (49-33979) 80-200

E-Mail: poststelle.wus@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

2.

V točki 1 Priloge I k Direktivi 90/539/EGS se vnosa za Dansko in Madžarsko nadomestita z naslednjim:

„DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Hangøvej 2

DK-8200 Aarhus N

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

3.

Direktiva 92/35/EGS se spremeni:

(a)

v točki A Priloge I se vnosi za Češko, Nemčijo, Dansko, Francijo in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17498 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

(b)

Priloga II se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

REFERENČNI LABORATORIJ SKUPNOSTI

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

E-28110 Algete (Madrid)

Tel. (34) 916 29 03 00

Fax (34) 916 29 05 98

Correo electrónico: lcv@mapya.es“

4.

V točki 5 Priloge II k Direktivi 92/119/EGS se vnosi za Nemčijo, Dansko, Francijo in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

5.

V točki A Direktive 93/53/EGS se vnosi za Nemčijo, Dansko in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Hangøvej 2

DK-8200 Aarhus N

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

6.

V točki C Direktive 95/70/ES se vnosi za Belgijo, Nemčijo in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„BE

Laboratory for Microbiology in Foodstuffs

University of Liège

Boulevard de Colonster 20

Bât. 43 bis, Start-Tilman

B-4000 Liège

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

7.

V točki A Priloge I k Direktivi 2000/75/ES se vnosi za Češko, Nemčijo, Dansko in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

8.

V točki 1 Priloge III k Direktivi 2001/89/ES se vnosi za Češko, Nemčijo, Dansko in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

9.

V točki 1 Priloge IV k Direktivi 2002/60/ES se vnosi za Češko, Nemčijo, Dansko in Madžarsko nadomestijo z naslednjim:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

10.

V točki (d) odstavka 2 Priloge III k Direktivi 2001/618/ES se vnosa za Dansko in Madžarsko nadomestita z naslednjim:

„DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

11.

Priloga I k Odločbi 2004/233/ES se spremeni:

(a)

vnosa 4 in 6 za Nemčijo se nadomestita z naslednjim:

„4.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt

Fachbereich 4 Veterinärmedizin

Haferbreiter Weg 132—135

D-39576 Stendal

6.

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Institut für epidemiologische Diagnostik

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen“

(b)

vnosa 1 in 2 za Češko se nadomestita z naslednjim:

„Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 24

163 05 Praha 6 – Lysolaje

Tel.: (420) 251 03 11 11

Fax: (420) 220 92 06 55

E-mail: sekretariat@svupraha.cz“

(c)

vnos za Španijo se nadomesti z naslednjim:

„Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe

Camino del Jau, s/n

E-18320 Santa Fe (Granada)

Tel./Fax (34) 958 44 04 00/12 00

Correo electrónico: clvgr@mapya.es“

(d)

vnos za Madžarsko se nadomesti z naslednjim:

„Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: H-1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“


Popravki

13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/36


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1303/2007 z dne 5. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju

( Uradni list Evropske unije L 290 z dne 8. novembra 2007 )

Objava Uredbe v zgoraj navedenem Uradnem listu se razveljavi.