ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 284

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
30. oktober 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1272/2007 z dne 29. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1273/2007 z dne 29. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1914/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1405/2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1274/2007 z dne 29. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2104/2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1275/2007 z dne 29. oktobra 2007 o spremembi Priloge IX k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij ( 1 )

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1276/2007 z dne 29. oktobra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003, Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 in Uredbe Komisije (ES) št. 552/2007 glede določitve zgornjih proračunskih mej za leto 2007

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1277/2007 z dne 29. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1438/2003 o pravilih za izvajanje politike flote Skupnosti, kakor je opredeljena v poglavju III Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1278/2007 z dne 29. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 318/2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic ( 1 )

20

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

*

Dodatek k Sklepu Sveta 2007/543/ES z dne 23. julija 2007 o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) (UL L 200, 1.8.2007)

26

 

 

Komisija

 

 

2007/697/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 22. oktobra 2007 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Irska na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5095)

27

 

 

2007/698/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 29. oktobra 2007 o spremembi Odločbe 2007/116/ES glede uvedbe dodatnih rezerviranih številk, ki se začnejo s 116 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5139)  ( 1 )

31

 

 

2007/699/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 29. oktobra 2007 o spremembi Direktive 92/33/EGS, da se podaljša odstopanje v zvezi z uvoznimi pogoji za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic iz tretjih držav (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5218)

33

 

 

SMERNICE

 

 

Evropska centralna banka

 

 

2007/700/ES

 

*

Smernica Evropske centralne banke z dne 20. septembra 2007 o spremembah prilog I in II k Smernici ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (ECB/2007/10)

34

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

30.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1272/2007

z dne 29. oktobra 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. oktobra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 29. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

57,4

MK

41,5

ZZ

49,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

190,9

MA

40,7

MK

64,0

TR

150,0

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

58,6

TR

112,2

ZZ

85,4

0805 50 10

AR

75,7

TR

89,4

ZA

63,4

ZZ

76,2

0806 10 10

BR

243,7

MK

26,1

TR

117,1

US

238,8

ZA

189,6

ZZ

163,1

0808 10 80

AU

148,5

CL

161,2

MK

29,7

NZ

104,4

US

97,4

ZA

123,5

ZZ

110,8

0808 20 50

AR

49,5

CN

89,0

TR

124,1

ZZ

87,5


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


30.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1273/2007

z dne 29. oktobra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1914/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1405/2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1405/2006 z dne 18. septembra 2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov in o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (1) in zlasti člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na izkušnje, pridobljene pri uporabi Uredbe Komisije (ES) št. 1914/2006 (2), je očitno, da je treba nekatere določbe navedene Uredbe prilagoditi.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (3) določa možnost izdajanja in uporabe dovoljenj z uporabo računalniških sistemov; navedbe te možnosti je treba vključiti v Uredbo (ES) št. 1914/2006.

(3)

Člen 4(1) Uredbe (ES) št. 1914/2006 ne navaja jasno, da je treba plačila izvajati skozi vse leto. Zato ga je treba spremeniti, da bi vključeval tudi to navedbo. Prav tako je treba spremeniti člen 35 navedene uredbe, da se omogoči izvajanje plačil skozi vse leto za ukrepe iz navedenega člena.

(4)

Postopki za spremembe programov, določeni v členu 34 Uredbe (ES) št. 1914/2006, morajo biti bolj natančno opredeljeni. Primerno je določiti pravila za predložitev zahtevkov za spremembe celovitih programov in za njihovo odobritev s strani Komisije ter za časovno načrtovanje njihove uporabe. Zaradi proračunskih pravil je treba odobrene spremembe izvajati od 1. januarja leta, ki sledi vložitvi zahtevka za spremembo. Poleg tega je treba razlikovati med večjimi spremembami, ki zahtevajo spremembo na podlagi Odločbe Komisije, in manjšimi spremembami, ki jih je treba le informativno prijaviti Komisiji.

(5)

Časovni rok, v katerem pristojni organi izplačajo pomoč in ki znaša 90 dni po datumu predložitve uporabljenega potrdila o pomoči, kot določa člen 4(1) Uredbe (ES) št. 1914/2006, je predolg in povzroča administrativne težave. Zato ga je treba skrajšati na 60 dni.

(6)

Uredbo (ES) št. 1914/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1914/2006 se spremeni:

1.

Člen 4 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se spremeni:

(i)

v tretjem pododstavku se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Pristojni organi izplačajo pomoč najpozneje v šestdesetih dneh po datumu predložitve uporabljenega potrdila o pomoči, razen v enem od naslednjih primerov:“

(ii)

naslednje besedilo se doda kot četrti pododstavek:

„Plačila se izplačujejo skozi vse leto.“

(b)

V odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Potrdilo o pomoči se sestavi na podlagi obrazca uvoznega dovoljenja, ki je določen v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1291/2000. Brez vpliva na to uredbo se smiselno uporabljajo členi 8(5), 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29 do 33 in 36 do 41 Uredbe (ES) št. 1291/2000.“

2.

Člen 34 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 34

Spremembe programov

1.   Spremembe k celovitemu programu, odobrene v skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1405/2006, se predložijo Komisiji in se ustrezno utemeljijo, zlasti z navedbo naslednjih informacij:

(a)

razlogi in morebitne težave pri izvajanju, ki upravičujejo spremembo celovitega programa;

(b)

pričakovani učinki spremembe;

(c)

posledice za financiranje in preverjanje obveznosti.

Razen v primerih višje sile ali izjemnih okoliščin Grčija predloži zahtevke za spremembe programov največ enkrat na koledarsko leto in največ enkrat za vsak program ter najpozneje 30. septembra vsako leto.

Če Komisija ne ugovarja zahtevanim spremembam, Grčija uporablja te spremembe od 1. januarja leta, ki sledi letu, v katerem so bile prijavljene.

Take spremembe se lahko uporabljajo prej, če Komisija pred datumom iz tretjega pododstavka pisno potrdi Grčiji, da so prijavljene spremembe v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Če prijavljena sprememba ni v skladu z zakonodajo Skupnosti, Komisija o tem obvesti Grčijo in sprememba se ne uporablja, dokler Komisija ne prejme spremembe, ki se lahko opredeli kot skladna z zakonodajo Skupnosti.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 Komisija ovrednoti predloge Grčije za naslednje spremembe in odloči najpozneje v štirih mesecih po njihovi predložitvi o njihovi odobritvi, v skladu s postopkom iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 1405/2006:

(a)

uvedba novih ukrepov ali shem pomoči v celoviti program, in

(b)

povečanje ravni enote podpore, ki je že bila odobrena za vsak obstoječ ukrep ali shemo pomoči, za več kot 50 % zneska, ki se uporablja v trenutku vložitve zahtevka za spremembo.

3.   Grčiji se dovoli napraviti naslednje spremembe, ne da bi upoštevala postopek iz odstavka 1, pod pogojem, da se spremembe prijavijo Komisiji:

(a)

glede napovedanih bilanc oskrbe, sprememb v količinah zadevnih proizvodov, za katere veljajo režimi preskrbe, in posledično celotnega zneska pomoči, dodeljenega kot podpora posamezni liniji izdelkov, in

(b)

glede podpore za lokalno proizvodnjo – spremembe do 20 % dodeljenih finančnih sredstev za vsak posamezen ukrep.

Take spremembe ne začnejo veljati pred datumom, ko jih Komisija prejme. Lahko se izvajajo le enkrat letno, razen v primerih višje sile ali izjemnih okoliščin, spremembe količin proizvodov, za katere veljajo režimi preskrbe, in spremembe statistične nomenklature ter oznak skupne carinske tarife, določenih v Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (4).

3.

V členu 35 se drugemu odstavku doda naslednje:

„Plačila za študije, demontracijske in izobraževalne projekte ter ukrepe tehnične pomoči se izvajajo skozi vse leto.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 265, 26.9.2006 str. 1.

(2)  UL L 365, 21.12.2006, str. 64.

(3)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(4)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.“


30.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1274/2007

z dne 29. oktobra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 2104/2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 11(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 z dne 30. marca 2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti (2), in zlasti člena 1(2) in člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izjava o najbolj oddaljenih regijah, ki sta jo skupaj sprejela Svet in Komisija na zasedanju Sveta za ribištvo 27. julija 2006 (3), poudarja potrebo po ustreznih ukrepih za zagotovitev trajnostnega razvoja ribiškega sektorja v navedenih regijah. Takšni ukrepi bi morali upoštevati posebnosti ribolovnih dejavnosti na zadevnih območjih. Sprejeti bi jih bilo treba na podlagi zaključkov študije, ki sedaj poteka na to temo, ter ocene Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) o stanju ribolovnih virov v najbolj oddaljenih regijah.

(2)

Po navedeni izjavi sta Francija in Portugalska sprejeli razvojne načrte za Guadeloupe, Martinik, Francosko Gvajano, Reunion in Azore. STECF je na svojem plenarnem zasedanju aprila 2007 sprejel oceno učinka navedenih načrtov o ribolovnih virih.

(3)

Hkrati je Komisija prejela dodatne informacije o predlaganih zakonskih ureditvah glede precejšnjega števila plovil, ki so opravljala ribolovne dejavnosti pred 31. decembrom 2006 in ostala dejavna v najbolj oddaljenih regijah, ne da bi bila vpisana v register ribolovne flote Skupnosti. Takšne zakonske ureditve veljajo kot razširitev razvojnih načrtov.

(4)

Razvojni načrti prispevajo k trajnostnemu razvoju ribiškega sektorja v najbolj oddaljenih regijah. V tem smislu bi bilo treba preveriti referenčne ravni za nekatere flote, registrirane v najbolj oddaljenih regijah. Uredbo Komisije (ES) št. 2104/2004 (4) je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 2104/2004 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 102, 7.4.2004, str. 9. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1646/2006 (UL L 309, 9.11.2006, str. 1).

(3)  Dokument Sveta št. 11823/06 ADD 1, 20. julij 2006.

(4)  UL L 365, 10.12.2004, str. 19. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1570/2005 (UL L 252, 28.9.2005, str. 6).


PRILOGA

„PRILOGA

Posebne referenčne ravni za ribiške flote, registrirane v najbolj oddaljenih regijah Španije, Francije in Portugalske

Španija

Segment flote

Oznaka segmenta

GT

kW

Kanarski otoki. Dolžina < 12 m. Vode EU

CA1

2 878

23 202

Kanarski otoki. Dolžina ≥ 12 m. Vode EU

CA2

4 779

16 055

Kanarski otoki. Dolžina ≥ 12 m. Mednarodne vode in vode tretjih držav

CA3

51 167

90 680

Skupaj

 

58 824

129 937


Francija

Segment flote

Oznaka segmenta

GT

kW

Reunion. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina < 12 m

4FC

1 050

19 320

Reunion. Pelagične vrste. Dolžina ≥ 12 m

4FD

10 002

31 465

Francoska Gvajana. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina < 12 m

4FF

475

6 260

Francoska Gvajana. Plovila za ribolov kozic.

4FG

7 560

19 726

Francoska Gvajana. Pelagične vrste. Plovila za lov na odprtem morju.

4FH

3 500

5 000

Martinik. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina < 12 m

4FJ

5 409

142 116

Martinik. Pelagične vrste. Dolžina ≥ 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadeloupe. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina < 12 m

4FL

6 188

167 765

Guadeloupe. Pelagične vrste. Dolžina ≥ 12 m

4FM

500

1 750

Skupaj

 

35 684

396 402


Portugalska

Segment flote

Oznaka segmenta

GT

kW

Madeira. Pridnene vrste. Dolžina < 12 m

4K6

680

4 574

Madeira. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina ≥ 12 m

4K7

5 354

17 414

Madeira. Pelagične vrste. Potegalka. Dolžina ≥ 12m

4K8

253

1 170

Azori. Pridnene vrste. Dolžina < 12 m

4K9

2 721

30 910

Azori. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina ≥ 12 m

4KA

14 246

29 845

Skupaj

 

23 254

83 913“


30.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1275/2007

z dne 29. oktobra 2007

o spremembi Priloge IX k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1), ter zlasti člena 23 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 999/2001 določa pravila za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) pri živalih. Uporablja se za proizvodnjo in dajanje na trg živih živali in proizvodov živalskega izvora.

(2)

Priloga IX k Uredbi (ES) št. 999/2001 določa pravila za uvoz živih živali, zarodkov, jajčnih celic in proizvodov živalskega izvora v Skupnost. Odstranjevanje snovi s specifičnim tveganjem iz proizvodov, ki so namenjeni za hrano in krmo, je najpomembnejši ukrep za zaščito javnega zdravja.

(3)

V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 999/2001 se status držav članic ali tretjih držav ali njihovih regij v zvezi z govejo spongiformno encefalopatijo (BSE) določa s klasifikacijo v eno od treh kategorij: zanemarljivo tveganje za BSE, nadzorovano tveganje za BSE in nedoločeno tveganje za BSE. Navedeni člen prav tako določa ponovno oceno kategorizacije Skupnosti za države, potem ko Mednarodni urad za kužne bolezni uvede postopek za klasifikacijo držav po kategorijah.

(4)

Do sprejetja sklepa o statusu držav članic in tretjih držav v zvezi z BSE določa Uredba (ES) št. 999/2001 prehodne ukrepe, ki se uporabljajo v obdobju do 1. julija 2007. V skladu s prehodnimi ukrepi glede BSE so omejitve za uvoz v Skupnost iz tretjih držav s tveganjem za BSE zajemale mesne proizvode iz Direktive Sveta 77/99/EGS (2), ki je vključevala obdelana čreva (živalska čreva). Poleg tega je bila uvedena možnost tristranske trgovine, da bi tretje države s tveganjem za BSE lahko izvažale obdelana čreva, dobavljena iz držav, v katerih je tveganje za BSE majhno.

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 722/2007 (3) je 25. junija 2007 spremenila Uredbo (ES) št. 999/2001. Tako spremenjena Uredba (ES) št. 999/2001 je uvedla sistem Skupnosti za razvrščanje držav glede na tveganje z BSE, ki je v skladu s sistemom Svetovne organizacije za zdravje živali. Ta ni določil le uvrstitve vseh držav v eno od treh kategorij: zanemarljivo tveganje za BSE, nadzorovano tveganje za BSE in nedoločeno tveganje za BSE, temveč je tudi uvedel pravila trgovine glede na kategorijo tveganja.

(6)

Pravila za uvoz v zvezi z novim sistemom razvrščanja se sklicujejo na mesne proizvode iz Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (4), ki ni vključevala obdelanih črev. V skladu s pogoji, ki se uporabljajo do 1. julija 2007, in da se zagotovi enaka raven varstva potrošnikov, je treba obdelana čreva vključiti na seznam proizvodov, ki jih zajemajo pravila uvoza glede TSE v Uredbi (ES) št. 999/2001. Zato je treba ustrezno spremeniti Prilogo IX k navedeni uredbi.

(7)

Pogoji uvoza glede TSE se ne uporabljajo za tretje države s statusom zanemarljivega tveganja za BSE. Če so čreva dobavljena iz države ali regije z zanemarljivim tveganjem za BSE in obdelana v tretji država z drugačnim statusom tveganja za BSE, je treba pojasniti pogoje uvoza. Zaradi skladnosti je treba v novih določbah ponovno omogočiti tristransko trgovino.

(8)

Uredbo (ES) št. 999/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IX k Uredbi (ES) št. 999/2001 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 727/2007 (UL L 165, 27.6.2007, str. 8).

(2)  UL L 26, 31.1.1977, str. 85. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2007 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(3)  UL L 164, 26.6.2007, str. 7.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Poglavje C Priloge IX k Uredbi (ES) št. 999/2001 se spremeni:

(a)

Oddelek A se nadomesti z naslednjim:

„ODDELEK A

Proizvodi

Za naslednje proizvode govejega, ovčjega in kozjega izvora, kakor so opredeljeni z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1), veljajo pogoji iz oddelkov B, C in D glede na kategorijo tveganja za BSE za državo porekla:

sveže meso,

mleto meso in mesni pripravki,

mesni proizvodi,

obdelana čreva,

topljena živalska mast,

ocvirki in

želatina.

(b)

V oddelku C se doda naslednja točka 5:

„5.

V primeru črev, prvotno dobavljenih iz države ali regije z zanemarljivim tveganjem za BSE, je treba pri uvozu obdelanih črev predložiti veterinarsko spričevalo, ki dokazuje:

(a)

da je država ali regija v skladu s členom 5(2) opredeljena kot država ali regija z nadzorovanim tveganjem za BSE;

(b)

da so bile živali, iz katerih so bili dobljeni proizvodi govejega, ovčjega in kozjega izvora, rojene, neprekinjeno rejene in zaklane v državi ali regiji z zanemarljivim tveganjem za BSE ter pregledane pred smrtjo in po njej;

(c)

če so bila čreva dobavljena iz države ali regije z ugotovljenimi avtohtonimi primeri BSE:

(i)

da so bile živali rojene po datumu učinkovite uveljavitve prepovedi krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in ocvirki, dobljenimi iz prežvekovalcev, ali

(ii)

da proizvodi govejega, ovčjega in kozjega izvora ne vsebujejo ali niso dobljeni iz snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V.“

(c)

V oddelku D se doda naslednja točka 5:

„5.

V primeru črev, prvotno dobavljenih iz države ali regije z zanemarljivim tveganjem za BSE, je treba pri uvozu obdelanih črev predložiti veterinarsko spričevalo, ki dokazuje:

(a)

da je država ali regija v skladu s členom 5(2) opredeljena kot država ali regija z nedoločenim tveganjem za BSE;

(b)

da so bile živali, iz katerih so bili dobljeni proizvodi govejega, ovčjega in kozjega izvora, rojene, neprekinjeno rejene in zaklane v državi ali regiji z zanemarljivim tveganjem za BSE ter pregledane pred smrtjo in po njej;

(c)

če so bila čreva dobavljena iz države ali regije z ugotovljenimi avtohtonimi primeri BSE:

(i)

da so bile živali rojene po datumu učinkovite uveljavitve prepovedi krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in ocvirki, dobljenimi iz prežvekovalcev; ali

(ii)

da proizvodi govejega, ovčjega in kozjega izvora ne vsebujejo ali niso dobljeni iz snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V.“


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.“


30.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1276/2007

z dne 29. oktobra 2007

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003, Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 in Uredbe Komisije (ES) št. 552/2007 glede določitve zgornjih proračunskih mej za leto 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (1) ter zlasti člena 64(2) in člena 70(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (2) in zlasti drugega stavka člena 20(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga VIII k Uredbi (ES) št. 1782/2003 za vsako državo članico določa nacionalne zgornje meje, ki jih referenčni zneski poglavja 2 naslova III ne smejo preseči.

(2)

Člen 23(2) Uredbe (ES) št. 247/2006 določa višino letnih zneskov, do katere Skupnost financira ukrepe, določene v naslovih II in III navedene uredbe.

(3)

Priloge I, II in II k Uredbi Komisije (ES) št. 552/2007 z dne 22. maja 2007 o najvišjem prispevku Skupnosti za financiranje delovnih programov v sektorju oljčnega olja in določitvi zgornjih proračunskih mej za delno ali neobvezno izvajanje sheme enotnega plačila na površino in letnih finančnih pomoči za leto 2007 iz Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 ter o spremembi navedene uredbe (3) za koledarsko leto 2007 določajo zgornje proračunske meje za neposredna plačila, ki se dodelijo v skladu s členi 66 do 69 uredbe (ES) št. 1782/2003, zgornje proračunske meje za neposredna plačila, ki se dodelijo v skladu s členom 70 navedene uredbe in zgornje proračunske meje za shemo enotnega plačila.

(4)

V skladu s prvim stavkom člena 20(3) Uredbe (ES) št. 247/2006 se je Portugalska za leto 2007 odločila zmanjšati nacionalno zgornjo mejo za pravice do premij za krave dojilje in prenesti ustrezen finančni znesek za okrepitev prispevka Skupnosti, določen v členu 23 Uredbe (ES) št. 247/2006, na financiranje posebnih ukrepov, določenih v navedeni uredbi. Zato je treba od nacionalne zgornje meje za Portugalsko za leto 2007, določene v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 1782/2003, odšteti znesek, ki ga je treba dodati finančnemu znesku iz člena 23(2) Uredbe (ES) št. 247/2006, in za leto 2007 zmanjšati zgornje proračunske meje, ki se uporabljajo za Portugalsko za premije za krave dojilje, vključno z njihovim dodatkom, in za plačila za goveje in telečje meso (člen 69 Uredbe (ES) št. 1782/2003), določena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 552/2007.

(5)

V skladu z odločitvijo Portugalske so bili zneski, ki izhajajo iz mlečne premije in dodatnih plačil, določenih v členih 95 in 96 Uredbe (ES) št. 1782/2003, od leta 2007 vključeni v shemo enotnega plačila. Na tej podlagi je bila za leto 2007 za Portugalsko izračunana zgornja proračunska meja za shemo enotnega plačila iz naslova III Uredbe (ES) št. 1782/2003. Ta zgornja meja je bila določena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 552/2007. Vendar pa ob določitvi zgornjih proračunskih mej za leto 2007 ni bila upoštevana izključitev sheme enotnega plačila za mlečne premije in za dodatna plačila kmetom iz Azorov in Madeire ob uporabi člena 70(1)(b) Uredbe (ES) št. 1782/2003.

(6)

Zato je treba spremeniti zgornje proračunske meje, ki se za leto 2007 uporabljajo za Portugalsko za neposredna plačila, ki jih je treba uskladiti v skladu z določbami člena 70 Uredbe (ES) št. 1782/2003 in s shemo enotnega plačila, pri čemer se od zneska iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 552/2007 odšteje znesek, ki ustreza zneskom, vezanim na mlečno premijo in dodatna plačila za proizvajalce mleka, in se ga prišteje k znesku iz Priloge II slednje Uredbe.

(7)

Španija se je pred 1. avgustom 2004 odločila, da bo shemo enotnega plačila v skladu s pogoji iz členov 64 do 69 Uredbe (ES) št. 1782/2003, zlasti plačila za goveje in telečje meso, izvajala delno. Vendar pa ob uporabi člena 8 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (4) španska regija Kantabrija od leta 2007 dalje ne more biti upravičena do prehodne podpore iz navedenega člena. Zato dodatna nacionalna premija za krave dojilje iz člena 125(5) Uredbe (ES) št. 1782/2003, dodeljena kmetijskim gospodarstvom v španski regiji Kantabriji, od leta 2007 ne more biti več financirana s strani EKJS. Da se zagotovi ohranitev podpore Skupnosti sektorju krav dojilj, je Španija zaprosila, da se znesek, ki ustreza izvedenim plačilom iz naslova dodatne nacionalne premije v Kantabriji do leta 2006, z zgornje meje, določene za leto 2007 v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 552/2007 za dodatno nacionalno premijo, prenese na zgornjo mejo, določeno v navedeni prilogi za premijo za krave dojilje. Zato je treba navedene zgornje proračunske meje prilagoditi.

(8)

Uredbe (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 247/2006 in (ES) št. 552/2007 je treba zato spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 1782/2003 se znesek za Portugalsko za leto 2007 nadomesti z zneskom „570 997“.

Člen 2

V razpredelnici v členu 23(2) Uredbe (ES) št. 247/2006 se znesek za Azore in Madeiro za proračunsko leto 2008 nadomesti z zneskom „86,98“.

Člen 3

Uredba (ES) št. 552/2007 se spremeni:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

znesek za „premijo za krave dojilje“ se za Španijo nadomesti z zneskom „261 153“;

(b)

znesek za „dodatno premijo za krave dojilje“ se za Španijo nadomesti z zneskom „26 000“;

(c)

znesek za „premijo za krave dojilje“ se za Portugalsko nadomesti z zneskom „78 695“;

(d)

znesek za „dodatno premijo za krave dojilje“ se za Portugalsko nadomesti z zneskom „9 462“;

(e)

znesek za „člen 69, goveje in telečje meso“ se za Portugalsko nadomesti z zneskom „1 681“;

2.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi;

3.

v Prilogi III se znesek za Portugalsko nadomesti z zneskom „413 774“.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1182/2007 (UL L 273, 17.10.2007, str. 1).

(2)  UL L 42, 14.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2013/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 13).

(3)  UL L 131, 23.5.2007, str. 10.

(4)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1989/2006 (UL L 411, 30.12.2006, str. 6; popravljeno z UL L 27, 2.2.2007, str. 5).


PRILOGA

„PRILOGA II

ZGORNJE PRORAČUNSKE MEJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA, KI SE DODELIJO V SKLADU S ČLENOM 70 UREDBE (ES) št. 1782/2003

Koledarsko leto 2007

(zneski v tisoč EUR)

 

Belgija

Grčija

Španija

Francija

Italija

Nizozemska

Portugalska

Finska

Člen 70(1)(a)

Pomoč za semena

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

Člen 70(1)(b)

Plačila za poljščine

 

 

23

 

 

 

 

 

Pomoči za zrnate stročnice

 

 

1

 

 

 

 

 

Posebna pomoč za riž

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Pomoč za tobak

 

 

 

 

 

 

166

 

Mlečne premije

 

 

 

 

 

 

12 608

 

Dodatna plačila proizvajalcem mleka

 

 

 

 

 

 

6 254“

 


30.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1277/2007

z dne 29. oktobra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1438/2003 o pravilih za izvajanje politike flote Skupnosti, kakor je opredeljena v poglavju III Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) ter zlasti členov 11(5), 12(2), 13(2) in 14(2) Uredbe,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1438/2003 (2) določa pravila za izvajanje poglavja o politiki flote iz Uredbe (ES) št. 2371/2002, zlasti za uporabo členov 11, 12, 13 in 14 Uredbe.

(2)

Določbe iz člena 11 Uredbe (ES) št. 2371/2002 so bile 28. julija 2007 spremenjene z Uredbo (ES) št. 865/2007 z namenom, da se državam članicam omogoči, da ponovno zagotovijo 4 % povprečne letne tonaže, razrezane z javno pomočjo med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2006, in 4 % tonaže, razrezane z javno pomočjo od 1. januarja 2007.

(3)

Določbe iz člena 13 Uredbe (ES) št. 2371/2002 so bile 28. julija 2007 spremenjene z namenom, da se upošteva zahteva iz člena 25(3)(b) in (c) Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 (3) o zmanjšanju moči motorja za najmanj 20 %, če je bil ta zamenjan z državno pomočjo, razen zamenjanih motorjev v obalnem ribolovu v manjšem obsegu, kakor je opredeljen v navedeni uredbi. Poleg tega se prehodna ureditev, na podlagi katere je bila vsaka obveznost državne pomoči za obnovo ladjevja po uvedbi nove skupne ribiške politike in do konca leta 2004 vezana na zmanjšanje skupne zmogljivosti za 3 %, ne uporablja več.

(4)

Po opravljeni izmeritvi vseh ribiških plovil se lahko odpravi pravilo o prilagoditvi, ki zadeva učinek take izmeritve na referenčno mejo tonaže, vendar ga je treba ohraniti pri strogi uporabi sistema vstop/izstop tonaže.

(5)

Treba je pregledati obstoječo izjemo od sistema vstop/izstop za plovila, ki so se floti pridružila po 1. januarju 2003 na podlagi upravne odločbe, sprejete pred 1. januarjem 2003 oz. pri državah, ki so pristopile pozneje, na podlagi upravne odločbe, sprejete pred datumom pristopa. Ta pregled bo omogočil izjemo za plovila, za katere prehodni ukrepi niso veljali, čeprav je bila odločba o vstopu sprejeta v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo Skupnosti pred pristopom ali sprejetjem upravne odločbe, ker je bilo triletno prehodno obdobje prekratko.

(6)

Bolgarija in Romunija sta k Skupnosti pristopili 1. januarja 2007, zato je treba prilagoditi določbe iz Uredbe (ES) št. 1438/2003.

(7)

Uredbo (ES) št. 1438/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1438/2003 se spremeni:

1.

Člen 2 se spremeni:

(a)

Točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

‚GTa1‘ ali ‚,skupna tonaža plovil, ki zapustijo floto z državno pomočjo med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2006‘: skupna tonaža plovil, ki so floto zapustila z državno pomočjo med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2006. V formuli, ki zadeva referenčno mejo tonaže iz člena 4, se ta vrednost upošteva samo za količino zmogljivosti, ki presega zmanjšanje tonaže, potrebno za skladnost z referenčnimi mejami v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Za nove države članice pomeni ‚GTa1‘ ali ‚skupna tonaža plovil, ki zapustijo floto z državno pomočjo med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2006‘ skupno tonažo plovil, ki so floto zapustila z državno pomočjo med dnevom pristopa in 31. decembrom 2006.“

(b)

Točka 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.

‚GTa2‘ ali ‚skupna tonaža plovil, ki zapustijo floto z državno pomočjo po 31. decembru 2006‘: skupna tonaža plovil, ki so floto zapustila z državno pomočjo med 1. januarjem 2007 in datumom, za katerega je izračun GTt. V formuli, ki zadeva referenčno mejo tonaže iz člena 4, se ta vrednost upošteva samo za količino zmogljivosti, ki presega zmanjšanje tonaže, potrebno za skladnost z referenčnimi mejami v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 2371/2002.“

(c)

Točka 11 se nadomesti z naslednjim:

„11.

‚Nova država članica‘: država članica, ki je k Skupnosti pristopila po 1. januarju 2003.“

(d)

Doda se naslednja točka 12:

„12.

‚kWr‘ ali ‚skupna moč motorjev, zamenjanih z javno pomočjo za zmanjšanje moči‘: skupna moč motorjev, zamenjanih z javno pomočjo po 31. decembru 2006 v skladu z določbami iz člena 25(3)(b) in (c) Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 (4).

2.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Spremljanje referenčnih mej

1.   Referenčna meja tonaže je za državo članico, razen za nove države članice, na kateri koli dan po 1. januarju 2003 (R(GT)t) enaka referenčni meji za to državo članico, določeni v Prilogi I 1. januarja 2003 (R(GT)03) in prilagojeni na naslednji način:

(a)

odšteje se

(i)

99 % skupne tonaže plovil, ki zapustijo floto z državno pomočjo med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2006 (GTa1);

(ii)

96 % skupne tonaže plovil, ki zapustijo floto z državno pomočjo po 31. decembru 2006 (GTa2);

(b)

in prišteje povečanje skupne tonaže, odobreno v skladu z določbami iz člena 11(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002 (GTS).

Te referenčne meje se določijo v skladu z naslednjo formulo:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Ko v floto v skladu s pogoji iz člena 13(1)(b)(ii) Uredbe (ES) št. 2371/2002 vstopi nova ribolovna zmogljivost, se referenčne meje, navedene v drugem pododstavku, zmanjšajo za 35 % skupne tonaže plovil s tonažo, večjo od 100 GT, ki vstopajo v floto z državno pomočjo, odobreno po 31. decembru 2002 (GT100), v skladu z naslednjo formulo:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Referenčna meja moči je za vsako državo članico, razen za nove države članice, na kateri koli dan po 1. januarju 2003 (R(kW)t) enaka referenčni meji za to državo članico, določeni v Prilogi I 1. januarja 2003 (R(kW)03) in prilagojeni tako, da se odšteje skupna moč plovil, ki zapustijo floto z državno pomočjo po 31. decembru 2002 (kWa), in 20 % skupne moči motorjev, zamenjanih z javno pomočjo za zmanjšanje moči (kWr).

Te referenčne meje se določijo v skladu z naslednjo formulo:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Ko v floto v skladu s pogoji iz člena 13(1)(b)(ii) Uredbe (ES) št. 2371/2002 vstopi nova ribolovna zmogljivost, se referenčne meje, navedene v drugem pododstavku, zmanjšajo za 35 % skupne moči plovil, večje od 100 GT, ki vstopajo v floto z državno pomočjo, odobreno po 31. decembru 2002 (kW100), v skladu z naslednjo formulo:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

3.

Člen 5 se črta.

4.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Ribolovna zmogljivost flote dne 1. januarja 2003

Razen za nove države članice se za namene člena 7 ribolovna zmogljivost v smislu tonaže (GT03) in moči (kW03) dne 1. januarja 2003 ugotovi tako, da se v skladu s Prilogo II upoštevajo vstopi plovil, ki temeljijo na upravni odločbi zadevne države članice, sprejeti med 1. januarjem 1998 in 31. decembrom 2002 v skladu s takrat veljavno zakonodajo in predvsem v skladu z nacionalnim režimom vstopov/izstopov, o katerem je bila Komisija obveščena v skladu s členom 6(2) Odločbe 97/413/ES (5), in ki niso bili opravljeni pozneje kot pet let po datumu navedene upravne odločbe.

5.

Člen 6a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6a

Ribolovna zmogljivost flote novih držav članic na datum pristopa

Za nove države članice se za namene člena 7a ribolovna zmogljivost v smislu tonaže (GTacc) in moči (kWacc) na datum pristopa ugotovi tako, da se v skladu s Prilogo III upoštevajo vstopi plovil, ki temeljijo na upravni odločbi zadevne države članice, sprejeti v petih letih pred datumom pristopa, in ki niso bili opravljeni pozneje kot pet let po datumu navedene upravne odločbe.“

6.

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Spremljanje vstopov in izstopov

1.   V skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 2371/2002 vsaka država članica, razen novih držav članic, zagotovi, da je ribolovna zmogljivost glede tonaže (GTt) vedno enaka ali manjša od ribolovne zmogljivosti dne 1. januarja 2003 (GT03), prilagojene na naslednji način:

(a)

odšteje se

(i)

99 % skupne tonaže plovil, ki zapustijo floto z državno pomočjo med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2006 (GTa1);

(ii)

96 % skupne tonaže plovil, ki zapustijo floto z državno pomočjo po 31. decembru 2006 (GTa2);

(iii)

35 % skupne tonaže plovil s tonažo, večjo od 100 GT, ki vstopajo v floto z državno pomočjo, odobreno po 31. decembru 2002 (GT100);

(b)

in prišteje

(i)

povečanje skupne tonaže, odobreno v skladu z določbami iz člena 11(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002 (GTS);

(ii)

rezultat ponovne izmeritve flote (Δ(GT-GRT)).

Vsaka država članica zagotovi, da se upošteva naslednja formula:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   V skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 2371/2002 vsaka država članica, razen novih držav članic, zagotovi, da je ribolovna zmogljivost glede moči (kWt) vedno enaka ali manjša od ribolovne zmogljivosti dne 1. januarja 2003 (kW03), prilagojene tako, da se odšteje:

(a)

skupna moč plovil, ki zapustijo floto z državno pomočjo po 31. decembru 2002 (kWa);

(b)

20 % skupne moči motorjev, zamenjanih z javno pomočjo za zmanjšanje moči (kWr);

(c)

35 % skupne moči plovil z močjo, večjo od 100 GT, ki vstopajo v floto z državno pomočjo, odobreno po 31. decembru 2002 (kW100).

Vsaka država članica zagotovi, da se upošteva naslednja formula:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

7.

Člen 7a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7a

Spremljanje vstopov in izstopov v novih državah članicah

1.   V skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 2371/2002 vsaka nova država članica zagotovi, da je ribolovna zmogljivost glede tonaže (GTt) vedno enaka ali manjša od ribolovne zmogljivosti na datum pristopa (GTacc), prilagojene na naslednji način:

(a)

odšteje se

(i)

za nove države članice, ki so k Skupnosti pristopile 1. maja 2004, 98,5 % skupne tonaže plovil, ki zapustijo floto z državno pomočjo med navedenim datumom in 31. decembrom 2006 (GTa1);

(ii)

za vsako novo državo članico 96 % skupne tonaže plovil, ki zapustijo floto z državno pomočjo po 31. decembru 2006 (GTa2);

(iii)

za vsako novo državo članico 35 % skupne tonaže plovil s tonažo, večjo od 100 GT, ki vstopajo v floto z državno pomočjo, odobreno na ali po datumu pristopa (GT100);

(b)

in prišteje

(i)

povečanje skupne tonaže, odobreno v skladu z določbami iz člena 11(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002 (GTS);

(ii)

rezultat ponovne izmeritve flote (Δ(GT-GRT)).

Vsaka država članica zagotovi, da se upošteva naslednja formula:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   V skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 2371/2002 vsaka nova država članica zagotovi, da je ribolovna zmogljivost glede moči (kWt) vedno enaka ali manjša od ribolovne zmogljivosti na datum pristopa (kWacc), prilagojene tako, da se odšteje:

(a)

skupna moč plovil, ki zapustijo floto z državno pomočjo na ali po datumu pristopa (kWa);

(b)

20 % skupne moči motorjev, zamenjanih z javno pomočjo za zmanjšanje moči (kWr);

(c)

35 % skupne moči plovil z močjo, večjo od 100 GT, ki vstopajo v floto z državno pomočjo, odobreno na ali po datumu pristopa (kW100).

Vsaka država članica zagotovi, da se upošteva naslednja formula:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

8.

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

9.

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 204, 13.8.2003, str. 21. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 916/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 81).

(3)  UL L 223, 15.8.2006, str. 1.

(4)  UL L 223, 15.8.2006, str. 1.“

(5)  UL L 175, 3.7.1997, str. 27.“


PRILOGA I

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1438/2003 se spremeni:

1.

Točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

GT1: skupna tonaža plovil, ki so na podlagi upravne odločbe, sprejete med 1. januarjem 1998 in 31. decembrom 2002, po 31. decembru 2002 vstopila v floto z državno pomočjo in za katera je bila preklicana ustrezna zmogljivost brez državne pomoči med 1. januarjem 1998 in 31. decembrom 2002;“.

2.

Točka 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.

GT3: skupna tonaža plovil, ki so na podlagi upravne odločbe, sprejete med 1. januarjem 1998 in 31. decembrom 2002, po 31. decembru 2002 vstopila v floto z državno pomočjo in za katera je bila preklicana ustrezna zmogljivost brez državne pomoči med 1. januarjem 1998 in 31. decembrom 2002;“.

3.

Točka 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.

kW1: skupna moč plovil, ki so na podlagi upravne odločbe, sprejete med 1. januarjem 1998 in 31. decembrom 2002, po 31. decembru 2002 vstopila v floto z državno pomočjo in za katera je bila preklicana ustrezna zmogljivost brez državne pomoči med 1. januarjem 1998 in 31. decembrom 2002;“.

4.

Točka 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.

kW3: skupna moč plovil, ki so na podlagi upravne odločbe, sprejete med 1. januarjem 1998 in 31. decembrom 2002, po 31. decembru 2002 vstopila v floto brez državne pomoči in za katera je bila ustrezna zmogljivost preklicana brez državne pomoči med 1. januarjem 1998 in 31. decembrom 2002;“.


PRILOGA II

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1438/2003 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA III

PRAVILA ZA IZRAČUNAVANJE RIBOLOVNE ZMOGLJIVOSTI V SMISLU TONAŽE (GTacc) IN MOČI (KWacc) ZA NOVE DRŽAVE ČLANICE NA DAN PRISTOPA

Za namene te priloge pomeni:

1.

GTFR: ribolovno zmogljivost flote na dan pristopa v smislu tonaže, izračunano na podlagi registra ribolovne flote Skupnosti;

2.

GT1: skupno tonažo plovil, ki so v floto vstopila po datumu pristopa na podlagi upravne odločbe, sprejete pet let pred dnevom pristopa;

3.

kWFR: ribolovno zmogljivost flote na dan pristopa v smislu moči, izračunano na podlagi registra ribolovne flote Skupnosti;

4.

kW1: skupno moč plovil, ki so v floto vstopila po datumu pristopa na podlagi upravne odločbe, sprejete pet let pred dnevom pristopa.

Ribolovna zmogljivost flote, izražena v smislu tonaže GTacc in moči kWacc, kakor je opredeljena v členu 6a, se izračuna po naslednjih formulah:

 

GTacc = GTFR + GT1

 

kWacc = kWFR + kW1


30.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1278/2007

z dne 29. oktobra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 318/2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1) in zlasti drugega pododstavka člena 10(3) in prvega pododstavka člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (2), in zlasti četrte alinee člena 18(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 318/2007 (3) določa pogoje zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic, razen perutnine, v Skupnost in pogojih za karanteno, ki se uporablja za take ptice po uvozu.

(2)

Primerno je izrecno navesti, da je na podlagi Uredbe (ES) št. 318/2007 odobren le uvoz v ujetništvu gojenih ptic. Zaradi jasnosti je treba tudi izrecno navesti, da se lahko ptice uvozijo v Skupnost na podlagi Uredbe (ES) št. 318/2007 le, če prihajajo iz odobrenih obratov za vzrejo.

(3)

Po uvozu je treba uvožene ptice prepeljati neposredno do odobrenega karantenskega obrata ali centra v državi članici, v katerem morajo ostati, dokler se ne izključi okužba z aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo.

(4)

Uredba (ES) št. 318/2007 določa, da je treba v primeru suma za aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo v odobrenem karantenskem obratu ali enoti odobrenega karantenskega centra vse ptice v karantenskem obratu ali enoti karantenskega centra ubiti in uničiti, preden se sum potrdi z laboratorijskim testiranjem.

(5)

Vendar ker so te ptice, za katere obstaja sum okužbe z aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo, v odobrenem karantenskem obratu ali enoti odobrenega karantenskega centra, ni nevarnosti nadaljnjega razširjanja bolezni.

(6)

Zato je primerno, da se počaka do potrditve suma za izključitev kakršnih koli drugih vzrokov za znake bolezni, preden se začne z ubijanjem in uničenjem ptic v prizadetih prostorih.

(7)

Priloga V k Uredbi (ES) št. 318/2007 določa seznam karantenskih obratov in centrov, ki so jih pristojni organi držav članic odobrili za uvoz nekaterih ptic, razen perutnine. Avstrija, Češka, Danska, Nemčija, Španija in Združeno kraljestvo so pregledale svoje odobrene karantenske obrate in centre in so Komisiji poslale posodobljen seznam navedenih karantenskih obratov in centrov. Seznam odobrenih karantenskih obratov in centrov iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 318/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Uredbo (ES) št. 318/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 318/2007 se spremeni:

1.

V členu 4 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Odobreni obrati za vzrejo izpolnjujejo naslednje pogoje:“.

2.

Člen 5 se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Uvoz ptic se odobri le, če ptice izpolnjujejo naslednje pogoje:“;

(b)

za točko (b) se vstavi naslednja točka:

„(ba)

ptice prihajajo iz odobrenih obratov za vzrejo, ki so v skladu s pogoji iz člena 4;“.

3.

Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Ukrepi v primeru suma bolezni v odobrenem karantenskem obratu ali centru

1.   Če obstaja med karanteno v odobrenem karantenskem obratu sum, da je ena ali več ptic in/ali kontrolnih ptic okuženih z aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo, se izvedejo naslednji ukrepi:

(a)

pristojni organ postavi odobreni karantenski obrat pod uradni nadzor;

(b)

navedenim pticam in kontrolnim pticam se odvzamejo vzorci za virološko preiskavo, kakor je opredeljeno v točki 2 Priloge VI, in se ustrezno analizirajo;

(c)

nobena ptica ne vstopi v odobreni karantenski obrat ali ga zapusti, dokler se sum ne izključi.

2.   Če se potrdi sum za aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo v prizadetem odobrenem karantenskem obratu, kot je navedeno v odstavku 1, se izvedejo naslednji ukrepi:

(a)

vse ptice in kontrolne ptice v odobrenem karantenskem obratu se ubijejo in uničijo;

(b)

odobreni karantenski obrat se očisti in razkuži;

(c)

dokler ne mine 21 dni od zaključnega čiščenja in razkuženja, se v odobreni karantenski obrat ne namestijo nobene ptice.

3.   Če obstaja med karanteno v odobrenem karantenskem centru sum, da je ena ali več ptic in/ali kontrolnih ptic v enoti karantenskega centra okuženih z aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo, se izvedejo naslednji ukrepi:

(a)

pristojni organ postavi odobreni karantenski center pod uradni nadzor;

(b)

navedenim pticam in kontrolnim pticam se odvzamejo vzorci za virološko preiskavo, kakor je opredeljeno v točki 2 Priloge VI, in se ustrezno analizirajo;

(c)

nobena ptica ne vstopi v odobreni karantenski center ali ga zapusti, dokler se sum ne izključi.

4.   Če se potrdi sum za aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo v prizadeti enoti odobrenega karantenskega centra, kot je navedeno v odstavku 3, se izvedejo naslednji ukrepi:

(a)

vse ptice in kontrolne ptice v prizadeti enoti odobrenega karantenskega centra se ubijejo in uničijo;

(b)

zadevna enota se očisti in razkuži;

(c)

vzamejo se naslednji vzorci:

(i)

če se uporabljajo kontrolne ptice, se ne prej kakor 21 dni po zaključnem čiščenju in razkuženju zadevne enote kontrolnim pticam v preostalih karantenskih enotah odvzamejo vzorci za serološko preiskavo, kot je določeno v Prilogi VI; ali

(ii)

če se kontrolne ptice ne uporabljajo, je treba med 7 do 15 dni po zaključnem čiščenju in razkuženju kontrolnim pticam v preostalih karantenskih enotah odvzeti vzorce za virološko preiskavo, kot je določeno v točki 2 Priloge VI;

(d)

dokler rezultati vzorčenja iz točke (c) niso potrjeni kot negativni, nobena ptica ne zapusti odobrenega karantenskega centra.

5.   Države članice obvestijo Komisijo o kakršnih koli ukrepih, sprejetih po tem členu.“

4.

V členu 14(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„1.   Če se med karanteno ugotovi, da je ena ali več ptic okuženih z nizko patogeno aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo, lahko pristojni organ na podlagi ocene tveganja dovoli odstopanja od ukrepov iz člena 13(2)(a) in člena (4)(a), pod pogojem, da taka odstopanja ne ogrožajo nadzora bolezni (odstopanje).“

5.

Priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(2)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/265/ES (UL L 114, 1.5.2007, str. 17).

(3)  UL L 84, 24.3.2007, str. 7.


PRILOGA

„PRILOGA V

Seznam odobrenih obratov in centrov, kot je navedeno v členu 6(1)

Oznaka države ISO

Država

Številka odobritve karantenskega obrata ali centra

AT

AVSTRIJA

AT OP Q1

AT

AVSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

AVSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

AVSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

AVSTRIJA

AT 4 WL Q 1

AT

AVSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

AVSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

AVSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIJA

BE VQ 1003

BE

BELGIJA

BE VQ 1010

BE

BELGIJA

BE VQ 1011

BE

BELGIJA

BE VQ 1012

BE

BELGIJA

BE VQ 1013

BE

BELGIJA

BE VQ 1016

BE

BELGIJA

BE VQ 1017

BE

BELGIJA

BE VQ 3001

BE

BELGIJA

BE VQ 3008

BE

BELGIJA

BE VQ 3014

BE

BELGIJA

BE VQ 3015

BE

BELGIJA

BE VQ 4009

BE

BELGIJA

BE VQ 4017

BE

BELGIJA

BE VQ 7015

CY

CIPER

CB 0011

CY

CIPER

CB 0012

CY

CIPER

CB 0061

CY

CIPER

CB 0013

CY

CIPER

CB 0031

CZ

ČEŠKA

21750005

CZ

ČEŠKA

21750016

CZ

ČEŠKA

21750027

CZ

ČEŠKA

21750038

CZ

ČEŠKA

61750009

DE

NEMČIJA

BW-1

DE

NEMČIJA

BY-1

DE

NEMČIJA

BY-2

DE

NEMČIJA

BY-3

DE

NEMČIJA

BY-4

DE

NEMČIJA

HE-1

DE

NEMČIJA

HE-2

DE

NEMČIJA

NI-1

DE

NEMČIJA

NI-2

DE

NEMČIJA

NI-3

DE

NEMČIJA

NW-1

DE

NEMČIJA

NW-2

DE

NEMČIJA

NW-3

DE

NEMČIJA

NW-4

DE

NEMČIJA

NW-5

DE

NEMČIJA

NW-6

DE

NEMČIJA

NW-7

DE

NEMČIJA

NW-8

DE

NEMČIJA

RP-1

DE

NEMČIJA

SN-1

DE

NEMČIJA

SN-2

DE

NEMČIJA

TH-1

DE

NEMČIJA

TH-2

ES

ŠPANIJA

ES/01/02/05

ES

ŠPANIJA

ES/05/02/12

ES

ŠPANIJA

ES/05/03/13

ES

ŠPANIJA

ES/09/02/10

ES

ŠPANIJA

ES/17/02/07

ES

ŠPANIJA

ES/04/03/11

ES

ŠPANIJA

ES/04/03/14

ES

ŠPANIJA

ES/09/03/15

ES

ŠPANIJA

ES/09/06/18

FR

FRANCIJA

38.193.01

GR

GRČIJA

GR.1

GR

GRČIJA

GR.2

HU

MADŽARSKA

HU12MK001

IE

IRSKA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIJA

003AL707

IT

ITALIJA

305/B/743

IT

ITALIJA

132BG603

IT

ITALIJA

170BG601

IT

ITALIJA

233BG601

IT

ITALIJA

068CR003

IT

ITALIJA

006FR601

IT

ITALIJA

054LCO22

IT

ITALIJA

I – 19/ME/01

IT

ITALIJA

119RM013

IT

ITALIJA

006TS139

IT

ITALIJA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NIZOZEMSKA

NL-13000

NL

NIZOZEMSKA

NL-13001

NL

NIZOZEMSKA

NL-13002

NL

NIZOZEMSKA

NL-13003

NL

NIZOZEMSKA

NL-13004

NL

NIZOZEMSKA

NL-13005

NL

NIZOZEMSKA

NL-13006

NL

NIZOZEMSKA

NL-13007

NL

NIZOZEMSKA

NL-13008

NL

NIZOZEMSKA

NL-13009

NL

NIZOZEMSKA

NL-13010

PL

POLJSKA

14084501

PT

PORTUGALSKA

05.01/CQA

PT

PORTUGALSKA

01.02/CQA

UK

ZDRUŽENO KRALJESTVO

21/07/01

UK

ZDRUŽENO KRALJESTVO

21/07/02“


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

30.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/26


DODATEK

k Sklepu Sveta 2007/543/ES z dne 23. julija 2007 o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu)

(Uradni list Evropske unije L 200 z dne 1. avgusta 2007)

Bolgarska in romunska jezikovna različica Konvencije in protokolov bosta objavljeni naknadno v Posebni izdaji Uradnega lista

Konvencija o Europolu in protokoli z dne

24. julija 1996,

19. junija 1997,

30. novembra 2000,

28. novembra 2002,

27. novembra 2003.


Komisija

30.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/27


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. oktobra 2007

o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Irska na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5095)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2007/697/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (1) in zlasti tretjega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Če se količina gnojila, ki ga namerava država članica letno uporabiti na hektar, razlikuje od količine, navedene v prvem stavku drugega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS in v točki (a) navedenega pododstavka, mora biti ta količina določena tako, da ne vpliva na doseganje ciljev iz člena 1 navedene direktive in mora biti upravičena na podlagi objektivnih meril, kot so v tem primeru dolga rastna doba in posevki, ki sprejmejo veliko dušika.

(2)

Irska je 12. novembra 2004 Komisiji predložila zahtevek za odstopanje na podlagi tretjega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS. Nov zahtevek, ki temelji na spremenjenih predpisih programa European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006), je bil predložen 18. oktobra 2006.

(3)

Zahtevano odstopanje se nanaša na namen Irske, da na kmetijah z vsaj 80 % travinja dovoli vnos 250 kg dušika iz živinskega gnojila letno na hektar. Odstopanje bi predvidoma zajemalo največ 10 000 govedorejskih gospodarstev na Irskem, kar predstavlja 8 % vseh gospodarstev, 8 % uporabljene kmetijske površine in 20 % glav živine.

(4)

Irska zakonodaja za izvajanje Direktive 91/676/EGS – European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006), prav tako velja za zahtevano odstopanje.

(5)

Irska zakonodaja o izvajanju Direktive 91/676/EGS vključuje največjo stopnjo vnašanja dušika in fosfata z gnojenjem. Ti največji stopnji vnašanja z gnojenjem se razlikujeta na osnovi vsebnosti dušika in fosfata v tleh in zato upoštevata prispevek dušika in fosfata iz tal.

(6)

Tretje poročilo o izvajanju Direktive o nitratih na Irskem in nedavna poročila Agencije za varstvo okolja za obdobje 2001–2003, ki so bila predložena Komisiji, so pokazala, da so bile povprečne koncentracije nitratov v podtalnici približno 2,5 mg/l N, koncentracije nad 50 mg/l pa so bile zabeležene le na 2 % krajev vzorčenja. Podatki o kakovosti vode rek za obdobje 2000–2003 so pokazali, da je povprečna vrednost nitratov na merilnih postajah Eurowaternet 6,9 mg/l.

(7)

70 % merilnih postaj podtalnice je pokazalo, da koncentracija nitratov ostaja enaka ali pa se zmanjšuje; v rekah je bila zabeležena boljša kakovost v obdobju 2001–2003 kot v prejšnjem obdobju poročanja 1995–1997, s čimer se je obrnil trend zniževanja kakovosti vode, ki je bil prisoten od poznih 1980-ih. Opaziti je bilo tudi zmanjšanje števila hipertrofičnih jezer.

(8)

Irska v skladu s členom 3(5) Direktive 91/676/EGS uporablja akcijski program na vsem svojem ozemlju v skladu s programom European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006).

(9)

Število glav živine in uporaba kemičnih gnojil sta se v zadnjem desetletju zmanjšala. V obdobju 1997–2004 se je število glav živine zmanjšalo za 7 %, prašičev za 3 % in ovac za 17 %. Povprečen nanos dušika iz živinskega gnojila je leta 2004 znašal 103 kg/ha, kar je precejšen upad glede na 140 kg/ha leta 1998. Povprečen nanos fosforja (P) je znašal 16 kg/ha. Uporaba kemičnega dušikovega gnojila se je zmanjšala za 21 % v obdobju od leta 1999 do leta 2005, uporaba fosfatnih gnojil pa se je zmanjšala za 37 % v obdobju od leta 1995 do leta 2005.

(10)

Na Irskem je 90 odstotkov kmetijskih zemljišč namenjenih travinju, pri čemer prevladujejo tipi travinja, ki so ustrezni za krmo. Na travniških kmetijah se skupaj 47 % površin obdeluje ekstenzivno, kar pomeni manjšo gostoto živine in manjši vnos gnojil, 36 % površin se obdeluje v okviru kmetijskih okoljskih programov (Program zaščite okolja na podeželju, Program REP) in le 7 % površin se obdeluje intenzivno; 10 % površin se uporablja za poljščine. Povprečna uporaba kemičnih gnojil v travinju je 82 kg/ha dušika in 7,6 kg/ha fosforja.

(11)

Za irsko podnebje sta značilna enakomerno razporejena količina padavin čez leto in relativno nizek razpon temperatur, kar spodbuja dolgo rastno sezono trave, od 330 dni na leto na jugozahodu do okoli 250 dni na leto na severovzhodu.

(12)

Iz predloženih tehničnih in znanstvenih dokumentov v irskem uradnem obvestilu je razvidno, da je predlagana količina 250 kg dušika iz gnojila pašne živine letno na hektar na kmetijah z vsaj 80 % travinja utemeljena na podlagi objektivnih meril, kot so dolge rastne dobe in posevki, ki sprejmejo veliko dušika.

(13)

Komisija zato meni, da količina gnojila, ki jo je zahtevala Irska, ne bo vplivala na doseganje ciljev iz Direktive 91/676/EGS, če bodo upoštevani določeni strogi pogoji.

(14)

Ta odločba se uporablja v povezavi z akcijskim programom Irske, European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006).

(15)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za nitrate, ki je bil ustanovljen v skladu s členom 9 Direktive 91/676/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odstopanje, ki ga je zahtevala Irska z dopisom z dne 18. oktobra 2005 za uporabo večje količine živinskega gnojila, kakor jo določa prvi stavek drugega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS in točke (a) navedenega pododstavka se odobri ob upoštevanju pogojev iz te odločbe.

Člen 2

Opredelitve

V tej odločbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„travniška kmetija“ pomeni kmetijsko gospodarstvo, kjer 80 % ali več kmetijske površine, primerne za gnojenje, pokriva trava;

(b)

„pašna živina“ pomeni govedo (razen telet, rejenih za meso), ovce, jelenjad, koze in konje;

(c)

„trava“ pomeni trajno ali začasno travinje (začasno pomeni, da leži manj kot štiri leta).

Člen 3

Področje uporabe

Ta odločba se uporablja na individualni podlagi in pod pogoji iz členov 4, 5 in 6 za travniške kmetije.

Člen 4

Letna dovoljenja in obveznosti

1.   Kmetje, ki želijo imeti odobrena odstopanja, morajo vsako leto oddati vloge pristojnim organom.

2.   Skupaj z letno vlogo v skladu z odstavkom 1 se pisno obvežejo, da bodo izpolnjevali pogoje, določene v členih 5 in 6.

3.   Pristojni organi zagotovijo, da so vsi zahtevki za odstopanje podvrženi upravnemu nadzoru. Če nadzor, ki ga izvajajo nacionalni organi nad zahtevki iz odstavka 1, pokaže, da pogoji iz členov 5 in 6 niso izpolnjeni, se o tem obvesti vlagatelj zahtevka. V tem primeru velja zahtevek za zavrnjenega.

Člen 5

Uporaba živinskega gnojila in drugih gnojil

1.   Količina živinskega gnojila pašne živine, ki se vsako leto vnese v tla na travniških kmetijah, vključno od živali samih, ne sme presegati količine gnojila, ki vsebuje 250 kg dušika na hektar, pod pogoji iz odstavkov 2 do 7.

2.   Skupni vnos dušika ne presega predvidljivih potreb po hranilih zadevnega posevka in upošteva vnos iz tal. Skupni vnos dušika se razlikuje glede na gostoto živine in pridelavo krme.

3.   Za vsako kmetijo je treba voditi načrt gnojenja, ki opisuje kolobarjenje posevkov na kmetijskem zemljišču ter načrtovani vnos živinskega gnojila, dušikovih in fosfatnih kemičnih gnojil. Kmetija mora imeti načrt na razpolago najpozneje 1. marca.

Načrt gnojenja vključuje naslednje:

(a)

število glav živine, opis sistema namestitve in sistema za shranjevanje, vključno z velikostjo prostora, ki je na razpolago za skladiščenje gnojila;

(b)

izračun dušika (z odštevkom izgub pri namestitvi in shranjevanju) in fosforja iz gnojila, ki se proizvedeta na kmetiji;

(c)

načrt kolobarjenja posevkov in površino za vsak posevek, vključno s skico položajev posameznih polj;

(d)

predvidene potrebe posevka po dušiku in fosforju;

(e)

količino in vrsto gnojila, ki se dostavi izven kmetije ali na kmetijo;

(f)

rezultate analize tal glede stanja dušika in fosforja v tleh, če so na voljo;

(g)

količino vnesenega dušika in fosforja iz gnojila za vsako polje (enote rabe ali poljine, ki so homogene glede na vrsto posevka in tip tal);

(h)

količino vnesenega dušika in fosforja iz kemičnih in drugih gnojil za vsako polje.

Načrte je treba popraviti najpozneje sedem dni po vsaki spremembi v kmetijski praksi, da se zagotovi skladnost med načrti in dejansko kmetijsko prakso.

4.   Vsaka kmetija vodi bilanco gnojenja, vključno z informacijami o upravljanju s talno vodo, ki se predloži pristojnemu organu za vsako koledarsko leto.

5.   Vsaka travniška kmetija, za katero je odobreno individualno odstopanje, se strinja, da se vloga iz člena 4(1), načrt gnojenja in bilanca gnojenja preverjajo.

6.   Za vsako kmetijo, za katero je odobreno individualno odstopanje, se opravi analiza dušika in fosforja v tleh, in sicer najmanj vsaka štiri leta za vsako območje kmetije, ki je homogeno glede na kolobarjenje posevkov in tip tal. Zahteva se vsaj ena analiza na 5 hektarjev površin.

7.   Živinskega gnojila se ne sme nanašati jeseni pred začetkom setve trave.

Člen 6

Upravljanje zemljišč

Na 80 % ali več površin, ki so na kmetijah primerne za vnos gnojila, se goji trava. Kmetje, za katere je odobreno individualno odstopanje, izvajajo naslednje ukrepe:

(a)

začasno travinje se orje spomladi;

(b)

oranju trave na vseh tipih tal takoj sledijo posevki z visoko potrebo po dušiku;

(c)

kolobarjenje ne vključuje stročnic in drugih rastlin, ki vežejo atmosferski dušik. To pa ne velja za deteljo v travinju z manj kot 50 % detelje ter za žita in grah, ki so podsejani s travo.

Člen 7

Drugi ukrepi

Irska zagotovi, da se odstopanje uporablja brez poseganja v ukrepe, ki so potrebni za upoštevanje okoljske zakonodaje Skupnosti.

Člen 8

Spremljanje

1.   Pristojni organ sestavi in vsako leto posodobi zemljevide, iz katerih so razvidni odstotki travniških kmetij, živine in kmetijskih zemljišč, za katere je v vsaki upravni enoti odobreno individualno odstopanje, ter jih vsako leto posodobi. Ti zemljevidi se vsako leto predložijo Komisiji, in sicer prvič do 1. marca 2008.

2.   Spremljanje kmetij, ki jih pokrivata akcijski program in odstopanje, se izvaja na kmetijskih območjih spremljanja, vzpostavljenih glede na irski akcijski program. Referenčna območja spremljanja predstavljajo različne tipe tal, ravni intenzivnosti in praks gnojenja.

3.   Raziskave in stalne analize hranil zagotavljajo podatke o lokalni rabi zemljišč, kolobarjenju posevkov in kmetijskih praksah na kmetijah, za katere je odobreno individualno odstopanje. Ti podatki se lahko uporabijo za modelno zasnovane izračune obsega spiranja nitratov in izgub fosforja na poljih, na katerih se vnaša do 250 kg dušika iz gnojila pašne živine na hektar letno.

4.   Spremljanje plitve podtalnice, talnih vod, odpadnih vod in potokov na kmetijah, ki jih pokrivajo kraji spremljanja na kmetijskem območju, so vir podatkov o koncentraciji dušika in fosforja v vodi, ki izteka iz območja korenin in se izliva v podtalnico in površinske vode.

5.   Na kmetijskih območjih, ki se nahajajo v bližini najbolj občutljivih jezer in posebej občutljivih vodonosnikov, se poostri spremljanje kakovosti vode.

6.   Izvede se študija z namenom, da se ob koncu obdobja odstopanja zberejo podrobne znanstvene informacije o sistemih travinja v intenzivni rabi na Irskem. Ta študija se bo osredotočila na spiranje nitratov v okviru sistemov intenzivne proizvodnje mleka na občutljivih tipih tal (peščeni in peščeno ilovnati) na reprezentativnih območjih.

Člen 9

Nadzor

1.   Pristojni nacionalni organ izvaja upravne preglede vseh kmetij, za katere je odobreno individualno odstopanje, da oceni, ali upoštevajo najvišjo količino 250 kg dušika iz gnojila pašne živine letno na hektar, največjo stopnjo gnojenja z dušikom in fosforjem in pogoje za rabo zemljišč.

2.   Na podlagi analize tveganja, rezultatov pregledov iz prejšnjih let in rezultatov splošnih naključnih pregledov zakonodaje o izvajanju Direktive 91/676/EGS se vzpostavi program pregledov na kraju samem. Na vsaj 3 % kmetij, za katere je odobreno individualno odstopanje, se izvedejo pregledi na kraju samem v zvezi s pogoji iz členov 5 in 6.

Člen 10

Poročanje

1.   Pristojni organ Komisiji vsako leto predloži rezultate spremljanja, skupaj s strnjenim poročilom o spreminjanju kakovosti vode in načinu vrednotenja. V poročilu so navedene informacije o vrednotenju izvajanja pogojev odstopanja z nadzori na ravni kmetije in podatki o kmetijah, ki se ne držijo določb; informacije so osnovane na rezultatih upravnih pregledov in pregledov na kraju samem. Prvo poročilo se pošlje najpozneje junija 2008, poznejša letna poročila pa najpozneje junija vsako leto.

2.   Tako dobljene rezultate bo Komisija upoštevala pri možnih novih zahtevkih za odstopanje.

Člen 11

Uporaba

Ta odločba se uporablja v povezavi z akcijskim programom Irske, kot se izvaja glede na European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006) z dne 18. julija 2006. Veljati preneha 17. julija 2010.

Člen 12

Ta odločba je naslovljena na Irsko.

V Bruslju, 22. oktobra 2007

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 375, 31.12.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


30.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/31


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. oktobra 2007

o spremembi Odločbe 2007/116/ES glede uvedbe dodatnih rezerviranih številk, ki se začnejo s „116“

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5139)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/698/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (1) in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2007/116/ES z dne 15. februarja 2007 o rezervaciji nacionalnega območja oštevilčenja, ki se začenja z „116“, za usklajene številke za usklajene storitve z družbeno vrednostjo (2) je rezervirala nacionalno območje oštevilčenja, ki se začenja s „116“, za usklajene številke za usklajene storitve z družbeno vrednostjo. Priloga k navedeni odločbi vsebuje seznam posebnih številk v tem območju oštevilčenja in storitev, za katere je rezervirana vsaka številka. Ta seznam je mogoče prilagoditi v skladu s postopkom iz člena 22(3) Direktive 2002/21/ES.

(2)

Opis storitve, povezane s številko 116000, je treba posodobiti. Poleg tega sta bili dve storitvi, in sicer telefon za otroke v stiski in telefon za pomoč v duševni stiski, opredeljeni kot storitev z družbeno vrednostjo, ki bi lahko dobili usklajeno številko. Zato je treba Odločbo 2007/116/ES posodobiti in uvesti dodatne rezervirane številke.

(3)

Odločbo 2007/116/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za komunikacije –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2007/116/ES se nadomesti s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Države članice storijo vse potrebno, da lahko pristojni nacionalni regulativni organi od 29. februarja 2008 dodelijo navedene številke, ki so bile s to odločbo dodane seznamu.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. oktobra 2007

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 108, 24.4.2002, str. 33. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 717/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 171, 29.6.2007, str. 32).

(2)  UL L 49, 17.2.2007, str. 30.


PRILOGA

Seznam številk, ki so rezervirane za usklajene storitve z družbeno vrednostjo

Številka

Storitev, za katero je številka rezervirana

Posebni pogoji glede pravice do uporabe številke

116000

 

Ime storitve:

Dežurni telefon za pogrešane otroke

 

Opis:

Storitev (a) sprejema klice s prijavami o pogrešanih otrocih in jih posreduje policiji; (b) osebam, odgovornim za pogrešane otroke, svetuje in jih podpira; (c) podpira preiskavo.

Storitev je nenehno na voljo (tj. 24 ur na dan, sedem dni na teden in po vsej državi).

116111

 

Ime storitve:

Telefon za otroke v stiski

 

Opis:

Storitev pomaga otrokom, ki potrebujejo skrb in zaščito, ter jih poveže s službami in seznani z viri; otrokom daje možnost, da izrazijo svoje skrbi, spregovorijo o problemih, ki jih neposredno prizadevajo, in da v stiski najdejo sogovornika.

Kadar storitev ni nenehno na voljo (tj. 24 ur na dan, sedem dni na teden in po vsej državi), mora ponudnik storitve zagotoviti, da je informacija o dostopnosti javno na voljo in lahko dosegljiva, tedaj, ko storitev ni na voljo, pa osebe, ki pokličejo, obvesti, kdaj bo storitev spet na voljo.

116123

 

Ime storitve:

Telefon za pomoč v duševni stiski

 

Opis:

Storitev omogoči osebam, ki pokličejo, pristen pogovor s sogovornikom, ki jim bo prisluhnil brez vnaprejšnjega presojanja. Pomoč v duševni stiski ponuja osebam, ki trpijo zaradi osamljenosti, preživljajo osebno krizo ali razmišljajo o samomoru.

Kadar storitev ni nenehno na voljo (tj. 24 ur na dan, sedem dni na teden in po vsej državi), mora ponudnik storitve zagotoviti, da je informacija o dostopnosti javno na voljo in lahko dosegljiva, tedaj, ko storitev ni na voljo, pa osebe, ki pokličejo, obvesti, kdaj bo storitev spet na voljo.


30.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/33


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. oktobra 2007

o spremembi Direktive 92/33/EGS, da se podaljša odstopanje v zvezi z uvoznimi pogoji za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic iz tretjih držav

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5218)

(2007/699/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/33/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (1), in zlasti drugega pododstavka člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 16(1) Direktive 92/33/EGS mora Komisija odločiti, ali je razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic razen semena, ki je proizveden v tretji državi in zagotavlja enaka jamstva glede obveznosti dobavitelja, istovetnosti, značilnosti, zdravstvenega stanja rastlin, načina proizvodnje, pakiranja, nadzora, označevanja in pečatenja, v vseh teh pogledih enakovreden razmnoževalnemu in sadilnemu materialu zelenjadnic, razen semena, proizvedenemu v Skupnosti in v skladu z zahtevami in pogoji navedene direktive.

(2)

Vendar trenutno razpoložljivi podatki o pogojih, ki se uporabljajo v tretjih državah, še vedno ne zadostujejo, da bi lahko Komisija na tej stopnji sprejela kakršno koli odločitev glede katere koli tretje države.

(3)

Da se prepreči motnje v tokovih blagovne menjave, je treba državam članicam, ki uvažajo razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena iz tretjih držav, dovoliti, da se za take proizvode še naprej uporabljajo pogoji, enaki tistim, ki veljajo za podobne proizvode Skupnosti v skladu s členom 16(2) Direktive 92/33/EGS. Obdobje uporabe odstopanja iz Direktive 92/33/EGS za take uvoze je zato treba podaljšati preko 31. decembra 2007.

(4)

Direktivo 92/33/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V prvem pododstavku člena 16(2) Direktive 92/33/EGS se datum „31. december 2007“ nadomesti z datumom „31. december 2012“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 157, 10.6.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/124/ES (UL L 339, 6.12.2006, str. 12).


SMERNICE

Evropska centralna banka

30.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/34


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 20. septembra 2007

o spremembah prilog I in II k Smernici ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema

(ECB/2007/10)

(2007/700/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prve alinee člena 105(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1, členov 12.1, 14.3 in 18.2 in prvega odstavka člena 20,

ob upoštevanju Smernice ECB/2000/7 z dne 31. avgusta 2000 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prilogo I k Smernici ECB/2000/7 je treba spremeniti zaradi nedavnih sprememb v opredelitvi in izvajanju enotne denarne politike Eurosistema. Te spremembe se med drugim nanašajo na primerno finančno premoženje in odstranitev dokončnih transakcij s seznama operacij finega uravnavanja.

(2)

Na podlagi Odločbe Sveta 2007/503/ES z dne 10. julija 2007 v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Cipru 1. januarja 2008 (2) Ciper izpolnjuje potrebne pogoje za uvedbo eura in se bo njegovo odstopanje v skladu s členom 4 Akta o pristopu razveljavilo s 1. januarjem 2008. Na podlagi Odločbe Sveta 2007/504/ES z dne 10. julija 2007 v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Malti 1. januarja 2008 (3) Malta izpolnjuje potrebne pogoje za uvedbo eura in se bo njeno odstopanje v skladu s členom 4 Akta o pristopu razveljavilo s 1. januarjem 2008. Glede na zgoraj navedeno je treba spremeniti tabelo spletnih strani Eurosistema v Prilogi I k Smernici ECB/2000/7.

(3)

Smernica ECB/2007/2 z dne 26. aprila 2007 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (4) vzpostavlja sistem TARGET2 kot nadomestilo za sedanji sistem TARGET, kakor je določeno v členu 14(2) Smernice ECB/2007/2. Nacionalne centralne banke (NCB) bodo migrirale na sistem TARGET2 po urniku, navedenem v členu 13 Smernice ECB/2007/2. Glede na zgoraj navedeno je treba spremeniti sklicevanja na sistem TARGET v prilogah I in II k Smernici ECB/2000/7 –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe prilog I in II

1.   Priloga I k Smernici ECB/2000/7 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej smernici.

2.   Priloga II k Smernici ECB/2000/7 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej smernici.

Člen 2

Spremembe tabele spletnih strani Eurosistema

Tabela spletnih strani Eurosistema v Prilogi 5 k Prilogi I k Smernici ECB/2000/7 se nadomesti s tabelo v Prilogi III k tej smernici.

Člen 3

Preverjanje

NCB pošljejo ECB najkasneje do 30. septembra 2007 podrobne informacije glede besedil in sredstev, s katerimi se nameravajo uskladiti s to smernico.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta smernica začne veljati dva dneva po sprejetju. Člen 1 se uporablja od 19. novembra 2007. Člen 2 se uporablja od 1. januarja 2008.

Člen 5

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na NCB sodelujočih držav članic.

V Frankfurtu na Majni, 20. septembra 2007

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 310, 11.12.2000, str. 1. Smernica, kakor je bila nazadnje spremenjena s Smernico ECB/2006/12 (UL L 352, 13.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 186, 18.7.2007, str. 29.

(3)  UL L 186, 18.7.2007, str. 32.

(4)  UL L 237, 8.9.2007, str. 1.


PRILOGA I

Priloga I k Smernici ECB/2000/7 se spremeni, kot sledi:

A.   Spremembe v zvezi s spremenjenima opredelitvijo in izvajanjem denarne politike Eurosistema

1.

V poglavju 1, oddelek 1.1, se za petim stavkom vstavi naslednji stavek:

„Nacionalne centralne banke (NCB) lahko, če je to potrebno za izvajanje denarne politike, pošljejo članicam Eurosistema posamezne informacije, kot so operativni podatki, povezane z nasprotnimi strankami, ki sodelujejo v operacijah Eurosistema (1).

2.

V poglavju 1, oddelek 1.3.1, se tretja alinea o „operacijah finega uravnavanja“ spremeni, kot sledi:

(a)

Za prvim stavkom se vstavi naslednji stavek:

„Operacije finega uravnavanja se lahko izvajajo na zadnji dan obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv z namenom uravnavati morebitno likvidnostno neravnovesje, nastalo po dodelitvi na zadnji operaciji glavnega refinanciranja.“

(b)

Po novem tretji stavek se nadomesti z naslednjim:

„Operacije finega uravnavanja se v prvi vrsti izvajajo kot povratne transakcije, lahko pa so tudi v obliki valutnih zamenjav ali zbiranja vezanih depozitov.“

3.

V poglavju 1, tabela 1, se pod naslovom „Operacije finega uravnavanja“ črta druga podvrstica, ki vsebuje naslednje besede: „Dokončni nakupi“, „Dokončne prodaje“, „Občasno“ in „Dvostranski postopki“.

4.

V poglavju 1 se oddelek 1.4 spremeni, kot sledi:

(a)

Drugi stavek se nadomesti z naslednjim:

„Institucije, ki so obvezniki obveznih rezerv v skladu s členom 19.1 Statuta ESCB, lahko dostopajo do odprtih ponudb in sodelujejo v operacijah odprtega trga na podlagi standardnih avkcij in dokončnih transakcij.“

(b)

Četrti stavek se črta.

5.

V poglavju 1, oddelek 1.5, se četrti stavek nadomesti z naslednjim:

„Enotni okvir je 1. januarja 2007 nadomestil sistem z dvema listama, ki je veljal od začetka tretje faze ekonomske in monetarne unije.“

6.

V poglavju 3 se uvodni odstavek spremeni, kot sledi:

(a)

Za četrtim stavkom se vstavi naslednji stavek:

„Strukturne operacije se lahko izvajajo tudi z dokončnimi transakcijami, tj. nakupi in prodajami.“

(b)

Po novem šesti stavek se nadomesti z naslednjim:

„Poleg tega ima Eurosistem na razpolago dva druga instrumenta za izvajanje operacij finega uravnavanja: valutne zamenjave in zbiranje vezanih depozitov.“

7.

V poglavju 3, oddelek 3.1.4, se za drugim stavkom vstavi naslednji stavek:

„Operacije finega uravnavanja se lahko izvajajo na zadnji dan obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv z namenom uravnavati morebitno likvidnostno neravnovesje, nastalo po dodelitvi na zadnji operaciji glavnega refinanciranja.“

8.

V poglavju 3 se oddelek 3.2 spremeni, kot sledi:

(a)

Drugi stavek pod naslovom „Vrsta instrumenta“ se nadomesti z naslednjim:

„Te operacije se izvajajo samo za strukturne namene.“

(b)

Pod naslovom „Druge operativne značilnosti“ se četrta alinea nadomesti z naslednjo:

„—

običajno se izvajajo decentralizirano s strani NCB;“

9.

V poglavju 4 se oddelek 4.1 spremeni, kot sledi:

(a)

Pod naslovom „Pogoji dostopa“ se prvi stavek v drugem odstavku spremeni, kot sledi:

„Dolžniška pozicija nasprotne stranke na poravnalnem računu pri nacionalni centralni banki ob koncu vsakega delovnega dneva se avtomatično šteje kot zahtevek za dostop do odprte ponudbe mejnega posojila.“

(b)

Pod naslovom „Dospelost in izračun obresti“ se drugi stavek v drugem odstavku posodobi, kot sledi:

„ECB lahko kadar koli spremeni obrestno mero z veljavnostjo ne prej kot naslednji delovni dan Eurosistema (2)  (3).

10.

V poglavju 5, oddelek 5.2, se pod naslovom „Operacije, izvedene prek borz vrednostnih papirjev in tržnih posrednikov“ črta tretji stavek.

11.

V poglavju 5, oddelek 5.3.2, se drugi stavek v drugem odstavku nadomesti z naslednjim:

„Vendar lahko Eurosistem zaradi operativnih razlogov občasno določi druge datume poravnave za te operacije, zlasti za dokončne transakcije in valutne zamenjave (glej tabelo 3).“

12.

V poglavju 6, oddelek 6.1, se tretji stavek v drugem odstavku nadomesti z naslednjim:

„Enoten okvir, imenuje se tudi ‚enotna lista‘, je začel veljati 1. januarja 2007 in nadomestil sistem z dvema listama, ki je veljal od začetka tretje faze ekonomske in monetarne unije.“

13.

V poglavju 6 se oddelek 6.1 spremeni, kot sledi:

(a)

Opomba 2 se nadomesti z naslednjim:

„Francoski fonds communs de créances (FCC), ki so bili vključeni na listo 1 in izdani pred 1. majem 2006, bodo ostali primerni v prehodnem obdobju do 31. decembra 2008. FCC, izdani po 1. maju 2006, niso primerni.“

(b)

Prvi stavek v četrtem odstavku se nadomesti z naslednjim:

„Merila primernosti za oba razreda finančnega premoženja so poenotena za celotno euroobmočje in določena v oddelku 6.2 (4).

14.

V poglavju 6, oddelek 6.2.1, se pod naslovom „Kraj izdaje“ opomba 6 nadomesti z naslednjo:

„Da bi bili mednarodni dolžniški vrednostni papirji v globalni prinosniški obliki, izdani preko ICSD, primerni, morajo biti od 1. januarja 2007 naprej izdani v obliki novih svetovnih zadolžnic (New Global Notes) in deponirani pri skupnem shranjevalcu (Common Safekeeper), ki je ICSD, ali, če to pride v upoštev, CRVP, ki izpolnjuje minimalne standarde, določene s strani ECB. Mednarodni dolžniški vrednostni papirji v globalni prinosniški obliki, ki so bili izdani v obliki klasičnih svetovnih zadolžnic (Classical Global Notes) pred 1. januarjem 2007, in zamenljivi vrednostni papirji, ki so bili izdani pod isto ISIN kodo na ta datum ali po njem, ostanejo primerni do dospelosti.“

15.

V poglavju 6, oddelek 6.2.1, se pod naslovom „Sprejemljivi trgi“, na koncu odstavka vstavi naslednja opomba 12:

„Tržno finančno premoženje, ki je bilo sprejeto kot finančno premoženje z liste 2 in izdano pred 31. majem 2007 ter se z njim trguje na nereguliranih trgih, ki trenutno izpolnjujejo zahteve Eurosistema glede varnosti in dostopnosti, ne pa tudi glede transparentnosti, ostane primerno do 31. decembra 2009 pod pogojem, da izpolnjuje ostala merila primernosti, in postane neprimerno po tem datumu. To ne velja za nekrito tržno finančno premoženje, izdano s strani kreditnih institucij, ki je bilo sprejeto kot finančno premoženje z liste 2 in postalo neprimerno 31. maja 2007.“

16.

V poglavju 6, oddelek 6.2.1, se pod naslovom „Kraj ustanovitve izdajatelja/garanta“ na koncu prvega stavka vstavi po novem opomba 14:

„Tržno finančno premoženje, izdano pred 1. januarjem 2007 s strani subjekta, ki ni ustanovljen v EGP ali v eni od držav G10 zunaj EGP, za katero pa jamči subjekt, ustanovljen v EGP, ostane primerno do 31. decembra 2011 pod pogojem, da izpolnjuje ostala merila primernosti in zahteve, ki veljajo za jamstva, določene v oddelku 6.3.2, ter postane neprimerno po tem datumu.“

17.

V poglavju 6, oddelek 6.3.2, se v prvi alinei o „bonitetni oceni zunanje bonitetne institucije“ bivša opomba 26, ki je sedaj preštevilčena v opombo 28, na koncu prvega stavka nadomesti z naslednjo:

„Visoki bonitetni standardi za krite bančne obveznice, izdane po 1. januarju 2008, se ocenjujejo na podlagi zgoraj navedenega sklopa meril. Za krite bančne obveznice, izdane pred 1. januarjem 2008, se šteje, da izpolnjujejo visoke bonitetne standarde, če v celoti izpolnjujejo merila iz člena 22(4) Direktive UCITS.“

18.

V poglavju 6, oddelek 6.6.1, se v drugi alinei črta obstoječa opomba 50.

19.

Priloge k Prilogi I se preimenujejo v „dodatke“.

20.

V po novem Dodatku 2 k Prilogi I se v opredelitvi „operacija odprtega trga“ četrti stavek nadomesti z naslednjim:

„Poleg tega sta za strukturne operacije na voljo še izdaja dolžniških certifikatov in dokončne transakcije, medtem ko so za izvajanje operacij finega uravnavanja na voljo valutne zamenjave in zbiranje vezanih vlog.“

B.   Spremembe, povezane z vzpostavitvijo sistema TARGET2

21.

V seznamu „Kratice“ se vrstica, ki se nanaša na „TARGET“, nadomesti z naslednjima:

„TARGET

transevropski sistem bruto poravnave v realnem času, kot je opredeljen v Smernici ECB/2005/16

TARGET2

transevropski sistem bruto poravnave v realnem času, kot je opredeljen v Smernici ECB/2007/2“.

22.

V poglavju 4, oddelek 4.1, se besedilo pod naslovom „Pogoji dostopa“ spremeni, kot sledi:

(a)

Tretji stavek v prvem odstavku se nadomesti z naslednjim:

„Dostop do odprte ponudbe mejnega posojila je mogoč samo ob dnevih, ko so (i) sistem TARGET2 (5); in (ii) ustrezni poravnalni sistemi vrednostnih papirjev (PSVP) operativni (6).

(b)

Tretji odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Nasprotni stranki se lahko dovoli dostop do odprte ponudbe mejnega posojila tudi tako, da pošlje zahtevek nacionalni centralni banki države članice, v kateri je ustanovljena. Da bi nacionalna centralna banka lahko obravnavala zahtevek v sistemu TARGET2 še isti dan, mora zahtevek prejeti najkasneje 15 minut po času zaprtja sistema TARGET2 (7)  (8). Praviloma je čas zaprtja sistema TARGET2 ob 18.00 po času ECB (srednjeevropski čas). Rok za zahtevek za dostop do odprte ponudbe mejnega posojila se na zadnji delovni dan Eurosistema v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv podaljša za dodatnih 15 minut (9). V zahtevku je treba navesti znesek posojila, če pa primerno finančno premoženje za zavarovanje terjatev za transakcijo ni bilo vnaprej deponirano pri nacionalni centralni banki, je treba opredeliti tudi primerno finančno premoženje za zavarovanje terjatev, ki ga je treba zagotoviti za transakcijo.

23.

V poglavju 4, oddelek 4.1, se pod naslovom „Dospelost in izračun obresti“ drugi stavek v prvem odstavku nadomesti z naslednjim:

„Za nasprotne stranke, ki so neposredno udeležene v sistemu TARGET2, se posojilo odplača naslednji dan, ko so (i) sistem TARGET2; in (ii) zadevni PSVP operativni, in sicer v trenutku, ko se ti sistemi odprejo za poslovanje.“

24.

V poglavju 4, oddelek 4.2, se besedilo pod naslovom „Pogoji dostopa“ spremeni, kot sledi:

(a)

Tretji stavek v prvem odstavku se nadomesti z naslednjim:

„Dostop do odprte ponudbe mejnega depozita je mogoč samo na dneve, ko je odprt sistem TARGET2.“

(b)

Drugi odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Da se nasprotni stranki dovoli dostop do odprte ponudbe mejnega depozita, mora poslati zahtevek nacionalni centralni banki države članice, v kateri je ustanovljena. Da bi nacionalna centralna banka lahko obravnavala zahtevek v sistemu TARGET2 še isti dan, mora zahtevek prejeti najkasneje 15 minut po času zaprtja sistema TARGET2, ki je praviloma ob 18.00 po času ECB (srednjeevropski čas) (10)  (11). Rok za zahtevek za dostop do odprte ponudbe mejnega depozita se na zadnji delovni dan Eurosistema v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv podaljša za dodatnih 15 minut (12). V zahtevku je treba navesti znesek depozita.

25.

V poglavju 4, oddelek 4.2, se pod naslovom „Dospelost in izračun obresti“ drugi stavek v prvem odstavku nadomesti z naslednjim:

„Za nasprotne stranke, ki so neposredno udeležene v sistemu TARGET2, dospejo depoziti v okviru odprte ponudbe naslednji dan, ko je sistem TARGET2 operativen, in sicer v trenutku, ko se ta sistem odpre za poslovanje.“

26.

V poglavju 5, oddelek 5.3.1, se prvi stavek v prvem odstavku nadomesti z naslednjim:

„Denarne transakcije, povezane z uporabo odprtih ponudb Eurosistema ali sodelovanjem v operacijah odprtega trga, se poravnajo preko računov nasprotnih strank pri nacionalnih centralnih bankah ali preko računov poravnalnih bank udeleženk v sistemu TARGET2.“

27.

V poglavju 5, oddelek 5.3.2, se prvi stavek v prvem odstavku nadomesti z naslednjim:

„Operacije odprtega trga na podlagi standardnih avkcij, tj. operacije glavnega refinanciranja, operacije dolgoročnejšega refinanciranja in strukturne operacije, se običajno poravnajo na prvi dan po trgovalnem dnevu, ko so (i) sistem TARGET2; in (ii) vsi zadevni PSVP odprti za poslovanje.“

28.

V poglavju 5 se oddelek 5.3.3 nadomesti z naslednjim:

„5.3.3   Postopki ob koncu dneva

Postopki ob koncu dneva so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi s sistemom TARGET2. Praviloma je čas zaprtja sistema TARGET2 ob 18.00 po času ECB (srednjeevropski čas). Po času zaprtja se nadaljnji plačilni nalogi za obdelavo v sistemu TARGET2 ne sprejemajo, čeprav so preostali plačilni nalogi, ki so bili sprejeti pred časom zaprtja, še vedno v obdelavi. Nasprotne stranke morajo zahtevke za dostop do odprte ponudbe mejnega posojila ali mejnega depozita predložiti ustrezni nacionalni centralni banki najkasneje 15 minut po času zaprtja sistema TARGET2. Rok za zahtevek za dostop do odprtih ponudb Eurosistema se na zadnji delovni dan Eurosistema v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv podaljša za dodatnih 15 minut (13).

Negativna stanja na poravnalnih računih primernih nasprotnih strank v sistemu TARGET2, ki ostanejo po zaključku kontrolnih postopkov ob koncu dneva, se avtomatično štejejo kot zahtevek za dostop do odprte ponudbe mejnega posojila (glej oddelek 4.1).

29.

V poglavju 6, oddelek 6.6.1, se zadnji stavek v oddelku nadomesti z naslednjim:

„V izjemnih okoliščinah ali kadar se to zahteva za namene denarne politike, se ECB lahko odloči, da odloži čas zaprtja modela CCBM do časa zaprtja sistema TARGET2.“

30.

Vse opombe, ki zgoraj niso omenjene, se ustrezno preštevilčijo.

31.

Po novem Dodatek 2 („Glosar“) k Prilogi I k Smernici ECB/2000/7 se spremeni, kot sledi:

(i)

Izraz „Konec dneva“ se nadomesti z naslednjim:

„Konec dneva: čas v delovnem dnevu po zaprtju sistema TARGET2, ko se plačila, obdelana v sistemu TARGET2, za ta dan zaključijo. Kadar je to primerno, se izraz ustrezno nanaša na sistem TARGET, dokler NCB ne migrira na sistem TARGET2.“

(ii)

Izraz „Povezovalni mehanizem (interlinking)“ se črta.

(iii)

Izraz „Sistem BPRČ (bruto poravnava v realnem času)“ se nadomesti z naslednjim:

„Sistem BPRČ (bruto poravnava v realnem času): poravnalni sistem, v katerem se obdelava in poravnava opravita po posameznih naročilih brez pobota nepretrgano v realnem času. Glej tudi Sistem TARGET2.“

(iv)

Izraz „Poravnalni račun“ se nadomesti z naslednjim:

„Poravnalni račun: račun, ki ga ima neposredna udeleženka v sistemu TARGET2 pri centralni banki za namen obdelave plačil.“

(v)

Izraz „Sistem TARGET (transevropski sistem bruto poravnave v realnem času)“ se nadomesti z naslednjim:

„Sistem TARGET: predhodnik sistema TARGET2, ki deluje v decentralizirani strukturi in povezuje skupaj nacionalne sisteme BPRČ in plačilni mehanizem ECB. Sistem TARGET se nadomesti s sistemom TARGET2 v skladu z urnikom migracije, določenim v členu 13 Smernice ECB/2007/2.“

(vi)

Za izrazom „Sistem TARGET“ se vstavi naslednje:

„Sistem TARGET2 (transevropski sistem bruto poravnave v realnem času: sistem bruto poravnave v realnem času za euro, ki zagotavlja poravnavo plačil v eurih v centralnobančnem denarju. Sistem je vzpostavljen in deluje na podlagi enotne platforme, preko katere so vsi plačilni nalogi predloženi in obdelani ter vsa plačila prejeta na tehnično enak način. Sistem TARGET2 je pravno strukturiran kot množica sistemov BPRČ (komponente sistema TARGET2).“


(1)  Za te informacije velja zahteva po varovanju poslovne skrivnosti v skladu s členom 38 Statuta ESCB.“

(2)  V celotnem dokumentu se izraz ‚delovni dan Eurosistema‘ nanaša na kateri koli dan, ko sta ECB in najmanj ena nacionalna centralna banka odprti za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema.

(3)  Svet ECB običajno odloča o spremembah obrestnih mer, ko ocenjuje naravnanost denarne politike na prvi seji v mesecu. Običajno začnejo te odločitve veljati šele na začetku novega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv.“

(4)  V vmesnem obdobju do 31. decembra 2011 je za določeni razred netržnega finančnega premoženja, bančna posojila, po euroobmočju dopustno odstopanje omejenega števila meril primernosti in operativnih meril (glej oddelek 6.2.2).“

(5)  Sklicevanja na,sistem ‚TARGET2‘ je treba razlagati kot sklicevanja na,sistem ‚TARGET‘, dokler NCB ne migrira na sistem TARGET2. Po 19. novembru 2007 bo decentralizirana tehnična infrastruktura sistema TARGET nadomeščena z enotno skupno platformo sistema TARGET2, preko katere so vsi plačilni nalogi predloženi in obdelani ter vsa plačila prejeta na tehnično enak način. Migracija na sistem TARGET2 je organizirana v treh skupinah držav, kar uporabnikom sistema TARGET omogoča, da migrirajo na sistem TARGET2 v različnih valovih in na različne predhodno določene datume. Sestava skupin držav je naslednja: Skupina 1 (19. november 2007): Avstrija, Nemčija, Luksemburg in Slovenija; Skupina 2 (18. februar 2008): Belgija, Finska, Francija, Irska, Nizozemska, Portugalska in Španija; in Skupina 3 (19. maj 2008): Grčija, Italija in ECB. Četrti datum za migracijo (15. september 2008) se ohrani v rezervi kot ukrep ob nepredvidljivih dogodkih. Tudi nekatere nesodelujoče NCB bodo priključene k sistemu TARGET2 na podlagi ločenega sporazuma: Ciper, Latvija, Litva in Malta (v Skupini 1) ter Danska, Estonija in Poljska (v Skupini 3).

(6)  Dodatno je dostop do odprte ponudbe mejnega posojila mogoč samo, ko so izpolnjene zahteve infrastrukture plačilnega sistema v sistemu BPRČ.“

(7)  V nekaterih državah članicah NCB ali nekatere njihove podružnice morda niso odprte za izvajanje operacij denarne politike na nekatere delovne dneve Eurosistema zaradi nacionalnih ali regionalnih praznikov. V teh primerih je NCB odgovorna za vnaprejšnje obveščanje nasprotnih strank o ureditvi dostopa do odprte ponudbe mejnega posojila na praznik.

(8)  Dnevi, ko je sistem TARGET in/ali sistem TARGET2 zaprt, so objavljeni na spletni strani ECB (www.ecb.int) in na spletnih straneh Eurosistema (glej Dodatek 5).

(9)  Dokler NCB ne migrira na sistem TARGET2, bo rok za zahtevek za dostop do odprte ponudbe mejnega posojila pri tej NCB 30 minut po času zaprtja sistema (ob 18.00 po srednjeevropskem času), ki se na zadnji delovni dan Eurosistema v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv podaljša za dodatnih 30 minut.“

(10)  Glej opombo 2 v tem poglavju.

(11)  Glej opombo 3 v tem poglavju.

(12)  Dokler NCB ne migrira na sistem TARGET2, bo rok za zahtevek za dostop do odprte ponudbe mejnega depozita pri tej NCB 30 minut po času zaprtja sistema (ob 18.00 po srednjeevropskem času), ki se na zadnji delovni dan Eurosistema v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv podaljša za dodatnih 30 minut.“

(13)  Dokler NCB ne migrira na system TARGET2, bo rok za zahtevek za dostop do odprtih ponudb Eurosistema pri tej NCB 30 minut po času zaprtja sistema (ob 18.00 po srednjeevropskem času), ki se na zadnji delovni dan Eurosistema v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv podaljša za dodatnih 30 minut.“


PRILOGA II

Priloga II k Smernici ECB/2000/7 („Dodatne minimalne splošne značilnosti“) se spremeni, kot sledi:

1.

Odstavek 15 se nadomesti z naslednjim:

„Ustrezni pogodbeni ali uredbeni dogovori, ki jih uporablja NCB, morajo opredeliti ‚delovni dan‘ tako, da bo to v zvezi z obveznostjo plačila dan, ko je sistem TARGET2 (1) operativen za izvedbo takega plačila, in v zvezi z obveznostjo zagotovitve finančnega premoženja dan, ko so poravnalni sistemi vrednostnih papirjev, preko katerih se finančno premoženje zagotovi, odprti za poslovanje v kraju, kjer je treba zagotoviti zadevne vrednostne papirje.

2.

Odstavek 20(b)(ii) se nadomesti z naslednjim:

„na podlagi tako dobljenih vsot mora NCB izračunati, koliko je vsaka stranka dolžna drugi na datum povratnega odkupa. Vsote, ki jih dolguje ena stranka, se pobotajo z vsotami, ki so dolgovane drugi, in stranka, ki ima terjatev, vrednoteno v nižjem znesku, plača samo neto stanje. To neto stanje dospe in je plačljivo na naslednji dan, ko je sistem TARGET2 operativen za izvedbo plačila. Za namene tega izračuna je treba vse vsote, ki niso denominirane v eurih, pretvoriti v eure na ustrezne datume po tečaju, ki se izračuna v skladu z odstavkom 16.“

3.

Odstavek 31(b) se nadomesti z naslednjim:

„Na podlagi tako dobljenih vsot mora NCB izračunati, koliko je vsaka stranka dolžna drugi na datum povratnega prenosa. Vsote, ki jih dolguje ena stranka, se po potrebi pretvorijo v eure v skladu z odstavkom 16 in pobotajo z vsotami, dolgovanimi drugi. Stranka, ki ima terjatev, vrednoteno v nižjem znesku, plača samo neto stanje. To neto stanje dospe in je plačljivo na naslednji dan, ko je sistem TARGET2 operativen za izvedbo tega plačila.“


(1)  Kjer je to primerno, se sklicevanja na ‚sistem TARGET2‘ razlagajo kot sklicevanja na ‚sistem TARGET‘, dokler NCB ne migrira na sistem TARGET2.“


PRILOGA III

Tabela spletnih strani Eurosistema v po novem Dodatku 5 k Prilogi I k Smernici ECB/2000/7 se nadomesti z naslednjo:

„Centralna banka

Spletna stran

Evropska centralna banka

www.ecb.int

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be ali www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.com

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi“