ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 275

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
19. oktober 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1215/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1216/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1217/2007 z dne 18. oktobra 2007 o spremembi Priloge III k Uredbi Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov iz tretjih držav

16

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1218/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

19

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1219/2007 z dne 18. oktobra 2007 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca oktobra 2007 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 616/2007

23

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1220/2007 z dne 18. oktobra 2007 o spremembi reprezentativnih cen in višine dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, določenimi z Uredbo (ES) št. 1110/2007

25

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1221/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

27

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1222/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

30

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/671/ES

 

*

Sklep št. 1/2007 Skupnega odbora ES/Danska-Ferski otoki z dne 8. oktobra 2007 o spremembi Protokola 4 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani

32

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

19.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1215/2007

z dne 18. oktobra 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. oktobra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 18. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

53,9

MK

27,6

TR

117,9

ZZ

66,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

151,2

MA

40,3

MK

45,9

TR

143,2

ZZ

106,4

0709 90 70

TR

119,3

ZZ

119,3

0805 50 10

AR

61,3

TR

76,3

UY

73,9

ZA

56,1

ZZ

66,9

0806 10 10

BR

247,8

TR

124,4

US

284,6

ZZ

218,9

0808 10 80

CA

101,5

CL

24,3

MK

33,9

NZ

58,4

US

96,7

ZA

81,1

ZZ

66,0

0808 20 50

CN

66,2

TR

123,5

ZA

84,6

ZZ

91,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


19.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1216/2007

z dne 18. oktobra 2007

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 19(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 509/2006 je razveljavila Uredbo Sveta (EGS) št. 2082/92 z dne 14. julija 1992 o certifikatih o posebnih lastnostih za kmetijske proizvode in živila (2). Zaradi jasnosti je treba Uredbo Komisije (EGS) št. 1848/93 (3), ki določa podrobna pravila za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2082/92, razveljaviti in jo nadomestiti z novo.

(2)

Uredba (ES) št. 509/2006 določa, da se zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) lahko uporablja za kmetijski proizvod ali živilo, ki ustreza specifikaciji proizvoda. Treba je zagotoviti podrobna pravila glede podatkov, ki jih mora vsebovati specifikacija proizvoda, zlasti glede imen za registracijo, opisa proizvoda in metode pridobivanja ter nadzora posebnih lastnosti.

(3)

Treba je določiti posebna pravila za imena, ki niso zapisana v latinici, in za registracije v več kot enem jeziku.

(4)

Člen 13(3) Uredbe (ES) št. 509/2006 določa, da se lahko v specifikaciji predvidi možnost, da se na etiketi poleg registriranega imena nahaja tudi posebna navedba, ki se prevede v druge jezike, kot je jezik, v katerem je ime registrirano. Čeprav ni treba, da specifikacija navaja prevod teh navedb, mora vsebovati originalno besedilo, ki ga je treba prevesti.

(5)

Specifikacija proizvoda mora biti jedrnata, pri čemer se je treba izogniti opisu zgodovinskih praks, ki niso več v uporabi, in ponavljanju splošnih obveznosti. Treba je določiti največjo dolžino specifikacije proizvoda.

(6)

Treba je opredeliti znak Skupnosti iz člena 12(2) Uredbe (ES) št. 509/2006. Drugi odstavek člena 22 navedene uredbe določa, da bo znak obvezen za proizvode Skupnosti od 1. maja 2009, brez poseganja v proizvode, ki so bili dani na trg pred tem datumom. Vendar gospodarski subjekti znak lahko prostovoljno uporabljajo že pred navedenim datumom, zato je ustrezno določiti pravila glede uporabe znaka z učinkom od 1. julija 2008.

(7)

Uredba (ES) št. 509/2006 določa, da proizvajalec, ki namerava prvič proizvajati zajamčeno tradicionalno posebnost, o tem vnaprej uradno obvesti imenovane organe ali telesa, ki preverijo skladnost s specifikacijo proizvoda. Za zagotovitev preglednosti in pravilnega delovanja nadzora morajo imenovani organi in telesa državi članici ali v primeru tretjih držav Komisiji sporočiti imena in naslove proizvajalcev, za katere preverjajo skladnost s specifikacijo proizvoda.

(8)

Za zagotovitev skladnega izvajanja Uredbe (ES) št. 509/2006 je treba določiti postopke in načine glede specifikacij proizvodov, ugovorov in sprememb.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zajamčene tradicionalne posebnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacija proizvoda

1.   Specifikacija proizvoda iz člena 6 Uredbe (ES) št. 509/2006 zajema zahtevane podatke iz točke 3 v Prilogi I k tej uredbi.

2.   Vrsta kmetijskega proizvoda ali živila se označi v skladu z razvrstitvijo iz Priloge II k tej uredbi.

3.   Specifikacija proizvoda je jedrnata in ne presega 10 strani, razen v utemeljenih primerih.

Člen 2

Posebna pravila za ime

1.   Če izvirna pisava imena za registracijo ni latinica, se prečrkovan zapis v latinici registrira skupaj z imenom v izvirni pisavi.

2.   Če se zahteva registracija v več kot enem jeziku, se vse oblike imena, za katere je bila zahtevana registracija, navedejo v specifikaciji proizvoda.

3.   Če se uporablja člen 13(3) Uredbe (ES) št. 509/2006 in skupina predvidi, da se pri trženju proizvoda slednji tudi z navedbo v drugih uradnih jezikih označi, da je bil proizvod pridobljen v skladu s tradicijo regije, države članice ali tretje države, iz katere izvira vloga, se navedba, ki jo je treba prevesti v druge uradne jezike, navede v specifikaciji proizvoda.

Člen 3

Posebna pravila za opis proizvoda in metode pridobivanja

1.   Opis proizvoda navaja le značilnosti, ki so potrebne za opredelitev proizvoda in njegovih posebnih značilnosti. Ne ponavlja splošnih obveznosti.

2.   Opis metode pridobivanja vsebuje le veljavno metodo pridobivanja. Ne sme vključevati zgodovinskih praks, če se več ne uporabljajo.

Opiše se le metodo, potrebno za pridobivanje posebnega proizvoda, na način, ki omogoča reprodukcijo proizvoda.

3.   Med ključnimi elementi, ki opredeljujejo posebne lastnosti proizvoda, je primerjava, ki kaže razliko med proizvodom in kategorijo proizvodov, v katero sodi. Obstoječi standardi se lahko navedejo kot sklicevanje ali primerjava.

4.   Ključni elementi, ki dokazujejo tradicionalne lastnosti proizvoda, vključujejo glavne elemente, ki so ostali nespremenjeni, z natančnimi in dobro utemeljenimi sklicevanji.

Člen 4

Minimalne zahteve in postopek nadzora posebnih lastnosti

Specifikacija proizvoda določa značilnosti, ki jih je treba preveriti za zagotovitev posebnih lastnosti proizvoda, in postopke, ki se bodo uporabili, ter pogostost takšnih pregledov.

Člen 5

Posebna pravila o označevanju

Država članica lahko določi, da se mora ime organa ali telesa iz člena 7(3)(c) Uredbe (ES) št. 509/2006 pojaviti na etiketi kmetijskega proizvoda ali živila, označenega kot zajamčena tradicionalna posebnost, ki se prideluje na njenem ozemlju.

Člen 6

Vloga za registracijo

1.   Vloga za registracijo se sestavi v skladu z obrazcem iz Priloge I k tej uredbi. Zagotovi se tudi pravilno izpolnjen obrazec v elektronski obliki.

2.   Skupina vlagateljev, ki ima sedež v državi članici, vlogi priloži izjavo iz člena 7(6)(d) Uredbe (ES) št. 509/2006.

Skupina vlagateljev, ki ima sedež v tretji državi, vlogi priloži dokumente iz člena 7(3)(d) navedene uredbe.

3.   Za datum predložitve vloge Komisiji se šteje datum, ko se vloga evidentira v register prejete pošte Komisije v Bruslju.

Člen 7

Skupne vloge

1.   Če več skupin iz različnih držav članic predloži skupno vlogo v skladu z drugim pododstavkom člena 7(1) Uredbe (ES) št. 509/2006, se postopek ugovora iz odstavka 5 navedenega člena izvede v vseh zadevnih državah članicah.

2.   Vlogo skupaj z izjavami vseh zadevnih držav članic iz člena 7(6)(d) Uredbe (ES) št. 509/2006 Komisiji predloži katera koli zadevna država članica ali skupina vlagateljev v zadevnih tretjih državah, neposredno ali preko organov tretje države.

Člen 8

Ugovori

1.   Ugovor za namene člena 9 Uredbe (ES) št. 509/2006 se sestavi v skladu z obrazcem iz Priloge III k tej uredbi.

2.   Pri odločanju o dopustnosti ugovora v skladu s členom 9(3) Uredbe (ES) št. 509/2006 Komisija preveri, da izjava vključuje razloge in utemeljitev ugovora.

3.   Šestmesečno obdobje, navedeno v členu 9(5) Uredbe (ES) št. 509/2006, začne teči na dan oddaje poziva Komisije zainteresiranim stranem, naj dosežejo medsebojni dogovor.

4.   Po končanem postopku iz prvega stavka drugega pododstavka člena 9(5) Uredbe (ES) št. 509/2006 država članica ali tretja država, ki predložita vlogo, v enem mesecu sporočita izid vsakega posvetovanja Komisiji in pri tem uporabita obrazec iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 9

Označbe in znaki

1.   Znak Skupnosti iz člena 12 Uredbe (ES) št. 509/2006 ima obliko, kot določa Priloga V k tej uredbi. Navedba „ZAJAMČENA TRADICIONALNA POSEBNOST“ v znaku se lahko nadomesti z enakim izrazom v drugem uradnem jeziku Skupnosti, kot določa Priloga V k tej uredbi.

2.   Če se znaki Skupnosti ali navedbe iz člena 12 Uredbe (ES) št. 509/2006 pojavijo na etiketi proizvoda, jih spremlja registrirano ime ali eno od imen, če je bilo ime registrirano v več jezikih.

Člen 10

Register

1.   Komisija na svojem sedežu v Bruslju vodi „Register zajamčenih tradicionalnih posebnosti“, v nadaljnjem besedilu „register“.

2.   Po začetku veljavnosti pravnega instrumenta za registracijo imen bo Komisija v register vpisovala naslednje podatke:

(a)

registrirano ime proizvoda v enem ali več jezikih;

(b)

informacijo o tem ali gre za registracijo s pridržanjem imena ali ne;

(c)

informacijo o tem ali želi skupina uveljavljati določbe iz člena 13(3) Uredbe (ES) št. 509/2006;

(d)

skupino proizvoda iz Priloge II k tej uredbi;

(e)

navedbo države ali držav skupine ali skupin, ki so predložile vlogo; in

(f)

sklic na instrument registracije imena.

3.   Komisija v zvezi z imeni, ki so avtomatično registrirana v skladu s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 509/2006, vpiše v register podatke iz odstavka 2 tega člena do 31. julija 2008.

Člen 11

Spremembe specifikacije

1.   Vloga za odobritev sprememb specifikacije proizvoda se sestavi v skladu z obrazcem iz Priloge VI k tej uredbi.

2.   Pri vlogi za odobritev sprememb specifikacije proizvoda v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 509/2006 velja:

(a)

informacije, zahtevane v členu 7 Uredbe (ES) št. 509/2006, vključujejo pravilno izpolnjeno vlogo iz odstavka 1 tega člena; če ima skupina vlagateljev sedež v državi članici, pa izjavo iz člena 7(6)(d) navedene uredbe;

(b)

informacije, ki se objavijo v skladu s členom 8(2) Uredbe (ES) št. 509/2006, vključujejo pravilno izpolnjeno vlogo iz odstavka 1 tega člena.

3.   Da se sprememba šteje za manjšo spremembo v smislu četrtega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 509/2006, ne sme:

(a)

zadevati bistvenih značilnosti proizvoda;

(b)

uvajati bistvenih sprememb v metodo pridobivanja;

(c)

vključevati sprememb imena ali katerega koli dela imena ali uporabe imena proizvoda.

4.   Če se vloga nanaša na začasno spremembo specifikacije proizvoda zaradi obveznih sanitarnih ali fitosanitarnih ukrepov, ki jih uvedejo javni organi, kot določa člen 11(3) Uredbe (ES) št. 509/2006, se zagotovi dokazilo o takšnih ukrepih.

5.   Če se Komisija odloči sprejeti spremembo specifikacije, ki vključuje ali vsebuje spremembo informacije, zapisane v registru, kot določa člen 10 te uredbe, črta izvirne podatke iz registra in vanj zapiše nove podatke z učinkom od začetka veljavnosti navedene odločbe.

6.   Informacije, ki jih je treba predložiti Komisiji v skladu s tem členom, morajo biti predložene na papirju in v elektronski obliki. Za datum predložitve vloge za spremembo Komisiji se šteje datum, ko se vloga evidentira v register prejete pošte Komisije v Bruslju.

Člen 12

Sporočila imenovanih organov ali teles

1.   Organi iz člena 14(1) Uredbe (ES) št. 509/2006 ali izvajalci nadzora iz druge alinee prvega pododstavka člena 15(1) navedene uredbe sporočijo državi članici imena in naslove proizvajalcev, za katere preverjajo skladnost s specifikacijo proizvoda. Države članice hranijo seznam proizvajalcev, da je na voljo drugim državam članicam in Komisiji.

2.   Organi ali izvajalci nadzora iz člena 15(2) Uredbe (ES) št. 509/2006 sporočijo Komisiji imena in naslove proizvajalcev, za katere preverjajo skladnost s specifikacijo proizvoda.

Člen 13

Preklic

1.   Komisija lahko meni, da skladnost s pogoji iz specifikacije kmetijskega proizvoda ali živila, ki nosi zaščiteno ime, ni več mogoča ali ne more biti zagotovljena, zlasti če v roku petih let Komisiji ni bil sporočen noben organ ali izvajalec nadzora iz člena 15 Uredbe (ES) št. 509/2006.

2.   Pred preklicem registracije Komisija omogoči zaslišanje skupine, ki je vložila vlogo za registracijo, in lahko določi rok za pripombe skupine.

3.   Ob začetku veljavnosti preklica Komisija odstrani ime iz registra iz člena 10 te uredbe.

Člen 14

Prehodna pravila

Določbe te uredbe se uporabljajo z dnevom začetka njene veljavnosti ob upoštevanju naslednjega:

(a)

določbe členov 1 do 4 se uporabljajo samo za postopke registracije in odobritve sprememb, če objave v skladu s členom 8(2) Uredbe (ES) št. 509/2006 ali členom 8(1) Uredbe (EGS) št. 2082/92 še ni bilo pred začetkom veljavnosti te uredbe;

(b)

določbe členov 6, 7 ter člena 11(1), (2), (4) in (6) se uporabljajo samo za vloge za registracijo in odobritev sprememb, prejete po 19. aprilu 2006;

(c)

določbe člena 8(1) do (3) se uporabljajo samo za postopke ugovora, za katere se šestmesečno obdobje iz člena 9(1) Uredbe (ES) št. 509/2006 še ni začelo na dan začetka veljavnosti te uredbe;

(d)

določbe člena 8(4) se uporabljajo samo za postopke ugovora, za katere se šestmesečno obdobje iz člena 9(1) Uredbe (ES) št. 509/2006 še ni izteklo na datum začetka veljavnosti te uredbe;

(e)

določbe člena 9(2) se začnejo uporabljati najpozneje 1. julija 2008 brez poseganja v proizvode, dane na trg pred navedenim datumom.

Člen 15

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 1848/93 se razveljavi.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar pa se točka (b) člena 14 uporablja z učinkom od 20. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 1.

(2)  UL L 208, 24.7.1992, sr. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(3)  UL L 168, 10.7.1993, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2167/2004 (UL L 371, 18.12.2004, str. 8).


PRILOGA I

(Ko je vloga izpolnjena, se besedilo v oglatih oklepajih izpusti.)

VLOGA ZA REGISTRACIJO ZTP

Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil

[Vstavite ime, kot je v 3.1 spodaj:] „ “

ES št.: [samo za uporabo v ES]

1.   ime in naslov skupine prijaviteljev

[V primeru več skupin prijaviteljev navedite informacije o vsaki]

Ime skupine ali organizacije (če je ustrezno):

Naslov:

Telefon:

E–naslov:

2.   Država članica ali tretja država

3.   Specifikacija proizvoda

3.1   Ime(-na) za registracijo (člen 2 Uredbe (ES) št. 1216/2007)

[Če se zahteva registracija v več kot enem jeziku, vključite vse oblike imena, ki bodo v uporabi. Če se uporablja člen 13(3) Uredbe (ES) št. 509/2006, t.j. skupina predvidi, da je pri trženju proizvoda poleg imena proizvoda v izvirnem jeziku tudi navedba v drugih uradnih jezikih, da je bil proizvod pridobljen v skladu s tradicijo regije, države članice ali tretje države, iz katere izvira vloga, navedite tudi navedbo, ki jo je treba prevesti v druge uradne jezike.]

3.2   Gre za ime, ki:

je specifično samo po sebi

izraža posebne lastnosti kmetijskega proizvoda ali živila

[Pojasnite, kjer je potrebno]

3.3   Ali se zahteva pridržanje imena v skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 509/2006)?

[Označite z „X“]

Registracija s pridržanjem imena

Registracija brez pridržanja imena

3.4   Vrsta proizvoda [kot v Prilogi II]

3.5   Opis kmetijskega proizvoda ali živila, za katerega se uporablja ime pod točko 3.1. (člen 3(1) Uredbe (ES) št. 1216/2007)

3.6   Opis metode pridobivanja kmetijskega proizvoda ali živila, za katero se uporablja ime pod točko 3.1. (člen 3(2) Uredbe (ES) št. 1216/2007)

3.7   Posebnost kmetijskega proizvoda ali živila (člen 3(3) Uredbe (ES) št. 1216/2007)

3.8   Tradicionalne lastnosti kmetijskega proizvoda ali živila (člen 3(4) Uredbe (ES) št. 1216/2007)

3.9   Minimalne zahteve in postopek nadzora posebnih lastnosti (člen 4 Uredbe (ES) št. 1216/2007)

4.   Organi ali telesa, ki preverjajo skladnost s specifikacijo proizvoda

[Če skladnost s specifikacijo proizvoda preverja več kot en organ ali telo, vključite podatke o vseh.]

4.1   Naziv in naslov

Naziv:

Naslov:

Telefon:

E–naslov:

[Označite z „X“]:

 Javni

 Zasebni

4.2   Posebne naloge organa ali telesa

[Samo naloge, ki se nanašajo na preverjanje skladnosti z določbami specifikacije]


PRILOGA II

RAZVRSTITEV PROIZVODOV ZA NAMENE UREDBE SVETA (ES) št. 509/2006

1.   Proizvodi iz Priloge I Pogodbe ES, namenjeni za prehrano ljudi

Skupina 1.1

Sveže meso (in drobovina)

Skupina 1.2

Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.)

Skupina 1.3

Siri

Skupina 1.4

Drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med, različni mlečni proizvodi razen masla itd.)

Skupina 1.5

Olja in maščobe (maslo, margarina, olja itd.)

Skupina 1.6

Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

Skupina 1.7

Sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni proizvodi

Skupina 1.8

Ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi

2.   Proizvodi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 509/2006

Skupina 2.1

Pivo

Skupina 2.2

Čokolada in drugi pripravki, ki vsebujejo kakav

Skupina 2.3

Slaščice, kruh, testo, pecivo, piškoti in drugi pekovski izdelki

Skupina 2.4

Kuhane ali polnjene testenine

Skupina 2.5

Vnaprej skuhani obroki

Skupina 2.6

Pripravljene začimbne omake

Skupina 2.7

Juhe ali bujoni (mesne juhe)

Skupina 2.8

Pijače iz rastlinskih izvlečkov

Skupina 2.9

Sladoledi in sorbeti


PRILOGA III

(Ko je vloga izpolnjena, se besedilo v oglatih oklepajih izpusti.)

IZJAVA O UGOVORU

Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil

1.   Ime proizvoda

[kot je navedeno v objavi Uradnega lista (UL)]

2.   Uradni sklic

[kot je naveden v objavi Uradnega lista (UL)]

Sklicna številka:

Datum objave v UL:

3.   Podatki o osebi za stike

Oseba za stike:

Naziv (G., Ga. …):

Ime:

Skupina/organizacija/posameznik:

Ali nacionalni organ:

Oddelek:

Naslov:

Telefon +

E–naslov:

4.   Razlog za ugovor:

Neupoštevanje pogojev iz člena 2 Uredbe (ES) št. 509/2006

Neupoštevanje pogojev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 509/2006

Neupoštevanje pogojev iz člena 5 Uredbe (ES) št. 509/2006

Če gre za vlogo na podlagi člena 13(2), je raba imena za podobne kmetijske proizvode ali živila zakonita, splošno znana in gospodarsko pomembna.

5.   Podrobnosti o ugovoru

Predložite izjavo, ki navaja razloge za ugovor in njegovo utemeljitev. Prav tako obrazložite upravičeni interes vlagatelja ugovora, razen če ugovor vložijo nacionalni organi; v tem primeru izjava o upravičenem interesu ni potrebna. Ugovor je treba podpisati in datirati.


PRILOGA IV

(Ko je vloga izpolnjena, se besedilo v oglatih oklepajih izpusti.)

URADNO OBVESTILO O KONCU POSVETOVANJ PO POSTOPKU UGOVORA

Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil

1.   Ime proizvoda

[kot je navedeno v objavi Uradnega lista (UL)]

2.   Uradni sklic [kot je naveden v objavi Uradnega lista (UL)]

Sklicna številka:

Datum objave v UL:

3.   Izid posvetovanj

3.1

Dogovor je bil dosežen z naslednjim(-i) vlagateljem(-ji) ugovora:

[priložite kopije dopisov, ki potrjujejo dogovor]

3.2

Dogovor ni bil dosežen z naslednjim(-i) vlagateljem(-ji) ugovora:

4.   Specifikacija proizvoda

Specifikacija je bila spremenjena

da 

ne 

Če je odgovor „da“, priložite spremenjeno specifikacijo.

5.   Datum in podpis

[Ime]

[Oddelek/Organizacija]

[Naslov]

[Telefon: +]

[E–naslov:]


PRILOGA V

PRIKAZ ZNAKOV IN OZNAČB SKUPNOSTI

1.   Barvni ali črno-beli znaki skupnosti

Pri barvnih znakih se lahko uporabljata neposredni tisk (Pantone©) ali štiribarvni tisk. Referenčne barve so navedene spodaj.

Znaki Skupnosti v barvah Pantone©:

Image

Image

Znaki Skupnosti s štiribarvnim tiskom:

Image

Image

Črno-beli znaki Skupnosti:

Image

2.   Znaki Skupnosti v negativu:

Če je barva ozadja na embalaži ali etiketi temna, se lahko znaki uporabijo v negativu z uporabo barve ozadja na embalaži ali etiketi.

Image

3.   Kontrast z barvami ozadja

Če je znak barven in je na barvnem ozadju, zaradi česar je težko viden, je treba uporabiti zunanji razmejevalni krog okrog znaka, da se izboljša kontrast z ozadjem:

Image

4.   Tipografija

Za besedilo je treba uporabiti velike tiskane črke Times Roman.

5.   Pomanjšava

Znak Skupnosti mora v premeru meriti najmanj 15 mm.

6.   „Zajamčena tradicionalna posebnost“ in njene okrajšave v jezikih ES

Jezik ES

Izraz

Okrajšava

BG

храна с традиционно специфичен характер

ХТСХ

ES

especialidad tradicional garantizada

ETG

CS

zaručená tradiční specialita

ZTS

DA

garanteret traditionel specialitet

GTS

DE

garantiert traditionelle Spezialität

g.t.S.

ET

garanteeritud traditsiooniline eritunnus

GTE

EL

εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν

Ε Π Ι Π

EN

traditional speciality guaranteed

TSG

FR

spécialité traditionnelle garantie

STG

GA

speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe

STR

IT

specialità tradizionale garantita

STG

LV

garantēta tradicionālā īpatnība

GTI

LT

garantuotas tradicinis gaminys

GTG

HU

hagyományos különleges termék

HKT

MT

speċjalità tradizzjonali garantita

STG

NL

gegarandeerde traditionele specialiteit

GTS

PL

gwarantowana tradycyjna specjalność

GTS

PT

especialidade tradicional garantida

ETG

RO

specialitate tradițională garantată

STG

SK

zaručená tradičná špecialita

ZTŠ

SL

zajamčena tradicionalna posebnost

ZTP

FI

aito perinteinen tuote

APT

SV

garanterad traditionell specialitet

GTS


PRILOGA VI

(Ko je vloga izpolnjena, se besedilo v oglatih oklepajih izpusti.)

VLOGA ZA SPREMEMBO

Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil

Vloga za spremembo v skladu s členom 11

[Registrirano ime] „ “

ES št.: [samo za uporabo v ES]

1.   Skupina vlagateljev

Ime skupine:

Naslov:

Telefon:

E–naslov:

2.   Država članica ali tretja država

3.   Spremenjena postavka v specifikaciji

Ime proizvoda

Pridržanje imena (člen 13(2) Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006)

Opis proizvoda

Metoda pridobivanja

Drugo (navedite):

4.   Vrsta sprememb(-e)

Sprememba specifikacije registrirane ZTP

Začasna sprememba specifikacije zaradi obveznih sanitarnih ali fitosanitarnih ukrepov, ki jih uvedejo javni organi (člen 11(3) Uredbe (ES) št. 509/2006) (navedite dokazila o takšnih ukrepih)

5.   Sprememba(-e):

[Na kratko razložite vsako spremembo za vsako izbrano postavko v zgornjem razdelku 3. Navedite tudi izjavo, ki pojasnjuje upravičeni interes skupine, ki predlaga spremembo.]

6.   Posodobljena specifikacija proizvoda


19.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1217/2007

z dne 18. oktobra 2007

o spremembi Priloge III k Uredbi Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 z dne 12. oktobra 1993 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (1) in zlasti člena 13 in člena 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija in Ministrstvo za trgovino Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu „MOFCOM“) sta 10. junija 2005 sklenila Memorandum o soglasju o izvozu nekaterih kitajskih tekstilnih izdelkov in oblačil v Skupnost. Z Memorandumom o soglasju so bile uvedene dogovorjene stopnje za nekatere kategorije tekstilnih izdelkov. Izvajanje dogovorjenih stopenj preneha veljati 1. januarja 2008.

(2)

Memorandum o soglasju zajema uvoz desetih kategorij tekstila iz Kitajske v Skupnost: kategorijo 2 (bombažne tkanine), kategorijo 4 (t-majice), kategorijo 5 (puloverji), kategorijo 6 (hlače), kategorijo 7 (bluze), kategorijo 20 (posteljno perilo), kategorijo 26 (obleke), kategorijo 31 (modrčki), kategorijo 39 (namizno in kuhinjsko perilo) in kategorijo 115 (lanena preja ali preja iz ramije). Ustrezne carinske oznake teh izdelkov so navedene v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 3030/93.

(3)

Za zadevni uvoz s poreklom iz Kitajske, za katerega se trenutno uporabljajo dogovorjene stopnje iz Memoranduma o soglasju, je treba zagotoviti nemoten in urejen prehod na popolnoma prosto trgovino. Komisija in MOFCOM sta na podlagi podrobne analize preteklih in sedanjih dogovorjenih stopenj ter njihove pretekle in sedanje izrabe, preteklih in sedanjih dejanskih ravni trgovine, deležev uvoza in občutljivosti za posamezne kategorije izdelkov za vsako kategorijo iz Memoranduma o soglasju sklenila, da je treba uvesti nadzorni sistem, ker obstaja velika verjetnost, da bo leta 2008 osem od desetih zgoraj navedenih kategorij, za katere se uporabljajo dogovorjene stopnje iz Memoranduma o soglasju, lahko pod pritiskom uvoza s poreklom iz Kitajske. Osem zadevnih kategorij zajema kategorijo 4 (t-majice), kategorijo 5 (puloverji), kategorijo 6 (hlače), kategorijo 7 (bluze), kategorijo 20 (posteljno perilo), kategorijo 26 (obleke), kategorijo 31 (modrčki) in kategorijo 115 (lanena preja ali preja iz ramije).

(4)

Navedeni sklep o potrebi po nadzoru je bil sprejet tudi z upoštevanjem, da drugi glavni potrošniški trgi do 31. decembra 2008 ohranjajo omejitve na uvoz več kategorij tekstilnih izdelkov s poreklom iz Kitajske.

(5)

Za zagotovitev nemotenega prehoda na popolnoma prosto trgovino s tekstilom je treba vse uvozne trende zgoraj navedenih osmih kategorij tekstilnih izdelkov iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 3030/93 čim prej začeti nadzorovati z izvajanjem predhodnega sistema nadzora z dvojnim preverjanjem za te izdelke, ki se uporablja za obdobje enega leta od 1. januarja do 31. decembra 2008.

(6)

Vlada Ljudske republike Kitajske (LRK) je Komisijo obvestila, da bo sodelovala pri sistemu dvojnega nadzora za osem kategorij iz Memoranduma o soglasju od 1. januarja do 31. decembra 2008.

(7)

Zato je treba Uredbo (EGS) št. 3030/93 ustrezno spremeniti.

(8)

Za zagotovitev jasnosti in predvidljivosti uvoznega režima od 1. januarja 2008 je treba to uredbo pravočasno objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

(9)

V skladu s členom 14(1) Priloge III za dajanje v prost promet izdelkov s poreklom iz Kitajske, za katere veljajo dogovorjene stopnje v okviru Memoranduma o soglasju in so odpremljeni pred 1. januarjem 2008, uvozni režim velja še do 31. marca 2008.

Od 1. aprila 2008 se bo uporabljal režim dvojnega nadzora iz te uredbe, uvozna dovoljenja pa se bodo izdajala na podlagi izvoznega dovoljenja, izdanega za navedeno blago.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za tekstil, ustanovljenega s členom 17 Uredbe (EGS) št. 3030/93 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (EGS) št. 3030/93 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2007

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 275, 8.11.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 54/2007 (UL L 18, 25.1.2007, str. 1).


PRILOGA

Priloga III k Uredbi (EGS) št. 3030/93, Tabela A, se nadomesti z naslednjim:

„Tabela A

Države in kategorije, za katere velja sistem dvojnega preverjanja

Tretja država

Skupina

Kategorija

Enota

KITAJSKA

SKUPINA IB

 

 

4

1 000 kosov

 

5

1 000 kosov

 

6

1 000 kosov

 

7

1 000 kosov

SKUPINA IIA

 

 

20

tone

SKUPINA IIB

 

 

26

1 000 kosov

 

31

1 000 kosov

SKUPINA IV

 

 

115

tone

UZBEKISTAN

SKUPINA IA

 

 

1

tone

 

3

tone

SKUPINA IB

 

 

4

1 000 kosov

 

5

1 000 kosov

 

6

1 000 kosov

 

7

1 000 kosov

 

8

1 000 kosov

SKUPINA IIB

 

 

26

1 000 kosov“


19.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1218/2007

z dne 18. oktobra 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 33(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 33(1) Uredbe (ES) št. 1254/1999 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1(1) navedene uredbe, in cenami za te proizvode v Skupnosti, lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za goveje in telečje meso je treba zato izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in merili iz člena 33 Uredbe (ES) št. 1254/1999.

(3)

Drugi pododstavek člena 33(3) Uredbe (ES) št. 1254/1999 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo za proizvode, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in nosijo oznako zdravstvene ustreznosti, kot je določeno v členu 5(1)(a) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo izpolnjevati tudi zahteve iz Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3) ter Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4).

(5)

V skladu s tretjim pododstavkom člena 6(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 1964/82 z dne 20. julija 1982 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za nekatere kose odkoščenega govejega mesa (5) se posebno nadomestilo zmanjša, če količina odkoščenega mesa za izvoz znaša manj kot 95 %, vendar ne manj kot 85 % celotne mase kosa, dobljenega z odkoščevanjem.

(6)

Uredbo Komisije (ES) št. 838/2007 (6) je zato treba razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna nadomestila, kot to določa člen 33 Uredbe (ES) št. 1254/1999, se v skladu s pogoji iz odstavka 2 tega člena dodelijo za proizvode in za zneske, določene v Prilogi k tej uredbi.

2.   Proizvodi, upravičeni do nadomestila na podlagi odstavka 1, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in 853/2004, in zlasti zahtevo, da so pripravljeni v odobrenem obratu v skladu z zahtevami glede označevanja zdravstvene ustreznosti iz poglavja III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Člen 2

V primeru iz tretjega pododstavka člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 1964/82 se stopnja nadomestila za proizvode z oznako 0201 30 00 9100 zniža za 7 EUR/100 kg.

Člen 3

Uredba (ES) št. 838/2007 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 19. oktobra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006.

(5)  UL L 212, 21.7.1982, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).

(6)  UL L 186, 18.7.2007, str. 7.


PRILOGA

Izvozna nadomestila v sektorju govejega mesa, ki se uporabljajo od 19. oktobra 2007

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestil (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg neto mase

36,6

B03

EUR/100 kg neto mase

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg neto mase

48,8

B03

EUR/100 kg neto mase

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg neto mase

48,8

B03

EUR/100 kg neto mase

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg neto mase

36,6

B03

EUR/100 kg neto mase

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg neto mase

61,0

B03

EUR/100 kg neto mase

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg neto mase

36,6

B03

EUR/100 kg neto mase

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg neto mase

6,5

CA (4)

EUR/100 kg neto mase

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg neto mase

22,6

B03

EUR/100 kg neto mase

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg neto mase

84,7

B03

EUR/100 kg neto mase

49,8

EG

EUR/100 kg neto mase

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg neto mase

50,8

B03

EUR/100 kg neto mase

29,9

EG

EUR/100 kg neto mase

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg neto mase

6,5

CA (4)

EUR/100 kg neto mase

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg neto mase

22,6

B03

EUR/100 kg neto mase

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg neto mase

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg neto mase

20,7

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg neto mase

23,3

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg neto mase

20,7

Opomba: Oznake proizvodov in oznake namembne države serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1883/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19).

Druge namembne države:

B00

:

vse namembne države (tretje države, druga ozemlja, oskrba in namembni kraji, ki se štejejo za izvoz iz Skupnosti).

B02

:

B04 in namembni kraj EG.

B03

:

Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, zaloge in oskrba (namembne države iz členov 36 in 45 in, če je ustrezno, iz člena 44 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str.11)).

B04

:

Turčija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Libanon, Sirija, Irak, Iran, Izrael, Zahodni breg/Gaza, Jordanija, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Združeni arabski emirati, Oman, Jemen, Pakistan, Šrilanka, Mjanmar (Burma), Tajska, Vietnam, Indonezija, Filipini, Kitajska, Severna Koreja, Hongkong, Sudan, Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelenortski otoki, Senegal, Gambija, Gvineja Bissau, Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Slonokoščena obala, Gana, Togo, Benin, Nigerija, Kamerun, Srednjeafriška republika, Ekvatorialna Gvineja, Sao Tome in Principe, Gabon, Kongo, Kongo (demokratična republika), Ruanda, Burundi, Sveta Helena in odvisna ozemlja, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somalija, Uganda, Tanzanija, Sejšeli in odvisna ozemlja, Britansko ozemlje v Indijskem oceanu, Mozambik, Mauritius, Komori, Mayotte, Zambija, Malavi, Južna Afrika, Lesoto.


(1)  Za razvrstitev pod to tarifno podštevilko je treba predložiti potrdilo iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 32/82 (UL L 4, 8.1.1982, str. 11).

(2)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (EGS) št. 1964/82 (UL L 212, 21.7.1982, str. 48), in če je to ustrezno, iz Uredbe Komisije (ES) št. 1741/2006 (UL L 329, 25.11.2006, str. 7).

(3)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (EGS) št. 2973/79 (UL L 336, 29.12.1979, str. 44).

(4)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 2051/96 (UL L 274, 26.10.1996, str. 18).

(5)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1731/2006 (UL L 325, 24.11.2006, str. 12).

(6)  Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določi v skladu s postopkom analize iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (UL L 210, 1.8.1986, str. 39).

Izraz „povprečna vsebnost“ se nanaša na količino vzorca iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 765/2002 (UL L 117, 4.5.2002, str. 6). Vzorec je vzet iz dela zadevne serije, ki predstavlja največje tveganje.

(7)  V skladu s členom 33(10) Uredbe (ES) št. 1254/1999, se za izvoz proizvodov, uvoženih iz tretjih držav in znova izvoženih v tretje države, ne dodeljuje nadomestil.

Opomba: Oznake proizvodov in oznake namembne države serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1883/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19).

Druge namembne države:

B00

:

vse namembne države (tretje države, druga ozemlja, oskrba in namembni kraji, ki se štejejo za izvoz iz Skupnosti).

B02

:

B04 in namembni kraj EG.

B03

:

Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, zaloge in oskrba (namembne države iz členov 36 in 45 in, če je ustrezno, iz člena 44 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str.11)).

B04

:

Turčija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Libanon, Sirija, Irak, Iran, Izrael, Zahodni breg/Gaza, Jordanija, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Združeni arabski emirati, Oman, Jemen, Pakistan, Šrilanka, Mjanmar (Burma), Tajska, Vietnam, Indonezija, Filipini, Kitajska, Severna Koreja, Hongkong, Sudan, Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelenortski otoki, Senegal, Gambija, Gvineja Bissau, Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Slonokoščena obala, Gana, Togo, Benin, Nigerija, Kamerun, Srednjeafriška republika, Ekvatorialna Gvineja, Sao Tome in Principe, Gabon, Kongo, Kongo (demokratična republika), Ruanda, Burundi, Sveta Helena in odvisna ozemlja, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somalija, Uganda, Tanzanija, Sejšeli in odvisna ozemlja, Britansko ozemlje v Indijskem oceanu, Mozambik, Mauritius, Komori, Mayotte, Zambija, Malavi, Južna Afrika, Lesoto.


19.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1219/2007

z dne 18. oktobra 2007

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca oktobra 2007 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 616/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 616/2007 z dne 4. junija 2007 o odprtju in načinu upravljanja tarifnih kvot Skupnosti v sektorju perutninskega mesa s poreklom iz Brazilije, Tajske in drugih tretjih držav (3) ter zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 616/2007 odpira tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju perutninskega mesa.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v prvih sedmih dneh meseca oktobra 2007 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2008, so za nekatere kvote višje od razpoložljivih količin. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(3)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v prvih sedmih dneh meseca oktobra 2007 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2008, so za nekatere kvote nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vložena v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2008, se uporabi koeficient dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja nisi bili predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007, ki se dodajo v podobdobje med 1. aprilom in 30. junijem 2008, so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. oktobra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(3)  UL L 142, 5.6.2007, str. 3.


PRILOGA

Št. skupine

Zap. št.

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, vložene za podobdobje med 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Količine, ki jih ni treba dodati v podobdobje med 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

1

09.4211

2,00757

2

09.4212

 (1)

74 088 000

4

09.4214

41,505001

5

09.4215

45,024668

6

09.4216

 (2)

3 669 357

7

09.4217

8,044555

8

09.4218

 (2)

7 348 800


(1)  Ni uporabe: Komisiji ni bil predložen noben zahtevek za izdajo dovoljenja.

(2)  Ni uporabe: zahtevki zajemajo količine, ki so manjše od razpoložljivih količin.


19.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1220/2007

z dne 18. oktobra 2007

o spremembi reprezentativnih cen in višine dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, določenimi z Uredbo (ES) št. 1110/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trga za sladkor in zlasti člena 27(2) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti drugega stavka v drugi alinei člena 34(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Višina reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, veljavna za uvoz melase do 1. oktobra 2007 je določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1110/2007 (3).

(2)

Iz uporabe pravil za določitev iz Uredbe (ES) št. 951/2006 ob podatkih, s katerimi trenutno razpolaga Komisija, sledi, da se navedeni zneski in dajatve, ki so trenutno v veljavi, spremenijo tako, kot je določeno v tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne dajatve za uvoz proizvodov iz člena 34 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št. 1110/2007, se spremenijo in se določijo v tej Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. oktobra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Bruselj, 18. oktobra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 247/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 3).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24, Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2031/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 43).

(3)  UL L 253, 28.9.2007, str. 7.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatne uvozne dajatve za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 19. oktobra 2007

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev za uvoz 100 kg neto teže zadevnega proizvoda zaradi odprave iz člena 40 Uredbe (ES) št. 951/2006 (1)

1703 10 00 (2)

8,38

0

1703 90 00 (2)

10,29

0


(1)  V skladu s členom 40 Uredbe (ES) št. 951/2006 ta znesek nadomesti stopnjo dajatve skupne carinske tarife, določeno za te proizvode.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določeno v členu 27 spremenjene Uredbe (ES) št. 951/2006.


19.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1221/2007

z dne 18. oktobra 2007

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se razlika med cenami v mednarodni trgovini za proizvode, naštete v členih 1(a), (b), (c), (d), (e) in (g) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje zneskov takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, ko so ti proizvodi izvoženi kot blago iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1255/1999.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti vsak mesec.

(4)

Vendar pa pri nekaterih mlečnih proizvodih, izvoženih kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, obstaja nevarnost, da bi bile v primeru vnaprejšnje določitve visokih stopenj nadomestila zaveze, sprejete v zvezi s temi nadomestili, lahko ogrožene. Da bi se izognili tej nevarnosti, je treba sprejeti ustrezne preventivne ukrepe, ne da bi pri tem ovirali sklepanje dolgoročnih pogodb. Določanje posebnih stopenj nadomestil za vnaprejšnje določanje nadomestil za te proizvode bi moralo omogočiti izpolnitev teh dveh ciljev.

(5)

Člen 15(2) Uredbe (ES) št. 1043/2005 določa, da se pri določanju stopnje nadomestila po potrebi upoštevajo proizvodna nadomestila, pomoči ali drugi ukrepi z enakim učinkom, ki se v vseh državah članicah v skladu z uredbo o skupni ureditvi trga za zadevni proizvod uporabljajo za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005, ali enakovredne proizvode.

(6)

Člen 12(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa plačilo pomoči za posneto mleko, pridelano v Skupnosti in predelano v kazein, če tako mleko in iz njega proizveden kazein izpolnjujeta določene pogoje.

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trugu Skupnosti (3), določa, da je treba maslo in smetano industrijskim panogam, ki proizvajajo nekatere vrste blaga, zagotoviti po znižanih cenah.

(8)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in členu 1 Uredbe (ES) št. 1255/1999, izvožene kot blago, navedeno v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1255/1999, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. oktobra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2007

Za Komisijo

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za podjetništvo in industrijo


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1152/2007 (UL L 258, 4.10.2007, str. 3).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 447/2007 (UL L 106, 24.4.2007, str. 31).

(3)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 96/2007 (UL L 25, 1.2.2007, str. 6).


PRILOGA

Stopnje nadomestil od 19. oktobra 2007 za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila

Pri vnaprejšnji določitvi nadomestil

Drugo

ex 0402 10 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % (PG 2):

 

 

(a)

Za izvoz blaga iz oznake KN 3501

(b)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe 26 mas. % (PG 3):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki v obliki proizvodov, izenačenih s PG 3, vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, pridobljena v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005

0,00

0,00

(b)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00

ex 0405 10

Maslo, z vsebnostjo maščob 82 mas. % (PG 6):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, izdelana v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

0,00

0,00

(b)

Za izvoz blaga iz oznake KN 2106 90 98, ki vsebuje 40 mas. % ali več mlečne maščobe

0,00

0,00

(c)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00


(1)  Stopnje, določene v tej prilogi, se ne uporabljajo za izvoz

a)

v tretje države: Andora, Sveti sedež (Vatikanska mestna država), Lihtenštajn, Združene države Amerike ter za blago iz preglednic I in II Protokola 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo;

b)

na ozemlje držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Gibraltar, Ceuta, Melilla, občini Livigno in Campione d'Italia, otok Helgoland, Grenlandija, Ferski otoki in območja Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora.


19.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1222/2007

z dne 18. oktobra 2007

o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso (2), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupnem trgovinskem sistemu za ovalbumin in laktalbumin (3), in zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (4), določa podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za preverjanje uvoznih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov, upoštevajoč spremembe cen glede na poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba te spremembe čimprej izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006.

(3)  UL L 282, 1.11.1975, str. 104. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisje (ES) št. 2916/95 (UL L 305, 19.12.1995, str. 49).

(4)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1094/2007 (UL L 246, 21.9.2007, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 18. oktobra 2007 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

„PRILOGA I

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena

(EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Piščanci, oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot ‚70 % piščanci‘, zamrznjeni

104,2

0

01

104,6

0

02

0207 12 90

Piščanci, oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot, 70 % piščanci, zamrznjeni

126,6

0

01

109,5

3

02

143,2

0

03

0207 14 10

Kosi kokoši vrste Gallus domesticus, brez kosti, zamrznjeni

214,1

18

01

263,8

11

02

351,3

0

03

0207 14 60

Noge in kosi nog, tamrznjeni

111,1

10

01

149,0

0

03

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

322,5

0

01

398,5

0

03

1602 32 11

Izdelek iz surove kokoši vrste Gallus domesticus

229,3

17

01


(1)  Poreklo izvoza:

01

Brazilija

02

Argentina

03

Čile.“


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

19.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/32


SKLEP št. 1/2007 SKUPNEGA ODBORA ES/DANSKA-FERSKI OTOKI

z dne 8. oktobra 2007

o spremembi Protokola 4 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani

(2007/671/ES)

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“) in zlasti člena 34(1) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 1 Protokola 4 k Sporazumu je Skupnost dodelila tarifne koncesije za hrano za ribe s Ferskih otokov v okviru letne tarifne kvote 5 000 ton.

(2)

V skladu s Sklepom št. 2/98 Skupnega odbora ES/Danska-Ferski otoki (2) se je od 1. januarja 2000 naprej ta kvota povečala na 10 000 ton.

(3)

Ferski organi so predložili prošnjo za povečanje tarifnih koncesij Skupnosti za omenjene proizvode.

(4)

Treba bi bilo dovoliti podvojitev trenutne letne tarifne kvote.

(5)

Hrana za ribe, za katero je odobren preferencialni uvozni režim, ne sme vsebovati dodanega glutena.

(6)

Ta kvota je predmet klavzule o pregledu. Skupni odbor bo v skladu s členom 31(2) Sporazuma v ta namen redno izmenjeval informacije.

(7)

Člen 1 Protokola 4 k Sporazumu bi bilo zato treba spremeniti –

SKLENIL:

Člen 1

Protokol 4 k Sporazumu se spremeni:

1.

v členu 1 se besedilo v tabeli, ki se nanaša na tarifne oznake KN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 in ex 2309 90 41, nadomesti z naslednjim:

„Tarifna oznaka KN

Poimenovanje

Carinska stopnja

Carinska kvota (CK) (v tonah)

ex 2309 90 10 (3)

ex 2309 90 31 (3)

ex 2309 90 41 (3)

Hrana za ribe

0

20 000

2.

členu 1 Protokola 4 se doda naslednje besedilo:

„Za tarifne kvote, odprte za hrano za ribe pod oznakami KN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 in ex 2309 90 41, se uporablja naslednje:

1.

Ferski organi potrdijo, da hrana za ribe, ki se izvaža v EU v okviru te preferencialne kvote, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani. Evropska skupnost lahko na Ferskih otokih opravlja kontrole sestave hrane za ribe, zlasti kontrole vsebnosti glutena v tej hrani.

2.

Opravljanje kontrol sestave hrane za ribe je podrobno določeno v Prilogi I k temu Protokolu. Če se v okviru inšpekcijskega pregleda pridobi dokaze, da zahtevani pogoji za dodelitev tega trgovinskega preferenciala niso izpolnjeni, lahko Komisija izvajanje tega preferenciala začasno odloži, dokler ti pogoji niso izpolnjeni.“;

3.

besedilo iz Priloge se doda kot Priloga I.

Člen 2

Skupni odbor spremlja uporabo te tarifne kvote. Glede na uporabo kvote in razvoj tržnih razmer Skupni odbor to tarifno kvoto ponovno preuči čez štiri leta.

Člen 3

Povečanje obsega tarifne kvote za koledarsko leto 2007 se izračuna pro rata temporis od 1. decembra 2007.

Člen 4

Ta sklep začne veljati prvi dan drugega meseca po sprejetju.

V Bruslju, 8. oktobra 2007

Za Skupni odbor

Predsednik

Leopoldo RUBINACCI


(1)  UL L 53, 22.2.1997, str. 2.

(2)  UL L 263, 26.9.1998, str. 37.

(3)  Hrana za ribe, za katero je odobren preferencialni uvozni režim, ne sme vsebovati dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“;


PRILOGA

„PRILOGA I

Opravljanje kontrol sestave hrane za ribe

Člen 1

Ferski organi Komisiji sporočijo določbe glede kontrol, ki so jih sprejeli v zvezi s členoma 1 in 2 tega sklepa. Ferski organi dajo Komisiji na voljo vse potrebne informacije za kontrolo vsebnosti glutena v hrani za ribe, ki se izvaža v EU, in sprejmejo ustrezne ukrepe za olajšanje pregledov, ki jih v zvezi s tem Komisija šteje za primerne.

Člen 2

Evropska skupnost lahko na Ferskih otokih opravi kontrolo sestave hrane za ribe. Podjetja, ki se ukvarjajo s hrano za ribe omogočijo takojšen dostop do svojih tovarn in evidence zalog, da inšpektorji lahko izsledijo uporabljene surovine. Inšpektorjem se dovoli odvzem vzorcev za analizo.

Inšpektorji so upravičeni do kontrole sestave hrane za ribe, surovin in predelanih materialov ter poslovnih knjig in drugih dokumentov, vključno z dokumenti in metapodatki, ki so sestavljeni, prejeti ali zabeleženi na elektronskem mediju in ki se nanašajo na evidence zalog.

Člen 3

Inšpekcijske preglede izvajajo strokovnjaki Komisije ali držav članic (v nadaljnjem besedilu ‚inšpektorji‘). Strokovnjake držav članic, ki se jim poveri naloga opravljanja inšpekcijskih pregledov, imenuje Komisija.

Člen 4

Inšpekcijski pregledi se opravljajo v imenu Skupnosti, ki nosi stroške svojih inšpektorjev.

Inšpektorji obvestijo ferske organe o inšpekcijskem pregledu, tako da lahko predstavniki Ferskih otokov sodelujejo pri takšnih pregledih.

Člen 5

Podrobno ureditev načina opravljanja kontrol lahko skupaj določita neposredno Komisija in ferski organi.“