ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 274

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
18. oktober 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1209/2007 z dne 17. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1210/2007 z dne 17. oktobra 2007 o odprtju razpisa za dodelitev izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnik, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1211/2007 z dne 17. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede trgovine s tretjimi državami s proizvodi vinskega sektorja

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1212/2007 z dne 17. oktobra 2007 o spremembi več uredb glede oznak kombinirane nomenklature za nekatere cvetličarske proizvode, sadje in zelenjavo ter nekatere proizvode iz predelanega sadja in zelenjave

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1213/2007 z dne 17. oktobra 2007 o zmanjšanju zneskov pomoči za tržno leto 2007/2008, dodeljenih proizvajalcem nekaterih agrumov, zaradi prekoračitve mejnih količin za predelavo v nekaterih državah članicah

9

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/668/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 25. junija 2007 o izvrševanju pravic in obveznosti, podobnih začasnemu članstvu v Svetovni carinski organizaciji, s strani Evropske skupnosti

11

 

 

Komisija

 

 

2007/669/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 15. oktobra 2007 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve aktivnih snovi Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamectin, pyridalil in Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4647)  ( 1 )

15

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2007/670/SZVP z dne 1. oktobra 2007 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju Nove Zelandije v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

17

Sporazum med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju Nove Zelandije v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

18

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

18.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1209/2007

z dne 17. oktobra 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. oktobra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 17. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

53,6

MK

28,7

TR

121,8

ZZ

68,0

0707 00 05

EG

151,2

MA

40,3

MK

39,8

TR

143,1

ZZ

93,6

0709 90 70

TR

110,6

ZZ

110,6

0805 50 10

AR

75,7

TR

85,3

UY

81,6

ZA

57,6

ZZ

75,1

0806 10 10

BR

254,1

TR

115,1

US

284,6

ZZ

217,9

0808 10 80

AU

188,0

CA

101,5

CL

86,4

MK

33,9

NZ

81,3

US

96,7

ZA

78,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

66,0

TR

123,9

ZA

84,6

ZZ

91,5


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


18.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1210/2007

z dne 17. oktobra 2007

o odprtju razpisa za dodelitev izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnik, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1961/2001 (2) določa podrobna pravila za uporabo izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo.

(2)

Na podlagi člena 35(1) Uredbe (ES) št. 2200/96 so proizvodi, ki jih izvozi Skupnost, lahko predmet izvoznih nadomestil do obsega, ki je potreben, da se omogoči izvoz gospodarsko pomembnih količin proizvodov in ob upoštevanju omejitev, ki so rezultat sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(3)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba paziti, da se ne prekinejo trgovinski tokovi, prej nastali zaradi sistema nadomestil. Iz tega razloga ter ker je izvoz sadja in zelenjave sezonski, je treba določiti količine, predvidene za vsak proizvod, na podlagi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila, določene z Uredbo Komisije (EGS) št. 3846/87 (3). Te količine je treba razdeliti ob upoštevanju pokvarljivosti zadevnih proizvodov.

(4)

V skladu s členom 35(4) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba nadomestila določiti na eni strani glede na trenutni položaj in možna gibanja cen sadja in zelenjave na trgu Skupnosti ter razpoložljivih količin in na drugi strani glede na cene na mednarodnem trgu. Upoštevati je treba tudi stroške trženja in transporta ter gospodarski vidik načrtovanega izvoza.

(5)

V skladu s členom 35(5) Uredbe (ES) št. 2200/96 se cene na trgu Skupnosti določijo glede na najugodnejše cene s stališča izvoza.

(6)

Stanje v mednarodni trgovini ali posebne zahteve nekaterih trgov lahko zahtevajo, da se nadomestilo za določen proizvod spreminja glede na njegov namembni kraj.

(7)

Paradižnik, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka razredov ekstra, I in II standardov trženja Skupnosti se trenutno lahko izvažajo v gospodarsko pomembnih količinah.

(8)

Da se zagotovi najboljša uporaba razpoložljivih virov in glede na strukturo izvoza Skupnosti, je primerno nadaljevati z razpisom ter določiti okvirni znesek nadomestila in predvidene količine za zadevno obdobje.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Odpre se razpis za dodelitev izvoznih dovoljenj A3. Zadevni proizvodi, rok za oddajo ponudb, okvirne stopnje nadomestila in predvidene količine so določeni v Prilogi.

2.   Dovoljenja, izdana za pomoč v hrani iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne upoštevajo pri upravičenih količinah iz Priloge k tej uredbi.

3.   Rok veljavnosti dovoljenj A3 je do 31. decembra 2007.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 25. oktobra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 548/2007 (UL L 130, 22.5.2007, str. 3).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 532/2007 (UL L 125, 15.5.2007, str. 7).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.


PRILOGA

O ODPRTJU RAZPISA ZA DODELITEV IZVOZNIH DOVOLJENJ A3 ZA SADJE IN ZELENJAVO (PARADIŽNIK, POMARANČE, LIMONE, NAMIZNO GROZDJE IN JABOLKA)

Obdobje oddaje ponudb: od 25. do 26. oktobra 2007

Oznaka proizvoda (1)

Namembna država (2)

Okvirna stopnja nadomestila

(v EUR/t neto)

Predvidene količine

(v t)

0702 00 00 9100

A00

30

5 000

0805 10 20 9100

A00

36

56 667

0805 50 10 9100

A00

60

16 667

0806 10 10 9100

A00

23

1 667

0808 10 80 9100

F04, F09

32

50 000


(1)  Oznake proizvodov so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

(2)  Oznake namembnih držav serije „A“ so določene v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 3846/87. Druge namembne države so:

F04

:

Hongkong, Singapur, Malezija, Šrilanka, Indonezija, Tajska, Tajvan, Papua Nova Gvineja, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonska, Urugvaj, Paragvaj, Argentina, Mehika, Kostarika.

F09

:

Naslednje namembne države: Norveška, Islandija, Grenlandija, Ferski otoki, Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija, Črna gora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukrajina, Saudova Arabija, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati (Abu Dabi, Dubaj, Šarjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma in Fudjayra), Kuvajt, Jemen, Sirija, Iran, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venezuela, Peru, Panama, Ekvador in Kolumbija, države in ozemlja Afrike razen Južne Afrike, namembne države iz člena 36 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).


18.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1211/2007

z dne 17. oktobra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede trgovine s tretjimi državami s proizvodi vinskega sektorja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 63(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1057/2007 (2) je spremenila stopnje nadomestil za nekatere oznake proizvodov in seznam namembnih območij, upravičenih do nadomestil, iz Uredbe Komisije (ES) št. 2805/95 z dne 5. decembra 1995 o določitvi izvoznih nadomestil v vinskem sektorju (3) in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2137/93.

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 883/2001 (4) je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 883/2001 se spremeni:

1.

V členu 9 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Ukrepi, predvideni v odstavkih 4 in 5, se lahko prilagodijo glede na kategorijo proizvoda in namembno območje. Naslednja območja veljajo za namembna območja:

cona 1: Afrika,

cona 2: Azija in Avstralazija in

cona 3: vzhodna Evropa, vključno z državami Skupnosti neodvisnih držav.

Države, ki sodijo v posamezna namembna območja, so naštete v Prilogi IV.“

2.

Priloga II se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

3.

V Prilogi IV se črta del, ki se nanaša na „cono 4: Zahodna Evropa“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 241, 14.9.2007, str. 14.

(3)  UL L 291, 6.12.1995, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1057/2007.

(4)  UL L 128, 10.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 560/2007 (UL L 132, 24.5.2007, str. 31).


PRILOGA

„PRILOGA II

Kategorije proizvodov iz člena 8(1)

Oznaka

Kategorija

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910

3.1

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3.2

2204 21 79 9100

4.1.1

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1.2

2204 21 80 9100

4.2.1

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2.2

2204 21 79 9200

5.1.1

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1.2

2204 21 80 9200

5.2.1

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2.2

2204 21 84 9100

6.1.1

2204 29 83 9100

6.1.2

2204 21 85 9100

6.2.1

2204 29 84 9100

6.2.2

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

8“


18.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1212/2007

z dne 17. oktobra 2007

o spremembi več uredb glede oznak kombinirane nomenklature za nekatere cvetličarske proizvode, sadje in zelenjavo ter nekatere proizvode iz predelanega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 234/79 z dne 5. februarja 1979 o postopku za prilagajanje nomenklature skupne carinske tarife, ki se uporablja za kmetijske proizvode (1), in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1549/2006 z dne 17. oktobra 2006 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (2) uvaja spremembe kombinirane nomenklature za nekatere vrste sadja in zelenjave ter nekatere proizvode iz predelanega sadja in zelenjave.

(2)

Uredbe, ki spreminjajo Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 (3), so v preteklih letih spreminjale tudi kombinirano nomenklaturo glede nekaterih vrst sadja in zelenjave ter nekaterih proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave, vendar vse te spremembe niso vključene v naslednje uredbe, ki določajo skupno ureditev trga za cvetličarske proizvode, sadje in zelenjavo ter za proizvode iz predelanega sadja in zelenjave: Uredbo Sveta (EGS) št. 316/68 z dne 12. marca 1968 o določitvi standardov kakovosti za sveže rezano cvetje in sveže okrasno listje (4), Uredbo Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznih režimov za sadje in zelenjavo (5), Uredbo Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (6) in Uredbo Komisije (ES) št. 1466/2003 z dne 19. avgusta 2003 o določitvi standardov trženja za artičoke in o spremembi Uredbe (ES) št. 963/98 (7).

(3)

Uredbe (EGS) št. 316/68, (ES) št. 3223/94, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1466/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Spremembe, predvidene s to uredbo, je treba uporabljati od 1. januarja 2007, dneva začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1549/2006.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žive rastline, Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo ter Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 316/68 se spremeni:

1.

Člen 1(1) se spremeni:

(a)

v prvi alinei se „06.03 A“ nadomesti s „KN 0603“;

(b)

druga alinea se nadomesti z naslednjim:

„—

sveže okrasno listje, veje in druge dele rastlin s podštevilko KN 0604 skupne carinske tarife.“

2.

V točki I Priloge I se „06.03 A“ nadomesti s „KN 0603“

3.

V točki I Priloge II se „06.04 A II“ nadomesti s „KN 0604“.

Člen 2

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 3223/94 se v delu A „ex 0709 10 00“ nadomesti z „ex 0709 90 80“.

Člen 3

Člen 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96 se spremeni:

1.

V oddelku „ex 0812“ točke (a) se „ex 0812 90 99“ nadomesti z „ex 0812 90 98“.

2.

V oddelku „ex 2005“ točke (b) se „2005 90 10“ nadomesti z „2005 99 10“.

Člen 4

V prvem odstavku člena 1 Uredbe (ES) št. 1466/2003 se „0709 10 00“ nadomesti z „0709 90 80“.

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 34, 9.2.1979, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3290/94 (UL L 349, 31.12.1994, str. 105).

(2)  UL L 301, 31.10.2006, str. 1.

(3)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 733/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 1).

(4)  UL L 71, 21.3.1968, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EGS) št. 309/79 (UL L 42, 17.2.1979, str. 21).

(5)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).

(6)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Bolgarije in Romunije.

(7)  UL L 210, 20.8.2003, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 907/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 50).


18.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1213/2007

z dne 17. oktobra 2007

o zmanjšanju zneskov pomoči za tržno leto 2007/2008, dodeljenih proizvajalcem nekaterih agrumov, zaradi prekoračitve mejnih količin za predelavo v nekaterih državah članicah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2202/96 z dne 28. oktobra 1996 o uvedbi sheme pomoči Skupnosti za proizvajalce določenih agrumov (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 2202/96 določa za nekatere agrume mejne količine Skupnosti za predelavo, razdeljene med države članice v skladu s Prilogo II navedene uredbe.

(2)

Člen 5(2) Uredbe (ES) št. 2202/96 določa, da se v primeru prekoračitve teh mejnih količin zneski pomoči iz Priloge I k navedeni uredbi zmanjšajo v vsaki državi članici, v kateri je do take prekoračitve prišlo. Prekoračitev mejnih količin se oceni na podlagi povprečja predelanih količin v okviru sheme pomoči v obdobju treh tržnih let ali enakovrednem obdobju pred tržnim letom, za katerega je treba določiti pomoč.

(3)

Države članice so v skladu s členom 39(1)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 2111/2003 o določitvi podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 2202/96 (2) sporočile količine predelanih pomaranč v okviru sheme pomoči. Na podlagi teh podatkov je bila ugotovljena prekoračitev mejnih količin Skupnosti za predelavo v višini 376 023 ton. Znotraj te prekoračitve je bila ugotovljena prekoračitev mejnih količin s strani Italije, Grčije in Portugalske. Zato morajo biti zneski pomoči za pomaranče iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2202/96 za tržno leto 2007/2008 znižani za 55,91 % za Italijo, 8,34 % za Grčijo in 52,88 % za Portugalsko.

(4)

Države članice so v skladu s členom 39(1)(c) Uredbe (ES) št. 2111/2003 sporočile količine malih agrumov, predelanih v okviru sheme pomoči. Na podlagi teh podatkov je bila ugotovljena prekoračitev mejnih količin Skupnosti za predelavo v višini 104 734 ton. Znotraj te prekoračitve je bila ugotovljena prekoračitev mejnih količin s strani Italije, Španije, Portugalske in Cipra. Zato je treba zneske pomoči za mandarine, klementine in mandarine satsuma iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2202/96 za tržno leto 2007/2008 znižati za 62,30 % za Italijo, 12 % za Španijo za male agrume za predelavo v sok, 80,66 % za Portugalsko in 53,27 % za Ciper.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu z Uredbo (ES) št. 2202/96 so za tržno leto 2007/2008 za Italijo, Grčijo in Portugalsko zneski dodeljene pomoči za pomaranče za predelavo navedeni v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

V skladu z Uredbo (ES) št. 2202/96 so za tržno leto 2007/2008 za Italijo, Španijo, Portugalsko in Ciper zneski dodeljene pomoči za mandarine, klementine in mandarine satsuma za predelavo navedeni v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 317, 2.12.2003, str. 5.


PRILOGA I

(EUR/100 kg)

 

Večletne pogodbe

Pogodbe za eno tržno leto

Posamezni proizvajalci

Italija

4,97

4,32

3,89

Grčija

10,33

8,98

8,08

Portugalska

5,31

4,62

4,16


PRILOGA II

(EUR/100 kg)

 

Večletne pogodbe

Pogodbe za eno tržno leto

Posamezni proizvajalci

Italija

3,95

3,43

3,09

Španija – Mali agrumi za predelavo v sok

9,21

8,01

7,21

Portugalska

2,03

1,76

1,58

Ciper

4,89

4,25

3,83


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

18.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/11


SKLEP SVETA

z dne 25. junija 2007

o izvrševanju pravic in obveznosti, podobnih začasnemu članstvu v Svetovni carinski organizaciji, s strani Evropske skupnosti

(2007/668/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka in drugim pododstavkom člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 19. marca 2001 sklenil, da pooblasti Komisijo za pogajanja v imenu Evropske Skupnosti o pristopu Evropske skupnosti v Svetovno carinsko organizacijo (1).

(2)

Svet Svetovne carinske organizacije naj bi na svoji 109./110. seji v mesecu juniju 2007 spremenil Konvencijo o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje, da bi carinskim ali ekonomskim unijam, vključno z Evropsko skupnostjo, omogočil včlanitev v Svetovno carinsko organizacijo.

(3)

Države članice Evropske skupnosti bi morale podpreti osnutek te spremembe, ki bo, ko ga bo sprejel Svet Svetovne carinske organizacije, omogočil Skupnosti, da pristopi k spremenjeni Konvenciji.

(4)

Po začetnih pogovorih s Svetovno carinsko organizacijo sta Evropska skupnost in Svetovna carinska organizacija preučili možnost, da bi Evropska skupnost izvrševala pravice in obveznosti, podobne tistim, ki jih imajo članice Svetovne carinske organizacije, do ratifikacije spremenjene Konvencije o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje s strani vseh članic Svetovne carinske organizacije.

(5)

Od Evropske skupnosti se pričakuje, da bo sposobna prevzeti te pravice in obveznosti v okviru Konvencije o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje v zadevah, ki so v pristojnosti Skupnosti.

(6)

Države članice Evropske skupnosti bodo obdržale svoj status v Svetovni carinski organizaciji.

(7)

Na področjih, ki jih pokriva Konvencija o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje, imajo pristojnosti tako Evropska skupnost kot njene države članice.

(8)

Za zadeve, ki sodijo v pristojnost Evropske skupnosti, je treba oblikovati stališče Evropske skupnosti. Da bi zagotovili enotnost v zunanjem zastopanju Evropske skupnosti in njenih držav članic, bi si morale države članice za zadeve, ki sodijo delno v pristojnost Skupnosti, prizadevati za sprejetje skupnega stališča.

(9)

Svet bi moral v luči zgoraj navedenega predvideti izvrševanje pravic in obveznosti, podobnih začasnemu članstvu v Svetovni carinski organizaciji, s strani Evropske skupnosti, vključno s plačilom letnega prispevka –

SKLENIL:

Edini člen

1.   Države članice Evropske skupnosti glasujejo za sklep Sveta Svetovne carinske organizacije, v skladu s katerim se Evropski skupnosti z začasnim ukrepom dodelijo pravice, podobne tistim, ki jih uživajo članice Svetovne carinske organizacije, ob upoštevanju tam navedenih pogojev.

2.   Evropska skupnost sprejema pravice in obveznosti, podobne tistim, ki jih imajo do začetka veljavnosti spremembe Konvencije o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje članice Svetovne carinske organizacije v skladu s sklepom Sveta Svetovne carinske organizacije.

3.   Evropska komisija je pooblaščena, da Svetovni carinski organizaciji sporoči, da Evropska skupnost sprejema pravice in obveznosti, podobne tistim, ki jih imajo članice Svetovne carinske organizacije, ter da Svetovni carinski organizaciji predloži zahtevano izjavo o pristojnosti iz Priloge.

4.   Evropska skupnost od 1. julija 2007 plačuje Svetovni carinski organizaciji letni prispevek za okrepitev njenega dela in pokritje dodatnih upravnih stroškov.

V Luxembourgu, 25. junija 2007

Za Svet

Predsednica

A. SCHAVAN


(1)  Svetovna carinska organizacija je bila ustanovljena s Konvencijo o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje (podpisano 15. decembra 1950). Konvencija je začela veljati leta 1952. Leta 1994 je Svet za carinsko sodelovanje sprejel delovno ime „Svetovna carinska organizacija“, da bi se jasneje odražalo področje delovanja. Danes ima Svetovna carinska organizacija 171 članic.


PRILOGA

Izjava Evropskih skupnosti o pristojnosti v zadevah, ki jih pokriva Konvencija o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, kakor je bila spremenjena, ta izjava določa pristojnost, ki so jo države članice Evropske skupnosti prenesle na Evropsko skupnost v zadevah, ki jih ureja Konvencija o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje.

Evropska skupnost izjavlja, da ima v skladu s členi 131 do 134 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti izključno pristojnost v skupni trgovinski politiki.

Evropska skupnost lahko sklepa mednarodne sporazume, kadar je pred tem že uporabila notranjo pristojnost za sprejetje ukrepov za izvedbo skupnih politik ali kadar je sklenitev mednarodnega sporazuma potrebna za dosego enega od ciljev Evropske skupnosti. Zunanja pristojnost Evropske skupnosti je izključna do tolikšne mere, kolikor mednarodni sporazum vpliva na notranja pravila Evropske skupnosti ali spreminja njihov domet. V takem primeru niso države članice Evropske skupnosti tiste, ki sprejemajo zunanje zaveze nasproti tretjim državam ali mednarodnim organizacijam, temveč Evropska skupnost. V Prilogi k tej izjavi je naveden seznam pravnih instrumentov s področja carinskih zadev, ki jih je sprejela Evropska skupnost.

Izvrševanje pristojnosti, ki so jo države članice Evropske skupnosti v skladu s Pogodbami prenesle na Evropsko skupnost, je po svoji naravi podvrženo nenehnim spremembam. Evropska skupnost si zato pridržuje pravico, da to izjavo prilagodi.

Priloga

ZAKONODAJA ES

Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti

Sklep Sveta 2003/231/ES z dne 17. marca 2003 o pristopu Evropske skupnosti k Protokolu o spremembi Mednarodne konvencije o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov (Kjotska konvencija)

Direktiva 2002/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. februarja 2002 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic Skupnosti in/ali izplujejo iz njih

Sklep Sveta 80/271/EGS z dne 10. decembra 1979 o sklenitvi večstranskih sporazumov, ki izhajajo iz trgovinskih pogajanj med letoma 1973 in 1979 (UL L 71, 17.3.1980, str. 1)

Več sklepov skupnih odborov s tretjimi državami, npr. 2006/343/ES: Sklep št. 2/2005 Skupnega odbora ES-Islandija z dne 22. decembra 2005 o spremembi Protokola št. 3 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja k Sporazumu

87/369/EGS: Sklep Sveta z dne 7. aprila 1987 o sprejetju Mednarodne konvencije o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga in Protokola o spremembah Konvencije

Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

Uredba Komisije (ES) št. 1549/2006 z dne 17. oktobra 2006 o spremembah Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

Člena 26 in 133 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti

Uredba Sveta (ES) št. 2505/96 z dne 20. decembra 1996 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke ter o spremembi Uredbe (ES) št. 3059/95 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke (prva serija 1996)

Uredba Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dumpinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, kakor je bila spremenjena

Uredba Sveta (ES) št. 2026/97 z dne 6. oktobra 1997 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, kakor je bila spremenjena

Uredba Sveta (ES) št. 3285/94 z dne 22. decembra 1994 o skupnih pravilih za uvoz in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 518/94, kakor je bila spremenjena

Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje

Uredba Sveta (EGS) št. 3677/90 z dne 13. decembra 1990 o določitvi ukrepov, sprejetih za preprečevanje zlorabe nekaterih snovi za nezakonito proizvodnjo mamil in drugih psihotropnih snovi

Uredba Komisije (EGS) št. 3769/92 z dne 21. decembra 1992 o izvajanju in spremembah Uredbe Komisije (EGS) št. 3677/90 o določitvi ukrepov, sprejetih za preprečevanje zlorabe nekaterih snovi za nezakonito proizvodnjo mamil in drugih psihotropnih snovi

Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

Uredba Sveta (ES) št. 1383/2003 z dne 22. julija 2003 o carinskem ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine, in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je ugotovljeno, da je kršilo take pravice

Uredba (ES) št. 1889/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje

Uredba (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

Konvencija z dne 20. maja 1987 med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo o skupnem tranzitnem postopku

Sklep Sveta 93/329/EGS z dne 15. marca 1993 o sklenitvi Konvencije o začasnem uvozu in sprejetju njenih prilog


Komisija

18.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/15


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 15. oktobra 2007

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve aktivnih snovi Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamectin, pyridalil in Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4647)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/669/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 91/414/EGS predvideva oblikovanje seznama aktivnih snovi v Skupnosti, registriranih za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih.

(2)

Družba Andermatt Biocontrol GmbH je 29. novembra 2004 organom Nemčije predložila dokumentacijo za aktivno snov Adoxophyes orana granulovirus z zahtevkom za vključitev zadevne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Družba Nissan Chemical Europe S.A.R.L. je 24. marca 2006 organom Združenega kraljestva predložila dokumentacijo za amisulbrom z zahtevkom za vključitev zadevne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Družba Syngenta Ltd. je 23. junija 2006 organom Nizozemske predložila dokumentacijo za emamectin z zahtevkom za vključitev zadevne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Družba Sumitomo Chemical Agro Europe SAS je 28. marca 2006 organom Nizozemske predložila dokumentacijo za pyridalil z zahtevkom za vključitev zadevne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Družba Andermatt Biocontrol GmbH je 2. januarja 2007 organom Estonije predložila dokumentacijo za aktivno snov Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus z zahtevkom za vključitev zadevne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Organi Nemčije, Združenega kraljestva, Nizozemske in Estonije so Komisiji sporočili, da po predhodni preučitvi dokumentacije za zadevne aktivne snovi kaže, da ta ustreza zahtevam po podatkih in informacijah iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS. Kaže tudi, da predložena dokumentacija ustreza zahtevam po podatkih in informacijah iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS za eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov. Vlagatelji so v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS dokumentacijo naknadno poslali Komisiji in drugim državam članicam, predložena pa je bila tudi Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(4)

S to odločbo se na ravni Skupnosti uradno potrdi, da dokumentacija načeloma ustreza zahtevam po podatkih in informacijah iz Priloge II in da za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, ustreza zahtevam iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS.

(5)

Ta odločba ne posega v pravico Komisije, da za razjasnitev nekaterih točk v dokumentaciji od vlagatelja zahteva predložitev dodatnih podatkov ali informacij.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Brez poseganja v člen 6(4) Direktive 91/414/EGS dokumentacija o aktivnih snoveh, opredeljenih v Prilogi k tej odločbi, predložena Komisiji in državam članicam zaradi vključitve teh snovi v Prilogo I k navedeni direktivi, načeloma ustreza zahtevam po podatkih in informacijah iz Priloge II k navedeni direktivi.

Dokumentacija ustreza tudi zahtevam po podatkih in informacijah iz Priloge III k navedeni direktivi v zvezi z enim fitofarmacevtskim sredstvom, ki vsebuje aktivno snov, ob upoštevanju predlaganih načinov uporabe.

Člen 2

Države članice poročevalke opravijo podroben pregled dokumentacije iz člena 1 ter čim prej in najpozneje v enem letu od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Evropske unije poročajo Komisiji o ugotovitvah svojega pregleda in hkrati predložijo priporočilo o vključitvi ali nevključitvi aktivnih snovi iz člena 1 v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS ter o morebitnih pogojih za vključitev.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/52/ES (UL L 214, 17.8.2007, str. 3).


PRILOGA

AKTIVNA SNOV, NA KATERO SE NANAŠA TA ODLOČBA

Splošno ime, identifikacijska številka CIPAC

Vlagatelj

Datum zahtevka

Država članica poročevalka

Adoxophyes orana granulovirus

Št. CIPAC: se ne uporablja

Andermatt Biocontrol GmbH

29. november 2004

DE

Amisulbrom

Št. CIPAC: 789

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.

24. marec 2006

UK

Emamectin

Št. CIPAC: 791

Syngenta Ltd.

23. junij 2006

NL

Pyridalil

Št. CIPAC: 792

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

28. marec 2006

NL

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus

Št. CIPAC: se ne uporablja

Andermatt Biocontrol GmbH

2. januar 2007

EE


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

18.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/17


SKLEP SVETA 2007/670/SZVP

z dne 1. oktobra 2007

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju Nove Zelandije v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. maja 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/369/SZVP o ustanovitvi policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFHGANISTAN) (1).

(2)

Člen 12(5) Skupnega ukrepa 2007/369/SZVP predvideva, da so podrobnosti o udeležbi tretjih držav predmet sporazuma, ki se sklene v skladu s členom 24 Pogodbe.

(3)

Svet je 13. septembra 2004 pooblastil predsedstvo, ki mu po potrebi pomaga generalni sekretar/visoki predstavnik, da v primeru prihodnjih civilnih operacij EU za krizno upravljanje začne pogajanja s tretjimi državami z namenom sklenitve sporazuma na podlagi vzorčnega sporazuma med Evropsko unijo in tretjo državo o sodelovanju tretje države v civilni operaciji Evropske unije za krizno upravljanje. Na tej podlagi je predsedstvo s pogajanji sklenilo Sporazum z Novo Zelandijo o sodelovanju Nove Zelandije v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN).

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju Nove Zelandije v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta se pooblasti, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Evropsko unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 1. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

M. LINO


(1)  UL L 139, 31.5.2007, str. 33.


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju Nove Zelandije v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

EVROPSKA UNIJA (EU)

na eni strani in

NOVA ZELANDIJA

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“,

STA SE – OB UPOŠTEVANJU:

sprejetja Skupnega ukrepa 2007/369/SZVP z dne 30. maja 2007 o ustanovitvi policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) s strani Sveta Evropske unije,

povabila Novi Zelandiji, da sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN,

sklepa Nove Zelandije, da sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN,

sklepa Političnega in varnostnega odbora o sprejetju prispevka Nove Zelandije k misiji EUPOL AFGHANISTAN –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Sodelovanje v operaciji

1.   Nova Zelandija se pridruži Skupnemu ukrepu 2007/369/SZVP in vsem skupnim ukrepom ali sklepom, s katerimi Svet Evropske unije odloči, da bo razširil misijo EUPOL AFGHANISTAN, v skladu z določbami tega sporazuma in vsemi potrebnimi izvedbenimi ukrepi.

2.   Prispevek Nove Zelandije k misiji EUPOL AFGHANISTAN ne posega v avtonomijo odločanja Evropske unije.

3.   Nova Zelandija zagotovi, da njeno osebje, ki sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN, svojo nalogo opravlja v skladu s:

Skupnim ukrepom 2007/369/SZVP in morebitnimi poznejšimi spremembami,

operativnim načrtom,

izvedbenimi ukrepi.

4.   Osebje, ki ga Nova Zelandija dodeli misiji EUPOL AFGHANISTAN, pri opravljanju svojih nalog in vedenju upošteva zgolj interese misije EUPOL AFGHANISTAN.

5.   Nova Zelandija pravočasno obvesti vodjo misije EUPOL AFGHANISTAN in generalni sekretariat Sveta Evropske unije o vsaki spremembi svojega prispevka k misiji EUPOL AFGHANISTAN.

6.   Osebje, dodeljeno misiji EUPOL AFGHANISTAN, opravi zdravniški pregled in cepljenja, njegovo zdravstveno sposobnost pa potrdi pristojni organ v Novi Zelandiji. Osebje, dodeljeno misiji EUPOL AFGHANISTAN, predloži kopijo tega potrdila.

Člen 2

Status osebja

1.   Brez poseganja v sporazume med vlado Nove Zelandije in vlado Islamske republike Afganistan status osebja, ki ga Nova Zelandija dodeli misiji EUPOL AFGHANISTAN, ureja sporazum o statusu misije, sklenjen med Evropsko unijo in Islamsko republiko Afganistan.

2.   Brez poseganja v sporazum iz odstavka 1 je Nova Zelandija pristojna za svoje osebje, ki sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Nova Zelandija je odgovorna za odzivanje na vse zahtevke v zvezi s sodelovanjem njenega osebja v misiji EUPOL AFGHANISTAN. Nova Zelandija je pristojna za uvedbo kakršnih koli ukrepov zoper svoje osebje, zlasti za vlaganje tožb ali uvedbo disciplinskih postopkov v skladu s svojimi zakoni in predpisi.

4.   Nova Zelandija se zaveže, da bo ob podpisu tega sporazuma podala izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov do vsake države, ki sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN. Vzorec te izjave je priložen temu sporazumu.

5.   Evropska unija poskrbi, da bodo ob podpisu tega sporazuma njene države članice podale izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov v zvezi s sodelovanjem Nove Zelandije v misiji EUPOL AFGHANISTAN.

Člen 3

Zaupne informacije

1.   Nova Zelandija sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi varovanje zaupnih informacij EU v skladu s predpisi Sveta Evropske unije o varovanju tajnosti, vsebovanimi v Sklepu Sveta 2001/264/ES (1), in v skladu z drugimi smernicami pristojnih organov, vključno s smernicami vodje misije EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Če sta Evropska unija in Nova Zelandija sklenili sporazum o varnostnih postopkih za izmenjavo zaupnih informacij, se določbe takšnega sporazuma uporabljajo v okviru misije EUPOL AFGHANISTAN.

Člen 4

Struktura poveljevanja

1.   Vse osebje, ki sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN, ostane pod polnim poveljstvom svojih nacionalnih organov.

2.   Nacionalni organi prenesejo operativni nadzor na vodjo misije EUPOL AFGHANISTAN, ki izvaja poveljevanje preko hierarhične strukture poveljevanja in nadzora.

3.   Vodja misije vodi misijo EUPOL AFGHANISTAN in zagotavlja njeno vsakodnevno upravljanje.

4.   Nova Zelandija ima v skladu s pravnimi instrumenti iz člena 1(1) tega sporazuma pri vsakodnevnem upravljanju misije EUPOL AFGHANISTAN enake pravice in obveznosti kot države članice Evropske unije, ki sodelujejo v operaciji.

5.   Vodja misije EUPOL AFGHANISTAN je odgovoren za disciplinski nadzor nad osebjem misije EUPOL AFGHANISTAN. Morebitne disciplinske ukrepe izvaja pristojni nacionalni organ.

6.   Nova Zelandija imenuje točko za stike (NPC) nacionalnega kontingenta, ki zastopa njen nacionalni kontingent v misiji EUPOL AFGHANISTAN. NPC poroča vodji misije EUPOL AFGHANISTAN o nacionalnih zadevah in je odgovorna za vsakodnevno disciplino kontingenta.

7.   Evropska unija sprejme sklep o zaključku operacije po posvetovanju z Novo Zelandijo, če Nova Zelandija na dan zaključka operacije še vedno prispeva k misiji EUPOL AFGHANISTAN.

Člen 5

Finančni vidiki

1.   Nova Zelandija prevzame kritje vseh stroškov, povezanih z njenim sodelovanjem v operaciji, razen stroškov, za katere je v operativnem proračunu operacije predvideno skupno financiranje.

2.   Ob upoštevanju kakršnega koli dogovora, sklenjenega med vlado Islamske republike Afganistan in vlade Nove Zelandije, Nova Zelandija v primeru smrti, telesne poškodbe, izgube ali škode, ki jo utrpijo fizične ali pravne osebe iz Afganistana, v kolikor je bila dokazana njena odgovornost, plača odškodnino pod pogoji, določenimi v sporazumu o statusu misije, če ta obstaja, iz člena 2(1) tega Sporazuma.

Člen 6

Prispevek k operativnemu proračunu

Ker sodelovanje Nove Zelandije predstavlja pomemben prispevek, ki je bistvenega pomena za operacijo, je Nova Zelandija oproščena plačevanja prispevkov v operativni proračun misije EUPOL AFGHANISTAN.

Člen 7

Določbe o izvajanju tega sporazuma

Generalni sekretar/visoki predstavnik z ustreznimi organi Nove Zelandije sklene vse potrebne tehnične in upravne dogovore o izvajanju tega sporazuma.

Člen 8

Neizpolnjevanje obveznosti

Če ena od pogodbenic ne izpolni svojih obveznosti, določenih v tem sporazumu, ima druga pogodbenica pravico odpovedati ta sporazum z vročitvijo odpovedi z rokom enega meseca.

Člen 9

Reševanje sporov

Spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se med pogodbenicama rešujejo po diplomatski poti.

Člen 10

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan prvega meseca, potem ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku za to potrebnih notranjih postopkov.

2.   Ta sporazum se uporablja začasno od datuma podpisa.

3.   Ta sporazum velja ves čas trajanja prispevka Nove Zelandije k operaciji.

V Bruslju, dne tretjega oktobra leta dva tisoč sedem v angleščini v dveh izvodih.

Image

Za Evropsko unijo

Image

Za Novo Zelandijo


(1)  OJ L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2007/438/ES (UL L 164, 26.6.2007, str. 24).

PRILOGA

IZJAVI,

iz člena 2(4) in (5)

Izjava držav članic EU:

„Države članice EU, ki uporabljajo Skupni ukrep EU 2007/369/SZVP z dne 30. maja 2007 o ustanovitvi policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN), si bodo prizadevale, kolikor to dopuščajo njihovi notranji pravni sistemi, v čim večji meri opustiti zahtevke do Nove Zelandije zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki jim pripadajo in se uporabljajo v okviru misije EUPOL AFGHANISTAN, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo:

povzročilo osebje Nove Zelandije pri opravljanju svojih nalog v povezavi z misijo EUPOL AFGHANISTAN, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve,

povzročila uporaba sredstev, ki pripadajo Novi Zelandiji, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja misije EUPOL AFGHANISTAN iz Nove Zelandije pri uporabi teh sredstev.“

Izjava Nove Zelandije:

„Nova Zelandija, ki je vključena v Skupni ukrep EU 2007/369/SZVP z dne 30. maja 2007 o ustanovitvi policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN), si bo prizadevala na podlagi vzajemnosti, kolikor to dopušča njen notranji pravni sistem, v čim večji meri opustiti zahtevke do katere koli druge države, sodelujoče v misiji EUPOL AFGHANISTAN, zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki ji pripadajo in se uporabljajo v okviru misije EUPOL AFGHANISTAN, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo:

povzročilo osebje pri opravljanju svojih nalog v povezavi z misijo EUPOL AFGHANISTAN, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve,

povzročila uporaba sredstev, ki pripadajo sodelujočim državam v misiji EUPOL AFGHANISTAN, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja misije EUPOL AFGHANISTAN pri uporabi teh sredstev.“