ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 270

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
13. oktober 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1197/2007 z dne 12. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1198/2007 z dne 12. oktobra 2007 o prepovedi ribolova na rdečega okuna v vodah ES in mednarodnih vodah cone ICES V in mednarodnih vodah con ICES XII in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Latvije

3

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

2007/658/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 26. septembra 2007 o sklenitvi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn

5

Dodatni sporazum med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn

6

 

 

2007/659/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 9. oktobra 2007 o dovoljenju Franciji, da uporabi znižano trošarinsko stopnjo za tradicionalni rum, proizveden v francoskih čezmorskih departmajih, in razveljavitvi Odločbe 2002/166/ES

12

 

 

2007/660/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 9. oktobra 2007 o imenovanju štirih nizozemskih članov in štirih nizozemskih nadomestnih članov Odbora regij

15

 

 

2007/661/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 9. oktobra 2007 o imenovanju italijanskega člana in italijanskega nadomestnega člana Odbora regij

16

 

 

2007/662/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 9. oktobra 2007 o imenovanju petih slovenskih članov in treh slovenskih nadomestnih članov Odbora regij

17

 

 

2007/663/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 12. oktobra 2007 o spremembi Odločbe 2007/554/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4660)  ( 1 )

18

 

 

2007/664/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 12. oktobra 2007 o spremembi Odločbe 2007/554/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4674)  ( 1 )

21

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2007/665/SZVP z dne 28. septembra 2007 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Hrvaško o sodelovanju Republike Hrvaške v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

27

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Hrvaško o sodelovanju Republike Hrvaške v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

28

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/68/ES z dne 16. novembra 2005 o pozavarovanju in o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter direktiv 98/78/ES in 2002/83/ES (UL L 323, 9.12.2005)

32

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

13.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1197/2007

z dne 12. oktobra 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. oktobra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. oktobra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 12. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

74,4

MK

39,0

TR

117,1

ZZ

76,8

0707 00 05

EG

151,2

JO

162,5

TR

137,0

ZZ

150,2

0709 90 70

TR

113,4

ZZ

113,4

0805 50 10

AR

67,6

TR

87,6

UY

81,6

ZA

55,7

ZW

52,6

ZZ

69,0

0806 10 10

BR

250,1

MK

44,5

TR

117,4

US

199,4

ZZ

152,9

0808 10 80

AR

90,2

AU

188,0

CA

111,7

CL

19,8

MK

13,8

NZ

81,4

US

103,6

ZA

86,5

ZZ

86,9

0808 20 50

CN

64,1

TR

124,2

ZA

88,3

ZZ

92,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


13.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1198/2007

z dne 12. oktobra 2007

o prepovedi ribolova na rdečega okuna v vodah ES in mednarodnih vodah cone ICES V in mednarodnih vodah con ICES XII in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Latvije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) Sveta št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2007.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpali dodeljeno kvoto za leto 2007.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2007 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, je prepovedan z datumom iz Priloge. Po tem datumu je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. oktobra 2007

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9). Popravljena različica v UL L 36, 8.2.2007, str. 6.

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 898/2007 (UL L 196, 28.7.2007, str. 22).


PRILOGA

št.

54

Država članica

Latvija

Stalež

RED/51214.

Vrsta

Rdeči okun (Sebastes spp.)

Cona

Vode ES in mednarodne vode cone V in mednarodne vode con XII in XIV

Datum

18.9.2007


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

13.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/5


SKLEP SVETA

z dne 26. septembra 2007

o sklenitvi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn

(2007/658/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost, Kneževina Lihtenštajn in Švicarska konfederacija so se s pogajanji dogovorile in parafirale Dodatni sporazum za razširitev Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi z dne 21. junija 1999 (1) na Kneževino Lihtenštajn.

(2)

V interesu Skupnosti je, da odobri navedeni dodatni sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Dodatni sporazum med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn („Dodatni sporazum“) se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Dodatnega sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje pooblaščenca(-e) za podpis, v imenu Skupnosti, Dodatnega sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč.

V Bruslju, 26. septembra 2007

Za Svet

Predsednik

J. SILVA


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.


DODATNI SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn

EVROPSKA SKUPNOST („Skupnost“), ŠVICARSKA KONFEDERACIJA („Švica“) in KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN („Lihtenštajn“) SO SE –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Lihtenštajn in Švica tvorita carinsko unijo v skladu s Pogodbo z dne 29. marca 1923 med Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn, vključujoč Lihtenštajn v švicarsko carinsko ozemlje („Carinska pogodba“).

(2)

Na podlagi Carinske pogodbe se določbe o izboljšanju dostopa do trga, ki ga je Švica podelila za kmetijske proizvode s poreklom v Skupnosti, ki so predmet Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi z dne 21. junija 1999 („Kmetijski sporazum“), uporabljajo za Lihtenštajn.

(3)

Za upravljanje Kmetijskega sporazuma in za zagotovitev njegovega dobrega delovanja člen 6 ustanavlja Skupni odbor za kmetijstvo in člen 19 Priloge 11 Skupni veterinarski odbor, oba lahko spremenita posebne dele Kmetijskega sporazuma.

(4)

V skladu z Dodatnim sporazumom v zvezi z veljavnostjo za Kneževino Lihtenštajn Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, se Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 uporablja prav tako za Lihtenštajn: Protokol št. 3 določa, da se produkti Lihtenštajna štejejo za proizvode švicarskega porekla. Člen 4 Kmetijskega sporazuma določa, da so pravila o poreklu blaga, ki se uporabljajo v skladu s prilogami 1, 2 in 3, taka, kot so določena v Protokolu št. 3 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972.

(5)

Vse določbe Kmetijskega sporazuma, vključno z vsemi spremembami, ki jih sprejmeta skupna odbora, je treba uporabljati tudi za Lihtenštajn. Istočasno je treba ustrezne dele Sporazuma EGP, namreč Prilogo I, poglavji XII in XXVII Priloge II in Protokol 47, v zvezi z Lihtenštajnom začasno preklicati, dokler se Kmetijski sporazum uporablja za Lihtenštajn –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

1.   Kmetijski sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi z dne 21. junija 1999 („Kmetijski sporazum“), vključno s spremembami, ki sta jih sprejela Skupni odbor za kmetijstvo in Skupni veterinarski odbor, se uporablja za Lihtenštajn.

2.   Posebne prilagoditve prilog 4 do 11 Kmetijskega sporazuma, ki se nanašajo na Lihtenštajn, so določene v Prilogi k temu sporazumu („Dodatni sporazum“), ki je njegov sestavni del.

Člen 2

1.   Za uporabo in razvoj Kmetijskega sporazuma in ne da bi spreminjali njegovo bilateralno naravo, interese Lihtenštajna zastopa lihtenštajnski predstavnik v okviru švicarske delegacije pri Skupnem odboru za kmetijstvo in Skupnem veterinarskem odboru in njihovih delovnih skupinah.

2.   Skupni odbor za kmetijstvo lahko spremeni Prilogo k Dodatnemu sporazumu v skladu z določbami členov 6 in 11 Kmetijskega sporazuma. Skupni veterinarski odbor lahko v skladu z določbami člena 19 navedene priloge spremeni Prilogo k Dodatnemu sporazumu, če zadeva Prilogo 11 h Kmetijskemu sporazumu. Take spremembe so predmet odobritve lihtenštajnskega predstavnika.

Člen 3

Dodatni sporazum:

(a)

začne veljati z dnem podpisa;

(b)

se lahko odpove s pisnim uradnim obvestilom druge pogodbenice. Preneha veljati eno leto po dnevu takega uradnega obvestila;

(c)

preneha se uporabljati, ko bodisi Kmetijski sporazum ali Carinska pogodba prenehata veljati.

Člen 4

Ta dodatni sporazum je sestavljen v treh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми ceптeмври две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de septiembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého sedmého září dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende september to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta septembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty seventh day of September in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre duemilasette.

Briselē, divi tūkstoši septītā gada divdesmit septītajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų rugsėjo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év szeptember havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Settembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste september tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego siódmego września roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Setembro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și șapte septembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho septembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega septembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde september tjugohundrasju.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

PRILOGA

k Dodatnemu sporazumu

Načelo

Zakoni in obveznosti, pravne določbe, seznami, imena in pogoji, določeni za Švico v Kmetijskem sporazumu, se ob upoštevanju naslednjih prilagoditev in dodatkov uporabljajo tudi za Lihtenštajn.

Če so švicarskim kantonskim organom dodeljene naloge, pristojnosti in pooblastila, se te naložijo ustreznim vladnim agencijam Lihtenštajna. Za zadeve, ki jih urejajo kantonski organi za kmetijstvo, je to Kmetijski urad („Landwirtschaftsamt“), Dr. Grass-Strasse 10, FL-9490 Vaduz, in za zadeve, ki jih urejajo kantonski organi za veterino in prehrano, je to Urad za nadzor hrane in veterinarske zadeve (OFV) („Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen“), Postplatz 2, FL-9494 Schaan.

Poleg tega so zasebne organizacije, katerim so bile podeljene posebne naloge (npr. inšpekcijski in certifikacijski organi), pristojne tudi za Lihtenštajn, razen če ni bilo drugače določeno v tem, kar sledi.

Prilagoditve/dodatki v zvezi s prilogami 4–11 Kmetijskega sporazuma

Priloga 4: O zdravju rastlin

Priloga 5: O krmi za živali

Priloga 6: O semenih

Priloga 7: O trgovini s proizvodi vinskega sektorja

Zaščitena imena proizvodov vinskega sektorja s poreklom iz Lihtenštajna (v smislu člena 6 Priloge 7)

Geografske označbe

Kakovostna vina

Balzers

Bendern

Eschen

Eschnerberg

Gamprin

Mauren

Ruggell

Schaan

Schellenberg

Triesen

Vaduz

Namizna vina z geografsko označbo

Liechtensteiner Oberländer Landwein

Liechtensteiner Unterländer Landwein

Tradicionalni izrazi

Ablass

Appellation d’origine contrôlée

Auslese Lihtenštajn

Beerenauslese

Beerle

Beerli

Beerliwein

Eiswein

Federweiss (1)

Grand Cru Lihtenštajn

Kretzer

Landwein

Sélection Lihtenštajn

Strohwein

Süssdruck

Trockenbeerenauslese

Weissherbst

Priloga 8: O vzajemnem priznavanju in zaščiti imen žganih pijač in aromatiziranih pijač na osnovi vina

Zaščitena imena žganih pijač s poreklom iz Lihtenštajna (v smislu člena 4 Priloge 8)

Destilat grozdnih tropin

Balzner Marc

Benderer Marc

Eschner Marc

Eschnerberger Marc

Gampriner Marc

Maurer Marc

Ruggeller Marc

Schaaner Marc

Schellenberger Marc

Triesner Marc

Vaduzer Marc

Priloga 9: O ekološko pridelanih kmetijskih proizvodih in živilih

Priloga 10: O priznavanju preverjanj skladnosti za sadje in vrtnine, za katere veljajo tržni standardi

Priloga 11: O zdravju živali in zootehničnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi

Sistem TRACES

Komisija v sodelovanju z Uradom za nadzor hrane in veterinarske zadeve (OFV, „Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen“) vključi Lihtenštajn v sistem TRACES v skladu z Odločbo Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004.

Pravila za živali, poslana na pašo v obmejnih območjih

Pravila za živali, poslana na pašo v obmejnih območjih, določena v točki III poglavja 1 Dodatka 5 k Prilogi 11 Kmetijskega sporazuma, se smiselno uporabljajo za Lihtenštajn. Za Lihtenštajn so stranke iz člena 1 Odločbe Komisije 2001/672/ES z dne 20. avgusta 2001 o določitvi posebnih pravil za premike govedi na poletno pašo v gorskih območjih in navedene v ustrezni prilogi: Lihtenštajn.

Zakonodaja

Za Lihtenštajn lihtenštajnski Zakon o dobrem počutju živali (TschG) z dne 20. decembra 1988, LGBl. 1989 št. 3, LR 455.0 in lihtenštajnski Odlok o dobrem počutju živali (TschV) z dne 12. junija 1990, LGBl. 1990 št. 33, LR 455.01 nadomestita Odlok o dobrem počutju živali (SR 455.1), naveden za Švico v točki 1 poglavja 3 III Dobro počutje živali Dodatka 5.


(1)  Brez poseganja v rabo nemškega tradicionalnega izraza „Federweißer“ za delno prevreti grozdni mošt, namenjen za neposredno prehrano ljudi, kakor je predvideno v odstavku 34c Nemške vinske uredbe in v členu 12(1)(b) in členu 14(1) Uredbe Komisije (ES) št. 753/2002, kakor je bila spremenjena.


13.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/12


ODLOČBA SVETA

z dne 9. oktobra 2007

o dovoljenju Franciji, da uporabi znižano trošarinsko stopnjo za „tradicionalni“ rum, proizveden v francoskih čezmorskih departmajih, in razveljavitvi Odločbe 2002/166/ES

(2007/659/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 299(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 299(2) Pogodbe se določbe te pogodbe uporabljajo za francoske čezmorske departmaje, Azore, Madeiro in Kanarske otoke. Vendar pa ob upoštevanju strukturno pogojenih socialnih in gospodarskih razmer francoskih čezmorskih departmajev, Azorov, Madeire in Kanarskih otokov, katerih razvoj zaradi svoje stalnosti in součinkovanja močno otežujejo dejavniki, kot so oddaljenost, otoška lega, majhnost, težavna topografija in podnebje ter ekonomska odvisnost od maloštevilnih proizvodov, sprejme Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom posebne ukrepe, ki so zlasti namenjeni opredelitvi pogojev uporabe Pogodbe ES za te regije, vključno s skupnimi politikami. Svet pri sprejemanju teh ukrepov upošteva področja, kot je davčna politika. Pri sprejemanju teh ukrepov upošteva posebne značilnosti in omejitve najbolj oddaljenih regij, ne da bi s tem ogrozil celovitost in povezanost pravnega reda Skupnosti, vključno z notranjim trgom in skupnimi politikami.

(2)

Na podlagi teh določb Pogodbe ES je Svet v zvezi s francoskimi čezmorskimi departmaji sprejel Odločbo 2002/166/ES z dne 18. februarja 2002 o dovoljenju Franciji, da razširi uporabo znižane trošarinske stopnje za „tradicionalni“ rum, proizveden v francoskih čezmorskih departmajih (2). V primerjavi s stopnjami obdavčitve, veljavnimi za podobne proizvode, ki ne izvirajo iz francoskih čezmorskih departmajev, je lahko znižana stopnja nižja od najnižje trošarinske stopnje za alkohol, določene z Direktivo Sveta 92/84/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače (3), vendar ne sme biti nižja za več kot 50 % standardne nacionalne trošarinske stopnje za alkohol. Odločba Sveta naj bi se uporabljala do 31. decembra 2009, vmesno poročilo pa je bilo treba pripraviti najpozneje do junija 2006.

(3)

Francoska vlada je 27. decembra 2005 predložila vmesno poročilo, v katerem je navedla, da je treba nujno ohraniti davčni režim, ki se uporablja za tradicionalni rum, tržen v celinski Franciji. Poleg tega je glede na razvoj na trgu ruma Skupnosti, ki večinoma koristi proizvodom tretjih držav, in glede na gospodarski in socialni pomen sektorja ter strukturno naravo pogojev proizvodnje, ki slabijo produktivnost sektorja v čezmorskih departmajih in otežujejo ohranitev njegove proizvodnje na trgu Skupnosti, Francija zaprosila za povečanje obsega in podaljšanje trajanja davčne ureditve, ki se uporablja za tradicionalni rum, tržen na celinskem trgu.

(4)

Ohranitev sektorja sladkorni trs–sladkor–rum v čezmorskih departmajih je življenjskega pomena za gospodarsko in socialno ravnovesje teh departmajev. V treh najbolj prizadetih departmajih, Réunionu, Guadeloupu in Martiniqueu, ta sektor ustvari preko 250 000 000 EUR letnega prometa in zagotavlja približno 40 000 delovnih mest, od tega 22 000 neposrednih. Prav tako je treba poudariti pozitivni vpliv pridelovanja sladkornega trsa na varstvo okolja v čezmorskih departmajih. Poleg banan je ta sektor edina pomembna izvozna dejavnost v regijah, kjer stopnja pokritosti uvoza z izvozom ne presega 7 %. Zato je Francija popolnoma upravičena, da z odstopanjem od člena 90 Pogodbe ohrani znižano trošarinsko stopnjo za „tradicionalni“ rum, proizveden v francoskih čezmorskih departmajih, da na ta način ne ogrozi razvoja v teh departmajih.

(5)

Reorganizacija skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja, izvedena februarja 2006, delno prispeva k zagotovitvi trajnosti sektorja. Zato se načrtuje uvedba podpornih ukrepov za sektor v okviru sistemov POSEI (Uredba Sveta (ES) št. 274/2006 z dne 30. januarja 2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (4)) tako v obliki pomoči Skupnosti kot nacionalne pomoči za izboljšanje konkurenčnosti sektorja sladkorni trs–sladkor–rum v čezmorskih departmajih. Vendar ti ukrepi še vedno ne omogočajo, da se nadomesti postopna odprava carinske zaščite in da se ohranijo tržni deleži ruma čezmorskih departmajev.

(6)

Zaradi majhnosti lokalnega trga lahko destilarne v čezmorskih departmajih ohranijo svoje dejavnosti samo, če imajo zadosten dostop do trga celinske Francije, ki je glavno tržišče za njihovo proizvodnjo ruma (skupaj več kot 50 %).

(7)

Nezmožnost konkuriranja tradicionalnega ruma na trgu Skupnosti je zlasti posledica visokih tržnih cen zaradi visokih lastnih cen ruma, ki so od leta 2001 še porasle. Od tega leta so se proizvodni stroški in stroški dela v čezmorskih departmajih močno povečali. Poleg tega morajo rumi iz čezmorskih departmajev izpolnjevati regulativne standarde Skupnosti, zaradi česar so potrebne velike naložbe, ki niso povezane s proizvodnjo. Od leta 2001 so naložbe v čezmorskih departmajih presegle 45 500 000 EUR, od tega je bilo več kot polovica namenjenih za varstvo okolja, kar je predstavljalo 47 % vseh naložb. Čeprav se je del teh naložb kril s sredstvi strukturnih skladov, to ne velja za nastale stroške poslovanja, ki lahko glede na destilarno prispevajo približno 10–15 % k lastni ceni ruma.

(8)

Zaradi vseh teh stroškov, ki so od leta 2001 zelo narasli, so podjetja v čezmorskih departmajih v težkem finančnem položaju. Edina rešitev za zagotovitev trajnosti sektorja je izravnava teh stroškov z večjim obsegom proizvodnje.

(9)

Od leta 2002 se je skupna količina ruma, poslana na trg Skupnosti, zmanjšala za 12 %, in sicer s 176 791 hektolitrov čistega alkohola na 155 559 hektolitrov čistega alkohola. Zgolj zaradi trga celinske Francije, kjer velja za rum iz čezmorskih departmajev posebni davčni režim, ki omogoča delno nadomestitev višje lastne cene, se je sektor ruma v čezmorskih departmajih lahko obdržal. Ker je primerno okrepiti konkurenčnost tradicionalnega ruma iz čezmorskih departmajev na celinskem trgu Francije z namenom ohranitve sektorja sladkorni trs–sladkor–rum v teh departmajih, je treba ponovno pregledati količine tradicionalnega ruma s poreklom iz čezmorskih departmajev, ki so ob dajanju v promet na ta trg upravičene do nižje trošarinske stopnje.

(10)

Davčne ugodnosti, odobrene s to odločbo, ne presegajo meje potrebnih ukrepov za odziv na visoke proizvodne stroške, ki jih imajo proizvajalci tradicionalnega ruma.

(11)

Da ta odločba ne bi ogrozila celovitosti notranjega trga, količine ruma s poreklom iz čezmorskih departmajev, ki so upravičene do tega ukrepa, ne smejo, tako kot prej, presegati trgovinskih tokov iz zadnjih let glede na vire oskrbe trga.

(12)

Glede na to, da potrebujejo gospodarski subjekti sektorja sladkorni trs–sladkor–rum ustrezen okvir pravne varnosti in ob upoštevanju dolžine amortizacije opreme in zgradb ter zaradi usklajenosti z drugimi regulativnimi okviri Skupnosti, je treba to odstopanje ohraniti do konca leta 2012.

(13)

Kljub temu mora biti odobritev tega obdobja pogojena z obveznostjo predložitve vmesnega poročila, ki Komisiji omogoča, da oceni, ali še obstajajo razlogi za upravičenost odobritve davčnega odstopanja in, kadar je ustrezno, da preuči, ali bi bilo treba glede na razvoj na trgu ruma Skupnosti zadevno dolžino obdobja in količin spremeniti.

(14)

Odločbo 2002/166/ES bi bilo treba nadomestiti.

(15)

Ta odločba ne posega v morebitno uporabo členov 87 in 88 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 90 Pogodbe se Franciji dovoli, da na svojem celinskem ozemlju podaljša uporabo trošarinske stopnje za „tradicionalni“ rum, proizveden v njenih čezmorskih departmajih, ki je nižja od polne stopnje za alkohol iz člena 3 Direktive 92/84/EGS.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 je omejeno na rum, kot je opredeljen v členu 1(4)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29. maja 1989 o določitvi splošnih pravil o opredelitvi, opisu in predstavitvi žganih pijač (5) in ki je proizveden v čezmorskih departmajih iz sladkornega trsa, požetega v kraju proizvodnje, ki vsebuje 225 ali več gramov hlapne snovi razen etilnega in metilnega alkohola na hektoliter čistega alkohola in z vsebnostjo alkohola, ki je enaka ali presega 40 % vol.

Člen 3

1.   Znižana trošarinska stopnja za proizvod iz člena 2 je omejena na letno kvoto 108 000 hektolitrov čistega alkohola.

2.   Znižana stopnja je lahko nižja od najnižje trošarinske stopnje za alkohol, določene z Direktivo 92/84/EGS, vendar ne sme biti več kot 50 % nižja od standardne nacionalne trošarinske stopnje za alkohol.

Člen 4

Francija pošlje Komisiji najpozneje do 30. junija 2010 poročilo, na podlagi katerega lahko Komisija oceni, ali še obstajajo razlogi za odobritev znižane stopnje in, kadar je ustrezno, ali je treba kvoto prilagoditi glede na razvoj na trgu.

Člen 5

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2012.

Člen 6

1.   Odločba 2002/166/ES se razveljavi.

2.   Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se štejejo za sklicevanja na to odločbo.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na Francosko republiko.

V Luxembourgu, 9. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Mnenje z dne 25. septembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 55, 26.2.2002, str. 33.

(3)  UL L 316, 31.10.1992, str. 29.

(4)  UL L 42, 14.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2013/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 13).

(5)  UL L 160, 12.6.1989, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2005.


13.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/15


SKLEP SVETA

z dne 9. oktobra 2007

o imenovanju štirih nizozemskih članov in štirih nizozemskih nadomestnih članov Odbora regij

(2007/660/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga nizozemske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep št. 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Po izteku mandata g. Pieta BIJMANA in g. Jana Pietra LOKKERJA sta se sprostili dve mesti člana Odbora regij. Dve mesti člana sta se izpraznili zaradi odstopa g. Geerta JANSENA in g. Onna HOESA. Štiri mesta nadomestnega člana so se izpraznila zaradi izteka mandatov g. Wima van GELDERJA, g. Sipkeja SWIERSTREJA, g. Renéja van DIESSNA in g. Martina EURLINGSA –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se imenujejo naslednji člani in nadomestni člani Odbora regij::

 

za člane:

 

g. Co VERDAAS, gedeputeerde in de provincie Gelderland,

 

ga. Johanna MAIJ-WEGGEN, Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant,

 

g. Léon FRISSEN, Commissaris der Koningin in de provincie Limburg,

 

g. Rob BATS, gedeputeerde in de provincie Drenthe,

in

 

za nadomestne člane:

 

ga. Carla PEIJS, Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland,

 

g. Sjoerd GALEMA, gedeputeerde in de provincie Fryslân,

 

g. Joop BINNEKAMP, gedeputeerde in de provincie Utrecht,

 

g. Dick BUURSINK, gedeputeerde in de provincie Overijssel.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 9. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


13.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/16


SKLEP SVETA

z dne 9. oktobra 2007

o imenovanju italijanskega člana in italijanskega nadomestnega člana Odbora regij

(2007/661/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga italijanske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES (1) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010.

(2)

Po izteku mandata g. GUARISCHIJA se je sprostilo eno mesto člana Odbora regij. Po imenovanju g. SCOME za člana se je sprostilo eno mesto nadomestnega člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

V Odbor regij se za preostanek mandata, tj. do 25. januarja 2010, imenujeta:

(a)

za člana:

g. Francesco SCOMA, Deputato regionale dell’Assemblea Regionale Siciliana (menjava mandata);

ter

(b)

za nadomestnega člana:

g. Sante ZUFFADA, Consigliere della Regione Lombardia.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 9. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


13.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/17


SKLEP SVETA

z dne 9. oktobra 2007

o imenovanju petih slovenskih članov in treh slovenskih nadomestnih članov Odbora regij

(2007/662/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga slovenske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Zaradi izteka mandatov g. SOVIČA, g. KOVAČIČA, ge. PEČAN, g. ŠTEBEJA in g. HALBA se je sprostilo pet mest članov Odbora regij. Zaradi izteka mandata g. COLARIČA se je sprostilo eno mesto nadomestnega člana Odbora regij. Zaradi odstopa g. KOVŠETA se je sprostilo eno mesto nadomestnega člana Odbora regij. Po imenovanju ge. MAJCEN za članico (zamenjava mandata) se je sprostilo še eno mesto nadomestnega člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člane:

 

g. Franci ROKAVEC, župan Občine Litija,

 

g. Franci VOVK, župan Občine Dolenjske Toplice,

 

ga. Irena MAJCEN, županja Občine Slovenska Bistrica (zamenjava mandata),

 

g. Aleš ČERIN, podžupan Mestne občine Ljubljana,

 

ga. Jasmina VIDMAR, članica občinskega sveta Mestne občine Maribor,

in

(b)

za nadomestne člane:

 

g. Antón ŠTIHEC, župan Mestne občine Murska Sobota,

 

g. Blaž MILAVEC, župan Občine Sodražica,

 

g. Jure MEGLIČ, podžupan Občine Tržič.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 9. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


13.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/18


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. oktobra 2007

o spremembi Odločbe 2007/554/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4660)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/663/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po izbruhu slinavke in parkljevke v Veliki Britaniji je bila sprejeta Odločba Komisije 2007/554/ES z dne 9. avgusta 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu (3) za povečanje nadzornih ukrepov za slinavko in parkljevko, ki jih izvaja navedena država članica v okviru Direktive Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke (4).

(2)

Odločba 2007/554/ES določa pravila, ki se uporabljajo za odpremo proizvodov z območij visokega in nizkega tveganja v Veliki Britaniji, ki se štejejo za varne in so bili proizvedeni pred uvedbo omejitev v Veliki Britaniji iz surovin, ki izvirajo z območij zunaj zaprtih območij, ali so bili obdelani na način, ki je dokazano učinkovit za inaktivacijo morebitnega virusa slinavke in parkljevke.

(3)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je primerno preoblikovati prvi in drugi pododstavek člena 2(6) Odločbe 2007/554/ES.

(4)

Pod določenimi pogoji potrjevanja je primerno dovoliti ponovno odpremljanje zamrznjenega semena in zarodkov ovc in koz, uvoženih v Združeno kraljestvo v skladu z zakonodajo Skupnosti in skladiščenih in prepeljanih ločeno od semena, jajčnih celic in zarodkov, neprimernih za odpremljanje iz območij visokega in nizkega tveganja iz prilog I in II k Odločbi 2007/554/ES. Uvesti je treba dodatne pogoje potrjevanja in člen 6(2)(b) navedene odločbe je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Prav tako je primerno spremeniti pogoje potrjevanja iz Odločbe 2007/554/ES glede proizvodov živalskega izvora, vključno s hrano za hišne živali, ki so bili obdelani na način, ki je dokazano učinkovit za inaktivacijo morebitnega virusa slinavke in parkljevke v zadevnem proizvodu. Člen 8(4) in (6) navedene odločbe je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Poleg tega je treba razjasniti, katere dele ozemlja Združenega kraljestva zadevajo ukrepi, ki so jih morale sprejeti druge države članice v zvezi z živalmi dovzetnih vrst, ki so bile odpremljene v obdobju, v katerem bi bile živali lahko odpremljene iz navedenih delov Združenega kraljestva, ki niso bili vključeni v ogroženo območje v grofiji Surrey v zvezi z dvema izbruhoma, potrjenima avgusta 2007. Člen 13(2) Odločbe 2007/554/ES je zato treba spremeniti tako, da se posebej nanaša na Veliko Britanijo.

(7)

Odločbo 2007/554/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2007/554/ES se spremeni:

1.

V členu 2 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Prepoved iz odstavka 2 tega člena se ne uporablja za sveže meso, pridobljeno iz živali, gojenih izven področij iz Priloge I in Priloge II, ki so z odstopanjem od člena 1(2) in (3) neposredno ali pod uradnim nadzorom prepeljane v zapečatenih transportnih sredstvih do klavnic na območjih iz Priloge I izven zaščitenega območja za takojšen zakol, če se takšno sveže meso daje v promet samo na območjih, navedenih v Prilogi I in Prilogi II in izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

takšno sveže meso je označeno v skladu z drugim odstavkom člena 4(1) Direktive 2002/99/ES ali v skladu z Odločbo 2001/304/ES;

(b)

klavnica obratuje pod strogim veterinarskim nadzorom;

(c)

sveže meso je jasno označeno, prepeljano in skladiščeno ločeno od mesa, ki je primerno za odpremljanje izven Združenega kraljestva.

Nadzor izpolnjevanja pogojev iz pododstavka 1 bo izvajal pristojen veterinarski organ pod nadzorom centralnega veterinarskega organa.

Centralni veterinarski organ Komisiji in drugim državam članicam posreduje seznam obratov, ki jih je odobril za namene uporabe tega odstavka.“

2.

Člen 6 se spremeni:

(a)

V odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

zamrznjeno seme in zarodki goveda, zamrznjeno seme prašičev ter zamrznjeno seme in zarodki ovc in koz, uvoženi v Združeno kraljestvo v skladu s pogoji iz direktiv 88/407/EGS, 89/556/EGS, 90/429/EGS in 92/65/EGS v tem zaporedju, in ki so bili od vnosa v Združeno kraljestvo skladiščeni in prepeljani ločeno od semena, jajčnih celic in zarodkov, neprimernih za odpremljanje v skladu z odstavkom 1.“

(b)

Dodata se odstavka 6 in 7:

„6.   Zdravstveno spričevalo iz Direktive 92/65/EGS, ki spremlja zamrznjeno seme ovc in koz, odpremljeno iz Združenega kraljestva v druge države članice, vsebuje naslednje besedilo:

‚Zamrznjeno seme ovc/koz ustreza Odločbi Komisije 2007/554/ES z dne 9. avgusta 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu‘.

7.   Zdravstveno spričevalo iz Direktive 92/65/EGS, ki spremlja zamrznjene zarodke ovc in koz, odpremljene iz Združenega kraljestva v druge države članice, vsebuje naslednje besedilo:

‚Zamrznjeni zarodki ovc/koz ustrezajo Odločbi Komisije 2007/554/ES z dne 9. avgusta 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu‘.“

3.

Člen 8 se spremeni:

(a)

Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Z odstopanjem od določb iz odstavka 3 je v primeru proizvodov iz odstavka 2(a) do (d) in (f) tega člena dovolj, da je skladnost s pogoji za obdelavo, navedena v trgovinskem dokumentu, ki ga zahteva ustrezna zakonodaja Skupnosti, potrjena v skladu s členom 9(1).“

(b)

Odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Z odstopanjem od določb iz odstavka 3 je v primeru proizvodov iz odstavka 2(g), ki so bili predelani v obratu, ki uporablja sistem HACCP in preverljiv standardni obratovalni postopek, ki zagotavlja, da so predobdelane sestavine v skladu z ustreznimi pogoji iz te odločbe, dovolj, da se to navede v trgovinskem dokumentu, ki spremlja pošiljko in je bil potrjen v skladu s členom 9(1).“

4.

V členu 13 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Brez poseganja v določbe člena 6 Odločbe Sveta 90/424/EGS in ukrepe, ki so jih države članice že sprejele, države članice, razen Združenega kraljestva, sprejmejo ustrezne previdnostne ukrepe v zvezi z dovzetnimi živalmi, ki so bile odpremljene iz Velike Britanije med 15. julijem 2007 in 13. septembrom 2007, vključno z izolacijo in kliničnim pregledom, po potrebi v kombinaciji z laboratorijskimi testi, da ugotovijo ali izključijo možnost okužbe z virusom slinavke in parkljevke, in po potrebi ukrepe iz člena 4 Direktive 2003/85/ES.“

Člen 2

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo v trgovini, tako da jih uskladijo s to odločbo. O spremembah nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33). Popravljena različica (UL L 195, 2.6.2004, str. 12).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 210, 10.8.2007, str. 36. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/608/ES (UL L 241, 14.9.2007, str. 26).

(4)  UL L 306, 22.11.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).


13.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/21


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. oktobra 2007

o spremembi Odločbe 2007/554/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4674)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/664/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2) ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po izbruhu slinavke in parkljevke v Veliki Britaniji je bila sprejeta Odločba Komisije 2007/554/ES z dne 9. avgusta 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu (3) za povečanje nadzornih ukrepov za slinavko in parkljevko, ki jih izvaja navedena država članica v okviru Direktive Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke (4).

(2)

Odločba 2007/554/ES določa pravila, ki se uporabljajo za odpremo proizvodov z območij visokega in nizkega tveganja v Veliki Britaniji, ki se štejejo za varne in so bili proizvedeni pred uvedbo omejitev v Veliki Britaniji iz surovin, ki izvirajo z območij zunaj zaprtih območij, ali so bili obdelani na način, ki je dokazano učinkovit za inaktivacijo morebitnega virusa slinavke in parkljevke.

(3)

Na podlagi informacij, ki ji je predložilo Združeno kraljestvo, je zdaj primerno določiti pravila za odpremljanje nekaterih kategorij mesa iz nekaterih območij, v katerih najmanj 90 dni pred zakolom ni bilo izbruha slinavke in parkljevke in ki izpolnjujejo nekatere natančno opredeljene pogoje. V skladu s tem je treba k Odločbi 2007/554/ES dodati novo Prilogo, ki navaja navedena območja kot Priloga III k Odločbi.

(4)

Poleg tega so nastali problemi z dobavo nekaterih medicinskih pripomočkov, proizvedenih v skladu z Direktivo Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (5), ki izvirajo iz živalskih tkiv, ki so narejena neživa in ne morejo prenašati bolezni. Taki medicinski pripomočki zato ne smejo biti predmet prepovedi iz prvega pododstavka člena 8(1) Odločbe 2007/554/ES.

(5)

Zaradi doslednosti zakonodaje Skupnosti je treba Odločbo Komisije 2005/176/ES z dne 1. marca 2005 o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS (6) uporabiti za opis območij iz Priloge III k Odločbi 2007/554/ES, ki je dodana tej odločbi.

(6)

Ob upoštevanju stanja bolezni v Združenem kraljestvu je treba podaljšati uporabo Odločbe 2007/554/ES do 15. novembra 2007.

(7)

Odločbo 2007/554/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2007/554/ES se spremeni:

1.

V členu 2 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Prepoved iz odstavka 2 se ne uporablja za meso, ki je označeno kot zdravstveno ustrezno v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004, pod pogojem, da:

(a)

je poreklo mesa jasno določeno in je bilo od datuma proizvodnje prepeljano in skladiščeno ločeno od neprimernega mesa, v skladu s to odločbo, za odpremljanje izven območij, navedenih v Prilogi I;

(b)

meso izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

(i)

pridobljeno je bilo pred 15. julija 2007 ali

(ii)

izvira iz živali, ki so se redile vsaj 90 dni pred zakolom in bile zaklane; ali v primeru mesa, pridobljenega iz divjadi dovzetnih vrst za slinavko in parkljevko (‚divjad‘), ki so bile ubite izven območij iz prilog I in II, ali

(iii)

izpolnjuje pogoje iz točk (c), (d) in (e);

(c)

meso je bilo pridobljeno iz domačih kopitarjev ali gojene divjadi dovzetnih vrst za slinavko in parkljevko (‚gojena divjad‘), kot je določeno za vsako kategorijo mesa v enem od ustreznih stolpcev 4 do 7 v Prilogi II, in izpolnjuje naslednje pogoje:

(i)

živali so bile rejene vsaj 90 dni pred zakolom na gospodarstvih znotraj območij, določenih v stolpcih 1, 2 in 3 Priloge III, v katerih vsaj v navedenem obdobju ni bilo izbruha slinavke in parkljevke;

(ii)

v 30 dneh pred datumom prevoza v klavnico ali, v primeru gojene divjadi, pred datumom zakola na gospodarstvu, so živali ostale pod nadzorom pristojnih veterinarskih organov na enem samem gospodarstvu, ki se nahaja v središču območja s polmerom vsaj 10 km, v katerem vsaj v navedenem obdobju ni bilo izbruha slinavke in parkljevke;

(iii)

živali, dovzetne za slinavko in parkljevko, so bile prepeljane na posestvo iz točke (ii) v 21 dneh pred datumom natovarjanja ali, v primeru gojene divjadi, pred datumom zakola na gospodarstvu, razen v primeru prašičev, ki prihajajo iz preskrbovalnih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz točke (ii), pri katerih se obdobje 21 dni lahko skrajša na 7 dni;

(iv)

živali ali trupi, v primeru gojene divjadi, zaklani na gospodarstvu, so bili prepeljani pod uradnim nadzorom od gospodarstva iz točke (ii) neposredno v imenovano klavnico v prevoznih sredstvih, ki so bila pred natovarjanjem očiščena in razkužena;

(v)

živali so bile zaklane manj kot 24 ur po prihodu v klavnico in ločeno od živali, katerih meso ni primerno za odpremljanje iz območja, navedenega v Prilogi I;

(d)

sveže meso, če je označeno kot pozitivno v stolpcu 8 Priloge III, pridobljeno iz divjadi, zaklane v območjih, v katerih ni bilo izbruha slinavke in parkljevke v obdobju vsaj 90 dni pred datumom zakola in v oddaljenosti vsaj 20 km od območij, ki niso določena v stolpcih 1, 2 in 3 Priloge III;

(e)

Meso iz točk (c) in (d) mora poleg tega izpolnjevati naslednje pogoje:

(i)

odpremljanje takega mesa smejo odobriti pristojni veterinarski organi Združenega kraljestva, če se gospodarstvo odpreme nahaja znotraj območij, določenih v stolpcih 1, 2 in 3 Priloge III;

(ii)

meso je zmeraj jasno označeno, trgovano, skladiščeno in prepeljano ločeno od mesa, ki ni primerno za odpremljanje iz območja, navedenega v Prilogi I;

(iii)

med inšpekcijskim pregledom po zakolu uradnega veterinarja na gospodarstvu odpreme ali na gospodarstvu iz točke (c)(ii), v primeru gojene divjadi, zaklane na gospodarstvu, ali v primeru divjadi na obratu za obdelavo divjačine, ni bilo kliničnih znakov ali dokazov po zakolu za slinavko in parkljevko;

(iv)

meso je ostalo v obratih ali na gospodarstvih iz točke (iii) tega odstavka vsaj 24 ur po inšpekcijskem pregledu po zakolu živali iz točk (c) in (d);

(v)

v primeru diagnoze slinavke in parkljevke v obratu ali na gospodarstvu iz točke (iii) tega odstavka, se kakršna koli priprava mesa za odpremo izven območja iz Priloge I odobri le po zakolu vseh prisotnih živali, odstranitvi vsega mesa in vseh mrtvih živali ter po preteku 24 ur po celotnem čiščenju in razkužitvi navedenih obratov in gospodarstev pod nadzorom uradnega veterinarja;

(vi)

centralni veterinarski organi drugim državam članicam in Komisiji posredujejo seznam navedenih obratov in gospodarstev, ki so jih odobrili za namene uporabe točk (c), (d) in (e).“

2.

Člen 8 se spremeni:

(a)

točka (j) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„(j)

zdravila, kot so opredeljena v Direktivi 2001/83/ES, medicinski pripomočki, izdelani iz živalskih tkiv, ki so narejena neživa, kot je navedeno v členu 1(5)(g) Direktive 93/42/EGS, zdravila za uporabo v veterinarski medicini, kot so opredeljena v Direktivi 2001/82/ES in zdravila v preskušanju, kot so opredeljena v Direktivi 2001/20/ES.“

(b)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.   Z odstopanjem od določb iz odstavka 3 je v primeru proizvodov iz odstavka 2(i) in (j) dovolj, da se v trgovinskem dokumentu, ki spremlja pošiljko, navede, da so proizvodi namenjeni za uporabo kot in vitro diagnostični, laboratorijski reagenti, zdravila ali medicinski pripomočki, pod pogojem, da so proizvodi jasno označeni z besedili ‚samo za in vitro diagnostično uporabo‘ ali ‚samo za laboratorijsko uporabo‘ ali kot ‚zdravila‘ ali kot ‚medicinski pripomočki‘.“

3.

V členu 17 se besedilo „15. oktobra 2007“ nadomesti z besedilom „15. novembra 2007“;

4.

Doda se nova Priloga III, katere besedilo je določeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo v trgovini, tako da jih uskladijo s to odločbo. O spremembah nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33); popravljena različica (UL L 195, 2.6.2004, str. 12).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/33/ES (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 210, 10.8.2007, str. 36. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/608/ES (UL L 241, 14.9.2007, str. 26).

(4)  UL L 306, 22.11.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(5)  UL L 169, 12.7.1993, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(6)  UL L 59, 5.3.2005, str. 40. Odločba, kakor je bil spremenjena z Odločbo 2006/924/ES (UL L 354, 14.12.2006, str. 48).


PRILOGA

„PRILOGA III

1

2

3

4

5

6

7

8

SKUPINA

ADNS

Upravna enota

G

O/K

S

GD

D

Scottish Islands

131

Shetland Islands

+

+

+

 

 

123

Orkney Islands

+

+

+

 

 

124

NA H-Eileanan An Iar

+

+

+

 

 

Škotska

121

Highland

+

+

+

 

 

122

Moray

+

+

+

 

 

126

Aberdeenshire

+

+

+

 

 

128

Aberdeen City

+

+

+

 

 

79

Angus

+

+

+

 

 

81

Dundee City

+

+

+

 

 

80

Clackmannanshire

+

+

+

 

 

90

Perth & Kinross

+

+

+

 

 

127

Fife

+

+

+

 

 

85

Falkirk

+

+

+

 

 

88

Midlothian

+

+

+

 

 

96

West Lothian

+

+

+

 

 

129

City of Edinburgh

+

+

+

 

 

130

East Lothian

+

+

+

 

 

92

Scottish Borders

+

+

+

 

 

94

Stirling

+

+

+

 

 

125

Argyll and Bute

+

+

+

 

 

83

East Dunbartonshire

+

+

+

 

 

84

East Renfrewshire

+

+

+

 

 

86

City of Glasgow

+

+

+

 

 

87

Inverclyde

+

+

+

 

 

89

North Lanarkshire

+

+

+

 

 

91

Renfrewshire

+

+

+

 

 

93

South Lanarkshire

+

+

+

 

 

95

West Dunbartonshire

+

+

+

 

 

82

East Ayrshire

+

+

+

 

 

132

North Ayrshire

+

+

+

 

 

133

South Ayrshire

+

+

+

 

 

134

Dumfries & Galloway

+

+

+

 

 

Anglija

141

Cumbria

+

+

+

 

 

169

Northumberland

+

+

+

 

 

10

Gateshead

+

+

+

 

 

16

Newcastle upon Tyne

+

+

+

 

 

17

North Tyneside

+

+

+

 

 

26

South Tyneside

+

+

+

 

 

29

Sunderland

+

+

+

 

 

144

Durham

+

+

+

 

 

52

Darlington

+

+

+

 

 

55

Hartlepool

+

+

+

 

 

58

Middlesbrough

+

+

+

 

 

64

Redcar and Cleveland

+

+

+

 

 

69

Stockton-on-Tees

+

+

+

 

 

151

Lancashire

+

+

+

 

 

38

Blackburn with Darwen

+

+

+

 

 

39

Blackpool

+

+

+

 

 

176

North Yorkshire excluding Selby

+

+

+

 

 

177

Selby District

+

+

+

 

 

78

York

+

+

+

 

 

53

East Riding of Yorkshire

+

+

+

 

 

45

City of Kingston upon Hull

+

+

+

 

 

60

North East Lincolnshire

+

+

+

 

 

61

North Lincolnshire

+

+

+

 

 

 

West Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

32

Wakefield District

+

+

+

 

 

11

Kirklees District

+

+

+

 

 

6

Calderdale District

+

+

+

 

 

4

Bradford

+

+

+

 

 

13

Leeds

+

+

+

 

 

 

South Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

1

Barnsley District

+

+

+

 

 

8

Doncaster District

+

+

+

 

 

20

Rotherham District

+

+

+

 

 

24

Sheffield District

+

+

+

 

 

 

Greater Manchester consisting of

 

 

 

 

 

30

Tameside District

+

+

+

 

 

18

Oldham District

+

+

+

 

 

19

Rochdale District

+

+

+

 

 

5

Bury District

+

+

+

 

 

3

Bolton District

+

+

+

 

 

21

Salford District

+

+

+

 

 

31

Trafford District

+

+

+

 

 

15

Manchester District

+

+

+

 

 

27

Stockport District

+

+

+

 

 

34

Wigan District

+

+

+

 

 

 

Merseyside consisting of

 

 

 

 

 

12

Knowsley District

+

+

+

 

 

14

Liverpool District

+

+

+

 

 

23

Sefton District

+

+

+

 

 

28

St. Helens District

+

+

+

 

 

74

Warrington

+

+

+

 

 

140

Cheshire County

+

+

+

 

 

54

Halton

+

+

+

 

 

35

Wirral District

+

+

+

 

 

142

Derbyshire County

+

+

+

 

 

44

City of Derby

+

+

+

 

 

157

Nottinghamshire County

+

+

+

 

 

47

City of Nottingham

+

+

+

 

 

153

Lincolnshire

+

+

+

 

 

159

Shropshire

+

+

+

 

 

71

Telford and Wrekin

+

+

+

 

 

161

Staffordshire County

+

+

+

 

 

50

City of Stoke-on-Trent

+

+

+

 

 

170

Devon County

+

+

+

 

 

73

Torbay

+

+

+

 

 

136

Plymouth

+

+

+

 

 

171

Cornwall County

+

+

+

 

 

172

Isles of Scilly

+

+

+

 

 

114

Isle of Wight

+

+

+

 

 

Wales

115

Sir Ynys Mon – Isle of Anglesey

+

+

+

 

 

116

Gwynedd

+

+

+

 

 

103

Conwy

+

+

+

 

 

108

Sir Ddinbych-Denbigshir

+

+

+

 

 

111

Sir Y Fflint-Flintshire

+

+

+

 

 

113

Wrecsam-Wrexham

+

+

+

 

 

173

North Powys

+

+

+

 

 

174

South Powys

+

+

+

 

 

118

Sir Ceredigion-Ceredigion

+

+

+

 

 

110

Sir Gaerfyrddin – Carmarthen

+

+

+

 

 

119

Sir Benfro-Pembrokeshire

+

+

+

 

 

97

Abertawe-Swansea

+

+

+

 

 

102

Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot

+

+

+

 

 

105

Pen-y-Bont Ar Ogwr – Bridgend

+

+

+

 

 

107

Rhondda/Cynon/Taf

+

+

+

 

 

99

Bro Morgannwg-The Valee of Glamorgan

+

+

+

 

 

98

Bleanau Gwent

+

+

+

 

 

112

Tor-Faen – Tor Faen

+

+

+

 

 

101

Casnewydd – Newport

+

+

+

 

 

104

Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil

+

+

+

 

 

100

Caerffili – Caerphilly

+

+

+

 

 

117

Caerdydd – Cardiff

+

+

+

 

 

109

Sir Fynwy – Monmouthshire

+

+

+

 

 

ADNS

=

koda sistema obveščanja o boleznih živali (Odločba 2005/176/ES)

G

=

goveje meso

O/K

=

ovčje in kozje meso

S

=

svinjsko meso

GD

=

gojena divjad iz vrst, nedovzetnih za slinavko in parkljevko

D

=

divjad iz vrst, nedovzetnih za slinavko in parkljevko.“


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

13.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/27


SKLEP SVETA 2007/665/SZVP

z dne 28. septembra 2007

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Hrvaško o sodelovanju Republike Hrvaške v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. maja 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/369/SZVP o ustanovitvi policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) (1).

(2)

Člen 12(5) Skupnega ukrepa 2007/369/SZVP predvideva, da so podrobnosti o udeležbi tretjih držav predmet sporazuma, ki se sklene v skladu s členom 24 Pogodbe.

(3)

Svet je 13. septembra 2004 pooblastil predsedstvo, ki mu po potrebi pomaga generalni sekretar/visoki predstavnik, da v primeru prihodnjih civilnih operacij EU za krizno upravljanje začne pogajanja s tretjimi državami z namenom sklenitve sporazuma na podlagi vzorčnega sporazuma med Evropsko unijo in tretjo državo o sodelovanju tretje države v civilni operaciji Evropske unije za krizno upravljanje. Na tej podlagi je predsedstvo s pogajanji sklenilo Sporazum z Republiko Hrvaško o sodelovanju Republike Hrvaške v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN).

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Hrvaško o sodelovanju Republike Hrvaške v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Evropsko unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. septembra 2007

Za Svet

Predsednik

M. PINHO


(1)  UL L 139, 31.5.2007, str. 33.


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Republiko Hrvaško o sodelovanju Republike Hrvaške v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

EVROPSKA UNIJA (EU)

na eni strani in

REPUBLIKA HRVAŠKA

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“,

STA SE –

OB UPOŠTEVANJU:

sprejetja Skupnega ukrepa 2007/369/SZVP o ustanovitvi policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) (1) dne 30. maja 2007 s strani Sveta Evropske unije,

povabila Republiki Hrvaški, da sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN,

sklepa Republike Hrvaške, da sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN,

sklepa Političnega in varnostnega odbora o sprejetju prispevka Republike Hrvaške k misiji EUPOL AFGHANISTAN –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Sodelovanje v operaciji

1.   Republika Hrvaška se pridruži Skupnemu ukrepu 2007/369/SZVP in vsem skupnim ukrepom ali sklepom, s katerimi Svet Evropske unije odloči, da bo razširil misijo EUPOL AFGHANISTAN, v skladu z določbami tega sporazuma in vsemi potrebnimi izvedbenimi ukrepi.

2.   Prispevek Republike Hrvaške k misiji EUPOL AFGHANISTAN ne posega v avtonomijo odločanja Evropske unije.

3.   Republika Hrvaška zagotovi, da njeno osebje, ki sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN, svojo nalogo opravlja v skladu z:

Skupnim ukrepom 2007/369/SZVP in morebitnimi poznejšimi spremembami,

operativnim načrtom,

izvedbenimi ukrepi.

4.   Osebje, ki ga Republika Hrvaška dodeli misiji EUPOL AFGHANISTAN, pri opravljanju svojih nalog in vedenju upošteva zgolj interese misije EUPOL AFGHANISTAN.

5.   Republika Hrvaška pravočasno obvesti vodjo misije EUPOL AFGHANISTAN in generalni sekretariat Sveta Evropske unije o vsaki spremembi svojega prispevka k misiji EUPOL AFGHANISTAN.

6.   Osebje, dodeljeno misiji EUPOL AFGHANISTAN, opravi zdravniški pregled in cepljenja, njegovo zdravstveno sposobnost pa potrdi pristojni organ v Republiki Hrvaški. Osebje, dodeljeno misiji EUPOL AFGHANISTAN, predloži kopijo tega potrdila.

Člen 2

Status osebja

1.   Status osebja, ki ga Republika Hrvaška dodeli misiji EUPOL AFGHANISTAN, ureja sporazum o statusu misije, sklenjen med Evropsko unijo in Islamsko republiko Afganistan.

2.   Brez poseganja v sporazum iz odstavka 1 je Republika Hrvaška pristojna za svoje osebje, ki sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Republika Hrvaška je pristojna za zahtevke v zvezi s sodelovanjem v misiji EUPOL AFGHANISTAN, ki jih vloži njeno osebje ali se ti nanj nanašajo. Republika Hrvaška je pristojna za uvedbo kakršnih koli ukrepov zoper svoje osebje, zlasti za vlaganje tožb ali uvedbo disciplinskih postopkov v skladu s svojimi zakoni in predpisi.

4.   Republika Hrvaška se zaveže, da bo ob podpisu tega sporazuma podala izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov do vsake države, ki sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN. Vzorec te izjave je priložen temu sporazumu.

5.   Evropska unija poskrbi, da bodo ob podpisu tega sporazuma njene države članice podale izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov v zvezi s sodelovanjem Republike Hrvaške v misiji EUPOL AFGHANISTAN.

Člen 3

Zaupne informacije

1.   Republika Hrvaška sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi varovanje zaupnih informacij EU v skladu s predpisi Sveta Evropske unije o varovanju tajnosti, vsebovanimi v Sklepu Sveta 2001/264/ES (2), in v skladu z drugimi smernicami pristojnih organov, vključno s smernicami vodje misije EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Določbe sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Hrvaško o varnostnih postopkih za izmenjavo zaupnih informacij EU (3), z dne 10. aprila 2006, se uporabljajo v okviru misije EUPOL AFGHANISTAN.

Člen 4

Struktura poveljevanja

1.   Vse osebje, ki sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN, ostane pod polnim poveljstvom svojih nacionalnih organov.

2.   Nacionalni organi prenesejo operativni nadzor na vodjo misije EUPOL AFGHANISTAN, ki izvaja poveljevanje preko hierarhične strukture poveljevanja in nadzora.

3.   Vodja misije vodi misijo EUPOL AFGHANISTAN in zagotavlja njeno vsakodnevno upravljanje.

4.   Republika Hrvaška ima v skladu s pravnimi instrumenti iz člena 1(1) tega sporazuma pri vsakodnevnem upravljanju misije EUPOL AFGHANISTAN enake pravice in obveznosti kot države članice Evropske unije, ki sodelujejo v operaciji.

5.   Vodja misije EUPOL AFGHANISTAN je odgovoren za disciplinski nadzor nad osebjem misije EUPOL AFGHANISTAN. Morebitne disciplinske ukrepe izvaja pristojni nacionalni organ.

6.   Republika Hrvaška imenuje točko za stike (NPC) nacionalnega kontingenta, ki zastopa njen nacionalni kontingent v misiji EUPOL AFGHANISTAN. NPC poroča vodji misije EUPOL AFGHANISTAN o nacionalnih zadevah in je odgovorna za vsakodnevno disciplino kontingenta.

7.   Evropska unija sprejme sklep o zaključku operacije po posvetovanju z Republiko Hrvaško, če Republika Hrvaška na dan zaključka operacije še vedno prispeva k misiji EUPOL AFGHANISTAN.

Člen 5

Finančni vidiki

1.   Republika Hrvaška prevzame kritje vseh stroškov, povezanih z njenim sodelovanjem v operaciji, razen stroškov, za katere je v operativnem proračunu operacije predvideno skupno financiranje.

2.   V primeru smrti, telesne poškodbe, izgube ali škode, ki jo utrpijo fizične ali pravne osebe iz Afganistana, Republika Hrvaška, kolikor je bila dokazana njena odgovornost, plača odškodnino pod pogoji, določenimi v sporazumu o statusu misije, če ta obstaja, iz člena 2(1) tega sporazuma.

Člen 6

Prispevek k operativnemu proračunu

Ker sodelovanje Republike Hrvaške predstavlja pomemben prispevek, ki je bistvenega pomena za operacijo, je Republika Hrvaška oproščena plačevanja prispevkov v operativni proračun misije EUPOL AFGHANISTAN.

Člen 7

Določbe o izvajanju tega sporazuma

Generalni sekretar/visoki predstavnik z ustreznimi organi Republike Hrvaške sklene vse potrebne tehnične in upravne dogovore o izvajanju tega sporazuma.

Člen 8

Neizpolnjevanje obveznosti

Če pogodbenica ne izpolni svojih obveznosti, določenih v tem sporazumu, ima druga pogodbenica pravico odpovedati ta sporazum en mesec vnaprej s pisnim uradnim obvestilom po diplomatski poti.

Člen 9

Reševanje sporov

Spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se med pogodbenicama rešujejo po diplomatski poti.

Člen 10

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan prvega meseca, potem ko se pogodbenici po diplomatski poti obvestita o zaključku za to potrebnih notranjih postopkov.

2.   Ta sporazum se uporablja začasno od datuma podpisa.

3.   Ta sporazum velja ves čas trajanja prispevka Republike Hrvaške k operaciji.

Na Brdu pri Kranju, dne četrtega oktobra leta dva tisoč sedem v angleščini v dveh izvodih.

Za Evropsko unijo

Image

Za Republiko Hrvaško

Image


(1)  UL L 139, 31.5.2007, str. 33.

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2007/438/ES (UL L 164, 26.6.2007, str. 24).

(3)  UL L 116, 29.4.2006, str. 74.

PRILOGA

Izjavi

iz člena 2(4) in (5)

IZJAVA DRŽAV ČLANIC EU

„Države članice EU, ki uporabljajo Skupni ukrep 2007/369/SZVP z dne 30. maja 2007 o ustanovitvi policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN), si bodo prizadevale, kolikor to dopuščajo njihovi notranji pravni sistemi, v čim večji meri opustiti zahtevke do Republike Hrvaške zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki jim pripadajo in se uporabljajo v okviru misije EUPOL AFGHANISTAN, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo:

povzročilo osebje Republike Hrvaške pri opravljanju svojih nalog v povezavi z misijo EUPOL AFGHANISTAN, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve,

povzročila uporaba sredstev, ki pripadajo Republiki Hrvaški, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja misije EUPOL AFGHANISTAN iz Republike Hrvaške pri uporabi teh sredstev.“

IZJAVA REPUBLIKE HRVAŠKE

„Republika Hrvaška, ki uporablja Skupni ukrep 2007/369/SZVP z dne 30. maja 2007 o ustanovitvi policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN), si bo prizadevala, kolikor to dopušča njen notranji pravni sistem, v čim večji meri opustiti zahtevke do katere koli druge države, sodelujoče v misiji EUPOL AFGHANISTAN, zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki ji pripadajo in se uporabljajo v okviru misije EUPOL AFGHANISTAN, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo:

povzročilo osebje pri opravljanju svojih nalog v povezavi z misijo EUPOL AFGHANISTAN, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve,

povzročila uporaba sredstev, ki pripadajo sodelujočim državam v misiji EUPOL AFGHANISTAN, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja misije EUPOL AFGHANISTAN pri uporabi teh sredstev.“


Popravki

13.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/32


Popravek Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/68/ES z dne 16. novembra 2005 o pozavarovanju in o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter direktiv 98/78/ES in 2002/83/ES

( Uradni list Evropske unije L 323 z dne 9. decembra 2005 )

1.

Stran 30, člen 58 v zvezi s spremembami Direktive 92/49/EGS:

(a)

točka 2, uvodni stavek:

besedilo:

:

„(2)

v členu 16 se odstavki 4, 5 in 6 nadomestijo z:“

se glasi:

:

„(2)

v členu 16 se odstavki 4, 5 in 5a nadomestijo z:“

(b)

točka 2, četrta alinea člena 16, odstavek 4:

besedilo

:

„—

v sodnih postopkih, sproženih po členu 53 ali v skladu s posebnimi določbami, predvidenimi v tej direktivi ali drugih direktivah, sprejetih na področju zavarovalnic in pozavarovalnic.“

se glasi

:

„—

v sodnih postopkih, sproženih po členu 56 ali v skladu s posebnimi določbami, predvidenimi v tej direktivi ali drugih direktivah, sprejetih na področju zavarovalnic in pozavarovalnic.“.

2.

Stran 39, člen 60 v zvezi s spremembami Direktive 2002/83/ES, točka 11, uvodni stavek:

besedilo:

„(11)

člen 37(4) se nadomesti z:“

se glasi:

„(11)

člen 38(4) se nadomesti z:“.