ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 237

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
8. september 2007


Vsebina

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

Stran

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Evropska centralna banka

 

 

2007/600/ES

 

*

Smernica Evropske centralne banke z dne 26. aprila 2007 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2007/2)

1

 

 

2007/601/ES

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 24. julija 2007 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2007/7)

71

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Evropska centralna banka

8.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/1


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 26. aprila 2007

o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2)

(ECB/2007/2)

(2007/600/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti prve in četrte alinee člena 105(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 3.1 ter členov 17, 18 in 22 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Obstoječi transevropski sistem bruto poravnave v realnem času (sistem TARGET) ima decentralizirano strukturo, ki med seboj povezuje nacionalne sisteme bruto poravnave v realnem času (BPRČ) in plačilni mehanizem ECB (EPM). Smernica ECB/2005/16 z dne 30. decembra 2005 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (1) je glavni pravni instrument, ki ureja sistem TARGET.

(2)

Od 19. novembra 2007 naprej bo sistem TARGET nadomeščen s sistemom TARGET2, za katerega je značilna enotna tehnična platforma, imenovana enotna skupna platforma (ESP). Čeprav bo sistem TARGET2, enako kot sistem TARGET, pravno strukturiran kot množica plačilnih sistemov, je Svet ECB sklenil, da bodo pravila komponent sistema TARGET2 usklajena v največji možni meri, z nekaterimi odstopanji v primeru nacionalnih pravnih omejitev.

(3)

Obstajajo tri ločene ravni upravljanja tako za fazo vzpostavitve kot za fazo delovanja sistema TARGET2. Raven 1 (Svet ECB) ima končno pristojnost v zvezi s sistemom TARGET2 in varuje njegovo javno funkcijo. Raven 2 (CB Eurosistema) ima podrejeno pristojnost v zvezi sistemom TARGET2, medtem ko raven 3 (CB-ponudnice ESP) oblikuje in upravlja ESP v korist Eurosistema.

(4)

V imenu Eurosistema bo Evropska centralna banka (ECB) z izvajalcem omrežnih storitev, ki ga določi Svet ECB, sklenila Okvirni sporazum ter Sporazum o zaupnosti in nerazkritju informacij, ki določa glavne elemente v zvezi zagotavljanjem omrežja udeležencem, vključno z oblikovanjem cen.

(5)

Tako kot v primeru sistema TARGET je vzpostavitev sistema TARGET2 bistvena za opravljanje nekaterih temeljnih nalog Eurosistema, tj. izvajanje denarne politike Skupnosti in podpiranje nemotenega delovanja plačilnih sistemov.

(6)

Migracija z nacionalnih sistemov BPRČ na ESP se bo izvajala postopoma, zato se bo Smernica ECB/2005/16 še naprej uporabljala za take sisteme, dokler zadevne centralne banke ne bodo migrirale na ESP. Da bi v primeru tehničnih motenj v delovanju pred zaključkom migracije na ESP omogočili odškodninske zahtevke, je treba sprejeti nekaj manjših sprememb Smernice ECB/2005/16 –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

ODDELEK I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Sistem TARGET2 zagotavlja bruto poravnavo plačil v eurih v realnem času s poravnavo v centralnobančnem denarju. Sistem je vzpostavljen in deluje na podlagi ESP, preko katere so vsi plačilni nalogi predloženi in obdelani ter vsa plačila prejeta na tehnično enak način.

2.   Sistem TARGET2 je pravno strukturiran kot množica sistemov BPRČ.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej smernici:

„CB-ponudnice ESP“ pomenijo centralno banko Deutsche Bundesbank, centralno banko Banque de France in centralno banko Banca d’Italia v vlogi NCB, ki oblikujejo in upravljajo ESP v korist Eurosistema,

„enotna skupna platforma (ESP)“ pomeni infrastrukturo enotne tehnične platforme, ki jo zagotavljajo CB-ponudnice ESP,

„komponenta sistema TARGET2“ pomeni katerega koli od sistemov BPRČ centralnih bank Eurosistema, ki so del sistema TARGET2,

„sodelujoča NCB“ pomeni nacionalno centralno banko (NCB) države članice, ki je sprejela euro,

„Eurosistem“ pomeni ECB in sodelujoče NCB,

„CB Eurosistema“ pomeni ECB ali sodelujočo NCB,

„izvajalec omrežnih storitev“ pomeni izvajalca računalniško podprtih omrežnih povezav za namen predložitve plačilnih sporočil v sistemu TARGET2,

„udeleženec“ (ali „neposredni udeleženec“) pomeni subjekt, ki ima najmanj en PM račun pri CB Eurosistema,

„plačilni modul (PM)“ pomeni modul ESP, v katerem se na PM računih poravnajo plačila udeležencev v sistemu TARGET2,

„PM račun“ pomeni račun, ki ga ima udeleženec v sistemu TARGET2 v PM pri CB Eurosistema in ga tak udeleženec v sistemu TARGET2 potrebuje, da:

(a)

predloži plačilne naloge ali prejme plačila preko sistema TARGET2; in

(b)

poravna taka plačila pri taki CB Eurosistema,

„nesodelujoča država članica“ pomeni državo članico, ki ni sprejela eura,

„priključena CB“ pomeni NCB, razen sodelujoče NCB, ki je priključena k sistemu TARGET2 na podlagi posebnega sporazuma,

„bančna identifikacijska koda (BIC)“ pomeni kodo, kakor je opredeljena s standardom ISO št. 9362,

„posredni udeleženec“ pomeni kreditno institucijo, ustanovljeno v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki je sklenila sporazum z neposrednim udeležencem, da bi preko PM računa tega neposrednega udeleženca predložila plačilne naloge in prejela plačila, in ki jo komponenta sistema TARGET2 priznava kot posrednega udeleženca,

„imetnik naslovljive BIC“ pomeni subjekt, ki: (a) ima bančno identifikacijsko kodo (BIC); (b) ni priznan kot posredni udeleženec; in (c) je korespondent ali stranka neposrednega udeleženca ali podružnice neposrednega ali posrednega udeleženca ter je zmožen predložiti plačilne naloge v komponento sistema TARGET2 in prejeti plačila iz nje preko neposrednega udeleženca,

„delovni dan“ pomeni kateri koli dan, v katerem je sistem TARGET2 odprt za poravnavo plačilnih nalogov, kakor je določeno v Dodatku V Priloge II,

„posojilo čez dan“ pomeni posojilo, ki je odobreno za obdobje, krajše od enega delovnega dne,

„podsistem“ pomeni sistem, ki ga upravlja subjekt, ki je ustanovljen v EGP in je predmet nadzora in/ali pregleda s strani pristojnega organa, in v katerem se izmenjajo in/ali obračunajo plačila in/ali finančni instrumenti, medtem ko se nastale denarne obveznosti poravnajo v sistemu TARGET2 v skladu s to smernico in dvostranskim dogovorom med podsistemom in zadevno CB Eurosistema,

„prehodno obdobje“ pomeni pri vsaki CB Eurosistema obdobje štirih let, ki začne teči od trenutka, ko CB Eurosistema migrira na ESP,

„domači račun“ pomeni račun, ki ga sodelujoča NCB odpre zunaj PM za subjekt, ki je primeren, da postane posredni udeleženec,

„vmesnik za podsisteme (ASI)“ pomeni tehnično napravo, ki podsistemu omogoča uporabo vrste posebnih, vnaprej opredeljenih storitev za predložitev in poravnavo plačilnih navodil podsistema; sodelujoča NCB ga lahko uporabi tudi za poravnavo gotovinskih operacij, ki izvirajo iz gotovinskih pologov in dvigov,

„vmesnik za udeležence (PI)“ pomeni tehnično napravo, ki neposrednim udeležencem omogoča predložitev in poravnavo plačilnih nalogov preko storitev, ponujenih v PM,

„temeljne storitve sistema TARGET2“ pomenijo obdelavo plačilnih nalogov v komponentah sistema TARGET2, poravnavo transakcij, povezanih s podsistemom, in funkcije združevanja likvidnosti.

Člen 3

Komponente sistema TARGET2

1.   Vsaka CB Eurosistema upravlja svojo lastno komponento sistema TARGET2.

2.   Vsaka komponenta sistema TARGET2 je sistem, ki je kot tak določen po zadevni nacionalni zakonodaji, ki prenaša Direktivo 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (2).

3.   Imena komponent sistema TARGET2 vključujejo samo „TARGET2“ in ime ali kratico zadevne CB Eurosistema ali države članice, v kateri je taka CB Eurosistema. Komponenta sistema TARGET2 za ECB se imenuje sistem TARGET2-ECB.

Člen 4

Priključitev NCB nesodelujočih držav članic

NCB nesodelujočih držav članic se lahko priključijo k sistemu TARGET2 samo, če sklenejo sporazum s CB Eurosistema. Tak sporazum mora določati, da bodo priključene CB ravnale v skladu to smernico, ob upoštevanju katerih koli medsebojno dogovorjenih ustreznih specifikacij in sprememb.

ODDELEK II

UPRAVLJANJE

Člen 5

Ravni upravljanja

1.   Brez poseganja v člen 8 Statuta upravljanje sistema TARGET2 temelji na shemi treh ravni upravljanja. Naloge, dodeljene Svetu ECB (raven 1), CB Eurosistema (raven 2) in CB-ponudnicam ESP, so določene v Prilogi I.

2.   Svet ECB je odgovoren za usmerjanje, upravljanje in kontroliranje sistema TARGET2. Naloge, dodeljene ravni 1, so v izključni pristojnosti Sveta ECB. Svetu ECB pri vseh zadevah, povezanih s sistemom TARGET2, pomaga Odbor ESCB za plačilne in poravnalne sisteme (PSSC) kot svetovalno telo.

3.   V skladu s tretjim odstavkom člena 12.1 Statuta so CB Eurosistema odgovorne za naloge, dodeljene ravni 2, znotraj splošnega okvira, kakor ga opredeli Svet ECB. PSSC poleg svoje svetovalne vloge vodi izvrševanje nalog, dodeljenih ravni 2. Priključene CB sodelujejo pri vprašanjih, povezanih z ravnjo 2, vendar nimajo glasovalnih pravic. NCB držav članic, ki niso niti CB Eurosistema niti priključene CB, imajo status opazovalca samo na ravni 2.

4.   CB Eurosistema se same organizirajo s sklenitvijo ustreznih sporazumov. V okviru takih sporazumov sprejemanje odločitev temelji na navadni večini in vsaka CB Eurosistema ima en glas.

5.   V skladu s tretjim odstavkom člena 12.1 Statuta so CB-ponudnice ESP odgovorne za naloge, dodeljene ravni 3, znotraj splošnega okvira, kakor ga opredeli Svet ECB.

6.   CB-ponudnice ESP sklenejo s CB Eurosistema sporazum, ki določa storitve, ki jih morajo prve zagotoviti slednjim. Tak sporazum po potrebi vključuje tudi priključene CB.

ODDELEK III

DELOVANJE SISTEMA TARGET2

Člen 6

Usklajeni pogoji za udeležbo v sistemu TARGET2

1.   Vsaka sodelujoča NCB sprejme ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev za udeležbo v sistemu TARGET2, ki so določeni v Prilogi II. Te ureditve izključno urejajo razmerje med zadevno sodelujočo NCB in njenimi udeleženci v zvezi z obdelavo plačil v PM.

2.   ECB sprejme pogoje za sistem TARGET2-ECB tako, da implementira Usklajene pogoje, z izjemo, da sistem TARGET2-ECB zagotavlja storitve samo organizacijam, ki opravljajo storitve obračuna in poravnave, vključno s subjekti, ustanovljenimi zunaj EGP, pod pogojem, da so ti predmet pregleda s strani pristojnega organa in je njihov dostop do sistema TARGET2-ECB odobril Svet ECB.

3.   Ureditve, ki jih sprejmejo CB Eurosistema za izvajanje Usklajenih pogojev, se objavijo.

4.   CB Eurosistema lahko na podlagi nacionalnih pravnih omejitev zahtevajo odstopanja od Usklajenih pogojev. Svet ECB preuči take zahteve za vsak posamezni primer in odobri odstopanja, kjer je primerno.

5.   V skladu z zadevnim denarnim sporazumom lahko ECB določi ustrezne pogoje za udeležbo subjektov, navedenih v členu 4(2)(e) Priloge II, v sistemu TARGET2.

6.   CB Eurosistema ne smejo nobenemu subjektu dovoliti, da je posredni udeleženec ali da je registriran kot imetnik naslovljive BIC v njihovih komponentah sistema TARGET2, če ta subjekt deluje preko neposrednega udeleženca, ki je NCB države članice EU, vendar ni niti CB Eurosistema niti priključena CB.

Člen 7

Posojilo čez dan

1.   Sodelujoče NCB lahko odobrijo posojilo čez dan, pod pogojem, da se to stori v skladu z ureditvami za izvajanje pravil o zagotavljanju posojila čez dan, določenimi v Prilogi III.

2.   Merila primernosti nasprotnih strank ECB za posojilo čez dan so opredeljena v Sklepu ECB/2003/NP2 z dne 28. januarja 2003 o spremembi Sklepa ECB/1999/NP3 o plačilnem mehanizmu Evropske centralne banke. Posojilo čez dan, ki ga odobri ECB, ostane omejeno na zadevni dan in ga ni mogoče podaljšati v posojilo čez noč.

Člen 8

Podsistemi

1.   CB Eurosistema zagotovijo podsistemom storitve prenosa sredstev v centralnobančnem denarju v PM ali, v prehodnem obdobju in po potrebi, na domačih računih. Take storitve morajo biti urejene z dvostranskimi dogovori med CB Eurosistema in zadevnimi podsistemi.

2.   Dvostranski dogovori s podsistemi, ki uporabljajo ASI, morajo biti v skladu s Prilogo IV. Poleg tega morajo CB Eurosistema zagotoviti, da se v takih dvostranskih dogovorih smiselno uporabljajo naslednje določbe Priloge II:

člen 8(1) (tehnične in pravne zahteve),

člen 8(2) do (5) (postopek prijave), z izjemo, da se od podsistema zahteva, da namesto meril za dostop iz člena 4 izpolnjuje merila za dostop v opredelitvi „podsistema“, določeni v členu 1 Priloge II,

urnik delovanja iz Dodatka V,

člen 11 (zahteve za sodelovanje in izmenjavo informacij), razen odstavka 8,

člena 27 in 28 (postopek neprekinjenega poslovanja in postopek ob nepredvidljivih dogodkih ter varnostne zahteve),

člen 31 (sistem odgovornosti),

člen 32 (pravila glede dokazil),

člena 33 in 34 (trajanje ter trajna in začasna izključitev iz udeležbe), razen člena 34(1)(b),

člen 35, kjer je primerno (zaprtje PM računov),

člen 38 (pravila glede zaupnosti),

člen 39 (zahteve za varstvo podatkov, preprečevanje pranja denarja in s tem povezana vprašanja),

člen 40 (zahteve za obvestila),

člen 41 (pogodbeno razmerje z izvajalcem omrežnih storitev), in

člen 44 (pravila glede veljavnega prava, jurisdikcije in kraja izvedbe).

3.   Dvostranski dogovori s podsistemi, ki uporabljajo PI, morajo biti v skladu s:

(a)

Prilogo II, z izjemo naslova V ter dodatkov VI in VII; ter

(b)

členom 18 Priloge IV.

Člen 9

Metodologija stroškov

1.   Svet ECB določi pravila, ki veljajo za financiranje ESP. Kakršen koli presežek ali primanjkljaj, ki izvira iz delovanja ESP, se razdeli med sodelujoče NCB v skladu s ključem za vpis kapitala ECB po členu 29 Statuta.

2.   Svet ECB določi skupno metodologijo stroškov in strukturo oblikovanja cen za temeljne storitve sistema TARGET2.

Člen 10

Določbe o varnosti

1.   Svet ECB določi varnostno politiko in varnostne zahteve ter kontrole za ESP in, v prehodnem obdobju, za tehnično infrastrukturo domačih računov.

2.   CB Eurosistema morajo upoštevati ukrepe, navedene v odstavku 1, ter zagotoviti, da jih upošteva ESP.

Člen 11

Pravila o reviziji

Revizijske ocene se opravijo v skladu z načeli in ureditvami, določenimi v revizijski politiki ESCB Sveta ECB.

ODDELEK IV

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 12

Reševanje sporov in veljavno pravo

1.   V primeru spora med CB Eurosistema v zvezi s to smernico si morajo prizadete stranke prizadevati za rešitev spora v skladu z Memorandumom o soglasju o postopku reševanja sporov znotraj ESCB.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 je za rešitev spora pristojen Svet ECB, če prizadeti stranki spora v zvezi z delitvijo nalog med ravnjo 2 in ravnjo 3 ne moreta rešiti sporazumno.

3.   V primeru spora take vrste, kakor je navedena v odstavku 1, se zadevne pravice in obveznosti strank v prvi vrsti določijo po pravilih in postopkih, določenih v tej smernici. V sporih glede plačil med komponentami sistema TARGET2 se kot dopolnilni vir uporablja pravo države članice, v kateri ima sedež CB Eurosistema prejemnika plačila, pod pogojem, da to ni v nasprotju s to smernico.

Člen 13

Migracija na ESP

1.   Migracija z obstoječih sistemov TARGET na ESP se izvede na naslednje datume:

(a)

19. novembra 2007 za centralne banke Oesterreichische Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg in Banko Slovenije;

(b)

18. februarja 2008 za centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Suomen Pankki, Banque de France, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal in Banco de España; ter

(c)

19. maja 2008 za ECB ter centralni banki Bank of Greece in Banca d’Italia.

2.   Katera koli CB Eurosistema, ki zaradi nepredvidenih okoliščin ne bo migrirala na ESP do 19. maja 2008, mora migrirati do 15. septembra 2008.

Člen 14

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta smernica začne veljati 30. aprila 2007, ob upoštevanju prehodnih določb iz člena 15.

2.   Brez poseganja v člen 15 se smernici ECB/2005/16 in ECB/2006/11 razveljavita z veljavnostjo od 15. septembra 2008.

Člen 15

Druge in prehodne določbe

1.   Računi, ki jih sodelujoča NCB odpre zunaj PM za kreditne institucije in podsisteme, so urejeni s pravili take sodelujoče NCB, ob upoštevanju določb te smernice, ki se nanašajo na domače račune, in drugih odločitev Sveta ECB. Računi, ki ji sodelujoča NCB odpre zunaj PM za subjekte, ki niso kreditne institucije in podsistemi, so urejeni s pravili take sodelujoče NCB.

2.   Smernica ECB/2005/16 se še naprej uporablja za CB Eurosistema, dokler njen nacionalni sistem BPRČ (ali EPM v primeru ECB) ne migrira na ESP in ne začne teči njeno prehodno obdobje. Po tem se za tako CB Eurosistema, ob upoštevanju odstavkov 3 in 4, uporablja samo ta smernica, sklicevanja na Smernico ECB/2005/16 pa se v zvezi s to CB Eurosistema štejejo kot sklicevanja na to smernico.

3.   Seznam nadomestil, določen v Smernici ECB/2005/16, se uporablja za vse CB Eurosistema do konca delovnega dne 18. maja 2008, ne glede na to, ali so do tega dne migrirale na ESP. Od 19. maja 2008 se za vse CB Eurosistema uporabljata seznam nadomestil, določen v Dodatku VI Priloge II, in odstavek 18 Priloge IV.

4.   Pravice in obveznosti CB Eurosistema v zvezi s plačili, izvršenimi preko medsebojnega povezovanja, kakor je opredeljeno v Smernici ECB/2005/16, so še naprej urejene s Smernico ECB/2005/16, ne glede na to, ali je zadevni nacionalni sistem BPRČ (ali EPM v primeru ECB) že migriral na ESP.

5.   Ne glede na to, ali so zadevne CB Eurosistema že migrirale na ESP, se kakršna koli težava ali spor, ki med katerimi koli CB Eurosistema nastane od 19. novembra 2007 do 19. maja 2008, rešuje v skladu s členom 12.

6.   Vsaka CB Eurosistema lahko v svojem prehodnem obdobju še naprej poravnava plačila in druge transakcije na svojih domačih računih, vključno s:

(a)

plačili med kreditnimi institucijami;

(b)

plačili med kreditnimi institucijami in podsistemi; ter

(c)

plačili v zvezi z operacijami odprtega trga Eurosistema.

7.   Ob izteku prehodnega obdobja preneha:

(a)

registracija subjektov, navedenih v členu 4(1)(a) in (b) Priloge II, kot imetnikov naslovljive BIC pri CB Eurosistema;

(b)

posredna udeležba pri CB Eurosistema; in

(c)

poravnava vseh plačil, navedenih v odstavku 6(a) do (c), na domačih računih.

8.   Opredelitev „motnje v delovanju nacionalnega sistema BPRČ“ iz člena 1(1) Smernice ECB/2005/16 se nadomesti z naslednjim:

„—

‚motnje v delovanju nacionalnega sistema BPRČ‘ ali ‚motnje v delovanju sistema TARGET‘ ali ‚motnje v delovanju‘ pomenijo tehnične ali kakršne koli druge težave, okvare ali izpade tehnične infrastrukture in/ali računalniških sistemov katerega koli nacionalnega sistema BPRČ ali plačilnega mehanizma ECB ali računalniško podprtih omrežnih povezav za medsebojno povezovanje ali za dvostransko povezavo ali kateri koli drug dogodek, povezan s katerim koli nacionalnim sistemom BPRČ ali plačilnim mehanizmom ECB, medsebojnim povezovanjem ali katero koli dvostransko povezavo, zaradi katerega je nemogoče izvršiti in v istem dnevu zaključiti obdelavo plačilnih nalogov v sistemu TARGET; opredelitev zajema tudi primere, ko se motnje v delovanju istočasno pojavijo v več kakor enem nacionalnem sistemu BPRČ (na primer zaradi izpada, ki je povezan z izvajalcem omrežnih storitev) ali ko se pred migracijo na sistem TARGET2 motnje v delovanju pojavijo na enotni skupni platformi sistema TARGET2, kakor je opredeljena v Smernici ECB/2007/2“.

9.   Pododstavka (b) in (c) člena 8(4) Smernice ECB/2005/16 se nadomestita z naslednjim:

„(b)

Udeleženci v sistemu TARGET predložijo svoj(-e) obrazec(-ce) NCB, pri kateri se vodi račun BPRČ, ki je bil ali bi moral biti obremenjen ali odobren (domača NCB), v štirih tednih od dneva motenj v delovanju. Kakršne koli dodatne informacije in dokazila, ki jih zahteva domača NCB, se morajo predložiti v dveh tednih od dne, ko je bila taka zahteva dana;

(c)

Svet ECB opravi presojo vseh prejetih zahtevkov in odloči, ali se pripravijo odškodninske ponudbe. Razen če Svet ECB odloči drugače in to sporoči udeležencem v sistemu TARGET, se taka presoja izvede najpozneje v 14 tednih po motnjah v delovanju.“

Člen 16

Naslovniki, izvedbeni ukrepi in letna poročila

1.   Ta smernica velja za vse CB Eurosistema.

2.   Sodelujoče NCB pošljejo ECB do 31. julija 2007 ukrepe, s katerimi se nameravajo uskladiti s to smernico.

3.   ECB pripravi letna poročila o splošnem delovanju sistema TARGET2, ki jih pregleda Svet ECB.

V Frankfurtu na Majni, 26. aprila 2007

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 18, 23.1.2006, str. 1. Smernica, kakor je bila spremenjena s Smernico ECB/2006/11 (UL L 221, 12.8.2006, str. 17).

(2)  UL L 166, 11.6.1998, str. 45.


PRILOGA I

UREDITVE UPRAVLJANJA SISTEMA TARGET2

Raven 1 – Svet ECB

Raven 2 – CB Eurosistema

Raven 3 – CB-ponudnice ESP

0.   Splošne določbe

Raven 1 ima končno pristojnost v zvezi z domačimi in čezmejnimi vprašanji sistema TARGET2 ter je odgovorna za varovanje javne funkcije sistema TARGET2.

Raven 2 ima podrejeno pristojnost v zvezi z vprašanji, ki jih v njeno odločanje prepusti raven 1.

Raven 3 sprejema odločitve o dnevnem delovanju enotne skupne platforme (ESP) na podlagi obsega storitev, opredeljenega v sporazumu iz člena 5(6) te smernice.

1.   Politika stroškov in oblikovanja cen

Odločanje o skupni metodologiji stroškov

Odločanje o enotni strukturi cen

Odločanje o oblikovanju cen za dodatne storitve in/ali module

(Ne pride v poštev)

2.   Obseg storitev

Odločanje o temeljnih storitvah

Odločanje o dodatnih storitvah in/ali modulih

Zagotavljanje prispevkov glede na potrebe ravni 1/ravni 2

3.   Upravljanje s tveganji

Odločanje o splošnem okviru za upravljanje s tveganji in sprejetje preostalih tveganj

Izvajanje dejanskega upravljanja s tveganji

Izvajanje analize tveganja in nadaljnje spremljanje

Zagotavljanje potrebnih informacij za analizo tveganja glede na zahteve ravni 1/ravni 2

4.   Upravljanje in financiranje

Opredeljevanje pravil v zvezi z lastništvom, odločanjem in financiranjem ESP

Vzpostavljanje in zagotavljanje primernega izvajanja pravnega okvira ESCB za sistem TARGET2

Priprava pravil o upravljanju in financiranju, kakor je bilo odločeno na ravni 1

Priprava proračuna, njegova odobritev in izvajanje

Lastništvo in/ali nadzor nad uporabo

Zbiranje sredstev in nadomestila za storitve

Zagotavljanje podatkov o stroških za zagotavljanje storitev ravni 2

5.   Razvoj

Posvetovanje z ravnjo 2 o lokaciji ESP

Odobritev celotnega projektnega načrta

Odločanje o prvotni projektni zasnovi in razvoju ESP

Odločanje med vzpostavitvijo z ničle in vzpostavitvijo na podlagi obstoječe platforme

Odločanje o izbiri upravljavca ESP

Vzpostavljanje – v dogovoru z ravnjo 3 – obsega storitev ESP

Odločanje o lokaciji ESP po posvetovanju z ravnjo 1

Predlaganje prvotne projektne zasnove ESP

Predlaganje vzpostavitve z ničle ali vzpostavitve na podlagi obstoječe platforme

Predlaganje lokacije ESP

Priprava osnutkov splošnih in podrobnih funkcionalnih specifikacij (interne podrobne specifikacije in podrobne uporabniške specifikacije)

 

Odobritev metodologije specifikacijskega procesa in „končnih izsledkov“ ravni 3, ki štejejo za primerne, da bi določili ter pozneje preizkusili in sprejeli proizvod (zlasti splošne in podrobne uporabniške specifikacije)

Vzpostavitev projektnega načrta z določitvijo ciljev

Ocenjevanje in sprejetje končnih izsledkov

Vzpostavljanje preizkusnih scenarijev

Usklajevanje preizkusov centralnih bank in uporabnikov, v tesnem sodelovanju z ravnjo 3

Priprava osnutkov podrobnih tehničnih specifikacij

Zagotavljanje (prvotnih in nadaljnjih) prispevkov za projektno načrtovanje z določitvijo ciljev in nadzor

Tehnična in operativna podpora za preizkuse (opravljanje preizkusov na ESP, prispevanje pri preizkusnih scenarijih, povezanih z ESP, podpiranje CB Eurosistema pri njihovih dejavnostih preizkušanja ESP)

6.   Izvajanje in migracija

Odločanje o strategiji migracije

Priprava in usklajevanje migracije na ESP, v tesnem sodelovanju z ravnjo 3

Zagotavljanje prispevkov pri vprašanjih v zvezi z migracijo v skladu z zahtevami ravni 2

Opravljanje nalog, povezanih z migracijo na ESP; dodatna podpora za NCB, ki se vključujejo

7.   Delovanje

Obvladovanje resnih kriznih situacij

Upravljanje v zvezi z odgovornostmi lastnika sistema

Ohranjanje stikov z uporabniki na evropski ravni (ob upoštevanju izključne odgovornosti CB Eurosistema za poslovno razmerje z njihovimi strankami) in spremljanje dnevne dejavnosti uporabnikov s poslovnega vidika (naloga CB Eurosistema)

Spremljanje poslovnega razvoja

Proračunski postopki, financiranje in izdajanje računov (naloga CB Eurosistema) ter druge upravne naloge

Upravljanje sistema na podlagi sporazuma iz člena 5(6) te smernice


PRILOGA II

USKLAJENI POGOJI ZA UDELEŽBO V SISTEMU TARGET2

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

 

Člen 1

Opredelitve pojmov

V teh usklajenih pogojih (v nadaljevanju: Pogoji) se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

„Bančna direktiva“ (Banking Directive) pomeni Direktivo 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (preoblikovano) (1),

„bančna identifikacijska koda (BIC)“ (Bank Identifier Code) pomeni kodo, kakor je opredeljena s standardom ISO št. 9362,

„CB Eurosistema“ (Eurosystem CB) pomeni ECB ali NCB države članice, ki je sprejela euro,

„CB-ponudnice ESP“ (SSP-providing CBs) pomenijo centralno banko Deutsche Bundesbank, centralno banko Banque de France in centralno banko Banca d'Italia v vlogi CB, ki vzpostavijo in upravljajo ESP v korist Eurosistema,

„centralne banke (CB)“ (central banks – CBs) pomenijo CB Eurosistema in priključene CB,

„član skupine AL“ (AL group member) pomeni udeleženca v sistemu TARGET2, ki je sklenil sporazum AL,

„delovni dan“ (business day) pomeni kateri koli dan, v katerem je sistem TARGET2 odprt za poravnavo plačilnih nalogov, kakor je določeno v Dodatku V,

„Direktiva o dokončnosti poravnave“ (Settlement Finality Directive) pomeni Direktivo 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (2),

„domači račun“ (home account) pomeni račun, ki ga CB odpre zunaj PM za subjekt, ki je primeren, da postane posredni udeleženec,

„dostop za več naslovnikov“ (multi-addressee access) pomeni sredstvo, preko katerega lahko podružnice ali kreditne institucije, ustanovljene v EGP, dostopijo do ustrezne komponente sistema TARGET2, tako da neposredno predložijo plačilne naloge v komponento sistema TARGET2 in/ali prejmejo plačila iz nje; to sredstvo tem subjektom omogoča, da njihove plačilne naloge predložijo preko PM računa neposrednega udeleženca brez udeležbe tega udeleženca,

„enotna skupna platforma (ESP)“ (single shared platform – SSP) pomeni infrastrukturo enotne tehnične platforme, ki jo zagotavljajo CB-ponudnice ESP,

„ICM oddajno sporočilo“ (ICM broadcast message) pomeni informacije, ki so preko ICM istočasno dane na voljo vsem udeležencem ali izbrani skupini udeležencev v sistemu TARGET2,

„imetnik naslovljive BIC“ (addressable BIC holder) pomeni subjekt, ki: (a) ima bančno identifikacijsko kodo (BIC); (b) ni priznan kot posredni udeleženec; in (c) je korespondent ali stranka neposrednega udeleženca ali podružnice neposrednega ali posrednega udeleženca ter je zmožen predložiti plačilne naloge v komponento sistema TARGET2 in prejeti plačila iz nje preko tega neposrednega udeleženca,

„informacijski in kontrolni modul (ICM)“ (information and control module – ICM) pomeni modul ESP, ki udeležencem omogoča pridobiti takojšnje spletne informacije in jim daje možnost, da predložijo naloge za prenos likvidnosti, da upravljajo z likvidnostjo in da v izrednih situacijah sprožijo rezervne plačilne naloge,

„investicijsko podjetje“ (investment firm) pomeni investicijsko podjetje v smislu [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo člen 4(1)(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (3)], razen institucij, navedenih v [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo člen 2(1) Direktive 2004/39/ES], pod pogojem, da je zadevno investicijsko podjetje:

(a)

pooblaščeno in nadzirano s strani priznanega pristojnega organa, ki je bil kot tak določen po Direktivi 2004/39/ES; in

(b)

upravičeno opravljati dejavnosti, navedene v [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo točke 2, 3, 6 in 7 oddelka A Priloge I k Direktivi 2004/39/ES],

„izvajalec omrežnih storitev“ (network service provider) pomeni podjetje, ki ga Svet ECB imenuje za zagotavljanje računalniško podprtih omrežnih povezav za namene predložitve plačilnih sporočil v sistemu TARGET2,

„izvršitveni razlog“ (enforcement event) pomeni, v odnosu do člana skupine AL:

(a)

kateri koli primer neizpolnitve, naveden v členu 34(1);

(b)

kateri koli drug primer neizpolnitve ali dogodek, naveden v členu 34(2), v zvezi s katerim se je [vstaviti ime CB] odločila, ob upoštevanju resnosti primera neizpolnitve ali dogodka, da je treba [po potrebi vstaviti: [izvršiti zastavo v skladu s členom 25b] [uveljaviti zavarovanje v skladu s členom 25c] in] sprožiti pobot terjatev v skladu s členom 26; ali

(c)

katero koli odločitev o začasni ali trajni zavrnitvi dostopa do posojila čez dan,

„komponenta sistema TARGET2“ (TARGET2 component system) pomeni katerega koli od sistemov bruto poravnave v realnem času (BPRČ) centralnih bank, ki so del sistema TARGET2,

„kreditna institucija“ (credit institution) pomeni kreditno institucijo v smislu [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo člen 4(1)(a) in po potrebi člen 2 Bančne direktive], ki je pod nadzorom pristojnega organa,

„kreditni plačilni nalog“ (credit transfer order) pomeni navodilo plačnika, da se prejemniku plačila dajo na razpolago sredstva z vknjižbo na PM račun,

„mnenje o sposobnosti“ (capacity opinion) pomeni mnenje, ki se nanaša posebej na udeleženca in vsebuje oceno njegove pravne sposobnosti, da prevzame in izpolnjuje obveznosti po teh pogojih,

„modul za izredne razmere“ (contingency module) pomeni modul ESP, ki omogoča obdelavo kritičnih in zelo kritičnih plačil v izrednih situacijah,

„način AL“ (AL mode) pomeni združitev razpoložljive likvidnosti na PM računih,

„način CAI“ (CAI mode) pomeni zagotavljanje konsolidiranih informacij o računih v zvezi s PM računi preko ICM,

„nalog za prenos likvidnosti“ (liquidity transfer order) pomeni plačilni nalog, katerega glavni namen je prenesti likvidnost med različnimi računi istega udeleženca ali znotraj skupine CAI ali AL,

„navodilo za direktno obremenitev“ (direct debit instruction) pomeni navodilo prejemnika plačila njegovi CB, v skladu s katerim CB plačnika na podlagi pooblastila za direktno obremenitev obremeni račun plačnika za znesek, določen v navodilu,

„NCB AL“ (AL NCB) pomeni sodelujočo NCB, ki je stranka sporazuma AL in deluje kot nasprotna stranka za člane skupine AL, ki so udeleženi v njeni komponenti sistema TARGET2,

„neporavnan plačilni nalog“ (non-settled payment order) pomeni plačilni nalog, ki ni poravnan v istem delovnem dnevu, v katerem je sprejet,

„obrazec za zbiranje statičnih podatkov“ (static data collection form) pomeni obrazec, ki ga pripravi [vstaviti ime CB] za registracijo prijaviteljev za storitve sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in registracijo vseh sprememb v zvezi z zagotavljanjem takih storitev,

„obrestna mera mejnega posojanja“ (marginal lending rate) pomeni obrestno mero, ki se uporablja pri odprti ponudbi mejnega posojanja,

„odprta ponudba mejnega posojanja“ (marginal lending facility) pomeni odprto ponudbo Eurosistema, ki jo lahko nasprotne stranke uporabijo, da od CB Eurosistema prejmejo posojilo čez noč po vnaprej določeni obrestni meri mejnega posojanja,

„organ javnega sektorja“ (public sector body) pomeni subjekt v „javnem sektorju“, kakor je slednji opredeljen v členu 3 Uredbe Sveta (ES) št. 3603/93 z dne 13. decembra 1993 o opredelitvi pojmov za uporabo prepovedi iz členov 104 in 104b(1) Pogodbe4 (4) (zdaj člena 101 in 103(1)),

„plačilni modul (PM)“ (payments module – PM) pomeni modul ESP, v katerem se na PM računih poravnajo plačila udeležencev v sistemu TARGET2,

„plačilni nalog“ (payment order) pomeni kreditni plačilni nalog, nalog za prenos likvidnosti ali navodilo za direktno obremenitev,

„plačnik“ (payer) pomeni udeleženca v sistemu TARGET2, katerega PM račun bo obremenjen kot rezultat poravnave plačilnega naloga,

„PM račun“ (PM account) pomeni račun, ki ga ima udeleženec v sistemu TARGET2 v PM pri CB in ga tak udeleženec v sistemu TARGET2 potrebuje za:

(a)

predložitev plačilnih nalogov in prejem plačil preko sistema TARGET2; ter

(b)

poravnavo takih plačil s tako CB,

„podružnica“ (branch) pomeni podružnico v smislu [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo člen 4(3) Bančne direktive],

„podsistem“ (ancillary system – AS) pomeni sistem, ki ga upravlja subjekt, ki je ustanovljen v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) in je predmet nadzora in/ali pregleda s strani pristojnega organa, in v katerem se izmenjajo in/ali obračunajo plačila in/ali finančni instrumenti, medtem ko se nastale denarne obveznosti poravnajo v sistemu TARGET2 v skladu s Smernico ECB/2007/2 in dvostranskim dogovorom med podsistemom in zadevno CB,

„pooblastilo za direktno obremenitev“ (direct debit authorisation) pomeni splošno navodilo plačnika njegovi CB, ki to CB upravičuje in zavezuje, da na podlagi navodila prejemnika plačila za direktno obremenitev obremeni račun plačnika,

„posojilo čez dan“ (intraday credit) pomeni posojilo, ki je odobreno za obdobje, krajše od enega delovnega dneva,

„posredni udeleženec“ (indirect participant) pomeni kreditno institucijo, ustanovljeno v EGP, ki je sklenila sporazum z neposrednim udeležencem, da bi predložila plačilne naloge in prejemala plačila preko PM računa tega neposrednega udeleženca, in ki jo komponenta sistema TARGET2 priznava kot posrednega udeleženca,

„postopek zaradi nesolventnosti“ (insolvency proceedings) pomeni postopek zaradi nesolventnosti v smislu člena 2(j) Direktive o dokončnosti poravnave,

„prejemnik plačila“ (payee) pomeni udeleženca v sistemu TARGET2, katerega PM račun bo odobren kot rezultat poravnave plačilnega naloga,

„priključena CB“ (connected CB) pomeni nacionalno centralno banko (NCB), razen CB Eurosistema, ki je priključena k sistemu TARGET2 na podlagi posebnega sporazuma,

„primer neizpolnitve“ (event of default) pomeni kateri koli preteč ali obstoječ dogodek, ki lahko, če se zgodi, ogrozi udeleženčevo izpolnjevanje obveznosti po teh pogojih ali katerih koli drugih pravilih, ki se uporabljajo za razmerje med tem udeležencem in [vstaviti ime CB] ali katero koli drugo CB, in vključuje naslednje:

(a)

če udeleženec ne izpolnjuje več meril za dostop iz člena 4 ali zahtev iz člena 8(1)(a)(i);

(b)

uvedbo postopkov zaradi nesolventnosti v zvezi z udeležencem;

(c)

vložitev vloge v zvezi s postopkom, navedenim v pododstavku (b);

(d)

izdajo pisne izjave udeleženca o njegovi nezmožnosti plačila vseh ali katerega koli dela njegovih dolgov ali izpolnitve njegovih obveznosti, nastalih v zvezi s posojilom čez dan;

(e)

sklenitev prostovoljnega splošnega sporazuma ali dogovora med udeležencem in njegovimi upniki;

(f)

če je udeleženec nesolventen ali nezmožen plačila svojih dolgov ali če ga za nesolventnega ali nezmožnega plačila njegovih dolgov šteje njegova CB;

(g)

če je udeleženčevo pozitivno stanje na njegovem PM računu ali če so vsa udeleženčeva sredstva ali njihov bistven del predmet naloga za zamrznitev sredstev, prepovedi razpolaganja, rubeža ali katerega koli drugega postopka, katerega namen je zavarovati javni interes ali pravice udeleženčevih upnikov;

(h)

če je bil udeleženec začasno ali trajno izključen iz druge komponente sistema TARGET2 in/ali podsistema;

(i)

če je katero koli vsebinsko zagotovilo ali druga predpogodbena izjava, ki jo je dal udeleženec ali za katero se po veljavnem pravu domneva, da jo je dal udeleženec, nepravilna ali neresnična; ali

(j)

prenos vseh ali bistvenega dela udeleženčevih sredstev,

„razpoložljiva likvidnost“ (ali „likvidnost“) (available liquidity (or liquidity)) pomeni pozitivno stanje na PM računu udeleženca v sistemu TARGET2 in, kjer je primerno, katero koli kreditno linijo čez dan, ki jo odobri zadevna CB v zvezi s takim računom,

„razporeditev ob vstopu“ (entry disposition) pomeni fazo obdelave plačila, v kateri poskuša sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] po posebnih postopkih, kakor so opisani v členu 20, poravnati plačilni nalog, ki je bil sprejet po členu 14,

„sistem TARGET2“ (TARGET2) pomeni celoto, ki jo tvorijo vse komponente sistema TARGET2 centralnih bank,

„sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo]“ (TARGET2-[insert CB/country reference]) pomeni komponento sistema TARGET2 [vstaviti ime CB],

„skupina“ (group) pomeni:

(a)

sestav kreditnih institucij, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze matičnih družb, kjer je matična družba zavezana k predložitvi konsolidiranih računovodskih izkazov po mednarodnem računovodskem standardu 27 (MRS 27), sprejetem na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 2238/2004 (5), in vključuje bodisi:

(i)

matično družbo in eno ali več hčerinskih družb; bodisi

(ii)

dve ali več hčerinskih družb matične družbe;

(b)

sestav kreditnih institucij, kakor je navedeno v pododstavkih (a)(i) ali (ii), kjer matična družba ne predloži konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu z MRS 27, vendar je zmožna izpolniti merila, opredeljena v MRS 27, za vključitev v konsolidirane računovodske izkaze, kar preveri CB neposrednega udeleženca ali, v primeru skupine AL, upravljavska NCB; ali

(c)

dvostransko ali večstransko mrežo kreditnih institucij:

(i)

ki je organizirana s statutarnim okvirom, ki določa vključitev kreditnih institucij v tako mrežo; ali

(ii)

za katero so značilni samoorganizirani mehanizmi sodelovanja (spodbujanje, podpiranje in predstavljanje poslovnih interesov njenih članov) in/ali ekonomska solidarnost, ki presega redno sodelovanje, običajno med kreditnimi institucijami, pri čemer sta tako sodelovanje in solidarnost dopustna po predpisih kreditnih institucij ali statutih o ustanovitvi ali vzpostavljena na podlagi ločenih sporazumov;

in je Svet ECB v vsakem primeru, navedenem v (c), odobril vlogo, ki jo je treba šteti za vzpostavitev skupine,

„skupina AL“ (AL group) pomeni skupino, sestavljeno iz članov skupine AL, ki uporabljajo način AL,

„skupina CAI“ (CAI group) pomeni skupino, sestavljeno iz udeležencev v sistemu TARGET2, ki uporabljajo način CAI,

„skupina TARGET2 CUG“ (TARGET2 CUG) pomeni podmnožico strank izvajalca omrežnih storitev, združenih z namenom njihove uporabe zadevnih storitev in proizvodov izvajalca omrežnih storitev pri dostopu do PM,

„sporazum AL“ (AL agreement) pomeni večstranski sporazum o skupni likvidnosti (aggregated liquidity), ki so ga sklenili člani skupine AL in njihove zadevne NCB AL za namene načina AL,

„tehnične motnje v delovanju sistema TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) pomenijo katero koli težavo, okvaro ali izpad tehnične infrastrukture in/ali računalniških sistemov, ki jih uporablja sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], ali kateri koli drug dogodek, zaradi katerega je nemogoče izvršiti in v istem dnevu zaključiti obdelavo plačil v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ali, v obdobju migracije, plačil iz nacionalnih sistemov BPRČ, ki še niso migrirali na sistem TARGET2, in obratno,

„udeleženec“ (ali „neposredni udeleženec“) (participant (or direct participant)) pomeni subjekt, ki ima najmanj en PM račun pri [vstaviti ime CB],

„udeleženec nalogodajalec“ (instructing participant) pomeni udeleženca v sistemu TARGET2, ki je sprožil plačilni nalog,

„udeleženec v sistemu TARGET2“ (TARGET2 participant) pomeni katerega koli udeleženca v kateri koli komponenti sistema TARGET2,

„upravljavska NCB“ (managing NCB) pomeni NCB AL komponente sistema TARGET2, v kateri je udeležen vodja skupine AL,

„vodja skupine AL“ (AL group manager) pomeni člana skupine AL, ki ga drugi člani skupine AL imenujejo, da upravlja z razpoložljivo likvidnostjo znotraj skupine AL v delovnem dnevu,

„vodja skupine CAI“ (CAI group manager) pomeni člana skupine CAI, ki ga drugi člani skupine CAI imenujejo, da spremlja in razporeja razpoložljivo likvidnost znotraj skupine CAI v delovnem dnevu,

„začasna izključitev“ (suspension) pomeni začasno zamrznitev pravic in obveznosti udeleženca za časovno obdobje, ki ga določi [vstaviti ime CB].

Člen 2

Dodatki

1.   Naslednji dodatki so sestavni del teh pogojev:

Dodatek I: Tehnične specifikacije za obdelavo plačilnih nalogov

Dodatek II: Odškodninska shema v sistemu TARGET2

Dodatek III: Referenčni okvir za mnenja o sposobnosti in o državi

Dodatek IV: Postopek neprekinjenega poslovanja in postopek ob nepredvidljivih dogodkih

Dodatek V: Urnik delovanja

Dodatek VI: Seznam nadomestil in izdajanje računov

Dodatek VII: Sporazum o skupni likvidnosti

2.   V primeru kakršnega koli nasprotja ali nedoslednosti med vsebino katerega koli dodatka in vsebino katere koli druge določbe iz teh pogojev prevladajo slednje.

Člen 3

Splošni opis sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in sistema TARGET2

1.   Sistem TARGET2 zagotavlja bruto poravnavo plačil v eurih v realnem času s poravnavo v centralnobančnem denarju.

2.   V sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] se obdelajo naslednji plačilni nalogi:

(a)

plačilni nalogi, ki neposredno izhajajo iz operacij denarne politike Eurosistema ali so dani s tem v zvezi;

(b)

poravnava eurskega dela deviznih poslov, ki vključujejo Eurosistem;

(c)

poravnava prenosov v eurih, ki izhajajo iz transakcij v čezmejnih sistemih neto poravnave za plačila velikih vrednosti;

(d)

poravnava prenosov v eurih, ki izhajajo iz transakcij v sistemsko pomembnih sistemih plačil malih vrednosti v eurih; in

(e)

kateri koli drugi plačilni nalogi v eurih, naslovljeni na udeležence v sistemu TARGET2.

3.   Sistem TARGET2 je vzpostavljen in deluje na podlagi ESP. Eurosistem določi tehnično konfiguracijo in funkcije ESP. CB-ponudnice ESP zagotavljajo storitve ESP v korist CB Eurosistema na podlagi ločenih sporazumov.

4.   [Vstaviti ime CB] je izvajalka storitev po teh pogojih. Ravnanja in opustitve CB-ponudnic ESP štejejo za ravnanja in opustitve [vstaviti ime CB], za katera ta prevzame odgovornost v skladu s členom 31 spodaj. Udeležba po teh pogojih ne vzpostavlja pogodbenega razmerja med udeleženci in CB-ponudnicami ESP, kadar slednje delujejo v tej vlogi. Navodila, sporočila ali informacije, ki jih udeleženci prejmejo od ali jih pošljejo ESP v zvezi s storitvami, zagotovljenimi po teh pogojih, štejejo za prejete od ali poslane [vstaviti ime CB].

5.   Sistem TARGET2 je pravno strukturiran kot množica plačilnih sistemov, sestavljenih iz vseh komponent sistema TARGET2, ki so določene kot „sistemi“ po nacionalni zakonodaji, ki prenaša Direktivo o dokončnosti poravnave. Sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] je določen kot „sistem“ po [vstaviti ustrezni predpis, ki prenaša Direktivo o dokončnosti poravnave].

6.   Udeležba v sistemu TARGET2 poteka preko udeležbe v komponenti sistema TARGET2. Ti pogoji opisujejo medsebojne pravice in obveznosti udeležencev v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in [vstaviti ime CB]. Pravila o obdelavi plačilnih nalogov (naslov IV) se nanašajo na vse plačilne naloge, ki jih predloži, ali na vsa plačila, ki jih prejme kateri koli udeleženec v sistemu TARGET2.

NASLOV II

UDELEŽBA

Člen 4

Merila za dostop

1.   Za neposredno udeležbo v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] so primerne naslednje vrste subjektov:

(a)

kreditne institucije, ustanovljene v EGP, vključno kadar delujejo preko podružnice, ustanovljene v EGP;

(b)

kreditne institucije, ustanovljene zunaj EGP, pod pogojem, da delujejo preko podružnice, ustanovljene v EGP; in

(c)

NCB držav članic EU in ECB.

2.   [Vstaviti ime CB] lahko po lastnem preudarku sprejme kot neposredne udeležence tudi naslednje subjekte:

(a)

zakladniške oddelke držav članic na centralni ali regionalni ravni, ki delujejo na denarnih trgih;

(b)

organe javnega sektorja držav članic, ki so pooblaščeni za vodenje računov strank;

(c)

investicijska podjetja, ustanovljena v EGP;

(d)

organizacije, ki opravljajo storitve obračuna ali poravnave ter so ustanovljene v EGP in pod nadzorom pristojnega organa; in

(e)

kreditne institucije ali katere koli subjekte vrst, naštetih v pododstavkih (a) do (d), ki so v obeh primerih ustanovljeni v državi, s katero je Evropska skupnost sklenila denarni sporazum, ki kateremu koli od takih subjektov omogoča dostop do plačilnih sistemov v Evropski skupnosti, ob upoštevanju pogojev, določenih v denarnem sporazumu, in pod pogojem, da je zadevna pravna ureditev, ki velja v državi, enakovredna ustrezni zakonodaji Skupnosti.

3.   Institucije za izdajo elektronskega denarja v smislu [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo člen 1(3)(a) Direktive 2000/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja (6)] niso upravičene do udeležbe v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo].

Člen 5

Neposredni udeleženci

1.   Neposredni udeleženci v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] morajo izpolniti zahteve, določene v členu 8(1) in (2). Imeti morajo najmanj en PM račun pri [vstaviti ime CB].

2.   Neposredni udeleženci lahko določijo imetnike naslovljive BIC, ne glede na njihovo mesto ustanovitve.

3.   Neposredni udeleženci lahko določijo subjekte kot posredne udeležence, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz člena 6.

4.   Dostop za več naslovnikov preko podružnic se lahko zagotovi, kakor sledi:

(a)

Kreditna institucija v smislu člena 4(1)(a) ali (b), ki je bila sprejeta kot neposredni udeleženec, lahko odobri dostop do svojega PM računa eni ali več svojim podružnicam, ustanovljenim v EGP, da bi te tako neposredno predložile plačilne naloge in/ali prejele plačila, pod pogojem, da je bila [vstaviti ime CB] ustrezno obveščena.

(b)

Kadar je bila podružnica kreditne institucije sprejeta kot neposredni udeleženec, lahko druge podružnice istega pravnega subjekta in/ali njegov sedež, v obeh primerih pod pogojem, da so ustanovljeni v EGP, dostopijo do PM računa podružnice, pod pogojem, da je ta obvestila [vstaviti ime CB].

Člen 6

Posredni udeleženci

1.   Kreditne institucije, ustanovljene v EGP, lahko sklenejo pogodbo z enim neposrednim udeležencem, ki je bodisi kreditna institucija v smislu člena 4(1)(a) ali (b) bodisi CB, da bi predložila plačilne naloge in/ali prejela plačila ter jih poravnala preko PM računa tega neposrednega udeleženca. Sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] prizna posredne udeležence z registracijo take posredne udeležbe v imeniku sistema TARGET2, kakor je slednji opisan v členu 9.

2.   Kadar neposredni udeleženec, ki je kreditna institucija v smislu člena 4(1)(a) ali (b), in posredni udeleženec pripadata isti skupini, lahko neposredni udeleženec izrecno pooblasti posrednega udeleženca, da neposredno uporabi PM račun neposrednega udeleženca za predložitev plačilnih nalogov in/ali prejem plačil preko dostopa za več naslovnikov, povezanega s skupino.

Člen 7

Odgovornost neposrednega udeleženca

1.   V izogib dvomu, plačilni nalogi, ki jih predložijo, ali plačila, ki jih prejmejo posredni udeleženci po členu 6 in podružnice po členu 5(4), štejejo za predložene oziroma prejete s strani samega neposrednega udeleženca.

2.   Taki plačilni nalogi zavezujejo neposrednega udeleženca ne glede na vsebino ali kakršno koli neupoštevanje pogodbenih ali drugih dogovorov med tem udeležencem in katerim koli od subjektov, navedenih v odstavku 1.

Člen 8

Postopek prijave

1.   Za vključitev v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] morajo prijavitelji za udeležbo:

(a)

izpolniti naslednje tehnične zahteve:

(i)

namestiti, voditi, upravljati, spremljati in zagotoviti varnost potrebne informacijske infrastrukture za priključitev k sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in za predložitev plačilnih nalogov v sistem. Pri tem lahko prijavljeni za udeležbo vključijo tretje stranke, vendar ohranijo izključno odgovornost. Zlasti morajo prijavljeni za udeležbo skleniti sporazum z izvajalcem omrežnih storitev, da pridobijo potrebno povezavo in dovoljenja za dostop, v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Dodatka I; in

(ii)

uspešno opraviti preizkuse, ki jih zahteva [vstaviti ime CB]; ter

(b)

izpolniti naslednje pravne zahteve:

(i)

zagotoviti mnenje o sposobnosti na obrazcu, določenem v Dodatku III, razen če je [vstaviti ime CB] informacije in izjave, ki jih je treba navesti v takem mnenju o sposobnosti, že pridobila v drugih okoliščinah; in

(ii)

v primeru subjektov, navedenih v členu 4(1)(b), zagotoviti mnenje o državi na obrazcu, določenem v Dodatku III, razen če je [vstaviti ime CB] informacije in izjave, ki jih je treba navesti v takem mnenju o državi, že pridobila v drugih okoliščinah.

2.   Prijavitelji se morajo pisno prijaviti pri [vstaviti ime CB] in priložiti najmanj naslednje dokumente/informacije:

(a)

izpolnjene obrazce za zbiranje statičnih podatkov, kakor jih zagotovi [vstaviti ime CB],

(b)

mnenje o sposobnosti, če tako zahteva [vstaviti ime CB]; in

(c)

mnenje o državi, če tako zahteva [vstaviti ime CB].

3.   [Vstaviti ime CB] lahko zahteva tudi kakršne koli dodatne informacije, za katere meni, da so potrebne za odločitev o prijavi za udeležbo.

4.   [Vstaviti ime CB] zavrne prijavo za udeležbo, če:

(a)

merila za dostop, navedena v členu 4, niso izpolnjena;

(b)

eno ali več meril za udeležbo, navedenih v odstavku 1, ni izpolnjenih; in/ali

(c)

bi po oceni [vstaviti ime CB] taka udeležba ogrozila splošno stabilnost, trdnost in varnost sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ali katere koli druge komponente sistema TARGET2 ali bi ogrozila [vstaviti ime CB] pri izvajanju njenih nalog, kakor so opisane v [navesti zadevni nacionalni predpis] ter v Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

5.   [Vstaviti ime CB] mora svojo odločitev o prijavi za udeležbo sporočiti prijavitelju v enem mesecu od dne, ko je [vstaviti ime CB] prejela prijavo za udeležbo. Kadar [vstaviti ime CB] zahteva dodatne informacije po odstavku 3, mora biti odločitev sporočena v enem mesecu od dne, ko je [vstaviti ime CB] prejela te informacije od prijavitelja. Kakršna koli odločitev o zavrnitvi mora vsebovati razloge za zavrnitev.

Člen 9

Imenik sistema TARGET2

1.   Imenik sistema TARGET2 je podatkovna baza BIC, ki se uporablja za usmerjanje plačilnih nalogov, naslovljenih na:

(a)

udeležence v sistemu TARGET2 in njihove podružnice z dostopom za več naslovnikov;

(b)

posredne udeležence v sistemu TARGET2, vključno s tistimi z dostopom za več naslovnikov; in

(c)

imetnike naslovljive BIC v sistemu TARGET2.

Imenik se osvežuje tedensko.

2.   Razen če udeleženec zahteva drugače, se BIC objavijo v imeniku sistema TARGET2.

3.   Udeleženci lahko posredujejo imenik sistema TARGET2 samo njihovim podružnicam in subjektom z dostopom za več naslovnikov.

4.   Subjekti, določeni v odstavku 1(b) in (c), lahko svojo BIC uporabijo samo v zvezi z enim neposrednim udeležencem.

NASLOV III

OBVEZNOSTI STRANK

Člen 10

Obveznosti [vstaviti ime CB] in udeležencev

1.   [Vstaviti ime CB] ponuja storitve, opisane v naslovu IV. Če v teh pogojih ali z zakonodajo ni določeno drugače, mora [vstaviti ime CB] uporabiti vsa razumna sredstva v okviru svojih pristojnosti, da izpolni svoje obveznosti po teh pogojih, pri čemer ne jamči za uspešnost.

2.   Udeleženci morajo [vstaviti ime CB] plačati nadomestila, določena v Dodatku VI.

3.   Udeleženci zagotovijo, da so v delovnih dneh povezani s sistemom TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] v skladu z urnikom delovanja iz Dodatka V.

4.   Udeleženec izjavi in jamči [vstaviti ime CB], da z izpolnjevanjem svojih obveznosti po teh pogojih ne krši nobenega zakona ali drugega predpisa, ki velja zanj, in nobenega sporazuma, ki ga zavezuje.

Člen 11

Sodelovanje in izmenjava informacij

1.   [Vstaviti ime CB] in udeleženci pri izpolnjevanju njihovih obveznosti in uveljavljanju njihovih pravic po teh pogojih tesno sodelujejo, da bi zagotovili stabilnost, trdnost in varnost sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo]. Med seboj si zagotavljajo kakršne koli informacije ali dokumente, ki so pomembni za izpolnjevanje njihovih zadevnih obveznosti in uveljavljanje njihovih zadevnih pravic po teh pogojih, brez poseganja v katero koli obveznost varovanja bančne tajnosti.

2.   [Vstaviti ime CB] vzpostavi in vzdržuje pisarno za podporo sistemu, ki udeležencem pomaga v zvezi s težavami, ki nastanejo v povezavi z operacijami sistema.

3.   Najnovejše informacije o stanju delovanja ESP so na voljo v informacijskem sistemu TARGET2 (T2IS). T2IS se lahko uporabi za pridobitev informacij o katerem koli dogodku, ki vpliva na normalno delovanje sistema TARGET2.

4.   [Vstaviti ime CB] lahko pošilja sporočila udeležencem z oddajo preko ICM ali s pomočjo katerih koli drugih komunikacijskih sredstev.

5.   Udeleženci so odgovorni za pravočasno posodobitev obstoječih obrazcev za zbiranje statičnih podatkov in predložitev novih obrazcev za zbiranje statičnih podatkov [vstaviti ime CB]. Udeleženci so odgovorni za preverjanje točnosti informacij, ki se nanašajo nanje in ki jih [vstaviti ime CB] vnese v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo].

6.   [Vstaviti ime CB] se šteje za pooblaščeno, da CB-ponudnicam ESP sporoči kakršne koli informacije, ki se nanašajo na udeležence in ki bi jih CB-ponudnice ESP lahko potrebovale v njihovi vlogi upravljavk storitev, v skladu s pogodbo, sklenjeno z izvajalcem omrežnih storitev.

7.   Udeleženci morajo o kakršni koli spremembi njihove pravne sposobnosti in o ustreznih zakonodajnih spremembah, ki vplivajo na vprašanja, obravnavana v mnenju o državi, ki se nanaša nanje, obvestiti [vstaviti ime CB].

8.   Udeleženci morajo [vstaviti ime CB] obvestiti o:

(a)

katerem koli novem posrednem udeležencu, imetniku naslovljive BIC ali subjektu z dostopom za več naslovnikov, ki ga registrirajo; in

(b)

kakršnih koli spremembah v zvezi s subjekti, naštetimi v odstavku (a).

9.   Udeleženci morajo nemudoma obvestiti [vstaviti ime CB], če nastopi primer neizpolnitve v zvezi z njimi.

NASLOV IV

VODENJE PM RAČUNOV IN OBDELAVA PLAČILNIH NALOGOV

Člen 12

Odprtje in vodenje PM računov

1.   [Vstaviti ime CB] za vsakega udeleženca odpre in vodi najmanj en PM račun in po potrebi podračune.

2.   [Po potrebi vstaviti: Negativno stanje na PM računih ni dovoljeno].

3.   [Po potrebi vstaviti: Na začetku in koncu delovnega dne mora biti na PM računih ničelno stanje. Za udeležence šteje, da so [vstaviti ime CB] dali navodilo za prenos katerega koli stanja ob koncu delovnega dne na račun, ki ga določi udeleženec].

4.   [Po potrebi vstaviti: Na začetku naslednjega delovnega dne se tako stanje povratno prenese na udeleženčev PM račun].

5.   PM računi in njihovi podračuni so brezobrestni, razen če se uporabljajo za izpolnjevanje obveznih rezerv. V takem primeru izračun in izplačilo obresti na imetje obveznih rezerv ureja Uredba Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv Evropske centralne banke (7) in Uredba ECB/2003/9 z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (8).

6.   Poleg poravnave plačilnih nalogov v plačilnem modulu se lahko PM račun uporabi za poravnavo plačilnih nalogov za plačilo na domače račune ali z njih, v skladu s pravili, ki jih določi [vstaviti ime CB].

7.   Udeleženci uporabljajo ICM za pridobitev informacij o njihovi likvidnostni poziciji. [Vstaviti ime CB] zagotovi dnevni izpisek kateremu koli udeležencu, ki se je odločil za tako storitev.

Člen 13

Vrste plačilnih nalogov

Za namene sistema TARGET2 je kot plačilni nalog opredeljeno naslednje:

(a)

kreditni plačilni nalogi;

(b)

navodila za direktno obremenitev, izvršena na podlagi pooblastila za direktno obremenitev; in

(c)

nalogi za prenos likvidnosti.

Člen 14

Sprejetje in zavrnitev plačilnih nalogov

1.   Plačilni nalogi, ki jih predložijo udeleženci, štejejo za sprejete s strani [vstaviti ime CB], če:

(a)

je plačilno sporočilo v skladu s pravili, ki jih je vzpostavil izvajalec omrežnih storitev;

(b)

je plačilno sporočilo v skladu s pravili in pogoji formatiranja v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in uspešno opravi preverjanje dvojnega vpisa, kakor je opisano v Dodatku I; in

(c)

je bilo v primerih, kadar je bil plačnik ali prejemnik plačila začasno izključen iz udeležbe, pridobljeno izrecno soglasje CB začasno izključenega udeleženca.

2.   [Vstaviti ime CB] nemudoma zavrne kateri koli plačilni nalog, ki ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 1. [Vstaviti ime CB] obvesti udeleženca o kakršni koli zavrnitvi plačilnega naloga, kakor je določeno v Dodatku I.

Člen 15

Pravila o prioriteti

1.   Udeleženci nalogodajalci določijo vsak plačilni nalog kot enega izmed naslednjih:

(a)

normalni plačilni nalog (prioritetni razred 2);

(b)

nujni plačilni nalog (prioritetni razred 1); ali

(c)

zelo nujni plačilni nalog (prioritetni razred 0).

Če plačilni nalog na izkazuje prioritete, se obravnava kot normalni plačilni nalog.

2.   Zelo nujne plačilne naloge lahko določijo samo:

(a)

CB; in

(b)

udeleženci, v primerih plačil, nakazanih in prejetih od CLS International Bank, in prenosih likvidnosti v korist podsistemov.

Vsa plačilna navodila, ki jih podsistem predloži preko vmesnika za podsisteme z namenom obremenitve ali odobritve PM računov udeležencev, štejejo za zelo nujne plačilne naloge.

3.   V primeru nujnih in normalnih plačilnih nalogov lahko plačnik spremeni prioriteto preko ICM s takojšnjim učinkom. Prioritete zelo nujnih plačil ni mogoče spremeniti.

Člen 16

Limiti likvidnosti

1.   Udeleženec lahko omeji uporabo razpoložljive likvidnosti za plačilne naloge v zvezi z drugimi udeleženci v sistemu TARGET2, razen v zvezi s katero koli od CB, z določitvijo dvostranskih ali večstranskih limitov. Taki limiti so lahko določeni samo v zvezi z normalnimi plačilnimi nalogi.

2.   Limite lahko določi samo skupina AL v celoti ali so lahko določeni v zvezi s skupino AL v celoti. Limiti se ne smejo določiti v zvezi s posameznim PM računom člana skupine AL niti s strani članov skupine AL v zvezi z drug drugim.

3.   Z določitvijo dvostranskega limita udeleženec da navodilo [vstaviti ime CB], da se sprejeti plačilni nalog ne poravna, če bi vsota njegovih normalnih plačilnih nalogov, oddanih na PM račun drugega udeleženca v sistemu TARGET2, zmanjšana za vsoto vseh nujnih in normalnih plačil, prejetih s PM računa takega udeleženca v sistemu TARGET2, presegla ta dvostranski limit.

4.   Udeleženec lahko določi večstranski limit za katero koli razmerje, za katero ne velja dvostranski limit. Večstranski limit je mogoče določiti samo, če je udeleženec določil najmanj en dvostranski limit. Če udeleženec določi večstranski limit, da navodilo [vstaviti ime CB], da se sprejeti plačilni nalog ne poravna, če bi vsota njegovih normalnih plačilnih nalogov, oddanih na PM račune udeležencev v sistemu TARGET2, v zvezi s katerimi ni bil določen noben dvostranski limit, zmanjšana za vsoto vseh nujnih in normalnih plačil, prejetih s takih PM računov, presegla ta večstranski limit.

5.   Najmanjši znesek katerega koli od limitov znaša 1 mio EUR. Dvostranski in večstranski limit z zneskom nič se obravnava tako, kakor da ni določen noben limit. Limiti med nič in 1 mio EUR niso mogoči.

6.   Limiti se lahko v realnem času spremenijo s takojšnjim učinkom ali z učinkom od naslednjega delovnega dne preko ICM. Če je limit spremenjen na nič, ga istega delovnega dne ni mogoče ponovno spremeniti. Določitev novega dvostranskega ali večstranskega limita učinkuje samo od naslednjega delovnega dne.

Člen 17

Možnosti rezervacije likvidnosti

1.   Udeleženci lahko preko ICM rezervirajo likvidnost za zelo nujne ali nujne plačilne naloge.

2.   Vodja skupine AL lahko rezervira likvidnost samo za skupino AL v celoti. Likvidnosti ni mogoče rezervirati za posamezne račune znotraj skupine AL.

3.   Z zahtevo po rezervaciji določenega zneska likvidnosti za zelo nujne plačilne naloge da udeleženec [vstaviti ime CB] navodilo, da poravna nujne in normalne plačilne naloge samo, če po odštetju zneska, rezerviranega za zelo nujne plačilne naloge, obstaja razpoložljiva likvidnost.

4.   Z zahtevo po rezervaciji določenega zneska likvidnosti za nujne plačilne naloge da udeleženec [vstaviti ime CB] navodilo, da poravna normalne plačilne naloge samo, če po odštetju zneska, rezerviranega za nujne in zelo nujne plačilne naloge, obstaja razpoložljiva likvidnost.

5.   Po prejemu zahteve po rezervaciji [vstaviti ime CB] preveri, ali znesek likvidnosti na udeleženčevem PM računu zadostuje za rezervacijo. V nasprotnem primeru je mogoče rezervirati samo likvidnost, ki je na razpolago na PM računu. Preostali del zahtevane rezervacije likvidnosti ni v nobenem poznejšem trenutku rezerviran avtomatično, četudi znesek razpoložljive likvidnosti na udeleženčevem PM računu doseže raven prvotne zahteve po rezervaciji.

6.   Raven rezervacije likvidnosti je mogoče spremeniti. Udeleženci lahko preko ICM zahtevajo rezervacijo novih zneskov s takojšnjim učinkom ali z učinkom od naslednjega delovnega dne.

Člen 18

Vnaprej določen čas poravnave

1.   Udeleženci nalogodajalci lahko vnaprej določijo čas poravnave plačilnih nalogov znotraj delovnega dne z uporabo indikatorja najzgodnejšega trenutka obremenitve („Earliest Debit Time Indicator“) ali indikatorja najpoznejšega trenutka obremenitve („Latest Debit Time Indicator“).

2.   Pri uporabi indikatorja najzgodnejšega trenutka obremenitve se sprejeti plačilni nalog shrani in vnese v razporeditev ob vstopu samo na navedeni trenutek.

3.   Pri uporabi indikatorja najpoznejšega trenutka obremenitve se sprejeti plačilni nalog vrne kot neporavnan, če ga do navedenega trenutka obremenitve ni bilo mogoče poravnati. 15 minut pred opredeljenim trenutkom obremenitve se udeležencu nalogodajalcu pošlje avtomatično obvestilo preko ICM. Udeleženec nalogodajalec lahko uporabi indikator najpoznejšega trenutka obremenitve tudi izključno kot opozorilni indikator. V takih primerih se zadevni plačilni nalog ne vrne.

4.   Udeleženci nalogodajalci lahko preko ICM spremenijo indikator najzgodnejšega trenutka obremenitve in indikator najpoznejšega trenutka obremenitve.

5.   Nadaljnje tehnične podrobnosti so vsebovane v Dodatku I.

Člen 19

Vnaprej predloženi plačilni nalogi

1.   Plačilne naloge je mogoče predložiti do pet delovnih dni pred določenim dnevom poravnave (skladiščeni plačilni nalogi).

2.   Skladiščeni plačilni nalogi se sprejmejo in vnesejo v razporeditev ob vstopu na dan, ki ga določi udeleženec nalogodajalec na začetku dnevne obdelave, kakor je navedeno v Dodatku V. Uvrstijo se pred plačilne naloge enake prioritete.

3.   Za skladiščene plačilne naloge se smiselno uporabljajo členi 15(3), 22(2) in 29(1)(a).

Člen 20

Poravnava plačilnih nalogov pri razporeditvi ob vstopu

1.   Razen če so udeleženci nalogodajalci navedli čas poravnave na način, opisan v členu 18, se sprejeti plačilni nalogi poravnajo nemudoma ali najpozneje do konca delovnega dne, v katerem so bili sprejeti, pod pogojem, da je na plačnikovem PM računu na razpolago dovolj sredstev, in ob upoštevanju katerih koli limitov in rezervacij likvidnosti, kakor je navedeno v členih 16 in 17.

2.   Sredstva se lahko zagotovijo:

(a)

z razpoložljivo likvidnostjo na PM računu; ali

(b)

s plačili, prejetimi od drugih udeležencev v sistemu TARGET2, ob upoštevanju veljavnih procesov optimizacije.

3.   Za zelo nujne plačilne naloge velja načelo „prvi noter, prvi ven“ („first in, first out“ – FIFO). To pomeni, da se zelo nujni plačilni nalogi poravnajo v kronološkem vrstnem redu. Nujni in normalni plačilni nalogi se ne poravnajo tako dolgo, dokler so v prioritetnem vrstnem redu zelo nujni plačilni nalogi.

4.   Tudi za nujne plačilne naloge velja načelo FIFO. Normalni plačilni nalogi se ne poravnajo, če so v prioritetnem vrstnem redu nujni in zelo nujni plačilni nalogi.

5.   Z odstopanjem od odstavkov 3 in 4 se lahko plačilni nalogi z nižjo prioriteto (ali z enako prioriteto, vendar sprejeti pozneje) poravnajo pred plačilnimi nalogi z višjo prioriteto (ali z enako prioriteto, ki so bili sprejeti prej), če bi se plačilni nalogi z nižjo prioriteto izravnali s plačili, ki morajo biti prejeta, in bi se stanje likvidnosti pri plačniku povečalo.

6.   Normalni plačilni nalogi se poravnajo v skladu z izogibanjem načelu FIFO. To pomeni, da se lahko poravnajo nemudoma (neodvisno od drugih normalnih plačilnih nalogov v prioritetnem vrstnem redu, sprejetih prej) in lahko zato kršijo načelo FIFO, pod pogojem, da je na razpolago dovolj sredstev.

7.   Nadaljnje podrobnosti o poravnavi plačilnih nalogov pri razporeditvi ob vstopu so vsebovane v Dodatku I.

Člen 21

Poravnava in vrnitev plačilnih nalogov v prioritetnem vrstnem redu

1.   Plačilni nalogi, ki niso poravnani nemudoma pri razporeditvi ob vstopu, se uvrstijo v prioritetne vrstne rede v skladu s prioriteto, ki jim jo je določil zadevni udeleženec, kakor je navedeno v členu 15.

2.   Za optimizacijo poravnave plačilnih nalogov v prioritetnem vrstnem redu lahko [vstaviti ime CB] uporabi postopke optimizacije, opisane v Dodatku I.

3.   Plačnik lahko plačilnim nalogom v prioritetnem vrstnem redu spremeni mesto v prioritetnem vrstnem redu (tj. jih prerazporedi) preko ICM. Plačilne naloge je mogoče premakniti na začetek ali na konec zadevnega prioritetnega vrstnega reda s takojšnjim učinkom v katerem koli trenutku dnevne obdelave, kakor je navedeno v Dodatku V.

4.   Nalogi za prenos likvidnosti, sproženi v ICM, se nemudoma vrnejo kot neporavnani, če ni dovolj likvidnosti. Drugi plačilni nalogi se vrnejo kot neporavnani, če se ne morejo poravnati do zaključka sprejemanja zadevne vrste sporočil, kakor je določeno v Dodatku V.

Člen 22

Vstop plačilnih nalogov v sistem in njihova nepreklicnost

1.   Za namene prvega stavka člena 3(1) Direktive o dokončnosti poravnave in [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo ta člen Direktive o dokončnosti poravnave] štejejo plačilni nalogi za vnesene v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] v trenutku, ko je obremenjen zadevni udeleženčev PM račun.

2.   Plačilne naloge je mogoče preklicati, dokler niso vneseni v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] v skladu z odstavkom 1. Plačilnih nalogov, ki so vključeni v algoritem, kakor je navedeno v Dodatku I, ni mogoče preklicati v času teka algoritma.

NASLOV V

ZDRUŽEVANJE LIKVIDNOSTI

Člen 23

Načini združevanja likvidnosti

[Vstaviti ime CB] ponuja način konsolidiranih informacij o računih (CAI) in način skupne likvidnosti (AL).

Člen 24

Način konsolidiranih informacij o računih

1.   Način CAI lahko uporabljajo:

(a)

kreditna institucija in/ali njene podružnice (ne glede na to, ali so taki subjekti udeleženi v isti komponenti sistema TARGET2), pod pogojem, da imajo zadevni subjekti več PM računov, identificiranih z različnimi BIC; ali

(b)

dve ali več kreditnih institucij, ki pripadajo isti skupini, in/ali njihove podružnice, pri čemer ima vsaka enega ali več PM računov, identificiranih z različnimi BIC.

2.

(a)

Po načinu CAI se vsakemu članu skupine CAI in njihovim zadevnim CB zagotovijo seznam PM računov članov skupine in naslednje dodatne informacije, konsolidirane na ravni skupine CAI:

(i)

kreditne linije čez dan (če je primerno);

(ii)

stanja, vključno s stanji na podračunih;

(iii)

promet;

(iv)

poravnana plačila; in

(v)

plačilni nalogi v prioritetnem vrstnem redu.

(b)

Vodja skupine CAI in njegova zadevna CB imata dostop do informacij o vsaki izmed zgoraj navedenih postavk v zvezi s katerim koli PM računom skupine CAI.

(c)

Informacije, navedene v tem odstavku, se zagotovijo preko ICM.

3.   Vodja skupine CAI je upravičen, da preko ICM sproži prenose likvidnosti med PM računi, ki so del iste skupine CAI, vključno z njihovimi podračuni.

4.   Skupina CAI lahko vključuje tudi PM račune, ki so vključeni v skupini AL. V takem primeru so vsi PM računi skupine AL del skupine CAI.

5.   Kadar sta dva ali več PM računov del skupine AL in hkrati skupine CAI (obsegajoč dodatne PM račune), glede razmerja znotraj skupine AL prevladajo pravila, ki veljajo za skupino AL.

6.   Skupina CAI, ki vključuje PM račune skupine AL, lahko imenuje vodjo skupine CAI, ki se razlikuje od vodje skupine AL.

7.   Postopek za pridobitev dovoljenja za uporabo načina AL, določen v členu 25(4) in (5), se smiselno uporablja za postopek za pridobitev dovoljenja za uporabo načina CAI.

Člen 25

Način skupne likvidnosti

1.   Način AL lahko uporabljajo:

(a)

kreditna institucija in/ali njene podružnice (ne glede na to, ali so taki subjekti udeleženi v isti komponenti sistema TARGET2), pod pogojem, da so zadevni subjekti ustanovljeni v euroobmočju in imajo več PM računov, identificiranih z različnimi BIC;

(b)

v euroobmočju ustanovljene podružnice (ne glede na to, ali so take podružnice udeležene v isti komponenti sistema TARGET2) kreditne institucije, ustanovljene zunaj euroobmočja, pod pogojem, da imajo take podružnice več PM računov, identificiranih z različnimi BIC; ali

(c)

dve ali več kreditnih institucij, navedenih v pododstavku (a), in/ali podružnice, navedene v pododstavku (b), ki pripadajo isti skupini.

V vsakem primeru, navedenem v pododstavkih (a) do (c), se zahteva tudi, da so zadevni subjekti z zadevno sodelujočo NCB vzpostavili ureditve v zvezi s posojili čez dan.

2.   Pri načinu AL se z namenom preverjanja, ali je za plačilni nalog dovolj kritja, združi razpoložljiva likvidnost na vseh PM računih članov skupine AL. Ne glede na zgoraj navedeno je dvostransko razmerje PM računa med članom skupine AL in njegovo NCB AL še naprej urejeno z ureditvijo zadevne komponente sistema TARGET2, ob upoštevanju sprememb, določenih v sporazumu AL. Posojilo čez dan, ki je odobreno kateremu koli članu skupine AL na njegovem PM računu, se lahko krije z razpoložljivo likvidnostjo na drugih PM računih, ki jih ima tak član skupine AL, ali na PM računih, ki jih imajo kateri koli drugi člani skupine AL pri isti ali kateri koli drugi NCB AL.

3.   Za uporabo načina AL mora en ali več udeležencev v sistemu TARGET2, ki izpolnjujejo merila iz odstavka 1, z [vstaviti ime CB] in po potrebi z drugo(-imi) CB komponente sistema TARGET2, v kateri so udeleženi drugi člani skupine AL, skleniti sporazum AL. Udeleženec v sistemu TARGET2 lahko v povezavi s posameznim PM računom sklene samo en sporazum AL. Sporazum AL mora biti v skladu z ustreznim obrazcem iz Dodatka VII.

4.   Vsaka skupina AL določi vodjo skupine AL. V primeru, da skupino AL sestavlja samo en udeleženec, ta udeleženec deluje kot vodja skupine AL. Vodja skupine AL naslovi na upravljavsko NCB pisno zahtevo za uporabo načina AL (ki vsebuje obrazce za zbiranje statičnih podatkov, kakor jih zagotovi [vstaviti ime CB]), skupaj s sestavljenim sporazumom AL na podlagi obrazca, ki ga zagotovi upravljavska NCB. Preostali člani skupine AL naslovijo svoje pisne zahteve (ki vsebujejo obrazce za zbiranje statičnih podatkov, kakor jih zagotovi [vstaviti ime CB]) na njihove zadevne NCB AL. Upravljavska NCB lahko zahteva kakršne koli dodatne informacije ali dokumente, za katere meni, da so primerni za odločanje o zahtevi. Poleg tega lahko upravljavska NCB, v dogovoru z drugimi NCB AL, zahteva, da se v sporazum AL doda kakršna koli dodatna določba, za katero meni, da je primerna za zagotovitev pravilnega in pravočasnega izpolnjevanja katere koli obstoječe in/ali bodoče obveznosti vseh članov skupine AL, ki jih imajo slednji do katere koli NCB AL.

5.   Upravljavska NCB preveri, ali prijavitelji izpolnjujejo zahteve za oblikovanje skupine AL in ali je bil sporazum AL pravilno sestavljen. V ta namen se lahko upravljavska NCB poveže z drugimi NCB AL. Odločitev upravljavske NCB se pisno naslovi na vodjo skupine AL v enem mesecu od dne, ko je upravljavska NCB prejela zahtevo, navedeno v odstavku 4, ali, če je upravljavska NCB zahtevala dodatne informacije, v enem mesecu od dne, ko je upravljavska NCB prejela take informacije. Vsaka odločitev o zavrnitvi mora vsebovati razloge za zavrnitev.

6.   Člani skupine AL imajo avtomatično dostop do načina CAI.

7.   Dostop do informacij in vseh interaktivnih kontrolnih ukrepov znotraj skupine AL se zagotovi preko ICM.

[Po potrebi vstaviti:

Člen 25a

Zastava/izvršitev

1.   Obstoječe in bodoče terjatve [vstaviti ime CB], ki izvirajo iz pravnega razmerja med članom skupine AL in [vstaviti ime CB], ter so zavarovane z [vstaviti pojem, ki se uporablja: zastava/obremenitev vseh sredstev („floating charge“)] po členu 36(1) in (2) teh pogojev, vključujejo terjatve [vstaviti ime CB] nasproti takemu članu skupine AL, ki izvirajo iz sporazuma AL, katerega stranki sta udeleženec in [vstaviti ime CB].

2.   [Vstaviti, če tako zahteva zakonodaja zadevne jurisdikcije: Brez poseganja v sporazum AL taka zastava udeležencu ne preprečuje, da v delovnem dnevu uporabi denar, deponiran na svojem(-ih) PM računu(-ih).]

3.   [Vstaviti, če tako zahteva zakonodaja zadevne jurisdikcije: Posebna klavzula o alokaciji: Član skupine AL alocira denar, deponiran na njegovem PM računu, za izpolnitev vseh svojih obveznosti, ki izvirajo iz [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev].]

[Po potrebi in če tako zahteva zakonodaja zadevne jurisdikcije:

Člen 25b

Izvršitev zastave

Ob nastopu izvršitvenega razloga ima [vstaviti ime CB] neomejeno pravico, da brez kakršnega koli vnaprejšnjega obvestila realizira zastavo. [Vstaviti, če je primerno po zakonodaji zadevne jurisdikcije: v skladu z [vstaviti ustrezne določbe nacionalnega prava, ki urejajo izvršitev zastave].]

[Po potrebi in če tako zahteva zakonodaja zadevne jurisdikcije:

Člen 25c

Uveljavitev zavarovanja

Ob nastopu izvršitvenega razloga ima [vstaviti ime CB] pravico, da uveljavi zavarovanje po členu 36.]

Člen 26

Pobot terjatev po členu 36(4) in (5)

Ob nastopu izvršitvenega razloga so vse terjatve [vstaviti ime CB], ki jih ima slednja do takega člana skupine AL, avtomatično in nemudoma prednostne ter zanje velja člen 36(4) in (5) teh pogojev.

NASLOV VI

VARNOSTNE ZAHTEVE IN NEPREDVIDLJIVI DOGODKI

Člen 27

Postopek neprekinjenega poslovanja in postopek ob nepredvidljivih dogodkih

V primeru neobičajnega zunanjega dogodka ali katerega koli drugega dogodka, ki vpliva na delovanje ESP, se uporabljata postopek neprekinjenega poslovanja in postopek ob nepredvidljivih dogodkih, opisana v Dodatku IV.

Člen 28

Varnostne zahteve

1.   Udeleženci vzpostavijo ustrezne varnostne kontrole, da zavarujejo svoje sisteme pred nepooblaščenim dostopom in uporabo. Udeleženci so izključno odgovorni za ustrezno varstvo zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti svojih sistemov.

2.   Udeleženci morajo [vstaviti ime CB] obvestiti o kakršnih koli varnostnih incidentih v svoji tehničnih infrastrukturi in, kjer je primerno, o varnostnih incidentih, ki nastanejo v tehnični infrastrukturi drugih izvajalcev. [Vstaviti ime CB] lahko zahteva nadaljnje informacije o incidentu in po potrebi zahteva, da udeleženec sprejme ustrezne ukrepe za preprečitev ponovnega nastanka takega dogodka.

3.   [Vstaviti ime CB] lahko vsem udeležencem in/ali udeležencem, ki jih [vstaviti ime CB] šteje za kritične, naloži dodatne varnostne zahteve.

NASLOV VII

INFORMACIJSKI IN KONTROLNI MODUL

Člen 29

Uporaba ICM

1.   ICM:

(a)

omogoča udeležencem dostop do informacij v zvezi z njihovimi računi in upravljanje z likvidnostjo;

(b)

se lahko uporabi za sprožitev nalogov za prenos likvidnosti; in

(c)

omogoča udeležencem, da v primeru izpada udeleženčeve plačilne infrastrukture sprožijo rezervna zbirna plačila in rezervna izredna plačila.

2.   Nadaljnje tehnične podrobnosti v zvezi z ICM so vsebovane v Dodatku I.

NASLOV VIII

ODŠKODNINA, SISTEM ODGOVORNOSTI IN DOKAZILA

Člen 30

Odškodninska shema

Če plačilnega naloga zaradi tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2 ni mogoče poravnati v istem delovnem dnevu, v katerem je bil sprejet, [vstaviti ime CB] zadevnim neposrednim udeležencem ponudi odškodnino v skladu s posebnim postopkom, določenim v Dodatku II.

Člen 31

Sistem odgovornosti

1.   [Vstaviti ime CB] in udeležence pri izpolnjevanju njihovih obveznosti po teh pogojih zavezuje splošna dolžnost, da med seboj ravnajo s primerno skrbnostjo.

2.   [Vstaviti ime CB] je v primerih naklepa ali hude malomarnosti svojim udeležencem odgovorna za kakršno koli škodo, ki izvira iz delovanja sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo]. V primeru lahke malomarnosti je odgovornost [vstaviti ime CB] omejena na udeleženčevo neposredno škodo, tj. na znesek zadevne transakcije in/ali izgubo obresti na tej podlagi, brez kakršne koli posredne škode.

3.   [Vstaviti ime CB] ni odgovorna za nobeno škodo, nastalo zaradi kakršnih koli motenj v delovanju ali izpada tehnične infrastrukture (kar med drugim vključuje računalniško infrastrukturo [vstaviti ime CB], programe, podatke, aplikacije ali omrežja), če take motnje v delovanju ali izpad nastane kljub temu, da je [vstaviti ime CB] sprejela tiste ukrepe, ki so razumno potrebni za zaščito take infrastrukture pred motnjami v delovanju ali izpadom ter za odpravo posledic takih motenj v delovanju ali izpada (slednje med drugim vključuje uvedbo in končanje postopka neprekinjenega poslovanja in postopka ob nepredvidljivih dogodkih, navedenih v Dodatku IV).

4.   [Vstaviti ime CB] ni odgovorna:

(a)

kolikor je škodo povzročil udeleženec; ali

(b)

če škoda izvira iz zunanjih dogodkov, ki so izven razumnega nadzora [vstaviti ime CB] (višja sila).

5.   Ne glede na [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo Direktivo 97/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 o čezmejnih nakazilih (9)] se v primeru, ko je mogoče izključiti odgovornost [vstaviti ime CB], uporabljajo odstavki 1 do 4.

6.   [Vstaviti ime CB] in udeleženci sprejmejo vse razumne in izvedljive ukrepe za zmanjšanje kakršne koli škode ali izgube, navedene v tem členu.

7.   [Vstaviti ime CB] lahko pri izpolnjevanju nekaterih ali vseh svojih obveznosti po teh pogojih v svojem lastnem imenu pooblasti tretje osebe, zlasti ponudnike telekomunikacij in druge ponudnike omrežij ali druge subjekte, če je to potrebno za izpolnjevanje obveznosti [vstaviti ime CB] ali je to standardna tržna praksa. Obveznost [vstaviti ime CB] je omejena na izbiro in pooblaščanje katerih koli takih tretjih oseb in temu ustrezno mora biti omejena odgovornost [vstaviti ime CB]. Za namene tega odstavka CB-ponudnice ESP ne štejejo za tretje osebe.

Člen 32

Dokazila

1.   Razen če je v teh pogojih določeno drugače, se vsa s plačili in z obdelavo plačil povezana sporočila v zvezi s sistemom TARGET2, kot so potrditve obremenitev ali odobritev ali sporočila z izpiski, med [vstaviti ime CB] in udeleženci opravijo preko izvajalca omrežnih storitev.

2.   Kot dokazilo o plačilih, obdelanih preko [vstaviti ime CB], se sprejmejo elektronske ali pisne evidence sporočil, ki jih hrani [vstaviti ime CB] ali izvajalec omrežnih storitev. Kot dokazilo se sprejmejo shranjene ali natisnjene verzije izvirnih sporočil izvajalca omrežnih storitev, ne glede na obliko izvirnega sporočila.

3.   Če se udeleženčeva povezava z izvajalcem omrežnih storitev prekine, mora udeleženec uporabiti druga možna sredstva prenosa sporočil, določena v Dodatku IV. V takih primerih imajo shranjene ali natisnjene verzije sporočil, ki jih izda [vstaviti ime CB], enako dokazno vrednost kakor izvirno sporočilo, ne glede na njegovo obliko.

4.   [Vstaviti ime CB] mora celotno evidenco plačilnih nalogov, ki so jih predložili, in plačil, ki so jih prejeli udeleženci, hraniti [vstaviti obdobje, ki se zahteva po zadevnem nacionalnem pravu] od trenutka, ko so bili taki plačilni nalogi predloženi oziroma taka plačila prejeta.

5.   Kot dokazilo o katerih koli obveznostih udeležencev ter katerih koli dejstvih in dogodkih, na katere se opirajo stranke, se sprejmejo poslovne knjige in evidence [vstaviti ime CB] (hranjene na papirju, mikrofilmu, mikrofišu, z elektronskimi ali magnetnimi zapisi ali v kateri koli drugi obliki, ki jo je mogoče mehansko reproducirati, ali kako drugače).

NASLOV IX

TRAJNA IZKLJUČITEV IZ UDELEŽBE IN ZAPRTJE RAČUNOV

Člen 33

Trajanje in redna trajna izključitev iz udeležbe

1.   Brez poseganja v člen 34 je udeležba v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] za nedoločen čas.

2.   Udeleženec lahko kadar koli trajno prekine svojo udeležbo v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] z odpovednim rokom 14 delovnih dni, razen če se z [vstaviti ime CB] dogovori o krajšem roku.

3.   [Vstaviti ime CB] lahko udeleženca kadar koli trajno izključi iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] s trimesečnim odpovednim rokom, razen če se z udeležencem dogovori o drugačnem roku.

4.   Po trajni izključitvi iz udeležbe ostanejo dolžnosti varovanja zaupnosti, določene v členu 38, v veljavi še pet let od dneva trajne izključitve.

5.   Po trajni izključitvi iz udeležbe se PM računi zadevnega udeleženca zaprejo v skladu s členom 35.

Člen 34

Začasna izključitev in izredna trajna izključitev iz udeležbe

1.   Udeleženec je nemudoma in brez predhodnega obvestila trajno ali začasno izključen iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], če nastopi eden izmed naslednjih primerov neizpolnitve:

(a)

uvedba postopka zaradi nesolventnosti; in/ali

(b)

udeleženec ne izpolnjuje več meril za dostop iz člena 4.

2.   [Vstaviti ime CB] lahko udeleženca brez predhodnega obvestila trajno ali začasno izključi iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], če:

(a)

nastopi en ali več primerov neizpolnitve (razen tistih, navedenih v odstavku 1);

(b)

udeleženec bistveno krši te pogoje;

(c)

udeleženec ne izpolni katere koli bistvene obveznosti, ki jo ima do [vstaviti ime CB];

(d)

udeleženec je izključen iz skupine TARGET2 CUG ali kako drugače preneha biti njen član; in/ali

(e)

nastopi kateri koli drugi, z udeležencem povezani dogodek, ki bi po oceni [vstaviti ime CB] ogrozil splošno stabilnost, trdnost in varnost sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ali katere koli druge komponente sistema TARGET2, ali bi ogrozil [vstaviti ime CB] pri izvajanju njenih nalog, kakor so opisane v [navesti zadevni nacionalni predpis] ter v Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

3.   Pri odločanju po odstavku 2 mora [vstaviti ime CB] med drugim upoštevati resnost primera neizpolnitve ali dogodkov, navedenih v pododstavkih (a) do (c).

4.

(a)

V primeru, da [vstaviti ime CB] udeleženca začasno ali trajno izključi iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] po odstavku 1 ali 2, mora [vstaviti ime CB] o taki začasni ali trajni izključitvi nemudoma obvestiti tega udeleženca, druge CB in druge udeležence preko ICM oddajnega sporočila.

(b)

V primeru, da druga CB obvesti [vstaviti ime CB] o začasni ali trajni izključitvi udeleženca iz druge komponente sistema TARGET2, mora [vstaviti ime CB] o taki začasni ali trajni izključitvi nemudoma obvestiti svoje udeležence preko ICM oddajnega sporočila .

(c)

Ko udeleženci prejmejo tako ICM oddajno sporočilo, zanje šteje, da so bili obveščeni o trajni/začasni izključitvi udeleženca iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ali druge komponente sistema TARGET2. Udeleženci krijejo kakšne koli izgube, ki izvirajo iz predložitve plačilnega naloga udeležencem, ki so bili začasno ali trajno izključeni, če je bil tak plačilni nalog vnesen v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] po prejemu ICM oddajnega sporočila.

5.   Po trajni izključitvi udeleženca iz udeležbe sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ne sprejme nobenih novih plačilnih nalogov od takega udeleženca. Plačilni nalogi v prioritetnem vrstnem redu, skladiščeni plačilni nalogi ali novi plačilni nalogi v korist takega udeleženca se vrnejo.

6.   Če je udeleženec začasno izključen iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], se vsa dohodna plačila in vsi odhodni plačilni nalogi shranijo in vnesejo v razporeditev ob vstopu šele, ko jih je izrecno sprejela CB začasno izključenega udeleženca.

Člen 35

Zaprtje PM računov

1.   Udeleženci lahko kadar koli zaprejo svoje PM račune, pod pogojem, da o tem obvestijo [vstaviti ime CB] 14 delovnih dni vnaprej.

2.   Pri izključitvi iz udeležbe bodisi po členu 33 bodisi po členu 34 [vstaviti ime CB] zapre PM račune zadevnega udeleženca, potem ko:

(a)

je poravnala ali vrnila vse plačilne naloge v prioritetnem vrstnem redu; in

(b)

uveljavila svojo pravico do zastave in pobota po členu 36.

NASLOV X

KONČNE DOLOČBE

Člen 36

Pravica [vstaviti ime CB] do zastave in pobota

1.   [Po potrebi vstaviti: [Vstaviti ime CB] ima zastavno pravico na udeleženčevih obstoječih in bodočih pozitivnih stanjih na njegovih PM računih, s katero zavaruje katere koli obstoječe in bodoče terjatve, ki izvirajo iz pravnega razmerja med strankama.]

1a.   [Po potrebi vstaviti: Udeleženčeve obstoječe in bodoče terjatve nasproti [vstaviti ime CB], ki izvirajo iz pozitivnega stanja na PM računu, se prenesejo na [vstaviti ime CB] kot zavarovanje (tj. kot fiduciarna cesija) katere koli obstoječe ali bodoče terjatve [vstaviti ime CB] nasproti udeležencu, ki izvira iz [vstaviti sklic na ureditev za izvajanje teh pogojev]. Tako zavarovanje se vzpostavi že na podlagi dejstva, da so bila sredstva knjižena v dobro udeleženčevega PM računa.]

1b.   [Po potrebi vstaviti: [Vstaviti ime CB] ima pravico do obremenitve vseh sredstev („floating charge“) na udeleženčevih obstoječih in bodočih pozitivnih stanjih na njegovih PM računih, s katero zavaruje katere koli obstoječe in bodoče terjatve, ki izvirajo iz pravnega razmerja med strankama.]

2.   [Po potrebi vstaviti: [Vstaviti ime CB] ima pravico, navedeno v odstavku 1, četudi so njene terjatve samo pogojne ali še niso zapadle.]

3.   [Po potrebi vstaviti: Udeleženec, ki deluje v vlogi imetnika PM računa, s tem potrjuje vzpostavitev zastave v korist [vstaviti ime CB], pri kateri je bil ta račun odprt; ta potrditev predstavlja zagotovitev zastavljenega premoženja [vstaviti ime CB], kakor je določeno v [vstaviti zadevni pridevnik glede nacionalnosti] pravu. Vsi zneski, nakazani na PM račun, katerega stanje je zastavljeno, so že na podlagi dejstva, da so bili nakazani, in brez kakršne koli omejitve nepreklicno zastavljeni kot dodatno jamstvo za polno izpolnjevanje zavarovanih obveznosti.]

4.   Ob nastopu:

(a)

primera neizpolnitve, navedenega v členu 34(1); ali

(b)

katerega koli drugega primera neizpolnitve ali dogodka, navedenega v členu 34(2), ki je vodil do trajne ali začasne izključitve udeleženca iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo],

postanejo, ne glede na uvedbo katerega koli postopka zaradi nesolventnosti v zvezi z udeležencem in ne glede na kakršen koli odstop, sodno ali drugo prepoved razpolaganja ali drugo razpolaganje s pravicami udeleženca ali v zvezi z njimi, vse obveznosti udeleženca avtomatično in nemudoma prednostne, brez predhodnega obvestila in brez potrebe po kakršni koli predhodni odobritvi katerega koli organa, tako da jih je treba nemudoma izpolniti. Poleg tega se medsebojne obveznosti udeleženca in [vstaviti ime CB] avtomatično pobotajo ena z drugo in stranka, ki dolguje višji znesek, plača drugi razliko.

5.   [Vstaviti ime CB] mora udeleženca obvestiti o kakršnem koli pobotu po odstavku 4 nemudoma po takem pobotu.

6.   [Vstaviti ime CB] lahko brez predhodnega obvestila obremeni kateri koli udeleženčev PM račun za kakršen koli znesek, ki ga udeleženec dolguje [vstaviti ime CB] na podlagi pravnega razmerja med udeležencem in [vstaviti ime CB].

Člen 37

Pravice v zvezi z zavarovanjem sredstev na podračunih

1.   [Vstaviti ime CB] ima [vstaviti sklic na način zavarovanja po pravnem sistemu, ki se uporablja] na stanju na udeleženčevem podračunu, odprtem za poravnavo s podsistemom povezanih plačilnih navodil, po ureditvah med zadevnim podsistemom in njegovo CB. S takim stanjem se zavaruje udeleženčeva obveznost, navedena v odstavku 7, nasproti [vstaviti ime CB] v zvezi s tako poravnavo.

2.   [Vstaviti ime CB] zamrzne stanje na podračunu udeleženca na podlagi obvestila podsistema (preko sporočila o začetku cikla („start-of-cycle message“)). Taka zamrznitev preneha na podlagi obvestila podsistema (preko sporočila o zaključku cikla („end-of-cycle message“)).

3.   S potrditvijo zamrznitve stanja na udeleženčevem podračunu [vstaviti ime CB] jamči podsistemu plačilo do zneska tega določenega stanja. To jamstvo je nepreklicno, brezpogojno in izplačljivo na prvi poziv. Če [vstaviti ime CB] ni CB podsistema, se za [vstaviti ime CB] šteje, da ima navodilo za izdajo zgoraj navedenega jamstva CB podsistema.

4.   Če v zvezi z udeležencem ni uveden noben postopek zaradi nesolventnosti, se s podsistemom povezana plačilna navodila za izpolnitev udeleženčeve obveznosti poravnave poravnajo brez uporabe jamstva in brez izvršitve pravice v zvezi z zavarovanjem stanja na udeleženčevem podračunu.

5.   V primeru udeleženčeve nesolventnosti predstavlja s podsistemom povezano plačilno navodilo za izpolnitev udeleženčeve obveznosti poravnave prvi poziv za plačilo v okviru jamstva; obremenitev udeleženčevega podračuna za naročeni znesek (in odobritev tehničnega računa podsistema) zato vključuje tako izpolnitev obveznosti jamstva s strani [vstaviti ime CB] kot uveljavitev njegove pravice iz zavarovanja stanja udeleženčevega podračuna.

6.   Jamstvo preneha po sporočilu podsistema, da je bila poravnava zaključena (preko sporočila o zaključku cikla).

7.   Udeleženec je zavezan, da [vstaviti ime CB] povrne katero koli plačilo, ki ga je slednja opravila v okviru takega jamstva.

Člen 38

Zaupnost

1.   [Vstaviti ime CB] mora vse občutljive ali tajne informacije, vključno kadar se take informacije nanašajo na plačilne, tehnične ali organizacijske informacije udeleženca ali udeleženčevih strank, obravnavati kot zaupne, razen če udeleženec ali njegova stranka pisno soglaša z razkritjem [vstaviti naslednje besedilo, če pride v poštev po nacionalnem pravu: ali je tako razkritje dovoljeno ali zahtevano po [vstaviti pridevnik, ki se nanaša na ime države] pravu.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 udeleženec soglaša, da [vstaviti ime CB] lahko razkrije plačilne, tehnične ali organizacijske informacije v zvezi z udeležencem ali udeleženčevimi strankami, pridobljene v okviru delovanja sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], drugim CB ali tretjim osebam, ki so vključene v delovanje sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], kolikor je to potrebno za učinkovito delovanje sistema TARGET2, ali nadzornim organom držav članic in Skupnosti, kolikor je to potrebno za izvajanje njihovih javnih nalog, pod pogojem, da v vseh takih primerih razkritje ni v nasprotju z veljavnim pravom. [Vstaviti ime CB] ni odgovorna za finančne in komercialne posledice takega razkritja.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 in pod pogojem, da to ne omogoča, bodisi neposredno bodisi posredno, identifikacije udeleženca ali udeleženčevih strank, lahko [vstaviti ime CB] v statistične, zgodovinske, znanstvene ali druge namene pri izvajanju njenih javnih funkcij ali funkcij drugih javnih subjektov, katerim so informacije razkrite, uporabi, razkrije ali objavi plačilne informacije v zvezi z udeležencem ali udeleženčevimi strankami.

4.   Informacije v zvezi z delovanjem sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], do katerega imajo udeleženci dostop, se lahko uporabijo samo za namene, določene v teh pogojih. Udeleženci morajo take informacije obravnavati kot zaupne, razen če [vstaviti ime CB] izrecno pisno soglaša z razkritjem. Udeleženci morajo zagotoviti, da za katere koli tretje osebe, ki v vlogi zunanjih izvajalcev, pooblaščencev ali podizvajalcev opravljajo naloge, ki imajo ali lahko imajo vpliv na izpolnjevanje njihovih obveznosti po teh pogojih, veljajo zahteve glede zaupnosti iz tega člena.

5.   [Vstaviti ime CB] sme, da bi lahko poravnala plačilne naloge, obdelati in prenesti potrebne podatke izvajalcu omrežnih storitev.

Člen 39

Varstvo podatkov, preprečevanje pranja denarja in s tem povezana vprašanja

1.   Za udeležence šteje, da so seznanjeni z vsemi svojimi obveznostmi, ki se nanašajo na zakonodajo o varstvu podatkov, preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, zlasti glede izvajanja ustreznih ukrepov glede kakršnih koli plačil, knjiženih v breme ali v dobro njihovih PM računov, in jih morajo izpolnjevati. Udeleženci se morajo seznaniti tudi s politiko izvajalca omrežnih storitev glede pridobivanja podatkov, preden vstopijo v pogodbeno razmerje z izvajalcem omrežnih storitev.

2.   Za udeležence šteje, da so pooblastili [vstaviti ime CB] za pridobitev kakršnih koli informacij v zvezi z njimi od katerega koli finančnega ali nadzornega organa ali strokovnega organa, bodisi nacionalnega bodisi tujega, če so take informacije potrebne za udeleženčevo udeležbo v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo].

Člen 40

Obvestila

1.   Razen če je v teh pogojih določeno drugače, morajo biti vsa obvestila, zahtevana ali dovoljena po teh pogojih, poslana s priporočeno pošto, po telefaksu ali drugače pisno ali z avtentificiranim sporočilom preko izvajalca omrežnih storitev. Obvestila za [vstaviti ime CB] morajo biti naslovljena na vodjo [vstaviti oddelek za plačilne sisteme ali ustrezno enoto CB] v [vstaviti ime CB], [vključiti zadevni naslov CB] ali na [vstaviti SWIFT naslov CB]. Obvestila za udeleženca morajo biti poslana na naslov, številko telefaksa ali na njegov SWIFT naslov, kakor ga udeleženec vsakokrat sporoči [vstaviti ime CB].

2.   Kot dokazilo, da je bilo obvestilo poslano, je dovolj izkazati, da je bilo obvestilo dostavljeno na zadevni naslov ali da je bila ovojnica, ki je vsebovala tako obvestilo, pravilno naslovljena in odposlana.

3.   Vsa obvestila morajo biti napisana v [vstaviti zadevni nacionalni jezik in/ali „angleščini“].

4.   Udeležence zavezujejo vsi obrazci in dokumenti [vstaviti ime CB], ki so jih udeleženci izpolnili in/ali podpisali, kar med drugim vključuje obrazce za zbiranje statičnih podatkov, kakor so navedeni v členu 8(2)(a), in informacije, zagotovljene po členu 11(5), in so bili predloženi v skladu z odstavkoma 1 in 2 ter za katere je [vstaviti ime CB] razumno prepričana, da jih je prejela od udeležencev, njihovih zaposlenih ali zastopnikov.

Člen 41

Pogodbeno razmerje z izvajalcem omrežnih storitev

1.   V teh pogojih je izvajalec omrežnih storitev SWIFT. Vsak udeleženec mora skleniti ločen sporazum s SWIFT glede storitev, ki jih mora zagotoviti SWIFT v zvezi z udeleženčevo uporabo sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo]. Pravno razmerje med udeležencem in SWIFT urejajo izključno Pogoji SWIFT.

2.   Vsak udeleženec je udeležen tudi v skupini TARGET2 CUG, kakor določijo CB-ponudnice ESP, ki delujejo kot administratorji SWIFT storitev za ESP. Sprejem v skupino TARGET2 CUG in izključitev iz nje učinkuje, ko administrator SWIFT storitev o tem obvesti SWIFT.

3.   Udeleženci morajo biti v skladu s profilom SWIFT storitev v sistemu TARGET2 („TARGET2 SWIFT Service Profile“), kakor ga da na voljo [vstaviti ime CB].

4.   Storitve, ki jih mora zagotoviti SWIFT, niso del storitev, ki jih mora opraviti [vstaviti ime CB] v zvezi s sistemom TARGET2.

5.   [Vstaviti ime CB] ni odgovorna za nobena ravnanja, napake ali opustitve SWIFT (vključno z njegovimi direktorji, osebjem in podizvajalci) kot izvajalka SWIFT storitev in za nobena ravnanja, napake ali opustitve ponudnikov omrežja, ki so jih izbrali udeleženci, da bi pridobili dostop do SWIFT omrežja.

Člen 42

Postopek spreminjanja

[Vstaviti ime CB] lahko kadar koli enostransko spremeni te pogoje, vključno z njihovimi dodatki. Spremembe teh pogojev, vključno z njihovimi dodatki, se objavijo v/na [vstaviti ustrezna sredstva obveščanja]. Spremembe štejejo za sprejete, razen če udeleženec izrecno ugovarja v 14 dneh od dne, ko je bil o takih spremembah obveščen. V primeru, da udeleženec ugovarja spremembi, je [vstaviti ime CB] upravičena, da nemudoma trajno izključi udeleženca iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in zapre katerega koli od njegovih PM računov.

Člen 43

Pravice tretjih oseb

1.   Udeleženci ne smejo brez pisnega soglasja [vstaviti ime CB] prenesti, zastaviti ali odstopiti nobeni tretji osebi nobenih pravic, upravičenj, obveznosti, odgovornosti in terjatev, ki izvirajo iz teh pogojev ali se nanje nanašajo.

2.   Ti pogoji ne ustvarjajo nobenih pravic v korist katerega koli subjekta ali obveznosti v zvezi s katerim koli subjektom, razen za [vstaviti ime CB] in udeležence v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo].

Člen 44

Veljavno pravo, jurisdikcija in kraj izvedbe

1.   Dvostransko razmerje med [vstaviti ime CB] in udeleženci v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ureja [vstaviti pridevnik, ki se nanaša na ime države] pravo.

2.   Brez poseganja v pristojnost Sodišča Evropskih skupnosti so za kakršen koli spor, ki izvira iz vprašanj v zvezi z razmerjem, navedenim v odstavku 1, pristojna izključno pristojna sodišča [vstaviti kraj, v kateri je sedež CB].

3.   Kraj izvedbe glede pravnega razmerja med [vstaviti ime CB] in udeleženci je [vstaviti kraj, v kateri je sedež CB].

Člen 45

Neodvisnost

Če je katera koli določba teh pogojev neveljavna ali postane neveljavna, to ne posega v uporabljivost vseh drugih določb teh pogojev.

Člen 46

Začetek veljavnosti in zavezujoča narava

1.   Ti pogoji začnejo veljati [vstaviti ustrezni datum].

2.   [Vstaviti, če je primerno po zadevnem nacionalnem pravu: Z udeležbo v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] udeleženci avtomatično soglašajo s temi pogoji v razmerjih med njimi samimi in z [vstaviti ime CB].


(1)  UL L 177, 30.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 166, 11.6.1998, str. 45.

(3)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 332, 31.12.1993, str. 1.

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 2238/200412 z dne 29. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1725/2003 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 glede IFRS 1, MRS št. 1 do 10, 12 do 17, 19 do 24, 27 do 38, 40 in 41 ter SIC št. 1 do 7, 11 do 14, 18 do 27, 30 do 33 (UL L 394, 31.12.2004, str. 1).

(6)  UL L 275, 27.10.2000, str. 39.

(7)  UL L 318, 27.11.1998, str. 1.

(8)  UL L 250, 2.10.2003, str. 10.

(9)  UL L 43, 14.2.1997, str. 25.

Dodatek I

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA OBDELAVO PLAČILNIH NALOGOV

Poleg Usklajenih pogojev se za obdelavo plačilnih nalogov uporabljajo naslednja pravila:

1.   Tehnične zahteve za udeležbo v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] glede infrastrukture, omrežja in formatov

1.

Sistem TARGET2 uporablja za izmenjavo sporočil SWIFT storitve. Zato vsak udeleženec potrebuje povezavo z zavarovanim IP omrežjem („Secure IP Network“) SWIFT. Vsak udeleženčev PM račun se identificira z osem- ali 11-mestno SWIFT BIC. Poleg tega mora vsak udeleženec, preden je lahko udeležen v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], opraviti vrsto preizkusov, s katerimi dokaže svojo tehnično in operativno zmožnost.

2.

Za predložitev plačilnih nalogov in izmenjavo plačilnih sporočil v PM se uporabi storitev „SWIFTNet FIN Y-copy“. V ta namen se ustanovi namenska SWIFT zaprta uporabniška skupina („Closed User Group“ – CUG). Plačilni nalogi znotraj take skupine TARGET2 CUG se neposredno naslovijo na udeleženca prejemnika v sistemu TARGET2 z vnosom njegove BIC v glavo sporočila „SWIFTNet FIN“.

3.

Za informacijske in kontrolne storitve se lahko uporabijo naslednje storitve „SWIFTNet“:

(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; in/ali

(c)

SWIFTNet Browse.

4.

Varnost izmenjave sporočil med udeleženci temelji izključno na SWIFT storitvi infrastrukture javnih ključev („Public Key Infrastructure“ – PKI). Informacije o storitvi PKI so na voljo v dokumentaciji, ki jo zagotovi SWIFT.

5.

Storitev „upravljanja dvostranskih razmerij“, ki jo zagotavlja SWIFT aplikacija za upravljanje razmerij („Relationship Management Application“ – RMA), se uporablja samo z BIC glavne lokacije ESP in ne za plačilna sporočila med udeleženci v sistemu TARGET2.

2.   Vrste plačilnih sporočil

1.

Obdelajo se naslednje vrste SWIFTNet FIN/SWIFT sistemskih sporočil:

Vrsta sporočila

Vrsta uporabe

Opis

MT 103

Obvezno

Plačilo stranke

MT 103+

Obvezno

Plačilo stranke (obdelava brez ročnega posredovanja)

MT 202

Obvezno

Plačilo banke banki

MT 204

Neobvezno

Plačilo z direktno obremenitvijo

MT 011

Neobvezno

Obvestilo o dostavi

MT 012

Neobvezno

Obvestilo pošiljatelju

MT 019

Obvezno

Obvestilo o prekinitvi

MT 900

Neobvezno

Potrditev obremenitve

MT 910

Neobvezno

Potrditev odobritve

MT 940/950

Neobvezno

Sporočilo izpisek (stranki)

Sporočila MT 011, MT 012 in MT 019 so SWIFT sistemska sporočila.

2.

Pri registraciji v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] morajo neposredni udeleženci navesti, katere vrste neobveznih sporočil bodo uporabljali, z izjemo sporočil MT 011 in MT 012, v zvezi s katerimi se neposredni udeleženci vsakokrat odločijo, ali jih bodo prejemali, z navedbo posebnega sporočila.

3.

Udeleženci morajo upoštevati strukturo SWIFT sporočil in specifikacije polj, kakor so opredeljene v SWIFT dokumentaciji in v omejitvah, določenih za sistem TARGET2, kakor je opisano v poglavju 9.1.2.2 Podrobnih uporabniških specifikacij („User Detailed Functional Specifications“ – UDFS), Knjiga 1.

4.

Vsebina polj mora biti potrjena na ravni sistema TARGET2-[vstaviti sklic na državo/CB] v skladu z zahtevami UDFS. Udeleženci se lahko med seboj dogovorijo o posebnih pravilih glede vsebine polj. Vendar pa v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na državo/CB] ni nobenih posebnih preverjanj, ali udeleženci upoštevajo katera koli taka pravila.

3.   Preverjanje dvojnega vnosa

1.

Vsi plačilni nalogi morajo skozi preverjanje dvojnega vnosa, katerega namen je zavrniti plačilne naloge, ki so bili po pomoti predloženi več kakor enkrat.

2.

Preverijo se naslednja polja vrst SWIFT sporočil:

Podrobnosti

Del SWIFT sporočila

Polje

Pošiljatelj

Osnovna glava

Naslov LT

Vrsta sporočila

Glava aplikacije

Vrsta sporočila

Prejemnik

Glava aplikacije

Namembni naslov

Referenčna številka transakcije (TRN)

Sklop besedila

:20

Povezana referenca

Sklop besedila

:21

Datum valute

Sklop besedila

:32

Znesek

Sklop besedila

:32

3.

Če so vsa polja, opisana v pododstavku 2, v zvezi z na novo predloženim plačilnim nalogom enaka tistim v zvezi z že sprejetim plačilnim nalogom, se na novo predloženi plačilni nalog vrne.

4.   Kode za napake

Če je plačilni nalog zavrnjen, udeleženec nalogodajalec prejme obvestilo o prekinitvi (MT 019), ki navaja razlog zavrnitve z uporabo kod za napake. Kode za napake so opredeljene v poglavju 9.4.2 UDFS.

5.   Vnaprej določen čas poravnave

1.

Za plačilne naloge, ki uporabljajo indikator najzgodnejšega trenutka obremenitve, se uporabi koda „/FROTIME/“.

2.

Za plačilne naloge, ki uporabljajo indikator najpoznejšega trenutka obremenitve, sta na voljo dve možnosti.

(a)

Koda „/REJTIME/“: če plačilnega naloga do navedenega trenutka obremenitve ni bilo mogoče poravnati, se plačilni nalog vrne.

(b)

Koda „/TILTIME/“: če plačilnega naloga do navedenega trenutka obremenitve ni bilo mogoče poravnati, se plačilni nalog ne vrne, temveč se zadrži v ustreznem prioritetnem vrstnem redu.

Pri obeh možnostih velja, da se preko ICM avtomatično pošlje obvestilo, če plačilni nalog z indikatorjem najpoznejšega trenutka obremenitve ni poravnan 15 minut pred navedenim trenutkom.

3.

Pri uporabi kode „/CLSTIME/“ se plačilo obravnava na enak način kakor plačilni nalog, naveden v pododstavku 2(b).

6.   Poravnava plačilnih nalogov pri razporeditvi ob vstopu

1.

Preverjanja možnosti izravnave in po potrebi dodatna preverjanja možnosti izravnave (pojma, kakor sta opredeljena v odstavkih 2 in 3) se opravijo v zvezi s plačilnimi nalogi, vnesenimi v razporeditev ob vstopu, z namenom zagotovitve hitre in likvidnostno varčne bruto poravnave plačilnih nalogov.

2.

Pri preverjanju možnosti izravnave se ugotovi, ali so plačilni nalogi prejemnika plačila, ki so na začetku zelo nujnega ali, če se ta ne uporablja, nujnega prioritetnega vrstnega reda, na razpolago za izravnavo s plačilnim nalogom plačnika (v nadaljevanju: plačilni nalogi za izravnavo). Če plačilni nalog za izravnavo ne zagotavlja dovolj sredstev za zadevni plačnikov plačilni nalog pri razporeditvi ob vstopu, je treba ugotoviti, ali je na plačnikovem PM računu dovolj razpoložljive likvidnosti.

3.

Če preverjanje možnosti izravnave ne uspe, lahko [vstaviti ime CB] uporabi dodatno preverjanje možnosti izravnave. Pri dodatnem preverjanju možnosti izravnave se ugotovi, ali so plačilni nalogi za izravnavo na razpolago v katerih koli prioritetnih vrstnih redih prejemnika plačila, ne glede na to, kdaj so bili uvrščeni v prioritetni vrstni red. Vendar pa se v primeru, da je v prioritetnem vrstnem redu prejemnika plačila plačilni nalog z višjo prioriteto, ki je naslovljen na druge udeležence v sistemu TARGET2, lahko krši načelo FIFO samo, če bi poravnava takega plačilnega naloga za izravnavo povzročila povečanje likvidnosti pri prejemniku plačila.

7.   Poravnava plačilnih nalogov v prioritetnem vrstnem redu

1.

Obravnava plačilnih nalogov, uvrščenih v prioritetnih vrstnih redih, je odvisna od prioritetnega razreda, v katere jih je uvrstil udeleženec nalogodajalec.

2.

Plačilni nalogi v zelo nujnih in nujnih prioritetnih vrstnih redih se poravnajo z uporabo preverjanj možnosti izravnave, opisanih v odstavku 6, začenši s plačilnim nalogom na začetku prioritetnega vrstnega reda v primerih, kadar obstaja povečanje likvidnosti ali intervencija na ravni prioritetnega vrstnega reda (sprememba mesta v prioritetnem vrstnem redu, časa poravnave ali prioritete ali preklic plačilnega naloga).

3.

Plačilni nalogi v normalnem prioritetnem vrstnem redu se redno poravnajo, vključno z vsemi zelo nujnimi in nujnimi plačilnimi nalogi, ki še niso bili poravnani. Uporabijo se različni mehanizmi (algoritmi) optimizacije. Če bo algoritem uspešen, bodo vključeni plačilni nalogi poravnani; če algoritem ne bo uspešen, bodo vključeni plačilni nalogi ostali v prioritetnem vrstnem redu. Za izravnavo plačilnih tokov se uporabljajo trije algoritmi (1 do 3). Preko algoritma 4 je za poravnavo plačilnih navodil podsistema na razpolago postopek poravnave 5 (kakor je opredeljen v poglavju 2.8.1 UDFS). Za optimizacijo poravnave zelo nujnih transakcij podsistema na podračunih udeležencev se uporablja posebni algoritem (algoritem 5).

(a)

Pri algoritmu 1 („vse ali nič“) mora [vstaviti ime CB] za vsako razmerje, v zvezi s katerim je bil določen dvostranski limit, pa tudi za skupno vsoto razmerij, za katere je bil določen večstranski limit:

(i)

izračunati celotno likvidnostno pozicijo vsakega PM računa udeleženca v sistemu TARGET2 z ugotovitvijo, ali je seštevek vseh odhodnih in dohodnih plačilnih nalogov, ki čakajo v prioritetnem vrstnem redu, negativen ali pozitiven, in v primeru negativnega seštevka preveriti, ali presega razpoložljivo likvidnost tega udeleženca (celotna likvidnostna pozicija pomeni „skupno likvidnostno pozicijo“); in

(ii)

preveriti, ali so limiti in rezervacije, ki jih je določil vsak udeleženec v sistemu TARGET2, v zvezi z vsakim zadevnim PM računom upoštevani.

Če je rezultat teh izračunov in preverjanj pozitiven za vsak zadevni PM račun, morajo [vstaviti ime CB] in druge udeležene CB poravnati vsa plačila istočasno na PM računih zadevnih udeležencev v sistemu TARGET2.

(b)

Pri algoritmu 2 („delna“) mora [vstaviti ime CB]:

(i)

izračunati in preveriti likvidnostne pozicije, limite in rezervacije za vsak zadevni PM račun kakor pod algoritmom 1; in

(ii)

če je skupna likvidnostna pozicija enega ali več zadevnih PM računov negativna, izločiti posamezne plačilne naloge, dokler skupna likvidnostna pozicija vsakega zadevnega PM računa ni pozitivna.

Nato morajo [vstaviti ime CB] in druge udeležene CB, pod pogojem, da obstaja dovolj sredstev, poravnati vsa preostala plačila (razen izločenih plačilnih nalogov) istočasno na PM računih zadevnih udeležencev v sistemu TARGET2.

Pri izločanju plačilnih nalogov [vstaviti ime CB] začne pri PM računu udeleženca v sistemu TARGET2 z najvišjo negativno skupno likvidnostno pozicijo in pri plačilnem nalogu na koncu prioritetnega vrstnega reda z najnižjo prioriteto. Postopek izbire teče samo kratek čas, ki ga določi [vstaviti ime CB] po lastnem preudarku.

(c)

Pri algoritmu 3 („večkratna“) mora [vstaviti ime CB]:

(i)

primerjati pare PM računov udeležencev v sistemu TARGET2, da ugotovi, ali se lahko plačilni nalogi v prioritetnem vrstnem redu poravnajo znotraj razpoložljive likvidnosti na PM računih teh dveh udeležencev v sistemu TARGET2 in znotraj limitov, ki sta jih določila (začenši s parom PM računov z najmanjšo razliko med plačilnimi nalogi, naslovljenimi na drug drugega), udeležena(-e) CB pa mora(-jo) vknjižiti ta plačila istočasno na PM račune teh dveh udeležencev v sistemu TARGET2; in

(ii)

če v primeru para PM računov, kakor je opisano pod točko (i), ni dovolj likvidnosti za financiranje dvostranske pozicije, izločiti posamične plačilne naloge, dokler ni dovolj likvidnosti. V tem primeru udeležena(-e) CB poravna(-jo) preostala plačila, razen izločenih, istočasno na PM računih teh dveh udeležencev v sistemu TARGET2.

Po opravljenih preverjanjih, določenih v pododstavkih (i) do (ii), [vstaviti ime CB] preveri večstranske pozicije za poravnavo (med udeleženčevim PM računom in PM računi drugih udeležencev v sistemu TARGET2, v odnosu do katerih je bil določen večstranski limit). V ta namen se smiselno uporablja postopek, opisan v pododstavkih (i) do (ii).

(d)

Pri algoritmu 4 („delna poravnava, skupaj s poravnavo podsistema“) [vstaviti ime CB] ravna po istem postopku kakor pri algoritmu 2, vendar brez izločanja plačilnih nalogov v zvezi s poravnavo podsistema (ki se poravna istočasno in večstransko).

(e)

Pri algoritmu 5 („poravnava podsistema preko podračunov“) [vstaviti ime CB] ravna po istem postopku kakor pri algoritmu 1, ob upoštevanju spremembe, da [vstaviti ime CB] sproži algoritem 5 preko vmesnika za podsisteme in preveri le, ali je na podračunih udeležencev na razpolago dovolj sredstev. Poleg tega se ne upoštevajo nobeni limiti in rezervacije. Algoritem 5 teče samo v času nočne poravnave.

4.

Plačilni nalogi, ki so vneseni v razporeditev ob vstopu po začetku katerega koli algoritma od 1 do 4, se lahko kljub temu poravnajo nemudoma pri razporeditvi ob vstopu, če so pozicije in limiti zadevnih PM računov udeležencev v sistemu TARGET2 združljivi tako s poravnavo teh plačilnih nalogov kot s poravnavo plačilnih nalogov v trenutnem postopku optimizacije. Vendar dva algoritma ne smeta teči istočasno.

5.

Med dnevno obdelavo algoritmi tečejo zaporedoma. Dokler ni v teku nobene istočasne večstranske poravnave podsistema, je zaporedje naslednje:

(a)

algoritem 1,

(b)

če algoritem 1 ne uspe, sledi algoritem 2,

(c)

če algoritem 2 ne uspe, sledi algoritem 3, ali, če algoritem 2 uspe, sledi ponovno algoritem 1.

Dokler je v teku istočasna večstranska poravnava (postopek 5) v zvezi s podsistemom, teče algoritem 4.

6.

Algoritmi tečejo fleksibilno z določitvijo vnaprej opredeljenega časovnega zamika med uporabo različnih algoritmov, ki zagotavlja najmanjši časovni presledek med tekom dveh algoritmov. Časovno zaporedje se kontrolira avtomatično. Mogoča je ročna intervencija.

7.

Kadar je plačilni nalog vključen v algoritem v teku, ne sme biti prerazporejen (sprememba mesta v prioritetnem vrstnem redu) ali preklican. Zahteve za prerazporeditev ali preklic plačilnega naloga se vrstičijo, dokler se algoritem ne zaključi. Če je zadevni plačilni nalog poravnan, medtem ko algoritem teče, se katera koli zahteva za preusmeritev ali preklic zavrne. Če plačilni nalog ni poravnan, se udeleženčeve zahteve upoštevajo nemudoma.

8.   Uporaba ICM

1.

ICM se lahko uporabi za pridobivanje informacij in upravljanje z likvidnostjo. Zavarovano IP omrežje (SIPN) SWIFT je temeljno tehnično komunikacijsko omrežje za izmenjavo informacij in izvajanje kontrolnih ukrepov.

2.

Z izjemo skladiščenih plačilnih nalogov in informacij o statičnih podatkih so preko ICM na voljo samo podatki za trenutni delovni dan. Zasloni so na voljo samo v angleščini.

3.

Informacije se zagotovijo na način „zagotoviti si“ („pull mode“), kar pomeni, da mora vsak udeleženec zaprositi za zagotovitev informacij.

4.

Za uporabo ICM so na voljo naslednji načini:

(a)

način od aplikacije do aplikacije („application-to-application mode“) (A2A)

Pri A2A se informacije in sporočila prenesejo med PM in udeleženčevo interno aplikacijo. Zato mora udeleženec zagotoviti, da je za izmenjavo XML sporočil (zahteve in odzivi) z ICM preko standardiziranega vmesnika na voljo ustrezna aplikacija. Nadaljnje podrobnosti so vsebovane v Priročniku za uporabnike ICM in v Knjigi 4 UDFS.

(b)

način od uporabnika do aplikacije („user-to-application mode“) (U2A)

U2A omogoča neposredno komunikacijo med udeležencem in ICM. Informacije so prikazane v brskalniku, ki teče v PC sistemu („SWIFT Alliance WebStation“). Za dostop do U2A preko SWIFT Alliance WebStation mora informacijska infrastruktura podpirati piškotke in JavaScript. Nadaljnje podrobnosti so opisane v Priročniku za uporabnike ICM.

5.

Vsak udeleženec mora imeti najmanj en SWIFT Alliance WebStation za dostop do ICM preko U2A.

6.

Pravice dostopa do ICM se zagotovijo z uporabo SWIFT „Role Based Access Control“. SWIFT storitev „Non Repudiation of Emission“ (NRE), ki jo lahko uporabijo udeleženci, prejemniku XML sporočila omogoča, da preveri, da tako sporočilo ni bilo spremenjeno.

7.

Če ima udeleženec tehnične težave in ne more predložiti nobenega plačilnega naloga, lahko z uporabo ICM ustvari vnaprej formatirana rezervna zbirna plačila in rezervna izredna plačila. [Vstaviti ime CB] odpre tako funkcionalnost na zahtevo udeleženca.

8.

Udeleženci lahko uporabijo ICM tudi za prenos likvidnosti:

(a)

[vstaviti po potrebi] z njihovega PM računa na njihov račun zunaj PM;

(b)

med PM računom in udeleženčevimi podračuni; in

(c)

s PM računa na zrcalni račun, ki ga vodi podsistem.

9.   UDFS in Priročnik za uporabnike ICM

Nadaljnje podrobnosti in primeri, ki razlagajo zgornja pravila, so vsebovani v UDFS in Priročniku za uporabnike ICM, kakor sta občasno spremenjena in objavljena na spletni strani [vstaviti ime CB] in na spletni strani ECB v angleščini.

Dodatek II

ODŠKODNINSKA SHEMA V SISTEMU TARGET2

1.   Splošna načela

(a)

V primeru tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2 lahko neposredni udeleženci vložijo odškodninske zahtevke v skladu s odškodninsko shemo v sistemu TARGET2 iz tega Dodatka.

(b)

Razen če Svet ECB odloči drugače, se odškodninska shema v sistemu TARGET2 ne uporabi, če tehnične motnje v delovanju sistema TARGET2 izvirajo iz zunanjih dogodkov, ki so izven razumnega nadzora zadevne CB, ali so posledica ravnanj ali opustitev tretjih strank.

(c)

Odškodnina po odškodninski shemi v sistemu TARGET2 je edini odškodninski postopek, ki je na voljo v primeru tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2. Vendar pa lahko udeleženci uporabijo druga pravna sredstva, s katerimi zahtevajo odškodnino. Če udeleženec sprejme ponudbo odškodnine po odškodninski shemi v sistemu TARGET2, to pomeni njegovo nepreklicno strinjanje, da se s tem odpoveduje vsem zahtevkom, ki se nanašajo na plačilne naloge, v zvezi s katerimi sprejme odškodnino (vključno s kakršnimi koli zahtevki iz naslova posredne škode), in ki bi jih lahko imel do katere koli CB, in da njegov prejem odgovarjajočega izplačila odškodnine pomeni celotno in dokončno poravnavo vseh takih zahtevkov. Udeleženec mora zadevnim CB povrniti škodo do najvišjega zneska, prejetega po odškodninski shemi v sistemu TARGET2, nastalo zaradi morebitnih nadaljnjih zahtevkov, ki bi jih v zvezi z zadevnim plačilnim nalogom ali plačilom zahteval kateri koli drugi udeleženec ali katera koli druga tretja oseba.

(d)

Ponudba odškodnine ne pomeni, da [vstaviti ime CB] ali katera koli druga CB priznava odgovornost v zvezi s tehničnimi motnjami v delovanju sistema TARGET2.

2.   Pogoji za odškodninske ponudbe

(a)

Plačnik lahko vloži zahtevek za administrativno plačilo in obrestno nadomestilo, če zaradi tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2:

(i)

plačilni nalog ni bil poravnan v delovnem dnevu, v katerem je bil sprejet; ali

(ii)

med obdobjem migracije plačnik lahko dokaže, da je imel namen predložiti plačilni nalog v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], vendar tega ni mogel storiti zaradi statusa, ki onemogoča pošiljanje („stop-sending status“), nacionalnega sistema BPRČ, ki še ni migriral na sistem TARGET2.

(b)

Prejemnik plačila lahko vloži zahtevek za administrativno plačilo, če zaradi tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2 ni prejel plačila, ki ga je pričakoval na določen delovni dan. Prejemnik plačila lahko vloži tudi zahtevek za obrestno nadomestilo, če je izpolnjen eden ali več od naslednjih pogojev:

(i)

v primeru udeležencev, ki imajo dostop do odprte ponudbe mejnega posojanja: prejemnik plačila je zaradi tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2 uporabil odprto ponudbo mejnega posojanja; in/ali

(ii)

v primeru vseh udeležencev: tehnično se je bilo nemogoče obrniti na denarni trg ali tako refinanciranje ni bilo mogoče iz drugih objektivnih razlogov.

3.   Izračun odškodnine

(a)

V zvezi s ponudbo odškodnine za plačnika:

(i)

administrativno plačilo znaša 50 EUR za prvi neporavnani plačilni nalog, 25 EUR za vsakega od naslednjih štirih takih plačilnih nalogov in 12,50 EUR za vsak nadaljnji tak plačilni nalog. Administrativno plačilo se v zvezi z vsakim prejemnikom plačila izračuna ločeno;

(ii)

obrestno nadomestilo se določi z uporabo referenčne obrestne mere, ki se določi vsak dan posebej. Ta referenčna obrestna mera mora biti enaka nižji izmed obrestne mere EONIA (povprečje indeksov za transakcije čez noč v eurih) in obrestne mere mejnega posojanja. Ta referenčna obrestna mera se uporabi na znesek plačilnega naloga, ki zaradi tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2 ni bil poravnan, za vsak dan v obdobju od dne dejanske ali, v primeru plačilnih nalogov, navedenih v odstavku 2(a)(ii), nameravane predložitve plačilnega naloga, do dne, ko je plačilni nalog bil ali bi lahko bil uspešno poravnan. Kakršni koli prihodki iz naslova deponiranja sredstev, ki so posledica neporavnanih plačilnih nalogov, pri Eurosistemu se odštejejo od zneska odškodnine; in

(iii)

če in kolikor so bila sredstva, ki so posledica neporavnanih plačilnih nalogov, dana na trg ali uporabljena za izpolnjevanje zahtev glede obveznih rezerv, se obrestno nadomestilo ne izplača.

(b)

V zvezi s ponudbo odškodnine za prejemnika plačila:

(i)

administrativno plačilo znaša 50 EUR za prvi neporavnani plačilni nalog, 25 EUR za vsakega od naslednjih štirih takih plačilnih nalogov in 12,50 EUR za vsak nadaljnji tak plačilni nalog. Administrativno plačilo se v zvezi z vsakim plačnikom izračuna ločeno;

(ii)

za izračun obrestnega nadomestila se uporabi metoda, določena v pododstavku (a)(ii), pri čemer se obrestno nadomestilo izplača po stopnji, ki je enaka razliki med obrestno mero mejnega posojanja in referenčno obrestno mero, izračuna pa se na znesek katere koli uporabe odprte ponudbe mejnega posojanja, ki nastopi zaradi tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2.

4.   Postopkovna pravila

(a)

Odškodninski zahtevek se vloži na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani [vstaviti ime CB] v angleščini (glej [vstaviti sklic na spletno stran CB]). Plačniki predložijo ločen obrazec za vsakega prejemnika plačila, prejemniki plačila pa predložijo ločen obrazec za vsakega plačnika. Informacije, navedene v obrazcu, morajo biti podprte z zadostnimi dodatnimi informacijami in dokumenti. V zvezi z določenim plačilom ali plačilnim nalogom se lahko vloži samo en zahtevek.

(b)

Udeleženci morajo svoj(-e) obrazec(-ce) predložiti [vstaviti ime CB] v štirih tednih od dneva tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2. Vse dodatne informacije in dokazila, ki jih zahteva [vstaviti ime CB], se morajo predložiti v dveh tednih od dneva take zahteve.

(c)

[Vstaviti ime CB] pregleda zahtevke in jih posreduje ECB. Razen če Svet ECB ne odloči drugače in to sporoči udeležencem, se presoja vseh prejetih zahtevkov opravi najpozneje v 14 tednih po nastopu tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2.

(d)

[Vstaviti ime CB] sporoči rezultat presoje, navedene v pododstavku (c), zadevnim udeležencem. Če presoja vsebuje ponudbo odškodnine, morajo zadevni udeleženci v štirih tednih od sporočitve take ponudbe to ponudbo sprejeti ali jo zavrniti glede vsakega plačila ali plačilnega naloga, vsebovanega v vsakem zahtevku, s podpisom standardnega pisnega sprejema ponudbe (na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani [vstaviti ime CB] (glej [vstaviti sklic na spletno stran CB])). Če [vstaviti ime CB] takega pisnega sprejema ponudbe v štirih tednih ne prejme, se šteje, da so zadevni udeleženci ponudbo odškodnine zavrnili.

(e)

[Vstaviti ime CB] izplača odškodnino po tem, ko od udeleženca prejme pisni sprejem ponudbe. Izplačila odškodnine se ne obrestujejo.

Dodatek III

REFERENČNI OKVIR ZA MNENJA O SPOSOBNOSTI IN O DRŽAVI

Referenčni okvir za mnenja o sposobnosti za udeležence v sistemu TARGET2

[Vstaviti ime CB]

[Naslov]

Udeležba v [ime sistema]

[Kraj], [datum]

Spoštovani!

Kot [interni ali zunanji] pravni svetovalci [navesti ime udeleženca ali podružnice udeleženca] smo bili v zvezi z vprašanji, ki izhajajo iz zakonodaje [jurisdikcije, pod katero je udeleženec ustanovljen; v nadaljevanju: jurisdikcija], zaprošeni za to mnenje v povezavi z udeležbo [navesti ime udeleženca] (v nadaljevanju: udeleženec) v [ime komponente sistema TARGET2] (v nadaljevanju: sistem).

To mnenje je omejeno na zakonodajo [jurisdikcije], obstoječo na datum izdaje tega mnenja. Preučili nismo nobene zakonodaje katere koli druge jurisdikcije, ki bi služila kot podlaga temu mnenju, in mnenje ne izraža ali pomeni kakršnega koli stališča s tem v zvezi. Vse izjave in stališča, predstavljena v nadaljevanju, so enako točna in veljavna po pravu [jurisdikcije], ne glede na to, ali udeleženec pri predložitvi plačilnih nalogov in prejemanju plačil deluje preko svojega sedeža ali ene ali več podružnic, ustanovljenih znotraj ali zunaj [jurisdikcije].

I.   PREGLEDANI DOKUMENTI

Za namene tega mnenja smo pregledali:

1.

overjeno kopijo [navesti ustrezni(-e) ustanovitveni(-e) dokument(-e)] udeleženca, kakor velja(-jo) na datum tega mnenja;

2.

[če je primerno] izpisek iz [navesti ustrezni sodni register] in [če je primerno] [register kreditnih institucij ali podobni register];

3.

[če je primerno] kopijo dovoljenja udeleženca ali drugo dokazilo o dovoljenju za opravljanje bančnih storitev, investicijskih storitev, prenosov sredstev ali drugih finančnih storitev v [jurisdikciji];

4.

[če je primerno] kopijo sklepa, ki ga je sprejela uprava ali ustrezni organ upravljanja udeleženca dne [vstaviti datum] [vstaviti leto] in ki dokazuje privolitev udeleženca k spoštovanju dokumentov sistema, kakor je opredeljeno v nadaljevanju; in

5.

[navesti vsa pooblastila za zastopanje in druge dokumente, ki dajejo ali dokazujejo potrebna pooblastila osebe ali oseb, ki so v imenu udeleženca podpisale ustrezne dokumente sistema (kakor je opredeljeno v nadaljevanju)];

in vse druge dokumente, ki se nanašajo na ustanovitev, pooblastila in dovoljenja udeleženca ter so potrebni ali ustrezni za izdajo tega mnenja (v nadaljevanju: dokumenti udeleženca).

Za namene tega mnenja smo pregledali tudi:

1.

[vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev za udeležbo v sistemu TARGET2] za sistem z dne [vstaviti datum] (v nadaljevanju: Pravila); in

2.

[…].

Pravila in […] so v nadaljevanju navedena kot dokumenti sistema (in skupaj z dokumenti udeleženca kot dokumenti).

II.   PREDPOSTAVKE

Za namene tega mnenja smo v zvezi z dokumenti predpostavljali, da:

1.

so dokumenti sistema, ki so nam bili predloženi, izvirniki ali verodostojne kopije;

2.

so določbe dokumentov sistema ter pravice in obveznosti, ki jih ti ustvarjajo, veljavne in pravno zavezujoče po zakonodaji [vstaviti sklic na državo članico sistema], ki je navedena kot tista, v skladu s katero so urejene, in da je izbira zakonodaje [vstaviti sklic na državo članico sistema], v skladu s katero so dokumenti sistema urejeni, priznana po zakonodaji [vstaviti sklic na državo članico sistema];

3.

so dokumenti udeleženca v okviru sposobnosti in pooblastil zadevnih strank ter so bili s strani teh strank pravilno odobreni, sprejeti ali uveljavljeni in po potrebi dostavljeni;

4.

dokumenti udeleženca zavezujejo stranke, na katere so naslovljeni, in da ni bilo nobene kršitve katere koli njihove določbe.

III.   MNENJA V ZVEZI Z UDELEŽENCEM

A.

Udeleženec je družba, pravilno ustanovljena in registrirana ali kako drugače pravilno ustanovljena ali organizirana po zakonodaji [jurisdikcije].

B.

Udeleženec ima vsa potrebna pooblastila družbe za uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti po dokumentih sistema, katerih stranka je.

C.

Udeleženčevo sprejetje ali uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti po dokumentih sistema, katerih stranka je udeleženec, ne bo na noben način kršilo katere koli zadevne določbe zakonov ali drugih predpisov [jurisdikcije], ki veljajo za udeleženca ali dokumente udeleženca.

D.

Udeleženec v povezavi s sprejetjem, veljavnostjo ali izvršljivostjo katerega koli dokumenta sistema ali uveljavljanjem ali izvajanjem pravic in obveznosti na podlagi takega dokumenta sistema ne potrebuje nobenih dodatnih dovoljenj, odobritev, soglasij, vpisov, registracij, notarskih overitev ali drugih potrdil sodišča ali vladnih, sodnih ali javnih organov ali pri teh organih.

E.

Udeleženec je sprejel vse potrebne podjetniške ukrepe in naredil druge korake, potrebne po zakonodaji [jurisdikcije] za zagotovitev, da so njegove obveznosti po dokumentih sistema zakonite, veljavne in zavezujoče.

To mnenje je dano na njegov datum in je naslovljeno izključno na [vstaviti ime CB] in [udeleženca]. Nobena druga oseba se ne sme opreti na to mnenje in vsebina tega mnenja ne sme biti razkrita drugim osebam, razen njegovim predvidenim prejemnikom in njihovim pravnim svetovalcem, brez našega predhodnega pisnega soglasja, z izjemo Evropske centralne banke in nacionalnih centralnih bank Evropskega sistema centralnih bank [ter [nacionalne centralne banke/ustreznega regulativnega organa] [jurisdikcije]].

S spoštovanjem,

[podpis]

Referenčni okvir za mnenja o državi za udeležence zunaj EGP v sistemu TARGET2

[Vstaviti ime CB]

[Naslov]

[Ime sistema]

[Kraj], [datum]

Spoštovani!

Kot [zunanji] pravni svetovalci [navesti ime udeleženca ali podružnice udeleženca] (udeleženec) smo bili v zvezi z vprašanji, ki izhajajo iz zakonodaje [jurisdikcije, pod katero je udeleženec ustanovljen; v nadaljevanju: jurisdikcija], zaprošeni za to mnenje po zakonodaji [jurisdikcije] v povezavi z udeležbo udeleženca v sistemu, ki je komponenta sistema TARGET2 (v nadaljevanju: sistem). Sklicevanja v tem mnenju na zakonodajo [jurisdikcije] vključujejo vse veljavne predpise [jurisdikcije]. V tem mnenju izražamo stališče po pravu [jurisdikcije], zlasti v zvezi z udeležencem, ustanovljenim zunaj [vstaviti sklic na državo članico sistema], glede pravic in obveznosti, ki izhajajo iz udeležbe v sistemu, kakor je predstavljeno v dokumentih sistema, opredeljenih v nadaljevanju.

To mnenje je omejeno na zakonodajo [jurisdikcije], obstoječo na datum izdaje tega mnenja. Preučili nismo nobene zakonodaje katere koli druge jurisdikcije, ki bi služila kot podlaga temu mnenju, in mnenje ne izraža ali pomeni kakršnega koli stališča s tem v zvezi. Predpostavili smo, da zakonodaja druge jurisdikcije, ne vsebuje ničesar, kar bi vplivalo na to mnenje.

1.   PREGLEDANI DOKUMENTI

Za namene tega mnenja smo pregledali v nadaljevanju naštete dokumente in druge dokumente, za katere smo menili, da so potrebni ali ustrezni:

1.

[vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev za udeležbo v sistemu TARGET2] za sistem z dne [vstaviti datum] (v nadaljevanju: Pravila); in

2.

vse druge dokumente, ki urejajo sistem in/ali razmerje med udeležencem in drugimi udeleženci v sistemu ter med udeleženci v sistemu in [vstaviti im CB].

Pravila in […] so v nadaljevanju navedena kot dokumenti sistema.

2.   PREDPOSTAVKE

Za namene tega mnenja smo v zvezi z dokumenti sistema predpostavljali, da:

1.

so dokumenti sistema v okviru sposobnosti in pooblastil zadevnih strank ter so bili s strani teh strank pravilno odobreni, sprejeti ali uveljavljeni in po potrebi dostavljeni;

2.

so določbe dokumentov sistema ter pravice in obveznosti, ki jih ti ustvarjajo, veljavne in pravno zavezujoče po zakonodaji [vstaviti sklic na državo članico sistema], ki je navedena kot tista, v skladu s katero so urejene, in da je izbira zakonodaje [vstaviti sklic na državo članico sistema], v skladu s katero so dokumenti sistema urejeni, priznana po zakonodaji [vstaviti sklic na državo članico sistema];

3.

imajo udeleženci v sistemu, preko katerega so kateri koli plačilni nalogi poslani ali katera koli plačila prejeta ali preko katerega so uveljavljene katere koli pravice ali izpolnjene katere koli obveznosti po dokumentih sistema, dovoljenje za opravljanje storitev prenosa sredstev v vseh zadevnih jurisdikcijah; in

4.

so dokumenti, ki so nam bili predloženi kot kopija ali vzorec, v skladu z izvirniki.

3.   MNENJE

Na podlagi in ob upoštevanju zgoraj navedenega ter v vsakem primeru ob upoštevanju stališč, izraženih v nadaljevanju, menimo naslednje:

3.1   Pravni vidiki, značilni za državo [koliko je potrebno]

Naslednje značilnosti zakonodaje [jurisdikcije] so v skladu z obveznostmi udeleženca, ki izhajajo iz dokumentov sistema, in jih na noben način ne razveljavljajo: [seznam pravnih vidikov, značilnih za državo].

3.2   Splošna vprašanja glede nesolventnosti

3.2.a   Vrste postopkov zaradi nesolventnosti

Edine vrste postopkov zaradi nesolventnosti (vključno s postopkom poravnave ali sanacijskim postopkom) – ki v tem mnenju vključujejo vse postopke v zvezi s premoženjem udeleženca ali katero koli podružnico, ki jo morda ima v [jurisdikciji] – ki so lahko uvedene proti udeležencu v [jurisdikciji], so naslednje: [našteti postopke v izvirnem jeziku in njihov angleški prevod] (v nadaljevanju skupaj navedeni kot postopki zaradi nesolventnosti).

Poleg postopkov zaradi nesolventnosti lahko udeleženec, katero koli njegovo premoženje ali katera koli podružnica, ki jo morda ima v [jurisdikciji], v [jurisdikciji] postane predmet [navesti kateri koli veljavni moratorij, prisilno upravo ali kateri koli drugi postopek, katerega posledica so lahko odložitev plačil udeležencu in/ali od njega ali naložene omejitve v zvezi s takimi plačili, ali podobne postopke v izvirnem jeziku in njihov angleški prevod] (v nadaljevanju skupaj navedeni kot postopki).

3.2.b   Pogodbe v zvezi z nesolventnostjo

[Jurisdikcija] ali določene politične enote znotraj [jurisdikcije], kakor so določene, so stranke naslednjih pogodb v zvezi z nesolventnostjo: [po potrebi navesti, katere vplivajo ali bi lahko vplivale na to mnenje].

3.3   Izvršljivost dokumentov sistema

Ob upoštevanju stališč, izraženih v nadaljevanju, bodo vse določbe dokumentov sistema zavezujoče in izvršljive v skladu z njihovimi določbami po zakonodaji [jurisdikcije], zlasti v primeru uvedbe katerega koli postopka zaradi nesolventnosti ali postopka v zvezi z udeležencem.

Zlasti menimo naslednje:

3.3.a   Obdelava plačilnih nalogov

Določbe o obdelavi plačilnih nalogov [navesti oddelke] Pravil so veljavne in izvršljive. Zlasti bodo vsi plačilni nalogi, obdelani po teh oddelkih, veljavni, zavezujoči in izvršljivi po zakonodaji [jurisdikcije]. Določba Pravil, ki določa točen trenutek, v katerem postanejo plačilni nalogi, ki jih je udeleženec predložil v sistem, izvršljivi in nepreklicni ([dodati oddelek Pravil]), je veljavna, zavezujoča in izvršljiva po zakonodaji [jurisdikcije].

3.3.b   Pristojnost [vstaviti ime CB] za izvajanje njenih nalog

Uvedba postopkov zaradi nesolventnosti ali postopkov v zvezi z udeležencem ne bo vplivala na pristojnost in pooblastila [vstaviti ime CB], ki izhajajo iz dokumentov sistema. [Navesti [kolikor je potrebno], da: isto mnenje velja tudi v zvezi s katerim koli drugim subjektom, ki udeležencem zagotavlja storitve, ki so neposredno ali nujno potrebne za udeležbo v sistemu (npr. izvajalec omrežnih storitev)].

3.3.c   Pravna sredstva v primeru neizpolnitve

[Kadar veljajo za udeleženca, so določbe, vsebovane v [navesti oddelke] Pravil glede pospešene izpolnitve nedospelih terjatev, pobota terjatev za uporabo vlog udeleženca, izvršljivosti zastave, začasne ali trajne izključitve iz udeležbe, terjatev za zamudne obresti ter odpovedi sporazumov in transakcij ([vstaviti druge ustrezne klavzule Pravil ali dokumentov sistema]), veljavne in izvršljive po zakonodaji [jurisdikcije].]

3.3.d   Začasna in trajna izključitev

Kadar veljajo za udeleženca, so določbe, vsebovane v [navesti oddelke] Pravil (glede začasne in trajne izključitve udeleženca iz sistema ob uvedbi postopkov zaradi nesolventnosti ali postopkov ali v drugih primerih neizpolnitve, kakor je opredeljeno v dokumentih sistema, ali če udeleženec predstavlja kakršno koli sistemsko tveganje ali ima resne operativne težave), veljavne in izvršljive po zakonodaji [jurisdikcije].

3.3.e   Kazni

Kadar veljajo za udeleženca, so določbe, vsebovane v [navesti oddelke] Pravil glede kazni, naloženih udeležencu, ki ni zmožen pravočasno povrniti posojila čez dan ali, kjer je primerno, posojila čez noč, veljavne in izvršljive po zakonodaji [jurisdikcije].

3.3.f   Odstop pravic in obveznosti

Udeleženec ne more odstopiti, spremeniti ali kako drugače prenesti svojih pravic in obveznosti na tretje stranke brez predhodnega pisnega soglasja [vstaviti ime CB].

3.3.g   Izbira prava in jurisdikcija

Določbe, vsebovane v [navesti oddelke] Pravil, zlasti glede veljavnega prava, reševanja sporov, pristojnih sodišč in sodnih vročitev, so veljavne in izvršljive po zakonodaji [jurisdikcije].

3.4   Prejudiciranje izpodbojnosti

Menimo, da nobena obveznost, ki izhaja iz dokumentov sistema, izpolnjevanje ali upoštevanje te obveznosti pred uvedbo katerega koli postopka zaradi nesolventnosti ali postopka v zvezi z udeležencem, ne sme biti razveljavljeno v nobenem takem postopku zaradi prednostnega obravnavanja, izpodbojnosti transakcije ali kako drugače po zakonodaji [jurisdikcije].

Zlasti in brez omejitev za zgoraj navedeno to stališče izražamo v zvezi s katerimi koli plačilnimi nalogi, ki jih kateri koli udeleženec predloži v sistem. Zlasti menimo, da bodo določbe [navesti oddelke] Pravil, ki vzpostavljajo izvršljivost in nepreklicnost plačilnih nalogov, veljavne in izvršljive ter da plačilni nalog, predložen s strani katerega koli udeleženca in obdelan po [navesti oddelek] Pravil, ne sme biti razveljavljen v nobenem postopku zaradi nesolventnosti ali postopku zaradi prednostnega obravnavanja, izpodbojnosti transakcije ali kako drugače po zakonodaji [jurisdikcije].

3.5   Prepoved razpolaganja

Če upnik udeleženca od sodišča ali vladnega, sodnega ali javnega organa, pristojnega v [jurisdikciji], zahteva odredbo za prepoved razpolaganja (vključno s katerim koli nalogom za zamrznitev, odredbo za rubež ali katerim koli drugim javno- ali zasebnopravnim postopkom, katerega namen je zavarovati javni interes ali pravice udeleženčevih upnikov) – v nadaljevanju: prepoved razpolaganja – po zakonodaji [jurisdikcije], menimo, da [vstaviti analizo in razpravo].

3.6   Zavarovanje [po potrebi]

3.6.a   Odstop pravic ali depozitov sredstev v zavarovanje, zastavo, repo in/ali jamstvo

Odstop v zavarovanje bo veljaven in izvršljiv po zakonodaji [jurisdikcije]. Predvsem bosta oblikovanje in izvršljivost zastave ali repoja po [vstaviti sklic na ustrezno ureditev z CB] veljavna in izvršljiva po zakonodaji [jurisdikcije]. V primeru, da je za ravnanje udeleženca v skladu s sistemom potrebno jamstvo drugega pravnega subjekta, bo to jamstvo zavezovalo poroka in bo proti njemu polno izvršljivo brez kakršnih koli omejitev v zvezi z zneskom jamstva, ne glede na stanje udeleženca.

3.6.b   Prednost interesov prejemnikov odstopljenih pravic, zastavnih upnikov ali strank v repo poslu pred interesi drugih vlagateljev zahtevkov

V primeru postopkov zaradi nesolventnosti ali postopkov v zvezi z udeležencem bodo pravice in premoženje, ki so bili odstopljeni v zavarovanje ali jih je udeleženec zastavil v korist [vstaviti sklic na CB] ali drugih udeležencev v sistemu, uvrščeni v prioritetni vrstni red plačil pred zahtevki vseh drugih upnikov udeleženca in ne bodo predmet prioritet ali prioritetnih upnikov.

3.6.c   Uveljavljanje upravičenj do jamstva

Tudi v primeru postopkov zaradi nesolventnosti ali postopkov v zvezi z udeležencem bodo drugi udeleženci v sistemu in [vstaviti ime CB] kot [prejemniki odstopljenih pravic, zastavni upniki ali stranke v repo poslih, kot je primerno] še vedno prosto uveljavljali in izvrševali pravice ali premoženje udeleženca preko delovanja [vstaviti ime CB] po Pravilih.

3.6.d   Predpisane zahteve in zahteve za registracijo

Za odstop pravic ali premoženja udeleženca v zavarovanje ali za oblikovanje in izvršljivost zastave ali repoja nad pravicami ali premoženjem udeleženca ni nobenih predpisanih zahtev, prav tako za [odstop v zavarovanje, zastavo ali repo, kot je primerno, ali za katero koli podrobnost takega [odstopa, zastave ali repo posla, kot je primerno]] ni potrebno biti registriran ali vpisan pri katerem koli sodišču ali vladnem, sodnem ali javnem organu, pristojnem v [jurisdikciji].

3.7   Podružnice [kolikor je potrebno]

3.7.a   Mnenje velja za delovanje preko podružnic

Vse izjave in stališča, predstavljena zgoraj v zvezi z udeležencem, so enako točna in veljavna po zakonodaji [jurisdikcije] v primerih, kadar udeleženec deluje preko ene ali več njegovih podružnic, ustanovljenih zunaj [jurisdikcije].

3.7.b   Skladnost s pravom

Niti uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti po dokumentih sistema niti predložitev, prenos ali prejem plačilnih nalogov s strani podružnice udeleženca ne bodo v nobenem primeru kršili zakonodaje [jurisdikcije].

3.7.c   Potrebna dovoljenja

Niti uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti po dokumentih sistema niti predložitev, prenos ali prejem plačilnih nalogov s strani podružnice udeleženca ne bodo zahtevala nobenih dodatnih dovoljenj, odobritev, soglasij, vpisov, registracij, notarskih overitev ali drugih potrdil sodišča ali vladnega, sodnega ali javnega organa, ki je pristojen v [jurisdikciji], ali pri takem organu.

To mnenje je dano na njegov datum in je naslovljeno izključno na [vstaviti ime CB] in [udeleženca]. Nobena druga oseba se ne sme opreti na to mnenje in vsebina tega mnenja ne sme biti razkrita drugim osebam, razen njegovim predvidenim prejemnikom in njihovim pravnim svetovalcem, brez našega predhodnega pisnega soglasja, z izjemo Evropske centralne banke in nacionalnih centralnih bank Evropskega sistema centralnih bank [ter [nacionalne centralne banke/ustreznega regulativnega organa] [jurisdikcije]].

S spoštovanjem,

[podpis]

Dodatek IV

POSTOPEK NEPREKINJENEGA POSLOVANJA IN POSTOPEK OB NEPREDVIDLJIVIH DOGODKIH

1.   Splošne določbe

(a)

Ta dodatek določa ureditve med [vstaviti ime CB] in udeleženci ali podsistemi, če ena ali več komponent ESP ali telekomunikacijsko omrežje zaradi neobičajnega zunanjega dogodka izpade ali ta dogodek nanje vpliva ali če izpad vpliva na katerega koli udeleženca ali podsistem.

(b)

Vse navedbe določenih časov v tem dodatku pomenijo čas Evropske centralne banke (ECB), tj. lokalni čas na sedežu ECB.

2.   Ukrepi za neprekinjeno poslovanje in izredna obdelava

(a)

V primeru nastopa neobičajnega zunanjega dogodka in/ali izpada ESP ali telekomunikacijskega omrežja, ki vplivata na normalno delovanje sistema TARGET2, je za sprejetje ukrepov za neprekinjeno poslovanje in ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih upravičena [vstaviti ime CB].

(b)

V sistemu TARGET2 so na voljo naslednji glavni ukrepi za neprekinjeno poslovanje in ukrepi za izredno obdelavo:

(i)

preusmeritev delovanja ESP na rezervno lokacijo;

(ii)

sprememba časa delovanja ESP; in

(iii)

sprožitev izredne obdelave zelo kritičnih in kritičnih plačil, kakor je opredeljeno v odstavku 6(c) in (d).

(c)

V zvezi z ukrepi za neprekinjeno poslovanje in ukrepi za izredno obdelavo ima [vstaviti ime CB] polno diskrecijsko pravico pri odločanju, ali in kateri ukrepi bodo sprejeti za poravnavo plačilnih nalogov.

3.   Obveščanje v primeru izrednih dogodkov

(a)

Informacije o izpadu ESP in/ali neobičajnem zunanjem dogodku se pošljejo udeležencem preko domačih komunikacijskih poti, ICM in T2IS. Zlasti obveščanje udeležencev vključuje naslednje informacije:

(i)

opis dogodka;

(ii)

pričakovano zamudo pri obdelavi (če je znana);

(iii)

informacije o že sprejetih ukrepih; in

(iv)

nasvet udeležencem.

(b)

Poleg tega lahko [vstaviti ime CB] udeležence obvesti o katerih koli drugih obstoječih ali pričakovanih dogodkih, ki bi lahko vplivali na normalno delovanje sistema TARGET2.

4.   Preusmeritev delovanja ESP na rezervno lokacijo

(a)

V primeru nastopa katerih koli dogodkov, navedenih v odstavku 2(a), se lahko delovanje ESP preusmeri na rezervno lokacijo, bodisi znotraj iste regije bodisi v drugi regiji.

(b)

V primeru preusmeritve delovanja ESP v drugo regijo udeleženci po najboljših močeh poravnajo svoje pozicije do izpada ali nastopa neobičajnega zunanjega dogodka ter zagotovijo [vstaviti ime CB] vse ustrezne informacije v zvezi s tem.

5.   Sprememba časa delovanja

(a)

Lahko se podaljša dnevna obdelava v sistemu TARGET2 ali odloži začetek novega delovnega dne. Med katerim koli podaljšanim delovanjem sistema TARGET2 se plačilni nalogi obdelajo v skladu z [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev], ob upoštevanju sprememb, vsebovanih v tem dodatku.

(b)

Dnevna obdelava se lahko podaljša in tako odloži čas zaprtja, če je izpad ESP nastopil tega dne, vendar je bil odpravljen pred 18.00. Taka odložitev zaprtja v normalnih okoliščinah ne sme preseči dveh ur in jo je treba udeležencem sporočiti čim prej. Če je taka odložitev objavljena pred 16.50, mora biti med zaključkom sprejemanja plačil strank in medbančnih plačilnih nalogov najmanj ena ura. Kadar je taka odložitev objavljena, je ni mogoče preklicati.

(c)

Čas zaprtja se odloži v primerih, kadar je izpad ESP nastopil pred 18.00 in do 18.00 ni bil odpravljen. [Vstaviti ime CB] mora o odložitvi zaprtja nemudoma obvestiti udeležence.

(d)

Po ponovni vzpostavitvi ESP, je treba sprejeti naslednje ukrepe:

(i)

[Vstaviti ime CB] poskuša vsa plačila v prioritetnem vrstnem redu poravnati v eni uri; ta čas je skrajšan na 30 minut v primeru, če izpad ESP nastopi ob 17.30 ali pozneje (v primerih, ko ob 18.00 izpad ESP še traja).

(ii)

Končna stanja udeležencev se vzpostavijo v eni uri; ta čas je skrajšan na 30 minut v primeru, če izpad ESP nastopi ob 17.30 ali pozneje, v primerih, ko je ob 18.00 izpad ESP še trajal.

(iii)

Ob zaključku sprejemanja medbančnih plačil se izvede obdelava ob koncu dneva, vključno z uporabo odprtih ponudb Eurosistema.

(e)

Podsistemi, ki potrebujejo likvidnost zgodaj zjutraj, morajo imeti že zagotovljena sredstva za primere, ko se dnevna obdelava zaradi izpada ESP prejšnjega dne ne more pravočasno začeti.

6.   Izredna obdelava

(a)

Če [vstaviti ime CB] meni, da je to potrebno, sproži izredno obdelavo plačilnih nalogov v modulu za izredne razmere ESP. V takih primerih se udeležencem zagotovi le najnižja raven storitev. [Vstaviti ime CB] obvesti svoje udeležence o začetku izredne obdelave s pomočjo katerih koli razpoložljivih komunikacijskih sredstev.

(b)

Pri izredni obdelavi plačilne naloge ročno obdela [vstaviti ime CB].

(c)

Naslednji plačilni nalogi veljajo za „zelo kritične“ in [vstaviti ime CB] jih v izrednih situacijah obdela po najboljših močeh:

(i)

plačila, povezana s CLS Bank International;

(ii)

poravnava EURO1 ob koncu dneva; in

(iii)

pozivi h kritju osrednje nasprotne stranke.

(d)

Naslednje vrste plačil veljajo za „kritične“ in [vstaviti ime CB] se lahko v zvezi z njimi odloči za sprožitev izredne obdelave:

(i)

plačila v zvezi s poravnavo v realnem času povezanih sistemov poravnave vrednostnih papirjev; in

(ii)

dodatna plačila, če je to potrebno zaradi izogiba sistemskemu tveganju.

(e)

Udeleženci predložijo plačilne naloge v izredno obdelavo in sporočijo informacije prejemnikom plačil s pomočjo [vstaviti komunikacijska sredstva]. Informacije glede stanj na računu ter obremenitev in odobritev računa se lahko pridobijo preko [vstaviti ime CB].

(f)

Plačilni nalogi, ki so že bili predloženi v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], vendar so v prioritetnem vrstnem redu, so lahko prav tako predmet izredne obdelave. V takih primerih si [vstaviti ime CB] prizadeva izogniti dvojni obdelavi plačilnih nalogov, vendar tveganje take dvojne obdelave, če nastopi, prevzamejo udeleženci.

(g)

Za izredno obdelavo plačilnih nalogov morajo udeleženci zagotoviti dodatno zavarovanje. V času izredne obdelave se lahko prejeta izredna plačila uporabijo za financiranje odhodnih izrednih plačil. Za namene izredne obdelave [vstaviti ime CB] ne more upoštevati razpoložljive likvidnosti udeležencev.

7.   Izpadi, povezani z udeleženci ali podsistemi

(a)

V primeru, da pri udeležencu nastopi težava, ki mu preprečuje poravnavo plačil v sistemu TARGET2, je za odpravo težave odgovoren sam. Zlasti lahko udeleženec uporabi interne rešitve ali funkcionalnost ICM, tj. rezervna zbirna plačila in rezervna izredna plačila (CLS, EURO1, vnaprejšnja sredstva za STEP2).

(b)

Če se udeleženec odloči uporabiti funkcionalnost ICM za izvedbo rezervnih zbirnih plačil, mora [vstaviti ime CB], če udeleženec tako zahteva, odpreti to funkcionalnost preko ICM. Če udeleženec tako zahteva, mora [vstaviti ime CB] prenesti ICM oddajno sporočilo, s katerim obvesti druge udeležence o udeleženčevi uporabi rezervnih zbirnih plačil. Udeleženec je odgovoren za pošiljanje takih rezervnih zbirnih plačil izključno drugim udeležencem, s katerimi se je dvostransko dogovoril o uporabi takih plačil, in za kakršne koli nadaljnje ukrepe v zvezi s takimi plačili.

(c)

Če so ukrepi, navedeni v pododstavku (a), izčrpani ali niso učinkoviti, lahko udeleženec zahteva podporo od [vstaviti ime CB].

(d)

V primeru, da izpad vpliva na podsistem, je za odpravo izpada odgovoren ta podsistem. Če podsistem tako zahteva, lahko [vstaviti ime CB] deluje v njegovem imenu. [Vstaviti ime CB] ima diskrecijsko pravico pri odločanju, kakšno podporo bo nudila podsistemu, vključno z nočnimi operacijami podsistema. Lahko se sprejmejo naslednji ukrepi ob nepredvidljivih dogodkih:

(i)

podsistem sproži čista plačila (tj. plačila, ki niso povezana z osnovno transakcijo) preko vmesnika za udeležence;

(ii)

[vstaviti ime CB] oblikuje in/ali obdela XML navodila/datoteke v imenu podsistema; in/ali

(iii)

[vstaviti ime CB] izvede čista plačila v imenu podsistema.

(e)

Podobni ukrepi ob nepredvidljivih dogodkih v zvezi s podsistemom so vsebovani v dvostranskih ureditvah med [vstaviti ime CB] in zadevnim podsistemom.

8.   Druge določbe

(a)

V primeru, da nekateri podatki niso na razpolago zaradi nastopa enega izmed dogodkov, navedenih v odstavku 3(a), je [vstaviti ime CB] upravičena, da začne ali nadaljuje z obdelavo plačilnih nalogov in/ali upravlja s sistemom TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] na podlagi nazadnje razpoložljivih podatkov, kakor določi [vstaviti ime CB]. Če tako zahteva [vstaviti ima CB], udeleženci in podsistemi ponovno predložijo njihova sporočila „FileAct/Interact“ ali sprejmejo kateri koli drug ukrep, ki ga [vstaviti ime CB] šteje za primernega.

(b)

V primeru izpada [vstaviti ime CB] lahko nekatere ali vse njene tehnične funkcije v zvezi s sistemom TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] opravi druga CB Eurosistema.

(c)

[Vstaviti ime CB] lahko zahteva, da udeleženci sodelujejo v rednih ali občasnih testiranjih ukrepov za neprekinjeno poslovanje in ukrepov za izredno obdelavo, pri usposabljanju ali katerih koli drugih preventivnih ureditvah, za katere [vstaviti ime CB] meni, da so potrebne. Kakršne koli stroške, ki udeležencem nastanejo zaradi takih testiranj ali drugih ureditev, nosijo izključno udeleženci.

Dodatek V

URNIK DELOVANJA

1.

Sistem TARGET2 je odprt vse dni, razen sobot, nedelj, Novega leta, Velikega petka in Velikonočnega ponedeljka (po koledarju, ki velja na sedežu ECB), 1. maja, Božiča in 26. decembra.

2.

Referenčni čas za sistem je čas Evropske centralne banke, tj. lokalni čas na sedežu ECB.

3.

Tekoči delovni dan se začne na večer prejšnjega delovnega dne in poteka po naslednjem urniku:

Čas

Opis

6.45 – 7.00

Poslovno okno za pripravo dnevnih operacij (1)

7.00 – 18.00

Dnevna obdelava

17.00

Zaključek sprejemanja plačil strank (tj. plačil, kjer naročnik in/ali upravičenec plačila ni neposredni ali posredni udeleženec, kakor so prepoznana v sistemu po sporočilu MT 103 ali MT 103+)

18.00

Zaključek sprejemanja medbančnih plačil (tj. plačil, ki niso plačila strank)

18.00 – 18.45 (2)

Obdelava ob koncu dneva

18.15 (2)

Praviloma zaključek uporabe odprte ponudbe

(Kmalu po) 18.30 (3)

CB so na razpolago podatki za posodobitev računovodskih sistemov

18.45 – 19.30 (3)

Obdelava na začetku dneva (nov delovni dan)

19.00 (3) – 19.30 (2)

Zagotovitev likvidnosti na PM računu

19.30 (3)

Sporočilo o začetku postopka in poravnava trajnih nalogov za prenos likvidnosti s PM računov na podračun(-e)/zrcalni račun (poravnava, povezana s podsistemom)

19.30 (3) – 22.00

Izvršitev prenosov dodatne likvidnosti preko ICM, preden podsistem pošlje sporočilo o začetku cikla; obdobje poravnave za operacije podsistema čez noč (samo za postopek 6 poravnave podsistema, kakor je naveden v Prilogi IV)

22.00 – 1.00

Obdobje tehničnega vzdrževanja

1.00 – 6.45

Postopek poravnave nočnih operacij podsistema (samo za postopek 6 poravnave podsistema)

4.

ICM je za prenos likvidnosti na voljo od 19.30 (4) do 18.00 naslednjega dne, razen v obdobju tehničnega vzdrževanja od 22.00 do 1.00.

5.

Čas delovanja se lahko spremeni v primeru, če so v skladu z odstavkom 5 Dodatka IV sprejeti ukrepi za neprekinjeno poslovanje.


(1)  Dnevne operacije pomenijo dnevno obdelavo in obdelavo ob koncu dneva.

(2)  Na zadnji dan obdobja izpolnjevanja rezerv se konča 15 minut pozneje.

(3)  Na zadnji dan obdobja izpolnjevanja rezerv začne teči 15 minut pozneje.

(4)  Na zadnji dan obdobja izpolnjevanja rezerv začne teči 15 minut pozneje.

Dodatek VI

SEZNAM NADOMESTIL IN IZDAJANJE RAČUNOV

Nadomestila za neposredne udeležence

1.

Mesečno nadomestilo za obdelavo plačilnih nalogov v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] za neposredne udeležence, odvisno od možnosti, ki jo je izbral neposredni udeleženec, znaša:

(a)

100 EUR na PM račun in enotno nadomestilo na transakcijo (knjižba v breme) v višini 0,80 EUR; ali

(b)

1 250 EUR na PM račun in nadomestilo na transakcijo (knjižba v breme), določeno kot sledi, na podlagi obsega transakcij (število obdelanih enot) na mesec:

Razpon

Od

Do

Cena

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

nad 100 000

0,125 EUR

Nadomestila se ne zaračunavajo za prenose likvidnosti med udeleženčevim PM računom in njegovimi podračuni.

2.

Mesečno nadomestilo za dostop za več naslovnikov znaša 80 EUR za vsak naslov z osemmestno BIC, razen BIC računa neposrednega udeleženca.

3.

Dodatno mesečno nadomestilo za neposredne udeležence, ki ne želijo, da se BIC njihovega računa objavi v imeniku sistema TARGET2, znaša 30 EUR na račun.

4.

Nadomestilo za vsako registracijo posrednega udeleženca v imeniku sistema TARGET2, ki jo opravi neposredni udeleženec, znaša 20 EUR.

5.

Nadomestilo za vsako registracijo imetnika naslovljive BIC, vključno s podružnicami neposrednih in posrednih udeležencev, v imeniku sistema TARGET2 znaša 5 EUR.

Nadomestila za združevanje likvidnosti

6.

Za način CAI znaša mesečno nadomestilo 100 EUR za vsak račun, ki je vključen v skupino.

7.

Za način AL znaša mesečno nadomestilo 200 EUR za vsak račun, ki je vključen v skupino AL. Če skupina AL uporablja način CAI, se za račune, ki niso vključeni v način AL, zaračuna mesečno nadomestilo za CAI, ki znaša 100 EUR na račun.

8.

Tako pri načinu AL kot pri načinu CAI se za vsa plačila udeležencev v skupini uporablja degresivna struktura nadomestil za transakcije, določena v tabeli iz odstavka 1(b), kakor da so bila ta plačila poslana z enega računa udeleženca.

9.

Mesečno nadomestilo v višini 1 250 EUR iz odstavka 1(b) plača zadevni vodja skupine, mesečno nadomestilo v višini 100 EUR iz odstavka 1(a) pa vsi drugi člani skupine. Če je skupina AL del skupine CAI in je vodja skupine AL isti kot vodja skupine CAI, se mesečno nadomestilo v višini 1 250 EUR plača samo enkrat. Če je skupina AL del skupine CAI in se vodja skupine CAI razlikuje od vodje skupine AL, mora vodja skupine CAI plačati dodatno mesečno nadomestilo v višini 1 250 EUR. V takih primerih se račun za skupna nadomestila za vse račune v skupini CAI (vključno z računi skupine AL) pošlje vodji skupine CAI.

Izdajanje računov

10.

V primeru neposrednih udeležencev se uporabljajo naslednja pravila izdajanja računov. Neposredni udeleženec (vodja skupine AL ali vodja skupine CAI v primeru uporabe načinov AL ali CAI) prejme račun za prejšnji mesec, ki določa nadomestila, ki jih je treba plačati, najpozneje peti delovni dan v tekočem mesecu. Plačilo je treba izvesti najpozneje deseti delovni dan v tem mesecu na račun, ki ga določi [vstaviti ime CB], in v breme tega udeleženčevega PM računa.

Dodatek VII

SPORAZUM O SKUPNI LIKVIDNOSTI – VARIANTA A

Obrazec za uporabo načina AL s strani več kakor ene kreditne institucije

Med, na eni strani:

[udeležencem], imetnikom PM računa(-ov) št. [...................................] pri [vstaviti ime CB], ki ga zastopa [..................................................], ki deluje kot [.................................................],

[udeležencem], imetnikom PM računa(-ov) št. [...................................] pri [vstaviti ime CB], ki ga zastopa [..................................................], ki deluje kot [.................................................],

[udeležencem], imetnikom PM računa(-ov) št. [...................................] pri [vstaviti ime CB], ki ga zastopa [..................................................], ki deluje kot [.................................................],

(v nadaljevanju: člani skupine AL)

in na drugi strani

[Vstaviti ime NCB AL]

[Vstaviti ime NCB AL]

[Vstaviti ime NCB AL]

(v nadaljevanju: NCB AL)

(člani skupine AL in NCB AL so v nadaljevanju skupaj navedeni kot stranke)

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sistem TARGET2 je pravno strukturiran kot množica plačilnih sistemov, pri čemer je vsak od teh določen kot sistem po ustrezni nacionalni zakonodaji, ki prenaša Direktivo 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (1).

(2)

Udeleženci v eni ali več komponentah sistema TARGET2 lahko, pod določenimi pogoji iz zadevnih pogojev za udeležbo v komponentah sistema TARGET2, vzpostavijo skupino AL, v okviru katere se likvidnost na PM računih članov skupine AL združuje.

(3)

Združitev likvidnosti članom skupine AL omogoča, da poravnajo plačilne naloge za znesek, ki presega razpoložljivo likvidnost na njihovih zadevnih PM računih, pod pogojem, da skupna vrednost vseh takih plačilnih nalogov nikoli ne preseže skupnega zneska razpoložljive likvidnosti na vseh takih PM računih. Posledično negativno stanje na enem ali več teh PM računih ustvarja posojilo čez dan, katerega zagotovitev urejajo zadevne nacionalne ureditve, ob upoštevanju sprememb, opisanih v tem sporazumu; zlasti je tako negativno stanje zavarovano z razpoložljivo likvidnostjo na PM računih drugih članov skupine AL.

(4)

Namen tega mehanizma na noben način ni združiti različne PM račune, ki jih ob upoštevanju omejitev, opisanih v tem sporazumu, še naprej vodijo izključno njihovi zadevni imetniki.

(5)

Namen takega mehanizma je izogniti se drobitvi likvidnosti v različnih komponentah sistema TARGET2 in poenostaviti opravljanje z likvidnostjo znotraj skupine kreditnih institucij.

(6)

Ta mehanizem izboljšuje splošno učinkovitost poravnave plačil v sistemu TARGET2.

(7)

[Udeleženec], [udeleženec] in [udeleženec] so povezani v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] oziroma sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ter jih zavezujejo [vstaviti sklic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev] z dne [vstaviti ustrezne datume],

se stranke dogovorijo o naslednjem:

Člen 1

Učinkovanje tega sporazuma

Ta sporazum in katera koli sprememba tega sporazuma učinkujeta šele, ko upravljavska NCB, po pridobitvi kakršnih koli informacij ali dokumentov, za katere meni, da so primerni, pisno potrdi, da je ta sporazum ali spremembe tega sporazuma v skladu z zahtevami, določenimi v zadevnih pogojih za udeležbo v komponentah sistema TARGET2.

Člen 2

Skupni interes članov skupine AL in NCB AL

1.   Člani skupine AL izrecno izjavljajo in potrjujejo, da je sklenitev tega sporazuma v njihovem skupnem ekonomskem, socialnem in finančnem interesu, ker se lahko plačilni nalogi vseh članov skupine AL poravnajo v njihovih zadevnih komponentah sistema TARGET2 do zneska, ki ustreza razpoložljivi likvidnosti na vseh PM računih članov skupine AL, in s tem aktivirajo likvidnost, ki je na razpolago v drugih komponentah sistema TARGET2.

2.   NCB AL imajo skupni interes pri zagotavljanju posojila čez dan članom skupine AL, ker to spodbuja splošno učinkovitost poravnave plačil v sistemu TARGET2. Posojilo čez dan je zavarovano v skladu s členom 18 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ker se negativno stanje, ki izvira iz izvršitve plačilnega naloga, krije z razpoložljivo likvidnostjo na PM računih, ki jih imajo drugi člani skupine AL pri svojih zadevnih NCB AL in so dani v zavarovanje za poravnavo obveznosti, ki jih ima kateri koli član skupine AL do NCB AL.

Člen 3

Pravice in obveznosti članov skupine AL

1.   Člani skupine AL so solidarno odgovorni vsem NCB AL glede vseh terjatev, ki izvirajo iz poravnave plačilnega naloga katerega koli člana skupine AL v njihovi zadevni komponenti sistema TARGET2. Člani skupine AL se ne morejo opreti na nobene dogovore znotraj skupine o delitvi odgovornosti, da bi se tako izognili kakršni koli odgovornosti do NCB AL v zvezi z združitvijo vseh zgoraj navedenih odgovornosti.

2.   Skupna vrednost vseh plačilnih nalogov, ki jih poravnajo člani skupine AL na svojih PM računih, ne sme nikoli preseči skupnega zneska razpoložljive likvidnosti na vseh takih PM računih.

3.   Člani skupine AL so pooblaščeni za uporabo načina CAI, kakor je opisan v [vstaviti sklic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev].

4.   Člani skupine AL morajo zagotoviti, da med njimi obstaja interni sporazum, ki med drugim vsebuje:

(a)

pravila notranje organizacije skupine AL;

(b)

pogoje, pod katerimi je vodja skupine AL dolžan poročati članom skupine AL;

(c)

stroške načina AL (vključno z njihovo razdelitvijo med člani skupine AL); in

(d)

nadomestila, ki jih je treba plačati kot plačilo med člani skupine AL za storitve po sporazumu AL, in pravila za izračun finančnega nadomestila.

Z izjemo pododstavka (d) se lahko člani skupine AL odločijo, ali bodo ta interni sporazum ali njegove dele razkrili NCB AL. Člani skupine AL morajo NCB AL razkriti informacije, navedene v pododstavku (d).

Člen 4

Pravice in obveznosti NCB AL

1.   Kadar član skupine AL predloži plačilni nalog v svojo zadevno komponento sistema TARGET2 za znesek, ki presega razpoložljivo likvidnost na tem PM računu člana skupine AL, njegova zadevna NCB AL odobri posojilo čez dan, ki je zavarovano z razpoložljivo likvidnostjo na drugih PM računih, ki jih ima član skupine AL pri svoji zadevni NCB, ali na PM računih, ki jih imajo drugi člani skupine AL pri njihovih zadevnih NCB AL. Tako posojilo čez dan je urejeno s pravili, ki veljajo za posojilo čez dan, ki ga zagotovi taka NCB AL.

2.   Plačilni nalogi, ki jih predloži kateri koli od članov skupine AL in s katerimi se preseže razpoložljiva likvidnost na vseh PM računih članov skupine AL, se vrstičijo, dokler ni na razpolago dovolj likvidnosti.

3.   Razen ob uvedbi postopka zaradi nesolventnosti zoper enega ali več članov skupine AL, lahko NCB AL od vsakega člana skupine AL zahteva polno izpolnitev vseh obveznosti, ki izvirajo iz poravnave plačilnih nalogov katerega koli člana skupine AL v njegovi komponenti sistema TARGET2.

Člen 5

Določitev in vloga vodje skupine AL

1.   Člani skupine AL s tem sporazumom določijo kot vodjo skupine AL [navesti udeleženca, določenega za vodjo skupine AL], ki je kontaktno mesto za vse administrativne zadeve v zvezi s skupino AL.

2.   Člani skupine AL morajo njihovi zadevni NCB AL in vodji skupine AL zagotoviti vse informacije, ki lahko vplivajo na veljavnost, izvršljivost in izvajanje tega sporazuma, kar med drugim vključuje kakršno koli spremembo ali prekinitev povezav med člani skupine AL, ki so potrebne za skladnost z opredelitvijo skupine, določeno v [vstaviti sklic na zadevne določbe ureditve(-ev) za izvajanje Usklajenih pogojev], nastop kakršnih koli primerov neizpolnitve v smislu [vstaviti sklic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev] ali kateri koli dogodek, ki lahko vpliva na veljavnost in/ali izvršljivost [vstaviti sklic na določbe o zastavi, pobotu zaradi predčasnega prenehanja ali katere koli druge ustrezne določbe ureditve(-ev) za izvajanje Usklajenih pogojev].

3.   Vodja skupine AL mora upravljavski NCB nemudoma sporočiti vse informacije, opisane v odstavku 2, ki se nanašajo nanj ali na katerega koli drugega člana skupine AL.

4.   Vodja skupine AL je odgovoren v zvezi z dnevnim spremljanjem likvidnosti, ki je na razpolago znotraj skupine AL.

5.   Vodja skupine AL ima pooblastilo za zastopanje v zvezi s PM računi članov skupine AL in zlasti deluje kot zastopnik članov skupine AL v zvezi z naslednjimi operacijami:

(a)

katerimi koli ICM operacijami v zvezi s PM računi članov skupine AL, kar med drugim vključuje kakšno koli spremembo v prioriteti plačilnega naloga, preklic, spremembo časa poravnave, prenos likvidnosti (vključno s podračunov in na podračune), prerazporeditev transakcij v prioritetnem vrstnem redu, rezervacijo likvidnosti v z zvezi s skupino AL ter določitev in spremembe limitov v zvezi s skupino AL;

(b)

vsemi transakcijami likvidnosti ob koncu dneva med PM računi članov skupine AL, s katerimi se zagotovi, da so vsa stanja na PM računih članov skupine AL izravnana, tako da noben od teh računov nima negativnega stanja ob koncu dne ali, kjer je primerno, negativnega stanja, ki ni zavarovano z ustreznim zavarovanjem (v nadaljevanju je tak postopek naveden kot „izravnava“);

(c)

splošnimi navodili, v skladu s katerimi se izvede avtomatična izravnava, tj. opredelitev zaporedja, po katerem se PM računi članov skupine AL z razpoložljivo likvidnostjo obremenijo znotraj izravnave;

(d)

ob odsotnosti kakršnega koli izrecnega navodila vodje skupine AL, kakor je določeno v pododstavkih (b) in (c), se izvede avtomatična izravnava, začenši s PM računom z najvišjim pozitivnim stanjem proti PM računu z najvišjim negativnim stanjem.

Če nastopi izvršitveni razlog, kakor je opredeljen v [vstaviti sklic na zadevne določbe ureditve(-ev) za izvajanje Usklajenih pogojev], se uporabijo enaka merila, kakor so opredeljena v pododstavkih (c) in (d).

6.   Člani skupine AL se izrecno odpovedujejo vsem pravicam, ki jih lahko imajo do vodje skupine AL po [po potrebi vstaviti sklic na ustrezno določbo nacionalnega prava], ki izvirajo iz kombinacije vloge takega vodje kot imetnika PM računa in člana skupine AL ter njegove vloge kot vodje skupine AL.

Člen 6

Vloga upravljavske NCB

1.   Upravljavska NCB je kontaktno mesto za vse administrativne zadeve v zvezi s skupino AL.

2.   Vse NCB AL morajo upravljavski NCB nemudoma zagotoviti vse informacije v zvezi z njihovim(-i) zadevnim(-i) članom(-i) skupine AL, ki lahko vplivajo na veljavnost, izvršljivost in izvajanje tega sporazuma, kar med drugim vključuje kakršne koli spremembe ali prekinitev povezav med člani skupine AL, ki so potrebne za skladnost z opredelitvijo skupine, nastop kakršnih koli primerov neizpolnitve v smislu [vstaviti sklic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev] ali kakršni koli dogodek, ki lahko vpliva na veljavnost in/ali izvršljivost [vstaviti sklic na določbe o zastavi, pobotu zaradi predčasnega prenehanja ali katere koli druge ustrezne določbe ureditve(-ev) za izvajanje Usklajenih pogojev]

3.   Upravljavska NCB lahko dostopa do vseh pomembnih informacij v zvezi z vsemi PM računi članov skupine AL, kar med drugim vključuje informacije v zvezi s kakršno koli kreditno linijo, stanjem, skupnim prometom, poravnanimi plačili, plačili v prioritetnem vrstnem redu, pa tudi informacije o limitih in rezervacijah likvidnosti članov skupine AL.

Člen 7

Trajanje in prenehanje veljavnosti tega sporazuma

1.   Ta sporazum velja za nedoločen čas.

2.   Vsak član skupine AL lahko enostransko odpove ta sporazum, pod pogojem, da obvesti NCB AL, v katere komponenti sistema TARGET2 je udeležen, in upravljavsko NCB 14 delovnih dni vnaprej. Upravljavska NCB mora temu članu skupine AL potrditi datum njegove odpovedi sporazuma AL ter mora tak datum sporočiti vsem NCB AL, ki ustrezno obvestijo njihove člane skupine AL. Če je bil ta član skupine AL vodja skupine AL, morajo preostali člani skupine AL nemudoma imenovati novega vodjo skupine AL.

3.   Ta sporazum ali sodelovanje katerega koli člana skupine AL v tem sporazumu, odvisno od primera, se avtomatično odpove, brez predhodnega obvestila in s takojšnjim učinkom, če nastopi eden ali več naslednjih dogodkov:

(a)

sprememba ali prekinitev povezav med vsemi člani skupine AL, ki so potrebne za skladnost z opredelitvijo skupine, kakor je določeno v [vstaviti sklic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev], ali ki vpliva na enega ali več članov skupine AL; in/ali

(b)

vsi člani skupine AL ali eden ali več članov skupine AL ne izpolnjuje več kakršnih koli drugih zahtev za uporabo načina AL, kakor so opisane v [vstaviti sklic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev].

4.   Ne glede na nastop katerega koli od dogodkov, opisanih v odstavku 3, ostane plačilni nalog, ki ga je kateri koli član skupine AL že predložil v zadevno komponento sistema TARGET2, veljaven in izvršljiv v odnosu do vseh članov skupine AL in NCB AL. [Po potrebi vstaviti: Poleg tega [vstaviti sklic na ureditev zastave in/ali pobota zaradi predčasnega prenehanja ali drugo ustrezno ureditev jamstva] ostane v veljavi po prenehanju veljavnosti tega sporazuma, dokler člani skupine AL v celoti ne poravnajo vseh negativnih pozicij na PM računih, katerih likvidnost je bila združena.]

5.   Brez poseganja v odstavek 3 lahko upravljavska NCB, v dogovoru z zadevno NCB AL, kadar koli, brez predhodnega obvestila in s takojšnjim učinkom, odpove sodelovanje katerega koli člana skupine AL v tem sporazumu, če tak član skupine AL krši katero koli določbo tega sporazuma. Taka odločitev mora biti pisno naslovljena na vse člane skupine AL, skupaj z razlogi za tako odločitev. Če je sodelovanje odpovedano na ta način, so člani skupine AL, katerih sodelovanje v tem sporazumu ni bilo odpovedano, upravičeni do odpovedi njihovega sodelovanja v tem sporazumu, pod pogojem, da o tem obvestijo upravljavsko NCB in zadevne NCB AL pet delovnih dni vnaprej. Če je odpovedano sodelovanje vodje skupine AL, morajo preostali člani skupine AL nemudoma imenovati novega vodjo skupine AL.

6.   Upravljavska NCB lahko, v dogovoru z drugimi NCB AL, odpove ta sporazum brez predhodnega obvestila in s takojšnjim učinkom, če bi njegova ohranitev ogrozila splošno stabilnost, trdnost in varnost sistema TARGET2 ali ogrozila NCB AL pri izvajanju njihovih nalog po Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. Kakršna koli taka odločitev mora biti pisno naslovljena na člane skupine AL, skupaj z razlogi za tako odločitev.

7.   Ta sporazum ostane v veljavi tako dolgo, dokler obstajata najmanj dva člana skupine AL.

Člen 8

Postopek spreminjanja

Kakršna koli sprememba tega sporazuma, vključno z razširitvijo skupine AL na druge udeležence, je veljavna in izvršljiva samo, če z njo izrecno pisno soglašajo vse stranke.

Člen 9

Veljavno pravo

Ta sporazum je urejen, se razlaga in izvaja v skladu z [vstaviti sklic na pravo, ki ureja PM račun vodje skupine AL pri upravljavski NCB]. To ne posega v:

(a)

razmerje med članom skupine AL in njegovo zadevno NCB AL, ki je urejeno po pravu zadevne NCB AL; in

(b)

pravice in obveznosti med NCB AL, ki so urejene po pravu NCB AL, ki vodi PM račun člana skupine AL, katerega razpoložljiva likvidnost je uporabljena kot zavarovanje.

Člen 10

U poraba [vstaviti skic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev]

1.   V zvezi z vsakim članom skupine AL in njihovimi zadevnimi NCB AL so kakršna koli vprašanja, ki niso posebej urejena s tem sporazumom, urejena z zadevnimi določbami [vstaviti sklic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev].

2.   [Vstaviti sklic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev] in ta sporazum štejeta(-jo) za del istega pogodbenega razmerja.

Izdan v toliko izvodih, kolikor je strank, dne […datum…]

SPORAZUM O SKUPNI LIKVIDNOSTI – VARIANTA B

Obrazec za uporabo načina AL s strani ene kreditne institucije

Med, na eni strani: [ime in naslov kreditne institucije], ki jo zastopa [...................................], ki deluje kot

[udeleženec], imetnik PM računa(-ov) št. [...................................] pri [vstaviti ime CB],

[udeleženec], imetnik PM računa(-ov) št. [...................................] pri [vstaviti ime CB],

[udeleženec], imetnik PM računa(-ov) št. [...................................] pri [vstaviti ime CB],

(udeleženci so v nadaljevanju navedeni kot člani skupine AL)

in na drugi strani

[Vstaviti ime NCB AL]

[Vstaviti ime NCB AL]

[Vstaviti ime NCB AL]

(v nadaljevanju: NCB AL)

(člani skupine AL in NCB AL so v nadaljevanju skupaj navedeni kot stranke)

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sistem TARGET2 je pravno strukturiran kot množica plačilnih sistemov, pri čemer je vsak od teh določen kot sistem po ustrezni nacionalni zakonodaji, ki prenaša Direktivo 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (2).

(2)

Kreditna institucija z več PM računi v eni ali več komponentah sistema TARGET2 lahko, pod določenimi pogoji iz zadevnih pogojev za udeležbo v komponentah sistema TARGET2, vzpostavi skupino AL, v okviru katere se likvidnost na takih PM računih članov skupine AL združuje.

(3)

Združitev likvidnosti članom skupine AL omogoča, da poravnajo plačilne naloge za znesek, ki presega razpoložljivo likvidnost na enem PM računu, pod pogojem, da skupna vrednost vseh takih plačilnih nalogov nikoli ne preseže skupnega zneska razpoložljive likvidnosti na vseh PM računih članov skupine AL. Posledično negativno stanje na enem ali več teh PM računih ustvarja posojilo čez dan, katerega zagotovitev urejajo zadevne nacionalne ureditve, ob upoštevanju sprememb, opisanih v tem sporazumu; zlasti je tako negativno stanje zavarovano z razpoložljivo likvidnostjo na PM računih članov skupine AL.

(4)

Namen tega mehanizma na noben način ni združiti različne PM račune, ki jih ob upoštevanju omejitev, opisanih v tem sporazumu, še naprej ločeno vodijo člani skupine AL.

(5)

Namen takega mehanizma je izogniti se drobitvi likvidnosti v različnih komponentah sistema TARGET2 in poenostaviti opravljanje z likvidnostjo članov skupine AL.

(6)

Ta mehanizem izboljšuje splošno učinkovitost poravnave plačil v sistemu TARGET2.

(7)

[Udeleženec], [udeleženec] in [udeleženec] so povezani v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] oziroma sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ter jih zavezujejo [vstaviti sklic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev] z dne [vstaviti ustrezne datume],

se stranke dogovorijo o naslednjem:

Člen 1

Učinkovanje tega sporazuma

Ta sporazum in katera koli sprememba tega sporazuma učinkujeta šele, ko upravljavska NCB, po pridobitvi kakršnih koli informacij ali dokumentov, za katere meni, da so primerni, pisno potrdi, da je ta sporazum ali spremembe tega sporazuma v skladu z zahtevami, določenimi v zadevnih pogojih za udeležbo v komponentah sistema TARGET2.

Člen 2

Skupni interes članov skupine AL in NCB AL

1.

Člani skupine AL izrecno izjavljajo in potrjujejo, da je sklenitev tega sporazuma v njihovem skupnem ekonomskem, socialnem in finančnem interesu, ker se lahko plačilni nalogi poravnajo v zadevnih komponentah sistema TARGET2 do zneska, ki ustreza razpoložljivi likvidnosti na vseh PM računih članov skupine AL, in tem aktivirajo likvidnost, ki je na razpolago v drugih komponentah sistema TARGET2.

2.

NCB AL imajo skupni interes pri zagotavljanju posojila čez dan članom skupine AL, ker to spodbuja splošno učinkovitost poravnave plačil v sistemu TARGET2. Posojilo čez dan je zavarovano v skladu s členom 18 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ker se negativno stanje, ki izvira iz izvršitve plačilnega naloga, krije z razpoložljivo likvidnostjo na PM računih, ki jih imajo člani skupine AL pri svojih zadevnih NCB AL in so dani v zavarovanje za poravnavo obveznosti, ki jih imajo člani skupine AL do NCB AL.

Člen 3

Pravice in obveznosti članov skupine AL

1.   Člani skupine AL so odgovorni vsem NCB AL glede vseh terjatev, ki izvirajo iz poravnave plačilnih nalogov katerega koli člana skupine AL v njihovih zadevnih komponentah sistema TARGET2.

2.   Skupna vrednost vseh plačilnih nalogov, ki jih poravnajo člani skupine AL na svojih PM računih, ne sme nikoli preseči skupnega zneska razpoložljive likvidnosti na vseh takih PM računih.

3.   Člani skupine AL so pooblaščeni za uporabo načina CAI, kakor je opisan v [vstaviti sklic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev].

Člen 4

Pravice in obveznosti NCB AL

1.   Kadar član skupine AL predloži plačilni nalog v komponento sistema TARGET2 za znesek, ki presega razpoložljivo likvidnost na tem PM računu člana skupine AL, zadevna NCB AL odobri posojilo čez dan, ki je zavarovano z razpoložljivo likvidnostjo na drugih PM računih, ki jih ima član skupine AL pri njegovih zadevnih NCB AL, ali na PM računih, ki jih imajo drugi člani skupine AL pri njihovih zadevnih NCB AL. Tako posojilo čez dan je urejeno s pravili, ki veljajo za posojilo čez dan, ki ga zagotovijo take NCB AL.

2.   Plačilni nalogi, ki jih predložijo člani skupine AL in s katerimi se preseže razpoložljiva likvidnost na vseh PM računih članov skupine AL, se vrstičijo, dokler ni na razpolago dovolj likvidnosti.

3.   Vsaka NCB AL lahko od članov skupine AL zahteva polno izpolnitev vseh obveznosti, ki izvirajo iz poravnave plačilnih nalogov članov skupine AL v komponenti sistema TARGET2, v kateri imajo PM račune.

Člen 5

Določitev in vloga vodje skupine AL

1.   Člani skupine AL s tem sporazumom določijo kot vodjo skupine AL [navesti udeleženca, določenega za vodjo skupine AL], ki je kontaktno mesto za vse administrativne zadeve v zvezi s skupino AL.

2.   Člani skupine AL morajo zadevnim NCB AL zagotoviti vse informacije, ki lahko vplivajo na veljavnost, izvršljivost in izvajanje tega sporazuma, kar med drugim vključuje nastop kakršnih koli primerov neizpolnitve v smislu [vstaviti sklic na zadevne določbe ureditve(-ev) za izvajanje Usklajenih pogojev] ali kateri koli dogodek, ki lahko vpliva na veljavnost in/ali izvršljivost [vstaviti sklic na določbe o zastavi, pobotu zaradi predčasnega prenehanja ali katere koli druge ustrezne določbe ureditve(-ev) za izvajanje Usklajenih pogojev].

3.   Vodja skupine AL mora upravljavski NCB nemudoma sporočiti vse informacije, opisane v odstavku 2.

4.   Vodja skupine AL je odgovoren v zvezi z dnevnim spremljanjem likvidnosti, ki je na razpolago znotraj skupine AL.

5.   Vodja skupine AL ima pooblastilo za zastopanje v zvezi z vsemi PM računi članov skupine AL in zlasti izvaja naslednje operacije:

(a)

katere koli ICM operacije v zvezi s PM računi članov skupine AL, kar med drugim vključuje kakšno koli spremembo v prioriteti plačilnega naloga, preklic, spremembo časa poravnave, prenose likvidnosti (vključno s podračunov in na podračune), prerazporeditev transakcij v prioritetnem vrstnem redu, rezervacijo likvidnosti v z zvezi s skupino AL ter določitev in spremembe limitov v zvezi s skupino AL;

(b)

vse transakcije likvidnosti ob koncu dneva med PM računi članov skupine AL, s katerimi se zagotovi, da so vsa stanja na PM računih članov skupine AL izravnana, tako da noben od teh računov nima negativnega stanja ob koncu dne ali, kjer je primerno, negativnega stanja, ki ni zavarovano z ustreznim zavarovanjem (v nadaljevanju je tak postopek naveden kot „izravnava“);

(c)

splošna navodila, v skladu s katerimi se izvede avtomatična izravnava, tj. opredelitev zaporedja, po katerem se PM računi članov skupine AL z razpoložljivo likvidnostjo obremenijo znotraj izravnave;

(d)

ob odsotnosti kakršnega koli izrecnega navodila vodje skupine AL, kakor je določeno v pododstavkih (b) in (c), se izvede avtomatična izravnava, začenši s PM računom z najvišjim pozitivnim stanjem proti PM računu z najvišjim negativnim stanjem.

Če nastopi izvršitveni razlog, kakor je opredeljen v [vstaviti sklic na zadevne določbe ureditve(-ev) za izvajanje Usklajenih pogojev], se uporabijo enaka merila, kakor so opredeljena v pododstavkih (c) in (d).

Člen 6

Vloga upravljavske NCB

1.   Upravljavska NCB je kontaktno mesto za vse administrativne zadeve v zvezi s skupino AL.

2.   Vse NCB AL morajo upravljavski NCB nemudoma zagotoviti vse informacije v zvezi članom skupine AL, ki lahko vplivajo na veljavnost, izvršljivost in izvajanje tega sporazuma, kar med drugim vključuje nastop kakršnih koli primerov neizpolnitve v smislu [vstaviti sklic na zadevne določbe ureditve(-ev) za izvajanje Usklajenih pogojev] ali dogodke, ki lahko vplivajo na veljavnost in/ali izvršljivost [vstaviti sklic na določbe o zastavi, pobotu zaradi predčasnega prenehanja ali katere koli druge ustrezne določbe ureditve(-ev) za izvajanje Usklajenih pogojev].

3.   Upravljavska NCB lahko dostopa do vseh pomembnih informacij v zvezi z vsemi PM računi skupine AL, kar med drugim vključuje informacije v zvezi s kakršno koli kreditno linijo, stanjem, skupnim prometom, poravnanimi plačili, plačili v prioritetnem vrstnem redu, pa tudi informacije o limitih in rezervacijah likvidnosti članov skupine AL.

Člen 7

Trajanje in prenehanje veljavnosti tega sporazuma

1.   Ta sporazum velja za nedoločen čas.

2.   Vsak član skupine AL lahko enostransko odpove ta sporazum, pod pogojem, da obvesti NCB AL, v katere komponenti sistema TARGET2 je udeležen, in upravljavsko NCB 14 delovnih dni vnaprej. Upravljavska NCB mora članu skupine AL potrditi datum njegove odpovedi sporazuma AL ter mora tak datum sporočiti vsem NCB AL, ki ustrezno obvestijo njihove člane skupine AL. Če je bil ta član skupine AL vodja skupine AL, morajo preostali člani skupine AL nemudoma imenovati novega vodjo skupine AL.

3.   Ta sporazum avtomatično preneha veljati brez predhodnega obvestila in s takojšnjim učinkom, če zahteve za uporabo načina AL, kakor so opisane v [vstaviti sklic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev], niso več izpolnjene.

4.   Ne glede na nastop katerega koli od dogodkov, opisanih v odstavku 3, ostane plačilni nalog, ki ga je član skupine AL že predložil v zadevno komponento sistema TARGET2, veljaven in izvršljiv v odnosu do vseh članov skupine AL in NCB AL. [Po potrebi vstaviti: Poleg tega [vstaviti sklic na ureditev zastave in/ali pobota zaradi prenehanja ali drugo ustrezno ureditev jamstva] ostane v veljavi po prenehanju veljavnosti tega sporazuma, dokler člani skupine AL v celoti ne poravnajo vseh negativnih pozicij na PM računih, katerih likvidnost je bila združena.]

5.   Brez poseganja v odstavek 3 lahko upravljavska NCB, v dogovoru z NCB AL, kadar koli odpove ta sporazum, če kateri koli član skupine AL krši katero koli določbo tega sporazuma. Takšna odločitev mora biti pisno naslovljena na vse člane skupine AL, skupaj z razlogi za tako odločitev.

6.   Upravljavska NCB lahko, v dogovoru z drugimi NCB AL, odpove ta sporazum, če bi njegova ohranitev ogrozila splošno stabilnost, trdnost in varnost sistema TARGET2 ali ogrozila NCB AL pri izvajanju njihovih nalog po Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. Kakršna koli odločitev o odpovedi tega sporazuma mora biti pisno naslovljena na člane skupine AL, skupaj z razlogi za tako odločitev.

Člen 8

Postopek spreminjanja

Kakršna koli sprememba tega sporazuma, vključno z razširitvijo skupine AL na druge udeležence, je veljavna in izvršljiva samo, če z njo izrecno pisno soglašajo vse stranke.

Člen 9

Veljavno pravo

Ta sporazum je urejen, se razlaga in izvaja v skladu z [vstaviti sklic na pravo, ki ureja PM račun vodje skupine AL]. To ne posega v:

(a)

razmerje med člani skupine AL in njihovimi zadevnimi NCB AL, ki je urejeno po pravu zadevne NCB AL; in

(b)

pravice in obveznosti med NCB AL, ki so urejene po pravu NCB AL, ki vodi PM račun, katerega razpoložljiva likvidnost je uporabljena kot zavarovanje.

Člen 10

Uporaba [vstaviti skic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev]

1.   V zvezi z vsakim od PM računov članov skupine AL so kakršna koli vprašanja, ki niso posebej urejena s tem sporazumom, urejena z zadevnimi določbami [vstaviti sklic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev].

2.   [Vstaviti sklic na ureditev(-ve) za izvajanje Usklajenih pogojev] in ta sporazum štejeta(-jo) za del istega pogodbenega razmerja.

Izdan v toliko izvodih, kolikor je strank, dne […datum…]


(1)  UL L 166, 11.6.1998, str. 45.

(2)  UL L 166, 11.6.1998, str. 45.


PRILOGA III

ZAGOTAVLJANJE POSOJILA ČEZ DAN

Opredelitve pojmov

V tej prilogi se:

„Bančna direktiva“ pomeni Direktivo 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (preoblikovano) (1),

„kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo v smislu členov 2 in 4(1)(a) Bančne direktive, kakor sta prenesena v nacionalno pravo, ki je pod nadzorom pristojnega organa,

„odprta ponudba mejnega posojanja“ pomeni odprto ponudbo Eurosistema, ki jo lahko nasprotne stranke uporabijo, da od NCB prejmejo posojilo čez noč po vnaprej določeni obrestni meri mejnega posojanja,

„obrestna mera mejnega posojanja“ pomeni obrestno mero, ki se uporablja pri odprti ponudbi mejnega posojanja,

„podružnica“ pomeni podružnico v smislu člena 4(3) Bančne direktive, kakor je prenesen v nacionalno pravo,

„organ javnega sektorja“ pomeni subjekt v „javnem sektorju“, kakor je slednji opredeljen v členu 3 Uredbe Sveta (ES) št. 3603/93 z dne 13. decembra 1993 o opredelitvi pojmov za uporabo prepovedi iz členov 104 in 104b(1) Pogodbe (2) (zdaj člena 101 in 103(1)),

„investicijsko podjetje“ pomeni investicijsko podjetje v smislu člena 4(1)(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (3), razen institucij, navedenih v členu 2(1) Direktive 2004/39/ES, pod pogojem, da je zadevno investicijsko podjetje: (a) pooblaščeno in nadzirano s strani priznanega pristojnega organa, ki je bil kot tak določen po Direktivi 2004/39/ES; in (b) je upravičeno opravljati dejavnosti, navedene v točkah 2, 3, 6 in 7 oddelka A Priloge I k Direktivi 2004/39/ES,

„tesne povezave“ pomenijo tesne povezave v smislu poglavja 6 Priloge I k Smernici ECB/2000/7 z dne 31. avgusta 2000 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (4),

„postopek zaradi nesolventnosti“ pomeni postopek zaradi nesolventnosti v smislu člena 2(j) Direktive 98/26/ES;

„primer neizpolnitve“ pomeni kateri koli preteč ali obstoječ dogodek, ki lahko, če se zgodi, ogrozi subjektovo izpolnjevanje obveznosti po nacionalnih ureditvah za izvajanje te smernice ali katerih koli drugih pravil, ki se uporabljajo za razmerje med subjektom in katerimi koli CB Eurosistema, in vključuje naslednje:

(a)

če subjekt ne izpolnjuje več meril za dostop in/ali tehničnih zahtev iz Priloge II;

(b)

uvedbo postopka zaradi nesolventnosti v zvezi s subjektom;

(c)

vložitev vloge v zvezi s postopkom, navedenim v pododstavku (b);

(d)

izdajo pisne izjave subjekta o njegovi nezmožnosti plačila vseh ali katerega koli dela njegovih dolgov ali izpolnitve njegovih obveznosti, nastalih v zvezi s posojilom čez dan;

(e)

sklenitev prostovoljnega splošnega sporazuma ali dogovora med subjektom in njegovimi upniki;

(f)

če je subjekt nesolventen ali nezmožen plačila svojih dolgov ali če ga za nesolventnega ali nezmožnega plačila dolgov šteje zadevna sodelujoča NCB;

(g)

če je subjektovo pozitivno stanje na njegovem PM računu ali če so vsa subjektova sredstva ali njihov bistven del predmet naloga za zamrznitev sredstev, prepovedi razpolaganja, rubeža ali katerega koli drugega postopka, katerega namen je zavarovati javni interes ali pravice subjektovih upnikov;

(h)

če je bil subjekt začasno ali trajno izključen iz komponente sistema TARGET2 in/ali podsistema;

(i)

če je katero koli vsebinsko zagotovilo ali predpogodbena izjava, ki jo je dal subjekt ali za katero se po veljavnem pravu domneva, da jo je dal subjekt, nepravilna ali neresnična; ali

(j)

prenos vseh ali bistvenega dela subjektovih sredstev.

Primerni subjekti

1.

Vsaka sodelujoča NCB zagotovi posojilo čez dan subjektom, navedenim v odstavku 2, ki imajo račun pri zadevni sodelujoči NCB. Vendar pa se posojilo čez dan ne odobri subjektu, ustanovljenemu v državi, ki ni država članica, v kateri se nahaja sedež sodelujoče NCB, pri kateri ima ta subjekt račun.

2.

Posojilo čez dan se lahko odobri samo naslednjim subjektom:

(a)

kreditnim institucijam, ustanovljenim v EGP, ki so primerne nasprotne stranke za operacije denarne politike Eurosistema in imajo dostop do odprte ponudbe mejnega posojanja, vključno kadar te kreditne institucije delujejo preko podružnice, ustanovljene v EGP, in vključno s podružnicami, ustanovljenimi v EGP, kreditnih institucij, ki so ustanovljene zunaj EGP;

(b)

kreditnim institucijam, ustanovljenim v EGP, ki niso primerne nasprotne stranke za operacije denarne politike Eurosistema in/ali nimajo dostopa do odprte ponudbe mejnega posojanja, vključno kadar delujejo preko podružnice, ustanovljene v EGP, in vključno s podružnicami, ustanovljenimi v EGP, kreditnih institucij, ki so ustanovljene zunaj EGP;

(c)

zakladniškim oddelkom držav članic na centralni ali regionalni ravni, ki delujejo na denarnih trgih, in organom javnega sektorja držav članic, ki so pooblaščeni za vodenje računov strank;

(d)

investicijskim podjetjem, ustanovljenim v EGP, če imajo sklenjen dogovor z nasprotno stranko pri operacijah denarne politike Eurosistema, s katerim je zagotovljeno kritje preostalega negativnega stanja ob koncu zadevnega dneva; in

(e)

subjektom, poleg tistih iz pododstavkov (a) in (b), ki opravljajo storitve obračuna in poravnave ter so ustanovljeni v EGP in pod nadzorom pristojnega organa, pod pogojem, da so bile ureditve o zagotavljanju posojila čez dan tem subjektom vnaprej predložene Svetu ECB in jih je Svet ECB odobril.

3.

Za subjekte, navedene v odstavku 2(b) do (e), je posojilo čez dan omejeno na zadevni dan in ga ni mogoče podaljšati v posojilo čez noč.

Ustrezno zavarovanje

4.

Posojilo čez dan temelji na ustreznem zavarovanju in se zagotovi v obliki zavarovanih znotrajdnevnih prekoračitev in/ali znotrajdnevnih transakcij povratnega nakupa v skladu z minimalnimi skupnimi značilnostmi, ki jih določi Svet ECB v zvezi z operacijami denarne politike Eurosistema. Ustrezno zavarovanje sestavljajo ista sredstva in instrumenti kot primerna sredstva za operacije denarne politike Eurosistema ter zanje veljajo ista pravila vrednotenja in obvladovanja tveganj, kakor so določena v Prilogi I k Smernici ECB/2000/7.

5.

Dolžniški instrumenti, ki jih izdaja ali zanje jamči subjekt ali katera koli tretja stranka, če med njo in subjektom obstajajo tesne povezave, se lahko kot ustrezno zavarovanje sprejmejo samo v primerih, določenih v oddelku 6.2 Priloge I k Smernici ECB/2000/7.

6.

Svet ECB lahko na predlog zadevne sodelujoče NCB izvzame zakladniške oddelke, navedene v odstavku 2(c), iz zahteve po zagotovitvi ustreznega zavarovanja pred pridobitvijo posojila čez dan.

Postopek odobritve posojila

7.

Dostop do posojila čez dan se lahko odobri samo v delovnih dneh.

8.

Posojilo čez dan se zagotovi brez obrestovanja.

9.

Če subjekt, naveden v odstavku 2(a), ne uspe povrniti posojila čez dan ob koncu dneva, se to avtomatično šteje kot zahteva tega subjekta za uporabo odprte ponudbe mejnega posojanja.

10.

Če subjekt, naveden v odstavku 2(b), (d) ali (e), iz kakršnega koli razloga ne uspe povrniti posojila čez dan ob koncu dneva, se mu naložijo naslednje kazni:

(a)

če ima zadevni subjekt ob koncu dneva na svojem računu negativno stanje prvič v katerem koli dvanajstmesečnem obdobju, se temu subjektu naložijo kazenske obresti, izračunane na znesek negativnega stanja po obrestni meri, ki je za pet odstotnih točk višja od obrestne mere mejnega posojanja;

(b)

če ima zadevni subjekt na svojem računu negativno stanje najmanj drugič v istem dvanajstmesečnem obdobju, se kazenske obresti, navedene v pododstavku (a), po prvem primeru zvišajo za 2,5 odstotne točke vsakič, ko se tako negativno stanje pojavi v tem dvanajstmesečnem obdobju.

11.

Svet ECB lahko odloči, da se kazni, naložene po odstavku 10, ne izvršijo ali se znižajo, če je negativno stanje zadevnega subjekta ob koncu dneva mogoče pripisati višji sili in/ali tehničnim motnjam v delovanju sistema TARGET2, kakor so slednje opredeljene v Prilogi II.

Začasna ali trajna zavrnitev dostopa do posojila čez dan

12.

Sodelujoče NCB začasno ali trajno zavrnejo dostop do posojila čez dan v primeru neizpolnitve in/ali v enem izmed naslednjih primerov:

(a)

račun subjekta pri sodelujoči NCB je blokiran ali zaprt;

(b)

zadevni subjekt ne izpolnjuje več katere od zahtev za zagotovitev posojila čez dan, določenih v tej prilogi.

13.

Kadar sodelujoča NCB nasprotni stranki pri operacijah denarne politike Eurosistema začasno ali trajno zavrne dostop do posojila čez dan, taka začasna ali trajna zavrnitev ne učinkuje, dokler je ne odobri ECB.

14.

Z odstopanjem od odstavka 13 lahko v nujnih okoliščinah sodelujoča NCB nasprotni stranki pri operacijah denarne politike Eurosistema začasno zavrne dostop do posojila čez dan s takojšnim učinkom. V takih primerih mora zadevna sodelujoča NCB o tem nemudoma pisno obvestiti ECB. ECB sme razveljaviti ukrep sodelujoče NCB. Vendar se šteje, da je ECB odobrila ukrep sodelujoče NCB, če ECB v desetih dneh od dneva, ko je prejela obvestilo, sodelujoči NCB ne pošlje obvestila o taki razveljavitvi.


(1)  UL L 177, 30.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 332, 31.12.1993, str. 1.

(3)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 310, 11.12.2000, str. 1.


PRILOGA IV

POSTOPKI PORAVNAVE ZA PODSISTEME

1.   Opredelitev pojmov

V tej prilogi in poleg opredelitev pojmov iz člena 2:

„kreditno navodilo“ pomeni plačilno navodilo, ki ga predloži podsistem in je naslovljeno na ASCB z namenom, da se obremeni eden od računov, ki jih podsistem ima in/ali vodi v PM, in da se odobri PM račun ali podračun poravnalne banke za znesek, določen v navodilu,

„navodilo za obremenitev“ pomeni plačilno navodilo, ki je naslovljeno na SCB in ga predloži podsistem z namenom, da se na podlagi pooblastila za obremenitev obremeni PM račun ali podračun poravnalne banke za znesek, določen v navodilu, in da se odobri bodisi eden od računov podsistema v PM bodisi PM račun ali podračun druge poravnalne banke,

„plačilno navodilo“ ali „plačilno navodilo podsistema“ pomeni kreditno navodilo ali navodilo za obremenitev,

„centralna banka podsistema (ASCB)“ (ancillary system central bank – ASCB) pomeni CB Eurosistema, s katero ima zadevni podsistem dvostranski dogovor o poravnavi plačilnih navodil podsistema v PM,

„poravnalna centralna banka (SCB)“ (settlement central bank – SCB) pomeni CB Eurosistema, ki vodi PM račun poravnalne banke,

„poravnalna banka“ pomeni udeleženca, katerega PM račun ali podračun se uporablja za poravnavo plačilnih navodil podsistema,

„informacijski in kontrolni modul (ICM)“ pomeni modul ESP, ki udeležencem omogoča pridobiti takojšnje spletne informacije in jim daje možnost, da predložijo naloge za prenos likvidnosti, da upravljajo z likvidnostjo in da v izrednih situacijah sprožijo plačilne naloge,

„ICM oddajno sporočilo“ pomeni informacije, ki so preko ICM istočasno dane na voljo vsem udeležencem ali izbrani skupini udeležencev v sistemu TARGET2,

„pooblastilo za obremenitev“ pomeni pooblastilo poravnalne banke v obliki, zagotovljeni s strani CB Eurosistema na obrazcih za statične podatke, ki je naslovljeno tako na njen podsistem kot na njeno SCB ter ki podsistem upravičuje, da predloži navodila za obremenitev, in daje SCB navodilo, da na podlagi navodil za obremenitev obremeni PM račun ali podračun poravnalne banke,

„kratka pozicija“ pomeni dolgovati denar v času poravnave plačilnih navodil podsistema,

„dolga pozicija“ pomeni dolgovati mu/ji denar v času poravnave plačilnih navodil podsistema.

2.   Vloga SCB

Vsaka CB Eurosistema deluje kot SCB v odnosu do katere koli poravnalne banke, za katero vodi PM račun.

3.   Upravljanje razmerij med CB, podsistemi in poravnalnimi bankami

1.

ASCB morajo zagotoviti, da podsistemi, s katerimi imajo dvostranske dogovore, zagotovijo seznam poravnalnih bank, ki vsebuje podrobnosti o PM računih poravnalnih bank in ki ga mora ASCB hraniti v modulu (upravljanja) statičnih podatkov („Static Data (Management) Module“) ESP. Vsak podsistem lahko dostopa do seznama svojih zadevnih poravnalnih bank preko ICM.

2.

ASCB morajo zagotoviti, da jih podsistemi, s katerimi imajo dvostranske dogovore, nemudoma obvestijo o kakršnih koli spremembah v zvezi s seznamom poravnalnih bank. ASCB morajo zadevno SCB obvestiti o kakršnih koli takih spremembah preko ICM oddajnega sporočila.

3.

ASCB morajo zagotoviti, da podsistemi, s katerimi imajo dvostranske dogovore, od njihovih poravnalnih bank zberejo pooblastila za obremenitev in druge zadevne dokumente in jih predložijo ASCB. Taki dokumenti se morajo zagotoviti v angleščini in/ali v ustreznem(-ih) nacionalnem(-ih) jeziku(-ih) ASCB. Če nacionalni jezik(-i) ASCB ni(-so) nacionalni jezik(-i) SCB, se potrebni dokumenti zagotovijo samo v angleščini ali v angleščini in v ustreznem(-ih) nacionalnem(-ih) jeziku(-ih) ASCB. V primeru podsistema, ki poravnava preko sistema TARGET2-ECB, se dokumenti zagotovijo v angleščini.

4.

Če je poravnalna banka udeleženec v zadevni komponenti sistema TARGET2 ASCB, mora ASCB preveriti veljavnost pooblastila za obremenitev, ki ga je dala poravnalna banka, in opraviti vse potrebne vnose v modul (upravljanja) statičnih podatkov. Če poravnalna banka ni udeleženec v zadevni komponenti sistema TARGET2 ASCB, mora ASCB posredovati pooblastilo za obremenitev (ali njegov elektronski izvod, če je tako dogovorjeno med ASCB in SCB) zadevni(-m) SCB, da preveri(-jo) njegovo veljavnost. SCB mora(-jo) tako preverjanje opraviti in zadevno ASCB obvestiti o rezultatu preverjanja v petih delovnih dneh po prejemu take zahteve. Po preverjanju mora ASCB osvežiti seznam poravnalnih bank v ICM.

5.

Preverjanje, ki ga opravi ASCB, ne posega v odgovornost podsistema, da omeji plačilna navodila na seznam poravnalnih bank, naveden v pododstavku 1.

6.

Razen, če so ene in iste, si ASCB in SCB izmenjajo informacije v zvezi s katerim koli pomembnim dogodkom med procesom obdelave.

4.   Sprožitev plačilnih navodil preko ASI

1.

Vsa plačilna navodila, ki jih podsistem predloži preko ASI, morajo biti v obliki XML sporočil.

2.

Vsa plačilna navodila, ki jih podsistem predloži preko ASI, štejejo za „zelo nujna“ in jih je treba poravnati v skladu z določbami iz Priloge II.

3.

Plačilno navodilo šteje za sprejeto, če:

(a)

je plačilno navodilo v skladu s pravili, ki jih vzpostavi izvajalec omrežnih storitev;

(b)

je plačilno navodilo v skladu s pravili in pogoji formatiranja v komponenti sistema TARGET2 ASCB;

(c)

je poravnalna banka na seznamu poravnalnih bank, navedenemu v odstavku 3(1); in

(d)

je bilo v primeru začasne izključitve poravnalne banke iz sistema TARGET2 pridobljeno izrecno soglasje SCB začasno izključene poravnalne banke.

5.   Vstop plačilnih navodil v sistem in njihova nepreklicnost

1.

Za kreditna navodila šteje, da so v zadevno komponento sistema TARGET2 vnesena v trenutku in nepreklicna od trenutka, ko jih je sprejela ASCB. Za navodila za obremenitev šteje, da so v zadevno komponento sistema TARGET2 vnesena v trenutku in nepreklicna od trenutka, ko jih je sprejela SCB.

2.

Uporaba pododstavka 1 ne vpliva na nobena pravila podsistemov, ki določajo trenutek vstopa v podsistem in/ali nepreklicnosti nalogov za prenos, predloženih takemu podsistemu, pred trenutkom vstopa zadevnega plačilnega navodila v zadevno komponento sistema TARGET2.

6.   Postopki poravnave

1.

Če podsistem zahteva uporabo postopka poravnave, mora zadevna ASCB ponuditi enega ali več postopkov poravnave, določenih v nadaljevanju:

(a)

postopek poravnave 1 („prenos likvidnosti“);

(b)

postopek poravnave 2 („poravnava v realnem času“);

(c)

postopek poravnave 3 („dvostranska poravnava“);

(d)

postopek poravnave 4 („standardna večstranska poravnava“);

(e)

postopek poravnave 5 („istočasna večstranska poravnava“);

(f)

postopek poravnave 6 („namenska likvidnost“);

2.

SCB morajo podpirati poravnavo plačilnih navodil podsistema v skladu z izbiro postopkov poravnave, navedenih v pododstavku 1, med drugim s poravnavo plačilnih navodil na PM računih ali podračunih poravnalnih bank.

3.

Nadaljnje podrobnosti v zvezi s postopki poravnave, navedenimi v pododstavku 1, so vsebovane v odstavkih 9 do 14.

7.   Neobveznost odprtja PM računa

Podsistemi niso zavezani postati neposredni udeleženci v komponenti sistema TARGET2 ali voditi PM račun, kadar uporabljajo ASI.

8.   Računi za podpiranje postopkov poravnave

1.

Poleg PM računov lahko ASCB, podsistemi in poravnalne banke za postopke poravnave, navedene v odstavku 6(1), odprejo v PM in uporabljajo naslednje vrste računov:

(a)

tehnične račune,

(b)

zrcalne račune,

(c)

račune jamstvenega sklada,

(d)

podračune.

2.

Kadar ASCB ponuja postopek poravnave 4, 5 ali 6 za povezane modele („interfaced models“), mora za zadevne podsisteme odpreti tehnični račun v svoji komponenti sistema TARGET2. ASCB lahko take račune ponuja kot možnost za postopka poravnave 2 in 3. V zvezi s postopkoma poravnave 4 in 5 je treba odpreti ločene tehnične račune. Stanje na tehničnih računih mora biti ob koncu postopka poravnave zadevnega podsistema ničelno ali pozitivno, stanje ob koncu dneva pa mora biti ničelno. Tehnični računi se identificirajo z BIC zadevnega podsistema.

3.

Pri ponudbi postopka poravnave 1 ali 6 za integrirane modele („integrated models“) ASCB mora odpreti zrcalne račune v svoji komponenti sistema TARGET2, pri ponudbi postopka poravnave 3 ali 6 za povezane modele pa jih ASCB lahko odpre. Zrcalni računi so posebni PM računi, ki jih ASCB vodi v svoji komponenti sistema TARGET2 z namenom uporabe s strani podsistema. Zrcalni podračuni se identificirajo z BIC zadevne ASCB.

4.

Pri ponudbi postopka poravnave 4 ali 5 lahko ASCB v svoji komponenti sistema TARGET2 za podsisteme odpre račun jamstvenega sklada. Stanja na teh računih se uporabijo za poravnavo plačilnih navodil podsistema v primeru, da na PM računu poravnalne banke ni razpoložljive likvidnosti. Imetniki računa jamstvenega sklada so lahko ASCB, podsistemi ali poroki. Računi jamstvenega sklada se identificirajo z BIC zadevnega imetnika računa.

5.

Kadar ASCB ponuja postopek poravnave 6 za povezane modele, morajo SCB v svojih komponentah TARGET2 za poravnalne banke odpreti enega ali več podračunov, ki se uporabljajo za namenjanje likvidnosti. Podračuni se identificirajo z BIC PM računa, na katerega se nanašajo, v kombinaciji s številko računa, ki je specifična za zadevni podračun. Številka računa je sestavljena iz kode države in do 32 znakov (odvisno od ustrezne nacionalne strukture bančnih računov).

6.

Računi, navedeni v pododstavku 1(a) do (d), se ne objavijo v imeniku TARGET2. Če udeleženec tako zahteva, se lahko za vse take račune na koncu vsakega delovnega dne imetniku računa zagotovijo ustrezni izpiski (MT 940 in MT 950).

7.

Podrobna pravila o odprtju vrst računov, navedenih v tem odstavku, in o njihovi uporabi pri podpiranju postopkov poravnave se lahko nadalje določijo v dvostranskih dogovorih med podsistemi in ASCB.

9.   Postopek poravnave 1 – Prenos likvidnosti

1.

Pri ponudbi postopka poravnave 1 morajo ASCB in SCB podpirati prenos likvidnosti z zrcalnega računa na PM račun poravnalne banke preko ASI. Prenos likvidnosti lahko sprožijo bodisi podsistem bodisi ASCB v imenu podsistema.

2.

Postopek poravnave 1 se uporabi samo za integrirani model, kjer mora zadevni podsistem uporabiti zrcalni račun, da, prvič, zbere potrebno likvidnost, ki jo je namenila njegova poravnalna banka, in, drugič, prenese to likvidnost nazaj na PM račun poravnalne banke.

3.

ASCB lahko ponudijo poravnavo plačilnih navodil v določenih časovnih okvirih, ki jih opredeli podsistem, kakor je navedeno v odstavku 15(2) in (3).

4.

Poravnalne banke in podsistemi imajo dostop do informacij preko ICM. Podsistemi morajo biti obveščeni o zaključku ali neuspešnosti poravnave. Če podsistem sproži prenos likvidnosti z zrcalnega računa na PM račun poravnalne banke, mora biti poravnalna banka o odobritvi obveščena preko SWIFT sporočila MT 202.

10.   Postopek poravnave 2 – Poravnava v realnem času

1.

Pri ponudbi postopka poravnave 2 morajo ASCB in SCB podpirati poravnavo denarnega dela transakcij podsistema s poravnavo plačilnih navodil, ki jih podsistem predloži posamično in ne v svežnjih. Če je plačilno navodilo za obremenitev PM računa poravnalne banke s kratko pozicijo vrstičeno v skladu s Prilogo II, mora zadevna SCB obvestiti poravnalno banko preko ICM oddajnega sporočila.

2.

Postopek poravnave 2 se lahko podsistemu ponudi tudi za poravnavo večstranskih pozicij in v takih primerih mora ASCB za tak podsistem odpreti tehnični račun. Poleg tega ASCB ne sme podsistemu ponuditi storitve pravilnega upravljanja zaporedja dohodnih in odhodnih plačil, kakor se lahko zahteva za tako večstransko poravnavo. Za potrebno določanje zaporedja prevzame odgovornost sam podsistem.

3.

ASCB lahko ponudi poravnavo plačilnih navodil v določenih časovnih okvirih, ki jih opredeli podsistem, kakor je navedeno v odstavku 15(2) in (3).

4.

Poravnalne banke in podsistemi imajo dostop do informacij preko ICM. Podsistemi morajo biti obveščeni o zaključku ali neuspešnosti poravnave. Če tako zahtevajo, morajo biti poravnalne banke o uspešni poravnavi obveščene preko SWIFT sporočila MT 900 ali MT 910.

11.   Postopek poravnave 3 – Dvostranska poravnava

1.

Pri ponudbi postopka poravnave 3 morajo ASCB in SCB podpirati poravnavo denarnega dela transakcij podsistema s poravnavo plačilnih navodil, ki jih podsistem predloži v svežnjih. Če je plačilno navodilo za obremenitev PM računa poravnalne banke s kratko pozicijo vrstičeno v skladu s Prilogo II, mora zadevna SCB obvestiti poravnalno banko preko ICM oddajnega sporočila.

2.

Postopek poravnave 3 se lahko podsistemu ponudi tudi za poravnavo večstranskih pozicij. Ob upoštevanju naslednjih sprememb, se smiselno uporablja odstavek 10(2):

(a)

plačilna navodila: (i) za obremenitev PM računov poravnalnih bank s kratko pozicijo in odobritev tehničnega računa podsistema; ter (ii) za obremenitev tehničnega računa podsistema in odobritev PM računov poravnalnih bank z dolgo pozicijo se predložijo v ločenih datotekah; in

(b)

PM računi poravnalnih bank z dolgo pozicijo se odobrijo šele po obremenitvi vseh PM računov poravnalnih bank s kratko pozicijo.

3.

Če večstranska poravnava ne uspe (na primer zato, ker vsa zbiranja z računov poravnalnih bank s kratko pozicijo niso uspešna), mora podsistem predložiti plačilna navodila, da se tako povrnejo že poravnane debetne transakcije.

4.

ASCB lahko ponudijo:

(a)

poravnavo plačilnih navodil v določenih časovnih okvirih, ki jih opredeli podsistem, kakor je navedeno v odstavku 15(3); in/ali

(b)

funkcionalnost „obdobja informiranja“, kakor je navedeno v odstavku 15(1).

5.

Poravnalne banke in podsistemi imajo dostop do informacij preko ICM. Podsistemi morajo biti obveščeni o zaključku ali neuspešnosti poravnave. Če tako zahtevajo, morajo biti poravnalne banke o uspešni poravnavi obveščene preko SWIFT sporočila MT 900 ali MT 910.

12.   Postopek poravnave 4 – Standardna večstranska poravnava

1.

Pri ponudbi postopka poravnave 4 morajo ASCB in SCB podpirati poravnavo večstranskih denarnih pozicij transakcij podsistema s poravnavo plačilnih navodil, ki jih podsistem predloži v svežnjih. ASCB morajo za tak podsistem odpreti posebni tehnični račun.

2.

ASCB in SCB morajo zagotoviti zahtevano določanje zaporedja plačilnih navodil. Odobritve se vknjižijo samo, če so bile vse obremenitve zbrane uspešno. Plačilna navodila: (a) za obremenitev računov poravnalnih bank s kratko pozicijo in odobritev tehničnega računa podsistema; ter (b) za odobritev računov poravnalnih bank z dolgo pozicijo in obremenitev tehničnega računa podsistema se predložijo v eni datoteki.

3.

Plačilna navodila za obremenitev PM računa poravnalne banke s kratko pozicijo in za odobritev tehničnega računa podsistema bodo poravnana najprej; šele po poravnavi vseh takih plačilnih navodil (vključno z morebitnim financiranjem tehničnega računa z mehanizmom jamstvenega sklada), se odobrijo PM računi poravnalnih bank z dolgo pozicijo.

4.

Če je plačilno navodilo za obremenitev PM računa poravnalne banke s kratko pozicijo vrstičeno v skladu s Prilogo II, morajo SCB obvestiti tako poravnalno banko preko ICM oddajnega sporočila.

5.

Če poravnalna banka s kratko pozicijo na svojem PM računu nima dovolj sredstev, ASCB aktivira mehanizem jamstvenega sklada, če je to predvideno v dvostranskih dogovorih med ASCB in podsistemom.

6.

Če ni predvidenega nobenega mehanizma jamstvenega sklada in celotna poravnava ne uspe, se za ASCB in SCB šteje, da jim je bilo dano navodilo za vrnitev vseh plačilnih navodil v datoteki, in morajo povrniti plačilna navodila, ki so že bila poravnana.

7.

ASCB morajo obvestiti poravnalne banke o neuspešnosti poravnave preko ICM oddajnega sporočila.

8.

ASCB lahko ponudijo:

(a)

poravnavo plačilnih navodil v določenih časovnih okvirih, ki jih opredeli podsistem, kakor je navedeno v odstavku 15(3);

(b)

funkcionalnost „obdobja informiranja“, kakor je navedeno v odstavku 15(1);

(c)

mehanizem jamstvenega sklada, kakor je navedeno v odstavku 15(4).

9.

Poravnalne banke in podsistemi imajo dostop do informacij preko ICM. Podsistemi morajo biti obveščeni o zaključku ali neuspešnosti poravnave. Če tako zahtevajo, morajo biti poravnalne banke o uspešni poravnavi obveščene preko SWIFT sporočila MT 900 ali MT 910.

13.   Postopek poravnave 5 – Istočasna večstranska poravnava

1.

Pri ponudbi postopka poravnave 5 morajo ASCB in SCB podpirati poravnavo večstranskih denarnih pozicij transakcij podsistema s poravnavo plačilnih navodil, ki jih predloži podsistem. Za poravnavo zadevnih plačilnih navodil se uporabi algoritem 4 (glej Dodatek I Priloge II). Za razliko od postopka poravnave 4 deluje postopek poravnave 5 na podlagi „vse ali nič“. V tem postopku se obremenitev PM računov poravnalnih bank s kratko pozicijo in odobritev PM računov poravnalnih bank z dolgo pozicijo izvedeta istočasno (in ne zaporedoma kot v postopku poravnave 4). Ob upoštevanju naslednjih sprememb, se smiselno uporablja odstavek 12. Če enega ali več plačilnih navodil ni mogoče poravnati, se vsa plačilna navodila vrstičijo, algoritem 4, kakor je opisano v odstavku 16(1), pa se ponovi, da bi se tako poravnala plačilna navodila podsistema v prioritetnem vrstnem redu.

2.

ASCB lahko ponudijo:

(a)

poravnavo plačilnih navodil v določenih časovnih okvirih, ki jih opredeli podsistem, kakor je navedeno v odstavku 15(3);

(b)

funkcionalnost „obdobja informiranja“, kakor je navedeno v odstavku 15(1);

(c)

mehanizem jamstvenega sklada, kakor je navedeno v odstavku 15(4).

3.

Poravnalne banke in podsistemi imajo dostop do informacij preko ICM. Podsistemi morajo biti obveščeni o zaključku ali neuspešnosti poravnave. Če tako zahtevajo, morajo biti poravnalne banke o uspešni poravnavi obveščene preko SWIFT sporočila MT 900 ali MT 910.

4.

Če je plačilno navodilo za obremenitev PM računa poravnalne banke s kratko pozicijo vrstičeno v skladu s Prilogo II, mora zadevna SCB obvestiti poravnalne banke preko ICM oddajnega sporočila.

14.   Postopek poravnave 6 – Namenska likvidnost

1.

Postopek poravnave 6 se lahko uporabi tako za povezani kot za integrirani model, kakor je opisano v pododstavkih 3 do 10 oziroma 11 do 13 spodaj. V primeru integriranega modela mora zadevni podsistem uporabiti zrcalni račun, da zbere potrebno likvidnost, ki so jo dale na stran njegove poravnalne banke. V primeru povezanega modela mora poravnalna banka odpreti najmanj en podračun v zvezi z določenim podsistemom.

2.

Če tako zahtevajo, morajo biti poravnalne banke o odobritvah in obremenitvah njihovih PM računov in po potrebi njihovih podračunov obveščene preko SWIFT sporočila MT 900 ali MT 910.

A.   Povezani model

3.

Pri ponudbi postopka poravnave 6 morajo ASCB in SCB podpirati poravnavo dvostranskih in/ali večstranskih denarnih pozicij transakcij podsistemov:

(a)

z omogočanjem poravnalni banki, da vnaprej financira svojo potencialno obveznost poravnave preko prenosov likvidnosti z njenega PM računa na njen podračun (v nadaljevanju: namenska likvidnost) pred obdelavo podsistema; in

(b)

s poravnavo plačilnih navodil podsistema, ki sledi zaključku obdelave podsistema: pri poravnalnih bankah s kratko pozicijo z obremenitvijo njihovih podračunov (znotraj limitov sredstev na takem računu) in odobritvijo tehničnega računa podsistema ter pri poravnalnih bankah z dolgo pozicijo z odobritvijo njihovih podračunov in obremenitvijo tehničnega računa podsistema.

4.

Pri ponudbi postopka poravnave 6:

(a)

SCB morajo odpreti najmanj en podračun v zvezi s posameznim podsistemom za vsako poravnalno banko; in

(b)

ASCB morajo odpreti tehnični račun za podsistem za: (i) knjiženje sredstev, zbranih s podračunov poravnalnih bank s kratko pozicijo, v dobro; in (ii) knjiženje sredstev v breme, kadar se na namenskih podračunih poravnalnih bank z dolgo pozicijo izvedejo knjiženja v dobro.

5.

Postopek poravnave 6 se ponudi tako za dnevno obdelavo kot za nočne operacije podsistemov. V slednjem primeru se nov delovni dan začne nemudoma po izpolnitvi zahtev glede obveznih rezerv; kakršna koli naknadna obremenitev ali odobritev zadevnih računov se glasi na nov delovni dan.

6.

Pri postopku poravnave 6 in ob upoštevanju namenjanja likvidnosti morajo ASCB in SCB ponuditi naslednje vrste storitev prenosa likvidnosti na podračun in z njega:

(a)

trajni nalogi, ki jih lahko poravnalne banke predložijo ali spremenijo preko ICM (kadar je na voljo) kadar koli v delovnem dnevu. Trajni nalogi, predloženi po poslanem sporočilu o začetku postopka („start-of-procedure message“) na dani delovni dan, so veljavni šele za naslednji delovni dan. V primeru več trajnih nalogov za odobritev različnih podračunov se ti poravnajo glede na njihov znesek, začenši z najvišjim. Med nočnimi operacijami podsistema se v primeru trajnih nalogov, za katere na PM računu ni dovolj sredstev, taki nalogi poravnajo na podlagi sorazmernega zmanjšanja vseh nalogov;

(b)

tekoči nalogi, ki jih lahko predloži bodisi poravnalna banka (preko ICM) bodisi zadevni podsistem preko XML sporočila samo v času poteka postopka poravnave 6 (identificiranem kot časovni razpon od sporočila o začetku postopka do sporočila o zaključku postopka („end-of-procedure message“)) in ki bodo poravnani samo do začetka cikla obdelave podsistema. V primeru tekočega naloga, ki ga je predložil podsistem in za katerega na PM računu ni dovolj sredstev, se tak nalog delno poravna; in

(c)

SWIFT nalogi, dani preko sporočila MT 202, ki se lahko predložijo samo v času poteka postopka poravnave 6 in samo v času dnevne obdelave. Taki nalogi se poravnajo nemudoma. V primeru cikla v teku se to izvede brez obvestitve podsistema.

7.

Postopek poravnave 6 se začne s sporočilom o začetku postopka in konča s sporočilom o zaključku postopka, pri čemer obe sporočili pošlje podsistem. Vendar pa za nočne operacije podsistema pošlje sporočilo o začetku postopka ASCB. Sporočila o začetku postopka sprožijo poravnavo trajnih nalogov za prenos likvidnosti na podračune. Sporočilo o zaključku postopka vodi do avtomatičnega povratnega prenosa s podračuna na PM račun.

8.

Pri postopku poravnave 6 se namenska likvidnost na podračunih zamrzne, dokler teče cikel obdelave podsistema (ki se začne s sporočilom o začetku cikla in konča s sporočilom o zaključku cikla, pri čemer obe pošlje podsistem), in se po tem sprosti.

9.

Znotraj vsakega cikla obdelave podsistema se plačilna navodila poravnajo iz namenske likvidnosti, pri čemer se praviloma uporabi algoritem 5 (kakor je navedeno v Dodatku I Priloge II).

10.

Znotraj vsakega cikla obdelave podsistema se lahko namenska likvidnost poravnalne banke poveča preko knjiženja določenih dohodnih plačil neposredno v dobro njenih podračunov (tj. kuponi in unovčena plačila). V takih primerih je treba likvidnost najprej knjižiti v dobro tehničnega računa in nato, pred knjiženjem likvidnosti v dobro podračuna (ali PM računa), v breme takega računa.

B.   Integrirani model

11.

Pri ponudbi postopka poravnave 6 za integrirane modele morajo ASCB in SCB podpirati tako poravnavo. V primeru, da se postopek poravnave 6 uporabi za integrirani model med dnevno obdelavo, se ponudi samo omejena funkcionalnost.

12.

Pri postopku poravnave 6 in v zvezi z integriranim modelom morajo ASCB in SCB ponuditi naslednje vrste storitev prenosa likvidnosti na zrcalni račun:

(a)

trajni nalogi (za dnevno obdelavo in za nočne operacije podsistema), ki jih lahko poravnalne banke predložijo ali spremenijo preko ICM (kadar je na voljo) kadar koli v delovnem dnevu. Trajni nalogi, predloženi po poslanem sporočilu o začetku postopka na dani delovni dan, so veljavni šele za naslednji delovni dan. V primeru več trajnih nalogov se ti poravnajo glede na njihov znesek, začenši z najvišjim. Če trajni nalog za dnevno obdelavo ni krit, bo zavrnjen. Med nočnimi operacijami podsistema se v primeru več trajnih nalogov, za katere na PM računu ni dovolj sredstev, taki nalogi poravnajo na podlagi sorazmernega zmanjšanja vseh nalogov;

(b)

tekoči nalogi, ki jih lahko predloži bodisi poravnalna banka (preko ICM) bodisi zadevni podsistem preko XML sporočila samo v času poteka postopka poravnave 6 (identificiranem kot časovni razpon od sporočila o začetku postopka do sporočila o zaključku postopka) in ki bodo poravnani samo, če se cikel obdelave podsistema še ni začel. V primeru tekočega naloga, za katerega na PM računu ni dovolj sredstev, se tak nalog delno poravna; in

(c)

SWIFT nalogi, dani preko sporočila MT 202, ki se lahko predložijo samo v času dnevne obdelave. Taki nalogi se poravnajo nemudoma.

13.

Smiselno se uporabljajo pravila za povezani model glede sporočil o začetku postopka in zaključku postopka ter glede začetka in zaključka cikla.

15.   Opcijski povezani mehanizmi

1.

Opcijski povezani mehanizem „obdobje informiranja“ lahko ASCB ponudijo za postopke poravnave 3, 4 in 5. Če je podsistem (ali njegova ASCB v njegovem imenu) določil opcijsko „obdobje informiranja“, poravnalna banka prejme ICM oddajno sporočilo, ki kaže rok, v katerem lahko poravnalna banka zahteva povrnitev zadevnega plačilnega navodila. SCB mora tako zahtevo upoštevati samo, če je sporočena preko in odobrena s strani podsistema. Poravnava se začne, če SCB ne prejme take zahteve do izteka „obdobja informiranja“. Po tem, ko SCB v „obdobju informiranja“ prejme tako zahtevo, in:

(a)

kadar se za dvostransko poravnavo uporabi postopek poravnave 3, se zadevno plačilno navodilo povrne; in

(b)

kadar se za poravnavo večstranskih pozicij uporabi postopek poravnave 3 ali če v postopku poravnave 4 celotna poravnava ne uspe, se vsa plačilna navodila v datoteki povrnejo, vse poravnalne banke in podsistem pa so obveščeni preko ICM oddajnega sporočila.

2.

Če podsistem pošlje navodila za poravnavo pred načrtovanim časom poravnave („od“), se navodila shranijo, dokler ne nastopi načrtovani čas. V tem primeru se plačilna navodila predložijo v razporeditev ob vstopu, ko nastopi čas „od“. Ta opcijski mehanizem se lahko uporabi v postopkih poravnave 1 in 2.

3.

Obdobje poravnave („do“) omogoča omejeno časovno obdobje za poravnavo podsistema, da se tako ne prepreči ali ne odloži poravnave drugih, s podsistemom povezanih transakcij ali drugih transakcij v sistemu TARGET2. Če se katero koli plačilno navodilo ne poravna do nastopa časa „do“, se ta plačilna navodila bodisi vrnejo bodisi se, v primeru postopkov poravnave 4 in 5, lahko aktivira mehanizem jamstvenega sklada. Obdobje poravnave („do“) se lahko določi za postopke poravnave 1 do 5.

4.

Mehanizem jamstvenega sklada se lahko uporabi, če likvidnost poravnalne banke ne zadošča za kritje njenih obveznosti, ki izvirajo iz poravnave podsistema. Da bi omogočili poravnavo vseh plačilnih navodil, vključenih v poravnavo podsistema, se ta mehanizem uporabi za zagotavljanje potrebne dopolnilne likvidnosti. Ta mehanizem se lahko uporabi za postopka poravnave 4 in 5. Če je treba uporabiti mehanizem jamstvenega sklada, je treba voditi posebni račun jamstvenega sklada, na katerem je na razpolago „izredna likvidnost“ ali je ta dana na razpolago na zahtevo.

16.   Uporabljeni algoritmi

1.

Algoritem 4 podpira postopek poravnave 5. Za lajšanje poravnave in zmanjšanje potrebne likvidnosti so vključena vsa plačilna navodila podsistema (ne glede na njihovo prioriteto). Plačilna navodila podsistema, ki jih je treba poravnati po postopku poravnave 5, obidejo razporeditev ob vstopu in se v PM zadržijo ločeno do konca trenutnega procesa optimizacije. V isti tek algoritma 4 bo vključenih več podsistemov, ki uporabljajo postopek poravnave 5, če se bodo nameravali poravnati hkrati.

2.

V postopku poravnave 6 lahko poravnalna banka nameni znesek likvidnosti za poravnavo pozicij, ki prihajajo od določenega podsistema. Namembnost se doseže z zagotovitvijo potrebne likvidnosti na posebnem podračunu (povezani model). Algoritem 5 se uporabi tako za nočne operacije podsistema kot za dnevno obdelavo. Proces poravnave se izvede z obremenitvijo podračunov poravnalnih bank s kratko pozicijo v korist tehničnega računa podsistema in nato z obremenitvijo tehničnega računa podsistema v korist podračunov poravnalnih bank z dolgo pozicijo. V primeru pozitivnih stanj se lahko vknjižba izvede neposredno – če tako navede podsistem znotraj zadevne transakcije – na PM račun poravnalne banke. Če je poravnava enega ali več navodil za obremenitev neuspešna (tj. zaradi napake podsistema), se zadevno plačilo uvrsti v prioritetni vrstni red na podračunu. Pri postopku poravnave 6 se lahko uporabi algoritem 5, ki teče na podračunih. Poleg tega pri algoritmu 5 ni treba upoštevati nobenih limitov ali rezervacij. Za vsako poravnalno banko se izračuna skupna pozicija in v primeru, da so krite vse skupne pozicije, bodo poravnane vse transakcije. Transakcije, ki niso krite, se uvrstijo nazaj v prioritetni vrstni red.

17.   Učinek začasnega ali trajnega prenehanja uporabe

Če podsistem začasno ali trajno preneha uporabljati ASI v času cikla poravnave plačilnih navodil podsistema, se ASCB šteje za pooblaščeno, da zaključi cikel poravnave v imenu podsistema.

18.   Seznam nadomestil in izdajanje računov

1.

Za podsistem, ki uporablja ASI ali vmesnik za udeležence, ne glede na število katerih koli računov, ki jih lahko ima pri ASCB in/ali SCB, velja seznam nadomestil, ki ga sestavljajo trije elementi, kakor so določeni v nadaljevanju.

(a)

Fiksno mesečno nadomestilo v višini 1 000 EUR, ki se zaračuna vsakemu podsistemu (fiksno nadomestilo I).

(b)

Drugo mesečno fiksno nadomestilo v višini med 417 EUR in 4 167 EUR, v sorazmerju z bruto vrednostjo transakcij denarne poravnave podsistema v eurih (fiksno nadomestilo II):

Razpon

Od (mio EUR/dan)

Do (mio EUR/dan)

Letno nadomestilo

Mesečno nadomestilo

1

0

pod 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

pod 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

pod 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

pod 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

pod 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

nad 50 000

50 000 EUR

4 167 EUR

Bruto vrednost transakcij denarne poravnave podsistema v eurih izračuna ASCB enkrat letno na podlagi take bruto vrednosti v prejšnjem letu, izračunana bruto vrednost pa se uporabi za izračun nadomestila od 1. januarja vsakega koledarskega leta.

(c)

Nadomestilo za transakcijo, ki je izračunano na isti podlagi kakor seznam, vzpostavljen za udeležence v sistemu TARGET2 iz Dodatka VI Priloge II. Podsistem lahko izbere eno izmed dveh možnosti: bodisi plača enotno nadomestilo v višini 0,80 EUR na plačilno navodilo (možnost A) bodisi plača nadomestilo, izračunano na podlagi degresivne lestvice (možnost B), ob upoštevanju naslednjih sprememb:

pri možnosti B se meje razponov, ki se nanašajo na obseg plačilnih navodil, delijo z dva, in

poleg fiksnega nadomestila I in fiksnega nadomestila II se zaračuna mesečno fiksno nadomestilo v višini 100 EUR (po možnosti A) ali 1 250 EUR po možnosti B.

2.

Katero koli nadomestilo, ki ga je treba plačati v zvezi s plačilnim navodilom, ki ga predloži, ali plačilom, ki ga prejme podsistem, bodisi preko vmesnika za udeležence bodisi preko ASI, se zaračuna izključno temu podsistemu. Svet ECB lahko vzpostavi podrobnejša pravila za določitev plačljivih transakcij, poravnanih preko ASI.

3.

Vsak podsistem prejme od svoje zadevne ASCB račun za prejšnji mesec na podlagi nadomestil, navedenih v pododstavku 1, najpozneje peti delovni dan v tekočem mesecu. Plačila je treba nakazati najpozneje deseti delovni dan tega meseca na račun, ki ga določi ASCB, ali knjižiti v breme računa, ki ga določi podsistem.

4.

Za namene tega odstavka se vsak podsistem, določen po Direktivi 98/26/ES, obravnava ločeno, četudi dva ali več od teh upravlja isti pravni subjekt. Enako velja za podsisteme, ki niso bili določeni po Direktivi 98/26/ES, pri čemer se v tem primeru podsistemi identificirajo s pomočjo naslednjih meril: (a) formalni dogovor na podlagi pogodbenega ali zakonodajnega instrumenta (npr. sporazum med udeleženci in upravljavcem sistema); (b) več članov; (c) skupna pravila in standardizirane ureditve; in (d) z namenom kliringa, izravnave in/ali poravnave plačil in/ali vrednostnih papirjev med udeleženci.


8.9.2007   

SL EN EN EN EN EN EN EN

Uradni list Evropske unije

L 237/71


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 24. julija 2007

o pogojih za sistem TARGET2-ECB

(ECB/2007/7)

(2007/601/ES)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti četrte alinee člena 105(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 11.6 ter členov 17, 22 in 23 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Enotna denarna politika ima za posledico potrebo po plačilnih ureditvah, preko katerih se lahko operacije denarne politike med nacionalnimi centralnimi bankami (NCB) in kreditnimi institucijami izvajajo pravočasno in varno ter ki spodbujajo enotnost denarnega trga v euroobmočju.

(2)

Prvotni transevropski sistem bruto poravnave v realnem času (sistem TARGET) bo nadomeščen s sistemom TARGET2, za katerega je značilna enotna tehnična platforma, imenovana enotna skupna platforma (ESP). TARGET2 bo še naprej služil enakim temeljnim namenom kot TARGET, tj. zagotavljanju zanesljivega in učinkovitega mehanizma, delujočega na podlagi ESP, za poravnavo plačil v eurih.

(3)

Svet ECB je sprejel Smernico ECB/2007/2 z dne 26. aprila 2007 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (1).

(4)

Evropska centralna banka (ECB) bo udeležena v sistemu TARGET2, da bo v sistemu TARGET2 obdelala lastna plačila ECB in plačila njenih strank ter da bo preko sistema TARGET2 zagotavljala storitve poravnave organizacijam, ki opravljajo storitve obračuna in poravnave, vključno s subjekti, ustanovljenimi zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), pod pogojem, da so ti predmet pregleda s strani pristojnega organa in je njihov dostop do sistema TARGET2-ECB odobril Svet ECB.

(5)

ECB lahko kot stranke sprejme samo centralne banke ter evropske in mednarodne organizacije.

(6)

ECB lahko odobri posojilo čez dan v skladu s tem sklepom samo strankam, ki so evropske ali mednarodne organizacije.

(7)

Svet ECB je sklenil, da bodo pravila komponent sistema TARGET2 usklajena v največji možni meri in objavljena –

SKLENIL:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Sistem TARGET2-ECB lahko samo:

(a)

obdela lastna plačila ECB;

(b)

obdela plačila strank ECB; in

(c)

zagotavlja storitve poravnave organizacijam, ki opravljajo storitve obračuna in poravnave, vključno s subjekti, ustanovljenimi zunaj EGP, pod pogojem, da so ti predmet pregleda s strani pristojnega organa in je njihov dostop do sistema TARGET2-ECB odobril Svet ECB.

2.   ECB lahko kot stranke sprejme samo centralne banke ter evropske in mednarodne organizacije.

Člen 2

Posojilo čez dan

1.   ECB lahko odobri posojilo čez dan samo strankam, ki so evropske ali mednarodne organizacije, preko prekoračitev na računu(-ih) takih strank. Prekoračitve ne smejo v nobenem trenutku dneva preseči zneska, opredeljenega v dogovoru s stranko za vsakega od računov. Posojilo čez dan, ki ga odobri ECB, ostane omejeno na zadevni dan in ga ni mogoče podaljšati v posojilo čez noč.

2.   Vsaka odobritev posojila čez dan s strani ECB se izvede v skladu s pravili o zagotavljanju posojila čez dan, določenimi v Prilogi III k Smernici ECB/2007/2.

Člen 3

Pogoji za sistem TARGET2-ECB

Pogoji za sistem TARGET2-ECB so vsebovani v Prilogi k temu sklepu.

Člen 4

Začetek veljavnosti

1.   Ta sklep začne veljati 19. maja 2008.

2.   Sklep ECB/1999/NP3 z dne 16. marca 1999 o plačilnem mehanizmu Evropske centralne banke in Sklep ECB/2003/NP2 z dne 28. januarja 2003 o spremembi Sklepa ECB/1999/NP3 o plačilnem mehanizmu Evropske centralne banke se razveljavita z veljavnostjo od dneva začetka veljavnosti tega sklepa, sklicevanja na sklepa ECB/1999/NP3 in ECB/2003/NP2 pa se štejejo kot sklicevanja na ta sklep.

V Frankfurtu na Majni, 24. julija 2007

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Glej stran 1 tega uradnega lista.


ANNEX

TERMS AND CONDITIONS OF TARGET2-ECB

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions (hereinafter the ‘Conditions’), the following definitions apply:

‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Bank Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,

‘ancillary system (AS)’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority, in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB,

‘ancillary system central bank (ASCB)’ means the Eurosystem CB with which the relevant AS has a bilateral arrangement for the settlement of AS payment instructions in the PM,

‘Ancillary System Interface (ASI)’ means the technical device allowing an AS to use a range of special, predefined services for the submission and settlement of AS payment instructions,

‘available liquidity’ (or ‘liquidity’) means a credit balance on a TARGET2 participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant CB in relation to such account,

‘Banking Directive’ means Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (1);

‘Bank Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,

‘branch’ means a branch within the meaning of § 24a of the Gesetz über das Kreditwesen (KWG, German Law on banking),

‘business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,

‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,

‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected CBs,

‘connected CB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,

‘Contingency Module’ means the SSP module enabling the processing of critical and very critical payments in contingency situations,

‘credit institution’ means a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG,

‘credit instruction’ means a payment instruction submitted by an AS and addressed to the ASCB to debit one of the accounts kept and/or managed by the AS in the PM, and to credit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein,

‘credit transfer order’ means an instruction by a payer to make funds available to a payee by means of a book entry on a PM account,

‘debit instruction’ means a payment instruction addressed to the SCB and submitted by an AS to debit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein, on the basis of a debit mandate, and to credit either one of the AS's accounts in the PM or another settlement bank's PM account or sub-account,

‘direct debit authorisation’ means a general instruction by a payer to its CB entitling and obliging that CB to debit the payer's account upon a direct debit instruction from a payee,

‘direct debit instruction’ means an instruction from a payee submitted to its CB pursuant to which the CB of the payer debits the payer's account by the amount specified in the instruction, on the basis of a direct debit authorization,

‘debit mandate’ means an authorisation by a settlement bank in the form provided by the Eurosystem CBs in the static data forms addressed to both its AS and its SCB, entitling the AS to submit debit instructions, and instructing the SCB to debit the settlement bank's PM account or sub-account as a result of debit instructions,

‘entry disposition’ means a payment processing phase during which TARGET2-ECB attempts to settle a payment order which has been accepted pursuant to Article 12, by means of specific procedures, as described in Article 18,

‘Eurosystem CB’ means the ECB or the NCB of a Member State that has adopted the euro,

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:

(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 6(1)(i);

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in subparagraph (b);

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

(g)

where the participant's credit balance on its PM account or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue; or

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets;

‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows participants to obtain on-line information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations,

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of TARGET2 participants via the ICM,

‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a direct participant to submit payment orders and receive payments via such direct participant's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,

‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of the Settlement Finality Directive,

‘instructing participant’ means a TARGET2 participant that has initiated a payment order,

‘intraday credit’ means credit extended for a period of less than one business day,

‘liquidity transfer order’ means a payment order, the main purpose of which is to transfer liquidity between different accounts of the same participant,

‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate,

‘marginal lending rate’ means the interest rate applicable to the marginal lending facility,

‘multi-addressee access’ means the facility by which branches or credit institutions established in the EEA can access the relevant TARGET2 component system by submitting payment orders and/or receiving payments directly to and from the TARGET2 component system; this facility authorises these entities to submit their payment orders through the direct participant's PM account without that participant's involvement,

‘network service provider’ means the undertaking appointed by the ECB's Governing Council to provide computerised network connections for the purpose of submitting payment messages in TARGET2,

‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same business day as that on which it is accepted,

‘participant’ (or ‘direct participant’) means an entity that holds at least one PM account with the ECB,

‘Participant Interface (PI)’ means the technical device allowing direct participants to submit and settle payment orders via the services offered in the PM,

‘payee’ means a TARGET2 participant whose PM account will be credited as a result of a payment order being settled,

‘payer’ means a TARGET2 participant whose PM account will be debited as a result of a payment order being settled,

‘payment instruction’ or ‘AS payment instruction’ means a credit instruction or a debit instruction,

‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order or a direct debit instruction,

‘Payments Module (PM)’ means an SSP module in which payments of TARGET2 participants are settled on PM accounts,

‘PM account’ means an account held by a TARGET2 participant in the PM with a CB which is necessary for such TARGET2 participant to:

(a)

submit payment orders or receive payments via TARGET2; and

(b)

settle such payments with such CB;

‘public sector body’ means an entity within the ‘public sector’, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (2) (now Articles 101 and 103(1)),

‘settlement bank’ means a participant whose PM account or sub-account is used to settle AS payment instructions,

‘settlement central bank (SCB)’ means a Eurosystem CB holding a settlement bank's PM account,

‘Settlement Finality Directive’ means Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (3);

‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing CBs,

‘SSP-providing CBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,

‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicants for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,

‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,

‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,

‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,

‘TARGET2 component system’ means any of the CBs' real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,

‘TARGET2 CUG’ means a subset of the network service provider's customers grouped for the purpose of their use of the relevant services and products of the network service provider when accessing the PM,

‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,

‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB or, during the migration period, payments from national RTGS systems that have not yet migrated to TARGET2 and vice versa.

Article 2

Appendices

1.   The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I

:

Technical specifications for the processing of payment orders

Appendix II

:

TARGET2 compensation scheme

Appendix III

:

Terms of reference for capacity and country opinions

Appendix IV

:

Business continuity and contingency procedures

Appendix V

:

Operating schedule

Appendix VI

:

Fee schedule and invoicing

2.   In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 3

General description of TARGET2-ECB and TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money.

2.   The following payment orders are processed in TARGET2-ECB:

(a)

payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; and

(e)

any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP. The Eurosystem specifies the SSP's technical configuration and features. The SSP services are provided by the SSP-providing CBs for the benefit of the Eurosystem CBs, pursuant to separate agreements.

4.   The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 25 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and the SSP-providing CBs when the latter act in that capacity. Instructions, messages or information which a participant receives from, or sends to, the SSP in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing the Settlement Finality Directive. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under § 1(16) of the KWG.

6.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of participants in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders (Title IV) refer to all payment orders submitted or payments received by any TARGET2 participant.

7.   No intraday credit is provided to participants in TARGET2-ECB.

TITLE II

PARTICIPATION

Article 4

Access criteria

Organisations providing clearing or settlement services (including entities established outside the EEA) that are subject to oversight by a competent authority and whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.

Article 5

Direct participants

Direct participants in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6(1) and (2). They shall have at least one PM account with the ECB.

Article 6

Application procedure

1.   To join TARGET2-ECB, applicant participants shall fulfil the following technical and legal requirements:

(a)

install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to TARGET2-ECB and submit payment orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant participants shall enter into an agreement with the network service provider to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications in Appendix I; and

(b)

have passed the tests required by the ECB;

(c)

provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

(d)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.

2.   Applicants shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

(a)

completed static data collection forms as provided by the ECB,

(b)

the capacity opinion, if required by the ECB, and

(c)

the country opinion, if required by the ECB.

3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to participate.

4.   The ECB shall reject the application to participate if:

(a)

access criteria referred to in Article 4 are not met;

(b)

one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

(c)

in the ECB's assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

5.   The ECB shall communicate its decision on the application to participate to the applicant within one month of the ECB's receipt of the application to participate. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 7

TARGET2 directory

1.   The TARGET2 directory is the database of BICs used for the routing of payment orders addressed to:

(a)

TARGET2 participants and their branches with multi-addressee access;

(b)

indirect participants of TARGET2, including those with multi-addressee access; and

(c)

addressable BIC holders of TARGET2.

It shall be updated weekly.

2.   Unless otherwise requested by the participant, BICs shall be published in the TARGET2 directory.

3.   Participants may only distribute the TARGET2 directory to their branches and entities with multi-addressee access.

4.   Entities specified in paragraph 1(b) and (c) shall only use their BIC in relation to one direct participant.

TITLE III

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Article 8

Obligations of the ECB and the participants

1.   The ECB shall offer the services described in Title IV. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.

2.   Participants shall pay to the ECB the fees laid down in Appendix VI.

3.   Participants shall ensure that they are connected to TARGET2-ECB on business days, in accordance with the operating schedule in Appendix V.

4.   The participant represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.

Article 9

Cooperation and information exchange

1.   In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and participants shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.

2.   The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist participants in relation to difficulties arising in connection with system operations.

3.   Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS). The T2IS may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of TARGET2.

4.   The ECB may either communicate messages to participants by means of an ICM broadcast or by any other means of communication.

5.   Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. Participants are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.

6.   The ECB shall be deemed to be authorised to communicate to the SSP-providing CBs any information relating to participants which the SSP-providing CBs may need in their role as service administrators, in accordance with the contract entered into with the network service provider.

7.   Participants shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them.

8.   Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to them.

TITLE IV

MANAGEMENT OF PM ACCOUNTS AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

Article 10

Opening and management of PM accounts

1.   The ECB shall open and operate at least one PM account and, if applicable, sub-accounts, for each participant.

2.   No debit balance shall be allowed on PM accounts.

3.   PM accounts and their sub-accounts shall be interest free.

4.   Participants shall use the ICM to obtain information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any participant that has opted for such service.

Article 11

Types of payment orders

The following are classified as payment orders for the purposes of TARGET2:

(a)

credit transfer orders;

(b)

direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation; and

(c)

liquidity transfer orders.

Article 12

Acceptance and rejection of payment orders

1.   Payment orders submitted by participants are deemed accepted by the ECB if:

(a)

the payment message complies with the rules established by the network service provider;

(b)

the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I; and

(c)

in cases where a payer or a payee has been suspended, the suspended participant's CB's explicit consent has been obtained.

2.   The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the participant of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I.

Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

(a)

normal payment order (priority class 2);

(b)

urgent payment order (priority class 1); or

(c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in favour of ancillary systems.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants' PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment.

Article 14

Liquidity limits

1.   A participant may limit the use of available liquidity for payment orders in relation to other TARGET2 participants, except any of the CBs, by setting bilateral or multilateral limits. Such limits may only be set in relation to normal payment orders.

2.   By setting a bilateral limit, a participant instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to another TARGET2 participant's PM account minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such TARGET2 participant's PM account would exceed this bilateral limit.

3.   A participant may set a multilateral limit for any relationship that is not subject to a bilateral limit. A multilateral limit may only be set if the participant has set at least one bilateral limit. If a participant sets a multilateral limit, it instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to all TARGET2 participants' PM accounts in relation to which no bilateral limit has been set, minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such PM accounts would exceed this multilateral limit.

4.   The minimum amount of any of the limits shall be EUR 1 million. A bilateral or a multilateral limit with an amount of zero shall be treated as if no limit has been set. Limits between zero and EUR 1 million are not possible.

5.   Limits may be changed in real time with immediate effect or with effect from the next business day via the ICM. If a limit is changed to zero, it shall not be possible to change it again on the same business day. The setting of a new bilateral or multilateral limit shall only be effective from the next business day.

Article 15

Liquidity reservation facilities

1.   Participants may reserve liquidity for highly urgent or urgent payment orders via the ICM.

2.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for highly urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle urgent and normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for highly urgent payment orders has been deducted.

3.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for urgent and highly urgent payment orders has been deducted.

4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant's PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity reservation shall not be reserved automatically at any later point in time, even if the amount of liquidity available on the participant's PM account reaches the level of the initial reservation request.

5.   The level of the liquidity reservation may be changed. Participants may make a request via the ICM to reserve new amounts with immediate effect or with effect from the next business day.

Article 16

Predetermined settlement times

1.   Instructing participants may predetermine the settlement time of the payment orders within a business day by using the Earliest Debit Time Indicator or the Latest Debit Time Indicator.

2.   When the Earliest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order is stored and only entered into the entry disposition at the indicated time.

3.   When the Latest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order shall be returned as non-settled if it cannot be settled by the indicated debit time. 15 minutes prior to the defined debit time, the instructing participant shall be sent an automatic notification via the ICM. Instructing participant may also use the Latest Debit Time Indicator solely as a warning indicator. In such cases, the payment order concerned shall not be returned.

4.   Instructing participants can change the Earliest Debit Time Indicator and the Latest Debit Time Indicator via the ICM.

5.   Further technical details are contained in Appendix I.

Article 17

Payment orders submitted in advance

1.   Payment orders may be submitted up to five business days before the specified settlement date (warehoused payment orders).

2.   Warehoused payment orders shall be accepted and entered into the entry disposition on the date specified by the instructing participant at the start of daytime processing, as referred to in Appendix V. They shall be placed in front of payment orders of the same priority.

3.   Articles 13(3), 20(2) and 23(1)(a) shall apply mutatis mutandis to warehoused payment orders.

Article 18

Settlement of payment orders in the entry disposition

1.   Unless instructing participants have indicated the settlement time in the manner described in Article 16, accepted payment orders shall be settled immediately or at the latest by the end of the business day on which they were accepted, provided that sufficient funds are available on the payer's PM account and taking into account any liquidity limits and liquidity reservations as referred to in Articles 14 and 15.

2.   Funding may be provided by:

(a)

the available liquidity on the PM account; or

(b)

incoming payments from other TARGET2 participants, subject to the applicable optimisation procedures.

3.   For highly urgent payment orders the ‘first in, first out’ (FIFO) principle shall apply. This means that highly urgent payment orders shall be settled in chronological order. Urgent and normal payment orders shall not be settled for as long as highly urgent payment orders are queued.

4.   For urgent payment orders the FIFO principle shall also apply. Normal payment orders shall not be settled if urgent and highly urgent payment orders are queued.

5.   By derogation from paragraphs 3 and 4, payment orders with a lower priority (or of the same priority but accepted later) may be settled before payment orders with a higher priority (or of the same priority which were accepted earlier), if the payment orders with a lower priority would net out with payments to be received and result on balance in a liquidity increase for the payer.

6.   Normal payment orders shall be settled in accordance with the FIFO by-passing principle. This means that they may be settled immediately (independently of other queued normal payments accepted at an earlier time) and may therefore breach the FIFO principle, provided that sufficient funds are available.

7.   Further details on the settlement of payment orders in the entry disposition are contained in Appendix I.

Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   The payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.

Article 20

Entry of payment orders into the system and their irrevocability

1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the Insolvenzordnung (German Insolvency Code) and the sixth sentence of § 46a(1) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant's PM account is debited.

2.   Payment orders may be revoked until they are entered into TARGET2-ECB in accordance with paragraph 1. Payment orders that are included in an algorithm, as referred to in Appendix I, may not be revoked during the period that the algorithm is running.

TITLE V

SECURITY REQUIREMENTS AND CONTINGENCY ISSUES

Article 21

Business continuity and contingency procedures

In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

Article 22

Security requirements

1.   Participants shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. Participants shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.

2.   Participants shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the participant take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.

3.   The ECB may impose additional security requirements on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.

TITLE VI

THE INFORMATION AND CONTROL MODULE

Article 23

Use of the ICM

1.   The ICM:

(a)

allows participants to access information relating to their accounts and to manage liquidity;

(b)

may be used to initiate liquidity transfer orders; and

(c)

allows participants to initiate backup lump sum and backup contingency payments in the event of a failure of the participant's payment infrastructure.

2.   Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I.

TITLE VII

COMPENSATION, LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

Article 24

Compensation scheme

If a payment order cannot be settled on the same business day on which it was accepted due to a technical malfunction of TARGET2, the ECB shall offer to compensate the direct participants concerned in accordance with the special procedure laid down in Appendix II.

Article 25

Liability regime

1.   In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the participants shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.

2.   The ECB shall be liable to its participants in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the participant's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.

3.   The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).

4.   The ECB shall not be liable:

(a)

to the extent that the loss is caused by the participant; or

(b)

if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure).

5.   Notwithstanding § § 676a, 676b, 676c, 676e and 676g of the Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.

6.   The ECB and the participants shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.

7.   In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing CBs shall not be considered as third parties.

Article 26

Evidence

1.   Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to TARGET2, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and participants shall be made through the network service provider.

2.   Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.

3.   If a participant's connection to the network service provider fails, the participant shall use the alternative means of transmission of messages laid down in Appendix IV. In such cases, the saved or printed version of the message produced by the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.

4.   The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by participants for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received.

5.   The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the participants and of any facts and events that the parties rely on.

TITLE VIII

TERMINATION OF PARTICIPATION AND CLOSURE OF ACCOUNTS

Article 27

Duration and ordinary termination of participation

1.   Without prejudice to Article 28, participation in TARGET2-ECB is for an indefinite period of time.

2.   A participant may terminate its participation in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.

3.   The ECB may terminate a participant's participation in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that participant.

4.   On termination of participation, the confidentiality duties laid down in Article 32 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.

5.   On termination of participation, the PM accounts of the participant concerned shall be closed in accordance with Article 29.

Article 28

Suspension and extraordinary termination of participation

1.   A participant's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

(a)

the opening of insolvency proceedings; and/or

(b)

the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4.

2.   The ECB may terminate without prior notice or suspend the participant's participation in TARGET2-ECB if:

(a)

one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;

(b)

the participant is in material breach of these Conditions;

(c)

the participant fails to carry out any material obligation to the ECB;

(d)

the participant is excluded from, or otherwise ceases to be a member of, a TARGET2 CUG; and/or

(e)

any other participant-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

3.   In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in subparagraphs (a) to (c).

4.

(a)

In the event that the ECB suspends or terminates a participant's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform that participant, other CBs and the other participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(b)

In the event that the ECB is informed by another CB of a suspension or termination of a participant in another TARGET2 component system, the ECB shall immediately inform its participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(c)

Once such an ICM broadcast message has been received by the participants, the latter shall be deemed informed of the termination/suspension of a participant's participation in TARGET2-ECB or another TARGET2 component system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-ECB after receipt of the ICM broadcast message.

5.   Upon termination of a participant's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders from such participant. Payment orders in the queue, warehoused payment orders or new payment orders in favour of such participant shall be returned.

6.   If a participant is suspended from TARGET2-ECB, all its incoming payments and outgoing payment orders shall be stored and only entered into the entry disposition after they have been explicitly accepted by the suspended participant's CB.

Article 29

Closure of PM accounts

1.   Participants may close their PM accounts at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.

2.   On termination of participation, pursuant to either Article 27 or 28, the ECB shall close the PM accounts of the participant concerned, after having:

(a)

settled or returned any queued payment orders; and

(b)

made use of its rights of pledge and set-off under Article 30.

TITLE IX

FINAL PROVISIONS

Article 30

The ECB's rights of pledge and set-off

1.   The ECB shall have a pledge over the participant's existing and future credit balances on its PM accounts, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.

2.   On the occurrence of:

(a)

an event of default referred to in Article 28(1); or

(b)

any other event of default or event referred to in Article 28(2) that has led to the termination or suspension of the participant's participation in TARGET2-ECB

notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a participant and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the participant's rights, all obligations of the participant shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the participant and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.

3.   The ECB shall promptly give the participant notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.

4.   The ECB may without prior notice debit any participant's PM account by any amount which the participant owes the ECB resulting from the legal relationship between the participant and the ECB.

Article 31

Security rights in relation to funds on sub-accounts

1.   The ECB shall have a pledge over the balance on a participant's sub-account opened for the settlement of AS-related payment instructions under the arrangements between the relevant ancillary system and its CB. Such balance shall collateralise the participant's obligation referred to in paragraph 7 towards the ECB in relation to such settlement.

2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a ‘start-of-cycle’ message). Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an ‘end-of-cycle’ message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant's sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. The guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system's CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system's CB.

4.   In the absence of any insolvency proceedings in relation to the participant, the AS-related payment instructions for the squaring of the participant's settlement obligation shall be settled without drawing on the guarantee and without recourse to the security right over the balance on the participant's sub-account.

5.   In the event of the participant's insolvency, the AS-related payment instruction for the squaring of the participant's settlement obligation shall be a first demand for payment under the guarantee; the debiting of the instructed amount from the participant's sub-account (and crediting of the AS's technical account) shall therefore equally involve the discharge of the guarantee obligation by the ECB and a realisation of its collateral right over the balance on the participant's sub-account.

6.   The guarantee shall expire upon communication by the ancillary system that the settlement has been completed (via an ‘end-of-cycle’ message).

7.   The participant shall be obliged to reimburse to the ECB any payment made by the latter under such guarantee.

Article 32

Confidentiality

1.   The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the participant or the participant's customers, unless the participant or its customer has given its written consent to disclose.

2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Community, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.

3.   By derogation from paragraph 1 and provided this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to whom the information is disclosed.

4.   Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which participants have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. Participants shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

5.   The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to the network service provider.

Article 33

Data protection, prevention of money laundering and related issues

1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider's data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.

2.   Participants shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the participant's participation in TARGET2-ECB.

Article 34

Notices

1.   Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing or by an authenticated message through the network service provider. Notices to the ECB shall be submitted to Director General of the ECB's Directorate General Payment Systems and Market Infrastructure, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany or to the SWIFT address of the ECB: ECBFDEFF. Notices to the participant shall be sent to it at the address, fax number or its SWIFT address as the participant may from time to time notify to the ECB.

2.   To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.

3.   All notices shall be given in English.

4.   Participants shall be bound by all forms and documents of the ECB that the participants have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 9(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the participants, their employees or agents.

Article 35

Contractual relationship with network service provider

1.   For the purposes of these Conditions, the network service provider is SWIFT. Each participant shall enter into a separate agreement with SWIFT regarding the services to be provided by SWIFT in relation to the participant's use of TARGET2-ECB. The legal relationship between a participant and SWIFT shall be exclusively governed by SWIFT's terms and conditions.

2.   Each participant shall also participate in a TARGET2 CUG, as specified by the SSP-providing CBs acting as the SWIFT service administrator for the SSP. Admission and exclusion of a participant to or from a TARGET2 CUG shall take effect once communicated to SWIFT by the SWIFT service administrator.

3.   Participants shall comply with the TARGET2 SWIFT Service Profile, as made available by the ECB.

4.   The services to be provided by SWIFT shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of TARGET2.

5.   The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of SWIFT (including its directors, staff and subcontractors) as provider of SWIFT services, or for any acts, errors or omissions of network providers selected by participants to gain access to the SWIFT network.

Article 36

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including its Appendices. Amendments to these Conditions, including its Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the participant expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a participant objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate that participant's participation in TARGET2-ECB and close any of its PM accounts.

Article 37

Third party rights

1.   Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by participants to any third party without the ECB's written consent.

2.   These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and participants in TARGET2-ECB.

Article 38

Governing law, jurisdiction and place of performance

1.   The bilateral relationship between the ECB and participants in TARGET2-ECB shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany.

2.   Any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main, without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Communities.

3.   The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the participants shall be Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany.

Article 39

Severability

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

Article 40

Entry into force and binding nature

1.   These Conditions become effective from 19 May 2008, unless the ECB communicates another date of entry into force to the participants.

2.   By participating in TARGET2-ECB, participants automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.


(1)  OJ L 177, 30.6.2006, p. 1.

(2)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.

(3)  OJ L 166, 11.6.1998, p. 45.

Appendix I

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

In addition to the terms and conditions of TARGET2-ECB, the following rules shall apply to the processing of payment orders:

1.   Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats

(1)

TARGET2 uses SWIFT services for the exchange of messages. Each participant therefore needs a connection to SWIFT’s Secure IP Network. Each participant’s PM account shall be identified by an eight- or 11-digit SWIFT BIC. Furthermore, each participant shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.

(2)

For the submission of payment orders and the exchange of payment messages in the PM the SWIFTNet FIN Y-copy service shall be used. A dedicated SWIFT Closed User Group (CUG) shall be set up for this purpose. Payment orders within such TARGET2 CUG shall be directly addressed to the receiving TARGET2 participant by entering its BIC in the header of the SWIFTNet FIN message.

(3)

For the information and control services the following SWIFTNet services may be used:

(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; and/or

(c)

SWIFTNet Browse.

(4)

The security of the message exchange between participants shall rely exclusively on SWIFT’s Public Key Infrastructure (PKI) service. Information on the PKI service is available in the documentation provided by SWIFT.

(5)

The ‘bilateral relationship management’ service provided by SWIFT’s Relationship Management Application (RMA) shall only be used with the central destination BIC of the SSP and not for payment messages between TARGET2 participants.

2.   Payment message types

(1)

The following SWIFTNet FIN/SWIFT system message types are processed:

Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message

MT 011, MT 012 and MT 019 are SWIFT system messages.

(2)

When they register with TARGET2-ECB, direct participants shall declare which optional message types they will use, with the exception of MT 011 and MT 012 messages in relation to which direct participants shall decide from time to time whether or not to receive them with reference to specific messages.

(3)

Participants shall comply with the SWIFT message structure and field specifications, as defined in the SWIFT documentation and under the restrictions set out for TARGET2, as described in Chapter 9.1.2.2 of the User Detailed Functional Specifications (UDFS), Book 1.

(4)

Field contents shall be validated at the level of TARGET2-ECB in accordance with the UDFS requirements. Participants may agree among each other on specific rules regarding the field contents. However, in TARGET2-ECB there shall be no specific checks as to whether participants comply with any such rules.

3.   Double-entry check

(1)

All payment orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject payment orders that have been submitted more than once by mistake.

(2)

The following fields of the SWIFT message types shall be checked:

Details

Part of the SWIFT message

Field

Sender

Basic Header

LT Address

Message Type

Application Header

Message Type

Receiver

Application Header

Destination Address

Transaction Reference Number (TRN)

Text Block

:20

Related Reference

Text Block

:21

Value Date

Text Block

:32

Amount

Text Block

:32

(3)

If all the fields described in subparagraph 2 in relation to a newly submitted payment order are identical to those in relation to a payment order that has already been accepted, the newly submitted payment order shall be returned.

4.   Error codes

If a payment order is rejected, the instructing participant shall receive an abort notification (MT 019) indicating the reason for the rejection by using error codes. The error codes are defined in Chapter 9.4.2 of the UDFS.

5.   Predetermined settlement times

(1)

For payment orders using the Earliest Debit Time Indicator, the codeword ‘/FROTIME/’shall be used.

(2)

For payment orders using the Latest Debit Time Indicator, two options shall be available.

(a)

Codeword ‘/REJTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall be returned.

(b)

Codeword ‘/TILTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall not be returned but shall be kept in the relevant queue.

Under both options, if a payment order with a Latest Debit Time Indicator is not settled 15 minutes prior to the time indicated therein, a notification shall automatically be sent via the ICM.

(3)

If the codeword ‘/CLSTIME/’ is used, the payment shall be treated in the same way as a payment order referred to in subparagraph 2(b).

6.   Settlement of payment orders in the entry disposition

(1)

Offsetting checks and, if appropriate, extended offsetting checks (both terms as defined in paragraphs 2 and 3) shall be carried out on payment orders entered into the entry disposition to provide quick, liquidity-saving gross settlement of payment orders.

(2)

An offsetting check shall determine whether the payee’s payment orders that are at the front of the highly urgent or, if inapplicable, the urgent queue are available to be offset against the payer’s payment order (hereinafter ‘offsetting payment orders’). If an offsetting payment order does not provide sufficient funds for the respective payer’s payment order in the entry disposition, it shall be determined whether there is sufficient available liquidity on the payer’s PM account.

(3)

If the offsetting check fails, the ECB may apply an extended offsetting check. An extended offsetting check determines whether offsetting payment orders are available in any of the payee’s queues regardless of when they joined the queue. However, if in the queue of the payee there are higher priority payment orders addressed to other TARGET2 participants, the FIFO principle may only be breached if settling such an offsetting payment order would result in a liquidity increase for the payee.

7.   Settlement of payment orders in the queue

(1)

The treatment of payment orders placed in queues depends on the priority class to which it was designated by the instructing participant.

(2)

Payment orders in the highly urgent and urgent queues shall be settled by using the offsetting checks described in paragraph 6, starting with the payment order at the front of the queue in cases where there is an increase in liquidity or there is an intervention at queue level (change of queue position, settlement time or priority, or revocation of the payment order).

(3)

Payments orders in the normal queue shall be settled on a continuous basis including all highly urgent and urgent payment orders that have not yet been settled. Different optimisation mechanisms (algorithms) are used. If an algorithm is successful, the included payment orders will be settled; if an algorithm fails, the included payment orders will remain in the queue. Three algorithms (1 to 3) shall be applied to offset payment flows. By means of Algorithm 4, settlement procedure 5 (as defined in Chapter 2.8.1 of the UDFS) shall be available for the settlement of payment instructions of ancillary systems. To optimise the settlement of highly urgent ancillary system transactions on participants’ sub-accounts, a special algorithm (Algorithm 5) shall be used.

(a)

Under Algorithm 1 (‘all-or-nothing’) the ECB shall, both for each relationship in respect of which a bilateral limit has been set and also for the total sum of relationships for which a multilateral limit has been set:

(i)

calculate the overall liquidity position of each TARGET2 participant’s PM account by establishing whether the aggregate of all outgoing and incoming payment orders pending in the queue is negative or positive and, if it is negative, check whether it exceeds that participant’s available liquidity (the overall liquidity position shall constitute the ‘total liquidity position’); and

(ii)

check whether limits and reservations set by each TARGET2 participant in relation to each relevant PM account are respected.

If the outcome of these calculations and checks is positive for each relevant PM account, the ECB and other CBs involved shall settle all payments simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

(b)

Under Algorithm 2 (‘partial’) the ECB shall:

(i)

calculate and check the liquidity positions, limits and reservations of each relevant PM account as under Algorithm 1; and

(ii)

if the total liquidity position of one or more relevant PM accounts is negative, extract single payment orders until the total liquidity position of each relevant PM account is positive.

Thereafter, the ECB and the other CBs involved shall, provided there are sufficient funds, settle all remaining payments (except the extracted payment orders) simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

When extracting payment orders, the ECB shall start from the TARGET2 participant’s PM account with the highest negative total liquidity position and from the payment order at the end of the queue with the lowest priority. The selection process shall only run for a short time, to be determined by the ECB at its discretion.

(c)

Under Algorithm 3 (‘multiple’) the ECB shall:

(i)

compare pairs of TARGET2 participants’ PM accounts to determine whether queued payment orders can be settled within the available liquidity of the two TARGET2 participants’ PM accounts concerned and within the limits set by them (by starting from the pair of PM accounts with the smallest difference between the payment orders addressed to each other), and the CB(s) involved shall book those payments simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts; and

(ii)

if, in relation to a pair of PM accounts as described under point (i), liquidity is insufficient to fund the bilateral position, extract single payment orders until there is sufficient liquidity. In this case the CB(s) involved shall settle the remaining payments, except the extracted ones, simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts.

After performing the checks specified under subparagraphs (i) to (ii), the ECB shall check the multilateral settlement positions (between a participant’s PM account and other TARGET2 participants’ PM accounts in relation to which a multilateral limit has been set). For this purpose, the procedure described under subparagraphs (i) to (ii) shall apply mutatis mutandis.

(d)

Under Algorithm 4 (‘partial plus ancillary system settlement’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 2, but without extracting payment orders in relation to the settlement of an ancillary system (which settles on a simultaneous multilateral basis).

(e)

Under Algorithm 5 (‘ancillary system settlement via sub-accounts’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 1, subject to the modification that the ECB shall start Algorithm 5 via the Ancillary System Interface and shall only check whether sufficient funds are available on participants’ sub-accounts. Moreover, no limits and reservations shall be taken into account. Algorithm 5 shall also run during night-time settlement.

(4)

Payment orders entered into the entry disposition after the start of any of algorithms 1 to 4 may nevertheless be settled immediately in the entry disposition if the positions and limits of the TARGET2 participants’ PM accounts concerned are compatible with both the settlement of these payment orders and the settlement of payment orders in the current optimisation procedure. However, two algorithms shall not run simultaneously.

(5)

During daytime processing the algorithms shall run sequentially. As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system, the sequence shall be as follows:

(a)

algorithm 1,

(b)

if algorithm 1 fails, then algorithm 2,

(c)

if algorithm 2 fails, then algorithm 3, or if algorithm 2 succeeds, repeat algorithm 1.

When simultaneous multilateral settlement (‘procedure 5’) in relation to an ancillary system is pending, Algorithm 4 shall run.

(6)

The algorithms shall run flexibly by setting a pre-defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms. The time sequence shall be automatically controlled. Manual intervention shall be possible.

(7)

While included in a running algorithm, a payment order shall not be reordered (change of the position in a queue) or revoked. Requests for reordering or revocation of a payment order shall be queued until the algorithm is complete. If the payment order concerned is settled while the algorithm is running, any request to reorder or revoke shall be rejected. If the payment order is not settled, the participant’s requests shall be taken into account immediately.

8.   Use of the ICM

(1)

The ICM may be used for obtaining information and managing liquidity. SWIFT’s Secure IP Network (SIPN) shall be the underlying technical communications network for exchanging information and running control measures.

(2)

With the exception of warehoused payment orders and static data information, only data in relation to the current business day shall be available via the ICM. The screens shall be offered in English only.

(3)

Information shall be provided in ‘pull’ mode, which means that each participant has to ask to be provided with information.

(4)

The following modes shall be available for using the ICM:

(a)

Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the PM and the participant’s internal application. The participant therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses) with the ICM via a standardised interface. Further details are contained in the ICM User Handbook and in Book 4 of the UDFS.

(b)

User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation). For U2A access through the SWIFT Alliance WebStation the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.

(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation to have access to the ICM via U2A.

(6)

Access rights to the ICM shall be granted by using SWIFT’s ‘Role Based Access Control’. The SWIFT ‘Non Repudiation of Emission’ (NRE) service, which may be used by participants, allows the recipient of an XML message to prove that such message has not been altered.

(7)

If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup lump sum and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant.

(8)

Participants may also use the ICM to transfer liquidity:

(a)

from their PM account to their account outside the PM;

(b)

between the PM account and the participant’s sub-accounts; and

(c)

from the PM account to the mirror account managed by the ancillary system.

9.   The UDFS and the ICM User Handbook

Further details and examples explaining the above rules are contained in the UDFS and the ICM User Handbook, as amended from time to time and published on the ECB’s website in English.

Appendix II

TARGET2 COMPENSATION SCHEME

1.   General principles

(a)

If there is a technical malfunction of TARGET2, direct participants may submit claims for compensation in accordance with the TARGET2 compensation scheme laid down in this Appendix.

(b)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET2 compensation scheme shall not apply if the technical malfunction of TARGET2 arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs concerned or as a result of acts or omissions by third parties.

(c)

Compensation under the TARGET2 compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in the event of a technical malfunction of TARGET2. Participants may, however, use other legal means to claim for losses. If a participant accepts a compensation offer under the TARGET2 compensation scheme, this shall constitute the participant's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the payment orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final settlement of all such claims. The participant shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the amount received under the TARGET2 compensation scheme, in respect of any further claims which are raised by any other participant or any other third party in relation to the payment order or payment concerned.

(d)

The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in respect of a technical malfunction of TARGET2.

2.   Conditions for compensation offers

(a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2:

(i)

a payment order was not settled on the business day on which it was accepted; or

(ii)

during the migration period a payer can show that it intended to submit a payment order to TARGET2-ECB, but was unable to do so due to the stop-sending status of a national RTGS system that had not yet migrated to TARGET2.

(b)

A payee may submit a claim for an administration fee if due to a technical malfunction of TARGET2 it did not receive a payment that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:

(i)

in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction of TARGET2, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or

(ii)

in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

3.   Calculation of compensation

(a)

With respect to a compensation offer for a payer:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payee;

(ii)

interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This reference rate shall be the lower of the euro overnight index average (EONIA) rate and the marginal lending rate. The reference rate shall be applied to the amount of the payment order not settled as a result of the technical malfunction of TARGET2 for each day in the period from the date of the actual or, in relation to payment orders referred to in paragraph 2(a)(ii), intended submission of the payment order until the date on which the payment order was or could have been successfully settled. Any proceeds made by placing funds resulting from non-settled payment orders on deposit with the Eurosystem shall be deducted from the amount of any compensation; and

(iii)

no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from non-settled payment orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.

(b)

With respect to a compensation offer for a payee:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payer;

(ii)

the method set out in subparagraph (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending rate and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET2.

4.   Procedural rules

(a)

A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB in English (see www.ecb.int). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a specific payment or payment order.

(b)

Within four weeks of a technical malfunction of TARGET2, participants shall submit their claim form(s) to the ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such request being made.

(c)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the participants, all received claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET2 occurs.

(d)

The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in subparagraph (c) to the relevant participants. If the assessment entails a compensation offer, the participants concerned shall, within four weeks of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each payment or payment order comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of the ECB (see www.ecb.int). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the participants concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.

(e)

The ECB shall make compensation payments on receipt of a participant's letter of acceptance of compensation. No interest shall be payable on any compensation payment.

Appendix III

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

Participation in TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] in connection with the participation of [specify name of Participant] (hereinafter the ‘Participant’) in TARGET2-ECB (hereinafter the ‘System’).

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the Participant acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting payment orders and receiving payments.

I.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined:

(1)

a certified copy of the [specify relevant constitutional document(s)] of the Participant such as is/are in effect on the date hereof;

(2)

[if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];

(3)

[to the extent applicable] a copy of the Participant's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];

(4)

[if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the Participant on [insert date], [insert year], evidencing the Participant's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and

(5)

[specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the Participant];

and all other documents relating to the Participant's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the ‘Participant Documents’).

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

[…].

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’ (and collectively with the Participant Documents as the ‘Documents’).

II.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

(1)

the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the Participant Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and

(4)

the Participant Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III.   OPINIONS REGARDING THE PARTICIPANT

A.

The Participant is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].

B.

The Participant has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.

C.

The adoption or execution and the performance by the Participant of the rights and obligations under the System Documents to which the Participant is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the Participant or the Participant Documents.

D.

No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the Participant in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.

E.

The Participant has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] (the Participant) in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the Participant in a system which is a component of TARGET2 (hereinafter the ‘System’). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard to the Participant established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

any other document governing the System and/or the relationship between the Participant and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’.

2.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

(1)

the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and

(4)

the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3.   OPINION

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1.   Country-specific legal aspects [to the extent applicable]

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the Participant arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2.   General insolvency issues

3.2.a   Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) — which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant's assets or any branch it may have in [jurisdiction] — to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b   Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3.   Enforceability of System Documents

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the Participant.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a   Processing of payment orders

The provisions on processing of payment orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In particular, all payment orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which payment orders submitted by the Participant to the System become enforceable and irrevocable (Article 20 of the Rules) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b   Authority of the ECB to perform its functions

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the Participants with services directly and necessarily required for participating in the System (e.g. network service provider)].

3.3.c   Remedies in the event of default

[Where applicable to the Participant, the provisions contained in Article 30 of the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the Participant, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions (Articles 27-31 of the Rules) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d   Suspension and termination

Where applicable to the Participant, the provisions contained in Articles 27 and 28 of the Rules (in respect of suspension and termination of the Participant's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the Participant represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e   Assignment of rights and obligations

The rights and obligations of the Participant cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the Participant to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f   Choice of governing law and jurisdiction

The provisions contained in Articles 34 and 38 of the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4.   Voidable preferences

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any payment orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of Article 20 of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of payment orders will be valid and enforceable and that a payment order submitted by any participant and processed pursuant to Title IV of the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5.   Attachment

If a creditor of the Participant seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the Participant's creditors) — hereinafter referred to as an ‘Attachment’ — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6.   Collateral [if applicable]

3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge, repo and/or guarantee

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. In the event that a guarantee from another legal entity is required for adherence of the Participant in the System, this guarantee will be binding on the guarantor and fully enforceable against it, without any limit with regard to the amount of the guarantee, whatever the Participant's situation.

3.6.b   Priority of assignees’, pledgees’ or repo purchasers’ interest over that of other claimants

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the Participant in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the Participant and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c   Enforcing title to security

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, other participants in the System and the ECB as pledgees will still be free to enforce and collect the Participant's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d   Form and registration requirements

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the Participant's rights or assets and it is not necessary for the assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable, or any particulars of such assignment, pledge or repo, as applicable, to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7.   Branches [to the extent applicable]

3.7.a   Opinion applies to action through branches

Each of the statements and opinions presented above with regard to the Participant applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the Participant acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b   Conformity with law

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the Participant will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c   Required authorisations

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a Participant will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

Appendix IV

BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURE

1.   General provisions

(a)

This Appendix sets out the arrangements between the ECB and participants, or ancillary systems, if one or more components of the SSP or the telecommunications network fail or are affected by an abnormal external event, or if the failure affects any participant or ancillary system.

(b)

All references to specific times in this Appendix refer to European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

2.   Measures of business continuity and contingency processing

(a)

In the event that an abnormal external event occurs and/or there is a failure of the SSP or the telecommunications network which affects the normal operation of TARGET2, the ECB shall be entitled to adopt business continuity and contingency processing measures.

(b)

The following main business continuity and contingency processing measures shall be available in TARGET2:

(i)

relocating the operation of the SSP to an alternative site;

(ii)

changing the SSP's operating hours; and

(iii)

initiating contingency processing of very critical and critical payments, as defined in paragraph 6(c) and (d) respectively.

(c)

In relation to business continuity and contingency processing measures, the ECB shall have full discretion regarding whether and which measures are adopted to settle payment orders.

3.   Incident communication

(a)

Information about the failure of the SSP and/or an abnormal external event shall be communicated to participants through the domestic communication channels, the ICM and T2IS. In particular, communications to participants shall include the following information:

(i)

a description of the event;

(ii)

the anticipated delay in processing (if known);

(iii)

information on the measures already taken; and

(iv)

the advice to participants.

(b)

In addition, the ECB may notify participants of any other existing or anticipated event which has the potential to affect the normal operation of TARGET2.

4.   Relocation the operation of the SSP to an alternative site

(a)

In the event that any of the events referred to in paragraph 2(a) occurs, the operation of the SSP may be relocated to an alternative site, either within the same region or in another region.

(b)

In the event that the operation of the SSP is relocated to another region, the participants shall use best efforts to reconcile their positions up to the point of the failure or the occurrence of the abnormal external event and provide to the ECB all relevant information in this respect.

5.   Change of operating hours

(a)

The daytime processing of TARGET2 may be extended or the opening time of a new business day may be delayed. During any extended operating time of TARGET2, payment orders shall be processed in accordance with the terms and conditions of TARGET2-ECB, subject to the modifications contained in this Appendix.

(b)

Daytime processing may be extended and the closing time thereby delayed if an SSP failure has occurred during the day but has been resolved before 18.00. Such a closing time delay shall in normal circumstances not exceed two hours and shall be announced as early as possible to participants. If such a delay is announced before 16.50, the minimum period of one hour between the cut-off time for customer and interbank payment orders shall remain in place. Once such a delay is announced it may not be withdrawn.

(c)

The closing time shall be delayed in cases where an SSP failure has occurred before 18:00 and has not been resolved by 18.00. The ECB shall immediately communicate the delay of closing time to participants.

(d)

Upon recovery of the SSP, the following steps shall take place:

(i)

The ECB shall seek to settle all queued payments within one hour; this time is reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later (in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00).

(ii)

Participants' final balances shall be established within one hour; this time shall be reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later, in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00.

(iii)

At the cut-off time for interbank payments, the end-of-day processing, including recourse to the Eurosystem standing facilities shall take place.

(e)

Ancillary systems that require liquidity in the early morning need to have established means to cope with cases where the daytime processing cannot be started in time due to an SSP failure on the previous day.

6.   Contingency processing

(a)

If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of payment orders in the Contingency Module of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by means of any available means of communication.

(b)

In contingency processing, payment orders shall be processed manually by the ECB.

(c)

The following payments shall be considered as ‘very critical’ and the ECB shall use best efforts to process them in contingency situations:

(i)

CLS Bank International-related payments;

(ii)

end-of-day settlement of EURO1; and

(iii)

central counterparty margin calls.

(d)

The following types of payments shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them:

(i)

payments in relation to the real-time settlement of interfaced securities settlement systems; and

(ii)

additional payments, if required to avoid systemic risk.

(e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated e-mail, as well as via authenticated fax. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.

(f)

Payment orders that have already been submitted to TARGET2-ECB, but are queued, may also undergo contingency processing. In such cases the ECB shall endeavour to avoid the double processing of payment orders, but the participants shall bear the risk of such double processing if it occurred.

(g)

For contingency processing of payment orders, participants shall provide additional collateral. During contingency processing, incoming contingency payments may be used to fund outgoing contingency payments. For the purposes of contingency processing, participants' available liquidity may not be taken into account by the ECB.

7.   Failures linked to participants or ancillary systems

(a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup lump sum payments and backup contingency payments (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

(b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup lump sum payments, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant's use of backup lump sum payments. The participant shall be responsible for sending such backup lump sum payments exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.

(c)

If the measures referred to in subparagraph (a) are exhausted or if they are inefficient, the participant may request support from the ECB.

(d)

In the event that a failure affects an ancillary system, that ancillary system shall be responsible for resolving the failure. If the ancillary system so requests, the ECB may act on its behalf. The ECB shall have discretion to decide what support it gives to the ancillary system, including during the night-time operations of the ancillary system. The following contingency measures may be taken:

(i)

the ancillary system initiates clean payments (i.e. payments that are not linked to the underlying transaction) via the Participant Interface;

(ii)

the ECB creates and/or processes XML instructions/files on behalf of the ancillary system; and/or

(iii)

the ECB makes clean payments on behalf of the ancillary system.

(e)

The detailed contingency measures with respect to ancillary systems shall be contained in the bilateral arrangements between the ECB and the relevant ancillary system.

8.   Other provisions

(a)

In the event that certain data are unavailable because one of the events referred to in paragraph 3(a) has occurred, the ECB is entitled to start or continue processing payment orders and/or operate TARGET2-ECB on the basis of the last available data, as determined by the ECB. If so requested by the ECB, participants and ancillary systems shall resubmit their FileAct/Interact messages or take any other action deemed appropriate by the ECB.

(b)

In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET2-ECB may be performed by other Eurosystem CBs.

(c)

The ECB may require that the participants participate in regular or ad hoc testing of business continuity and contingency processing measures, training or any other preventive arrangements, as deemed necessary by the ECB. Any costs incurred by the participants as a result of such testing or other arrangements shall be borne solely by the participants.

Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:

Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (1)

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103+ message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00-18.45 (2)

End-of-day processing

18.15 (2)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (3)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (3)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (3)-19.30 (2)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (3)

‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-account(s)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19.30 (3)-22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start-of-cycle’ message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

22.00-1.00

Technical maintenance period

1.00-6.45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19.30 (4) until 18.00 the next day, except during the technical maintenance period from 22.00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 5 of Appendix IV.


(1)  Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.

(2)  Ends 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(3)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(4)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees and invoicing for direct participants

1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 100 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 250 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price

1

1

10 000

EUR 0,60

2

10 001

25 000

EUR 0,50

3

25 001

50 000

EUR 0,40

4

50 001

100 000

EUR 0,20

5

Above 100 000

EUR 0,125

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

2.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

3.

In the case of direct participants, the following invoicing rules apply. The direct participant shall receive the invoice for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the tenth working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant's PM account.

Fees and invoicing for ancillary systems

4.

An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of three elements, as set out below.

(a)

A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each AS (Fixed Fee I).

(b)

A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 4 167, in proportion to the underlying gross value of the AS's euro cash settlement transactions (Fixed Fee II):

Band

From (EUR million/day)

To (EUR million/day)

Annual fee

Monthly fee

1

0

below 1 000

EUR 5 000

EUR 417

2

1 000

below 2 500

EUR 10 000

EUR 833

3

2 500

below 5 000

EUR 20 000

EUR 1 667

4

5 000

below 10 000

EUR 30 000

EUR 2 500

5

10 000

below 50 000

EUR 40 000

EUR 3 333

6

Above 50 000

EUR 50 000

EUR 4 167

The gross value of the AS's euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be applied for calculating the fee as from 1 January of each calendar year.

(c)

A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for direct participants in paragraph 1 of this Appendix. The AS may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the following modifications:

for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two, and

a monthly fixed fee of EUR 100 (under Option A) or EUR 1 250 (under Option B) shall be charged in addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II.

5.

Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an AS, via either the Participant Interface or the ASI, shall be exclusively charged to this AS. The Governing Council may establish more detailed rules for the determination of billable transactions settled via the ASI.

6.

Each AS shall receive an invoice from its respective ASCB for the previous month based on the fees referred to in paragraph 4, no later than the fifth business day of the following month. Payments shall be made no later than the tenth business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be debited from an account specified by the AS.

7.

For the purposes of this paragraph, each AS that has been designated under Directive 98/26/EC shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The same rule shall apply to the ASs that have not been designated under Directive 98/26/EC, in which case the ASs shall be identified by reference to the following criteria: (a) a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument (e.g. an agreement among the participants and the system operator); (b) with multiple membership; (c) common rules and standardised arrangements; and (d) for the clearing, netting and/or settlement of payments and/or securities between the participants.