ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 213

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
15. avgust 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 960/2007 z dne 14. avgusta 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 961/2007 z dne 14. avgusta 2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. avgusta 2007

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 962/2007 z dne 14. avgusta 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 996/97 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za zamrznjene vampe govejih živali, ki spadajo v tarifno oznako KN 02062991

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 963/2007 z dne 14. avgusta 2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 v zvezi z odstopanji pri strukturni statistiki podjetij

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 964/2007 z dne 14. avgusta 2007 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje tarifnih kvot za riž s poreklom iz najmanj razvitih držav za tržni leti 2007/2008 in 2008/2009

26

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/560/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 2. avgusta 2007 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve chlorantraniliprole, heptamaloxyglucan, spirotetramat in Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3669)  ( 1 )

29

 

 

2007/561/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 2. avgusta 2007 o odobritvi spremembe programa za izkoreninjenje goveje bruceloze v Italiji za leto 2007, odobrenega z Odločbo 2006/875/ES, v zvezi z brucelozo bivolov v Caserti, regija Kampanja (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3692)

32

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

15.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 960/2007

z dne 14. avgusta 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. avgusta 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. avgusta 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. avgusta 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

44,3

TR

55,3

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

43,1

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

TR

86,8

ZZ

86,8

0805 50 10

AR

63,4

UY

62,3

ZA

59,0

ZZ

61,6

0806 10 10

EG

129,5

MA

138,0

TR

116,5

US

184,5

ZZ

142,1

0808 10 80

AR

68,0

BR

112,6

CL

89,5

CN

100,2

NZ

94,2

US

101,1

ZA

90,3

ZZ

93,7

0808 20 50

AR

55,3

CL

83,9

TR

134,4

ZA

99,5

ZZ

93,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR

138,8

ZZ

138,8

0809 40 05

IL

125,2

ZZ

125,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


15.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 961/2007

z dne 14. avgusta 2007

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. avgusta 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da je uvozna dajatev za proizvode pod oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, povečani za 55 %, minus cif uvozna cena zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz Skupne carinske tarife.

(2)

Člen 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 2 navedenega člena za zadevne proizvode določijo redne reprezentativne cif uvozne cene.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode iz oznak KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni cif uvozni ceni v skladu z metodo iz člena 4 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 16. avgusta 2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z dnem 16. avgusta 2007 se uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določijo v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. avgusta 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. avgusta 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 735/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 6).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1816/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 5).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, ki se uporabljajo od 16. avgusta 2007

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

0,00

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

9,34

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

9,34

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

31.7.2007-13.8.2007

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minneapolis

Chicago

Kotacija

188,54

94,53

Cena FOB ZDA

215,82

205,82

185,82

121,21

Premija za Zaliv

16,35

Premija za Velika jezera

5,16

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

41,79 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

44,05 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


15.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 962/2007

z dne 14. avgusta 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 996/97 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za zamrznjene vampe govejih živali, ki spadajo v tarifno oznako KN 0206 29 91

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 996/97 (2) določa odprtje in upravljanje uvoznih tarifnih kvot na večletni podlagi za zamrznjene vampe govejih živali, ki spadajo v tarifno oznako KN 0206 29 91.

(2)

Prvi odstavek člena 8 Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (3), določa, da uvozna dovoljenja ne veljajo po izteku zadnjega dne obdobja uvozne tarifne kvote.

(3)

Zaradi uskladitve določb Uredbe (ES) št. 996/97 z določbami Uredbe (ES) št. 1301/2006, je bila Uredba (ES) št. 996/97 spremenjena z Uredbo (ES) št. 568/2007, zlasti tako, da se je črtala določba o obdobju veljavnosti uvoznih dovoljenj.

(4)

Ker člen 3 Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso (4) določa, da uvozna dovoljenja veljajo 90 dni od dneva izdaje, je treba v Uredbi (ES) št. 996/97 razjasniti, da morajo dovoljenja veljati do konca obdobja uvozne tarifne kvote.

(5)

Uredbo (ES) št. 996/97 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Za zagotovitev veljavnosti uvoznih dovoljenj, izdanih za obdobje uvozne tarifne kvote od 1. julija 2007 do 30. junija 2008, do konca navedenega obdobja uvozne tarifne kvote, je treba zagotoviti, da se ta sprememba uporablja od obdobja tarifne kvote, ki se začne 1. julija 2007.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 2 Uredbe (ES) št. 996/97 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Z odstopanjem od člena 3 Uredbe (ES) št. 1445/95 veljajo uvozna dovoljenja do konca obdobja uvozne tarifne kvote.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za uvozna dovoljenja, izdana za obdobje tarifne kvote, ki se začne 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. avgusta 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 144, 4.6.1997, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 568/2007 (UL L 133, 25.5.2007, str. 15).

(3)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(4)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 586/2007 (UL L 139, 31.5.2007, str. 5).


15.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 963/2007

z dne 14. avgusta 2007

o izvajanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 v zvezi z odstopanji pri strukturni statistiki podjetij

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 z dne 20. decembra 1996 o strukturni statistiki podjetij (1) in zlasti člena 12(x) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES, Euratom) št. 58/97 je vzpostavila skupni okvir za proizvodnjo statističnih podatkov Skupnosti o izdatkih za varstvo okolja in o strukturi, dejavnosti, rezultatih in konkurenčnosti pokojninskih skladov.

(2)

Člen 11 Uredbe (ES, Euratom) št. 58/97 predvideva, da se za prehodna obdobja lahko sprejmejo odstopanja od določb prilog k navedeni uredbi. V skladu z oddelkom 10 Priloge 2 in oddelkom 10 Priloge 7 k navedeni uredbi se lahko predvidena prehodna obdobja za nekatere karakteristike podaljšajo za nadaljnje obdobje.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 1667/2003 z dne 1. septembra 2003 (2) je državam članicam dovolila odstopanja v prehodnem obdobju za referenčna leta 2001 do 2004 glede izdatkov za varstvo okolja in za referenčna leta 2002 do 2004 glede statističnih podatkov o pokojninskih skladih.

(4)

Nekatere države članice so za podaljšano prehodno obdobje zaprosile za odstopanja od nekaterih določb Priloge 2 k Uredbi (ES, Euratom) št. 58/97 glede karakteristik 21 12 0 in 21 14 0 za referenčna leta 2005 do 2008 zaradi vzpostavitve potrebnih sistemov zbiranja podatkov ali prilagoditev obstoječih, tako da bodo določbe Uredbe do konca prehodnega obdobja izpolnjene.

(5)

Več držav članic je za podaljšano prehodno obdobje zaprosilo za odstopanja od nekaterih določb Priloge 7 k Uredbi (ES, Euratom) št. 58/97 glede pokojninskih skladov za referenčna leta 2005 do 2007 zaradi vzpostavitve potrebnih sistemov zbiranja podatkov ali prilagoditev obstoječih, da bodo določbe Uredbe do konca prehodnega obdobja izpolnjene.

(6)

Navedena odstopanja se zdi utemeljeno dovoliti, saj zahtevki držav članic temeljijo na legitimni potrebi po nadaljnjem prilagajanju sistemov zbiranja podatkov.

(7)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odstopanja od karakteristik 21 12 0 in 21 14 0 oddelka 4 Priloge 2 k Uredbi (ES, Euratom) št. 58/97 se dovolijo za referenčna leta 2005 do 2008, kakor je določeno v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Odstopanja od seznama karakteristik iz oddelka 4 Priloge 7 k Uredbi (ES, Euratom) št. 58/97 se dovolijo za referenčna leta 2005 do 2007, kakor je določeno v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. avgusta 2007

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 14, 17.1.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 244, 29.9.2003, str. 1.


PRILOGA I

Odstopanja za spremenljivke 21 12 0 in 21 14 0 Priloge 2

BELGIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 12 0

Večletna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 14 0

Investicije v naprave in objekte za nadzor in preprečevanje onesnaževanja (integrirana tehnologija)

Skupni tekoči izdatki za varstvo okolja

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

Delno odstopanjePartial derogation

Potreben je dodatni odlog

18 + 3

18 + 3

Manjkajoče dejavnosti

NACE Rev.1.1 37

NACE Rev.1.1 37

Manjkajoči velikostni razredi

Jih ni

Jih ni

Druge točke

Jih ni

Jih ni


BOLGARIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 12 0

Večletna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 14 0

Investicije v naprave in objekte za nadzor in preprečevanje onesnaževanja (integrirana tehnologija)

Skupni tekoči izdatki za varstvo okolja

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Popolno odstopanje

Brez odstopanja

Potreben je dodatni odlog

 

Jih ni

Manjkajoče dejavnosti

 

Jih ni

Manjkajoči velikostni razredi

 

Jih ni

Druge točke

 

Jih ni


DANSKA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 12 0

Večletna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 14 0

Investicije v naprave in objekte za nadzor in preprečevanje onesnaževanja (integrirana tehnologija)

Skupni tekoči izdatki za varstvo okolja

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Popolno odstopanje

Popolno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

 

 

Manjkajoče dejavnosti

 

 

Manjkajoči velikostni razredi

 

 

Druge točke

 

 


NEMČIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 12 0

Večletna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 14 0

Investicije v naprave in objekte za nadzor in preprečevanje onesnaževanja (integrirana tehnologija)

Skupni tekoči izdatki za varstvo okolja

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

Delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

18 + 9 za NACE Rev.1.1 oddelek E

18 + 9 za NACE Rev.1.1 oddelek E

Manjkajoče dejavnosti

Jih ni

Jih ni

Manjkajoči velikostni razredi

Jih ni

Jih ni

Druge točke

Jih ni

Jih ni


GRČIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 12 0

Večletna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 14 0

Investicije v naprave in objekte za nadzor in preprečevanje onesnaževanja (integrirana tehnologija)

Skupni tekoči izdatki za varstvo okolja

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

Delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

Jih ni

Jih ni

Manjkajoče dejavnosti

Jih ni

Jih ni

Manjkajoči velikostni razredi

1 do 9 zaposlenih

1 do 9 zaposlenih

Druge točke

Jih ni

Jih ni


FRANCIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 12 0

Večletna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 14 0

Investicije v naprave in objekte za nadzor in preprečevanje onesnaževanja (integrirana tehnologija)

Skupni tekoči izdatki za varstvo okolja

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

Delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

Jih ni

Jih ni

Manjkajoče dejavnosti

Jih ni

Jih ni

Manjkajoči velikostni razredi

1 do 49 zaposlenih

razen:

NACE Rev.1.1 oddelka 15 in 16

1 do 49 zaposlenih

razen:

NACE Rev.1.1 oddelka 15 in 16

Druge točke

Jih ni

Jih ni


IRSKA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 12 0

Večletna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 14 0

Investicije v naprave in objekte za nadzor in preprečevanje onesnaževanja (integrirana tehnologija)

Skupaj tekoči izdatki za varstvo okolja

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Popolno odstopanje

Popolno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

 

 

Manjkajoče dejavnosti

 

 

Manjkajoči velikostni razredi

 

 

Druge točke

 

 

Opomba: V skladu z določbami oddelka 4(3) in oddelka 4(4) Priloge 2 k Uredbi Sveta št. 58/97 informacij, potrebnih za zbiranje statističnih podatkov v zvezi s karakteristikami 21 11 0, 21 12 0 in 21 14 0, ni treba zbirati, če v državi članici skupni znesek prihodkov od prodaje ali število oseb, zaposlenih v oddelku NACE Rev. 1, oddelkih C do E, v državi članici predstavlja manj kakor 1 % skupne vrednosti v Skupnosti.


LUKSEMBURG

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 12 0

Večletna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 14 0

Investicije v naprave in objekte za nadzor in preprečevanje onesnaževanja (integrirana tehnologija)

Skupni tekoči izdatki za varstvo okolja

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Popolno odstopanje

Popolno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

 

 

Manjkajoče dejavnosti

 

 

Manjkajoči velikostni razredi

 

 

Druge točke

 

 

Opomba: V skladu z določbami oddelka 4(3) in oddelka 4(4) Priloge 2 k Uredbi Sveta št. 58/97 informacij, potrebnih za zbiranje statističnih podatkov v zvezi s karakteristikami 21 11 0, 21 12 0 in 21 14 0, ni treba zbirati, če v državi članici skupni znesek prihodkov od prodaje ali število oseb, zaposlenih v oddelku NACE Rev. 1, oddelkih C do E, v državi članici predstavlja manj kakor 1 % skupne vrednosti v Skupnosti.


ROMUNIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 12 0

Večletna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 14 0

Investicije v naprave in objekte za nadzor in preprečevanje onesnaževanja (integrirana tehnologija)

Skupni tekoči izdatki za varstvo okolja

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

2005–2006: Popolno odstopanje

2005–2006: Popolno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

 

 

Manjkajoče dejavnosti

 

 

Manjkajoči velikostni razredi

 

 

Druge točke

 

 


SLOVENIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 12 0

Večletna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 14 0

Investicije v naprave in objekte za nadzor in preprečevanje onesnaževanja (integrirana tehnologija)

Skupni tekoči izdatki za varstvo okolja

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

Delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

18 + 6

18 + 6

Manjkajoče dejavnosti

NACE Rev.1.1 41

Jih ni

Manjkajoči velikostni razredi

Vsa področja dejavnosti 1 do 19 zaposlenih in vsi velikostni razredi dejavnost NACE 41

Vsa področja dejavnosti 1 do 19 zaposlenih, razen NACE 41, 1 do 9 zaposlenih

Druge točke

Jih ni

Jih ni


SLOVAŠKA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 12 0

Večletna statistika podjetij 2005 do 2008 spremenljivka 21 14 0

Investicije v naprave in objekte za nadzor in preprečevanje onesnaževanja (integrirana tehnologija)

Skupni tekoči izdatki za varstvo okolja

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

Delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

Jih ni

Jih ni

Manjkajoče dejavnosti

Jih ni

Jih ni

Manjkajoči velikostni razredi

1 do 19 zaposlenih

1 do 19 zaposlenih

Druge točke

Jih ni

Jih ni


PRILOGA II

Odstopanja za Prilogo 7

BELGIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

 

Delno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

12 + 3

 

12 + 3

 

Manjkajoče spremenljivke

Za 2005 do 2007

 

Za 2005

 

 

 

 

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi

12 15 0

Dodana vrednost v stroških faktorjev

48 61 0

Geografska razčlenitev prihodka od prodaje

Za 2005

 

 

 

48 00 5

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki

 

 

48 00 6

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki

 

 

48 00 7

Pokojninski prispevki v kombinirane pokojninske načrte

 

 

48 12 0

Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu (PF)

 

 

48 10 1

Skupne naložbe v „sponzorsko podjetje“

 

 

48 13 2

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, specializiranem za mala in srednje velika podjetja

 

 

48 70 1

Število članov pokojninskih načrtov z določenimi pravicami

 

 

48 70 2

Število članov pokojninskih načrtov z določenimi prispevki

 

 

48 70 3

Število članov kombiniranih pokojninskih načrtov

 

 

 

Letna statistika podjetij o neavtonomnih pokojninskih skladih

 

 

11 15 0

Število podjetij z neavtonomnimi pokojninskimi skladi

 

 

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


BOLGARIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Brez odstopanja

 

Delno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

Jih ni

 

Jih ni

 

Manjkajoče spremenljivke

Jih ni

 

Za 2005 do 2006

 

 

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi

48 61 0

Geografska razčlenitev prihodka od prodaje

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


DANSKA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

 

Delno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

Jih ni

 

Jih ni

 

Manjkajoče spremenljivke

 

 

 

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi

48 00 5

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki

 

 

48 00 6

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki

48 61 0

Geografska razčlenitev prihodka od prodaje

48 00 7

Pokojninski prispevki v kombinirane pokojninske načrte

 

 

48 03 1

Periodična plačila pokojnin

 

 

48 03 2

Plačila pokojnin v enkratnem znesku

 

 

48 03 3

Izhodni transferji

 

 

15 11 0

Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva

 

 

48 10 1

Skupne naložbe v „sponzorsko podjetje“

 

 

48 13 2

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, specializiranem za mala in srednje velika podjetja

 

 

48 70 1

Število članov pokojninskih načrtov z določenimi pravicami

 

 

48 70 2

Število članov pokojninskih načrtov z določenimi prispevki

 

 

48 70 3

Število članov kombiniranih pokojninskih načrtov

 

 

48 70 5

Število nekdanjih članov

 

 

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


NEMČIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Popolno odstopanje

 

Popolno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

 

 

 

 

Manjkajoče spremenljivke

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


GRČIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Popolno odstopanje

 

Popolno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

 

 

 

 

Manjkajoče spremenljivke

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


ŠPANIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

 

Delno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

2005: 12 + 36

 

2005: 12 + 36

 

2006: 12 + 24

 

2006: 12 + 24

 

2007: 12 + 12

 

2007: 12 + 12

 

Manjkajoče spremenljivke

13 31 0

Stroški dela

Jih ni

 

48 07 0

Vsi davki

48 10 1

Skupne naložbe v „sponzorsko podjetje“

16 11 0

Število zaposlenih

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


FRANCIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Popolno odstopanje

 

Popolno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

 

 

 

 

Manjkajoče spremenljivke

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


IRSKA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

 

Delno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

Jih ni

 

Jih ni

 

Manjkajoče spremenljivke

 

Letna statistika podjetij

 

Letna statistika podjetij, razčlenjena glede na velikostne razrede

11 11 0

Število podjetij

11 11 8

Število podjetij, razčlenjenih po velikosti naložb

12 11 0

Prihodek od prodaje

48 00 1

Terjatve pokojninskih prispevkov članov

11 11 9

Število podjetij, razčlenjeno glede na velikostne razrede članov

48 00 2

Terjatve pokojninskih prispevkov delodajalcev

48 00 3

Vhodni transferji

 

Letna statistika podjetij, razčlenjena glede na valute

48 00 4

Drugi pokojninski prispevki

 

48 00 5

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki

48 64 0

Skupne naložbe, razčlenjene na euro in neeuro komponente

48 00 6

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki

48 01 0

Prihodki od naložb (PF)

 

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi

48 01 1

Dobiček in izguba iz kapitala

 

48 02 1

Terjatve za zavarovalne odškodnine

48 61 0

Geografska razčlenitev prihodka

48 02 2

Drugi prihodki (PF)

48 03 3

Izhodni transferji

12 12 0

Vrednost proizvodnje

12 15 0

Dodana vrednost v stroških faktorjev

48 03 0

Skupni izdatki za pokojnine

48 03 1

Periodična plačila pokojnin

48 03 2

Plačila pokojnin v enkratnem znesku

48 04 0

Sprememba čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (rezerv)

48 05 0

Plačljive zavarovalne premije

48 06 0

Skupni odhodki iz poslovanja

13 11 0

Skupaj nabava blaga in storitev

13 31 0

Stroški dela

15 11 0

Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva

48 07 0

Vsi davki

48 11 0

Zemljišče in zgradbe (PF)

48 12 0

Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu (PF)

48 13 0

Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivimi donosi

48 14 0

Enote v podjetjih za skupno naložbo v prenosljive vrednostne papirje

48 15 0

Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s fiksno donosnostjo

48 16 0

Deleži v investicijskih skladih (PF)

48 17 0

Posojila, zavarovana s hipoteko, in druga posojila, ki niso vsebovana drugje

48 18 0

Druge naložbe

48 10 0

Skupne naložbe pokojninskih skladov

48 10 1

Skupne naložbe v „sponzorsko podjetje“

48 10 4

Skupne naložbe po tržni vrednosti

48 13 1

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu

48 13 2

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, specializiranem za mala in srednje velika podjetja

48 13 3

Delnice, s katerimi se ne trguje javno

48 13 4

Drugi vrednostni papirji s spremenljivimi donosi

48 20 0

Druga sredstva

48 30 0

Kapital in rezerve

48 40 0

Čiste tehnične rezervacije (PF)

48 50 0

Druge obveznosti

16 11 0

Število oseb, ki delajo

48 70 4

Število aktivnih članov

48 70 5

Število nekdanjih članov

48 70 6

Število upokojenih oseb

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


ITALIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

 

Delno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

Jih ni

 

Jih ni

 

Manjkajoče spremenljivke

 

 

 

Letna statistika podjetij, razčlenjena glede na valute

48 00 3

Vhodni transferji

 

 

48 01 0

Prihodki od naložb (PF)

48 64 0

Skupne naložbe, razčlenjene na euro in neeuro komponente

48 01 1

Dobiček in izguba iz kapitala

 

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi

48 02 1

Terjatve za zavarovalne odškodnine

48 61 0

Geografska razčlenitev prihodka

48 02 2

Geografska razčlenitev prihodka

 

 

12 12 0

Vrednost proizvodnje

 

 

12 15 0

Dodana vrednost v stroških faktorjev

 

 

48 03 3

Izhodni transferji

 

 

48 04 0

Sprememba čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (rezerv)

 

 

48 05 0

Plačljive zavarovalne premije

 

 

48 06 0

Skupni odhodki iz poslovanja

 

 

13 11 0

Skupaj nabava blaga in storitev

 

 

13 31 0

Stroški dela

 

 

15 11 0

Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva

 

 

48 07 0

Vsi davki

 

 

48 16 0

Deleži v investicijskih skladih (PF)

 

 

48 10 1

Skupne naložbe v „sponzorsko podjetje“

 

 

48 10 4

Skupne naložbe po tržni vrednosti

 

 

48 13 1

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu

 

 

48 13 2

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, specializiranem za mala in srednje velika podjetja

 

 

48 13 3

Delnice, s katerimi se ne trguje javno

 

 

48 13 4

Drugi vrednostni papirji s spremenljivimi donosi

 

 

16 11 0

Število oseb, ki delajo

 

 

48 70 5

Število nekdanjih članov

 

 

48 12 0

Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu (PF)

 

 

48 17 0

Posojila, zavarovana s hipoteko, in druga posojila, ki niso vsebovana drugje

 

 

48 30 0

Kapital in rezerve

 

 

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


CIPER

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Popolno odstopanje

 

Popolno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

 

 

 

 

Manjkajoče spremenljivke

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


LATVIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

 

Brez odstopanja

 

Potreben je dodatni odlog

Jih ni

 

Jih ni

 

Manjkajoče spremenljivke

Za 2005 do 2007

 

Jih ni

 

48 17 0

Posojila, zavarovana s hipoteko, in druga posojila, ki niso vsebovana drugje

Za 2005

 

48 00 5

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki

48 00 7

Pokojninski prispevki v kombinirane pokojninske načrte

48 04 0

Čiste tehnične rezervacije (rezerve)

48 07 0

Vsi davki

48 40 0

Čiste tehnične rezervacije (PF)

48 70 1

Število članov pokojninskih načrtov z določenimi pravicami

48 70 3

Število članov v kombiniranih pokojninskih načrtih

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


LUKSEMBURG

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Popolno odstopanje

 

Popolno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

 

 

 

 

Manjkajoče spremenljivke

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


MADŽARSKA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

 

Delno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

Jih ni

 

Jih ni

 

Manjkajoče spremenljivke

 

Letna statistika podjetij

 

Letna statistika podjetij, razčlenjena glede na valute

48 02 1

Terjatve za zavarovalne odškodnine

48 64 0

Skupne naložbe, razčlenjene na euro in neeuro komponente

48 05 0

Plačljive zavarovalne premije

48 61 0

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi

 

 

 

Geografska razčlenitev prihodka

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


MALTA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Popolno odstopanje

 

Popolno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

 

 

 

 

Manjkajoče spremenljivke

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


NIZOZEMSKA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

 

Brez odstopanja

 

Potreben je dodatni odlog

Jih ni

 

Jih ni

 

Manjkajoče spremenljivke

48 13 2

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, specializiranem za mala in srednje velika podjetja

Jih ni

 

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


AVSTRIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

 

Brez odstopanja

 

Potreben je dodatni odlog

Jih ni

 

Jih ni

 

Manjkajoče spremenljivke

Za 2005 in 2006

Letna statistika podjetij

Jih ni

 

48 00 5

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki

48 00 6

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki

48 12 0

Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu (PF)

48 13 1

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu

48 13 2

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, specializiranem za mala in srednje velika podjetja

48 13 3

Delnice, s katerimi se ne trguje javno

48 13 4

Drugi vrednostni papirji s spremenljivimi donosi

48 70 1

Število članov pokojninskih načrtov z določenimi pravicami

48 70 2

Število članov pokojninskih načrtov z določenimi prispevki

48 70 5

Število nekdanjih članov

Za 2005 do 2007

Letna statistika podjetij o neavtonomnih pokojninskih skladih

11 15 0

Število podjetij z neavtonomnimi pokojninskimi skladi

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


POLJSKA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

 

Brez odstopanja

 

Potreben je dodatni odlog

Jih ni

 

Jih ni

 

Manjkajoče spremenljivke

 

Letna statistika podjetij

Jih ni

 

48 02 1

Terjatve za zavarovalne odškodnine

12 12 0

Vrednost proizvodnje

12 15 0

Dodana vrednost v stroških faktorjev

48 03 1

Periodična plačila pokojnin

48 03 2

Plačila pokojnin v enkratnem znesku

48 04 0

Sprememba čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (rezerv)

48 05 0

Plačljive zavarovalne premije

13 11 0

Skupaj nabava blaga in storitev

13 31 0

Stroški dela

15 11 0

Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva

48 07 0

Vsi davki

48 40 0

Čiste tehnične rezervacije (PF)

48 70 6

Število upokojenih oseb

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


PORTUGALSKA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

 

Brez odstopanja

 

Potreben je dodatni odlog

Jih ni

 

Jih ni

 

Manjkajoče spremenljivke

 

Letna statistika podjetij

Jih ni

 

48 13 2

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, specializiranem za mala in srednje velika podjetja

 

Letna statistika podjetij o neavtonomnih pokojninskih skladih

11 15 0

Število podjetij z neavtonomnimi pokojninskimi skladi

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


ROMUNIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Popolno odstopanje

 

Popolno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

 

 

 

 

Manjkajoče spremenljivke

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


SLOVENIJA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

 

Delno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

Jih ni

 

Jih ni

 

Manjkajoče spremenljivke

 

Letna statistika podjetij

 

 

48 00 1

Terjatve pokojninskih prispevkov članov

48 00 2

Terjatve pokojninskih prispevkov delodajalcev

48 00 3

Vhodni transferji

48 00 4

Drugi pokojninski prispevki

48 00 5

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki

48 00 7

Pokojninski prispevki v kombinirane pokojninske načrte

48 03 1

Periodična plačila pokojnin

48 03 2

Plačila pokojnin v enkratnem znesku

48 03 3

Izhodni transferji

48 07 0

Vsi davki

48 10 1

Skupne naložbe v „sponzorsko podjetje“

48 13 2

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, specializiranem za mala in srednje velika podjetja

48 70 4

Število aktivnih članov

48 70 5

Število nekdanjih članov

48 70 6

Število upokojenih oseb

 

Letna statistika podjetij o neavtonomnih pokojninskih skladih

11 15 0

Število podjetij z neavtonomnimi pokojninskimi skladi

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


SLOVAŠKA

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

 

Delno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

12 + 6

 

12 + 6

 

Manjkajoče spremenljivke

 

Letna statistika podjetij

 

Letna statistika podjetij, razčlenjena glede na velikostne razrede

48 01 1

Dobiček in izguba iz kapitala

11 11 8

Število podjetij, razčlenjenih po velikosti naložb

48 11 0

Zemljišče in zgradbe (PF)

 

Letna statistika podjetij, razčlenjena glede na valute

48 12 0

Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu (PF)

48 64 0

Skupne naložbe, razčlenjene na euro in neeuro komponente

48 13 0

Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivimi donosi

 

 

48 14 0

Enote v podjetjih za skupno naložbo v prenosljive vrednostne papirje

 

 

48 15 0

Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s fiksno donosnostjo

 

 

48 16 0

Deleži v investicijskih skladih (PF)

 

 

48 17 0

Posojila, zavarovana s hipoteko, in druga posojila, ki niso vsebovana drugje

 

 

48 18 0

Druge naložbe

 

 

48 10 1

Skupne naložbe v „sponzorsko podjetje“

 

 

48 13 1

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu

 

 

48 13 2

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, specializiranem za mala in srednje velika podjetja

 

 

48 13 3

Delnice, s katerimi se ne trguje javno

 

 

48 13 4

Drugi vrednostni papirji s spremenljivimi donosi

 

 

 

Letna statistika podjetij o neavtonomnih pokojninskih skladih

 

 

11 15 0

Število podjetij z neavtonomnimi pokojninskimi skladi

 

 

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


ŠVEDSKA

 

Letna statistika podjetijs 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Popolno odstopanje

 

Popolno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

 

 

 

 

Manjkajoče spremenljivke

 

 

 

 


ZDRUŽENO KRALJESTVO

 

Letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Razčlenjena letna statistika podjetij 2005 do 2007

Naslov

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

 

Delno odstopanje

 

Potreben je dodatni odlog

12 + 3

 

12 + 3

 

Manjkajoče spremenljivke

 

Letna statistika podjetij

 

Letna statistika podjetij, razčlenjena glede na velikostne razrede

11 11 0

Število podjetij

11 11 8

Število podjetij, razčlenjenih po velikosti naložb

48 00 5

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki

11 11 9

Število podjetij, razčlenjeno glede na velikostne razrede članov

48 00 6

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki

 

Letna statistika podjetij, razčlenjena glede na valute

48 00 7

Pokojninski prispevki v kombinirane pokojninske načrte

48 64 0

Skupne naložbe, razčlenjene na euro in neeuro komponente

48 01 0

Prihodki od naložb (PF)

48 61 0

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi

48 01 1

Dobiček in izguba iz kapitala

 

Geografska razčlenitev prihodka

48 02 1

Terjatve za zavarovalne odškodnine

 

 

12 12 0

Vrednost proizvodnje

 

 

12 15 0

Dodana vrednost v stroških faktorjev

 

 

48 04 0

Sprememba čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (rezerve)

 

 

48 05 0

Plačljive zavarovalne premije

 

 

13 11 0

Skupaj nabava blaga in storitev

 

 

13 31 0

Stroški dela

 

 

13 32 0

Plače

 

 

13 33 0

Stroški socialnega zavarovanja

 

 

48 12 0

Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu (PF)

 

 

48 10 1

Skupne naložbe v „sponzorsko podjetje“

 

 

48 13 2

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, specializiranem za mala in srednje velika podjetja

 

 

48 30 0

Kapital in rezerve

 

 

16 11 0

Število oseb, ki delajo

 

 

48 70 0

Število članov

 

 

48 70 1

Število članov pokojninskih načrtov z določenimi pravicami

 

 

48 70 2

Število članov pokojninskih načrtov z določenimi prispevki

 

 

48 70 3

Število članov v kombiniranih pokojninskih načrtih

 

 

48 70 4

Število aktivnih članov

 

 

48 70 5

Število nekdanjih članov

 

 

48 70 6

Število upokojenih oseb

 

 

Druge točke

Jih ni

 

Jih ni

 


15.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 964/2007

z dne 14. avgusta 2007

o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje tarifnih kvot za riž s poreklom iz najmanj razvitih držav za tržni leti 2007/2008 in 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 980/2005 z dne 27. junija 2005 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (1) in zlasti člena 12(6) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2) ter zlasti člena 10(2) in člena 13(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1401/2002 (3) določa podrobna pravila za odprtje in upravljanje tarifnih kvot za riž s poreklom iz najmanj razvitih držav za tržna leta 2002/03 do 2008/09. Po začetku uporabe navedene uredbe so bile sprejete ali spremenjene horizontalne ali sektorske uredbe, ki jih je treba upoštevati pri tej tarifni kvoti, in sicer Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4), Uredba Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (5) ter Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (6).

(2)

Uredba (ES) št. 1301/2006 določa zlasti podrobna pravila za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj, status vlagatelja in izdajo dovoljenj. Navedena uredba se uporablja ne glede na dodatne pogoje ali odstopanja, ki jih določijo sektorske uredbe. Zato je zaradi jasnosti treba prilagoditi upravljanje tarifnih kvot Skupnosti za uvoz riža s poreklom iz najmanj razvitih držav s sprejetjem nove uredbe in razveljavitvijo Uredbe (ES) št. 1401/2002.

(3)

Člen 12(5) Uredbe (ES) št. 980/2005 določa, da je treba, dokler se ne bodo dajatve skupne carinske tarife s 1. septembrom 2009 v celoti opustile, odpreti globalne tarifne kvote z dajatvijo nič za vsako tržno leto za proizvode iz oznake KN 1006 s poreklom iz držav, ki so v skladu s Prilogo I navedene uredbe upravičene do posebnega režima za najmanj razvite države. Navedena tarifna kvota se za proizvode iz oznake KN 1006 izračuna na podlagi količine 2 895 ton za tržno leto 2002/2003 v protivrednosti oluščenega riža, povečane za 15 % za vsako naslednjo tržno leto. Na tej podlagi je treba določiti količine za prihodnja tržna leta.

(4)

Zaradi dobrega upravljanje navedenih kvot je treba omogočiti izvajalcem, da vložijo zahtevke prvih sedem dni tržnega leta, ki se začne 1. septembra, in določiti možnost, da vložijo nove zahtevke prvih sedem dni februarja, če preostane kaj količin. S to uredbo je treba določiti tudi posebna pravila, ki se uporabljajo za pripravo zahtevkov za izdajo dovoljenj, njihovo izdajanje, trajanje veljavnosti in sporočanje podatkov Komisiji ter ustrezne upravne ukrepe za zagotovitev, da se ne preseže določena kvota. V vsakem primeru Uredba (ES) št. 1301/2006 omejuje trajanje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja tarifne kvote. Poleg tega je za izboljšanje nadzora kvote treba določiti znesek varščine v višini, ki ustreza tveganju.

(5)

Določbe za dokazilo o poreklu iz členov 67 do 97 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (7) opredeljujejo pojem „izdelki s poreklom“, ki se uporablja za splošne tarifne preferenciale. Določiti je treba njihovo uporabo.

(6)

Navedene ukrepe je treba začeti uporabljati od začetka naslednjega tržnega leta, to je 1. septembra 2007.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Letni tarifni kvoti za uvoz z dajatvijo nič iz člena 12(5) Uredbe (ES) št. 980/2005 se odpreta prvi dan vsakega tržnega leta za izdelke iz oznake KN 1006, v protivrednosti oluščenega riža, pod naslednjimi pogoji:

(a)

zaporedna številka 09.4177 in količina 5 821 ton za tržno leto 2007/2008;

(b)

zaporedna številka 09.4178 in količina 6 694 ton za tržno leto 2008/2009;

Kvoti iz prvega pododstavka se uporabljata le za uvoz s poreklom iz držav, ki so v skladu s Prilogo I Uredbe (ES) št. 980/2005 upravičene do posebnega režima za najmanj razvite države.

2.   Pretvorbeni količnik med oluščenim rižem in neoluščenim rižem, manj brušenim ali v celoti brušenim, je določen v členu 1 Uredbe Komisije št. 467/67/EGS (8), razen za lomljeni riž, katerega količine, za katere je vložen zahtevek, se štejejo po njegovi dejanski teži.

3.   Uporabljajo se uredbe (ES) št. 1291/2000, (ES) št. 1342/2003 in (ES) št. 1301/2006, razen če ni v tej uredbi drugače določeno.

Člen 2

1.   Zahtevek za uvozno dovoljenje in uvozno dovoljenje vsebujeta naslednje navedbe:

(a)

v oddelku 8 državo porekla in navedbo „da“, označeno s križcem;

(b)

v oddelku 20 zaporedno številko kvote in navedbo „Uredba (ES) št. 964/2007“.

2.   V vsakem zahtevku za dovoljenje je navedena količina v kilogramih brez decimalnih števil.

3.   Z odstopanjem od člena 12 Uredbe (ES) št. 1342/2003 je varščina za uvozna dovoljenja 46 EUR na tono.

4.   Zahtevki za izdajo dovoljenj se vložijo pri pristojnih organih zadevne države članice v prvih sedmih dneh zadevnega tržnega leta in po potrebi – če gre za dodatno obdobje iz odstavka 7 – v prvih sedmih dneh februarja istega tržnega leta.

5.   Količnik dodelitve iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 določi Komisija v desetih dneh po zadnjem dnevu roka za obvestilo iz člena 4(a) te uredbe.

Če je ob uporabi prvega pododstavka količina, za katero je treba izdati dovoljenje, manjša od 20 ton, zahtevek pa je bil večji od te količine, lahko izvajalec umakne zahtevek za izdajo dovoljenja v dveh delovnih dneh po začetku veljavnosti uredbe o določitvi količnika dodelitve.

6.   Uvozno dovoljenje se izda dvajseti delovni dan po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov.

7.   Če uvozna dovoljenja, ki so bila izdana v skladu z odstavkom 6 za zahtevke, vložene prvih sedem dni tržnega leta, ne zajemajo celote zadevne kvote, se preostale količine lahko dodelijo v dodatnem obdobju, ki se začne februarja istega tržnega leta. Če se Komisija odloči za odprtje navedenega dodatnega obdobja, določi in objavi razpoložljive količine pred 1. novembrom istega kvotnega leta.

8.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1342/95 velja uvozno dovoljenje od dneva dejanske izdaje po členu 23(2) Uredbe št. 1291/2000 do konca šestega meseca po tem.

Člen 3

1.   Za sprostitev v prosti promet znotraj kvot iz člena 1 te uredbe je treba predložiti potrdilo o poreklu, obrazec A, izdan v skladu s členi 67 do 97 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

2.   Oddelek 4 potrdila o poreklu, obrazec A, vsebuje:

(a)

navedbo „Uredba (ES) št. 964/2007“;

(b)

datum nakladanja riža v upravičeni državi izvoznici in tržno leto, na katerega se nanaša dobava, kot je določeno v členu 3 Uredbe (ES) št. 1785/2003;

(c)

osemmestno oznako KN.

Člen 4

Države članice po elektronski poti sporočijo Komisiji:

(a)

najpozneje do 18. ure po bruseljskem času drugega delovnega dne po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov za izdajo dovoljenj podatke o zahtevkih za izdajo uvoznih dovoljenj iz člena 11(1)(a) Uredbe (ES) št. 1301/2006 z razčlenitvijo skupnih količin (v teži proizvoda), na katere se nanašajo zahtevki, po osemmestni oznaki KN in državi porekla;

(b)

najpozneje drugi delovni dan po izdaji uvoznih dovoljenj podatke o izdanih dovoljenjih iz člena 11(1)(b) Uredbe (ES) št. 1301/2006 z razčlenitvijo količin (v teži proizvoda), za katere so bila dovoljenja izdana, po osemmestni oznaki KN in državi porekla ter z navedbo količin, za katere so bili zahtevki za izdajo dovoljenja umaknjeni v skladu z drugim pododstavkom člena 2(5);

(c)

najpozneje zadnji dan vsakega meseca podatke o skupnih količinah (v teži proizvoda), dejansko sproščenih v prosti promet ob uporabi te kvote v predpreteklem mesecu in razčlenjenih po osemmestni oznaki KN. Če v nobenem od teh mesecev ni bila v prosti promet sproščena nobena količina, se pošlje „nično“ sporočilo. Vendar navedeno sporočilo ni več potrebno tretji mesec po roku veljavnosti dovoljenj.

Člen 5

Uredba (ES) št. 1401/2002 se razveljavi.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. avgusta 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 169, 30.6.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 606/2007 (UL L 141, 2.6.2007, str. 4).

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(3)  UL L 203, 1.8.2002, str. 42.

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(5)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1996/2006 (UL L 398, 30.12.2006, str. 1).

(6)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(7)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

(8)  UL 204, 24.8.1967, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2325/88 (UL L 202, 27.7.1988, str. 41).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

15.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/29


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 2. avgusta 2007

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve chlorantraniliprole, heptamaloxyglucan, spirotetramat in Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3669)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/560/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 91/414/EGS predvideva uvedbo seznama aktivnih snovi v Skupnosti, registriranih za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih.

(2)

Dokumentacijo za aktivno snov chlorantraniliprole je družba DuPont International Operations Sarl. predložila pristojnim organom Irske 2. februarja 2007 z vlogo za njeno vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Dokumentacijo za aktivno snov heptamaloxyglucan je družba ELICITYL predložila pristojnim organom Francije 9. maja 2006 z vlogo za njeno vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Dokumentacijo za aktivno snov spirotetramat je družba Bayer CropScience AG predložila pristojnim organom Avstrije 9. oktobra 2006 z vlogo za njeno vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Dokumentacijo za aktivno snov Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus je družba Andermatt Biocontrol GmbH predložila pristojnim organom Estonije 7. avgusta 2006 z vlogo za njeno vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Pristojni organi Irske, Francije, Avstrije in Estonije so Komisiji sporočili, da se po predhodni proučitvi dokumentacije za zadevne aktivne snovi zdi, da izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS. Kaže tudi, da predložena dokumentacija izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS za eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov. Vlagatelji so v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS dokumentacije naknadno poslali Komisiji in drugim državam članicam, predložene pa so bile Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(4)

S to odločbo mora biti na ravni Skupnosti uradno potrjeno, da dokumentacije načeloma izpolnjujejo zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge II in da za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, izpolnjujejo zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS.

(5)

Ta odločba ne sme vplivati na pravico Komisije, da za razjasnitev nekaterih točk v dokumentaciji od vlagatelja zahteva predložitev dodatnih podatkov ali informacij.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Brez poseganja v člen 6(4) Direktive 91/414/EGS dokumentacije o aktivnih snoveh, opredeljenih v Prilogi k tej odločbi, ki so bile predložene Komisiji in državam članicam zaradi vključitve teh snovi v Prilogo I k navedeni direktivi, načeloma izpolnjujejo zahteve po podatkih in informacijah, iz Priloge II k navedeni direktivi.

Dokumentacije izpolnjujejo tudi zahteve po podatkih in informacijah, iz Priloge III k navedeni direktivi v zvezi z enim fitofarmacevtskim sredstvom, ki vsebuje aktivno snov, ob upoštevanju predlaganih načinov uporabe.

Člen 2

Države članice poročevalke opravijo podroben pregled dokumentacij iz člena 1 ter čim prej in najpozneje v enem letu od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Evropske unije poročajo Komisiji o ugotovitvah svojega pregleda in hkrati predložijo priporočilo o vključitvi ali nevključitvi aktivnih snovi iz člena 1 v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS ter o vseh pogojih za navedene vključitve.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. avgusta 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/31/ES (UL L 140, 1.6.2007, str. 44).


PRILOGA

AKTIVNA SNOV, NA KATERO SE NANAŠA TA ODLOČBA

Splošno ime, Identifikacijska številka CIPAC

Vlagatelj

Datum vloge

Država članica poročevalka

Chlorantraniliprole

Št. CIPAC: 794

DuPont International Operations Sarl.

2. februar 2007

IE

Heptamaloxyglucan

Št. CIPAC: Se ne uporablja.

ELICITYL

9. maj 2006

FR

Spirotetramat

Št. CIPAC: 795

Bayer CropScience AG

9. oktober 2006

AT

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus

Št. CIPAC: Se ne uporablja.

Andermatt Biocontrol GmbH

7. avgust 2006

EE


15.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/32


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 2. avgusta 2007

o odobritvi spremembe programa za izkoreninjenje goveje bruceloze v Italiji za leto 2007, odobrenega z Odločbo 2006/875/ES, v zvezi z brucelozo bivolov v Caserti, regija Kampanja

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3692)

(2007/561/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 24(6) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 90/424/EGS zagotavlja možnost finančnega prispevka Skupnosti nacionalnim programom za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz iz Priloge k navedeni odločbi, vključno z govejo brucelozo.

(2)

Odločba Komisije 2006/875/ES z dne 30. novembra 2006 o odobritvi programov za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni in nekaterih TSE ter za preprečevanje zoonoz, ki so jih države članice predložile za leto 2007 (2), je za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 odobrila program za izkoreninjenje goveje bruceloze, ki ga je predložila Italija.

(3)

Položaj v zvezi z brucelozo bivolov v Kampanji, zlasti v pokrajini Caserta, je skrb zbujajoč, kot ga je 5. in 6. marca 2007 Italija podala v svoji predstavitvi Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(4)

Italija je zato Komisiji predložila posebni načrt nadzora za izkoreninjenje bruceloze bivolov v Caserti, vključno s posebnimi poostrenimi ukrepi glede identifikacije živali in cepljenja.

(5)

Ukrepi, ki jih je predlagala Italija, so v skladu z veterinarsko zakonodajo Skupnosti in zlasti z merili Skupnosti glede izkoreninjenja goveje bruceloze.

(6)

Posebni načrt nadzora za izkoreninjenje bruceloze bivolov v Caserti je zato treba odobriti kot del programa za izkoreninjenje goveje bruceloze v Italiji za leto 2007.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Posebni načrt nadzora za izkoreninjenje bruceloze bivolov v Caserti, ki ga je 7. junija 2007 predložila Italija, se odobri za obdobje od 1. julija 2007 do 31. decembra 2007.

Navedeni posebni načrt nadzora se vključi v program za izkoreninjenje goveje bruceloze v navedeni državi članici, odobren v skladu s členom 2(1) Odločbe 2006/875/ES.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. avgusta 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 337, 5.12.2006, str. 46. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/22/ES (UL L 7, 12.1.2007, str. 46).