ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 188

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
20. julij 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 849/2007 z dne 19. julija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 850/2007 z dne 19. julija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 378/2005 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 o dolžnostih in nalogah referenčnega laboratorija Skupnosti, ki zadevajo vloge za izdajo dovoljenj za krmne dodatke ( 1 )

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 851/2007 z dne 19. julija 2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 852/2007 z dne 19. julija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 853/2007 z dne 19. julija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

11

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 854/2007 z dne 19. julija 2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 958/2006

13

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 855/2007 z dne 19. julija 2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 38/2007

14

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/511/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 15. februarja 2007 o sklenitvi, v imenu Skupnosti, Dogovora med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih sodelovanja slednjih držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

15

 

 

2007/512/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 15. februarja 2007 o podpisu Dogovora med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije v imenu Evropske skupnosti in o njegovi začasni uporabi

17

Dogovor med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

19

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

20.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 849/2007

z dne 19. julija 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 19. julija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

52,4

TR

106,7

ZZ

79,6

0707 00 05

MK

68,1

TR

104,4

ZZ

86,3

0709 90 70

TR

90,5

ZZ

90,5

0805 50 10

AR

55,1

UY

55,7

ZA

57,8

ZZ

56,2

0808 10 80

AR

91,4

BR

90,0

CA

101,7

CL

89,4

CN

86,6

NZ

100,0

US

96,8

UY

54,7

ZA

97,3

ZZ

89,8

0808 20 50

AR

82,7

CL

83,8

NZ

103,5

TR

138,6

ZA

125,0

ZZ

106,7

0809 10 00

TR

179,3

ZZ

179,3

0809 20 95

CA

344,6

TR

302,2

US

366,1

ZZ

337,6

0809 30 10, 0809 30 90

TR

159,9

ZZ

159,9

0809 40 05

IL

142,1

ZZ

142,1


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


20.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 850/2007

z dne 19. julija 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 378/2005 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 o dolžnostih in nalogah referenčnega laboratorija Skupnosti, ki zadevajo vloge za izdajo dovoljenj za krmne dodatke

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 21 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa postopek dovoljenja Skupnosti za dajanje na trg in uporabe krmnih dodatkov v prehrani živali. Ta določa, da mora vsaka oseba, ki želi pridobiti dovoljenje za krmni dodatek ali za novo uporabo krmnega dodatka, predložiti zahtevek za izdajo dovoljenja Komisiji v skladu s to uredbo (zahtevek).

(2)

Poleg tega Uredba (ES) št. 1831/2003 določa ustanovitev referenčnega laboratorija Skupnosti za izvajanje nekaterih dolžnosti in nalog, določenih v Prilogi II k Uredbi. Navedena uredba določa tudi, da lahko referenčnemu laboratoriju Skupnosti pomaga konzorcij nacionalnih referenčnih laboratorijev.

(3)

Uredba (ES) št. 378/2005 določa podrobna pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 1831/2003 v zvezi z zahtevki ter dolžnostmi in nalogami referenčnega laboratorija Skupnosti.

(4)

Člen 4(1) Uredbe (ES) št. 378/2005 določa, da mora referenčni laboratorij Skupnosti vložnikom za vsak zahtevek zaračunati pristojbino (pristojbina). Poleg tega Priloga II k navedeni uredbi določa seznam konzorcija nacionalnih referenčnih laboratorijev.

(5)

Znesek pristojbine od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 378/2005 še ni bil prilagojen in ga je treba glede na izkušnje, zbrane od navedenega datuma, zvišati.

(6)

Češka, Irska, Madžarska in Finska so Komisijo obvestile, da so se spremenila imena ali nekatere podrobnosti njihovih nacionalnih referenčnih laboratorijev, ki sodelujejo v konzorciju. Zato je treba seznam iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 378/2005 nadomestiti s seznamom v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Uredbo (ES) št. 378/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 378/2005 se spremeni:

1.

V členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni laboratorij Skupnosti za vsak zahtevek vložniku zaračuna pristojbino v višini 6 000 EUR (‚pristojbina‘).“

2.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).


PRILOGA

„PRILOGA II

Referenčni laboratorij Skupnosti in konzorcij nacionalnih referenčnih laboratorijev, kot je določeno v členu 6(2)

REFERENČNI LABORATORIJ SKUPNOSTI

Skupni raziskovalni center Evropske komisije. Inštitut za referenčne materiale in meritve (Institute for Reference Materials and Measurements). Geel, Belgija.

NACIONALNI REFERENČNI LABORATORIJI DRŽAV ČLANIC

Belgique/België

Federaal Voedingslabo Tervuren (AFSCA-FAVV), Tervuren,

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol.

Česká republika

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha.

Danmark

Plantedirektoratets Laboratorium, Lyngby.

Deutschland

Schwerpunktlabor Futtermittel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Oberschleißheim,

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer, Speyer,

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Fachbereich 8 — Landwirtschaftliches Untersuchungswesen, Leipzig,

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL), Abteilung Untersuchungswesen. Jena.

Eesti

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa,

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali analüüsi labor, Saku, Harjumaa.

Éire/Ireland

The State Laboratory, Kildare.

España

Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid,

Laboratori Agroalimentari, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Cabrils.

France

Laboratoire de Rennes, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), Rennes.

Italia

Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità alimentare ed animale, Roma,

Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino.

Κύπρος

Εργαστήριο Ελέγχου Ζωοτροφών, Τμήμα Γεωργίας, Λευκωσία.

Latvija

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs (VVMDC), Rīga.

Lietuva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius,

Klaipėdos apskrities VMVT laboratorija, Klaipėda.

Luxembourg

Laboratoire de contrôle et d'essais — ASTA, Ettelbruck.

Magyarország

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Központi Takarmányvizsgáló Laboratórium – Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapest.

Nederland

RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven.

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien.

Polska

Instytut Zootechniki w Krakowie, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin,

Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy.

Portugal

Laboratorio Nacional de Investigação Veterinária, Lisboa.

Slovenija

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut, Enota za patologijo prehrane in higieno okolja, Ljubljana,

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Slovensko

Skúšobné laboratórium – Oddelenie analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava.

Suomi/Finland

Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors.

Sverige

Foderavdelningen, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala.

United Kingdom

The Laboratory of the Government Chemist, Teddington.

NACIONALNI REFERENČNI LABORATORIJI DRŽAV ČLANIC EFTE

Norway

LabNett AS, Agricultural Chemistry Laboratory, Stjørdal.“


20.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 851/2007

z dne 19. julija 2007

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti člena 33(2)(a) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 32(1) in (2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se razlike med cenami v mednarodni trgovini za proizvode, naštete v členu 1(1)(b), (c), (d) in (g) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrijejo z izvoznim nadomestilom, kadar se ti proizvodi izvažajo kot blago, navedeno v Prilogi VII k navedeni uredbi.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 o sistemu za dodeljevanje izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določevanje višine takšnih nadomestil (2), podrobno določa proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki jo je treba uporabiti, kadar se ti proizvodi izvažajo kot blago, našteto v Prilogi VII k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila za 100 kilogramov vsakega zadevnega osnovnega proizvoda določiti vsak mesec.

(4)

Člen 32(4) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da izvozno nadomestilo za proizvod, vsebovan v blagu, ne sme presegati nadomestila, ki se uporablja za navedeni proizvod, kadar se izvozi brez nadaljnje predelave.

(5)

Nadomestila, določena po tej uredbi, se lahko določijo vnaprej, ker v tem trenutku ni mogoče določiti razmer na trgu v naslednjih nekaj mesecih.

(6)

Obveznosti glede nadomestil, ki se jih lahko odobri za izvoz kmetijskih proizvodov, vsebovanih v blagu, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, lahko ogrozi vnaprejšnja določitev visokih stopenj nadomestil. Zato je treba v takih razmerah sprejeti previdnostne ukrepe, vendar se pri tem ne sme preprečiti sklepanje dolgoročnih pogodb. Določitev posebne stopnje nadomestila za vnaprejšnje določanje nadomestil je ukrep, ki omogoča, da so ti različni cilji izpolnjeni.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in v členu 1(1) ter v točki (1) člena 2 Uredbe (ES) št. 318/2006, in izvožene kot blago, navedeno v Prilogi VII k Uredbi (ES) št. 318/2006, se določijo po Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 2007

Za Komisijo

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za podjetništvo in industrijo


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1585/2006 (UL L 294, 25.10.2006, str. 19).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 447/2007 (UL L 106, 24.4.2007, str. 31).


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 20. julija 2007 uporabljajo za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila v EUR/100 kg

V primeru vnaprejšnje določitve nadomestil

Drugo

1701 99 10

Beli sladkor

34,70

34,70


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Albanijo, na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino, Srbijo, Čmo goro, na Kosovo, v nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Andoro, Gibraltar, Ceuto, Melillo, Sveti sedež (Vatikanska mestna država), Lihtenštajn, občini Livigno in Campione d'Italia, Heligoland, na Grenlandijo, Ferske otoke in na območja Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora, ter za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo.


20.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 852/2007

z dne 19. julija 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1(1)(b) navedene uredbe in cenami za navedene proizvode na trgu Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za sladkor je treba izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in nekaterimi merili iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 318/2006.

(3)

Prvi pododstavek člena 33(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov.

(4)

Nadomestila je treba odobriti le za proizvode, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in ki so skladni z zahtevami Uredbe (ES) št. 318/2006.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila, določena v členu 32 Uredbe (ES) št. 318/2006, se odobrijo za proizvode in zneske iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 247/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 3).


PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se od 20. julija 2007 (1) uporabljajo za beli sladkor in surovi sladkor, izvožen brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

OZnesek nadomestila

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,91 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,91 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,91 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,91 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3470

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,70

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,70

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,70

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3470

N.B.: Opredeljeni namembni kraji:

S00

:

vsi namembni kraji, razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Kosova in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Andore, Gibraltarja, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikan), Lihtenštajna, občin Livigno in Campione d'Italia, otoka Helgoland, Grenlandije, Ferskih otokov in območij Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora.


(1)  Zneski iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Ta znesek velja za surov sladkor z donosom 92 %. Če donos izvoženega sladkorja ni 92 %, se znesek nadomestila, ki se uporablja, pri vsakem zadevnem izvozu pomnoži s pretvorbenim faktorjem, ki se dobi, če se z 92 deli donos izvoženega surovega sladkorja, izračunanega v skladu z odstavkom 3 točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.


20.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 853/2007

z dne 19. julija 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1(1)(c), (d) in (g) navedene uredbe in cenami za navedene proizvode na trgu Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za sladkor je treba izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in nekaterimi merili iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 318/2006.

(3)

Prvi pododstavek člena 33(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov.

(4)

Nadomestila je treba odobriti le za proizvode, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in ki so skladni z zahtevami Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2).

(5)

Lahko se določijo izvozna nadomestila, ki bodo zmanjšala konkurenčno razliko med izvozom Skupnosti in tretjih držav. Skupnost izvaža v nekatere bližnje namembne kraje in tretje države, ki izdelke iz Skupnosti obravnavajo ugodnejše, in je zato v posebno ugodnem konkurenčnem položaju. Zato je treba izvozna nadomestila za navedene namembne kraje ukiniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna nadomestila, kot to določa člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006, se v skladu s pogoji iz odstavka 2 tega člena dodelijo za proizvode in za zneske, določene v Prilogi k tej uredbi.

2.   Da so proizvodi upravičeni do nadomestila na podlagi odstavka 1, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve iz členov 3 in 4 Uredbe (ES) št. 951/2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 247/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 3).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2031/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 43).


PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se uporabljajo od 20. julija 2007 (1) za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

34,70

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

34,70

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3470

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

34,70

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3470

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3470

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3470 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

34,70

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3470

NB: Opredeljeni namembni kraji:

S00

:

vsi namembni kraji, razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Kosova in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Andore, Gibraltarja, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikan), Lihtenštajna, občin Livigno in Campione d'Italia, otoka Helgoland, Grenlandije, Ferskih otokov in območij Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora.


(1)  Zneski iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Osnovni znesek ne velja za proizvode, določene v točki 2 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 3513/92 (UL L 355, 5.12.1992, str. 12).


20.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 854/2007

z dne 19. julija 2007

o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 958/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka in točke (b) tretjega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 958/2006 z dne 28. junija 2006 o stalnem javnem razpisu za določitev nadomestil za izvoz belega sladkorja za tržno leto 2006/2007 (2) določa odprtje delnih javnih razpisov.

(2)

V skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 958/2006 in po pregledu ponudb, oddanih na delni javni razpis, ki se je zaključil 19. julija 2007, je treba določiti najvišje izvozno nadomestilo za zadevni delni razpis.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za delni javni razpis, ki se je zaključil 19. julija 2007, je najvišje izvozno nadomestilo za proizvod iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 958/2006 39,695 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 247/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 3).

(2)  UL L 175, 29.6.2006, str. 49. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 203/2007 (UL L 61, 28.2.2007, str. 3).


20.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 855/2007

z dne 19. julija 2007

o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 38/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka in točke (b) tretjega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 38/2007 z dne 17. januarja 2007 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja za izvoz iz zalog belgijske, češke, španske, irske, italijanske, madžarske, poljske, slovaške in švedske intervencijske agencije (2) določa odprtje delnih javnih razpisov.

(2)

V skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 38/2007 in po pregledu ponudb, oddanih na delni javni razpis, ki se je zaključil 18. julija 2007, je treba določiti najvišje izvozno nadomestilo za zadevni delni razpis.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za delni javni razpis, ki se je zaključil 18. julija 2007, je najvišje izvozno nadomestilo za proizvod iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 38/2007 45,236 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 247/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 3).

(2)  UL L 11, 18.1.2007, str. 4. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 203/2007 (UL L 61, 28.2.2006, str. 3).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

20.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/15


SKLEP SVETA

z dne 15. februarja 2007

o sklenitvi, v imenu Skupnosti, Dogovora med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih sodelovanja slednjih držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

(2007/511/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 62(2)(a) in člena 66 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 21(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (2) države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, sodelujejo pri dejavnostih Agencije. Podrobnosti njihovega sodelovanja se določijo v nadaljnjih dogovorih, ki se sklenejo med Skupnostjo in temi državami.

(2)

Po pooblastitvi Komisije 7. oktobra 2004 so bila pogajanja z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o Dogovoru o podrobnostih sodelovanja slednjih držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije zaključena.

(3)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, je le-ta ne zavezuje in se zanjo ne uporablja. Ker ta sklep pomeni razvoj schengenskega pravnega reda v skladu z določbami naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, bi se morala Danska, v skladu s členom 5 navedenega protokola, v roku šestih mesecev po sprejetju Sklepa v Svetu odločiti, ali ga bo izvajala v svojem nacionalnem pravu.

(4)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (3). Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri njegovem sprejetju, ga le-ta ne zavezuje in se zanj ne uporablja.

(5)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Irska ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (4). Irska zato ne sodeluje pri njegovem sprejetju, je le-ta ne zavezuje in se zanjo ne uporablja.

(6)

V skladu s Sklepom Sveta 2007/512/ES (5) in do njegove poznejše dokončne sklenitve je bil ta dogovor v imenu Skupnosti podpisan dne 1. februarja 2007.

(7)

Zato je ta dogovor treba sprejeti –

SKLENIL:

Člen 1

Skupnost s tem potrjuje Dogovor med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih sodelovanja slednjih držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije.

Besedilo Dogovora se priloži temu sklepu (6).

Člen 2

Predsednik Sveta je s tem pooblaščen za določitev osebe, pooblaščene, da v imenu Skupnosti deponira listino o odobritvi, predvideno v členu 9(1) Dogovora, s čimer se izrazi soglasje Skupnosti s tako zavezo.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Svet

Predsednik

W. SCHÄUBLE


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(3)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(4)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(5)  Glej stran 17 tega Uradnega lista.

(6)  Glej stran 19 tega Uradnega lista.


20.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/17


SKLEP SVETA

z dne 15. februarja 2007

o podpisu Dogovora med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije v imenu Evropske skupnosti in o njegovi začasni uporabi

(2007/512/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 62(2)(a) in člena 66 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 21(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (1) bi morale države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, sodelovati pri dejavnostih Agencije. Določene podrobnosti njihovega sodelovanja naj bi se uredile v posebnih sporazumih, ki se sklenejo med Skupnostjo in zadevnimi državami.

(2)

Po pooblastitvi Komisije 7. oktobra 2004 so bila pogajanja z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o Dogovoru o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije zaključena.

(3)

S pridržkom njegove poznejše sklenitve bi se moral Dogovor, parafiran 18. maja 2005, podpisati in odobriti priložena Skupna izjava. Dogovor bi se moral uporabljati začasno.

(4)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, je le-ta ne zavezuje in se zanjo ne uporablja. Ker ta sklep pomeni razvoj schengenskega pravnega reda v skladu z določbami naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, bi se morala Danska, v skladu s členom 5 navedenega protokola, v roku šestih mesecev po sprejetju Sklepa v Svetu odločiti, ali ga bo izvajala v svojem nacionalnem pravu.

(5)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (2). Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri njegovem sprejetju, ga le-ta ne zavezuje in se zanj ne uporablja.

(6)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Irska ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (3). Irska zato ne sodeluje pri njegovem sprejetju, je le-ta ne zavezuje in se zanjo ne uporablja –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Dogovora med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije in Skupna izjava se odobrita v imenu Skupnosti, s pridržkom sklenitve Dogovora.

Besedili Dogovora in Skupne izjave sta priloženi temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Dogovora v imenu Skupnosti, s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Dogovor se začasno uporablja do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev, v skladu s členom 9(2) Dogovora (4).

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Svet

Predsednik

W. SCHÄUBLE


(1)  UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(2)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(3)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum podpisa Dogovora.


DOGOVOR

med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

EVROPSKA SKUPNOST,

ki jo predstavlja Svet Evropske unije,

na eni strani, ter

REPUBLIKA ISLANDIJA, v nadaljnjem besedilu „Islandija“, in

KRALJEVINA NORVEŠKA, v nadaljnjem besedilu „Norveška“,

na drugi strani –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško v zvezi s pridružitvijo teh držav k izvajanju, uporabi in razvijanju schengenskega pravnega reda (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“);

OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA:

(1)

Evropska skupnost je z Uredbo Sveta (ES) št. 2007/2004 (1) (v nadaljnjem besedilu „Uredba“) ustanovila Evropsko agencijo za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu „Agencija“).

(2)

Uredba nadgrajuje schengenski pravni red skladno s Sporazumom.

(3)

Uredba potrjuje, da bi morale države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, polno sodelovati pri dejavnostih Agencije kljub omejeni glasovalni pravici.

(4)

Sporazum ne ureja podrobnosti glede pridružitve Islandije in Norveške k dejavnostim novih teles, ustanovljenih v Evropski uniji v okviru nadaljnjega razvoja schengenskega pravnega reda, z dodatnim dogovorom med pogodbenicami Sporazuma pa je treba urediti tudi druge vidike pridružitve k Agenciji –

SO SE DOGOVORILE:

Člen 1

Upravni odbor

1.   Islandija in Norveška sta v upravnem odboru Agencije zastopani, kot je določeno v členu 21(3) Uredbe.

2.   Glasovalno pravico imata:

(a)

glede odločitev o posebnih dejavnostih na območju njihovih zunanjih meja ali v bližini tega območja. Predlogi za take odločitve zahtevajo glasovanje za njihovo sprejetje s strani njunih predstavnikov v upravnem odboru;

(b)

glede odločitev o posebnih dejavnostih iz člena 3 (skupne operacije in poskusni projekti na zunanjih mejah), člena 7 (upravljanje tehnične opreme), člena 8 (podpora državam članicam v okoliščinah, ki zahtevajo okrepljeno tehnično in operativno pomoč na zunanjih mejah) in prvega stavka člena 9(1) (skupne operacije vrnitve) s pomočjo človeških virov in/ali opreme, ki jo zagotovi Islandija in/ali Norveška;

(c)

glede odločitev v zvezi z analizo tveganja (razvoj skupne celovite analize tveganja, splošne in posebne analize tveganja), ki ju neposredno zadevajo, v skladu s členom 4;

(d)

glede odločitev o dejavnostih usposabljanja v skladu s členom 5, razen oblikovanja skupnega osnovnega učnega načrta.

Člen 2

Finančni prispevki

Islandija in Norveška prispevata k proračunu Agencije v skladu z odstotkom, določenim v členu 12(1) Sporazuma.

Člen 3

Varstvo in zaupnost podatkov

1.   Za prenos osebnih podatkov, ki jih Agencija posreduje islandskim in norveškim organom, se uporablja Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (2).

2.   Za prenos osebnih podatkov, ki jih islandski in norveški organi posredujejo Agenciji, se uporablja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (3).

3.   Islandija in Norveška spoštujeta pravila o zaupnosti dokumentov, ki jih hrani Agencija, kot je določeno v Poslovniku upravnega odbora.

Člen 4

Pravni položaj

Agencija je v skladu z islandsko in norveško zakonodajo pravna oseba in ima v Islandiji ter na Norveškem najširšo poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznavata islandska in norveška zakonodaja. Zlasti lahko pridobiva premičnine in nepremičnine ali z njimi razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

Člen 5

Odgovornost

Odgovornost Agencije je urejena, kot je določeno v členu 19(1), (3) in (5) Uredbe.

Člen 6

Sodišče

Islandija in Norveška priznavata pristojnost Sodišča Evropskih skupnosti za Agencijo, kot je določeno v členu 19(2) in (4) Uredbe.

Člen 7

Privilegiji in imunitete

Islandija in Norveška za Agencijo in njeno osebje uporabljata Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti ter veljavna pravila, sprejeta v skladu z navedenim protokolom.

Člen 8

Osebje

1.   Z odstopanjem od člena 12(2)(a) Pogojev o zaposlitvi drugih uslužbencev Evropskih skupnosti lahko izvršni direktor Agencije pogodbeno zaposli islandske in norveške državljane, ki uživajo vse državljanske pravice.

2.   Vendar islandski in norveški državljani ne smejo biti imenovani na mesti izvršnega direktorja ali namestnika izvršnega direktorja Agencije.

3.   Islandski in norveški državljani ne smejo biti izvoljeni za predsednika ali namestnika predsednika upravnega odbora.

Člen 9

Začetek veljavnosti

1.   Ta dogovor začne veljati mesec dni po dnevu, ko generalni sekretar Sveta Evropske unije, ki nastopa kot njegov depozitar, ugotovi, da so izpolnjene vse formalnosti v zvezi s privolitvijo strank tega dogovora, da so mu zavezane, ali s privolitvijo v njihovem imenu.

2.   Ta dogovor se začasno uporablja od dneva, ki sledi dnevu podpisa dogovora.

Člen 10

Trajanje in prenehanje

1.   Ta dogovor se sklene za nedoločen čas.

2.   Ta dogovor preneha veljati 6 mesecev po odpovedi dogovora s strani Islandije ali Norveške ali odpovedi z odločitvijo Sveta Evropske unije ali ko kako drugače preneha veljati v skladu s postopki iz členov 11 in 16 Sporazuma.

Sporazum, naveden v členu 17 Sporazuma, ureja tudi posledice odpovedi tega dogovora.

Ta dogovor kot tudi priložena Skupna izjava sta sestavljena v dvojniku v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovenskem, slovaškem, španskem, švedskem ter islandskem in norveškem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Съставено в Брюксел на първи февруари две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el uno de febrero del dos mil siete.

V Bruselu dne prvního února dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles, den første februar to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am ersten Februar zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta veebruarikuu esimesel päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the first day of February in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le premier février deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada pirmajā februārī.

Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február első napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' Frar tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de eerste februari tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia pierwszego lutego roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, întâi februarie două mii șapte.

V Bruseli prvého februára dvetisícsedem.

V Bruslju, prvega februarja leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den första februari tjugohundrasju.

Gjört í Brussel fyrsta dag febrúarmánaðar árið tvö þúsund og sjö.

Utferdiget i Brussel den 1. februar 2007.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Fyrir hönd Evrópubandalagsins

For Det europeiske fellesskap

Image

За Европейската общност

Por la República de Islandia

Za Islandskou republiku

For Republikken Island

Für die Republik Island

Islandi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Per la Repubblica d'Islanda

Islandes Republikas vārdā

Islandijos Respublikos vardu

az Izlandi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta’ l-Iżlanda

Voor de Republiek IJsland

W imieniu Republiki Islandii

Pela República da Islândia

Pentru Republica Islanda

Za Islandskú republiku

Za Republiko Islandijo

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

Fyrir hönd lýðveldisins Íslands

For Republikken Island

Image

За Република Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Għar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

Fyrir hönd konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge

Image


(1)  UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(2)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(3)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

SKUPNA IZJAVA

Evropske skupnosti ter vlad Republike Islandije in Kraljevine Norveške o sporazumu glede ureditve sodelovanja Republike Islandije in Kraljevine Norveške v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

Evropska skupnost,

vlada Republike Islandije

in

vlada Kraljevine Norveške,

ki so sklenile sporazum o ureditvi sodelovanja Republike Islandije in Kraljevine Norveške v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije v skladu s členom 21(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004,

s tem skupno izjavljajo, da:

je glasovalna pravica, določena v Sporazumu, upravičena zaradi posebnih odnosov z Islandijo in Norveško, ki izvirajo iz pridružitve teh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, kot je določeno v Schengenskem protokolu k Amsterdamski pogodbi.

Te glasovalne pravice so posebne narave, ki so povezane s posebno naravo schengenskega sodelovanja in posebnim položajem Norveške in Islandije.

Zato te pravice ni mogoče šteti za pravni ali politični precedens za vsako drugo področje sodelovanja med pogodbenicami Sporazuma ali za sodelovanje drugih tretjih držav v drugih agencijah Unije.

Te glasovalne pravice se pod nobenim pogojem ne sme uresničevati v zvezi z odločitvami regulativne ali zakonodajne narave.