ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 180

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
10. julij 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 803/2007 z dne 9. julija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 804/2007 z dne 9. julija 2007 o prepovedi ribolova na trsko v Baltskem morju (podrazdelki 25–32, vode ES) s plovili, ki plujejo pod zastavo Poljske

3

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/475/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 25. junij 2007 o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Italija v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti

5

 

 

2007/476/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 25. junija 2007 o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Nemčija v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti

8

 

 

2007/477/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 25. junija 2007 o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Avstrija v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti

11

 

 

2007/478/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 25. junija 2007 o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Irska v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti

17

 

 

2007/479/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 25. junij 2007 o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Belgija v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti

24

 

 

2007/480/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 25. junija 2007 o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Francija v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti

33

 

 

2007/481/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 25. junija 2007 o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Finska v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti

38

 

 

2007/482/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 9. julija 2007 o uporabi Direktive Sveta 72/166/EGS v zvezi s preverjanjem zavarovanj civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3291)  ( 1 )

42

 

 

2007/483/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 9. julija 2007 o spremembi Odločbe 2006/415/EGS o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Nemčiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3413)  ( 1 )

43

 

 

 

*

Obvestilo bralcem(glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

10.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 803/2007

z dne 9. julija 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. julija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 41).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 9. julija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

36,7

MK

48,1

TR

90,9

XS

23,6

ZZ

49,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

113,1

ZZ

132,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

93,7

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

65,9

UY

62,2

ZA

58,7

ZZ

62,3

0808 10 80

AR

87,8

BR

83,3

CL

98,1

CN

98,6

NZ

102,3

US

116,7

UY

98,6

ZA

90,0

ZZ

96,9

0808 20 50

AR

76,9

CL

86,0

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

104,2

ZZ

85,2

0809 10 00

TR

200,2

ZZ

200,2

0809 20 95

TR

273,6

US

430,7

ZZ

352,2

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


10.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 804/2007

z dne 9. julija 2007

o prepovedi ribolova na trsko v Baltskem morju (podrazdelki 25–32, vode ES) s plovili, ki plujejo pod zastavo Poljske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1941/2006 z dne 11. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se v letu 2007 uporabljajo v Baltskem morju (3), določa količino 10 794 ton trske, ki jo lahko ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo Poljske v letu 2007 v Baltskem morju (podrazdelki 25–32, vode ES).

(2)

Informacije, ki jih je Komisija pridobila z inšpekcijskimi pregledi svojih inšpektorjev in ki se nanašajo na ulov navedenega staleža, niso skladne z informacijami, ki jih je Komisiji poslala Poljska.

(3)

Njene informacije kažejo, da so poljska plovila ulovila trikrat večjo količino navedenega staleža, kot jo je prijavila Poljska. Zato se ribolovne možnosti na navedeni stalež, dodeljene Poljski za leto 2007, štejejo za izčrpane.

(4)

V skladu s členom 21(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93 mora Poljska od datuma, od katerega se kvota zadevnega ulova šteje za izčrpano, začasno prepovedati ribolov navedenega staleža, zadrževanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje rib, ujetih po tem datumu.

(5)

Ker Poljska ni sprejela potrebnih ukrepov, mora Komisija na svojo lastno pobudo določiti datum, s katerim se poljska kvota ulova trske v Baltskem morju s plovili, ki plujejo pod zastavo Poljske, šteje za izčrpano in od tega datuma takoj prepovedati ribolov na navedeni stalež. Po tem datumu je treba prepovedati tudi shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ulovljenega s plovili, ki plujejo pod zastavo Poljske –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izkoriščenost kvote

Od datuma začetka veljavnosti te uredbe se šteje, da so plovila, ki plujejo pod zastavo Poljske, z ulovom trske v Baltskem morju (podrazdelki 25–32, vode ES) izčrpala del kvote, dodeljene Poljski za leto 2007.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na trsko v Baltskem morju (podrazdelki 25–32, vode ES) s strani plovil, ki plovejo pod zastavo Poljske, se prepove od datuma začetka veljavnosti te uredbe do 31. decembra 2007. V navedenem obdobju je prepovedano tudi shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. julija 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11, popravljeno v UL L 36, 8.2.2007, str. 6).

(3)  UL L 367, 22.12.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 609/2007 (UL L 141, 2.6.2007, str. 33).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

10.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/5


SKLEP KOMISIJE

z dne 25. junij 2007

o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Italija v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti

(2007/475/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (1) in zlasti člena 3a(2) Direktive,

ob upoštevanju mnenja odbora, ustanovljenega na podlagi člena 23a Direktive 89/552/EGS,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z dopisom z dne 10. maja 1999 je Italija obvestila Komisijo o ukrepih, ki jih je 9. marca 1999 sprejela v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS.

(2)

Komisija je v treh mesecih od dneva navedenega obvestila preverila, ali so takšni ukrepi skladni s pravom Skupnosti, zlasti kar zadeva sorazmernost ukrepov in preglednost nacionalnega posvetovalnega postopka.

(3)

Komisija je pri preverjanju upoštevala razpoložljive podatke o italijanskem medijskem prostoru.

(4)

Seznam dogodkov z velikim družbenim pomenom, ki so vključeni med ukrepe Italije, je bil pripravljen na jasen in pregleden način.

(5)

Komisija je z zadovoljstvom ugotovila, da dogodki, našteti med ukrepi Italije, izpolnjujejo vsaj dve od naštetih meril, ki so zanesljivi pokazatelji pomembnosti dogodka za družbo: (i) poseben vsesplošni odziv v državni članici in ne zgolj pomembnost za tiste, ki običajno spremljajo zadeven športni dogodek ali dejavnost; (ii) prebivalci države članice dogodku vsesplošno pripisujejo poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja kulturne identitete; (iii) vključenost državne reprezentance v zadevnem dogodku v okviru mednarodno pomembnega tekmovanja ali turnirja; in (iv) dejstvo, da se dogodek običajno predvaja na brezplačni televiziji in da pritegne velik del televizijskih gledalcev.

(6)

Znatno število dogodkov, navedenih na seznamu ukrepov Italije, vključno z letnimi in zimskimi olimpijskimi igrami, tekmami svetovnega pokala in evropskega prvenstva v nogometu, na katerih sodeluje italijanska državna reprezentanca, ter finalnimi tekmami teh turnirjev, spada med dogodke, ki se običajno uvrščajo med dogodke z velikim družbenim pomenom, kakor je izrecno navedeno v uvodni izjavi 18 Direktive 97/36/ES. Ti dogodki imajo v Italiji poseben vsesplošni odziv, saj so priljubljeni zlasti pri splošni javnosti in ne le pri tistih, ki običajno spremljajo športne dogodke. Poleg tega jim prebivalci Italije vsesplošno pripisujejo poseben kulturni pomen zaradi njihovega pomembnega prispevka k razumevanju med narodi, zaradi pomena športa za celotno italijansko družbo in za nacionalni ponos, saj vrhunskim italijanskim športnikom omogočajo, da uspejo na teh najpomembnejših mednarodnih tekmovanjih.

(7)

Drugi našteti nogometni dogodki so v Italiji deležni posebnega vsesplošnega odziva in jim prebivalci Italije vsesplošno pripisujejo poseben kulturni pomen zaradi pomena nogometa za celotno italijansko družbo in za nacionalni ponos, saj italijanskim moštvom omogočajo, da uspejo v vrhunskih nogometnih tekmah, ki pritegnejo mednarodno pozornost.

(8)

Kolesarsko tekmovanje Giro d'Italia ima v Italiji poseben vsesplošni odziv in vsesplošno priznan poseben kulturni pomen glede spodbujanja kulturne identitete, ne samo kot vrhunski športni dogodek, ampak tudi kot priložnost za promocijo države Italije.

(9)

Poseben vsesplošni odziv v Italiji in vsesplošno priznan poseben kulturni pomen velike nagrade Italije v formuli 1 za prebivalce Italije je posledica velikega uspeha italijanskih avtomobilov na dirkah formule 1.

(10)

Festival italijanske glasbe v San Remu je kot „priljubljen kulturni“ dogodek, ki je del italijanske kulturne tradicije, v Italiji deležen posebnega vsesplošnega odziva in mu je vsesplošno priznan poseben kulturni pomen za italijansko kulturno identiteto.

(11)

Zaradi velikega javnega interesa, da se zagotovi javni dostop do predvajanja dogodkov, ki imajo za družbo velik pomen, se zdijo ukrepi Italije primerni in jih je mogoče šteti kot upravičeno odstopanje od temeljne svoboščine opravljanja storitev iz Pogodbe ES.

(12)

Ukrepi Italije so združljivi s pravili ES o konkurenci, ker določitev izdajatelja televizijskega programa, ki izpolnjuje pogoje za predvajanje naštetih dogodkov, temelji na objektivnih merilih, ki omogočajo dejansko in potencialno konkurenco pri pridobivanju pravic do predvajanja teh dogodkov. Poleg tega tudi število navedenih dogodkov ni tako nesorazmerno, da bi lahko povzročilo izkrivljenje konkurence na končnih trgih brezplačne in plačljive televizije.

(13)

Potem ko je Komisija o ukrepih Italije obvestila druge države članice in po posvetovanju z odborom, ustanovljenim na podlagi člena 23a Direktive 89/552/EGS, je Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo z dopisom z dne 5. julija 1999 obvestil Italijo, da Evropska komisija ne namerava nasprotovati priglašenim ukrepom.

(14)

Italija je 7. septembra 1999 Komisijo obvestila o spremembi svojih ukrepov. Ta sprememba ni vplivala na naštete dogodke.

(15)

Ukrepi Italije so bili v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropskih skupnosti  (2). Pozneje je bil v seriji C Uradnega lista Evropskih skupnosti  (3) objavljen popravek k navedeni objavi.

(16)

Iz sodbe Sodišča prve stopnje v Zadevi T-33/01, Infront WM proti Komisiji, je razvidno, da izjava, da so ukrepi, sprejeti v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS, v skladu s pravom Skupnosti, pomeni sklep v smislu člena 249 Pogodbe ES, ki ga mora torej Komisija sprejeti. Skladno s tem je treba s tem sklepom izjaviti, da so ukrepi, ki jih je priglasila Italija, v skladu s pravom Skupnosti. Ukrepi, navedeni v Prilogi k temu sklepu, se v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavijo v Uradnem listu –

SKLENILA:

Člen 1

Ukrepi v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS, ki jih je Italija 10. maja 1999 priglasila Komisiji in so objavljeni v Uradnem listu Evropskih skupnosti C 277 z dne 30. septembra 1999 (popravek v Uradnem listu Evropskih skupnosti C 208 z dne 26. julija 2001), so v skladu s pravom Skupnosti.

Člen 2

Ukrepi, navedeni v Prilogi k temu sklepu, se v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavijo v Uradnem listu.

V Bruslju, 25. junija 2007

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 298, 17.10.1989, str. 23. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/36/ES (UL L 202, 30.7.1997, str. 60).

(2)  UL C 277, 30.9.1999, str. 3.

(3)  UL C 208, 26.7.2001, str. 27.


PRILOGA

Objava v skladu s členom 3a(2) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov

Ukrepi, ki jih je Italija sprejela in se objavijo v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS, so navedeni v naslednjih izvlečkih iz Sklepa št. 8/1999 organa za komunikacije z dne 9. marca 1999, kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 172/1999 istega organa z dne 28. julija 1999.

„Člen 1

1.   Ta sklep se nanaša na televizijski prenos dogodkov, ki veljajo za dogodke z velikim družbenim pomenom.

2.   ‚Dogodek z velikim družbenim pomenom‘ je dogodek športne ali nešportne narave, ki izpolnjuje vsaj dve od naštetih štirih meril:

(a)

dogodek in njegov izid sta v Italiji deležna posebnega in splošnega zanimanja in ne pritegneta samo tistih ljudi, ki običajno spremljajo tovrstne dogodke na televiziji;

(b)

dogodek je vsesplošno javno priznan, ima poseben kulturni pomen in krepi italijansko kulturno identiteto;

(c)

v dogodek je vključena državna reprezentanca v določeni športni disciplini, ki sodeluje na pomembnem mednarodnem tekmovanju;

(d)

dogodek se običajno predvaja na brezplačni televiziji in ga v Italiji spremlja veliko število gledalcev.

Člen 2

1.   Organ je pripravil naslednji seznam dogodkov z velikim družbenim pomenom, ki jih izdajatelji televizijskih programov v pristojnosti Italije ne smejo prenašati ekskluzivno ali v kodirani obliki, da bi jih velik delež (več kot 90 %) italijanske javnosti lahko spremljal na brezplačni televiziji, brez dodatnih stroškov za nakup tehnične opreme:

(a)

letne in zimske olimpijske igre;

(b)

finale svetovnega pokala v nogometu in vse tekme, na katerih sodeluje italijanska državna reprezentanca;

(c)

finale evropskega prvenstva v nogometu in vse tekme, na katerih sodeluje italijanska državna reprezentanca;

(d)

vse tekme na uradnih tekmovanjih doma in v tujini, na katerih sodeluje italijanska državna nogometna reprezentanca;

(e)

finale in polfinale Lige prvakov in Pokala UEFA, kjer sodeluje eno od italijanskih moštev;

(f)

kolesarsko tekmovanje Giro d'Italia;

(g)

velika nagrada Italije v formuli 1;

(h)

festival italijanske glasbe v San Remu.

2.   Dogodke iz odstavka 1(b) in (c) zgoraj je treba v celoti prenašati v živo. Kar zadeva druge dogodke lahko izdajatelji televizijskih programov prosto odločajo glede ureditve prenosov v nekodirani obliki.“


10.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/8


SKLEP KOMISIJE

z dne 25. junija 2007

o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Nemčija v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti

(2007/476/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (1) in zlasti člena 3a(2) Direktive,

ob upoštevanju mnenja odbora, ustanovljenega na podlagi člena 23a Direktive 89/552/EGS,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z dopisom z dne 28. aprila 1999 je Nemčija obvestila Komisijo o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS.

(2)

Komisija je v treh mesecih od dneva navedenega obvestila preverila, ali so takšni ukrepi skladni s pravom Skupnosti, zlasti kar zadeva sorazmernost ukrepov in preglednost nacionalnega posvetovalnega postopka.

(3)

Komisija je pri preverjanju upoštevala razpoložljive podatke o nemškem medijskem prostoru.

(4)

Seznam dogodkov velikega družbenega pomena, ki jih vključujejo ukrepi Nemčije, je bil pripravljen na jasen in pregleden način.

(5)

Komisija je z zadovoljstvom ugotovila, da dogodki, našteti med ukrepi Nemčije, izpolnjujejo vsaj dve od naslednjih meril, ki so zanesljivi pokazatelji pomembnosti dogodka za družbo: (i) poseben vsesplošni odziv v državni članici in ne zgolj pomembnost za tiste, ki običajno spremljajo zadeven športni dogodek ali dejavnost; (ii) prebivalci države članice dogodku vsesplošno pripisujejo poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja kulturne identitete; (iii) vključenost državne reprezentance v zadevnem dogodku v okviru mednarodno pomembnega tekmovanja ali turnirja; in (iv) dejstvo, da se dogodek običajno predvaja na brezplačni televiziji in da pritegne velik del televizijskih gledalcev.

(6)

Znatno število dogodkov, navedenih na seznamu ukrepov Nemčije, vključno z letnimi in zimskimi olimpijskimi igrami, vsemi evropskimi prvenstvi in tekmami svetovnega nogometnega pokala, pa tudi otvoritveno tekmo ter polfinalnimi in finalnimi tekmami teh turnirjev, spada med dogodke, ki se običajno uvrščajo med dogodke z velikim družbenim pomenom, kakor je izrecno navedeno v uvodni izjavi 18 Direktive 97/36/ES. Ti dogodki imajo v Nemčiji poseben vsesplošni odziv, saj so priljubljeni zlasti pri splošni javnosti in ne le pri tistih, ki običajno spremljajo športne dogodke.

(7)

Posebna pozornost, ki jo tudi nespecializirani tisk namenja preostalim naštetim dogodkom, vključno s polfinalnimi tekmami in finalom nemškega pokala FA, tekmami nemške nogometne državne reprezentance doma in na tujem in finalu katerega koli evropskega tekmovanja nogometnih klubov (liga prvakov, pokal UEFA), na katerih sodeluje nemški klub, priča o njihovem posebnem vsesplošnem odzivu v Nemčiji.

(8)

Naštetim dogodkom nemški prebivalci vsesplošno pripisujejo poseben kulturni pomen glede na pomemben prispevek k razumevanju med narodi, pa tudi zaradi pomena športa za nemško družbo kot celoto in za narodni ponos, saj pomeni priložnost za vrhunske nemške športnike, da uspejo na teh najpomembnejših mednarodnih tekmovanjih.

(9)

Zaradi velikega javnega interesa, da se zagotovi javni dostop do predvajanja dogodkov, ki imajo za družbo velik pomen, se zdijo ukrepi Nemčije sorazmerni in jih je mogoče šteti kot upravičeno odstopanje od temeljne svoboščine opravljanja storitev iz Pogodbe ES.

(10)

Ukrepi Nemčije so skladni s pravili ES o konkurenci, ker določitev izdajatelja televizijskega programa, ki izpolnjuje pogoje za predvajanje naštetih dogodkov, temelji na objektivnih merilih, ki omogočajo dejansko in potencialno konkurenco pri pridobivanju pravic do predvajanja teh dogodkov. Poleg tega tudi število navedenih dogodkov ni tako nesorazmerno, da bi lahko povzročilo izkrivljenje konkurence na končnih trgih brezplačne in plačljive televizije.

(11)

Potem ko je Komisija obvestila druge države članice o nemških ukrepih in po posvetovanju z odborom, ustanovljenim na podlagi člena 23a Direktive 89/552/EGS, je Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo z dopisom z dne 2. julija 1999 obvestil Nemčijo, da Evropska komisija ne namerava nasprotovati priglašenim ukrepom.

(12)

Ukrepi Nemčije so začeli veljati 1. aprila 2000. Ti končni ukrepi so se razlikovali od ukrepov, sporočenih leta 1999, ker se med naštetimi ni več pojavil en dogodek, in sicer „pokal pokalnih prvakov“, saj se je turnir prenehal, potem ko je zadnjič potekal leta 1998/1999.

(13)

Ti ukrepi so bili v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropskih skupnosti  (2).

(14)

Iz sodbe Sodišča prve stopnje v Zadevi T-33/01, Infront WM proti Komisiji, je razvidno, da izjava, da so ukrepi, sprejeti v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS, v skladu s pravom Skupnosti, pomeni sklep v smislu člena 249 Pogodbe ES, ki ga mora torej Komisija sprejeti. Skladno s tem je treba s tem sklepom izjaviti, da so ukrepi, ki jih je priglasila Nemčija, v skladu s pravom Skupnosti. Ukrepi, ki jih je Nemčija dokončno sprejela in so navedeni v Prilogi k temu sklepu, naj se v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavijo v Uradnem listu Evropske unije

SKLENILA:

Člen 1

Ukrepi, ki jih je Nemčija v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS 28. aprila 1999 priglasila Komisiji in so objavljeni v Uradnem listu Evropskih skupnosti C 277 z dne 29. septembra 2000, so v skladu s pravom Skupnosti.

Člen 2

Ukrepi, ki jih je Nemčija dokončno sprejela in so navedeni v Prilogi k temu sklepu, se v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. junija 2007

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 298, 17.10.1989, str. 23. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 202, 30.7.1997, str. 60).

(2)  UL C 277, 29.9.2000, str. 4.


PRILOGA

Objava v skladu s členom 3a(2) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov

Ukrepi, ki jih je Nemčija sprejela in se objavijo na podlagi člena 3a(2) Direktive 89/552/EGS, so navedeni v naslednjih izvlečkih iz člena 5a Meddržavne pogodbe o radioteleviziji, kakor je bila spremenjena s Četrto spremembo Meddržavne pogodbe o radioteleviziji:

„Člen 5a

Predvajanje glavnih dogodkov

1.   V Zvezni republiki Nemčiji se lahko dogodki velikega družbenega pomena (glavni dogodki) predvajajo v kodirani obliki na plačljivi televiziji samo, kadar izdajatelj televizijskega programa ali tretja stranka pod sprejemljivimi pogoji omogoči, da se dogodek hkrati ali, če je zaradi posameznih dogodkov, ki potekajo vzporedno, to nemogoče, z rahlim zamikom predvaja na brezplačnem in splošno dostopnem televizijskem kanalu. Če pogodbenim strankam ne uspe doseči dogovora o sprejemljivih pogojih, se dogovorijo o arbitraži v skladu z Oddelkom 1025 in naslednjih Kodeksa o civilnem postopku dovolj zgodaj pred odvijanjem dogodka. Če se ne uspejo dogovoriti o postopku arbitraže zaradi razlogov, ki jih mora upravičiti izdajatelj televizijskega programa ali tretja stranka, se šteje, da izdajatelju televizijskega programa iz odstavka 1 niso bili dani sprejemljivi pogoji. Samo kanali, ki jih lahko sprejema več kot dve tretjini vseh gospodinjstev, se štejejo za splošno dostopne.

2.   V teh določbah so glavni dogodki naslednji:

1.

letne in zimske olimpijske igre;

2.

vse tekme evropskega prvenstva in svetovnega pokala, na katerih sodeluje nemška državna reprezentanca, ter otvoritvena tekma, polfinalne in finalne tekme ne glede na to, ali sodeluje nemško moštvo;

3.

polfinale in finale nemškega pokala FA;

4.

tekme nemške državne nogometne reprezentance, doma in v tujini;

5.

finale katerega koli evropskega tekmovanja nogometnih klubov (liga prvakov, pokal UEFA), na katerih sodeluje nemški klub.

Kadar glavne dogodke sestavlja več kot en posamezen dogodek, se vsak dogodek šteje za glavnega. Vključitev ali izključitev dogodkov v te določbe je mogoča le na podlagi soglasja, ki ga dosežejo vse zvezne dežele.“


10.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/11


SKLEP KOMISIJE

z dne 25. junija 2007

o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Avstrija v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti

(2007/477/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (1) in zlasti člena 3a(2) Direktive,

ob upoštevanju mnenja odbora, ustanovljenega na podlagi člena 23a Direktive 89/552/EGS,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z dopisom z dne 12. marca 2001 je Avstrija obvestila Komisijo o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS.

(2)

Komisija je v treh mesecih od dneva navedenega obvestila preverila, ali so takšni ukrepi skladni s pravom Skupnosti, zlasti kar zadeva sorazmernost ukrepov in preglednost nacionalnega posvetovalnega postopka.

(3)

Komisija je pri preverjanju upoštevala razpoložljive podatke o avstrijskem medijskem prostoru.

(4)

Seznam dogodkov velikega družbenega pomena, ki jih vključujejo avstrijski ukrepi, je bil pripravljen na jasen in pregleden način, v Avstriji pa se je začelo obsežno posvetovanje.

(5)

Komisija je z zadovoljstvom ugotovila, da dogodki, našteti med avstrijskimi ukrepi, izpolnjujejo vsaj dve od naslednjih meril, ki so zanesljivi pokazatelji pomembnosti dogodka za družbo: (i) poseben vsesplošni odziv v državni članici in ne zgolj pomembnost za tiste, ki običajno spremljajo zadeven športni dogodek ali dejavnost; (ii) prebivalci države članice dogodku vsesplošno pripisujejo poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja kulturne identitete; (iii) vključenost državne reprezentance v zadevnem dogodku v okviru mednarodno pomembnega tekmovanja ali turnirja; in (iv) dejstvo, da se dogodek običajno predvaja na brezplačni televiziji in da pritegne velik del televizijskih gledalcev.

(6)

Znatno število dogodkov, navedenih na seznamu ukrepov Avstrije, vključno z letnimi in zimskimi olimpijskimi igrami, tekmami svetovnega pokala in evropskega prvenstva v nogometu, na katerih sodeluje avstrijska državna reprezentanca, ter otvoritvenimi, polfinalnimi in finalnimi tekmami teh turnirjev (za moške), spada med dogodke, ki se običajno uvrščajo med dogodke z velikim družbenim pomenom, kakor je izrecno navedeno v uvodni izjavi 18 Direktive 97/36/ES. Ti dogodki imajo v Avstriji poseben vsesplošni odziv, saj so priljubljeni zlasti pri široki javnosti in ne le pri tistih, ki običajno spremljajo športne dogodke.

(7)

Finale avstrijskega nogometnega pokala ima poseben vsesplošni odziv v Avstriji, ker je nogomet najbolj priljubljen šport v tej državi članici.

(8)

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju FIS in svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju FIS imata v Avstriji poseben vsesplošni odziv, glede na to, da je smučanje zelo priljubljen šport, ki je v tej državi članici del splošne telovadne vzgoje v šolah. Poleg tega je vzrok za poseben kulturni pomen teh dogodkov, ki spodbujajo avstrijsko kulturno identiteto, v uspehu avstrijskih udeležencev na teh tekmovanjih in pomenu smučarskega turizma v Avstriji.

(9)

Novoletni koncert Dunajskega filharmoničnega orkestra ima poseben kulturni pomen kot temelj avstrijske kulturne identitete glede na izjemno visoko kakovost tega kulturnega dogodka in dejstvo, da pritegne zelo veliko gledalcev po vsem svetu.

(10)

Dunajski operni ples ima poseben kulturni pomen v Avstriji kot dogodek „poljudne kulture“ in kot simbol plesne sezone s posebnim pomenom v avstrijskem kulturnem izročilu. Pomemben prispevek tega dogodka k svetovnemu slovesu dunajske državne opere, ker običajno vključuje svetovno znane operne pevce, potrjuje njegov poseben kulturni pomen.

(11)

Našteti dogodki se običajno predvajajo na brezplačni televiziji in pritegnejo velik del televizijskih gledalcev.

(12)

Zaradi velikega javnega interesa, da se zagotovi javni dostop do predvajanja dogodkov, ki imajo za družbo velik pomen, se zdijo ukrepi Avstrije sorazmerni in jih je mogoče šteti kot upravičeno odstopanje od temeljne svoboščine opravljanja storitev iz Pogodbe ES.

(13)

Ukrepi Avstrije so skladni s pravili ES o konkurenci, ker določitev izdajatelja televizijskega programa, ki izpolnjuje pogoje za predvajanje naštetih dogodkov, temelji na objektivnih merilih, ki omogočajo dejansko in potencialno konkurenco pri pridobivanju pravic do predvajanja teh dogodkov. Poleg tega tudi število navedenih dogodkov ni tako nesorazmerno, da bi lahko povzročilo izkrivljenje konkurence na končnih trgih brezplačne in plačljive televizije.

(14)

Potem ko je Komisija obvestila druge države članice o ukrepih Avstrije in po posvetovanju z odborom, ustanovljenim na podlagi člena 23a Direktive 89/552/EGS, je Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo z dopisom z dne 31. maja 2001 obvestil Avstrijo, da Evropska komisija ne namerava nasprotovati priglašenim ukrepom.

(15)

Avstrijski ukrepi so začeli veljati 1. oktobra 2001.

(16)

Ti ukrepi so bili v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropskih skupnosti  (2).

(17)

Iz sodbe Sodišča prve stopnje v Zadevi T-33/01, Infront WM proti Komisiji, je razvidno, da izjava, da so ukrepi, sprejeti v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS, v skladu s pravom Skupnosti, pomeni sklep v smislu člena 249 Pogodbe ES, ki ga mora torej Komisija sprejeti. Skladno s tem je treba s tem sklepom izjaviti, da so ukrepi, ki jih je priglasila Avstrija, v skladu s pravom Skupnosti. Ukrepi, ki jih je Avstrija dokončno sprejela in so navedeni v Prilogi k temu sklepu, naj se v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavijo v Uradnem listu –

SKLENILA:

Člen 1

Ukrepi, ki jih je Avstrija v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS dne 12. marca 2001 priglasila Komisiji in so objavljeni v Uradnem listu Evropskih skupnosti C 16 z dne 19. januarja 2002, so v skladu s pravom Skupnosti.

Člen 2

Ukrepi, ki jih je Avstrija dokončno sprejela in so navedeni v Prilogi k temu sklepu, se v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavijo v Uradnem listu.

V Bruslju, 25. junija 2007

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 298, 17.10.1989, str. 23. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/36/ES (UL L 202, 30.7.1997, str. 60).

(2)  UL C 16, 19.1.2002, str. 8.


PRILOGA

Objava v skladu s členom 3a(2) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov

Ukrepi, ki jih je Avstrija sprejela in se objavijo v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS, so navedeni v naslednjih izvlečkih iz Bundesgesetzblatta (Zveznega uradnega lista – I št. 85/2001 in II št. 305/2001).

„85.   Zvezni zakon o uresničevanju izključnih pravic televizijskega prenosa (Zakon o izključnih televizijskih pravicah (Fernseh-Exclusivrechtegesetz – FERG))

Nacionalni svet je odredil:

Člen I

§ 1.

(1)

Ta zakon se z izjemo § 5 uporablja le za izdajatelje televizijskih programov, ki so zajeti v avstrijskem Zakonu o radioteleviziji (Österreichischer Rundfunkgesetz – ORF-Gesetz), objavljenem v Zveznem uradnem listu (BGBl.) št. 379/1984, ali Zakonu o zasebni televiziji (Privatfernsehgesetz), BGBl. I št. 84/2001.

(2)

§ 3 se ne uporablja za pravice televizijskega prenosa, pridobljene pred začetkom veljavnosti tega zakona, razen če so bili osnovni sporazumi podaljšani potem, ko je začel veljati ta zakon.

§ 2.   ‚Dogodek velikega družbenega pomena‘ v tem zakonu pomeni le tiste dogodke, ki so omenjeni v odloku, izdanem na podlagi § 4.

§ 3.

(1)

Kadar izdajatelj televizijskih programov pridobi izključne pravice za prenos dogodka, navedenega v odloku, izdanem na podlagi § 4, omogoči, da dogodek gleda na prosto dostopnem televizijskem kanalu v Avstriji najmanj 70 % plačnikov licence in gledalcev, oproščenih licenčnine, s čimer se uskladijo sporazumi, navedeni v odloku (v celoti ali delno z neposrednim prenosom ali poznejšim prenosom). Za namene tega pododstavka se šteje, da je prenos ‚poznejši‘, kadar ne mine več kot 24 ur od začetka dogodka do začetka predvajanja.

(2)

V tem zakonu ‚prosto dostopni televizijski kanali‘ pomenijo kanale, ki jih gledalci lahko sprejemajo brez dodatnih ali rednih plačil za uporabo tehnične opreme za dekodiranje. ‚Dodatna plačila‘ v smislu tega pododstavka ne vključujejo licenčnine (§ 2 Zakona o licenčninah (Rundfunkgebührengesetz – RGG)), cene programa (§ 20 RFG), plačila za kabelski priključek in stalnega prispevka, ki se plačuje kabelskemu operaterju.

(3)

Obveznost iz pododstavka (1) je izpolnjena, če je zagotovljen dokaz, da je izdajatelj televizijskih programov storil vse, kar se lahko običajno pričakuje v normalnih tržnih pogojih, da bi zagotovil gledanje dogodka iz pododstavka (1) na prosto dostopnih televizijskih kanalih. Izdajatelj televizijskih programov lahko zato, da bi dosegel prijateljski dogovor o tem, kaj ti pogoji so, preda zadevo Zveznemu senatu za komunikacije (Bundeskommunikationssenat). Ta vključi vse stranke v prizadevanja za dosego poravnave in sestavi pisno poročilo o pogajanjih in njihovem izidu.

(4)

Če sporazum ni dosežen, Zvezni senat za komunikacije na zahtevo enega od vpletenih izdajateljev televizijskih programov sprejme sklep, ali je zadevni izdajatelj ustrezno izpolnil svoje obveznosti iz pododstavkov (1) in (3). V primeru, da izdajatelj televizijskih programov ni ustrezno izpolnil teh obveznosti, Zvezni senat za komunikacije prevzame mesto izdajatelja pri opredelitvi ‚normalnih tržnih pogojev‘, kot je navedeno v pododstavku (3). Zvezni senat za komunikacije predvsem določi ustrezno tržno ceno za dodelitev pravic za prenos.

(5)

Izdajatelja televizijskih programov, ki ni ustrezno izpolnil svojih obveznosti iz pododstavka (1), se lahko toži za škodo s civilno tožbo. Zahtevek za škodo vključuje tudi odškodnino za izgubo zaslužka.

(6)

Odškodninski spor je dopusten šele potem, ko je sprejet sklep iz pododstavka (4). Brez poseganja v pododstavek (7) sodišče in stranke v postopku iz pododstavka (4) zavezuje sklep sodišča, na katerega ni pritožbe.

(7)

Kadar v postopkih iz pododstavka (6) sodišče meni, da je sklep nezakonit, prekine postopek in vloži pritožbo na Višje upravno sodišče (Verwaltungsgerichtshof – VwGH) na podlagi pododstavka (2) člena 131 Zvezne ustave (B-VG) ter zahteva ugotovitveno odločbo, ki potrjuje nezakonitost sklepa. Ko VwGH izda odločbo, sodišče nadaljuje postopek in odloči o sporu v skladu s pravnim stališčem VwGH.

§ 4.

(1)

Zvezna vlada z odlokom določi, kateri dogodki iz § 2 so v Avstriji velikega družbenega pomena. Odlok vključuje le dogodke, ki izpolnjujejo vsaj dve od naslednjih meril:

1.

dogodek je že pritegnil veliko pozornost v Avstriji, predvsem zaradi poročil v medijih;

2.

dogodek je izraz avstrijske kulturne, umetniške ali družbene identitete;

3.

dogodek je, zlasti zaradi vključitve vrhunskih avstrijskih športnikov/športnic, športni dogodek posebnega nacionalnega pomena ali pritegne veliko pozornost gledalcev v Avstriji zaradi mednarodnega pomena;

4.

dogodek se je že predvajal na brezplačni televiziji.

(2)

Odlok določa, ali naj se dogodek prikazuje na brezplačni televiziji v neposrednem ali poznejšem prenosu in ali naj se predvaja celoten dogodek ali samo del. Dogodek se predvaja neposredno in v celoti, razen če obstajajo objektivni razlogi (npr. različni časovni pasovi, različni dogodki/deli istega dogodka organizirani hkrati), zakaj je treba in primerno, da se tak prenos ne zagotovi.

(3)

Preden se odlok izda ali spremeni, se opravi posvetovanje z vzorcem izdajateljev televizijskih programov, imetnikov pravic, poslovnega sektorja, potrošnikov, zaposlenih in oseb s področja kulture in športa. Osnutek odloka se objavi v dodatku uradnega lista (Amtsblatt) k časniku Wiener Zeitung, poleg tega se v roku osmih tednov vsem omogoči možnost pripomb na odlok. Osnutek se nato predloži Evropski komisiji. Odlok se lahko objavi le, če v treh mesecih po predložitvi Evropski komisiji ta ne nasprotuje njegovi objavi.

[…]

§ 6.   Odgovornost za nadzor določb tega zakona glede pravnih vprašanj ima Zvezni senat za komunikacije v tistem delu, ki se nanaša na izdajatelje televizijskih programov (§ 11 zakona KommAustria (KOG), BGBl. I št. 32/2001).

§ 7.

(1)

Vsaka oseba, ki krši obveznosti po:

1.

pododstavku (1) § 3; ali

[…]

se šteje, da je zagrešila upravni prekršek in jo Zvezni senat za komunikacije kaznuje z globo 36 000 do 58 000 EUR.

(2)

V postopku iz pododstavka (1) Zvezni senat za komunikacije opravi javno ustno zaslišanje.

(3)

Zvezni senat za komunikacije uporabi Zakon o splošnem upravnem postopku iz leta 1991 (Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991) (BGBl. št. 51) in v primerih, predvidenih v pododstavku (1), Zakon o upravni kazni iz leta 1991 (Verwaltungsstrafgesetz 1991) (BGBl. št. 52).

(4)

V primeru ponavljajočih in resnih kršitev tega zakona s strani izdajatelja televizijskih programov (pododstavek (1) § 2 Zakona o zasebni televiziji, BGBl. I št. 84/2001) Zvezni senat za komunikacije sproži postopek za odvzem licenc ali prepoved kabelskih prenosov, kot je določeno v § 63 Zakona o zasebni televiziji.

[…]

§ 9.

(1)

Izvrševanje tega zakona se zaupa Zvezni vladi za pododstavka (1), (2) in zadnji stavek pododstavka (3) § 4, ministru za pravosodje za pododstavke (5) do (7) § 3 in Zveznemu kanclerju za vse druge določbe.

(2)

Zahteve prvega in drugega stavka pododstavka (3) § 4 se ne upoštevajo, kadar je odlok prvič izdan potem, ko je začel veljati ta zvezni zakon, če so se med pripravo postopka obveščanja na podlagi člena 3(a)(1) in (2) Direktive 89/552/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/36/ES, zadevne stranke že posvetovale in so bile v sklopu teh posvetovanj na primeren način seznanjene z vsebino odloka, ki naj bi bil izdan.

§ 10.   Določbe §§ 1 do 4, §§ 6 do 9 in § 11 tega zakona prenašajo člen 3(a)(1) Direktive 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L 298, 17.10.1989, str. 23), kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/36/ES (UL L 202, 30.7.1997, str. 60).

[…]

§ 11.   Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2001.

KLESTIL

SCHÜSSEL“

„305.   Odlok o dogodkih velikega družbenega pomena

Naslednja odredba je pripravljena na podlagi pododstavka (1) § 4 Zveznega zakona o uresničevanju izključnih pravic televizijskega prenosa (Zakon o izključnih televizijskih pravicah (Fernseh-Exclusivrechtegesetz – FERG)), BGBl. I št. 85/2001:

§ 1.

Dogodki velikega družbenega pomena so:

1.

poletne ali zimske olimpijske igre;

2.

tekme svetovnega nogometnega pokala FIFA (za moške), če sodeluje avstrijska državna reprezentanca, ter otvoritvena tekma, polfinale in finale nogometnega svetovnega pokala (za moške);

3.

tekme evropskega prvenstva v nogometu (za moške), če sodeluje avstrijska državna reprezentanca, ter otvoritvena tekma, polfinale in finale evropskega prvenstva v nogometu (za moške);

4.

finale nogometnega pokala Avstrije;

5.

svetovni pokal FIS v alpskem smučanju;

6.

svetovni pokal v nordijskem smučanju;

7.

novoletni koncert Dunajskega filharmoničnega orkestra;

8.

Dunajski operni ples.

§ 2.

(1)

Izdajatelji televizijskih programov, ki so pridobili izključne pravice za prenos dogodkov, navedenih v § 1, morajo zagotoviti, da je te dogodke mogoče gledati neposredno in v celoti na brezplačni televiziji.

(2)

Posnetek ali delna različica dogodkov iz pododstavkov (1), (5), (6) in (8) § 1 se lahko predvaja, če:

1.

se deli enega od dogodkov pod § 1 ali več kakor en dogodek, naveden pod § 1, odvijajo hkrati; ali

2.

dogodek v preteklosti zaradi dolžine ni bil predvajan v celoti.

§ 3.

Ta odlok začne veljati 1. oktobra 2001.

SCHÜSSEL – RIESS-PASSER – FERRERO-WALDNER – GEHRER – GRASSER – STRASSER – BÖHMDORFER – MOLTERER – HAUPT – FORSTINGER – BARTENSTEIN.“


10.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/17


SKLEP KOMISIJE

z dne 25. junija 2007

o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Irska v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti

(2007/478/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (1) in zlasti člena 3a(2) Direktive,

ob upoštevanju mnenja odbora, ustanovljenega na podlagi člena 23a Direktive 89/552/EGS,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z dopisom z dne 7. novembra 2002 je Irska obvestila Komisijo o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS.

(2)

Komisija je v treh mesecih od dneva navedenega obvestila preverila, ali so takšni ukrepi skladni s pravom Skupnosti, zlasti kar zadeva sorazmernost ukrepov in preglednost nacionalnega posvetovalnega postopka.

(3)

Komisija je pri preverjanju upoštevala razpoložljive podatke o irskem medijskem prostoru.

(4)

Seznam dogodkov z velikim družbenim pomenom, ki jih vključujejo ukrepi Irske, je bil pripravljen na jasen in pregleden način, na Irskem pa se je začelo obsežno posvetovanje.

(5)

Komisija je z zadovoljstvom ugotovila, da dogodki, našteti med ukrepi Irske, izpolnjujejo vsaj dve od naslednjih meril, ki so zanesljivi pokazatelji pomembnosti dogodka za družbo: (i) poseben vsesplošni odziv v državni članici in ne zgolj pomembnost za tiste, ki običajno spremljajo zadeven športni dogodek ali dejavnost; (ii) prebivalci države članice dogodku vsesplošno pripisujejo poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja kulturne identitete; (iii) vključenost državne reprezentance v zadevnem dogodku v okviru mednarodno pomembnega tekmovanja ali turnirja; in (iv) dejstvo, da se dogodek običajno predvaja na brezplačni televiziji in da pritegne velik del televizijskih gledalcev.

(6)

Znatno število dogodkov, navedenih na seznamu ukrepov Irske, vključno z letnimi in zimskimi olimpijskimi igrami, tekmami svetovnega pokala in evropskega prvenstva v nogometu, na katerih sodeluje irska državna reprezentanca, ter otvoritvenimi, polfinalnimi in finalnimi tekmami teh turnirjev, spada med dogodke, ki se običajno uvrščajo med dogodke z velikim družbenim pomenom, kakor je izrecno navedeno v uvodni izjavi 18 Direktive 97/36/ES. Ti dogodki imajo na Irskem poseben vsesplošni odziv, saj so priljubljeni zlasti pri široki javnosti in ne le pri tistih, ki ponavadi spremljajo športne dogodke. Poleg tega imajo irske igre v svetovnem pokalu in evropskem prvenstvu splošno priznan poseben kulturni pomen zlasti glede spodbujanja irske kulturne identitete. Te igre delujejo kot zbirna točka za širšo družbo in pomagajo ustvarjati občutek narodne identitete in ponosa, da so Irci.

(7)

Irske kvalifikacijske igre na evropskem nogometnem prvenstvu doma in na tujem ter na svetovnem pokalu FIFA imajo poseben vsesplošni odziv na Irskem, precej širši od tistih, ki običajno spremljajo šport.

(8)

Galski nogomet in irski hurling sta izrazito irska športa. Zato imajo vseirske finalne tekme nogometa in hurlinga med grofijami za irske prebivalce splošno priznan poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja nacionalne kulturne identitete.

(9)

Na Irskem se ragbi organizirano igra po vsej državi. Zato imajo irske igre v prvenstvu Six nations in ragbijskem finalnem turnirju svetovnega pokala poseben vsesplošni odziv za prebivalce Irske. Irske igre na ragbijskem finalnem turnirju svetovnega pokala vključujejo irsko državno reprezentanco na glavnem mednarodnem turnirju in tako vplivajo na irsko nacionalno identiteto.

(10)

Poseben vsesplošni odziv naštetih konjskih dirk in jahalnih športnih dogodkov na Irskem izhaja iz pomembnega vpliva, ki ga ima irska vzreja konjev na podeželske skupnosti po vsej državi. Najpomembnejši konjski dirki na Irskem sta irski Grand National in Irish Derby. Glede na pomembnost konjskih dirk za turizem in mednarodni sloves Irske imajo ti dogodki za prebivalce irske splošno priznan poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja kulturne identitete. Tudi nacionalni pokal Dublin Horse Show ima poseben kulturni pomen, ker promovira irsko disciplino preskakovanja ovir in privablja najmočnejše svetovne ekipe v preskakovanju ovir.

(11)

Našteti dogodki se ponavadi predvajajo na brezplačni televiziji in pritegnejo velik del televizijskih gledalcev na Irskem.

(12)

Zaradi velikega javnega interesa, da se zagotovi javni dostop do predvajanja dogodkov, ki imajo za družbo velik pomen, se zdijo ukrepi Irske sorazmerni in jih je mogoče šteti kot upravičeno odstopanje od temeljne svoboščine opravljanja storitev iz Pogodbe ES.

(13)

Ukrepi Irske so skladni s pravili ES o konkurenci, ker določitev izdajatelja televizijskega programa, ki izpolnjuje pogoje za predvajanje naštetih dogodkov, temelji na objektivnih merilih, ki omogočajo dejansko in potencialno konkurenco pri pridobivanju pravic do predvajanja teh dogodkov. Poleg tega tudi število navedenih dogodkov ni tako nesorazmerno, da bi lahko povzročilo izkrivljenje konkurence na končnih trgih brezplačne in plačljive televizije.

(14)

Potem ko je Komisija obvestila druge države članice o ukrepih Irske in po posvetovanju z odborom, ustanovljenim na podlagi člena 23a Direktive 89/552/EGS, je Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo z dopisom z dne 10. februarja 2003 obvestil Irsko, da Evropska komisija ne namerava nasprotovati priglašenim ukrepom.

(15)

Ukrepi Irske so bili sprejeti 13. marca 2003.

(16)

Ti ukrepi so bili v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije  (2).

(17)

Iz sodbe Sodišča prve stopnje v Zadevi T-33/01, Infront WM proti Komisiji, je razvidno, da izjava, da so ukrepi, sprejeti v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS, v skladu s pravom Skupnosti, pomeni sklep v smislu člena 249 Pogodbe ES, ki ga mora torej Komisija sprejeti. Skladno s tem je treba s tem sklepom izjaviti, da so ukrepi, ki jih je priglasila Irska, v skladu s pravom Skupnosti. Ukrepi, ki jih je Irska dokončno sprejela in so navedeni v Prilogi k temu sklepu, naj se v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavijo v Uradnem listu –

SKLENILA:

Člen 1

Ukrepi, ki jih je Irska v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS 7. novembra 2002 priglasila Komisiji in so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije C 100 z dne 26. aprila 2003, so v skladu s pravom Skupnosti.

Člen 2

Ukrepi, ki jih je Irska dokončno sprejela in so navedeni v Prilogi k temu sklepu, se v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavijo v Uradnem listu.

V Bruslju, 25. junija 2007

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 298, 17.10.1989, str. 23. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/36/ES (UL L 202, 30.7.1997, str. 60).

(2)  UL C 100, 26.4.2003, str. 12.


PRILOGA

Objava v skladu s členom 3a(2) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov

Ukrepi, ki jih je sprejela Irska in se objavijo v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS, so:

„ŠTEVILKA 28 IZ LETA 1999

Zakon o radioteleviziji (televizijski prenos glavnih dogodkov), 1999

Razporeditev oddelkov

Oddelki

1.

Tolmačenje

2.

Določitev glavnih dogodkov

3.

Posvetovanje

4.

Dolžnosti izdajatelja televizijskega programa v zvezi z izbranimi dogodki

5.

Dolžnosti izdajatelja televizijskega programa v zvezi z dogodki držav članic

6.

Civilnopravna sredstva

7.

Običajne tržne cene

8.

Kratki naslov

Navedeni zakoni

Zakon o Evropskih skupnostih, 1972, št. 27

Sprememba Zakona o Evropskih skupnostih, 1993, št. 25

Zakon o radioteleviziji (televizijski prenos glavnih dogodkov), 1999

Zakon za zagotavljanje televizijskega prenosa dogodkov z velikim družbenim pomenom za uveljavitev člena 3a Direktive Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 97/36/EGS z dne 30. junija 1997, in za zagotovitev drugih povezanih vprašanj. [13. november 1999] za sprejetje s strani irskega parlamenta Oireachtas, kot sledi:

(1)

V tem zakonu

 

ima ‚izdajatelj televizijskega programa‘ pomen iz Direktive Sveta;

 

‚Direktiva Sveta‘ pomeni Direktivo Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 (1) kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 97/36 z dne 30. junija 1997 (2);

 

‚Sporazum EGS‘ ima pomen iz Spremembe Zakona o Evropskih skupnostih iz leta 1993;

 

‚dogodek‘ pomeni dogodek, zanimiv za širšo javnost v Evropski uniji, državi članici ali državi ali znatnem delu države, ki ga organizira prireditelj, pravno upravičen prodajati pravice za predvajanje dogodka;

 

‚brezplačna televizija‘ pomeni storitev televizijskega prenosa za sprejem, za katerega oseba, ki zagotavlja to storitev, ne zaračuna ničesar;

 

‚država članica‘ pomeni državo članico Evropskih skupnosti (v smislu Zakona o Evropskih skupnostih, 1972) in vključuje državo, ki je pogodbenica Sporazuma EGS;

 

‚minister‘ pomeni ministra za umetnost, dediščino, galsko govoreče regije in otoke;

 

‚skoraj splošni prenos‘ pomeni

(a)

brezplačno televizijo, ki je na voljo za sprejem najmanj 95 odstotkom prebivalcev države; ali

(b)

če so pokritje, zahtevano pod (a), v katerem koli času sposobni zagotoviti manj kot trije izdajatelji televizijskega programa, brezplačno televizijo, ki je na voljo za sprejem najmanj 90 odstotkom prebivalcev države;

 

‚kvalificirani izdajatelj televizijskega programa‘ pomeni izdajatelja televizijskega programa, ki se po pododdelku (2) šteje za kvalificiranega izdajatelja televizijskega programa;

 

‚televizijsko predvajanje‘ ima pomen iz Direktive Sveta.

(2)

Za kvalificirane izdajatelje televizijskega programa se štejejo naslednji izdajatelji:

(a)

do 31. decembra 2001 izdajatelj televizijskega programa, ki zagotavlja brezplačen televizijski prenos izbranega dogodka, do katerega ima dostop najmanj 85 odstotkov prebivalcev države;

(b)

1. januarja 2002 in pozneje izdajatelj televizijskega programa, ki zagotavlja skoraj splošni prenos izbranega dogodka.

(3)

Za namen pododdelka (2) se dva ali več izdajateljev televizijskega programa, ki sklenejo pogodbo ali dogovor o skupnem zagotavljanju skoraj splošnega prenosa izbranega dogodka, štejejo za enega izdajatelja televizijskega programa v zvezi s tem dogodkom.

(4)

Izdajatelj televizijskega programa lahko zaprosi ministra, da razreši spor glede obsega brezplačne televizije, ki jo zagotavlja izdajatelj televizijskega programa v državi, za namen pododdelka (2) in opredelitve ‚skoraj splošnega prenosa‘ v pododdelku (1).

(5)

Minister se lahko posvetuje s tehničnimi strokovnjaki ali drugimi osebami ali organi, za katere meni, da so primerni, preden razreši spor iz pododdelka (4).

(6)

V tem zakonu

(a)

se sklicevanje na vsako sprejetje, razen če smisel besedila zahteva drugače, razume kot sklicevanje na navedeno sprejetje, kakor je bilo spremenjeno ali razširjeno s katerim koli poznejšim sprejetjem, vključno s tem zakonom;

(b)

je sklicevanje na oddelek sklicevanje na oddelek tega zakona, razen če je navedeno, da je mišljeno sklicevanje na kakšno drugo sprejetje; in

(c)

je sklicevanje na pododdelek, odstavek ali pododstavek sklicevanje na pododdelek, odstavek ali pododstavek določbe, v kateri se pojavi sklicevanje, razen, če je navedeno, da je mišljeno sklicevanje na kakšno drugo določbo.

(1)

Minister lahko z odredbo

(a)

določi dogodke z velikim družbenim pomenom, za katere je treba v javnem interesu zagotoviti pravico kvalificiranega izdajatelja televizijskega programa za zagotavljanje brezplačnih televizijskih storitev; in

(b)

določi, ali naj bo za prenos dogodka, izbranega v skladu z odstavkom (a), na voljo brezplačna televizija

(i)

v neposrednem ali poznejšem prenosu ali oboje in

(ii)

v celoti, delno ali oboje, v celoti in delno.

(2)

Minister pri odločitvi iz pododdelka (1)(a) upošteva vse okoliščine in zlasti vsako od naslednjih meril:

(a)

obseg, v katerem ima dogodek poseben vsesplošni odziv za prebivalce Irske;

(b)

obseg, v katerem ima dogodek vsesplošno priznan poseben kulturni pomen za prebivalce Irske.

(3)

Pri določanju obsega, v katerem sta izpolnjeni merili iz pododdelka (2), lahko minister upošteva naslednje dejavnike:

(a)

ali dogodki vključujejo sodelovanje (državne) reprezentance ali Ircev;

(b)

preteklo prakso ali izkušnje v zvezi s televizijskimi prenosi dogodka ali podobnih dogodkov.

(4)

Minister pri sprejemanju odločitve iz pododdelka (1)(b) upošteva naslednje:

(a)

naravo dogodka;

(b)

uro v državi takrat, ko poteka dogodek;

(c)

praktične vidike predvajanja.

(5)

Minister lahko z odredbo prekliče ali spremeni odredbo iz tega oddelka.

(6)

Minister se posvetuje z ministrom za turizem, šport in rekreacijo preden izda, prekliče ali spremeni odredbo iz tega oddelka.

(7)

Kadar je dan predlog, da se izda, prekliče ali spremeni odredba iz tega oddelka, se osnutek odredbe predloži obema domovoma irskega parlamenta Oireachtas in odredba se ne izda, dokler oba doma ne sprejmeta sklepa o odobritvi.

(1)

Pred izdajo odredbe iz oddelka 2 minister

(a)

si ustrezno prizadeva, da se posvetuje z organizatorji dogodka in izdajatelji televizijskega programa, ki so v sodni pristojnosti države za namen Direktive Sveta,

(b)

objavi obvestilo o dogodku, ki ga namerava minister določiti na podlagi navedenega oddelka, vsaj v enem časopisu, ki izhaja v državi, in

(c)

pozove javnost, naj poda pripombe na nameravano določitev.

(2)

Če ni mogoče ugotoviti, kdo je organizator dogodka ali če se organizator ali izdajatelj televizijskega programa, ki je pod sodno pristojnostjo države, ne odzove na ministrova prizadevanja, da bi se posvetoval, to ne prepreči izdaje odredbe iz oddelka 2.

(1)

Kadar izdajatelj televizijskega programa v sodni pristojnosti države, ki ni kvalificiran izdajatelj televizijskega programa, pridobi izključne pravice za prenašanje izbranega dogodka, ta izdajatelj ne predvaja dogodka, razen če je bil dogodek dan na voljo kvalificiranemu izdajatelju v skladu z odredbo iz oddelka 2, na zahtevo in s plačilom običajne tržne cene s strani kvalificiranega izdajatelja.

(2)

Kadar kvalificirani izdajatelj televizijskega programa pridobi pravico za prenašanje izbranega dogodka (v skladu s tem oddelkom ali neposredno), kvalificirani izdajatelj predvaja dogodek na brezplačni televiziji, ki zagotavlja skoraj splošni prenos v skladu z odredbo iz oddelka 2.

(3)

v tem oddelku ‚izbrani dogodek‘ pomeni dogodek, ki je določen v odredbi iz oddelka 2.

5.   Kadar druga država članica izbere dogodek kot dogodek z velikim pomenom za družbo v tej državi članici in Evropska komisija sporoči ukrepe, ki jih sprejme ta država članica v skladu s členom 3a(2) Direktive Sveta, noben izdajatelj televizijskega programa pod sodno pristojnostjo države, ki pridobi izključne pravice za izbrani dogodek, ne uveljavi teh izključnih pravic na tak način, da bi bil znaten del javnosti v tej državi članici prikrajšan za možnost spremljanja dogodkov v skladu s sprejetimi ukrepi.

(1)

Kadar izdajatelj televizijskega programa (‚prizadeti izdajatelj‘) domneva, da sta se, se ali se bosta katera koli dejavnost ali ravnanje, prepovedano z oddelkom 4 ali 5, izvajali s strani enega ali več izdajateljev televizijskega programa (‚drugi izdajatelj‘), je prizadeti izdajatelj upravičen vložiti na višje sodišče zahtevek za naslednja pravna sredstva proti drugemu izdajatelju:

(a)

sklep sodišča, ki prepoveduje drugemu izdajatelju izvajanje ali poskušanje izvajanja dejavnosti ali ravnanja, prepovedanega z oddelkom 4 ali 5;

(b)

izjavo, da je pogodba, na podlagi katere je drugi izdajatelj pridobil izključne pravice do izbranega dogodka, nična;

(c)

odškodnino od drugega izdajatelja;

(d)

navodilo, da se prizadetemu izdajatelju ponudi pravica do zagotavljanja televizijskega prenosa dogodka po običajnih tržnih cenah.

(2)

Vloga na višje sodišče za odredbo iz pododdelka (1) je predlog in sodišče lahko ob obravnavi zadeve sprejme takšno vmesno ali začasno odredbo, ki se mu zdi primerna.

(1)

Če se izdajatelji televizijskega programa ne morejo sporazumeti o tem, kaj so običajne tržne cene za televizijski prenos dogodka, lahko za namen oddelka 4(1), kateri koli izdajatelj v obliki povzetka vloži na višje sodišče zahtevek za odredbo o določitvi običajnih tržnih cen za dogodek.

(2)

Odredba iz pododdelka (1) lahko vsebuje posledične in dodatne določbe, ki jih višje sodišče šteje za primerne.

8.   Ta zakon se lahko navaja kot Zakon o radioteleviziji (televizijski prenos glavnih dogodkov), 1999.

Zakonski instrumenti

S.I. št. 99 iz leta 2003

Odredba (imenovanje glavnih dogodkov) iz leta 2003 o Zakonu o radioteleviziji (televizijski prenos glavnih dogodkov), 1999.

2003

Podpisani, Dermot Ahern, Minister za zveze, morske in naravne vire, pri izvajanju pooblastil, ki so mi podeljena s pododdelkom (1) oddelka 2 Zakona o radioteleviziji (televizijski prenos glavnih dogodkov), Zakon 1999 (št. 28 iz leta 1999) in Odredbo o radioteleviziji (prenos resornih, upravnih in ministrskih funkcij), Odredba 2002 (S.I. št. 302 iz leta 2002) (kakor je bila prilagojena s strani morskih in naravnih virov) (sprememba imena resorja in naziva ministra) z leta 2002 (S.I. št. 307 iz leta 2002)), po posvetovanju z Ministrom za umetnost, šport in turizem, kakor je predvideno v pododdelku (6) (kakor je bil prilagojen s strani turizma, športa in rekreacije (sprememba imena resorja, naziv ministra), 2002 (S.I. št. 307 iz leta 2002)) tega oddelka, izdajam naslednjo odredbo, za katero je bil v skladu s pododdelkom (7) navedenega oddelka predložen osnutek obema domovoma irskega parlamenta Oireachtas in sta oba doma sprejela sklep o odobritvi osnutka:

1.

Ta odredba se lahko navaja kot Odredba (imenovanje glavnih dogodkov) iz leta 2003 o Zakonu o radioteleviziji (televizijski prenos glavnih dogodkov), 1999.

2.

Dogodki, navedeni v seznamu k tej odredbi, so izbrani kot dogodki z velikim družbenim pomenom, za katere naj se v javnem interesu zagotovi pravica kvalificiranega izdajatelja televizijskega programa za zagotavljanje neposrednega prenosa na brezplačni televiziji.

3.

Vse irske igre v ragbijskem prvenstvu Six nations so izbrane kot dogodek z velikim družbenim pomenom, za katere naj se v javnem interesu zagotovi pravica kvalificiranega izdajatelja televizijskega programa za zagotavljanje poznejšega prenosa na brezplačni televiziji.

SEZNAM

Uredba 2

Letne olimpijske igre

Vseirski medkrajevni finale v ragbiju in hurlingu

Kvalifikacijske tekme evropskega prvenstva v nogometu in FIFA svetovnega prvenstva v nogometu, na katerih sodeluje Irska, doma in drugje

Tekme Irske finala evropskega prvenstva v nogometu in finala turnirjev FIFA svetovnega prvenstva v nogometu

Otvoritvene igre, polfinalne in finalne tekme na finalu evropskega nogometnega prvenstva in finalnem turnirju svetovnega pokala FIFA

Tekme Irske v finalu svetovnega prvenstva v ragbiju

Irish Grand National in Irish Derby

Nations Cup na Horse Showu v Dublinu

IZDANO z mojim uradnim pečatom,

13. marca 2003.

DERMOT AHERN

Minister za zveze, morske in naravne vire


10.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/24


SKLEP KOMISIJE

z dne 25. junij 2007

o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Belgija v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti

(2007/479/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (1) in zlasti člena 3a(2) Direktive,

ob upoštevanju mnenja odbora, ustanovljenega na podlagi člena 23a Direktive 89/552/EGS,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z dopisom z dne 10. decembra 2003 je Belgija obvestila Komisijo o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS.

(2)

Komisija je v treh mesecih od dneva navedenega obvestila preverila, ali so takšni ukrepi skladni s pravom Skupnosti, zlasti kar zadeva sorazmernost ukrepov in preglednost nacionalnega posvetovalnega postopka.

(3)

Komisija je pri preverjanju upoštevala razpoložljive podatke o belgijskem medijskem prostoru.

(4)

Seznam dogodkov velikega družbenega pomena, ki jih vključujejo ukrepi Belgije, je bil pripravljen na jasen in pregleden način, v Belgiji pa se je začelo obsežno posvetovanje.

(5)

Komisija je z zadovoljstvom ugotovila, da dogodki, našteti med ukrepi Belgije, izpolnjujejo vsaj dve od naslednjih meril, ki so zanesljivi pokazatelji pomembnosti dogodka za družbo: (i) poseben vsesplošni odziv v državni članici in ne zgolj pomembnost za tiste, ki običajno spremljajo zadeven športni dogodek ali dejavnost; (ii) prebivalci države članice dogodku vsesplošno pripisujejo poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja kulturne identitete; (iii) vključenost državne reprezentance v zadevnem dogodku v okviru mednarodno pomembnega tekmovanja ali turnirja; in (iv) dejstvo, da se dogodek običajno predvaja na brezplačni televiziji in da pritegne velik del televizijskih gledalcev.

(6)

Znatno število dogodkov, navedenih na seznamu ukrepov Belgije, vključno z letnimi in zimskimi olimpijskimi igrami, pa tudi finalnimi tekmami svetovnega pokala in finalnimi turnirji evropskega prvenstva v nogometu (za moške), spada med dogodke, ki se običajno uvrščajo med dogodke z velikim družbenim pomenom, kakor je izrecno navedeno v uvodni izjavi 18 Direktive 97/36/ES. Ti dogodki imajo v Belgiji poseben vsesplošni odziv, saj so priljubljeni zlasti pri široki javnosti in ne le pri tistih, ki običajno spremljajo športne dogodke.

(7)

Glede na to, da je namen finala belgijskega pokala v nogometu (za moške) združiti dva najboljša belgijska kluba in na koncu dobiti trofejo (pokal), njegova priljubljenost daleč presega kroge tistih, ki običajno spremljajo športne dogodke, in ima zato poseben vsesplošni odziv v Belgiji.

(8)

Našteti nogometni dogodki, na katerih sodelujejo državne reprezentance, imajo v Belgiji poseben vsesplošni odziv, ker dajejo belgijskim moštvom priložnost za promocijo belgijskega nogometa na mednarodni ravni.

(9)

Finalne in polfinalne tekme lige prvakov in pokala UEFA imajo v Belgiji poseben vsesplošni odziv glede na priljubljenost nogometa v Belgiji in ugled tistih tekem, ki jih spremlja splošna javnost in ne le tisti, ki običajno spremljajo športne dogodke.

(10)

Kolesarjenje je priljubljen šport v Belgiji. Del kolesarske dirke Tour de France (za moške), ki je najpomembnejši kolesarski dogodek na svetu, poteka v Belgiji. Kolesarsko prvenstvo Belgije (za moške) ima v Belgiji poseben vsesplošni odziv, ker se z njim končuje profesionalna kolesarska sezona, ki jo spremljajo široka javnost in belgijski mediji. Drugi našteti kolesarski dogodki imajo v Belgiji poseben vsesplošni odziv glede na običajen uspeh belgijskih udeležencev na mednarodni ravni. Našteti mednarodni kolesarski dogodki, ki se odvijajo v Belgiji, tudi zagotavljajo možnost za promocijo Belgije kot države.

(11)

Prvenstvo Memorial Ivo Van Damme, del Zlate lige, ima v Belgiji poseben vsesplošni odziv glede na to, da je to mednarodno pomemben atletski dogodek, ki se v Belgiji odvija v spomin na velikega belgijskega atleta ter združuje šport in glasbo, tako da je zelo priljubljeno pri široki javnosti.

(12)

Našteti deli svetovnega prvenstva v atletiki, ki vključujejo belgijske atlete, imajo v Belgiji poseben vsesplošni odziv, ker pomenijo priložnost za belgijske atlete, da tekmujejo na mednarodni ravni.

(13)

Formula 1 – Velika nagrada Belgije ima v Belgiji poseben vsesplošni odziv, ker predstavlja posebno lepo belgijsko dirkališče, ki je predmet posebnega narodnega ponosa.

(14)

Našteta teniška tekmovanja, na katerih sodelujejo nacionalni igralci ali državne reprezentance, imajo v Belgiji poseben vsesplošni odziv glede na uspeh belgijskih teniških igralcev na mednarodni ravni.

(15)

Finale glasbenega tekmovanja kraljice Elizabete ima poseben kulturni pomen, ki spodbuja belgijsko kulturno identiteto zaradi pomembnega prispevka kraljice Elizabete in njenega moža kralja Alberta k belgijski zgodovini, izjemno visoki kakovosti ter svetovnemu pomenu tega kulturnega dogodka.

(16)

Našteti dogodki, vključno s tistimi, ki štejejo za celoto in ne serijo posameznih dogodkov, se običajno predvajajo na brezplačni televiziji in pritegnejo velik del televizijskih gledalcev. Kadar izjemoma ni na voljo nobenega posebnega vpogleda v podatke (finalni turnirji evropskega nogometnega prvenstva), je vključitev dogodka upravičena zaradi svojega splošno priznanega posebnega kulturnega pomena za belgijske prebivalce glede na pomemben prispevek k razumevanju med narodi, pa tudi zaradi pomena nogometa za belgijsko družbo kot celoto in za narodni ponos, saj pomeni priložnost za vrhunske belgijske športnike, da uspejo na tem pomembnem mednarodnem tekmovanju.

(17)

Zaradi velikega javnega interesa, da se zagotovi javni dostop do predvajanja dogodkov, ki imajo za družbo velik pomen, se zdijo ukrepi Belgije sorazmerni in jih je mogoče šteti kot upravičeno odstopanje od temeljne svoboščine opravljanja storitev iz Pogodbe ES.

(18)

Ukrepi Belgije so skladni s pravili ES o konkurenci, ker določitev izdajatelja televizijskega programa, ki izpolnjuje pogoje za predvajanje naštetih dogodkov, temelji na objektivnih merilih, ki omogočajo dejansko in potencialno konkurenco pri pridobivanju pravic do predvajanja teh dogodkov. Poleg tega tudi število navedenih dogodkov ni tako nesorazmerno, da bi lahko povzročilo izkrivljenje konkurence na končnih trgih brezplačne in plačljive televizije.

(19)

Potem ko je Komisija obvestila druge države članice o ukrepih Belgije in po posvetovanju z odborom, ustanovljenim na podlagi člena 23a Direktive 89/552/EGS, je Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo z dopisom z dne 7. aprila 2004 obvestil Belgijo, da Evropska komisija ne namerava nasprotovati priglašenim ukrepom.

(20)

Belgijski ukrepi so bili v flamski skupnosti sprejeti 28. maja 2004 in v francoski skupnosti 8. junija 2004.

(21)

Ti ukrepi so bili v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije  (2).

(22)

Iz sodbe Sodišča prve stopnje v Zadevi T-33/01, Infront WM proti Komisiji, je razvidno, da izjava, da so ukrepi, sprejeti v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS, v skladu s pravom Skupnosti, pomeni sklep v smislu člena 249 Pogodbe ES, ki ga mora torej Komisija sprejeti. Skladno s tem je treba s tem sklepom izjaviti, da so ukrepi, ki jih je priglasila Belgija, v skladu s pravom Skupnosti. Ukrepi, ki jih je Belgija dokončno sprejela in so navedeni v Prilogi k temu sklepu, naj se v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavijo v Uradnem listu –

SKLENILA:

Člen 1

Ukrepi, ki jih je Belgija v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS dne 10. decembra 2003 priglasila Komisiji in so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije C 158 z dne 29. junija 2005, so v skladu s pravom Skupnosti.

Člen 2

Ukrepi, ki jih je Belgija dokončno sprejela in so navedeni v Prilogi k temu sklepu, se v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavijo v Uradnem listu.

V Bruslju, 25. junija 2007

Za Komisijo

Viviane REDING

Član Komisije


(1)  UL L 298, 17.10.1989, str. 23. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/36/ES (UL L 202, 30.7.1997, str. 60).

(2)  UL C 158, 29.6.2005, str. 13.


PRILOGA

Objava v skladu s členom 3a(2) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov

Ukrepi, ki jih je Belgija sprejela in se objavijo na podlagi člena 3a(2) Direktive 89/552/EGS, so navedeni v naslednjih povzetkih dokumentov, ki sta jih v zvezi s tem sprejeli flamska in francoska skupnost in so bili objavljeni v Moniteur Belge:

za francosko skupnost v Odloku z dne 27. februarja 2003 o radioteleviziji (MB št. 137, 17.4.2003) in v Odredbi z dne 8. junija 2004 (MB št. 318, 6.9.2004);

za flamsko skupnost v Odloku z dne 25. januarja 1995 (DCFL št. 1995-01-25/38) in v Odredbi z dne 28. maja 2004 (MB št. 295, 19.8.2004).

Zbirni seznam dogodkov, ki imajo za Belgijo velik pomen, je vključen v sporazum, ki sta ga francoska in flamska skupnost sklenili 28. novembra 2003.

FRANCOSKA SKUPNOST

„1.   Odlok o radioteleviziji

[…]

Čl. 4 § 1

Po posvetovanju s CSA lahko vlada sprejme seznam dogodkov, za katere meni, da so velikega pomena za javnost francoske skupnosti. Izdajatelj televizijskega programa ali RTBF ne sme uveljavljati izključnih pravic za te dogodke, če bi s tem večji del javnosti te skupnosti prikrajšal za možnost spremljanja teh dogodkov prek brezplačne televizije.

Vlada določi, ali naj se dogodki prenašajo neposredno ali pozneje, v celoti ali po odlomkih.

Čl. 4 § 2

Dogodek je velikega pomena za javnost francoske skupnosti, če izpolnjuje vsaj dve od navedenih meril:

1.

dogodek je zelo odmeven v javnosti francoske skupnosti na splošno, ne samo pri tistih, ki običajno spremljajo takšne dogodke;

2.

dogodek ima v francoski skupnosti splošno priznan kulturni pomen in je del kulturne identitete te skupnosti;

3.

belgijska osebnost ali reprezentanca sodeluje pri zadevnem dogodku v okviru mednarodno pomembnega tekmovanja ali dogodka;

4.

dogodek se v francoski skupnosti običajno predvaja v programu brezplačne televizije in privlači širšo javnost.

Vlada lahko po posvetovanju s CSA sprejme postopke, po katerih morajo biti zgoraj navedeni dogodki dostopni.

Čl. 4 § 3

Storitev razširjanja televizijskega programa velja za ‚brezplačno‘, če se predvaja v francoskem jeziku in jo lahko sprejema 90 % gospodinjstev z opremo za televizijski sprejem v francosko govoreči regiji ali v dvojezični regiji glavno mesto Bruselj. Z izjemo tehničnih stroškov se sprejem te storitve razen cene naročnine za osnovni kabelski paket ne sme zaračunavati.

Čl. 4 § 4

Izdajatelji televizijskega programa in RTBF se odpovejo uveljavljanju izključnih pravic, ki so jih morda pridobili po 30. juliju 1997, s katerimi bi večji del javnosti države članice Evropske unije prikrajšali za dostop do dogodkov velikega pomena, ki so navedeni na seznamu, objavljenem v Uradnem listu Evropskih skupnosti, prek brezplačne televizije.

Uskladiti se morajo s posebnimi pogoji, določenimi v času objave zgoraj navedenih seznamov, v zvezi z neposrednim ali poznejšim prenosom, v celoti ali po odlomkih.

2.   Odredba, ki določa dogodke velikega pomena ter pravila za dostop do njih

Člen 1

V okviru, določenem s to odredbo, je dostop javnosti francoske skupnosti do teh dogodkov zagotovljen z neposrednim prenosom, s poznejšim prenosom, v celoti ali po odlomkih, skladno s Prilogo k tej odredbi.

Člen 2

Izdajatelj televizijskega programa v francoski skupnosti, ki uveljavlja izključne pravice televizijskega prenosa, ki jih ima za dogodek velikega pomena, mora ta dogodek predvajati na brezplačni televiziji v skladu s Prilogo k tej odredbi.

Člen 3

Izdajatelj televizijskega programa, ki si je pridobil pravice do neposrednega prenosa dogodka v celoti, lahko predvajanje tega dogodka na brezplačni televiziji odloži na pozneje v primeru, da:

dogodek poteka med 00.00 in 08.00 uro zjutraj po belgijskem času;

dogodek sovpada s poročili ali aktualnim informativnim programom, ki se navadno predvaja v tem času;

dogodek sestoji iz več elementov, ki se odvijajo hkrati.

Člen 4

Ta odredba ne nalaga vodstvu RTBF ali izdajateljem televizijskega programa francoske skupnosti nobenih obveznosti predvajanja.

Člen 5

Za izvajanje te odredbe je odgovoren minister, pristojen za avdiovizualne storitve.

V Bruslju, 8. junija 2004.

Za vlado francoske skupnosti:

Minister, pristojen za avdiovizualne storitve:

O. CHASTEL

3.   Priloga k Odredbi

Seznam dogodkov in vrst dogodkov velikega pomena ter pravila za dostop javnosti do le-teh:

 

poletne in zimske olimpijske igre, neposredno in po odlomkih;

 

finale nogometnega pokala Belgije za moške, neposredno in v celoti;

 

vse tekme belgijskega moškega nogometnega moštva, neposredno in v celoti;

 

finalni turnirji svetovnega nogometnega pokala za moške, neposredno in v celoti;

 

finalni krog evropskega nogometnega prvenstva za moške, neposredno in v celoti;

 

liga prvakov, tekme belgijskih klubov, neposredno in v celoti;

 

pokal UEFA, tekme belgijskih klubov, neposredno in v celoti;

 

kolesarska dirka Tour de France za moške, neposredno in po odlomkih;

 

kolesarska dirka Liège–Bastogne–Liège, neposredno in po odlomkih;

 

kolesarska dirka Amstel Gold Race, neposredno in po odlomkih;

 

kolesarska dirka Tour de Flanders, neposredno in po odlomkih;

 

kolesarska dirka Paris–Roubaix, neposredno in po odlomkih;

 

kolesarska dirka Milan–San Remo, neposredno in po odlomkih;

 

kolesarsko profesionalno prvenstvo Belgije za moške, neposredno in po odlomkih;

 

svetovno profesionalno kolesarsko prvenstvo za moške, neposredno in po odlomkih;

 

atletsko prvenstvo Memorial Ivo Van Damme, neposredno in v celoti;

 

Formula 1 – Velika nagrada Belgije, neposredno in v celoti;

 

naslednji teniški turnirji za Grand Slam: Roland Garros in Wimbledon, tekme četrtfinala, polfinala in finala, kadar nastopajo belgijski igralci ali igralke, neposredno in v celoti;

 

tekmi Davisovega pokala in pokala Fed, tekme četrtfinala, polfinala in finala belgijske teniške ekipe, neposredno in v celoti;

 

finale glasbenega tekmovanja kraljice Elizabete, neposredno in v celoti;

 

kolesarska dirka La Flèche wallonne, neposredno in po odlomkih;

 

svetovno prvenstvo v atletiki, če sodelujejo belgijski atleti, neposredno in v celoti.

Se priloži k Odredbi z dne 8. junija 2004.

Minister, pristojen za avdiovizualne storitve:

O. CHASTEL

FLAMSKA SKUPNOST

„1.   Odlok z dne 25. januarja 1995

Čl 76 § 1

Flamska vlada sestavi seznam dogodkov velikega pomena za javnost, ki se zaradi tega ne morejo predvajati na izključni podlagi, tako da jih večji del javnosti flamske skupnosti ne bi mogel gledati v neposrednih ali poznejših prenosih na brezplačni televiziji.

Flamska vlada odloči, ali naj se ti dogodki predvajajo v celoti ali delno z neposrednim prenosom ali, kadar je iz objektivnih razlogov splošnega pomena potrebno ali primerno, v celoti ali delno s poznejšim prenosom.

Čl 76 § 2

Televizijske družbe flamske skupnosti ali televizijske družbe, ki jih flamska skupnost priznava, ne morejo uveljavljati pridobljenih izključnih pravic tako, da večji del javnosti v drugi državi članici Evropske skupnosti ne bi mogel brez plačila gledati dogodkov, ki jih izbere ta druga država članica, v celoti ali delno z neposrednim prenosom ali, če je iz objektivnih razlogov splošnega pomena potrebno ali primerno, v celoti ali delno s poznejšim prenosom, kakor določi ta druga država članica.

2.   Odredba flamske vlade, ki določa seznam dogodkov velikega družbenega pomena

Dogodek je velikega družbenega pomena, če izpolnjuje dve od naslednjih meril:

1.

dogodek je velikega aktualnega pomena in zbuja velik interes javnosti;

2.

dogodek poteka v okviru pomembnega mednarodnega tekmovanja ali je tekmovanje, v katerem sodeluje državna reprezentanca, moštvo belgijskega kluba ali eden ali več belgijskih športnikov oz. športnic;

3.

dogodek spada v pomembno športno disciplino in pomeni pomembno kulturno vrednoto za flamsko skupnost;

4.

dogodek se običajno predvaja na brezplačni televiziji in ima visoko gledanost v svoji kategoriji.

[…]

Člen 1 § 1

Naslednji dogodki veljajo za dogodke velikega družbenega pomena:

1.

olimpijske igre;

2.

nogomet (moški): vsa tekmovanja državne reprezentance in vsa finalna tekmovanja svetovnega pokala ter evropskega prvenstva;

3.

liga prvakov in pokal UEFA:

tekme, na katerih igra moštvo belgijskega kluba;

polfinalne in finalne tekme;

4.

finale nogometnega pokala Belgije (moški);

5.

kolesarjenje:

 

kolesarska dirka Tour de France za elitne kolesarje (moški): vse etape;

 

naslednje dirke svetovnega pokala: Milan–San Remo, Tour de Flandres, Paris–Roubaix, Liège–Bastogne–Liège, Amstel Gold Race, Paris–Tours in Tour de Lombardie;

 

belgijsko in svetovno prvenstvo za elitne kolesarje (moški);

6.

kolesarski kros: belgijsko in svetovno prvenstvo za elitne kolesarje (moški);

7.

tenis:

 

teniški turnirji za Grand Slam: vse tekme z belgijskimi igralci od četrtfinala naprej (posamezniki);

 

tekmi Davisovega pokala in pokala Fed: četrtfinale, polfinale in finale, na katerih sodelujejo belgijske ekipe;

8.

Formula 1 – Velika nagrada Belgije;

9.

atletika: prvenstvo Memorial Van Damme;

10.

tekmovanje kraljice Elizabete.

Člen 1 § 2

Dogodki iz točk 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 in 10 se predvajajo v celoti z neposrednim prenosom.

Dogodki iz točk 1 in 5 se predvajajo delno v neposrednem prenosu.

člen 2

Izključne pravice za dogodke iz člena 1 § 1 se ne smejo uveljavljati na način, ki bi večjemu delu prebivalcev preprečil spremljanje teh dogodkov na brezplačni televiziji.

Šteje se, da lahko večji del prebivalcev flamske skupnosti spremlja dogodek velikega družbenega pomena na brezplačni televiziji, če dogodek predvaja televizijska postaja, ki oddaja v nizozemskem jeziku, in ga lahko sprejema najmanj 90 % prebivalcev brez dodatnega plačila poleg cene naročnine za televizijsko predvajanje.

Čl. 3 § 1

Televizijske postaje, ki ne izpolnjujejo zahtev člena 2 in ki pridobijo izključne pravice za prenos v nizozemsko govoreči regiji ter dvojezični regiji glavno mesto Bruselj za dogodke iz člena 1 § 1, teh pravic ne smejo uveljaviti, razen če lahko na podlagi sklenjenih pogodb zagotovijo, da večji del prebivalcev ne bo prikrajšan za spremljanje teh dogodkov na brezplačni televiziji, kakor je določeno v členu 1(2) in členu 2.

Čl. 3 § 2

Televizijske postaje, ki imajo izključne pravice za prenos, lahko po običajnih tržnih cenah in v rokih, dogovorjenih s televizijskimi postajami, podelijo podlicence televizijskim postajam, ki izpolnjujejo zahteve člena 2.

Čl. 3 § 3

Če nobena televizijska postaja ni pripravljena prevzeti podlicence po teh pogojih, lahko zadevna televizijska postaja z odstopanjem od člena 2 in člena 3 § l uporabi pridobljene pravice prenašanja.

člen 4

Za izvajanje te odredbe je odgovoren flamski minister, pristojen za medijsko politiko.

V Bruslju, 28. maja 2004.

Ministrski predsednik flamske vlade

B. SOMERS

Flamski minister za stanovanjske zadeve, medije in šport

M. KEULEN

Zbirni seznam dogodkov velikega pomena za Belgijo

1.

olimpijske igre;

flamska skupnost: neposredno in po odlomkih;

francoska skupnost: neposredno in po odlomkih;

2.

finale nogometnega pokala Belgije (moški);

flamska skupnost: neposredno in v celoti;

francoska skupnost: neposredno in v celoti;

3.

vse tekme belgijskega moškega nogometnega moštva;

flamska skupnost: neposredno in v celoti;

francoska skupnost: neposredno in v celoti;

4.

finalni turnirji svetovnega nogometnega pokala (moški);

flamska skupnost: neposredno in v celoti;

francoska skupnost: neposredno in v celoti;

5.

finalni krog evropskega nogometnega prvenstva (moški);

flamska skupnost: neposredno in v celoti;

francoska skupnost: neposredno in v celoti;

6.

liga prvakov, tekme belgijskih klubov;

flamska skupnost: neposredno in v celoti;

francoska skupnost: neposredno in v celoti;

7.

pokal UEFA, tekme belgijskih klubov;

flamska skupnost: neposredno in v celoti;

francoska skupnost: neposredno in v celoti;

8.

kolesarska profesionalna dirka Tour de France za moške;

flamska skupnost: neposredno in po odlomkih;

francoska skupnost: neposredno in po odlomkih;

9.

kolesarska dirka Liège–Bastogne–Liège

flamska skupnost: neposredno in po odlomkih;

francoska skupnost: neposredno in po odlomkih;

10.

kolesarska dirka Amstel Gold Race;

flamska skupnost: neposredno in po odlomkih;

francoska skupnost: neposredno in po odlomkih;

11.

kolesarska dirka Tour de Flandres;

flamska skupnost: neposredno in po odlomkih;

francoska skupnost: neposredno in po odlomkih;

12.

kolesarska dirka Paris–Roubaix;

flamska skupnost: neposredno in po odlomkih;

francoska skupnost: neposredno in po odlomkih;

13.

kolesarska dirka Milan–San Remo;

flamska skupnost: neposredno in po odlomkih;

francoska skupnost: neposredno in po odlomkih;

14.

kolesarsko profesionalno prvenstvo Belgije (moški);

flamska skupnost: neposredno in po odlomkih;

francoska skupnost: neposredno in po odlomkih;

15.

svetovno kolesarsko prvenstvo, profesionalno (moški);

flamska skupnost: neposredno in po odlomkih;

francoska skupnost: neposredno in po odlomkih;

16.

atletsko prvenstvo Memorial Ivo Van Damme;

flamska skupnost: neposredno in v celoti;

francoska skupnost: neposredno in v celoti;

17.

Formula 1 – Velika nagrada Belgije;

flamska skupnost: neposredno in v celoti;

francoska skupnost: neposredno in v celoti;

18.

naslednji teniški turnirji za Grand Slam: Roland Garros in Wimbledon, tekme četrtfinala, polfinala in finala belgijskega teniškega igralca ali igralke;

flamska skupnost: neposredno in v celoti;

francoska skupnost: neposredno in v celoti;

19.

tekmi Davisovega pokala in pokala Fed, tekme četrtfinala, polfinala in finala belgijske ekipe;

flamska skupnost: neposredno in v celoti;

francoska skupnost: neposredno in v celoti;

20.

Finale glasbenega tekmovanja kraljice Elizabete;

flamska skupnost: neposredno in v celoti;

francoska skupnost: neposredno in v celoti;

Posebni dogodki s francoskega seznama;

1.

kolesarska dirka La Flèche wallonne, (neposredno in po odlomkih);

2.

zimske olimpijske igre (neposredno in po odlomkih);

3.

svetovno prvenstvo v atletiki, če sodelujejo belgijski atleti, neposredno in v celoti.

Posebni dogodki s flamskega seznama

1.

Liga prvakov: finale in polfinale, neposredno in v celoti;

2.

pokal UEFA: finale in polfinale, neposredno in v celoti;

3.

kolesarski dirki Paris–Tours in Tour de Lombardie: neposredno in po odlomkih;

4.

belgijsko in svetovno profesionalno prvenstvo v kolesarskem krosu, moški: neposredno in v celoti;

5.

naslednji teniški turnirji za Grand Slam: Australian Open in US Open, tekme četrtfinala, polfinala in finala belgijskega teniškega igralca ali igralke, neposredno in v celoti.


10.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/33


SKLEP KOMISIJE

z dne 25. junija 2007

o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Francija v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti

(2007/480/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (1) in zlasti člena 3a(2) Direktive,

ob upoštevanju mnenja odbora, ustanovljenega na podlagi člena 23a Direktive 89/552/EGS,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z dopisom z dne 30. decembra 2003 je Francija obvestila Komisijo o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS.

(2)

Komisija je v treh mesecih od dneva navedenega obvestila preverila, ali so takšni ukrepi skladni s pravom Skupnosti, zlasti kar zadeva sorazmernost ukrepov in preglednost nacionalnega posvetovalnega postopka.

(3)

Komisija je pri preverjanju upoštevala razpoložljive podatke o francoskem medijskem prostoru.

(4)

Seznam dogodkov velikega družbenega pomena, ki jih vključujejo ukrepi Francije, je bil pripravljen na jasen in pregleden način, v Franciji pa se je začelo obsežno posvetovanje.

(5)

Komisija je z zadovoljstvom ugotovila, da dogodki, našteti med ukrepi Francije, izpolnjujejo vsaj dve od naslednjih meril, ki so zanesljivi pokazatelji pomembnosti dogodka za družbo: (i) poseben vsesplošni odziv v državni članici in ne zgolj pomembnost za tiste, ki običajno spremljajo zadeven športni dogodek ali dejavnost; (ii) prebivalci države članice dogodku vsesplošno pripisujejo poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja kulturne identitete; (iii) vključenost državne reprezentance v zadevnem dogodku v okviru mednarodno pomembnega tekmovanja ali turnirja; in (iv) dejstvo, da se dogodek običajno predvaja na brezplačni televiziji in da pritegne velik del televizijskih gledalcev.

(6)

Znatno število dogodkov, navedenih na seznamu ukrepov Francije, vključno z letnimi in zimskimi olimpijskimi igrami, otvoritveno tekmo, polfinalnimi in finalnimi tekmami svetovnega nogometnega pokala, pa tudi polfinalnimi in finalnimi tekmami evropskega prvenstva v nogometu, spada med dogodke, ki se običajni uvrščajo med dogodke z velikim družbenim pomenom, kakor je izrecno navedeno v uvodni izjavi 18 Direktive 97/36/ES. Ti dogodki imajo v Franciji poseben vsesplošni odziv, saj so priljubljeni zlasti pri široki javnosti in ne le pri tistih, ki običajno spremljajo športne dogodke.

(7)

Drugi našteti nogometni dogodki, vključno z uradnimi tekmami francoske nogometne državne reprezentance po koledarju FIFA, finalom pokala UEFA, kadar igra francoski klub, ki sodeluje na enem od francoskih prvenstev, finalom nogometnega pokala Francije in finalom nogometne lige prvakov, imajo v Franciji poseben vsesplošni odziv, ker je nogomet najbolj priljubljen šport v tej državi.

(8)

Ragbi je pomemben šport in pritegne veliko gledalcev, zlasti na jugozahodu Francije in s tem velik del države. Zato imajo finale francoskega prvenstva v ragbiju, finale evropskega ragbijskega pokala, na katerem igra francoski klub, ki sodeluje na enem od francoskih prvenstev, ragbijski turnir Six nations in polfinale ter finale svetovnega pokala v ragbiju poseben vsesplošni odziv v Franciji.

(9)

Našteti teniški dogodki imajo v Franciji poseben vsesplošni odziv, ker je tenis najpomembnejši posamezni šport v tej državi članici.

(10)

Formula 1 – Velika nagrada Francije ima poseben vsesplošni odziv v Franciji glede na pomembnost tega dogodka za francosko industrijo dirkalnih avtomobilov.

(11)

Kolesarska dirka Tour de France za moške ima v Franciji poseben vsesplošni odziv in prebivalci Francije dogodku vsesplošno pripisujejo poseben kulturni pomen pri spodbujanju kulturne identitete, ker je to najpomembnejši kolesarski dogodek na svetu. Odraža priljubljenost kolesarjenja v Franciji in ima pomemben vpliv na turizem kot priložnost za promoviranje dežele.

(12)

Kolesarska dirka Pariz–Roubaix ima v Franciji poseben vsesplošni odziv, ker pomeni del francoske dediščine.

(13)

Naštetim košarkarskim dogodkom francoski prebivalci vsesplošno pripisujejo poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja kulturne identitete, glede na to, da je košarka pomemben dejavnik za socialno kohezijo.

(14)

Našteti rokometni dogodki vključujejo francosko državno reprezentanco na glavnem mednarodnem turnirju in imajo zato znaten kulturni pomen za francoske prebivalce.

(15)

Svetovno prvenstvo v atletiki ima za francoske prebivalce splošno priznan poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja kulturne identitete, še posebno glede na običajen uspeh francoskih udeležencev.

(16)

Našteti dogodki se običajno predvajajo na brezplačni televiziji in pritegnejo velik del televizijskih gledalcev.

(17)

Zaradi velikega javnega interesa, da se zagotovi javni dostop do predvajanja dogodkov, ki imajo za družbo velik pomen, se zdijo ukrepi Francije sorazmerni in jih je mogoče šteti kot upravičeno odstopanje od temeljne svoboščine opravljanja storitev iz Pogodbe ES.

(18)

Ukrepi Francije so skladni s pravili ES o konkurenci, ker določitev izdajatelja televizijskega programa, ki izpolnjuje pogoje za predvajanje naštetih dogodkov, temelji na objektivnih merilih, ki omogočajo dejansko in potencialno konkurenco pri pridobivanju pravic do predvajanja teh dogodkov. Poleg tega tudi število navedenih dogodkov ni tako nesorazmerno, da bi lahko povzročilo izkrivljenje konkurence na končnih trgih brezplačne in plačljive televizije.

(19)

Potem ko je Komisija obvestila druge države članice o ukrepih Francije in po posvetovanju z odborom, ustanovljenim na podlagi člena 23a Direktive 89/552/EGS, je Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo z dopisom z dne 7. aprila 2004 obvestil Francijo, da Evropska komisija ne namerava nasprotovati priglašenim ukrepom.

(20)

Francija je sprejela ukrepe 22. decembra 2004.

(21)

Iz sodbe Sodišča prve stopnje v Zadevi T-33/01, Infront WM proti Komisiji, je razvidno, da izjava, da so ukrepi, sprejeti v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS, v skladu s pravom Skupnosti, pomeni sklep v smislu člena 249 Pogodbe ES, ki ga mora torej Komisija sprejeti. Skladno s tem je treba s tem sklepom izjaviti, da so ukrepi, ki jih je priglasila Francija, v skladu s pravom Skupnosti. Ukrepi, ki jih je Francija dokončno sprejela in so navedeni v Prilogi k temu sklepu, naj se v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavijo v Uradnem listu Evropske unije

SKLENILA:

Člen 1

Ukrepi, ki jih je Francija v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS dne 30. decembra 2003 priglasila Komisiji, so v skladu s pravom Skupnosti.

Člen 2

Ukrepi, ki jih je Francija dokončno sprejela in so navedeni v Prilogi k temu sklepu, se v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. junija 2007

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 298, 17.10.1989, str. 23. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/36/ES (UL L 202, 30.7.1997, str. 60).


PRILOGA

Objava v skladu s členom 3a(2) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov

Ukrepi, ki jih je sprejela Francija in se objavijo v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS, so:

„Odlok št. 2004-1392 z dne 22. decembra 2004 o uporabi člena 20-2 Zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986 o svobodi komunikacije

Ministrski predsednik je –

ob upoštevanju poročila ministra za kulturo in komunikacije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/36/ES z dne 30. junija 1997, in zlasti člena 3a Direktive;

ob upoštevanju Evropske konvencije o čezmejni televiziji, dane na voljo za podpis dne 5. maja 1989, kakor je bila spremenjena s Protokolom, ki ga je sprejel Odbor ministrov Sveta Evrope 9. septembra 1998, dan strankam konvencije na voljo za sprejetje dne 1. oktobra 1998, in zlasti člena 9a Protokola, skupaj z Zakonom št. 94-542 z dne 28. junija 1994 in Zakonom št. 2001-1210 z dne 20. decembra 2001, ki odobravata njeno sprejetje, in odlokov št. 95-438 z dne 14. aprila 1995 in št. 2002-739 z dne 30. aprila 2002, v katerih je bila objavljena;

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, podpisanega v Portu dne 2. maja 1992, in Protokola o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, podpisanega v Bruslju 17. marca 1993, in zlasti Priloge X k Sporazumu, skupaj z Zakonom št. 93-1274 z dne 2. decembra 1993, ki odobrava njegovo ratifikacijo, in Odloka št. 94-43 z dne 1. februarja 1994, v katerem je bil objavljen;

ob upoštevanju Zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986, kakor je bil spremenjen, o svobodi komunikacije in zlasti člena 20-2 Zakona;

ob upoštevanju pisma Evropske komisije z dne 7. aprila 2004 o osnutku ukrepov, ki jih je sporočila Francija o izvajanju člena 3a Direktive 89/552/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/36/ES;

po posvetovanju z Državnim svetom (oddelek za notranje zadeve) –

IZDAL NASLEDNJI ODLOK:

Člen 1 –   Ta odlok določa pogoje, ki jih morajo upoštevati televizijske postaje pri izključnem predvajanju dogodkov velikega pomena, tako da večji del javnosti ni prikrajšan za možnost spremljanja teh dogodkov na brezplačni televiziji.

Naslov I

Določbe, ki se uporabljajo za predvajanje dogodkov velikega pomena na francoskem območju

Člen 2 –   Za ta naslov se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

‚brezplačna televizija‘: vsaka televizijska storitev, za katero uporabnikom ni treba plačevati in jo lahko sprejema najmanj 85 % gospodinjstev metropolitanske Francije;

(b)

‚pogojni dostop do televizije‘: vsaka televizijska storitev, ki ne izpolnjuje pogojev, navedenih v prejšnjem pododstavku.

Člen 3 –   Seznam dogodkov iz člena 20-2 Zakona 86-1067 z dne 30. septembra 1986 je naslednji:

1.

zimske in poletne olimpijske igre;

2.

uradne tekme francoske nogometne državne reprezentance po koledarju FIFA (Fédération Internationale de Football Association);

3.

otvoritvena tekma, polfinale in finale svetovnega pokala v nogometu;

4.

polfinale in finale evropskega prvenstva v nogometu;

5.

finale pokala UEFA, kadar igra francoski klub, ki sodeluje na enem od francoskih prvenstev;

6.

finale nogometne lige prvakov;

7.

finale nogometnega pokala Francije;

8.

ragbijski turnir šestih narodov;

9.

polfinale in finale svetovnega pokala v ragbiju;

10.

finale francoskega prvenstva v ragbiju;

11.

finale pokala UEFA, kadar igra francoski klub, ki sodeluje na enem od francoskih prvenstev;

12.

finale teniškega turnirja Roland Garros za moške in ženske;

13.

polfinale in finale Davisovega pokala in pokala Fed, kadar igra francoska teniška ekipa;

14.

Formula 1 – Velika nagrada Francije;

15.

Tour de France (kolesarjenje, moški);

16.

kolesarska dirka Pariz-Roubaix;

17.

moški in ženski finale evropskega prvenstva v košarki, kadar igra francoska državna reprezentanca;

18.

moški in ženski finale svetovnega prvenstva v košarki, kadar igra francoska državna reprezentanca;

19.

moški in ženski finale evropskega rokometnega prvenstva, kadar igra francoska državna reprezentanca;

20.

moški in ženski finale svetovnega rokometnega prvenstva, kadar igra francoska državna reprezentanca;

21.

svetovno prvenstvo v atletiki.

Člen 4 –   Uveljavljanje izključnih televizijskih pravic v Franciji, pridobljenih po 23. avgustu 1997, za prenašanje dogodka velikega pomena, navedenega v členu 3, brezplačni televiziji ne sme preprečiti predvajanja tega dogodka, ki se mora prikazati v neposrednem prenosu in v celoti, razen v naslednjih primerih:

1.

predvajanje dogodka, navedenega v točki 15 člena 3 se lahko omeji na poudarke v skladu z običaji v zvezi s predvajanjem tega dogodka;

2.

predvajanje dogodkov, navedenih v točkah 1 in 21 člena 3 se lahko omeji na reprezentativne trenutke, ki odražajo raznolikost športnih disciplin in sodelujočih držav, in lahko vključuje posneto gradivo, če se dogodki odvijajo hkrati;

3.

dogodki velikega pomena se lahko predvajajo tudi v vnaprej posneti obliki, če potekajo med polnočjo in 6. uro zjutraj po francoskem času, pod pogojem, da se predvajanje v Franciji začne pred 10. uro dopoldne.

Dejstvo, da televizija s pogojnim dostopom, ki zahteva od svojih uporabnikov plačilo in se lahko njeni programi spremljajo v skladu s členom 2(a) tega odloka, predvaja dogodek velikega pomena v neposrednem prenosu in v celoti, ob upoštevanju zgornjih določb in brez posebnih pogojev za dostop, ni ovira, da se ta dogodek ne bi predvajal na brezplačni televiziji.

Člen 5 –   Da bi brezplačni televiziji omogočili prenos dogodka velikega pomena pod pogoji iz člena 4, mora televizija z izključnimi pravicami za televizijski prenos celotnega dogodka velikega pomena ali njegovega dela, ki ne izpolnjuje pogojev, dovolj zgodaj pred dogodkom obvestiti brezplačne televizijske postaje, da predlaga odstop pravic za predvajanje tega dogodka v skladu s pogoji, navedenimi v členu 4. Ta ponudba mora biti dana po poštenih, običajnih in nepristranskih tržnih pogojih.

Če na to ponudbo nobena televizija ne da ponudbe ali če ponudba ni pripravljena v skladu s poštenimi, običajnimi in nepristranskimi tržnimi pogoji, lahko televizija, ki ima izključne pravice za prenos, uveljavi te pravice brez izpolnjevanja pogojev iz člena 4.

Naslov II

Določbe, ki se uporabljajo za predvajanje dogodkov velikega pomena v drugih evropskih državah

Člen 6 –   Določbe tega naslova se uporabljajo za televizijske postaje, ki spadajo pod francosko sodno pristojnost in predvajajo v drugi državi članici Evropske unije, državi članici Evropskega gospodarskega prostora ali državi, ki je pogodbenica Evropske konvencije o čezmejni televiziji, dogodek, ki ga je ta druga država izbrala kot dogodek velikega pomena za njeno družbo v smislu Direktive 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 in za katerega je pridobila pravice za prenos po 23. avgustu 1997.

Člen 7 –   Televizija, ki spada pod francosko sodno pristojnost, izvaja v državah, navedenih v členu 6, svoje pravice za prenos dogodkov velikega pomena, ki so jih opredelile te države, na tak način, da ne onemogočajo znatnemu delu javnosti možnost gledanja takih dogodkov v neposrednem prenosu ali predposneto, na brezplačni televiziji, kot je določeno v členu 3a zgoraj omenjene direktive z dne 3. oktobra 1989.

Člen 8 –   Kadar televizija v francoski sodni pristojnosti predvaja dogodek velikega pomena v eni od držav, navedenih v členu 6, mora izpolnjevati pogoje, ki jih določi ta država o predvajanju televizijskih storitev.

Naslov III

Končne določbe

Člen 9 –   Svet za avdiovizualno politiko na zahtevo televizijske postaje ali lastno pobudo izda mnenje o pogojih uporabe določb tega odloka.

Člen 10 –   Poznejši odlok Državnega sveta določi seznam dogodkov velikega pomena in pogoje televizijskega prenosa za čezmorske departmaje Saint Pierre in Miquelon, Mayotte, Novo Kaledonijo, Francosko Polinezijo in otoka Wallis in Futuno ob upoštevanju posameznih potreb vsake skupnosti in tehničnih vprašanj čezmorskega predvajanja.

Člen 11 –   Minister za kulturo in komunikacije in Minister za čezmorska ozemlja sta odgovorna za izvajanje tega odloka, ki se objavi v Uradnem listu Francoske republike.

V Parizu, 22. decembra 2004

Ministrski predsednik

Jean-Pierre RAFFARIN

Minister za kulturo in komunikacije

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

Ministrica za čezmorska ozemlja

Brigitte GIRARDIN


10.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/38


SKLEP KOMISIJE

z dne 25. junija 2007

o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Finska v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti

(2007/481/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (1) in zlasti člena 3a(2) Direktive,

ob upoštevanju mnenja odbora, ustanovljenega na podlagi člena 23a Direktive 89/552/EGS,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z dopisom z dne 22. septembra 2006, ki ga je Komisija sprejela dne 2. oktobra 2006, je Finska obvestila Komisijo o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS.

(2)

Komisija je v obdobju treh mesecev od dneva navedenega obvestila preverila, ali so takšni ukrepi skladni s pravom Skupnosti, zlasti kar zadeva sorazmernost ukrepov in preglednost nacionalnega posvetovalnega postopka.

(3)

Komisija je pri svojem preverjanju upoštevala dostopne podatke o finskem medijskem prostoru.

(4)

Seznam dogodkov velikega družbenega pomena, ki jih vključujejo ukrepi Finske, je bil pripravljen na jasen in pregleden način, na Finskem pa se je začelo obsežno posvetovanje.

(5)

Komisija je z zadovoljstvom ugotovila, da dogodki, našteti med ukrepi Finske, izpolnjujejo vsaj dve od naslednjih meril, ki so zanesljivi pokazatelji pomembnosti dogodka za družbo: (i) poseben vsesplošni odziv v državni članici in ne zgolj pomembnost za tiste, ki običajno spremljajo zadeven športni dogodek ali dejavnost; (ii) prebivalci države članice dogodku vsesplošno pripisujejo poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja kulturne identitete; (iii) vključenost državne reprezentance v zadevnem dogodku v okviru mednarodno pomembnega tekmovanja ali turnirja; in (iv) dejstvo, da se dogodek običajno predvaja na brezplačni televiziji in da pritegne velik del televizijskih gledalcev.

(6)

Znatno število dogodkov, navedenih na seznamu ukrepov Finske, vključno z letnimi in zimskimi olimpijskimi igrami, otvoritveno tekmo, četrtfinalnimi, polfinalnimi in finalnimi tekmami svetovnega nogometnega pokala, pa tudi tekmami finskega moštva na navedenem turnirju, spada med dogodke, ki se običajno uvrščajo med dogodke z velikim družbenim pomenom, kakor je izrecno navedeno v uvodni izjavi 18 Direktive 97/36/ES. Ti dogodki imajo na Finskem poseben vsesplošni odziv, saj so priljubljeni zlasti pri splošni javnosti in ne le pri tistih, ki običajno spremljajo športne dogodke.

(7)

Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu za moške, ki ga organizira Mednarodna hokejska zveza (IIHF) ima poseben vsesplošni odziv, ker na Finskem ljudje aktivno igrajo hokej na ledu in ima za prebivalce Finske splošno priznan poseben kulturni pomen, glede na velik uspeh finskega moštva v tem mednarodnem turnirju. Zaradi posebne organizacije bi bilo treba svetovna prvenstva v hokeju na ledu obravnavati kot posamezni dogodek, pri katerem tekme med drugimi državami vplivajo tudi na položaj moštev, s katerimi bi Finska morala ali mogla igrati, in na skupen rezultat.

(8)

Svetovna prvenstva v nordijskem smučanju (tek na smučeh, smučarski skoki in nordijska kombinacija), ki jih organizira Mednarodna smučarska zveza (FIS), imajo poseben vsesplošni odziv za prebivalce Finske in splošno priznan poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja nacionalne kulturne identitete, ker ima nordijsko smučanje na Finskem status nacionalnega športa.

(9)

Našteti atletski dogodki, in sicer svetovna prvenstva v atletiki, ki jih organizira Mednarodno združenje atletskih zvez (IAAF), in evropska prvenstva v atletiki, ki jih organizira Evropska atletska zveza (EAA), imajo poseben vsesplošni odziv za finske prebivalce in splošno priznan poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja nacionalne kulturne identitete, ker so vrhunski finski atleti, ki mednarodno zastopajo Finsko v širokem izboru posameznih disciplin, med svetovno elito v svoji specialnosti.

(10)

Našteti dogodki se običajno predvajajo na brezplačni televiziji in pritegnejo velik del televizijskih gledalcev.

(11)

Zaradi velikega javnega interesa, da se zagotovi javni dostop do predvajanja dogodkov, ki imajo za družbo velik pomen, se zdijo ukrepi Finske sorazmerni in jih je mogoče šteti kot upravičeno odstopanje od temeljne svoboščine opravljanja storitev iz Pogodbe ES.

(12)

Ukrepi Finske so skladni s pravili ES o konkurenci, ker določitev izdajatelja televizijskega programa, ki izpolnjuje pogoje za predvajanje naštetih dogodkov, temelji na objektivnih merilih, ki omogočajo dejansko in potencialno konkurenco pri pridobivanju pravic do predvajanja teh dogodkov. Poleg tega tudi število navedenih dogodkov ni tako nesorazmerno, da bi lahko povzročilo izkrivljenje konkurence na končnih trgih brezplačne in plačljive televizije.

(13)

Sorazmernost finskih ukrepov še utrjuje dejstvo, da nimajo nobenega povratnega učinka in tako nobenega vpliva na izvajanje pravic za predvajanje naštetih dogodkov, pridobljenih pred datumom začetka veljavnosti.

(14)

Komisija je ukrepe, ki jih je priglasila Finska, sporočila drugim državam članicam in predstavila rezultate tega preverjanja na sestanku Odbora, ustanovljenega na podlagi člena 23a Direktive 89/552/EGS z dne 15. novembra 2006. Odbor je sprejel ugodno mnenje o tem sestanku.

(15)

Finski ukrepi so bili sprejeti 22. februarja 2007 in so začeli veljati 1. marca 2007 –

SKLENILA:

Člen 1

Ukrepi, ki jih je Finska v skladu s členom 3a(1) Direktive 89/552/EGS dne 22. septembra 2006 priglasila Komisiji, so v skladu s pravom Skupnosti.

Člen 2

Ukrepi, ki jih je Finska dokončno sprejela in so navedeni v Prilogi k temu sklepu, se v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS objavijo v Uradnem listu.

V Bruslju, 25. junija 2007

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 298, 17.10.1989, str. 23. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/36/ES (UL L 202, 30.7.1997, str. 60).


PRILOGA

Objava v skladu s členom 3a(2) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov

Ukrepi, ki jih je sprejela Finska in se objavijo v skladu s členom 3a(2) Direktive 89/552/EGS, so:

„VLADNI ODLOK O

televizijskem predvajanju družbeno pomembnih dogodkov

sprejet v Helsinkih dne 22. februarja 2007

V skladu s sklepom vlade o predlogu Ministrstva za promet in zveze se na podlagi oddelka 20(3) Zakona o delovanju televizije in radia (744/1998), izdanega dne 9. oktobra 2003, kakor je bil spremenjen z Zakonom št. 394/2003, sprejme naslednje

Oddelek 1

Družbeno pomembni dogodki

Naslednji dogodki so pomembni za finsko družbo, kakor je navedeno v oddelku 20(3) Zakona o poslovanju televizije in radia (744/1998):

1.

poletne in zimske olimpijske igre, ki jih organizira mednarodni olimpijski odbor;

2.

otvoritvena tekma, četrtfinalne, polfinalne in finalne tekme nogometnega svetovnega pokala, ki jih organizira FIFA (the Fédération Internationale de Football Association), in tekme finskega moštva;

3.

otvoritvena tekma, četrtfinalne, polfinalne in finalne tekme evropskega nogometnega prvenstva, ki jih organizira UEFA (Union of European Football Associations), in tekme finskega moštva;

4.

svetovna prvenstva v hokeju na ledu za moške, ki jih organizira Mednarodna hokejska zveza (IIHF);

5.

svetovna prvenstva v nordijskem smučanju, ki jih organizira Mednarodna smučarska zveza (FIS);

6.

svetovna prvenstva v atletiki, ki jih organizira Mednarodno združenje atletskih zvez (IAAF);

7.

evropska prvenstva v atletiki, ki jih organizira Evropska atletska zveza (EAA).

Otvoritvena tekma, polfinale in finale nogometnega svetovnega pokala in tekme finskega moštva, otvoritvena tekma, polfinale in finale evropskih nogometnih prvenstev in tekme finskega moštva, polfinale in finale svetovnih prvenstev v hokeju na ledu za moške in tekme finskega moštva, kot so navedeni v pododdelku 1 zgoraj, se morajo predvajati v celoti v neposrednem prenosu.

Drugi dogodki iz pododdelka 1 se lahko predvajajo v celoti ali delno, v neposrednem ali poznejšem prenosu.

Oddelek 2

Ta odlok začne veljati 1. marca 2007.

Ta odlok se ne uporablja za izključne pravice, kupljene pred začetkom veljavnosti tega odloka.

Helsinki, 22. februarja 2007

Susanna HUOVINEN

Ministrica za promet in zveze

Ismo KOSONEN

Direktor enote


10.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/42


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. julija 2007

o uporabi Direktive Sveta 72/166/EGS v zvezi s preverjanjem zavarovanj civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3291)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/482/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/166/EGS z dne 24. aprila 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (1) in zlasti člena 2(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nacionalni zavarovalni biroji držav članic Evropskega gospodarskega prostora in drugih pridruženih držav so 30. maja 2002 sklenili večstranski sporazum, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“. Sporazum je priložen k Odločbi Komisije 2003/564/ES z dne 28. julija 2003 o uporabi Direktive Sveta 72/166/EGS v zvezi s preverjanjem zavarovanja civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (2), s katero je Komisija določila datum, od katerega naj se države članice vzdržijo preverjanja zavarovanja civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil, ki so običajno na ozemlju ene od držav, ki so podpisale Sporazum in so predmet Sporazuma. Sporazum je bil kasneje s sprejetjem dopolnil št. 1 in 2 razširjen še na druge države.

(2)

Dne 8. marca 2007 so nacionalni zavarovalni biroji držav članic ter Andore, Hrvaške, Islandije, Norveške in Švice podpisale Dopolnilo št. 3 k Sporazumu, s katerim je bil Sporazum razširjen na nacionalne zavarovalne biroje Bolgarije in Romunije. Dopolnilo predvideva praktične rešitve za odpravo preverjanja zavarovanja v primeru vozil, ki so običajno na ozemlju Bolgarije in Romunije in so predmet Sporazuma.

(3)

Zato so izpolnjeni vsi pogoji za odpravo preverjanja zavarovanja civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil v skladu z Direktivo 72/166/EGS v primeru vozil, ki so običajno na ozemlju Bolgarije in Romunije –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Od 1. avgusta 2007 se države članice vzdržijo preverjanja zavarovanja civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil, ki so običajno na ozemlju Bolgarije in Romunije ter so predmet Dopolnila št. 3 z dne 8. marca 2007 k večstranskemu sporazumu, sklenjenemu med nacionalnimi zavarovalnimi biroji držav članic Evropskega gospodarskega prostora in drugimi pridruženimi državami.

Člen 2

Države članice takoj obvestijo Komisijo o ukrepih, ki so jih sprejele za uporabo te odločbe.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. julija 2007

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 103, 2.5.1972, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 11.6.2005, str. 14).

(2)  UL L 192, 31.7.2003, str. 23.


10.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/43


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. julija 2007

o spremembi Odločbe 2006/415/EGS o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Nemčiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3413)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/483/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2006/415/ES z dne 14. junija 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Skupnosti in razveljavitvi Odločbe 2006/135/ES (3) določa nekatere zaščitne ukrepe, ki jih je treba uporabljati za preprečitev širjenja navedene bolezni, vključno z vzpostavitvijo območij A in B po sumu izbruha ali potrjenem izbruhu bolezni.

(2)

Nemčija je obvestila Komisijo o izbruhu H5N1 pri dvoriščni reji perutnine na svojem ozemlju in sprejela ustrezne ukrepe, kot jih določa Odločba 2006/415/ES, vključno z vzpostavitvijo območij A in B, kot določa člen 4 navedene odločbe.

(3)

Komisija je preučila navedene ukrepe v sodelovanju z Nemčijo in presodila, da so meje območij A in B, ki ju je vzpostavil pristojni organ v navedeni državi članici, dovolj oddaljene od dejanskega kraja izbruha. Območji A in B v Nemčiji se zato lahko potrdita in trajanje navedene regionalizacije se lahko določi.

(4)

Odločbo 2006/415/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepe, predvidene s to odločbo, je treba na naslednji seji Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ponovno pregledati –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2006/415/ES se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. julija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33). Popravljena različica v (UL L 195, 2.6.2004, str. 12).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 164, 16.6.2006, str. 51. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/454/ES (UL L 172, 30.6.2007, str. 87).


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2006/415/ES se spremeni:

1.

Delu A se doda naslednje besedilo:

ISO oznaka države

Država članica

Območje A

Uporaba do datuma po členu 4(4)(b)(iii)

Oznaka (če je na voljo)

Ime

DE

NEMČIJA

 

 

6.8.2007

 

 

 

ALLENDORF

ARNSGEREUTH

BAD BLANKENBURG

BECHSTEDT

CURSDORF

DEESBACH

DÖSCHNITZ

GRÄFENTHAL

LICHTE

LICHTENHAIN

MARKTGÖLITZ

MELLENBACH-GLASBACH

MEURA

OBERHAIN

OBERWEISSBACH

PIESAU

PROBSTZELLA

REICHMANNSDORF

ROHRBACH

SAALFELD

SAALFELDER HÖHE

SCHMIEDEFELD

SCHWARZBURG

SITZENDORF

UNTERWEISSBACH

WITTGENDORF

 

2.

Delu B se doda naslednje besedilo:

ISO oznaka države

Država članica

Območje

Uporaba do datuma po členu 4(4)(b)(iii)

Oznaka (če je na voljo)

Ime

DE

NEMČIJA

 

DRÖBISCHAU

KAULSDORF

KÖNIGSEE

LEUTENBERG

MEUSELBACH-SCHWARZMÜHLE

ROTTENBACH

RUDOLSTADT

6.8.2007


10.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/s3


OBVESTILO BRALCEM

Glede na situacijo, ki je nastala po širitvi, so bile nekatere izdaje Uradnega lista z dne 27., 29. in 30. decembra 2006 izdane v poenostavljeni obliki v tedanjih uradnih jezikih.

Odločeno je bilo, da se akti, ki so bili objavljeni v teh uradnih listih, znova izdajo kot popravek in v običajni obliki Uradnega lista.

Zaradi tega so bili uradni listi, ki vsebujejo le te popravke, objavljeni v „predširitvenih“ jezikovnih različicah. Prevodi aktov v jezike novih držav članic bodo objavljeni v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, ki bo vsebovala besedila institucij in Evropske centralne banke, sprejetih pred 1. januarja 2007.

Spodaj je naveden seznam uradnih listov, izdanih 27., 29. in 30. decembra 2006, in njihovih popravkov.

UL z dne 27. decembra 2006

Popravljeno v UL (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


UL z dne 29. decembra 2006

Popravljeno v UL (2007)

L 387

L 34


UL z dne 30. decembra 2006

Popravljeno v UL (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50