ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 172

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
30. junij 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 753/2007 z dne 28 junija 2007 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

1

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

4

Protokol o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

9

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 754/2007 z dne 28. junija 2007 o spremembah uredb (ES) št. 1941/2006, (ES) št. 2015/2006 in (ES) št. 41/2007 glede ribolovnih možnosti in z njimi povezanih pogojev za nekatere staleže rib

26

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 755/2007 z dne 29. junija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

39

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 756/2007 z dne 29. junija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 3223/94 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznih režimov za sadje in zelenjavo

41

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 757/2007 z dne 29. junija 2007 o trajnem dovoljenju nekaterih dodatkov v krmi ( 1 )

43

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 758/2007 z dne 29. junija 2007 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3149/92 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti

47

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 759/2007 z dne 29. junija 2007 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za klobase s poreklom z Islandije

48

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 760/2007 z dne 29. junija 2007 o osemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

50

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 761/2007 z dne 29. junija 2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. julija 2007

52

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 762/2007 z dne 29. junija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

55

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 763/2007 z dne 29. junija 2007 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita

57

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 764/2007 z dne 29. junija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za slad

59

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 765/2007 z dne 29. junija 2007 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad

61

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 766/2007 z dne 29. junija 2007 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani

63

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 767/2007 z dne 29. junija 2007 glede 34. posebnega razpisa v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v poglavju II Uredbe (ES) št. 1898/2005

65

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 768/2007 z dne 29. junija 2007 o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 34. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

66

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 769/2007 z dne 29. junija 2007 o določanju najnižje prodajne cene masla za 66. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

68

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 770/2007 z dne 29. junija 2007 o odobritvi uvoznih pravic za zahtevke, vložene za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008 v okviru tarifnih kvot za zamrznjeno goveje meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 529/2007

69

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 771/2007 z dne 29. junija 2007 o odobritvi uvoznih pravic za zahtevke, vložene za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008 v okviru tarifnih kvot za zamrznjeno goveje meso, namenjeno za predelavo, odprtih z Uredbo (ES) št. 545/2007

70

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2007/42/ES z dne 29. junija 2007 o materialih in izdelkih iz regenerirane celulozne folije, namenjenih za stik z živili (Kodificirana različica) ( 1 )

71

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/452/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 29. junija 2007 o popravku Direktive 2006/132/ES o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede vključitve procimidona kot aktivne snovi (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3066)  ( 1 )

83

 

 

2007/453/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 29. junija 2007 o določitvi BSE-statusa držav članic ali tretjih držav ali njihovih regij v skladu z njihovim tveganjem BSE (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3114)  ( 1 )

84

 

 

2007/454/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 29. junija 2007 o spremembi Odločbe 2006/415/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3183)  ( 1 )

87

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2007/455/SZVP z dne 25. junija 2007 o izvajanju Skupnega stališča 2004/161/SZVP o podaljšanju omejitvenih ukrepov proti Zimbabveju

89

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/1


UREDBA SVETA (ES) št. 753/2007

z dne 28 junija 2007

o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s členom 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost na eni strani ter vlada Danske in lokalna vlada Grenlandije na drugi strani so s pogajanji uskladili Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ribičem Skupnosti zagotavlja ribolovne možnosti v vodah, ki so v izključni ekonomski coni Grenlandije.

(2)

Kot posledica teh pogajanj je bil 2. junija 2006 parafiran nov Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju.

(3)

Treba je opredeliti način razdeljevanja ribolovnih možnosti med države članice.

(4)

Za optimalno izrabo ribolovnih možnosti v okviru tega sporazuma bi bilo treba Komisiji dovoliti, da med letnim ribolovnim projektom v skladu z določenimi pogoji in merili ter v tesnem sodelovanju z zadevnimi državami članicami neizrabljene ribolovne možnosti ene države članice prerazporedi drugi državi članici. Nobena taka prerazporeditev ne bi smela vplivati na razdelitvene ključe za razporeditev ribolovnih možnosti med državami članicami v skladu z relativno stabilnostjo in ne bi smela posegati v pristojnosti, dodeljenih državam članicam v skladu s členom 20(5) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (2).

(5)

V interesu Skupnosti je, da odobri navedeni sporazum –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Podrobna pravila za izvajanje upravnih ukrepov, dogovorjenih v skladu s členom 6(3) in členom 10(2)(h) Sporazuma iz člena 1, se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 30(2) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Člen 3

1.   Dodeljevanje in upravljanje ribolovnih možnosti, vključno z dovoljenji, pridobljenimi v skladu s Sporazumom iz člena 1, poteka v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

2.   Če prošnje za dovoljenja v državah članicah ne izčrpajo vseh ribolovnih možnosti, dodeljenih državam članicam v skladu z odstavkom 1, vključno s tistimi, ki so bile izmenjane v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002 v rokih iz Priloge, lahko Komisija ne glede na odstavek 1 upošteva prošnje za dovoljenja katere koli druge države članice. Komisija lahko nato v tesnem sodelovanju z zadevnimi državami članicami po poteku rokov iz Priloge opravi prenos neizrabljenih ribolovnih možnosti z države članice imetnice na drugo državo članico.

Ponovna dodelitev ribolovnih možnosti ne posega v ključe za dodelitev glede razporeditve ribolovnih možnosti med državami članicami v skladu z relativno stabilnostjo.

3.   Komisija za vsako vrsto iz Priloge države članice obvesti o stopnji uporabe ribolovnih možnosti v skladu s prošnjami za dovoljenje, prejetimi najpozneje:

(a)

en mesec pred navedenim rokom iz Priloge in

(b)

do navedenega roka iz Priloge.

4.   Komisija v skladu s postopkom iz člena 30(2) Uredbe (ES) št. 2371/2002 do 31. decembra 2007 določi podrobna pravila in merila za uporabo mehanizma ponovne razdelitve. Do sprejetja teh pravil se Komisiji ne sme preprečiti uporabe mehanizma, kakor je določen v odstavku 2.

Člen 4

Države članice, katerih plovila lovijo v skladu s tem sporazumom, Komisijo obvestijo o količinah posameznega staleža, ujetega v grenlandskem ribolovnem območju, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (3).

Člen 5

Predsednik Sveta se s to uredbo pooblasti za imenovanje oseb, pooblaščenih za podpis Sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč.

Člen 6

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 28. junija 2007

Za Svet

Predsednik

S. GABRIEL


(1)  Mnenje z dne 22. maja 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(3)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.


PRILOGA

Roki, po poteku katerih se uporabljajo določbe iz člena 3(2) in (3) o ponovni dodelitvi ribolovnih možnosti s strani Komisije.

Ribolovne vrste iz Protokola

Časovni razpored

Vzhodni stalež kozice

1. avgust (1)

Vzhodni stalež grenlandske morske plošče

15. september

Navadni jezik

1. september

Zahodni stalež grenlandske morske plošče

15. oktober

Zahodni stalež kozice

1. oktober

Rdeči okun

1. september

Snežni pajek

1. oktober

Trska

31. oktober


(1)  Rok se preloži na 1. september, če je stopnja uporabe ribolovnih možnosti v skladu s prošnjami za dovoljenje 1. avgusta višja od 65 %.


SPORAZUM O PARTNERSTVU V RIBIŠKEM SEKTORJU

med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“, in

VLADA DANSKE TER LOKALNA VLADA GRENLANDIJE, v nadaljnjem besedilu „Grenlandija“,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU Protokola o posebni ureditvi za Grenlandijo,

OB SPOZNANJU, da želita Evropska skupnost in Grenlandija okrepiti medsebojne vezi in vzpostaviti partnerstvo in sodelovanje, ki bi pospešilo, dopolnilo in razširilo njune medsebojne odnose in sodelovanje, vzpostavljeno v preteklosti,

OB SKLICEVANJU na Sklep Sveta iz novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti,

OB UPOŠTEVANJU, da je Svet februarja 2003 priznal potrebo po širitvi in krepitvi prihodnjih odnosov med Evropsko skupnostjo in Grenlandijo, ob upoštevanju pomena ribiškega sektorja in potrebe po strukturnih reformah tega sektorja na Grenlandiji, ki temelji na celovitem partnerstvu za trajnostni razvoj,

OB UPOŠTEVANJU Skupne izjave Evropske skupnosti na eni strani ter vlade Danske in lokalne vlade Grenlandije na drugi strani z dne 27. junija 2006 o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Grenlandijo,

OB SKLICEVANJU na Sklep Sveta z dne 17. julija 2006 o odnosih med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani,

OB SKLICEVANJU na položaj Grenlandije, ki je hkrati avtonomna in sestavni del ene izmed držav članic Skupnosti,

UPOŠTEVAJOČ splošen odnos med Skupnostjo in Grenlandijo in njuno skupno željo, da nadaljujeta to sodelovanje,

OB UPOŠTEVANJU Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu in Sporazuma za izvajanje določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu v zvezi z ohranjanjem in upravljanjem čezconskih staležev rib in izrazito selitvenih staležev rib,

ZAVEDAJOČ SE pomembnosti načel iz Kodeksa odgovornega ribištva, sprejetega na Konferenci FAO leta 1995,

ODLOČENI, da v skupnem interesu sodelujeta pri nadaljevanju odgovornega ribolova, da zagotovita dolgoročno ohranjanje in trajnostno izkoriščanje živih morskih virov,

V PREPRIČANJU, da mora takšno sodelovanje temeljiti na medsebojnem dopolnjevanju pobud in ukrepov, ki so v skladu s politiko in zagotavljajo sinergijo naporov, ne glede na to, ali se izvajajo skupaj ali posamično,

ODLOČENI, da za dosego teh ciljev nadaljujeta dialog, da bi izboljšali sektorsko ribiško politiko na Grenlandiji in določili primerna sredstva, ki bodo zagotavljala učinkovito izvajanje te politike ter vključitev gospodarskih subjektov in civilne družbe v proces,

V ŽELJI, da določita načine in pogoje, ki bodo urejali ribolovne dejavnosti plovil Skupnosti v grenlandski izključni ekonomski coni in podporo Skupnosti za nadaljevanje odgovornega ribolova v teh vodah,

TRDNO ODLOČENI, da si bosta prizadevali za tesnejše gospodarsko sodelovanje v ribiški industriji in z njo povezanih dejavnostih, z ustanovitvijo in razvijanjem skupnih podjetij, ki bodo vključevala družbe obeh pogodbenic, in spodbujanjem začasnih skupnih podjetij –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Področje uporabe in cilji

Ta sporazum uvaja načela, pravila in postopke, ki urejajo:

gospodarsko, finančno, tehnično in znanstveno sodelovanje v ribiškem sektorju za zagotovitev, da bo izkoriščanje ribolovnih virov omogočilo pogoje za trajnostni gospodarski in socialni razvoj, vključno z razvojem grenlandskega ribiškega sektorja;

pogoje za dostop ribiških plovil Skupnosti do grenlandske izključne ekonomske cone (v nadaljevanju „izključna ekonomska cona Grenlandije“);

podrobna pravila za nadzor ribolova plovil Skupnosti v izključni ekonomski coni Grenlandije za zagotovitev skladnosti s pravili in pogoji, ki se uporabljajo zanje, učinkovitosti ukrepov za ohranjanje ribolovnih virov in upravljanje z njimi ter preprečevanja nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova;

partnerstva med družbami, ki si prizadevajo za razvoj gospodarskih dejavnosti v ribiškem sektorju in z njim povezanih dejavnosti v skupnem interesu.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu, protokolu in prilogi:

(a)

„grenlandski organi“ pomenijo lokalno vlado Grenlandije;

(b)

„organi Skupnosti“ pomenijo Evropsko komisijo;

(c)

„plovilo Skupnosti“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice Skupnosti in je registrirano v Skupnosti;

(d)

„skupno podjetje“ pomeni vsako podjetje, ki ga ureja grenlandski zakon in vključuje enega ali več lastnikov ladij Skupnosti in enega ali več partnerjev na Grenlandiji, z namenom ribolova in morebitnega izkoriščanja grenlandskih ribolovnih kvot v izključni ekonomski coni Grenlandije s plovili, ki plujejo pod zastavo Grenlandije, za prednostno oskrbo trga Skupnosti;

(e)

„začasna skupna podjetja“ pomenijo vsako združevanje na podlagi pogodbenega sporazuma z omejenim časom veljavnosti med lastniki ladij Skupnosti in fizičnimi ali pravnimi osebami na Grenlandiji, z namenom skupnega ribolova in izkoriščanja grenlandskih ribolovnih kvot s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske skupnosti, ter delitve stroškov, dobička ali izgube pri skupnem izvajanju gospodarske dejavnosti, za prednostno oskrbo trga Skupnosti;

(f)

„Skupni odbor“ pomeni odbor, sestavljen iz predstavnikov Skupnosti in Grenlandije, katerih funkcije so opisane v členu 10 tega sporazuma.

Člen 3

Načela, v skladu s katerimi se izvaja ta sporazum

1.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta zagotovili nadaljevanje odgovornega ribolova v izključni ekonomski coni Grenlandije po načelu nediskriminacije med različnimi ribiškimi flotami v teh vodah, brez poseganja v protokol.

2.   Grenlandija bo nadaljevala z načrtovanjem sektorske ribiške politike in upravljala njeno izvajanje z letnimi in večletnimi programi glede na cilje, ki so opredeljeni z medsebojnim soglasjem pogodbenic. Pogodbenici bosta v ta namen nadaljevali politični dialog o potrebnih reformah. Grenlandski organi se obvezujejo, da bodo obvestili organe Skupnosti o sprejetju nadaljnjih bistvenih ukrepov na tem področju.

3.   Pogodbenici na zahtevo ene od njiju sodelujeta, skupaj ali na enostransko pobudo, tudi pri izvajanju vrednotenj ukrepov, programov in dejavnosti, ki jih izvajata na podlagi določb tega sporazuma.

4.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta zagotovili izvajanje tega sporazuma v skladu z načeli dobrega gospodarskega in družbenega upravljanja.

Člen 4

Sodelovanje na področju znanosti

1.   V obdobju, ki ga zajema ta sporazum, Skupnost in Grenlandija spremljata razvoj stanja virov v izključni ekonomski coni Grenlandije; na zahtevo Skupnega odbora skupni znanstveni odbor pripravi poročilo na podlagi formalnih pogojev, ki jih določi navedeni odbor.

2.   Na podlagi najboljšega strokovnega nasveta se pogodbenici medsebojno posvetujeta znotraj Skupnega odbora, nato pa Grenlandija sprejme ukrepe za ohranjanje in upravljanje, ki se ji zdijo potrebni za doseganje ciljev grenlandske ribiške politike.

3.   Pogodbenici se obvezujeta, da se bosta medsebojno posvetovali, neposredno ali v okviru pristojnih mednarodnih organizacij, da zagotovita upravljanje in ohranjanje živih virov v izključni ekonomski coni Grenlandije in sodelujeta v ustreznih znanstvenih raziskavah.

Člen 5

Dostop do ribolovnih območij v izključni ekonomski coni Grenlandije

1.   Grenlandija se obvezuje, da bo plovilom Skupnosti dovolila izvajanje ribolovnih dejavnosti v njeni izključni ekonomski coni v skladu s tem sporazumom, vključujoč Protokol in Prilogo. Grenlandski organi podelijo plovilom, ki jih določi Skupnost, dovoljenja, izdana v skladu s Protokolom, sorazmerno z ribolovnimi možnostmi, dodeljenimi v skladu s Protokolom.

2.   Ribolovne možnosti, ki jih Grenlandija dodeljuje Skupnosti v skladu s tem Sporazumom, lahko izkoriščajo plovila, ki plujejo pod zastavo Norveške, Islandije ali Ferskih otokov in so tam registrirana, v obsegu, ki je potreben za pravilno delovanje ribiških sporazumov, ki jih je Skupnost sklenila s temi pogodbenicami. V ta namen se Grenlandija obvezuje, da bo plovilom, ki plujejo pod zastavo Norveške, Islandije in Ferskih otokov in so tam registrirana, dovolila izvajanje ribolovnih dejavnosti v njeni izključni ekonomski coni.

3.   Za ribolovne dejavnosti, ki jih ureja ta sporazum, veljajo zakoni in predpisi Grenlandije. Grenlandski organi si prizadevajo za pridobitev pripomb organov Skupnosti o vseh spremembah navedene zakonodaje pred začetkom veljavnosti zakonodaje, razen če je namen zakonodaje takšen, da upravičuje hiter začetek veljavnosti brez kakršne koli zamude, ki jo lahko povzroči takšno posvetovanje z organi Skupnosti. Grenlandski organi vnaprej in pravočasno obvestijo organe Skupnosti o vseh spremembah navedene zakonodaje.

4.   Grenlandija prevzame odgovornost za učinkovito izvajanje določb za nadzor ribolova, ki so določene v Protokolu. Plovila Skupnosti sodelujejo s pristojnimi organi, odgovornimi za izvajanje tega nadzora.

5.   Organi Skupnosti se obvežejo, da bodo sprejeli vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da so plovila Skupnosti v skladu s tem sporazumom in zakonodajo, ki ureja ribolov v izključni ekonomski coni Grenlandije.

Člen 6

Dovoljenja

1.   Plovila Skupnosti lahko ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni Grenlandije izvajajo samo, če imajo veljavno ribolovno dovoljenje, ki je bilo izdano v skladu s tem sporazumom.

2.   Postopek za pridobitev ribolovnega dovoljenja za plovilo, pristojbine ter načini plačevanja, ki jih uporabljajo lastniki ladij, so določeni v Prilogi k Protokolu.

3.   Pogodbenici zagotavljata pravilno izvajanje teh postopkov in pogojev z ustreznim upravnim sodelovanjem med njunimi pristojnimi organi.

Člen 7

Finančni prispevek

1.   Skupnost dodeli Grenlandiji finančni prispevek v skladu z določili in pogoji, določenimi v Protokolu in Prilogi. Ta enotni prispevek sestavljata dva povezana elementa:

(a)

finančni prispevek za dostop plovil Skupnosti do grenlandskih ribolovnih območij, in

(b)

finančna podpora Skupnosti za zagotovitev nadaljnjega odgovornega ribolova in trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov v izključni ekonomski coni Grenlandije.

2.   Del finančnega prispevka iz odstavka 1(b) upravljajo grenlandski organi glede na cilje, ki so bili določeni z medsebojnim soglasjem pogodbenic v skladu s Protokolom in jih je treba doseči v okviru ribiške politike Grenlandije ter v skladu z letnim in večletnim programom njenega izvajanja.

3.   Finančni prispevek Skupnosti se izplačuje v letnih zneskih v skladu s Protokolom. Ob upoštevanju določb tega sporazuma in Protokola se lahko finančni prispevek spremeni zaradi:

(a)

izjemnih okoliščin, ki niso naravni pojavi in preprečijo ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni Grenlandije;

(b)

medsebojnega sporazuma med pogodbenicama o zmanjšanju ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Skupnosti, zaradi upravljanja zadevnih staležev, če je to potrebno za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje virov na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja;

(c)

posebne prednostne naloge Skupnosti o dostopu do dodatnih možnostih ulova, poleg tistih, ki jih določa Protokol tega sporazuma, predvidenih z medsebojnim soglasjem pogodbenic znotraj Skupnega odbora, kadar najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje navaja, da stanje virov to dopušča;

(d)

ponovne ocene pogojev finančne podpore Skupnosti za izvajanje ribiške politike na Grenlandiji, če to upravičujejo rezultati letnega in večletnega programa, ki jih ugotovita pogodbenici;

(e)

začasne prekinitve izvajanja tega sporazuma v skladu s členom 13 Sporazuma.

Člen 8

Spodbujanje sodelovanja na ravni gospodarskih subjektov in civilne družbe

1.   Pogodbenici spodbujata gospodarsko, trgovsko, znanstveno in tehnično sodelovanje v ribiškem sektorju in z njim povezanih sektorjih. Med seboj se posvetujeta za uskladitev različnih ukrepov, ki se lahko sprejmejo v ta namen.

2.   Pogodbenici spodbujata izmenjavo informacij o ribolovnih tehnikah in orodju, postopkih konzerviranja ter industrijski predelavi ribiških proizvodov.

3.   Pogodbenici spodbujata zlasti ustanavljanje začasnih skupnih podjetij in skupnih podjetij, ki so v obojestranskem interesu in v skladu z veljavno zakonodajo.

Člen 9

Poskusni ribolov

Pogodbenici spodbujata poskusni ribolov v izključni ekonomski coni Grenlandije. Pogodbenici skupaj izvajata poskusni ribolov v skladu s podrobnimi pravili iz Priloge k Protokolu.

Člen 10

Skupni odbor

1.   Ustanovi se Skupni odbor, ki bo pogodbenicama služil kot forum za nadzor uporabe tega sporazuma in zagotovitev njegovega izvajanja.

2.   Skupni odbor opravlja naslednje naloge:

(a)

nadzira izpolnjevanje, razlago in uporabo Sporazuma ter zlasti določanje in oceno izvajanja letnega in večletnega programa iz člena 7(2);

(b)

zagotavlja potrebne povezave za zadeve skupnega interesa na področju ribolova;

(c)

deluje kot forum za usklajevanje in mirno reševanje sporov, ki lahko nastanejo zaradi razlage ali uporabe Sporazuma;

(d)

pregleduje in s pogajanji uskladi, kjer je to potrebno, raven obstoječih in novih ribolovnih možnosti za ustrezne staleže v izključni ekonomski coni Grenlandije na podlagi razpoložljivega znanstvenega mnenja, previdnostnega pristopa in potreb grenlandske ribiške industrije ter posledično ribolovnih možnosti, ki so dostopne Skupnosti, in, kjer je to primerno, finančnega prispevka iz Protokola;

(e)

ocenjuje potrebo po vzpostavitvi obnovitvenih načrtov in dolgoročnih načrtov upravljanja za staleže, vključene v ta sporazum, za zagotavljanje trajnostnega izkoriščanja staležev in ohranitve vpliva ribolovnih dejavnosti na morske ekosisteme na trajnostnih ravneh;

(f)

nadzira vloge za ustanovitev začasnih skupnih podjetij in skupnih podjetij na podlagi tega sporazuma ter zlasti presoja projekte, ki jih pogodbenici predložita za ustanovitev začasnih skupnih podjetij in skupnih podjetij v skladu z merili, določenimi v Prilogi k Protokolu tega sporazuma, in pregleduje dejavnosti plovil, ki pripadajo začasnim skupnim podjetjem in skupnim podjetjem ter lovijo v izključni ekonomski coni Grenlandije;

(g)

za vsak primer posebej določa ustrezne vrste, pogoje in druge parametre, ki so povezani s poskusnim ribolovom;

(h)

dogovarja se o upravnih ukrepih v zvezi z dostopom ribolovnih plovil Skupnosti do izključne ekonomske cone Grenlandije in virov, vključno z dovoljenji, gibanjem ribolovnih plovil Skupnosti in poročanjem o ulovu;

(i)

dogovarja se o načinih za izvajanje finančne podpore Skupnosti, namenjene zagotovitvi nadaljnjega odgovornega ribolova in trajnostnemu izkoriščanju ribolovnih virov v izključni ekonomski coni Grenlandije;

(j)

ocenjuje pogoje finančne podpore Skupnosti za izvajanje ribiške politike na Grenlandiji, če to upravičujejo rezultati letnega in večletnega programa, ki jih ugotovita pogodbenici;

(k)

katero koli drugo funkcijo, ki jo pogodbenici sporazumno določita.

3.   Skupni odbor zaseda vsaj enkrat letno, izmenično v Skupnosti in na Grenlandiji, predseduje pa mu pogodbenica, ki gosti zasedanje. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skliče tudi izredno zasedanje.

4.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 11

Geografsko območje, na katerem se uporablja Sporazum

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, ter na drugi strani na ozemlju Grenlandije in v njeni izključni ekonomski coni.

Člen 12

Trajanje in odpoved

1.   Ta sporazum se uporablja za obdobje šestih let od datuma začetka veljavnosti; v veljavi ostane za dodatna obdobja šestih let, razen če se Sporazum odpove v skladu z odstavkoma 2 in 3.

2.   Ta sporazum lahko vsaka izmed pogodbenic odpove zlasti v primeru resnih okoliščin, kot so zmanjšanje zadevnega staleža ali neupoštevanje obvez, ki sta jih pogodbenici sprejeli glede boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu.

3.   V primeru odpovedi Sporazuma iz razlogov, navedenih v odstavku 2, zadevna pogodbenica pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da odstopi od Sporazuma, vsaj šest mesecev pred dnevom izteka začetnega obdobja ali vsakega od dodatnih obdobij. V primeru odpovedi Sporazuma iz katerega koli drugega razloga je rok za uradno obvestilo devet mesecev.

Člen 13

Začasna prekinitev

1.   Izvajanje tega sporazuma se lahko začasno prekine na pobudo ene izmed pogodbenic, če je po mnenju te pogodbenice druga pogodbenica resno kršila obveze iz tega sporazuma. Pri taki prekinitvi mora zadevna pogodbenica poslati pisno uradno obvestilo o svoji nameri vsaj šest mesecev pred začetkom veljave prekinitve. Po prejemu tega uradnega obvestila pogodbenici skličeta posvetovanja za mirno rešitev nesoglasij.

2.   Plačilo finančnega prispevka iz člena 7 in ribolovne možnosti iz člena 5 se zmanjšajo sorazmerno, v skladu s trajanjem začasne prekinitve.

Člen 14

Protokol, Priloga in njeni Dodatki so sestavni del tega sporazuma.

Člen 15

Razveljavitev

Ribiški sporazum z dne 1. februarja 1985 med Evropsko skupnostjo in Grenlandijo o ribolovu v obalnih vodah Grenlandije se razveljavi in nadomesti s tem sporazumom.

Člen 16

Jezik in začetek veljavnosti

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v češkem, bolgarskem, danskem, nizozemskem, angleškem, estonskem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, madžarskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno, in začne veljati na dan, ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

PROTOKOL

o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

Člen 1

Obdobje uporabe in ribolovne možnosti

1.   Grenlandski organi od 1. januarja 2007 za obdobje šestih let ribiškim plovilom Skupnosti odobrijo izvajanje ribolovnih dejavnosti v mejah ribolovnih možnosti, določenih v poglavju I Priloge, in tistih, določenih po odstavku 2.

Skupni odbor lahko revidira ravni ribolovnih možnosti, določenih v poglavju I Priloge.

2.   Skupni odbor se najpozneje do 1. decembra 2007 in vsakega naslednjega leta dogovori o ribolovnih možnostih za vrste, navedene v poglavju I Priloge, za naslednjo leto, pri čemer upošteva razpoložljivo znanstveno mnenje, previdnostni pristop, potrebe ribiške industrije in zlasti količine, določene v odstavku 7 tega člena.

Če je raven ribolovnih možnosti, ki jo določi Skupni odbor, nižja od ravni, določene v poglavju I Priloge, Grenlandija v naslednjih letih nadomesti Skupnost z ustreznimi ribolovnimi možnostmi ali v istem letu z drugimi ribolovnimi možnostmi.

Če se pogodbenici ne dogovorita o nadomestilu, se finančna ureditev, vključno s parametri za izračun vrednosti iz člena 2(1) tega protokola, sorazmerno prilagodi.

3.   Kvota za kozice na vzhodni Grenlandiji se lahko nalovi na zahodnem delu Grenlandije, če so bili sporazumi o prenosu kvot med lastniki ladij Grenlandije in Evropske skupnosti določeni za vsako podjetje posebej. Grenlandski organi se zavezujejo, da bodo olajšali sklepanje takšnih sporazumov. Na območju zahodne Grenlandije je prenos kvot omejen na največ 2 000 ton letno. Za ribolov, ki ga izvajajo plovila Skupnosti, veljajo enaki pogoji, kot so opredeljeni v dovoljenju, izdanem grenlandskim lastnikom ladij, ob upoštevanju določb poglavja III Priloge.

4.   Pooblastila za poskusni ribolov so v skladu s Prilogo dodelijo za poskusno obdobje največ šest mesecev.

5.   Če pogodbenici menita, da so poskusne ribolovne dejavnosti dosegle pozitivne rezultate, grenlandski organi dodelijo 50 % ribolovnih možnosti za nove vrste ladjevju Skupnosti do konca veljave tega protokola, z ustreznim povečanjem dela finančnega nadomestila iz člena 2.

6.   Grenlandija ponudi Skupnosti dodatne možnosti ulova. Če Skupnost v celoti ali delno sprejme takšno ponudbo, se finančni prispevek iz člena 2(1) sorazmerno poveča. Postopek dodelitve dodatnih možnosti ulova je določen v Prilogi k temu protokolu.

7.   Najmanjše količine za ohranjanje grenlandskih ribolovnih dejavnosti so določene na naslednjih ravneh za vsako leto:

Vrste (v tonah)

Zahodni stalež (NAFO 0/1)

Vzhodni stalež (ICES XIV/V)

Snežni pajek

4 000

 

Trska

30 000 (1)

 

Rdeči okun

2 500

5 000

Grenlandska morska plošča

4 700

4 000

Kozica

25 000

1 500

8.   Grenlandija plovilom Skupnosti izda dovoljenja samo na podlagi tega protokola.

Člen 2

Finančni prispevek – Načini plačevanja

1.   Finančni prispevek Skupnosti iz člena 7 Sporazuma znaša 85 843 464 EUR (2) za obdobje iz člena 1 tega protokola. K temu se doda finančna rezerva 9 240 000 EUR iz katere se, v skladu z načinom iz odstavka 3 spodaj, izplačajo plačila za količine trske in kapelana, ki jih je Grenlandija dejansko dala na razpolago in presegajo količine, določene v poglavju I Priloge k Protokolu.

2.   Odstavek 1 zgoraj se uporablja v skladu z določbami člena 1(2), (5) in (6) ter člena 6 tega protokola. Skupni znesek finančnega prispevka, ki ga izplača Evropska skupnost, ne presega dvakratnega zneska, navedenega v členu 2(1).

3.   Brez poseganja v člen 1(2), (5) in (6) tega protokola Skupnost v obdobju uporabe tega protokola plača finančni prispevek iz odstavka 1 zgoraj v obliki letnega zneska v višini 14 307 244 EUR. V zvezi s trsko in kapelanom Grenlandija vsako leto obvesti organe Skupnosti o količinah trske in kapelana, ki jih je dala na razpolago za ulov, ki presegajo količine iz poglavja I Priloge k Protokolu. Skupnost plača za te dodatne zneske 17,5 % vrednosti prvega iztovarjanja v višini 1 800 EUR na tono za trsko in 100 EUR na tono za kapelan, od česar se odštejejo pristojbine, ki jih plačajo lastniki ladij, do največ 1 540 000 EUR letno za kritje obeh vrst. Del te finančne rezerve, ki je v enem letu ostal neizkoriščen, se lahko prenese za plačilo dodatnih količin trske in kapelana, ki jih je Grenlandija dala na razpolago za ulov v naslednjih dveh letih.

4.   Skupnost plača letni znesek finančnega prispevka najpozneje do 30. junija 2007 v prvem letu in najpozneje do 1. marca v naslednjih letih ter letni znesek finančne rezerve za trsko in kapelan do istih datumov ali kakor hitro je mogoče po uradnem obvestilu o razpoložljivosti zadevnih količin.

5.   Ob upoštevanju člena 4 tega protokola je uporaba tega finančnega prispevka in finančne rezerve v polni pristojnosti grenlandskih organov, razen za letne zneske 500 000 EUR in 100 000 EUR, ki se uporabljajo za delovanje grenlandskega Inštituta za naravne vire in usposabljanje uradnikov v ribiškem sektorju, ter v letu 2007 za znesek 186 022 EUR, ki se uporabi za študije načrta upravljanja trske.

6.   Finančni prispevek se plača na račun državne zakladnice, odprt pri finančni instituciji, ki jo določijo grenlandski organi.

Člen 3

Začasna ustavitev in revizija plačila finančnega prispevka zaradi višje sile

1.   V primeru, da resne okoliščine, ki niso naravni pojav, preprečujejo ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni Grenlandije, lahko Evropska skupnost po predhodnem posvetovanju pogodbenic, če je to izvedljivo, začasno zaustavi plačevanje finančnega prispevka iz člena 2(1) tega protokola, pod pogojem, da je Skupnost v celoti poravnala vse zneske, plačljive do dneva začasne zaustavitve plačevanja.

2.   Finančni prispevek se začne ponovno izplačevati takoj, ko pogodbenici po posvetovanju sporazumno ugotovita, da okoliščin, ki so preprečevale izvajanje ribolovnih dejavnosti, ni več.

3.   Veljavnost dovoljenj, dodeljenih plovilom Skupnosti v skladu s členom 5 Sporazuma, se podaljša za enako dolgo obdobje, kot je trajala začasna ustavitev ribolovnih dejavnosti.

Člen 4

Podpora za nadaljevanje odgovornega ribolova v izključni ekonomski coni Grenlandije

1.   Vsako leto se znesek v višini 3 261 449 EUR (za leto 2007 izjemoma 3 224 244 EUR) finančnega prispevka iz člena 2(1) tega protokola nameni izboljšanju in izvajanju sektorske ribiške politike na Grenlandiji, da bi zagotovili nadaljevanje odgovornega ribolova v izključni ekonomski coni Grenlandije. Ta prispevek se upravlja z vidika ciljev, določenih z medsebojnim sporazumom med pogodbenicama, ter na to nanašajočih se letnih in večletnih programov.

2.   Za namene odstavka 1 se Skupni odbor takoj, ko ta protokol začne veljati in najpozneje tri mesece po začetku njegove veljavnosti, dogovori o večletnem sektorskem programu in podrobnih pravilih za izvajanje, ki zajemajo zlasti:

(a)

letne in večletne smernice za uporabo dela finančnega prispevka iz odstavka 1;

(b)

letne in večletne cilje, ki jih je treba doseči, da bi sčasoma zagotovili izvajanje odgovornega in trajnostnega ribolova, ob upoštevanju prednostnih nalog Grenlandije v okviru njene nacionalne ribiške politike ter vseh drugih politik, ki so povezane ali imajo vpliv na nadaljevanje odgovornega in trajnostnega ribolova;

(c)

merila in postopke za vrednotenje vsakoletnih rezultatov.

3.   Z vsemi predlaganimi spremembami večletnega sektorskega programa morata soglašati obe pogodbenici v okviru Skupnega odbora.

4.   Grenlandija vsako leto dodeli del finančnega prispevka iz odstavka 1 za izvajanje večletnega programa. Za prvo leto uporabe Protokola se ta dodelitev sporoči Skupnosti istočasno z uradnim obvestilom za naslednje leto. Za vsako naslednje leto Grenlandija obvesti Skupnost o dodelitvi najpozneje 1. decembra predhodnega leta.

5.   Evropska skupnost lahko z odobritvijo Skupnega odbora zahteva spremembo uporabe finančnega prispevka iz člena 2(1) tega protokola, če to upravičuje letna ocena doseženega napredka pri izvajanju večletnega sektorskega programa.

Člen 5

Spori – Začasna prekinitev uporabe Protokola

1.   Vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago določb tega protokola ali njegovo uporabo se rešuje s posvetovanjem pogodbenic v okviru Skupnega odbora, po potrebi na izrednem zasedanju.

2.   Brez poseganja v člen 6 tega protokola se uporaba Protokola lahko začasno prekine na pobudo ene izmed pogodbenic, če je po mnenju te pogodbenice druga pogodbenica resno kršila obveze iz tega protokola in če s posvetovanjem v okviru Skupnega odbora iz odstavka 1 ni dosežena sporazumna rešitev spora.

3.   Zadevna pogodbenica mora v primeru začasne prekinitve uporabe Protokola poslati uradno obvestilo o svoji nameri v pisni obliki vsaj tri mesece pred datumom, ko naj bi začasna prekinitev začela veljati.

4.   V primeru začasne prekinitve pogodbenici nadaljujeta s posvetovanjem in poskušata doseči sporazumno rešitev spora. Če uspeta spor rešiti sporazumno, se Protokol znova začne uporabljati, znesek finančnega prispevka in ribolovne možnosti pa se znižajo sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na dolžino obdobja, v katerem je bila uporaba Protokola začasno prekinjena.

Člen 6

Začasna prekinitev uporabe Protokola zaradi neplačevanja

Če Skupnost ne opravi plačil iz člena 2 tega protokola, se lahko uporaba Protokola začasno prekine pod naslednjimi pogoji:

(a)

Pristojni grenlandski organi obvestijo organe Skupnosti o neplačevanju. Organi Skupnosti ustrezno preverijo zadevo in, če je potrebno, poravnajo obveznost najpozneje v 30 delovnih dneh od prejema obvestila o neplačevanju.

(b)

Če plačila niso izvedena in če upravičeni razlogi za neplačevanje niso navedeni v roku iz točke (a) zgoraj, imajo pristojni grenlandski organi pravico začasno prekiniti uporabo Protokola. O tem nemudoma obvestijo organe Skupnosti.

(c)

Protokol se ponovno začne uporabljati, ko je zadevno plačilo opravljeno.

Člen 7

Vmesni pregled

Če ena od pogodbenic tako zahteva v letu 2009, se uporaba členov 1, 2 in 4 tega protokola pregleda pred 1. decembrom navedenega leta. Ob navedeni priložnosti se lahko pogodbenici dogovorita o spremembi tega protokola, zlasti glede okvirnih kvot, določenih v poglavju I Priloge k Protokolu, finančne ureditve in določb člena 4.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta protokol in njegova Priloga se uporabljata od 1. januarja 2007.


(1)  Lovi se lahko na vzhodu ali na zahodu.

(2)  K temu znesku se prištejejo naslednja sredstva:

Znesek pristojbin, ki jih morajo lastniki ladij v skladu s točko 3 poglavja II Priloge plačati neposredno Grenlandiji, je ocenjen na približno 2 000 000 EUR letno.

PRILOGA

POGOJI ZA IZVAJANJE RIBOLOVNIH DEJAVNOSTI S PLOVILI SKUPNOSTI V IZKLJUČNI RIBOLOVNI CONI GRENLANDIJE

POGLAVJE I

OKVIRNE MOŽNOSTI ULOVA 2007–2012 IN PRILOV

1.   Raven ribolovnih možnosti, ki jo odobri Grenlandija

Vrsta

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Trska (NAFO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Pelagični rdeči okun (ICES XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Grenlandska morska plošča (NAFO 0/1) južno od 68°

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Grenlandska morska plošča (ICES XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Kozica (NAFO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Kozica (ICES XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Navadni jezik (NAFO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Navadni jezik (ICES XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Kapelan (ICES XIV/V)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

Snežni pajek (NAFO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Prilov (NAFO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Omejitve prilova

Ribiška plovila Skupnosti, ki delujejo v izključni ekonomski coni Grenlandije, spoštujejo pravila glede prilova, ki se uporabljajo za nadzorovane in nenadzorovane vrste. Poleg tega je v izključni ekonomski coni Grenlandije prepovedano zavreči nadzorovane vrste.

Prilov je opredeljen kot vsak ulov vrste, ki ni zajeta v ciljnih vrstah plovila, navedenih na dovoljenju.

Največje količine, dovoljene kot prilov, se odobrijo ob izdaji dovoljenja za ciljne vrste. Največja količina vsake nadzorovane vrste, ki se lahko ulovi kot prilov, bo navedena na izdanem dovoljenju.

Prilov nadzorovanih vrst bo vštet v rezervo prilova, ki se oblikuje kot del ribolovnih možnosti ustrezne vrste, dodeljenih Skupnosti. Prilov nenadzorovanih vrst bo vštet v rezervo prilova nenadzorovanih vrst, oblikovano za Skupnost.

Za prilov ni treba plačati licenčnine. Vendar če ribiško plovilo Skupnosti prekorači največjo dovoljeno količino prilova nadzorovane vrste, se naloži kazen v višini trikratne vrednosti običajne licenčnine za to vrsto v zvezi s količino, ki presega največji dovoljeni prilov.

POGLAVJE II

ZAHTEVKI ZA DOVOLJENJA IN IZDAJA DOVOLJENJ

1.

Dovoljenje za ribolov v izključni ekonomski coni Grenlandije lahko pridobijo le tista plovila, ki izpolnjujejo pogoje.

2.

Plovilo izpolnjuje pogoje, če niti njegovemu lastniku, kapitanu niti plovilu samemu ni prepovedano ribariti v izključni ekonomski coni Grenlandije. Imeti morajo urejene odnose z grenlandskimi organi, se pravi, da so izpolnili vse predhodne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih ribolovnih dejavnosti na Grenlandiji ali v izključni ekonomski coni Grenlandije v skladu z ribiškimi sporazumi, sklenjenimi s Skupnostjo.

3.

Formalnosti v zvezi z zahtevkom za dovoljenje in izdajo dovoljenja iz člena 1(3) Sporazuma so določene v upravnem dogovoru v Dodatku 1.

POGLAVJE III

RIBOLOVNA OBMOČJA

Ribolov poteka v ribolovnem območju, opredeljenem kot izključna ekonomska cona Grenlandije, kot je določeno v Uredbi št. 1020 z dne 15. oktobra 2004 v skladu s kraljevo uredbo št. 1005 z dne 15. oktobra 2004 o začetku veljavnosti Zakona o izključnih ekonomskih conah Grenlandije, ki je začel veljati z Zakonom št. 411 z dne 22. maja 1996 o izključnih ekonomskih conah.

Ribolov poteka vsaj 12 navtičnih milj od temeljne črte skladno s členom 7 oddelka 2 Zakona št. 18 z dne 31. oktobra 1996 o ribolovu, ki ga je izdal Landsting, deželni zbor Grenlandije, kakor je bil nazadnje spremenjen z Zakonom št. 28 z dne 18. decembra 2003 istega organa, razen če ni posebej drugače določeno.

Temeljne črte so določene v skladu s kraljevo uredbo št. 1004 z dne 15. oktobra 2004 o spremembi kraljeve uredbe o razmejitvi teritorialnih voda Grenlandije.

POGLAVJE IV

DODATNE MOŽNOSTI ULOVA

V skladu s členom 1(6) Protokola grenlandski organi ponudijo organom Skupnosti dodatne možnosti ulova iz člena 7 Sporazuma.

Organi Skupnosti pošljejo grenlandskim organom svoj odgovor na ponudbo najpozneje šest tednov po prejemu ponudbe. Če organi Skupnosti ponudbo zavrnejo ali v šestih tednih nanjo ne odgovorijo, lahko grenlandski organi možnosti dodatnega ulova ponudijo drugim strankam.

POGLAVJE V

POROČANJE O ULOVU, TEHNIČNI OHRANITVENI UKREPI IN SISTEM OPAZOVANJA

1.

Ribiškim plovilom Skupnosti je v angleščini zagotovljena vrsta ustreznih delov grenlandske zakonodaje v zvezi s pogoji glede poročanja o ulovu, tehničnih ohranitvenih ukrepov in sistema opazovanja.

2.

Kapitani ribiških plovil Skupnosti hranijo na krovu ladijski dnevnik, v katerega morajo beležiti svoje dejavnosti v skladu s pravili, določenimi z grenlandsko zakonodajo.

3.

Ribolovne dejavnosti se izvajajo v skladu s tehničnimi ohranitvenimi ukrepi, kakor so določeni z grenlandsko zakonodajo.

4.

Vse ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni Grenlandije so predmet sistema opazovanja, ki je določen z grenlandsko zakonodajo. Kapitani ribiških plovil Skupnosti sodelujejo z grenlandskimi organi za namene vkrcavanja opazovalcev v pristaniščih, ki jih določijo grenlandski organi.

POGLAVJE VI

SISTEM ZA NADZOR PLOVIL (VMS)

Pogoji v zvezi z VMS so določeni v Dodatku 2.

POGLAVJE VII

ZAČASNA SKUPNA PODJETJA

Pogoji v zvezi z dostopom do virov začasnih skupnih podjetij so določeni v Dodatku 3.

POGLAVJE VIII

POSKUSNI RIBOLOV

Pogoji v zvezi s poskusnim ribolovom so določeni v Dodatku 4.

POGLAVJE IX

NADZOR

Če pristojni organi ugotovijo, da je kapitan ribiškega plovila Skupnosti kršil grenlandsko zakonodajo, o tem nemudoma obvestijo Evropsko komisijo in državo članico zastave. Obvestilo vsebuje podatke o imenu plovila, registrski številki, klicnem signalu ter imenih lastnikov plovila in kapitana plovila. Poleg tega obvestilo vsebuje opis okoliščin, ki so privedle do kršitve in podrobno opredeli uvedene sankcije.

Komisija grenlandskim organom zagotovi seznam pristojnih organov držav članic ter redno posodabljanje tega seznama.


(1)  V primeru obnovitve staleža lahko Skupnost nalovi do pm ton z ustreznim povečanjem dela finančnega nadomestila iz člena 2(1) Protokola. Kvota za leto 2007 se lahko uporablja od 1. junija dalje. Lovi se lahko na vzhodu ali na zahodu.

(2)  Lovi se lahko na vzhodu ali na zahodu. Lovi se s pelagično vlečno mrežo.

(3)  Ta številka se lahko spremeni glede na dogovor o dodelitvi možnosti ulova med obalnimi državami. Ribištvo se upravlja z omejevanjem števila plovil, ki lovijo istočasno.

(4)  1 000 ton, ki jih sme naloviti samo 6 plovil Skupnosti za ribolov s pridnenimi parangali za ulov navadnega jezika in sorodnih vrst. Pogoji za ribolov s plovili za ribolov s pridnenimi parangali se določijo v okviru Skupnega odbora.

(5)  Če je takšen ulov možen, lahko Skupnost nalovi do 7,7 % celotnega dovoljenega ulova kapelana v sezoni, ki traja od 20. junija do 30. aprila naslednjega leta, z ustreznim povečanjem dela finančnega nadomestila iz člena 2(1) Protokola.

(6)  Prilov je opredeljen kot vsak ulov vrste, ki ni zajeta v ciljnih vrstah plovila, navedenih na dovoljenju. Sestava prilova se pregleduje letno v okviru Skupnega odbora. Lovi se lahko na vzhodu ali na zahodu.

Dodatki

(1)

Upravni dogovor o dovoljenjih. Pogoji za izvajanje ribolovnih dejavnosti s plovili Skupnosti v izključni ekonomski coni Grenlandije.

(2)

Pogoji v zvezi s satelitskim nadzorom ribiških plovil.

(3)

Pogoji v zvezi z začasnimi skupnimi podjetji.

(4)

Načini izvajanja poskusnega ribolova.

Dodatek 1

Upravni dogovor o dovoljenjih med Evropsko komisijo, vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije.

Pogoji za izvajanje ribolovnih dejavnosti s plovili Skupnosti v izključni ekonomski coni Grenlandije

A.   Formalnosti v zvezi z zahtevkom za dovoljenje in izdajo dovoljenja

1.

Lastniki ribiških plovil Skupnosti, ki želijo izkoristiti ribolovne možnosti v skladu s tem sporazumom, ali njihov zastopnik, najpozneje do 1. decembra pred ribolovnim letom po elektronski poti prek nacionalnih organov sporočijo Komisiji seznam zadevnih plovil, ki vsebuje podatke iz priloženega obrazca zahtevka. Organi Skupnosti te sezname nemudoma posredujejo grenlandskim organom. Kakršne koli spremembe se sporočijo vnaprej v skladu s tem postopkom.

Lastniki plovil Skupnosti ali njihov zastopnik do 1. marca ali trideset dni pred začetkom ribolovnega potovanja prek nacionalnih organov predložijo organom Skupnosti zahtevek za vsako plovilo, s katerim želijo ribariti na podlagi Sporazuma. Zahtevki se izpišejo na obrazcih, ki jih je v ta namen oblikovala Grenlandija in katerih vzorec je priložen. Vsakemu zahtevku za dovoljenje se priloži dokazilo o plačilu pristojbine za obdobje veljavnosti dovoljenja. Pristojbine vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, povezane z dostopom do ribolovnih dejavnosti, ter pristojbine, ki jih določijo banke za nakazila denarja. Če plovilo ne plača pristojbine za bančno nakazilo, bo treba ta znesek poravnati pri naslednjem zahtevku za dovoljenje tega plovila in je predpogoj za izdajo novega dovoljenja. Grenlandski organi bodo zaračunali upravni strošek v višini enega odstotka licenčnine.

Za plovila Skupnosti istega lastnika ali zastopnika se lahko predloži skupinski zahtevek za dovoljenje pod pogojem, da ta plovila plujejo pod zastavo iste države članice. Vsako dovoljenje, izdano v okviru skupinskega zahtevka, navaja skupno količino vrste, za katero je bila plačana licenčnina in ima zapisano opombo „največja količina, ki si jo delijo plovila … (imena vseh plovil, navedenih v skupinskem zahtevku)“.

Skupinskemu zahtevku mora biti priložen ribolovni načrt, ki navaja ciljno količino za vsako plovilo. Vsaka sprememba ribolovnega načrta se grenlandskim organom sporoči najmanj tri dni, preden sprememba nastopi, kopija pa se pošlje tudi Evropski komisiji in nacionalnim organom.

Organi Skupnosti predložijo grenlandskim organom (skupinski) zahtevek za dovoljenje(-a) za vsako plovilo, s katerim želijo ribariti v okviru Sporazuma.

Grenlandski organi so upravičeni, da začasno prekličejo obstoječe dovoljenje ali ne izdajo novega dovoljenja, če plovilo Skupnosti ni izpolnilo zahtev glede predložitve ustreznih listin ladijskega dnevnika in deklaracij o iztovarjanju grenlandskim organom v skladu s sistemom poročanja o ulovu.

2.

Grenlandski organi sporočijo pred začetkom veljavnosti upravnega dogovora vse podatke o bančnih računih, ki se uporabljajo za plačilo pristojbine.

3.

Dovoljenja se izdajo za določena plovila in niso prenosljiva – ob upoštevanju določb odstavka 4. V dovoljenjih je navedena največja dovoljena količina, ki se sme ujeti in obdržati na krovu. Za spremembo največje količine, navedene na dovoljenju(-ih), je treba predložiti nov zahtevek za dovoljenje. Če plovilo prekorači največjo količino, navedeno na njegovem dovoljenju, plača pristojbino za količino, ki presega največjo količino, navedeno na njegovem dovoljenju. Temu plovilu se novo dovoljenje ne izda, dokler ni plačana pristojbina za prekoračeno količino. Ta pristojbina se izračuna v skladu z delom B 2 in nato potroji.

4.

Vendar pa se v primeru višje sile in na zahtevo Komisije Evropskih skupnosti dovoljenje za plovilo lahko nadomesti z novim dovoljenjem za drugo plovilo s podobnimi značilnostmi, kot jih je imelo prvo plovilo. Novo dovoljenje navaja:

datum izdaje,

dejstvo, da razveljavlja in nadomešča dovoljenje prejšnjega plovila.

5.

Grenlandski ribiški organi pošljejo dovoljenja Komisiji Evropskih skupnosti v 15 delovnih dneh po prejemu zahtevka.

6.

Originalno dovoljenje ali kopijo je treba ves čas hraniti na krovu in predložiti, če to zahtevajo pristojni grenlandski organi.

B.   Veljavnost dovoljenj in plačilo

1.

Dovoljenja so veljavna od datuma izdaje do konca koledarskega leta, v katerem je bilo dovoljenje izdano. Izdajo se v 15 delovnih dneh od prejema zahtevka, po plačilu zahtevane letne licenčnine za vsako plovilo.

Kar zadeva ribolov kapelana, se dovoljenja izdajajo od 20. junija do 31. decembra in od 1. januarja do 30. aprila.

Če zakonodaja Skupnosti, ki določa ribolovne možnosti v določenem letu za plovila Skupnosti v vodah, kjer se zahtevajo omejitve ulova, ni bila sprejeta do začetka ribolovnega leta, lahko ribiška plovila Skupnosti, ki imajo dovoljenje za ribolov 31. decembra v prejšnjem ribolovnem letu, nadaljujejo svoje dejavnosti z istim dovoljenjem v letu, za katerega zakonodaja še ni bila sprejeta pod pogojem, da znanstveno mnenje to dopušča. Dovoljena bo začasna uporaba ene dvanajstine kvote na mesec pod pogojem, da je licenčnina, ki se uporablja za kvoto, plačana. Začasna kvota se lahko prilagodi glede na znanstveno mnenje in pogoje določenega ribolova.

2.

Licenčnine znašajo 5 % preračunanih cen, ki so naslednje:

Vrsta

Cena žive teže na tono

Trska

1 800

Rdeči okun

1 053

Grenlandska morska plošča

2 571

Kozica

1 600

Navadni jezik (1)

4 348

Kapelan

100

Snežni pajek

2 410

3.

Licenčnine so:

Vrsta

EUR na tono

Trska

90

Rdeči okun

53

Grenlandska morska plošča

129

Kozica

80

Navadni jezik (2)

217

Kapelan

5

Snežni pajek

120

Celotni licenčnini (največja količina, dovoljena za ulov, pomnožena s ceno na tono) se prišteje provizija grenlandske uprave, ki znaša en odstotek licenčnine.

Kadar se največja dovoljena količina ne ulovi, se pristojbina za to največjo dovoljeno količino ne povrne lastniku ladje.

Obrazec zahtevka za ribolovno dovoljenje v izključni ekonomski coni grenlandije

1

Državljanstvo

 

2

Ime plovila

 

3

Številka registra flote Skupnosti

 

4

Zunanje identifikacijske črke in številka

 

5

Pristanišče registracije

 

6

Radijski klicni znak

 

7

Številka Inmarsat (telefon, teleks, e-naslov) (3)

 

8

Leto izdelave

 

9

Vrsta plovila

 

10

Vrsta ribolovnega orodja

 

11

Ciljne vrste in količina

 

12

Ribolovno območje (ICES/NAFO)

 

13

Obdobje veljavnosti dovoljenja

 

14

Lastniki, naslov, telefon, teleks, e-naslov

 

15

Upravljavec plovila

 

16

Ime kapitana

 

17

Število članov posadke

 

18

Moč motorja (KW)

 

19

Dolžina (LOA)

 

20

Tonaža, izražena v GT

 

21

Zastopnik na GrenlandijiIme in naslov

 

22

Naslov, kamor naj se pošlje dovoljenje

European Commission, Directorate General Fisheries, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruselj, Telefaks: (32-2) 2962338


(1)  Navadni jezik in sorodne vrste: 3 000 EUR.

(2)  Licenčnina za navadni jezik in sorodne vrste: 150 EUR na tono.

(3)  Lahko se sporoči naknadno, po odobritvi zahtevka.

Dodatek 2

Pogoji v zvezi s satelitskim nadzorom ribiških plovil

1.

Satelitski nadzor se uporablja za ribiška plovila pogodbenic, kadar izvajajo ribolov v vodah druge pogodbenice.

Ribiška plovila nadzira center za nadzor ribištva (v nadaljevanju FMC) njihove države zastave, kadar izvajajo ribolov v vodah, ki so pod jurisdikcijo druge pogodbenice.

2.

Za namen satelitskega nadzora si pogodbenici izmenjata koordinate zemljepisnih širin in dolžin voda, ki so pod njuno jurisdikcijo. Takšne koordinate ne vplivajo na druge zahteve in stališča pogodbenic. Podatki se sporočijo v računalniško berljivi obliki, izraženi v decimalnih stopnjah v WGS-84.

3.

Sestavni deli računalniške in programske opreme sistema za nadzor plovil (VMS) so varovani pred posegi, tj. ne smejo omogočati ponarejanja položajev in ne smejo biti ročno nastavljivi. Sistem je v celoti avtomatski in deluje vseskozi, ne glede na okoljske razmere. Prepovedano je uničiti, poškodovati, onesposobiti ali kako drugače ovirati satelitsko sledilno napravo.

Kapitani zlasti zagotovijo, da:

se podatki ne spreminjajo,

antena ali antene, povezane s satelitsko sledilno napravo, niso blokirane,

ni prekinjeno električno napajanje satelitske sledilne naprave in

satelitska sledilna naprava ni odstranjena s plovila.

Ribiško plovilo Skupnosti brez delujoče satelitske sledilne naprave ne sme vstopiti v izključno ekonomsko cono Grenlandije. Grenlandski organi so upravičeni, da začasno in s takojšnjim učinkom začasno prekličejo dovoljenje ribiškemu plovilu Skupnosti, ki vstopi v izključno ekonomsko cono Grenlandije brez delujoče satelitske sledilne naprave. Grenlandski organi o tem nemudoma obvestijo zadevno plovilo. Grenlandski organi o začasnem preklicu dovoljenja nemudoma obvestijo tudi Evropsko komisijo in državo članico zastave.

4.

Položaj plovila se določi s toleranco, ki je manjša od 500 metrov, in 99 % stopnjo natančnosti.

5.

Ko plovilo, ki je predmet satelitskega nadzora, vstopi ali izstopi iz voda pod jurisdikcijo druge pogodbenice, država zastave posreduje ustreznemu FMC-ju druge pogodbenice vstopno ali izstopno sporočilo, kot je opisano v Prilogi. Ta sporočila se pošiljajo nemudoma in na podlagi predhodne izsleditve vsako uro. FMC države zastave nadzira plovilo, ki se nahaja v vodah pod jurisdikcijo druge pogodbenice, vsako uro ali še pogosteje, če pogodbenici tako želita.

6.

Ko plovilo zapluje v vode pod jurisdikcijo druge pogodbenice, FMC države zastave nemudoma, in vsaj vsaki dve uri, pošlje ustreznemu FMC-ju druge pogodbenice zadnje sporočilo o položaju plovila. Ta poročila se bodo obravnavala kot sporočila o položaju, kakor so opisana v Prilogi.

7.

Ko plovilo deluje v vodah pod jurisdikcijo druge pogodbenice, ne sme izklopiti satelitske sledilne naprave.

Če satelitska sledilna naprava več kot štiri ure posreduje sporočila z istim zemljepisnim položajem, se lahko pošlje sporočilo o položaju, ki vsebuje kodo dejavnosti „ANC“, opisano v Prilogi. Takšno sporočilo o položaju se lahko posreduje enkrat vsakih dvanajst ur. V manj kot eni uri po spremembi položaja se znova poroča vsako uro.

8.

Sporočila so skladno z odstavki 5, 6 in 7 zapisana v računalniško berljivi obliki, z uporabo protokola X 25 ali drugih varnostnih protokolov na podlagi predhodnega dogovora med ustreznimi FMC-ji.

Protokol X 25 se nemudoma zamenja s protokolom HTTPS ali drugimi varnostnimi protokoli takoj, ko se Severovzhodno atlantska komisija za ribištvo (NEAFC) odloči za zamenjavo.

9.

V primeru tehnične napake ali nedelovanja satelitske sledilne naprave, ki je nameščena na krovu plovila, kapitan plovila svojemu FMC-ju države zastave pravočasno sporoči podatke v skladu z odstavkom 7. Vsaj eno poročilo o položaju vsake štiri ure zadošča v takšnih okoliščinah, dokler plovilo ostaja znotraj voda pod jurisdikcijo druge pogodbenice. FMC države zastave ali plovilo brez nepotrebnega odlašanja posreduje takšna sporočila FMC-ju druge pogodbenice.

Takšna okvarjena oprema se popravi ali zamenja, preden plovilo začne novo ribolovno potovanje.

Izjeme so dopustne v primerih, ko je očitno, da opreme ni mogoče popraviti ali zamenjati iz razlogov, na katere kapitan ali lastnik plovila ne moreta vplivati.

10.

FMC države zastave spremlja nadzor svojih plovil v vodah pod jurisdikcijo druge pogodbenice. Če se ugotovi, da nadzor plovil ne deluje tako, kot je bilo dogovorjeno, se o tem nemudoma obvesti FMC druge pogodbenice.

11.

Če FMC ugotovi, da druga pogodbenica ne sporoča podatkov v skladu z odstavki 5, 6 in 7, jo o tem nemudoma obvesti.

Shranjena sporočila se posredujejo takoj, ko je elektronska komunikacija med zadevnima FMC-jema ponovno vzpostavljena.

Komunikacijske težave med FMC-jema ne vplivajo na delovanje plovil.

12.

Podatkov o nadzoru, ki se drugi pogodbenici sporočijo v skladu s tem sporazumom, v nobenem primeru ni dovoljeno razkriti organom oblasti, razen organom nadzora in spremljanja, v taki obliki, da je mogoče prepoznati posamezno plovilo.

13.

FMC-ji Evropske skupnosti so FMC države zastave glede pošiljanja sporočil in poročil v skladu z odstavki 5, 6 in 7 iz Evropske skupnosti na Grenlandijo. Za namen pošiljanja takšnih poročil in sporočil iz Grenlandije v Evropsko skupnost bo FMC Evropske skupnosti FMC države članice, v katere vodah plovilo deluje ali je delovalo. FMC Grenlandije je ustanovljen pri nadzorni enoti Direktorata za ribištvo (organi nadzora izdaje ribolovnih dovoljenj Grenlandije) v kraju Nuuk.

14.

Pogodbenici si izmenjata podatke o naslovih in specifikacijah, ki se uporabljajo za elektronsko komunikacijo med njunima FMC-jema v skladu z odstavki 5, 6 in 7. Ti podatki vključujejo, glede na razpoložljivost, tudi imena, telefonske številke in elektronske naslove, ki so lahko koristni za splošno sporazumevanje med obema centroma.

15.

Če plovilo iz odstavka 1, ki pluje pod zastavo ene izmed pogodbenic, ribari ali ima namen ribariti v vodah pod jurisdikcijo druge pogodbenice, ne da bi imelo na krovu nameščeno delujočo satelitsko sledilno napravo in brez pošiljanja sporočil tej drugi pogodbenici, je lahko temu plovilu ukazano, da zapusti vode te pogodbenice. Pogodbenici vzpostavita postopek za izmenjavo podatkov, da bi ugotovili dejansko stanje, ki povzroča takšno pomanjkljivo sporočanje. Z izmenjavo je treba skušati preprečiti neupravičeno izključitev plovila.

16.

Ponavljajoče neizpolnjevanje teh ukrepov se lahko šteje za resno kršitev.

17.

Pogodbenici po potrebi pregledata te pogoje.

Pošiljanje sporočil VMS FMC-ju druge pogodbenice

1)

Sporočilo o „VSTOPU“

Podatkovni element:

Oznaka polja:

Obvezno (O)/Neobvezno (N)

Opombe:

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; 3-črkovna ISO oznaka države prejemnice

Pošiljateljica

FR

O

Podatek o sporočilu; 3-črkovna ISO oznaka države pošiljateljice

Številka zapisa

RN

N

Podatek o sporočilu; serijska številka zapisa za ustrezno leto

Datum zapisa

RD

N

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas zapisa

RT

N

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „ENT“

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o plovilu; mednarodni radijski klicni znak plovila

Interna referenčna številka

IR

O

Podatek o plovilu. Enotna številka plovila pogodbenice kot 3-črkovna ISO oznaka države zastave, ki ji sledi številka

Zunanja registrska številka

XR

N

Podatek o plovilu; številka na boku plovila

Zemljepisna širina

LT

O

Podatek o položaju; položaj ± 99.999 (WGS-84)

Zemljepisna dolžina

LG

O

Podatek o položaju; položaj ± 999.999 (WGS-84)

Hitrost

SP

O

Podatek o položaju; hitrost plovila v deseticah vozlov

Smer

CO

O

Podatek o položaju; smer plovila glede na 360°

Datum

DA

O

Podatek o položaju; datum zabeleženja položaja UTC (LLLLMMDD)

Čas

TI

O

Podatek o položaju; čas zabeleženja položaja UTC (UUMM)

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa

2)

Sporočilo/poročilo o „POLOŽAJU“

Podatkovni element:

Oznaka polja:

Obvezno (O)/Neobvezno (N)

Opombe:

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; 3-črkovna ISO oznaka države prejemnice

Pošiljateljica

FR

O

Podatek o sporočilu; 3-črkovna ISO oznaka države pošiljateljice

Številka zapisa

RN

N

Podatek o sporočilu; serijska številka zapisa za ustrezno leto

Datum zapisa

RD

N

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas zapisa

RT

N

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „POS“ (1)

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o plovilu; mednarodni radijski klicni znak plovila

Interna referenčna številka

IR

O

Podatek o plovilu. Enotna številka plovila pogodbenice kot 3-črkovna ISO oznaka države zastave, ki ji sledi številka

Zunanja registrska številka

XR

N

Podatek o plovilu; številka na boku plovila

Zemljepisna širina

LT

O

Podatek o položaju; položaj ± 99.999 (WGS-84)

Zemljepisna dolžina

LG

O

Podatek o položaju; položaj ± 999.999 (WGS-84)

Dejavnost

AC

N (2)

Podatek o položaju; „ANC“ označuje zmanjšan način poročanja

Hitrost

SP

O

Podatek o položaju; hitrost plovila v deseticah vozlov

Smer

CO

O

Podatek o položaju; smer plovila glede na 360°

Datum

DA

O

Podatek o položaju; datum zabeleženja položaja UTC (LLLLMMDD)

Čas

TI

O

Podatek o položaju; čas zabeleženja položaja UTC (UUMM)

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa

3)

Sporočilo o „IZSTOPU“

Podatkovni element:

Oznaka polja:

Obvezno (O)/Neobvezno (N)

Opombe:

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; 3-črkovna ISO oznaka države prejemnice

Pošiljateljica

FR

O

Podatek o sporočilu; 3-črkovna ISO oznaka države pošiljateljice

Številka zapisa

RN

N

Podatek o sporočilu; serijska številka zapisa za ustrezno leto

Datum zapisa

RD

N

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas zapisa

RT

N

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „EXI“

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o plovilu; mednarodni radijski klicni znak plovila

Interna referenčna številka

IR

O

Podatek o plovilu. Enotna številka plovila pogodbenice kot 3-črkovna ISO oznaka države zastave, ki ji sledi številka

Zunanja registrska številka

XR

N

Podatek o plovilu; številka na boku plovila

Datum

DA

O

Podatek o položaju; datum zabeleženja položaja UTC (LLLLMMDD)

Čas

TI

O

Podatek o položaju; čas zabeleženja položaja UTC (UUMM)

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa

4)

Podatki o obliki

Vsako sporočilo v prenosu podatkov je oblikovano na naslednji način:

dvojna poševnica (//) in oznaka „SR“ označujeta začetek sporočila;

dvojna poševnica (//) in oznaka polja označujeta začetek podatkovnega elementa;

poševnica (/) ločuje oznako polja in podatke;

pari podatkov so ločeni z razmikom;

oznaka ER in dvojna poševnica (//) označujeta konec zapisa.

Vse oznake polja v tej prilogi so v severnoatlantski obliki, kot je določeno v programu NEAFC za nadzor in izvajanje.


(1)  Vrsta sporočila je „MAN“ za poročila, ki jih pošljejo plovila s poškodovano satelitsko sledilno napravo.

(2)  Uporablja se samo, če plovilo sporočila POS pošilja z zmanjšano pogostnostjo.

Dodatek 3

Metode in merila pri ocenjevanju projektov za začasna skupna podjetja in skupna podjetja

1.

Pogodbenici si izmenjata informacije o projektih, ki sta jih predložili za ustanovitev začasnih skupnih podjetij in skupnih podjetij v skladu s členom 2 Sporazuma.

2.

Projekte Skupnosti predstavijo pristojni organi zadevne države članice oz. držav članic.

3.

Skupnost predloži Skupnemu odboru seznam projektov v zvezi z začasnimi skupnimi podjetji in skupnimi podjetji. Skupni odbor oceni projekte na podlagi, med drugim, naslednjih meril:

(a)

tehnologija, primerna za predlagane ribolovne dejavnosti;

(b)

ciljne vrste in ribolovna območja;

(c)

starost plovila;

(d)

v primeru začasnih skupnih podjetij celoten čas trajanja in čas trajanja ribolovnih dejavnosti;

(e)

prejšnje izkušnje lastnikov ladij Skupnosti in vsakega grenlandskega partnerja v ribiškem sektorju.

4.

Skupni odbor po oceni iz točke 3 poda svoje mnenje o projektih.

5.

V primeru začasnih skupnih podjetij, ko je Skupni odbor podal pozitivno mnenje o projektih, grenlandski organi izdajo potrebna pooblastila in ribolovna dovoljenja.

Pogoji za dostop do sredstev začasnih skupnih podjetij na Grenlandiji

1.   Dovoljenja

Čas veljavnosti ribolovnih dovoljenj, izdanih na Grenlandiji, mora biti enak času trajanja začasnih skupnih podjetij. Ribolov se bo izvajal na kvotah, ki jih bodo dodelili grenlandski organi.

2.   Zamenjava plovil

Plovilo Skupnosti, ki se uporablja v začasnem skupnem podjetju, se lahko zamenja z drugim plovilom Skupnosti enakih zmogljivosti in tehničnih lastnosti le na podlagi ustrezno utemeljenih razlogov in po dogovoru obeh pogodbenic.

3.   Opremljanje

Oprema plovil Skupnosti, ki se uporabljajo v začasnem skupnem podjetju, mora ustrezati pravilom in predpisom, ki veljajo na Grenlandiji; ta pravila in predpisi se brez razlikovanja uporabljajo za plovila Grenlandije in plovila Skupnosti.

Dodatek 4

Načini izvajanja poskusnega ribolova

Lokalna vlada Grenlandije in Evropska Komisija se skupaj odločita o gospodarskih subjektih Evropske skupnosti, najprimernejšem času in načinu izvajanja poskusnega ribolova. Da bi olajšala raziskovalno delo plovil, lokalna vlada Grenlandije (prek grenlandskega Inštituta za naravne vire) preskrbi obstoječe znanstvene in druge osnovne informacije.

Ribiški sektor Grenlandije je tesno povezan (usklajevanje in dialog o izvajanju poskusnega ribolova).

Dolžina projektov: največ šest mesecev in najmanj tri mesece, razen če to pogodbenice sporazumno spremenijo.

Izbira kandidatov za izvajanje poskusnih projektov:

Evropska komisija grenlandskim organom sporoči zahteve po dovoljenjih za poskusni ribolov. Tehnična dokumentacija vključuje:

tehnične značilnosti plovila,

strokovno raven ladijskih častnikov glede ribolova,

predlog tehničnih parametrov projekta (dolžina, oprema, področja raziskovanja itn.).

Lokalna vlada Grenlandije organizira tehnični dialog med upravo Grenlandije in organi Skupnosti ter zadevnimi lastniki ladij, če se ji to zdi potrebno.

Lastniki ladij grenlandskim organom in Evropski komisiji pred začetkom projekta predložijo:

izjavo o ulovu, ki je že na krovu,

tehnične lastnosti ribolovne opreme, ki se bo uporabljala med projektom,

zagotovilo, da so v skladu z grenlandskimi predpisi v zvezi z ribištvom.

Med projektom na morju zadevni lastniki ladij:

predložijo grenlandskemu Inštitutu za naravne vire, grenlandskim organom in Evropski komisiji tedensko poročilo o ulovu po dnevih in po ulovih, vključno z opisom tehničnih parametrov projekta (položaj, globina, datum in ura, ulov in druga opažanja ali pripombe);

sporočijo položaj, hitrost in smer plovila prek VMS;

zagotovijo, da je na krovu prisoten en znanstveni opazovalec Grenlandije ali opazovalec, ki ga izberejo grenlandski organi. Vloga opazovalca bo zbiranje znanstvenih podatkov o ulovih in vzorčenje ulovov. Opazovalec se obravnava kot ladijski častnik in lastnik ladje krije življenjske stroške opazovalca v času njegovega bivanja na plovilu. Čas opazovalčevega bivanja na krovu, trajanje njegovega bivanja ter pristanišče vkrcanja in izkrcanja se določijo v dogovoru z grenlandskimi organi. Plovilo ne bo nikoli obvezano zapluti v pristanišče več kot enkrat na dva meseca, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače;

na zahtevo grenlandskih organov omogočijo, da se na plovilu izvede inšpekcijski pregled, preden zapustijo izključno ekonomsko cono Grenlandije;

zagotovijo, da so v skladu z grenlandskimi predpisi v zvezi z ribištvom.

Ulovi, ki so v skladu s poskusnim projektom in pridobljeni med poskusnim projektom, ostanejo last lastnika ladje.

Ulove, ki so v skladu s poskusnim projektom, določijo grenlandski organi pred začetkom vsakega projekta in jih sporočijo kapitanu zadevnega(-ih) plovila (plovil).

Grenlandski organi bodo določili kontaktno osebo, odgovorno za reševanje vseh nepredvidenih problemov, ki bi lahko ogrozili razvoj poskusnega ribolova.

Grenlandski organi bodo pred začetkom vsakega projekta predstavili podrobnosti in pogoje projektov poskusnega ribolova v skladu s členom 9 in 10 Sporazuma ter v skladu z grenlandsko zakonodajo.


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/26


UREDBA SVETA (ES) št. 754/2007

z dne 28. junija 2007

o spremembah uredb (ES) št. 1941/2006, (ES) št. 2015/2006 in (ES) št. 41/2007 glede ribolovnih možnosti in z njimi povezanih pogojev za nekatere staleže rib

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2004 z dne 26. februarja 2004 o uvedbi ukrepov za obnovitev staležev trsk (2) in zlasti člena 8 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1941/2006 (3) določa ribolovne možnosti in z njimi povezane pogoje za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju za leto 2007.

(2)

Uredba (ES) št. 1941/2006 določa, da je treba dodatne dni prepovedi ribolova, ki jih določijo države članice na nekaterih podrazdelkih Baltskega morja, razdeliti na obdobja, ki trajajo najmanj 5 dni. Navedena določba pa se ne uporablja, če so dodatni dnevi prepovedi ribolova povezani z enim od obdobij prepovedi ribolova, določenih v navedeni uredbi, kadar celotno obdobje prepovedi ribolova traja 5 ali več dni. Dodelitev dodatnih dni prepovedi ribolova je treba pojasniti retroaktivno.

(3)

Treba je pojasniti določbe v zvezi z določenimi pristanišči.

(4)

Viseči parangali bi se morali ob upoštevanju omejitev ribolovnega napora izključiti iz zadevnih vrst orodij, kadar se to orodje ne uporablja za lov trske.

(5)

Ohranitev sklica na podrazdelek 27 v zvezi z omejitvami ribolovnega napora v Baltskem morju zaradi minimalnega ulova trsk v tem podrazdelku ni potrebna, zato bi bilo treba sklic na ta podrazdelek črtati.

(6)

Uredba Sveta (ES) št. 2015/2006 (4) določa ribolovne možnosti za ribiška plovila Skupnosti za nekatere globokomorske staleže rib za leti 2007 in 2008.

(7)

Opise nekaterih ribolovnih območij v navedeni uredbi je treba pojasniti, da bi bila zagotovljena natančna določitev območja, za katerega velja posamezna ribolovna kvota.

(8)

Navedbe nekaterih kvot in opomb za določene vrste rib so bile v navedeni uredbi napačne in jih je treba popraviti.

(9)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 (5) določa ribolovne možnosti za leto 2007 in s tem povezane pogoje za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova.

(10)

Treba bi bilo pojasniti nekatere posebne določbe o iztovarjanju in pretovarjanju zmrznjenih rib, ki so jih ulovila ribiška plovila tretjih držav v območju Konvencije NEAFC.

(11)

Naslov Priloge IA k Uredbi (ES) št. 41/2007 in nekatere opise ribolovnih con je treba pojasniti, da se zagotovi natančna določitev območja, za katerega velja posamezna ribolovna kvota.

(12)

Končne omejitve ulova za peščenko v conah ICES IIIa in IV ter vodah ES cone ICES IIa se določijo na podlagi mnenj Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) in Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) ter v skladu s točko 8 Priloge IID k Uredbi (ES) št. 41/2007. Peščenka je severnomorska riba, njen stalež se deli z Norveško, vendar trenutno ni predmet skupnega upravljanja. Končne omejitve ulova so v skladu s Potrjenim zapisnikom o sklepih posvetovanj o ribištvu med ES in Norveško z dne 22. maja 2007.

(13)

Pogoji, ki veljajo za kvoto prilova za raže, bi morali biti omejeni na količine, večje od 200 kg teh vrst.

(14)

Navedba referenčnega obdobja, povezanega s količinskim opredeljevanjem ribolovnih naporov, ki ga uporabljajo flote, ki so upravičene do dodelitve dodatnih dni za dokončno prekinitev ribolovnih aktivnosti, je napačna in jo je treba popraviti.

(15)

V Prilogi III navedba koordinat, ki označujejo območje, povezano s tehničnimi ukrepi v Irskem morju, ni pravilna in jo je treba popraviti.

(16)

Na svojem tretjem letnem zasedanju od 11. do 15. decembra 2006 je Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika sprejela ukrepe za zaščito virov tunov in regulativne ukrepe za mečarico na nekaterih območjih. Te ukrepe je treba izvajati v pravnem redu Skupnosti.

(17)

V skladu s posvetovanji med Skupnostjo, Ferskimi otoki, Islandijo, Norveško in Rusko federacijo z dne 18. januarja 2007 je bil dosežen sporazum o ribolovnih možnostih za atlantsko-skandski (norveška spomladanska drstitev) stalež sleda v severovzhodnem Atlantiku. V skladu z navedenim sporazumom je treba število dovoljenj Skupnosti povečati s 77 na 93. Sporazum je treba izvajati v pravnem redu Skupnosti.

(18)

Uredbe (ES) št. 1941/2006, (ES) št. 2015/2006 in (ES) št. 41/2007 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 1941/2006

Priloge I, II in III k Uredbi (ES) št. 1941/2006 se spremenijo v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Spremembe Uredbe (ES) št. 2015/2006

Del 2 Priloge k Uredbi (ES) št. 2015/2006 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Spremembe Uredbe (ES) št. 41/2007

Uredba (ES) št. 41/2007 se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 51(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Z odstopanjem od člena 28e(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93, poveljniki vseh ribiških plovil, ki prevažajo ribe iz člena 49 in se nameravajo zasidrati v pristanišču zaradi iztovarjanja ali pretovarjanja, ali njihovi namestniki o nameravani uporabi pristanišča obvestijo pristojne organe najmanj 3 delovne dni pred pričakovanim časom prihoda.“;

2.

člen 52 se spremeni, kakor sledi:

(a)

prvi pododstavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Iztovarjanje ali pretovarjanje lahko dovolijo samo pristojni organi države članice pristanišča le, če so država članica zastave ribiškega plovila, ki namerava iztovarjati ali pretovarjati, oziroma, če je plovilo pričelo z dejavnostmi pretovarjanja zunaj pristanišča, država članica ali države članice zastave plovila dajalca to potrdile z vrnitvijo kopije poslanega obrazca v skladu s členom 51(3), s pravilno izpolnjenim delom B, da:“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pristojni organi države članice pristanišča nemudoma sporočijo Komisiji in sekretarju NEAFC svojo odločitev glede dovoljenja za iztovarjanje ali pretovarjanje s predložitvijo kopije obrazca iz dela I Priloge IV s pravilno izpolnjenim delom C, če je riba, ki se iztovarja ali pretovarja, ujeta v urejevalnem območju NEAFC.“;

3.

člen 53(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Pristojni organi držav članic v svojih pristaniščih vsako leto izvedejo preglede najmanj 15 % iztovarjanj in pretovarjanj s strani ribiških plovil tretjih držav iz člena 49.“;

4.

priloge IA, IIA, III in IV k Uredbi (ES) št. 41/2007 se spremenijo v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1 pa se začne glede na spremembe v točkah 1 in 2 Priloge I k tej uredbi uporabljati 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 28. junija 2007

Za Svet

Predsednik

S. GABRIEL


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 70, 9.3.2004, str. 8. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 441/2007 (UL L 104, 21.4.2007, str. 28).

(3)  UL L 367, 22.12.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 609/2007 (UL L 141, 2.6.2007, str. 33).

(4)  UL L 384, 29.12.2006, str. 28. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 609/2007.

(5)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 643/2007 (UL L 151, 13.6.2007, str. 1).


PRILOGA I

Priloge k Uredbi (ES) št. 1941/2006 se spremenijo, kakor sledi:

1.

Priloga I se spremeni, kakor sledi:

(a)

opomba 1 pri vnosu za vrsto trska v podrazdelkih 25–32 (vode ES) in vnosu za vrsto trska v podrazdelkih 22–24 (vode ES) se črta; in

(b)

Dodatek I k Prilogi I se črta.

2.

Priloga II se spremeni, kakor sledi:

(a)

točka 1.1 se nadomesti z naslednjim:

„1.1

Ribolov z vlečnimi mrežami, potegalkami ali podobnim orodjem z mrežnimi očesi velikosti 90 mm ali več ali s pridnenimi zabodnimi mrežami, zapletnimi mrežami in trislojnimi mrežami z mrežnimi očesi velikosti 90 mm ali več ali s pridnenimi parangali ali parangali, razen visečih parangalov, je prepovedan:

(a)

od 1. do 7. januarja, od 31. marca do 1. maja in 31. decembra v podrazdelkih 22–24; in

(b)

od 1. do 7. januarja, od 5. do 10. aprila, od 1. julija do 31. avgusta in 31. decembra v podrazdelkih 25–26.“;

(b)

točka 1.2 se nadomesti z naslednjim:

„1.2

Države članice za ribiška plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, zagotovijo, da je ribolov z vlečnimi mrežami, potegalkami ali podobnim orodjem z mrežnimi očesi velikosti 90 mm ali več ali s pridnenimi zabodnimi mrežami, zapletnimi mrežami in trislojnimi mrežami z mrežnimi očesi velikosti 90 mm ali več ali s pridnenimi parangali ali parangali, razen visečih parangalov, prepovedan tudi:

(a)

77 koledarskih dni v podrazdelkih 22–24 izven obdobja iz točke 1.1(a); in

(b)

67 koledarskih dni v podrazdelkih 25–26 izven obdobja iz točke 1.1(b).

Države članice dneve iz točk (a) in (b) razdelijo na obdobja, ki trajajo najmanj 5 dni, razen če se dnevi iz točk (a) in (b) dodajo obdobjem, navedenim v točkah 1.1(a) oziroma 1.1(b), kar pa ne velja za 31. december.“;

(c)

doda se naslednja točka:

„1.3

Pri ribolovu z visečimi parangali v obdobjih in dneh, določenih v točkah 1.1 in 1.2, se na krovu ne hrani trske.“

3.

Točka 2.7.1 Priloge III se nadomesti z naslednjim:

„2.7.1

Če ima država članica določena pristanišča za iztovarjanje trske, lahko ribiška plovila, ki na krovu hranijo več kot 750 kg žive teže trske, iztovorijo trsko izključno v teh določenih pristaniščih.“


PRILOGA II

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 2015/2006 se del 2 spremeni, kakor sledi:

1.

Navedba glede vrste sluzoglavke v vodah Skupnosti in vodah, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav con ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV, se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Sluzoglavke

Beryx spp.

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav con III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

Leto

2007

2008

 

Španija

74

74

 

Francija

20

20

 

Irska

10

10

 

Portugalska

214

214

 

Združeno kraljestvo

10

10

 

ES

328

328“

 

2.

Navedba glede vrste okroglonosi repak v coni ICES IIIa in vodah Skupnosti v conah ICES IIIbcd se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

Cona IIIa in vode Skupnosti v conah IIIbcd

Leto

2007

2008

 

Danska

1 002

946

 

Nemčija

6

5

 

Švedska

52

49

 

ES

1 060

1 000“

 

3.

Navedba glede vrste okroglonosi repak v vodah Skupnosti in vodah, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav con ICES VIII, IX, X, XII, XIV in V (vode Grenlandije), se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav con VIII, IX, X, XII in XIV

Leto

2007

2008

 

Nemčija

40

40

 

Španija

4 391

4 391

 

Francija

202

202

 

Irska

9

9

 

Združeno kraljestvo

18

18

 

Latvija

71

71

 

Litva

9

9

 

Poljska

1 374

1 374

 

ES

6 114

6 114“

 

4.

Navedba glede vrste oranžna sluzoglavka v vodah Skupnosti in vodah, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav con ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII in XIV, se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav con I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII in XIV

Leto

2007

2008

 

Španija

4

3

 

Francija

23

15

 

Irska

6

4

 

Portugalska

7

5

 

Združeno kraljestvo

4

3

 

ES

44

30“

 

5.

Navedba glede vrste modri leng v vodah Skupnosti in vodah, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav con ICES VI in VII, se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Modri leng

Molva dypterygia

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav con VI in VII (2)

Leto

2007

2008

 

Nemčija

26

21

 

Estonija

4

3

 

Španija

83

67

 

Francija

1 898

1 518

 

Irska

7

6

 

Litva

2

1

 

Poljska

1

1

 

Združeno kraljestvo

482

386

 

Drugi (1)

7

6

 

ES

2 510

2 009

 

6.

Navedba glede vrste okati ribon v vodah Skupnosti in vodah, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav, se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Okati ribon

Pagellus bogaraveo

Cona

:

X (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

Leto

2007

2008

 

Španija (3)

10

10

 

Portugalska (3)

1 116

1 116

 

Združeno kraljestvo (3)

10

10

 

ES (3)

1 136

1 136

 


(1)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(2)  Države članice zagotovijo, da se ribolov modrega lenga spremlja pod strokovnim nadzorom, to velja zlasti za dejavnosti tistih ribiških plovil, ki so v letu 2005 iztovorile več kot 30 ton modrega lenga. Vsa plovila izdajo predhodno obvestilo o iztovoru več kot 5 ton modrega lenga in ob koncu ribolovnega potovanja ne iztovorijo več kot 25 ton te vrste ribe.“

(3)  Do 10 % kvot za leto 2008 se lahko uporabi v decembru 2007.“


PRILOGA III

Priloge k Uredbi (ES) št. 41/2007 se spremenijo, kakor sledi:

1.

Priloga IA se spremeni, kakor sledi:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

(b)

navedba glede vrste peščenka v coni ICES IIIa; vodah ES con ICES IIa in IV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Peščenka

Ammodytidae

Cona

:

IIIa; vode ES con IIa in IV (1)

SAN/2A3A4.

Danska

144 324 (2)

Analitski celotni dovoljeni ulov.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Združeno kraljestvo

3 155 (3)

Vse države članice

5 521 (4)  (5)

ES

153 000 (6)

Norveška

20 000 (7)

Celotni dovoljeni ulov

Ni pomembno (8)

(c)

navedba glede vrste atlantski sled v coni ICES IV severno od 53° 30' S se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Atlantski sled (9)

Clupea harengus

Cona

:

ES in norveške vode cone IV severno od 53° 30′ S

HER/04A., HER/04B.

Danska

50 349

Analitski celotni dovoljeni ulov.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Nemčija

34 118

Francija

19 232

Nizozemska

47 190

Švedska

3 470

Združeno kraljestvo

50 279

ES

204 638

Norveška

50 000 (10)

Celotni dovoljeni ulov

341 063

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

Norveške vode južno od 62° S (HER/*04N-)

ES

50 000“;

(d)

navedba glede vrste atlantski sled v conah ICES Vb in VIb in v vodah ES cone ICES VIaN se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona

:

ES in mednarodne vode con Vb, VIb in VIaN (11)

HER/5B6ANB.

Nemčija

3 727

Previdnostni celotni dovoljeni ulov.

Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Francija

705

Irska

5 036

Nizozemska

3 727

Združeno kraljestvo

20 145

ES

33 340

Ferski otoki

660 (12)

Celotni dovoljeni ulov

34 000

(e)

navedba v zvezi z vrsto vahnja v conah ICES VIb, XII in XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona

:

Vode ES in mednarodne vode v conah VIb, XII in XIV

HAD/6B1214

Belgija

10

Analitski celotni dovoljeni ulov.

Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.

Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Nemčija

12

Francija

509

Irska

363

Združeno kraljestvo

3 721

ES

4 615

Celotni dovoljeni ulov

4 615“;

(f)

navedba glede vrste raže v vodah ES con ICES IIa in IV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Raže

Rajidae

Cona

:

Vode ES con IIa in IV

SRX/2AC4-C

Belgija

369 (13)

Previdnostni celotni dovoljeni ulov.

Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Danska

14 (13)

Nemčija

18 (13)

Francija

58 (13)

Nizozemska

314 (13)

Združeno kraljestvo

1 417 (13)

ES

2 190 (13)

Celotni dovoljeni ulov

2 190

2.

Priloga IIA se spremeni, kakor sledi:

(a)

točka 10.1 se nadomesti z naslednjim:

„10.1

Dodatno število dni prisotnosti plovila v območju, ko ima to na krovu orodja iz točke 4.1, lahko Komisija dodeli državam članicam na podlagi dokončne prekinitve ribolovnih aktivnosti, do katerih je prišlo po 1. januarju 2002. Porabljen napor v letu 2001, merjen v kilovatnih dnevih, umaknjenih plovil, ki uporabljajo zadevno opremo v ustreznem območju, se deli z naporom, ki so ga v letu 2001 porabila vsa plovila, ki uporabljajo navedeno opremo. Dodatno število dni se nato izračuna s pomnožitvijo tako pridobljenega deleža s številom prvotno dodeljenih dni. Vsak del dneva, ki izhaja iz tega računanja, se zaokroži na najbližji cel dan. Ta točka se ne uporablja, če se je plovilo nadomestilo v skladu s točko 5.2 ali če je odvzem ribolovne kvote že bil uporabljen v prejšnjih letih, da bi pridobili dodatne dni na morju.“;

(b)

točka 11.4 se nadomesti z naslednjim:

„11.4

Šest dodatnih dni, na katere je plovilo lahko prisotno na območju iz točke 2.1(c), ko ima na krovu orodje iz točk 4.1(a)(iv) in 4.1(a)(v), lahko Komisija med 1. februarjem 2007 in 31. januarjem 2008 dodeli državam članicam na podlagi pilotnega projekta, namenjenega izboljšanju podatkov.“;

(c)

točka 11.5 se nadomesti z naslednjim:

„11.5

Dvanajst dodatnih dni, na katere je plovilo lahko prisotno na območju iz točke 2.1(c), ko ima na krovu orodje iz točke 4.1, razen orodja iz odstavkov 4.1(a)(iv) in 4.1(a)(v), lahko Komisija med 1. februarjem 2007 in 31. januarjem 2008 dodeli državam članicam na podlagi pilotnega projekta, namenjenega izboljšanju podatkov.“

3.

Priloga III se spremeni, kakor sledi:

(a)

točka 8.1 se nadomesti z naslednjim:

„8.1

V obdobju od 14. februarja 2007 do 30. aprila 2007 je prepovedana uporaba kakršne koli pridnene vlečne mreže, potegalke ali podobne vlečne mreže, kakršne koli zabodne mreže, zapletne mreže ali podobne mirujoče mreže ali kakršnega koli ribolovnega orodja, opremljenega s trnki, v tem delu razdelka ICES VIIa, omejenega z:

vzhodno obalo Irske in vzhodno obalo Severne Irske, in

ravnimi črtami, ki zaporedno povezujejo naslednje zemljepisne koordinate:

točko na vzhodni obali polotoka Ards na Severnem Irskem na 54° 30' S,

54° 30′ S, 4° 50′ Z,

53° 15′ S, 4° 50′ Z,

točko na vzhodni obali Irske na 53° 15' S.“;

(b)

točka 9.4 se nadomesti z naslednjim:

„9.4

Z odstopanjem od točke 9.3 se dovoli uporaba naslednjega orodja:

(a)

zabodne mreže z velikostjo mrežnega očesa enako ali večjo od 120 mm in manjšo od 150 mm pod pogojem, da se uporabljajo v vodah z zaznamovano globino, manjšo od 600 metrov in ne večjo od globine 100 očes, imajo razmerje obešanja, ki ni manjše od 0,5, in so opremljene s plovci ali enakovrednimi plavajočimi predmeti. Vsaka mreža je dolga največ 2,5 km, celotna dolžina vseh mrež, ki se uporabljajo naenkrat, pa ne presega 25 km na plovilo. Najdaljši čas izvleka je 24 ur; ali

(b)

zapletne mreže z velikostjo mrežnega očesa enako ali večjo od 250 mm, pod pogojem, da se uporabljajo v vodah z zaznamovano globino, manjšo od 600 metrov, in ne večjo od globine 15 očes, imajo razmerje obešanja, ki ni manjše od 0,33, in niso opremljene s plovci ali drugimi načini plavajočih predmetov. Vsaka mreža je dolga največ 10 km. Celotna dolžina vseh mrež, ki se uporabljajo naenkrat, ne presega 100 km na plovilo. Najdaljši čas izvleka je 72 ur.

Vendar pa se to odstopanje ne uporablja v območju upravljanja NEAFC.“;

(c)

točka 21 se nadomesti z naslednjim:

„21.   Zahodni in srednji Tihi ocean

21.1

Države članice zagotovijo, da je skupni ribolovni napor za veleokega tuna, rumenoplavutega tuna, črtastega tuna in belega tuna na območju, določenem s Konvencijo o ohranitvi in upravljanju izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in srednjem Tihem oceanu (‚območje konvencije‘), omejen na ribolovni napor, določen v sporazumih o partnerstvu na področju ribištva med Skupnostjo in obalnimi državami v regiji.

21.2

Države članice, katerih plovila imajo dovoljenje izvajati ribolov na območju konvencije, razvijejo upravljavske načrte za uporabo zasidranih ali visečih naprav za zbiranje rib. Ti upravljavski načrti vsebujejo strategije za omejevanje motenja mladih veleokih tunov in rumenoplavutih tunov.

21.3

Upravljavski načrti, omenjeni v točki 21.2, se predložijo Komisiji najpozneje 15. oktobra 2007. Komisija zbere te upravljavske načrte in predloži upravljavski načrt Skupnosti sekretariatu Komisije za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC) najpozneje 31. decembra 2007.

21.4

Število plovil Skupnosti, ki lovijo mečarico v območjih južno od 20° J od območja konvencije, ni večje od 14. Udeležba Skupnosti je omejena na plovila, ki plovejo pod zastavo Španije.“;

4.

Priloga IV se spremeni, kakor sledi:

(a)

del I se nadomesti z naslednjim:

„DEL I

Količinske omejitve dovoljenj in posebnih ribolovnih kart za plovila Skupnosti, ki lovijo v vodah tretjih držav

Ribolovno območje

Ribištvo

Število dovoljenj

Razdelitev dovoljenj med države članice

Največje število kadar koli navzočih plovil

Norveške vode in ribolovna cona okrog Jan Mayena

Sled, severno od 62° 00′ S

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Pridnene vrste, severno od 62° 00′ S

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Skuša, južno od 62° 00' S, ribolov z zaporno plavarico

11

DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

Ni pomembno

Skuša, južno od 62° 00' S, ribolov z vlečno mrežo

19

Ni pomembno

Skuša, severno od 62° 00' S, ribolov z zaporno plavarico

11 (15)

DK: 11

Ni pomembno

Vrste za industrijsko uporabo, južno od 62° 00' S

480

DK: 450, UK: 30

150

Vode Ferskih otokov

Ves ribolov z vlečno mrežo s plovili dolžine največ 180 čevljev v območju, oddaljenem od 12 do 21 milj od ferskih temeljnih črt

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Usmerjeni ribolov trske in vahnje z mrežnim očesom najmanj 135 mm, omejen na območje južno od 62° 28′ S in vzhodno od 6° 30′ Z

8 (16)

 

4

 

Ribolov z vlečno mrežo več kot 21 milj daleč od ferskih temeljnih črt. V obdobju od 1. marca do 31. maja in od 1. oktobra do 31. decembra lahko ta plovila lovijo v območju med 61° 20′ S in 62° 00′ S in v območju, oddaljenem 12 do 21 milj od temeljnih črt.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

 

Ribolov modrega lenga z vlečno mrežo z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa 100 mm v območju južno od 61° 30′ S in zahodno od 9° 00′ Z ter območju med 7° 00′ Z in 9° 00′ Z južno od 60° 30′ S in v območju jugozahodno od črte med 60° 30′ S, 7° 00′ Z in 60° 00′ S, 6° 00′ Z.

70

DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

20 (18)

 

Usmerjeni ribolov saja z vlečno mrežo z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa 120 mm in možnostjo uporabe okroglih stremen okrog vreče.

70

 

22 (18)

Ribolov sinjega mola. Skupno število dovoljenj se lahko poveča s štirimi plovili, združenimi v pare, če ferski organi uvedejo posebna pravila za dostop v območje, imenovano ‚glavno ribolovno območje za sinjega mola‘.

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Ribolov s parangalom

10

UK: 10

6

Ribolov skuše

12

DK: 12

12

Ribolov sleda severno od 62° S

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

(b)

del II se nadomesti z naslednjim:

„DEL II

Količinske omejitve dovoljenj in posebnih ribolovnih kart za ribiška plovila tretjih držav v vodah Skupnosti

Država zastave

Ribištvo

Število dovoljenj

Največje število kadar koli navzočih plovil

Norveška

Sled, severno od 62° 00' S

20

20

Ferski otoki

Skuša, VIa (severno od 56° 30' S), VIIe,f,h; šur, IV, VIa (severno od 56° 30' S), VIIe,f,h; sled, VIa (severno od 56° 30' S)

14

14

Sled, severno od 62° 00' S

21

21

Sled, IIIa

4

4

Industrijski ribolov norveškega moliča in papaline, IV, VIa (severno od 56° 30' S): peščenka, IV (vključno z neizogibnim prilovom sinjega mola)

15

15

Leng in morski menek

20

10

Sinji mol, II, VIa (severno od 56° 30' S), VIb, VII (zahodno od 12° 00' Z)

20

20

Modri leng

16

16

Venezuela

Morski psi (19) (vode Francoske Gvajane)

41

pm

Morski psi (vode Francoske Gvajane)

4

pm


(1)  Brez voda znotraj 6 milj temeljnih črt Združenega kraljestva pri Šetlandskih otokih, otokih Fair in Foula.

(2)  Od tega se lahko ulovi največ 125 459 ton v vodah ES con IIa in IV. Preostalih 18 865 ton se lahko ulovi samo v coni ICES IIIa.

(3)  Od tega se lahko ulovi največ 2 742 ton v vodah ES con IIa in IV. Preostalih 413 ton se lahko ulovi samo v vodah ES cone ICES IIIa.

(4)  Od tega se lahko ulovi največ 4 799 ton v vodah ES con IIa in IV. Preostalih 722 ton se lahko ulovi samo v coni ICES IIIa. Države članice razen Švedske lahko lovijo samo v vodah ES cone ICES IIIa.

(5)  Razen Danske in Združenega kraljestva.

(6)  Od tega se lahko ulovi največ 133 000 ton v vodah ES con IIa in IV. Preostalih 20 000 ton se lahko ulovi samo v coni ICES IIIa.

(7)  Naj se lovi v coni ICES IV.

(8)  V conah ICES IIa in IV se lahko ulovi največ 170 000 ton, v skladu s Potrjenim zapisnikom o sklepih posvetovanj o ribištvu med ES in Norveško z dne 22. maja 2007.“;

(9)  Iztovarjanje atlantskega sleda, ulovljenega pri ribolovu z mrežo z velikostjo očesa 32 mm ali več. Države članice morajo Komisijo obvestiti o iztovarjanju sleda, pri čemer morajo razlikovati med conama ICES IVa in IVb.

(10)  Loviti se sme v vodah ES. Ulov v okviru te kvote se odšteje od norveškega deleža celotnega dovoljenega ulova.

Posebni pogoji

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

Norveške vode južno od 62° S (HER/*04N-)

ES

50 000“;

(11)  Gre za stalež atlantskega sleda v coni ICES VIa severno od 56° 00' S in v tistem delu cone VIa, ki se nahaja vzhodno od 07° 00' Z in severno od 55° 00' S, brez Clyda.

(12)  Ta kvota se lahko ulovi le v coni ICES VIa severno od 56° 30' S.“;

(13)  Kvota prilova. Kadar se v katerem koli neprekinjenem 24-urnem obdobju ulovi več kot 200 kg te vrste rib in to ne predstavlja več kot 25 % žive teže ulova, ki se obdrži na krovu“.

(14)  Ta dodelitev velja za ribolov z zaporno vrvjo in z vlečno mrežo.

(15)  Izberejo se izmed 11 dovoljenj za ribolov z zaporno plavarico za skušo južno od 62° 00' S.

(16)  V skladu z odobrenim zapisnikom iz leta 1999 so številke za usmerjeni ribolov trske in vahnje vsebovane v številkah za ‚Ves ribolov z vlečno mrežo s plovili dolžine največ 180 čevljev v območju, oddaljenem od 12 do 21 milj od ferskih temeljnih črt‘.

(17)  Te številke se nanašajo na največje število plovil, navzočih ob katerem koli času.

(18)  Te številke so vsebovane v številkah za ‚Ribolov z vlečno mrežo več kot 21 milj daleč od ferskih temeljnih črt‘.“;

(19)  Lovi se izključno s parangali ali pastmi (hlastač) ali parangali ali mrežami z velikostjo mrežnega očesa najmanj 100 mm, in sicer v globinah nad 30 m (morski psi). Za izdajo teh dovoljenj je treba predložiti dokaz, da obstaja veljavna pogodba med lastnikom plovila, ki zaprosi za dovoljenje, in predelovalnim podjetjem iz Francoske Gvajane, in da vsebuje obveznost iztovarjanja najmanj 75 % vsega ulova hlastača ali 50 % vsega ulova morskega psa z zadevnega plovila v tem območju, tako da se lahko predela v obratu navedenega podjetja.

Navedeno pogodbo morajo overiti francoski organi, ki zagotovijo, da je skladna tako z dejansko zmogljivostjo predelovalnega podjetja iz pogodbe kot tudi s cilji glede razvoja gvajanskega gospodarstva. Izvod ustrezno overjene pogodbe mora biti priložen zahtevku za dovoljenje.

Če se navedena overitev zavrne, francoski organi o tem obvestijo zadevno pogodbenico in Komisijo, pri čemer navedejo razloge za svojo odločitev.“


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/39


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 755/2007

z dne 29. junija 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 29. junija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

33,7

MK

39,3

TR

97,2

ZZ

56,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

101,8

ZZ

130,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

91,3

ZZ

66,7

0805 50 10

AR

60,4

ZA

62,1

ZZ

61,3

0808 10 80

AR

100,5

BR

83,9

CA

99,5

CL

84,6

CN

74,3

CO

90,0

NZ

99,9

US

123,7

UY

100,6

ZA

103,2

ZZ

96,0

0809 10 00

EG

88,7

TR

192,3

ZZ

140,5

0809 20 95

TR

305,5

US

508,6

ZZ

407,1

0809 40 05

IL

171,7

ZZ

171,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/41


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 756/2007

z dne 29. junija 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 3223/94 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznih režimov za sadje in zelenjavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 32(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznih režimov za sadje in zelenjavo (2) se sklicuje na nekatere določbe v členih 173–176 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(2)

Vendar so bile te določbe črtane z Uredbo Komisije (ES) št. 215/2006 z dne 8. februarja 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti in o spremembi Uredbe (ES) št. 2286/2003 (4).

(3)

Zato je treba zaradi pravne varnosti spremeniti Uredbo (ES) št. 3223/94 in opraviti potrebne spremembe, da bi zagotovili njeno nadaljnje nemoteno izvajanje.

(4)

Cene sadja in zelenjave se hitro spreminjajo in v skladu s spremembami Uredbe (EGS) št. 2454/93 se morebitno zastarele cene na enoto ne smejo več uporabljati v okviru sistema vhodnih cen.

(5)

Ker so spremembe Uredbe (EGS) št. 2454/93 začele veljati 19. maja 2006, morajo zaradi pravne varnosti tudi te spremembe začeti veljati od tega datuma dalje.

(6)

Člen 3(1) Uredbe (ES) št. 3223/94 vsebuje seznam reprezentativnih trgov. Ta seznam je treba spremeniti tako, da bo vključeval reprezentativne trge v Bolgariji in Romuniji.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 3223/94 se spremeni:

1.

V členu 2(2) se drugi in tretji pododstavek nadomestita z naslednjim besedilom:

„Od tako izračunanega zneska se odbijejo:

(a)

15 % trgovske marže za trgovske centre v Londonu, Milanu in Rungisu in 8 % za druge trgovske centre; ter

(b)

stroški prevoza in zavarovanja znotraj carinskega območja.

Da bi bili stroški prevoza in zavarovanja odbiti v skladu s tretjim pododstavkom, lahko države članice zanje določijo pavšale. Ti pavšali, pa tudi metode njihovega izračuna, se nemudoma sporočijo Komisiji.“

2.

V členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Naslednji trgi se štejejo kot reprezentativni:

Belgija in Luksemburg: Bruselj,

Bolgarija: Sofija,

Češka: Praga,

Danska: Köbenhavn,

Nemčija: Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Berlin,

Estonija: Talin,

Irska: Dublin,

Grčija: Atene, Solun,

Španija: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia,

Francija: Pariz-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,

Italija: Milan,

Ciper: Nikozija,

Latvija: Riga,

Litva: Vilna,

Madžarska: Budimpešta,

Malta: Attard,

Nizozemska: Rotterdam,

Avstrija: Dunaj-Inzersdorf,

Poljska: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznanj,

Portugalska: Lizbona, Porto,

Romunija: Bukarešta, Konstanca,

Slovenija: Ljubljana,

Slovaška: Bratislava,

Finska: Helsinki,

Švedska: Helsingborg, Stockholm,

Združeno kraljestvo: London.“

3.

V členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.   Kadar je za proizvode in obdobja uporabe, navedene v delu A Priloge, določena standardna vrednost v skladu s to uredbo, cena na enoto v smislu člena 152(1)(a)a Uredbe (EGS) št. 2454/93 ne velja. Nadomesti jo standardna uvozna vrednost, določena v odstavku 1.“

4.

V členu 4 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim besedilom:

„5.   Ne glede na odstavek 1 in z veljavnostjo od prvega dne obdobij uporabe, določenih v delu A Priloge, se v primerih, v katerih standardne uvozne vrednosti ni mogoče izračunati, standardna uvozna vrednost ne uporablja.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Točke 1, 3 in 4 člena 1 se uporabljajo od 19. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

(4)  UL L 38, 9.2.2006, str. 11.


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/43


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 757/2007

z dne 29. junija 2007

o trajnem dovoljenju nekaterih dodatkov v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (1) ter zlasti členov 3 in 9d(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (2) in zlasti člena 25 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali.

(2)

Člen 25 Uredbe (ES) št. 1831/2003 določa prehodne ukrepe za zahtevke za izdajo dovoljenja za krmne dodatke, predložene v skladu z Direktivo 70/524/EGS pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Zahtevki za izdajo dovoljenj za dodatke, ki so našteti v prilogah k tej uredbi, so bili predloženi pred datumom začetka uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Začetne pripombe o navedenih zahtevkih, predvidene v členu 4(4) Direktive 70/524/EGS, so bile Komisiji poslane pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003. Navedene zahtevke se torej še naprej obravnava v skladu s členom 4 Direktive 70/524/EGS.

(5)

Predloženi so bili podatki v podporo zahtevku za dovoljenje brez časovne omejitve za pripravek konzervansov natrijevega benzoata, propionske kisline in natrijevega propionata za govedo za pitanje. Evropska agencija za varnost hrane je 18. oktobra 2006 dala mnenje o varnosti in učinkovitosti navedenega pripravka. Ocena kaže, da so za tako dovoljenje zadovoljeni pogoji, določeni v členu 3(a) Direktive 70/524/EGS. Zato je treba uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljen v Prilogi I k tej uredbi, dovoliti brez časovne omejitve.

(6)

Uporaba pripravka iz benzojske kisline je bila prvič začasno dovoljena za prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 877/2003 (3). Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni pripravek za prašiče za pitanje. Ocena kaže, da so za tako dovoljenje zadovoljeni pogoji, določeni v členu 3(a) Direktive 70/524/EGS. Zato je treba uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljen v Prilogi II k tej uredbi, dovoliti brez časovne omejitve.

(7)

Ocena teh zahtevkov je pokazala, da je treba predpisati nekatere postopke za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo dodatkom iz prilog. Takšno zaščito je treba zagotoviti z uporabo Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (4).

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek, ki sodi v skupino „konzervansi“, kakor je opredeljeno v Prilogi I, se dovoli brez časovne omejitve kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Pripravek, ki sodi v skupino „sredstva za uravnavanje kislosti“, kakor je opredeljeno v Prilogi II, se dovoli brez časovne omejitve kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1800/2004 (UL L 317, 16.10.2004, str. 37).

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(3)  UL L 126, 22.5.2003, str. 24.

(4)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1. Direktiva, kakor je spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA I

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Največja starost

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg/kg žita

Konzervansi

E700

Natrijev benzoat 140 g/kg

Propionska kislina 370 g/kg

Natrijev propionat 110 g/kg

 

Sestava dodatka:

Natrijev benzoat: 140 g/kg

Propionska kislina: 370 g/kg

Natrijev propionat: 110 g/kg

Voda: 380 g/kg

 

Aktivne surovine:

Natrijev benzoat C7H5O2Na

Propionska kislina C3H6O2

Natrijev propionat C3H5O2Na

Govedo za pitanje

3 000

22 000

Za konzerviranje žita z vlažnostjo več kot 15 %

Brez časovne omejitve


PRILOGA II

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Največja starost

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg/kg popolne krmne mešanice

Sredstva za uravnavanje kislosti

E210

Benzojska kislina

C7H6O2

Prašiči za pitanje

5 000

10 000

Navodila za uporabo navajajo naslednje:

 

„Dopolnilno krmilo z benzojsko kislino se kot tako ne daje prašičem za pitanje.“

 

„Za varnost uporabnika: sprejeti je treba ukrepe, da bi v največji možni meri omejili nastanek vdihljivega prahu tega dodatka. Varnostni listi sestavin (MSDS) so na voljo.“

Brez časovne omejitve


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/47


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 758/2007

z dne 29. junija 2007

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3149/92 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3730/87 z dne 10. decembra 1987 o splošnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog imenovanim organizacijam za razdeljevanje najbolj ogroženim osebam v Skupnosti (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Drugi pododstavek člena 3(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 3149/92 (2) določa, da je treba 70 % proizvodov, dodeljenih državi članici, umakniti iz zalog pred 1. julijem v letu izvajanja načrta. Zaradi poznejše udeležbe Romunije v letnem načrtu 2007 glede na datum njenega pristopa k Skupnosti je treba za to državo članico sprejeti odstopanje od zgoraj omenjene zahteve v zvezi z navedenim načrtom.

(2)

Uredbo (EGS) št. 3149/92 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 3(2) Uredbe (EGS) št. 3149/92 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„70 % količin iz točke 1(b) člena 2(3) je treba umakniti iz zalog pred 1. julijem v letu izvajanja načrta. Vendar ta zahteva ne velja za dodelitve, pri katerih količine ne presegajo 500 ton. Ta zahteva prav tako ne velja za proizvode, dodeljene Romuniji v okviru letnega načrta 2007. Količine, ki niso bile umaknjene iz intervencijskih zalog do 30. septembra v letu izvajanja načrta, se ne dodelijo več državi članici, kateri so bile dodeljene v okviru zadevnega načrta.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 352, 15.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2535/95 (UL L 260, 31.10.1995, str. 3).

(2)  UL L 313, 30.10.1992, str. 50. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 725/2007 (UL L 165, 27.6.2007, str. 4).


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/48


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 759/2007

z dne 29. junija 2007

o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za klobase s poreklom z Islandije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1) in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode na podlagi člena 19 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (2), odobrenega s Sklepom Sveta 2007/138/ES (3), določa, da Skupnost odpre letne tarifne kvote 100 ton klobas s poreklom z Islandije.

(2)

Sporazum določa, da je treba tarifno kvoto uporabljati letno, zato je treba uvoz upravljati na podlagi koledarskega leta. Ker se Sporazum uporablja od 1. marca 2007, je treba letno količino za leto 2007 ustrezno prilagoditi.

(3)

Sporazum določa odprtje tarifne kvote pred 1. julijem na podlagi devetih mesecev v letu 2007. Zato se ta uredba uporablja od 1. julija 2007.

(4)

Tarifno kvoto je treba upravljati po sistemu „prvi prispe, prvi dobi“. To je treba narediti v skladu s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (4).

(5)

Ker kvota iz te uredbe ne pomeni tveganja motenj na trgu, jo je treba sprva šteti za nekritično v smislu člena 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93. Zato je treba carinske organe pooblastiti, da odstopijo od zahteve glede varščine za blago, ki je bilo prvotno uvoženo v okviru navedenih kvot v skladu s členoma 308c(1) in 248(4) Uredbe (EGS) št. 2454/93, člen 308c(2) in (3) navedene Uredbe pa se ne uporablja.

(6)

Treba je natančno določiti, kakšno potrdilo morajo predložiti izvajalci za potrditev porekla proizvodov, da bi lahko izkoristili tarifno kvoto po sistemu „prvi prispe, prvi dobi“.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Tarifna kvota Skupnosti za klobase, ki se uvrščajo pod oznako KN 1601 s poreklom z Islandije (v nadaljevanju „tarifna kvota“), kot je določena v Sporazumu med Skupnostjo in Islandijo, odobrenim s Sklepom 2007/138/ES, se odpre.

Tarifna kvota se odpre letno za obdobje od 1. januarja do 31. decembra.

Zaporedna številka tarifne kvote je 09.0809.

2.   V neto teži izražena letna količina klobas, uvoženih na podlagi tarifne kvote ter veljavne carine, je določena v Prilogi.

Za leto 2007 je razpoložljiva količina 75 ton.

Člen 2

Tarifna kvota se upravlja v skladu s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93. Člen 308c(2) in (3) navedene uredbe se ne uporablja.

Člen 3

Za uporabo tarifnih kvot iz člena 1, ki se upravljajo v skladu s členom 2, je treba carinskim organom Skupnosti v skladu s členi 55 do 65 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 predložiti veljavno potrdilo o poreklu, ki ga izdajo pristojni organi Islandije.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 61, 28.2.2007, str. 29.

(3)  UL L 61, 28.2.2007, str. 28.

(4)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).


PRILOGA

KLOBASE

Tarifne kvote skupnosti za Islandijo

Oznaka KN

Poimenovanje

Zaporedna številka

Letna količina

(neto teža)

Stopnja dajatve

1601 00

klobase in podobni proizvodi, iz mesa, drobovine ali krvi; pripravljena živila na osnovi teh proizvodov

09.0809

100 ton

0


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/50


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 760/2007

z dne 29. junija 2007

o osemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 8. junija 2007 sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov, predvidenih s to uredbo, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 732/2007 (UL L 166, 28.6.2007, str. 13).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

Pod naslov „Fizične osebe“ se dodajo naslednji vnosi:

1.

Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski (alias (a) Abu Al-Ward, (b) Abdullah Ragab, (c) Abu Naim). Naslov: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libija. Datum rojstva: 1963. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Državljanstvo: libijsko. Številka potnega lista: 1990/345751 (libijski potni list). Druge informacije: ime matere je Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

2.

Said Youssef Ali Abu Aziza (alias Abdul Hamid, Abu Therab). Datum rojstva: 1958. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Državljanstvo: libijsko. Številka potnega lista: 87/437555 (libijski potni list). Druge informacije: poročen s Sanao Al-Gamei’i.

3.

Aly Soliman Massoud Abdul Sayed (alias (a) Ibn El Qaim, (b) Mohamed Osman, (c) Adam). Naslov: Ghout El Shamal, Tripoli, Libija. Datum rojstva: 1969. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Državljanstvo: libijsko. Številka potnega lista: 96/184442 (libijski potni list). Druge informacije: poročen s Safio Abdul El Rahman (sudanska državljanka).


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/52


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 761/2007

z dne 29. junija 2007

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. julija 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da je uvozna dajatev za proizvode pod oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, povečani za 55 %, minus cif uvozna cena zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz Skupne carinske tarife.

(2)

Člen 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 2 navedenega člena za zadevne proizvode določijo redne reprezentativne cif uvozne cene.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode iz oznak KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni cif uvozni ceni v skladu z metodo iz člena 4 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 1. julija 2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z dnem 1. julija 2007 se uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določijo v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1816/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 5).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, ki se uporabljajo od 1. julija 2007

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

0,00

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

3,72

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

3,72

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

15.6.2007-28.6.2007

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minneapolis

Chicago

Kotacija

177,83

110,77

Cena FOB ZDA

181,36

171,36

151,36

159,72

Premija za Zaliv

12,53

Premija za Velika jezera

8,69

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

35,00 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

33,00 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/55


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 762/2007

z dne 29. junija 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. september 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 določa, da se lahko razlika med kotacijami oziroma cenami na svetovnem trgu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe in cenami teh proizvodov v Skupnosti pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Pri določitvi nadomestil je treba upoštevati dejavnike iz člena 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in o ukrepih v primeru motenj na trgu žit (2).

(3)

Nadomestilo za pšenično in rženo moko, drobljenec in zdrob se izračuna na podlagi količine žit, potrebnih za njihovo proizvodnjo. Te količine so določene v Uredbi (ES) št. 1501/95.

(4)

Zaradi razmer na svetovnem trgu ali posebnih pogojev na nekaterih trgih lahko pride do sprememb nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(5)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V intervencijskem obdobju se lahko spremeni.

(6)

Iz navedenih pravil sledi, da je treba, glede na sedanje razmere na trgu žitaric, zlasti glede kotacij oziroma cen teh proizvodov v Skupnosti in na svetovnem trgu, nadomestila določiti v zneskih, navedenih v prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, pri čemer je izključen slad, se določijo v višini, navedeni v prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 29. junija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko, drobljenec in zdrob

Tarifna oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestil

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav v okviru serije „A“ so navedene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

C01

:

Vse tretje države z izjemo Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Švice.


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/57


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 763/2007

z dne 29. junija 2007

o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 15(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 14(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se izvozno nadomestilo za žita, veljavno na dan vložitve prošnje za pridobitev izvoznega dovoljenja, na zahtevo uporablja za izvoz, opravljen v obdobju veljavnosti izvoznega dovoljenja. V tem primeru se lahko za nadomestilo uporabi korekcijski znesek.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil izvajanja Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil in o ukrepih v primeru motenj na trgu žit (2) dopušča določitev korekcijskega zneska za proizvode, navedene v člena 1(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1784/2003. Korekcijski znesek se določi v skladu z dejavniki, postavljenimi v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95.

(3)

Zaradi razmer na svetovnem trgu ali posebnih pogojev na nekaterih trgih lahko pride do sprememb nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(4)

Korekcijski znesek je treba določiti istočasno z nadomestilom in v skladu z enakim postopkom. V obdobju med dvema določitvama se lahko spremeni.

(5)

Iz uporabe navedenih določb sledi, da mora biti korekcijski znesek določen v znesku, navedenem v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Korekcijski znesek iz člena 1(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, ki se uporablja za vnaprej določena izvozna nadomestila, z izjemo slada, je določen v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 29. junija 2007 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita

(EUR/t)

Tarifna oznaka proizvodov

Namembna država

Sedanji

7

1. obdobje

8

2. obdobje

9

3. obdobje

10

4. obdobje

11

5. obdobje

12

6. obdobje

1

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A” so navedene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

Številčne oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

C01

:

Vse tretje države z izjemo Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Švice.

C02

:

Alžirija, Saudova Arabija, Bahrajn, Egipt, Združeni arabski emirati, Iran, Irak, Izrael, Jordanija, Kuvajt, Libanon, Libija, Maroko, Maurtanija, Oman, Katar, Sirija, Tunizija in Jemen.

C03

:

Vse države z izjemo Norveške, Švice in Lihtenštajna.


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/59


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 764/2007

z dne 29. junija 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za slad

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 se razlika med tečaji ali cenami proizvodov na svetovnem trgu, določenih v členu 1 navedene Uredbe, in cenami teh proizvodov v Skupnosti, lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Nadomestila je treba določiti ob upoštevanju dejavnikov, navedenih v členu 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru motenj na trgu žit (2).

(3)

Nadomestilo za slad je treba izračunati ob upoštevanju količine žit, potrebnih za proizvodnjo zadevnih proizvodov. Navedene količine so določene v Uredbi (ES) št. 1501/95.

(4)

Zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(5)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V vmesnem obdobju se lahko spremeni.

(6)

Iz navedenih pravil sledi, da je treba, glede na sedanje stanje na trgih žit in zlasti glede kotacij ali cen teh proizvodov v Skupnosti in na svetovnem trgu, nadomestila določiti v višini, navedeni v Prilogi k Uredbi.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za slad, naveden v členu 1(c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, so določena v višini, podani v prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

K Uredbi Komisije z dne 29. junija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za slad

Oznaka proizvodov

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/61


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 765/2007

z dne 29. junija 2007

o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 15(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 je treba izvozno nadomestilo za žita na dan predložitve vloge za dovoljenje na prošnjo uporabiti za izvoz, ki naj se izvede v času veljavnosti dovoljenja. V tem primeru se za nadomestilo lahko uporabi korekcijski znesek.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in ukrepih, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (2), omogoča določitev korekcijskega zneska za nadomestilo za slad, naveden v členu 1(1)(c) Uredbe (ES) št. 1784/2003. Navedeni korekcijski znesek se izračuna na podlagi podatkov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95.

(3)

Iz zgoraj navedenih določb sledi, da je treba določiti korekcijski znesek v skladu s prilogo k Uredbi.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Korekcijski znesek za vnaprej določena izvozna nadomestila za slad, naveden v členu 15(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003, se določi v prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

K Uredbi Komisije z dne 29. junija 2007 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad

N.B. Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

(EUR/t)

Oznaka proizvodov

Namembna država

Tekoči

7

1. obdobje

8

2. obdobje

9

3. obdobje

10

4. obdobje

11

5. obdobje

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Oznaka proizvodov

Namembna država

6. obdobje

1

7. obdobje

2

8. obdobje

3

9. obdobje

4

10. obdobje

5

11. obdobje

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/63


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 766/2007

z dne 29. junija 2007

o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2), in zlasti člena 14(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 2681/74 z dne 21. oktobra 1974 o financiranju izdatkov za dobavo kmetijskih proizvodov v okviru pomoči v hrani s strani Skupnosti (3), določa, da Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, Oddelek za jamstva, krije tisti delež izdatkov, ki ustreza izvoznim nadomestilom, določenim v skladu z zadevnimi predpisi Skupnosti.

(2)

Zato, da se olajša pripravo in upravljanje proračuna za ukrepe Skupnosti za pomoč v hrani, ter da se državam članicam omogoča, da so seznanjene z obsegom udeležbe Skupnosti pri financiranju nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani, je treba določiti stopnjo nadomestil, odobrenih za te ukrepe.

(3)

Splošna in izvedbena pravila, predvidena v členu 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 in členu 13 Uredbe (ES) št. 1785/2003 za izvozna nadomestila, se uporabljajo s potrebnimi spremembami za zgoraj navedene dejavnosti.

(4)

Posebni kriteriji, ki jih je treba upoštevati pri izračunu izvoznih nadomestil za riž, so določeni v členu 14 Uredbe (ES) št. 1785/2003.

(5)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ukrepe Skupnosti in nacionalne ukrepe za pomoč v hrani v okviru mednarodnih sporazumov in drugih dopolnilnih programov ter za druge ukrepe Skupnosti za brezplačno dobavo, so nadomestila za proizvode iz sektorja žit in riža določena v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(3)  UL L 288, 25.10.1974, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 29. junija 2007 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani

(EUR/t)

Tarifna oznaka proizvoda

Znesek nadomestila

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

8,96

1102 20 10 9400

7,68

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

11,52

1104 12 90 9100

0,00

N.B.: Oznake proizvodov so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/65


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 767/2007

z dne 29. junija 2007

glede 34. posebnega razpisa v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v poglavju II Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2), lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Na podlagi pregleda prejetih ponudb je bilo ugotovljeno, da naj se razpisni postopek ne nadaljuje.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 34. poseloni razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v poglavju II Uredbe (ES) št. 1898/2005, se ne ugodi nobeni ponudbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/66


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 768/2007

z dne 29. junija 2007

o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 34. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 34. posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za 34. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najnižja prodajna cena

Maslo ≥ 82 %

Nespremenjeno

Zgoščeno

Varščina za predelavo

Nespremenjeno

Zgoščeno


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/68


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 769/2007

z dne 29. junija 2007

o določanju najnižje prodajne cene masla za 66. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Intervencijske agencije so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine mleka, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 2771/1999 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 66. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 2771/1999, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 26. junija 2007, se najnižja prodajna cena za maslo določi na 365,20 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. junija 2007.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1802/2005 (UL L 290, 4.11.2005, str. 3).


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/69


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 770/2007

z dne 29. junija 2007

o odobritvi uvoznih pravic za zahtevke, vložene za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008 v okviru tarifnih kvot za zamrznjeno goveje meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 529/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 529/2007 z dne 11. maja 2007 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso z oznako KN 0202 in proizvode z oznako KN 0206 29 91 (od 1. julija 2007 do 30. junija 2008) (3) je odprla tarifno kvoto za uvoz proizvodov v sektorju za goveje in telečje meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozne pravice, vloženih za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008, so višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko odobrijo uvozne pravice –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozne pravice iz kvote z zaporedno številko 09.4003, ki so vloženi za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008 v skladu z Uredbo (ES) št. 529/2007, se uporabi koeficient dodelitve v višini 14,840062 %.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(3)  UL L 123, 12.5.2007, str. 26.


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/70


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 771/2007

z dne 29. junija 2007

o odobritvi uvoznih pravic za zahtevke, vložene za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008 v okviru tarifnih kvot za zamrznjeno goveje meso, namenjeno za predelavo, odprtih z Uredbo (ES) št. 545/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 545/2007 z dne 16. maja 2007 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso, namenjeno za predelavo (od 1. julija 2007 do 30. junija 2008) (3), je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za goveje meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozne pravice, vloženih za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008, so višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficientov dodelitve, ki se bodo uporabili za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko odobrijo uvozne pravice –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozne pravice, vložene za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008 v skladu z Uredbo (ES) št. 545/2007, se za pravice iz kvote z zaporedno številko 09.4057 uporabi koeficient dodelitve v višini 5,206706 %, za pravice iz kvote z zaporedno številko 09.4058 pa koeficient v višini 34,204866 %.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(3)  UL L 129, 17.5.2007, str. 14.


DIREKTIVE

30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/71


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/42/ES

z dne 29. junija 2007

o materialih in izdelkih iz regenerirane celulozne folije, namenjenih za stik z živili

(Besedilo velja za EGP)

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (1), in zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 93/10/EGS z dne 15. marca 1993 o materialih in izdelkih iz regenerirane celulozne folije, namenjenih za stik z živili (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Ukrepi Skupnosti, predvideni s to direktivo, niso samo potrebni, marveč tudi nepogrešljivi za doseganje ciljev notranjega trga. Teh ciljev države članice ne morejo doseči posamično. Doseganje ciljev na ravni Skupnosti je predvideno že z Uredbo (ES) št. 1935/2004.

(3)

Za dosego cilja določenega v členu 3(1) Uredbe (ES) št. 1935/2004 za folijo iz regenerirane celuloze, je bil primeren instrument posebna direktiva v smislu člena 5 te Uredbe.

(4)

Sintetični ovoji iz regenerirane celuloze bi morali biti predmet posebnih določb.

(5)

Metodo za določanje neprehajanja barvil bi bilo treba opredeliti kasneje.

(6)

Dokler niso izdelana merila čistosti in niso pripravljene analizne metode, bi morala ostati v veljavi pravila posameznih držav.

(7)

Oblikovanje seznama dovoljenih snovi, skupaj z omejitvami uporabljenih količin, v tem posebnem primeru načelno zadošča za doseganje cilja iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1935/2004.

(8)

Ker pa bis(2-hidroksietil)eter (= dietilenglikol) in etandiol (= monoetilglikol) lahko prehajata na nekatera živila v večji količini in da bi se izognili tej možnosti, je kot preventivni ukrep primerneje predpisati dokončno največjo dovoljeno količino takih snovi v živilih, ki so bila v stiku s folijo iz regenerirane celuloze.

(9)

Zaradi varovanja zdravja potrošnika bi se morali izogibati neposrednemu stiku med živili in potiskanimi površinami folije iz regenerirane celuloze.

(10)

Zagotoviti se mora pisna izjava iz člena 16(1) Uredbe (ES) št. 1935/2004, če gre za profesionalno uporabo regenerirane celulozne folije za material in izdelke, namenjene za stik z živili, razen tistih, ki so namenjeni za to uporabo po svoji naravi.

(11)

Določbe, ki naj se uporabljajo za regenerirane celulozne folije, bi morale biti posebne glede na naravo plasti, ki je v stiku z živili. Zato bi morale biti zahteve za regenerirane celulozne folije s premazom iz polimernega materiala drugačne od tistih, ki so predvidene za regenerirane celulozne folije brez premaza ali s premazom, pridobljenim iz celuloze.

(12)

Pri izdelavi vseh vrst regeneriranih celuloznih folij, vključno z regeneriranimi celuloznimi folijami s premazom iz plastične mase, bi bilo treba uporabljati le dovoljene snovi.

(13)

Za regenerirane celulozne folije s premazom iz plastične mase mora biti plast, ki je v stiku z živili, iz materiala, podobnega materialom in izdelkom iz plastične mase, namenjenim za stik z živili. Zato je primerno, da se določbe, predvidene v Direktivi Komisije 2002/72/ES z dne 6. avgusta 2002 o materialih in izdelkih iz plastične mase, namenjenih za stik z živili (4), uporabljajo tudi za take folije.

(14)

Zaradi enotnosti zakonodaje Skupnosti bi bilo treba preverjanje skladnosti regeneriranih celuloznih folij s premazom iz plastične mase in mejnih vrednosti migracije iz Direktive 2002/72/ES opraviti skladno z določbami iz Direktive Sveta 82/711/EGS z dne 18. oktobra 1982 o določitvi temeljnih pravil za preskušanje migracije sestavin materialov in izdelkov iz plastične mase, namenjenih za stik z živili (5), in Direktivo Sveta 85/572/EGS z dne 19. decembra 1985 o določitvi seznama modelnih raztopin za preskušanje migracije sestavin materialov in izdelkov iz plastične mase, namenjenih za stik z živili (6).

(15)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(16)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in uporabo direktiv določenih v Prilogi III, Del B –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1.   Ta direktiva je posebna direktiva v smislu člena 5 Uredbe (ES) št. 1935/2004.

2.   Ta direktiva se uporablja za regenerirano celulozno folijo, kakor je opredeljena v Prilogi I, ki je namenjena za stik z živili ali je zaradi svojega namena v dejanskem stiku z živili in ki:

(a)

sama po sebi predstavlja končni izdelek; ali

(b)

je del končnega izdelka, ki vsebuje še druge snovi.

3.   Direktiva se ne uporablja za sintetične ovoje iz regenerirane celuloze.

Člen 2

Regenerirana celulozna folija iz člena 1(2) spada v eno od naslednjih skupin:

(a)

folija iz regenerirane celuloze brez premaza;

(b)

regenerirana celulozna folija s premazom, pridobljenim iz celuloze;

ali

(c)

regenerirana celulozna folija s premazom iz plastične mase.

Člen 3

1.   Za izdelavo regenerirane celulozne folije iz točk (a) in (b) člena 2 se uporabljajo samo snovi ali skupine snovi, navedene v Prilogi II, in samo z omejitvami, določenimi v navedeni prilogi.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se druge snovi, ki niso uvrščene na seznam v Prilogi II, lahko uporabljajo kot sredstva za barvanje (barve in pigmenti) ali kot lepila, pod pogojem, da ne prehajajo v ali na živila, v koncentracijah, ki jih je še mogoče zaznati z validirano metodo.

Člen 4

1.   Za izdelavo regenerirane celulozne folije iz točke (c) člena 2 se pred premazom uporabljajo samo snovi ali skupine snovi, navedene v prvem delu Priloge II, in samo z omejitvami, določenimi v navedeni prilogi.

2.   Za izdelavo premaza, ki se uporablja za regenerirano celulozno folijo iz odstavka 1, se uporabljajo samo snovi ali skupine snovi, navedene v prilogah od II do VI k Direktivi 2002/72/ES, in samo z omejitvami, določenimi v navedenih prilogah.

3.   Brez poseganja v odstavek 1 so materiali in izdelki iz regenerirane celulozne folije iz točke (c) člena 2 v skladu s členi 2, 7 in 8 Direktive 2002/72/ES.

Člen 5

Potiskane površine regenerirane celulozne folije ne smejo priti v stik z živili.

Člen 6

1.   V fazi trženja, razen pri prodaji na drobno, mora materiale in izdelke iz regenerirane celulozne folije, namenjene za stik z živili, spremljati pisna izjava v skladu s členom 16(1) Uredbe (ES) št. 1935/2004.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za materiale in izdelke iz regenerirane celulozne folije, ki so po svoji naravi nedvoumno namenjeni za stik z živili.

3.   Če so potrebni posebni pogoji uporabe, je treba material ali izdelek iz regenerirane celulozne folije ustrezno označiti.

Člen 7

Direktiva 93/10/EGS, kakor je bila spremenjena z direktivami, navedenimi v delu A Priloge III, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in začetka uporabe direktiv, ki so določeni v delu B Priloge III.

Sklici na razveljavljeno direktivo, se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi IV.

Člen 8

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 9

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 338, 13.11.2004, str. 4.

(2)  UL L 93, 17.4.1993, str. 27. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/14/ES (UL L 27, 30.1.2004, str. 48).

(3)  Glej del A Priloge III.

(4)  UL L 220, 15.8.2002, str. 18. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/19/ES (UL L 91, 31.3.2007, str. 17).

(5)  UL L 297, 23.10.1982, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/48/ES (UL L 222, 12.8.1997, str. 10).

(6)  UL L 372, 31.12.1985, str. 14. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/19/ES.


PRILOGA I

OPIS FOLIJE IZ REGENERIRANE CELULOZE

Folija iz regenerirane celuloze je material v tankih listih, pridobljen iz prečiščene celuloze, ki izvira iz nerecikliranega lesa ali bombaža. Zaradi izpolnjevanja tehničnih zahtev se v maso ali na površino folije lahko dodajo ustrezne snovi. Folija iz regenerirane celuloze ima lahko na eni ali obeh straneh nanesen premaz.


PRILOGA II

SEZNAM DOVOLJENIH SNOVI ZA IZDELAVO FOLIJE IZ REGENERIRANE CELULOZE

Opomba

Odstotki v prvem in drugem delu te priloge so izraženi kot utežno razmerje (m/m) in izračunani glede na količino brezvodne folije iz regenerirane celuloze brez premaza.

Običajna tehnična imena so navedena v oglatih oklepajih.

Uporabljene snovi so, kar zadeva merila čistosti, dobre tehnične kakovosti.

PRVI DEL

Regenerirana celulozna folija brez premaza

Imena

Omejitve

A.

Regenerirana celuloza

Ne manj kakor 72 % (m/m).

B.   

Aditivi

1.

Mehčala

Skupno ne več kakor 27 % (m/m).

Bis(2-hidroksietil)eter [= dietilen glikol]

Samo za folije, ki bodo prekrite s premazi in nato uporabljene za živila, ki niso vlažna, in sicer ki ne vsebujejo vode na površini. Skupna količina bis(2- hidroksietil)etra in etandiola v živilih, ki so bila v stiku s folijo tega tipa, ne sme presegati 30 mg/kg živila.

etandiol [= monoetilen glikol]

1,3-butandiol

 

Glicerol

 

1,2-propandiol [= 1,2 propilen glikol]

 

Polietilen oksid [= polietilen glikol]

Povprečna molska masa med 250 in 1 200.

1,2-polipropilen oksid [= 1,2 polipropilen glikol]

Povprečna molska masa ni večja od 400 in vsebnost prostega 1,3-propandiola v snovi ni večja kakor 1 % (m/m).

Sorbitol

 

Tetraetilen glikol

 

Trietilen glikol

 

Urea

 

2.

Drugi aditivi

Skupno ne več kakor 1 % (m/m).

Prva skupina

Količina snovi ali skupine snovi v vsaki alinei ne sme presegati 2 mg/dm2 folije brez premaza.

Ocetna kislina in njene soli: NH4, Ca, Mg, K in Na

 

Askorbinska kislina in njene soli: NH4, Ca, Mg, K in Na

 

Benzojeva kislina in natrijev benzoat

 

Mravljinčna kislina in njene soli: NH4, Ca, Mg, K in Na

 

Linearne maščobne kisline, nasičene ali nenasičene, s sodim številom ogljikovih atomov (od 8 do vključno 20) in tudi dokozanojska in ricinolna kislina in NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn soli teh kislin

 

Citronska, D- in L-mlečna, maleinska, L-vinska kislina in njihove Na in K soli

 

Sorbinska kislina in njene NH4, Ca, Mg, K in Na soli

 

Amidi linearnih maščobnih kislin, nasičenih ali nenasičenih, s sodim številom ogljikovih atomov (od 8 do vključno 20) in tudi amidi dokozanojske in ricinolne kisline

 

Naravni jedilni škrobi in moke

 

Jedilni škrobi in moke, spremenjeni s kemijskim postopkom

 

Amiloza

 

Kalcijevi in magnezijevi karbonati in kloridi

 

Estri glicerola z linearnimi maščobnimi kislinami, nasičenimi ali nenasičenimi, s sodim številom ogljikovih atomov (od 8 do vključno 20) in/ali z adipinsko, citronsko, 12-hidroksistearinsko (oksistearin), ricinolno kislino

 

Estri polioksietilena (8 do 14 oksietilenskih skupin) z linearnimi maščobnimi kislinami, nasičenimi ali nenasičenimi, s sodim številom ogljikovih atomov (od 8 do vključno 20)

 

Estri sorbitola z linearnimi maščobnimi kislinami, nasičenimi ali nenasičenimi, s sodim številom ogljikovih atomov (od 8 do vključno 20)

 

Mono- in/ali diestri stearinske kisline z etandiolom in/ali bis(2-hidroksietil)etrom in/ali trietilen glikolom

 

Oksidi in hidroksidi aluminija, kalcija, magnezija, silicija in silikati ter hidratirani silikati aluminija, kalcija, magnezija in kalija

 

Polietilen oksid [= polietilen glikol]

Povprečna molska masa med 1 200 in 4 000.

Natrijev propionat

 

Druga skupina

Skupna količina snovi ne sme presegati 1 mg/dm2 folije brez premaza in količina snovi ali skupine snovi v vsaki alinei ne sme presegati 0,2 mg/dm2 folije brez premaza (ali manj, kjer je tako določeno).

Natrijev alkil (C8-C18) benzen sulfonat

 

Natrijev izopropilnaftalen sulfonat

 

Natrijev alkil (C8-C18) sulfat

 

Natrijev alkil (C8-C18) sulfonat

 

Natrijev dioktilsulfosukcinat

 

Distearat dihidroksietil dietilen triamin monoacetata

Ne več kakor 0,05 mg/dm2 folije brez premaza.

Amonijev, magnezijev in kalijev lavril sulfat

 

N,N′-distearoil diaminoetan, N,N′-di-palmitoil diaminoetan in N,N′-dioleoil diaminoetan

 

2-heptadecil–4,4-bis(metilen-stearat) oksazolin

 

Polietilen-aminostearamidetilsulfat

Ne več kakor 0,1 mg/dm2 folije brez premaza.

Tretja skupina – sredstva za utrjevanje

Skupna količina snovi ne sme presegati 1 mg/dm2 neprevlečene folije.

Kondenzacijski produkt nemodificiranega melamin-formaldehida ali melamin-formaldehida, modificiranega z eno ali več naslednjimi spojinami:

butanolom, dietilentriaminom, etanolom, trietilentetraminom, tetraetilenpentaminom, tri-(2- hidroksietil) aminom, 3,3′-diaminodipropilaminom, 4,4′-diaminodibutilaminom

Vsebnost prostega formaldehida ne sme biti večja od 0,5 mg/dm2 folije brez premaza.

Vsebnost prostega melamina ne sme biti večja od 0,3 mg/dm2 folije brez premaza.

Kondenzacijski produkt melamin-urea-formaldehida, ki je modificiran s tris-(2-hidroksietil)aminom

Vsebnost prostega formaldehida ne sme biti večja od 0,5 mg/dm2 folije brez premaza.

Vsebnost prostega melamina ne sme biti večja od 0,3 mg/dm2 folije brez premaza.

Zamreženi kationski polialkilenamini:

(a)

poliamid-epiklorhidrinska smola na osnovi diaminopropilmetilamina in epiklorhidrina;

(b)

poliamid-epiklorhidrinska smola na osnovi epiklorhidrina, adipinske kisline, kaprolaktama, dietilentriamina in/ali etilendiamina;

(c)

poliamid-epiklorhidrinska smola na osnovi adipinske kisline, dietilentriamina in epiklorhidrina ali mešanice epiklorhidrina in amonijaka;

(d)

poliamid-poliamin-epiklorhidrinska smola na osnovi epiklorhidrina, dimetil adipata in dietilentriamina;

(e)

poliamid-poliamin-epiklorhidrinska smola na osnovi epiklorhidrina, adipamida in diaminopropilmetilamina.

V skladu z direktivami Skupnosti in, če teh ni, v skladu z zakonodajo na ravni držav do sprejetja direktiv Skupnosti.

Polietilenamini in polietilenimini

Ne več kakor 0,75 mg/dm2 folije brez premaza.

Kondenzacijski produkt nemodificiranega urea-formaldehida ali urea-formaldehida, modificiranega z enim ali več naslednjimi spojinami:

aminometilsulfonsko kislino, sulfanilno kislino, butanolom, diaminobutanom, diaminodietilaminom, diaminodipropilaminom, diaminopropanom, dietilentriaminom, etanolom, gvanidinom, metanolom, tetraetilenpentaminom, trietilentetraminom, natrijevim sulfitom

Vsebnost prostega formaldehida ne več od 0,5 mg/dm2 folije brez premaza.

Četrta skupina

Skupna količina snovi ne sme presegati 0,01 mg/dm2 folije brez premaza.

Proizvodi, ki nastanejo z reakcijo aminov jedilnih olj s polietilen oksidom

 

Monoetanolamin lavril sulfat

 


DRUGI DEL

Regenerirana celulozna folija s premazom

Imena

Omejitve

A.

Regenerirana celuloza

Glej prvi del.

B.

Aditivi

Glej prvi del.

C.   

Premaz

1.

Polimeri

Skupna količina snovi ne sme presegati 50 mg/dm2 prevleke na tisti strani, ki je v stiku z živili.

Etil, hidroksietil, hidroksipropil in metil etri celuloze

 

Celulozni nitrat

Ne več kakor 20 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili; vsebnost dušika v celuloznem nitratu med 10,8 % in 12,2 % (m/m).

2.

Smole

Skupna količina snovi ne sme presegati 12,5 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili, in izključno za izdelavo folij iz regenerirane celuloze s premazi na osnovi celuloznega nitrata.

Kazein

 

Kolofonija in/ali produkti njene polimerizacije, hidrogeniranja ali disproporcionacije ter njihovi estri z metil, etil ali C2 do C6 polivalentnimi alkoholi ali mešanicami teh alkoholov

 

Kolofonija in/ali produkti njene polimerizacije, hidrogeniranja ali disproporcionacije, kondenzirani z akrilno, maleinsko, citronsko, fumarno in/ali ftalno kislino in/ali 2,2 bis(4-hidroksifenil) propan formaldehidom in zaestreni z metil, etil ali C2 do C6 polivalentnimi alkoholi ali mešanicami teh alkoholov

 

Estri, ki izhajajo iz iz bis(2-hidroksietil) etra z adicijskimi produkti betapinena in/ali dipentena in/ali diterpena ter anhidrida maleinske kisline

 

Jedilna želatina

 

Ricinusovo olje in njegovi produkti dehidracije ali hidrogeniranja in kondenzacijski produkti s poliglicerolom, adipinsko, citronsko, maleinsko, ftalno in sebacinsko kislino

 

Naravna guma [= damar]

 

Poli-beta-pinen [= terpenske smole]

 

Urea-formaldehidne smole (glej sredstva za utrjevanje)

 

3.

Mehčala

Skupna količina snovi ne sme presegati 6 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

Acetil tributil citrat

 

Acetil tri(2-etilheksil) citrat

 

Di-izobutil adipat

 

Di-n-butil adipat

 

Di-n-heksil azelat

 

Dicikloheksil ftalat

Ne več kakor 4,0 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

2-etilheksil difenil fosfat (sopomenka: difenil 2-etilheksil ester fosforjeve kisline)

Količina 2-etilheksil difenil fosfata ne sme presegati:

(a)

2,4 mg/kg živila, ki je v stiku s to vrsto folije; ali

(b)

0.4 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

Gliceril monoacetat [= monoacetin]

 

Gliceril diacetat [= diacetin]

 

Gliceril triacetat [= triacetin]

 

Di-butil sebacat

 

Di-n-butil tartrat (vinska kislina, di-n-butil ester)

 

Di-izobutil tartrat (vinska kislina, di-izobutil ester)

 

4.

Drugi aditivi

Skupna količina snovi ne sme presegati 6 mg/dm2 pri foliji iz regenerirane celuloze brez premaza, vključujoč premaz na tisti strani, ki je v stiku z živili.

4.1

Aditivi, našteti v prvem delu

Enake omejitve kakor v prvem delu (količine v mg/dm2 nanašajo na folijo iz regenerirane celuloze brez premaza, vključujoč premaz na tisti strani, ki je v stiku z živili).

4.2

Posebni aditivi za premaze

Količina snovi ali skupine snovi v vsaki alinei ne sme presegati 2 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili (ali manj, kjer je tako določeno).

1-heksadekanol in 1-oktadekanol

 

Estri linearnih maščobnih kislin, nasičenih ali nenasičenih, s sodim številom ogljikovih atomov (od 8 do vključno 20) in ricinolne kisline z etil, butil, amil in oleil linearnimi alkoholi

 

Montanski voski, ki vsebujejo prečiščene montanske kisline (C26 do C32) in/ali njihove estre z etandiolom in/ali 1,3 butandiolom in/ali njihove kalcijeve in kalijeve soli

 

Vosek karnauba

 

Čebelji vosek

 

Vosek esparto

 

Vosek rastlin iz družine mlečkovk (Candellia)

 

Dimetilpolisiloksan

Ne več kakor 1 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

Epoksidirano sojino olje (vsebnost oksirana 6 do 8 %)

 

Prečiščeni parafin in mikrokristalinični voski

 

Pentaeritritol tetrastearat

 

Mono- in bis(oktadecildietilenoksid)-fosfati

Ne več kakor 0,2 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

Alifatske kisline (C8 do C20), zaestrene z mono- ali di-(2-hidroksietil)aminom

 

2- in 3-terc.butil-4-hidroksianizol [= butilhidroksianizol – BHA]

Ne več kakor 0,06 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

2,6-di-tert.butil-4-metilfenol [= butil hidroksitoluen – BHT]

Ne več kakor 0,06 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

Di-n-oktilkositer-bis(2-etilheksil) maleat

Ne več kakor 0,06 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

5.

Topila

Skupna količina snovi ne sme presegati 0,6 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

Butil acetat

 

Etil acetat

 

Izobutil acetat

 

Izopropil acetat

 

Propil acetat

 

Aceton

 

1-butanol

 

Etanol

 

2-butanol

 

2-propanol

 

1-propanol

 

Cikloheksan

 

Etilenglikol monobutil eter

 

Etilenglikol monobutil eter acetat

 

Metil etil keton

 

Metil izobutil keton

 

Tetrahidrofuran

 

Toluen

Ne več kakor 0,06 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.


PRILOGA III

DEL A

Razveljavljena direktiva s seznamom njenih zaporednih sprememb

(iz člena 7)

Direktiva Komisije 93/10/EGS

(UL L 93, 17.4.1993, str. 27)

Direktiva Komisije 93/111/ES

(UL L 310, 14.12.1993, str. 41)

Direktiva Komisije 2004/14/ES

(UL L 27, 30.1.2004, str. 48)

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo in začetek uporabe

(iz člena 7)

Direktiva

Roki za prenos

Datum začetka uporabe

93/10/EGS

1. januar 1994

1. januar 1994 (1)

1. januar 1994 (2)

1. januar 1995 (3)

93/111/ES

2004/14/ES

29. julij 2005

29. julij 2005 (4)

29. januar 2006 (5)


(1)  V skladu s prvo alineo člena 5(1) Direktive 93/10/EGS: „Države članice dovolijo promet z regenerirano celulozno folijo in uporabo te folije, ki je namenjena za stik z živili in je v skladu s to direktivo od 1. januarja 1994.“

(2)  V skladu z drugo alineo člena 5(1) Direktive 93/10/EGS: „Države članice prepovejo promet in uporabo celulozne folije, namenjene za stik z živili, ki ne ustreza niti tej niti Direktivi Sveta 83/229/EGS, razen folij, ki jih Direktiva 92/15/EGS prepoveduje od 1. julija 1994.“

(3)  V skladu s tretjo alineo člena 5(1) Direktive 93/10/EGS: „Države članice prepovejo promet z regenerirano celulozno folijo in uporabo te folije, ki je namenjena za stik z živili in ni v skladu s to direktivo, bila pa je v skladu z Direktivo 83/229/EGS od 1. januarja 1995.“

(4)  V skladu s točko (a) člena 2(1) Direktive 2004/14/ES: „Države članice uporabijo navedene predpise tako, da od 29. julija 2005 dovolijo trgovino z regenerirano celulozno folijo, namenjeno za stik z živili, in njeno uporabo v skladu s to direktivo.“

(5)  V skladu s točko (b) člena 2(1) Direktive 2004/14/ES: „Države članice uporabijo navedene predpise tako, da od od 29. januarja 2006 prepovejo izdelavo in uvoz v Skupnost regenerirane celulozne folije, ki je namenjena za stik z živili, in ki ni v skladu z določbami te direktive.“


PRILOGA IV

Primerjalna tabela

Direktiva 93/10/EGS

Ta direktiva

Člen 1(1) in (2)

Člen 1(1) in (2)

Člen 1(3), uvodno besedilo, točka (b)

Člen 1(3)

Člen 1a

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 2a

Člen 4

Člen 3

Člen 5

Člen 4

Člen 6

Člen 5

Člen 6

Člen 7

Člen 8

Člen 7

Člen 9

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga III

Priloga IV


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/83


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. junija 2007

o popravku Direktive 2006/132/ES o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede vključitve procimidona kot aktivne snovi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3066)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/452/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2006/132/ES (2) vsebuje napako, ki jo je treba popraviti, in sicer navedbo gramov namesto kilogramov v Prilogi.

(2)

Popravek mora imeti učinek z dnem začetka veljavnosti Direktive 2006/132/ES. Učinek za nazaj ne vpliva na pravice nobenih posameznikov.

(3)

Ukrep, predviden s to odločbo, je v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Prilogi k Direktivi 2006/132/ES se tretja alinea stolpca „Posebne določbe“ nadomesti z naslednjim:

„—

0,75 kg aktivne snovi na hektar ob posamičnem nanosu“.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2007.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/31/ES (UL L 140, 1.6.2007, str. 44).

(2)  UL L 349, 12.12.2006, str. 22.


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/84


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. junija 2007

o določitvi BSE-statusa držav članic ali tretjih držav ali njihovih regij v skladu z njihovim tveganjem BSE

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3114)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/453/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1) in zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 999/2001 določa pravila za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) pri živalih. V skladu s členom 1 navedene uredbe se uporablja za proizvodnjo in dajanje na trg živih živali in proizvodov živalskega izvora. Zato je treba status držav članic ali tretjih držav ali njihovih regij („držav ali regij“) glede goveje spongiformne encefalopatije (BSE) določiti z uvrstitvijo v eno od treh kategorij glede tveganja BSE, kot je določeno v členu 5(1) te uredbe.

(2)

Cilj razvrstitve držav ali regij v skladu z njihovim tveganjem BSE je vzpostavitev pravil trgovanja za vsako kategorijo tveganja BSE za zagotovitev potrebnih jamstev za zaščito zdravja ljudi in živali.

(3)

Priloga VIII k Uredbi (ES) št. 999/2001 določa pravila za trgovino znotraj Skupnosti, Priloga IX k navedeni uredbi pa pravila, povezana z uvozom v Skupnost. Temeljijo na pravilih, določenih v Kodeksu o zdravstvenem varstvu kopenskih živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE).

(4)

OIE ima vodilno vlogo pri razvrstitvi držav ali regij v skladu z njihovim tveganjem BSE.

(5)

Na plenarnem zasedanju OIE maja 2007 je bila sprejeta resolucija glede statusa BSE različnih držav. Države članice je treba do zaključka določitve njihovega statusa tveganja BSE in ob upoštevanju usklajenih strogih zaščitnih ukrepov proti BSE, ki jih uporabljajo v Skupnosti, začasno priznati kot države z nadzorovanim tveganjem BSE.

(6)

Poleg tega je treba Norveško in Islandijo do zaključka določitve statusa tveganja BSE in ob upoštevanju rezultatov zadnjih ocen tveganja v zvezi z navedenima tretjima državama začasno priznati kot državi z nadzorovanim tveganjem BSE.

(7)

V skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 999/2001 so bili za obdobje do 1. julija 2007 sprejeti prehodni ukrepi. Ti ukrepi se nehajo uporabljati neposredno po datumu sprejetja sklepa o klasifikaciji v skladu s členom 5 te uredbe. Zato je treba sklep o klasifikaciji držav ali regij v skladu z njihovim tveganjem BSE sprejeti pred tem datumom.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Status BSE držav ali regij v skladu z njihovim tveganjem BSE je določen v Prilogi.

Člen 2

Ta odločba začne veljati 1. julija 2007.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1923/2006 (UL L 404, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

SEZNAM DRŽAV ALI REGIJ

A.   Države ali regije z zanemarljivim tveganjem BSE

Argentina

Avstralija

Nova Zelandija

Singapur

Urugvaj

B.   Države ali regije z nadzorovanim tveganjem BSE

Države članice:

Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija. Španija, Francija, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo.

Države EFTE

Islandija, Norveška, Švica

Tretje države

Brazilija

Kanada

Čile

Tajvan

Združene države Amerike

C.   Države ali regije z nejasnim tveganjem BSE

Države ali regije, ki niso navedene v točkah A ali B te priloge.


30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/87


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. junija 2007

o spremembi Odločbe 2006/415/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3183)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/454/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2) ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (3) ter zlasti člena 63(3) in člena 66(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2005/94/ES določa nekatere preventivne ukrepe v zvezi z nadzorom in zgodnjim odkrivanjem aviarne influence ter minimalne ukrepe za obvladovanje, ki se morajo izvajati v primeru izbruha navedene bolezni pri perutnini ali drugih pticah v ujetništvu. V skladu z navedeno direktivo je treba zaradi epidemioloških razmer določiti podrobna pravila, ki bi dopolnila dodatne minimalne nadzorne ukrepe iz navedene direktive. Rok za prenos navedene direktive v nacionalno zakonodajo držav članic je 1. julija 2007.

(2)

Odločba Komisije 2006/415/ES z dne 14. junija 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Skupnosti in razveljavitvi Odločbe 2006/135/ES (4) določa nekatere zaščitne ukrepe, ki jih je ob sumu izbruha ali potrjenem izbruhu bolezni treba uporabiti za preprečevanje širitve navedene bolezni, vključno z vzpostavitvijo območij A in B. Ta območja so navedena v Prilogi k Odločbi 2006/415/ES in vključujejo dele Madžarske in Združenega kraljestva. Navedena odločba se uporablja do 30. junija 2007.

(3)

Odločba Komisije 2006/416/ES z dne 14. junija 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco pri perutnini ali drugih pticah v ujetništvu v Skupnosti (5) določa ukrepe, ki jih morajo uporabljati države članice, ki določb Direktive 2005/94/ES niso v celoti prenesle v nacionalno zakonodajo. Navedena odločba se uporablja do 30. junija 2007. Države članice morajo Direktivo 2005/94/ES v svoje nacionalne zakonodaje prenesti do 1. julija 2007, zato bodo ukrepi iz navedene direktive nadomestili ukrepe, ki jih trenutno določa Odločba 2006/416/ES.

(4)

Še naprej prihaja do izbruhov aviarne influence podtipa H5N1, zato je treba tam, kjer se pri perutnini odkrije navedeni virus, še naprej uporabljati ukrepe iz Odločbe 2006/415/ES in tako dopolniti ukrepe, določene v Direktivi 2005/94/ES.

(5)

Glede na epidemiološke razmere je primerno podaljšati obdobje uporabe Odločbe 2006/416/ES do 30. junija 2008.

(6)

Poleg tega je treba sklicevanja iz Odločbe 2006/415/ES na Odločbo 2006/416/ES nadomestiti s sklicevanji na Direktivo 2005/94/ES.

(7)

Odločbo 2006/415/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2006/415/ES se spremeni:

1.

V členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.   Ukrepi iz te odločbe se uporabljajo brez poseganja v ukrepe, ki se uporabljajo v primeru izbruha visoko patogene aviarne influence pri perutnini v skladu z Direktivo 2005/94/ES.“

2.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 3

Območja A in B

1.   Območje, navedeno v delu A Priloge (‚območje A‘), je opredeljeno kot območje visokega tveganja, ki zajema okužena in ogrožena območja, določena v skladu s členom 16 Direktive 2005/94/ES.

2.   Območje, navedeno v delu B Priloge (‚območje B‘), je opredeljeno kot območje z nizkim tveganjem, ki lahko zajema celotno nadaljnje območje z omejitvami ali njegove dele, določene v skladu s členom 16 Direktive 2005/94/ES, in ki ločuje območje A od neokuženega območja prizadete države članice, če tako območje obstaja, ali od sosednjih držav.“

3.

Člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Nemudoma po sumu izbruha ali potrjenem izbruhu visoko patogene aviarne influence, ki ga povzroča visoko patogeni virus influence A podtipa H5, za katerega se sumi ali je potrjeno, da je nevraminidaznega tipa N1, prizadeta država članica vzpostavi:

(a)

območje A, ob upoštevanju pravnih zahtev, določenih v členu 16 Direktive 2005/94/ES;

(b)

območje B, ob upoštevanju geografskih, upravnih, ekoloških in epizootioloških dejavnikov v zvezi z aviarno influenco.

Prizadeta država članica o območjih A in B uradno obvesti Komisijo, ostale države članice in po potrebi javnost.“

(b)

V členu 4(4)(b) se točka (i) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(i)

najmanj 21 dni za okužena območja in 30 dni za ogrožena območja po datumu zaključenih postopkov predhodnega čiščenja in razkuževanja kmetijskih gospodarstev, na katerih je potrjen izbruh, v skladu s členom 11(8) Direktive 2005/94/ES; ter“

4.

V členu 5 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Poleg omejitev glede premikov perutnine, drugih ptic v ujetništvu, njihovih valilnih jajc in proizvodov, dobljenih iz takšnih ptic, določenih v Direktivi 2005/94/ES, za gospodarstva na okuženem območju, ogroženem območju in območju z nadaljnjimi omejitvami, prizadeta država članica zagotovi, da se.“

5.

V členu 12 se „30. junija 2007“ nadomesti s „30. junija 2008“.

6.

V Prilogi se „30. junija 2007“ nadomesti z „22. julija 2007“.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. julija 2007.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33). Popravljena različica v (UL L 195, 2.6.2004, str. 12).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(4)  UL L 164, 16.6.2006, str. 51. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/434/ES (UL L 161, 22.6.2007, str. 70).

(5)  UL L 164, 16.6.2006, str. 61. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2007/119/ES (UL L 51, 20.2.2007, str. 22).


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/89


SKLEP SVETA 2007/455/SZVP

z dne 25. junija 2007

o izvajanju Skupnega stališča 2004/161/SZVP o podaljšanju omejitvenih ukrepov proti Zimbabveju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Skupnega stališča 2004/161/SZVP (1) in zlasti člena 6 Skupnega stališča v povezavi s členom 23(2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Skupnim stališčem 2004/161/SZVP med drugim sprejel ukrepe za preprečevanje vstopa na ali tranzita čez ozemlja držav članic tistim posameznikom, ki sodelujejo v dejavnostih, ki resno spodkopavajo demokracijo, spoštovanje človekovih pravic in pravno državo v Zimbabveju, ter za zamrznitev njihovih sredstev in gospodarskih virov.

(2)

Zaradi nedavnega nasilja vlade Zimbabveja nad privrženci opozicije in posebne vloge, ki jo je policija odigrala v teh dogodkih, bi bilo treba na seznam iz Priloge Skupnega stališča 2004/161/SZVP dodati imeni pomočnika policijskega komisarja, zadolženega za javni red in mir, in višjega pomočnika policijskega komisarja, zadolženega za Harare.

(3)

Potrebno bi bilo tudi zagotoviti bolj podrobne razloge glede oseb, navedenih v Prilogi.

(4)

Priloga k Skupnemu stališču 2004/161/SZVP, bi bilo treba zato posodobiti in revidirati –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga k Skupnemu stališču 2004/161/SZVP se nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 25. junija 2007

Za Svet

Predsednica

A. SCHAVAN


(1)