ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 157

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
19. junij 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 676/2007 z dne 11. junija 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za ribištva, ki izkoriščajo staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 677/2007 z dne 18. junija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 678/2007 z dne 18. junija 2007 o razpisu natečaja za dodelitev izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnike, pomaranče, limone, namizno grozdje, jabolka in breskve)

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 679/2007 z dne 18. junija 2007 o določitvi višine pomoči za tržno leto 2007/2008 za breskve, namenjene predelavi

12

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2007/35/ES z dne 18. junija 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/756/EGS glede vgradnje svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na motorna in priklopna vozila zaradi prilagoditve tehničnemu napredku ( 1 )

14

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/420/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 11. junija 2007 o imenovanju člana upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane

17

 

 

Komisija

 

 

2007/421/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 14. junija 2007 o razveljavitvi Odločbe 96/587/ES o objavi seznama organizacij, ki so jih kot priznane v skladu z Direktivo Sveta 94/57/ES uradno sporočile države članice (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2379)  ( 1 )

18

 

 

2007/422/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. junija 2007 o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede nekaterih skupin za zbiranje in proizvodnjo zarodkov v Argentini, Avstraliji in Združenih državah Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2498)  ( 1 )

19

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2007/423/SZVP z dne 18. junija 2007 o izvajanju Skupnega stališča 2004/293/SZVP o obnovitvi ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju pooblastil Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

23

 

 

 

*

Obvestilo bralcem(glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

19.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/1


UREDBA SVETA (ES) št. 676/2007

z dne 11. junija 2007

o vzpostavitvi večletnega načrta za ribištva, ki izkoriščajo staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nedavno znanstveno mnenje Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) je pokazalo, da za staleža morske plošče in morskega lista v Severnem morju velja raven umrljivosti zaradi ribolova, ki presega raven, ki jo je ICES določil kot usklajeno s previdnostnim pristopom, ter da obstaja tveganje, da bo ribolov staležev netrajnosten.

(2)

Mnenje odbora strokovnjakov, ki pregleduje večletne strategije upravljanja, navaja, da je lahko največji donos morskega lista ob stopnji ribolovne umrljivosti 0,2 za starost 2 do 6 let.

(3)

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) je svetoval, naj bo previdnostna biomasa za stalež morske plošče v Severnem morju 230 000 ton, naj bo vrednost stopnje ribolovne umrljivosti, potrebne za dosego najvišjega donosa iz staleža morske plošče v Severnem morju, dolgoročno 0,3 in naj bo previdnostna biomasa za stalež morskega lista v Severnem morju 35 000 ton.

(4)

Treba bi bilo sprejeti ukrepe za vzpostavitev večletnega načrta upravljanja ribištva za staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju. Takšne ukrepe, kjer zadevajo stalež morske plošče v Severnem morju, je treba uvesti v luči posvetovanj z Norveško.

(5)

Cilj načrta je v prvi fazi zagotoviti, da se staleži morske plošče in morskega lista v Severnem morju vrnejo v varne biološke meje, v drugi fazi pa se – po ustrezni preučitvi metod izvajanja s strani Sveta – ti staleži izkoriščajo na podlagi največjega trajnostnega donosa v okviru trajnostnih gospodarskih, okoljskih in socialnih pogojev.

(6)

Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (2) med drugim zahteva, da Skupnost za doseganje tega cilja uporabi previdnostni pristop pri sprejemanju ukrepov za zaščito in ohranjanje staleža, zagotovi njegovo trajnostno izkoriščanje in zmanjša vpliv ribolova na morske ekosisteme na najmanjšo možno stopnjo.

(7)

Ta uredba bi morala imeti za cilj postopno izvajanje na ekosistemu temelječega pristopa do upravljanja ribištva in prispevati k učinkovitim ribolovnim dejavnostim znotraj ekonomsko uspešne ter konkurenčne ribiške industrije, ki bo zagotavljala primeren standard življenja za tiste, ki so odvisni od ribolova morske plošče in morskega lista v Severnem morju, ob upoštevanju interesov potrošnikov. Podlaga za politiko Skupnosti je deloma politika, ki jo priporoči ustrezni regionalni svetovalni svet (RSS). Večji del ulova morske plošče v Severnem morju se izvede skupaj z ulovom morskega lista. Upravljanje ribolova morske plošče se ne more obravnavati neodvisno od upravljanja ribolova morskega lista.

(8)

Zato bi bilo treba pri pripravi večletnega načrta upoštevati dejstvo, da so v veliki meri vzrok za visoko raven ribolovne umrljivosti morske plošče veliki zavržki iz ribolova morskega lista z 80 mm vlečno mrežo z gredjo v južnem delu Severnega morja.

(9)

Takšen nadzor nad ribolovno umrljivostjo se lahko doseže z vzpostavitvijo ustrezne metode za določitev stopnje celotnega dovoljenega ulova (TAC) zadevnih staležev in vzpostavitvijo sistema omejevanja dovoljenih dni na morju, s čimer se ribolovni napor pri navedenih staležih omeji na stopnje, pri katerih TAC in načrtovana ribolovna umrljivost verjetno ne bosta presežena, bosta pa zadostna za ulov v okviru TAC, ki je bil dovoljen na podlagi stopenj ribolovne umrljivosti iz načrta.

(10)

Načrt bi moral zajemati ves ribolov bokoplute, ki bistveno vpliva na ribolovno umrljivost zadevnih staležev morske plošče in morskega lista. Iz določb načrta za upravljanje ribolovnega napora pa bi bilo treba izvzeti države članice, ki imajo kvote za katerega koli od teh dveh staležev nižje od 5 % deleža Evropske skupnosti v TAC.

(11)

Ta načrt bi moral biti glavni instrument upravljanja za bokoplute v Severnem morju in bi moral pripomoči k obnovi drugih staležev, kot so trske.

(12)

Poleg ukrepov, določenih v Uredbi Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (3), bi bilo treba za zagotovitev upoštevanja ukrepov, določenih v tej uredbi, vključiti dodatne ukrepe nadzora.

(13)

Komisija je v letu 2006 začela z razpravo o strategiji Skupnosti za postopno zmanjšanje ribolovne umrljivosti v vseh večjih ribištvih s pomočjo sporočila o doseganju cilja največjega trajnostnega donosa do leta 2015. To sporočilo je predložila regionalnim svetovalnim svetom, da bi pridobila njihovo mnenje.

(14)

Komisija je zaprosila STECF, naj poroča o ključnih vidikih presoje vpliva v zvezi z upravljanjem ribolova morske plošče in morskega lista, ki naj bi temeljila na točnih, objektivnih in celovitih bioloških in finančnih podatkih. Ta presoja vpliva bo priložena predlogu Komisije za drugo fazo večletnega načrta.

(15)

Za večletni načrt bi se moralo šteti, da je v prvi fazi načrt obnovitve, v drugi fazi pa načrt upravljanja v smislu členov 5 in 6 Uredbe (ES) št. 2371/2002 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UREJANJA IN CILJ

Člen 1

Vsebina

1.   Ta uredba vzpostavlja večletni načrt za ribištva, ki izkoriščajo staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju.

2.   V tej uredbi „Severno morje“ pomeni območje morja, ki ga je Mednarodni svet za raziskovanje morja razmejil kot podobmočje IV.

Člen 2

Varne biološke meje

1.   Za namene te uredbe se za staleže morske plošče in morskega lista šteje, da so v varnih bioloških mejah v tistih letih, ko so po mnenju Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

drstitvena biomasa staleža morske plošče presega 230 000 ton;

(b)

povprečna stopnja ribolovne umrljivosti za starost 2 do 6 let, ki velja za stalež morske plošče, je manj kot 0,6 letno;

(c)

drstitvena biomasa staleža morskega lista presega 35 000 ton;

(d)

povprečna stopnja ribolovne umrljivosti za starost 2 do 6 let, ki velja za stalež morskega lista, je manj kot 0,4 letno.

2.   Če STECF svetuje, da je treba za opredelitev varnih bioloških mej uporabiti druge ravni biomase in ribolovne umrljivosti, Komisija predlaga spremembo odstavka 1.

Člen 3

Cilji večletnega načrta v prvi fazi

1.   Večletni načrt v prvi fazi zagotovi, da se staleži morske plošče in morskega lista vrnejo v varne biološke meje.

2.   Cilj iz odstavka 1 se doseže tako, da se vsako leto za 10 % zmanjša stopnja ribolovne umrljivosti morske plošče in morskega lista, TAC pa lahko odstopa za največ 15 % na leto, dokler se ne dosežejo varne biološke meje za oba staleža.

Člen 4

Cilji večletnega načrta v drugi fazi

1.   Večletni načrt v drugi fazi zagotovi izkoriščanje staležev morske plošče in morskega lista na podlagi največjega trajnostnega donosa.

2.   Cilj iz odstavka 1 se doseže z ohranjanjem ribolovne umrljivosti morske plošče na stopnji, ki znaša najmanj 0,3 za starost 2 do 6 let.

3.   Cilj iz odstavka 1 se doseže z ohranjanjem ribolovne umrljivosti morskega lista na stopnji, ki znaša najmanj 0,2 za starost 2 do 6 let.

Člen 5

Prehodne ureditve

1.   Če se ugotovi, da so staleži morske plošče in morskega lista dve leti zaporedoma ponovno znotraj varnih bioloških mej, Svet na podlagi predloga Komisije sprejme odločitev glede spremembe člena 4(2) in 4(3) ter spremembe členov 7, 8 in 9, ki bo v skladu z zadnjim znanstvenim mnenjem STECF dovolila izkoriščanje staležev pri ribolovni umrljivosti, skladni z najvišjim trajnostnim donosom.

2.   Predlogu Komisije za pregled je priložena celovita presoja vpliva in upošteva mnenje Regijskega svetovalnega sveta za Severno morje.

POGLAVJE II

CELOTNI DOVOLJENI ULOV

Člen 6

Določitev celotnega dovoljenega ulova (TAC)

Vsako leto Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči o celotnem dovoljenem ulovu za naslednje leto za staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju v skladu s členom 7 in členom 8 te uredbe.

Člen 7

Postopek za določitev celotnega dovoljenega ulova za morsko ploščo

1.   Svet sprejme celotni dovoljeni ulov za morsko ploščo na tisti stopnji ulova, ki je v skladu z znanstveno oceno STECF višja izmed:

(a)

tistega celotnega dovoljenega ulova, katerega uporaba bo privedla do 10 % znižanja stopnje ribolovne umrljivosti v letu uporabe v primerjavi z ribolovno umrljivostjo, ocenjeno za predhodno leto;

(b)

tistega celotnega dovoljenega ulova, katerega uporaba bo v letu uporabe privedla do stopnje ribolovne umrljivosti 0,3 za starost 2 do 6 let.

2.   Če bi uporaba odstavka 1 privedla do celotnega dovoljenega ulova, ki presega celotni dovoljeni ulov predhodnega leta za več kot 15 %, Svet sprejme celotni dovoljeni ulov, ki je za 15 % večji od celotnega dovoljenega ulova navedenega leta.

3.   Če bi uporaba odstavka 1 privedla do celotnega dovoljenega ulova, ki je za več kot 15 % manjši od celotnega dovoljenega ulova predhodnega leta, Svet sprejme celotni dovoljeni ulov, ki je za 15 % manjši od celotnega dovoljenega ulova navedenega leta.

Člen 8

Postopek za določitev celotnega dovoljenega ulova za morski list

1.   Svet sprejme celotni dovoljeni ulov za morski list na tisti stopnji ulova, ki je v skladu z znanstveno oceno STECF višja izmed:

(a)

tistega celotnega dovoljenega ulova, katerega uporaba bo v letu uporabe privedla do stopnje ribolovne umrljivosti 0,2 za starost 2 do 6 let;

(b)

tistega celotnega dovoljenega ulova, katerega uporaba bo privedla do 10 % znižanja ribolovne umrljivosti v letu uporabe v primerjavi z ribolovno umrljivostjo, ocenjeno za predhodno leto.

2.   Če bi uporaba odstavka 1 privedla do celotnega dovoljenega ulova, ki presega celotni dovoljeni ulov predhodnega leta za več kot 15 %, Svet sprejme celotni dovoljeni ulov, ki je za 15 % večji od celotnega dovoljenega ulova navedenega leta.

3.   Če bi uporaba odstavka 1 privedla do celotnega dovoljenega ulova, ki je za več kot 15 % manjši od celotnega dovoljenega ulova predhodnega leta, Svet sprejme celotni dovoljeni ulov, ki je za 15 % manjši od celotnega dovoljenega ulova navedenega leta.

POGLAVJE III

OMEJITEV RIBOLOVNEGA NAPORA

Člen 9

Omejitev ribolovnega napora

1.   Celotni ribolovni napor iz poglavja II se dopolni s sistemom omejitve ribolovnega napora, vzpostavljenega z zakonodajo Skupnosti.

2.   Svet vsako leto na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči o prilagoditvi najvišje stopnje ribolovnega napora za flote, pri katerih bodisi vsaka vrsta ali obe vrsti – tj. morska plošča in morski list – predstavljata pomemben del iztovora ali pri katerih se veliko zavrže ter za katera velja sistem omejitve ribolovnega napora iz odstavka 1.

3.   Komisija zaprosi STECF za napoved največje stopnje ribolovnega napora, potrebnega za ulov morske plošče in morskega lista v višini deleža Evropske skupnosti v TAC, določenega v skladu s členom 6. Ta prošnja se oblikuje ob upoštevanju druge pomembne zakonodaje Skupnosti, ki ureja pogoje, pod katerimi se lahko lovijo te kvote.

4.   Letna prilagoditev najvišje stopnje ribolovnega napora iz odstavka 2 se določi ob upoštevanju mnenja STECF iz odstavka 3.

5.   Komisija vsako leto zaprosi STECF, naj poroča o letnih stopnjah ribolovnega napora, ki ga dosegajo plovila, ki lovijo morsko ploščo in morski list, in o vrstah ribolovnega orodja, ki se uporablja pri takem ribištvu.

6.   Ne glede na odstavek 4, ribolovni napor ne preseže stopnje, določene leta 2006.

7.   Iz sistema upravljanja napora se izvzamejo države članice, katerih kvote za morsko ploščo in morski list so nižje od 5 % deleža Evropske skupnosti v TAC.

8.   Sistem upravljanja napora velja za državo članico, ki jo zadevajo določbe odstavka 7 in sodeluje pri kakršni koli izmenjavi kvot za morski list ali morsko ploščo na podlagi člena 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002, zaradi česar bi vsota tej državi članici dodeljenih kvot ter količina prenesene morskega lista ali morske plošče presegli 5 % deleža Evropske skupnosti v TAC.

9.   Ribolovni napor, ki ga dosegajo plovila, katerih pomemben del ulova sta morska plošča ali morski list, ter ki plujejo pod zastavo države članice, za katero veljajo določbe odstavka 7, ne presega stopnje, dovoljene v letu 2006.

POGLAVJE IV

SPREMLJANJE, INŠPEKCIJA IN NADZOR

Člen 10

Sporočila v zvezi z ribolovnim naporom

1.   Členi 19b, 19c, 19d, 19e in 19k Uredbe (EGS) št. 2847/93 se uporabljajo za plovila, ki delujejo na tem območju. Za plovila, opremljena s sistemi za nadzor v skladu s členoma 5 in 6 Uredbe Komisije (ES) št. 2244/2003 z dne 18. decembra 2003 o podrobnih pravilih v zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil (4), zahteve glede klicanja po radiu ne veljajo.

2.   Države članice lahko izvajajo nadomestne nadzorne ukrepe, da zagotovijo skladnost z obveznostmi iz odstavka 1, ki so tako učinkoviti in pregledni kot te obveznosti poročanja. Komisijo se o takšnih ukrepih obvesti pred začetkom njihovega izvajanja.

Člen 11

Meja odstopanja

1.   Z odstopanjem od člena 5(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic (5) je dovoljena meja odstopanja v ocenjeni količini v kilogramih žive teže morske plošče in morskega lista, obdržanih na krovu plovil v Severnem morju, 8 % od vrednosti v ladijskem dnevniku. V primeru, da zakonodaja Skupnosti ne določa nobenih pretvorbenih faktorjev, se uporabljajo pretvorbeni faktorji, ki jih sprejme država članica zastave, pod katero pluje plovilo.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za vrste vodnih organizmov, če je količina navedenih vrst, obdržanih na krovu, manjša od 50 kilogramov.

Člen 12

Tehtanje raztovarjanj

Pristojni organi države članice zagotovijo, da se pred prodajo stehta katera koli količina morskega lista, ki presega 300 kg, ali morske plošče, ki presega 500 kg, ujeta v Severnem morju, in sicer s tehtnico, ki je bila potrjena za natančno.

Člen 13

Predhodno obvestilo

Poveljnik ribiškega plovila Skupnosti, ki je navzoče v Severnem morju in želi iztovoriti katero koli količino morske plošče ali morskega lista v pristanišču ali kraju iztovarjanja tretje države, najmanj 24 ur pred iztovarjanjem v tretji državi sporoči pristojnim organom države članice zastave naslednje podatke:

(a)

ime pristanišča ali kraja raztovarjanja;

(b)

ocenjeni čas prihoda v navedeno pristanišče ali kraj raztovarjanja;

(c)

količine v kilogramih žive teže vseh vrst, od katerih je več kot 50 kg zadržanih na krovu.

Te podatke lahko sporoči tudi predstavnik poveljnika ribiškega plovila.

Člen 14

Ločeno natovarjanje morske plošče in morskega lista

1.   Na krovu ribiškega plovila Skupnosti je prepovedano v posameznih zabojnikih hraniti katero koli količino morske plošče ali katero koli količino morskega lista, pomešano s katero koli drugo vrsto morskih organizmov.

2.   Poveljniki ribiških plovil Skupnosti zagotovijo inšpektorjem držav članic ustrezno pomoč, da se navzkrižno preverijo količine, navedene v ladijskem dnevniku, in ulov morske plošče in morskega lista, zadržan na krovu.

Člen 15

Prevoz morskega lista in morske plošče

1.   Pristojni organi države članice lahko zahtevajo, da se katere koli količine morske plošče nad 500 kg ali katere koli količine morskega lista nad 300 kg, ujete v geografskem območju iz člena 1(2) in prvič iztovorjene v tej državi članici, stehtajo s tehtnicami, ki so bile potrjene za natančne, preden se iz pristanišča prvega iztovora prepeljejo drugam.

2.   Z odstopanjem od člena 13 Uredbe (EGS) št. 2847/93 se količinam morske plošče nad 500 kg in količinam morskega lista nad 300 kg, ki se prepeljejo na kraj, ki ni kraj iztovarjanja, priloži deklaracija iz člena 8(1) navedene uredbe. Izjema iz člena 13(4)(b) Uredbe (EGS) št. 2847/93 se ne uporablja.

Člen 16

Prepoved pretovarjanja morskega lista in morske plošče

Ribiško plovilo Skupnosti, navzoče v Severnem morju, ne pretovori nobene količine morske plošče ali morskega lista na katero koli drugo plovilo.

POGLAVJE V

NADALJNJE UKREPANJE

Člen 17

Ocena ukrepov upravljanja

1.   Komisija v drugem letu uporabe te uredbe ter nato vsako naslednje leto na podlagi mnenja STECF oceni vpliv ukrepov upravljanja na zadevne staleže in vpliv ribištva na te staleže.

2.   Komisija pridobi znanstveno mnenje STECF o stopnji napredka v smeri ciljev večletnega načrta v tretjem letu uporabe te uredbe in vsako naslednje tretje leto uporabe te uredbe. Komisija po potrebi predlaga ustrezne ukrepe, Svet pa s kvalificirano večino odloči o drugih ukrepih za doseganje ciljev iz členov 3 in 4.

Člen 18

Posebne okoliščine

V primeru, da STECF meni, da velikosti drstitvenega staleža morske plošče ali morskega lista ali obeh trpita zaradi zmanjšane zmogljivosti reprodukcije, Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči o celotnem dovoljenem ulovu za morsko ploščo, ki je nižji od navedenega v členu 7, o celotnem dovoljenem ulovu za morski list, ki je nižji od navedenega v členu 8, in stopnjah ribolovnega napora, ki so nižje od navedenih v členu 9.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 19

Pomoč iz Evropskega sklada za ribištvo

1.   V prvi fazi, predvideni v členu 3 te uredbe, se za večletni načrt šteje, da je načrt obnovitve v smislu člena 5 Uredbe (ES) št. 2371/2002 in za namene člena 21(a)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (6).

2.   V drugi fazi, predvideni v členu 4 te uredbe, se za večletni načrt šteje, da je načrt upravljanja v smislu člena 6 Uredbe (ES) št. 2371/2002 in za namene člena 21(a)(iv) Uredbe (ES) št. 1198/2006.

Člen 20

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 11. junija 2007

Za Svet

Predsednik

H. SEEHOFER


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(3)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).

(4)  UL L 333, 20.12.2003, str. 17.

(5)  UL L 276, 10.10.1983, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1804/2005 (UL L 290, 4.11.2005, str. 10).

(6)  UL L 223, 15.8.2006, str. 1.


19.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 677/2007

z dne 18. junija 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 18. junija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


19.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 678/2007

z dne 18. junija 2007

o razpisu natečaja za dodelitev izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnike, pomaranče, limone, namizno grozdje, jabolka in breskve)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 1961/2001 (2) določa podrobna pravila za uporabo izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo.

(2)

Člen 35(1) Uredbe (ES) št. 2200/96 določa, da se proizvodi, ki jih izvaža Skupnost, v obsegu, potrebnem za gospodarsko pomemben izvoz, lahko krijejo z izvoznimi nadomestili, v mejah, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(3)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba paziti, da ne pride do motenj trgovinskih tokov, nastalih s sistemom nadomestil. Iz tega razloga in zaradi sezonske narave izvoza sadja in zelenjave je treba določiti količine, predvidene za vsak proizvod, na podlagi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila, določene z Uredbo Komisije (ES) št. 3846/87 (3). Te količine je treba dodeliti upoštevajoč pokvarljivosti zadevnih proizvodov.

(4)

V skladu s členom 35(4) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba nadomestila določiti ob upoštevanju obstoječega stanja ali izgledov za cene sadja in zelenjave na trgu Skupnosti in iz razpoložljivih zalog na eni strani ter za cene na mednarodnem trgu na drugi strani. Treba je upoštevati tudi stroške prevoza in trženja ter gospodarski vidik načrtovanega izvoza.

(5)

V skladu s členom 35(5) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba cene na trgu Skupnosti določiti ob upoštevanju najugodnejših cen s stališča izvoza.

(6)

Zaradi stanja na mednarodnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za določen proizvod glede na namembni kraj.

(7)

Paradižnike, pomaranče, limone, namizno grozdje, jabolka in breskve razredov ekstra, I in II skupnih standardov kakovosti se trenutno lahko izvozijo v gospodarsko pomembnih količinah.

(8)

Zato da se zagotovi najboljša uporaba razpoložljivih sredstev in ob upoštevanju strukture izvoza Skupnosti je primerno razpisati natečaj ter določiti okvirni znesek nadomestila in predvidene količine za zadevno obdobje.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Razpiše se natečaj za dodelitev izvoznih dovoljenj A3. Zadevni proizvodi, rok za predložitev ponudb, okvirne stopnje nadomestila in predvidene količine so podani v Prilogi k Uredbi.

2.   Količine, zajete v dovoljenjih, izdanih za pomoč v hrani, iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne prištevajo k upravičenim količinam iz Priloge k Uredbi.

3.   Ne glede na uporabo člena 5(6) Uredbe (ES) št. 1961/2001 je rok veljavnosti dovoljenj A3 štiri mesece.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 548/2007 (UL L 130, 22.5.2007, str. 3).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 532/2007 (UL L 125, 15.5.2007, str. 7).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.


PRILOGA

Razpis natečaja za dodelitev izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnike, pomaranče, limone, namizno grozdje, jabolka in breskve)

Rok za predložitev ponudb: od 2. julija do 3. julija 2007.

Tarifna oznaka proizvoda (1)

Namembni kraj (2)

Okvirni znesek nadomestil

(v EUR/t)

Predvidene količine

(v t)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  Tarifne oznake proizvodov so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

(2)  Oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 3846/87. Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Drugi namembni kraji so:

F03

:

Vsi namembni kraji razen Švice.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malezija, Šrilanka, Indonezija, Tajska, Tajvan, Papua Nova Gvineja, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonska, Urugvaj, Paragvaj, Argentina, Mehika, Kostarika.

F09

:

Sledeči namembni kraji: Norveška, Islandija, Grenladnija, Fersko otočje, Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija in Črna gora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukrajina, Saudova Arabija, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati (Abu Dhabi, Dubaj, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Kuvajt, Jemen, Sirija, Iran, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venezuela, Peru, Panama, Ekvador in Kolumbija; afriške države in teritoriji razen Južne Afrike; namembni kraji iz člena 36 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).


19.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 679/2007

z dne 18. junija 2007

o določitvi višine pomoči za tržno leto 2007/2008 za breskve, namenjene predelavi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 41 Akta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2003 z dne 29. avgusta 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 v zvezi s programom pomoči za predelano sadje in zelenjavo (2) določa, da Komisija pred 31. majem objavi znesek pomoči, ki se uporablja za breskve, namenjene predelavi.

(2)

Za države članice Skupnosti v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006 se preverjanje skladnosti s pragi Skupnosti in nacionalnimi pragi za predelavo breskev iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 2201/96 določi na podlagi količin, za katere je bila odobrena pomoč v zadnjih treh tržnih letih, za katera so na voljo dokončni podatki za vse zadevne države članice.

(3)

Povprečna količina breskev, predelana v zadnjih treh tržnih letih v okviru sheme pomoči, je pod pragom Skupnosti. Za tržno leto 2007/2008 se v vsaki zadevni državi članici zato uporabi višina pomoči, ki je določena v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 2201/96.

(4)

Mehanizem izračuna za preverjanje skladnosti z nacionalnimi pragi za predelavo iz člena 5 Uredbe (ES) št. 2201/96 se v Bolgariji in Romuniji ne začne uporabljati takoj. Zato je treba določiti prehodne ukrepe za njegovo uporabo. Za tržno leto 2007/2008, za katero ni na voljo podatkov za preverjanje skladnosti s pragi Skupnosti in nacionalnimi pragi za predelavo breskev, in kot varnostni ukrep je treba določiti predhodno zmanjšanje pomoči, ki bo povrnjena, če na koncu tržnega leta ne bo prekoračitve.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za tržno leto 2007/2008 je pomoč iz člena 2 Uredbe (ES) št. 2201/96 za breskve 47,70 EUR na tono za države članice Skupnosti v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006.

2.   Za Bolgarijo in Romunijo je pomoč iz člena 2 Uredbe (ES) št. 2201/96 za breskve 35,78 EUR na tono.

Člen 2

1.   Če prag Skupnosti ob izračunu za preverjanje skladnosti s pragom za tržno leto 2007/2008 ne bo prekoračen, se v Bolgariji in Romuniji po tržnem letu 2007/2008 izplača dodatni znesek v višini 25 % pomoči iz člena 4(2) Uredbe (ES) št. 2201/96.

2.   Če je bil prag Skupnosti presežen ter če v Bolgariji in Romuniji prag ni bil presežen ali je bil presežen za manj kot 25 %, se v teh državah članicah po koncu tržnega leta 2007/2008 izplača dodatni znesek.

Dodatni znesek iz prvega pododstavka je določen na podlagi dejanskega presežka zadevnega nacionalnega praga in znaša največ 25 % pomoči iz člena 4(2) Uredbe (ES) št. 2201/96.

3.   Za preverjanje skladnosti z nacionalnimi pragi za predelavo in samo za Bolgarijo in Romunijo se izračun za tržno leto 2007/2008 naredi na podlagi količin, za katere je bila dejansko odobrena pomoč v tržnem letu 2007/2008.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 218, 30.8.2003, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1663/2005 (UL L 267, 12.10.2005, str. 22).


DIREKTIVE

19.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/14


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/35/ES

z dne 18. junija 2007

o spremembi Direktive Sveta 76/756/EGS glede vgradnje svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na motorna in priklopna vozila zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (1) in zlasti druge alinee člena 13(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/756/EGS z dne 27. julija 1976 približevanju zakonodaje držav članic o vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na motorna in priklopna vozila (2) in zlasti člena 4 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 76/756/EGS je ena od posebnih direktiv iz postopka za podelitev ES-homologacije, določenega z Direktivo 70/156/EGS. Za Direktivo 70/756/EGS zato veljajo določbe Direktive 76/156/EGS, ki se nanašajo na sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote za vozila.

(2)

Za izboljšanje prometne varnosti z izboljšanjem vidnosti velikih tovornjakov in njihovih priklopnikov je treba v Direktivo 76/756/EGS vnesti obveznost vgradnje odsevnikov v ta vozila.

(3)

Da bi se upoštevale spremembe Pravilnika UN/ECE št. 48 (3), o katerih je Skupnost že glasovala, je primerno prilagoditi Direktivo 76/756/EGS tehničnemu napredku, tako da se uskladi s tehničnimi zahtevami tega pravilnika UN/ECE. Zaradi jasnosti je treba Prilogo II k Direktivi 76/756/EGS nadomestiti.

(4)

Direktivo 76/756/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 76/756/EGS se nadomesti s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Če zahteve iz Direktive 76/756/EGS, kakor je spremenjena s to direktivo, niso izpolnjene, države članice z veljavnostjo od 10. julija 2011 iz razlogov, povezanih z vgradnjo svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav, štejejo potrdila o skladnosti, ki spremljajo nova vozila v skladu z določbami Direktive 70/156/EGS, za neveljavna za namene člena 7(1) navedene direktive.

Člen 3

1.   Države članice najpozneje do 9. julija 2008 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma predložijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 10. julija 2008.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji predložijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. junija 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/96/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 81).

(2)  UL L 262, 27.9.1976, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/28/ES (UL L 171, 30.6.1997, str. 1).

(3)  UL L 137, 30.5.2007, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA II

1.

Tehnične zahteve so navedene v odstavkih 2, 5 in 6 Pravilnika UN/ECE št. 48 (1) in prilogah 3 do 9 k Pravilniku.

2.

Za uporabo določb iz točke 1 velja naslednje:

(a)

Izraz ‚neobremenjeno vozilo‘ pomeni vozilo, katerega masa je opisana v točki 2.6 Dodatka 1 k Prilogi I k tej direktivi, toda brez voznika.

(b)

Izraz ‚obrazec sporočila‘ se razume kot potrdilo o homologaciji, določeno v Dodatku 2 k Prilogi I k tej direktivi.

(c)

‚Pogodbenice zadevnih pravilnikov‘ se razumejo kot države članice.

(d)

Sklicevanje na Pravilnik št. 3 se razume kot sklicevanje na Direktivo 76/757/EGS.

(e)

Opomba 2 v odstavku 2.7.25 se ne uporablja.

(f)

Opomba 8 v odstavku 6.19 se ne uporablja.

(g)

Opomba 1 v Prilogi 5 se razume: ‚Glede opredelitev kategorij glej Prilogo II A k Direktivi 70/156/EGS‘.

3.

Brez poseganja v zahteve člena 8(2)(a) in (c) ter (3) Direktive 70/156/EGS, te priloge in v katere koli zahteve v kateri od posebnih direktiv je vgradnja kakršnih koli svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav razen tistih, ki so opredeljene v odstavku 2.7 Pravilnika UN/ECE št. 48, prepovedana.


(1)  UL L 137, 30.5.2007, str. 1.“


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

19.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/17


SKLEP SVETA

z dne 11. junija 2007

o imenovanju člana upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane

(2007/420/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 25(1) Uredbe,

ob upoštevanju seznama kandidatov, ki ga je Svetu predložila Komisija Evropskih skupnosti,

ob upoštevanju mnenj, ki jih je podal Evropski parlament,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zelo pomembno je zagotoviti neodvisnost, visoko znanstveno kakovost, preglednost in učinkovitost Evropske agencije za varnost hrane („Agencija“). Prav tako je nujno potrebno sodelovanje z državami članicami.

(2)

Sedež člana upravnega odbora, ki je bil imenovan do 30. junija 2008, se je zaradi odstopa člana sprostil.

(3)

Da bi se imenoval novi član upravnega odbora, se je z namenom zagotoviti izpolnjevanje najvišjih zahtev glede usposobljenosti, širok razpon ustreznega strokovnega znanja, na primer v vodstvu in javni upravi, ter najširšo možno geografsko porazdelitev znotraj Unije, na podlagi dokumentacije, ki jo je predložila Komisija, in v luči mnenj, ki jih je podal Evropski parlament, preučilo kandidature –

SKLENIL:

Člen 1

G. Milan POGAČNIK se imenuje za člana upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane, za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 11. junija 2007

Za Svet

Predsednik

H. SEEHOFER


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 575/2006 (UL L 100, 8.4.2006, str. 3).


Komisija

19.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/18


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 14. junija 2007

o razveljavitvi Odločbe 96/587/ES o objavi seznama organizacij, ki so jih kot priznane v skladu z Direktivo Sveta 94/57/ES uradno sporočile države članice

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2379)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/421/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (1) in zlasti člena 4(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 96/587/ES (2) je vsebovala seznam organizacij, ki so jih države članice priznale v skladu z Direktivo Sveta 94/57/ES.

(2)

V skladu s členom 4(5) Direktive 94/57/ES, so organizacije, ki so na dan 22. januarja 2002 že priznane na podlagi navedene direktive, še naprej priznane.

(3)

Odločba Komisije 2005/623/ES (3) je podaljšala omejeno priznanje „Hellenic Register of Shipping“, ki velja za Grčijo in Ciper, za obdobje treh let.

(4)

Odločba Komisije 2006/382/ES (4) je omejeno priznanje „Hellenic Register of Shipping“ razširila na Malto.

(5)

Odločba Komisije 2006/660/ES (5) je dodelila omejeno priznanje Polish Register of Shipping za obdobje treh let, ki velja za Češko, Ciper, Litvo, Malto, Poljsko in Slovaško.

(6)

Odločbo 96/587/ES, ki je zdaj zastarela, je treba razveljaviti in objaviti posodobljen seznam organizacij, priznanih v skladu z Direktivo 94/57/ES, v Uradnem listu Evropske unije v rednih časovnih presledkih –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 96/587/ES se razveljavi.

Člen 2

Generalni direktor za energijo in promet objavi posodobljen seznam organizacij, ki so priznane v skladu z Direktivo 94/57/ES, v Uradnem listu Evropske unije do 1. julija vsako leto.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. junija 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 319, 12.12.1994, str. 20. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 324, 29.11.2002, str. 53).

(2)  UL L 257, 10.10.1996, str. 43. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/221/ES (UL L 73, 15.3.2002, str. 30).

(3)  UL L 219, 24.8.2005, str. 43.

(4)  UL L 151, 6.6.2006, str. 31.

(5)  UL L 272, 3.10.2006, str. 17.


19.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/19


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. junija 2007

o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede nekaterih skupin za zbiranje in proizvodnjo zarodkov v Argentini, Avstraliji in Združenih državah Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2498)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/422/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (1) in zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 92/452/EGS z dne 30. julija 1992 o uvedbi seznamov odobrenih skupin za zbiranje in proizvodnjo govejih zarodkov v tretjih državah za izvoz v Skupnost (2) določa, da države članice uvažajo zarodke iz tretjih držav samo, če so jih zbrale, pripravile in skladiščile skupine za pridobivanje zarodkov s seznama v navedeni odločbi.

(2)

Argentina in Združene države Amerike sta zahtevali, da se za navedene države na navedenih seznamih spremeni vnose v zvezi z nekaterimi skupinami za zbiranje in proizvodnjo zarodkov.

(3)

Argentina in Združene države Amerike sta predložili jamstva v zvezi z izpolnjevanjem ustreznih pravil iz Direktive 89/556/EGS, veterinarske službe v navedenih državah pa so zadevne skupine za zbiranje zarodkov uradno odobrile za izvoz v Skupnost.

(4)

Avstralija je zahtevala, da se za to državo na seznamih črta določene vnose.

(5)

Odločbo 92/452/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se začne uporabljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/60/ES (UL L 31, 3.2.2006, str. 24).

(2)  UL L 250, 29.8.1992, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/237/ES (UL L 103, 20.4.2007, str. 49).


PRILOGA

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni:

1.

vrstica za skupino za zbiranje zarodkov iz Argentine št. LE/UT/BE-18 se črta;

2.

vrstica za skupino za zbiranje zarodkov iz Argentine št. LE/UT/BE-22 se črta;

3.

vrstici za skupino za zbiranje zarodkov iz Argentine št. LE/UT/BE-24 in LE/UT/BE-25 se črtata;

4.

vrstica za skupino za zbiranje zarodkov iz Argentine št. LE/UT/BE-28 se črta;

5.

vstavijo se naslednje vrstice za Argentino:

„AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo - Buenos Aires

Dr. Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dr. Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz - Buenos Aires

Dr. Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén - Chaco

Dr. Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco - Buenos Aires

Dr. Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao - Santa Fe

Dr. Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dres. J. INDA Y J. TEGLI

Union - San Luis

Dr. J. Inda

Dr. J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC – BIOGEN

Córdoba

Dr. Gabriel Bo

Dr. H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue - Buenos Aires

Dr. Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dr. Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista - Santa Fe

Dr. Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata - Buenos Aires

Dr. Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy - Buenos Aires

Dr. Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto - Córdoba

Dr. Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento – Buenos Aires

Dr. Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dr. Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa - La Pampa

Dr. Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DR. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dr. Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dr. Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego - Buenos Aires

Dr. Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dr. Gabriel Bo“

6.

vrstica za skupino za zbiranje zarodkov iz Avstralije št. ETV0002 se črta;

7.

vrstica za skupino za zbiranje zarodkov iz Avstralije št. ETV0005 se črta;

8.

vrstice za skupine za zbiranje zarodkov iz Avstralije št. ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 in ETV0013 se črtajo;

9.

vrstica skupine za zbiranje zarodkov iz Združenih držav Amerike št. 91CA035 E689 se nadomesti z:

„US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Kenneth Halback“

10.

vrstica skupine za zbiranje zarodkov iz Združenih držav Amerike št. 04MT111 E1127 se črta;

11.

vrstici skupin za zbiranje zarodkov iz Združenih držav Amerike št. 05NC114 E705 in 05NC117 E705 se nadomestita z:

„US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr. Samuel P. Galphin

US

 

05NC117 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr. Samuel P. Galphin“

12.

vstavijo se naslednje vrstice za Združene države Amerike:

„US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dr. Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dr. Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dr. Boyd Bien“


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

19.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/23


SKLEP SVETA 2007/423/SZVP

z dne 18. junija 2007

o izvajanju Skupnega stališča 2004/293/SZVP o obnovitvi ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju pooblastil Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2004/293/SZVP (1) in zlasti člena 2 Skupnega stališča v povezavi s členom 23(2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Skupnim stališčem 2004/293/SZVP sprejel ukrepe za preprečitev vstopa in tranzita prek ozemlja držav članic za posameznike, ki osebam na prostosti pomagajo, da se lahko še naprej izogibajo roki pravice za kazniva dejanja, za katera jih je obtožilo Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ), ali ki drugače ovirajo učinkovito izvajanje mandata MKSJ.

(2)

Po premestitvi Anteja Gotovine v pripor MKSJ bi bilo treba nekatere osebe iz člena 2 Skupnega stališča in so povezane z Gotovino, umakniti s seznama. Podatke o osebah, ki ostajajo na seznamu, bi bilo treba posodobiti.

(3)

Poleg tega bi bilo treba na seznam vključiti druge osebe, ki pomagajo osebam na prostosti, da se lahko še naprej izogibajo roki pravice za kazniva dejanja, za katera jih je obtožilo MKSJ, ali drugače ovirajo učinkovito izvajanje mandata MKSJ.

(4)

Seznam v Prilogi k Skupnemu stališču 2004/293/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SKLENIL:

Člen 1

Seznam oseb, navedenih v Prilogi k Skupnemu stališču 2004/293/SZVP, se nadomesti s seznamom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 18. junija 2007

Za Svet

Predsednik

F.-W. STEINMEIER


(1)  UL L 94, 31.3.2004, str. 65. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Skupnim stališčem 2007/150/SZVP (UL L 66, 6.3.2007, str. 21).


PRILOGA

1.

BILBIJA, Milorad

Sin Svetka BILBIJE

Datum/kraj rojstva: 13.8.1956, Sanski Most, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: 3715730

Št. osebne izkaznice: 03GCD9986

EMŠO: 1308956163305

Vzdevki:

Naslov: Braće Pantića 7, Banjaluka, Bosna in Hercegovina

2.

BJELICA, Milovan

Datum/kraj rojstva: 19.10.1958, Rogatica, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: 0000148, izdan 26.7.1998 v Sarajevu (razveljavljen)

Št. osebne izkaznice: 03ETA0150

EMŠO: 1910958130007

Vzdevki: Cicko

Naslov: Družba CENTREK, Pale, Bosna in Hercegovina

3.

DJORDJEVIĆ, Jelena (ime po sklenitvi zakonske zveze: GLUŠICA Jelena)

Hči Vlastimira in Sojke DJORDJEVIĆ

Datum/kraj rojstva: 7.2.1977, Zaječar, Srbija

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

Vzdevki:

Naslov: Beogradskog Bataljona 39, Beograd, Srbija

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: hči Vlastimirja DJORDJEVIĆA

4.

DJORDJEVIĆ, Sojka

Datum/kraj rojstva: 29.9.1949, občina Knjaževac, Srbija

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

Vzdevki:

Naslov: Beogradskog Bataljona 39, Beograd, Srbija

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: soproga Vlastimirja DJORDJEVIĆA

5.

EĆIM, Ljuban

Datum/kraj rojstva: 6.1.1964, Sviljanac, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: 0144290, izdan 21.11.1998 v Banjaluki (razveljavljen)

Št. osebne izkaznice: 03GCE3530

EMŠO: 0601964100083

Vzdevki:

Naslov: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banjaluka, Bosna in Hercegovina

6.

HADŽIĆ Goranka

Hči Branka in Milene HADŽIĆ

Datum/kraj rojstva: 18.6.1962, občina Vinkovci, Hrvaška

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice: 1806962308218 (EMŠO), št. osebne izkaznice: 569934/03

Vzdevki:

Naslov: Aranj Janoša 9, Novi Sad, Srbija

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: sestra Gorana HADŽIĆA

7.

HADŽIĆ, Ivana

Hči Gorana in Živke HADŽIĆ

Datum/kraj rojstva: rojena 25.2.1983, Vukovar, Hrvaška

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

Vzdevki:

Naslov: Aranj Janoša 9, Novi Sad, Srbija

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: hči Gorana HADŽIĆA

8.

HADŽIĆ, Srečko

Sin Gorana in Živke HADŽIĆ

Datum/kraj rojstva: 8.10.1987, Vukovar, Hrvaška

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

Vzdevki:

Naslov: Aranj Janoša 9, Novi Sad, Srbija

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: sin Gorana HADŽIĆA

9.

HADŽIĆ, Živka

Hči Branislava NUDIĆA

Datum/kraj rojstva: 9.6.1957, Vinkovci, Hrvaška

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

Vzdevki:

Naslov: Aranj Janoša 9, Novi Sad, Srbija

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: soproga Gorana HADŽIĆA

10.

JOVIČIĆ, Predrag

Sin Desmira JOVIČIĆA

Datum/kraj rojstva: 1.3.1963, Pale, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: 4363551

Št. osebne izkaznice: 03DYA0852

EMŠO: 0103963173133

Vzdevki:

Naslov: Milana Simovića 23, Pale, Bosna in Hercegovina

11.

KARADŽIĆ, Aleksandar

Datum/kraj rojstva: 14.5.1973, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: 0036395 (potekel 12.10.1998)

Št. osebne izkaznice:

EMŠO:

Vzdevki: Saša

Naslov:

12.

KARADŽIĆ, Ljiljana (dekliški priimek: ZELEN)

Hči Voja in Anke

Datum/kraj rojstva: 27.11.1945, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

EMŠO:

Vzdevki:

Naslov:

13.

KARADŽIĆ, Luka

Sin Vuka in Jovanke KARADŽIĆ

Datum/kraj rojstva: 31.7.1951, občina Savnik, Črna gora

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

Vzdevki:

Naslov: Dubrovaćka 14, Beograd, Srbija, in Janka Vukotića 24, Rastoci, občina Nikšić, Črna gora

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: brat Radovana KARADŽIĆA

14.

KARADŽIĆ-JOVIĆEVIĆ, Sonja

Hči Radovana KARADŽIĆA in Ljiljane ZELEN-KARADŽIĆ

Datum/kraj rojstva: 22.5.1967, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice: 2205967175003 (EMŠO); št. osebne izkaznice: 04DYB0041

Vzdevki: Seki

Naslov: Dobroslava Jevdjevića 9, Pale, Bosna in Hercegovina

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: hči Radovana KARADŽIĆA

15.

KESEROVIĆ, Dragomir

Sin Slavka

Datum/kraj rojstva: 8.6.1957, Piskavica pri Banjaluki, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: 4191306

Št. osebne izkaznice: 04GCH5156

EMŠO: 0806957100028

Vzdevki:

Naslov:

16.

KIJAC, Dragan

Datum/kraj rojstva: 6.10.1955, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

EMŠO:

Vzdevki:

Naslov:

17.

KOJIĆ, Radomir

Sin Milanka in Zlatane

Datum/kraj rojstva: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: 4742002, izdan leta 2002 v Sarajevu, velja do leta 2007

Št. osebne izkaznice: 03DYA1935, izdana 7.7.2003 v Sarajevu

EMŠO: 2311950173133

Vzdevki: Miner ali Ratko

Naslov: Trifka Grabeža 115, Pale, ali Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosna in Hercegovina

18.

KOVAČ, Tomislav

Sin Vasa

Datum/kraj rojstva: 4.12.1959, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

EMŠO: 0412959171315

Vzdevki: Tomo

Naslov: Bijela, Črna gora, in Pale, Bosna in Hercegovina

19.

KUJUNDŽIĆ, Predrag

Sin Vasilija

Datum/kraj rojstva: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice: 03GFB1318

EMŠO: 3001961120044

Vzdevki: Predo

Naslov: Doboj, Bosna in Hercegovina

20.

LUKOVIĆ, Milorad Ulemek

Datum/kraj rojstva: 15.5.1968, Beograd, Srbija

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

EMŠO:

Vzdevki: Legija (ponarejena osebna izkaznica na ime IVANIĆ, Željko)

Naslov: v zaporu (Beograjski okrajni zapor, Bačvanska 14, Beograd)

21.

MALIS, Milomir

Sin Dejana Malisa

Datum/kraj rojstva: 3.8.1966, Bjelice

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

EMŠO: 0308966131572

Vzdevki:

Naslov: Vojvode Putnika, Foča, Bosna in Hercegovina

22.

MANDIĆ, Momčilo

Datum/kraj rojstva: 1.5.1954, Kalinovik, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: 0121391, izdan 12.5.1999 v Sarajevu, Bosna in Hercegovina (razveljavljen)

Št. osebne izkaznice:

EMŠO: 0105954171511

Vzdevki: Momo

Naslov: v zaporu

23.

MARIĆ, Milorad

Sin Vinka Marića

Datum/kraj rojstva: 9.9.1957, Visoko, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: 4587936

Št. osebne izkaznice: 04GKB5268

EMŠO: 0909957171778

Vzdevki:

Naslov: Vuka Karadžića 148, Zvornik, Bosna in Hercegovina

24.

MIĆEVIĆ, Jelenko

Sin Luke in Desanke, dekliški priimek: Simić

Datum/kraj rojstva: 8.8.1947, Borci pri Konjiću, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: 4166874

Št. osebne izkaznice: 03BIA3452

EMŠO: 0808947710266

Vzdevki: Filaret

Naslov: samostan Mileševo, Srbija

25.

MLADIĆ, Biljana (dekliški priimek STOJČEVSKA)

Hči Strahila STOJČEVSKEGA in Svetlinke STOJČEVSKE

Datum/kraj rojstva: 30.5.1972, Skopje, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice: 3005972455086 (EMŠO)

Vzdevki:

Naslov: prijavljena na Blagoja Parovića 117a, Beograd, vendar živi na Vidikovaćki venac 83, Beograd, Srbija

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: snaha Ratka MLADIĆA

26.

MLADIĆ, Darko

Sin Ratka in Bosiljke MLADIĆ

Datum/kraj rojstva: 19.8.1969, Skopje, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

Št. potnega lista: Potni list Srbije in Črne gore št. 003220335, izdan 26.2.2002

Št. osebne izkaznice: 1908969450106 (EMŠO); osebna izkaznica B112059, izdal SUP Beograd, 8.4.1994

Vzdevki:

Naslov: Vidikovaćki venac 83, Beograd, Srbija

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: sin Ratka MLADIĆA

27.

NINKOVIĆ, Milan

Sin Sima

Datum/kraj rojstva: 15.6.1943, Doboj, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: 3944452

Št. osebne izkaznice: 04GFE3783

EMŠO: 1506943120018

Vzdevki:

Naslov:

28.

OSTOJIĆ, Velibor

Sin Joza

Datum/kraj rojstva: 8.8.1945, Čelebići pri Foči, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

EMŠO:

Vzdevki:

Naslov:

29.

OSTOJIĆ, Zoran

Sin Mića OSTOJIĆA

Datum/kraj rojstva: 29.3.1961, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice: 04BSF6085

EMŠO: 2903961172656

Vzdevki:

Naslov: Malta 25, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

30.

PAVLOVIĆ, Petko

Sin Milovana PAVLOVIĆA

Datum/kraj rojstva: 6.6.1957, Ratkovići, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: 4588517

Št. osebne izkaznice: 03GKA9274

EMŠO: 0606957183137

Vzdevki:

Naslov: Vuka Karadžića 148, Zvornik, Bosna in Hercegovina

31.

PETROVIĆ, Tamara (dekliški priimek DJORDJEVIĆ)

Hči Vlastimirja in Sojke DJORDJEVIĆ

Datum/kraj rojstva: 3.10.1971, Zaječar, Srbija

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

Vzdevki:

Naslov: Beogradskog Bataljona 39, Beograd, Srbija

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: hči Vlastimirja DJORDJEVIĆA

32.

POPOVIĆ, Čedomir

Sin Radomirja POPOVIĆA

Datum/kraj rojstva: 24.3.1950, Petroviči

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice: 04FAA3580

EMŠO: 2403950151018

Vzdevki:

Naslov: Črnogorska 36, Bileća, Bosna in Hercegovina

33.

PUHALO, Branislav

Sin Džura

Datum/kraj rojstva: 30.8.1963, Foča, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

EMŠO: 3008963171929

Vzdevki:

Naslov:

34.

RADOVIĆ, Nade

Sin Milorada RADOVIĆA

Datum/kraj rojstva: 26.1.1951, Foča, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: stara 0123256 (razveljavljen)

Št. osebne izkaznice: 03GJA2918

EMŠO: 2601951131548

Vzdevki:

Naslov: Stepe Stepanovića 12, Foča, Bosna in Hercegovina

35.

RATIĆ, Branko

Datum/kraj rojstva: 26.11.1957, Mihaljevci, Slavonska Požega, Hrvaška

Št. potnega lista: 0442022, izdan 17.9.1999 v Banjaluki

Št. osebne izkaznice: 03GCA8959

EMŠO: 2611957173132

Vzdevki:

Naslov: Krfska ulica 42, Banjaluka, Bosna in Hercegovina

36.

ROGULJIĆ, Slavko

Datum/kraj rojstva: 15.5.1952, Srpska Crnja, Hetin, Srbija

Št. potnega lista: veljaven potni list 3747158, izdan 12.4.2002 v Banjaluki, velja do: 12.4.2007. Neveljaven potni list št. 0020222, izdan 25.8.1988 v Banjaluki, velja do: 25.8.2003

Št. osebne izkaznice: 04EFA1053

EMŠO: 1505952103022

Vzdevki:

Naslov: Vojvode Mišića 21, Laktaši, Bosna in Hercegovina

37.

ŠAROVIĆ, Mirko

Datum/kraj rojstva: 16.9.1956, Rusanovići-Rogatica, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: 4363471, izdan v kraju Istočno Sarajevo, velja do 8.10.2008

Št. osebne izkaznice: 04PEA4585

EMŠO: 1609956172657

Vzdevki:

Naslov: Bjelopoljska 42, 71216 Sarajevo, Bosna in Hercegovina

38.

SKOČAJIĆ, Mrkša

Sin Dejana SKOČAJIĆA

Datum/kraj rojstva: 5.8.1953, Blagaj, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: 3681597

Št. osebne izkaznice: 04GDB9950

EMŠO: 0508953150038

Vzdevki:

Naslov: Trebinjskih brigada, Trebinje, Bosna in Hercegovina

39.

VRAČAR, Milenko

Datum/kraj rojstva: 15.5.1956, Nišavići, Prijedor, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: veljaven potni list 3865548, izdan 29.8.2002 v Banjaluki, velja do: 29.8.2007. Neveljavna potna lista št. 0280280, izdan 4.12.1999 v Banjaluki (veljaven do 4.12.2004), in št. 0062130, izdan 16.9.1998 v Banjaluki, Bosna in Hercegovina

Št. osebne izkaznice: 03GCE6934

EMŠO: 1505956160012

Vzdevki:

Naslov: Save Ljuboje 14, Banjaluka, Bosna in Hercegovina

40.

ZOGOVIĆ, Milan

Sin Jovana

Datum/kraj rojstva: 7.10.1939, Dobruša

Št. potnega lista:

Št. osebne izkaznice:

EMŠO:

Vzdevki:

Naslov:

41.

ZUPLJANIN, Divna (dekliški priimek STOISAVLJEVIĆ)

Hči Dobrisava in Zorke STOISAVLJEVIĆ

Datum/kraj rojstva: 15.11.1956, Maslovare, občina Kotor Varoš, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: potni list Bosne in Hercegovine, 0256552, izdan 26.4.1999

Št. osebne izkaznice: št. osebne izkaznice 04GCM2618, izdana 5.11.2004, in številka vozniškega dovoljenja 05GCF8710, izdano 3.1.2005

Vzdevki:

Naslov: Stevana Markovića 3, Banja Luka, Bosna in Hercegovina

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: soproga Stojana ŽUPLJANINA

42.

ŽUPLJANIN, Mladen

Sin Stojana in Divne ŽUPLJANIN

Datum/kraj rojstva: 21.7.1980, Banjaluka, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: potni list Bosne in Hercegovine 4009608, izdan 7.2.2003

Št. osebne izkaznice: osebna izkaznica 04GCG6605, vozniško dovoljenje 04GCC6937, izdano 8.3.2004

Vzdevki:

Naslov: Stevana Markovića 3, Banja Luka, Bosna in Hercegovina

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: sin Stojana ŽUPLJANINA

43.

ŽUPLJANIN, Pavle

Sin Stojana in Divne ŽUPLJANIN

Datum/kraj rojstva: 18.7.1984, Banjaluka, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: potni list Bosne in Hercegovine 5049445, izdan 26.4.2006

Št. osebne izkaznice: osebna izkaznica 03GCB5148, izdana 10.6.2003, vozniško dovoljenje 04GCF5074, izdano 30.11.2004

Vzdevki:

Naslov: Stevana Markovića 3, Banja Luka, Bosna in Hercegovina

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: sin Stojana ŽUPLJANINA

44.

ŽUPLJANIN, Slobodan

Sin Stanka in Cvijete ŽUPLJANIN

Datum/kraj rojstva: 17.11.1957, Banjaluka, Bosna in Hercegovina

Št. potnega lista: potni list Bosne in Hercegovine 0023955, izdan 24.8.1998

Št. osebne izkaznice: osebna izkaznica 04GCL4072, vozniško dovoljenje 04GCE8351, izdano 18.9.2004

Vzdevki: Bebac

Naslov: Vojvode Momića 9a, Banjaluka, Bosna in Hercegovina

Povezava z osebami, obtoženimi vojnih zločinov: bratranec Stojana ŽUPLJANINA


19.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/s3


OBVESTILO BRALCEM

Glede na situacijo, ki je nastala po širitvi, so bile nekatere izdaje Uradnega lista z dne 27., 29. in 30. decembra 2006 izdane v poenostavljeni obliki v tedanjih uradnih jezikih.

Odločeno je bilo, da se akti, ki so bili objavljeni v teh uradnih listih, znova izdajo kot popravek in v običajni obliki Uradnega lista.

Zaradi tega so bili uradni listi, ki vsebujejo le te popravke, objavljeni v „predširitvenih“ jezikovnih različicah. Prevodi aktov v jezike novih držav članic bodo objavljeni v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, ki bo vsebovala besedila institucij in Evropske centralne banke, sprejetih pred 1. januarja 2007.

Spodaj je naveden seznam uradnih listov, izdanih 27., 29. in 30. decembra 2006, in njihovih popravkov.

UL z dne 27. decembra 2006

Popravljeno v UL (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


UL z dne 29. decembra 2006

Popravljeno v UL (2007)

L 387

L 34


UL z dne 30. decembra 2006

Popravljeno v UL (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50