ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 153

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
14. junij 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 650/2007 z dne 13. junija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 651/2007 z dne 8. junija 2007 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 652/2007 z dne 8. junija 2007 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 653/2007 z dne 13. junija 2007 o uporabi enotne evropske oblike za varnostna spričevala in dokumentacijo za vloge v skladu s členom 10 Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta in o veljavnosti varnostnih spričeval, izdanih na podlagi Direktive 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 654/2007 z dne 13. junija 2007 o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete

25

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/407/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 12. junija 2007 o usklajenem spremljanju odpornosti proti protimikrobnim sredstvom salmonele pri perutnini in prašičih (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2421)  ( 1 )

26

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

 

 

2007/408/PNZ

 

*

Sklep Sveta z dne 12. junija 2007 o prilagoditvi osnovnih plač in dodatkov osebja Europola

30

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

14.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 650/2007

z dne 13. junija 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 13. junija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

46,7

TR

95,5

ZZ

71,1

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,5

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,3

ZZ

95,3

0805 50 10

AR

49,7

ZA

62,9

ZZ

56,3

0808 10 80

AR

92,9

BR

81,3

CA

102,0

CL

79,7

CN

93,8

NZ

109,6

US

109,8

UY

55,1

ZA

98,3

ZZ

91,4

0809 10 00

IL

155,5

TR

204,2

ZZ

179,9

0809 20 95

TR

352,5

US

308,9

ZZ

330,7

0809 40 05

CL

134,4

IL

204,2

ZZ

169,3


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


14.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 651/2007

z dne 8. junija 2007

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87, z dne 23. julija 1987, o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu s temi splošnimi pravili je treba blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice iz priloge, uvrstiti v oznake KN, navedene v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3 iste preglednice.

(4)

Ob upoštevanju ukrepov, ki v Skupnosti veljajo v zvezi s sistemi dvojne kontrole, ter ob upoštevanju predhodnega in naknadnega nadzora Skupnosti za tekstilne izdelke pri uvozu v Skupnost je primerno določiti, se lahko imetnik blaga v obdobju 60 dni še sklicuje na zavezujočo tarifno informacijo, ki jo izdajo carinski organi držav članic o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturi in ki ni v skladu s to uredbo, na podlagi člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, z dne 12. oktobra 1992, o Carinskem zakoniku Skupnosti (2).

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste preglednice.

Člen 2

Ob upoštevanju ukrepov, ki v Skupnosti veljajo glede sistemov dvojne kontrole, ter ob upoštevanju predhodnega in naknadnega nadzora Skupnosti za tekstilne izdelke pri uvozu v Skupnost se je mogoče v obdobju 60 dni še sklicevati na zavezujočo tarifno informacijo, ki jo izdajo carinski organi držav članic in ni v skladu s to uredbo, na podlagi člena 12(6) uredbe (EGS) št. 2913/92.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. junija 2007

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 580/2007 (UL L 138, 30.5.2007, str. 1).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

Oznaka KN

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Lahko žensko oblačilo, ki pokriva telo in sega navzdol do koraka, iz enobarvne pletenine iz sintetičnih vlaken (80 % poliamida in 20 % elastana), material ne vsebuje gumijaste niti.

Oblačilo ima 8 mm široke trakove iz gume (tarifna številka 4008), ki so prišiti na vratni izrez in na izreze za roke in noge.

Oblačilo ima z žico podloženi košarici, oblikovani kot modrček, obrobljen všitek, nastavljive naramnice in visoko izrezani odprtini za noge.

(kopalna obleka)

(Gl. fotografijo št. 641) (1)

6112 41 90

Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo k oznakam KN 6112, 6112 41 in 6112 41 90.

Ker je guma dodana oblačilu, ne pa vsebovana v materialu oblačila, slednjega ni mogoče uvrstiti pod tarifno oznako 6112 41 10 (ženske ali dekliške kopalke iz sintetičnih vlaken, ki po masi vsebujejo 5 % ali več gumijaste niti).

Ob upoštevanju izgleda, kroja in vrste materiala, oblačilo ustreza merilom za uvrstitev kot ženske ali dekliške kopalke iz sintetičnih vlaken (oznaka KN 6112 41 90 – drugo).

2.

Oblazinjen tekstilni izdelek, sestavljen iz dveh plasti tkanine (100 % bombaž), spojene s polnilom s prešivanjem.

Konfekcijski izdelek je sestavljen s šivanjem in ima naslednje lastnosti:

Izdelek je približno 90 cm dolg in ima tesno prilegajoč vratni izrez. Spredaj ima odprtino z zadrgo, dolžine približno 68 cm. V pasu ima elastiko. Zgornji del izdelka ima rokavna izreza, ob straneh in spodnjem delu pa je popolnoma zaprt. Zgornji del oblačila je krojen v obliki telesa.

(Spalna vreča)

(Gl. fotografijo št. 640) (1)

6211 42 90

Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 7 k XI. oddelku, opomba 8 k 62. poglavju in besedilo k oznakam KN 6211, 6211 42 in 6211 42 90.

V skladu z opombo 4 a) k 62. poglavju se ta izdelek ne more obravnavati kot „oblačilo za dojenčke“, saj je oblikovan za majhne otroke, katerih telesna višina presega 86 cm; uvrstitev pod tarifno številko 6209 zato ni možna.

Ob upoštevanju pojasnjevalnih opomb KN k tarifni številki 6111, ki obravnava spalne vreče za dojenčke z rokavnimi izrezi ali rokavi kot oblačila, se tudi zadevni izdelek, ki je oblikovan na enak način kot izdelki za dojenčke (zgornji del je krojen kot oblačilo), le da je večji, obravnava kot oblačilo.

Zaradi kroja zgornjega dela, se izdelek obravnava kot oblačilo iz XI. oddelka in ne kot posteljnina in podobno blago. Zato uvrstitev pod tarifno številko 9404 ni možna.

Ker v poglavjih, ki obravnavajo oblačila, ni posebne tarifne številke za to vrsto izdelkov, se ta izdelek uvršča kot „drugo oblačilo“.

3.

Izdelek za notranjo opremo iz tekstilnih materialov za uporabo v avtomobilih. Namenjen je za namestitev na sedežih motornih vozil in je sestavljen iz večplastnega materiala; zunanje plasti so iz tkanega materiala (bombaž), srednja plast pa je iz netkanega materiala, ki služi kot polnilo.

(sedežna prevleka)

(Gl. fotografijo št. 642) (1)

6304 92 00

Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo k oznakam KN 6304 in 6304 92 00.

Gl. pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 6304, ki navajajo, da ta tarifna številka zajema izdelke za notranjo opremo iz tekstilnih materialov za avtomobile.

Ta izdelek ni del avtomobilskega sedeža, ampak dopolnilna oprema sedeža, zato ga ni mogoče uvrstiti pod tarifno številko 9401. Gl. tudi pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 9401, Deli.

Ker je izdelek oblikovan za uporabo v avtomobilih, ga ni mogoče obravnavati kot posteljnino in podobno blago, zato ga ni mogoče uvrstiti pod tarifno številko 9404.

Image

Image

Image


(1)  Fotografije so zgolj informativne.


14.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 652/2007

z dne 8. junija 2007

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87, z dne 23. julija 1987, o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, z dne 12. oktobra 1992, o Carinskem zakoniku Skupnosti (2), imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. junija 2007

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 580/2007 (UL L 138, 30.5.2007, str. 1).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Kopija določenega modela mobilnega telefona (t. i. „mock-up“).

Izdelek je pretežno iz plastike. Nima nobenih elektronskih komponent.

Njegova velikost, oblika in teža so enake kot pri modelu, ki ga izdelek posnema.

Opremljen je s tipkami, ki dajejo občutek pritiskanja po pravih tipkah.

3926 90 97

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 3926, 3926 90 in 3926 90 97.

Zaradi svoje zgradbe in ker nima lastnosti mobilnega telefona, se izdelek ne more uvrstiti pod tarifno številko 8517.

Čeprav je izdelek kopija določenega modela mobilnega telefona in je opremljen s tipkami, ki dajejo občutek uporabe mobilnega telefona, pa nima nobenih drugih lastnosti zadevnega modela. Njegov edini namen je pokazati, kakšen je neki model mobilnega telefona na pogled. Izdelek se zato ne more uvrstiti pod tarifno številko 9023.

Izdelek se uvrsti glede na material, iz katerega je izdelan (plastiko).

2.

Samonapihljiva blazina namenjena za zunanjo uporabo ima naslednje dimenzije: 185 cm (D), 66 cm (Š) in 3,8 cm (V).

Zunanja površina izdelka je izdelana iz tekstilne tkanine, ki je na notranji strani prevlečena s plastično maso. Znotraj ima ploščo iz poliuretanske pene z odprtimi celicami debeline približno 3,5 cm.

Zunanja površina izdelka povečuje trenje z drugimi izdelki (npr. spalno vrečo) in je trpežna, odporna proti umazaniji, vlagi in predrtju.

Opremljena je z ventilom, ki omogoča vstop zraka pri razvitju in izstop zraka pri zvijanju.

6306 40 00

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 6306 in 6306 40 00.

Zaradi objektivnih lastnosti (trenje, odpornost na umazanijo, trpežnost) in namenjenosti zunanji uporabi se šteje za izdelek za taborjenje.

Ker gre za napihljivo blazino, je izdelek izključen iz poglavja 94 (glej opombo 1(a) k poglavju 94).

Izdelek je mogoče uvrstiti pod oznako KN 6306 40 00 kot izdelek za taborjenje, saj je napihljiva blazina iz tekstila.

3.

Plovilo tipa „katamaran“, namenjeno prevozu potnikov.

Dolgo je približno 49 metrov in doseže največjo hitrost 34 vozlov (približno 63 kilometrov na uro). Prevaža lahko do 600 potnikov.

Namenjeno je plovbi po rekah, v ustjih rek ali obalnih vodah. Vendar je konstruirano tako, da lahko pluje po morju toda brez potnikov.

Ni konstruirano za prevoz potnikov več kot 20 morskih milj (približno 37 kilometrov) od obale.

8901 10 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8901, 8901 10 in 8901 10 90.

Katamaran je plovilo, konstruirano za prevoz potnikov po rekah, v ustjih rek ali obalnih vodah. Ker ni konstruirano za prevoz potnikov od določene razdalje od obale, ne more biti plovilo za „prevoz potnikov“ po morju. Zato ne more veljati za plovilo „za morsko plovbo“ (glej dodatno opombo 1 k poglavju 89).

4.

Zmanjšan model nogometnega stadiona, izdelan v glavnem iz plastične mase, na podstavku iz vlaknene plošče.

Nima gibljivih sestavnih delov.

9503 00 95

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 9503 00 in 9503 00 95.

Izdelek se ne uvrsti pod tarifno številko 9023, ker ni namenjen za demonstriranje.

Izdelek se ne uvrsti glede na material, iz katerega je sestavljen, ker je zmanjšan model za razvedrilo iz tarifne številke 9503. Taki modeli so lahko nedelujoči ali pa so namenjeni le razstavljanju ali ogledovanju in ne nujno igri.


14.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 653/2007

z dne 13. junija 2007

o uporabi enotne evropske oblike za varnostna spričevala in dokumentacijo za vloge v skladu s členom 10 Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta in o veljavnosti varnostnih spričeval, izdanih na podlagi Direktive 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu ter Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (Direktiva o varnosti železnic) (1) in zlasti člena 15 Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije (Uredba o agenciji) (2) in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti opredeljuje določbe za varnostna spričevala prevoznikov v železniškem prometu. Člen 10 te direktive navaja, da mora prevoznik v železniškem prometu imeti varnostno spričevalo, da se mu dovoli dostop do železniške infrastrukture. Namen varnostnega spričevala je dokazovanje, da je prevoznik v železniškem prometu vzpostavil svoj sistem varnega upravljanja in da lahko izpolni zahteve iz tehničnih specifikacij za interoperabilnost (TSI), določene na podlagi Direktive Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti (3), Direktive 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (4) ter iz druge zakonodaje Skupnosti in nacionalnih predpisov za nadzor nad tveganjem in varno delovanje v omrežju.

(2)

Države članice naj si prizadevajo pomagati prosilcem, ki želijo vstopiti na trg kot prevozniki v železniškem prometu, in zlasti naj zagotovijo informacije in takoj ukrepajo pri zahtevkih za varnostna spričevala. Za prevoznike v železniškem prometu, ki opravljajo mednarodne prevoze, je pomembno, da so postopki za podeljevanje varnostnih spričeval v različnih državah podobni; zato se skupni deli varnostnega spričevala uskladijo, da se zagotovi skupen model. V ta namen člen 15 Direktive 2004/49/ES določa uskladitev varnostnih spričeval. Člen 7 Uredbe (ES) št. 881/2004 navaja, da Agencija pripravi in priporoči usklajen format varnostnih spričeval, vključno z elektronsko različico, ter usklajen format vlog za varnostna spričevala, vključno s seznamom bistvenih podatkov, ki jih je treba predložiti.

(3)

V skladu s členom 33 Direktive 2004/49/ES države članice do 30. aprila 2006 uveljavijo njene določbe. Tako se bodo od tega datuma varnostna spričevala dodeljevala v skladu z določbami Direktive 2004/49/ES. Zaradi tega je treba zgodaj ukrepati, da se uskladi pristop do varnostnih spričeval, tako da bodo države članice čim prej lahko uporabljale usklajen pristop.

(4)

Člen 10 Direktive 2004/49/ES določa, da varnostno spričevalo vsebuje dva dela: prvi del, ki potrjuje odobritev sistema varnega upravljanja prevoznika v železniškem prometu, ki se sprejme po vsej Skupnosti (del A), in drugi del, ki potrjuje odobritev določb, ki jih sprejme prevoznik v železniškem prometu zaradi izpolnjevanja posebnih nacionalnih zahtev, potrebnih za delovanje v zadevnem omrežju (del B). Vloga za usklajeno varnostno spričevalo in smernice, ki so v tej uredbi, dajejo napotke prevoznikom v železniškem prometu in nacionalnim varnostnim organom o tem, kaj naj vsebuje vloga za vsak del varnostnega spričevala.

(5)

V skladu s členom 10(6) Direktive 2004/49/ES nacionalni varnostni organi Agencijo obvestijo o varnostnih spričevalih, ki so jih izdali v skladu z določbami člena 10(2)(a) iste direktive (del A spričevala). Vendar Agencija v skladu s členom 11(1)(b) svoje Uredbe (ES) št. 881/2004 vodi javno bazo podatkov vseh varnostnih spričeval, izdanih v skladu s členom 10 Direktive 2004/49/ES. Zaradi te obveznosti mora Agencija objaviti tako del A kot del B spričevala. Zato države članice v podporo členu 11(1)(b) Uredbe (ES) št. 881/2004 obvestijo Agencijo o delu B varnostnih spričeval, dodeljenih na podlagi člena 10(2)(b) Direktive 2004/49/ES, kakor tudi o delu A spričeval.

(6)

Nacionalni varnostni organi lahko Agencijo obvestijo o izdaji, podaljšanju, spremembi ali preklicu varnostnih spričeval na tri glavne načine: z uporabo spletnega orodja Agencije, s predložitvijo varnostnega spričevala v elektronski obliki ali s posredovanjem varnostnega spričevala po telefaksu. Da se omogoči uporaba standardne oblike in zagotovi uporaba zadnje različice obrazcev, se priporoča, da nacionalni varnostni organi uporabljajo spletno elektronsko obliko s spletnih strani Agencije ali z interneta prenesejo datoteko ali temeljne dokumente, ki so na voljo na isti spletni strani. Uporaba spletne elektronske različice se zelo priporoča, saj se tako lahko dokument neposredno shrani v bazo podatkov Agencije. Prav tako se priporoča predložitev elektronske datoteke, saj omogoča, da Agencija shrani dokument kot kodificirano datoteko, ki se lahko neposredno pošlje v varnostno bazo podatkov Agencije.

(7)

Vsako varnostno spričevalo, ki ga dodelijo države članice, dobi enkratno številko; ta številka hkrati olajša evidentiranje varnostnega spričevala v javni bazi podatkov, ki jo bo vzpostavila Agencija.

(8)

Da ne bi nastalo nepotrebno finančno in upravno breme, je treba pojasniti, da prevoznikom v železniškem prometu, ki so pridobili varnostno spričevalo v skladu z Direktivo 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2001 o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (5), ni treba zaprositi za novo varnostno spričevalo do 1. januarja 2011. Obstoječa varnostna spričevala veljajo, dokler so izpolnjeni pogoji za njihovo veljavnost; takoj ko eden od pogojev ni več izpolnjen (kot na primer potek veljavnosti ali sprememba geografskega obsega), se zaprosi za novo varnostno spričevalo. To ne izključuje primerov, ko prevoznik v železniškem prometu, ki že ima spričevalo na podlagi Direktive 2001/14/ES, lahko zaprosi za spričevalo v novi, usklajeni obliki. Komisija je o tem vprašanju obveščena v smislu člena 28(1) Direktive 2004/49/ES.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega po členu 21 Direktive 96/48/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za varnostna spričevala, izdana v skladu s členom 10(2)(a) Direktive 2004/49/ES (del A spričevala), se uporablja standardna oblika, določena v Prilogi I k tej uredbi.

Ta oblika se uporablja vedno, kadar se izda, podaljša, dopolni, spremeni ali razveljavi del A spričevala.

Člen 2

Za varnostna spričevala, izdana v skladu s členom 10(2)(b) Direktive 2004/49/ES (del B spričevala), se uporablja standardna oblika, določena v Prilogi II k tej uredbi.

Ta oblika se uporablja vedno, kadar se izda, podaljša, dopolni, spremeni ali razveljavi del B spričevala.

Člen 3

Vloge za del A in/ali del B spričevala, predložene v skladu s členoma 10 in 12 Direktive 2004/49/ES, so v standardni obliki, določeni v Prilogi III k tej uredbi.

Obrazec vloge se izpolni v skladu z navodili iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 4

Vsako varnostno spričevalo dobi enkratno številko v skladu s protokolom iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 5

Varnostni organ obvesti Agencijo o izdaji, podaljšanju, spremembi ali razveljavitvi vseh delov A in B varnostnih spričeval, izdanih v skladu s členom 10(2) Direktive 2004/49/ES.

Člen 6

Vsa varnostna spričevala, izdana v skladu z Direktivo 2001/14/ES, se najkasneje do 1. januarja 2011 nadomestijo z varnostnimi spričevali, izdanimi v skladu z Direktivo 2004/49/ES in to uredbo.

Sprememba, dopolnitev ali podaljšanje varnostnega spričevala, izdanega po Direktivi 2001/14/ES, se opravi v skladu s to uredbo in Direktivo 2004/49/ES.

Vsak prevoznik v železniškem prometu, ki že ima varnostno spričevalo, podeljeno na podlagi Direktive 2001/14/ES, ima pravico zaprositi nacionalne varnostne organe za novo varnostno spričevalo, izdano v skladu s to uredbo in Direktivo 2004/49/ES.

Člen 7

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 164, 30.4.2004, str. 44.

(2)  UL L 164, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 235, 17.9.1996, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 164, 30.4.2004, str. 114).

(4)  UL L 110, 20.4.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/50/ES.

(5)  UL L 75, 15.3.2001, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/49/ES.


PRILOGA I

Image


PRILOGA II

Image


PRILOGA III

Standardni obrazec vloge in navodila

Image

VLOGA ZA VARNOSTNO SPRIČEVALO

Image

Image

Image

Image

PRVA STRAN PRILOG K OBRAZCU VLOGE

Image

Image

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE

Podatki, ki se vnesejo v obrazec vloge za del A in del B varnostnih spričeval

UVOD

Ta obrazec vloge uporabljajo prevozniki v železniškem prometu (v nadaljevanju tudi „prosilec“), ki zaprosijo za del A in/ali del B varnostnega spričevala (člen 10(1) Direktive 2004/49/ES). Če ni drugače navedeno, gre v tem dokumentu za sklice na člene v Direktivi 2004/49/ES.

Prevoznik v železniškem prometu, ki zaprosi za katero koli od obeh spričeval ali za obe, lahko uporabi ta obrazec vloge za posredovanje svojega zahtevka pristojnim varnostnim organom/organizaciji izdaje. Njegova uporaba bo organom omogočila obravnavo zahtevka brez nepotrebnega odlašanja in v okviru pogojev iz člena 12(1).

Prevoznik v železniškem prometu mora izpolniti vsa polja v obrazcu in posredovati potrebne podatke.

Del A in del B varnostnega spričevala

Ta dokument omogoča, da prevoznik v železniškem prometu zaprosi za del A in del B spričevala hkrati ali le za del in pri tem uporabi isti obrazec; lahko se uporabi za nov, podaljšan ali dopolnjen/spremenjen del A in/ali B spričevala (kot določa člen 10(5)).

Možno je zaprositi zgolj za nov del A spričevala in z drugo vlogo kasneje prvič za del B spričevala.

Če se zaprosi le za del B spričevala, je treba imeti veljaven del A spričevala.

Vrsta in obseg železniškega prometa

V skladu s členom 10(5) se varnostno spričevalo v celoti ali delno posodobi, kadar koli se vrsta ali obseg prometa bistveno spremeni, in imetnik nemudoma obvesti pristojni varnostni organ o vseh pomembnih spremembah pogojev ustreznega dela varnostnega spričevala. Zato je pomembno, da varnostni organ pozna in prevoznik v železniškem prometu določi „vrsto“ in „obseg“ železniškega prometa.

„Vrsta“ in „obseg“ sta osnova za veljavnost dela A spričevala v Skupnosti in sta referenca za opredelitev „enakih dejavnosti v železniškem prometu“ (člen 10(3)) v vsej Skupnosti.

„Vrsta“ prevoza označuje potniški promet, vključno s prevozom visokih hitrosti in brez njega, tovorni promet, vključno s prevozom nevarnega blaga in brez njega, in samo ranžiranje.

„Obseg“ prevoza in prevoznika v železniškem prometu označuje količino potnikov/blaga in predvideno velikost prevoznika v železniškem prometu glede zaposlenih v železniškem sektorju (mikro, malo, srednje veliko, veliko podjetje).

„Vrsto“ in „obseg“ prevoza za vsak del B certifikata, ki ga opravlja isti prevoznik v železniškem prometu v eni ali več državah, mora pokrivati „vrsta“ in „obseg“ prevoza v delu A spričevala.

Vsi podatki v poljih [2.6] do [2.19] in [3.6] do [3.16] so potrebni, da se ugotovi, ali je prevoz, ki se bo predvidoma opravljal z zahtevanim varnostnim spričevalom, enak ali ne drugim dejavnostim železniškega prometa, ki jih prosilec že opravlja z veljavnimi spričevali, ki jih ima že od prej.

DODATNE INFORMACIJE

Stran 3 obrazca vloge je predvidena za opozorilo na dokumente, ki morajo biti priloženi vsaki vlogi. Uporablja se kot referenčni seznam tako za prosilca kot za organizacijo/organ izdaje in se zato uporablja kot prva stran prilog k obrazcu vloge (vsako okence je treba označiti glede na posamezne primere).

Za lažje sklicevanje in napotke je vsako polje v obrazcu vloge oštevilčeno in obrazloženo na naslednjih straneh.

Oseba, ki je pooblaščena za odobritev zahtevka, predloženega z obrazcem vloge, na ustreznem mestu podpiše dokument, ki ga prejme varnostna organizacija/organ. Ime podpisnika se tudi črkuje.

RAZLAGA IN NAVODILA ZA UPORABO

1.1–1.2

Ime in naslov varnostnega organa/organizacije, kamor je vloga poslana. Posodobljene informacije so med drugim na voljo na spletnih straneh Evropske agencije za železniški promet (www.era.eu.int) ali na spletni strani varnostne organizacije/organa izdaje (če je ustrezno).

2.1

To polje opredeljuje, ali je obrazec predložene vloge za del A varnostnega spričevala. V tem primeru je treba zagotoviti dodatne podatke z izbiro naslednjih okenc, ki se odkljukajo, da se določita vrsta in obseg storitev prevoznika v železniškem prometu.

2.2

Prosilec mora izbrati to okence v naslednjih primerih:

A.

če prvič zaproša za del A varnostnega spričevala;

B.

če je bilo prejšnje varnostno spričevalo za isto vrsto in obseg prevoza razveljavljeno;

C.

v vseh drugih primerih, ki jih naslednji polji [2.3] in [2.4] ne pokrivata.

2.3

Varnostno spričevalo se podaljša, ko prevoznik v železniškem prometu predloži vlogo, v časovnih presledkih, ki niso daljši kakor pet let (člen 10(5)).

2.4

Kadar koli se bistveno spremeni vrsta ali obseg dejavnosti prevoznika v železniškem prometu, se varnostno spričevalo delno ali v celoti dopolni in zato je treba zaprositi za dopolnjeno/spremenjeno spričevalo; poleg tega imetnik varnostnega spričevala brez odlašanja obvesti pristojni organ o vseh pomembnih spremembah pogojev za zadevni del tega spričevala, in kadar koli zaposli novo kategorijo osebja ali začne uporabljati nove vrste voznega parka (člen 10(5)).

2.5

Če je ustrezno, navedite celotno identifikacijsko številko EU prejšnjega dela A spričevala, v zvezi s katerim se vlaga obrazec vloge varnostnemu organu/organizaciji, naslovljeni v poljih [1.1] in [1.2].

2.6–2.7

Kadar se zaproša tudi/le za potniški promet, je s kljukico v ustreznem okencu treba navesti, ali bodo dejavnosti vključevale prevoz visoke hitrosti ali ne: izbere se lahko le ena možnost. Vendar prevoz, ki se nanaša na izbrano možnost [2.6 ali 2.7], vključuje tudi vsako drugo vrsto potniškega prometa (tj. regionalni, na kratke, srednje, dolge razdalje itd.) ter tudi vsako drugo storitev, potrebno za opravljanje potniškega prevoza, za katerega se predloži vloga (dejavnosti ranžiranja itd.). Opredelitve prevoza visoke hitrosti so v Prilogi I k Direktivi 96/48/ES.

2.8–2.9

Kadar se zaproša za potniški prevoz [2.6 ali 2.7], je s kljukico v ustreznem okencu treba navesti predvideno sedanjo ali načrtovano količino potnikov/km na leto. Izbere se lahko le ena možnost. Obravnavane kategorije so skladne z Uredbo (ES) št. 1192/2003 o statistiki železniškega prevoza.

2.10–2.11

Kadar se zaproša tudi/le za tovorni prevoz, je s kljukico v ustreznem okencu treba navesti, ali bodo dejavnosti vključevale prevoz nevarnega blaga ali ne: izbere se lahko le ena možnost. Vendar prevoz, ki se nanaša na izbrano možnost [2.10 ali 2.11], vključuje tudi vsako drugo vrsto tovornega prometa, ki ni izrecno omenjen, ter vsako drugo storitev, potrebno za opravljanje tovornega prevoza, za katero se predloži vloga (dejavnosti ranžiranja itd.). Opredelitve v zvezi z nevarnim blagom so v Direktivi 96/49/ES in njenih prilogah.

Prevozniki, ki opravljajo storitve železniškega prevoza za notranje železniške potrebe, se prištevajo k tovorni kategoriji (npr. podjetja za vzdrževanje tirov, ki prevažajo delovne stroje z enega delovišča na drugo, ali podjetja, ki upravljajo merilne vlake).

2.12–2.13

Kadar se zaproša za tovorni prevoz [2.10 ali 2.11], je s kljukico v ustreznem okencu treba navesti predvideno sedanjo ali načrtovano število ton/km na leto. Izbere se lahko le ena možnost. Obravnavane kategorije so skladne z Uredbo (ES) št. 1192/2003 o statistiki železniškega prevoza.

2.14

Če namerava prosilec opravljati le ranžirne storitve, brez opravljanja potniškega ali tovornega prevoza, se izbere to okence.

2.15

V zvezi s prevozi, za katere se odda vloga (potniški, tovorni, le ranžiranje), je treba navesti datum predvidenega začetka opravljanja prevoza, pri podaljšanem ali dopolnjenem/spremenjenem spričevalu pa datum, kdaj bo spričevalo predvidoma začelo veljati in bo nadomestilo prejšnje.

2.16

Če je število zaposlenih v železniškem sektorju ali vključenih v železniške dejavnosti in povezane zadeve, vključno z izvajalci, med 0 (v tem primeru je le delo za podjetnika) in 9 zaposlenih oseb, je treba izbrati možnost „Mikro podjetje“. Opredelitev velikosti podjetja se nanaša na tisto, ki jo uporablja GD ENTR. Izmed možnosti na voljo se lahko izbere le ena [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.17

Če je število zaposlenih v železniškem sektorju ali vključenih v železniške dejavnosti in povezane zadeve, vključno z izvajalci, med 10 in 49 zaposlenih oseb, je treba izbrati možnost „Malo podjetje“. Opredelitev velikosti podjetja se nanaša na tisto, ki jo uporablja GD ENTR. Izmed možnosti na voljo se lahko izbere le ena [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.18

Če je število zaposlenih v železniškem sektorju ali vključenih v železniške dejavnosti in povezane zadeve, vključno z izvajalci, med 50 in 249 zaposlenih oseb, je treba izbrati možnost „Srednje veliko podjetje“. Opredelitev velikosti podjetja se nanaša na tisto, ki jo uporablja GD ENTR. Izmed možnosti na voljo se lahko izbere le ena [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.19

Če je število zaposlenih v železniškem sektorju ali vključenih v železniške dejavnosti in povezane zadeve, vključno z izvajalci, 250 ali več zaposlenih oseb, je treba izbrati možnost „Veliko podjetje“. Opredelitev velikosti podjetja se nanaša na tisto, ki jo uporablja GD ENTR. Izmed možnosti na voljo se lahko izbere le ena [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

3.1

To polje navaja, ali je obrazec predložene vloge za del B varnostnega certifikata. V tem primeru je treba zagotoviti dodatne podatke z izbiro naslednjih okvirčkov, ki se odkljukajo, da se določita vrsta in obseg storitev prevoznika v železniškem prometu.

3.2

Prosilec mora izbrati ta okvirček v naslednjih primerih:

A.

če zaproša za prvi ali kateri koli novi del B varnostnega spričevala;

B.

če je bilo prejšnje varnostno spričevalo za isto vrsto in obseg storitev razveljavljeno;

C.

v vseh drugih primerih, ki jih naslednji polji 3.3 in 3.4 ne pokrivata.

3.3

Varnostno spričevalo se podaljša, ko prevoznik v železniškem prometu predloži vlogo, v časovnih presledkih, ki niso daljši kakor pet let (člen 10(5)).

3.4

Kadar koli se bistveno spremeni vrsta ali obseg dejavnosti prevoznika v železniškem prometu, se varnostno spričevalo delno ali v celoti dopolni in zato je treba zaprositi za dopolnjeno/spremenjeno spričevalo; poleg tega imetnik varnostnega spričevala brez odlašanja obvesti pristojni organ o vseh pomembnih spremembah pogojev za zadevni del tega spričevala, in kadar zaposli novo kategorijo osebja ali začne uporabljati nove vrste voznega parka (člen 10(5)).

3.5

Če je ustrezno, navedite celotno identifikacijsko številko EU prejšnjega dela B spričevala, v zvezi s katerim se vlaga obrazec vloge varnostnemu organu/organizaciji, naslovljeni v poljih [1.1] in [1.2].

3.6–3.7

Enako kot [2.6] - [2.7] (glej zgoraj).

3.8–3.9

Enako kot [2.8] - [2.9] (glej zgoraj).

3.10–3.11

Enako kot [2.10] - [2.11] (glej zgoraj).

3.12–3.13

Enako kot [2.12] - [2.13] (glej zgoraj).

3.14

Enako kot [2.14] (glej zgoraj).

3.15

Enako kot [2.15] (glej zgoraj).

3.16

Del B varnostnega spričevala lahko obsega celotno železniško omrežje države članice ali samo določen del tega omrežja (člen 10(1)), zato je treba jasno navesti vse predvidene proge prevoza (potniškega, tovornega, le ranžiranje). Naziv/ime prog je določeno v „Poročilu o omrežju“ (glej člen 3 in Prilogo I Direktive 2001/14/ES): prevozniki v železniškem prometu morajo pri navajanju prog uporabljati te nazive/imena. Če predvideni prostor ne zadošča, prosilec k obrazcu vloge priloži priloge in jih v tem polju navede.

3.17

Ti podatki se posredujejo le, če prosilec zaproša za nov, podaljšan ali dopolnjen/spremenjen del B varnostnega spričevala in že ima veljaven del A varnostnega spričevala. Vsak organ/organizacija izdaje podeli identifikacijsko številko EU na podlagi določenih pravil, glede na kodifikacijo, ki bo na voljo pri Evropski železniški agenciji. Kljub podatkom, ki jih posreduje tukaj, prosilec ni oproščen predložitve kopije dela A varnostnega spričevala skupaj z vlogo [8.1]. Če identifikacijska številka EU še ni na voljo, v okence vpišite „SE NE UPORABLJA“.

3.18

Tukaj je treba navesti državo, ki je izdala del A varnostnega spričevala (tj. država, v katero sodi organ/organizacija izdaje). Kljub podatkom, ki jih posreduje tukaj, prosilec ni oproščen predložitve kopije dela A varnostnega spričevala skupaj z vlogo [8.1].

4.1

Ti podatki se posredujejo le, če ima prosilec enega ali več veljavnih delov B varnostnega spričevala. Navesti je treba identifikacijsko številko EU že izdanih delov spričevala, ki se, če jih je več, ločijo s poševnico (/). Prosilcu vlogi ni treba prilagati kopije dela B varnostnega spričevala.

4.2

Ti podatki se posredujejo le, če se zaproša za del A in/ali del B, če prevoznik v železniškem prometu že ima veljavno licenco (Direktiva Sveta 95/18/ES, kakor je spremenjena z Direktivo 2001/13/ES). Kljub podatkom, ki jih posreduje tukaj, prosilec ni oproščen priložitve kopije licence vlogi [7.2 in 8.2].

OPOMBA: Prevoznik v železniškem prometu, kot je opredeljen v Direktivi 2001/14/ES, mora imeti licenco v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti, vendar pa prevozniku v železniškem prometu, kot je opredeljen v Direktivi 2004/49/ES, ni vedno treba imeti licence.

4.3

Tukaj je treba navesti državo, ki je izdala licenco (tj. država, v katero sodi organ/organizacija izdaje). Kljub podatkom, ki jih posreduje tukaj, prosilec ni oproščen priložitve kopije licence vlogi [7.2 in 8.2].

5.1

Če se „Uradni naziv“ in „Ime prevoznika v železniškem prometu“ razlikujeta, se navedeta oba.

5.2–5.8

Vsak prosilec posreduje potrebne podatke, ki omogočajo organu izdaje stopiti v stik s prevoznikom v železniškem prometu (telefonske številke centrale, kjer je ustrezno, in ne osebe, ki je odgovorna za postopek pridobivanja spričevala; pri telefonskih številkah in številkah telefaksa je treba navesti tudi mednarodno klicno kodo države; navesti je treba elektronski naslov splošnega poštnega predala prevoznika v železniškem prometu). Kontaktni podatki prevoznika v železniškem prometu morajo vsebovati splošen naslov, brez navajanja določene osebe, saj se ti podatki lahko vpišejo pod točke [6.1] do [6.5]. Navedba spletne strani [5.8] ni obvezna.

5.9–5.10

Če ima prevoznik v železniškem prometu prosilec po nacionalni zakonodaji več registracijskih številk, je v obrazcu možnost navesti tako številko za DDV [5.10] kot tudi drugo registracijsko številko [5.9] (npr. vpisa v poslovni register).

5.11

Po potrebi se lahko dodajo podatki, ki niso izrecno zahtevani v drugih poljih.

6.1-6.5

V celotnem postopku pridobivanja spričevala je kontaktna oseba posrednik med prevoznikom v železniškem prometu, ki predloži zahtevek, in organizacijo/organom izdaje. Zagotavlja podporo, pomoč, podatke, pojasnila, kjer je potrebno, in je referenčna oseba za organ izdaje, ki vlogo obravnava. Pri telefonskih številkah in številkah telefaksa je treba navesti tudi mednarodno klicno kodo države; elektronski naslov ni obvezen.

7.1

Ta dokument je treba predložiti, če se oddaja vloga za del A varnostnega spričevala (novo, podaljšano ali dopolnjeno/spremenjeno spričevalo); „Povzetek Priročnika sistema varnega upravljanja“ je tukaj predviden kot dokument, s katerim se pregledujejo in poudarjajo glavni elementi sistema varnega upravljanja prevoznika v železniškem prometu. Vsebovati mora podrobnosti in podporne podatke ter dokazila o različnih izvedenih postopkih ali standardih/pravilih podjetja (ali ki so v fazi o izvajanju), ki se sklicujejo ali navezujejo na točke, opredeljene v členu 9 in Prilogi III.

7.2

Prevoznik v železniškem prometu, kot je opredeljen v Direktivi 2001/14/ES, mora imeti licenco v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti; Direktiva 2004/49/ES pa določa, da prevozniku v železniškem prometu ni treba imeti licence, zato mora predložiti kopijo veljavne licence le, če je to ustrezno. Če ni ustrezno, je treba izbrati možnost „se ne uporablja“ [7.3 in/ali 8.3].

7.3

Glej [7.2].

8.1

Če se s tem obrazcem vloge zaproša le za del B varnostnega spričevala (novo, podaljšano ali dopolnjeno/spremenjeno spričevalo), ne pa tudi za del A varnostnega spričevala, je treba priložiti kopijo veljavnega dela A varnostnega spričevala.

8.2

Enako kot [7.2] (glej zgoraj).

8.3

Enako kot [7.3] (glej zgoraj).

8.4

Po členu 9 Direktive 95/18/ES je prevoznik v železniškem prometu ustrezno zavarovan ali pa sprejme enakovredne ukrepe (npr. finančno jamstvo) glede odgovornosti v primeru nesreče v skladu z nacionalnim in mednarodnim pravom. Dokazilo, da licenciran prevoznik v železniškem prometu izpolnjuje nacionalne zahteve glede zavarovanja ali je sprejel enakovredne ukrepe glede odgovornosti, se priloži licenci (Priporočilo Komisije 2004/358/ES). Kopijo zavarovanja ali finančnega kritja odgovornosti, priloženo licenci, je treba predložiti obrazcu vloge.

8.5

Prosilec navede ali predloži dokumentacijo o TSI ali delih TSI in, kjer je ustrezno, o nacionalnih varnostnih predpisih in drugih predpisih, ki se uporabljajo za osebje, vozni park in na splošno za storitve, ki se bodo predvidoma opravljale z zaprošenim spričevalom. Jasno je treba navesti postopke in dokumente, kjer se TSI uporabljajo in izvajajo. Da se delo ne bi podvajalo in bi se zmanjšala količina podatkov, se predloži le povzetek dokumentacije o elementih, ki so skladni s TSI in drugimi zahtevami direktiv 96/48/ES in 2001/16/ES.

8.6

Prosilec predloži celoten seznam različnih KATEGORIJ OSEBJA, ki je zaposleno ali pogodbeno zaposleno za storitve, ki se bodo predvidoma opravljale z zaprošenim spričevalom. Seznam KATEGORIJ OSEBJA je v skladu z nacionalnimi predpisi in posebnimi predpisi za omrežje, ki se uporabljajo za njihovo uvrščanje v kategorije.

8.7

Prosilec predloži opis ali dokazilo o postopkih v sistemu varnega upravljanja, ki so povezani z OSEBJEM, vključno z dokazili, da izpolnjujejo zahteve nacionalnih predpisov in/ali ustreznih TSI in da je osebje ustrezno odobreno.

8.8

Prosilec predloži celotno dokumentacijo o različnih VRSTAH VOZNEGA PARKA, ki se bodo predvidoma upravljale z zaprošenim spričevalom. VRSTE VOZNEGA PARKA so v skladu z nacionalnimi predpisi in posebnimi predpisi za omrežje, ki se uporabljajo za njihovo uvrščanje v kategorije.

8.9

Prosilec predloži opis ali dokazilo o postopkih v sistemu varnega upravljanja, ki so povezani z VOZNIM PARKOM, vključno z dokazili, da izpolnjujejo zahteve nacionalnih predpisov in/ali ustreznih TSI in da je vozni park ustrezno odobren.

8.10

Prostor za navedbo drugih dokumentov, priloženih vlogi. Navedite število in vrsto ter kratek opis vsebine dokumenta.


PRILOGA IV

Koda za usklajen sistem številčenja, imenovan evropska identifikacijska številka (EIN), za varnostna spričevala

Šifra države

(2 črki)

Vrsta dokumenta

(2 številki)

Leto izdaje

(4 številke)

Števec

(4 številke)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Razlaga strukture evropske identifikacijske številke (EIN)

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Šifra države

(2 črki)

Vrsta dokumenta

(2 številki)

Leto izdaje

(4 številke)

Števec

(4 številke)

Polje 1

Polje 2

Polje 3

Polje 4

POLJE 1 –   Šifra države (2 črki)

Šifre držav so tiste, ki so uradno objavljene in dopolnjene na evropskih spletnih straneh v Medinstitucionalnih pravilih za objavo in temeljijo na standardu ISO 3166 alfa-2.

Država

Šifra

Avstrija

AT

Belgija

BE

Bolgarija

BG

Ciper

CY

Češka

CZ

Danska

DK

Estonija

EE

Finska

FI

Francija

FR

Nemčija

DE

Grčija

EL

Madžarska

HU

Islandija

IS

Irska

IE

Italija

IT

Latvija

LV

Lihtenštajn

LI

Litva

LT

Luksemburg

LU

Norveška

NO

Malta

MT

Nizozemska

NL

Poljska

PL

Portugalska

PT

Romunija

RO

Slovaška

SK

Slovenija

SI

Španija

ES

Švedska

SE

Švica

CH

Združeno kraljestvo

UK

Varnostni organ za predor pod Rokavskim prelivom, trenutno edini večnacionalni varnostni organ, je označen z naslednjo šifro z dvema črkama:

VEČNACIONALNI VARNOSTNI ORGAN

Šifra

Varnostni organ za predor pod Rokavskim prelivom

CT

POLJE 2 –   Vrsta dokumenta (dvomestna številka)

Dve števki omogočata oznako vrste dokumenta: prva označuje splošno uvrstitev dokumenta, ali je varnostno spričevalo (števka 1) ali druga vrsta dokumenta (števka, ki ni 1); druga števka določa podvrsto dokumenta, ali je del A (števka 1) ali del B (števka 2) spričevala. Za zdaj možne kombinacije številk izražajo le dva primera interesa in uporabe:

 

[1 1] za del A varnostnih spričeval;

 

[1 2] za del B varnostnih spričeval.

Če bi bile potrebne druge šifre, se ta sistem številčenja lahko razširi. Sledi predlagan seznam znanih, možnih kombinacij dvomestnih številk v zvezi z vrsto obravnavanega dokumenta:

Kombinacija številk za polje 2

Vrsta dokumenta

Podvrsta dokumenta

[0 1]

Licence

Se v tej uredbi ne uporablja

[0 x]

Licence

Se v tej uredbi ne uporablja

[1 1]

Varnostno spričevalo

Del A

[1 2]

Varnostno spričevalo

Del B

[1 x]

Varnostno spričevalo

Se v tej uredbi ne uporablja

[2 1]

Varnostno pooblastilo

Se v tej uredbi ne uporablja

[2 2]

Varnostno pooblastilo

Se v tej uredbi ne uporablja

[2 x]

Varnostno pooblastilo

Se v tej uredbi ne uporablja

[3 x]

Spričevala delavnic za vzdrževanje

Se v tej uredbi ne uporablja

[4 x]

Spričevala za priglašene organe

Se v tej uredbi ne uporablja

[5 x] … [9 x]

Rezerva (5 vrst dokumentov)

Se v tej uredbi ne uporablja

POLJE 3 –   Leto izdaje (4-mestna številka)

To polje navaja leto (v določeni obliki yyyy, tj. 4 števke), ko je bilo spričevalo izdano.

POLJE 4 –   Števec

Števec je naraščajoča številka, ki se poveča za eno enoto vsakič, ko se izda spričevalo, ne glede na to ali je novo, podaljšano ali dopolnjeno/spremenjeno spričevalo. Tudi če se spričevalo razveljavi, se številka, na katero se nanaša, ne sme vnovič uporabiti.

Vsako leto se števec znova začne z ničlo.


14.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 654/2007

z dne 13. junija 2007

o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 936/97 z dne 27. maja 1997 o uvedbi in upravljanju tarifnih kvot za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete ter za zamrznjeno bivolje meso (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 936/97 v členih 4 in 5 določa pogoje za zahtevke in izdajo uvoznih dovoljenj za meso iz člena 2(f).

(2)

Uredba (ES) št. 936/97 v členu 2(f) določa na 11 500 ton količino svežega, hlajenega in zamrznjenega govejega mesa visoke kvalitete, ki ustveza opredelitvi iz tega predpisa in ki se lahko uvozi pod posebnimi pogoji za obdobje od 1. julija 2006 do 30. junija 2007.

(3)

Treba je opozoriti, da se dovoljenja, predvidena s to uredbo, lahko uporabijo za celotno trajanje veljavnosti le ob upoštevanju obstoječih veterinarsko-sanitarnih določb –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsakemu zahtevku za uvozno dovoljenje, vloženemu od 1. do 5. junija 2007, za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete, iz člena 2(f) Uredbe (ES) št. 936/97, se v celoti ugodi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 137, 28.5.1997, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 317/2007 (UL L 84, 24.3.2007, str. 4).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

14.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/26


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. junija 2007

o usklajenem spremljanju odpornosti proti protimikrobnim sredstvom salmonele pri perutnini in prašičih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2421)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/407/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzročiteljev zoonoz, ki spreminja Odločbo Sveta 90/424/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 92/117/EGS (1) in zlasti člena 7(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2003/99/ES države članice zagotovijo, da spremljanje daje primerljive podatke o odpornosti proti protimikrobnim sredstvom povzročiteljev zoonoz in drugih povzročiteljev, v kolikor ti pomenijo nevarnost za javno zdravje.

(2)

Delavnica FAO/OIE/WHO za uporabe protimikrobnih sredstev, drugih kot za ljudi, in protimikrobne odpornosti je leta 2003 sklenila, da obstaja jasen dokaz negativnih posledic odpornih organizmov, povzročenih z uporabo protimikrobnih sredstev, drugih kot za ljudi, na zdravje ljudi: povečana pogostost okužb, povečana pogostost napak pri zdravljenju (v nekaterih primerih smrt) in povečana resnost okužb, kot je na primer dokumentirano s človeškimi okužbami s salmonelo, odpornimi na fluorokinolon. Dokazi kažejo, da količina in vzorec uporabe protimikrobnih sredstev, drugih kot za ljudi, vplivata na pojav odporne bakterije v živalih in hrani, s tem pa na izpostavljenost ljudi tem odpornim bakterijam (Skupna izvedenska delavnica FAO/OIE/WHO, 2003). Vendar pa je treba navesti, da večino problemov odpornosti v humani medicini povzroča človeška uporaba in prevelika uporaba protimikrobnih agensov za terapije in preventivo (Evropski parlament, oktober 2006).

(3)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) v svojem „Zbirnem poročilu Skupnosti o trendih in virih zoonoz, njihovih povzročiteljih, protimikrobni odpornosti in izbruhih okužb, ki se prenašajo s hrano, v Evropski uniji v letu 2005“ (2) navaja, da je bil sorazmerno velik delež izolatov Campylobacter in salmonele iz živali in hrane odporen na protimikrobna sredstva, ki se pogosto uporabljajo pri zdravljenju človeških bolezni. Okužbe, ki se prenašajo s hrano in so posledica odporne bakterije, pomenijo posebno nevarnost zaradi možnega napačnega zdravljenja.

(4)

Na svojih srečanjih 7. oziroma 8. septembra 2006 sta Znanstveni odbor za biološka tveganja in Znanstveni odbor za zdravje in dobro počutje EFSA sprejela Mnenje o „Pregledu zbirnega poročila Skupnosti o trendih in virih zoonoz, njihovih povzročiteljih, protimikrobni odpornosti in izbruhih okužb, ki se prenašajo s hrano, v Evropski uniji v letu 2004“ (3). Glede testiranja na protimikrobno odpornost Mnenje navaja pomembnost zagotavljanja podrobnih informacij o Salmonelli serovar za vsak izolat in usklajevanja presečnih vrednosti, uporabljenih za ocenjevanje in poročanje odpornosti.

(5)

Delovna skupina EFSA o podatkovni zbirki za zoonoze je 20. februarja 2007 sprejela „Poročilo, ki vključuje predlog za shemo usklajenega spremljanja odpornosti proti protimikrobnim sredstvom salmonele pri perutnini (Gallus gallus), puranih in prašičih ter Campylobacter jejuni in Campylobacter coli pri pitovnih piščancih“ (4). Poročilo priporoča usklajeno shemo spremljanja in usklajeno metodologijo testiranja občutljivosti.

(6)

Glede na povečano nevarnost za javno zdravje zaradi protimikrobne odpornosti in dokaze, da uporaba antibiotikov vpliva na to nevarnost, morajo vse države članice zbirati primerljive podatke o pojavu protimikrobne odpornosti v povzročiteljih zoonoz pri živalih tako, da izvajajo člen 7 Direktive 2003/99/ES. To izvajanje mora temeljiti na predlogu delovne skupine EFSA, vendar ne posega v nadaljnja izvedbena pravila v prihodnosti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta odločba določa podrobna pravila za spremljanje protimikrobne odpornosti v skladu s členom 7(3) in Prilogo II(B) Direktive 2003/99/ES, ki jih je treba izvajati v državah članicah. Zajema Salmonella spp. pri perutnini (Gallus gallus), puranih in klavnih prašičih, brez poseganja v dodatno spremljanje protimikrobne odpornosti v skladu z zahtevami člena 7(1) Direktive 2003/99/ES.

Člen 2

Zbiranje in analiza izolatov

Zbiranje izolatov Salmonella spp. iz člena 1 in njihovo analizo opravi pristojni organ ali se opravi pod njegovim nadzorom v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Priloge.

Člen 3

Zaupnost podatkov

Nacionalni zbirni podatki in rezultati analiz se dajo na voljo javnosti v obliki, ki zagotavlja zaupnost.

Člen 4

Uporaba

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2008.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 325, 12.12.2003, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(2)  The EFSA Journal [Bilten EFSA] (2006) 94.

(3)  The EFSA Journal [Bilten EFSA] (2006) 403, 1–62.

(4)  The EFSA Journal [Bilten EFSA] (2007) 96, 1–46.


PRILOGA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IZ ČLENA 2

1.   Poreklo izolatov

Izolati salmonele, zbrani s programi nadzora in spremljanja, vzpostavljenimi v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (1) in/ali odločb Komisije 2006/662/ES (2), 2006/668/ES (3), se v skladu z razpredelnico 1 zberejo za spremljanje protimikrobne odpornosti.

Razpredelnica 1

Leta, v katerih se določeni povzročitelji zoonoz, izolirani od navedene populacije živali, izberejo za testiranje na protimikrobno odpornost

Leto

Vse Salmonelle serovar

Kokoši nesnice

Pitovni piščanci

Purani

Klavni prašiči

2007

 

 

X (4)

X (5)

2008

X

 

 

 

2009

X

X

 

 

2010

X

X

X

 

2011

X

X

X

X

2012

X

X

X

X

V spremljanje se vključi največ en izolat na Salmonello serovar iz enake epidemiološke enote letno. Epidemiološka enota za kokoši nesnice, pitovne piščance in purane je jata. Za prašiče je epidemiološka enota gospodarstvo.

2.   Število izolatov za testiranje

Število izolatov salmonele, ki jih je treba vključiti v spremljanje protimikrobne odpornosti na državo članico letno, je 170 za vsako populacijo v raziskavi (tj. kokoši nesnice, pitovne piščance, purane in klavne prašiče).

V navedenih državah članicah, v katerih je v katerem koli letu za programe spremljanja in nadzora na voljo manj izolatov, kot je ciljna velikost vzorca, se vse te izolate vključi v spremljanje protimikrobne odpornosti.

V navedenih državah članicah, v katerih je na voljo več izolatov, se vključi vse izolate ali reprezentativno naključno izbrano število, ki je enako ali večje kot ciljna velikost vzorca.

3.   Testiranje protimikrobne občutljivosti

Države članice opravijo teste vsaj za protimikrobna sredstva, ki so določena v razpredelnici 2, pri čemer uporabijo presečne vrednosti in ustrezna območja koncentracije za določitev občutljivosti salmonele.

Metoda razredčitve se opravi v skladu z metodami, ki sta jih opisala Evropski odbor za preskušanje za protimikrobne občutljivosti (EUCAST) in Inštitut za klinične in laboratorijske standarde (CLSI), in so sprejete kot mednarodne referenčne metode (standard ISO 20776-1:2006). Priporočeno je, da so izbrani izolati S. Enteritidis in S. Typhimurium tipizirani fagi.

4.   Zbiranje podatkov in poročanje

Rezultati spremljanja protimikrobne odpornosti se bodo ocenili in poročali v skladu s členom 9 Direktive 2003/99/ES v letnem poročilu o trendih in virih zoonoz, njihovih povzročiteljih in protimikrobni odpornosti.

Brez poseganja v določbe Priloge IV k Direktivi 2003/99/ES se za salmonelo v kokoših nesnicah, pitovnih pišancih, puranih in prašičih sporočijo naslednji podatki:

poreklo izolatov npr. temeljna raziskava, program nadzora, pasivno spremljanje,

število izolatov testiranih na občutljivost,

število izolatov, za katere je bilo ugotovljeno, da so odporni na protimikrobno sredstvo, ter

število popolnoma občutljivih izolatov in število izolatov, odpornih na 1, 2, 3, 4 in > 4 protimikrobna sredstva, navedena v razpredelnici 2.

Razpredelnica 2

Protimikrobna sredstva, ki jih je treba vključiti vsaj za salmonelo, in presečne vrednosti za določitev občutljivosti

 

Protimikrobno sredstvo

Presečna vrednost (mg/L) R >

Salmonella

cefotaksim

0,5

nalidinska kislina

16

ciprofloksacin

0,06

ampicilin

4

tetraciklin

8

kloramfenikol

16

gentamicin

2

streptomicin

32

trimetoprim

2

sulfonamidi

256


(1)  UL L 325, 12.12.2003, str. 1.

(2)  UL L 272, 3.10.2006, str. 22.

(3)  UL L 275, 6.10.2006, str. 51.

(4)  Izolati iz vzorcev, zbranih v letu 2007 in shranjenih v skladu z določbami iz Odločbe 2006/662/ES.

(5)  Izolati iz vzorcev, zbranih v letu 2007 in shranjenih v skladu z določbami iz Odločbe 2006/668/ES (UL L 275, 6.10.2006, str. 51).


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

14.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/30


SKLEP SVETA

z dne 12. junija 2007

o prilagoditvi osnovnih plač in dodatkov osebja Europola

(2007/408/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Akta Sveta z dne 3. decembra 1998 o sprejetju kadrovskih predpisov za zaposlene v Europolu (1) (v nadaljevanju „Kadrovski predpisi“) in zlasti člena 44 Kadrovskih predpisov,

ob upoštevanju pobude Republike Finske (2),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (3),

ob upoštevanju pregleda osebnih prejemkov uradnikov Europola, ki ga je opravil Upravni odbor Europola,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Upravni odbor je v pregledu osebnih prejemkov uradnikov Europola upošteval spremembe življenjskih stroškov na Nizozemskem kot tudi spremembe plač v javnem sektorju v državah članicah.

(2)

Obdobje pregleda od 1. julija 2005 do 30. junija 2006 upravičuje povečanje osebnih prejemkov za 1,5 % za obdobje od 1. julija 2006 do 30. junija 2007.

(3)

Svet, na podlagi pregleda, soglasno prilagodi osnovne plače in dodatke uradnikov Europola —

SKLENIL:

Člen 1

Kadrovski predpisi se spremenijo kakor sledi:

z učinkom od 1. julija 2006:

(a)

tabela osnovnih mesečnih plač v členu 45 se nadomesti z naslednjim:

 

„1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 136,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 592,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 329,29

9 570,24

9 811,20

10 070,70

10 330,19

10 602,01

10 872,61

11 158,08

11 445,37

11 748,12

12 047,75

4

8 124,50

8 340,75

8 553,91

8 779,42

9 004,93

9 242,78

9 477,56

9 727,80

9 978,00

10 240,60

10 503,18

5

6 694,23

6 870,30

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7 611,71

7 806,32

8 013,30

8 217,19

8 433,42

8 649,68

6

5 736,61

5 887,94

6 039,33

6 199,97

6 357,50

6 524,33

6 691,14

6 867,23

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7

4 782,03

4 908,69

5 032,25

5 165,09

5 297,91

5 436,94

5 575,94

5 724,23

5 869,42

6 023,88

6 178,34

8

4 065,35

4 173,47

4 278,49

4 392,80

4 503,99

4 621,40

4 738,78

4 865,45

4 989,01

5 121,84

5 251,57

9

3 583,44

3 679,19

3 774,98

3 873,80

3 972,67

4 077,70

4 182,73

4 293,94

4 402,10

4 519,46

4 633,76

10

3 107,71

3 191,13

3 271,43

3 357,91

3 441,34

3 534,01

3 626,68

3 722,44

3 815,11

3 917,07

4 015,92

11

3 011,95

3 092,27

3 169,48

3 252,90

3 336,29

3 425,88

3 512,39

3 605,06

3 697,74

3 796,61

3 892,33

12

2 391,04

2 455,87

2 517,65

2 582,55

2 647,42

2 718,46

2 789,52

2 863,66

2 934,70

3 011,95

3 089,17

13

2 054,29

2 109,90

2 162,42

2 221,12

2 276,73

2 338,50

2 397,20

2 462,06

2 523,87

2 591,82

2 656,68“

(b)

v členu 59(3) se znesek „1 004,36 EUR“ nadomesti s „1 019,43 EUR“;

(c)

v členu 59(3) se znesek „2 008,72 EUR“ nadomesti z „2 038,85 EUR“;

(d)

v členu 60(1) se znesek „267,84 EUR“ nadomesti z „271,86 EUR“;

(e)

v členu 2(1) Dodatka 5 se znesek „280,00 EUR“ nadomesti z „284,20 EUR“;

(f)

v členu 3(1) Dodatka 5 se znesek „12 174,06 EUR“ nadomesti z „12 356,67 EUR“;

(g)

v členu 3(1) Dodatka 5 se znesek „2 739,17 EUR“ nadomesti z „2 780,26 EUR“;

(h)

v členu 3(2) Dodatka 5 se znesek „16 434,98 EUR“ nadomesti s „16 681,50 EUR“;

(i)

v členu 4(1) Dodatka 5 se znesek „1 217,41 EUR“ nadomesti s „1 235,67 EUR“;

(j)

v členu 4(1) Dodatka 5 se znesek „913,07 EUR“ nadomesti z „926,77 EUR“;

(k)

v členu 4(1) Dodatka 5 se znesek „608,70 EUR“ nadomesti s „617,83 EUR“;

(l)

v členu 4(1) Dodatka 5 se znesek „486,96 EUR“ nadomesti s „494,26 EUR“;

(m)

v členu 5(3) Dodatka 5 se znesek „1 718,01 EUR“ nadomesti s „1 743,78 EUR“;

(n)

v členu 5(3) Dodatka 5 se znesek „2 290,68 EUR“ nadomesti z „2 325,04 EUR“;

(o)

v členu 5(3) Dodatka 5 se znesek „2 863,34 EUR“ nadomesti z „2 906,29 EUR“.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati dan po sprejetju.

V Luxembourgu, 12. junija 2007

Za Svet

Predsednik

W. SCHÄUBLE


(1)  UL C 26, 30.1.1999, str. 23. Akt, kakor je bil nazadnje spremenjen z Aktom z dne 29. novembra 2006 (UL L 8, 13.1.2007, str. 66).

(2)  UL C 41, 24.2.2007, str. 3.

(3)  Mnenje z dne 11.4.2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).