ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 148

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
9. junij 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 637/2007 z dne 8. junija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 638/2007 z dne 8. junija 2007 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 639/2007 z dne 8. junija 2007 o oseminsedemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

5

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/392/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 21. maja 2007 o nevključitvi oksidemeton-metila v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2098)  ( 1 )

7

 

 

2007/393/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 6. junija 2007 o nevključitvi diazinona v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2339)  ( 1 )

9

 

 

2007/394/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 7. junija 2007 o spremembi Direktive Sveta 90/377/EGS o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom ( 1 )

11

 

 

2007/395/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 7. junija 2007 o nacionalnih določbah o uporabi kloriranih parafinov s kratkimi verigami, o katerih je Kraljevina Nizozemska na podlagi člena 95(4) Pogodbe ES poslala uradno obvestilo (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2361)  ( 1 )

17

 

 

2007/396/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 8. junija 2007 o razveljavitvi Odločbe 2004/409/ES o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve etaboksama v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2336)  ( 1 )

24

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 613/2007 z dne 1. junija 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti (UL L 141, 2.6.2007)

25

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1549/2006 z dne 17. oktobra 2006 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 301, 31.10.2006)

27

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

9.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 637/2007

z dne 8. junija 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 8. junija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

64,6

TR

94,2

ZZ

79,4

0707 00 05

JO

167,1

TR

162,3

ZZ

164,7

0709 90 70

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

AR

54,4

ZA

51,7

ZZ

53,1

0808 10 80

AR

93,3

BR

74,3

CA

102,0

CL

85,7

CN

71,8

NZ

105,2

US

108,9

UY

55,1

ZA

95,3

ZZ

88,0

0809 10 00

IL

196,3

TR

203,0

ZZ

199,7

0809 20 95

TR

409,4

US

338,3

ZZ

373,9


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


9.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 638/2007

z dne 8. junija 2007

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2006/2007, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1002/2006 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 626/2007 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1002/2006 za tržno leto 2006/2007, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2011/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2031/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 43).

(3)  UL L 179, 1.7.2006, str. 36.

(4)  UL L 145, 7.6.2007, str. 3.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 9. junija 2007

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

19,15

6,73

1701 11 90 (1)

19,15

12,54

1701 12 10 (1)

19,15

6,54

1701 12 90 (1)

19,15

12,02

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)

23,43

9,00

1701 99 90 (2)

23,43

9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


9.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 639/2007

z dne 8. junija 2007

o oseminsedemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in entitete, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 1. junija 2007 sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in entitet, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. junija 2007

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 553/2007 (UL L 131, 23.5.2007, str. 16).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

Vnos „Abu Hafs the Mauritanian (aka Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); datum rojstva: 1.1.1975“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Mahfouz Ould Al-Walid (alias (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid). Datum rojstva: 1.1.1975.“


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

9.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/7


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. maja 2007

o nevključitvi oksidemeton-metila v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2098)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/392/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da lahko država članica v obdobju dvanajstih let po notifikaciji navedene direktive registrira za dajanje v promet fitofarmacevtska sredstva z aktivnimi snovmi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi in so v prometu že dve leti po datumu notifikacije, medtem ko se navedene snovi postopno preučujejo v okviru delovnega programa.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 703/2001 (3) določata podrobna pravila za izvajanje druge faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje oksidemeton-metil.

(3)

Vplivi oksidemeton-metila na zdravje ljudi in okolje so bili ocenjeni v skladu z določbami uredb (ES) št. 451/2000 in (ES) št. 703/2001 za vrste uporab, ki jih je predlagal prijavitelj. Poleg tega navedeni uredbi določata države članice poročevalke, ki morajo Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 451/2000 predložiti ustrezna poročila o oceni in priporočila. Država članica poročevalka za oksidemeton-metil je bila Francija, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 3. maja 2004.

(4)

Poročilo o oceni so pregledale države članice in EFSA ter ga 23. junija 2006 predložile Komisiji v obliki sklepa EFSA o strokovnem pregledu ocene pesticidov z aktivno snovjo oksidemeton-metil (4). To poročilo so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 29. septembra 2006 v obliki poročila Komisije o pregledu glede oksidemeton-metila.

(5)

Med ocenjevanjem te aktivne snovi so se pokazale številne težave. Na podlagi razpoložljivih podatkov se predvidena izpostavljenost potrošnikov ni izkazala za sprejemljivo. Razpoložljive informacije kažejo na problematičnost presnovkov, ki imajo enako raven toksičnosti kot aktivna snov, in njihove prisotnosti na ravni, ki bi bila lahko s toksikološkega vidika problematična, ni možno izključiti. Poleg tega so se pokazale težave glede izpostavljenosti operaterjev, delavcev in drugih navzočih oseb.

(6)

Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe o rezultatih strokovnega pregleda in sporoči, ali bo še naprej podpiral uporabo navedene snovi ali ne. Prijavitelj je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane. Toda kljub argumentom prijavitelja se navedenih težav ni dalo odpraviti, po ocenah, nastalih na podlagi predloženih informacij in ovrednotenih na srečanjih strokovnjakov EFSA, pa ne kaže pričakovati, da bi lahko fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo oksidemeton-metil, pod predvidenimi pogoji uporabe na splošno izpolnjevala zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(7)

Oksidemeton-metil zato ne sme biti vključen v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(8)

Sprejeti je treba ukrepe za zagotovitev, da se registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo oksidemeton-metil, prekličejo v predpisanem roku in se ne podaljšajo ali izdajo nove registracije za taka sredstva.

(9)

Vsakršno podaljšanje roka za odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog fitofarmacevtskih sredstev z oksidemeton-metilom, ki ga odobrijo države članice, bi bilo treba omejiti na obdobje dvanajstih mesecev, da se omogoči uporaba obstoječih zalog v naslednji rastni sezoni.

(10)

Ta odločba ne vpliva na predložitev zahtevka za oksidemeton-metil v skladu z določbami člena 6(2) Direktive 91/414/EGS zaradi morebitne uvrstitve v Prilogo I k navedeni direktivi.

(11)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Oksidemeton-metil se ne vključi kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da:

(a)

se registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo oksidemeton-metil, prekličejo do 21. novembra 2007;

(b)

se od datuma objave te odločbe registracija fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo oksidemeton-metil, ne odobri ali podaljša.

Člen 3

Morebitno podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu s členom 4(6) Direktive 91/414/EGS, je čim krajše in traja največ do 21. novembra 2008.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. maja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/25/ES (UL L 106, 24.4.2007, str. 34).

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1044/2003 (UL L 151, 19.6.2003, str. 32).

(3)  UL L 98, 7.4.2001, str. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 86, 1-96. Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of oxydemeton-methyl.


9.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/9


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 6. junija 2007

o nevključitvi diazinona v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2339)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/393/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da lahko država članica v obdobju dvanajstih let po notifikaciji navedene direktive registrira za dajanje v promet fitofarmacevtska sredstva z aktivnimi snovmi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi in so v prometu že dve leti po datumu notifikacije, medtem ko se navedene snovi postopno proučujejo v okviru delovnega programa.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 703/2001 (3) določata podrobna pravila za izvajanje druge faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje diazinion.

(3)

Vplivi diazinona na zdravje ljudi in okolje so bili ocenjeni v skladu z določbami uredb (ES) št. 451/2000 in (ES) št. 703/2001 za vrste uporab, ki jih je predlagal prijavitelj. Poleg tega navedeni uredbi določata države članice poročevalke, ki morajo Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 451/2000 predložiti ustrezna poročila o oceni in priporočila. Država članica poročevalka za diazinon je bila Portugalska, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 9. julija 2004.

(4)

Poročilo o oceni so v okviru delovne skupine za ocenjevanje pregledali strokovnjaki držav članic in EFSA ter ga 23. junija 2006 predložili Komisiji v obliki sklepa EFSA o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo diazinon (4). To poročilo so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 29. septembra 2006 v obliki poročila Komisije o pregledu glede diazinona.

(5)

Med ocenjevanjem te aktivne snovi so se pojavili številni pomisleki. Na podlagi razpoložljivih podatkov se predvidena izpostavljenost izvajalcev tretiranja, delavcev in drugih navzočih oseb ni izkazala za sprejemljivo. Na voljo ni dovolj informacij o nekaterih zelo toksičnih nečistočah in njihove prisotnosti v količinah, ki bi lahko bile zaskrbljujoče s toksikološkega ali ekotoksikološkega vidika, ni mogoče izključiti.

(6)

Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe o rezultatih strokovnega pregleda in sporoči, ali bo še naprej vztrajal pri vključitvi navedene snovi na seznam. Prijavitelj je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane. Toda kljub predloženim argumentom se navedenih pomislekov ni dalo odpraviti, po ocenah na podlagi predloženih informacij, preučenih na srečanjih strokovnjakov EFSA, pa ne kaže pričakovati, da bi lahko fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo diazinon, pod predvidenimi pogoji uporabe na splošno izpolnjevala zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(7)

Diazinon se zato ne sme vključiti v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(8)

Sprejeti je treba ukrepe za zagotovitev, da se registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo diazinon, prekličejo v predpisanem roku in se ne podaljšajo ali izdajo nove registracije za taka sredstva.

(9)

Če države članice odobrijo podaljšanje roka za odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo diazinon, ga je treba omejiti na obdobje dvanajstih mesecev, da se omogoči uporaba obstoječih zalog v naslednji rastni sezoni.

(10)

Ta odločba ne vpliva na predložitev zahtevka za diazinon v skladu z določbami člena 6(2) Direktive 91/414/EGS zaradi morebitne vključitve v Prilogo I k navedeni direktivi.

(11)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Diazinon se ne vključi kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da:

(a)

se registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo diazinon, prekličejo do 6. decembra 2007;

(b)

se od datuma objave te odločbe nobene registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo diazinon, ne odobrijo ali podaljšajo.

Člen 3

Morebitno podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, je čim krajše in traja največ do 6. decembra 2008.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/25/ES (UL L 106, 24.4.2007, str. 34).

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1044/2003 (UL L 151, 19.6.2003, str. 32).

(3)  UL L 98, 7.4.2001, str. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 85, 1-73. Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of diazinon.


9.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/11


SKLEP KOMISIJE

z dne 7. junija 2007

o spremembi Direktive Sveta 90/377/EGS o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom

(Besedilo velja za EGP)

(2007/394/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/377/EGS o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom (1), in zlasti člena 6 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 90/377/EGS podrobno določa obliko, vsebino in vse druge značilnosti podatkov, ki jih morajo zagotoviti podjetja za dobavo plina ali električne energije industrijskim končnim uporabnikom.

(2)

Metodologija, ki se uporablja za zbiranje podatkov o cenah, mora biti posodobljena, da izraža dejansko stanje konkurenčnih trgov za električno energijo in plin, ki so nastali v skladu z Direktivo 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES (2) ter Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 98/30/ES (3), vključno z dejstvom, da je na vsakem trgu zdaj dejavnih več dobaviteljev.

(3)

Direktivo 90/377/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora iz člena 7 Direktive 90/377/EGS –

SKLENILA:

Člen 1

Priloge k Direktivi 90/377/EGS se nadomestijo z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. junija 2007

Za Komisijo

Andris PIEBALGS

Član Komisije


(1)  UL L 185, 17.7.1990, str. 16. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/108/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 414).

(2)  UL L 176, 15.7.2003, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/653/ES (UL L 270, 29.9.2006, str. 72).

(3)  UL L 176, 15.7.2003, str. 57.


PRILOGA

PRILOGA I

CENE PLINA

Cene plina za industrijske končne uporabnike (1) se pridobivajo in zbirajo po naslednji metodologiji:

(a)

Sporočijo se cene, ki jih plačajo industrijski končni uporabniki za zemeljski plin, ki ga za lastno uporabo dobavljajo prek omrežja.

(b)

Upoštevajo se vse vrste industrijske uporabe plina. Vendar so iz sistema izvzeti uporabniki plina:

za proizvodnjo električne energije v javnih elektrarnah ali elektrarnah za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE),

za neenergetske namene (npr. kemična industrija),

v količinah, ki presegajo 4 000 000 gigajoulov (GJ) na leto.

(c)

Navedene cene morajo temeljiti na sistemu standardnih skupin porabe, ki so opredeljene z razredom letne porabe plina.

(d)

Cene se zbirajo dvakrat na leto, na začetku vsakega šestmesečnega obdobja (januarja in julija), in zajemajo povprečne cene, ki so jih plačali industrijski končni uporabniki za plin v preteklih šestih mesecih. Prvo sporočilo o podatkih o cenah Statističnemu uradu Evropskih skupnosti se bo sklicevalo na stanje 1. januarja 2008.

(e)

Cene morajo biti izražene v nacionalni valuti na gigajoule. Uporabljena enota energije se izmeri na podlagi bruto kalorične vrednosti (GCV).

(f)

Cene morajo vključevati vse plačljive prispevke: omrežnine, ki se jim prišteje porabljena energija in odštejejo morebitni popusti ali premije ter prištejejo še drugi prispevki (najemnina za merilnik, stalni prispevki itd.). Začetni priključitveni prispevki niso vključeni.

(g)

Cene se evidentirajo kot nacionalne povprečne cene.

(h)

Države članice razvijejo in izvajajo stroškovno učinkovite postopke za zagotovitev reprezentativnega sistema zbiranja podatkov, ki temelji na naslednjih pravilih:

Cene so tehtane povprečne cene, pri čemer se kot utežni faktor uporabljajo tržni deleži podjetij za dobavo plina, vključenih v raziskavo. Aritmetične povprečne cene se navedejo le, če tehtanih vrednosti ni mogoče izračunati. V vsakem primeru države članice zagotovijo, da je reprezentativni delež nacionalnega trga zajet v raziskavi.

Tržni deleži morajo temeljiti na količini plina, ki so ga podjetja za dobavo plina zaračunala industrijskim končnim uporabnikom. Če je mogoče, se tržni deleži izračunajo ločeno za vsako skupino. Podatke za izračun tehtanih povprečnih cen upravljajo države članice ob upoštevanju pravil o zaupnosti.

Zaradi zaupnosti se podatki v zvezi s cenami sporočajo le, če so v zadevni državi članici vsaj trije končni uporabniki v vsakem razredu iz točke (j).

(i)

Navedejo se tri ravni cen:

cene brez davkov in dajatev,

cene brez DDV in drugih vračljivih davkov,

cene z vsemi davki, dajatvami in DDV.

(j)

Cene plina se spremljajo za naslednje razrede industrijskih končnih uporabnikov.

Industrijski končni uporabnik

Letna poraba plina (GJ)

Najnižja

Najvišja

Skupina I1

 

< 1 000

Skupina I2

1 000

< 10 000

Skupina I3

10 000

< 100 000

Skupina I4

100 000

< 1 000 000

Skupina I5

1 000 000

<= 4 000 000

(k)

Enkrat na dve leti se skupaj z januarskim poročilom o cenah Statistični urad Evropskih skupnosti obvesti o sistemu zbiranja podatkov, pri tem se navede zlasti: opis raziskave in njeno področje uporabe (število podjetij za dobavo plina, vključenih v raziskavo, skupni delež zastopanega trga itd.) ter merila, uporabljena za izračun tehtanih povprečnih cen, in skupne količine porabe po posameznih skupinah. Prvo sporočilo o sistemu zbiranja podatkov zadeva stanje 1. januarja 2008.

(l)

Enkrat na leto se skupaj z januarskim poročilom o cenah Statističnemu uradu Evropskih skupnosti sporočijo podatki o glavnih povprečnih značilnostih in dejavnikih, ki vplivajo na cene, sporočene za vsako skupino porabe.

Podatki vključujejo:

povprečne količnike obremenitve za industrijske končne uporabnike, ki ustrezajo posamezni skupini porabe, izračunane na podlagi skupne dobavljene energije in povprečnega največjega povpraševanja,

opis popustov za prekinljivo oskrbo,

opis stalnih prispevkov, najemnin za merilnik ali kakršnih koli drugih zadevnih prispevkov na nacionalni ravni.

(m)

Enkrat na leto se skupaj z januarskim poročilom sporočijo tudi stopnje in način izračuna ter opis davkov, ki se pri prodaji plina zaračunajo industrijskim končnim uporabnikom. Opis mora vključevati vse stroške sistema za nedavčne dajatve in obveznosti iz opravljanja javnih storitev.

Opis davkov mora vključevati tri jasno ločene oddelke:

davki, dajatve, nedavčne dajatve, pristojbine in kakršne koli druge davščine, ki niso opredeljene v računih, izdanih industrijskim končnim uporabnikom. Postavke, opisane pod to točko, se vključijo pod navedene vrednosti za raven cene: ‚cene brez davkov in dajatev‘,

davki in dajatve, opredeljeni v računih, izdanih industrijskim končnim uporabnikom, ki niso vračljivi. Postavke, opisane pod to točko, se zato vključijo pod navedene vrednosti za raven cene: ‚Cene brez DDV in drugih vračljivih davkov‘,

davek na dodano vrednost (DDV) in drugi vračljivi davki, opredeljeni v računih, izdanih industrijskim končnim uporabnikom. Postavke, opisane pod to točko, se vključijo pod navedene vrednosti za raven cene: ‚Cene z vsemi davki, dajatvami in DDV‘.

Pregled različnih davkov, dajatev, nedavčnih dajatev, pristojbin in davščin:

davek na dodano vrednost,

koncesnine. Te običajno zadevajo dovoljenja in pristojbine za uporabo zemljišča in javne ali zasebne lastnine za omrežja ali druge plinske naprave,

okoljski davki ali dajatve. Ti običajno zadevajo spodbujanje obnovljivih virov energije ali SPTE ali bremenitve za emisije CO2, SO2 ali drugih povzročiteljev, ki vplivajo na podnebne spremembe,

drugi davki ali dajatve, povezani s področjem energetike: obveznosti/prispevki iz opravljanja javnih storitev, dajatve za financiranje energetskih regulativnih organov itd.,

drugi davki ali dajatve, ki niso povezani s področjem energetike: nacionalni, lokalni ali regionalni davki za porabljeno energijo, davki za distribucijo plina itd.

Davki na prihodek, davki, povezani z lastnino, nafta za motorna vozila, cestnine, pristojbine za dovoljenja za telekomunikacije, radio, oglaševanje, pristojbine za dovoljenja, davki za odpadke itd. se ne upoštevajo ter so izključeni iz tega opisa, ker so nedvomno del operativnih stroškov in se uporabljajo tudi za druge industrije ali dejavnosti.

(n)

V državah članicah, v katerih eno podjetje pokriva celotno industrijsko prodajo, lahko podatke sporoči to podjetje. V državah članicah, v katerih deluje več kot eno podjetje, mora podatke sporočiti neodvisni statistični organ.

PRILOGA II

CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Cene električne energije za industrijske končne uporabnike (2) se pridobivajo in zbirajo po naslednji metodologiji:

(a)

Sporočijo se cene, ki jih plačajo industrijski končni uporabniki za električno energijo za lastno uporabo.

(b)

Upoštevajo se vse vrste industrijske uporabe električne energije.

(c)

Navedene cene morajo temeljiti na sistemu standardnih skupin porabe, ki so opredeljene z razredom letne porabe električne energije.

(d)

Cene se zbirajo dvakrat na leto, na začetku vsakega šestmesečnega obdobja (januarja in julija), in zajemajo povprečne cene, ki so jih plačali industrijski končni uporabniki za električno energijo v preteklih šestih mesecih. Prvo sporočilo o podatkih o cenah Statističnemu uradu Evropskih skupnosti se bo sklicevalo na stanje 1. januarja 2008.

(e)

Cene morajo biti izražene v nacionalni valuti na kWh.

(f)

Cene morajo vključevati vse plačljive postavke: omrežnine, ki se jim prišteje porabljena energija in odštejejo morebitni popusti ali premije ter prištejejo še drugi prispevki (prispevki za uporabo zmogljivosti, komercializacija, najemnina za merilnik itd.). Začetni priključitveni prispevki niso vključeni.

(g)

Cene se evidentirajo kot nacionalne povprečne cene.

(h)

Države članice razvijejo in izvajajo stroškovno učinkovite postopke za zagotovitev reprezentativnega sistema zbiranja podatkov, ki temelji na naslednjih pravilih:

Cene so tehtane povprečne cene, pri čemer se kot utežni faktor uporabljajo tržni deleži podjetij za dobavo električne energije, vključenih v raziskavo. Aritmetične povprečne cene se navedejo le, če tehtanih vrednosti ni mogoče izračunati. V vsakem primeru države članice zagotovijo, da je reprezentativni delež nacionalnega trga zajet v raziskavi.

Tržni deleži morajo temeljiti na količini električne energije, ki so jo podjetja za dobavo električne energije zaračunala industrijskim končnim uporabnikom. Če je mogoče, se tržni deleži izračunajo ločeno za vsako skupino. Podatke za izračun tehtanih povprečnih cen upravljajo države članice ob upoštevanju pravil o zaupnosti.

Zaradi zaupnosti se podatki v zvezi s cenami sporočajo le, če so v zadevni državi članici vsaj trije končni uporabniki v vsakem razredu iz točke (j).

(i)

Navedejo se tri ravni cen:

cene brez davkov in dajatev,

cene brez DDV in drugih vračljivih davkov,

cene z vsemi davki, dajatvami in DDV.

(j)

Cene električne energije se spremljajo za naslednje razrede industrijskih končnih uporabnikov.

Industrijski končni uporabnik

Letna poraba električne energije (MWh)

Najnižja

Najvišja

Skupina IA

 

< 20

Skupina IB

20

< 500

Skupina IC

500

< 2 000

Skupina ID

2 000

< 20 000

Skupina IE

20 000

< 70 000

Skupina IF

70 000

<= 150 000

(k)

Enkrat na dve leti se skupaj z januarskim poročilom o cenah Statistični urad Evropskih skupnosti obvesti o sistemu zbiranja podatkov, pri tem se navede zlasti: opis raziskave in njeno področje uporabe (število podjetij za dobavo električne energije, vključenih v raziskavo, skupni delež zastopanega trga itd.) ter merila, uporabljena za izračun tehtanih povprečnih cen, in skupne količine porabe po posameznih skupinah. Prvo poročilo o sistemu zbiranja podatkov zadeva stanje 1. januarja 2008.

(l)

Enkrat na leto se skupaj z januarskim poročilom o cenah Statističnemu uradu Evropskih skupnosti sporočijo podatki o glavnih povprečnih značilnostih in dejavnikih, ki vplivajo na cene, sporočene za vsako skupino porabe.

Zahtevani podatki vključujejo:

povprečne količnike obremenitve za industrijske končne uporabnike, ki ustrezajo posamezni skupini porabe, izračunane na podlagi skupne dobavljene energije in povprečnega največjega povpraševanja,

tabelo, v kateri so navedene meje napetosti za državo,

opis stalnih prispevkov, najemnin za merilnik ali kakršnih koli drugih zadevnih prispevkov na nacionalni ravni.

(m)

Enkrat na leto se skupaj z januarskim poročilom o cenah sporočijo tudi stopnje in način izračuna ter opis davkov, ki se pri prodaji električne energije zaračunajo industrijskim končnim uporabnikom. Opis mora vključevati vse stroške sistema za nedavčne dajatve in obveznosti iz opravljanja javnih storitev.

Opis davkov mora vključevati tri jasno ločene oddelke:

davki, dajatve, nedavčne dajatve, pristojbine in kakršne koli druge davščine, ki niso opredeljene v računih, izdanih industrijskim končnim uporabnikom. Postavke, opisane pod to točko, se vključijo pod navedene vrednosti za raven cene: ‚Cene brez davkov in dajatev‘,

davki in dajatve, opredeljeni v računih, izdanih industrijskim končnim uporabnikom, ki niso vračljivi. Postavke, opisane pod to točko, se vključijo pod navedene vrednosti za raven cene: ‚Cene brez DDV in drugih vračljivih davkov‘,

davek na dodano vrednost (DDV) in drugi vračljivi davki, opredeljeni v računih, izdanih industrijskim končnim uporabnikom. Postavke, opisane pod to točko, se vključijo pod navedene vrednosti za raven cene: ‚Cene z vsemi davki, dajatvami in DDV‘.

Pregled možnih različnih davkov, dajatev, nedavčnih dajatev, pristojbin in davščin:

davek na dodano vrednost,

koncesnine. Te običajno zadevajo dovoljenja in pristojbine za uporabo zemljišča in javne ali zasebne lastnine za omrežja ali druge električne naprave,

okoljski davki ali dajatve. Ti običajno zadevajo spodbujanje obnovljivih virov energije ali SPTE ali obremenitve za emisije CO2, SO2 ali drugih povzročiteljev, ki vplivajo na podnebne spremembe,

jedrski davki in drugi davki za inšpekcijske preglede: prispevki za jedrsko razgrajevanje, inšpekcijski pregledi in pristojbine za jedrske naprave itd.,

drugi davki ali dajatve, povezani s področjem energetike: obveznosti/prispevki iz opravljanja javnih storitev, dajatve za financiranje energetskih regulativnih organov itd.,

drugi davki ali dajatve, ki niso povezani s področjem energetike: nacionalni, lokalni ali regionalni davki za porabljeno energijo, davki za distribucijo električne energije itd.

Davki na prihodek, davki, povezani z lastnino, trošarine za naftne derivate in gorivo, ki se ne uporabljajo za proizvodnjo električne energije, nafta za motorna vozila, cestnine, pristojbine za dovoljenja za telekomunikacije, radio, oglaševanje, pristojbine za dovoljenja, davki za odpadke itd. se ne upoštevajo ter so izključeni iz tega opisa, ker so nedvomno del operativnih stroškov in se uporabljajo tudi za druge industrije ali dejavnosti.

(n)

Enkrat na leto se skupaj z januarskim poročilom o cenah Statističnemu uradu Evropskih skupnosti sporoči razčlenitev cen električne energije po glavnih elementih. Cene električne energije se po glavnih elementih razčlenijo na naslednji način:

Celotna cena električne energije na skupino porabe se lahko obravnava kot vsota cen za ‚omrežje‘, cen za ‚energijo in oskrbo‘ (t. j. od proizvodnje do komercializacije, razen omrežij) ter vseh davkov in dajatev.

Cena za ‚omrežje‘ je razmerje med prihodki iz pristojbin za prenos in distribucijo ter (če je mogoče) ustrezno količino kWh na skupino porabe. Če ločene količine kWh na skupino niso na voljo, je treba navesti ocene.

Cena za ‚energijo in oskrbo‘ je skupna cena, od katere se odštejejo cena za ‚omrežje‘ ter vsi davki in dajatve.

Davki in dajatve. Ta element se dodatno razčleni na:

davki in dajatve za cene za ‚omrežje‘,

davki in dajatve za cene za ‚energijo in oskrbo‘,

DDV in drugi vračljivi davki.

OPOMBA: Če so dopolnilne storitve navedene ločeno, se lahko razvrstijo pod enega od dveh glavnih elementov na naslednji način:

cena za ‚omrežje‘ vključuje naslednje stroške: pristojbine za prenos in distribucijo, izgube zaradi prenosa in distribucije, stroške omrežja, poprodajne storitve, stroške vzdrževanja sistema in najemnino za merilnik,

cena za ‚energijo in oskrbo‘ vključuje naslednje stroške: proizvodnjo, shranjevanje, izravnalno energijo, stroške dobavljene energije, storitve za kupce, poprodajno upravljanje, stroške odmere in druge stroške oskrbe,

drugi posebni stroški. Ta postavka predstavlja stroške, ki niso stroški omrežja ali stroški energije in oskrbe ali davki. Če takšni stroški obstajajo, se jih sporoči ločeno.

(o)

V državah članicah, v katerih eno podjetje pokriva celotno industrijsko prodajo, lahko podatke sporoči to podjetje. V državah članicah, v katerih deluje več kot eno podjetje, mora podatke sporočiti neodvisni statistični organ.


(1)  Industrijski končni uporabniki lahko vključujejo druge nezasebne uporabnike.

(2)  Industrijski končni uporabniki lahko vključujejo druge nezasebne uporabnike.


9.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/17


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 7. junija 2007

o nacionalnih določbah o uporabi kloriranih parafinov s kratkimi verigami, o katerih je Kraljevina Nizozemska na podlagi člena 95(4) Pogodbe ES poslala uradno obvestilo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2361)

(Besedilo v nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/395/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95(6) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

I.   DEJSTVA

(1)

Z dopisom Stalnega predstavništva Kraljevine Nizozemske pri Evropski uniji z dne 8. decembra 2006 je nizozemska vlada na podlagi člena 95(4) Pogodbe Komisijo uradno obvestila o nacionalnih določbah o uporabi kloriranih parafinov s kratkimi verigami (v nadaljnjem besedilu SCCP), za katere meni, da jih mora ohraniti po sprejetju Direktive 2002/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o dvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o omejitvah pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (klorirani parafini s kratkimi verigami). (1)

(2)

Uradno obvestilo z dne 8. decembra 2006 je drugo uradno obvestilo Kraljevine Nizozemske v zvezi z odstopanjem od določb Direktive 2002/45/ES. Prva zahteva za ohranitev obstoječih nacionalnih določb je bila poslana 17. januarja 2003. Z Odločbo 2004/1/ES (2) je Komisija Nizozemski odobrila delno ohranitev nacionalnih določb do 31. decembra 2006.

1.   Člen 95(4) in (6) Pogodbe

(3)

Člen 95(4) in (6) Pogodbe določa:

„4.   Če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, država članica meni, da mora ohraniti nacionalne določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 30 ali določbe, ki zadevajo varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh določbah pa tudi o razlogih za njihovo ohranitev uradno obvesti Komisijo.

[…]

6.   Komisija v šestih mesecih po uradnem obvestilu odobri ali zavrne nacionalne določbe, potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikrita omejitev trgovine med državami članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.“

2.   Direktiva 2002/45/ES in nacionalne določbe

2.1   Direktiva 2002/45/ES

(4)

Direktiva Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (3), kakor je bila spremenjena, določa pravila o omejitvah pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov. V skladu s členom 1(1) se Direktiva uporablja za nevarne snovi in pripravke iz Priloge I.

(5)

Direktiva 2002/45/ES, ki je bila sprejeta na pravni podlagi člena 95 Pogodbe, je v Prilogo I Direktive 76/769/EGS vključila novo točko 42 o kloriranih alkanih, C10 do C13 (kloriranih parafinih s kratkimi verigami), ki določa pravila trženja in uporabe teh snovi. V skladu s točko 42.1 se SCCP ne smejo dajati v promet za uporabo kot snovi ali sestavine drugih snovi ali pripravkov v koncentraciji, višji od 1 %:

v kovinarstvu,

za mastitev usnja.

(6)

Točka 42.2 določa, da bo Komisija v sodelovanju z državami članicami in Komisijo OSPAR pred 1. januarjem 2003 ponovno pregledala vse preostale načine uporabe kloriranih parafinov s kratkimi verigami ob upoštevanju vseh ustreznih novih znanstvenih spoznanj o tveganjih, ki jih za zdravje in okolje predstavljajo klorirani parafini s kratkimi verigami, ter da bo Evropski parlament obveščen o izidu tega pregleda.

(7)

Člen 2(1) določa, da države članice začnejo uporabljati ukrepe, sprejete na podlagi Direktive, najpozneje 6. januarja 2004.

(8)

Direktiva 76/769/EGS bo razveljavljena 1. junija 2009 in nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta (4) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Skupina snovi SCCP je navedena v točki 42 Priloge XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006 z omejitvami, določenimi z Direktivo 2002/45/ES.

2.2   Nacionalne določbe

(9)

Nacionalne določbe Nizozemske so bile sprejete s sklepom z dne 3. novembra 1999 o prepovedi nekaterih načinov uporabe kloriranih parafinov s kratkimi verigami (sklep o kloriranih parafinih, zakon o kemičnih snoveh (WMS)) (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 1999, 478).

(10)

Člen 1 določa, da navedeni sklep velja za klorirane alkane z verigo vključno 10 do 13 atomov ogljika in stopnjo kloriranja vsaj 48 % teže. V skladu s členom 2(1) se SCCP iz člena 1 ne smejo uporabljati:

(a)

kot plastifikatorji v barvah, premazih in tesnilnih masah;

(b)

v tekočinah za obdelavo kovin;

(c)

kot zaviralci gorenja v gumi, plastičnih masah in tekstilih.

3.   Osnovni podatki o SCCP

(11)

Podroben opis SCCP, njihove uporabe in rezultatov ocene tveganja v okviru Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi (5), se nahaja v oddelku I.4 Odločbe 2004/1/ES. Ta oddelek obravnava le nove informacije, ki so na razpolago od januarja 2004.

(12)

Na podlagi rezultatov prejšnje ocene tveganja in njenih pregledov, ki jih je opravil Znanstveni odbor za toksičnost, ekotoksičnost in okolje (CSTEE), je Komisija v skladu s členom 10 Uredbe (EGS) št. 793/93 sprejela Uredbo Komisije (ES) št. 642/2005 (6) o zahtevah glede preskusov in informacij, ki jih morajo izpolniti uvozniki ali proizvajalci nekaterih prednostnih snovi. Ta uredba od industrije zahteva dodatne informacije o okoljski izpostavljenosti in simulaciji biorazgradnje za ugotavljanje razpolovne dobe v morskem okolju, ki so bile ocenjene kot potrebne, da se omogoči zanesljivejša ocena tveganja.

(13)

Zadevno panožno združenje (Euro Chlor) je leta 2004 predložilo informacije, iz katerih je bilo razvidno, da je od leta 2001 prišlo do dodatnega znižanja uporabe SCCP za vse namene. Poraba EU za tekstile in gumo se je leta 2003 znižala na tretjino ravni iz leta 2001 in še dodatno leta 2004 (zlasti pri uporabi za tekstil, barve, tesnilne mase in lepila). Tudi poraba za barve in tesnilne mase/lepila se je v istem obdobju znižala za 50 %. Leta 2003 se je nekaj SCCP uporabljalo še v tekočinah za obdelavo kovin, vendar se je to leta 2004 zaradi začetka veljavnosti Direktive 2002/45/ES končalo. Skupna količina porabljenih kloriranih parafinov s kratkimi verigami za vse načine uporabe je leta 2003 znašala manj kot 1 000, leta 2004 pa manj kot 600 ton (7). V odgovor na Uredbo Komisije (ES) št. 642/2005 je industrija še naprej izvajala analitične laboratorijske teste. Predhodni rezultati teh analiz kažejo, da bi SCCP lahko izpolnjevali merila za obstojne in strupene snovi, ki se kopičijo v organizmih (PBT). Končno poročilo o analizi bo takoj, ko bodo končni rezultati potrjeni v laboratoriju, predano organom Združenega kraljestva, ki imajo v skladu z Uredbo (EGS) št. 793/93 vlogo poročevalca.

(14)

Združeno kraljestvo je avgusta 2005 v vlogi države poročevalke za SCCP pripravilo novo različico ocene tveganja za okolje (v nadaljevanju nova ocena tveganja), o kateri se je razpravljalo in je bila potrjena na tretjem sestanku tehničnega odbora za nove in obstoječe snovi leta 2005 (TCNES III 2005). Za nekatere scenarije so se prejšnji sklepi spremenili, za nekatere okoljevarstvene končne točke pa so bila identificirana nova tveganja uporabe SCCP, kot na primer zaviralci ognja v premazih za zunanjo stran tekstilov, pri industrijski uporabi barv in premazov ter pri mešanju in predelavi gume. Natančnejša ocena na osnovi podatkov o tonaži SCCP iz leta 2004 je vodila v spremembo sklepov, ki tako kažejo na tveganje uporabe v premazih za zunanjo stran tekstilov ter pri mešanju in predelavi gume. Sprejeto novo oceno tveganja bo Komisija objavila kmalu. Nova ocena tveganja bo v drugi polovici leta 2007, če bo to potrebno, poslana v oceno Znanstvenemu odboru za zdravstvena in okoljska tveganja (SCHER).

(15)

Poleg opisanih ukrepov in dejavnosti Skupnosti obravnava SCCP tudi druga zakonodaja Skupnosti. Odločba št. 2455/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o določitvi seznama prednostnih snovi na področju vodne politike in o spremembi Direktive 2000/60/ES (8) je SCCP vključila med prednostno nevarne snovi v smislu člena 16(3) Okvirne direktive o vodah. V skladu z Okvirno direktivo o vodah Komisija predlaga nadzor ustavitve ali postopne odprave odvajanja, emisij in uhajanja v 20 letih po njihovem sprejetju ter predlaga standarde kakovosti, ki se uporabljajo za koncentracije v površinski vodi, usedlinah in živih organizmih.

(16)

Komisija je 17. julija 2006 sprejela predlog direktive o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike in spremembi Direktive 2000/60/ES. Navedeni predlog še naprej uvršča SCCP med prednostno nevarne snovi in določa okoljske standarde kakovosti, ki se uporabljajo za koncentracije teh snovi v površinski vodi. Predlog ne vsebuje posebnih nadzornih ukrepov za nobeno prednostno snov, saj je veliko ukrepov varstva okolja v pristojnosti druge obstoječe zakonodaje Skupnosti, državam članicam pa se zdi bolj stroškovno učinkovito in sorazmerno, da po potrebi in poleg izvajanja obstoječe zakonodaje Skupnosti vključijo primerne nadzorne ukrepe v program ukrepov, ki bo v skladu s členom 11 Direktive 2000/60/ES pripravljen za vsako porečje posebej.

(17)

Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (9) izvaja določbe dveh mednarodnih instrumentov za obstojna organska onesnaževala (POP): Protokola o POP (10) iz leta 1998 v okviru Konvencije UNECE o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja in Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (11). Ta uredba je začela veljati 20. maja 2004. Uredba gre pri poudarjanju cilja odprave proizvodnje in uporabe mednarodno priznanih POP dlje kot mednarodni sporazumi.

(18)

Niti Uredba (ES) št. 850/2004 niti navedeni mednarodni konvenciji ne vsebujeta posebnih pravil o SCCP. Vendar pa obe konvenciji vsebujeta mehanizme predlaganja vključitve novih snovi in postopke za evalvacijo predlaganih snovi.

(19)

Komisija je v imenu Evropske skupnosti in skupaj z državami članicami, ki so podpisnice Protokola o POP, 9. septembra 2005 predlagala spremembo Priloge II Protokola s tem, da se vanjo vključijo SCCP. Na sestanku septembra 2006 je delovna skupina, ustanovljena v okviru Protokola, katere naloga je pregledati predloge za vključitev novih snovi, podprla predlog, da se SCCP vključijo v Protokol kot obstojna organska onesnaževala, in ugotovitev, da je iz profila tveganja dovolj razvidno, da pri SCCP obstaja možnost čezmejnega prenosa po zraku na velike razdalje (LRAT). Delovna skupina je na splošno ugotovila, da značilnosti tveganja skupaj z informacijami na podlagi spremljanja kažejo na možnost vplivov na okolje zaradi LRAT. Delovna skupina je menila, da so informacije, pridobljene s pregledom B (možnosti obvladovanja tveganja) kloriranih parafinov s kratkimi verigami, točne, vendar so bile glede mnogih vidikov socialno-ekonomske ocene različnih ukrepov za obvladovanje tveganja potrebne dodatne informacije. Decembra 2006 so se podpisnice protokola seznanile s sklepi o tehnični vsebini dosjeja o SCCP, ki jih je predlagala delovna skupina, in se strinjale, da bi morale biti te snovi vključene med POP v skladu s protokolom, ter delovno skupino pozvale, da nadaljuje s pregledom B kloriranih parafinov s kratkimi verigami in razmisli o strategiji obvladovanja tveganja.

(20)

Komisija je v imenu Evropske skupnosti in skupaj z državami članicami, ki so podpisnice Stockholmske konvencije, 29. junija 2006 predlagala spremembo ustreznih prilog konvencije s tem, da se vanje vključijo SCCP. Na svojem drugem sestanku od 6. do 10. novembra 2006 je odbor za pregled POP sklenil, da SCCP izpolnjujejo merila za pregled iz Priloge D konvencije, kot je zapisano v poročilu iz Sklepa POPRC-2/8 (12). Navedeni sklep je tudi priporočil, da se pripravi osnutek profila tveganja v skladu s Prilogo E konvencije.

(21)

Če bodo SCCP vključeni v eno od ustreznih prilog Stockholmske konvencije, bo Evropska komisija predlagala ustrezne ukrepe v okviru Direktive 76/769/EGS ali Uredbe (ES) št. 850/2004, ki bi še zaostrili sedanje omejitve.

II.   POSTOPEK

(22)

Postopek v zvezi s prvim uradnim obvestilom Kraljevine Nizozemske z dne 17. januarja 2003 v skladu s členom 95(4) Pogodbe je opisan v oddelku II Odločbe Komisije 2004/1/ES.

(23)

Komisija je 16. decembra 2003 v skladu s členom 95(6) Kraljevino Nizozemsko uradno obvestila o Odločbi 2004/1/ES sprejeti istega dne, s katero je Komisija odobrila nacionalne določbe o SCCP, o katerih je Nizozemska 21. januarja 2003 poslala uradno obvestilo v delu, ki se ne nanaša na uporabo SCCP kot sestavin drugih snovi in pripravkov s koncentracijo manj kot 1 %, namenjenih uporabi kot plastifikatorji v barvah, premazih, tesnilnih masah in zaviralcih gorenja v gumi ali tekstilu. To odstopanje je veljalo do 31. decembra 2006.

(24)

Po sprejetju Odločbe 2004/1/ES, ki je Nizozemski odobrila delno ohranitev nacionalnih določb, Nizozemska ni spremenila nacionalnih predpisov, da bi jih uskladila z določbami navedene odločbe.

(25)

Namesto tega je Nizozemska pri Evropskem sodišču zahtevala razveljavitev Odločbe 2004/1/ES na podlagi člena 230 Pogodbe (referenca T-234/04, prej C-103/04), ta primer pa je še v obravnavi na Sodišču prve stopnje. V svoji zahtevi Nizozemska spodbija določbo, da je za izvajanje nacionalnih ukrepov o uporabi SCCP, ki niso navedeni v Direktivi 2002/45/ES, potrebna odobritev.

(26)

Z dopisom z dne 8. decembra 2006 je nizozemska vlada prek Stalnega predstavništva Kraljevine Nizozemske pri Evropski uniji v skladu s členom 95(4) Pogodbe drugič uradno obvestila Komisijo o svojih nacionalnih določbah o uporabi SCCP, ki jih namerava ohraniti po sprejetju Direktive 2002/45/ES.

(27)

Uradno obvestilo z dne 8. decembra 2006 obravnava isti predmet kot uradno obvestilo z dne 17. januarja 2003, torej odobritev določb sklepa o kloriranih parafinih iz zakona o nevarnih snoveh. Ker Nizozemska v svojem uradnem obvestilu ni navedla novih nacionalnih določb, Komisija domneva, da gre za iste nacionalne predpise kot januarja 2003: Sklep z dne 3. novembra 1999 o prepovedi nekaterih načinov uporabe kloriranih parafinov s kratkimi verigami (sklep o kloriranih parafinih, zakon o kemičnih snoveh (WMS)) (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 1999, 478).

(28)

Z dopisoma z dne 15. decembra 2006 in z dne 20. decembra 2006 je Komisija nizozemsko vlado obvestila, da je prejela uradno obvestilo v skladu s členom 95(4) Pogodbe in da je šestmesečni rok za pregled obvestila v skladu s členom 95(6) začel teči 9. decembra 2006, dan po prejetju uradnega obvestila.

(29)

Z dopisom z dne 30. januarja 2007 je Komisija druge države članice obvestila o uradnem obvestilu, ki ga je prejela od Nizozemske. Komisija je v Uradnem listu Evropske unije  (13) objavila tudi obvestilo o uradnem obvestilu, s katerim je drugim zainteresiranim stranem posredovala informacije o nacionalnih določbah, ki jih namerava ohraniti Nizozemska, in o razlogih, na katere se sklicuje. Do konca obdobja za predložitev pripomb (30 dni po objavi) nobena država članica ali druga zainteresirana stran ni predložila pripomb.

III.   VREDNOTENJE

1.   Obravnava dopustnosti

(30)

V uvodnih izjavah 38 in 39 Odločbe 2004/1/ES je Komisija navedla, da je bila zahteva Kraljevine Nizozemske sprejemljiva. Odločba je navedena za namene te odločbe. Vseeno pa je koristno opozoriti na vidike, v katerih so priglašene nacionalne določbe nezdružljive z zahtevami Direktive 2002/45/ES.

(31)

Na kratko, priglašene nacionalne določbe se z zahtevami Direktive 2002/45/ES razhajajo v naslednjih točkah:

uporaba SCCP s stopnjo kloriranja vsaj 48 % kot plastifikatorjev v barvah, premazih ali tesnilnih masah in kot zaviralcev gorenja v gumi, plastičnih masah ali tekstilu, za katere v skladu z Direktivo ne veljajo omejitve za trženje in uporabo, je na Nizozemskem prepovedana,

uporaba snovi in pripravkov v tekočinah za obdelovanje kovin, v katerih so kot sestavina prisotni SCCP s stopnjo kloriranja vsaj 48 %, za katere v skladu z Direktivo ne veljajo omejitve za trženje in uporabo, če so SCCP prisotni v koncentraciji nižji kot 1 %, je na Nizozemskem prepovedana.

2.   Glavna dejstva

(32)

V skladu s členom 95(4) in prvega pododstavka člena 95(6) Pogodbe mora Komisija zagotoviti, da so izpolnjene vse zahteve iz navedenega člena, ki državi članici omogočajo ohraniti njene nacionalne določbe, ki odstopajo od usklajevalnega ukrepa Skupnosti.

(33)

Komisija mora zlasti oceniti, ali so nacionalne določbe utemeljene na podlagi pomembnih potreb iz člena 30 Pogodbe oziroma ali so povezane z varstvom okolja ali delovnega okolja ter ne presegajo potrebnega, da se doseže zastavljeni legitimni cilj. Poleg tega mora Komisija v skladu s členom 95(6), kadar meni, da nacionalne določbe izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve, preveriti, ali so nacionalne določbe sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikrita omejitev trgovine med državami članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.

(34)

Treba je opozoriti, da mora Komisija v okviru časovnega roka iz člena 95(6) Pogodbe ES pri preučevanju, ali so priglašeni nacionalni ukrepi na podlagi člena 95(4) utemeljeni, upoštevati „razloge“, ki jih je predložila država članica, ki je poslala uradno obvestilo. To pomeni, da mora v skladu z določbami Pogodbe ES država članica, ki je predložila zahtevo in želi nacionalne ukrepe ohraniti, dokazati, da so ti utemeljeni. Ob upoštevanju postopkovnega okvira, ki ga določa člen 95(4) in (6) Pogodbe ES, vključno zlasti s strogim rokom za sprejetje odločbe, bi se Komisija morala omejiti na preučitev ustreznosti elementov, ki jih ob vlogi zahteve predložijo države članice, ne da bi ji bilo treba sami iskati možne utemeljitve.

(35)

Če pa Komisija razpolaga z informacijami, v luči katerih bi bilo treba usklajevalni ukrep Skupnosti, od katerega predložene nacionalne določbe odstopajo, pregledati, lahko take informacije upošteva pri ocenjevanju priglašenih nacionalnih določb.

2.1   Utemeljitev na podlagi pomembnih potreb

(36)

Utemeljitev nacionalnih določb na podlagi pomembnih potreb obsežno obravnava oddelek III.2 Odločbe 2004/1/ES. V skladu z ugotovitvami v navedeni odločbi (uvodni izjavi 55 in 56) se lahko nacionalne odločbe glede prepovedi uporabe SCCP kot sestavine drugih snovi in pripravkov za obdelavo kovin utemeljijo s potrebo po varstvu okolja. Ob odsotnosti nadaljnjih informacij, ki bi kazale na to, da bi bilo možno zastavljeni legitimni cilj doseči z manj omejevalnimi ukrepi, kot je zlasti nižja omejitev koncentracije za SCCP kot sestavin drugih snovi in pripravkov, je bilo sklenjeno, da nacionalne določbe naj ne bi presegale, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

(37)

Odločba 2004/1/ES je v uvodni izjavi 66 o preostalih načinih uporabe SCCP ugotovila, da se lahko nacionalne določbe ob upoštevanju previdnostnega načela v delu, ki prepoveduje preostale načine uporabe SCCP, ohranijo za omejen čas, da se obstoječi ukrepi, ki so v luči predvidene nove ocene tveganja morda utemeljeni, ne prekinejo.

(38)

Odločba 2004/1/ES je v uvodni izjavi 68 o prepovedi uporabe SCCP kot sestavine v drugih snoveh in pripravkih na osnovi mnenja SCTEE z dne 3. oktobra 2003 ugotovila, da nacionalne določbe niso utemeljene, razen za uporabo v plastičnih masah, kadar lahko pride do težav.

(39)

Skratka, Odločba 2004/1/ES je odobrila nacionalne določbe v delu, ki se ne nanaša na uporabo SCCP kot sestavin drugih snovi in pripravkov s koncentracijo manj kot 1 %, namenjenih uporabi kot plastifikatorji v barvah, premazih ali tesnilnih masah in kot zaviralci gorenja v gumi ali tekstilu. Odločba je temeljila na znanstvenih dokazih, ki so bili takrat na razpolago, in na previdnostnem načelu.

(40)

V novi zahtevi Nizozemska ni predložila nobenih novih informacij v primerjavi z zahtevo iz leta 2003.

(41)

Po drugi strani pa je prišlo do nadaljnjega razvoja na evropski ravni, na podlagi katerega se je povečalo razpoložljivo znanje. Zdi se, da rezultati testiranja biorazgradnje, ki ga določa Uredba (ES) št. 642/2005, kažejo, da je mineralizacija počasna, tako da bo merilo obstojnosti snovi PBT izpolnjeno.

(42)

Novi osnutek ocene tveganja, ki so ga na sestanku predstavili organi Združenega kraljestva TCNES III leta 2005, je nakazal, da so bila za določene načine uporabe ugotovljena nova tveganja, tudi na podlagi zadnjih podatkov o porabi SCCP. Poročevalec Združenega kraljestva je zlasti ugotovil nova tveganja pri uporabi SCCP v premazih za zunanjo stran tekstilov ter pri mešanju in predelavi gume. Dogovor o novi oceni tveganja je bil sprejet s pisnim postopkom, Komisija pa bo oceno kmalu objavila. Po potrebi bo poslana v pregled SCHER.

(43)

Če ugotovljena nova tveganja zahtevajo dodatne ukrepe za obvladovanje tveganja za nekatere načine uporabe SCCP, razen za obdelavo kovin in mastitev usnja, bo Komisija poleg že sprejetih ukrepov v Direktivi 2002/45/ES sprejela nadaljnje ukrepe za zmanjšanje tveganja. Natančen obseg nadaljnjih omejitev je še nejasen. Poleg tega lahko vrednotenja uradnih obvestil Skupnosti o SCCP kot kandidatih v okviru protokola UNECE o POP oziroma Stockholmske konvencije o POP, ki trenutno potekajo, in možna vključitev teh snovi v enega ali oba mednarodna sporazuma vodijo v sprejetje nadaljnjih omejitev v okviru Uredbe (ES) št. 850/2004.

(44)

V vsakem primeru je možno, da bodo navedene nadaljnje omejitve zadevale načine uporabe, ki so v skladu z zakonodajo Skupnosti trenutno še dovoljeni, nizozemska nacionalna zakonodaja pa jih že prepoveduje.

(45)

V teh okoliščinah in ob upoštevanju previdnostnega načela se lahko nacionalne določbe, ki se uporabljajo na Nizozemskem, v celoti štejejo kot utemeljene, dokler ne bodo v skladu z Direktivo 76/769/EGS ali z Uredbo (ES) št. 850/2004 sprejeti ukrepi Skupnosti, ki bodo v celoti upoštevali zadnje znanstvene ugotovitve.

2.2   Odsotnost samovoljne diskriminacije ali prikrite omejitve trgovine med državami članicami in oviranja delovanja notranjega trga

2.2.1   Odsotnost samovoljne diskriminacije

(46)

Na podlagi člena 95(6) mora Komisija preveriti, ali so predlagani ukrepi sredstvo samovoljne diskriminacije. Da ne pride do kakršne koli diskriminacije, se v skladu s sodno prakso Sodišča podobne situacije ne smejo obravnavati na različne načine, različne situacije pa ne na isti način.

(47)

Nacionalne določbe so splošne in se uporabljajo za načine uporabe SCCP ne glede na to, ali so snovi proizvedene na Nizozemskem ali uvožene iz drugih držav članic. Ob odsotnosti kakršnih koli nasprotnih dokazov, se lahko sklepa, da nacionalne določbe niso sredstvo samovoljne diskriminacije.

2.2.2   Odsotnost prikritega omejevanja trgovine

(48)

Nacionalni ukrepi, ki uporabo proizvodov omejujejo v večji meri kot Direktiva Skupnosti, bi navadno predstavljali oviro trgovanju, v kolikor se ne pričakuje, da bodo proizvodi, ki so zakonito dani v promet in se uporabljajo v preostalem delu Skupnosti, kot rezultat prepovedi uporabe dani v promet v zadevni državi članici. Predpogoji iz člena 95(6) so namenjeni preprečevanju, da bi se omejitve, ki temeljijo na merilih iz člena 95(4) in (5), uporabljale v neprimerne namene in bi s tem prevzele vlogo ekonomskih ukrepov, namenjenih oviranju uvoza proizvodov iz drugih držav članic, torej bi postale sredstvo posredne zaščite nacionalne proizvodnje.

(49)

Kot je bilo že prej ugotovljeno, je resnični cilj nacionalnih določb varstvo okolja pred tveganji, povezanimi z uporabo SCCP. Ob odsotnosti kakršnih koli dokazov, da nacionalne določbe v resnici predstavljajo ukrep z namenom zaščite nacionalne proizvodnje, se lahko sklepa, da te določbe ne predstavljajo prikritega omejevanja trgovanja med državami članicami.

2.2.3   Odsotnost ovir za delovanje notranjega trga

(50)

Tega pogoja ni mogoče razlagati kot izključitev odobritev katerega koli nacionalnega ukrepa, ki bi lahko vplival na vzpostavitev notranjega trga. Dejansko vsak nacionalni ukrep, ki odstopa od usklajevalnega ukrepa za vzpostavitev in delovanje notranjega trga, v osnovi predstavlja ukrep, ki bo verjetno vplival na notranji trg. Da se ohrani uporabnost postopka iz člena 95 Pogodbe, je posledično treba v okviru člena 95(6) pojem ovire delovanju notranjega trga razumeti v povezavi z zastavljenim ciljem kot nesorazmeren učinek.

(51)

Sklenjeno je bilo, da se lahko nacionalne določbe začasno ohranijo iz razlogov, povezanih z varstvom okolja, in da se glede na informacije, ki so na razpolago, zdi, da te določbe predstavljajo edini razpoložljivi ukrep za zagotovitev ohranitve visoke stopnje zaščite, za katero si prizadeva Nizozemska. Komisija zato meni, da lahko, pod pogojem identifikacije ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganja, sklepa, da je pogoj o odsotnosti ovir za delovanje notranjega trga izpolnjen.

IV.   SKLEPNE UGOTOVITVE

(52)

Kot je navedeno v oddelku I.3 te odločbe, je bilo v času sprejetja Odločbe 2004/1/ES na ravni Skupnosti sprejetih več pobud za zbiranje potrebnih informacij za odstranitev oziroma zmanjšanje negotovosti glede ocene tveganja SCCP. Rezultati nove ocene tveganja kažejo, da obstajajo dodatna tveganja, zaradi katerih bo Komisija verjetno morala sprejeti ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja.

(53)

V skladu s Stockholmsko konvencijo in Protokolom UNECE o obstojnih organskih onesnaževalih (POP) poteka pregled SCCP, ki bi lahko privedel do vključitve teh snovi v navedena mednarodna instrumenta. To bi sprožilo sprejetje ukrepov Skupnosti v okviru Uredbe (ES) št. 850/2004.

(54)

Ker obstaja velika verjetnost da bi ti novi ukrepi na ravni Skupnosti zadevali načine uporabe SCCP, ki so trenutno v skladu z Direktivo 76/769/EGS še dovoljeni, nizozemska nacionalna zakonodaja pa jih že prepoveduje, in ob upoštevanju previdnostnega načela, se lahko sklene, da se nacionalne določbe lahko začasno ohranijo, če so v skladu z varstvom okolja in ne presegajo potrebnega za doseganje zastavljenega legitimnega cilja, v kolikor prepovedujejo uporabo SCCP kot sestavin v drugih snoveh in pripravkih v tekočinah za obdelavo kovin, kot zaviralcev gorenja v gumi, plastičnih masah in tekstilu ter kot plastifikatorjev v barvah, premazih in tesnilnih masah. Zato bi moralo biti odstopanje nacionalnih določb v celoti odobreno.

(55)

Poleg tega začasna ohranitev nacionalnih določb ne predstavlja sredstva samovoljne diskriminacije ali prikrite omejitve trgovine med državami članicami oziroma ne predstavlja oviranja delovanja notranjega trga.

(56)

Komisija zato meni, da se lahko nacionalne določbe v zgoraj navedenem obsegu odobrijo. Vendar pa Komisija meni, da mora njihova odobritev preteči, ko se sprejmejo ukrepi Skupnosti o SCCP v okviru Direktive 76/769/EGS ali Uredbe (ES) št. 850/2004, odvisno od tega, kateri od obeh instrumentov bo ustreznejši –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Nacionalne določbe o SCCP, o katerih je Nizozemska 8. decembra 2006 na podlagi člena 95(4) poslala uradno obvestilo, se odobrijo.

Člen 2

Odločba je naslovljena na Kraljevino Nizozemsko in preneha veljati na zgodnejšega od naslednjih datumov:

datum začetka veljavnosti direktive Komisije o prilagoditvi Priloge I Direktive 76/769/EGS v zvezi z SCCP,

datum začetka veljavnosti uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 850/2004 v zvezi z SCCP.

V Bruslju, 7. junija 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 177, 6.7.2002, str. 21.

(2)  UL L 1, 3.1.2004, str. 20.

(3)  UL L 262, 27.9.1976, str. 201. Direktiva, kakor je bila nazadaje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/139/ES (UL L 384, 29.12.2006, str. 94).

(4)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(5)  UL L 84, 5.4.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1888/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(6)  UL L 107, 28.4.2005, str. 14.

(7)  Podatki iz osnutka pregledanega poročila o oceni tveganja za SCCP, avgust 2005.

(8)  UL L 331, 15.12.2001, str. 1.

(9)  UL L 158, 30.4.2004, str. 7. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 323/2007 (UL L 85, 27.3.2007, str. 3).

(10)  Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja iz leta 1979, ki obravnava okoljevarstvena vprašanja regije UNECE s pomočjo znanstvenega sodelovanja in političnih pogajanj, je bila podaljšanja z osmimi protokoli, ki določajo posebne ukrepe, ki jih morajo sprejeti podpisnice za zmanjšanje svojih emisij onesnaževal zraka. Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih (POP), podpisan leta 1998, je začel veljati 23. oktobra 2003. Evropska skupnost je protokol ratificirala 30. aprila 2004.

(11)  Stockholmska konvencija z dne 22. maja 2001 je pogodba na svetovni ravni s ciljem odpraviti ali zmanjšati izpuste obstojnih organskih onesnaževal (POP) v okolje. Začela je veljati 17. maja 2004. Evropska skupnost je konvencijo ratificirala 16. novembra 2004.

(12)  Na voljo na: http://www.pops.int/documents/meetings/poprc_2/meeting_docs/report/default.htm

(13)  UL C 21, 30.1.2007, str. 5.


9.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/24


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. junija 2007

o razveljavitvi Odločbe 2004/409/ES o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve etaboksama v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2336)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/396/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Združeno kraljestvo 30. septembra 2003 prejelo zahtevek podjetja LG Life Science Ltd za vključitev aktivne snovi etaboksam v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(2)

Odločba Komisije 2004/409/ES (2) je potrdila, da je bila po predhodnem pregledu dokumentacija „popolna“ in da se lahko šteje, da načeloma izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Zato so države članice v skladu s členom 8(1) Direktive 91/414/EGS dobile možnost izdajanja začasnih registracij za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo etaboksam. Te možnosti ni izkoristila nobena država članica.

(4)

Združeno kraljestvo je Komisiji sporočilo, da je podroben pregled razkril, da v dokumentacijo ni vključenih več pomembnih podatkov, zahtevanih v skladu s prilogama II in III k Direktivi 91/414/EGS. Večina teh podatkov se nanaša na toksikologijo. Zato se dokumentacija za etaboksam ne more šteti za popolno.

(5)

Odločbo 2004/409/ES je treba razveljaviti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2004/409/ES se razveljavi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/25/ES (UL L 106, 24.4.2007, str. 34).

(2)  UL L 151, 30.4.2004, str. 25.


Popravki

9.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/25


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 613/2007 z dne 1. junija 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

( Uradni list Evropske unije L 141 z dne 2. junija 2007 )

Na strani 61 se besedilo Priloge II nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

„PRILOGA III

Seznam pristojnih organov držav članic in njihovih nalog iz členov 2 in 19

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-3) 206 94 70

Fax (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

V Belgiji se nadzor uvoza in izvoza surovih diamantov na podlagi Uredbe (ES) št. 2368/2002 in carinski režim opravita samo na naslovu:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

ČEŠKA

V Češki republiki se nadzor uvoza in izvoza surovih diamantov na podlagi Uredbe (ES) št. 2368/2002 in carinska obravnava opravita samo na naslovu:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

NEMČIJA

V Nemčiji nadzor uvoza in izvoza surovih diamantov na podlagi Uredbe (ES) št. 2368/2002, vključno z izdajo potrdil Skupnosti, opravi samo naslednji organ:

Hauptzollamt Koblenz

— Zollamt Idar-Oberstein —

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27-0

Fax (49-6781) 56 27-19

E-Mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Za namene členov 5(3), 6, 9, 10, 14(3), 15 in 17 Uredbe, zlasti glede obveznosti poročanja Komisiji, je pristojen naslednji nemški organ:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Tel. (49-6321) 89 43 49

Fax (49-6321) 89 48 50

E-Mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

ROMUNIJA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

București, România,

Cod poștal 010295

Tel. (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Fax (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903

Fax (44-207) 008 3905

E-mail: GDO@gtnet.gov.uk“


9.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/27


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1549/2006 z dne 17. oktobra 2006 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

( Uradni list Evropske unije L 301 z dne 31. oktobra 2006 )

Na strani 16, prvi stolpec:

besedilo:

„6813 20“

se glasi:

„6813 20, 6813 81, 6813 89“.

Na strani 16, oznaka KN 8522 90, drugi stolpec:

besedilo:

„Sklopi in podsklopi, ki vsebujejo dva ali več medsebojno pritrjenih delov, za aparate iz tarifne podštevilke 8520 90“

se glasi:

„Sklopi in podsklopi, ki vsebujejo dva ali več medsebojno pritrjenih delov, za aparate iz tarifnih podštevilk 8519 81 95 in 8519 89 90“.

Na strani 151, oznaka KN 2008 30 51, drugi stolpec:

besedilo:

„krhlji grenivke“

se glasi:

„krhlji grenivke, vključno pomelo“.

Na strani 152, oznaka KN 2008 30 71, drugi stolpec:

besedilo:

„krhlji grenivke“

se glasi:

„krhlji grenivke, vključno pomelo“.

Na strani 221, oznaka KN 2903 39 90, drugi stolpec:

besedilo:

„fluoridi in jodidi“

se glasi:

„fluorirani in jodirani“.

Na strani 472, vrstica za oznako KN 7306 19 90, tretji stolpec:

črta se

:

„prosto“.

Na strani 520, sprotna opomba (1):

Na strani 523, sprotna opomba (1):

Na strani 524, sprotna opomba (1):

besedilo:

„Avtonomna začasna opustitev dajatve za blago za vgradnjo v letalska dvigala, uvožena prosto dajatve ali zgrajena v Skupnosti. Opustitev je pogojena z izpolnjevanjem pogojev iz ustreznih predpisov Skupnosti (glej člene od 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) in naknadne spremembe).“

se glasi:

„Avtonomna začasna opustitev dajatve za blago za vgradnjo v zrakoplove težje od zraka, uvožene prosto dajatve ali zgrajena v Skupnosti. Opustitev je pogojena z izpolnjevanjem pogojev iz ustreznih predpisov Skupnosti (glej člene od 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) in naknadne spremembe).“.

Na strani 520, sprotna opomba (2):

Na strani 521, sprotna opomba (1):

Na strani 522, sprotna opomba (1):

Na strani 526, sprotna opomba (1):

Na strani 541, sprotna opomba (1):

Na strani 542, sprotna opomba (1):

besedilo:

„Avtonomna začasna opustitev dajatve za blago za vgradnjo v letalska dvigala, uvožena prosto dajatve ali zgrajena v Skupnosti. Opustitev je pogojena z izpolnjevanjem pogojev iz ustreznih predpisov Skupnosti (glej člene od 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) in naknadne spremembe).“

se glasi:

„Uvrstitev pod to tarifno podštevilko je pogojena z izpolnjevanjem pogojev iz .ustreznih določb Skupnosti (glej člene od 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) in naknadne spremembe).“.

Na strani 561, vrstica za oznako KN 8486 90 10, tretji stolpec:

črta se

:

„prosto“.

Na strani 587, oznaka KN 8543 70 60, drugi stolpec:

besedilo:

„ionizatorji zraka“

se glasi:

„spodbujevalniki električne ograje“.

Na strani 650, drugi stolpec:

besedilo:

„Agenzia delle Dogane

Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli

Via Mario Carucci, 71

I-00143 Roma“

se glasi:

„Agenzia delle Dogane

Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli

Via Mario Carucci, 71

I-00143 Roma

e

Istituto Nazionale di Statistica

Servizio Commercio con l’Estero

Via Cesare Balbo 16

I-00184 Roma“.

Na strani 853, številka 60, oznaka KN 0803 00 19:

črta se celotna vrstica pod zaporedno številko 60.