ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 146

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
8. junij 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 631/2007 z dne 7. junija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 147/2003 o nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi s Somalijo

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 632/2007 z dne 7. junija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 633/2007 z dne 7. junija 2007 o zahtevah za uporabo protokola prenosa sporočila o letu, ki se uporablja za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja ( 1 )

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 634/2007 z dne 7. junija 2007 o izdaji dovoljenja za selenometionin, proizveden iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, kot krmni dodatek ( 1 )

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 635/2007 z dne 7. junija 2007 o odstopanju za obračunsko leto 2006 od Uredbe (EGS) št. 1915/83 glede obdobja za pošiljanje poročil s kmetijskih gospodarstev

17

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 636/2007 z dne 7. junija 2007 o odstopanju od Priloge k Uredbi Sveta št. 79/65/EGS glede območij v Romuniji

18

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/389/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 6. junija 2007 o nevključitvi malationa v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2337)  ( 1 )

19

 

 

2007/390/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 7. junija 2007 o financiranju odhodkov za računalniško podporo in komunikacijske ukrepe na področju zdravstvenega varstva in dobrega počutja živali za leto 2007

21

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupno stališče Sveta 2007/391/SZVP z dne 7. junija 2007 o spremembi Skupnega stališča 2002/960/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji

23

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

8.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 146/1


UREDBA SVETA (ES) št. 631/2007

z dne 7. junija 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 147/2003 o nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi s Somalijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2007/391/SZVP z dne 7. junija 2007 o spremembi Skupnega stališča 2002/960/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupno stališče 2002/960/SZVP predvideva embargo na izvoz orožja, streliva in vojaške opreme v Somalijo in prepoveduje dobavo tehnične, finančne in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaškimi dejavnostmi v Somaliji. Prepoved zagotavljanja tehnične in finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi je bila izvedena z Uredbo (ES) št. 147/2003 (2).

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 20. februarja 2007 sprejel Resolucijo 1744 (2007) (v nadaljnjem besedilu „RVSZN 1744 (2007)“), ki med drugim določa izjeme glede teh omejitvenih ukrepov za dobavo orožja in vojaške opreme ter zagotavljanje tehničnega usposabljanja in pomoči in s tem povezanega financiranja in finančne pomoči iz odstavka 4 RVSZN 1744 (2007), namenjeno izključno podpori misije Afriške unije v Somaliji (AMISOM) ali uporabi s strani te misije, ter za dobavo orožja in vojaške opreme ter posredno ali neposredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, katerih namen je izključno razvoj institucij na varnostnem področju v Somaliji v skladu s političnim procesom, predvidenim v somalski prehodni zvezni ustanovni listini in kot je predviden v odstavkih 1, 2 in 3 RVSZN 1744 (2007).

(3)

Skupno stališče 2007/391/SZVP je spremenilo Skupno stališče 2002/960/SZVP, da bi se zagotovila usklajenost z izjemami od omejitvenih ukrepov iz RVSZN 1744 (2007). Uredbo (ES) št. 147/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 147/2003 se spremeni:

1.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 2a

Z odstopanjem od člena 1 lahko pristojni organ, naveden na spletnih straneh iz Priloge, v državi članici, kjer ima ponudnik storitev svoj sedež, pod zanj ustreznimi pogoji odobri:

(a)

zagotavljanje financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja, povezanega z vojaškimi dejavnostmi, če ugotovi, da je takšno financiranje, svetovanje, pomoč ali usposabljanje namenjeno izključno podpori ali uporabi s strani misije AMISOM iz odstavka 4 Resolucije 1744 (2007) Varnostnega sveta Združenih narodov;

(b)

zagotavljanje tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja, povezanega z vojaškimi dejavnostmi, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

(i)

zadevni pristojni organ ugotovi, da je namen takšnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja izključno pomoč pri razvoju institucij na varnostnem področju, skladno s političnim procesom, navedenim v odstavkih 1, 2 in 3 Resolucije 1744 (2007) Varnostnega sveta Združenih narodov; in

(ii)

zadevna država članica obvesti odbor, ustanovljen na podlagi odstavka 11 Resolucije 751 (1992) Varnostnega sveta Združenih narodov, o odločitvi, da je namen takšnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja izključno pomoč pri razvoju institucij na varnostnem področju, skladno s političnim procesom, navedenim v odstavkih 1, 2 in 3 Resolucije 1744 (2007) Varnostnega sveta Združenih narodov, in o nameri njenega pristojnega organa, da bo izdal dovoljenje, odbor pa v petih delovnih dneh po uradnem obvestilu temu ukrepu ni nasprotoval.“;

2.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

Komisija na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice, spremeni Prilogo.“;

3.

doda se naslednji člen:

„Člen 7a

1.   Države članice imenujejo pristojne organe, navedene v tej uredbi, in njihova imena objavijo na spletnih straneh ali prek spretnih strani, navedenih v Prilogi.

2.   Države članice takoj po začetku veljavnosti te uredbe Komisiji sporočijo imena svojih pristojnih organov in jo obveščajo o vseh nadaljnjih spremembah.“;

4.

besedilo iz Priloge k tej uredbi se doda kot Priloga.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 7. junija 2007

Za Svet

Predsednik

M. GLOS


(1)  Glej stran 23 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 24, 29.1.2003, str. 2.


PRILOGA

„PRILOGA

Spletne strani z informacijami o pristojnih organih iz členov 2a in 7a ter naslov za obveščanje Komisije

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRČIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANIJA

http://www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRSKA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

http://www.minbuza.nl/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Naslov za obveščanje Evropske komisije:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: +(32 2) 295 55 85, 299 11 76

Telefaks: +(32 2) 299 08 73“


8.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 146/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 632/2007

z dne 7. junija 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. junija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 7. junija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

55,2

TR

100,4

ZZ

77,8

0707 00 05

JO

167,1

TR

92,6

ZZ

129,9

0709 90 70

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

AR

48,2

ZA

64,8

ZZ

56,5

0808 10 80

AR

99,1

BR

75,1

CA

102,0

CL

80,8

CN

81,1

NZ

115,5

US

107,8

UY

55,1

ZA

94,0

ZZ

90,1

0809 10 00

IL

196,3

TR

203,0

ZZ

199,7

0809 20 95

TR

409,4

US

331,9

ZZ

370,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


8.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 146/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 633/2007

z dne 7. junija 2007

o zahtevah za uporabo protokola prenosa sporočila o letu, ki se uporablja za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti) (1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (2) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izmenjave informacij med sistemi za obdelavo podatkov o letih so vzpostavljene med enotami kontrole letenja za namene obveščanja, koordinacije in predaje letov ter za namene civilno-vojaške koordinacije. Te izmenjave informacij morajo temeljiti na ustreznih in usklajenih komunikacijskih protokolih za zagotovitev njihove interoperabilnosti.

(2)

Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) je bila v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 549/2004 pooblaščena za oblikovanje zahtev za protokol prenosa sporočila o letu za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov. Ta uredba temelji na poročilu o pooblastilu z dne 31. marca 2005.

(3)

Eurocontrolov standard za izmenjavo podatkov o letih je bil priložen Uredbi Komisije (ES) št. 2082/2000 z dne 6. septembra 2000 o sprejetju Eurocontrolovih standardov ter spremembi Direktive 97/15/ES o sprejetju Eurocontrolovih standardov in spremembi Direktive Sveta 93/65/EGS (3), s čimer je v Skupnosti postal obvezujoč ob pridobitvi novih sistemov za obdelavo podatkov o letih. Ker je bila Uredba (ES) št. 2082/2000 z 20. oktobrom 2005 razveljavljena, je treba posodobiti zakonodajo Skupnosti, da se zagotovi usklajenost ustreznih uredbenih določb.

(4)

Vzdrževanje komunikacijske in programske opreme, ki je skladna z Eurocontrolovim standardom za izmenjavo podatkov o letih, postaja vedno težje in dražje, zato je treba sprejeti nov ustrezen standard za podporo izmenjave podatkov o letih.

(5)

Protokol za krmiljenje prenosa skupaj z internetnim protokolom (TCP/IP) se trenutno obravnava kakor najbolj ustrezna podlaga za izpolnitev komunikacijskih zahtev pri izmenjavah podatkov o letih med enotami kontrole letenja.

(6)

Ta uredba zajema uporabo protokola prenosa sporočila o letu, ki se uporablja za izmenjave informacij v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1032/2006 z dne 6. julija 2006 o zahtevah za avtomatske sisteme za izmenjavo podatkov o letih za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja (4).

(7)

Ta uredba ne zajema vojaških operacij in usposabljanj, kakor je navedeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 549/2004.

(8)

Države članice so se v izjavi glede vojaških vprašanj, povezanih z enotnim evropskim nebom (5), zavezale, da bodo med seboj sodelovale in upoštevale nacionalne vojaške zahteve, da bi zamisel o prilagodljivi uporabi zračnega prostora popolno in enotno uporabljali vsi uporabniki zračnega prostora v vseh državah članicah.

(9)

Udejanjanje zamisli o prilagodljivi uporabi zračnega prostora, kakor je opredeljena v členu 2(22) Uredbe (ES) št. 549/2004, zahteva vzpostavitev sistemov za pravočasno izmenjavo podatkov o letih med enotami službe zračnega prometa in vojaškimi enotami za nadzor zračnega prostora.

(10)

V skladu s členom 3(3)(d) Uredbe (ES) št. 552/2004 morajo izvedbene določbe za interoperabilnost vsebovati opis posebnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, s katerimi se ugotavlja skladnost ali primernost uporabe sestavnih delov, in preverjanja sistemov.

(11)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 552/2004 se lahko datum za uporabo temeljnih zahtev in prehodnih ureditev določi z ustreznimi izvedbenimi pravili glede interoperabilnosti.

(12)

Proizvajalci in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa morajo imeti dovolj časa, da razvijejo nove sestavne dele in sisteme v skladu z novimi tehničnimi zahtevami.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za enotno evropsko nebo, ki je bil ustanovljen s členom 5 Uredbe (ES) št. 549/2004 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za uporabo protokola prenosa sporočila o letu, ki se uporablja za izmenjave informacij med sistemi za obdelavo podatkov o letih, za namene obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja in za namene civilno-vojaške koordinacije v skladu z Uredbo (ES) št. 1032/2006.

2.   Ta uredba se uporablja za:

(a)

komunikacijske sisteme, ki podpirajo koordinacijske postopke med enotami kontrole letenja z uporabo mehanizma komuniciranja med strokovnjaki in zagotavljanjem storitev za splošni zračni promet;

(b)

komunikacijske sisteme, ki podpirajo koordinacijske postopke med enotami kontrole letenja in vojaškimi enotami za nadzor zračnega prometa, z uporabo mehanizma komuniciranja med strokovnjaki.

Člen 2

Opredelitve

Za potrebe te uredbe se uporabljajo opredelitve v členu 2 Uredbe (ES) št. 549/2004.

Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve:

1.

„protokol prenosa sporočila o letu“ pomeni protokol za elektronske komunikacije, ki zajema formate sporočil, njihovo kodiranje za izmenjavo in pravila o zaporedju, ki se uporabljajo za izmenjave informacij med sistemi za obdelavo podatkov o letih;

2.

„sistem za obdelavo podatkov o letih“ pomeni del sistema služb zračnega prometa, ki sprejema, samodejno obdela in razpošlje podatke o načrtu leta in z njim povezana sporočila delovnim mestom v enotah kontrole letenja;

3.

„enota kontrole letenja“ (v nadaljnjem besedilu „enota ATC“) pomeni center območne kontrole letenja, priletno kontrolno enoto ali letališki kontrolni stolp;

4.

„delovno mesto kontrolorja“ pomeni notranjo in tehnično opremo, ki članu osebja služb zračnega prometa omogoča izvajanje nalog, ki so povezane z njegovim delom;

5.

„center območne kontrole letenja“ (v nadaljnjem besedilu „ACC“) pomeni enoto, ki zagotavlja storitve kontrole letenja kontroliranim letom na kontrolnih območjih, ki so v njeni pristojnosti;

6.

„civilno-vojaška koordinacija“ pomeni koordinacijo med civilnimi in vojaškimi stranmi, ki so pooblaščene za odločanje in dogovor o ukrepanju;

7.

„enota služb zračnega prometa“ (v nadaljnjem besedilu „enota ATS“) je enota, civilna ali vojaška, ki je odgovorna za zagotavljanje služb zračnega prometa;

8.

„vojaška enota za nadzor zračnega prostora“ pomeni vsako stalno ali mobilno vojaško enoto, ki upravlja vojaški zračni promet in/ali izvaja druge dejavnosti, ki lahko zaradi svoje narave zahtevajo rezervacijo ali omejitev zračnega prostora;

9.

„mehanizem komuniciranja med strokovnjaki“ pomeni mehanizem za komuniciranje, vzpostavljen med dvema enotama ATC ali med enotami ATS in vojaškimi enotami za nadzor zračnega prostora, v katerem ima vsaka stran enake zmogljivosti komunikacij za izmenjavo informacij med sistemi za obdelavo podatkov o letih in lahko katera koli stran začne komunikacijo.

Člen 3

Uporaba protokola prenosa sporočila o letu

1.   Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa zagotovijo, da sistemi iz člena 1(2)(a) uporabljajo protokol prenosa sporočila o letu v skladu z zahtevami interoperabilnosti, podrobno opredeljenimi v Prilogi I.

2.   Države članice zagotovijo, da sistemi iz člena 1(2)(b) uporabljajo protokol prenosa sporočila o letu v skladu z zahtevami interoperabilnosti, podrobno opredeljenimi v Prilogi I.

Člen 4

Ocena skladnosti sestavnih delov

Pred izdajo ES-izjave o skladnosti, navedene v členu 5 Uredbe (ES) št. 552/2004, proizvajalci sestavnih delov sistemov iz točk člena 1(2) te uredbe, ki uporabljajo protokol prenosa sporočila o letu, ocenijo skladnost teh sestavnih delov v skladu z zahtevami, ki so določene v Prilogi II.

Člen 5

Verifikacija sistemov

1.   Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, ki lahko dokažejo, da izpolnjujejo pogoje iz Priloge III, opravijo verifikacijo sistemov iz člena 1(2)(a) v skladu z zahtevami iz dela A Priloge IV.

2.   Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, ki ne morejo dokazati, da izpolnjujejo pogoje iz Priloge III, s priglašenim organom sklenejo podizvajalsko pogodbo o verifikaciji sistemov iz člena 1(2)(a).

Ta verifikacija se opravi v skladu z zahtevami iz dela B Priloge IV.

3.   Države članice zagotovijo, da verifikacija sistemov iz člena 1(2)(b) dokazuje skladnost teh sistemov z zahtevami interoperabilnosti iz te uredbe.

Člen 6

Skladnost

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti s to uredbo.

Člen 7

Prehodna ureditev

Bistvene zahteve, določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 552/2004, se uporabljajo za začetek obratovanja sistemov Evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu „EATMN“) iz člena 1(2) te uredbe od 1. januarja 2009.

Prehodna ureditev, iz člena 10(3) Uredbe (ES) št. 552/2004, se po potrebi uporablja od istega datuma.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Od 1. januarja 2009 se uporablja za vse sisteme EATMN iz člena 1(2), ki bodo začeli obratovati po navedenem datumu.

Od 20. aprila 2011 se uporablja za vse sisteme EATMN iz člena 1(2), ki bodo obratovali do navedenega datuma.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. junija 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 96, 31.3.2004, str. 26.

(2)  UL L 96, 31.3.2004, str. 1.

(3)  UL L 254, 9.10.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 980/2002 (UL L 150, 8.6.2002, str. 38).

(4)  UL L 186, 7.7.2006, str. 27.

(5)  UL L 96, 31.3.2004, str. 9.


PRILOGA I

Zahteve interoperabilnosti iz člena 3

1.

Vsak strokovni subjekt za prenos sporočila o letu ima identifikator.

2.

Funkcija identifikacije zagotovi, da komunikacije lahko obstajajo samo med pooblaščenimi strokovnimi subjekti za prenos sporočila o letu.

3.

Funkcija upravljanja povezave vzpostavi in sprosti povezave med strokovnimi subjekti za prenos sporočila o letu z zagotovitvijo, da je prenos podatkov o letih mogoče doseči samo med trajanjem povezave.

4.

Funkcija prenosa podatkov pošilja in prejema sporočila s podatki o letih med povezanimi strokovnimi subjekti za prenos sporočila o letu.

5.

Funkcija spremljanja preveri kontinuiteto storitve povezave med strokovnimi subjekti za prenos sporočila o letu.

6.

Vse funkcije, ki jih strokovni subjekti za prenos sporočila o letu med seboj izmenjajo, uporabljajo protokol za krmiljenje prenosa prek internetnega protokola, različico 6 IP.


PRILOGA II

Zahteve za oceno skladnosti sestavnih delov, ki se opravi v skladu s členom 4

1.

Z dejavnostmi verifikacije se dokaže skladnost sestavnih delov, uporabljenih pri izvajanju protokola prenosa sporočila o letu, z veljavnimi zahtevami interoperabilnosti te uredbe, ko sestavni deli delujejo v preskusnem okolju.

2.

Proizvajalec upravlja dejavnosti verifikacije, še zlasti pa;

(a)

določi primerno preskusno okolje;

(b)

preveri, ali program preskušanja opisuje sestavne dele v preskusnem okolju;

(c)

preveri, ali program preskušanja izpolnjuje vse veljavne zahteve;

(d)

zagotovi usklajenost in kakovost tehnične dokumentacije in programa preskušanja;

(e)

načrtuje organizacijo preskušanja, osebje, namestitev in konfiguracijo preskusne platforme;

(f)

izvaja preverjanja in preskuse, kot je opredeljeno v programu preskušanja;

(g)

napiše poročilo, v katerem predstavi rezultate preverjanj in preskusov.

3.

Proizvajalec zagotovi, da sestavni deli, uporabljeni pri izvajanju protokola prenosa sporočila o letu in vključeni v preskusno okolje, izpolnjujejo veljavne zahteve interoperabilnosti te uredbe.

4.

Po zadovoljivo končani verifikaciji skladnosti, proizvajalec v okviru svoje pristojnosti sestavi ES-izjavo o skladnosti in v njej podrobno opredeli predvsem zahteve te uredbe, ki jih izpolnjujejo sestavni deli, ter s tem povezane pogoje uporabe v skladu s Prilogo III(3) k Uredbi (ES) št. 552/2004.


PRILOGA III

Pogoji iz člena 5

1.

Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa mora vzpostaviti metode poročanja znotraj organizacije, ki zagotavljajo in dokazujejo nepristranskost in neodvisnost presoje pri dejavnostih verifikacije.

2.

Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa mora zagotoviti, da osebje, ki je vključeno v postopke verifikacije, izvaja preglede z najvišjo možno stopnjo strokovne neoporečnosti in tehnične usposobljenosti ter da ni pod pritiskom in ne prejema spodbud, še zlasti ne finančne narave, ki bi lahko vplivale na presojo ali rezultate pregledov, predvsem od oseb ali skupin, na katere vplivajo rezultati pregledov.

3.

Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa mora zagotoviti, da ima osebje, ki je vključeno v postopke verifikacije, dostop do opreme, ki mu omogoča pravilno izvajanje zahtevanih pregledov.

4.

Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa mora zagotoviti, da je osebje, ki je vključeno v postopke verifikacije, dobro tehnično in poklicno usposobljeno, da ima dovolj znanja o zahtevah verifikacij, ki jih mora izvesti, ustrezne izkušnje pri tovrstnih postopkih in sposobnost sestavljanja izjav, evidenc in poročil, s katerimi se dokaže, da je bila verifikacija opravljena.

5.

Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa mora zagotoviti, da je osebje, ki je vključeno v postopke verifikacije, sposobno preglede izvesti nepristransko. Plačilo osebja ne sme biti odvisno od števila opravljenih pregledov ali od rezultatov tovrstnih pregledov.


PRILOGA IV

Del A:   Zahteve za verifikacijo sistemov, ki je opravljena v skladu s členom 5(1)

1.

Z verifikacijo sistemov, ki izvajajo protokol prenosa sporočila o letu, se dokaže skladnost teh sistemov z zahtevami interoperabilnosti te uredbe v simuliranem okolju, ki posnema delovne razmere teh sistemov.

2.

Verifikacija sistemov, ki izvajajo protokol prenosa sporočila o letu, se opravi v skladu z ustreznimi in priznanimi postopki preskušanja.

3.

Preskusna orodja, ki se uporabljajo za verifikacijo sistemov, ki izvajajo protokol prenosa sporočila o letu, imajo ustrezne funkcije za zagotovitev obširnega okvira preskusov.

4.

Z verifikacijo sistemov, ki izvajajo protokol prenosa sporočila o letu, se pridobijo deli tehničnega spisa, zahtevanega v Prilogi IV(3) k Uredbi (ES) št. 552/2004, in naslednja dela:

(a)

opis izvajanja protokola prenosa sporočila o letu;

(b)

poročilo o pregledih in preskusih, ki so bili opravljeni pred začetkom delovanja sistema.

5.

Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa upravlja dejavnosti verifikacije, še zlasti pa:

(a)

določi ustrezno simulirano delovno in tehnično okolje, ki posnema delovno okolje;

(b)

preveri, ali program preskušanja opisuje vključenost protokola prenosa sporočila o letu v sistem, ki se preskusi v simuliranem delovnem in tehničnem okolju;

(c)

preveri, ali program preskušanja v celoti zadošča zahtevam interoperabilnosti te uredbe;

(d)

zagotovi usklajenost in kakovost tehnične dokumentacije in programa preskušanja;

(e)

načrtuje organizacijo preskušanja, osebje, namestitev in konfiguracijo preskusne platforme;

(f)

izvaja preverjanja in preskuse, kot je opredeljeno v programu preskušanja;

(g)

napiše poročilo, v katerem predstavi rezultate preverjanj in preskusov.

6.

Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa zagotovi, da izvajanje protokola prenosa sporočila o letu, ki je vključen v sisteme, ki delujejo v simuliranem delovnem okolju, izpolnjuje zahteve interoperabilnosti te uredbe.

7.

Po zadovoljivo končani verifikaciji skladnosti izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa sestavijo ES-izjavo o verifikaciji sistema in jo pošljejo nacionalnemu nadzornemu organu skupaj s tehničnim spisom, kakor zahteva člen 6 Uredbe (ES) št. 552/2004.

Del B:   Zahteve za verifikacijo sistemov, ki je opravljena v skladu s členom 5(2)

1.

Z verifikacijo sistemov, ki izvajajo protokol prenosa sporočila o letu, se dokaže skladnost teh sistemov z zahtevami interoperabilnosti te uredbe v simuliranem okolju, ki posnema delovne razmere teh sistemov.

2.

Verifikacija sistemov, ki izvajajo protokol prenosa sporočila o letu, se opravi v skladu z ustreznimi in priznanimi postopki preskušanja.

3.

Preskusna orodja, ki se uporabljajo za verifikacijo sistemov, ki izvajajo protokol prenosa sporočila o letu, imajo ustrezne funkcije za zagotovitev obširnega okvira preskusov.

4.

Z verifikacijo sistemov, ki izvajajo protokol prenosa sporočila o letu, se pridobijo deli tehničnega spisa, zahtevanega v Prilogi IV(3) k Uredbi (ES) št. 552/2004, in naslednja dela:

(a)

opis izvajanja protokola prenosa sporočila o letu;

(b)

poročilo o pregledih in preskusih, ki so bili opravljeni pred začetkom delovanja sistema.

5.

Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa določi ustrezno simulirano delovno in tehnično okolje, ki posnema delovno okolje, dejavnosti verifikacije pa opravi priglašeni organ.

6.

Priglašeni organ upravlja dejavnosti verifikacije, še zlasti pa:

(a)

preveri, ali program preskušanja opisuje vključenost protokola prenosa sporočila o letu v sistem, ki se preskusi v simuliranem delovnem in tehničnem okolju;

(b)

preveri, ali program preskušanja v celoti zadošča zahtevam interoperabilnosti te uredbe;

(c)

zagotovi usklajenost in kakovost tehnične dokumentacije in programa preskušanja;

(d)

načrtuje organizacijo preskušanja, osebje, namestitev in konfiguracijo preskusne platforme;

(e)

izvaja preverjanja in preskuse, kot je opredeljeno v programu preskušanja;

(f)

napiše poročilo, v katerem predstavi rezultate preverjanj in preskusov.

7.

Priglašeni organ zagotovi, da izvajanje protokola prenosa sporočila o letu, ki je vključen v sisteme, ki delujejo v simuliranem delovnem okolju, izpolnjuje zahteve interoperabilnosti te uredbe.

8.

Po zadovoljivi izpolnitvi nalog verifikacije priglašeni organ sestavi potrdilo o skladnosti v zvezi z izvedenimi nalogami.

9.

Nato mora izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa sestaviti ES-izjavo o preverjanju sistemov in jo poslati nacionalnemu nadzornemu organu skupaj s tehničnim spisom, kakor to zahteva člen 6 Uredbe (ES) št. 552/2004.


8.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 146/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 634/2007

z dne 7. junija 2007

o izdaji dovoljenja za selenometionin, proizveden iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, kot krmni dodatek

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za odobritev takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za uvrstitev pripravka selenometionina, proizvedenega iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, kot krmnega dodatka za vse vrste v kategorijo dodatkov k prehrani „nutritivni dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (Agencija) je v svojem mnenju z dne 5. decembra 2006 navedla, da selenometionin, proizveden iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali okolje (2). Poleg tega je ugotovila, da selenometionin, proizveden iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, ne predstavlja nobenega drugega tveganja, ki bi v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 izključevalo izdajo dovoljenja. V skladu s tem mnenjem se lahko uporaba navedenega pripravka šteje kot vir biorazpoložljivega selena in izpolnjuje merila za nutritivni dodatek za vse vrste. Agencija v mnenju priporoča ustrezne ukrepe za varnost uporabnikov. Ne upošteva pa potrebe po posebnih zahtevah za spremljanje po začetku trženja. To mnenje potrjuje tudi poročilo o analizni metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljen v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek, ki je opredeljen v Prilogi in je uvrščen v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ in v funkcionalno skupino „sestavine elementov v sledovih“, je dovoljen kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product Selenium enriched yeast (Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) as a feed additive for all species in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 5 December 2006. The EFSA Journal (2006) 430, p. 1-23.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Največja vsebnost elementa (Se) v mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija nutritivnih dodatkov. Funkcionalna skupina: sestavine elementov v sledovih

„3b8.11

Selenometionin, proizveden iz Saccharomyces cerevisiae

NCYC R397 (selenizirana inaktivirana kvasovka)

 

Lastnosti dodatka:

organski selen, v glavnem selenometionin (63 %) z vsebnostjo 2 000–2 400 mg Se/kg (97–99 % organskega selena)

 

Analizna metoda  (1):

atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) z Zeemanovo grafitno pečjo ali hidridom

Vse vrste

 

0,50 (skupaj)

1.

Dodatek se vključi v popolne krmne mešanice v obliki premiksa.

2.

Za varnost uporabnika: med ravnanjem je treba nositi zaščito za dihala ter zaščitna očala in rokavice.

28.6.2017


(1)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/“


8.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 146/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 635/2007

z dne 7. junija 2007

o odstopanju za obračunsko leto 2006 od Uredbe (EGS) št. 1915/83 glede obdobja za pošiljanje poročil s kmetijskih gospodarstev

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 79/65/EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (1) in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(3) Uredbe Komisije (EGS) št. 1915/83 z dne 13. julija 1983 o nekaterih podrobnih pravilih glede vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev (2) določa, da mora od obračunskega leta 2005 organ za zvezo Komisiji poslati poročila kmetij najpozneje v 12 mesecih po koncu obračunskega leta, na katerega se nanašajo.

(2)

Kot izjemen ukrep za obračunsko leto 2006 je primerno, da se Danski določi daljše obdobje za predložitev podatkov, zato da se navedeni državi članici omogoči dokončati prenovo sistema IT za obdelavo računovodskih podatkov, ki so bili zbrani za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 3(3) Uredbe (EGS) št. 1915/83 pošlje organ za zvezo Danske Komisiji poročila kmetij za obračunsko leto 2006 najpozneje v 18 mesecih po koncu navedenega obračunskega leta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859/65. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 190, 14.7.1983, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1192/2005 (UL L 194, 26.7.2005, str. 3).


8.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 146/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 636/2007

z dne 7. junija 2007

o odstopanju od Priloge k Uredbi Sveta št. 79/65/EGS glede območij v Romuniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 41(1) Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga k Uredbi Sveta št. 79/65/EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (1) določa seznam območij v smislu člena 2(d) navedene uredbe.

(2)

V skladu s to prilogo je Romunija razdeljena na osem območij. Po zahtevi Romunije bi se morala za namene Uredbe št. 79/65/EGS Romunija še tri leta po svojem pristopu k Evropski uniji obravnavati kot enotno območje, da bi se omogočila opredelitev realističnega načrta izbire.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od Priloge k Uredbi št. 79/65/EGS za namene uporabe te uredbe se Romunija obravnava kot enotno območje do 31. decembra 2009.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od obračunskega leta 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859–65. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

8.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 146/19


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 6. junija 2007

o nevključitvi malationa v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2337)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/389/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da lahko država članica v obdobju dvanajstih let po notifikaciji navedene direktive registrira za dajanje v promet fitofarmacevtska sredstva z aktivnimi snovmi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi in so v prometu že dve leti po datumu notifikacije, medtem ko se navedene snovi postopno preučujejo v okviru delovnega programa.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 703/2001 (3) določata podrobna pravila za izvajanje druge faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje malation.

(3)

Vplivi malationa na zdravje ljudi in okolje so bili ocenjeni v skladu z določbami uredb (ES) št. 451/2000 in (ES) št. 703/2001 za vrste uporab, ki jih je predlagal prijavitelj. Poleg tega navedeni uredbi določata države članice poročevalke, ki morajo Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 451/2000 predložiti ustrezna poročila o oceni in priporočila. Država članica poročevalka za malation je bila Finska, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 2. februarja 2004.

(4)

Poročilo o oceni so v okviru delovne skupine za ocenjevanje pregledali strokovnjaki držav članic in EFSA ter ga 13. januarja 2006 predložili Komisiji v obliki sklepa EFSA o strokovnem pregledu ocene nevarnosti pesticidov z aktivno snovjo malation (4). To poročilo so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 29. septembra 2006 v obliki poročila Komisije o pregledu glede malationa.

(5)

Med ocenjevanjem te aktivne snovi so se pojavili številni pomisleki. Ker so bile v tehničnem materialu prisotne različne stopnje izomalationa, ki je nečistoča in znatno prispeva k toksičnosti malationa, katerega genotoksičnosti ni možno izključiti, ni bilo mogoče ugotoviti, da obstaja tveganje za izvajalce tretiranja, delavce in druge navzoče osebe. Poleg tega se na podlagi razpoložljivih informacij predvidena izpostavljenost potrošnikov zaradi akutnega ali kroničnega zaužitja rastlinskih proizvodov ni izkazala za sprejemljivo, ker ni dovolj informacij o učinkih nekaterih toksikološko pomembnih metabolitov. Zato malation na podlagi razpoložljivih informacij ni izpolnil pogojev za vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(6)

Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe o rezultatih strokovnega pregleda in sporoči, ali bo še naprej vztrajal pri vključitvi navedene snovi na seznam. Prijavitelj je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane. Toda kljub predloženim argumentom se navedenih pomislekov ni dalo odpraviti, po ocenah na podlagi predloženih informacij, preučenih na srečanjih strokovnjakov EFSA, pa ne kaže pričakovati, da bi lahko fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo malation, pod predvidenimi pogoji uporabe na splošno izpolnjevala zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(7)

Malation zato ne sme biti vključen v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(8)

Sprejeti je treba ukrepe za zagotovitev, da se registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo malation, prekličejo v predpisanem roku in se ne podaljšajo ali izdajo nove registracije za taka sredstva.

(9)

Če države članice odobrijo podaljšanje roka za odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo malation, ga je treba omejiti na obdobje dvanajstih mesecev, da se omogoči uporaba obstoječih zalog v naslednji rastni sezoni.

(10)

Ta odločba ne vpliva na predložitev zahtevka za malation v skladu z določbami člena 6(2) Direktive 91/414/EGS zaradi morebitne vključitve v Prilogo I k navedeni direktivi.

(11)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Malation se ne vključi kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da:

(a)

se registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo malation, prekličejo do 6. decembra 2007;

(b)

se od datuma objave te odločbe nobene registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo malation, ne odobrijo ali podaljšajo.

Člen 3

Morebitno podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, je čim krajše in traja največ do 6. decembra 2008.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/25/ES (UL L 106, 24.4.2007, str. 34).

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1044/2003 (UL L 151, 19.6.2003, str. 32).

(3)  UL L 98, 7.4.2001, str. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006)63, 1-87, Conclusion on the peer review of malathion.


8.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 146/21


SKLEP KOMISIJE

z dne 7. junija 2007

o financiranju odhodkov za računalniško podporo in komunikacijske ukrepe na področju zdravstvenega varstva in dobrega počutja živali za leto 2007

(2007/390/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti členov 17, 37 in 37a Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Gostovanje, upravljanje in vzdrževanje sistema TRACES, predvidenega z Odločbo Komisije 2003/24/ES z dne 30. decembra 2002 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema (2), so v pristojnosti Komisije in zato zahtevajo financiranje Skupnosti. Ta finančni prispevek Skupnosti temelji na členu 37a Odločbe 90/424/EGS.

(2)

Sistem obveščanja, uveden na podlagi Direktive Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti (3), z Odločbo Komisije 2005/176/ES z dne 1. marca 2005 o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS (4) je treba posodobiti z uvedbo nujnih tehničnih izboljšav. Finančni prispevek Skupnosti temelji na členu 37 Odločbe 90/424/EGS.

(3)

Informacijska politika o zdravstvenem varstvu in dobrem počutju živali zahteva obveščanje o tehničnem in znanstvenem razvoju na teh področjih. Finančni prispevek Skupnosti temelji na členu 17 Odločbe 90/424/EGS.

(4)

Sedanji sklep je enakovreden sklepu o financiranju iz člena 75 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5), in iz člena 90 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6).

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SKLENILA:

Člen 1

TRACES

Za gostovanje, upravljanje in vzdrževanje sistema TRACES iz Odločbe 2003/24/ES veljajo naslednji zneski in nameni:

500 000 EUR za gostovanje,

440 000 EUR za pridobitev logistične podpore, potrebne za pomoč uporabnikom sistema,

200 000 EUR za pridobitev podpore za vzdrževanje, potrebne za prilagoditev sistema pravnim in tehničnim spremembam,

300 000 EUR za potreben razvoj informacijske tehnologije.

Člen 2

Sistem prijavljanja živalskih bolezni

Posodabljanje sistema prijavljanja iz Odločbe 2005/176/ES je upravičeno do zneska 150 000 EUR.

Člen 3

Obveščanje na področju zdravstvenega varstva in dobrega počutja živali

Za obveščanje pristojnih oblasti in državljanov s strani Komisije glede zakonodaje Skupnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom in dobrim počutjem živali veljajo naslednji zneski in nameni:

240 000 EUR za objavo in razširjanje informacij in strategije v zvezi z zdravstvenim varstvom živali,

130 000 EUR za objavo in razširjanje informacij in strategije v zvezi z dobrim počutjem živali.

Člen 4

Postopek za oddajo javnih naročil

Izbor pogodbenikov bo narejen na podlagi obstoječih okvirnih pogodb ali razpisov, ki bodo objavljeni v letu 2007.

V Bruslju, 7. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 8, 14.1.2003, str. 44.

(3)  UL L 378, 31.12.1982, str. 58. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2004/216/ES (UL L 67, 5.3.2004, str. 27).

(4)  UL L 59, 5.3.2005, str. 40. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2006/924/ES (UL L 354, 14.12.2006, str. 48).

(5)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 478/2007 (UL L 111, 28.4.2007, str. 13).


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

8.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 146/23


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2007/391/SZVP

z dne 7. junija 2007

o spremembi Skupnega stališča 2002/960/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. decembra 2002 sprejel Skupno stališče 2002/960/SZVP (1) v skladu z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 733 (1992), 1356 (2001) in 1425 (2002) o embargu na orožje proti Somaliji.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 20. februarja 2007 sprejel RVSZN 1744 (2007) o uvedbi dodatnih izjem od omejitvenih ukrepov, uvedenih z odstavkom 5 RVSZN 733 (1992) in podrobneje opredeljenih v odstavkih 1 in 2 RVSZN 1425 (2002), za dobavo orožja in vojaške opreme ter tehničnega usposabljanja in pomoči izključno za podporo ali uporabo s strani misije, kakor je določeno v odstavku 4 RVSZN 1744 (2007).

(3)

Zaradi izvedbe RVSZN 1744 (2007) bi bilo treba spremeniti omejitvene ukrepe, uvedene s Skupnim stališčem 2002/960/SZVP.

(4)

Za izvedbo nekaterih ukrepov je potrebno ukrepanje Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Odstavek 3 člena 1 Skupnega stališča 2002/960/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„3.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za:

(a)

dobavo ali prodajo orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne ter druge pomoči in usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo izključno za podporo in uporabo s strani misije, kakor je določeno v odstavku 4 RVSZN 1744 (2007);

(b)

za dobavo ali prodajo orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, namenjenega izključno pomoči pri razvoju institucij na varnostnem področju, kar je skladno s političnim procesom, določenim v odstavkih 1, 2 in 3 RVSZN 1744 (2007), in če odbor, ustanovljen z odstavkom 11 RVSZN 751 (1992), v petih delovnih dneh od prejema zadevnega uradnega obvestila ne sprejme negativne odločitve;

(c)

za dobave nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno človekoljubni ali zaščitni rabi, ali materiala, namenjenega programom Unije, Skupnosti ali držav članic za izgradnjo institucij, ki se, vključno z varnostnim področjem, izvajajo v okviru mirovnega in spravnega procesa in ki jih je vnaprej odobril odbor, ustanovljen z odstavkom 11 RVSZN 751 (1992), niti se ne uporabljata za zaščitna oblačila, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih osebje Združenih narodov, predstavniki medijev in delavci človekoljubnih in razvojnih organizacij, skupaj s pridruženim osebjem, izključno za osebno rabo začasno izvozijo v Somalijo.“

Člen 2

To skupno stališče začne učinkovati z dnem sprejetja.

Člen 3

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 7. junija 2007

Za Svet

Predsednik

M. GLOS


(1)  UL L 334, 11.12.2002, str. 1. Skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno s Skupnim stališčem 2007/94/SZVP (UL L 41, 13.2.2007, str. 19).