ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 128

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
16. maj 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 534/2007 z dne 15. maja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 535/2007 z dne 15. maja 2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. maja 2007

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 536/2007 z dne 15. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za perutninsko meso, dodeljene Združenim državam Amerike

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 537/2007 z dne 15. maja 2007 o izdaji dovoljenja za produkt fermentacije Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) kot krmnega dodatka ( 1 )

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 538/2007 z dne 15. maja 2007 o izdaji dovoljenja za novo uporabo Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) kot krmnega dodatka ( 1 )

16

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 539/2007 z dne 15. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za jajca in jajčni albumin

19

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 540/2007 z dne 15. maja 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1483/2006 glede količin, ki jih zajema stalni javni razpis za ponovno prodajo žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na trgu Skupnosti

26

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2007/27/ES z dne 15. maja 2007 o spremembi nekaterih prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov etoksazola, indoksakarba, mesosulfurona, 1-metilciklopropena, MCPA in MCPB, tolilfluanida in tritikonazola ( 1 )

31

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/335/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 21. marca 2007 o državni pomoči C 18/2006 (prej N 524/2005), ki jo je Italija nameravala izvajati v korist MSP (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1175)  ( 1 )

43

 

 

2007/336/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 8. maja 2007 o finančni pomoči Skupnosti za nekatere referenčne laboratorije Skupnosti na področju zdravstvenega varstva živali in živih živali v letu 2007 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1930)

45

 

 

2007/337/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 15. maja 2007 o odobritvi sistemov avtomatičnega začasnega odvzema licenc v zvezi s kršitvami, ki so jih razvile Danska, Nemčija in Združeno kraljestvo (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2036)

49

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupno stališče Sveta 2007/338/SZVP z dne 14. maja 2007 o podaljšanju nekaterih omejevalnih ukrepov proti Uzbekistanu

50

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

16.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 534/2007

z dne 15. maja 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. maja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 15. maja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

41,9

TN

81,0

TR

102,4

ZZ

75,1

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

124,8

ZZ

110,6

0709 90 70

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 10 20

EG

43,3

IL

65,0

MA

44,8

ZZ

51,0

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

108,9

BR

75,1

CL

85,1

CN

94,5

NZ

119,2

US

126,5

UY

64,3

ZA

86,7

ZZ

95,0


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


16.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 535/2007

z dne 15. maja 2007

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. maja 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da je uvozna dajatev za proizvode pod oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, povečani za 55 %, minus cif uvozna cena zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz Skupne carinske tarife.

(2)

Člen 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 2 navedenega člena za zadevne proizvode določijo redne reprezentativne cif uvozne cene.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode iz oznak KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni cif uvozni ceni v skladu z metodo iz člena 4 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 16. maja 2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z dnem 16. maja 2007 se uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določijo v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. maja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1816/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 5).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, ki se uporabljajo od 16. maja 2007

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

0,00

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

9,15

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

9,15

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

1.5.–14.5.2007

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

EUR/t

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minneapolis

Chicago

Kotacija

156,40

108,73

Cena FOB ZDA

177,62

167,62

147,62

132,40

Premija za Zaliv

8,07

Premija za Velika jezera

12,35

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

36,07 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

35,88 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


16.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 536/2007

z dne 15. maja 2007

o odprtju in upravljanju tarifne kvote za perutninsko meso, dodeljene Združenim državam Amerike

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji (2), odobren s Sklepom Sveta 2006/333/ES (3) določa posebno uvozno tarifno kvoto 16 665 ton perutninskega mesa, dodeljeno Združenim državam.

(2)

Pri tem se uporabljata Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4) in Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (5), razen če ta uredba ne določa drugače.

(3)

Uredbo Komisije (ES) št. 1232/2006 z dne 16. avgusta 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja uvoznih tarifnih kvot za perutninsko meso, dodeljenih Združenim državam Amerike (6), je treba bistveno spremeniti. Uredbo (ES) št. 1232/2006 je zaradi tega treba razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(4)

Zaradi zagotovitve rednega uvoza je treba kvotno obdobje od 1. julija do 30. junija naslednjega leta razdeliti na več podobdobij. V vsakem primeru Uredba (ES) št. 1301/2006 omejuje trajanje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja tarifne kvote.

(5)

Tarifne kvote je treba upravljati z uvoznimi dovoljenji. Zaradi tega je treba določiti pravila za vlaganje zahtevkov in podatke, ki jih morajo vsebovati zahtevki in dovoljenja.

(6)

Zaradi nevarnosti špekulacij, ki obstaja znotraj zadevnega sistema pri perutninskem mesu, je treba določiti natančne pogoje za dostop gospodarskih subjektov do sistema tarifnih kvot.

(7)

Zaradi ustreznega upravljanja tarifnih kvot je treba določiti, da je varščina za uvozna dovoljenja 20 EUR na 100 kilogramov.

(8)

V interesu gospodarskih subjektov je treba predpisati, da Komisija določi nezahtevane količine, ki se dodajo naslednjemu kvotnemu podobdobju v skladu s členom 7(4) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

(9)

Za dostop do tarifne kvote je treba predložiti potrdilo o poreklu, ki ga izdajo pristojni organi Združenih držav Amerike v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (7).

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Tarifna kvota iz Priloge I je odprta za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Združenih držav Amerike z oznakami KN iz Priloge I.

Tarifna kvota je odprta po letnih obdobjih od 1. julija do 30. junija naslednjega leta.

2.   Količina proizvodov, upravičena do kvote iz odstavka 1, carina, ki se uporablja, in zaporedna številka so določene v Prilogi I.

Člen 2

Če ta uredba ne določa drugače, se uporabljajo določbe uredb (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006.

Člen 3

Količina, določena za letno kvotno obdobje, se razporedi na štiri podobdobja, in sicer:

(a)

25 % od 1. julija do 30. septembra;

(b)

25 % od 1. oktobra do 31. decembra;

(c)

25 % od 1. januarja do 31. marca;

(d)

25 % od 1. aprila do 30. junija.

Člen 4

1.   V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 vlagatelj zahtevka za uvozno dovoljenje ob vlogi prvega zahtevka za določeno kvotno obdobje predloži dokazilo, da je v vsakem od dveh obdobjih iz navedenega člena 5 uvozil ali izvozil najmanj 50 ton proizvodov, ki jih zajema Uredba (EGS) št. 2777/75.

2.   Zahtevek za dovoljenje se lahko nanaša na več proizvodov z različnimi oznakami KN, ki imajo poreklo v Združenih državah Amerike. V takih primerih je treba vse oznake KN navesti v razdelku 16 zahtevka za dovoljenje in samega dovoljenja, njihova poimenovanja pa v razdelku 15.

Zahtevek za dovoljenje se mora nanašati na najmanj 10 ton in največ 10 % količine, ki je na voljo v zadevnem podobdobju.

3.   Dovoljenja zavezujejo k uvozu iz Združenih držav Amerike.

Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja vsebujejo:

(a)

v razdelku 8 navedbo države porekla;

(b)

v razdelku 20 eno od navedb iz dela A Priloge II.

Razdelek 24 dovoljenja vsebuje eno od navedb iz dela B Priloge II.

Člen 5

1.   Zahtevek za dovoljenje se lahko vloži le prvih sedem dni v mesecu pred posameznim podobdobjem iz člena 3.

2.   Z zahtevkom za dovoljenje se položi tudi varščina 20 EUR na 100 kg.

3.   Države članice najpozneje peti dan po roku za vložitev zahtevkov sporočijo Komisiji skupne zahtevane količine, izražene v kilogramih.

4.   Dovoljenja se izdajo od sedmega delovnega dne naprej in najpozneje do 11. delovnega dne po roku za uradno obvestilo iz odstavka 3.

5.   Po potrebi Komisija določi količine, za katere niso bili vloženi zahtevki in se avtomatično dodajo količini za naslednje kvotno podobdobje.

Člen 6

1.   Z odstopanjem od druge alinee člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice pred koncem prvega meseca kvotnega podobdobja sporočijo Komisiji skupne količine, izražene v kilogramih, za katere so bila izdana dovoljenja iz člena 11(1)(b) navedene uredbe.

2.   Države članice pred koncem četrtega meseca po vsakem letnem obdobju sporočijo Komisiji količine, izražene v kilogramih, ki so bile v zadevnem obdobju dejansko sproščene v prosti promet v skladu s to uredbo.

3.   Z odstopanjem od druge alinee člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice sporočijo Komisiji količine, na katere se nanašajo neuporabljena ali delno uporabljena uvozna dovoljena, najprej ob vložitvi zahtevkov za zadnje podobdobje in nato še pred koncem četrtega meseca po vsakem letnem obdobju.

Člen 7

1.   Z odstopanjem od člena 23 Uredbe (ES) št. 1291/2000 veljajo uvozna dovoljenja 150 dni od prvega dneva podobdobja, za katero so bila izdana.

2.   Brez poseganja v člen 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 je prenos pravic, ki izhajajo iz dovoljenj, omejen na prevzemnike, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 in člena 4(1) te uredbe.

Člen 8

Za dostop do tarifne kvote je treba predložiti potrdilo o poreklu, ki ga izdajo pristojni organi Združenih držav Amerike v skladu s členi 55 do 65 Uredbe (EGS) št. 2454/93. Poreklo izdelkov, ki jih zajema ta uredba, se določi v skladu z veljavnimi predpisi Skupnosti.

Člen 9

Uredba (ES) št. 1232/2006 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo po korelacijski tabeli iz Priloge III.

Člen 10

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 124, 11.5.2006, str. 15.

(3)  UL L 124, 11.5.2006, str. 13.

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(5)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(6)  UL L 225, 17.8.2006, str. 5.

(7)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).


PRILOGA I

Zaporedna številka

Oznake KN

Dajatev, ki se uporablja

Skupna količina v tonah mase proizvoda od 1. julija 2006

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %


PRILOGA II

A.

Navedbe iz točke b drugega pododstavka člena 4(3):

v bolgarščini

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

v španščini

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

v češčini

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

v danščini

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

v nemščini

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

v estonščini

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

v grščini

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

v angleščini

:

Regulation (EC) No 536/2007.

v francoščini

:

Règlement (CE) no 536/2007.

v italijanščini

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

v latvijščini

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

v litovščini

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

v madžarščini

:

536/2007/EK rendelet.

v malteščini

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

v nizozemščini

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

v poljščini

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

v portugalščini

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

v romunščini

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

v slovaščini

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

v slovenščini

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

v finščini

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

v švedščini

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

navedbe iz tretjega pododstavka člena 4(3)

v bolgarščini

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

v španščini

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

v češčini

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

v danščini

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

v nemščini

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

v estonščini

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

v grščini

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

v angleščini

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

v francoščini

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

v italijanščini

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

v latvijščini

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

v litovščini

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

v madžarščini

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

v malteščini

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

v nizozemščini

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

v poljščini

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

v portugalščini

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

v romunščini

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

v slovaščini

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

v slovenščini

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

v finščini

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

v švedščini

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


PRILOGA III

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 1232/2006

Ta uredba

člen 1

člen 1

člen 2

člen 3

člen 3

člen 4(1)(a)

člen 4(1)

člen 4(1)(b)

člen 4(2), prvi pododstavek

člen 4(1)(c)

člen 4(2), drugi pododstavek

člen 4(1)(d)

člen 4(3)

člen 4(1)(e)

člen 4(3)

člen 4(1)(f)

člen 4(3)

člen 4(2)

člen 5(1), prvi pododstavek

člen 5(1)

člen 5(1), drugi pododstavek

člen 5(2)

člen 5(3)

člen 5(2)

člen 5(4), prvi pododstavek

člen 5(3)

člen 5(4), drugi pododstavek

člen 5(5)

člen 5(6)

člen 5(7)

člen 5(8), prvi pododstavek

člen 5(4)

člen 5(9)

člen 5(10)

člen 6(2)

člen 6(1), prvi pododstavek

člen 7(1)

člen 6(1), drugi pododstavek

člen 6(2)

člen 7

člen 8

člen 8, prvi odstavek

člen 2

člen 8, drugi odstavek

člen 9

člen 10

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II, del A

Priloga III

Priloga II, del B

Priloga IV

Priloga V

Priloga VI


16.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 537/2007

z dne 15. maja 2007

o izdaji dovoljenja za produkt fermentacije Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) kot krmnega dodatka

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takšnih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za uvrstitev produkta fermentacije Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) kot krmnega dodatka za krave molznice v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 8. marca 2006 navedla, da produkt fermentacije Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali okolje (2). Poleg tega je ugotovila, da navedeni produkt fermentacije ne predstavlja kakršnega koli drugega tveganja, ki bi v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 onemogočilo izdajo dovoljenja. Za Amaferm se je pokazalo, da ima pozitivne učinke na mlečnost krav molznic. Agencija v mnenju priporoča ustrezne ukrepe za varnost uporabnikov. Ne upošteva pa potrebe po posebnih zahtevah za spremljanje po začetku trženja. To mnenje potrjuje tudi poročilo referenčnega laboratorija Skupnosti, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 1831/2003, o analiznih metodah prehranskih dodatkov v krmi.

(5)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek, opredeljen v Prilogi, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „pospeševalci prebavljivosti“, je registriran kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Amaferm“ authorised as a feed additive fore dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 18 March 2006. The EFSA Journal (2006) 337, 1-17.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika registracije

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najmanjša vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: pospeševalci prebavljivosti.

4a2

Trouw Nutrition BV

produkt fermentacije Aspergillus oryzae

NRRL 458

(Amaferm)

 

Sestava dodatka:

produkt fermentacije Aspergillus oryzae NRRL 458: 4–5 %

pšenični otrobi: 94–95 %

nerjaveči prah jekla, ki vsebuje 5 % kobaltovega karbonata 1 %

 

Lastnosti aktivne snovi:

produkt fermentacije Aspergillus oryzae NRRL 458 vsebuje:

endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4: 3 IU (1)/g;

alfa-amilaza EC 3.2.1.1: 40 IU (2)/g.

 

Analizna metoda:

alfa-amilaza AOAC 17th Ed. 2002.01

endo-1,4-beta-glukanaza (na podlagi odvečnih beljakovin in dejavnosti celulaze anaerobne glive (Neocallimastix frontalis EB 188) (Barichievich, EB, Calza RE (1990)).

Krave molznice

85

300

1.

Priporočeni odmerek: količina dodatka v dnevnem obroku mora biti 3–5g/kravo/dan.

2.

Za varnost uporabnika: zaščita za dihala med ravnanjem in zaščitna očala.

5. junij 2017


(1)  1 IU je količina celulaze, ki sprosti 1 mikromol glukoze iz karboksimetilceluloze na minuto pri pH 6,5 in 39 °C.

(2)  1 IU je količina amilaze, ki sprosti 1 mikromol glukoze iz krompirjevega škroba na minuto pri pH 6,5 in 39 °C.


16.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 538/2007

z dne 15. maja 2007

o izdaji dovoljenja za novo uporabo Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) kot krmnega dodatka

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za odobritev takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek, ki je določen v Prilogi k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva uvrstitev dovoljenja za novo uporabo pripravka Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) kot krmnega dodatka za odstavljene pujske in prašiče za pitanje v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Uporaba pripravka Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) je bila dovoljena za pujske in prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 666/2003 o začasnem dovoljenju uporabe nekaterih mikroorganizmov v krmi (2), za svinje z Uredbo Komisije (ES) št. 2154/2003 o začasnem dovoljenju nekaterih mikroorganizmov v krmi (Enterococcus faecium in Lactobacillus acidophilus) (3), za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 521/2005 o izdaji trajnega dovoljenja za dodatek in začasnega dovoljenja za nove uporabe nekaterih že dovoljenih dodatkov v krmi (4).

(5)

Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za izdajo dovoljenja za odstavljene pujske in prašiče za pitanje. Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 23. januarja 2007 navedla, da pripravek Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje (5). V skladu s tem mnenjem je uporaba navedenega pripravka učinkovita pri izboljšanju proizvodnih parametrov v skladu s priporočenimi odmerki Agencije za pujske in prašiče za pitanje. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah za spremljanje po vključitvi v promet. Navedeno mnenje je tudi potrdilo poročilo referenčnega laboratorija Skupnosti, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 1831/2003, o analiznih metodah krmnih dodatkov v krmi.

(6)

Ocena tega pripravka je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljen v Prilogi I k tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek, opredeljen v tej prilogi, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in v funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, je registriran kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  UL L 96, 12.4.2003, str. 11.

(3)  UL L 324, 11.12.2003, str. 11.

(4)  UL L 84, 2.4.2005, str. 3.

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Bonvital“, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Sprejeto 23. januarja 2007. The EFSA Journal [Bilten EFSA] (2007) 440, str. 1–9.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najmanjša vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore.

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Sestava dodatka:

pripravek Enterococcus faecium DSM 7134

vsebuje najmanj:

 

v prahu: 1 × 1010 CFU/g dodatka

 

zrna (mikroinkapsulirana): 1 × 1010 CFU/g dodatka

 

Lastnosti aktivne snovi:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analizna metoda (1)

Metoda štetja na premazani plošči z uporabo žolčnega eskulin azidnega agarja ter elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).

Pujski

(odstavljeni)

0,5 × 109

4 × 109

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerki na kilogram popolne krmne mešanice:

za odstavljene pujske do 35 kg telesne teže: 1 × 109 CFU

prašiči za pitanje: 0,5 × 109 CFU

5. junij 2017

Prašiči za pitanje

0,2 × 109

1 × 109


(1)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


16.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 539/2007

z dne 15. maja 2007

o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za jajca in jajčni albumin

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin (2) in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V okviru Svetovne trgovinske organizacije se je Skupnost zavezala, da odpre tarifne kvote za nekatere proizvode iz sektorja jajc in jajčnega albumina. Zato je treba določiti natančna pravila za uporabo teh kvot.

(2)

Uporabljata se Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (3) in Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (4), razen če določbe te uredbe določajo drugače.

(3)

Uredbo Komisije (ES) št. 593/2004 z dne 30. marca 2004 o odpiranju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot v sektorju za jajca in jajčni albumin (5) je treba bistveno spremeniti. Uredbo (ES) št. 593/2004 je zato treba razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(4)

Da se zagotovi nemoteno izvajanje uvoza, je treba kvotno obdobje, ki traja od 1. julija do 30. junija naslednjega leta, razdeliti na več podobdobij. V vsakem primeru Uredba (ES) št. 1301/2006 omejuje trajanje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja tarifne kvote.

(5)

Treba je zagotoviti upravljanje tarifnih kvot na podlagi uvoznih dovoljenj. Zato je treba določiti podrobna pravila za vlaganje zahtevkov in podatke, ki morajo biti v zahtevkih in dovoljenjih.

(6)

Ker je nevarno, da v zadevnem režimu v sektorju za jajca in jajčni albumin pride do špekulacij, je treba določiti jasne pogoje za dostop gospodarskih subjektov do sistema tarifnih kvot.

(7)

Da se zagotovi ustrezno upravljanje tarifnih kvot, je treba določiti, da znaša znesek varščine za uvozna dovoljenja 20 EUR za 100 kilogramov.

(8)

V interesu gospodarskih subjektov je treba določiti, da Komisija določi količine, za katere niso bili vloženi zahtevki; te je treba prenesti na naslednjo kvotno podobdobje v skladu z drugim pododstavkom člena 7(4) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Tarifne kvote iz Priloge I se odprejo za uvoz proizvodov sektorja za jajca in jajčni albumin z oznakami KN iz Priloge I.

Tarifne kvote se odpirajo letno za obdobje od 1. julija do 30. junija naslednjega leta.

2.   Količina proizvodov, za katero veljajo kvote iz odstavka 1, in carinska stopnja, ki se uporablja zanje, zaporedne številke in številke ustreznih skupin so določene v Prilogi I.

Člen 2

Uporabljajo se določbe uredb (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006, razen če ta uredba določa drugače.

Člen 3

1.   Količina, določena za letno kvotno obdobje za skupino št. E1, se razdeli na štiri podobdobja takole:

(a)

20 % od 1. julija do 30. septembra;

(b)

30 % od 1. oktobra do 31. decembra;

(c)

30 % od 1. januarja do 31. marca;

(d)

20 % od 1. aprila do 30. junija.

2.   Količina, določena za letno kvotno obdobje za skupini E2 in E3, se razdeli na štiri podobdobja takole:

(a)

25 % od 1. julija do 30. septembra;

(b)

25 % od 1. oktobra do 31. decembra;

(c)

25 % od 1. januarja do 31. marca;

(d)

25 % od 1. aprila do 30. junija.

3.   V okviru te uredbe se masa pretvori v protivrednost jajc v lupini v skladu s standardnimi normativi uporabe iz Priloge 69 k Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 (6).

Člen 4

1.   Pri uporabi člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 vlagatelj zahtevka za uvozno dovoljenje ob predložitvi svojega prvega zahtevka za dodelitev uvoznega dovoljenja za določeno kvotno obdobje dostavi dokazilo, da je v vsakem od obeh obdobij iz navedenega člena 5 uvozil ali izvozil najmanj 50 ton (protivrednost jajc v lupini) proizvodov, za katere velja Uredba (EGS) št. 2771/75 ali Uredba (EGS) št. 2783/75, ali da ima odobritev za obdelavo jajčnih proizvodov v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

2.   Zahtevek za dovoljenje lahko vsebuje samo eno zaporedno številko iz Priloge I k tej uredbi; vsebuje lahko več proizvodov z različnimi oznakami KN. V takih primerih je treba vse oznake KN in njihova poimenovanja vpisati v polje 16 oziroma 15 zahtevka za dovoljenje in samega dovoljenja. V primeru skupin E2 in E3 se celotna količina pretvori v protivrednost jajc v lupini.

Zahtevek za dovoljenje se mora nanašati na najmanj eno tono in na največ 10 % količine, ki je na voljo za zadevno kvoto v zadevnem podobdobju.

3.   Zahtevek za dovoljenje in samo dovoljenje vsebujeta naslednje podatke:

(a)

v polju 8 državo porekla;

(b)

v polju 20 eno od navedb iz dela A Priloge II.

V polju 24 dovoljenja je ena od navedb iz dela B Priloge II.

Člen 5

1.   Zahtevek za dovoljenje se lahko vloži le prvih sedem dni v mesecu pred posameznim podobdobjem iz člena 3.

2.   Varščina 20 EUR na 100 kilogramov se deponira ob vložitvi zahtevka za dovoljenje.

3.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 lahko vsak vlagatelj zahtevka vloži več zahtevkov za uvozna dovoljenja za proizvode z isto zaporedno številko, če ti proizvodi prihajajo iz več različnih držav. Zahtevki, od katerih se vsak nanaša na eno samo državo porekla, morajo biti predloženi hkrati pri pristojnem organu posamezne države članice. Glede največje vrednosti, navedene v drugem pododstavku člena 4(2) te uredbe, se obravnavajo kot en sam zahtevek.

4.   Države članice najpozneje peti dan po koncu obdobja za vložitev zahtevkov obvestijo Komisijo o skupnih količinah, zahtevanih za vsako posamezno skupino, izraženih v kilogramih (masna protivrednost jajc v lupini).

5.   Dovoljenja se izdajajo od sedmega delovnega dne naprej, najpozneje pa enajsti delovni dan po koncu obdobja obveščanja, navedenega v odstavku 4.

6.   Komisija po potrebi navede količine, za katere zahtevki niso bili vloženi in ki se samodejno dodajo količini, določeni za naslednje kvotno podobdobje.

Člen 6

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice obvestijo Komisijo pred koncem prvega meseca vsakega kvotnega podobdobja o skupnih količinah v kilogramih (masna protivrednost jajc v lupini), za katere so bila izdana dovoljenja v skladu s členom 11(1)(b) navedene uredbe.

2.   Države članice pred koncem četrtega meseca, ki sledi vsakemu letnemu kvotnemu obdobju, obvestijo Komisijo o količinah, izraženih v kilogramih (masna protivrednost jajc v lupini), ki so bile za vsako zaporedno številko v zadevnem obdobju dejansko dane v prosti promet v skladu s to uredbo, z navedbo oznake KN in porekla.

3.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 obvestijo države članice Komisijo o količinah, izraženih v kilogramih (masna protivrednost jajc v lupini), na katere se nanašajo neizkoriščena ali le deloma izkoriščena uvozna dovoljenja, prvič takrat, ko se pošlje zahtevek za zadnje podobdobje, drugič pa pred koncem četrtega meseca, ki sledi vsakemu letnemu obdobju.

Člen 7

1.   Z odstopanjem od člena 23 Uredbe (ES) št. 1291/2000 so uvozna dovoljenja veljavna 150 dni od prvega dneva podobdobja, za katerega so bila izdana.

2.   Brez poseganja v člen 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 je prenos pravic, ki izhajajo iz dovoljenj, omejen na prevzemnike, ki izpolnjujejo pogoje upravičenosti iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 in člena 4(1) te uredbe.

Člen 8

Uredba (ES) št. 593/2004 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo skladno s korelacijsko tabelo iz Priloge III.

Člen 9

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 282, 1.11.1975, str. 104. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2916/95 (UL L 305, 19.12.1995, str. 49).

(3)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(4)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(5)  UL L 94, 31.3.2004, str. 10. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1722/2006 (UL L 322, 22.11.2006, str. 3).

(6)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(7)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 22.


PRILOGA I

(v tonah)

Številka skupine

Zaporedna številka

Oznaka KN

Uporabljena dajatev skupne carinske tarife v EUR na tono mase proizvoda

Letne tarifne kvote

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Protivrednost jajc v lupini. Pretvorba v skladu s standardnimi normativi uporabe iz Priloge 69 k Uredbi (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).


PRILOGA II

A.

Navedbe v skladu s točko (b) prvega pododstavka člena 4(3):

v bolgarščini

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

v španščini

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

v češčini

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

v danščini

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

v nemščini

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

v estonščini

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

v grščini

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

v angleščini

:

Regulation (EC) No 539/2007.

v francoščini

:

Règlement (CE) no 539/2007.

v italijanščini

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

v latvijščini

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

v litovščini

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

v madžarščini

:

539/2007/EK rendelet.

v malteščini

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

v nizozemščini

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

v poljščini

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

v portugalščini

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

v romunščini

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

v slovaščini

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

v slovenščini

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

v finščini

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

v švedščini

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

Navedbe v skladu z drugim pododstavkom člena 4(3):

v bolgarščini

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

v španščini

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

v češčini

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

v danščini

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

v nemščini

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

v estonščini

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

v grščini

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

v angleščini

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

v francoščini

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

v italijanščini

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

v latvijščini

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

v litovščini

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

v madžarščini

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

v malteščini

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

v nizozemščini

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

v poljščini

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

v portugalščini

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

v romunščini

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

v slovaščini

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

v slovenščini

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

v finščini

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

v švedščini

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


PRILOGA III

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 593/2004

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4(1)(a)

Člen 4(1)

Člen 4(1)(b)

Člen 4(2)

Člen 4(1)(c)

Člen 4(3)

Člen 4(1)(d)

Člen 4(3)

Člen 4(1)(e)

Člen 4(3)

Prvi pododstavek člena 5(1)

Člen 5(1)

Drugi pododstavek člena 5(1)

Člen 5(2)

Tretji pododstavek člena 5(2)

Člen 4(2)

Člen 5(3)

Člen 5(2)

Prvi pododstavek člena 5(4)

Člen 4(4)

Drugi pododstavek člena 5(4)

Člen 5(5)

Člen 5(6)

Člen 5(7)

Člen 5(7)

Prvi pododstavek člena 5(8)

Člen 6(2)

Drugi pododstavek člena 5(8)

Prvi pododstavek člena 6

Člen 5(1)

Drugi pododstavek člena 6

Prvi pododstavek člena 7

Člen 7(2)

Drugi pododstavek člena 7

Prvi pododstavek člena 8

Drugi pododstavek člena 8

Člen 2

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga III

Priloga IV

Priloga V

Priloga VI

Priloga III


16.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 540/2007

z dne 15. maja 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1483/2006 glede količin, ki jih zajema stalni javni razpis za ponovno prodajo žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1483/2006 (2) je odprla stalni javni razpis za ponovno prodajo žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na trgu Skupnosti.

(2)

Zaradi stanja na trgu koruze v Skupnosti ter sprememb v povpraševanju po žitih, ki so bile v zadnjih tednih ugotovljene v različnih regijah, je treba v nekaterih državah članicah dati na razpolago nove količine žit iz intervencijskih zalog. Zato je treba intervencijskim agencijam zadevnih držav članic dovoliti povečanje količin v javnem razpisu do količine 500 000 ton na Madžarskem za koruzo.

(3)

Uredbo (ES) št. 1483/2006 je zato treba spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1483/2006 se nadomesti z besedilom v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 276, 7.10.2006, str. 58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 385/2007 (UL L 96, 11.4.2007, str. 9).


PRILOGA

„PRILOGA I

SEZNAM JAVNIH RAZPISOV

Država članica

Količine, dane na voljo za prodajo na notranjem trgu (v tonah)

Intervencijska agencija

Naziv, naslov in drugi kontaktni podatki

Navadna pšenica

Ječmen

Koruza

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Telefon: (32-2) 287 24 78

Telefaks: (32-2) 287 25 24

E-naslov: webmaster@birb.be

Spletna stran: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Telefon: (+359 2) 81 87 202

Telefaks: (+359 2) 81 87 267

E-naslov: dfz@dfz.bg

Spletna stran: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefon: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Telefaks: (420) 296 806 404

E-naslov: dagmar.hejrovska@szif.cz

Spletna stran: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Telefon: (45) 33 95 88 07

Telefaks: (45) 33 95 80 34

E-naslov: mij@dffe.dk in pah@dffe.dk

Spletna stran: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Telefon: (49-228) 6845-3704

Telefaks 1: (49-228) 6845-3985

Telefaks 2: (49-228) 6845-3276

E-naslov: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Spletna stran: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Telefon: (372) 7371 200

Telefaks: (372) 7371 201

E-naslov: pria@pria.ee

Spletna stran: www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Telefon: (353) 53 91 63400

Telefaks: (353) 53 91 42843

Spletna stran: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Telefon: (30-210) 212 4787 & 4754

Telefaks: (30-210) 212 4791

E-naslov: ax17u073@minagric.gr

Spletna stran: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Telefon: (34-91) 3474765

Telefaks: (34-91) 3474838

E-naslov: sgintervencion@fega.mapa.es

Spletna stran: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Telefon: (33-1) 44 18 22 29 in 23 37

Telefaks: (33-1) 44 18 20 08; (33-1) 44 18 20 80

E-naslov: f.abeasis@onigc.fr

Spletna stran: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Telefon: (39) 0649499755

Telefaks: (39) 0649499761

E-naslov: d.spampinato@agea.gov.it

Spletna stran: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Telefon: (371) 702 7893

Telefaks: (371) 702 7892

E-naslov: lad@lad.gov.lv

Spletna stran: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Telefon: (370-5) 268 5049

Telefaks: (370-5) 268 5061

E-naslov: info@litfood.lt

Spletna stran: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Telefon: (352) 478 23 70

Telefaks: (352) 46 61 38

Teleks: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Telefon: (36) 1 219 45 76

Telefaks: (36) 1 219 89 05

E-naslov: ertekesites@mvh.gov.hu

Spletna stran: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Telefon: (31) 475 355 486

Telefaks: (31) 475 318 939

E-naslov: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Spletna stran: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Telefon:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Telefaks:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-naslov: referat10@ama.gv.at

Spletna stran: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Telefon: (48) 22 661 78 10

Telefaks: (48) 22 661 78 26

E-naslov: cereals-intervention@arr.gov.pl

Spletna stran: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Telefon:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Telefaks: (351) 21 384 61 70

E-naslov:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Spletna stran: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Telefon: +40 21 3054802 +40 21 3054842

Telefaks: +40 21 3054803

Spletna stran: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Telefon: (386) 1 580 76 52

Telefaks: (386) 1 478 92 00

E-naslov: aktrp@gov.si

Spletna stran: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Telefon: (421-2) 58 243 271

Telefaks: (421-2) 53 412 665

E-naslov: jvargova@apa.sk

Spletna stran: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefon: (358-9) 16001

Telefaks:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

E-naslov: intervention.unit@mmm.fi

Spletna stran: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Telefon: (46) 36 15 50 00

Telefaks: (46) 36 19 05 46

E-naslov: jordbruksverket@sjv.se

Spletna stran: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Telefon: (44) 191 226 5882

Telefaks: (44) 191 226 5824

E-naslov: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Spletna stran: www.rpa.gov.uk

Znak ‚—‘ pomeni, da v tej državi članici za navedeno žito ni intervencijske zaloge.“


DIREKTIVE

16.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/31


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/27/ES

z dne 15. maja 2007

o spremembi nekaterih prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov etoksazola, indoksakarba, mesosulfurona, 1-metilciklopropena, MCPA in MCPB, tolilfluanida in tritikonazola

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora (1) ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/363/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora (2) ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih kmetijskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo (3) ter zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (4) in zlasti člena 4(1)(f) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS so bile vključene naslednje obstoječe aktivne snovi: MCPA in MCPB z Direktivo Komisije 2005/57/ES (5), tolilfluanid z Direktivo Komisije 2006/6/ES (6), tritikonazol z Direktivo Komisije 2006/39/ES (7).

(2)

V Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS so bile vključene naslednje nove aktivne snovi: etoksazol z Direktivo Komisije 2005/34/ES (8), mesosulfuron z Direktivo Komisije 2003/119/ES (9), indoksakarb z Direktivo Komisije 2006/10/ES (10) in 1-metilciklopropen z Direktivo Komisije 2006/19/ES (11).

(3)

Vključitev zadevnih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS je temeljila na oceni predloženih informacij v zvezi s predlagano uporabo. Informacije v zvezi s to uporabo so predložile nekatere države članice v skladu s členom 4(1)(f) navedene direktive. Razpoložljive informacije so bile pregledane in zadostujejo za določitev nekaterih mejnih vrednosti ostankov (MRL).

(4)

Kadar MRL na ravni Skupnosti ali začasne MRL ne obstajajo, morajo države članice določiti nacionalne začasne MRL v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS, preden se fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo te aktivne snovi, lahko registrirajo.

(5)

MRL na ravni Skupnosti in vrednosti, ki jih priporoča Codex Alimentarius, so določene in ocenjene po podobnih postopkih. Codex določa za tolilfluanid številne MRL, ki so bile upoštevane. MRL, ki temeljijo na MRL iz Codexa, so bile ocenjene glede na tveganje za potrošnike. Ob uporabi ugotovitev toksikoloških študij, dostopnih Komisiji, ni bilo ugotovljeno nesprejemljivo tveganje.

(6)

V poročilih Komisije o pregledu, ki so bila pripravljena za vključitev zadevnih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, je bil za navedene snovi določen sprejemljiv dnevni vnos (ADI) in po potrebi akutni referenčni odmerek (ARfD). Izpostavljenost potrošnikov živil, tretiranih z zadevno aktivno snovjo, je bila ocenjena v skladu s postopki Skupnosti. Upoštevane so bile tudi smernice, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (12), in mnenje Znanstvenega odbora za rastline (13) o uporabljeni metodologiji. Ugotavlja se, da predlagane MRL ne bodo povzročile prekoračitve navedenih ADI ali ARfD.

(7)

Za zagotovitev primerne zaščite potrošnika pred izpostavljenostjo ostankom, ki so posledica nedovoljene uporabe fitofarmacevtskih sredstev, je treba določiti začasne MRL za zadevne kombinacije živilo/pesticid na spodnji meji analitskega določanja.

(8)

Določitev takih začasnih MRL na ravni Skupnosti državam članicam ne preprečuje, da uvedejo začasne MRL za zadevne snovi v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS in Prilogo VI k navedeni direktivi. Šteje se, da je obdobje štirih let dovolj dolgo, da se dovoli nadaljnja uporabe navedene snovi. Nato morajo začasne MRL postati dokončne.

(9)

Zato je treba MRL iz prilog k direktivam 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS spremeniti, da se omogočita ustrezen nadzor in kontrola prepovedi njihove uporabe ter da se zaščiti potrošnik.

(10)

Direktive 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 86/362/EGS se spremeni v skladu s Prilogo I k tej direktivi.

Člen 2

Direktiva 86/363/EGS se spremeni v skladu s Prilogo II k tej direktivi.

Člen 3

Direktiva 90/642/EGS se spremeni v skladu s Prilogo III k tej direktivi.

Člen 4

1.   Države članice najpozneje do 16. novembra 2007 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 17. novembra 2007.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. maja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 221, 7.8.1986, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/11/ES (UL L 63, 1.3.2007, str. 26).

(2)  UL L 221, 7.8.1986, str. 43. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/11/ES.

(3)  UL L 350, 14.12.1990, str. 71. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/12/ES (UL L 59, 27.2.2007, str. 75).

(4)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/25/ES (UL L 106, 24.4.2007, str. 34).

(5)  UL L 246, 22.9.2005, str. 14.

(6)  UL L 12, 18.1.2006, str. 21.

(7)  UL L 104, 13.4.2006, str. 30.

(8)  UL L 125, 18.5.2005, str. 5.

(9)  UL L 325, 12.12.2003, str. 41.

(10)  UL L 25, 28.5.2006, str. 24.

(11)  UL L 44, 15.2.2006, str. 15.

(12)  Smernice za napoved vnosa ostankov pesticidov s hrano (pregledane), ki jih je pripravil GEMS/Program za prehrano v sodelovanju z Odborom Codex za ostanke pesticidov, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija leta 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Mnenje Znanstvenega odbora za rastline glede vprašanj v zvezi s spremembami prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS (Mnenje, ki ga je dal Znanstveni odbor za rastline 14. julija 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


PRILOGA I

V delu A Priloge II k Direktivi 86/362/EGS se dodajo naslednje vrstice:

„Ostanki pesticidov

Mejne vrednosti v mg/kg

etoksazol

0,02 (1)  (2)

ŽITA

indoksakarb kot vsota izomerov S in R

0,02 (1)  (2)

ŽITA

MCPA in MCPB, vključno z njihovimi solmi, estri in konjugati, izraženimi kot MCPA

0,05 (1)  (2)

ŽITA

tolilfluanid (vsota tolilfluanida in dimetilaminosulfotoluidida, izražena kot tolilfluanid)

0,05 (1)  (2)

ŽITA

mesosulfuron-metil, izražen kot mesosulfuron

0,01 (1)  (2)

ŽITA

tritikonazol

0,01 (1)  (2)

ŽITA

1-metilciklopropen

0,01 (1)  (2)

ŽITA


(1)  Označuje spodnjo mejo analitskega določanja.

(2)  Označuje začasno mejno vrednost ostankov v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS: če se ta vrednost ne spremeni, bo postala dokončna z učinkom od 5. junija 2011.“


PRILOGA II

V delu A Priloge II k Direktivi 86/363/EGS se dodajo naslednje vrstice:

 

Mejne vrednosti v mg/kg

Ostanki pesticidov

za meso, vključno z maščobo, pripravki iz mesa, drobovino in živalskimi maščobami, navedenimi v Prilogi I pod tarifnimi številkami ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 in 1602

za mleko in mlečne izdelke, navedene v Prilogi I pod tarifnimi številkami 0401, 0402, 0405 in 0406

za sveža jajca brez lupine, za ptičja jajca in jajčne rumenjake, navedene v Prilogi I pod tarifnima številkama 0407 in 0408

„Indoksakarb kot vsota izomerov S in R

meso in užitna drobovina: 0,01 (1)  (2); maščoba: 0,3 (2)

mleko: 0,02 (2); smetana 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB in MCPA tioetil, izraženi kot MCPA

0,1 (1)  (2); užitna drobovina: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolilfluanid (tolilfluanid, analiziran kot dimetilaminosulfotoluidid in izražen kot tolilfluanid)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Označuje spodnjo mejo analitskega določanja.

(2)  Označuje začasno mejno vrednost ostankov v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS: če se ta vrednost ne spremeni, bo postala dokončna z učinkom od 5. junija 2011.“


PRILOGA III

Priloge k Direktivi 90/642/EGS se spremenijo:

(1)

V Prilogi I se vnos „Listi in stebla kapusnic“ pod podnaslovom „Solata in podobno“ naslova (v) „Listna zelenjava in sveža zelišča“ v skupini „2. Zelenjava, presna ali nekuhana, zamrznjena ali sušena“ nadomesti z vnosom „Listi in stebla kapusnic, vključno z lističi repe“.

(2)

V Prilogi II se za etoksazol, indoksakarb, MCPA, MCPB, tepraloksidim, mesosulfuron, tolilfluanid, tritikonazol in 1-metilciklopropen vstavijo naslednji stolpci:

 

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Skupine in primeri posameznih živil, za katere se uporabljajo MRL

Etoksazol

Indoksakarb kot vsota izomerov S in R

MCPA in MCPB, vključno z njihovimi solmi, estri in konjugati, izraženimi kot MCPA

Tolilfluanid (vsota tolilfluanida in dimetilaminosulfotoluidida, izražena kot tolilfluanid)

Mesosulfuron-metil, izražen kot mesosulfuron

Tritikonazol

1-metilciklopropen

„1.

Sadje, presno, sušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem, brez dodanega sladkorja; lupinarji

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

(i)

CITRUSI

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Grenivke

 

 

 

 

 

 

 

Limone

 

 

 

 

 

 

 

Limete

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi)

 

 

 

 

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

LUPINARJI (oluščeni ali neoluščeni)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Mandeljni

 

 

 

 

 

 

 

Brazilski oreški

 

 

 

 

 

 

 

Indijski orehi

 

 

 

 

 

 

 

Kostanj

 

 

 

 

 

 

 

Kokosovi orehi

 

 

 

 

 

 

 

Lešniki

 

 

 

 

 

 

 

Makadamija

 

 

 

 

 

 

 

Pekani

 

 

 

 

 

 

 

Pinjole

 

 

 

 

 

 

 

Pistacije

 

 

 

 

 

 

 

Orehi

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

(iii)

PEČKATO SADJE

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Jabolka

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Hruške

 

 

 

 

 

 

 

Kutine

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

(iv)

KOŠČIČASTO SADJE

 

 

 

 

 

 

 

Marelice

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Češnje

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Slive

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Drugo

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(v)

JAGODIČJE IN DROBNO SADJE

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Namizno in vinsko grozdje

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Namizno grozdje

 

 

 

 

 

 

 

Vinsko grozdje

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Jagode (ne gozdne)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

(c)

Rozgasto jagodičje (ne gozdno)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Robide

 

 

 

 

 

 

 

Ostrožnice

 

 

 

 

 

 

 

Loganove robide

 

 

 

 

 

 

 

Maline

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje (ne gozdno)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Borovnice

 

 

 

 

 

 

 

Brusnice

 

 

 

 

 

 

 

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Kosmulje

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Drugo

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

(e)

Gozdno jagodičevje in sadje

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(vi)

MEŠANO SADJE

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

Banane

 

 

 

 

 

 

 

Dateljni

 

 

 

 

 

 

 

Fige

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

Kumkvat

 

 

 

 

 

 

 

Liči

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

 

 

Olive (namizne)

 

 

 

 

 

 

 

Olive (za olje)

 

 

 

 

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

Pasijonka

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

Granatno jabolko

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

2.

Zelenjava, sveža ali nekuhana, zamrznjena ali sušena

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

(i)

ZELENJAVA – KORENOVKE IN GOMOLJNICE

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Rdeča pesa

 

 

 

 

 

 

 

Korenje

 

 

 

 

 

 

 

Kasava (manioka)

 

 

 

 

 

 

 

Gomoljna zelena

 

 

 

 

 

 

 

Hren

 

 

 

 

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

Pastinak

 

 

 

 

 

 

 

Peteršiljev koren

 

 

 

 

 

 

 

Redkev

 

 

 

 

 

 

 

Beli koren

 

 

 

 

 

 

 

Sladki krompir

 

 

 

 

 

 

 

Podzemna koleraba

 

 

 

 

 

 

 

Repa

 

 

 

 

 

 

 

Jam

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

ZELENJAVA – ČEBULNICE

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Česen

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Čebula

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Šalotka

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Spomladanska čebula

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(iii)

ZELENJAVA – PLODOVKE

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Razhudnikovke

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Paradižnik

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Paprika

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Jajčevec

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Bamija

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Kumare

 

 

 

 

 

 

 

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

 

 

 

Bučke

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Melone

 

 

 

 

 

 

 

Buče

 

 

 

 

 

 

 

Lubenice

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Sladka koruza

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(iv)

KAPUSNICE

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

(a)

Cvetoče kapusnice

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Brokoli (vključno s kalabrijskim)

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Cvetača

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Brstični ohrovt

 

 

 

 

 

 

 

Glavnato zelje

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Drugo

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

(c)

Listnate kapusnice

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kitajski kapus

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Listni ohrovt

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Drugo

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

(d)

Kolerabica

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(v)

LISTNA ZELENJAVA IN SVEŽA ZELIŠČA

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

(a)

Solata in podobno

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Kreša

 

 

 

 

 

 

 

Motovilec

 

 

 

 

 

 

 

Solata

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Endivija (eskarijolka)

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Rukola

 

 

 

 

 

 

 

Listi in stebla kapusnic, vključno z lističi repe

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

(b)

Špinača in podobno

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Špinača

 

 

 

 

 

 

 

Blitva

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Vodna kreša

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(d)

Vitlof

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(e)

Zelišča

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Prava krebuljica

 

 

 

 

 

 

 

Drobnjak

 

 

 

 

 

 

 

Peteršilj

 

 

 

 

 

 

 

Listi zelene

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

(vi)

STROČNICE (presne)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Fižol (s stroki)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Grah (s stroki)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Grah (brez strokov)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Drugo

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(vii)

STEBELNA ZELENJAVA (presna)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Beluši

 

 

 

 

 

 

 

Kardij

 

 

 

 

 

 

 

Belušna zelena

 

 

 

 

 

 

 

Koromač

 

 

 

 

 

 

 

Artičoke

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Por

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Rabarbara

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(viii)

FUNGI

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(a)

Gojene gobe

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Gozdne gobe

 

 

 

 

 

 

 

3.

Stročnice

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Fižol

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Leča

 

 

 

 

 

 

 

Grah

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Volčji bob

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Seme oljnic

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Laneno seme

 

 

 

 

 

 

 

Zemeljski oreški

 

 

 

 

 

 

 

Makovo seme

 

 

 

 

 

 

 

Sezamovo seme

 

 

 

 

 

 

 

Sončnično seme

 

 

 

 

 

 

 

Seme oljne ogrščice

 

 

 

 

 

 

 

Soja

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Gorčično seme

 

 

 

 

 

 

 

Bombažno seme

 

 

 

 

 

 

 

Konopljino seme

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Krompir

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Zgodnji krompir

 

 

 

 

 

 

 

Pozni krompir

 

 

 

 

 

 

 

6.

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Hmelj (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Označuje spodnjo mejo analitskega določanja.

(2)  Označuje začasno mejno vrednost ostankov v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS: če se ta vrednost ne spremeni, bo postala dokončna z učinkom od 5. junija 2011.“


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

16.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/43


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. marca 2007

o državni pomoči C 18/2006 (prej N 524/2005), ki jo je Italija nameravala izvajati v korist MSP

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1175)

(Besedilo v italijanskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/335/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 88(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

po pozivu vsem zainteresiranim strankam, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenimi členi (1),

ob upoštevanju naslednjega:

I.   POSTOPEK

(1)

Z dopisom z dne 18. oktobra 2005 so italijanski organi Komisiji priglasili zadevno pomoč. Dodatne informacije so predložili v dopisih z dne 20. decembra 2005, 13. marca 2006 in 27. marca 2006. Z dopisoma z dne 10. novembra 2005 in 8. februarja 2006 je Komisija zahtevala dodatna pojasnila.

(2)

Z dopisom z dne 16. maja 2006 je Komisija obvestila Italijo, da bo v zvezi z ukrepom pomoči sprožila postopek v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES.

(3)

Odločitev Komisije o sprožitvi postopka je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2). Komisija je pozvala zainteresirane stranke, naj predložijo svoje pripombe.

(4)

Italija je predložila svoje pripombe z dopisom z dne 23. junija 2006 in v njem navedla, da namerava predložiti dodatne pripombe k posebnemu vprašanju v zvezi z ukrepom.

(5)

Pripomb ni predložila nobena druga stranka.

(6)

Komisija je z dopisoma z dne 21. septembra 2006 in 10. januarja 2007 prosila za dodatne informacije.

(7)

Italija je z dopisom z dne 30. januarja 2007, evidentiranim pri Komisiji dne 2. februarja 2007, obvestila Komisijo o preklicu zadevnega ukrepa pomoči.

II.   PODROBEN OPIS POMOČI

(8)

Ukrep je bil namenjen spodbujanju rasti mikro podjetij in malih podjetij, nastalih s postopkom konsolidacije (koncentracija ali združitev mikro podjetij in malih podjetij), na podlagi davčnih olajšav. Znesek pomoči za priglašeni ukrep bi znašal 120 milijonov EUR leta 2006, 242 milijonov EUR leta 2007 in 122 milijonov EUR leta 2008.

(9)

Pravna podlaga ukrepa je člen 2 uredbe z zakonsko močjo št. 106 z dne 17. junija 2005, spremenjene v zakon št. 156 z dne 31. julija 2005. Pravna podlaga vključuje klavzulo o prenehanju. Pomoč se ni izvajala.

(10)

Podoben ukrep je Italija izvedla leta 2005 (3) v okviru Uredbe, ki določa izjeme za nekatere vrste pomoči za MSP (4). Tedanji ukrep je določal, da je davčna olajšava omejena na 50 % stroškov svetovanja v zvezi s postopkom koncentracije ali združitve. Italijanski organi so navedli, da je zaradi te omejitve ukrep bil le delno uspešen, saj je bilo predloženih 132 vlog za skupno 3 442 261 EUR davčnih olajšav, od tega pa sprejetih le 46 za skupno 415 306 EUR davčnih olajšav.

III.   PRIPOMBE ITALIJE

(11)

Z dopisom z dne 30. januarja 2007 so italijanski organi obvestili Komisijo, da je bila dotacija za ukrep uporabljena v druge namene in da priglašeni ukrep zaradi preklica ni bil izveden.

IV.   OCENA

(12)

Po preklicu predložitve je postopek brezpredmeten.

V.   SKLEPNE UGOTOVITVE

(13)

Komisija je odločila, da zaključi postopek v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES, saj je po preklicu ukrepa postopek brezpredmeten –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Po preklicu priglašenega ukrepa, ki so ga določili italijanski organi, je ta postopek brezpredmeten. Komisija je zato odločila, da zaključi postopek, sprožen v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Italijansko republiko.

V Bruslju, 21. marca 2007

Za Komisijo

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  UL C 146, 22.6.2006, str. 18.

(2)  Glej opombo 1.

(3)  Ukrep pomoči na podlagi člena 9 uredbe z zakonsko močjo št. 35/2005, spremenjene v zakon št. 80/2005, je Komisija evidentirala 21. aprila 2005 pod številko XS 89/05.

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L 10, 13.1.2001, str. 33).


16.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/45


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. maja 2007

o finančni pomoči Skupnosti za nekatere referenčne laboratorije Skupnosti na področju zdravstvenega varstva živali in živih živali v letu 2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1930)

(Verodostojna so samo besedila v angleškem, danskem, francoskem, nemškem, španskem in švedskem jeziku)

(2007/336/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 28(2) Odločbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (2), ter zlasti člena 32(7) Uredbe,

upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 28(1) Odločbe 90/424/EGS določa, da lahko referenčni laboratoriji Skupnosti na področju zdravstvenega varstva živali in živih živali prejemajo pomoč Skupnosti.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1754/2006 z dne 28. novembra 2006 o določitvi pravil za dodeljevanje finančne pomoči Skupnosti referenčnim laboratorijem Skupnosti za krmo, živila in sektor za zdravstveno varstvo in zaščito živali (3) določa, da se finančna pomoč Skupnosti dodeli, če se odobreni delovni programi učinkovito izvajajo in upravičenci v določenih rokih sporočijo vse potrebne informacije.

(3)

V skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 1754/2006 razmerje med Komisijo in referenčnimi laboratoriji Skupnosti določa sporazum o partnerstvu, ki ga podpira večletni delovni program.

(4)

Komisija je ocenila delovne programe in ustrezne okvirne proračune, ki so jih referenčni laboratoriji Skupnosti predložili za leto 2007.

(5)

Zato mora Skupnost dodeliti finančno pomoč referenčnim laboratorijem Skupnosti, imenovanim za izvajanje nalog in dolžnosti iz naslednjih pravnih aktov:

Direktiva Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (4),

Direktiva Sveta 92/66/EGS z dne 14. julija 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge (5),

Direktiva Sveta 92/40/EGS z dne 19. maja 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor aviarne influence (6),

Direktiva Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev (7),

Direktiva Sveta 93/53/EGS z dne 24. junija 1993 o minimalnih ukrepih Skupnosti za nadzor določenih bolezni rib (8),

Direktiva Sveta 95/70/ES z dne 22. decembra 1995 o uvedbi minimalnih ukrepov Skupnosti za nadzor nekaterih bolezni školjk (9),

Direktiva Sveta 92/35/EGS z dne 29. aprila 1992 o pravilih za obvladovanje in ukrepih za zatiranje konjske kuge (10),

Direktiva Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (11),

Odločba Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (12),

Direktiva Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (13),

Odločba Sveta 96/463/ES z dne 23. julija 1996 o določitvi referenčnega organa, odgovornega za usklajevanje enotnih testnih metod in ocenjevanja rezultatov za čistopasemsko plemensko govedo (14),

Direktiva Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavlja Direktivo 85/511/EGS in odločbi 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS (15),

Uredba (ES) št. 882/2004 za brucelozo.

(6)

Finančna pomoč za delovanje referenčnih laboratorijev Skupnosti in organizacijo delavnic mora biti skladna s pravili o upravičenosti, določenimi v Uredbi (ES) št. 1754/2006.

(7)

V skladu s členom 3(2)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (16) je treba programe izkoreninjenja in nadzora živalskih bolezni (veterinarski ukrepi) financirati iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. Za finančni nadzor se uporabljajo členi 9, 36 in 37 navedene uredbe.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za klasično prašičjo kugo dodeli Skupnost finančno pomoč za naloge in dolžnosti iz Priloge IV k Direktivi 2001/89/ES, ki jih bo opravljal Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Nemčija.

Finančna pomoč Skupnosti znaša 100 % upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1754/2006, nastalih v tem inštitutu za delovni program, in za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 znaša največ 232 000 EUR, od česar se za organizacijo tehnične delavnice o diagnostičnih postopkih za klasično prašičjo kugo dodeli največ 18 000 EUR.

Člen 2

Za atipično kokošjo kugo dodeli Skupnost finančno pomoč za naloge in dolžnosti iz Priloge V k Direktivi 92/66/EGS, ki jih bo opravljal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Združeno kraljestvo.

Finančna pomoč Skupnosti znaša 100 % upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1754/2006, nastalih v tem laboratoriju za delovni program, in za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 znaša največ 77 000 EUR.

Člen 3

Za aviarno influenco dodeli Skupnost finančno pomoč za naloge in dolžnosti iz Priloge V k Direktivi 92/40/EGS, ki jih bo opravljal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Združeno kraljestvo.

Finančna pomoč Skupnosti znaša 100 % upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1754/2006, nastalih v tem laboratoriju za delovni program, in za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 znaša največ 406 000 EUR.

Člen 4

Za vezikularno bolezen prašičev dodeli Skupnost finančno pomoč za naloge in dolžnosti iz Priloge III k Direktivi 92/119/EGS, ki jih bo opravljal Pirbright Laboratory, Združeno kraljestvo.

Finančna pomoč Skupnosti znaša 100 % upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1754/2006, nastalih v tem laboratoriju za delovni program, in za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 znaša največ 126 000 EUR.

Člen 5

Za slinavko in parkljevko dodeli Skupnost finančno pomoč za naloge in dolžnosti iz Priloge XVI k Direktivi 2003/85/ES, ki jih bo opravljal Pirbright Laboratory, Združeno kraljestvo.

Finančna pomoč Skupnosti znaša 100 % upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1754/2006, nastalih v tem laboratoriju za delovni program, in za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 znaša največ 274 000 EUR.

Člen 6

Za bolezni rib dodeli Skupnost finančno pomoč za naloge in dolžnosti iz Priloge C k Direktivi 93/53/EGS, ki jih bo opravljal Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Danska.

Finančna pomoč Skupnosti znaša 100 % upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1754/2006, nastalih v tem inštitutu za delovni program, in za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 znaša največ 150 000 EUR.

Člen 7

Za bolezni školjk dodeli Skupnost finančno pomoč za naloge in dolžnosti iz Priloge B k Direktivi 95/70/ES, ki jih bo opravljal IFREMER, La Tremblade, Francija.

Finančna pomoč Skupnosti znaša 100 % upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1754/2006, nastalih v tem inštitutu za delovni program, in za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 znaša največ 90 000 EUR.

Člen 8

Za konjsko kugo dodeli Skupnost finančno pomoč za naloge in dolžnosti iz Priloge I k Direktivi 92/35/EGS, ki jih bo opravljal Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Španija.

Finančna pomoč Skupnosti znaša 100 % upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1754/2006, nastalih v tem laboratoriju za delovni program, in za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 znaša največ 98 000 EUR, od česar se za organizacijo tehnične delavnice o diagnostičnih postopkih za konjsko kugo dodeli največ 38 000 EUR.

Člen 9

Za bolezen modrikastega jezika dodeli Skupnost finančno pomoč za naloge in dolžnosti iz Priloge II k Direktivi 2000/75/ES, ki jih bo opravljal Pirbright Laboratory, Združeno kraljestvo.

Finančna pomoč Skupnosti znaša 100 % upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1754/2006, nastalih v tem laboratoriju za delovni program, in za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 znaša največ 373 000 EUR, od česar se za organizacijo tehnične delavnice o diagnostičnih postopkih za bolezen modrikastega jezika dodeli največ 45 000 EUR.

Člen 10

Za serološke preiskave stekline Skupnost finančno pomoč za naloge in dolžnosti iz Priloge II k Odločbi 2000/258/ES dodeli laboratoriju AFSSE, Nancy, Francija.

Finančna pomoč Skupnosti znaša 100 % upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1754/2006, nastalih v tem laboratoriju za delovni program, in za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 znaša največ 200 000 EUR.

Člen 11

Za brucelozo dodeli Skupnost finančno pomoč za naloge in dolžnosti iz člena 32(2) Uredbe (ES) št. 882/2004/ES, ki jih bo opravljal AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francija.

Finančna pomoč Skupnosti znaša 100 % upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1754/2006, nastalih v tem laboratoriju za delovni program, in za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 znaša največ 250 000 EUR, od česar se za organizacijo tehnične delavnice o diagnostičnih postopkih za brucelozo dodeli največ 35 000 EUR.

Člen 12

Za afriško prašičjo kugo dodeli Skupnost finančno pomoč za naloge in dolžnosti iz Priloge V k Direktivi 2002/60/ES, ki jih bo opravljal Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Španija.

Finančna pomoč Skupnosti znaša 100 % upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1754/2006, nastalih v tem raziskovalnem centru za delovni program, in za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 znaša največ 120 000 EUR.

Člen 13

Za ocenjevanje rezultatov metod testiranja za čistopasemsko plemensko govedo in usklajevanje različnih metod testiranja dodeli Skupnost finančno pomoč Švedski za naloge in dolžnosti iz Priloge II k Odločbi 96/463/ES, ki jih bo opravljal INTERBULL Centre, Uppsala, Švedska.

Finančna pomoč Skupnosti znaša 100 % stroškov, nastalih v tem centru za delovni program, in za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 znaša največ 80 000 EUR.

Člen 14

Ta odločba je naslovljena na:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Nemčija,

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Združeno kraljestvo,

Pirbright Laboratory, Združeno kraljestvo,

Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Danska,

IFREMER, La Tremblade, Francija,

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Španija,

Laboratorij AFSSE, Nancy, Francija,

AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francija,

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Španija,

INTERBULL Centre, Uppsala, Švedska.

V Bruslju, 8. maja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006.

(3)  UL L 331, 29.11.2006, str. 8.

(4)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(5)  UL L 260, 5.9.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(6)  UL L 167, 22.6.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(7)  UL L 62, 15.3.1993, str. 69. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/10/ES (UL L 63, 1.3.2007, str. 24).

(8)  UL L 175, 19.7.1993, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(9)  UL L 332, 30.12.1995, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(10)  UL L 157, 10.6.1992, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(11)  UL L 327, 22.12.2000, str. 74. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(12)  UL L 79, 30.3.2000, str. 40. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 2003/60/ES (UL L 23, 28.1.2003, str. 30).

(13)  UL L 192, 20.7.2002, str. 27. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(14)  UL L 192, 2.8.1996, str. 19.

(15)  UL L 306, 22.11.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(16)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 378/2007 (UL L 95, 5.4.2007, str. 1).


16.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/49


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 15. maja 2007

o odobritvi sistemov avtomatičnega začasnega odvzema licenc v zvezi s kršitvami, ki so jih razvile Danska, Nemčija in Združeno kraljestvo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2036)

(Besedila v angleškem, danskem in nemškem jeziku so edina verodostojna)

(2007/337/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (1), in zlasti točke 8(1)(h) Priloge IIA k Uredbi,

ob upoštevanju zahtev Danske, Nemčije in Združenega kraljestva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 41/2007 se poveča največje število dni, ko je plovilo v obdobju od 1. februarja 2007 do 31. januarja 2008 lahko prisotno na geografskem območju, opredeljenem v Prilogi IIA k navedeni uredbi, če so države članice razvile sistem avtomatičnega začasnega odvzema licenc v zvezi s kršitvami.

(2)

Danska, Nemčija in Združeno kraljestvo so Komisiji predložili podatke o sistemu avtomatičnega začasnega odvzema licenc v zvezi s kršitvami za plovila, ki imajo na krovu ribolovno orodje iz točke 4(1)(a)(v) Priloge IIA k Uredbi (ES) št. 41/2007, in sicer vlečne mreže, danske potegalke in podobno opremo, razen vlečnih mrež z gredjo, z velikostjo mrežnega očesa 120 mm in več.

(3)

Glede na navedene podatke je treba sisteme avtomatičnega začasnega odvzema licenc, ki so jih predložile navedene države članice, odobriti za taka plovila –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Sistemi avtomatičnega začasnega odvzema licenc v zvezi s kršitvami, ki so jih razvile Danska, Nemčija in Združeno kraljestvo, se odobrijo za namene točke 8(1)(h) Priloge IIA k Uredbi (ES) št. 41/2007 za plovila, ki imajo na krovu vlečne mreže, danske potegalke in podobno opremo, razen vlečnih mrež z gredjo, z velikostjo mrežnega očesa 120 mm in več.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo in Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 15. maja 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 444/2007 (UL L 106, 24.4.2007, str. 22).


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

16.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/50


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2007/338/SZVP

z dne 14. maja 2007

o podaljšanju nekaterih omejevalnih ukrepov proti Uzbekistanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 14. novembra 2005 sprejel Skupno stališče 2005/792/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu (1) zaradi prekomerne, nesorazmerne in vsesplošne uporabe sile s strani uzbekistanskih varnostnih sil med dogajanji v Andižanu maja 2005. Nekateri omejevalni ukrepi so bili podaljšani s Skupnim stališčem 2006/787/SZVP z dne 13. novembra 2006 (2).

(2)

Svet je glede na oceno stanja v Uzbekistanu sklenil za obdobje 6 mesecev podaljšati omejevalne ukrepe za vstop nekaterih oseb. V tem obdobju bo Svet pregledal ukrepe v luči morebitnih večjih sprememb trenutnega stanja, zlasti kar zadeva točke, opisane v uvodni izjavi 7 Skupnega stališča 2005/792/SZVP –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Ukrepi, določeni v členu 3 Skupnega stališča 2005/792/SZVP, se podaljšajo za obdobje 6 mesecev. Uporabljajo se za osebe, naštete v Prilogi k temu skupnemu stališču, ki so neposredno odgovorne za vsesplošno in nesorazmerno uporabo sile v Andižanu ter za oviranje neodvisne preiskave.

Člen 2

To skupno stališče se stalno pregleduje. Če Svet meni, da njegovi cilji niso bili doseženi, se ga po potrebi podaljša ali spremeni.

Člen 3

To skupno stališče začne učinkovati z dnem sprejetja.

Člen 4

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. maja 2007

Za Svet

Predsednik

F.-W. STEINMEIER


(1)  UL L 299, 16.11.2005, str. 72.

(2)  UL L 318, 17.11.2006, str. 43.


PRILOGA

Seznam oseb iz člena 1

1.

Priimek, ime: Almatov, Zakirjan

Spol: moški

Naziv in funkcija: nekdanji minister za notranje zadeve

Naslov: Taškent, Uzbekistan

Datum rojstva:

10. oktober 1949

Kraj rojstva: Taškent, Uzbekistan

Številka potnega lista ali osebne izkaznice: potni list št. DA 0002600 (diplomatski potni list)

Državljanstvo: uzbeško

2.

Priimek, ime: Mulajonov, Takir Okunovič

Drugo ime: drugačen zapis priimka: Mulajanov

Spol: moški

Naziv in funkcija: nekdanji prvi namestnik ministra za notranje zadeve

Naslov: Taškent, Uzbekistan

Datum rojstva:

10. oktober 1950

Kraj rojstva: Fergana, Uzbekistan

Številka potnega lista ali osebne izkaznice: potni list št. DA 0003586 (diplomatski potni list), veljaven do 5. novembra 2009

Državljanstvo: uzbeško

3.

Priimek, ime: Mirzajev, Ruslan

Spol: moški

Naziv in funkcija: Minister za obrambo, nekdanji državni svetovalec Sveta za nacionalno varnost

4.

Priimek, ime: Ergašev, Pavel Islamovič

Spol: moški

Naziv in funkcija: polkovnik, poveljnik vojaške brigade „Center“

5.

Priimek, ime: Mamo, Vladimir Adolfovič

Spol: moški

Naziv in funkcija: generalmajor, namestnik poveljnika, brigada posebnih sil ministrstva za obrambo

6.

Priimek, ime: Pak, Gregorij

Spol: moški

Naziv in funkcija: polkovnik, poveljnik brigade za hitro posredovanje ministrstva za notranje zadeve (enota 7332)

7.

Priimek, ime: Tadžijev, Valerij

Spol: moški

Naziv in funkcija: polkovnik, poveljnik samostojnega odreda posebnih sil ministrstva za notranje zadeve (enota 7351)

8.

Priimek, ime: Inojatov, Rustam Rasulovič

Spol: moški

Naziv in funkcija: vodja državne varnostne službe (SNB)

Naslov: Taškent, Uzbekistan

Datum rojstva:

22. junij 1944

Kraj rojstva: Šerabad, Uzbekistan

Številka potnega lista ali osebne izkaznice: potni list št. DA 0003171 (diplomatski potni list), tudi diplomatski potni list št. 0001892 (prenehal veljati 15. septembra 2004)

Državljanstvo: uzbeško