ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 123

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
12. maj 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 519/2007 z dne 7. maja 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 527/2003 o dovoljenju za ponudbo in dobavo nekaterih iz Argentine uvoženih vin, namenjenih za neposredno prehrano ljudi, na katerih so bile opravljene enološke obdelave, ki niso predvidene v Uredbi (ES) št. 1493/1999

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 520/2006 z dne 7. maja 2007 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev nekaterih staležev izrazito selivskih vrst in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 973/2001

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 521/2007 z dne 11. maja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 522/2007 z dne 11. maja 2007 o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 31. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

16

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 523/2007 z dne 11. maja 2007 glede 31. posebnega razpisa v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v poglavju II Uredbe (ES) št. 1898/2005

18

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 524/2007 z dne 11. maja 2007 glede 31. posebnega razpisa v okviru stalnega razpisa, predvidenega v poglavju III Uredbe (ES) št. 1898/2005

19

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 525/2007 z dne 11. maja 2007 o določanju najnižje prodajne cene masla za 63. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

20

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 526/2007 z dne 11. maja 2007 o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete

21

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 527/2007 z dne 10. maja 2007 o prepovedi ribolova na morskega menka v vodah ES in mednarodnih vodah con ICES V, VI in VII za plovila, ki plujejo pod zastavo Španije

22

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 528/2007 z dne 10. maja 2007 o prepovedi ribolova na trsko v norveških vodah v conah ICES I in II za plovila, ki plujejo pod zastavo Portugalske

24

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 529/2007 z dne 11. maja 2007 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso z oznako KN 0202 in proizvode z oznako KN 02062991 (od 1. julija 2007 do 30. junija 2008)

26

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/330/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 4. maja 2007 o odpravi prepovedi pretoka nekaterih proizvodov živalskega izvora na otoku Ciper v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 866/2004 in določitvi pogojev za pretok teh proizvodov (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1911)  ( 1 )

30

 

 

PRIPOROČILA

 

 

Komisija

 

 

2007/331/ES

 

*

Priporočilo Komisije z dne 3. maja 2007 o spremljanju ravni akrilamida v živilih (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1873)  ( 1 )

33

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

12.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/1


UREDBA SVETA (ES) št. 519/2007

z dne 7. maja 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 527/2003 o dovoljenju za ponudbo in dobavo nekaterih iz Argentine uvoženih vin, namenjenih za neposredno prehrano ljudi, na katerih so bile opravljene enološke obdelave, ki niso predvidene v Uredbi (ES) št. 1493/1999

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 45(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z odstopanjem od člena 45(1) Uredbe (ES) št. 1493/1999 Uredba (ES) št. 527/2003 (2) dovoljuje, da se v Skupnost uvozi v Argentini proizvedena vina, za katera so bili uporabljeni enološki postopki, ki niso določeni s predpisi Skupnosti, zlasti dodajanje jabolčne kisline. Dovoljenje je poteklo 31. decembra 2006.

(2)

Uporaba jabolčne kisline je enološki postopek, ki ga je odobril Mednarodni urad za vinsko trto in vino.

(3)

Pogajanja med Skupnostjo in Mercosurjem, katerega članica je Argentina, še vedno potekajo znamenom sklenitve sporazuma o trgovini z vinom. Ta pogajanja se zlasti nanašajo na enološke postopke vsake strani in na zaščito geografskih oznak.

(4)

Do začetka veljavnosti sporazuma med Skupnostjo in Mercosurjem o trgovini z vinom, ki bo medsebojno priznaval enološke postopke vsake strani in tako olajšal uvoz v Skupnost vina s poreklom iz Argentine, ki bi mu bila lahko dodana jabolčna kislina, je treba podaljšati dovoljenje za zadevni postopek pri argentinskih vinih do začetka veljavnosti dovoljenja navedenega postopka in najdlje do 31. decembra 2008.

(5)

Uredbo (ES) št. 527/2003 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V drugem pododstavku člena 1(1) Uredbe (ES) št. 527/2003, se datum „31. decembra 2006“ nadomesti z „31. decembra 2008“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. maja 2007

Za Svet

Predsednik

H. SEEHOFER


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 78, 25.3.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1912/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 1).


12.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/3


UREDBA SVETA (ES) št. 520/2006

z dne 7. maja 2007

o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev nekaterih staležev izrazito selivskih vrst in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 973/2001

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je s Sklepom 98/392/ES (1) odobrila Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, ki vsebuje nekatera načela in pravila v zvezi z ohranjanjem in upravljanjem živih vodnih virov. Skupnost v okviru svojih širših mednarodnih obveznosti sodeluje pri prizadevanjih za ohranitev staležev rib v mednarodnih vodah.

(2)

Na podlagi Sklepa 86/238/EGS (2) je Skupnost od 14. novembra 1997 pogodbenica Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku (v nadaljnjem besedilu „Konvencija ICCAT“).

(3)

Konvencija ICCAT z ustanovitvijo Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (v nadaljnjem besedilu „ICCAT“) ter s sprejetjem priporočil za ohranjanje in upravljanje na območju konvencije, ki postanejo zavezujoča za pogodbenice, določa okvir za regionalno sodelovanje pri ohranjanju in upravljanju virov tunov in tunom sorodnih vrst v Atlantskem oceanu in sosednjih morjih.

(4)

ICCAT je priporočila nekatere tehnične ukrepe za nekatere staleže izrazito selivskih vrst v Atlantiku in Sredozemlju, zlasti dovoljeno velikost in težo rib, omejitve ulova na nekaterih območjih ali v nekaterih obdobjih ali z določenim orodjem ter omejitve zmogljivosti. Ta priporočila so obvezujoča za Skupnost in bi jih bilo torej treba izvajati.

(5)

Skupnost je s Sklepom 95/399/ES (3) odobrila Sporazum o ustanovitvi Komisije za tune v Indijskem oceanu. Ta sporazum z ustanovitvijo Komisije za tune v Indijskem oceanu (v nadaljnjem besedilu „IOTC“) ter sprejetjem sklepov za ohranjanje in upravljanje na območju pristojnosti IOTC, ki postanejo zavezujoči za pogodbenice, določa koristen okvir za okrepitev mednarodnega sodelovanja za ohranjanje in razumno izkoriščanje tunov in sorodnih vrst v Indijskem oceanu.

(6)

IOTC je sprejela priporočilo, ki določa nekatere tehnične ukrepe za določene staleže izrazito selivskih vrst v Indijskem oceanu in zlasti omejitev zmogljivosti. To priporočilo je zavezujoče za Skupnost in bi ga bilo torej treba izvajati.

(7)

Skupnost je s Sklepom 2005/938/ES (4) odobrila Sporazum o mednarodnem programu za ohranjanje delfinov. Zato bi morala Skupnost uporabljati določbe iz omenjenega sporazuma.

(8)

Med cilji tega sporazuma sta postopno zmanjšanje naključne smrtnosti delfinov pri ribolovu tunov z zaporno plavarico v vzhodnem Tihem oceanu na raven blizu nič, tako da se določijo letne zgornje meje ulova, in dolgoročna trajnost staležev tunov na območju iz Sporazuma.

(9)

Skupnost ima ribolovne interese v vzhodnem Tihem oceanu in je sodelovala pri postopku za sprejetje Konvencije o okrepitvi Medameriške komisije za tuna v tropih, v nadaljnjem besedilu „Konvencija iz Antigve“. V skladu s Sklepom 2005/26/ES (5) je odobrila podpis Konvencije iz Antigve in začela postopek pristopa k tej novi konvenciji. V pričakovanju začetka veljavnosti Konvencije iz Antigve je Skupnost kot sodelujoča nepogodbenica Medameriške komisije za tuna v tropih (v nadaljnjem besedilu „IATTC“) sklenila, da bo uporabljala tehnične ukrepe, ki jih je sprejela IATTC. Zato bi bilo treba te ukrepe vključiti v zakonodajo Skupnosti.

(10)

V skladu s Sklepom 2005/75/ES (6) je Skupnost z učinkom od 25. januarja 2005 pogodbenica Konvencije o ohranjanju in upravljanju izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana (v nadaljnjem besedilu „Konvencija WCPFC“).

(11)

Konvencija WCPFC z ustanovitvijo Komisije za ribištvo v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana (v nadaljnjem besedilu „WCPFC“) določa okvir za regionalno sodelovanje za zagotovitev dolgoročnega ohranjanja in trajnostnega izkoriščanja izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana.

(12)

Zato bi morala Skupnost uporabljati določbe iz Konvencije in tudi tehnične ukrepe, ki jih sprejme WCPFC.

(13)

Tehnični ukrepi, ki so jih sprejele te regionalne ribiške organizacije, so bili vključeni v Uredbo Sveta (ES) št. 973/2001 z dne 14. maja 2001 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev nekaterih staležev izrazito selivskih vrst (7).

(14)

Ker so te organizacije sprejele nove tehnične ukrepe in ker so bili že veljavni ukrepi od sprejetja Uredbe (ES) št. 973/2001 posodobljeni, bi bilo treba omenjeno uredbo razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(15)

Omejitve zmogljivosti bi bilo treba določiti v skladu s členom 20 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (8).

(16)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (9)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa tehnične ohranitvene ukrepe, ki se uporabljajo za ulov in iztovarjanje nekaterih staležev izrazito selivskih vrst iz Priloge I ter ulov neciljnih vrst.

Člen 2

Področje uporabe

Brez poseganja v člen 9 se ta uredba uporablja za plovila, ki plujejo pod zastavo držav članic in so registrirana v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu „ribiška plovila Skupnosti“).

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi:

1.

„izrazito selivske vrste“ pomeni vrste iz Priloge I;

2.

„tuni in tunom sorodne vrste, ki jih določa ICCAT“ pomeni vrste iz Priloge II;

3.

„meja smrtnosti delfinov“ pomeni mejo, opredeljeno v členu V Sporazuma o mednarodnem programu ohranjanja delfinov (10);

4.

„športni ribolov“ pomeni ribolovne dejavnosti, pri katerih se živi vodni viri izkoriščajo za rekreacijo ali šport;

5.

„obkroževalne mreže“ pomenijo mreže, ki lovijo ribe tako, da se obkrožijo s strani in od spodaj; lahko so opremljene z zaporno vrvjo ali pa tudi ne;

6.

„zaporna plavarica“ pomeni kakršno koli obkroževalno mrežo, katere dno se potegne skupaj z zaporno vrvico na dnu mreže, ki gre skozi vrsto obročev ob spodnji vrvi in omogoča da se mreža stisne in zapre. Zaporne plavarice se lahko uporabljajo za lov malih pelagičnih vrst, velikih pelagičnih vrst ali pridnenih vrst;

7.

„parangali“ pomeni ribolovno orodje, ki obsega glavno vrv s številnimi trnki na stranskih vrvicah (predvrvicah), ki so različno dolge in med seboj različno oddaljene, odvisno od ciljne vrste. Parangal se lahko namesti navpično ali vodoravno glede na morsko gladino; namesti se lahko na dno ali blizu dna (pridneni parangal) ali tako, da lebdi na srednji globini ali blizu površine (površinski parangal);

8.

„trnek“ pomeni ukrivljen oster kos jeklene žice, navadno z zalustjo. Konica trnka je lahko ravna ali celo upognjena in ukrivljena; hrbtišče trnka je lahko različne dolžine in oblike, njegov prerez pa je lahko okrogel (običajen) ali sploščen (kovan). Skupna dolžina trnka se izmeri kot največja skupna dolžina hrbtišča od vrha trnka, ki se uporablja za pritrditev vrvi in je običajno v obliki očesca, do vrha zavoja. Širina trnka se izmeri kot največja vodoravna razdalja od zunanjega dela hrbtišča do zunanjega dela zalusta;

9.

„naprave za zbiranje rib“ pomeni kakršno koli opremo, ki plava na morski gladini in katere namen je privabiti ribe;

10.

„plovilo za ribolov na tuna z ribiško palico“ pomeni plovila, opremljena za lov na tuna z ribiško palico.

Člen 4

Območja

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve morskih voda:

1.

Območje 1

Vse vode Atlantskega oceana in sosednjih morij, vključene v območje Konvencije ICCAT, opredeljeno v členu 1 te konvencije.

2.

Območje 2

Vse vode Indijskega oceana, vključene v območje pristojnosti Sporazuma o ustanovitvi IOTC, opredeljeno v členu 2 tega sporazuma.

3.

Območje 3

Vse vode vzhodnega dela Tihega oceana, vključene v območje, opredeljeno v členu 3 Sporazuma o mednarodnem programu ohranjanja delfinov.

4.

Območje 4

Vse vode zahodnega in osrednjega dela Tihega oceana, vključene v območje, opredeljeno v členu 3 Konvencije WCPFC.

NASLOV II

TEHNIČNI UKREPI, KI SE UPORABLJAJO NA OBMOČJU 1

POGLAVJE 1

Omejitve pri uporabi nekaterih vrst plovil in orodij

Člen 5

Zaščita veleokega tuna v nekaterih tropskih vodah

1.   Ribolov s plovili z zapornimi plavaricami ali plovili za ribolov na tuna z ribiško palico je prepovedan v obdobju od 1. do 30. novembra na območju z naslednjimi mejami:

južna meja: 0° zemljepisne širine,

severna meja: 5° zemljepisne širine,

zahodna meja: 20° zemljepisne dolžine,

vzhodna meja: 10° zemljepisne dolžine.

2.   Države članice najpozneje do 15. avgusta vsako leto Komisiji pošljejo poročilo o izvajanju tega ukrepa, po potrebi vključno s povzetkom kršitev, ki so jih zakrivila ribiška plovila Skupnosti, ki plujejo pod njihovo zastavo, in so jih obravnavali njihovi pristojni organi.

Člen 6

Ribolov na navadnega tuna v Sredozemskem morju

1.   Ribolov na navadnega tuna z zaporno plavarico je v Sredozemskem morju prepovedan od 16. julija do 15. avgusta.

2.   V Sredozemskem morju je med 1. junijem in 31. julijem prepovedan ribolov na navadnega tuna s površinskimi parangali s plovili, daljšimi od 24 metrov. Dolžina plovil je opredeljena v skladu s Prilogo III.

3.   Od 1. do 30. junija je prepovedana uporaba letal ali helikopterjev kot pomoč pri ribolovu na navadnega tuna v Sredozemskem morju.

4.   Komisija lahko na podlagi priporočil ICCAT, ki so zavezujoča za Skupnost, in v skladu s postopkom iz člena 30 spremeni opredelitve obdobij in območij iz tega člena ter dolžino plovil, kakor je opredeljena v Prilogi III.

Člen 7

Ribolov na črtastega tuna, veleokega tuna in rumenoplavutega tuna v nekaterih portugalskih vodah

Prepovedano je zadrževati na krovu kakršno koli količino črtastih, veleokih ali rumenoplavutih tunov, ujetih z zapornimi plavaricami v vodah, ki so pod suverenostjo ali jurisdikcijo Portugalske na podobmočju X ICES (Mednarodni svet za raziskovanje morja) severno od 36°30′ S ali območjih CECAF (Odbor za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik) severno od 31° S in vzhodno od 17°30′ Z, ali loviti te vrste na navedenih območjih s takim orodjem.

POGLAVJE 2

Najmanjša velikost

Člen 8

Mere

1.   Vrsta iz Priloge IV je podmerna, če so njene mere manjše od najmanjših mer, določenih v navedeni prilogi.

2.   Mere, opredeljene v Prilogi IV, se lahko spremenijo na podlagi priporočil ICCAT, ki so obvezujoča za Skupnost, v skladu s postopkom iz člena 30.

Člen 9

Prepovedi

1.   Vrste iz Priloge IV, ki so podmerne in ki so bile ulovljene na območju 1, se ne smejo zadrževati na krovu, pretovarjati, iztovarjati, prevažati, skladiščiti, razstavljati za prodajo, prodajati ali tržiti. Te vrste je treba takoj po ulovu vrniti v morje.

2.   V Skupnosti je prepovedano dajanje v prosti promet ali trženje vrst iz Priloge IV, ki so podmerne, po poreklu iz tretjih držav in ki so bile ulovljene na območju 1.

Člen 10

Merjenje velikosti

1.   Pri vseh vrstah, razen pahljačastih mečaricah, je treba izmeriti dolžino do razcepa repne plavuti, tj. razdaljo v navpični projekciji med skrajnim delom zgornje čeljusti in skrajnim delom najkrajšega dela repne plavuti.

2.   Velikost pahljačastih mečaric se izmeri od konice spodnje čeljusti do razcepa repne plavuti.

Člen 11

Postopek vzorčenja za kletke navadnega tuna

1.   Vsaka država članica določi postopek vzorčenja za oceno števila ulovljenega navadnega tuna po velikosti.

2.   Vzorčenje velikosti v kletkah se opravi na vzorcu 100 primerkov na 100 ton živih rib ali na vzorcu 10 % skupnega števila rib, danih v kletko. Vzorec velikosti se vzame med ribolovom na območju gojenja v skladu z metodo ICCAT za sporočanje podatkov v okviru Naloge II.

3.   Za ribe, gojene več kot eno leto, se določijo dodatne metode in vzorčenja.

4.   Vzorčenje se opravi med poljubnim ribolovom in zajema vse kletke. Podatki se sporočijo ICCAT do 31. julija za vzorčenje, opravljeno preteklo koledarsko leto.

POGLAVJE 3

Omejitev števila plovil

Člen 12

Veleoki tun in severnoatlantski beli tun

1.   Svet v skladu s postopkom iz člena 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 določi število in skupno zmogljivost v bruto tonaži (BT) ribiških plovil Skupnosti, daljših od 24 metrov, katerih ciljna vrsta pri ribolovu na območju 1 je veleoki tun. Ta določitev se opravi:

(a)

tako, da se določi povprečno število in zmogljivost v BT ribiških plovil Skupnosti, ki so v obdobju od 1991 do 1992 na območju 1 kot ciljno vrsto lovila veleokega tuna; ter

(b)

na podlagi omejitve števila plovil Skupnosti, ki so leta 2005 lovila veleokega tuna, kot je bilo sporočeno ICCAT 30. junija 2005.

2.   Svet v skladu s postopkom iz člena 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 določi število ribiških plovil Skupnosti, katerih ciljna vrsta pri ribolovu je severnoatlantski beli tun. Število plovil se določi kot povprečno število ribiških plovil Skupnosti, ki so v obdobju od 1993 do 1995 kot ciljno vrsto lovila severnoatlantskega belega tuna.

3.   Svet v skladu s postopkom iz člena 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 med države članice razdeli:

(a)

število in zmogljivost v BT v skladu z odstavkom 1;

(b)

število plovil, določenih v skladu z odstavkom 2.

4.   Vsako leto pred 15. majem države članice z običajnimi sredstvi za prenos podatkov Komisiji pošljejo:

(a)

seznam plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, so daljša od 24 metrov in lovijo veleokega tuna;

(b)

seznam plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in se udeležujejo ribolova, usmerjenega na severnoatlantskega belega tuna.

Komisija vsako leto pred 31. majem te podatke pošlje sekretariatu ICCAT.

5.   V seznamih iz odstavka 4 se navedeta interna številka v „registru flote“, dodeljena plovilu v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (11), in vrsta uporabljenega orodja.

POGLAVJE 4

Neciljne vrste ter športni in ljubiteljski ribolov

Člen 13

Jadrovnice

Države članice spodbujajo uporabo enonitne stranske vrvice na vrtljivkah za lažje vračanje v vodo živih sinjih in belih jadrovnic.

Člen 14

Morski psi

1.   Države članice spodbujajo vračanje v vodo naključno ujetih živih morskih psov, zlasti mladičev.

2.   Države članice spodbujajo zmanjšanje zavržkov morskih psov z izboljšanjem selektivnosti ribolovnega orodja.

Člen 15

Morske želve

Države članice spodbujajo vračanje v vodo naključno ujetih živih morskih želv.

Člen 16

Športni in ljubiteljski ribolov v Sredozemlju

1.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, da prepove uporabo vlečnih mrež, obkroževalnih mrež, zapornih plavaric, strgač, zabodnih mrež, trislojnih mrež in parangalov v okviru športnega in ljubiteljskega ribolova na tune in tunom sorodne vrste v Sredozemlju.

2.   Vsaka država članica zagotovi, da se tuni in tunom sorodne vrste, ulovljeni v Sredozemlju v okviru športnega in ljubiteljskega ribolova, ne tržijo.

Člen 17

Poročilo

Države članice najpozneje do 15. avgusta vsako leto Komisiji pošljejo poročilo o izvajanju tega poglavja.

NASLOV III

TEHNIČNI UKREPI, KI SE UPORABLJAJO NA OBMOČJU 2

POGLAVJE 1

Omejitev števila plovil

Člen 18

Število dovoljenih plovil

1.   Svet v skladu s postopkom iz člena 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 določi število ribiških plovil Skupnosti, daljših od 24 metrov, ki imajo dovoljenje za ribolov na območju 2. Število plovil se določi kot število ribiških plovil Skupnosti, ki so bila leta 2003 vpisana v Register plovil IOTC. Omejitev števila plovil mora ustrezati skupni tonaži, izraženi v bruto tonaži (BT). V primeru zamenjave plovil pa skupna tonaža ne sme biti presežena.

2.   Svet v skladu s postopkom iz člena 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 med države članice razdeli število plovil, določeno v skladu z odstavkom 1 tega člena.

POGLAVJE 2

Neciljne vrste

Člen 19

Morski psi

1.   Države članice storijo vse, da bi spodbudile vračanje v vodo naključno ujetih živih morskih psov, zlasti mladičev.

2.   Države članice spodbujajo zmanjšanje zavržkov morskih psov.

Člen 20

Morske želve

1.   Države članice storijo vse, da bi zmanjšale vpliv ribolova na morske želve, zlasti z izvajanjem ukrepov iz odstavkov 2, 3 in 4.

2.   Za uporabo kakršnega koli ribolovnega orodja veljajo naslednji pogoji:

(a)

ustrezno ravnanje z morskimi želvami, ki so bile ujete naključno (trnek ali mreže) ali kot prilov, vključno z okrevanjem ali takojšnjo vrnitvijo v vodo;

(b)

na krovu prisotnost opreme, potrebne za vračanje v vodo morskih želv, ki so bile ujete naključno ali kot prilov.

3.   Za uporabo zaporne plavarice veljajo naslednji pogoji:

(a)

obveznost, da se v čim večji možni meri prepreči obkroženje morskih želv;

(b)

razvoj in uporaba ustreznih specifikacij orodij za zmanjšanje prilova morskih želv;

(c)

sprejetje vseh potrebnih ukrepov za osvoboditev morskih želv, ki so bile obkrožene ali so se zapletle;

(d)

sprejetje vseh potrebnih ukrepov za nadzorovanje naprav za zbiranje rib (FAD), v katere se lahko zapletejo morske želve, za osvoboditev želv, ki so se zapletle, in za pospravilo naprav, ki se ne uporabljajo.

4.   Za uporabo parangala veljajo naslednji pogoji:

(a)

razvoj in vzpostavitev ustreznih kombinacij oblik trnkov, vrste vab, globine in oblike mrež ter ribolovnih postopkov za zmanjšanje naključnega ulova ali prilova ter smrtnosti morskih želv;

(b)

prisotnost na krovu opreme, potrebne za vračanje v vodo morskih želv, ki so bile ujete naključno ali kot prilov, vključno z orodji za snetje ali prerez vrvice in mrežo za zajemanje ulovljenih morskih želv.

NASLOV IV

TEHNIČNI UKREPI, KI SE UPORABLJAJO NA OBMOČJU 3

Člen 21

Pretovarjanje

1.   Prepovedana je uporaba pomožnih plovil za pomoč ribiškim plovilom, ki lovijo ribe z napravami za zbiranje rib.

2.   Plovila za ribolov s potegalkami ne smejo opravljati pretovarjanja rib na morju.

Člen 22

Omejitev števila plovil

1.   Svet v skladu s postopkom iz člena 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 določi število plovil Skupnosti za ribolov s potegalkami, ki imajo dovoljenje za ribolov tuna na območju 3. Število plovil se določi kot število plovil Skupnosti za ribolov s potegalkami, ki so bila 28. junija 2002 vpisana v register IATTC.

2.   Vsaka država članica Komisiji vsako leto pred 10. decembrom pošlje seznam plovil, ki plujejo pod njeno zastavo in nameravajo loviti tuna na območju 3. Plovila, ki niso vpisana v ta seznam, veljajo za nedejavna in nimajo dovoljenja za ribolov v tekočem letu.

3.   V seznamih se navedeta interna številka v „registru flote“, dodeljena plovilu v skladu s Prilogo I Uredbe (ES) št. 26/2004, in vrsta uporabljenega orodja.

Člen 23

Zaščita delfinov

Samo tista ribiška plovila Skupnosti, ki obratujejo pod pogoji, določenimi v Sporazumu o mednarodnem programu ohranjanja delfinov, in ki jim je bila dodeljena meja smrtnosti delfinov (MSD), smejo pri ribolovu na rumenoplavutega tuna na območju 3 obkrožiti jate ali skupine delfinov z zapornimi plavaricami.

Člen 24

Vloge za MSD

Vsako leto pred 15. decembrom države članice pošljejo Komisiji:

(a)

seznam plovil pod njihovo zastavo, katerih nosilnost presega 363 metrskih ton (400 neto ton), ki so zaprosila za MSD za celotno naslednje leto;

(b)

seznam plovil pod njihovo zastavo, katerih nosilnost presega 363 metrskih ton (400 neto ton), ki so zaprosila za MSD za prvo ali drugo polletje naslednjega leta;

(c)

za vsako plovilo, ki je zaprosilo za MSD, potrdilo, v katerem je navedeno, da je imelo plovilo vsa orodja in opremo za zaščito delfinov in da je njegov poveljnik opravil odobreno usposabljanje o tehniki spuščanja in reševanja delfinov;

(d)

seznam plovil pod njihovo zastavo, ki bodo naslednje leto verjetno obratovala na območju.

Člen 25

Razdelitev MSD

1.   Države članice zagotovijo, da so vloge za MSD v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumu o mednarodnem programu ohranjanja delfinov, in ohranitvenimi ukrepi, ki jih je sprejela IATTC.

2.   Komisija pregleda sezname in njihovo skladnost z določbami Sporazuma o mednarodnem programu ohranjanja delfinov in ohranitvenimi ukrepi, ki jih je sprejela IATTC, ter jih pošlje direktorju IATTC. Če se pri teh pregledih izkaže, da vloga ne izpolnjuje pogojev iz tega odstavka, Komisija nemudoma obvesti zadevno državo članico, da direktorju IATTC ne more poslati cele vloge ali njenega dela in navede razloge za to.

3.   Komisija vsaki državi članici pošlje celoten MSD za razdelitev med plovila, ki plujejo pod njeno zastavo.

4.   Države članice vsako leto pred 15. januarjem Komisijo obvestijo o razdelitvi MSD med plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo.

5.   Komisija vsako leto pred 1. februarjem pošlje direktorju IATTC seznam in podatke o razdelitvi MSD med ribiška plovila Skupnosti.

Člen 26

Zaščita drugih neciljnih vrst

1.   Plovila z zaporno plavarico takoj izpustijo vse morske želve, morske pse, črtaste tune, raže, delfinke in druge neciljne vrste, če je mogoče, nepoškodovane.

2.   Ribiči se spodbujajo, da razvijajo in uporabljajo tehnike in opremo, ki omogočajo hiter in varen izpust vseh takih živali.

Člen 27

Morske želve

1.   Vedno, kadar se v mreži opazi morska želva, se je treba ustrezno potruditi, da se želva reši, preden se zaplete v mrežo, če je treba, tudi z uporabo motornega čolna.

2.   Če se morska želva zaplete v mrežo, je treba vlečenje mreže ustaviti takoj, ko želva pogleda iz vode, in se ne sme nadaljevati, dokler ni želva osvobojena in izpuščena.

3.   Če se morska želva potegne na krov plovila, je treba uporabiti vse ustrezne načine, ki želvi pomagajo okrevati, preden se jo vrne v vodo.

4.   Ribiškim plovilom, ki lovijo tuna, je prepovedano odmetavati v morje vreče za sol ali druge plastične odpadke.

5.   Če je mogoče, se morske želve, ki se zapletejo v naprave za zbiranje rib in druga ribolovna orodja, osvobodi.

6.   Naprave za zbiranje rib, ki se ne uporabljajo pri ribolovu, se pospravi.

NASLOV V

TEHNIČNI UKREPI, KI SE UPORABLJAJO NA OBMOČJU 4

Člen 28

Zmanjšanje odpadkov

Države članice sprejmejo ukrepe za čim večje zmanjšanje odpadkov, zavržkov, ulova z izgubljenimi ali opuščenimi napravami, onesnaževanja z ribiških plovil, ulova neciljnih vrst rib in živali ter vpliva na povezane ali odvisne vrste, zlasti vrste, ki jim grozi izumrtje.

NASLOV VI

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 29

Morski sesalci

1.   Obkroževanje jat ali skupin morskih sesalcev z zapornimi plavaricami je prepovedano.

2.   Odstavek 1 se uporablja za vsa ribiška plovila Skupnosti, razen za plovila iz člena 23.

NASLOV VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 30

Komitologija

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti na podlagi člena 6(4) in člena 8(2), se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 30(3) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Člen 31

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 973/2001 se razveljavi.

Člen 32

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. maja 2007

Za Svet

Predsednik

H. SEEHOFER


(1)  UL L 179, 23.6.1998, str. 1.

(2)  UL L 162, 18.6.1986, str. 33.

(3)  UL L 236, 5.10.1995, str. 24.

(4)  UL L 348, 30.12.2005, str. 26.

(5)  UL L 15, 19.1.2005, str. 9.

(6)  UL L 32, 4.2.2005, str. 1.

(7)  UL L 137, 19.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 831/2004 (UL L 127, 29.4.2004, str. 33.)

(8)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(9)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(10)  UL L 348, 30.12.2005, str. 28.

(11)  UL L 5, 9.1.2004, str. 25. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1799/2006 (UL L 341, 7.12.2006, str. 26).


PRILOGA I

Seznam izrazito selivskih vrst

Beli tun: Thunnus alalunga

Navadni tun: Thunnus thynnus

Veleoki tun: Thunnus obesus

Črtasti tun: Katsuwonus pelamis

Palamida: Sarda sarda

Rumenoplavuti tun: Thunnus albacares

Črnoplavuti tun: Thunnus atlanticus

Pegasti tun: Euthynnus spp.

Južni modroplavuti tun: Thunnus maccoyii

Trupci: Auxis spp.

Kostanjevke: Bramidae

Jadrovnice: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

Pahljačaste mečarice: Istiophorus spp.

Mečarica: Xiphias gladius

Paščuke: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

Delfinka; navadna delfinka: Coryphaena hippurus; coryphaena equiselis

Morski psi: Hexandus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinide; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

Kiti in delfini (kiti in pliskavice): Physeteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae


PRILOGA II

Seznam tunov in tunom sorodnih vrst po ICCAT

Navadni tun: Thunnus thynnus

Južni modroplavuti tun: Thunnus maccoyii

Rumenoplavuti tun: Thunnus albacares

Beli tun: Thunnus alalunga

Veleoki tun: Thunnus obesus

Črnoplavuti tun: Thunnus atlanticus

Pegasti tun: Euthynnus alletteratus

Črtasti tun: Katsuwonus pelamis

Palamida: Sarda sarda

Trupci: Auxis thazard

Trupci: Auxis rochei

Bela palamida: Orcynopsis unicolor

Vahu: Acanthocybium solandri

Lisasta kraljevska skuša: Scomberomorus maculatus

Kraljevska skuša: Scomberomorus cavalla

Zahodnoafriška kraljevska skuša: Scomberomorus tritor

Brazilska kraljevska skuša: Scomberomorus brasilliensis

Skuša: Scomberomorus regalis

Pahljačaste mečarice: Istiophorus albicans

Indijska jadrovnica: Makaira indica

Sinja jadrovnica: Makaira nigricans

Bela jadrovnica: Tetrapturus albidus

Mečarica: Xiphias gladius

Dolgokljuna jadrovnica: Tetrapturus pfluegeri


PRILOGA III

Dolžina plovila (člen 6(2))

Opredelitev dolžine plovil po ICCAT:

za katero koli ribiško plovilo, zgrajeno po 18. juliju 1982, 96 % skupne dolžine plovila na vodni črti, ki je na višini 85 % najmanjše bočne višine, merjene od zgornjega roba kobilice, oziroma razdalja od sprednjega roba premčeve gredice do osi krmila na isti vodni črti, če je ta razdalja večja. Pri ladjah s kobilico z nagibom je vodna črta, na kateri se meri ta dolžina, vzporedna z načrtovano vodno črto;

za katero koli ribiško plovilo, zgrajeno pred 18. julijem 1982, registrirana dolžina, vnesena v državne registre ali druge evidence plovil.


PRILOGA IV

NAJMANJŠA VELIKOST

(Člen 8(1))

Vrsta

Najmanjša velikost

Navadni tun (Thunnus thynnus) (1)

6,4 kg ali 70 cm

Navadni tun (Thunnus thynnus) (2)

10 kg ali 80 cm

Mečarica (Xiphias gladius) (3)

25 kg ali 125 cm (spodnja čeljust)


(1)  Ta najmanjša velikost se uporablja izključno za vzhodni Atlantski ocean.

(2)  Ta najmanjša velikost se uporablja izključno za Sredozemsko morje.

(3)  Ta najmanjša velikost se uporablja izključno za Atlantski ocean.


12.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 521/2007

z dne 11. maja 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. maja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. maja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 11. maja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

39,4

TN

110,8

TR

113,3

ZZ

87,8

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

115,6

ZZ

107,5

0709 90 70

TR

107,0

ZZ

107,0

0805 10 20

EG

43,2

IL

62,2

MA

44,8

ZZ

50,1

0805 50 10

AR

50,0

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

86,7

BR

79,9

CL

81,7

CN

96,5

NZ

123,8

US

127,6

UY

88,5

ZA

85,4

ZZ

96,3


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


12.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 522/2007

z dne 11. maja 2007

o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 31. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 31. posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. maja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. maja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za 31. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najnižja prodajna cena

Maslo ≥ 82 %

Nespremenjeno

265,2

Zgoščeno

Varščina za predelavo

Nespremenjeno

30

Zgoščeno


12.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 523/2007

z dne 11. maja 2007

glede 31. posebnega razpisa v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v poglavju II Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2), lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Na podlagi pregleda prejetih ponudb je bilo ugotovljeno, da naj se razpisni postopek ne nadaljuje.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 31. poseloni razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v poglavju II Uredbe (ES) št. 1898/2005, se ne ugodi nobeni ponudbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. maja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. maja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


12.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 524/2007

z dne 11. maja 2007

glede 31. posebnega razpisa v okviru stalnega razpisa, predvidenega v poglavju III Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 47 Uredbe Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) intervencijske agencije izvedejo stalen razpis za dodelitev pomoči za zgoščeno maslo. Člen 54 navedene uredbe določa, se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %.

(2)

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 se položi, da se zagotovi prevzem zgoščenega masla v trgovini na drobno.

(3)

Na podlagi pregleda prejetih ponudb je bilo ugotovljeno, da naj se razpisni postopek ne nadaluje.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 31. posebni razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v poglavju III Uredbe (ES) št. 1898/2005, se ne ugodi nobeni ponudbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. maja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. maja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


12.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 525/2007

z dne 11. maja 2007

o določanju najnižje prodajne cene masla za 63. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Intervencijske agencije so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine mleka, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 2771/1999 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 63. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 2771/1999, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 8. maja 2007, se najnižja prodajna cena za maslo določi na 248,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. maja 2007.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. maja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1802/2005 (UL L 290, 4.11.2005, str. 3).


12.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 526/2007

z dne 11. maja 2007

o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 936/97 z dne 27. maja 1997 o uvedbi in upravljanju tarifnih kvot za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete ter za zamrznjeno bivolje meso (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 936/97 v členih 4 in 5 določa pogoje za zahtevke in izdajo uvoznih dovoljenj za meso iz člena 2(f).

(2)

Uredba (ES) št. 936/97 v členu 2(f) določa na 11 500 ton količino svežega, hlajenega in zamrznjenega govejega mesa visoke kvalitete, ki ustveza opredelitvi iz tega predpisa in ki se lahko uvozi pod posebnimi pogoji za obdobje od 1. julija 2006 do 30. junija 2007.

(3)

Treba je opozoriti, da se dovoljenja, predvidena s to uredbo, lahko uporabijo za celotno trajanje veljavnosti le ob upoštevanju obstoječih veterinarsko-sanitarnih določb –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vsakemu zahtevku za uvozno dovoljenje, vloženemu od 1. do 5. maja 2007, za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete, iz člena 2(f) Uredbe (ES) št. 936/97, se v celoti ugodi.

2.   Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 936/97 tekom prvih pet dni junija 2007 za 9 751,474 ton.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. maja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. maja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 137, 28.5.1997, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 317/2007 (UL L 84, 24.3.2007, str. 4).


12.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 527/2007

z dne 10. maja 2007

o prepovedi ribolova na morskega menka v vodah ES in mednarodnih vodah con ICES V, VI in VII za plovila, ki plujejo pod zastavo Španije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2007.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, izčrpala kvoto za leto 2007 za ulov staležev iz navedene priloge.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo zadrževanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izkoriščenost kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2007 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz navedene priloge ali so v njej registrirana, se prepove od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je prepovedano tudi shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. maja 2007

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9, popravljena v UL L 36, 8.2.2007, str. 6).

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 444/2007 (UL L 106, 24.4.2007, str. 22).


PRILOGA

Št.

06

Država članica

Španija

Stalež

USK/567EI.

Vrsta

Morski menek (Brosme brosme)

Cona

Vode ES in mednarodne vode con ICES V, VI in VII

Datum

31. marec 2007


12.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 528/2007

z dne 10. maja 2007

o prepovedi ribolova na trsko v norveških vodah v conah ICES I in II za plovila, ki plujejo pod zastavo Portugalske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2007.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, izčrpala kvoto za leto 2007 za ulov staležev iz navedene priloge.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež, njegovo zadrževanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izkoriščenost kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2007 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz navedene priloge ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz navedene priloge. Od tega datuma naprej je prepovedano tudi shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. maja 2007

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9, popravljena v UL L 36, 8.2.2007, str. 6).

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 444/2007 (UL L 106, 24.4.2007, str. 22).


PRILOGA

Št.

07

Država članica

Portugalska

Stalež

COD/1N2AB.

Vrsta

Trska (Gadus morhua)

Cona

Norveške vode con ICES I in II

Datum

13. april 2007


12.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 529/2007

z dne 11. maja 2007

o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso z oznako KN 0202 in proizvode z oznako KN 0206 29 91 (od 1. julija 2007 do 30. junija 2008)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti prvega pododstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Seznam CXL Svetovne trgovinske organizacije od Skupnosti zahteva, da za zamrznjeno goveje meso z oznako KN 0202 in proizvode z oznako KN 0206 29 91 odpre letno uvozno tarifno kvoto v višini 53 000 ton (zaporedna številka 09.4003). Pravila za izvajanje je treba določiti za kvotno leto 2007/2008, ki se začne 1. julija 2007.

(2)

V skladu s členom 29(1) Uredbe (ES) št. 1254/1999 se mora uvoz v Skupnost upravljati z uvoznimi dovoljenji. Vendar je primerno upravljati to kvoto z dodeljevanjem uvoznih pravic kot prvi korak in z izdajo uvoznih dovoljenj kot drugi, kot je določeno v Uredbi Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2). Izvajalci, ki so pridobili uvozne pravice, bi se tako v kvotnem obdobju lahko odločili glede na svoje dejanske trgovinske tokove, kdaj želijo uporabiti uvozna dovoljenja. Navedena uredba omejuje obdobje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja uvozne tarifne kvote.

(3)

Za uvozna dovoljenja, izdana v skladu s to uredbo, je treba, razen kadar so odstopanja primerna, uporabljati Uredbo Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (3) in Uredbo Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4).

(4)

Upravljanje kvote za leto 2006/2007 je potekalo v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 704/2006 z dne 8. maja 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso z oznako KN 0202 in proizvode z oznako KN 0206 29 91 (od 1. julija 2006 do 30. junija 2007) (5). Navedena uredba je določila način upravljanja, ki temelji na merilu količine uvoza in zagotavlja, da se kvota dodeli poklicnim izvajalcem, ki lahko meso uvozijo brez nepotrebnih špekulacij.

(5)

Izkušnje, pridobljene z uporabo navedenega načina, kažejo pozitivne rezultate, zaradi česar je primerno, da se isti način upravljanja obdrži za kvotno obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008. Zato je primerno, da se za upravičene uvoze določi referenčno obdobje, ki traja dovolj dolgo, da je iz njega razvidna reprezentativna količina, in je časovno dovolj blizu, da kaže najnovejši razvoj trgovine.

(6)

Da bi zagotovili enake pogoje za vse vlagatelje v Skupnosti, se določi prehodni ukrep v zvezi z uvozi v Bolgarijo in Romunijo pred 31. decembrom 2006. Predloženi zahtevek vključuje dokaz, ki pristojnim nacionalnim organom zagotovi, da so takšni uvozi kot referenčne količine za namene te kvote izvirali iz ustanov in tretjih držav ali delov tretjih držav iz člena 9 Sklepa Sveta 79/542/EGS (6) in člena 8(1) Direktive Sveta 2002/99/ES (7) ter členov 11 in 12 Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

(7)

Uredba (ES) št. 1301/2006 zlasti določa natančne določbe glede uporabe za uvozne pravice, status vlagateljev in vprašanje uvoznih dovoljenj. Določbe Uredbe (ES) št. 1301/2006 naj bi se uporabljale od 1. julija 2007 za uvozna dovoljenja, ki so izdana v skladu s to uredbo, brez poseganja v dodatne pogoje, ki jih določa ta uredba.

(8)

Da bi preprečili špekulacije, je treba za vsakega vlagatelja določiti varščino za uvozne pravice v skladu s kvoto.

(9)

Da bi izvajalce obvezali, da vložijo zahtevke za uvozna dovoljenja za vse dodeljene uvozne pravice, je treba določiti, da takšna obveza pomeni temeljno zahtevo v smislu Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (9).

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Tarifna kvota v višini 53 000 ton, izražena v teži mesa brez kosti, je odprta za zamrznjeno goveje meso z oznako KN 0202 in proizvode z oznako KN 0206 29 91 za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008.

Zaporedna številka tarifne kvote je 09.4003.

2.   Skupna carinska tarifa, ki se uporablja za kvoto iz odstavka 1, znaša 20 % ad valorem.

Člen 2

1.   Uvozna tarifna kvota iz člena 1(1) se upravlja z dodeljevanjem uvoznih pravic kot prvi korak in z izdajo uvoznih dovoljenj kot drugi.

2.   Uporabljajo se uredbe (ES) št. 1445/95, (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006, razen če ni v tej uredbi določeno drugače.

Člen 3

V tej uredbi:

(a)

100 kilogramov mesa s kostmi ustreza 77 kilogramom mesa brez kosti;

(b)

„zamrznjeno meso“ pomeni meso, ki je zamrznjeno in katerega notranja temperatura je ob vstopu na carinsko območje Skupnosti enaka – 12 °C ali nižja.

Člen 4

1.   Vlagatelji zahtevkov za uvozne pravice za namene uporabe člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 dokažejo, da so od 1. maja 2006 do 30. aprila 2007 uvozili količino govejega mesa z oznako KN 0201, 0202, 0206 10 95 ali 0206 29 91 sami ali je bila uvožena v njihovem imenu v skladu z zadevnimi carinskimi predpisi (v nadaljnjem besedilu „referenčna količina“).

2.   Družba, ki je nastala z združitvijo družb, od katerih je vsaka uvozila referenčne količine, lahko te referenčne količine uporabi kot osnovo za svoj zahtevek.

3.   Če se referenčna količina nanaša na uvoze v Bolgarijo in Romunijo pred 31. decembrom 2006, vlagatelji zahtevkov za uvozne pravice dokažejo, da uvozi izvirajo iz ustanov in tretjih držav ali delov tretjih držav iz člena 9 Sklepa 79/542/EGS in člena 8(1) Direktive 2002/99/ES ter členov 11 in 12 Uredbe (ES) št. 854/2004.

Pristojni nacionalni organi odločijo, kaj je sprejemljivo dokazilo o skladnosti s pogoji iz prvega pododstavka.

Člen 5

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja se vložijo najpozneje do 13.00 po bruseljskem času dne 1. junija 2007.

Skupna količina, ki jo zajemajo zahtevki za uvozne pravice, vloženi v obdobju uvozne tarifne kvote, ne sme prekoračiti referenčnih količin vlagatelja. Pristojni organi zavrnejo zahtevke, ki ne izpolnjujejo tega pravila.

2.   Z zahtevkom za uvozne pravice se položi tudi varščina v višini 6 EUR za 100 kg mesa brez kosti.

3.   Države članice najpozneje do 13.00 po bruseljskem času tretji petek po roku za vložitev zahtevkov iz odstavka 1 obvestijo Komisijo o skupnih količinah, za katere je bil vložen zahtevek.

Člen 6

1.   Uvozne pravice se dodelijo od 7. do najkasneje 16. delovnega dne po roku za obvestilo Komisije iz člena 5(3).

2.   Kadar je zaradi uporabe koeficienta dodeljevanja iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 število uvoznih pravic, ki se dodelijo, manjše od števila uvoznih pravic, za katere je bil vložen zahtevek, se položena varščina v skladu s členom 5(2) te Uredbe takoj sorazmerno sprosti.

Člen 7

1.   Za sprostitev v prosti promet količin, dodeljenih v skladu s kvoto iz člena 1(1), je treba predložiti uvozno dovoljenje.

2.   Zahtevki za uvozne pravice zajemajo dodeljene količine. Ta obveznost je del osnovne zahteve v smislu člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85.

Člen 8

1.   Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo le v državi članici, v kateri je vlagatelj zahtevka zaprosil za uvozne pravice in jih pridobil v skladu s kvoto iz člena 1(1).

Z vsako izdajo uvoznega dovoljenja se ustrezno zmanjšajo pridobljene uvozne pravice in varščina, ki je bila položena v skladu s členom 5(2), se takoj sorazmerno sprosti.

2.   Uvozna dovoljenja se izdajo na zahtevek in na ime tržnega udeleženca, ki je pridobil uvozne pravice.

3.   Zahtevki za dovoljenja in uvozna dovoljenja vsebujejo:

(a)

v razdelku 16, eno od naslednjih skupin oznak KN:

0202 10 00, 0202 20

0202 30, 0206 29 91;

(b)

v razdelku 20 zaporedno številko kvote (09.4003) in eno od navedb iz Priloge k tej uredbi.

Člen 9

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. maja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(3)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1965/2006 (UL L 408, 30.12.2006, str. 26, popravljena v UL L 47, 16.2.2007, str. 21).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(5)  UL L 122, 9.5.2006, str. 8. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1965/2006.

(6)  UL L 146, 14.6.1979, str. 15. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(7)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(8)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 83. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006.

(9)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006.


PRILOGA

Navedbe iz člena 8(3)(b)

:

v bolgarščini

:

Замразено говеждо или телешко месо [Регламент (ЕО) № 529/2007]

:

v španščini

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 529/2007]

:

v češčini

:

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 529/2007)

:

v danščini

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 529/2007)

:

v nemščini

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 529/2007)

:

v estonščini

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 529/2007)

:

v grščini

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 529/2007]

:

v angleščini

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 529/2007)

:

v francoščini

:

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 529/2007]

:

v italijanščini

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 529/2007]

:

v latvijščini

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 529/2007)

:

v litovščini

:

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 529/2007)

:

v madžarščini

:

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (529/2007/EK rendelet)

:

v malteščini

:

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 529/2007)

:

v nizozemščini

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 529/2007)

:

v poljščini

:

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 529/2007)

:

v portugalščini

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 529/2007]

:

v romunščini

:

Carne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 529/2007]

:

v slovaščini

:

Mrazené hovädzie mäso [Nariadenie (ES) č. 529/2007]

:

v slovenščini

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 529/2007)

:

v finščini

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 529/2007)

:

v švedščini

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 529/2007)


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

12.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/30


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. maja 2007

o odpravi prepovedi pretoka nekaterih proizvodov živalskega izvora na otoku Ciper v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 866/2004 in določitvi pogojev za pretok teh proizvodov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1911)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/330/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 866/2004 z dne 29. aprila 2004 o režimu na podlagi člena 2 Protokola št. 10 k Aktu o pristopu (1) in zlasti člena 4(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Do ponovne združitve Cipra člen 1(1) Protokola št. 10 k Aktu o pristopu začasno odloži uporabo pravnega reda Skupnosti na tistih območjih Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper.

(2)

Iz razlogov, povezanih z javnim zdravjem in zdravstvenim varstvom živali, Uredba (ES) št. 866/2004 prepoveduje pretok živalskih proizvodov čez mejo s tistih območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, na območja, ki so pod nadzorom te vlade.

(3)

Najprej in glede na proizvodnjo na območjih Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, se prepovedi lahko odpravijo za sveže ribe in med.

(4)

Treba je zagotoviti, da javno zdravje in zdravstveno varstvo živali z odpravo prepovedi nista ogrožena. Zagotoviti je treba tudi varnost živil v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1480/2004 (2) o konkretnih predpisih za blago, ki prihaja z območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, na območja Republike Ciper, na katerih izvaja vlada dejanski nadzor. V skladu s tem morajo za trgovino z zadevnimi proizvodi veljati nekateri pogoji.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Prepoved v skladu s členom 4(9) Uredbe (ES) št. 866/2004 o pretoku živalskih proizvodov čez mejo s tistih območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, na območja, ki so pod nadzorom te vlade, se ne uporablja več za živalske proizvode, navedene v prilogah I in II te odločbe.

Za trgovino s temi proizvodi veljajo pogoji, določeni v ustrezni Prilogi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. maja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 161, 30.4.2004, str. 128. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1283/2005 (UL L 203, 4.8.2005, str. 8).

(2)  UL L 272, 20.8.2004, str. 3.


PRILOGA I

Sveže ribe

A.   Proizvod živalskega izvora: Sveže ribe

B.   Pogoji

1.

Sveže ribe morajo biti iztovorjene neposredno s krovov ribiških plovil, na katerih so bili ulovi shranjeni manj kot 24 ur. Ta ribiška plovila morajo delovati v skladu z zahtevami iz poglavij I(I)A in II dela VIII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1).

Neodvisni strokovnjaki, ki jih je imenovala Komisija, morajo pregledati plovila in Komisiji predložiti seznam ustreznih plovil. Komisija predloži ta seznam pristojnemu veterinarskemu organu Republike Ciper in ga objavi na svoji spletni strani.

2.

Vsako pošiljko svežih rib mora spremljati dokument, izdan v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 1480/2004. Ta dokument mora izdati Gospodarska zbornica ciprskih Turkov, ki jo v ta namen pravilno pooblasti Komisija v soglasju z Vlado Republike Ciper, ali drug ustrezen organ, ki je pooblaščen v soglasju z Vlado Republike Ciper. Navedeni dokument mora biti izdan v skladu s postopkom, določenim v členu 4(5) in (6) Uredbe (ES) št. 866/2004 in mora navesti, da so ribe iztovorjene neposredno s krovov ribiških plovil, ki so na seznamu ustreznih plovil iz točke 1, ki bo ustrezno predložen.

3.

Sveže ribe morajo biti namenjene prodaji na drobno, restavracijam ali neposredni prodaji potrošnikom.


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.


PRILOGA II

Med za prehrano ljudi

A.   Proizvod živalskega izvora: Med za prehrano ljudi

B.   Pogoji

1.

Med morajo v celoti proizvajati proizvajalci z bivališčem na tistih območjih Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper.

2.

Med se mora prevažati

(a)

v razsutem stanju; ali

(b)

pakiran za trg v posameznih posodah, v katere ga polnijo za to opremljena podjetja v skladu s poglavjem II dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (1).

3.

Vsako pošiljko medu mora spremljati dokument, izdan v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 1480/2004. Ta dokument mora izdati Gospodarska zbornica ciprskih Turkov, ki jo v ta namen pravilno pooblasti Komisija v soglasju z Vlado Republike Ciper, ali drug ustrezen organ, ki je pooblaščen v soglasju z Vlado Republike Ciper. Ta dokument mora biti izdan v skladu s postopkom, določenim v členu 4(5) in (6) Uredbe (ES) št. 866/2004 in mora navesti, da med izpolnjuje pogoje iz točke 1.

4.

Preden se lahko začne trgovina z medom, morajo neodvisni strokovnjaki, ki jih je imenovala Komisija, v proizvodni verigi vzeti 10 vzorcev medu, jih analizirati in rezultate analize posredovati Komisiji. Komisija predloži rezultate analize pristojnemu veterinarskemu organu Republike Ciper in jih objavi na svoji spletni strani.

Analize se morajo izvajati v odobrenem laboratoriju, kot je določeno v členu 2(f) Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS ter odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (2). Vzorce za testiranje je treba razdeliti:

(a)

pri šestih vzorcih je treba testirati prisotnost antibiotikov (skupina B1), karbamatov in piretroidov (skupina B2: snovi za premagovanje parazitov);

(b)

pri štirih vzorcih je treba testirati prisotnost pesticidov (skupina B3a za organske klorove spojine, skupina B3b za organske fosforjeve spojine) in težke kovine (skupina B3c).

5.

Vzorčenje in analize, navedene v točki 4, je treba ponoviti vsako leto.

6.

Za pretok medu v skladu s to odločbo veljajo zahteve, določene v Direktivi Sveta 2001/110/ES z dne 20. decembra 2001 o medu (3).


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

(3)  UL L 10, 12.1.2002, str. 47.


PRIPOROČILA

Komisija

12.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/33


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 3. maja 2007

o spremljanju ravni akrilamida v živilih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1873)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/331/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti druge alinee člena 211 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Znanstveni odbor za onesnaževala v prehranjevalni verigi Evropske agencije za varno hrano (EFSA) je 19. aprila 2005 sprejel izjavo o akrilamidu v živilih, v kateri je potrdil oceno tveganja akrilamida v živilih, ki jo je februarja 2005 opravil Skupni strokovni odbor FAO/WHO za aditive v živilih (JECFA). V navedeni oceni je JECFA sklenil, da so bile stopnje izpostavljenosti povprečnega in velikega porabnika za genotoksično in rakotvorno mešanico nizke in da so lahko v zvezi z zdravjem ljudi zaskrbljujoče. Zato si je treba še naprej ustrezno prizadevati za znižanje koncentracije akrilamida v živilih.

(2)

Živilska industrija in države članice so raziskale načine nastajanja akrilamida. Živilska industrija je razvila prostovoljne ukrepe, kot je t. i. pristop „navodil“ (1), ki zagotavlja smernice za pomoč proizvajalcem in predelovalcem pri izbiri načinov za zniževanje akrilamida v njihovih izdelkih. Prizadevanja za zniževanje ravni akrilamida v predelanih živilih so zelo intenzivna že od leta 2002.

(3)

Treba je zbrati zanesljive podatke o ravni akrilamida v živilih za vsaj 3 letno obdobje po vsej Skupnosti za zagotovitev jasne predstave o ravneh akrilamida v tistih živilih, za katere je znano, da vsebujejo visoke ravni akrilamida in/ali predstavljajo pomemben del s hrano pogojenega vnosa pri vsem prebivalstvu in še posebej pri ranljivih skupinah, kot so dojenčki in mali otroci.

(4)

Pomembno je, da se ti podatki vsako leto poročajo EFSA, ki bo poskrbela za ureditev teh podatkov v podatkovno zbirko.

(5)

Za oceno učinkovitosti prostovoljnih ukrepov se bodo ovrednotili rezultati analiz. Program spremljanja, predviden s tem priporočilom, se lahko vedno po potrebi in glede na pridobljene izkušnje prilagodi –

PRIPOROČA:

1.

Države članice letno v letih 2007, 2008 in 2009 v skladu s Prilogo 1 izvajajo spremljanje ravni akrilamida v živilih iz navedene priloge.

2.

Navedene države članice vsako leto do 1. junija Evropski agenciji za varno hrano predložijo podatke spremljanja iz predhodnega leta, katerih vsebina in oblika sta določeni v Prilogi II, da jih ta uredi v podatkovno zbirko.

3.

Države članice za namen programa spremljanja uporabljajo postopke vzorčenja, kakor so določeni v delu B Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 333/2007 z dne 28. marca 2007 o metodah vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, neorganskega kositra, 3-MCPD in benz(o)pirena v živilih (2), da tako zagotovijo reprezentativni vzorčeni lot.

4.

Navedene države članice izvajajo analize akrilamida v skladu z merili iz točk 1 in 2 Priloge III k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (3).

V Bruslju, 3. maja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  „Navodilo“ vsebuje 13 različnih parametrov („orodij“), razporejenih v 4 glavne kategorije („deli navodil“), ki jih proizvajalci živil lahko uporabljajo selektivno glede na njihove posebne potrebe za zniževanje ravni akrilamida v njihovih izdelkih. 4 deli se nanašajo na kmetijske dejavnike, živilski recept, predelovanje in končno pripravo.

(2)  UL L 88, 29.3.2007, str. 29.

(3)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA I

A.   Mesta vzorčenja in postopek

1.

Vzorčenje izdelkov se bo izvajalo na ravni trga (npr. v veleblagovnicah, manjših trgovinah, pekarnah, prodajalnah in restavracijah ocvrtega krompirčka), kjer je na voljo dobra sledljivost, ali na ravni proizvodnje. Izdelke s poreklom iz ene države članice je treba vzorčiti kjer koli je to mogoče (1).

2.

Vzorčenje in analizo je treba izvajati pred potekom roka uporabe vzorca.

B.   Izdelki, število in pogostost vzorcev, analizne zahteve

1.

V Preglednici 1 je navedeno priporočeno najnižje število vzorcev za letno analizo za vsako kategorijo izdelka. Države članice so pozvane, da po možnosti odvzamejo več vzorcev. Porazdelitev vzorcev po državah članicah temelji na podatkih o prebivalstvu z najnižjim vzorčnim številom 4 na izdelek in državo članico.

2.

Število vzorcev se nanaša na najnižje število vzorcev, ki jih je treba vzeti vsako leto. Primeri, za katere se uporabljajo posebni pogoji (npr. vzorčenje dvakrat letno), so za vsako skupino izdelkov opredeljeni v točki C Priloge I.

3.

Glede na to, da vsaka kategorija izdelka vključuje zelo različne izdelke z različnimi specifikacijami, je treba predložiti dodatne informacije za vsak vzorčen izdelek, kakor je opredeljeno v točki C Priloge I. Da bi ugotovili, ali v nekem obdobju prihaja do sprememb, je pomembno, da se izdelki z istimi specifikacijami (npr. ista vrsta kruha, enak kruh itd.) po možnosti vzorčijo vsako leto. Za ocvrti krompirček, ki se prodaja po malih prodajalnah, je treba vsako leto po možnosti izbrati iste prodajalne.

4.

Če se pri izdelkih z enako specifikacijo vedno znova dobijo rezultati pod mejo določljivosti, se izdelek lahko zamenja z drugim izdelkom, kolikor ta spada v isto kategorijo izdelkov in je na voljo njegov opis.

5.

Za zagotovitev primerljivosti rezultatov analize je treba izbrati metode, ki lahko dosegajo mejo določljivosti 30 μg/kg (najmočnejši prehod ionov) za kruh in živila za dojenčke ter 50 μg/kg za izdelke iz krompirja, druge izdelke iz žitnih kosmičev, kavo in druge izdelke. O rezultatih se poroča z upoštevanjem korekcije zaradi izkoristka.

Preglednica 1

Najnižje število vzorcev na kategorijo izdelka

Država prodaje

Ocvrti krompirček, ki se prodaja pripravljen za zaužitje (1)

Krompirjev čips (2)

Predhodno toplotno obdelani ocvrti krompirček/izdelki iz krompirja za pripravo doma (3)

Kruh (4)

Žitni kosmiči za zajtrk (5)

Piškoti, vključno s piškoti za dojenčke (6)

Pražena kava (7)

Živila za dojenčke v kozarcih (8)

Predelana živila za dojenčke na osnovi žit (9)

Drugi izdelki (10)

Skupaj

AT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

BE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

CY

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

CZ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

DE

24

24

24

24

24

24

24

24

24

14

230

DK

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

ES

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

140

EE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

GR

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

FR

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

FI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

HU

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

IT

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

IE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

LU

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

LT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

LV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

MT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

NL

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

62

PT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

PL

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

140

SE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

SI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

SK

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

UK

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

BG

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

RO

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

80

Skupaj

202

202

202

202

202

202

202

202

202

224

2 042

C.   Najosnovnejše dodatne informacije, ki jih je treba predložiti za vsak izdelek

Najosnovnejše dodatne informacije, ki jih je treba predložiti za vsak vzorčeni izdelek, so določene v točkah od 1 do 10. Države članice so povabljene, da predložijo še podrobnejše informacije.

1.

   Ocvrti krompirček, ki se prodaja pripravljen za zaužitje: vzorčenje dvakrat letno marca in novembra (2) s skupnim številom vzorcev, določenim v preglednici. Izdelke, pripravljene za zaužitje, je treba vzorčiti v malih prodajalnah, verigah hitre prehrane in restavracijah. Po možnosti je treba vsako leto vzorčiti v istih prodajalnah.

Predložiti je treba posebne informacije: vhodna snov (sveži krompir ali predelani krompir), druge sestavine.

2.

   Krompirjev čips: vzorčenje dvakrat letno marca in novembra (2) s skupnim številom vzorcev, določenim v preglednici.

Predložiti je treba posebne informacije: vhodna snov (sveži krompir ali predelani krompir), druge sestavine, začimbe ali dodatki.

3.

   Predhodno toplotno obdelani ocvrti krompirček/izdelki iz krompirja za pripravo doma: vključno z izdelki, ki se prodajajo zamrznjeni. Vzorčenje dvakrat letno marca in novembra (2) s skupnim številom vzorcev, določenim v preglednici. Analize vsakega vzorca je treba izvesti na izdelku po pripravi (npr. cvrtju, pečenju itn.). Izdelek je treba pripraviti v laboratoriju v skladu z navodili na etiketi. Predložiti je treba posebne informacije: vhodna snov (sveži krompir ali predelani krompir), druge sestavine, izdelek se prodaja svež ali zamrznjen, pogoji za pripravo iz etikete.

4.

   Kruh: Predložiti je treba posebne informacije: mehek ali hrustljav kruh, vsebnost vlaken, vrste žit, kvašeni/nekvašeni, način kvašenja (npr. kvas), druge sestavine. Izbira vrste kruha za vzorčenje mora odražati prehranjevalne navade vsake države.

5.

   Žitni kosmiči za zajtrk: razen mueslija in ovsenih kosmičev. Predložiti je treba posebne informacije: vrste žit, druge sestavine (npr. sladkor, oreščki, med, čokolada).

6.

   Piškoti (vključno s piškoti za dojenčke): Predložiti je treba posebne informacije: mehki ali trdi, za normalnega porabnika ali diabetike, popoln seznam sestavin.

7.

   Pražena kava: Predložiti je treba posebne informacije: stopnja praženosti (npr. srednje, temno), po možnosti vrsta zrn, zmleta kava ali kava v zrnih.

8.

   Živila za dojenčke v kozarcih: Ciljna živila so krompir, korenasta zelenjava ali žitni kosmiči. Predložiti je treba posebne informacije: sestava živila v kozarcu.

9.

   Predelana živila za dojenčke na osnovi žit: analizirana, kakor se prodajajo.

Predložiti je treba posebne informacije: vrsta žit, druge sestavine.

10.

   Drugi proizvodi: Kategorija vključuje izdelke iz krompirja, žitnih kosmičev, kave, kakava in živila za dojenčke, razen navedenih izdelkov, določenih v eni izmed zgornjih kategorij (npr. praženi krompirček, medenjaki, kavni nadomestki). Vzorce je treba izbirati tako, da odražajo nacionalne prehranjevalne navade držav članic. Morda jih bo treba analizirati po pripravi v skladu z etiketo. V tem primeru je treba navesti uporabljene pogoje.

Predložiti je treba posebne informacije: podroben opis izdelka (npr. glavne sestavine), uporabljeni pogoji za pripravo v skladu z etiketo.


(1)  V izjemnih primerih je lahko posamezen izdelek na trgu le kot uvožen iz tretje države. V takih primerih se lahko vzorči uvožen izdelek.

(2)  V primeru, da je živilo iz predelanega krompirja, vzorčenje dvakrat letno ni potrebno.


PRILOGA II

A.   Oblika poročila

Image

B.   Pojasnjevalne opombe k obliki poročanja

Država poročevalka: država članica, v kateri se je izvajalo spremljanje.

Leto: leto vzorčenja.

Oznaka vzorca: laboratorijska identifikacijska oznaka vzorca.

Številka razreda izdelka: številka razreda izdelka v skladu s Preglednico 1 Priloge I (vstavi številke od 1–10, npr. ocvrti krompirček (1), krompirjev čips (2) itd.).

Ime izdelka: vključuje ime izdelka v angleščini in izvirnem jeziku.

Opis izdelka: kratek opis izdelka, ki upošteva najmanj vsebino, ki jo zahteva točka C Priloge I.

Proizvajalec: ime proizvajalca, če je na voljo.

Država proizvajalka: če je na voljo. Za državo proizvodnje je treba uporabiti oznake ISO (za oznake ISO glej prvi stolpec preglednice 1 Priloge I). Vzorčeni izdelek naj v skladu s točko A. Priloge I po možnosti izvira iz ene od držav članic (glej opombo 3).

Uporabno najmanj do datuma: kakor je označeno na etiketi. Datum je treba navesti v obliki dd/mm/ll.

Datum proizvodnje: če je na voljo, kakor je označeno na etiketi. Datum je treba navesti v obliki dd/mm/ll.

Datum vzorčenja: datum, ko je bil vzorec vzet. Datum je treba navesti v obliki dd/mm/ll.

Mesta vzorčenja: mesto, kjer je bil vzorec zbran, npr. veleblagovnica, mala trgovina, pekarna, veriga hitre prehrane itn.

Velikost embalaže: velikost embalaže (g) izdelka posameznega vzorca, če se uporablja.

Teža vzorca: teža sestavljenega vzorca (g).

Pogoji priprave: pogoje priprave je treba navesti v primeru predhodno toplotno obdelanega ocvrtega krompirčka ali drugih izdelkov iz krompirja za pripravo doma (razred izdelka 3), ki jih je treba vzorčiti po pripravi. Navodila za pripravo na etiketi je treba upoštevati in navesti v tem polju. Isto velja za nekatere „druge izdelke“ (razred izdelka 10).

Datum analiz: če je bil vzorec homogeniziran in shranjen pred analizo, je treba navesti datum dejanskega začetka analiznega postopka. V tem primeru je treba navesti podrobnosti o pogojih shranjevanja.

Akreditirana metoda: z „D“ (da) ali „N“ (ne) je treba označiti, če je bil rezultat analize dobljen na osnovi metode, akreditirane v skladu z EN ISO 17025.

Analizna metoda: treba je navesti, katera analizna metoda je bila uporabljena (GC-MS z derivatizacijo, GC-MS brez derivatizacije, LC-MS-MS ali drugo), in na kratko opisati pripravo vzorca (npr. postopek čiščenja itn.).

Podrobnosti o preskusih strokovne usposobljenosti: navesti je treba informacijo o organizatorju preskusa strokovne usposobljenosti, številko sheme, številko kroga, matrico in z-score (1) v naslednji kratki obliki: organizator/shema/krog/matrica/z-score (primer: FAPAS/30/6/hrustljavi kruh/1,6).

Raven akrilamida: v μg/kg z upoštevanjem korekcije zaradi izkoristka.

Meja zaznavnosti: v μg/kg.

Meja določljivosti: v μg/kg.

Negotovost meritve: predložiti je treba informacijo o negotovosti meritve, če je na voljo (stopnjo je treba navesti v %).


(1)  Upoštevajte, da se bodo z-score uporabljale le za presojo o kakovosti datuma. Z njimi se bo ravnalo zaupno.