ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 116

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
4. maj 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 490/2007 z dne 3. maja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 491/2007 z dne 3. maja 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1947/2005 glede sporočanja podatkov v zvezi s semeni

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 492/2007 z dne 3. maja 2007 o petinsedemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

5

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/275/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 17. aprila 2007 o seznamih živali in proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah v skladu z direktivama Sveta 91/496/EGS in 97/78/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1547)  ( 1 )

9

 

 

2007/276/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 19. aprila 2007 o spremembi odločb 2001/881/ES in 2002/459/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1681)  ( 1 )

34

 

 

2007/277/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 20. aprila 2007 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve piroksulama v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1698)  ( 1 )

59

 

 

2007/278/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 23. aprila 2007 o določitvi zneskov pomoči za diverzifikacijo in dodatne pomoči za diverzifikacijo, ki se odobri v okviru začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja Skupnosti za tržno leto 2007/2008 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1717)  ( 1 )

62

 

 

Evropska centralna banka

 

 

2007/279/ES

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 17. aprila 2007 o sprejetju izvedbenih pravil v zvezi z varstvom podatkov v Evropski centralni banki (ECB/2007/1)

64

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

4.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 490/2007

z dne 3. maja 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. maja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. maja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 3. maja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

41,9

TN

127,8

TR

153,0

ZZ

107,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

MK

53,2

TR

109,1

ZZ

107,0

0709 90 70

TR

107,7

ZZ

107,7

0805 10 20

CU

43,2

EG

47,2

IL

70,0

MA

41,2

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

52,3

IL

61,4

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

81,7

BR

74,1

CL

81,3

CN

71,3

NZ

115,3

US

132,2

UY

69,1

ZA

88,2

ZZ

89,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


4.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 491/2007

z dne 3. maja 2007

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1947/2005 glede sporočanja podatkov v zvezi s semeni

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1947/2005 z dne 23. novembra 2005 o skupni ureditvi trga za semena in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2358/71 in (EGS) št. 1674/72 (1) ter zlasti člena 11 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1 Uredbe Komisije (ES) št. 2081/2004 z dne 6. decembra 2004 o določitvi pravil za sporočanje informacij, potrebnih za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2358/71 o skupni ureditvi trga za semena (2), navaja vrste in skupine sort iz Priloge k Uredbi Sveta (EGS) št. 2358/71 (3). Te so zdaj vključene v Prilogi XI k Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete.

(2)

Glede na reformo sektorja semen je primerno pregledati in poenostaviti sporočanje informacij, potrebnih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1947/2005. Zaradi jasnosti je treba Uredbo (ES) št. 2081/2004 razveljaviti in nadomestiti z novo uredbo.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za semena –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Države članice sporočijo Komisiji z elektronskim prenosom informacije za vsako vrsto in skupino sort iz Priloge XI k Uredbi (ES) št. 1782/2003, navedene v Prilogi k tej uredbi, do datumov, določenih v Prilogi.

Člen 2

Uredba (ES) št. 2081/2004 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. maja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 312, 29.11.2005, str. 3.

(2)  UL L 360, 7.12.2004, str. 6.

(3)  UL L 246, 5.11.1971, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).


PRILOGA

Podatki, ki jih sporočijo države članice v skladu s členom 1:

Št.

Narava informacij

(po vrsti in skupini sorte)

Datum, do katerega je treba predložiti informacije

Leto posamezne letine

Koledarsko leto, ki sledi posamezni letini

1

Skupna površina, sprejeta za certificiranje (v ha)

15. november

 

2

Ocenjena letina (v tonah) (1)  (2)

15. november

 

3

Skupne količine pridelka (v tonah) (3)

 

1. oktober

4

Zaloge trgovcev na debelo ob koncu tržnega leta (v tonah) (3)  (4)

 

1. oktober


(1)  Ti podatki veljajo samo za osnovno in certificirano seme.

(2)  Številke za količine semena, sprejetega za certificiranje.

(3)  Številke za količine, ki se nanašajo na seme, ki izpolnjuje zahtevo za certificiranje.

(4)  Tržno leto, kakor je določeno v členu 2 Uredbe Sveta (ES) št. 1947/2005 (UL L 312, 29.11.2005, str. 3).


4.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 492/2007

z dne 3. maja 2007

o petinsedemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev finančnih sredstev in ekonomskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta združenih narodov je 17. aprila 2007 sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in ekonomskih virov. Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. maja 2007

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 14/2007 (UL L 6, 11.1.2007, str. 6).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1)

Vnos „Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad) Naziv: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Položaj: vodja afganistanske trgovinske agencije, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1934. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: SE 011252.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Naziv: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Položaj: vodja afganistanske trgovinske agencije, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1934. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: SE 011252 (afganistanski potni list).

(2)

Vnos „Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Naziv: Maulavi. Položaj: generalni konzul, talibanski ‚generalni konzulat‘, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1954. Kraj rojstva: Farah. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: 00737 (izdan 20.10.1996).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah). Naziv: Maulavi. Položaj: generalni konzul, talibanski „generalni konzulat“, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1954. Kraj rojstva: Farah. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: 00737 (afganistanski potni list, izdan 20.10.1996).

(3)

Vnos „Sayed Allamuddin Athear. Položaj: drugi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1955. Kraj rojstva: Badakshan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000994.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti s:

Sayed Allamuddin Athear. Položaj: drugi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 15.2.1955. Kraj rojstva: Badakshan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000994 (afganistanski potni list).

(4)

Vnos „Abdul Qadeer. Naziv: General. Položaj: vojaški ataše, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1967. Kraj rojstva: Nangarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000974.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abdul Qadeer. Naziv: General. Položaj: vojaški ataše, talibansko „veleposlaništvo“, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1964. Kraj rojstva: Nangarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000974 (afganistanski potni list).

(5)

Vnos „Khalid Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled; (b) Al-Fauwaz, Khaled A.; (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled). Naslov: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 25.8.1962.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti s:

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled, (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Naslov: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 25.8.1962, (b) 24.8.1962. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: 456682 (izdan 6.11.1990, prenehanje veljavnosti 13.9.1995). Druge informacije: Prebiva v Londonu.

(6)

Vnos „Al-Qadi, Yasin (aka Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; aka Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudova Arabija“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (alias (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi). Datum rojstva: 23.2.1955. Kraj rojstva: Kairo, Egipt. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: (a) B 751550, (b) E 976177 (izdan 6.3.2004, prenehanje veljavnosti 11.1.2009). Druge informacije: Jeddah, Saudova Arabija.

(7)

Vnos „Al-Sharif, Sa'd; rojen približno 1969, Saudova Arabija; svak in tesni sodelavec Osame bin Ladna; domnevno vodja finančne organizacije Osame bin Ladna.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti s:

Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif. Datum rojstva: (a) 1969, (b) 1963, (c) 11.2.1964. Kraj rojstva: Al-Medinah, Saudova Arabija. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: (a) B 960789, (b) G 649385 (izdan 8.9.2006, prenehanje veljavnosti 17.7.2011). Druge informacije: svak in tesni sodelavec Osame bin Ladna; domnevno vodja finančne organizacije Osame bin Ladna.

(8)

Vnos „Wa'el Hamza Julaidan (aka Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin in Abu Al-Hasan al Madani); datum rojstva: 22. januar 1958; kraj rojstva: Al-Medinah, Saudova Arabija; potni list Saudove Arabije št. A-992535“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan (alias (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani). Datum rojstva: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Kraj rojstva: Al-Madinah, Saudova Arabija. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: (a) A-992535 (potni list Saudove Arabije), (b) B 524420 (izdan 15.7.1998, prenehanje veljavnosti 22.5.2003).

(9)

Vnos „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (e) Abu Zubaydah, (f) Tariq). Datum rojstva: 12.3.1971. Kraj rojstva: Riad, Saudova Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Št. potnega lista: 484824 (egiptovski potni list, izdan 18.1.1984 na egiptovski ambasadi v Riadu). Druge informacije: tesni sodelavec Osame bin Ladna in oseba, ki omogoča teroristična potovanja.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq). Datum rojstva: 12.3.1971. Kraj rojstva: Riad, Saudova Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Št. potnega lista: 484824 (egiptovski potni list, izdan 18.1.1984 na egiptovski ambasadi v Riadu). Druge informacije: tesni sodelavec Osame bin Ladna in oseba, ki omogoča teroristična potovanja.

(10)

Vnos „Aqeel Abdulaziz Al-Aqil. Datum rojstva: 29. april 1949“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Datum rojstva: 29.4.1949. Kraj rojstva: Unaizah, Saudova Arabija. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: (a) C 1415363 (izdan 21.5.2000 (16/2/1421H)), (b) E 839024 (izdan 3.1.2004, prenehanje veljavnosti 8.11.2008).

(11)

Vnos „Suliman Al-Buthe. Datum rojstva: 8. december 1961. Kraj rojstva: Egipt. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: B049614“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti s:

Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (alias Soliman H.S. Al Buthi). Datum rojstva: 8.12.1961. Kraj rojstva: Kairo, Egipt. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: (a) B049614, (b) C 536660 (izdan 5.5.2001, prenehanje veljavnosti 11.5.2006).

(12)

Vnos „Adel Abdul Jalil Batterjee (alias (a) ‘Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji). Naslov: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudova Arabija. Datum rojstva: 1.7.1946. Kraj rojstva: Jeddah, Saudova Arabija. Državljanstvo: Saudove Arabije.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Adel Abdul Jalil Ibrahim Batterjee (alias (a) ‘Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji, (d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Naslov: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudova Arabija. Datum rojstva: (a) 1.7.1946, (b) 1.6.1946. Kraj rojstva: Jeddah, Saudova Arabija. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: F 572010 (izdan 22.12.2004, prenehanje veljavnosti 28.10.2009).

(13)

Vnos „Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih). Naziv: Doktor. Naslov: London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 1.2.1957. Kraj rojstva: Zubair, Irak. Državljanstvo: Saudove Arabije.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti s:

Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh). Naziv: Doktor. Naslov: London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Kraj rojstva: Zubair, Irak. Državljanstvo: Saudove Arabije.

(14)

Vnos „Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil (alias (a) Dr Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, (d) Dr Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu’jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abu Abdallah). Datum rojstva: 28.4.1949. Državljanstvo: Saudove Arabije.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (alias (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu’jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (h) Abu Abdallah). Datum rojstva: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: F 137998 (izdan 18.4.2004, prenehanje veljavnosti 24.2.2009).

(15)

Vnos „Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Naslov: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Datum rojstva: 1965. Kraj rojstva: Al-Mukalla, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 00385937. Druge informacije: (a) naslov je prejšnji naslov, (b) šofer in osebni telesni stražar Osame bin Ladna od 1996 do 2001.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti s:

Salim Ahmad Salim Hamdan (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi). Naslov: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Datum rojstva: 1965. Kraj rojstva: Al-Mukalla, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 00385937 (jemenski potni list). Druge informacije: (a) naslov je prejšnji naslov, (b) šofer in osebni telesni stražar Osame bin Ladna od 1996 do 2001.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

4.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/9


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. aprila 2007

o seznamih živali in proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah v skladu z direktivama Sveta 91/496/EGS in 97/78/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1547)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/275/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1) ter zlasti člena 4(5) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2) in zlasti člena 3(5) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), ter zlasti člena 8(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 91/496/EGS določa, da veterinarske preglede živali iz tretjih držav, ki vstopajo v Skupnost, opravljajo države članice v skladu z navedeno direktivo.

(2)

Direktiva 97/78/ES določa veterinarske preglede nekaterih proizvodov živalskega izvora in nekaterih rastlinskih proizvodov, ki so vnesene v Skupnost iz tretjih držav.

(3)

Odločba Komisije 2002/349/ES z dne 26. aprila 2002 o določitvi seznama proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah v skladu z Direktivo Sveta 97/78/ES (4), določa, da je treba proizvode živalskega izvora s seznama v navedeni direktivi veterinarsko pregledati na mejnih kontrolnih točkah v skladu z Direktivo 97/78/ES.

(4)

Veterinarski pregledi na mejnih kontrolnih točkah se opravljajo v tesnem sodelovanju s carinskimi uradniki, zato je primerno uporabljati seznam proizvodov, ki se nanašajo na kombinirano nomenklaturo („KN“), kot je določeno v Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (5) kot prvi osnovi za izbiro pošiljk. Seznam proizvodov v Odločbi 2002/349/ES je zato treba nadomestiti s seznamom iz Priloge I k tej odločbi.

(5)

Zaradi racionalnosti zakonodaje Skupnosti je primerno, da seznam v Prilogi I k tej odločbi prav tako vključuje živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav.

(6)

Za olajšanje pregledov za pristojne organe na mejnih kontrolnih točkah mora seznam v Prilogi I k tej odločbi vključevati kar najbolj natančno poimenovanje živali in proizvodov, ki jih je treba veterinarsko pregledati v skladu z Direktivo 97/78/ES. Poleg tega ta odločba za nekatere oznake KN določa veterinarske preglede le za majhen del proizvodov, ki sodijo v zadevno poglavje ali pod tarifno številko. V takšnih primerih se mora stolpec 3 Priloge I k tej odločbi nanašati na uporabljeno oznako KN in vključevati podrobnosti o proizvodih, ki jih je treba veterinarsko pregledati.

(7)

Odločba 2002/349/ES določa, da za sestavljena živila, ki vsebujejo le omejen odstotek proizvodov živalskega izvora, še naprej veljajo nacionalna pravila.

(8)

Z namenom izogniti se razlikam v razlagi med državami članicami, ki vodijo do izkrivljanja trgovine in možnih tveganj za zdravje živali, pa je zdaj treba določiti pravila na ravni Skupnosti v zvezi s sestavljenimi proizvodi, ki so lahko opravičeni veterinarskih pregledov v skladu z Direktivo 97/78/ES.

(9)

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (6) vključuje opredelitve nekaterih proizvodov. Zaradi doslednosti zakonodaje Skupnosti je primerno upoštevati navedene opredelitve v tej odločbi.

(10)

Obstajajo razlike v tveganju za zdravje živali, povezanim z uvozom različnih vrst živalskih proizvodov v Skupnost. Zato mora ta odločba določati, da je treba vse sestavljene proizvode, ki vsebujejo mesne proizvode, veterinarsko pregledati, medtem ko je treba uporabljati različne kriterije za sestavljene proizvode, ki vsebujejo druge živalske proizvode, zaradi potrebe po usklajenih pravilih na ravni Skupnosti.

(11)

Nekateri sestavljeni proizvodi so med proizvodnjo predelani, kar zmanjšuje možno tveganje za zdravje živali, prisotno pri takšnih proizvodih. Pristojni organi, ki se morajo odločiti, ali je treba sestavljene proizvode veterinarsko pregledati, morajo zato videz, rok trajanja in fizikalne lastnosti uporabljati kot prepoznavne razločevalne značilnosti.

(12)

Zaradi doslednosti veterinarskih pregledov sestavljenih proizvodov, ki so vneseni v Skupnost iz tretjih držav, na mejnih kontrolnih točkah, je primerno sestaviti tudi seznam nekaterih živil in sestavljenih proizvodov, ki so lahko opravičeni veterinarskih pregledov v skladu z Direktivo 97/78/ES.

(13)

Zaradi skladnosti zakonodaje Skupnosti je primerno Odločbo Komisije 2002/349/ES razveljaviti in jo nadomestiti s to odločbo.

(14)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Predmet

Ta odločba določa pravila v zvezi z živalmi in proizvodi, ki jih je treba veterinarsko pregledati na mejnih kontrolnih točkah ob vnosu v Skupnost v skladu z direktivama 91/496/EGS in 97/78/ES.

Člen 2

Opredelitve

V tej odločbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„sestavljeni proizvod“: živilo, namenjeno prehrani ljudi, ki vsebuje predelane proizvode živalskega izvora in proizvode rastlinskega izvora ter vključuje tiste proizvode, pri katerih je predelava primarnih proizvodov sestavni del proizvodnje končnega proizvoda;

(b)

„mesni proizvodi“: proizvodi, kakor so opredeljeni v točki 7.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(c)

„predelani proizvodi“: predelani proizvodi, navedeni v točki 7 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(d)

„mlečni proizvodi“: proizvodi, kakor so opredeljeni v točki 7.2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 3

Veterinarski pregledi živali in proizvodov, navedenih v Prilogi I

1.   Živali in proizvode, navedene v Prilogi I k tej odločbi, je treba veterinarsko pregledati na mejnih kontrolnih točkah v skladu z direktivama 91/496/EGS in 97/78/ES.

2.   Ta odločba se uporablja brez poseganja v preglede sestavljenih proizvodov, ki so potrebni za zagotovitev skladnosti z zahtevami Skupnosti na področju javnega zdravja.

3.   Začetna izbira proizvodov za veterinarske preglede na podlagi kombinirane nomenklature v stolpcu 1 Priloge je označena s sklicem na specifično besedilo ali veterinarsko zakonodajo, navedeno v stolpcu 3.

Člen 4

Sestavljeni proizvodi, ki jih je treba veterinarsko pregledati

Predmet veterinarskih pregledov so naslednji sestavljeni proizvodi:

(a)

Sestavljeni proizvodi, ki vsebujejo predelane mesne proizvode.

(b)

Sestavljeni proizvodi, ki za polovico svoje vsebine ali več vsebujejo kateri koli predelan proizvod živalskega izvora, razen predelanega mesnega proizvoda.

(c)

Sestavljeni proizvodi, ki ne vsebujejo mesnih proizvodov in vsebujejo mlečne proizvode za manj kot polovico svoje vsebine, pri čemer končni proizvodi ne izpolnjujejo zahtev iz člena 6.

Člen 5

Certifikacija, ki mora biti priložena sestavljenim proizvodom, ki jih je treba veterinarsko pregledati

Navedenim sestavljenim proizvodom, ki vsebujejo predelan mesni proizvod, je ob uvozu v Skupnost priložen ustrezen certifikat za mesne proizvode, določen v zakonodaji Skupnosti, ne glede na katero koli drugo vsebino živalskega proizvoda.

Navedenim sestavljenim proizvodom iz člena 4(b) in člena 4(c), ki vsebujejo predelan mlečni proizvod, je ob uvozu v Skupnost priložen ustrezen certifikat, določen v zakonodaji Skupnosti.

Sestavljenim proizvodom, ki vsebujejo le predelane ribiške ali jajčne proizvode živalskega izvora, je ob uvozu v Skupnost priložen ustrezen certifikat, določen v zakonodaji Skupnosti, ali trgovinski dokument, kadar ni zahtevan certifikat.

Člen 6

Odstopanje za nekatere sestavljene proizvode in živila

1.   Z odstopanjem od člena 3 so naslednji sestavljeni proizvodi ali živila, ki so namenjena prehrani ljudi in ne vsebujejo nobenih mesnih proizvodov, opravičena veterinarskih pregledov:

(a)

sestavljeni proizvodi, ki vsebujejo kateri koli predelan proizvod za manj kot polovico svoje vsebine:

(i)

če imajo takšni proizvodi dolgi rok trajanja pri sobni temperaturi ali pa so bili med proizvajanjem očitno skuhani ali izpostavljeni popolnemu postopku toplotne obdelave, tako da je vsakršen surov proizvod denaturiran;

(ii)

če je jasno opredeljeno, da so takšni proizvodi namenjeni prehrani ljudi;

(iii)

če so takšni proizvodi varno zapakirani ali zaprti v čisti embalaži;

(iv)

če je takšnim proizvodom priložen trgovinski dokument in so označeni v uradnem jeziku države članice, tako da navedeni dokument in oznaka skupaj nudita informacije o naravi, količini in številu paketov sestavljenih proizvodov, državi porekla, proizvajalcu in sestavinah;

(b)

sestavljeni proizvodi ali živila, navedena v Prilogi II.

2.   Vendar pa lahko vsak mlečni proizvod, vključen v kateri koli sestavljen proizvod, izvira – in je obdelan, kot je določeno – samo iz držav, navedenih v Prilogi I k Odločbi Komisije 2004/438/ES (7).

Člen 7

Razveljavitev

Odločba 2002/349/ES se razveljavi.

Člen 8

Uporaba

Ta odločba se začne uporabljati en mesec po datumu objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 9

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. aprila 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  UL L 121, 8.5.2002, str. 6.

(5)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 301/2007 (UL L 81, 22.3.2007, str. 11).

(6)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(7)  UL L 154, 30.4.2004, str. 72.


PRILOGA I

SEZNAM ŽIVALI IN PROIZVODOV, KI JIH JE TREBA VETERINARSKO PREGLEDATI V SKLADU S ČLENOM 3

Ta seznam določa živali in proizvode v skladu z nomenklaturo blaga, ki je v uporabi v Skupnosti za pomoč pri izbiri pošiljk, ki jih je treba veterinarsko pregledati na mejni kontrolni točki.

Opombe:

1.   Stolpec 1:

Kadar je uporabljena štirimestna oznaka: če ni drugače določeno, morajo biti vsi proizvodi, določeni ali vključeni pod to štirimestno oznako, posredovani pristojnemu organu za veterinarski pregled.

Kadar so veterinarski pregledi zahtevani samo za nekatere proizvode pod katero koli oznako in v nomenklaturi blaga pod to oznako ne obstaja noben specifičen pododdelek, je oznaka označena z Ex (na primer Ex30 02: veterinarski pregled zahtevan samo za snovi, pridobljene iz živali, in ne za celotno tarifno številko).

Števila v oklepajih v stolpcu 1 se ne vnesejo v sistem TRACES, ki je bil vzpostavljen z Odločbo Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema TRACES in spremembah Odločbe 92/486/EGS (1).

2.   Stolpec 2:

Poimenovanje blaga je takšno, kakor je določeno v stolpcu za poimenovanja v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87. Za nadaljnjo razlago natančnega obsega vključenosti v skupno carinsko tarifo se sklicujte na zadnjo spremembo navedene priloge.

NB: Nadaljnje informacije o proizvodih, vključenih v različna poglavja in tarifne številke, so navedene v pojasnjevalnih opombah harmoniziranega sistema Svetovne carinske organizacije ali pa jih je mogoče najti v pojasnjevalnih opombah kombinirane nomenklature v zvezi z oznakami kombinirane nomenklature (KN).

3.   Stolpec 3: Ta stolpec vključuje podrobnosti o obravnavanih proizvodih.

V nekaterih primerih uradni veterinar prejme nekatere žive živali (kot so plazilci, dvoživke, insekti, črvi ali drugi nevretenčarji) ali živalske proizvode, za katere niso določeni nobeni usklajeni pogoji zdravstvenega varstva živali za uvoz v Skupnost, zato ne obstaja usklajen uvozni certifikat. Pogoji za uvoz vseh živih živali, ki niso opredeljeni na drugem mestu, sodijo na področje uporabe Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A (I) k Direktivi 90/425/EGS (2), toda v primerih nekaterih živali se v zvezi z dokumentacijo, ki jo je treba priložiti pošiljkam, uporabljajo nacionalna pravila. Uradni veterinarji morajo pregledati pošiljke in temu ustrezno izdati Enotni veterinarski vstopni dokument kot potrdilo, da je pregled bil opravljen in da se živali lahko sprostijo v prosti promet.

V nekaterih primerih v zvezi z živalskimi stranskimi proizvodi, vključenimi v Uredbo (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (3), celoten obseg vključenosti v zakonodajo Skupnosti glede pridobljenih ali predelanih proizvodov ni natančno opredeljen. Veterinarski pregledi morajo biti opravljeni za proizvode, ki so predelani, vendar so v bistvu še vedno surovi nepakirani proizvodi, ki bodo nadalje predelani, preden bodo ponujeni končnemu potrošniku.

V teh primerih mora uradni veterinar na mejnih kontrolnih točkah specificirati, ali je določen pridobljen proizvod predelan tako, da je opravičen veterinarskih pregledov, določenih v zakonodaji Skupnosti.

RAZPREDELNICA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da je besedilo poimenovanja proizvodov v stolpcu 2 zgolj okvirno, saj je obseg v okviru te priloge določen z obsegom oznak KN, kot so v veljavi ob času sprejetja trenutno veljavne odločbe.

Kjer so v tej razpredelnici navedene oznake KN ex, se obseg določi s skupno uporabo oznake KN in ustreznega poimenovanja.


Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

Poglavje 1:   

Žive živali

0101

Živi konji, osli, mezgi in mule

Vse

0102

Živo govedo

Vse

0103

Živi prašiči

Vse

0104 10

Žive ovce

Vse

0104 20

Žive koze

Vse

0105

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke

Vse

0106

Druge žive živali

Vse

Tarifna številka vključuje naslednje domače ali divje živali:

(A)

Sesalci:

(1)

Primati

(2)

kiti, delfini in pliskavke (sesalci reda Cetacea); morske krave in dugongi (sesalci reda Sirenia)

(3)

drugi (kot so severni jeleni, mačke, psi, levi, tigri, medvedi, sloni, kamele, zebre, zajci, kunci, jelenjad, antilope, gamsi, lisice, nerci in druge živali za krznarsko rabo)

(B)

Plazilci (vključno kače in želve)

(C)

Ptice:

(1)

ujede

(2)

papige (vključno dolgorepe papige, makai in kakaduji)

(3)

druge (kot so jerebice, fazani, prepelice, kljunači, močvirski kljunači, golobi, ruševci, strnadi, divje race, divje gosi, drozgi, kosi, škrjanci, ščinkavci, sinice, kolibriji, pavi, labodi in druge ptice, ki niso navedene pod tarifno številko 0105).

(D)

Druge, kot so čebele (ne glede na to ali so v panjih ali ne), drugi insekti, žabe.

Iz tarifne številke 0106 so izključene živali, ki tvorijo del cirkusov, zverinjakov ali drugih podobnih potujočih živalskih predstav (tarifna številka 9508)

0106 11

Primati

Vse

0106 12

Kiti, delfini in pliskavke (sesalci reda Cetacea); morske krave in dugongi (sesalci reda Sirenia).

Vse

0106 19

Drugi

Domači kunci in sesalci, ki ne sodijo pod tarifne številke 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 in 0106 12. Vključuje pse in mačke.

0106 20

Plazilci (vključno kače in želve).

Vse

0106 31

Ptice: ujede.

Vse

0106 32

Ptice: papige (vključno dolgorepe papige, makai in kakaduji).

Vse

0106 39

Druge

Vključuje: ptice, razen tistih, ki sodijo pod tarifne številke 0105, 0106 31 in 0106 32, vključno z golobi.

0106 90 00

Druge

Vse druge žive živali, ki niso zajete na drugem mestu, razen sesalcev, ptic in plazilcev. Ta tarifna številka vključuje žive žabe, ne glede na to, ali so namenjene za vivarij ali za prehrano ljudi.

Poglavje 2:   

Meso in užitni klavnični odpadki

 

V to poglavje ne spadajo

(a)

izdelki vrst, opisanih pod tar. št. 0201 do 0208 ali 0210, ki so neprimerni za človeško prehrano;

(b)

čreva, mehurji ali želodci živali (tar. št. 0504) in živalska kri (tar. št. 0511 ali 3002);

(c)

maščobe živalskega izvora, razen izdelkov iz tar. št. 0209 (Poglavje 15).

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

Vse

0202

Meso, goveje, zamrznjeno

Vse

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Vse

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Vse

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno.

Vse

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovc, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni.

Vse

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno.

Vse

0208

Drugo meso in užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno.

Izključuje: surovine, ki niso namenjene za prehrano ljudi.

To vključuje kosti in druge snovi za proizvodnjo želatine ali kolagena za prehrano ljudi.

0208 10

Od kuncev ali zajcev

Vse

0208 20 (00)

Žabji kraki

Vse

0208 30

Od primatov

Vse

0208 40

Od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); morskih krav in dugongov (sesalci reda Sirenia).

Vse

0208 50 (00)

Od plazilcev (vključno kače in želve).

Vse

0208 90

Drugo: domačih golobov, divjačine, razen zajcev ali kuncev.

Vključuje meso prepelic, tjulnjev, severnih jelenov ali katere koli druge vrste sesalcev.

0209 00

Prašičja maščoba, očiščena pustega mesa in perutninska maščoba, netopljena ali kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena.

Vključuje maščobo in predelano maščobo.

0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov.

Vse: vključuje meso, mesne proizvode in kosti za prehrano ljudi ter druge proizvode živalskega izvora.

To poglavje vključuje predelane živalske beljakovine za prehrano ljudi, vključno z ocvirki. Vključuje sušena prašičja ušesa za prehrano ljudi.

Klobase so vključene pod tarifno številko 1601.

Poglavje 3:   

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji

V to poglavje ne spadajo:

(a)

sesalci iz tar. št. 0106;

(b)

meso sesalcev iz tar. št. 0106 (tar. št. 0208 ali 0210);

(c)

ribe (vključno njihova jetra in ikre), raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, ki so mrtvi in neprimerni za človeško prehrano bodisi zaradi njihove vrste ali njihovega stanja (Poglavje 5); moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev, neprimerni za človeško prehrano (tar. št. 2301); ali

(d)

kaviar in kaviarjev nadomestek, pripravljen iz ribjih jajčec (tar. št. 1604).

 

 

To poglavje vključuje žive ribe za rejo in razmnoževanje, žive okrasne ribe ter žive ribe ali žive rake, ki se prevažajo živi, vendar se uvažajo za prehrano ljudi.

 

 

Za vse proizvode v tem oddelku je potreben veterinarski pregled.

0301

Ribe, žive

Vse: vključuje postrvi, jegulje, krape ali katero koli drugo vrsto ali katero koli drugo ribo, uvoženo za rejo ali razmnoževanje.

Žive ribe, uvožene za takojšnjo prehrano ljudi, so za namene veterinarskih pregledov obravnavane kot proizvodi.

Vključuje okrasne ribe pod tarifno številko 0301 10.

0302

Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304*.

Vse

0302 70

Jetra in ikre

 

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304.

Vse:

Vključuje: pacifiški losos, razen jeter in iker; rdeči losos; druge salmonide, razen jeter in iker; postrvi, atlantski losos; in vse druge ribe.

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno.

 

0305

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, termično obdelane ali ne pred ali med procesom prekajevanja;

ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano.

Vse: vključuje druge ribiške proizvode, kot so moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano, pripravljeni iz rib, rakov ali drugih vodnih nevretenčarjev.

0306

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici;

raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi, ohlajeni ali neohlajeni,

zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano.

Vse: živi raki, uvoženi za takojšnjo človeško prehrano, so za namene veterinarskih pregledov obravnavani kot proizvodi.

0307

Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici;

vodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni;

sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev razen rakov, primerni za človeško prehrano.

Vse:

to vključuje bonamiozo (Bonamia ostreae) in marteiliozo (Marteilia refringens), tudi mehkužce in vodne nevretenčarje, ki so morda bili kuhani, nato pa ohlajeni ali zamrznjeni.

Živi mehkužci, uvoženi za takojšnjo prehrano ljudi, so za namene veterinarskih pregledov obravnavani kot proizvodi.

To vključuje meso polžev.

0307 60 00

Polži, razen morskih polžev.

Vključuje kopenske gastropode vrst Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum in vrste iz družine Achatinidae.

Vključuje žive polže za takojšnjo prehrano ljudi in prav tako polžje meso za prehrano ljudi.

Vključuje rahlo predkuhane ali vnaprej predelane polže.

0307 91 00

Živi vodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev, živi, sveži ali ohlajeni.

Vse

0307 99 90

Drugo: ta oznaka vključuje moko, zdrob in pelete vodnih nevretenčarjev, razen rakov, primerne za človeško prehrano.

Vse: vključuje ribje meso za prehrano ljudi.

Poglavje 4:   

Mlečni proizvodi; ptičja jajca; naravni med; užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1.

Z izrazom „mleko“ je mišljeno polnomastno mleko ali delno ali popolnoma posneto mleko.

2.

Pri tar. št. 0405:

(a)

„maslo“ pomeni naravno maslo, sirotkino maslo ali rekombinirano maslo (sveže, soljeno ali žarko, vključno v konzervah), pridobljeno izključno iz mleka z vsebnostjo mlečnih maščob 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 95 mas. %, največ do 2 mas. % trdnih, nemaščobnih mlečnih snovi in največ do 16 mas. % vode. Maslu ne smejo biti dodani emulgatorji, lahko je dodan natrijev klorid, živilska barvila, nevtralizacijske soli in kulture neškodljivih mlečno-kislinskih bakterij;

(b)

„mlečni namazi“ pomeni mazljive emulzije vrste „voda v olju“, ki vsebujejo mlečno maščobo kot edino maščobo v izdelku, z vsebnostjo mlečnih maščob 39 mas. % ali več, toda manj kot 80 mas. %.

3.

Proizvodi, dobljeni s koncentracijo sirotke in z dodajanjem mleka ali mlečnih maščob, se uvrščajo kot sir pod tar. št. 0406 pod pogojem, da izpolnjujejo naslednje tri značilnosti:

(a)

vsebujejo 5 mas. % ali več mlečnih maščob, računano na suho snov;

(b)

vsebujejo vsaj 70 mas. % vendar ne več kot 85 mas. % suhe snovi; in

(c)

da so oblikovani ali da se lahko oblikujejo.

4.

To poglavje ne vključuje:

(a)

izdelkov, ki se pridobivajo iz sirotke in ki vsebujejo več kot 95 mas. % laktoze, izražene kot brezvodna laktoza, računano na suho snov (tar. št. 1702); ali

(b)

albumine (vključno s koncentrati dveh ali več beljakovin sirotke, ki vsebujejo več kot 80 mas. % proteinov sirotke, računano na suho snov), (tar. št. 3502), ali globulinov (tar. št. 3504).

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil.

Vse: mleko vključuje mleko, ki je surovo, pasterizirano ali toplotno obdelano.

Vključuje frakcije mleka.

Mleko za živalsko krmo je vključeno pod tarifno številko 2309.

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila.

Vse

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne ali, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirani ali, ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav ali ne.

Vse:

vključuje smetano, maslo in aromatizirano, želirano, zamrznjeno in fermentirano mleko ter koncentrirano mleko za prehrano ljudi.

Sladoled je vključen pod tarifno številko 2105.

0404

Sirotka, koncentrirana ali ne ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne; proizvodi, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu.

Vse

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi.

Vse: vključuje mlečne namaze.

0406

Sir in skuta

Vse

0407 00

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana.

Vse: vključuje valilna jajca in jajca, prosta specifičnih patogenih organizmov, ter tudi jajca za prehrano ljudi.

Vključuje „100 let stara jajca“.

Jajčni albumin, neustrezen za človeško prehrano, je vključen pod tarifno številko 3502.

0408

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih.

Vse: ta tarifna številka vključuje jajčne proizvode, toplotno obdelane ali ne.

Ta tarifna številka vključuje cela jajca brez lupine in jajčne rumenjake vseh ptic. Proizvodi pod to tarifno številko so lahko sveži, sušeni, kuhani v sopari ali vodi, oblikovani (npr. valjasta „dolga jajca“), zamrznjeni ali kako drugače konzervirani. Vsi ti proizvodi so vključeni pod to tarifno številko, če vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne in če se uporabljajo kot hrana ali v industrijske namene (npr. pri strojenju).

Ta tarifna številka ne vključuje:

(a)

olja iz jajčnega rumenjaka (tarifna številka 1506);

(b)

jajčnih proizvodov, ki vsebujejo začimbe ali druge aditive (tarifna številka 2106);

(c)

lecitina (tarifna številka 2923);

(d)

ločenega jajčnega beljaka (jajčni albumin) (tarifna številka 3502).

0409 00 00

Med, naravni

Vse

Ta tarifna številka vključuje med, ki ga proizvedejo čebele (Apis mellifera) ali drugi insekti, centrifugiran ali v satovju ali, ki vsebuje kose satovja, pod pogojem, da ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih snovi. Takšen med lahko določa cvetlični vir, poreklo ali barva.

Iz te tarifne številke je izključen umetni med ter mešanice naravnega in umetnega medu (tarifna številka 1702).

0410 00 00

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu.

Vse

Ta tarifna številka vključuje matični mleček in propolis ter prav tako vključuje kosti ali druge snovi, dobljene iz živali, za prehrano ljudi.

Insekti ali jajca insektov za prehrano ljudi so vključena pod to tarifno številko.

Tarifna številka 0410 00 00 vključuje proizvode živalskega izvora, primerne za prehrano ljudi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v kombinirani nomenklaturi. To vključuje:

(a)

želvja jajca

(b)

gnezda salangane („ptičja gnezda“)

Iz tarifne številke 0410 00 00 je izključena živalska kri, užitna ali neužitna, tekoča ali posušena (tarifna številka 0511 ali 3002).

Poglavje 5:   

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 

 

Dodatne izbirne zahteve za nekatere proizvode so določene v Poglavju VIII Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002 (volna, dlaka, prašičje ščetine, perje in deli perja).

1.

V to poglavje ne spadajo:

(a)

užitni proizvodi (razen živalskih črev, mehurjev in želodcev, celih ali v kosih, in tekoče ali posušene živalske krvi);

(b)

surove kože, z dlako ali brez dlake (vključno s krznom), razen izdelkov, ki se uvrščajo pod tar. št. 0505, ter odrezkov in podobnih odpadkov iz surove kože, ki se uvrščajo pod tar. št. 0511 (Poglavje 41 ali 43);

(c)

tekstilni materiali živalskega izvora, razen konjske žime in odpadkov konjske žime (Oddelek XI); ali

(d)

pripravljeni svežnji ali šopi za izdelavo metel ali ščetk (tar. št. 9603).

2.

Po vsej nomenklaturi so z izrazom „slonova kost“ mišljeni okli slona, povodnega konja, morskega konja, narvala in divjega prašiča, nosorogovi rogovi in zobje vseh živali.

3.

V vseh oddelkih te nomenklature je s „konjsko žimo“ mišljena žima iz grive ali repa kopitarjev ali goved.

0502 10 00

Ščetine in dlake domačega in divjega prašiča in odpadki teh ščetin.

Nepredelane prašičje ščetine pomeni prašičje ščetine, ki niso strojno prane, pridobljene s strojenjem ali obdelane na drug način, ki zagotavlja popolno uničenje patogenov.

0503 00 00

Konjska žima in odpadki konjske žime.

Vsakršno dlako pod to oznako je treba priglasiti pristojnemu veterinarskemu organu. Lahko se zahtevajo dokazila o statusu vrste in opravljenem zdravljenju.

Iz tarifne številke 0503 je izključena žima, ki je bila obdelana za predenje ali je na obeh koncih vozlana. Ta oznaka ne vključuje samo neobdelane konjske žime, temveč tudi konjsko žimo, ki je bila prana, barvana, beljena, skodrana ali kako drugače pripravljena.

0504 00 00

Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni.

Vse: vključuje želodce, mehurje in črevesje goved, prašičev, ovac, koz ali perutnine, očiščeno, nasoljeno, sušeno ali toplotno obdelano.

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja.

Vse – izključeno je predelano okrasno perje, predelano perje, ki ga potniki nosijo za svojo osebno uporabo, ali pošiljke predelanega perja, poslanega posameznikom za neindustrijske namene.

Tarifna številka 0505 vključuje nepredelane dele ptic in tiste dele ptic, ki so predelani na naslednje načine: samo očiščeni, dezinficirani ali predelani za konzerviranje, vendar ne drugače obdelani ali pripravljeni.

 

 

Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh, surovo ali drugo perje.

0506

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno preparirani (toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov.

Vključuje kosti za proizvodnjo želatine ali kolagena, če so dobljene iz trupov, ki so bili zaklani za prehrano ljudi, ter kostno moko za prehrano ljudi.

Izbirne zahteve so določene v Poglavju X Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002 (kosti in proizvodi iz kosti itd.).

0507

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov.

Izbirne zahteve za lovske trofeje so določene v Poglavju VII Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

Vključuje predelane lovske trofeje ptic ter kopitarjev in parkljarjev iz tretjih držav, ki sestoje le iz kosti, rogov, kopit, krempljev, rogovja, zobovja ali kož.

Ex05100000

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni;

žleze in druge živalske snovi, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani.

Izbirne zahteve so določene v Poglavju XI Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002, Živalski stranski proizvodi za proizvodnjo hrane, vključno s hrano za hišne živali, ter farmacevtskih izdelkov in drugih tehničnih proizvodov.

Ta oznaka vključuje žleze, druge živalske proizvode in žolče.

Sušene žleze in proizvodi so vključeni pod tarifno številko 3501.

0511

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz Poglavja 1 ali 3, neuporabne za človeško prehrano.

Vključuje genski material (seme in zarodke živalskega izvora, kot so vrste goveda, ovac, koz, kopitarjev in prašičev).

Prav tako vključuje živalske stranske proizvode iz kategorij 1 in 2.

0511 10 00

Bikovo seme

 

0511 91

Proizvodi iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev; mrtve živali iz Poglavja 3.

Vse: vključuje ribja jajčeca za valjenje in mrtve živali. Vključuje živalske stranske proizvode za proizvodnjo hrane za hišne živali, ter za farmacevtske izdelke in druge tehnične proizvode.

0511 99 (10)

Tetive in kite, obrezki in podobni odpadki surovih kož.

Vse

0511 99 90

Drugo

Vse: v to tarifno številko sodijo zarodki, jajčne celice, seme in genski material, ki niso vključeni pod tarifno številko 0511 10 in so drugih vrst, razen goveda.

Vključuje živalske stranske proizvode za proizvodnjo hrane za hišne živali ali druge tehnološke proizvode.

Vključuje čebelje proizvode za uporabo v čebelarstvu.

Prav tako vključuje mrtve živali iz Poglavja I (pse in mačke).

Vključuje snovi, pri katerih niso bile spremenjene bistvene značilnosti, in užitno živalsko kri, ki ni dobljena iz rib, za prehrano ljudi.

Poglavje 12:   

Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in krma

 

 

Veterinarska kontrola je potrebna samo za nekatere rastlinske proizvode.

Ex12130000

Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane, mlete ali stisnjene ali v peletih.

Vključuje samo seno in slamo.

Vključuje samo seno in slamo.

Ex12 14 (90)

Rumena (podzemna) koleraba, krmna pesa, krmne korenovke; seno, lucerna, detelja, turška detelja, krmni ohrovt, volčji bob, grašice in podobni proizvodi za krmo, tudi v peletih.

Drugo.

Vključuje samo seno in slamo.

Poglavje 15:   

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora

1.

V to poglavje ne spadajo

(a)

prašičja in perutninska maščoba iz tar. št. 0209;

(b)

kakavovo maslo, njegovo olje, tekoče ali trdno (tar. št. 1804);

(c)

užitni preparati, ki vsebujejo nad 15 mas. % proizvodov iz tar. št. 0405 (običajno Poglavje 21);

(d)

ocvirki (tar. št. 2301) in ostanki iz tar. št. od 2304 do 2306;

2.

Tar. št. 1518 ne obsega olj in masti ter njihovih frakcij, ki so samo denaturirani, ki pa se uvrščajo pod ustrezno tarifno številko, predvideno za nedenaturirana olja in masti ter njihove frakcije.

3.

Milne usedline, oljne gošče in usedline, stearinska smola, glicerinska smola in ostanki maščob iz volne se uvrščajo pod tar. št. 1522.

 

 

Vsa olja, dobljena iz živali.

Dodatne izbirne zahteve so določene v Uredbi (ES) št. 1774/2002, kot je navedeno v nadaljevanju:

Poglavje IV Priloge VII; Topljene maščobe in ribja olja;

Poglavje XII Priloge VIII; Topljene maščobe iz snovi kategorije 2 za oleokemijske namene;

Poglavje XIII Priloge VIII; Maščobni derivati.

Maščobni derivati vključujejo proizvode prve stopnje, dobljene iz maščob in olj, ko so v svojem čistem stanju in proizvedeni po metodi, določeni v Poglavju III Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1774/2002. Derivati, pomešani z drugimi snovmi, niso vključeni.

1501 00

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih iz tarifne številke 0209 ali 1503.

Vse

1502 00

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tarifne številke 1503.

Vse

1503 00

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani.

Vse

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani.

Ribja olja – in olja morskih sesalcev.

Razna živila so vključena v Poglavje 21.

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane.

Necepljene maščobe ali olja in prav tako njihove frakcije, proizvedene po metodi, določeni v Poglavju III Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

Derivati, pomešani z drugimi snovmi, niso vključeni.

Tarifna številka 1516 vključuje masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora, ki so bili specifično kemično predelani na način, naveden v nadaljevanju, toda nadalje nepredelani.

Tarifna številka prav tako vključuje podobno predelane frakcije živalskih in rastlinskih masti in olj.

Hidrogeniranje, pri čemer so proizvodi v stiku s čistim vodikom pri primerni temperaturi in pritisku ob prisotnosti katalizatorja (običajno fino uprašen nikelj), dvigne tališče masti in poveča gostoto olj s pretvorbo nenasičenih gliceridov v nasičene gliceride z višjim tališčem.

1516 10

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali neprečiščeni, toda nadalje nepredelani.

Samo živalske masti in olja. Derivati, pomešani z drugimi snovmi, niso vključeni v veterinarske preglede.

Za veterinarske namene maščobni derivati vključujejo proizvode prve stopnje, dobljene iz živalskih maščob in olj, ko so v svojem čistem stanju in proizvedeni po metodi, določeni v Poglavju III Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

Ex15 18 00

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne številke 1516; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ali olj ali iz frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu.

Samo živalske masti in olja.

Samo topljene maščobe.

Maščobni derivati, proizvedeni po metodi, določeni v Poglavju III Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

Derivati, pomešani z drugimi snovmi, niso vključeni.

1518 00 (91)

Živalske ali rastlinske maščobe in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne številke 1516.

Samo živalske masti in olja.

Izbirne zahteve so določene v Poglavju XIII Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002 (za maščobne derivate) in Poglavju XII Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002 za topljene maščobe iz snovi kategorije 2 za oleokemične namene.

1518 00 (95)

Neužitne mešanice ali pripravki iz živalskih ali iz živalskih in rastlinskih maščob in olj in njihovih frakcij.

Maščobe in preparati iz olja, dobljeni iz živali.

1521 90 (91)

Surovi čebelji vosek in voski drugih insektov, prečiščeni ali neprečiščeni.

Čebelji vosek za tehnične namene.

Dodatne izbirne zahteve so določene v Poglavju IX Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002, Čebelarski izdelki.

1521 90 (99)

Drugi.

Čebelji vosek za čebelarske namene.

Dodatne izbirne zahteve so določene v Poglavju IX Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002 – Čebelarski izdelki. Čebelarski proizvodi, razen čebeljih proizvodov za čebelarstvo, morajo biti predloženi pod oznako 51199„drugo“.

Poglavje 16:   

Izdelki iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

1.

V to poglavje ne spadajo meso, užitni klavnični odpadki, ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani po postopkih, navedenih v Poglavju 2 in 3 ali tar. št. 0504.

2.

Sestavljena živila se uvrščajo v to poglavje pod pogojem, da vsebujejo več kot 20 mas. % klobas, mesa, užitnih klavničnih odpadkov, krvi, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali katere koli kombinacije teh proizvodov. Kadar vsebuje sestavljeni proizvod dva ali več prej navedenih proizvodov, se uvršča pod ustrezno tarifno številko Poglavja 16 po sestavini oziroma sestavinah, ki prevladujejo po masi. Te določbe se ne uporabljajo za polnjene proizvode iz tar. št. 1902 ali za proizvode iz tar. št. 2103 ali 2104.

 

 

To poglavje vključuje sestavljene proizvode, ki vsebujejo predelane živalske proizvode.

1601 00

Klobase in podobni izdelki, iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov.

Vključuje konzervirano meso v različnih oblikah.

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi.

Vključuje konzervirano meso v različnih oblikah.

1603 00

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev.

Vse: vključuje surimi, ribje beljakovine v obliki želeja, ohlajene ali zamrznjene.

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe; kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec; ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete.

Vse: kuhani ali predkuhani kulinarični pripravki, ki vsebujejo mehkužce ali ribe.

Vključuje konzervirane ribe in konzerviran kaviar v nepredušni embalaži.

Ribji proizvodi, mešani s testeninami, so vključeni pod tarifno številko 1902.

1605

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani.

Vse: pod to tarifno številko sodijo v celoti pripravljeni ali predpripravljeni polži.

Vključuje konzervirane rake ali druge vodne nevretenčarje.

Poglavje 17:   

Sladkorji in sladkorni proizvodi

 

V to poglavje ne spadajo kemično čisti sladkorji, razen saharoze, laktoze, maltoze, glukoze in fruktoze.

 

1702 11 00

Laktoza in laktozni sirup, ki vsebuje 99 mas. % ali več laktoze, izraženo kot brezvodna laktoza, računano na suho snov.

 

Poglavje 19:   

Izdelki iz žit, moke, škroba ali mleka; slaščičarski izdelki

V to poglavje ne spadajo sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 20 mas. % klobas, mesa, drugih klavničnih odpadkov, krvi, rib ali rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev ali katere koli kombinacije teh izdelkov (Poglavje 16), razen polnjenih proizvodov iz tarifne številke 1902.

 

 

To poglavje vključuje sestavljene proizvode, ki vsebujejo predelane živalske proizvode.

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tarifnih številk 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu.

Kulinarični pripravki so vključeni v poglavji 16 in 21.

Ex19 02

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali

drugače pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki,

ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen.

Vključuje kuhane ali predkuhane kulinarične pripravke, ki vsebujejo živalske proizvode.

1902 20 (10)

Ki vsebujejo več kot 20 mas. % rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev.

Vse

1902 20 (30)

Ki vsebujejo več kot 20 mas. % klobas in podobnih proizvodov, iz mesa in klavničnih odpadkov vseh vrst, vključno z maščobami kakršnih koli vrst ali izvora.

Vse

1902 20 (91)

Kuhane

Vse

1902 20 (99)

Drugo [druge polnjene testenine, nekuhane].

Vse

Ex19 05

Fino pecivo

Vključuje tiste pripravke, ki vsebujejo meso.

Poglavje 20:   

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin

V to poglavje ne spadajo proizvodi, ki vsebujejo več kot 20 mas. % klobas, mesa, klavničnih odpadkov, krvi, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali katere koli kombinacije teh izdelkov (Poglavje 16).

Ex20 04

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006.

To poglavje vključuje sestavljene proizvode, ki vsebujejo predelane živalske proizvode.

Vključuje tiste pripravke, ki vsebujejo meso.

Ex20 05

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006.

Vključuje tiste pripravke, ki vsebujejo meso.

Poglavje 21:   

Razna živila

1.

V to poglavje ne spadajo sestavljena živila, razen živil iz tar. št. 2103 ali 2104, ki vsebujejo več kot 20 mas. % klobas, mesa, klavničnih odpadkov, krvi, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali katere koli kombinacije teh izdelkov (Poglavje 16).

2.

Pri tar. št. 2104 so z izrazom „homogenizirana sestavljena živila“ mišljeni izdelki, ki sestoje iz popolnoma homogenizirane mešanice dveh ali več osnovnih sestavin, kot so: meso, ribe, vrtnine ali sadje, pripravljeni kot hrana za otroke ali za dietetične namene, vsebnost na neto težo ne presega 250 g. Pri tej opredelitvi se ne upoštevajo majhne količine katerih koli sestavin, ki se dodajo mešanici kot začimbe, konzervansi ali v druge namene. Ti izdelki lahko vsebujejo majhno količino vidnih koščkov sestavin.

 

 

To poglavje vključuje sestavljene proizvode, ki vsebujejo predelane živalske proizvode.

Ex21 03 (90 90)

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica.

Drugo

Vključuje tiste pripravke, ki vsebujejo meso.

Ex21 04

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila.

Vključuje tiste pripravke, ki vsebujejo meso ali proizvode živalskega izvora v skladu s to odločbo.

Ex21 05 00

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne.

Vključuje tiste pripravke, ki vsebujejo predelano mleko v skladu s to odločbo.

Ex21 06

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu.

Vključuje tiste pripravke, ki vsebujejo meso ali proizvode živalskega izvora v skladu s to odločbo.

Ex21 06 10

Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi.

Vključuje tiste pripravke, ki vsebujejo proizvode živalskega izvora v skladu s to odločbo.

2106 90 (10)

Sirovi fondiji

Vse

2106 90 (98)

Drugo

Vključuje tiste pripravke, ki vsebujejo meso ali proizvode živalskega izvora v skladu s to odločbo.

Poglavje 23:   

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali

Tar. št. 2309 obsega proizvode, ki se uporabljajo kot krma za živali, ne navedene in ne zajete na drugem mestu, dobljene s predelavo rastlinskih ali živalskih materialov, tako da so izgubili bistvene značilnosti prvotnega materiala, razen rastlinskih odpadkov, rastlinskih ostankov in stranskih proizvodov take predelave.

2301

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavničnih odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano ljudi; ocvirki.

Vključuje: predelane živalske beljakovine, ki niso namenjene prehrani ljudi.

Meso in kostni zdrob, zdrob iz perja, sušeni ocvirki, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

Izbirne zahteve za predelane živalske beljakovine so določene v Poglavju II Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

Ex23 09

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali.

Vključuje hrano za hišne živali, proizvode za žvečenje za pse in mešanice zdrobov.

Izbirne zahteve za hrano za hišne živali in pripravke za žvečenje za pse so določene v Poglavju II Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

2309 10

Hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno.

Vse

2309 90

Drugo

Ta tarifna številka vključuje proizvode, ki vsebujejo hrano za ribe ali morske sesalce, topljivo, mlečne proizvode ali druge ogljikove hidrate.

Vključuje mlezivo in tekoče mleko, ki ni namenjeno prehrani ljudi, in proizvode, ki vsebujejo mleko, ki ni namenjeno prehrani ljudi.

2309 90 (99)

Drugo

Vključuje jajčne proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in druge predelane proizvode živalskega izvora, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

Proizvodi za namene živalske krme, vključno z mešanicami zdrobov (kot so iz kopit in rogov itd.)

Izbirne zahteve za jajčne proizvode so določene v Poglavju X Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

Poglavje 28:   

Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij

Ex28 35

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) in fosfati; polifosfati, kemično določeni ali ne.

Pregledi so potrebni samo za nekatere kalcijeve fosfate.

2835 (25)

Kalcijev hidrogenortofosfat („dikalcijev fosfat“).

Izbirne zahteve za dikalcijev fosfat so določene v Poglavju VII Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

2835 (26)

Drugi kalcijevi fosfati.

Izbirne zahteve za trikalcijev fosfat so določene v Poglavju VIII Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

Poglavje 30:   

Farmacevtski izdelki

 

 

Veterinarska zakonodaja za uvoz ne obsega končnih zdravil. Vključeni so vmesni proizvodi, pridobljeni iz snovi kategorije 3 in namenjeni za tehnično uporabo v medicinskih pripomočkih, in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih, laboratorijskih reagentih in kozmetiki.

3001

Žleze in drugi organi za organoterapevtske namene, sušeni, tudi v prahu; ekstrakti iz žlez in drugih organov ali njihovih izločkov za organoterapevtske namene; heparin in njegove soli; druge človeške ali živalske snovi, pripravljene za terapevtske ali profilaktične namene, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu.

Vključuje: samo snovi, dobljene iz živali.

Sklic na izbirne zahteve v Uredbi (ES) št. 1774/2002:

Poglavje IV Priloge VIII, kri in krvni proizvodi za tehnične proizvode, razen seruma kopitarjev, in Poglavje XI Priloge VIII, živalski stranski proizvodi za proizvodnjo hrane, vključno s hrano za hišne živali, in tehničnih proizvodov, razen vmesnih proizvodov, navedenih v členu 1 Uredbe Komisije (ES) št. 2007/2006 (4).

3001 (10)

Žleze in drugi organi, sušeni, v prahu ali ne.

Samo proizvodi živalskega izvora.

3001 (20 90)

Ekstrakti iz žlez ali drugih organov ali iz njihovih izločkov, drugi.

Samo proizvodi živalskega izvora.

Ex30 02

Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po biotehničnih postopkih ali kako drugače; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi.

Samo proizvodi živalskega izvora.

3002 (10 10)

Antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po biotehničnih postopkih ali kako drugače.

Samo antiserumi živalskega izvora.

Izključuje pripravljena zdravila in končne proizvode za končnega potrošnika.

Pod tarifno številko 3002 so izbirne zahteve enake kot za živalske stranske proizvode, vključene v Uredbo (ES) št. 1774/2002 v:

Poglavju III Priloge VIII, (krvni proizvodi);

Poglavju IV Priloge VIII, (kri in krvni proizvodi za tehnične proizvode);

Poglavju V Priloge VIII, (serum kopitarjev).

3002 (10 99)

Hemoglobin, krvni globulin in serumski globulin: drugo.

Samo snovi, dobljene iz živali.

3002 (90 30)

Živalska kri, pripravljena za terapevtsko, profilaktično ali diagnostično rabo.

 

Ex30 02 (90 50)

Kulture mikroorganizmov.

Patogeni in kulture patogenov.

Ex30 02 (90 90)

Drugo

Patogeni in kulture patogenov.

Poglavje 31:   

Gnojila

 

 

V to poglavje ne spada živalska kri iz tar. št. 0511.

Ex31010000

Gnojila živalskega ali rastlinskega izvora, nepomešana ali med seboj pomešana ali kemično obdelana; gnojila, dobljena z mešanjem ali kemično obdelavo proizvodov živalskega ali rastlinskega izvora.

Samo proizvodi, dobljeni iz živali, v naravni obliki. Vključuje gnoj, toda mešanice gnoja in kemikalij ter gnojila so izključena.

Izbirne zahteve za gnoj, predelan gnoj ali predelane proizvode iz gnoja so določene v Poglavju III Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

Poglavje 35:   

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi

Ex35 01

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila.

Kazein za prehrano ljudi ali živalsko krmo.

Izbirne zahteve za mleko, proizvode na osnovi mleka in mlezivo, ki ni namenjeno prehrani ljudi, so določene v Uredbi (ES) št. 1774/2002.

Ex35 02

Albumini (vključno koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 mas. % ali več proteinov iz sirotke, računano na suho snov), albuminati in drugi albuminski derivati.

Vključuje proizvode, dobljene iz jajc in dobljene iz mleka, ali namenjene prehrani ljudi ali ne (vključno za živalsko krmo), kot je določeno v nadaljevanju.

Jajčni proizvodi, mlečni proizvodi in predelani proizvodi za prehrano ljudi so opredeljeni v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Izbirne zahteve za jajčne proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, so določene v Poglavju X Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1774/2002; za mleko, proizvode na osnovi mleka in mlezivo, ki ni namenjeno prehrani ljudi, pa so določene v Poglavju V Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

Ex35 03 00

Želatina (vključno z želatino v kvadratnih in pravokotnih listih; po površini obdelano ali neobdelano ali barvano ali ne) in njeni derivati; želatina iz ribjih mehurjev; drugo lepilo živalskega izvora, razen kazeinskih lepil iz tarifne številke 3501.

Želatina za prehrano ljudi in za živilsko industrijo.

Želatina pod tarifno številko 9602 (prazne kapsule) je opravičena veterinarskih pregledov.

Izbirne zahteve za želatino in hidrolizirane beljakovine, ki niso namenjene prehrani ljudi, so določene v Poglavju VI Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

Ex35040000

Peptoni in njihovi derivati; druge proteinske snovi in njihovi derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; prah iz kože ali usnja, vključno tudi prah iz kromovo strojenega usnja.

Kolagen in hidrolizirane beljakovine.

Izbirne zahteve za želatino in hidrolizirane beljakovine so določene v Poglavju VI Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

Vključuje kolagenske proizvode na osnovi beljakovin, pridobljene iz živalskih kož in kit, pri prašičih, perutnini in ribah tudi iz kosti.

Vključuje hidrolizirane beljakovine, ki sestoje iz polipeptidov, peptidov ali aminokislin in mešanic teh snovi, pridobljene s hidrolizo živalskih stranskih proizvodov.

Vključuje vsakršen mlečni stranski proizvod za prehrano ljudi.

Ex35 07

Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu.

Sirilo in njegovi koncentrati za prehrano ljudi.

3507 10 00

Sirilo in njegovi koncentrati.

 

Poglavje 41:   

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje

 

 

Kože parkljarjev in ptic samo pod tarifnimi številkami 4101, 4102, 4103.

Dodatne izbirne zahteve za kože parkljarjev so določene v Poglavju VI Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

4101

Surove kože govedi ali kopitarjev (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene niti pergamentno obdelane niti nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene.

Veterinarski pregledi se opravljajo samo za sveže, ohlajene ali obdelane kože:

vključuje kože, sušene, suho nasoljene, mokro nasoljene ali konzervirane po postopku, ki ni strojenje.

4102

Surove kože ovc ali jagnjet (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene, pergamentno neobdelane in tudi ne kako drugače naprej obdelane), z volno ali brez nje, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1(c) k temu poglavju.

Nanaša se samo na sveže, ohlajene ali obdelane kože.

Vključuje kože, sušene, suho nasoljene, mokro nasoljene ali konzervirane po postopku, ki ni strojenje.

4103

Druge surove kože (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene in pergamentno neobdelane niti nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1 (b) ali (c) k temu poglavju.

Vključuje samo sveže, ohlajene ali obdelane kože.

Vključuje kože ptic ali rib in morebiti lovskih trofej.

Poglavje 42:   

Usnjeni izdelki; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz sviloprejkine niti)

1.

V to poglavje ne spadajo (med drugimi proizvodi) naslednji proizvodi za uporabo v veterinarstvu:

(a)

sterilni katgut in drugi sterilni materiali za kirurška šivanja (tar. št. 3006);

(b)

strune za glasbila, usnje za bobne in podobno ali drugi deli za glasbila (tar. št. 9209).

4205 00 00

Drugi proizvodi iz usnja ali umetnega usnja.

Vključuje snovi za proizvodnjo proizvodov za žvečenje za pse.

Ex42 06

Izdelki iz črev (razen sviloprejkine niti), pozlatarskih open, mehurjev ali kit.

Prav tako vključuje snovi za proizvodnjo proizvodov za žvečenje za pse.

Poglavje 43:   

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki

1.

Po vsej nomenklaturi so z izrazom „krzno“ mišljene kože vseh vrst živali, ki so strojene ali obdelane, z dlako ali volno, razen surovega krzna iz tar. št. 4301.

2.

V to poglavje ne spadajo:

(a)

ptičje kože in deli teh kož s perjem ali puhom (tar. št. 0505 ali 6701);

(b)

surove kože z dlako ali volno iz Poglavja 41 (glej opombo 1(c) k Poglavju 41).

Ex43 01

Surovo neustrojeno krzno (vključno z glavami, repi, tacami in drugimi kosi ali odrezki, primernimi za krznarsko rabo), razen surovih kož, ki se uvrščajo v tarifno številko 4101, 4102 ali 4103.

Samo ptic in parkljarjev.

4301 (30 00)

Naslednjih vrst jagnjet: astrahanskih, jagnjet s širokim repom, karakut, perzijskih in podobnih jagnjet, indijskih, kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet, celo, z glavo, repom ali tacami ali brez.

Dodatne izbirne zahteve za kože parkljarjev so določene v Poglavju VI Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

4301 (80 80)

Drugo

Samo ptic in parkljarjev.

4301 (90 00)

Glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki, primerni za krznarsko rabo.

 

Poglavje 51:   

Volna, fina ali groba živalska dlaka; preja in tkanine iz konjske žime

(a)

Z izrazom „volna“ je mišljeno naravno vlakno ovac in jagnjet.

(b)

Z izrazom „fina živalska dlaka“ je mišljena dlaka alpake, lame, vikunje, kamele, jaka, angorskih, tibetskih, kašmirskih ali podobnih koz (ne pa tudi navadnih koz), domačih zajcev (tudi angorskih), divjega zajca, bobra, nutrije ali pižmovk.

(c)

Z izrazom „groba živalska dlaka“ je mišljena dlaka živali, ki niso navedene v prejšnjem odstavku, razen dlak in ščetin za izdelavo ščetk (tar. št. 0502) in konjske žime (tar. št. 0503).

 

 

Za tarifne številke 5101–5103. Dodatne izbirne zahteve za volno, prašičje ščetine, perje in dele perja so določene v Poglavju VIII Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

„Nepredelan“ proizvod je proizvod, kakor je opredeljen v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

5101

Volna, nemikana ali nečesana.

Nepredelana volna

5102

Fina ali groba živalska dlaka, nemikana ali nečesana.

Nepredelana dlaka

Ex51 03

Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih tekstilnih materialov.

Nepredelana volna

5103 (10 10)

Nekarbonizirani izčeski iz volne.

Nepredelana volna

Poglavje 95:   

Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor

Ex95 08

Vrtiljaki, gugalnice, strelišča in drugi sejemski predmeti za razvedrilo, potujoči cirkusi in potujoči zverinjaki; potujoča gledališča.

Cirkusi in zverinjaki z živimi živalmi.

9508 10

Potujoči cirkusi, potujoči zverinjaki.

Cirkusi in zverinjaki z živimi živalmi.

Poglavje 97:   

Umetniški izdelki, zbirke in starine

Ex97050000

Zbirke in zbirateljski predmeti, ki imajo zoološki, botanični, mineraloški, anatomski, zgodovinski, arheološki, paleontološki, etnografski ali numizmatični pomen.

Samo proizvodi, dobljeni iz živali.

Dodatne izbirne zahteve za lovske trofeje so določene v Poglavju VII Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

Izključuje lovske trofeje iz parkljarjev ali ptic, ki so bile v celoti taksidermično obdelane za zagotavljanje njihovega obstoja pri sobni temperaturi, in lovske trofeje iz drugih vrst, razen parkljarjev in ptic (obdelane ali neobdelane).


(1)  UL L 94, 31.3.2004, str. 63.

(2)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(3)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1.

(4)  UL L 379, 28.12.2006, str. 98.


PRILOGA II

Živila, ki so opravičena veterinarskih pregledov iz Direktive 97/78/ES v skladu s členom 6.1.(b) te odločbe.

 

Piškoti

 

Kruh

 

Sladice

 

Čokolada

 

Slaščice (vključno s sladkornimi izdelki)

 

Nepolnjene kapsule želatine

 

Dodatki za hrano, pakirani za končnega potrošnika, ki vsebujejo majhne količine živalskih proizvodov, in tisti, ki vključujejo glukozamin, kondroitin ali hitosan.

 

Mesni ekstrakti in mesni koncentrati.

 

Olive, polnjene z ribo.

 

Testenine, ki niso mešane ali polnjene z mesnim izdelkom.

 

Osnove za juhe in arome, pakirane za končnega potrošnika, ki vsebujejo mesne ekstrakte, mesne koncentrate, živalske maščobe ali ribja olja, praške ali ekstrakte.


4.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/34


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. aprila 2007

o spremembi odločb 2001/881/ES in 2002/459/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1681)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/276/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1) ter zlasti člena 20(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (2) in zlasti člena 6(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (3) in zlasti člena 6(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2001/881/ES z dne 7. decembra 2001 o sestavi seznama mejnih kontrolnih točk, dogovorjenih za veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov iz tretjih držav, in o posodabljanju podrobnih pravil v zvezi s pregledi, ki jih bodo izvajali strokovnjaki Komisije (4), določa v Prilogi k navedeni odločbi seznam mejnih kontrolnih točk za veterinarske preglede živih živali in živalskih proizvodov, ki se vnašajo v Skupnost iz tretjih držav („seznam mejnih kontrolnih točk“).

(2)

Seznam mejnih kontrolnih točk vključuje številko enote Traces za vsako mejno kontrolno točko. Traces je računalniški sistem, uveden z Odločbo Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema Traces in spremembah Odločbe 92/486/EGS (5). Traces nadomešča prejšnji sistem Animo, ki temelji na omrežju, uvedenem na podlagi Odločbe Komisije 91/398/EGS z dne 19. julija 1991 o računalniškem omrežju za povezavo med veterinarskimi organi (Animo) (6), za sledenje gibanja živali in nekaterih proizvodov v trgovini znotraj Skupnosti in uvozu.

(3)

Po uspešnem kontrolnem pregledu v skladu z Odločbo 2001/881/ES je treba seznamu mejnih kontrolnih točk dodati dodatne mejne kontrolne točke v Hrebenne na Poljskem ter Norrköping na Švedskem.

(4)

Na podlagi sporočil iz Danske in Združenega kraljestva je treba mejne kontrolne točke v kraju Rønne na Danskem ter v krajih Aberdeen, Goole in Grangemouth v Združenem kraljestvu črtati iz seznama mejnih kontrolnih točk.

(5)

Poleg tega je treba seznam mejnih kontrolnih točk posodobiti tako, da se upoštevajo nedavne spremembe, ki zadevajo nekatere kategorije živali ali proizvodov, ki se lahko pregledajo na nekaterih točkah, že odobrenih v skladu z Odločbo 2001/881/ES, ter organizacijo kontrolnih centrov znotraj navedenih točk.

(6)

Zaradi lažjega sklicevanja ter usklajevanja oznak, uporabljenih v sistemu Traces, je primerno spremeniti edinstveno referenčno kodno številko Animo vsake mejne kontrolne točke in poleg tega v vsaki kodni številki nadomestiti prvi dve cifri, ki označujeta državo, z oznako ISO te države članice. Seznam mejnih kontrolnih točk je treba ustrezno spremeniti.

(7)

Seznam enot v Odločbi Komisije 2002/459/ES z dne 4. junija 2002 o seznamu enot v računalniškem omrežju Animo in o razveljavitvi Odločbe 2000/287/ES (7) vključuje številko enote Traces vsake mejne kontrolne točke v Skupnosti. Zaradi doslednosti zakonodaje Skupnosti je treba ta seznam ustrezno posodobiti tako, da se upoštevajo spremembe in se zagotovi, da je enak tistemu v Odločbi 2001/881/ES.

(8)

Odločbi 2001/881/ES in 2002/459/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2001/881/ES se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej odločbi.

Člen 2

Priloga k Odločbi 2002/459/ES se spremeni v skladu s Prilogo II k tej odločbi.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. aprila 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(2)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(3)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(4)  UL L 326, 11.12.2001, str. 44. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).

(5)  UL L 94, 31.3.2004, str. 63. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/515/ES (UL L 187, 19.7.2005, str. 29).

(6)  UL L 221, 9.8.1991, str. 30.

(7)  UL L 159, 17.6.2002, str. 27. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/13/ES (UL L 7, 12.1.2007, str. 23).


PRILOGA I

„ПРИЛОЖЕНИЕ — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANEXO — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — ANEXĂ — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ — SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN — KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLI PUNKTIDE NIMEKIRI — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS — LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTS — SUTARTŲ PASIENIO VETERINARIJOS POSTŲ SĄRAŠAS — A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK — LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LISTA POSTURILOR DE INSPECȚIE LA FRONTIERĂ APROBATE — ZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC — SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Име — Název — Navn — Name — Nimi — Ονομασία — Name — Nombre — Nom — Nome — Vārds — Pavadinimas — Név — Isem — Naam — Nazwa — Nome — Denumire — Názov — Ime — Nimi — Namn

2

=

Код Traces — Kód Traces — Traces-kode — TRACES-Code — Traces-kood — Κωδικός Traces — Traces Code — Código Traces — Code TRACES — Codice TRACES — TRACES kods — TRACES kodas — Traces-kód — Kodiċi-Traces — Traces-code — Kod Traces — Código Traces — Cod TRACES — Kód Traces — Traces-koda — Traces-koodi — Traces-kod

3

=

Тип — Typ — Type — Art — Tüüp — Φύση — Type — Tipo — Type — Tipo — Tips — Tipas — Típus — Tip — Type — Rodzaj punktu — Tipo — Tip — Typ — Tip — Tyyppi — Typ

A

=

Летище — Letiště — Lufthavn — Flughafen — Lennujaam — Αεροδρόμιο — Airport — Aeropuerto — Aéroport — Aeroporto — Lidosta — Oro uostas — Repülőtér — Ajruport — Luchthaven — Na lotnisku — Aeroporto — Aeroport — Letisko — Letališče — Lentokenttä — Flygplats

F

=

Железница — Železnice — Jernbane — Schiene — Raudtee — Σιδηρόδρομος — Rail — Ferrocarril — Rail — Ferrovia — Dzelzceļš — Geležinkelis — Vasút — Ferrovija — Spoorweg — Na przejściu kolejowym — Caminho-de-ferro — Cale ferată — Železnica — Železnica — Rautatie — Järnväg

P

=

Пристанище — Přístav — Havn — Hafen — Sadam — Λιμένας — Port — Puerto — Port — Porto — Osta — Uostas — Kikötő — Port — Zeehaven — Na przejściu morskim — Porto — Port — Prístav — Pristanišče — Satama — Hamn

R

=

Път — Silnice — Landevej — Straße — Maantee — Οδός — Road — Carretera — Route — Strada — Ceļš — Kelias — Közút — Triq — Weg — Na przejściu drogowym — Estrada — Cale rutieră — Cesta — Cesta — Maantie — Väg

4

=

Център за инспекция — Kontrolní středisko — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — Kontrollkeskus — Κέντρo ελέγχου — Inspection centre — Centro de inspección — Centre d'inspection — Centro d'ispezione — Pārbaudes centrs — Kontrolės centras — Ellenőrző központ — Ċentru ta' spezzjoni — Inspectiecentrum — Ośrodek kontroli — Centro de inspecção — Centru de inspecție — Inšpekčné stredisko — Kontrolno središče — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum

5

=

Продукти — Výrobky — Produkter — Erzeugnisse — Tooted — Προϊόντα — Products — Productos — Produits — Prodotti — Produkti — Produktai — Termékek — Prodotti — Producten — Produkty — Produtos — Produse — Produkty — Proizvodi — Tuotteet — Produkter

HC

=

Всички продукти за консумация от човека — Všechny výrobky pro lidskou spotřebu — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse — Kõik inimtarbitavad tooted — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All products for Human Consumption — Todos los productos destinados al consumo humano — Tous produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Visi patēriņa produkti — Visi žmonių maistui skirti vartoti produktai — Az emberi fogyasztásra szánt összes termék — Il-Prodotti kollha għall-Konsum tal-Bniedem — Producten voor menselijke consumptie — Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi — Todos os produtos para consumo humano — Toate produsele destinate consumului uman — Všetky produkty na ľudskú spotrebu — Vsi proizvodi za prehrano ljudi — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Други продукти — Ostatní výrobky — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Teised tooted — Λοιπά προϊόντα — Other products — Otros productos — Autres produits — Altri prodotti — Citi produkti — Kiti produktai — Egyéb termékek — Prodotti Oħra — Andere producten — Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi — Outros produtos — Alte produse — Ostatné produkty — Drugi proizvodi — Muut tuotteet — Andra produkter

NT

=

Няма изисквания за температура — žádné teplotní požadavky — Ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — Ilma temperatuuri nõueteta — Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία — no temperature requirements — Sin requisitos de temperatura — sans conditions de température — che non richiedono temperature specifiche — nav prasību attiecībā uz temperatūru — Nėra temperatūros reikalavimų — Nincsenek hőmérsékleti követelmények — l-ebda ħtiġijiet ta' temperatura — Geen temperaturen vereist — Produkty niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — sem exigências quanto à temperatura — Fără condiții de temperatură — žiadne požiadavky na teplotu — nobenih temperaturnih zahtev — Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — Inga krav på temperatur

T

=

Замразени/охладени продукти — Zmražené/chlazené výrobky — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Külmutatud/jahutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/Chilled products — Productos congelados/refrigerados — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — Sasaldēti/atdzesēti produkti — Užšaldyti/atšaldyti produktai — Fagyasztott/hűtött termékek — Prodotti ffriżati/mkessħin — Bevroren/gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — Produtos congelados/refrigerados — Produse congelate/refrigerate — Mrazené/chladené produkty — Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter

T(FR)

=

Замразени продукти — Zmražené výrobky — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse — Külmutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα — Frozen products — Productos congelados — Produits congelés — Prodotti congelati — Sasaldēti produkti — Užšaldyti produktai — Fagyasztott termékek — Prodotti ffriżati — Bevroren producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia — Produtos congelados — Produse congelate — Mrazené produkty — Zamrznjeni proizvodi — Pakastetut tuotteet — Frysta produkter

T(CH)

=

Охладени продукти — Chlazené výrobky — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — Jahutatud tooted — Διατηρημένα με απλή ψύξη — Chilled products — Productos refrigerados — Produits réfrigérés — Prodotti refrigerati — Atdzesēti produkti — Atšaldyti produktai — Hűtött termékek — Prodotti mkessħin — Gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia — Produtos refrigerados — Produse refrigerate — Chladené produkty — Ohlajeni proizvodi — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda produkter

6

=

Живи животни — Živá zvířata — Levende dyr — Lebende Tiere — Elusloomad — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animales vivos — Animaux vivants — Animali vivi — Dzīvi dzīvnieki — Gyvi gyvūnai — Élő állatok — Annimali ħajjin — Levende dieren — Zwierzęta — Animais vivos — Animale vii — Živé zvieratá — Žive živali — Elävät eläimet — Levande djur

U

=

Копитни: едър рогат добитък, прасета, овце, кози, диви и домашни еднокопитни — Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci — Hovdyr: kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Kabjalised ja sõralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets- ja koduhobused. — Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes — Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži. — Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir naminiai neporakanopiniai — Patások: marha, sertés, juh, kecske, vad és házi páratlanujjú patások — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi u domestiċi — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens — Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, konie i koniowate — Ungulate: bovine, porcine, ovine, caprine, solipede sălbatice și domestice — Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky — Kopitarji: govedo, prašiči, ovce, koze, divji in domači enokopitarji — Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E

=

Регистрирани еднокопитни животни, както е определено в Директива 90/426/ЕИО на Съвета — Registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF — Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Ülemkogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased. — Καταχωρισμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered Equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Reģistrēts Equidae saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/426/EEK. — Registruoti arkliniai gyvūnai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB — A 90/426/EGK tanácsi irányelv szerint regisztrált lófélék — Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE — Geregistreerde paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG — Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Ecvidee înregistrate conform Directivei 90/426/CEE a Consiliului — Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici Rady 90/426/EHS — Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O

=

Други животни (включително животни от зоологически градини) — Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich Zootiere) — Teised loomad (kaasa arvatud loomaaialoomad) — Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) — Other animals (including zoo animals) — Otros animales (incluidos los de zoológico) — Autres animaux (y compris animaux de zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) — Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus). — Kiti gyvūnai (įskaitant zoologijos sodų gyvūnus) — Egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat) — Annimali oħra (inklużi annimali taż-żu) — Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) — Pozostałe zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych) — Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) — Alte animale (inclusiv animale din grădini zoologice) — Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO) — Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt) — Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet) — Andra djur (även djur från djurparker)

5–6

=

Особени забележки — Zvláštní poznámky — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Erimärkused — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Menciones especiales — Mentions spéciales — Note particolari — Īpašas atzīmes — Specialios pastabos — Különleges észrevételek — Rimarki speċjali — Bijzondere opmerkingen — Uwagi szczególne — Menções especiais — Observații speciale — Osobitné poznámky — Posebne opombe — Erityismainintoja — Anmärkningar

*

=

Спряно въз основа на член 6 от Директива 97/78/ЕО до ново известие, както е посочено в колони 1, 4, 5 и 6 — Pozdrženo na základě článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6 — Ophævet indtil videre i henhold til artikel 6 i Rådets direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6. — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt — Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni, nagu märgitud veergudes 1, 4, 5 ja 6. — Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6 — Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 — Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6) — Suspendu jusqu’à nouvel ordre sur la base de l’article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 — Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 — Apturēts, pamatojoties uz Direktīvas 97/78/EK 6. pantu līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts 1., 4., 5. un 6. kolonnās — Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolimesnio pranešimo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse — További értesítésig a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, ami az 1., 4., 5. és 6. oszlopokban jelzésre került — Sospiża abbażi ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG van de Raad, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, zgodnie z treścią kolumn 1, 4, 5 i 6 — Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 — Directiva 97/78/CE până la o comunicare ulterioară, conform indicațiilor din coloanele 1, 4, 5 și 6 — Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6 — Odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6 — Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään — Upphävd tills vidare genom artikel 6 direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6.

(1)

=

Проверка според изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, взето в изпълнение на член 19, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО на Съвета — Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES. — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EWG des Rates angenommen wurde — Kontrollida kooskõlas komisjoni otsusega 93/352/EMÜ nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19(3) täideviimisel. — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC — De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en aplication de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu. — Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą — A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva — Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Kontrola zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w ramach wykonania art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE — Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho — Controale desfășurate conform dispozițiilor Deciziei 93/352/CEE a Comisiei, adoptată în vederea punerii în aplicare a articolului 19 alineatul (3) din Directiva 97/78/CE a Consiliului — Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES. — Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG.

(2)

=

Само опаковани продукти — Pouze balené výrobky — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Ainult pakitud tooted — Συσκευασμένα προϊόντα μόνο — Packed products only — Únicamente productos embalados — Produits emballés uniquement — Unicamente prodotti imballati — Tikai fasēti produkti — Tiktai supakuoti produktai — Csak csomagolt áruk — Prodotti ppakkjati biss — Uitsluitend verpakte producten — Tylko produkty pakowane — Apenas produtos embalados — Numai produse ambalate — Len balené produkty — Samo pakirani proizvodi — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter

(3)

=

Само рибни продукти — Pouze rybářské výrobky — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse — Ainult pakitud kalatooted — Αλιεύματα μόνο — Fishery products only — Únicamente productos pesqueros — Produits de la pêche uniquement — Unicamente prodotti della pesca — Tikai zivju produkti — Tiktai žuvininkystės produktai — Csak halászati termékek — Prodotti tas-sajd biss — Uitsluitend visserijproducten — Tylko produkty rybne — Apenas produtos da pesca — Numai produse din domeniul pescuitului — Len produkty rybolovu — Samo ribiški proizvodi — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Само животински протеини — Pouze živočišné bílkoviny — Kun animalske proteiner — Nur tierisches Eiweiß — Ainult loomsed valgud — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο — Animal proteins only — Únicamente proteínas animales — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Tikai dzīvnieku proteīns — Tiktai gyvuliniai baltymai — Csak állati fehérjék — Proteini ta' l-annimali biss — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Tylko białko zwierzęce — Apenas proteínas animais — Numai proteine animale — Len živočíšne bielkoviny — Samo živalske beljakovine — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein

(5)

=

Само кожи с вълна и кожи — Pouze surové kůže s vlnou — Kun uld, skind og huder — Nur Wolle, Häute und Felle — Ainult villad, karusnahad ja loomanahad — Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Únicamente lana, cueros y pieles — Laine et peaux uniquement — Unicamente lana e pelli — Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas — Tiktai vilna, kailiai ir odos — Csak irhák és bőrök — Ġlud tas-suf biss — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Tylko skóry futerkowe i inne — Apenas lã e peles — Numai lână și piei — Len vlnené prikrývky a kože — Samo kožuh in koža — Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Само течни мазнини, масла и рибени масла — Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier — Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle — Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid — Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια — Only liquid fats, oils, and fish oils — Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce — Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa — Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai — Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok — Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie — Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne — Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe — Numai grăsimi, uleiuri și uleiuri de pește lichide — Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje — Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja — Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Исландски понита (само от април до октомври) — Islandští poníci (pouze od dubna do října) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis Oktober) — Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from April to October only) — Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Poneys d’Islande (d’avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — Islandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim) — Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio iki spalio mėn.) — Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) — Ponijiet Islandiżi (minn April sa Ottubru biss) — IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) — Kucyki islandzkie (tylko od kwietnia do października) — Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Ponei islandezi (numai între lunile aprilie și octombrie) — Islandské poníky (len od apríla do októbra) — Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober)

(8)

=

Само еднокопитни — Pouze koňovití — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Ainult hobuslased — Μόνο ιπποειδή — Equidaes only — Equinos únicamente — Équidés uniquement — Unicamente equidi — Tikai Equidae — Tiktai arkliniai gyvūnai — Csak lófélék — Ekwidi biss — Uitsluitend paardachtigen — Tylko koniowate — Apenas equídeos — Numai ecvidee — Len zvieratá koňovité — Samo equidae — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur

(9)

=

Само тропически риби — Pouze tropické ryby — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Ainult troopilised kalad — Τροπικά ψάρια μόνο — Tropical fish only — Únicamente peces tropicales — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Tikai tropu zivis — Tiktai tropinės žuvys — Csak trópusi halak — Ħut tropikali biss — Uitsluitend tropische vissen — Tylko ryby tropikalne — Apenas peixes tropicais — Numai pești tropicali — Len tropické ryby — Samo tropske ribe — Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar

(10)

=

Само котки, кучета, гризачи, зайцеподобни, живи риби и влечуги — Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby a plazi — Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk og krybdyr — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische und Reptilien — Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, eluskalad, roomajad ja muud linnud, välja arvatud jaanalinnulased. — Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή — Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, and reptiles — Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos y reptiles. — Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants et reptiles — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi e rettili — Tikai kaķi, suņi, grauzēji, lagomorphs, dzīvas zivis, un reptiļi. — Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys, ropliai. — Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, élő halak és hüllők — Qtates, klieb, rodenti, lagomorfi, ħut ħaj, u rettili biss. — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vissen en reptielen — Tylko psy, koty, gryzonie, zającokształtne, żywe ryby i gady — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos e répteis — Numai pisici, câini, rozătoare, lagomorfe, pești vii și reptile — Len mačky, psy, hlodavce, zajacovité zvieratá, živé ryby a plazy. — Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe, plazilci in ptiči — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut. — Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar.

(11)

=

Само насипна храна за животни — Pouze krmiva ve velkém — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Ainult pakendamata loomatoit — Ζωοτροφές χύμα μόνο — Only feedstuffs in bulk — Únicamente alimentos a granel para animales — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Unicamente alimenti per animali in massa — Tikai beramā lopbarība — Tiktai neįpakuoti pašarai — Csak ömlesztett takarmányok — Oġġetti ta' l-għalf fi kwantitajiet kbar biss — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Tylko żywność luzem — Apenas alimentos para animais a granel — Numai furaje la vrac — Len voľne uložené krmivá — Samo krma v razsutem stanju — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt

(12)

=

За (U), в случай на еднокопитни, само тези, предназначени за зоологически градини; и за (O), само пилета на един ден, риба, кучета, котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологически градини — Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady. — Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have — Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. — Ainult (U) loomaaeda mõeldud hobuslaste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda mõeldud loomade puhul. — Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο — For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo — En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico — Pour ‚U‘, dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour ‚O‘, uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo. — Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo — (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoodārzam; (O) tikai vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam. — (U) neporakanopinių atveju – tiktai jei vežami į zoologijos sodą, ir (O) – tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai. — Az (U) páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok — Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O), flieles ta' ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss — Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren — Przy (U) w przypadku koniowatych – tylko przeznaczone do zoo; a przy (O) – tylko jednodzienne kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zoo. — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos ou outros animais de jardim zoológico — Pentru (U) în cazul solipedelor, numai cele încredințate unei grădini zoologice; și pentru (O), doar pui de o zi, pești, câini, pisici, insecte sau alte animale încredințate unei grădini zoologice — Pre (U) v prípade nepárnokopytníkov len tie, ktoré sa posielajú do ZOO; a pre (O) len jednodňové kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá posielané do ZOO. — Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O), samo dan stari piščanci, ribe, psi, mačke, žuželke, ali druge živali, namenjene v živalski vrt — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet — För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter eller andra djur i djurparker.

(13)

=

Предназначено за транзитното преминаване през Европейската общност на пратки с някои продукти от животински произход за консумация от човека, идващи за или от Русия, по реда на процедурите на съответното общностно законодателство. — Určeno k přepravě přes Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují do nebo pocházejí z Ruska podle zvláštních postupů tušených v příslušném právu Společenství. — Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser — Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren — Määratud transiidiks üle Euroopa Ühenduse teatud inimtarbimiseks mõeldud loomset päritolu toodete partiidele, mis lähevad või tulevad Venemaalt ning on ette nähtud ühenduse seadusandluse vastavate protseduuride alla kuulumiseks. — Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία — Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation. — Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente — Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d’envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable. — Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria — Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās, patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību. — Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į arba iš Rusijos vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatyta tvarka. — Az Európai Közösségen keresztül történő tranzit szállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint. — Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt il-proċeduri speċifiċi previsti fil-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti. — Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving — Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty. — Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente — Desemnat pentru tranzitul în cadrul Comunității Europene privind transportul anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, înspre sau dinspre Rusia, conform unor proceduri specifice prevăzute de legislația comunitară relevantă — Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu pochádzajúce z Ruska podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej legislatíve Spoločenstva. — Določeno za tranzit preko Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. — Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen — För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

(14)

=

Разрешени са ограничен брой видове, така както е определено от компетентния национален орган — Povoluje se omezený počet druhů podle definice příslušných vnitrostátních orgánů. — Et begrænset antal arter som fastsat af den kompetente nationale myndighed. — Es ist nur eine begrenzte, von der zuständigen nationalen Behörde festgelegte Anzahl Arten zugelassen — Lubatud on ainult piiratud arv liike, mille on kindlaks määranud pädev siseriiklik asutus. — Επιτρέπεται περιορισμένος μόνο αριθμός ειδών, τα οποία καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή — A limited number of species are permitted, as defined by the competent national authority — Se permite un número limitado de especies, tal como lo establezca la autoridad nacional competente — Suivant la définition de l’autorité nationale compétente, un nombre limité d’espèces sont autorisées. — Sono ammesse solo alcune specie quali definite dall'autorità nazionale competente — Atļauts ierobežots sugu skaits, kā noteikusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde — Leidžiamas ribotas skaičius rūšių, kaip nustatyta kompetentingos nacionalinės institucijos — Korlátozott számú faj engedélyezett az illetékes nemzeti hatóság meghatározása szerint. — Numru limitat ta' speċi huwa permess, kif definit mill-awtorità nazzjonali kompetenti. — Een beperkt aantal soorten is toegelaten, als omschreven door de bevoegde nationale autoriteit — Dopuszcza się ograniczoną liczbę gatunków, jak określiły właściwe władze krajowe. — É permitido um número limitado de espécies, a definir pela autoridade nacional competente — Este permis un număr limitat de specii, stabilit de autoritatea națională competentă. — Je povolený obmedzený počet druhov, ako určil príslušný národný orgán. — Dovoljeno je omejeno število vrst, kakor je določil pristojni nacionalni organ. — Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittelemä rajoitettu määrä lajeja sallitaan — Ett begränsat antal arter tillåts, enligt vad som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

(15)

=

Това одобрение важи единствено до 31.7.2011 г. — Toto schválení platí pouze do 31. července 2011. — Denne godkendelse gælder kun indtil den 31. juli 2011 — Diese Genehmigung gilt nur bis zum 31.7.2011 — See heakskiit kehtib ainult 31. juulini 2011. — Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο έως τις 31 Ιουλίου 2011 — This approval is valid only until 31.7.2011. — Esta autorización únicamente es válida hasta el 31 de julio de 2011 — Cette autorisation n’est valable que jusqu’au 31 juillet 2011. — La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 31.7.2011 — Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2011. gada 31. jūlijam. — Šis patvirtinimas galioja tik iki 2011 m. liepos 31 d. — A jóváhagyás 2011. július 31-ig érvényes. — Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-31 ta’ Lulju 2011. — Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 31 juli 2011 — Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do dnia 31 lipca 2011 r. — Esta aprovação só é válida até 31 de Julho de 2011 — Această aprobare este valabilă numai până la 31 iulie 2011 — Toto schválenie je platné len do 31. júla 2011. — Ta odobritev velja samo do 31.7.2011. — Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 31 päivään heinäkuuta 2011 saakka. — Detta godkännande är bara giltigt till den 31 juli 2011.

Страна: Белгия — Země: Belgie — Land: Belgien — Land: Belgien — Riik: Belgia — Χώρα: Βέλγιο — Country: Belgium — País: Bélgica — Pays: Belgique — Paese: Belgio — Valsts: Beļģija — Šalis: Belgija — Ország: Belgium — Pajjiż: Belġju — Land: België — Kraj: Belgia — País: Bélgica — Țara: Belgia — Krajina: Belgicko — Država: Belgija — Maa: Belgia — Land: Belgien

1

2

3

4

5

6

Antwerpen

BE 02699

P

Kaai 650

HC, NHC

 

 

 

Kallo

HC, NHC

 

Brussel-Zaventem

BE 02899

A

Flight Care

HC-T (2)

 

Flight Care 2

NHC (2)

U, E, O

Avia Partner

HC-T (2)

 

WFS

HC-T (2)

 

Swiss Port

HC-T (2)

 

Gent

BE 02999

P

 

HC-NT (6), NHC-NT (6)

 

Liège

BE 03099

A

 

HC, NHC-NT (2), NHC-T(FR)

U, E, O

Oostende

BE 02599

P

 

HC-T (2)

 

Oostende

BE 03199

A

 

HC (2)

E

Zeebrugge

BE 02799

P

OCHZ

HC (2), NHC (2)

 

Страна: България — Země: Bulharsko — Land: Bulgarien — Land: Bulgarien — Riik: Bulgaaria — Χώρα: Βουλγαρία — Country: Bulgaria — País: Bulgaria — Pays: Bulgarie — Paese: Bulgaria — Valsts: Bulgārija — Šalis: Bulgarija — Ország: Bulgária — Pajjiż: il-Bulgarija — Land: Bulgarije — Kraj: Bułgaria — País: Bulgária — Țara: Bulgaria — Krajina: Bulharsko — Država: Bolgarija — Maa: Bulgaria — Land: Bulgarien

1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC(2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC(2), NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC(2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC(2), NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC(2), NHC

 

Страна: Чешка република — Země: Česká republika — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Riik: Tšehhi Vabariik — Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία — Country: Czech Republic — País: República Checa — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica ceca — Valsts: Čehija — Šalis: Čekijos Respublika — Ország: Cseh Köztársaság — Pajjiż: Repubblika Ċeka — Land: Tsjechië — Kraj: Czechy — País: República Checa — Țara: Republica Cehă — Krajina: Česká republika — Država: Češka — Maa: Tšekki — Land: Tjeckien

1

2

3

4

5

6

Praha-Ruzyně

CZ 00099

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC(NT)(2)

E, O

Страна: Дания — Země: Dánsko — Land: Danmark — Land: Dänemark — Riik: Taani — Χώρα: Δανία — Country: Denmark — País: Dinamarca — Pays: Danemark — Paese: Danimarca — Valsts: Dānija — Šalis: Danija — Ország: Dánia — Pajjiż: Danimarka — Land: Denemarken — Kraj: Dania — País: Dinamarca — Țara: Danemarca — Krajina: Dánsko — Država: Danska — Maa: Tanska — Land: Danmark

1

2

3

4

5

6

Ålborg 1 (Greenland Port) 1

DK 02299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)

 

Ålborg 2 (Greenland Port) 2

DK 51699

P

 

HC(2), NHC (2)

 

Århus

DK 02199

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)(11)

 

Esbjerg

DK 02399

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(11)

 

Fredericia

DK 11099

P

 

HC(1)(2), NHC(2), NHC-(NT)11

 

Hanstholm

DK 11399

P

 

HC-T(FR)(1)(3)

 

Hirtshals

DK 11599

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)(2)

 

Centre 2

HC-T(FR)(1)(2)

 

Billund

DK 01799

A

 

HC-T(1)(2), NHC(2)

U, E, O

København

DK 11699

A

Centre 1, SAS 1 (North)

HC(1)(2), NHC*

 

Centre 2, SAS 2 (East)

HC*, NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E, O

København

DK 21699

P

 

HC(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kolding

DK 01899

P

 

NHC(11)

 

Skagen

DK 01999

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Страна: Германия — Země: Německo — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Riik: Saksamaa — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — País: Alemania — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Valsts: Vācija — Šalis: Vokietija — Ország: Németország — Pajjiż: Ġermanja — Land: Duitsland — Kraj: Niemcy — País: Alemanha — Țara: Germania — Krajina: Nemecko — Država: Nemčija — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Berlin-Tegel

DE 50299

A

 

HC, NHC

O

Brake

DE 51599

P

 

NHC-NT(4)

 

Bremen

DE 50699

P

 

HC, NHC

 

Bremerhaven

DE 50799

P

 

HC, NHC

 

Cuxhaven

DE 51699

P

IC 1

HC-T(FR)(3)

 

IC 2

HC-T(FR)(3)

 

Düsseldorf

DE 51999

A

 

HC(2), NHT-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Frankfurt/Main

DE 51099

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

DE 55999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

DE 50999

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hamburg Hafen*

DE 50899

P

 

HC, NHC

*E(7)

Hannover-Langenhagen

DE 51799

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

DE 52699

P

 

HC, NHC

E

Köln

DE 52099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Konstanz Straße

DE 53199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Lübeck

DE 52799

P

 

HC, NHC

U, E

München

DE 49699

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Rostock

DE 51399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Rügen

DE 51199

P

 

HC(3)

 

Schönefeld

DE 50599

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Stuttgart

DE 49099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Weil/Rhein

DE 49199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein Mannheim

DE 53299

F

 

HC, NHC

 

Страна: Естония — Země: Estonsko — Land: Estland — Land: Estland — Riik: Eesti — Χώρα: Εσθονία — Country: Estonia — País: Estonia — Pays: Estonie — Paese: Estonia — Valsts: Igaunija — Šalis: Estija — Ország: Észtország — Pajjiż: Estonja — Land: Estland — Kraj: Estonia — País: Estónia — Țara: Estonia — Krajina: Estónsko — Država: Estonija — Maa: Viro — Land: Estland

1

2

3

4

5

6

Luhamaa

EE 00199

R

 

HC, NHC

U, E

Muuga

EE 00399

P

IC 1

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

AS Refetra

HC-T(FR)2

 

Narva

EE 00299

R

 

HC, NHC-NT

 

Paldiski

EE 00599

P

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Paljassaare

EE 00499

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Страна: Гърция — Země: Řecko — Land: Grækenland — Land: Griechenland — Riik: Kreeka — Χώρα: Ελλάδα — Country: Greece — País: Grecia — Pays: Grèce — Paese: Grecia — Valsts: Grieķija — Šalis: Graikija — Ország: Görögország — Pajjiż: Greċja — Land: Griekenland — Kraj: Grecja — País: Grécia — Țara: Grecia — Krajina: Grécko — Država: Grčija — Maa: Kreikka — Land: Grekland

1

2

3

4

5

6

Evzoni

GR 06099

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Athens International Airport

GR 05599

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

GR 06299

F

 

 

U, E

Kakavia

GR 07099

R

 

HC(2), NHC-NT

 

Neos Kafkassos

GR 06399

F

 

HC(2), NHC-NT

U, E

Neos Kafkassos

GR 06399

R

 

HC, NHC-NT

U, E

Peplos

GR 07299

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Pireas

GR 05499

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Thessaloniki

GR 05799

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Thessaloniki

GR 05699

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: Испания — Země: Španělsko — Land: Spanien — Land: Spanien — Riik: Hispaania — Χώρα: Ισπανία — Country: Spain — País: España — Pays: Espagne — Paese: Spagna — Valsts: Spānija — Šalis: Ispanija — Ország: Spanyolország — Pajjiż: Spanja — Land: Spanje — Kraj: Hiszpania — País: Espanha — Țara: Spania — Krajina: Španielsko — Država: Španija — Maa: Espanja — Land: Spanien

1

2

3

4

5

6

A Coruña–Laxe

ES 48899

P

A Coruña

HC, NHC

 

Laxe

HC

 

Algeciras

ES 47599

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Alicante

ES 49999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Alicante

ES 48299

P

 

HC, NHC-NT

 

Almería

ES 50099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Almería

ES 48399

P

 

HC, NHC-NT

 

Asturias

ES 50199

A

 

HC(2)

 

Barcelona

ES 50299

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Barcelona

ES 47199

P

 

HC, NHC

 

Bilbao

ES 50399

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Bilbao

ES 48499

P

 

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

 

Cádiz

ES 47499

P

 

HC, NHC

 

Cartagena

ES 48599

P

 

HC, NHC

 

Castellón

ES 49799

P

 

HC, NHC

 

Gijón

ES 48699

P

 

HC, NHC

 

Gran Canaria

ES 50499

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Huelva

ES 48799

P

Puerto interior

HC

 

Puerto exterior

NHC-NT

 

Las Palmas de Gran Canaria

ES 48199

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Madrid

ES 47899

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Málaga

ES 50599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Málaga

ES 47399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Marín

ES 49599

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Palma de Mallorca

ES 47999

A

 

HC(2)-NT, HC(2)-T(CH), HC(2)-T(FR)*, NHC(2)-NT, NHC(2)-T(CH), NHC(2)-T(FR)*

O

Santa Cruz de Tenerife

ES 48099

P

Dársena

HC

 

Dique

NHC

U, E, O

Santander

ES 50799

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Santander

ES 48999

P

 

HC, NHC

 

Santiago de Compostela

ES 49899

A

 

HC(2), NHC(2)

 

San Sebastián*

ES 50699

A

 

HC(2)*, NHC(2)*

 

Sevilla

ES 50899

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Sevilla

ES 49099

P

 

HC, NHC

 

Tarragona

ES 49199

P

 

HC, NHC

 

Tenerife Norte

ES 50999

A

 

HC(2)

 

Tenerife Sur

ES 49699

A

Productos

HC(2), NHC(2)

 

Animales

 

U, E, O

Valencia

ES 51099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Valencia

ES 47299

P

 

HC, NHC

 

Vigo

ES 51199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Vigo

ES 47699

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Pantalan 3

HC-T(FR)(2,3)

 

Frioya

HC-T(FR)(2,3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2,3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2,3)

 

Vieirasa

HC-T(FR)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2,3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

 

Vilagarcia–Ribeira–Caramiñal

ES 49499

P

Vilagarcia

HC(2), NHC(2,11)

 

Ribeira

HC

 

Caramiñal

HC

 

Vitoria

ES 49299

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

 

Animales

 

U, E, O

Zaragoza

ES 49399

A

 

HC(2)

 

Страна: Франция — Země: Francie — Land: Frankrig — Land: Frankreich — Riik: Prantsusmaa — Χώρα: Γαλλία — Country: France — País: Francia — Pays: France — Paese: Francia — Valsts: Francija — Šalis: Prancūzija — Ország: Franciaország — Pajjiż: Franza — Land: Frankrijk — Kraj: Francja — País: França — Țara: Franța — Krajina: Francúzsko — Država: Francija — Maa: Ranska — Land: Frankrike

1

2

3

4

5

6

Beauvais

FR 16099

A

 

 

E

Bordeaux

FR 13399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Bordeaux

FR 23399

P

 

HC-NT

 

Boulogne

FR 16299

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

 

Brest

FR 32999

A

 

HC-T(CH)(1)(2)

 

Brest

FR 12999

P

 

HC-T(FR), NHC-T(FR)

 

Châteauroux–Déols

FR 13699

A

 

HC-T(2)

 

Concarneau–Douarnenez

FR 22999

P

Concarneau

HC-T(1)(3)

 

Douarnenez

HC-T(FR)(1)(3)

 

Deauville

FR 11499

A

 

 

E

Dunkerque

FR 15999

P

Caraïbes

HC-T(1), HC-NT

 

Maison Blanche

NHC-NT

 

Ferney-Voltaire (Genève)

FR 20199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT, NHC

O

Le Havre

FR 17699

P

Hangar 56

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Dugrand

HC-T(FR)(1)(2)

 

EFBS

HC-T(FR)(1)(2)

 

Fécamp

HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Lorient

FR 15699

P

STEF TFE

HC-T(1), HC-NT

 

CCIM

NHC

 

Lyon–Saint-Exupéry

FR 16999

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Marseille Port (15)

FR 11399

P

Hangar 14

 

E

STEF

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

 

Marseille–Fos-sur-Mer

FR 31399

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Marseille aéroport

FR 21399

A

 

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

O

Nantes–Saint-Nazaire

FR 14499

P

 

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

 

Nice

FR 10699

A

 

HC-T(CH)(2)

O

Orly

FR 29499

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Air France

HC-T(l), HC-NT

 

Réunion–Port Réunion

FR 29999

P

 

HC, NHC

 

Réunion–Roland-Garros

FR 19999

A

 

HC, NHC

O

Roissy Charles-de-Gaulle

FR 19399

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Station animalière

 

U, E, O

Rouen

FR 27699

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Louis Bâle

FR 26899

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Saint-Louis Bâle

FR 16899

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Malo

FR 13599

P

 

NHC-NT

 

Saint-Julien Bardonnex

FR 17499

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, O

Sète

FR 13499

P

Frontignan

HC-T(1), HC-NT

 

Toulouse-Blagnac

FR 13199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O

Vatry

FR 15199

A

 

HC-T(CH)(2)

 

Страна: Ирландия — Země: Irsko — Land: Irland — Land: Irland — Riik: Iirimaa — Χώρα: Ιρλανδία — Country: Ireland — País: Irlanda — Pays: Irlande — Paese: Irlanda — Valsts: Īrija — Šalis: Airija — Ország: Írország — Pajjiż: Irlanda — Land: Ierland — Kraj: Irlandia — País: Irlanda — Țara: Irlanda — Krajina: Írsko — Država: Irska — Maa: Irlanti — Land: Irland

1

2

3

4

5

6

Dublin Airport

IE 02999

A

 

 

E, O

Dublin Port

IE 02899

P

 

HC(2), NHC

 

Shannon

IE 03199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Италия — Země: Itálie — Land: Italien — Land: Italien — Riik: Itaalia — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — País: Italia — Pays: Italie — Paese: Italia — Valsts: Itālija — Šalis: Italija — Ország: Olaszország — Pajjiż: Italja — Land: Italië — Kraj: Włochy — País: Itália — Țara: Italia — Krajina: Taliansko — Država: Italija — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

4

5

6

Ancona

IT 10199

A

 

HC, NHC

 

Ancona

IT 00199

P

 

HC

 

Bari

IT 00299

P

 

HC, NHC

 

Bergamo

IT 03999

A

 

HC, NHC

 

Bologna–Borgo Panigale

IT 00499

A

 

HC, NHC

O

Campocologno

IT 03199

F

 

 

U

Chiasso

IT 10599

F

 

HC, NHC

U, O

Chiasso

IT 00599

R

 

HC, NHC

U, O

Gaeta

IT 03299

P

 

HC-T(3)

 

Genova

IT 01099

P

Calata Sanità

(terminal Sech)

HC, NHC-NT

 

Nino Ronco

(terminal Messina)

NHC-NT

 

Porto di Voltri

(Voltri)

HC, NHC-NT

 

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)

 

Porto di Vado (Vado Ligure–Savona)

HC-T(FR), NHC-NT

 

Genova

IT 11099

A

 

HC, NHC

O

Gioia Tauro

IT 04099

P

 

HC, NHC

 

Gran San Bernardo–Pollein

IT 02099

R

 

HC, NHC

 

La Spezia

IT 03399

P

 

HC, NHC

U, E

Livorno–Pisa

IT 01399

P

Porto commerciale

HC, NHC

 

Sintermar

HC, NHC

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

 

Livorno–Pisa

IT 04299

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Milano–Linate

IT 01299

A

 

HC, NHC

O

Milano–Malpensa

IT 01599

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC, NHC

O

SEA

 

U, E

Cargo City MLE

HC, NHC

O

Napoli

IT 01899

P

Molo Bausan

HC, NHC

 

Napoli

IT 11899

A

 

HC, NHC-NT

 

Olbia

IT 02299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Palermo

IT 01999

A

 

HC, NHC

 

Palermo

IT 11999

P

 

HC, NHC

 

Ravenna

IT 03499

P

Frigoterminal

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Sapir 1

NHC-NT

 

Sapir 2

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Setramar

NHC-NT

 

Docks Cereali

NHC-NT

 

Reggio Calabria

IT 01799

P

 

HC, NHC

 

Reggio Calabria

IT 11799

A

 

HC, NHC

 

Roma-Fiumicino

IT 00899

A

Alitalia

HC, NHC

O

Cargo City ADR

HC, NHC

 

Isola Veterinaria

 

U, E, O

Rimini

IT 04199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Salerno

IT 03599

P

 

HC, NHC

 

Taranto

IT 03699

P

 

HC, NHC

 

Torino-Caselle*

IT 02599

A

 

HC-T(2), NHC-NT(2)*

O*

Trapani

IT 03799

P

 

HC

 

Trieste

IT 02699

P

Hangar 69

HC, NHC

 

Molo ‚O‘

 

U, E

Mag. FRIGOMAR

HC-T*

 

Venezia

IT 12799

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Venezia

IT 02799

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Verona

IT 02999

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: Кипър — Země: Kypr — Land: Cypern — Land: Zypern — Riik: Küpros — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus — País: Chipre — Pays: Chypre — Paese: Cipro — Valsts: Kipra — Šalis: Kipras — Ország: Ciprus — Pajjiż: Ċipru — Land: Cyprus — Kraj: Cypr — País: Chipre — Țara: Cipru — Krajina: Cyprus — Država: Ciper — Maa: Kypros — Land: Cypern

1

2

3

4

5

6

Larnaka

CY 40099

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lemesos

CY 50099

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: Латвия — Země: Lotyšsko — Land: Letland — Land: Lettland — Riik: Läti — Χώρα: Λεττονία — Country: Latvia — País: Letonia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Valsts: Latvija — Šalis: Latvija — Ország: Lettország — Pajjiż: Latvja — Land: Letland — Kraj: Łotwa — País: Letónia — Țara: Letonia — Krajina: Lotyšsko — Država: Latvija — Maa: Latvia — Land: Lettland

1

2

3

4

5

6

Daugavpils

LV 81699

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Grebņeva (13)

LV 72199

R

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Pātarnieki

LV 73199

R

IC1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC2

 

U, E, O

Rēzekne (13)

LV 74299

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Rīga (Riga port)

LV 21099

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Rīga (Baltmarine Terminal)

LV 05099

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Terehova (14)

LV 72299

R

 

HC, NHC-NT

E, O

Ventspils

LV 31199

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: Литва — Země: Litva — Land: Litauen — Land: Litauen — Riik: Leedu — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania — País: Lituania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Valsts: Lietuva — Šalis: Lietuva — Ország: Litvánia — Pajjiż: Litwanja — Land: Litouwen — Kraj: Litwa — País: Lituânia — Țara: Lituania — Krajina: Litva — Država: Litva — Maa: Liettua — Land: Litauen

1

2

3

4

5

6

Kena (13)

LT 01399

F

 

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kybartai (13)

LT 01899

R

 

HC, NHC

 

Kybartai (13)

LT 02199

F

 

HC, NHC

 

Lavoriškės (13)

LT 01199

R

 

HC, NHC

 

Medininkai (13)

LT 01299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Molo

LT 01699

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Malkų įlankos

LT 01599

P

 

HC, NHC

 

Pilies

LT 02299

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Panemunė (13)

LT 01799

R

 

HC, NHC

 

Pagėgiai (13)

LT 02099

F

 

HC, NHC

 

Šalčininkai (13)

LT 01499

R

 

HC, NHC

 

Vilnius

LT 01999

A

 

HC, NHC

O

Страна: Люксембург — Země: Lucembursko — Land: Luxembourg — Land: Luxemburg — Riik: Luksemburg — Χώρα: Λουξεμβούργο — Country: Luxembourg — País: Luxemburgo — Pays: Luxembourg — Paese: Lussemburgo — Valsts: Luksemburga — Šalis: Liuksemburgas — Ország: Luxemburg — Pajjiż: Lussemburgu — Land: Luxemburg — Kraj: Luksemburg — País: Luxemburgo — Țara: Luxemburg — Krajina: Luxembursko — Država: Luksemburg — Maa: Luxemburg — Land: Luxemburg

1

2

3

4

5

6

Luxembourg

LU 00199

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

NHC-NT

U, E, O

Страна: Унгария — Země: Maďarsko — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Riik: Ungari — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary — País: Hungría — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Valsts: Ungārija — Šalis: Vengrija — Ország: Magyarország — Pajjiż: Ungerija — Land: Hongarije — Kraj: Węgry — País: Hungria — Țara: Ungaria — Krajina: Maďarsko — Država: Madžarska — Maa: Unkari — Land: Ungern

1

2

3

4

5

6

Budapest–Ferihegy

HU 00399

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Eperjeske

HU 02899

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Gyékényes

HU 00499

F

 

HC(2), NHC(2)

 

Kelebia

HU 02499

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Letenye

HU 01199

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Röszke

HU 02299

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

HU 02799

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E

Страна: Малта — Země: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Riik: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta — País: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Valsts: Malta — Šalis: Malta — Ország: Málta — Pajjiż: Malta — Land: Malta — Kraj: Malta — País: Malta — Țara: Malta — Krajina: Malta — Država: Malta — Maa: Malta — Land: Malta

1

2

3

4

5

6

Luqa

MT 01099

A

 

HC(2), NHC(2)

O, U, E

Marsaxlokk

MT 03099

P

 

HC, NHC

 

Valetta

MT 02099

P

 

 

U, E, O

Страна: Нидерландия — Země: Nizozemsko — Land: Nederlandene — Land: Niederlande — Riik: Holland — Χώρα: Κάτω Χώρες — Country: Netherlands — País: Países Bajos — Pays: Pays-Bas — Paese: Paesi Bassi — Valsts: Nīderlande — Šalis: Nyderlandai — Ország: Hollandia — Pajjiż: Olanda — Land: Nederland — Kraj: Niderlandy — País: Países Baixos — Țara: Țările de Jos — Krajina: Holandsko — Država: Nizozemska — Maa: Alankomaat — Land: Nederländerna

1

2

3

4

5

6

Amsterdam

NL 01399

A

Aero Ground Services

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)

Amsterdam

NL 01799

P

Cornelius Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

 

Daalimpex, Velsen

HC-T

 

PCA

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer, Ijmuiden

HC-T(FR)

 

Eemshaven

NL 01899

P

 

HC-T (2), NHC-T (FR)(2)

 

Harlingen

NL 02099

P

Daalimpex

HC-T

 

Maastricht

NL 01599

A

 

HC, NHC

U, E, O

Rotterdam

NL 01699

P

EBS

NHC-NT(11)

 

Eurofrigo, Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Kloosterboer

HC-T(FR)

 

Wibaco

HC-T(FR)2, HC-NT(2)

 

Van Heezik

HC-T(FR)(2)

 

Vlissingen

NL 02199

P

Daalimpex

HC(2), NHC

 

Kloosterboer

HC-T(2), HC-NT

 

Страна: Австрия — Země: Rakousko — Land: Østrig — Land: Österreich — Riik: Austria — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — País: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Valsts: Austrija — Šalis: Austrija — Ország: Ausztria — Pajjiż: Awstrija — Land: Oostenrijk — Kraj: Austria — País: Áustria — Țara: Austria — Krajina: Rakúsko — Država: Avstrija — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Feldkirch-Buchs

AT 01399

F

 

HC-NT(2), NHC-NT

 

Feldkirch-Tisis

AT 01399

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Höchst

AT 00699

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Linz

AT 00999

A

 

HC(2), NHC(2)

O, E, U(8)

Wien-Schwechat

AT 01599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Полша — Země: Polsko — Land: Polen — Land: Polen — Riik: Poola — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland — País: Polonia — Pays: Pologne — Paese: Polonia — Valsts: Polija — Šalis: Lenkija — Ország: Lengyelország — Pajjiż: Polonja — Land: Polen — Kraj: Polska — País: Polónia — Țara: Polonia — Krajina: Poľsko — Država: Poljska — Maa: Puola — Land: Polen

1

2

3

4

5

6

Bezledy (13)

PL 28199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Dorohusk

PL 06399

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

O

Gdańsk

PL 22299

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Gdynia

PL 22199

P

IC 1

HC, NHC

U, E, O

IC 2

HC-T(FR)(2)

 

Hrebenne

PL 06499

R

 

HC, NHC

 

Korczowa

PL 18199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kukuryki–Koroszczyn

PL 06199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka (13)

PL 20199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Świnoujście

PL 32299

P

 

HC, NHC

 

Szczecin

PL 32199

P

 

HC, NHC

 

Terespol–Kobylany

PL 06299

F

 

HC, NHC

 

Warszawa Okęcie

PL 14199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Португалия — Země: Portugalsko — Land: Portugal — Land: Portugal — Riik: Portugal — Χώρα: Πορτογαλία — Country: Portugal — País: Portugal — Pays: Portugal — Paese: Portogallo — Valsts: Portugāle — Šalis: Portugalija — Ország: Portugália — Pajjiż: Portugall — Land: Portugal — Kraj: Portugalia — País: Portugal — Țara: Portugalia — Krajina: Portugalsko — Država: Portugalska — Maa: Portugali — Land: Portugal

1

2

3

4

5

6

Aveiro

PT 04499

P

 

HC-T(3)

 

Faro

PT 03599

A

 

HC-T(2)

O

Funchal (Madeira)

PT 05699

A

 

HC, NHC

O

Funchal (Madeira)

PT 03699

P

 

HC-T

 

Horta (Açores)

PT 04299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Lisboa

PT 03399

A

Centre 1

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lisboa

PT 03999

P

Liscont

HC(2), NHC-NT

 

Xabregas

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peniche

PT 04699

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Ponta Delgada (Açores)

PT 03799

A

 

NHC-NT

 

Ponta Delgada (Açores)

PT 05799

P

 

HC-T(FR)(3), NHC-T(FR)(3)

 

Porto

PT 03499

A

 

HC-T, NHC-NT

O

Porto

PT 04099

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Praia da Vitória (Açores)

PT 03899

P

 

 

U, E

Setúbal

PT 04899

P

 

HC(2), NHC

 

Sines

PT 05899

P

 

HC(2), NHC

 

Viana do Castelo

PT 04399

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Страна: Румъния — Země: Rumunsko — Land: Rumænien — Land: Rumänien — Riik: Rumeenia — Χώρα: Ρουμανία — Country: Romania — País: Rumanía — Pays: Roumanie — Paese: Romania — Valsts: Rumānija — Šalis: Rumunija — Ország: Románia — Pajjiż: ir-Rumanija — Land: Roemenië — Kraj: Rumunia — País: Roménia — Țara: România — Krajina: Rumunsko — Država: Romunija — Maa: Romania — Land: Rumänien

1

2

3

4

5

6

Albița

RO 40199

R

IC 1

HC(2)

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC 3

 

U, E, O

București Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

IC 2

 

E, O

Constanța Nord

RO 15199

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Constanța Sud–Agigea

RO 15299

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Iași

RO 25199

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Stamora Moravița

RO 38199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Страна: Словения — Země: Slovinsko — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Riik: Sloveenia — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — País: Eslovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Valsts: Slovēnija — Šalis: Slovėnija — Ország: Szlovénia — Pajjiż: Slovenja — Land: Slovenië — Kraj: Słowenia — País: Eslovénia — Țara: Slovenia — Krajina: Slovinsko — Država: Slovenija — Maa: Slovenia — Land: Slovenien

1

2

3

4

5

6

Dobova

SI 00699

F

 

HC(2), NHC(2)

U, E

Gruškovje

SI 00199

R

 

HC, NHC-T (FR), NHC-NT

O

Jelšane

SI 00299

R

 

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

O

Koper

SI 00399

P

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Ljubljana Brnik

SI 00499

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Obrežje

SI 00599

R

 

HC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Страна: Словакия — Země: Slovensko — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Riik: Slovakkia — Χώρα: Σλοβακία — Country: Slovakia — País: Eslovaquia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Valsts: Slovākija — Šalis: Slovakija — Ország: Szlovákia — Pajjiż: Slovakkja — Land: Slowakije — Kraj: Słowacja — País: Eslováquia — Țara: Slovacia — Krajina: Slovensko — Država: Slovaška — Maa: Slovakia — Land: Slovakien

1

2

3

4

5

6

Bratislava

SK 00399

A

IC1

HC(2), NHC(2)

 

IC2

 

E, O

Vyšné Nemecké

SK 00199

R

I/C 1

HC, NHC

 

I/C 2

 

U, E

Čierna nad Tisou

SK 00299

F

 

HC, NHC

 

Страна: Финландия — Země: Finsko — Land: Finland — Land: Finnland — Riik: Soome — Χώρα: Φινλανδία — Country: Finland — País: Finlandia — Pays: Finlande — Paese: Finlandia — Valsts: Somija — Šalis: Suomija — Ország: Finnország — Pajjiż: Finlandja — Land: Finland — Kraj: Finlandia — País: Finlândia — Țara: Finlanda — Krajina: Fínsko — Država: Finska — Maa: Suomi — Land: Finland

1

2

3

4

5

6

Hamina

FI 20599

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Helsinki

FI 10199

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Helsinki

FI 00199

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Vaalimaa

FI 10599

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Страна: Швеция — Země: Švédsko — Land: Sverige — Land: Schweden — Riik: Rootsi — Χώρα: Σουηδία — Country: Sweden — País: Suecia — Pays: Suède — Paese: Svezia — Valsts: Zviedrija — Šalis: Švedija — Ország: Svédország — Pajjiż: Żvezja — Land: Zweden — Kraj: Szwecja — País: Suécia — Țara: Suedia — Krajina: Švédsko — Država: Švedska — Maa: Ruotsi — Land: Sverige

1

2

3

4

5

6

Göteborg

SE 14299

P

 

HC(2), NHC(2)-NT

E*, O*

Göteborg–Landvetter

SE 14199

A

IC 1

HC(2), NHC(2)

O

IC 2

 

E

Helsingborg

SE 12399

P

 

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Norrköping

SE 05199

A

 

 

E

Stockholm

SE 01199

P

 

HC(2)

 

Stockholm–Arlanda

SE 01299

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Обединено кралство — Země: Spojené království — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes Königreich — Riik: Suurbritannia — Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο — Country: United Kingdom — País: Reino Unido — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno Unito — Valsts: Apvienotā Karaliste — Šalis: Jungtinė Karalystė — Ország: Egyesült Királyság — Pajjiż: Renju Unit — Land: Verenigd Koninkrijk — Kraj: Zjednoczone Królestwo — País: Reino Unido — Țara: Regatul Unit — Krajina: Spojené kráľovstvo — Država: Združeno kraljestvo — Maa: Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket

1

2

3

4

5

6

Belfast

GB 41099

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Belfast

GB 40099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)

 

Bristol

GB 11099

P

 

HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Falmouth

GB 14299

P

 

HC-T(1), HC-NT(1)

 

Felixstowe

GB 13099

P

TCEF

HC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

ATEF

HC-NT(1)

 

Gatwick

GB 13299

A

IC1

 

O

IC2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Glasgow

GB 31099

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Grimsby–Immingham

GB 12299

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)

 

Centre 2

NHC-NT

 

Grove Wharf Wharton

GB 11599

P

 

NHC-NT

 

Heathrow

GB 12499

A

Centre 1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Centre 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

 

Animal Reception Centre

 

U, E, O

Hull

GB 14199

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Invergordon

GB 30299

P

 

NHC-NT(4)

 

Ipswich

GB 13199

P

 

HC-NT(1), NHC-NT(2)

 

Liverpool

GB 12099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(1), NHC-NT

 

Luton

GB 10099

A

 

 

U, E

Manchester

GB 13799

A

IC 1

 

O(10)

IC 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2),

 

IC 3

NHC(2)

 

Manston

GB 14499

A

 

HC(1)(2), NHC(2)

 

Nottingham East Midlands

GB 12199

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peterhead

GB 30699

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Prestwick

GB 31199

A

 

 

U, E

Southampton

GB 11399

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC

 

Stansted

GB 14399

A

 

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

U, E

Sutton Bridge*

GB 13599

P

 

NHC-NT(4)*

 

Thamesport

GB 11899

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Tilbury

GB 10899

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T (FR), NHC-NT“

 


PRILOGA II

Priloga k Odločbi 2002/459/ES se spremeni:

1.

V oddelku o mejnih kontrolnih točkah v Združenem kraljestvu se črtajo naslednji vpisi:

„0730399

P

ABERDEEN (HARBOUR)“

„0714099

P

GOOLE“

„0730899

P

GRANGEMOUTH“

2.

V oddelku o mejnih kontrolnih točkah na Danskem se črta naslednji vpis:

„0941699

P

RØNNE“

3.

V oddelku o mejnih kontrolnih točkah na Švedskem se doda naslednji vpis:

„SE 05199

A

NORRKÖPING“

4.

V oddelku o mejnih kontrolnih točkah na Poljskem se doda naslednji vpis:

„PL 06499

R

HREBENNE“


4.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/59


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. aprila 2007

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve piroksulama v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1698)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/277/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 91/414/EGS določa pripravo seznama aktivnih snovi v Skupnosti, registriranih za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih.

(2)

Podjetje Dow AgroSciences GmbH je 28. februarja 2006 pristojnim organom Združenega kraljestva predložilo dokumentacijo za aktivno snov piroksulam z zahtevkom za vključitev te aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Pristojni organi Združenega kraljestva so Komisiji sporočili, da je po predhodnem pregledu dokumentacije za zadevno aktivno snov videti, da dokumentacija izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS. Poleg tega je videti, da predložena dokumentacija izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS za eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov. Vlagatelj je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS dokumentacijo naknadno poslal Komisiji in drugim državam članicam, predložena pa je bila tudi Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(4)

S to odločbo mora biti na ravni Skupnosti uradno potrjeno, da se dokumentacija šteje, da načeloma izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge II ter zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov.

(5)

Ta odločba ne sme vplivati na pravico Komisije, da za razjasnitev nekaterih točk v dokumentaciji od vlagatelja zahteva predložitev dodatnih podatkov ali informacij.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Dokumentacija o aktivni snovi, opredeljeni v Prilogi k tej odločbi, ki je bila predložena Komisiji in državam članicam zaradi vključitve te snovi v Prilogo I k navedeni direktivi, načeloma izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge II k navedeni direktivi brez vplivanja na člen 6(4) Direktive 91/414/EGS.

Dokumentacija ob upoštevanju predlaganih načinov uporabe izpolnjuje tudi zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge III k navedeni direktivi za eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje aktivno snov.

Člen 2

Država članica poročevalka podrobno pregleda zadevno dokumentacijo ter Evropski komisiji čim prej in najpozneje v enem letu od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Evropske unije poroča o ugotovitvah svojih pregledov, skupaj s priporočili o vključitvi ali nevključitvi zadevne aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in z vsemi s tem povezanimi pogoji.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. aprila 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/21/ES (UL L 97, 12.4.2007, str. 4).


PRILOGA

AKTIVNA SNOV, KI JO ZADEVA TA ODLOČBA

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka CIPAC

Vlagatelj

Datum zahtevka

Država članica poročevalka

1

piroksulam

številka CIPAC še ni dodeljena

Dow AgroSciences GmbH

28. februar 2006

Združeno kraljestvo


4.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/62


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 23. aprila 2007

o določitvi zneskov pomoči za diverzifikacijo in dodatne pomoči za diverzifikacijo, ki se odobri v okviru začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja Skupnosti za tržno leto 2007/2008

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1717)

(Besedilo v španskem, češkem, grškem, italijanskem, latvijskem, madžarskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, švedskem in finskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/278/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 968/2006 z dne 27. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (2) in zlasti člena 13(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora do 31. marca 2007 za vsako zadevno državo članico določiti zneske pomoči za diverzifikacijo iz člena 6 Uredbe (ES) št. 320/2006, dodatne pomoči za diverzifikacijo iz člena 7 navedene uredbe in prehodne pomoči za nekatere države članice iz člena 9 navedene uredbe.

(2)

Zneski pomoči za diverzifikacijo in dodatne pomoči za diverzifikacijo se v skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 968/2006 izračunajo na podlagi ton kvote za sladkor, ki je bila v zadevni državi članici opuščena v tržnem letu 2007/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Zneski pomoči za diverzifikacijo in dodatne pomoči za diverzifikacijo na zadevno državo članico iz členov 6 in 7 Uredbe (ES) št. 320/2006, določeni na podlagi opuščenih kvot v tržnem letu 2007/2008, so navedeni v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Češko republiko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Republiko Italijo, Republiko Latvijo, Republiko Madžarsko, Republiko Portugalsko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko.

V Bruslju, 23. aprila 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 42.

(2)  UL L 176, 30.6.2006, str. 32.


PRILOGA

Zneski pomoči za diverzifikacijo in dodatne pomoči za diverzifikacijo na posamezno državo članico v tržnem letu 2007/2008

Država članica

Pomoč za diverzifikacijo

Dodatna pomoč za diverzifikacijo

Češka

11 220 770,83 EUR

Grčija

17 388 600,00 EUR

8 694 300,00 EUR

Španija

1 826 328,60 EUR

Italija

2 722 224,64 EUR

1 361 112,32 EUR

Latvija

7 282 297,50 EUR

7 282 297,50 EUR

Madžarska

11 836 183,50 EUR

Portugalska

2 135 250,00 EUR

2 565 530,25 EUR

Slovaška

7 679 563,50 EUR

Slovenija

5 800 543,50 EUR

5 800 543,50 EUR

Finska

6 141 526,50 EUR


Evropska centralna banka

4.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/64


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 17. aprila 2007

o sprejetju izvedbenih pravil v zvezi z varstvom podatkov v Evropski centralni banki

(ECB/2007/1)

(2007/279/ES)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 286 Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (1) ter zlasti člena 24(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 45/2001 določa načela in pravila varstva podatkov, ki veljajo za vse institucije in organe Skupnosti, in opredeljuje uradno osebo za varstvo podatkov (UOVP), ki jo mora imenovati vsaka institucija in organ Skupnosti.

(2)

V skladu s členom 24(8) Uredbe (ES) št. 45/2001 mora vsaka institucija ali organ Skupnosti sprejeti nadaljnja izvedbena pravila v zvezi z UOVP v skladu z določbami v prilogi k tej uredbi –

SKLENIL:

ODDELEK 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta sklep določa splošna pravila o izvajanju Uredbe (ES) št. 45/2001 glede Evropske centralne banke (ECB). Zlasti dopolnjuje določbe Uredbe (ES) št. 45/2001 glede imenovanja in pravnega položaja UOVP ter glede njihovih nalog, dolžnosti in pooblastil.

2.   S tem sklepom se tudi pojasnjujejo vloge, naloge in dolžnosti upravljavcev in koordinatorjev varstva podatkov ter izvajajo pravila, v skladu s katerimi lahko posamezniki, na katere se nanašajo podatki, uveljavljajo svoje pravice.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tem sklepu in brez poseganja v opredelitve pojmov v Uredbi (ES) št. 45/2001 se uporabljata naslednji opredelitvi pojmov:

(a)

„upravljavec“ pomeni pristojnega vodjo organizacijske enote, ki določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov;

(b)

„koordinator varstva podatkov“ pomeni zaposlenega, ki pomaga upravljavcu pri izpolnjevanju njegovih obveznosti v zvezi z varstvom podatkov. Ta oseba mora biti strokovnjak za upravljanje evidenc.

ODDELEK 2

URADNA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Člen 3

Imenovanje, pravni položaj in organizacijske zadeve

1.   Izvršilni odbor:

(a)

imenuje UOVP izmed zaposlenih v ECB, ki so dovolj izkušeni, da ustrezajo zahtevam iz člena 24 Uredbe (ES) št. 45/2001;

(b)

določi trajanje mandata UOVP med dvema in petimi leti; in

(c)

vpiše UOVP pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (ENVP).

2.   Izvršilni odbor zagotovi, da lahko UOVP neodvisno izvaja naloge in dolžnosti UOVP. Brez poseganja v tako neodvisnost:

(a)

za UOVP veljajo Pogoji za zaposlitev v ECB;

(b)

se UOVP v administrativne namene razporedi v enega od generalnih direktoratov in direktoratov ECB; in

(c)

se ocenjevalci UOVP pred ocenitvijo njegovega izpolnjevanja nalog in dolžnosti UOVP posvetujejo z ENVP.

3.   Zadevni upravljavec zagotavlja, da je UOVP nemudoma obveščen:

(a)

kadar se pojavi vprašanje, ki zadeva ali bi lahko zadevalo varstvo podatkov; in

(b)

glede vseh stikov z zunanjimi strankami v povezavi z uporabo Uredbe (ES) št. 45/2001, predvsem glede kakršnega koli sodelovanja z ENVP.

4.   Izvršilni odbor lahko imenuje namestnika UOVP, za katerega se uporabljata odstavka 1 in 2. Namestnik UOVP pomaga UOVP pri izvajanju nalog in dolžnosti UOVP ter ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti.

5.   Vsak zaposleni, ki pomaga UOVP v zvezi z vprašanji varstva podatkov, deluje izključno po navodilih UOVP.

Člen 4

Naloge in dolžnosti uradne osebe za varstvo podatkov

Pri izvajanju nalog, določenih v členu 24 Uredbe (ES) št. 45/2001 in prilogi k tej uredbi, UOVP izpolnjuje naslednje dolžnosti, po potrebi ob upoštevanju prispevkov zadevnih generalnih direktoratov in direktoratov ECB:

(a)

svetuje Izvršilnemu odboru, upravljavcem in koordinatorjem varstva podatkov o vprašanjih glede uporabe predpisov o varstvu podatkov v ECB. Izvršilni odbor, kateri koli od zadevnih upravljavcev, Svet zaposlenih ali kateri koli posameznik se lahko posvetuje z UOVP o katerem koli vprašanju glede razlage ali uporabe Uredbe (ES) št. 45/2001;

(b)

na lastno pobudo ali na zahtevo Izvršilnega odbora, upravljavca, Sveta zaposlenih ali katerega koli posameznika preiskuje vprašanja in dogodke, ki so v neposredni zvezi z nalogami in dolžnostmi UOVP in za katere UOVP izve, ter poroča osebi, ki je naročila preiskavo. UOVP preuči vprašanja in dejstva nepristransko in ob upoštevanju pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki. Če UOVP oceni za primerno, UOVP ustrezno obvesti vse druge zadevne stranke. Če je vložnik zahteve posameznik ali če vložnik zahteve deluje v imenu posameznika, UOVP zagotovi, kolikor je to mogoče, da zahteva ostane zaupna, razen če zadevni posameznik, na katerega se nanašajo podatki, jasno soglaša z drugačno obravnavo zahteve;

(c)

sodeluje z UOVP v drugih institucijah in organih Skupnosti, zlasti z izmenjavanjem izkušenj, deljenjem znanj in predstavljanjem ECB v vseh razpravah – z izjemo sodnih postopkov – glede vprašanj v zvezi z varstvom podatkov; in

(d)

predloži Izvršilnemu odboru in ENVP letni program dela in letno poročilo o dejavnostih UOVP.

Člen 5

Pooblastila uradne osebe za varstvo podatkov

UOVP lahko:

(a)

zahteva mnenje od katerega koli generalnega direktorata in direktorata ECB glede katerega koli vprašanja v zvezi z nalogami in dolžnostmi UOVP;

(b)

izda mnenje o zakonitosti obstoječih ali predlaganih postopkov obdelave ali o kakršnem koli vprašanju glede obveščanja o postopkih obdelave;

(c)

opozori Izvršilni odbor na kakršno koli neupoštevanje Uredbe (ES) št. 45/2001 s strani zaposlenega; in

(d)

izvaja druge naloge, določene v prilogi k Uredbi (ES) št. 45/2001.

ODDELEK 3

UPRAVLJAVCI IN KOORDINATORJI VARSTVA PODATKOV

Člen 6

Naloge in dolžnosti upravljavcev in koordinatorjev varstva podatkov

1.   Upravljavci zagotavljajo, da so vsi postopki obdelave osebnih podatkov, ki se izvajajo na področju v njihovi pristojnosti, v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

2.   Kadar upravljavci izpolnjujejo svojo obveznost, da pomagajo UOVP in ENVP pri opravljanju njunih dolžnosti, morajo slednjima zagotoviti popolne informacije, odobriti dostop do osebnih podatkov in odgovoriti na vprašanja v 20. delovnih dneh od prejema zahteve.

3.   Brez poseganja v pristojnosti upravljavcev:

(a)

Koordinatorji varstva podatkov pomagajo upravljavcem pri izpolnjevanju njihovih obveznosti bodisi na zahtevo upravljavcev bodisi na svojo lastno pobudo. Pri tem se koordinatorji varstva podatkov povezujejo z upravljavčevimi zaposlenimi, ki jim morajo zagotoviti vse potrebne informacije. To lahko po presoji zadevnega upravljavca vključuje dostop do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v pristojnosti tega upravljavca.

(b)

Koordinatorji varstva podatkov pomagajo UOVP pri:

(i)

opredelitvi zadevnih upravljavcev postopkov obdelave osebnih podatkov;

(ii)

dajanju nasvetov UOVP in podpiranju upravljavcev na podlagi usmeritev UOVP;

(iii)

drugih vidikih programa dela UOVP, kakor je dogovorjeno med UOVP in vodstvom koordinatorjev.

Člen 7

Postopek obveščanja

1.   Pred uvedbo novih postopkov obdelave osebnih podatkov zadevni upravljavec o tem obvesti UOVP prek spletnega vmesnika, dostopnega na strani UOVP na notranjih spletnih straneh ECB. O katerem koli postopku obdelave, ki je predmet prehodnega preverjanja po členu 27(3) Uredbe (ES) št. 45/2001, je treba obvestiti dovolj zgodaj pred uvedbo, da se omogoči predhodno preverjanje s strani ENVP.

2.   Upravljavci nemudoma obvestijo UOVP o kakršni koli spremembi, ki vpliva na informacije, vsebovane v obvestilu, ki je že bilo predloženo UOVP.

ODDELEK 4

PRAVICE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO PODATKI

Člen 8

Katalog

Katalog, ki ga vodi UOVP v skladu s členom 26 Uredbe (ES) št. 45/2001, služi kot seznam vseh postopkov obdelave osebnih podatkov, ki se vodijo v ECB. Posamezniki, na katere se nanašajo podatki, lahko informacije, vsebovane v katalogu, uporabijo pri uveljavljanju svojih pravic po členih 13 do 19 Uredbe (ES) št. 45/2001.

Člen 9

Uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo podatki

1.   Poleg pravice, da so ustrezno obveščeni o kakršni koli obdelavi njihovih osebnih podatkov, se smejo posamezniki, na katere se nanašajo podatki, pri uveljavljanju svojih pravic po členih 13 do 19 Uredbe (ES) št. 45/2001 obrniti na zadevnega upravljavca, kot je določeno v nadaljevanju.

(a)

Te pravice lahko uveljavlja samo posameznik, na katerega se nanašajo podatki, ali njegov pooblaščeni zastopnik. Take osebe lahko katero koli od teh pravic uveljavljajo brezplačno.

(b)

Zahteve za uveljavljanje teh pravic se pisno naslovijo na zadevnega upravljavca. Upravitelj ugodi zahtevi samo, če sta istovetnost vložnika zahteve in po potrebi njegova upravičenost za zastopanje posameznika, na katerega se nanašajo podatki, ustrezno preverjeni. Upravljavec nemudoma pisno obvesti posameznika, na katerega se nanašajo podatki, ali je bila njegova zahteva sprejeta. Če je bila zahteva zavrnjena, upravljavec vključi razloge za zavrnitev.

(c)

Upravljavec kadar koli v treh koledarskih mesecih od prejema zahteve odobri dostop v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 45/2001 tako, da posamezniku, na katerega se nanašajo podatki, omogoči, da vpogleda v te podatke na kraju samem ali, če tako želi, prejme njihovo kopijo.

(d)

Posamezniki, na katere se nanašajo podatki, se lahko v primeru, če upravljavec ne spoštuje katerega od rokov iz odstavkov (b) in (c), obrnejo na UOVP. V primeru očitne zlorabe s strani posameznika, na katerega se nanašajo podatki, pri uveljavljanju njegovih pravic, lahko upravljavec posameznika, na katerega se nanašajo podatki, napoti na UOVP. Če je zadeva predložena UOPV, ta meritorno odloči o zahtevi in o primernih nadaljnjih ukrepih. V primeru nesoglasja med posameznikom, na katerega se nanašajo podatki, in upravljavcem imata obe stranki pravico do posvetovanja z UOVP.

2.   Zaposleni v ECB se lahko posvetujejo z UOVP, preden vložijo pritožbo pri ENVP v skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 45/2001.

Člen 10

Izjeme in omejitve

1.   Upravljavec lahko po predhodnem posvetovanju z UOVP omeji pravice iz členov 13 do 17 Uredbe (ES) št. 45/2001 iz razlogov in v skladu s pogoji, določenimi v členu 20 Uredbe (ES) št. 45/2001.

2.   Katera koli prizadeta oseba lahko zaprosi ENVP, da uporabi člen 47(1)(c) Uredbe (ES) št. 45/2001.

Člen 11

Postopek preiskave

1.   Katera koli zahteva za preiskavo po členu 4(b) se pisno naslovi na UOVP.

2.   UOVP pošlje vložniku zahteve potrdilo o prejemu v 20. delovnih dneh od prejema zahteve.

3.   UOVP lahko zadevo preiskuje na kraju samem in zahteva od upravljavca pisno izjavo. Upravljavec mora odgovoriti UOVP v 20. delovnih dneh po prejemu zahteve UOPV. UOVP lahko zahteva dodatne informacije ali pomoč od katerega koli generalnega direktorata in direktorata ECB. Generalni direktorat in direktorat morata zagotoviti take dodatne informacije ali pomoč v 20. delovnih dneh od prejetja zahteve UOVP.

4.   UOVP poroča vložniku zahteve v treh koledarskih mesecih od prejema zahteve.

Člen 12

Pravna sredstva

Posameznikom, na katere se nanašajo podatki in ki so zaposleni v ECB, so poleg pravnih sredstev, ki so določena v členu 32 Uredbe (ES) št. 45/2001 in so na voljo vsem posameznikom, na katere se nanašajo podatki, na voljo tudi pravna sredstva, določena v Pogojih za zaposlitev v ECB.

ODDELEK 5

ZAČETEK VELJAVNOSTI

Člen 13

Končna določba

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 17. aprila 2007

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.