ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 99

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
14. april 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 402/2007 z dne 13. aprila 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 403/2007 z dne 13. aprila 2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. aprila 2007

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 404/2007 z dne 13. aprila 2007 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 29. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

6

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 405/2007 z dne 13. aprila 2007 o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 29. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 406/2007 z dne 12. aprila 2007 o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v vodah ES in mednarodnih vodah znotraj območij ICES I in II s plovili, ki pljujejo pod zastavo Združenega kraljestva

9

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/229/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 11. aprila 2007 o spremembi Odločbe 2004/452/ES o določitvi seznama organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1546)  ( 1 )

11

 

 

2007/230/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 12. aprila 2007 o obrazcu o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1470)

14

 

 

2007/231/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 12. aprila 2007 o spremembi Odločbe 2006/502/ES o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1567)  ( 1 )

16

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002) (Slovenska posebna izdaja, Poglavje 01, Zvezek 04, str. 74)

18

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

14.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 402/2007

z dne 13. aprila 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. aprila 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 13. aprila 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

85,6

TN

143,7

TR

159,0

ZZ

129,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

78,8

TR

150,0

ZZ

133,5

0709 90 70

MA

60,6

TR

119,3

ZZ

90,0

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

45,9

IL

41,3

MA

43,7

TN

63,5

TR

74,9

ZZ

53,9

0805 50 10

IL

65,6

TR

38,7

ZZ

52,2

0808 10 80

AR

83,0

BR

84,1

CA

124,4

CL

89,6

CN

78,8

NZ

118,6

US

129,1

UY

79,6

ZA

92,5

ZZ

97,7

0808 20 50

AR

79,1

CL

99,1

ZA

79,3

ZZ

85,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


14.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 403/2007

z dne 13. aprila 2007

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. aprila 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da je uvozna dajatev za proizvode pod oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, povečani za 55 %, minus cif uvozna cena zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz Skupne carinske tarife.

(2)

Člen 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 2 navedenega člena za zadevne proizvode določijo redne reprezentativne cif uvozne cene.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode iz oznak KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni cif uvozni ceni v skladu z metodo iz člena 4 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 16. aprila 2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z dnem 16. aprila 2007 se uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določijo v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. aprila 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1816/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 5).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, ki se uporabljajo od 16. aprila 2007

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

0,00

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

16,39

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

16,39

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

Obdobje od 30. marca–12. aprila 2007

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

EUR/t

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minneapolis

Chicago

Kotacija

149,53

106,17

Cena FOB ZDA

179,81

169,81

149,81

137,06

Premija za Zaliv

7,52

Premija za Velika jezera

12,98

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

31,23 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

31,29 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


14.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 404/2007

z dne 13. aprila 2007

o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 29. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2), lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 29. posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. aprila 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za 29. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najvišja pomoč

Maslo ≥ 82 %

11,5

8

8

Maslo < 82 %

7,7

Zgoščeno maslo

13

9,5

13

9,75

Smetana

6

3,4

Varščina za predelavo

Maslo

13

Zgoščeno maslo

14

14

Smetana

7


14.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 405/2007

z dne 13. aprila 2007

o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 29. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 47 Uredbe Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) intervencijske agencije izvedejo stalen razpis za dodelitev pomoči za zgoščeno maslo. Člen 54 navedene uredbe določa, se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %.

(2)

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 se položi, da se zagotovi prevzem zgoščenega masla v trgovini na drobno.

(3)

Glede na prejete ponudbe se določi najvišja pomoč v ustrezni višini in skladno s tem tudi varščina za končno uporabo.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 29. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, ki se izvede v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005, znaša najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %, kot je navedeno v členu 47(1) navedene uredbe, 12,00 EUR/100 kg.

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 znaša 13 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. aprila 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


14.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 406/2007

z dne 12. aprila 2007

o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v vodah ES in mednarodnih vodah znotraj območij ICES I in II s plovili, ki pljujejo pod zastavo Združenega kraljestva

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2007.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, izčrpala kvoto za leto 2007 za ulov staležev iz navedene priloge.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2007 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepoved

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz navedene priloge ali so v njej registrirana, se prepove z datumom iz navedene priloge. Od tega datuma naprej je prepovedano tudi shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. aprila 2007

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11, popravljena različica v UL L 36, 8.2.2007, str. 6).

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 11.


PRILOGA

Št.

02

Država članica

Združeno kraljestvo

Stalež

HER/1/2.

Vrsta

Atlantski sled (Clupea harengus)

Območje

Vode ES in mednarodne vode znotraj območij ICES I in II

Datum

9. marec 2007


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

14.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/11


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 11. aprila 2007

o spremembi Odločbe 2004/452/ES o določitvi seznama organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1546)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/229/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti (1) in zlasti člena 20(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 831/2002 z dne 17. maja 2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti glede dostopa do zaupnih podatkov v znanstvene namene (2) za omogočanje statističnih ugotovitev v znanstvene namene vzpostavlja pogoje, pod katerimi bi bilo mogoče odobriti dostop do zaupnih podatkov, poslanih organu Skupnosti, in pravila sodelovanja med Skupnostjo in državnimi organi za olajšanje takega dostopa.

(2)

Odločba Komisije 2004/452/ES (3) je določila seznam organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene.

(3)

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Kanada, enoti „Ekonometrija in statistična podpora boju proti goljufijam (ESAF)“ in „Podpora evropskemu raziskovalnemu prostoru (SERA)“ Generalnega direktorata Evropske komisije Skupno raziskovalno središče se morajo obravnavati kot organi, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, in jih je zato treba dodati na seznam agencij, organizacij in institucij iz člena 3(1)(c) Uredbe (ES) št. 831/2002.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za zaupnost statističnih podatkov –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2004/452/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. aprila 2007

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 52, 22.2.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 133, 18.5.2002, str. 7. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1104/2006 (UL L 197, 19.7.2006, str. 3).

(3)  UL L 156, 30.4.2004, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/81/ES (UL L 28, 3.2.2007, str. 23).


PRILOGA

„PRILOGA

ORGANI, KATERIH RAZISKOVALCI IMAJO DOSTOP DO ZAUPNIH PODATKOV V ZNANSTVENE NAMENE

Evropska centralna banka

Španska centralna banka

Italijanska centralna banka

University of Cornell (zvezna država New York, Združene države Amerike)

Department of Political Science, Baruch College, New York City University (zvezna država New York, Združene države Amerike)

Nemška centralna banka

Oddelek za analizo politike zaposlovanja, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Evropske komisije

University of Tel Aviv (Izrael)

Svetovna banka

Center of Health and Wellbeing (CHW) Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University, New Jersey, Združene države Amerike

University of Chicago (UofC), Illinois, Združene države Amerike

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Kanada

Enota ‚Ekonometrija in statistična podpora boju proti goljufijam (ESAF)‘, Generalni direktorat Evropske komisije Skupno raziskovalno središče

Enota ‚Podpora evropskemu raziskovalnemu prostoru (SERA)‘, Generalni direktorat Evropske komisije Skupno raziskovalno središče“


14.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/14


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. aprila 2007

o obrazcu o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1470)

(2007/230/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (1) ter zlasti člena 11(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora v skladu z Direktivo 2006/22/ES pripraviti elektronski in natisljiv obrazec, ki se uporabi, ko je bil voznik na bolniškem ali letnem dopustu ali ko je voznik vozil kako drugo vozilo, izvzeto s področja uporabe Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (2).

(2)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 18(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 (3)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Obrazec iz člena 11(3) Direktive 2006/22/ES je tak, kot je določen v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. aprila 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 102, 11.4.2006, str. 35.

(2)  UL L 102, 11.4.2006, str. 1.

(3)  UL L 370, 31.12.1985, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Image


14.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/16


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. aprila 2007

o spremembi Odločbe 2006/502/ES o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1567)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/231/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (1) in zlasti člena 13 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2006/502/ES (2) zahteva, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg.

(2)

Odločba 2006/502/ES se uporablja samo dvanajst mesecev od datuma uradnega obvestila. Vendar se Odločba lahko potrdi za dodatna obdobja v skladu s členom 13(2) Direktive 2001/95/ES.

(3)

Glede na dosedanje izkušnje in glede na to, da še ni bil sprejet noben trajen akt Skupnosti o varnosti vžigalnikov, je treba veljavnost Odločbe potrditi za nadaljnjih dvanajst mesecev.

(4)

Odločba 2006/502/ES prepoveduje dajanje na trg otrokom nevarnih vžigalnikov in neobičajnih vžigalnikov od 11. marca 2007 dalje. Vendar se po navedenem datumu otrokom nevarni vžigalniki in neobičajni vžigalniki še vedno lahko dobavljajo potrošnikom do porabe zalog. Ker otrokom nevarni vžigalniki in neobičajni vžigalniki pomenijo resno nevarnost, je treba dobavo takšnih vžigalnikov potrošnikom prepovedati.

(5)

Najkrajša možna prehodna obdobja bi morala biti dovoljena za izvajanje ukrepov, sprejetih s to odločbo, skladno s potrebo po preprečevanju nadaljnjih nesreč, pri čemer bi bilo treba upoštevati tehnične omejitve in zagotoviti sorazmernost. Prehodna obdobja se zahtevajo tudi za države članice, da bodo lahko zagotovile učinkovito izvajanje ukrepov. Zato se prepoved dobave otrokom nevarnih vžigalnikov in neobičajnih vžigalnikov izvaja eno leto po datumu začetka izvajanja prepovedi dajanja takšnih izdelkov na trg.

(6)

Zato je v skladu s tem treba spremeniti Odločbo 2006/502/ES.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega z Direktivo 2001/95/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2006/502/ES se spremeni:

1.

V členu 2 se dodata odstavka 3 in 4:

„3.   Države članice zagotovijo, da se od 11. marca 2008 potrošnikom dobavljajo samo vžigalniki, ki so varni za otroke.

4.   Države članice prepovejo dobavo neobičajnih vžigalnikov potrošnikom od 11. marca 2008 dalje.“

2.

V členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Ta odločba se uporablja do 11. maja 2008.“

Člen 2

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, najpozneje do 11. maja 2007 in jih objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. aprila 2007

Za Komisijo

Meglena KUNEVA

Članica Komisije


(1)  UL L 11, 15.1.2002, str. 4.

(2)  UL L 198, 20.7.2006, str. 41.


Popravki

14.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/18


Popravek Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti

( Uradni list Evropskih skupnosti L 248 z dne 16. septembra 2002 )

(Slovenska posebna izdaja, Poglavje 01, Zvezek 04, str. 74)

Stran 8 (posebna izdaja 81), člen 4(2)(a) se spremeni:

besedilo:

„… stroški poslovanja …“

se glasi:

„… izdatki poslovanja …“.

Stran 14 (posebna izdaja 87), tretji pododstavek člena 41(2) se spremeni:

besedilo:

„Sredstva za upravo …“

se glasi:

„Sredstva za poslovanje …“.

Stran 15 (posebna izdaja 88), drugi stavek prvega odstavka člena 44 se spremeni:

besedilo:

„ki se vpiše v posebno poglavje“

se glasi:

„ki se vpiše v poseben naslov“.

Stran 16 (posebna izdaja 89), drugi stavek prvega pododstavka člena 49(1) se spremeni:

besedilo:

„… izdatkov iz poslovanja …“

se glasi:

„… izdatkov poslovanja …“

Stran 36 (posebna izdaja 109), člen 158 se spremeni:

besedilo:

„… z izdatki za poslovanje …“

se glasi:

„… z izdatki poslovanja …“.

Stran 40 (posebna izdaja 113), člen 179(2) se spremeni:

besedilo:

„2.   Upravni stroški na podlagi pogodb“

se glasi:

„2.   Izdatki iz poslovanja na podlagi pogodb“.