ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 90

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
30. marec 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 337/2007 z dne 27. marca 2007 o prilagoditvi lestvice za službena potovanja uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti v Bolgarijo in Romunijo od 1. januarja 2007

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 338/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 339/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 340/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 z dne 29. marca 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 342/2007 z dne 29. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 489/2005 glede določitve intervencijskih centrov in prevzema neoluščenega riža s strani intervencijskih agencij po pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

23

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 343/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

26

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 344/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

28

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 345/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 958/2006

30

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 346/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

31

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 347/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

35

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 348/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža

37

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 349/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit

40

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 350/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi proizvodnih nadomestil za žita

42

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 351/2007 z dne 29. marca 2007 o izdaji uvoznih potrdil za olivno olje v okviru tunizijske tarifne kvote

43

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 352/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 38/2007

44

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 353/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

45

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 354/2007 z dne 29. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 195/2007 o odkupu masla v nekaterih državah članicah za obdobje od 1. marca do 31. avgusta 2007

47

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 355/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

48

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 356/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita

50

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 357/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za slad

52

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 358/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad

54

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 359/2007 z dne 29. marca 2007 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani

56

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Odločba Sveta z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu

58

 

 

Komisija

 

 

2007/199/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 6. decembra 2006 o shemi pomoči za raziskave in razvoj v letalskem sektorju Belgije (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5792)  ( 1 )

73

 

 

2007/200/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 6. decembra 2006 v zvezi z državno pomočjo za raziskave in razvoj, ki jo izvaja Belgija za Techspace Aero (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5799)  ( 1 )

79

 

 

2007/201/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 27. marca 2007 o spremembi Odločbe 2002/757/ES o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1292)

83

 

 

2007/202/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 27. marca 2007 o spremembi Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorjih mesa, rib in mleka na Poljskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1305)  ( 1 )

86

 

 

SPORAZUMI

 

 

Svet

 

*

Informacije v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

92

 

*

Informacije v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

92

 

*

Informacije v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Malezijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

92

 

*

Informacije v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski skupnosti

92

 

*

Informacije v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti

93

 

*

Informacije v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Urugvajem o spremembi ugodnosti na seznamih za Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko v okviru pristopa k Evropski skupnosti

93

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupni ukrep Sveta 2007/203/SZVP z dne 27. marca 2007 o podaljšanju mandata enoti EU, ki bo prispevala k pripravam za vzpostavitev morebitne mednarodne civilne misije na Kosovu, vključno s posebnim predstavnikom Evropske unije (enota za pripravo MCM/PPEU)

94

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/1


UREDBA SVETA (ES, EURATOM) št. 337/2007

z dne 27. marca 2007

o prilagoditvi lestvice za službena potovanja uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti v Bolgarijo in Romunijo od 1. januarja 2007

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), in zlasti člena 13 Priloge VII k navedenim kadrovskim predpisom,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

Zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji 1. januarja 2007, bi bilo treba od tega datuma za povračila stroškov uradnikom in drugim uslužbencem za službena potovanja v ti državi, uporabljati pravila iz člena 13 Priloge VII h Kadrovskim predpisom –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Lestvica za službena potovanja iz člena 13(2)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom se nadomesti z naslednjo razpredelnico:

(v EUR)

Namembna država

Zgornja meja za stroške namestitve (hotel)

Dnevnica

Belgija

140

92

Bolgarija

169

58

Češka

155

75

Danska

150

120

Nemčija

115

93

Estonija

110

71

Grčija

140

82

Španija

125

87

Francija

150

95

Irska

150

104

Italija

135

95

Ciper

145

93

Latvija

145

66

Litva

115

68

Luksemburg

145

92

Madžarska

150

72

Malta

115

90

Nizozemska

170

93

Avstrija

130

95

Poljska

145

72

Portugalska

120

84

Romunija

170

52

Slovenija

110

70

Slovaška

125

80

Finska

140

104

Švedska

160

97

Združeno kraljestvo

175

101

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2007

Za Svet

Predsednik

P. STEINBRÜCK


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1066/2006 (UL L 194, 14.7.2006, str. 1).


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 338/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 29. marca 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

175,4

MA

101,9

SN

320,6

TN

162,2

TR

123,6

ZZ

176,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

99,2

TR

117,3

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

60,6

TR

109,1

ZZ

84,9

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

38,6

EG

43,5

IL

49,2

MA

49,9

TN

53,5

TR

53,8

ZZ

48,1

0805 50 10

IL

62,2

TR

52,4

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

84,9

BR

78,1

CA

101,7

CL

84,3

CN

78,3

NZ

114,6

US

110,9

UY

78,7

ZA

82,6

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

70,6

CL

117,6

CN

54,5

ZA

77,0

ZZ

79,9


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 339/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se razlika med cenami v mednarodni trgovini za proizvode, naštete v členih 1(a), (b), (c), (d), (e) in (g) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje zneskov takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, ko so ti proizvodi izvoženi kot blago iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1255/1999.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti vsak mesec.

(4)

Vendar pa pri nekaterih mlečnih proizvodih, izvoženih kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, obstaja nevarnost, da bi bile v primeru vnaprejšnje določitve visokih stopenj nadomestila zaveze, sprejete v zvezi s temi nadomestili, lahko ogrožene. Da bi se izognili tej nevarnosti, je treba sprejeti ustrezne preventivne ukrepe, ne da bi pri tem ovirali sklepanje dolgoročnih pogodb. Določanje posebnih stopenj nadomestil za vnaprejšnje določanje nadomestil za te proizvode bi moralo omogočiti izpolnitev teh dveh ciljev.

(5)

Člen 15(2) Uredbe (ES) št. 1043/2005 določa, da se pri določanju stopnje nadomestila po potrebi upoštevajo proizvodna nadomestila, pomoči ali drugi ukrepi z enakim učinkom, ki se v vseh državah članicah v skladu z uredbo o skupni ureditvi trga za zadevni proizvod uporabljajo za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005, ali enakovredne proizvode.

(6)

Člen 12(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa plačilo pomoči za posneto mleko, pridelano v Skupnosti in predelano v kazein, če tako mleko in iz njega proizveden kazein izpolnjujeta določene pogoje.

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trugu Skupnosti (3), določa, da je treba maslo in smetano industrijskim panogam, ki proizvajajo nekatere vrste blaga, zagotoviti po znižanih cenah.

(8)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in členu 1 Uredbe (ES) št. 1255/1999, izvožene kot blago, navedeno v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1255/1999, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).

(3)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Stopnje nadomestil od 30. marca 2007 za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila

Pri vnaprejšnji določitvi nadomestil

Drugo

ex 0402 10 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % (PG 2):

 

 

(a)

Za izvoz blaga iz oznake KN 3501

(b)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe 26 mas. % (PG 3):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki v obliki proizvodov, izenačenih s PG 3, vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, pridobljena v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005

20,02

21,09

(b)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00

ex 0405 10

Maslo, z vsebnostjo maščob 82 mas. % (PG 6):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, izdelana v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

63,14

66,50

(b)

Za izvoz blaga iz oznake KN 2106 90 98, ki vsebuje 40 mas. % ali več mlečne maščobe

81,61

85,96

(c)

Za izvoz drugega blaga

79,75

84,00


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Andoro, Gibraltar, Ceuto, Melillo, Sveti sedež (Vatikanska mestna država), Lihtenštajn, občini Livigno in Campione d'Italia, Helgoland, Grenlandijo, na Ferske otoke in v Združene države Amerike in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 340/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) iin zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2) in zlasti člena 14(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13(1) Uredbe (ES) št. 1784/2003 in člen 14(1) Uredbe (ES) št. 1785/2003 določata, da se lahko razlika med kotacijami ali cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v členu 1 obeh navedenih uredb, in cenami v Skupnosti pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 o sistemu dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določitev višine takih nadomestil (3), podrobno določa proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki jo je treba uporabiti, kadar se ti proizvodi izvozijo kot blago, navedeno v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1785/2003, kakor je ustrezno.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005, je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti vsak mesec.

(4)

Obveznosti glede nadomestil, ki se jih lahko odobri za izvoz kmetijskih proizvodov, vsebovanih v blagu, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, lahko ogrozi vnaprejšnja določitev visokih stopenj nadomestil. Zato je treba v takih primerih sprejeti previdnostne ukrepe, s katerimi pa se ne sme preprečiti sklepanja dolgoročnih pogodb. Določitev posebne stopnje nadomestila za vnaprejšnje določanje nadomestil je ukrep, ki omogoča izpolnitev teh različnih ciljev.

(5)

Ob upoštevanju sporazumne ureditve med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o izvozu testenin iz Skupnosti v Združene države, sprejetim s Sklepom Sveta 87/482/EGS (4), je treba razlikovati med nadomestilom za blago, ki spada pod oznake KN 1902 11 00 in 1902 19 glede na namembno državo.

(6)

V skladu s členom 15(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1043/2005, je treba ob upoštevanju veljavne višine proizvodnega nadomestila na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 (5) za zadevni osnovni proizvod določiti znižano stopnjo izvoznega nadomestila, ki se bo uporabljala v predvidenem obdobju proizvodnje blaga.

(7)

Alkoholne pijače štejejo za manj odzivne na ceno žit, ki se uporabljajo za njihovo proizvodnjo. Vendar Protokol 19 Akta o pristopu Združenega kraljestva, Irske in Danske določa, da je treba sprejeti potrebne ukrepe za olajšanje uporabe žit Skupnosti pri proizvodnji alkoholnih pijač iz žit. Skladno s tem je treba prilagoditi stopnjo nadomestila, ki se uporablja za žita, izvožena v alkoholnih pijačah.

(8)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, ki se uporabljajo za osnovne proizvode iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1784/2003 ali člena 1 Uredbe (ES) št. 1785/2003, in izvoženih kot blago iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1785/2003, se določijo tako, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(3)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 8).

(4)  UL L 275, 29.9.1987, str. 36.

(5)  UL L 159, 1.7.1993, str. 112. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1584/2004 (UL L 280, 31.8.2004, str. 11).


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 30. marca 2007 uporabljajo za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis proizvodov (2)

Stopnja nadomestila na 100 kg osnovnega proizvoda

Pri vnaprejšnji določitvi nadomestil

Drugo

1001 10 00

Trda pšenica:

– na izvoz blaga, ki spada pod oznaki KN 1902 11 in 1902 19, v Združene države Amerike

– v drugih primerih

1001 90 99

Navadna pšenica in soržica:

– na izvoz blaga, ki spada pod oznaki KN 1902 11 in 1902 19, v Združene države Amerike

– v drugih primerih:

– – kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3)

– – kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

– – v drugih primerih

1002 00 00

1003 00 90

Ječmen

– kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

– v drugih primerih

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Koruza v obliki:

– škroba:

– – kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3)

– – kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

– – v drugih primerih

– glukoza, glukozni sirup, maltodekstrin, maltodekstrinski sirup iz oznak KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

– – kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3)

– – kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

– – v drugih primerih

– – kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

– drugo (vključno z nepredelanim)

Krompirjev škrob iz oznake KN 1108 13 00, podoben proizvodu, pridobljenemu iz predelane koruze:

– kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3)

– kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

– v drugih primerih

ex 1006 30

Brušen riž:

– okroglozrnat

– srednjezrnat

– dolgozrnat

1006 40 00

Lomljen riž

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridov, za setev


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo, in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn.

(2)  Za kmetijske proizvode, ki se pridobijo s predelavo osnovnega proizvoda ali/in vsebovanih proizvodov, se uporabljajo koeficienti, določeni v Prilogi E k Uredbi Komisije (ES) št. 1043/2005.

(3)  Zadevno blago spada pod oznako KN 3505 10 50.

(4)  Blago iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 2825/93 (UL L 258, 16.10.1993, str. 6).

(5)  Za sirupe pod oznakami KN 1702 30 99, 1702 40 90 in 1702 60 90, pridobljenih z mešanjem glukoznega in fruktoznega sirupa, se izvozno nadomestilo nanaša samo na glukozni sirup.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 341/2007

z dne 29. marca 2007

o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1) in zlasti členov 31(2) in 34(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Od 1. junija 2001 je bila običajna carina za uvoz česna z oznako KN 0703 20 00 sestavljena iz 9,6 % carine ad valorem in posebnega zneska 1 200 EUR za neto tono. Vendar je bila s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Argentinsko republiko v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 za spremembo koncesij za česen, predvidenih v listi CXL, priloženi GATT (2), odobrenim s Sklepom Sveta 2001/404/ES (3), odprta kvota 38 370 ton brez posebnih carin.

(2)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji (4), odobren s Sklepom Sveta 2006/398/ES (5), določa za Kitajsko povečanje tarifne kvote za česen za 20 500 ton.

(3)

Pogoji za upravljanje navedenih kvot (v nadaljevanju „kvot GATT“) so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1870/2005 z dne 16. novembra 2005 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav (6). Zaradi jasnosti je treba s 1. aprilom 2007 navedeno uredbo razveljaviti in nadomestiti z novo. Vendar mora Uredba (ES) št. 1870/2005 nadalje veljati v zvezi z uvoznimi dovoljenji, izdanimi v skladu z navedeno uredbo za obdobje uvoznih tarifnih kvot, ki preteče 31. maja 2007.

(4)

Česen se lahko uvaža tudi poleg kvote GATT z običajno carino ali po preferencialnih pogojih v skladu s sporazumi, sklenjenimi med Skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami.

(5)

Česen je pomemben proizvod sektorja Skupnosti za sadje in zelenjavo z letno proizvodnjo v Skupnosti približno 250 000 ton. Pomemben je tudi letni uvoz iz tretjih držav, saj znaša od 60 000 do 80 000 ton. Dve glavni tretji državi dobaviteljici sta Kitajska (30 000 do 40 000 ton na leto) in Argentina (približno 15 000 ton na leto).

(6)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (7), se uporablja pri uvoznih dovoljenjih za obdobja uvoznih tarifnih kvot, ki se začnejo 1. januarja 2007. Uredba (ES) št. 1301/2006 vsebuje zlasti natančne določbe glede uporabe uvoznih dovoljenj, položaja vlagateljev in izdaje dovoljenj. Navedena uredba omejuje obdobje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja uvozne tarifne kvote. Določbe Uredbe (ES) št. 1301/2006 je treba uporabljati za uvozne tarifne kvote v skladu s to uredbo brez poseganja v dodatne pogoje in odstopanja glede vlagateljev in obvestil Komisiji iz te uredbe.

(7)

Zaradi posebne carine za nepreferencialni uvoz poleg kvote GATT zahteva upravljanje kvote GATT uvedbo sistema uvoznih dovoljenj. Tak sistem bi moral omogočati podrobno spremljanje vsega uvoza česna. Podrobna pravila za navedeni sistem morajo dopolnjevati pravila, določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (8), ali po potrebi od teh pravil odstopati.

(8)

Da bi karseda pozorno spremljali ves uvoz, zlasti po nedavnih zapletih, v katerih je bila prisotna goljufija z napačno navedbo porekla ali proizvoda, je treba za ves uvoz česna in drugih proizvodov, ki bi se lahko uporabljali za napačno poimenovanje česna, uvesti uvozno dovoljenje. Treba je uvesti dve kategoriji uvoznih dovoljenj, eno za uvoz v okviru kvote GATT in drugo za preostali uvoz.

(9)

V interesu obstoječih uvoznikov, ki običajno uvažajo večje količine česna in tudi v interesu novih uvoznikov na trgu, ki morajo imeti pravične možnosti, da vložijo zahtevek za uvozna dovoljenja za količino česna v okviru tarifnih kvot, je treba razlikovati med tradicionalnimi uvozniki in novimi uvozniki. Treba je zagotoviti jasno opredelitev navedenih dveh kategorij uvoznikov in nekatera merila v zvezi s položajem vlagateljev ter določiti uporabo dodeljenih uvoznih dovoljenj.

(10)

Količine, ki se dodelijo navedenim kategorijam uvoznikov, je treba določiti na podlagi dejansko uvoženih količin in ne na podlagi izdanih uvoznih dovoljenj.

(11)

Določiti je treba posebna pravila, da bi tudi uvozniki v Bolgariji, na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, na Malti, Poljskem, v Romuniji, Sloveniji in na Slovaškem lahko koristili uvozne kvote. Običajna pravila morajo ta pravila nadomestiti takoj, ko jih uvozniki lahko spoštujejo.

(12)

Da bi upoštevali različne trgovinske vzorce v Bolgariji, na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, v Romuniji, Sloveniji in na Slovaškem je treba pristojnim organom teh držav dovoliti izbiro med dvema metodama za določitev referenčne količine njihovih tradicionalnih uvoznikov.

(13)

Zahtevki za uvozna dovoljenja za uvoz česna iz tretjih držav, ki jih vložijo uvozniki obeh kategorij, morajo biti predmet nekaterih omejitev. Take omejitve so potrebne, da se zaščiti konkurenca med uvozniki in da se uvoznikom, ki se dejansko ukvarjajo s trgovinsko dejavnostjo na trgu s sadjem in zelenjavo, da možnost, da branijo svoje legitimno poslovanje nasproti drugim uvoznikom, in da noben posamezen uvoznik ne more nadzorovati trga.

(14)

Da se zavaruje konkurenca med dejanskimi uvozniki ter prepreči špekulacije pri dodeljevanju uvoznih dovoljenj za česen v okviru kvote GATT in kakršna koli zloraba sistema, ki bi bila v nasprotju z legitimnim poslovanjem novih in tradicionalnih uvoznikov, je treba uvesti strožji nadzor nad pravilno uporabo uvoznih dovoljenj. Zato je treba prepovedati prenos uvoznih dovoljenj in določiti kazni za uvoznike, ki vložijo več zahtevkov.

(15)

Potrebni so tudi ukrepi, da se kar najbolj omejijo špekulativni zahtevki za uvozna dovoljenja, ki lahko povzročijo, da se tarifne kvote ne uporabijo v celoti. Zaradi narave in vrednosti proizvoda je treba za vsako tono česna, za katerega je bil vložen zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja, položiti varščino. Varščina mora biti dovolj visoka, da preprečuje špekulativne zahtevke, vendar ne tako visoka, da bi odvračala uvoznike, ki se dejansko ukvarjajo s trgovinsko dejavnostjo s česnom. Najustreznejša objektivna stopnja varščine je 5 % povprečne dodatne carine, ki se uporablja za uvoz česna z oznako KN 0703 20 00.

(16)

Za izboljšanje nadzora in preprečitev vsakega tveganja preusmeritve trgovinskih tokov zaradi netočne dokumentacije je treba ohraniti obstoječi sistem potrdil o poreklu za česen, uvožen iz nekaterih tretjih držav, in obveznost za prevoz takega česna neposredno iz tretje države porekla v Skupnost ter razširiti seznam držav glede na dodatne podatke. Takšna potrdila o poreklu morajo izdati pristojni nacionalni organi v skladu s členi 55 do 62 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (9).

(17)

Poleg sporočil, določenih v Uredbi (ES) št. 1301/2006, je treba podrobno določiti vsa potrebna sporočila med državami članicami in Komisijo, zlasti zaradi upravljanja tarifnih kvot, sprejemanja ukrepov proti goljufijam in spremljanja trga.

(18)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Odprtje tarifnih kvot in veljavne carine

1.   V skladu s sporazumi, odobrenimi s Sklepom 2001/404/ES in Sklepom 2006/398/ES, se odprejo tarifne kvote za uvoz v Skupnost svežega ali ohlajenega česna z oznako KN 0703 20 00 (v nadaljevanju „česen“) pod pogoji iz te uredbe. Obseg vsake tarifne kvote, obdobje in podobdobja uvozne tarifne kvote, za katera se ta uporablja, ter zaporedna številka so podrobno določeni v Prilogi I k tej uredbi.

2.   Carina ad valorem, ki se uporablja za česen, uvožen v okviru kvot iz odstavka 1, je 9,6 %.

Člen 2

Uporaba uredb (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006

Uredba (ES) št. 1291/2000 in Uredba (ES) št. 1301/2006 se uporabljata, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

1

.„obdobje uvozne tarifne kvote“ pomeni obdobje od 1. junija do 31. maja naslednjega leta;

2

.„pristojni organ(-i)“ je telo ali telesa, ki jih država članica imenuje za izvajanje te uredbe.

Člen 4

Kategorije uvoznikov

1.   Z odstopanjem od člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 vlagatelji zahtevkov za dovoljenja „A“ v smislu člena 5(2) izpolnjujejo zahteve iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena.

2.   „Tradicionalni uvozniki“ so uvozniki, ki lahko dokažejo, da:

(a)

so pridobili in uporabili uvozna dovoljenja za česen v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 565/2002 ali dovoljenja „A“ v skladu z Uredbo (ES) št. 1870/2005 ali to uredbo v vsakem od treh predhodnih zaključenih obdobij uvoznih tarifnih kvot; in

(b)

so v zadnjem zaključenem obdobju uvozne tarifne kvote pred svojim zahtevkom uvozili v Skupnost najmanj 50 ton sadja in zelenjave v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 2200/96.

Za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško za obdobje uvozne tarifne kvote 2007/2008:

(a)

se točka (a) prvega pododstavka ne uporablja; in

(b)

„uvoz v Skupnost“ se razume kot uvoz iz držav porekla, ki niso države članice Skupnosti v sestavi na dan 31. decembra 2006.

Za Bolgarijo in Romunijo za obdobja uvoznih tarifnih kvot 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011:

(a)

se točka (a) prvega pododstavka ne uporablja; in

(b)

„uvoz v Skupnost“ se razume kot uvoz iz držav porekla, ki niso države članice Skupnosti v sestavi na dan 1. januarja 2007.

3.   „Novi uvozniki“ so uvozniki, razen uvoznikov iz odstavka 2, ki so v vsakem od dveh predhodnih zaključenih obdobij uvoznih tarifnih kvot ali v vsakem od predhodnih devh koledarskih let, v Skupnost uvozili najmanj 50 ton sadja in zelenjave v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 2200/96.

Države članice izberejo in uporabijo eno od dveh metod iz prvega pododstavka za vse nove uvoznike v skladu z objektivnimi merili in tako, da zagotovijo enako obravnavo uvoznikov.

4.   Tradicionalni in novi uvozniki pristojnim organom države članice, v kateri imajo sedež in v kateri so registrirani za namene DDV, ob prvem zahtevku za uvozno dovoljenje za zadevno obdobje uvozne tarifne kvote predložijo dokaze, da izpolnjujejo merila iz odstavkov 2 ali 3.

Dokazilo o trgovanju s tretjimi državami se predloži izključno v obliki carinskih dokumentov o sprostitvi v prosti promet, ki so jih potrdili carinski organi in ki vsebujejo sklic na vlagatelja, ki se šteje za prejemnika.

Člen 5

Predložitev uvoznih dovoljenj

1.   Ob vsaki sprostitvi proizvodov iz Priloge II v prosti promet v Skupnosti je treba predložiti uvozno dovoljenje, izdano v skladu s to uredbo.

2.   Uvozna dovoljenja za česen, ki je bil sproščen v prosti promet v skladu s kvotami iz Priloge I, so v nadaljevanju imenovana „dovoljenja ‚A‘“.

Druga uvozna dovoljenja so v nadaljevanju imenovana „dovoljenja ‚B‘“.

POGLAVJE II

DOVOLJENJA „A“

Člen 6

Splošne določbe v zvezi z zahtevki za dovoljenja „A“ in dovoljenji „A“

1.   Z odstopanjem od člena 23 Uredbe (ES) št. 1291/2000 dovoljenja „A“ veljajo samo za podobdobje, za katero so bila izdana.

Polje 24 dovoljenja navaja eno od navedb iz Priloge III.

2.   Varščina iz člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 znaša 50 EUR na tono.

3.   Država porekla se vnese v polje 8 zahtevka za dovoljenje „A“ in dovoljenja „A“, s križcem pa se označi beseda „da“. Uvozno dovoljenje velja samo za uvoz iz države, ki je navedena.

4.   Z odstopanjem od člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 pravice, ki izhajajo iz dovoljenj „A“, niso prenosljive.

Člen 7

Dodelitev skupnih količin med tradicionalne in nove uvoznike

Skupna količina, dodeljena Argentini, Kitajski in drugim tretjim državam v skladu s Prilogo I, se razdeli:

(a)

70 % tradicionalnim uvoznikom;

(b)

30 % novim uvoznikom.

Člen 8

Referenčna količina tradicionalnih uvoznikov

V tem poglavju pomeni „referenčna količina“ količino česna, ki ga je uvozil tradicionalni uvoznik v smislu člena 4, kot je navedeno:

(a)

za tradicionalne uvoznike, ki so v Skupnost v sestavi na dan 1. januarja 1995 uvozili česen med letoma 1998 in 2000, največja količina česna, uvožena v enem od koledarskih let 1998, 1999 in 2000;

(b)

za tradicionalne uvoznike, ki so na Češko, v Estonijo, na Ciper, v Latvijo, Litvo, na Madžarsko, Malto, Poljsko, v Slovenijo ali na Slovaško uvozili česen med letoma 2001 in 2003, največja količina česna, uvožena:

(i)

bodisi v koledarskih letih 2001, 2002 ali 2003;

(ii)

bodisi v obdobjih uvoznih tarifnih kvot 2001/2002, 2002/2003 ali 2003/2004;

(c)

za tradicionalne uvoznike, ki so v Bolgarijo ali Romunijo uvozili česen med letoma 2003 in 2005, največja količina česna, uvožena:

(i)

bodisi v koledarskih letih 2003, 2004 ali 2005;

(ii)

bodisi v obdobjih uvoznih tarifnih kvot 2003/2004, 2004/2005 ali 2005/2006;

(d)

za tradicionalne uvoznike, ki ne spadajo pod točke (a), (b) ali (c), največja količina česna, uvožena v enem od prvih treh zaključenih obdobij uvozne tarifne kvote, v katerem so pridobili uvozna dovoljenja v skladu z Uredbo (ES) št. 565/2002 (10), Uredbo (ES) št. 1870/2005 ali s to uredbo.

Česen s poreklom iz držav članic Skupnosti v sestavi na dan 1. januarja 2007 se ne upošteva pri izračunu referenčne količine.

Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška izberejo in uporabijo eno od dveh metod iz točke (b) prvega odstavka za vse tradicionalne uvoznike v skladu z objektivnimi merili in tako, da zagotovijo enako obravnavo uvoznikov.

Bolgarija in Romunija izbereta in uporabita eno od dveh metod iz točke (c) prvega odstavka za vse tradicionalne uvoznike v skladu z objektivnimi merili in tako, da zagotovita enako obravnavo uvoznikov.

Člen 9

Omejitve za zahtevke za dovoljenja „A“

1.   Skupna količina, zajeta v zahtevkih za dovoljenja „A“, ki jih vloži tradicionalni uvoznik v katerem koli obdobju uvozne tarifne kvote, ne sme preseči navedene referenčne količine uvoznika. Pristojni organi zavrnejo zahtevke, ki tega pravila ne izpolnjujejo.

2.   Skupna količina, zajeta v zahtevkih za dovoljenje „A“, ki jih vloži novi uvoznik v katerem koli podobdobju, ne sme preseči 10 % skupne količine iz Priloge I za navedeno podobdobje in navedeno poreklo. Pristojni organi zavrnejo zahtevke, ki tega pravila ne izpolnjujejo.

Člen 10

Vložitev zahtevkov za dovoljenja „A“

1.   Uvozniki predložijo svoje zahtevke za dovoljenja „A“ v prvih petih delovnih dneh aprila, julija, oktobra in januarja pred zadevnim podobdobjem.

2.   V polje 20 zahtevka za dovoljenje „A“ se ustrezno vpiše „tradicionalni uvoznik“ ali „novi uvoznik“.

3.   Za določeno podobdobje in za določeno poreklo se ne sme vložiti zahtevek za izdajo dovoljenja „A“, če v Prilogi I ni navedena količina za to podobdobje in za to poreklo.

4.   Če isti vlagatelj vloži več zahtevkov, se vsi zahtevki štejejo za nesprejemljive in varščine, položene ob vložitvi zahtevkov, zadržijo zadevne države članice.

5.   Na zahtevek za dovoljenje „A“ se ne sme izdati dovoljenje „B“.

Člen 11

Izdaja dovoljenj „A“

Dovoljenja „A“ izdajo pristojni organi sedmi delovni dan po roku za uradno objavo iz člena 12(1).

Člen 12

Obvestilo Komisiji

1.   Države članice do 15. dne vsakega meseca, navedenega v členu 10(1), Komisijo uradno obvestijo o količinah v kilogramih, za katere so bili vloženi zahtevki za dovoljenja „A“ za zadevno podobdobje, vključno z ničnimi zahtevki.

Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice do istega datuma uradno obvestijo Komisijo o podatkih iz navedenega pododstavka.

Uradna obvestila se razdelijo po poreklu. V uradnih obvestilih morajo biti navedene tudi ločene številke za količine česna, za katere vložijo zahtevek tradicionalni in novi uvozniki.

2.   Države članice sporočijo Komisiji seznam tradicionalnih in novih uvoznikov, ki so vložili zahtevke za dovoljenje „A“ za zadevno podobdobje, do zadnjega dneva meseca iz člena 10(1). V primeru skupin uvoznikov, ustanovljenih v skladu z nacionalno zakonodajo, bodo navedeni tudi uvozniki iz skupine. To uradno obvestilo se pošlje v elektronski obliki z obrazcem, ki ga Komisija da na voljo državam članicam.

POGLAVJE III

DOVOLJENJA „B“

Člen 13

Določbe v zvezi z zahtevki za dovoljenja „B“ in dovoljenji „B“

1.   Vlagatelji smejo vložiti zahtevke za dovoljenja „B“ samo pri pristojnih organih države članice, v kateri imajo sedež in v kateri so registrirani za namene DDV.

2.   Člen 6(2), (3) in (4) se smiselno uporabi za dovoljenja „B“.

3.   Dovoljenja „B“ se izdajo takoj.

4.   Dovoljenja „B“ veljajo tri mesece.

Člen 14

Obvestilo Komisiji

Države članice obvestijo Komisijo o skupnih količinah, zajetih v zahtevkih za dovoljenja „B“, vključno z ničnimi zahtevki, do drugega delovnega dne vsakega tedna v zvezi z zahtevki, prejetimi v predhodnem tednu.

Zadevne količine se razdelijo po dnevu zahtevka za uvozno dovoljenje, poreklu in oznaki KN. Za vse proizvode razen česna se sporoči tudi ime proizvoda, navedeno v polju 14 zahtevka za uvozno dovoljenje.

To obvestilo se pošlje v elektronski obliki z obrazcem, ki ga Komisija za ta namen da na voljo državam članicam.

POGLAVJE IV

POTRDILA O POREKLU IN NEPOSREDNI PREVOZ

Člen 15

Potrdila o poreklu

Česen po poreklu iz tretje države iz seznama v Prilogi IV se lahko sprosti v promet v Skupnosti samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

če se predloži potrdilo o poreklu, ki ga izdajo pristojni nacionalni organi navedene države v skladu s členi 55 do 62 Uredbe (EGS) št. 2454/93;

(b)

če je bil proizvod prepeljan neposredno iz navedene države v Skupnost v skladu s členom 16.

Člen 16

Neposredni prevoz

1.   Kot neposredno pripeljani v Skupnost iz tretje države, navedene v Prilogi IV, se štejejo:

(a)

proizvodi, ki niso bili prepeljani preko ozemlja katere koli tretje države;

(b)

proizvodi, ki so bili prepeljani preko ene ali več tretjih držav, razen države porekla, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem v navedenih državah ali brez tega, če je takšen tranzit upravičen iz geografskih razlogov ali zaradi transportnih zahtev in če proizvodi:

(i)

ostanejo ves čas pod nadzorom carinskih organov države ali držav tranzita ali skladiščenja;

(ii)

tam niso bili dani v promet ali sproščeni za porabo;

(iii)

na njih ni opravljen noben postopek, razen razkladanja in ponovnega nakladanja ali kakšen drug postopek, ki jih ohranja v dobrem stanju.

2.   Dokazilo, da so bili pogoji iz odstavka 1(b) izpolnjeni, se predloži pristojnim organom držav članic, skupaj z:

(a)

enotno prevozno listino, izdano v državi porekla, ki pokriva prehod preko tranzitne države ali tranzitnih držav; ali

(b)

potrdilom, ki ga izdajo carinski organi tranzitne države ali tranzitnih držav, v katerem so navedeni:

(i)

natančen opis blaga;

(ii)

datumi njegovega razkladanja in ponovnega nakladanja, s podatki o uporabljenih transportnih vozilih;

(iii)

potrdilo o pogojih, v katerih je bilo blago hranjeno; ali

(c)

če potrdilo iz točk (a) ali (b) ne more biti predloženo, kateri koli drugi tehten dokument.

Člen 17

Upravno sodelovanje z nekaterimi tretjimi državami

1.   Takoj ko vse tretje države, navedene v Prilogi IV k tej uredbi, sporočijo informacije, potrebne za vzpostavitev postopka upravnega sodelovanja v skladu s členi 63, 64 in 65 Uredbe (EGS) št. 2454/93, se sporočilo o predložitvi takšnih informacij objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

2.   Dovoljenja „A“ za uvoz česna s poreklom iz držav, navedenih v Prilogi IV, se smejo izdati samo, če je zadevna država sporočila Komisiji informacije iz odstavka 1. Informacije se štejejo za predložene na dan objave, kot je določeno v členu 1.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1870/2005 se razveljavi.

Vendar Uredba (ES) št. 1870/2005 nadalje velja v zvezi z uvoznimi dovoljenji, izdanimi v skladu z navedeno uredbo za obdobje uvozne tarifne kvote, ki preteče 31. maja 2007.

Člen 19

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 142, 29.5.2001, str. 8.

(3)  UL L 142, 29.5.2001, str. 7.

(4)  UL L 154, 8.6.2006, str. 24.

(5)  UL L 154, 8.6.2006, str. 22.

(6)  UL L 300, 17.11.2005, str. 19. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2000/2006 (UL L 379, 28.12.2006, str. 37).

(7)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(8)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(9)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

(10)  UL L 86, 3.4.2002, str. 11. Uredba, razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1870/2005.


PRILOGA I

Tarifne kvote, odprte v skladu s Sklepom 2001/404/ES in Sklepom 2006/398/ES, za uvoz česna z oznako KN 0703 20 00

Poreklo

Zaporedna številka

Kvote (v tonah)

Prvo podobdobje

(junij–avgust)

Drugo podobdobje

(september–november)

Tretje podobdobje

(december–februar)

Četrto podobdobje

(marec–maj)

Skupaj

Argentina

 

 

 

19 147

Tradicionalni uvozniki

09.4104

9 590

3 813

Novi uvozniki

09.4099

4 110

1 634

Skupaj

 

13 700

5 447

Kitajska

 

 

 

 

 

33 700

Tradicionalni uvozniki

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Novi uvozniki

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Skupaj

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Druge tretje države

 

 

 

 

 

6 023

Tradicionalni uvozniki

09.4106

941

1 960

929

386

Novi uvozniki

09.4102

403

840

398

166

Skupaj

 

1 344

2 800

1 327

552

Skupaj

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


PRILOGA II

Seznam proizvodov iz člena 5(1)

Oznaka KN

Poimenovanje

0703 20 00

Česen, svež ali ohlajen

ex 0703 90 00

Druge čebulnice, sveže ali ohlajene

ex 0710 80 95

Česen (1) in poletni luk (surova, kuhana na pari ali v vodi), zmrznjena

ex 0710 90 00

Mešanice vrtnin, ki vsebujejo česen (1) in/ali poletni luk (surova, kuhana na pari ali v vodi), zmrznjene

ex 0711 90 80

Česen (1) in poletni luk, začasno konzervirana (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerna za takojšnjo prehrano

ex 0711 90 90

Mešanice vrtnin, ki vsebujejo česen (1) in/ali poletni luk, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerne za takojšnjo prehrano

ex 0712 90 90

Posušen česen (1) in poletni luk ter mešanice posušenih vrtnin, ki vsebujejo česen (1) in/ali poletni luk, celi, narezani, nasekljani, zdrobljeni ali v prahu, vendar ne nadalje pripravljeni


(1)  Vključuje tudi proizvode, pri katerih je beseda „česen“ ali „luk“ le del poimenovanja. Takšna poimenovanja lahko vsebujejo, vendar niso omejena na „čebulni česen“, „poletni luk“, „gomoljasti luk“ ali „veliki luk“.


PRILOGA III

Navedbe iz člena 5(2)

:

v bolgarščini

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

v španščini

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

v češčini

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

v danščini

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

v nemščini

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

v estonščini

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

v grščini

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

v angleščini

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

v francoščini

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

v irščini

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

v italijanščini

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

v latvijščini

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

v litovščini

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

v madžarščini

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

v malteščini

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

v nizozemščini

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

v poljščini

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

v portugalščini

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

v romunščini

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

v slovaščini

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

v slovenščini

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

v finščini

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

v švedščini

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


PRILOGA IV

Seznam tretjih držav iz členov 15, 16 in 17

 

Iran

 

Libanon

 

Malezija

 

Združeni arabski emirati

 

Vietnam.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 342/2007

z dne 29. marca 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 489/2005 glede določitve intervencijskih centrov in prevzema neoluščenega riža s strani intervencijskih agencij po pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1) in zlasti člena 6(3) ter člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 6(2) Uredbe (ES) št. 1785/2003 določa, da seznam intervencijskih centrov za prevzem neoluščenega riža določi Komisija po posvetovanju z državami članicami. Ta seznam je naveden v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 489/2005 z dne 29. marca 2005 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003, kar zadeva določitev intervencijskih centrov in prevzem neoluščenega riža s strani intervencijskih agencij (2). Zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji 1. januarja 2007 je treba za ti novi državi članici določiti intervencijske centre in jih vključiti v navedeni seznam.

(2)

Člen 7(1) Uredbe (ES) št. 1785/2003 omejuje količine, ki jih lahko odkupijo intervencijske agencije v Skupnosti, na 75 000 ton. Da bi to količino pravično razdelili, so bile z Uredbo (ES) št. 489/2005 določene količine za vsako državo članico pridelovalko, ob upoštevanju nacionalne osnovne površine, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (3), ter povprečnih donosov iz Priloge VII k navedeni uredbi. Zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji je treba ponovno pregledati to razdelitev med države članice pridelovalke, ob uporabi enakih meril za razdelitev, kot so tista, ki so bila upoštevana ob sprejetju Uredbe (ES) št. 489/2005, vendar ob upoštevanju osnovnih površin Bolgarije in Romunije.

(3)

Uredbo (ES) št. 489/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 489/2005 se spremeni:

1.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

2.

Priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 81, 30.3.2005, str. 26.

(3)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2013/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 13).


PRILOGA I

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 489/2005 se dodata naslednji točki 7 in 8:

„7.   Bolgarija

Regije

Imena centrov

Пазарджишка област

Пазарджик

Пловдивска област

Пловдив

Старозагорска област

Стара Загора


8.   Romunija

Regije

Imena centrov

Ialomita

Slobozia“


PRILOGA II

„PRILOGA V

Tranša 1 iz člena 5

Država članica

Tranša 1

Bolgarija

584 t

Grčija

4 636 t

Španija

20 320 t

Francija

4 148 t

Italija

40 432 t

Madžarska

305 t

Portugalska

4 549 t

Romunija

26 t“


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 343/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1(1)(b) navedene uredbe in cenami za navedene proizvode na trgu Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za sladkor je treba izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in nekaterimi merili iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 318/2006.

(3)

Prvi pododstavek člena 33(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov.

(4)

Nadomestila je treba odobriti le za proizvode, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in ki so skladni z zahtevami Uredbe (ES) št. 318/2006.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila, določena v členu 32 Uredbe (ES) št. 318/2006, se odobrijo za proizvode in zneske iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1585/2006 (UL L 294, 25.10.2006, str. 19).


PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se od 30. marca 2007 (1) uporabljajo za beli sladkor in surovi sladkor, izvožen brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

OZnesek nadomestila

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2458

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2458

N.B.: Opredeljeni namembni kraji:

S00

:

vsi namembni kraji, razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Kosova in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Andore, Gibraltarja, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikan), Lihtenštajna, občin Livigno in Campione d'Italia, otoka Helgoland, Grenlandije, Ferskih otokov in območij Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora.


(1)  Zneski iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Ta znesek velja za surov sladkor z donosom 92 %. Če donos izvoženega sladkorja ni 92 %, se znesek nadomestila, ki se uporablja, pri vsakem zadevnem izvozu pomnoži s pretvorbenim faktorjem, ki se dobi, če se z 92 deli donos izvoženega surovega sladkorja, izračunanega v skladu z odstavkom 3 točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 344/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1(1)(c), (d) in (g) navedene uredbe in cenami za navedene proizvode na trgu Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za sladkor je treba izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in nekaterimi merili iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 318/2006.

(3)

Prvi pododstavek člena 33(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov.

(4)

Nadomestila je treba odobriti le za proizvode, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in ki so skladni z zahtevami Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2).

(5)

Lahko se določijo izvozna nadomestila, ki bodo zmanjšala konkurenčno razliko med izvozom Skupnosti in tretjih držav. Skupnost izvaža v nekatere bližnje namembne kraje in tretje države, ki izdelke iz Skupnosti obravnavajo ugodnejše, in je zato v posebno ugodnem konkurenčnem položaju. Zato je treba izvozna nadomestila za navedene namembne kraje ukiniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna nadomestila, kot to določa člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006, se v skladu s pogoji iz odstavka 2 tega člena dodelijo za proizvode in za zneske, določene v Prilogi k tej uredbi.

2.   Da so proizvodi upravičeni do nadomestila na podlagi odstavka 1, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve iz členov 3 in 4 Uredbe (ES) št. 951/2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  ÚL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1585/2006 (UL L 294, 25.10.2006, str. 19).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.


PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se uporabljajo od 30. marca 2007 (1) za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

24,58

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

24,58

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2458

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

24,58

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2458

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2458

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2458 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

24,58

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2458

NB: Opredeljeni namembni kraji:

S00

:

vsi namembni kraji, razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Kosova in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Andore, Gibraltarja, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikan), Lihtenštajna, občin Livigno in Campione d'Italia, otoka Helgoland, Grenlandije, Ferskih otokov in območij Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora.


(1)  Zneski iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Osnovni znesek ne velja za proizvode, določene v točki 2 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 3513/92 (UL L 355, 5.12.1992, str. 12).


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 345/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 958/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka in točke (b) tretjega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 958/2006 z dne 28. junija 2006 o stalnem javnem razpisu za določitev nadomestil za izvoz belega sladkorja za tržno leto 2006/2007 (2) določa odprtje delnih javnih razpisov.

(2)

V skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 958/2006 in po pregledu ponudb, oddanih na delni javni razpis, ki se je zaključil 29. marca 2007, je treba določiti najvišje izvozno nadomestilo za zadevni delni razpis.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za delni javni razpis, ki se je zaključil 29. marca 2007, je najvišje izvozno nadomestilo za proizvod iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 958/2006 29,583 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1585/2006 (UL L 294, 25.10.2006, str. 19).

(2)  UL L 175, 29.6.2006, str. 49.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/31


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 346/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), ter zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se lahko razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1 navedene uredbe in cenami za navedene izdelke na trgu Skupnosti krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za mleko in mlečne izdelke, se morajo izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in določenimi merili, navedenimi v členu 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999.

(3)

Drugi pododstavek člena 31(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi položaja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov.

(4)

V skladu z Memorandumom o soglasju med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko o uvozni zaščiti za mleko v prahu v Dominikanski republiki (2) odobrenim s Sklepom Sveta 98/486/ES (3), je lahko določena količina mlečnih izdelkov Skupnosti, izvoženih v Dominikansko republiko, upravičena do zmanjšanih carinskih dajatev. Zato je treba izvozna nadomestila, odobrena za izdelke iz te sheme, zmanjšati za določen odstotek.

(5)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila, določena v členu 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999 se odobrijo za izdelke in zneske iz Priloge k tej uredbi pod pogoji iz člena 3(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2006 (4).

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 218, 6.8.1998, str. 46.

(3)  UL L 218, 6.8.1998, str. 45.

(4)  UL L 234, 29.8.2006, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1919/2006 (UL L 380, 28.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Izvozna nadomestila za mleko in mlečne izdelke, ki se uporabljajo od 30. marca 2007

Oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

45,35

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

18,97

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

11,35

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

15,71

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

22,99

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

22,99

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

81,96

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

87,10

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

76,84

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

79,91

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

104,82

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

83,83

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Opredeljeni namembni kraji:

L20

:

Vsi namembni kraji z izjemo Andore, Gibraltarja, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Lihtenštajna, občin Livigno in Campione d'Italia, Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov, Združenih držav Amerike in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.

L04

:

Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

L40

:

Vsi namembni kraji z izjemo L04, Andore, Gibraltarja, Ceute, Melille, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), občin Livigno in Campione d'Italia, Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov, Združenih držav Amerike, Hrvaške, Turčije, Avstralije, Kanade, Nove Zelandije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.


(1)  Za ustrezne izdelke, namenjene izvozu v Dominikansko republiko v okviru kvote za 2007–2008, določene s Sklepom 98/486/ES, ki so v skladu s pogoji iz poglavja III, oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006, se uporabljajo naslednje stopnje:

(a)

izdelki, ki spadajo pod oznake KN 0402 10 11 9000 in 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

(b)

izdelki, ki spadajo pod oznake KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 in 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Opredeljeni namembni kraji:

L20

:

Vsi namembni kraji z izjemo Andore, Gibraltarja, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Lihtenštajna, občin Livigno in Campione d'Italia, Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov, Združenih držav Amerike in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.

L04

:

Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

L40

:

Vsi namembni kraji z izjemo L04, Andore, Gibraltarja, Ceute, Melille, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), občin Livigno in Campione d'Italia, Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov, Združenih držav Amerike, Hrvaške, Turčije, Avstralije, Kanade, Nove Zelandije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/35


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 347/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 581/2004 z dne 26. marca 2004 o začetku stalnega javnega razpisa za izvozna nadomestila za določene vrste masla (2) predvideva stalni razpis.

(2)

Na podlagi člena 5 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 z dne 26. marca 2004 o določitvi postopka razpisa o izvoznih nadomestilih za nekatere mlečne izdelke (3) in po pregledu oddanih ponudb na razpis je ustrezno, da se določi največje izvozno nadomestilo za razpisno obdobje, ki se konča 27. marca 2007.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za stalni razpis, ki ga začenja Uredba (ES) št. 581/2004 za razpisno obdobje, ki se konča 27. marca 2007, je največji znesek nadomestila za izdelke iz člena 1(1) navedene Uredbe, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta Uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 90, 27.3.2004, str. 64. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 276/2007 (UL L 76, 16.3.2007, str. 16).

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 128/2007 (UL L 41, 13.2.2007, str. 6).


PRILOGA

(EUR/100 kg)

Proizvod

Izvozno nadomestilo Oznaka nomenklature

Največji znesek izvoznega nadomestila za izvoz v namembne kraje, navedene v drugem pododstavku člena 1(1) Uredbe (ES) št. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

90,00

Masleno-mlečna maščoba

ex ex 0405 90 10 9000

110,00


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/37


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 348/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2), in zlasti člena 14(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po členu 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 in členu 14 Uredbe (ES) št. 1785/2003 se razlika med kotacijami ali cenami proizvodov, podanih v členu 1 navedenih uredb, na svetovnem trgu in cenami teh proizvodov v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

V skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1785/2003 je nadomestila treba določiti ob upoštevanju stanja in prihodnjega gibanja na eni strani razpoložljivosti žit, riža in lomljenega riža ter njihovih cen na trgu Skupnosti, in na drugi strani cen žit, riža, lomljenega riža in žitnih proizvodov na svetovnem trgu. V skladu s temi členi je prav tako treba zagotoviti ravnovesje in naraven razvoj cen in trgovine na trgih žit in riža ter nadalje upoštevati gospodarski vidik predvidenega izvoza in potrebe po izogibanju motnjam na trgu Skupnosti.

(3)

Člen 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1518/95 (3) o uvoznem in izvoznem režimu za proizvode, predelane iz žit in riža, določa posebne kriterije, ki jih je treba upoštevati pri izračunu nadomestil za te proizvode.

(4)

Nadomestilo za nekatere predelane proizvode je treba stopnjevati glede na vsebnost pepela, surovih vlaken, lupin, proteinov, maščob ali škroba v posameznem zadevnem proizvodu, saj je ta vsebnost posebno dober pokazatelj količine osnovnega proizvoda, ki je dejansko vgrajen v predelani proizvod.

(5)

Trenutno ni treba določiti izvoznega nadomestila za manioko, druge tropske korenine in gomolje ali njihovo moko glede na gospodarski vidik morebitnega izvoza in zlasti vrsto in poreklo teh proizvodov. Zaradi zanemarljive udeležbe Skupnosti na svetovnem trgu trenutno ni treba določiti izvoznih nadomestil za nekatera predelana žita.

(6)

Zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(7)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V vmesnem obdobju se lahko spremeni.

(8)

Nekateri predelani proizvodi iz koruze so lahko toplotno obdelani, kar lahko vodi v odobritev nadomestila, ki ne ustreza kakovosti proizvoda. Poudariti je treba, da ti proizvodi, ki vsebujejo želatiniran škrob, niso upravičeni do izvoznih nadomestil.

(9)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za proizvode, navedene v členu 1 Uredbe (ES) št. 1518/95, so določena v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1549/2004 (UL L 280, 31.8.2004, str. 13).

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2993/95 (UL L 312, 23.12.1995, str. 25).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 29. marca 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za predelane proizvode iz žit in riža

Oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

N. B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so:

C10

:

Vse namembne države.

C14

:

Vse namembne države razen Švice in Lihtenštajna.


(1)  Nobeno nadomestilo se ne odobri za proizvode, ki so bili termično obdelani, zaradi česar je prišlo do želatiniranja škroba.

(2)  Nadomestila se odobrijo v skladu s spremenjeno Uredbo Sveta (EGS) št. 2730/75 (UL L 281, 1.11.1975, str. 20).

N. B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so:

C10

:

Vse namembne države.

C14

:

Vse namembne države razen Švice in Lihtenštajna.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/40


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 349/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. september 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 se razlika med kotacijami ali cenami proizvodov na svetovnem trgu, podanih v členu 1 navedene uredbe, in cenami teh proizvodov v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1517/95 z dne 29. junija 1995 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1784/2003 glede režimov za izvoz in uvoz krmnih mešanic na osnovi žit in o spremembi Uredbe (ES) št. 1162/95 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (2), določa splošna pravila za izračun zneska takih nadomestil.

(3)

Ta izračun mora upoštevati tudi vsebnost žitnih proizvodov. Zaradi poenostavitve se nadomestilo plača za dve kategoriji „žitnih izdelkov“, in sicer na eni strani za koruzo, na splošno najbolj uporabljeno žito za izvožene krmne mešanice in koruzne proizvode, in na drugi strani za „druga žita“, pri slednjih pridejo v poštev žitni proizvodi, razen koruze in koruznih proizvodov. Nadomestilo se odobri glede na količino žitnih proizvodov, vsebovanih v krmni mešanici.

(4)

Višina nadomestila mora upoštevati tudi možnosti in pogoje za prodajo teh proizvodov na svetovnem trgu, potrebo po preprečevanju motenj na trgu Skupnosti in gospodarski vidik izvoza.

(5)

Zaradi trenutnih razmer na trgu za žita in zlasti pričakovanj glede preskrbe, je treba odpraviti izvozna nadomestila.

(6)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za krmne mešanice, zajete v Uredbi (ES) št. 1784/2003 in v skladu z Uredbo (ES) št. 1517/95, so določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 51.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 29. marca 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit

Oznake proizvodov, ki so upravičeni do izvoznega nadomestila:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Žitni proizvodi

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

Koruza in proizvodi na osnovi koruze:

tarifne oznake KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Žitni proizvodi razen koruze in proizvodov na osnovi koruze

C10

EUR/t

0,00

N.B.: Oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

C10

:

Vse namembne države.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/42


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 350/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi proizvodnih nadomestil za žita

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 1722/93 z dne 30. junija 1993 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 in (EGS) št. 1418/76 za proizvodna nadomestila v sektorjih žit in riža (2) določa pogoje za odobritev proizvodnega nadomestila. Člen 3 navedene uredbe določa osnovo za izračun. Nadomestilo, izračunano na ta način, po potrebi ločeno za krompirjev škrob, se določi enkrat mesečno in se lahko spremeni, če se cene koruze in/ali žita bistveno spremenijo.

(2)

Proizvodna nadomestila, ki naj jih določa ta uredba, je treba prilagoditi s koeficienti iz Priloge II Uredbe (EGS) št. 1722/93, zato da se določi natančen znesek za izplačilo.

(3)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Proizvodno nadomestilo, izraženo v toni škroba, predvideno v členu 3(2) Uredbe (EGS) št. 1722/93, znaša:

(a)

0,00 EUR/t za škrob, pridobljen iz koruze, žita, ječmena in ovsa;

(b)

0,00 EUR/t za krompirjev škrob.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 159, 1.7.1993, str. 112. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1950/2005 (UL L 312, 29.11.2005, str. 18).


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/43


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 351/2007

z dne 29. marca 2007

o izdaji uvoznih potrdil za olivno olje v okviru tunizijske tarifne kvote

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2000/822/ES z dne 22. decembra 2000 o zaključku sporazuma v obliki pisemske izmenjave med Evropsko skupnostjo in Republiko Tunizijo o ukrepih o vzajemni liberalizaciji in spremembi kmetijskih protokolov o pridružitvenem sporazumu ES/Republika Tunizija (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti njenega člena 7(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(1) in (2) protokola št. 1 Evropsko-sredozemskega sporazuma, ki ustanavlja zvezo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani (3), odpira tarifno kvoto z dajatvijo nič za uvoz neobdelanega olivnega olja pod oznakama KN 1509 10 10 in 1509 10 90, popolnoma pridelanega v Tuniziji in neposredno prenešenega iz te države v Skupnost, v za vsako leto predvideni količinski meji.

(2)

Člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1918/2006 z dne 20. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za olivno olje s poreklom iz Tunizije (4) prav tako določa mesečne količinske meje za izdajanje dovoljenj.

(3)

Zahtevki so bili vloženi pri pristojnih oblasteh v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1918/2006 za izdajo uvoznih dovoljenj za skupno količino, ki presega mejo 5 000 ton, določeno za mesec marec.

(4)

V teh okoliščinah mora Komisija določiti faktor zmanjšanja, ki omogoča izdajo dovoljenj sorazmerno z razpoložljivo količino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim 26. in 27. marca 2007 v okviru člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1918/2006, se ugodi do 24,897202 % od zahtevane količine. Za mesec marec je dosežena določena meja 5 000 ton.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 336, 30.12.2000, str. 92.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 97, 30.3.1998, str. 1.

(4)  UL L 365, 21.12.2006, str. 84.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/44


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 352/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 38/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka in točke (b) tretjega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 38/2007 z dne 17. januarja 2007 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja za izvoz iz zalog belgijske, češke, španske, irske, italijanske, madžarske, poljske, slovaške in švedske intervencijske agencije (2) določa odprtje delnih javnih razpisov.

(2)

V skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 38/2007 in po pregledu ponudb, oddanih na delni javni razpis, ki se je zaključil 28. marca 2007, je treba določiti najvišje izvozno nadomestilo za zadevni delni razpis.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za delni javni razpis, ki se je zaključil 28. marca 2007, je najvišje izvozno nadomestilo za proizvod iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 38/2007 363,50 EUR/ton.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1585/2006 (UL L 294, 25.10.2006, str. 19).

(2)  UL L 11, 18.1.2007, str. 4.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/45


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 353/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti člena 33(2)(a) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 32(1) in (2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se razlike med cenami v mednarodni trgovini za proizvode, naštete v členu 1(1)(b), (c), (d) in (g) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrijejo z izvoznim nadomestilom, kadar se ti proizvodi izvažajo kot blago, navedeno v Prilogi VII k navedeni uredbi.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 o sistemu za dodeljevanje izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določevanje višine takšnih nadomestil (2), podrobno določa proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki jo je treba uporabiti, kadar se ti proizvodi izvažajo kot blago, našteto v Prilogi VII k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila za 100 kilogramov vsakega zadevnega osnovnega proizvoda določiti vsak mesec.

(4)

Člen 32(4) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da izvozno nadomestilo za proizvod, vsebovan v blagu, ne sme presegati nadomestila, ki se uporablja za navedeni proizvod, kadar se izvozi brez nadaljnje predelave.

(5)

Nadomestila, določena po tej uredbi, se lahko določijo vnaprej, ker v tem trenutku ni mogoče določiti razmer na trgu v naslednjih nekaj mesecih.

(6)

Obveznosti glede nadomestil, ki se jih lahko odobri za izvoz kmetijskih proizvodov, vsebovanih v blagu, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, lahko ogrozi vnaprejšnja določitev visokih stopenj nadomestil. Zato je treba v takih razmerah sprejeti previdnostne ukrepe, vendar se pri tem ne sme preprečiti sklepanje dolgoročnih pogodb. Določitev posebne stopnje nadomestila za vnaprejšnje določanje nadomestil je ukrep, ki omogoča, da so ti različni cilji izpolnjeni.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in v členu 1(1) ter v točki (1) člena 2 Uredbe (ES) št. 318/2006, in izvožene kot blago, navedeno v Prilogi VII k Uredbi (ES) št. 318/2006, se določijo po Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1585/2006 (UL L 294, 25.10.2006, str. 19).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 30. marca 2007 uporabljajo za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila v EUR/100 kg

V primeru vnaprejšnje določitve nadomestil

Drugo

1701 99 10

Beli sladkor

24,58

24,58


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Albanijo, na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino, Srbijo, Čmo govo, na Kosovo, v nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Andoro, Gibraltar, Ceuto, Melillo, Sveti sedež (Vatikanska mestna država), Lihtenštajn, občini Livigno in Campione d'Italia, Heligoland, na Grenlandijo, Ferske otoke in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/47


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 354/2007

z dne 29. marca 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 195/2007 o odkupu masla v nekaterih državah članicah za obdobje od 1. marca do 31. avgusta 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2), in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 195/2007 (3) vzpostavlja seznam držav članic, v katerih se uvede odkup masla, v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999.

(2)

Na podlagi zadnjih sporočil Španiji je Komisija ugotovila, da so bile dva zaporedna tedna tržne cene masla enake ali višje od 92 % intervencijske cene. Zato je treba na Irskem ustaviti intervencijski odkup. Španiji je treba zato črtati s seznama v Uredbi (ES) št. 195/2007.

(3)

Uredbo (ES) št. 195/2007 je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1 Uredbe (ES) št. 195/2007 se nadomesti z:

„Člen 1

Odkup masla, določen v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999, se uvede v naslednjih državah članicah:

Portugalski.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).

(3)  UL L 59, 27.2.2007, str. 62.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/48


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 355/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. september 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 določa, da se lahko razlika med kotacijami oziroma cenami na svetovnem trgu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe in cenami teh proizvodov v Skupnosti pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Pri določitvi nadomestil je treba upoštevati dejavnike iz člena 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in o ukrepih v primeru motenj na trgu žit (2).

(3)

Nadomestilo za pšenično in rženo moko, drobljenec in zdrob se izračuna na podlagi količine žit, potrebnih za njihovo proizvodnjo. Te količine so določene v Uredbi (ES) št. 1501/95.

(4)

Zaradi razmer na svetovnem trgu ali posebnih pogojev na nekaterih trgih lahko pride do sprememb nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(5)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V intervencijskem obdobju se lahko spremeni.

(6)

Iz navedenih pravil sledi, da je treba, glede na sedanje razmere na trgu žitaric, zlasti glede kotacij oziroma cen teh proizvodov v Skupnosti in na svetovnem trgu, nadomestila določiti v zneskih, navedenih v prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, pri čemer je izključen slad, se določijo v višini, navedeni v prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 29. marca 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko, drobljenec in zdrob

Tarifna oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestil

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav v okviru serije „A“ so navedene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

C01

:

Vse tretje države z izjemo Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Švice.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/50


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 356/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 15(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 14(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se izvozno nadomestilo za žita, veljavno na dan vložitve prošnje za pridobitev izvoznega dovoljenja, na zahtevo uporablja za izvoz, opravljen v obdobju veljavnosti izvoznega dovoljenja. V tem primeru se lahko za nadomestilo uporabi korekcijski znesek.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil izvajanja Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil in o ukrepih v primeru motenj na trgu žit (2) dopušča določitev korekcijskega zneska za proizvode, navedene v člena 1(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1784/2003. Korekcijski znesek se določi v skladu z dejavniki, postavljenimi v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95.

(3)

Zaradi razmer na svetovnem trgu ali posebnih pogojev na nekaterih trgih lahko pride do sprememb nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(4)

Korekcijski znesek je treba določiti istočasno z nadomestilom in v skladu z enakim postopkom. V obdobju med dvema določitvama se lahko spremeni.

(5)

Iz uporabe navedenih določb sledi, da mora biti korekcijski znesek določen v znesku, navedenem v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Korekcijski znesek iz člena 1(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, ki se uporablja za vnaprej določena izvozna nadomestila, z izjemo slada, je določen v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 29. marca 2007 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita

(EUR/t)

Tarifna oznaka proizvodov

Namembna država

Sedanji

4

1. obdobje

5

2. obdobje

6

3. obdobje

7

4. obdobje

8

5. obdobje

9

6. obdobje

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A” so navedene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

Številčne oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

C01

:

Vse tretje države z izjemo Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Švice.

C02

:

Alžirija, Saudova Arabija, Bahrajn, Egipt, Združeni arabski emirati, Iran, Irak, Izrael, Jordanija, Kuvajt, Libanon, Libija, Maroko, Maurtanija, Oman, Katar, Sirija, Tunizija in Jemen.

C03

:

Vse države z izjemo Norveške, Švice in Lihtenštajna.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/52


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 357/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za slad

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 se razlika med tečaji ali cenami proizvodov na svetovnem trgu, določenih v členu 1 navedene Uredbe, in cenami teh proizvodov v Skupnosti, lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Nadomestila je treba določiti ob upoštevanju dejavnikov, navedenih v členu 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru motenj na trgu žit (2).

(3)

Nadomestilo za slad je treba izračunati ob upoštevanju količine žit, potrebnih za proizvodnjo zadevnih proizvodov. Navedene količine so določene v Uredbi (ES) št. 1501/95.

(4)

Zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(5)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V vmesnem obdobju se lahko spremeni.

(6)

Iz navedenih pravil sledi, da je treba, glede na sedanje stanje na trgih žit in zlasti glede kotacij ali cen teh proizvodov v Skupnosti in na svetovnem trgu, nadomestila določiti v višini, navedeni v Prilogi k Uredbi.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za slad, naveden v členu 1(c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, so določena v višini, podani v prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

K Uredbi Komisije z dne 29. marca 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za slad

Oznaka proizvodov

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/54


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 358/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 15(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 je treba izvozno nadomestilo za žita na dan predložitve vloge za dovoljenje na prošnjo uporabiti za izvoz, ki naj se izvede v času veljavnosti dovoljenja. V tem primeru se za nadomestilo lahko uporabi korekcijski znesek.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in ukrepih, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (2), omogoča določitev korekcijskega zneska za nadomestilo za slad, naveden v členu 1(1)(c) Uredbe (ES) št. 1784/2003. Navedeni korekcijski znesek se izračuna na podlagi podatkov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95.

(3)

Iz zgoraj navedenih določb sledi, da je treba določiti korekcijski znesek v skladu s prilogo k Uredbi.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Korekcijski znesek za vnaprej določena izvozna nadomestila za slad, naveden v členu 15(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003, se določi v prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

K Uredbi Komisije z dne 29. marca 2007 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad

N.B. Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

(EUR/t)

Oznaka proizvodov

Namembna država

Tekoči

4

1. obdobje

5

2. obdobje

6

3. obdobje

7

4. obdobje

8

5. obdobje

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Oznaka proizvodov

Namembna država

6. obdobje

10

7. obdobje

11

8. obdobje

12

9. obdobje

1

10. obdobje

2

11. obdobje

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/56


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 359/2007

z dne 29. marca 2007

o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2), in zlasti člena 14(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 2681/74 z dne 21. oktobra 1974 o financiranju izdatkov za dobavo kmetijskih proizvodov v okviru pomoči v hrani s strani Skupnosti (3), določa, da Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, Oddelek za jamstva, krije tisti delež izdatkov, ki ustreza izvoznim nadomestilom, določenim v skladu z zadevnimi predpisi Skupnosti.

(2)

Zato, da se olajša pripravo in upravljanje proračuna za ukrepe Skupnosti za pomoč v hrani, ter da se državam članicam omogoča, da so seznanjene z obsegom udeležbe Skupnosti pri financiranju nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani, je treba določiti stopnjo nadomestil, odobrenih za te ukrepe.

(3)

Splošna in izvedbena pravila, predvidena v členu 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 in členu 13 Uredbe (ES) št. 1785/2003 za izvozna nadomestila, se uporabljajo s potrebnimi spremembami za zgoraj navedene dejavnosti.

(4)

Posebni kriteriji, ki jih je treba upoštevati pri izračunu izvoznih nadomestil za riž, so določeni v členu 14 Uredbe (ES) št. 1785/2003.

(5)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ukrepe Skupnosti in nacionalne ukrepe za pomoč v hrani v okviru mednarodnih sporazumov in drugih dopolnilnih programov ter za druge ukrepe Skupnosti za brezplačno dobavo, so nadomestila za proizvode iz sektorja žit in riža določena v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(3)  UL L 288, 25.10.1974, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 29. marca 2007 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani

(EUR/t)

Tarifna oznaka proizvoda

Znesek nadomestila

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

N.B.: Oznake proizvodov so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/58


ODLOČBA SVETA

z dne 27. marca 2007

o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu

(2007/198/Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti tretjega in četrtega pododstavka člena 47 in člena 48 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je s pomočjo močne, stalne in usklajene podpore Skupnosti s strani programov za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo („Euratom“), skupaj z razvojem znanja in človeškega kapitala v nacionalnih laboratorijih za fuzijo, zlasti s sodelovanjem v okviru Evropskega sporazuma za razvoj fuzije (EFDA), ustvarila enoten in v celoti integriran program za raziskavo fuzije, ki je prevzel vodilno mednarodno vlogo v razvoju fuzije kot potencialno neomejenega, varnega, trajnostnega, okoljsko odgovornega in ekonomsko konkurenčnega vira energije.

(2)

Ustanovitev projekta za raziskavo fuzije „Joint European Torus“ (JET) leta 1978 (1), ki je izpolnil ali presegel vse svoje načrtovane cilje, vključno s prikazom sproščanja znatnih količin fuzijske energije na nadzorovan način in s svetovnim rekordom tako za fuzijsko moč kot energijo, je prikazala dodano vrednost združevanja virov in strokovnih znanj na ravni Skupnosti v obliki skupnega podjetja.

(3)

Skupnost je imela ključno vlogo pri razvoju naslednjega mednarodnega projekta za fuzijo, ITER, ki se je začel leta 1988 z dejavnostmi načrtovanja zasnove (2), nadaljeval leta 1992 z dejavnostmi tehničnega projektiranja (3), ki so se leta 1998 podaljšale za tri leta (4) in jim je sledil drugi sporazum leta 1994 (5), ki je leta 2001 ustvaril podroben, popoln in v celoti integriran tehnični načrt raziskovalne ustanove, katere namen je prikazati izvedljivost fuzije kot vira energije, ki bi lahko za Skupnost predstavljal pomembne prednosti, zlasti v zvezi z zagotavljanjem varnosti in raznolikosti njenih dolgoročnih zalog energije.

(4)

Sedem pogodbenic pogajanj ITER (Euratom, Ljudska republika Kitajska, Indija, Japonska, Republika Koreja, Rusija in Združene države), ki predstavljajo več kot polovico svetovnega prebivalstva, je sklenilo Sporazum o ustanovitvi mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER (6) („Sporazum ITER“), ki ustanavlja Mednarodno organizacijo za fuzijsko energijo ITER („Organizacija ITER“) s sedežem v Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône) (Francija). Organizacija ITER je v celoti odgovorna za izgradnjo, delovanje, uporabo in deaktivacijo objektov ITER.

(5)

Sporazum ITER od vseh pogodbenic zahteva, da preko ustreznih pravnih subjektov, imenovanih „notranje agencije“, zagotovijo prispevke Organizaciji ITER. Da se lahko gradnja ITER začne brez odlašanja in glede na to, da bo imel Euratom kot gostitelj posebne odgovornosti kot član organizacije ITER, vključno z največjim deležem prispevkov, in pri pripravi lokacije, je treba čim prej ustanoviti notranjo agencijo za Euratom.

(6)

Euratom in Japonska sta sklenila dvostranski sporazum za skupno izvajanje dejavnosti širšega pristopa („Sporazum o širšem pristopu z Japonsko“), ki določa dopolnilne skupne dejavnosti raziskav fuzije kot del „širšega pristopa“ za hitro uresničitev fuzijske energije, dogovorjene med pogajanji o Sporazumu ITER. Sporazum o širšem pristopu z Japonsko predvideva, da mora Euratom te dejavnosti širšega pristopa izvajati preko notranje agencije Euratoma kot izvajalske agencije.

(7)

Za doseganje največje možne sinergije in ekonomije obsega mora notranja agencija Euratoma, v zvezi s hitrim pristopom k fuziji, ki ga je v času belgijskega predsedovanja preverila skupina neodvisnih strokovnjakov na zahtevo ministrov, pristojnih za raziskave, izvajati tudi dolgoročne programe dejavnosti za pripravo na gradnjo demonstracijskih fuzijskih reaktorjev in sorodnih naprav, da v tem pogledu utrdi evropsko industrijsko konkurenčnost.

(8)

Evropski Svet je v svojih sklepih z dne 26.–27. novembra 2003 s soglasno odločitvijo pooblastil Komisijo, da predlaga Francijo za gostiteljico ITER in Cadarache za lokacijo ITER, ter odločil, da bo notranja agencija Euratoma locirana v Španiji.

(9)

Zaradi temeljnega pomena projekta ITER in dejavnosti širšega pristopa za izkoriščanje fuzije kot potencialno neomejenega, varnega, trajnostnega, okoljsko odgovornega in ekonomsko konkurenčnega vira energije je nujno ustanoviti notranjo agencijo Euratoma v obliki skupnega podjetja, kot je določeno v poglavju 5 Pogodbe Euratom.

(10)

Skupno podjetje, ki mora biti odgovorno za javne raziskovalne dejavnosti v evropskem in mednarodnem interesu ter izvrševati obveznosti v skladu z mednarodnimi sporazumi, se upošteva kot mednarodno telo v smislu člena 151(1)(b) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (7), in kot mednarodna organizacija v smislu druge alinee člena 23(1) Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov (8), člena 22 Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (9), in člena 15 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (10).

(11)

Ta odločba določa za obdobje, predvideno za skupno podjetje, finančno vsoto, ki odraža voljo zakonodajnih organov in ne bo vplivala na pooblastila proračunskih organov, opredeljenih v Pogodbi.

(12)

Skupno podjetje mora imeti ob predhodnem posvetovanju s Komisijo lastno finančno uredbo, ki temelji na načelih Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti (11) („okvirna finančna uredba“), ob upoštevanju njegovih posebnih potreb delovanja, ki izhajajo zlasti iz njegovih mednarodnih obveznosti.

(13)

Da bi se utrdilo mednarodno raziskovalno sodelovanje, mora biti skupno podjetje odprto za sodelovanje držav, ki so sklenile sporazume o sodelovanju z Euratomom na področju jedrske fuzije in povezujejo svoje programe s programi Euratoma.

(14)

Predlog Sklepa Sveta za 7. okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave in usposabljanje (2007 do 2011) in posebni program za izvajanje navedenega okvirnega programa („7OP“) postavljata ITER v središče evropske strategije za fuzijo in določata prispevke Euratoma preko skupnega podjetja Organizaciji ITER za dejavnosti širšega pristopa in druge povezane dejavnostim z namenom priprave za demonstracijske fuzijske reaktorje.

(15)

Da se privabi najboljše specializirano znanstveno in tehnično osebje, potreba po zagotavljanju stabilnih pogojev zaposlovanja in enake obravnave osebja, ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri skupnem podjetju JET, zahteva uporabo kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, ki jih določa Uredba (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (12) („kadrovski predpisi“), za vse osebje, ki ga najame skupno podjetje.

(16)

Ob upoštevanju tega, da skupno podjetje ni namenjeno izpolnjevanju gospodarskih ciljev in je odgovorno za vodenje udeležbe Euratoma v mednarodnih raziskovalnih projektih javnega interesa, je za učinkovitost nalog podjetja nujno, da se za skupno podjetje, njegovega direktorja in osebje uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 (13).

(17)

Glede na posebno naravo dejavnosti skupnega podjetja in njegov pomen za razvoj raziskav fuzije ter da se spodbuja zdravo in gospodarno upravljanje javnega financiranja za skupno podjetje, se vse prednosti, določene v Prilogi III k Pogodbi, prenesejo na skupno podjetje.

(18)

Skupno podjetje bi moralo biti kot pravna oseba odgovorno za svoja dejanja. V zvezi z reševanjem sporov pri pogodbenih vprašanjih je lahko v pogodbah, ki jih sklene skupno podjetje, določeno, če je tako dogovorjeno, da je za izrekanje sodb pristojno Sodišče.

(19)

Ob upoštevanju pravic in obveznosti Skupnosti v okviru naslova II, poglavja 2 Pogodbe glede razširjanja informacij mora skupno podjetje v zvezi s tem s Komisijo vzpostaviti ustrezno ureditev.

(20)

Skupno podjetje in Španija morata skleniti sporazum o gostiteljstvu glede namestitve pisarn, privilegijev in imunitet ter druge podpore, ki jo bo Španija nudila skupnemu podjetju.

(21)

Ta odločba upošteva izid poizvedbe, ki jo je opravila Komisija, zlasti pozitivno mnenje Posvetovalnega odbora za posebni program Euratoma za raziskovanje in usposabljanje na področju jedrske energije (fuzije) o predlogih –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ustanovitev skupnega podjetja

1.   Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (fuzija za energijo) („skupno podjetje“) se ustanovi za obdobje 35 let, z 19. aprilom 2007.

2.   Naloge skupnega podjetja so:

(a)

zagotavljati prispevek Evropske skupnosti za atomsko energijo („Euratom“) Mednarodni organizaciji za fuzijsko energijo ITER;

(b)

zagotavljati prispevek Euratoma k dejavnostim širšega pristopa z Japonsko za hitro uresničitev fuzijske energije;

(c)

pripraviti in usklajevati program dejavnosti za pripravo gradnje demonstracijskega fuzijskega reaktorja in sorodnih naprav, vključno z Eksperimentalno obsevalno napravo za testiranje fuzijskih materialov in tehnologij (IFMIF).

3.   Skupno podjetje ima sedež v Barceloni v Španiji.

4.   Skupno podjetje se upošteva kot mednarodno telo v smislu člena 151(1)(b) Direktive Sveta 2006/112/ES, in kot mednarodna organizacija v smislu druge alinee člena 23(1) Direktive 92/12/EGS, člena 22(c) Direktive 2004/17/ES in člena 15(c) Direktive 2004/18/ES.

Člen 2

Člani

Skupno podjetje ima naslednje člane:

(a)

Euratom, ki ga zastopa Komisija;

(b)

države članice Euratoma;

(c)

tretje države, ki so z Euratomom sklenile sporazum o sodelovanju na področju nadzorovane jedrske fuzije, ki povezuje njihove raziskovalne programe s programi Euratoma, in so izrazile željo, da postanejo članice skupnega podjetja.

Člen 3

Statut

Sprejme se statut skupnega podjetja, kot je določen v Prilogi.

Člen 4

Financiranje

1.   Viri, ki so potrebni, da skupno podjetje izvaja svoje naloge, se določijo:

(a)

kar zadeva naloge iz člena 1(2)(a), v skladu s Sporazumom ITER;

(b)

kar zadeva naloge iz člena 1(2)(b), v skladu s Sporazumom za izvajanje dejavnosti širšega pristopa z Japonsko;

(c)

kar zadeva naloge iz člena 1(2)(c), v skladu s programi za raziskave in usposabljanje, sprejetimi v skladu s členom 7 Pogodbe.

2.   Vire skupnega podjetja predstavljajo prispevki Euratoma, prispevki države gostiteljice ITER, prispevki za letne članarine in prostovoljni prispevki članov skupnega podjetja, razen Euratoma, ter drugi viri.

3.   Okvirni skupni viri, potrebni za skupno podjetje v skladu z odstavkom 1, znašajo 9 653 milijonov EUR (14). Podrobna razčlenitev je naslednja:

(v milijonih EUR)

2007–2016

2017–2041

2007–2041

 

od tega 2007–2011

 

stalne vrednosti

skupaj

4 127

1 717

5 526

3 544

9 653

4.   Okvirni skupni prispevek Euratoma k virom iz odstavka 3 znaša 7 649 milijona EUR, od tega bo največ 15 % za upravne odhodke. Podrobna razčlenitev je naslednja:

(v milijonih EUR)

2007–2016

2017–2041

2007–2041

 

od tega 7OP (2007–2011)

 

stalne vrednosti

skupaj

3 147

1 290

4 502

2 887

7 649

Člen 5

Finančna uredba

1.   Skupno podjetje ima posebno finančno uredbo, ki temelji na načelih okvirne finančne uredbe. Posebna finančna uredba skupnega podjetja („finančna uredba“) lahko odstopa od okvirne finančne uredbe, kadar tako zahtevajo posebne potrebe za delovanje skupnega podjetja in s predhodnim posvetovanjem s Komisijo.

2.   Skupno podjetje ustanovi svoje storitve notranje revizije.

3.   Evropski parlament da na priporočilo Sveta razrešnico za izvrševanje proračuna skupnega podjetja.

Člen 6

Osebje

Za osebje skupnega podjetja se uporabljajo kadrovski predpisi ter pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti zaradi uporabe navedenih kadrovskih predpisov.

Člen 7

Privilegiji in imunitete

Za skupno podjetje, njegovega direktorja in osebje se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

Člen 8

Prednosti

Države članice prenesejo vse prednosti, določene v Prilogi III k Pogodbi, na skupno podjetje znotraj obsega njegovih uradnih dejavnosti, dokler skupno podjetje obstaja.

Člen 9

Odgovornost in pristojnost Sodišča

1.   Pogodbeno odgovornost skupnega podjetja urejajo posamezne pogodbene določbe in zakoni, ki se uporabljajo za zadevno pogodbo.

Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno za izrekanje sodb na podlagi arbitražne klavzule v vseh pogodbah, ki jih sklene skupno podjetje.

2.   V primeru nepogodbenih obveznosti skupno podjetje v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna zakonom držav članic, nadomesti kakršno koli škodo, ki so jo povzročili njegovi uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti.

Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno v sporih, povezanih z odškodninami za takšno škodo.

3.   Sodišče je pristojno za odločanje v tožbah zoper skupno podjetje, vključno z odločitvami upravnega odbora, v skladu s pogoji iz člena 146 in 148 Pogodbe.

4.   Kakršno koli plačilo s strani skupnega podjetja v zvezi z odgovornostjo iz odstavkov 1 in 2 ter stroški in izdatki, nastali v zvezi s tem, se upoštevajo kot odhodki skupnega podjetja in se krijejo iz virov skupnega podjetja.

Člen 10

Razširjanje informacij

Skupno podjetje se dogovori s Komisijo o ustreznih določbah, ki bodo Skupnosti omogočale izvajanje njenih pravic in obveznosti v okviru naslova II, poglavja 2 Pogodbe.

Člen 11

Sporazum o gostiteljstvu

Skupno podjetje in Španija skleneta sporazum o gostiteljstvu v treh mesecih od ustanovitve skupnega podjetja.

Člen 12

Začetek uporabe

Ta odločba se začne uporabljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. marca 2007

Za Svet

Predsednik

P. STEINBRÜCK


(1)  Sklep Sveta 78/471/Euratom z dne 30. maja 1978 o ustanovitvi „Joint European Torus (JET), Joint Undertaking“ (UL L 151, 7.6.1978, str. 10). Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 98/585/Euratom (UL L 282, 20.10.1998, str. 65).

(2)  Sklep Komisije 88/229/Euratom (UL L 102, 21.4.1988, str. 31).

(3)  Sklep Komisije 92/439/Euratom (UL L 244, 26.8.1992, str. 13).

(4)  Sklep Sveta 98/704/Euratom (UL L 335, 10.12.1998, str. 61).

(5)  Sklep Komisije 94/267/Euratom (UL L 114, 5.5.1994, str. 25).

(6)  UL L 358, 16.12.2006, str. 62.

(7)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/138/ES (UL L 384, 29.12.2006, str. 92).

(8)  UL L 76, 23.3.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/106/ES (UL L 359, 4.12.2004, str. 30).

(9)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/97/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 107).

(10)  UL L 134, 30.4.2004, str. 114. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/97/ES.

(11)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1895/2006 (UL L 397, 30.12.2006, str. 6).

(13)  UL 152, 13.7.1967, str. 13. Protokol, kakor je bil spremenjen z Amsterdamsko pogodbo in Pogodbo iz Nice.

(14)  Vse prikazane številke so izražene v trenutnih vrednostih, razen če je drugače navedeno in so predmet sprejetja ustreznih proračunov za programe Skupnosti za raziskave in usposabljanje v skladu s členom 7 Pogodbe.


PRILOGA

STATUT EVROPSKEGA SKUPNEGA PODJETJA ZA ITER IN RAZVOJ FUZIJSKE ENERGIJE

(FUZIJA ZA ENERGIJO)

Člen 1

Ime, sedež, člani

1.   Ime skupnega podjetja je „Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (fuzija za energijo)“ (v nadaljnjem besedilu „skupno podjetje“).

2.   Sedež skupnega podjetja je v Barceloni v Španiji.

3.   Skupno podjetje ima naslednje člane:

(a)

Evropska skupnost za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu „Euratom“), ki jo predstavlja Komisija;

(b)

države članice Euratoma;

(c)

tretje države, ki so z Euratomom sklenile sporazum o sodelovanju na področju nadzorovane jedrske fuzije, ki povezuje njihove raziskovalne programe s programi Euratoma, in so izrazile željo, da postanejo članice skupnega podjetja.

Člen 2

Cilji

Cilji skupnega podjetja so:

1.

zagotavljati prispevek Euratoma Mednarodni organizaciji za fuzijsko energijo ITER („Organizacija ITER“), v skladu s Sporazumom o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER („Sporazum ITER“);

2.

zagotavljati prispevek Euratoma dejavnostim širšega pristopa z Japonsko za hitro uresničitev fuzijske energije („dejavnosti širšega pristopa“), v skladu z dvostranskim sporazumom za skupno izvajanje dejavnosti širšega pristopa („Sporazum o širšem pristopu z Japonsko“);

3.

pripraviti in usklajevati program dejavnosti za pripravo gradnje demonstracijskega fuzijskega reaktorja in sorodnih naprav, vključno z Eksperimentalno obsevalno napravo za testiranje fuzijskih materialov in tehnologij (IFMIF).

Člen 3

Dejavnosti

1.   Kot notranja agencija Euratoma za ITER skupno podjetje izpolnjuje obveznosti Euratoma do Organizacije ITER, kot je določeno v Sporazumu ITER in za časa trajanja le-tega. Izvaja zlasti naslednje naloge:

(a)

nadzoruje priprave lokacije projekta ITER;

(b)

zagotavlja komponente, opremo, materiale in druge vire Organizaciji ITER;

(c)

upravlja pravila za javna naročila v odnosu do Organizacije ITER in zlasti s tem povezane postopke zagotavljanja kakovosti;

(d)

pripravlja in usklajuje sodelovanje Euratoma v znanstvenih in tehničnih izkoriščanjih projekta ITER;

(e)

usklajuje znanstvene in tehnološke raziskave in razvojne dejavnosti za podporo prispevka Euratoma Organizaciji ITER;

(f)

zagotavlja finančni prispevek Euratoma Organizaciji ITER;

(g)

zagotavlja ureditve, da postanejo kadrovski viri dostopnejši za Organizacijo ITER;

(h)

sodeluje z Organizacijo ITER in izvaja druge dejavnosti za pospeševanje Sporazuma ITER.

2.   Kot izvajalska agencija v okviru Sporazuma o širšem pristopu z Japonsko skupno podjetje izvaja obveznosti Euratoma za izvajanje dejavnosti širšega pristopa. Izvaja zlasti naslednje naloge:

(a)

zagotavlja komponente, opremo, materiale in druge vire za dejavnosti širšega pristopa;

(b)

pripravlja in usklajuje sodelovanje Euratoma pri izvajanju dejavnosti širšega pristopa;

(c)

usklajuje znanstvene in tehnološke raziskovalne in razvojne dejavnosti;

(d)

zagotavlja finančni prispevek Euratoma za dejavnosti širšega pristopa;

(e)

zagotovi, da postanejo kadrovski viri dostopnejši za dejavnosti širšega pristopa;

(f)

izvaja kakršne koli druge dejavnosti, ki so potrebne za izpolnjevanje obveznosti Euratoma pri pospeševanju Sporazuma o širšem pristopu z Japonsko.

3.   Pri pripravi gradnje demonstracijskega fuzijskega reaktorja in sorodnih naprav, vključno z IFMIF, skupno podjetje pripravlja in usklajuje program za raziskave, razvoj in dejavnosti načrtovanja zasnove, razen dejavnosti ITER in širšega pristopa.

4.   Skupno podjetje izvaja kakršne koli druge dejavnosti za pospeševanje skupnih ciljev, določenih v členu 2, vključno z dejavnostmi za dvigovanje javne ozaveščenosti o skupnem podjetju in njegovem poslanstvu.

Člen 4

Pravna oseba

Skupno podjetje je pravna oseba. Na ozemlju vsake od svojih članic uživa najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava pravo zadevne države. Zlasti lahko sklepa pogodbe, pridobiva dovoljenja, pridobiva in prodaja premičnine in nepremičnine, najema posojila in je lahko stranka v pravnih postopkih.

Člen 5

Organi

1.   Organa skupnega podjetja sta upravni odbor in direktor.

2.   Upravnemu odboru pomaga izvršni odbor v skladu s členom 7.

3.   Upravni odbor in direktor se lahko posvetujeta z odborom(-i) za znanstveni program v skladu s členom 9.

Člen 6

Upravni odbor

1.   Upravni odbor je odgovoren za nadzor skupnega podjetja pri uresničevanju ciljev iz člena 2 in zagotavlja tesno sodelovanje med skupnim podjetjem in njegovimi člani pri uresničevanju dejavnosti.

2.   Vsakega člana skupnega podjetja v upravnem odboru zastopata dva člana, od katerih je eden znanstveno in/ali tehnično usposobljen na področjih dejavnosti skupnega podjetja.

3.   Upravni odbor daje priporočila in se odloča v zvezi z vprašanji, zadevami ali težavami v okviru tega statuta in v skladu z njim. Upravni odbor zlasti:

(a)

odobri predloge sprememb tega statuta v skladu s členom 21;

(b)

sprejema vse odločitve o zadevah, ki jih predloži izvršni odbor;

(c)

imenuje predsednika in člane izvršnega odbora;

(d)

sprejme projektni načrt, delovne programe, okvirni načrt virov, načrt delovnih mest in načrt kadrovske politike;

(e)

v skladu s finančno uredbo sprejme letni proračun in odobri zaključni račun, vključno s posebnimi deli v zvezi s stroški poslovanja in stroški za zaposlene, ter direktorju da razrešnico glede izvrševanja proračuna;

(f)

izvaja pooblastila, navedena v členu 10(3) glede direktorja;

(g)

odobri osnovno organizacijsko strukturo skupnega podjetja;

(h)

sprejme finančno uredbo skupnega podjetja in pravila za njeno izvajanje v skladu s členom 13(1);

(i)

sprejme izvedbene določbe, navedene v drugem pododstavku člena 10(2) in v členu 10(4), glede osebja;

(j)

sprejme izvedbena pravila za dostopnost človeških virov za organizacijo ITER in za dejavnosti širšega pristopa;

(k)

sprejme ter uporabi ukrepe in smernice za boj proti goljufijam, nepravilnostim ter ureja možna navzkrižja interesov;

(l)

odobri gostiteljski sporazum med skupnim podjetjem in Španijo („država gostiteljica“) iz člena 18;

(m)

odloča o vsaki pridobitvi, prodaji in hipoteki zemlje in drugih pravic do nepremičnin kot tudi o podeljevanju kakršnih koli poroštev ali jamstev, prevzemanju delnic v drugih podjetjih ali institucijah ter odobravanju ali jemanju posojil;

(n)

odobri sklepanje sporazumov ali dogovorov v zvezi s sodelovanjem s tretjimi državami in institucijami, podjetji ali osebami iz tretjih držav ali z mednarodnimi organizacijami;

(o)

odobri letna poročila o dejavnosti o napredku skupnega podjetja glede na njegove programe dela in njegove vire;

(p)

v dogovoru s Komisijo sprejme pravila o industrijski politiki, pravicah intelektualne lastnine in širjenju informacij;

(q)

ustanovi odbor(-e) znanstvenega programa in imenuje njegove (njihove) člane;

(r)

izvršuje takšne druge oblasti in izvaja takšne druge dejavnosti, vključno z ustanovitvijo pomožnih organov, ki so potrebne za izvajanje njegovih dejavnosti v podporo njegovih ciljev.

4.   Glasovalne pravice članov skupnega podjetja so določene v Prilogi I. Glasovi vsakega člana so nedeljivi.

5.   Odločitve upravnega odbora iz odstavka 3(a) zahtevajo soglasje.

Odločitve upravnega odbora iz odstavkov 3(b) do (m) zahtevajo dvotretjinsko večino vseh glasov.

Vse druge odločbe upravnega odbora zahtevajo preprosto večino vseh glasov, razen v primeru, ko je navedeno drugače.

6.   Euratom lahko poda pridržek glede odločitev upravnega odbora, če meni, da je ta odločitev v nasprotju z zakonodajo Skupnosti ter tudi in zlasti z mednarodnimi zavezami, ki izhajajo iz Mednarodnega sporazuma o ITER. Euratom svoj pridržek ustrezno pravno utemelji.

V takšnem primeru se sprejetje odločitve začasno odloži in se skupaj z mnenjem upravnega odbora predloži Komisiji v pregled zaradi preverjanja zakonitosti.

Komisija lahko sprejme odločitev glede zakonitosti odločitve upravnega odbora v enem mesecu po predložitvi zadeve Komisiji; če odločitve ne sprejme, velja odločitev upravnega odbora.

Upravni odbor ponovno preuči svojo odločitev ob upoštevanju mnenja Komisije in sprejme dokončno odločitev.

7.   Upravni odbor na predlog Euratoma in z dvotretjinsko večino vseh glasov izvoli predsednika izmed svojih članov. Njegov mandat traja dve leti in predsednik je lahko enkrat ponovno izvoljen.

8.   Upravni odbor zaseda najmanj dvakrat letno, ko ga skliče predsednik. Upravni odbor se lahko prav tako skliče na zahtevo enostavne večine njegovih članov ali na zahtevo direktorja ali Euratoma. Seje ponavadi potekajo na sedežu skupnega podjetja.

9.   Razen če je v določenih primerih drugače določeno, direktor skupnega podjetja in predsednik izvršnega odbora sodelujeta na sejah upravnega odbora.

10.   Upravni odbor sprejme svoj poslovnik in z dvotretjinsko večino vseh glasov odobri poslovnik izvršnega odbora.

Člen 7

Izvršni odbor

1.   Izvršni odbor pomaga upravnemu odboru pri pripravi njegovih odločb in prevzema vse druge naloge, ki mu jih upravni odbor lahko naloži.

2.   Izvršni odbor sestavlja trinajst članov, ki jih imenuje upravni odbor izmed oseb s priznanim položajem in strokovnimi izkušnjami na znanstvenem, tehničnem in finančnem področju, ki ustrezajo dejavnostim, določenim v tem členu. Eden od članov izvršnega odbora predstavlja Euratom.

3.   Izvršni odbor zlasti:

(a)

odobri dodeljevanje naročil v skladu s finančno uredbo;

(b)

pojasni in pripravi priporočila za upravni odbor o predlogu za projektni načrt, delovne programe, okvirni načrt virov, letni proračun in obračune, ki jih sestavi direktor;

(c)

predloži upravnemu odboru na zahtevo Euratoma ali večine članov odločbe o dodeljevanju naročil ali vsake druge odločbe, ki so mu zaupane.

4.   Vsak član izvršnega odbora ima en glas.

5.   Razen če ni drugače navedeno, se za sprejetje odločb izvršnega odbora zahteva večina devetih glasov.

6.   Mandat članov izvršnega odbora traja dve leti in člani so lahko enkrat ponovno imenovani. Vsaki dve leti se vsaj polovica članov zamenja.

7.   Po izteku mandatne dobe člani ostanejo na položaju, dokler se njihovo imenovanje ne ponovi ali se zamenjajo. Če član odstopi, ostane na položaju, dokler se ga ne zamenja.

8.   Upravni odbor imenuje predsednika izvršnega odbora za dobo dveh let, ki se lahko enkrat ponovi.

9.   Izvršni odbor zaseda najmanj šestkrat letno, ko ga skliče predsednik. Izvršni odbor se lahko prav tako skliče na zahtevo najmanj treh članov ali na zahtevo direktorja ali Euratoma. Seje ponavadi potekajo na sedežu skupnega podjetja.

10.   Predsednik izvršnega odbora sodeluje na sejah upravnega odbora, razen če upravni odbor odloči drugače.

11.   Izvršni odbor sprejme poslovnik ob upoštevanju vnaprejšnje privolitve upravnega odbora.

Člen 8

Direktor

1.   Direktor je glavni izvršni direktor, ki je odgovoren za dnevno upravljanje skupnega podjetja in je njegov pravni zastopnik.

2.   Direktorja imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki jih predlaga Komisija na podlagi razpisa za zbiranje ponudb, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije in v drugem periodičnem tisku ali na spletnih straneh, in sicer za obdobje petih let. Ko Euratom oceni direktorja in na svoj predlog lahko upravni odbor enkrat podaljša njegov mandat za nadaljnje obdobje, ki ni daljše od petih let.

3.   Za direktorja veljajo kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, ki jih določa Uredba (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 („kadrovski predpisi“) kakor tudi pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Evropske skupnosti za namene uporabe teh kadrovskih predpisov, razen če v tem statutu ni drugače določeno.

4.   Direktor izvaja delovne programe in odreja izvrševanje dejavnosti, ki so določene v členu 3. Upravnemu odboru, izvršnemu odboru, odborom znanstvenega programa in vsem pomožnim organom priskrbi vse potrebne informacije za izvajanje njihovih dejavnosti.

Direktor zlasti:

(a)

organizira, vodi in nadzira osebje ter glede na osebje izvršuje pooblastila, ki jih ima organ za imenovanja;

(b)

določi osnovno organizacijsko strukturo skupnega podjetja in jo predloži upravnemu odboru v odobritev;

(c)

sestavi in redno dopolnjuje projektni načrt, delovne programe skupnega podjetja in načrt kadrovske politike;

(d)

v skladu s Sporazumom ITER in Sporazumom o širšem pristopu z Japonsko sestavi izvedbena pravila za zagotavljanje človeških virov za Organizacijo ITER ter za dejavnosti širšega pristopa;

(e)

v skladu s finančno uredbo skupnega podjetja sestavi okvirni načrt virov in letni predlog proračunov, vključno z načrtom delovnih mest skupnega podjetja;

(f)

izvaja proračun, vodi evidenco inventarja in v skladu s finančno uredbo skupnega podjetja sestavi letni obračun;

(g)

zagotovi uporabo dobrega finančnega poslovodenja in notranji nadzor;

(h)

sestavi pravila za pravice intelektualne lastnine in industrijske politike ter za širjenje informacij;

(i)

sestavi letno poročilo o dejavnosti o napredku izvajanja dejavnosti skupnega podjetja, ki so določene v delovnih programih in okvirnem načrtu virov;

(j)

sestavi takšna druga poročila, kot jih lahko zahteva upravni odbor ali izvršni odbor;

(k)

pomaga upravnemu odboru, izvršnemu odboru in vsakemu pomožnemu telesu z zagotavljanjem svojega sekretariata;

(l)

sodeluje na sejah upravnega odbora, razen če upravni odbor odloči drugače, in sodeluje na sejah izvršnega odbora;

(m)

zagotovi, da bo skupnemu podjetju na voljo znanstveno in tehnično strokovno znanje in izkušnje za razvoj njegovih dejavnosti;

(n)

opravlja druge dejavnosti in po potrebi daje druge predloge upravnemu odboru v podporo ciljem skupnega podjetja.

Člen 9

Odbor(-i) znanstvenega programa

1.   Upravni odbor imenuje člane odbora(-ov) znanstvenega programa. Predsednik odbora(-ov) programa se izvoli izmed njegovih članov.

2.   Odbor(-i) znanstvenega programa po potrebi svetujejo upravnemu odboru in direktorju o sprejemanju in izvajanju projektnega načrta in delovnih programov.

Člen 10

Osebje

1.   Osebje skupnega podjetja pomaga direktorju pri izvajanju njegovih nalog in ga ponavadi sestavljajo državljani članic skupnega podjetja.

2.   Kadrovski predpisi in pravila, ki so jih institucije Evropske skupnosti sprejele skupaj za namene uporabe navedenih kadrovskih predpisov, se uporabljajo za osebje skupnega podjetja.

Upravni odbor v dogovoru s Komisijo sprejme potrebne izvedbene določbe v skladu z dogovori, ki so zagotovljeni s členom 110 kadrovskih predpisov.

3.   Skupno podjetje v zvezi s svojim osebjem izvršuje pooblastila, ki so bila dana pristojnemu organu za imenovanja.

4.   Upravni odbor lahko sprejme določbe, da nacionalnim strokovnjakom članov skupnega podjetja dopusti, da so premeščeni v skupno podjetje.

Člen 11

Delovni programi in okvirni načrt virov

Direktor za predložitev upravnemu odboru vsako leto pripravi projektni načrt, okvirni načrt virov ter podrobne letne delovne programe in proračun. En delovni program se pripravi za vsako od treh skupin dejavnosti skupnega podjetja, kot je določeno v členu 3.

Člen 12

Sredstva

1.   Sredstva skupnega podjetja so sestavljena iz prispevka Euratoma, letnih članarin in prostovoljnih prispevkov ostalih članov razen Euratoma, prispevkov države gostiteljice ITER ter iz dodatnih sredstev:

(a)

prispevek Euratoma je na voljo s programi Skupnosti za raziskovanje in usposabljanje, sprejetimi v skladu s členom 7 Pogodbe;

(b)

letne članarine so v obliki finančnih prispevkov in so na voljo v skladu s Prilogo II;

(c)

prostovoljni prispevki se lahko prispevajo v gotovini ali stvarno in niso všteti v letne članarine;

(d)

prispevki države gostiteljice ITER;

(e)

dodatna sredstva se lahko prejemajo pod pogoji, ki jih odobri upravni odbor.

2.   Sredstva skupnega podjetja se uporabljajo izključno v podporo njegovih ciljev, kot so določeni v členu 2. Vrednost stvarnih prispevkov določi skupno podjetje. Brez poseganja v člen 19 se ne izvrši nobeno plačilo z razdelitvijo vseh presežkov sredstev stroškov članom skupnega podjetja.

Člen 13

Finančna uredba

1.   Finančna uredba in njena izvedbena pravila sprejme upravni odbor.

2.   Finančna uredba določa pravila za vzpostavitev in izvajanje proračuna skupnega podjetja.

3.   Finančna uredba je v skladu z osnovnimi načeli, ki so določena v Prilogi III.

Člen 14

Letno poročilo o dejavnosti

Letno poročilo o dejavnosti evidentira izvajanje delovnih programov s strani skupnega podjetja. Označuje zlasti dejavnosti, ki jih opravlja skupno podjetje, in ovrednoti rezultate glede na določene cilje in časovni razpored, tveganja, ki so povezana z izvedenimi dejavnostmi, uporabo sredstev in splošno poslovanje skupnega podjetja. Letno poročilo o dejavnosti pripravi direktor, odobri ga upravni odbor ter se ga pošlje članom, Komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije.

Člen 15

Letni obračun in nadzor

1.   V roku dveh mesecev po koncu vsakega finančnega leta se začasni obračuni skupnega podjetja predložijo Komisiji in Računskemu sodišču Evropskih skupnosti („Računsko sodišče“).

Računsko sodišče do 15. junija po koncu vsakega finančnega leta poda pripombe o začasnih obračunih skupnega podjetja.

Direktor v roku šestih mesecev po koncu vsakega finančnega leta predloži končne obračune skupnega podjetja Komisiji, Svetu, Evropskemu parlamentu in Računskemu sodišču.

Evropski parlament, na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, pred 30. aprilom leta n+2 da direktorju razrešnico glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za leto n.

2.   Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ustanovljen s Sklepom Komisije 1999/352/ES, ESPJ, Euratom (1), ima enake pristojnosti glede skupnega podjetja in njegovega osebja, kot jih ima pri službah Komisije. Takoj ko je skupno podjetje ustanovljeno, pristopi k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo v zvezi z notranjimi preiskavami, ki jih opravlja OLAF (2). Upravni odbor odobri ta pristop in sprejme nujne ukrepe, ki so potrebni, da se omogoči notranje preiskave, ki jih opravlja OLAF.

3.   Vsi sprejeti sklepi in pogodbe, ki jih sklene skupno podjetje, izrecno določajo, da OLAF in Računsko sodišče lahko izvajata inšpekcijske preglede dokumentov vseh pogodbenikov in podizvajalcev na kraju samem, ki so prejeli finančna sredstva Skupnosti, vključno s prostori končnih upravičencev.

Člen 16

Pristop

1.   Ob pristopu k Euratomu postane vsaka nova država članica Evropske unije tudi članica skupnega podjetja.

2.   Vsaka tretja država, ki z Euratomom sklene sporazum o sodelovanju na področju nadzorovane nuklearne fuzije, ki povezuje svoje zadevne programe raziskovanja s programi Euratoma in izrazi željo, da bi postala članica skupnega podjetja, postane članica.

Člen 17

Trajanje

Skupno podjetje se ustanovi za dobo 35 let, od 19. aprila 2007.

Člen 18

Podpora države gostiteljice

Gostiteljski sporazum se sklene med skupnim podjetjem in državo gostiteljico, še posebej v zvezi z lokacijo in podporo, ki ju je treba zagotoviti.

Člen 19

Razpustitev

1.   Ob koncu obdobja, določenega v členu 17, ali na podlagi odločbe Sveta, se skupno podjetje razpusti.

2.   Upravni odbor za namene vodenja postopkov za razpustitev skupnega podjetja imenuje enega ali več likvidatorjev, ki ravnajo v skladu z navodili, ki jih izda upravni odbor.

3.   Kadar se skupno podjetje razpusti, vrne državi gostiteljici vse predmete podpore, ki mu jih je država gostiteljica dala na voljo v skladu z gostiteljskim sporazumom, določenim v členu 18.

4.   Kadar so bili obravnavani kakršni koli fizični predmeti podpore, kot je določeno v odstavku 3, se vsa dodatna sredstva uporabijo za pokritje obveznosti skupnega podjetja ter stroškov, povezanih z njegovo razpustitvijo. Kakršni koli presežki ali primanjkljaji, ki obstajajo v času razpustitve, se porazdelijo med člane ali jih ti plačajo sorazmerno s svojimi dejanskimi skupnimi prispevki k skupnemu podjetju.

Člen 20

Lastništvo in dodelitev pravic

1.   Skupno podjetje je lastnik vseh sredstev, opredmetenih in neopredmetenih ter finančnih sredstev, ki jih ustvari ali pridobi, razen v primeru, ko se Komisija in skupno podjetje dogovorita drugače.

2.   Člani in njihove nacionalne organizacije za fuzijo skupnemu podjetju brezplačno ponudijo vse nazive, pravice in odgovornosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb in naročil s strani Euratoma ali ob njegovi podpori, danih v zvezi z dejavnostmi skupnega podjetja pred njegovo ustanovitvijo.

3.   Skupno podjetje lahko prevzame kakršno koli pogodbo ali naročilo, navedeno v odstavku 2.

Člen 21

Spremembe

1.   Vsak član skupnega podjetja upravnemu odboru predlaga spremembe tega statuta.

Predloge sprememb sistema in pravic glasovanja ter predloge za določitev glasovalne pravice novih članov poda Euratom.

2.   Po odobritvi upravnega odbora se predlog predloži Komisiji.

3.   Komisija bo Svetu predlagala, naj v skladu s členom 50 Pogodbe odobri take spremembe.

Člen 22

Reševanje sporov

1.   Brez poseganja v člen 154 Pogodbe se lahko vsak spor, bodisi med člani skupnega podjetja ali med enim ali več člani in skupnim podjetjem, ki se nanašajo na razlago ali uporabo tega statuta, ki se ne reši z vso pomočjo upravnega odbora, na zahtevo vsake stranke v sporu predloži arbitražnemu razsodišču.

2.   Arbitražno razsodišče se ustanovi za vsak posamezen primer. Sodišče je sestavljeno iz treh članov, ki jih skupno imenujejo stranke v sporu. Člani sodišča med seboj izvolijo predsednika.

3.   Če stranke v sporu ne morejo imenovati članov arbitražnega razsodišča v roku dveh mesecev od zahteve za predložitev spora arbitražnemu sodišču ali če v roku enega meseca po imenovanju članov ti člani ne izvolijo predsednika, tega člana ali člane ali predsednika na zahtevo ene izmed strank v sporu imenuje predsednik Sodišča Evropskih skupnosti.

4.   Arbitražno sodišče sprejme odločitev z večino glasov. Takšna odločitev je zavezujoča in končna.


(1)  UL L 136, 31.5.1999, str. 20.

(2)  UL L 136, 31.5.1999, str. 15.

PRILOGA I K STATUTU SKUPNEGA PODJETJA

GLASOVALNE PRAVICE UPRAVNEGA ODBORA

Glasovalne pravice članov upravnega odbora se razdelijo, kot sledi:

Euratom

5

Avstrija

2

Belgija

2

Bolgarija

1

Ciper

1

Češka

2

Danska

2

Estonija

1

Finska

2

Francija

5

Grčija

2

Nemčija

5

Madžarska

2

Irska

2

Italija

5

Latvija

2

Litva

2

Luksemburg

1

Malta

1

Poljska

3

Portugalska

2

Romunija

2

Slovaška

2

Slovenija

2

Švedska

2

Švica

2

Španija

3

Nizozemska

2

Združeno kraljestvo

5

PRILOGA II K STATUTU SKUPNEGA PODJETJA

LETNE ČLANARINE

1.

Člani, razen Euratoma, plačajo skupnemu podjetju letne članarine.

2.

Skupni znesek letnih članarin za leto N se izračuna na podlagi letnih sredstev, ki so potrebna za upravljanje skupnega podjetja v navedenem letu, kakor jih je sprejel upravni odbor.

3.

Skupni znesek letnih članarin ne presega 10 % letnih sredstev, ki so potrebna za upravljanje skupnega podjetja, kot je določeno v točki 2.

4.

Razen v primeru, ko upravni odbor soglasno odloči drugače, je letna članarina vsakega člana sestavljena iz:

(a)

minimalnega prispevka v višini 0,1 % celotnega zneska letnih članarin, določenih v točki 2;

(b)

dodatnega zneska, izračunanega sorazmerno s finančno udeležbo Euratoma (1) (izraženo v eurih) v stroških članov v okviru programa Skupnosti za raziskave fuzije v letu N–2, brez upoštevanja njegovega prostovoljnega prispevka k obveznostim Euratoma, vključenim v Sporazum o širšem pristopu z Japonsko.


(1)  Brez finančne udeležbe Euratoma v operaciji JET.

PRILOGA III K STATUTU SKUPNEGA PODJETJA

FINANČNA UREDBA: SPLOŠNA NAČELA

1.

Finančna uredba upošteva proračunska načela:

(a)

enotnosti in točnosti proračuna;

(b)

enoletnosti;

(c)

ravnotežja;

(d)

obračunske enote;

(e)

univerzalnosti;

(f)

specifikacije;

(g)

dobrega finančnega poslovanja;

(h)

preglednosti.

2.

Skupno podjetje ima v uporabi standarde in mehanizme notranjega nadzora, vključno s predpisi za finančne kroge in postopki za finančne dejavnosti.

3.

Skupno podjetje ustanovi notranjo revizijsko enoto.

4.

Ne glede na načelo ravnotežja iz točke 1(c) ima skupno podjetje možnost, da na osnovi odobritve upravnega odbora in pod pogoji, ki so določeni v finančni uredbi, sklepa posojila v skladu s členom 4 statuta.

5.

Finančna uredba določa zlasti:

(a)

finančno leto, ki se prične s prvim dnem januarja in konča z zadnjim dnem decembra;

(b)

pravila in postopke za večletni projektni načrt in okvirni načrt virov, njuno predstavitev in strukturo, vključno s proračunskimi določbami in ocenami za obdobje petih let;

(c)

pravila in postopke za letne delovne programe in okvirni načrt virov ter njihovo predstavitev in strukturo, vključno s proračunskimi določbami in ocenami za obdobje dveh let;

(d)

pravila in postopke za pripravo in sprejetje letnega proračuna ter njegovo izvajanje, vključno s postopki za obveznosti in plačila;

(e)

načela za pobiranje izterjatev in za obresti na sredstva, ki so jih prispevali člani;

(f)

pravila in postopke za notranji finančni nadzor, vključno s prenesenimi pooblastili, ki se nanašajo zlasti na omejitve, na osnovi katerih lahko direktor dodeljuje naročila z odobritvijo izvršnega odbora ali brez nje;

(g)

pravila in postopke za metodo izračuna in prenosa plačil prispevkov članov skupnega podjetja;

(h)

pravila in postopke za upravljanje s sredstvi, vključno s postopki za nakup, prodajo ter določanje vrednosti opredmetenih in neopredmetenih sredstev;

(i)

pravila in postopke za vodenje in predstavitev računov in evidenc inventarja ter za pripravo in predstavitev letne bilance stanja;

(j)

pravila in postopke za upravljanje navzkrižja interesov ter za poročanje o domnevnih nepravilnostih in goljufijah.

6.

Skupno podjetje vodi račune na podlagi poslovnih dogodkov v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi in mednarodnimi standardi poročanja o finančnem položaju. Prihodki in odhodki se upravljajo in knjižijo ločeno v letnem proračunu, ki vključuje proračunsko uresničevanje obveznosti in plačil, skupaj z administrativnimi stroški. Skupno podjetje nima ločenih računov glede na poreklo člana, ampak obračuna prejete letne članarine ter opravljene dejavnosti.

7.

Načrt delovnih mest skupnega podjetja je sestavljen na osnovi dogovora s Komisijo in v skladu s členom 46 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1).

8.

Ocene prihodkov in odhodkov, skupaj s poslovnimi poročili in bilancami skupnega podjetja za vsako finančno leto, je treba predložiti Komisiji, Svetu in Evropskemu parlamentu.

9.

Skupno podjetje sprejme določbe in pravila, ki oblikujejo sistem javnih naročil, ki je integriran in združljiv s sistemom javnih naročil organizacije INTER, ter upošteva določene operativne potrebe skupnega podjetja, ki med drugim izhajajo iz mednarodnih obvez in zato dovoljujejo skupnemu podjetju, da učinkovito in pravočasno opravi načrtovane dejavnosti javnih naročil.


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).


Komisija

30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/73


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 6. decembra 2006

o shemi pomoči za raziskave in razvoj v letalskem sektorju Belgije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5792)

(Besedili v francoskem in nizozemskem jeziku i edini verodostojni)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/199/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 88(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (1) in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa z dne 22. junija 2006 (2), s katerim je Komisija sprožila postopek, predviden v členu 88(2), v zvezi s pomočjo C 27/2006 (prej NN 22/2004),

po pozivu zainteresiranim strankam, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenim členom,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

V dopisu z dne 13. februarja 2004, evidentiranem 18. februarja, je Belgija uradno obvestila Komisijo o shemi pomoči za raziskave in razvoj („R & R“) v letalskem sektorju. V dopisih z dne 23. decembra 2004 in 1. julija 2005, ki ju je Komisija evidentirala 3. januarja in 5. julija 2005, je Belgija sporočila dodatne informacije.

(2)

V dopisu z dne 22. junija 2006 je Komisija sporočila Belgiji, da bo sprožila postopek v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES glede te pomoči.

(3)

V dopisu z dne 11. septembra 2006, evidentiranem istega dne, je Belgija Komisiji sporočila svoje pripombe.

(4)

V dopisu z dne 2. oktobra 2006 je Komisija od Belgije zahtevala dodatne informacije, ki jih je dobila v dopisih z dne 23. in 24. novembra 2006, evidentiranih istega dne.

(5)

Odločitev Komisije, da sproži postopek, je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (3). Komisija je pozvala zainteresirane stranke, naj predložijo svoje pripombe o ukrepu.

(6)

Komisija s strani zainteresiranih strani ni prejela pripomb o tej zadevi.

2.   OPIS

2.1   Cilj, pravna podlaga, trajanje in proračun sheme pomoči

(7)

Cilj ukrepa je okrepiti tehnološko zmogljivost belgijskih podjetij letalskega sektorja, ki sodelujejo pri programih razvoja civilnih letal, ter ohranjati in ustvarjati delovna mesta v tem sektorju. Belgijski organi ocenjujejo, da bi lahko s to shemo v naslednjih 20 letih ustvarili 2 500 do 3 000 novih delovnih mest.

(8)

Belgijski Svet ministrov je 1. decembra 2000 sklenil dodeliti finančna sredstva za shemo pomoči za raziskave in razvoj v letalskem sektorju. Pomoč dodeli zvezna vlada v skladu s sporazumom med državo in regijami, sklenjenim 20. novembra 2001, na podlagi zakona o proračunu (Zakon o prvi prilagoditvi odhodkov splošnega proračuna za proračunsko leto 2001 – zakon z dne 27. julija 2001, Moniteur belge z dne 14. maja 2002).

(9)

V okviru te sheme država lahko med letoma 2002 in 2006 upravičenim podjetjem izplača predplačila. Odločba Sveta ministrov z dne 1. decembra 2000 določa, da se bo celotni proračun v višini 195 038 000 EUR razdelil, kot sledi: 112 457 000 EUR za proizvajalce letalskih ogrodij, 41 307 000 EUR za proizvajalce letalske opreme in 41 274 000 EUR za proizvajalce letalskih motorjev.

2.2   Prejemniki, raziskovalne dejavnosti in upravičeni stroški

(10)

Do sheme pomoči so upravičena podjetja s sedežem v Belgiji, partnerji ali podizvajalci dobaviteljev motorjev ali opreme, namenjene programom razvoja civilnih letal. Ta podjetja morajo razpolagati s tehnologijo, ki bi lahko spodbudila zanimanje proizvajalcev ali njihovih partnerjev, da bi jo uporabili pri izdelavi ustreznega tipa letala.

(11)

Belgijska vlada je posredovala v obliki podpore pri stroških industrijskih raziskav (IR) in predkonkurenčnega razvoja (PR) v smislu Priloge I k okviru Skupnosti za državne pomoči za raziskave in razvoj (4) („okvir R & R“).

(12)

Upravičeni stroški R & R so stroški, ki so neposredno povezani s projektom, razen vseh stroškov prodaje in/ali oglaševanja, ki so potrebni za pridobitev pogodb, pod pogojem, da so nastali pred 1. decembrom 2000, da jih je podjetje upravičilo ter zvezna država preverila in sprejela ter so potrebni za izvedbo nalog R & R, kot so opredeljene zgoraj. Upravičeni stroški morajo biti skladni z opredelitvijo iz Priloge II k okviru R & R. Stroški certificiranja niso vključeni.

2.3   Instrument, intenzivnost in kumulacija pomoči

(13)

Pomoč je dodeljena v obliki predplačil, ki se državi vračajo s plačili, določenimi na osnovi prodaje zadevnih proizvodov ali tehnologij, z največjo intenzivnostjo 75 % za stroške IR (osnova 60 %, ki se lahko poveča z bonusi, a ne sme preseči 75 %) in 50 % za stroške PR (osnova 40 %, ki se lahko poveča z bonusi, a ne sme preseči 50 %).

(14)

Predplačilo se odplača po načelu, ki predvideva plačilo prispevka na osnovi prihodka projekta in odplačilo predplačila v celoti. Standardizirana oblika pogodbe, ki jo skleneta belgijska vlada in upravičeno podjetje, določa, da zadevnemu podjetju v nobenem primeru ne bo treba vrniti obresti predplačila. Plačila se prenehajo izvrševati, ko se povrne glavnica predplačila.

(15)

Belgijski organi so obvežejo, da bodo spoštovali določbe o kumulaciji pomoči in omejili intenzivnost pomoči na maksimalne vrednosti, ki jih predvideva okvir R & R. Poleg pomoči zvezne vlade za isti projekt ne bo dodeljena nobena druga državna pomoč.

2.4   Spodbujevalni učinek pomoči in obveznosti

(16)

Shema določa, da mora biti pomoč nujna, njen učinek pa spodbujevalen. Pogoj za upravičenost projekta je določena stopnja tehničnega in/ali finančnega tveganja, ki podjetju, ki prosi za pomoč, onemogoča, da bi projekt financiralo v celoti. Prosilec mora pred morebitno dodelitvijo pomoči predložiti vso tehnično in finančno dokumentacijo. Vse vloge bodo posamično analizirale službe pristojnega ministra za gospodarstvo in znanstveno politiko. Belgijski organi se obvezujejo, da bodo prav tako preverili spodbujevalni učinek pomoči z anketami v upravičenih podjetjih in o tem poročali Komisiji v letnih poročilih.

(17)

Belgijski organi se obvezujejo, da bodo v skladu s točko 4.7 okvira R & R priglasile vsak velik projekt posebej. Priglasili so pomoč podjetju Techspace Aero za izdelavo nizkotlačnega dela motorja GP7000 (številka pomoči C 28/2006 – prej NN 23/2004).

2.5   Razlogi za začetek postopka

(18)

Komisija je v Sklepu z dne 22. junija 2006 proučila ukrep z vidika okvira R & R in izrazila svoje dvome glede združljivosti pomoči s tem okvirom.

(19)

Komisija je ugotovila, da je bila pomoč dodeljena v obliki predplačila, katerega odplačevanje je povezano s prodajo proizvoda, ki bo nastal iz te raziskovalne dejavnosti. V letalskem sektorju je ta vrsta predplačil, ki se vračajo v primeru uspeha, zelo pogosta.

(20)

Točka 5.6 okvira R & R predvideva možnost predplačila take vrste. Določa, da se za takšne pomoči lahko sprejme višja stopnja intenzivnosti od običajne (25 % za PR in 50 % za IR) na podlagi ocene predvidenih pogojev odplačevanja za vsak primer posebej.

(21)

Od začetka veljavnosti okvira R & R je bilo Komisiji priglašenih veliko primerov pomoči v obliki vračljivih predplačil. Ob tej priložnosti je Komisija uvedla prakso razlage točke 5.6 okvira (5).

(22)

V primerih, ki jih je doslej proučila Komisija, je v pogojih za odplačevanje predplačil predvideno, da se v primeru uspeha programa poleg glavnice odplačajo tudi obresti, pri izračunu katerih se upošteva referenčna in diskontna stopnja, ki ju Komisija določi za zadevno državo članico, ko se pomoč dodeli. V primeru zelo izrazitega uspeha programa je bilo odplačilo celo višje.

(23)

V takšnih okoliščinah je Komisija običajno omejila razmerje med „višino predplačila in upravičenimi stroški“ na največ 40 % za dejavnosti PR in največ 60 % za dejavnosti IR, te osnovne stopnje pa se še vedno lahko povečajo za dodatne odstotne točke, kot je predvideno v točki 5.10 okvira R & R.

(24)

V primeru zadevna sheme Komisija ugotavlja, da so se belgijski organi upoštevali ti meji 40 % in 60 % (z morebitnim dodatnim povečanjem v skladu s točko 5.10 okvira R & R), čeprav pogoji odplačevanja izplačanega predplačila niti v primeru uspešnosti programa ne predvidevajo nobenih obresti.

(25)

Poleg tega so zadevni pogoji odplačevanja pomoči znatno ugodnejši za podjetja, upravičena do sheme, kot klasični pogoji odplačevanja, predvideni za upravičence do pomoči, ki jih je Komisija proučila do sedaj. Ker ni treba odplačati obresti, je zagotovljeno, da ima podjetje v vsakem primeru od pomoči korist, medtem ko pri klasičnem odplačevanju v primeru uspeha tega elementa pomoči ni (in lahko v primeru zelo uspešnega projekta postane celo negativen in tako država služi na račun podjetja tudi v realnem smislu).

3.   PRIPOMBE BELGIJE

3.1   Proračun ukrepa

(26)

V skladu s Sklepom z dne 22. junija 2006 so belgijski organi natančno opredelili, da financiranje proizvajalcev letalskega ogrodja ne spada pod to shemo. V odločbi Sveta ministrov z dne 1. decembra 2000 je proračun, namenjen proizvajalcem letalskih ogrodij, jasno ločen od proračuna za proizvajalce letalske opreme in motorjev. Pogoji za dodelitev podpore, ki je bila odobrena proizvajalcem letalskih ogrodij, se jasno razlikujejo od pogojev za proizvajalce opreme in motorjev. Državne pomoči, ki izhajajo iz odločbe Sveta ministrov z dne 1. decembra 2000, zadevajo le slednje.

3.2   Prilagoditev državnih pomoči proizvajalcem letalske opreme in motorjev

(27)

Belgijski organi bi radi pomoči, dodeljene proizvajalcem letalske opreme in motorjev, prilagodili standardnim obrazcem pogodb, ki so jih 23. novembra 2006 predložili Komisiji. Predstavljeni sta dve možnosti prilagoditve. Za vsak projekt, ki mu je bila pomoč odobrena, je bila sprejeta ena sama možnost.

(28)

Prva možnost predvideva izterjavo dela dodeljenih sredstev, da bi se tako stopnja intenzivnosti pomoči skladala s stopnjo, ki jo okvir R & R predvideva za subvencije (največ 50 % za dejavnosti IR in 25 % za dejavnosti PR, z možnostjo ustreznih dodatkov). Belgijski organi bodo presežni del pomoči izterjali najpozneje do 31. marca 2007 z uporabo obrestne mere, ki se bo ujemala z referenčno in diskontno stopnjo Komisije ob dodelitvi pomoči. Kot je določeno v pogodbi o dodelitvi pomoči, bodo belgijski organi v primeru uspeha projekta poleg tega začetnega povračila zahtevali brezobrestno povračilo dela pomoči, ki ga je podjetje ohranilo.

Razpredelnica 1

Predplačila, znižana na stopnjo intenzivnosti subvencij

Upravičenci

Upravičeni stroški

(v tisoč EUR)

Končna intenzivnost

Izplačano predplačilo

(v tisoč EUR)

Povračilo z obrestmi

(v tisoč EUR)

Stopnja

IR

PR

IR

PR

Septentrio

[…] (6)

[…]

60 %

35 %

5 454

912

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

1 473

407

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 434

988

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

3 308

1 180

3,70 %

LMS

[…]

[…]

50 %

25 %

3 264

782

4,43 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

0

0

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 120

575

3,95 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

904

189

4,08 %

Advanced Products

[…]

[…]

60 %

35 %

23

8

4,43 %

(29)

Druga možnost predvideva ohranitev vračljivega predplačila le v primerih uspeha projekta in prilagoditev odplačevanja praksi Komisije. Belgijski organi so sprejeli progresivne pogoje odplačevanja, ki predvidevajo, da bo podjetje v primeru uspeha projekta, povrnilo glavnico in obresti, izračunane na osnovi referenčne in diskontne stopnje Komisije v veljavi ob dodelitvi pomoči.

Razpredelnica 2

Predplačila, ki se odplačujejo v skladu s prakso Skupnosti

Upravičenci

Upravičeni stroški

(v tisoč EUR)

Intenzivnost

Izplačano predplačilo

(v tisoč EUR)

Obresti

(v tisoč EUR) (7)

Stopnja

Uspeh

(prodani kompleti – shipsets)

IR

PR

IR

PR

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 262

525

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

719

290

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 202

362

4,80 %

[…]

Electronic Apparatus

[…]

[…]

70 %

50 %

8 131

3 062

4,08 %

[…]

Samtech

[…]

[…]

70 %

50 %

1 075

305

4,36 %

[…]

XenICS/FOS & S

[…]

[…]

70 %

50 %

8 214

3 482

4,08 %

[…]

(30)

Tržni uspeh projektov se opredeli na osnovi predvidevanj prodaje ob dodelitvi pomoči. Pri odplačevanju predplačila se upoštevajo vsi prodani proizvodi.

(31)

Povračilo, odvisno od prodaje vsakega posamičnega proizvoda, se za podjetji Electronic Apparatus in XenICS/FOS & S ne spreminja. S tem nespremenljivim plačilom se odplačujejo glavnica in obresti.

(32)

Nasprotno pa se povračilo za prodajo vsakega proizvoda posebej za podjetji Europlasma in Samtech spreminja. V tem primeru je to spremenljivo plačilo sestavljeno iz:

fiksnega zneska, ki ustreza glavnici predplačila, razdeljenega na število prodanih proizvodov, ki opredeljujejo uspeh, in

spremenljivega zneska, izračunanega glede na prodajo, ki pokriva obresti glavnice še neodplačanega predplačila.

(33)

Odplačevanje podjetja Europlasma je linearno.

(34)

Podjetje Electronic Apparatus odplačuje po stopnjah. Predvidenih je pet stopenj za […] kompletov – „shipsets“. Če se program prekine na sredi stopnje, preden je dosežen uspeh, podjetje odplača zadnji obrok sorazmerno s številom prodanih proizvodov od zadnje dosežene stopnje.

(35)

Podjetji Samtech in XenICS/FOS & S pa odplačujeta „eksponentno“ v treh fazah:

prva faza se ujema s prvo tretjino prodanih proizvodov,

druga faza, ki se ujema z drugo tretjino prodanih proizvodov, predvideva dvakrat višja povračila kot prva,

tretja faza, ki se ujema s tretjo tretjino prodanih proizvodov, predvideva trikrat višja povračila kot prva.

(36)

Ker je bila pomoč dodeljena pred kratkim, so belgijski organi določili skrajni rok 31. decembra 2018 za vse pogodbe iz razpredelnice 2, razen za podjetje Samtech, za katero je bil določen skrajni rok 31. decembra 2021.

3.3   Obveznosti

(37)

Belgijski organi se obvežejo, da bodo:

najpozneje do 31. decembra 2006 spremenili prvotne pogodbe ter jih uskladili s standardiziranimi obrazci pogodb, predloženimi 23. novembra 2006, in pogoje odplačevanja, opredeljene v uvodnih izjavah 28 do 36 te odločbe,

najpozneje do 31. decembra 2006 predložili spremenjene in podpisane pogodbe,

upoštevali prakso Komisije v zvezi s pogoji odplačevanja, če bodo do 31. decembra 2006 dodeljena nova predplačila z višjo stopnjo intenzivnosti, kot je predvidena za subvencije v okviru R & R,

ustrezno ukrepali, če bodo po začetku veljavnosti okvira Skupnosti za državne pomoči za raziskave, razvoj in inovacije v okviru te sheme dodeljene nove pomoči.

4.   OCENA

4.1   Obstoj državne pomoči

(38)

Shemo financira belgijska zvezna vlada. Določenim proizvajalcem opreme in motorjev v letalskem sektorju omogoča prednost. Predplačilo se vrača le v primeru tržnega uspeha proizvoda, ki je predmet raziskav, določena predplačila pa se odplačajo brez obresti. To pomeni prednost v primerjavi s posojili pod tržnimi pogoji. Shema bi lahko izkrivljala konkurenco in vplivala na trgovino med državami članicami, glede na to da so v sektorju dejavni tudi proizvajalci letalske opreme in motorjev iz drugih držav članic. Ukrep izpolnjuje kumulativna merila državne pomoči v smislu člena 87(1) Pogodbe ES.

(39)

Skupni znesek državnih pomoči, dodeljenih v okviru te sheme, je 82 581 000 EUR, ki se deli na 41 307 000 EUR za proizvajalce letalske opreme in 41 274 000 EUR za proizvajalce letalskih motorjev.

4.2   Nezakonitost državne pomoči

(40)

Za posamezne pomoči v okviru sheme so država in upravičena podjetja sklenili pogodbe. Standardizirani obrazec pogodbe, ki so ga predložili belgijski organi, ne predvideva klavzule, ki bi odložila izplačilo predplačil zaradi analize ukrepa, ki jo izvaja Komisija v skladu s pravili Skupnosti v zvezi z državnimi pomočmi. Ker se ukrep že izvaja, ga je treba upoštevati kot nezakonitega v smislu člena 1(b) in (f) Uredbe (ES) št. 659/1999.

4.3   Združljivost državne pomoči

(41)

Sprememba v skladu s prvo možnostjo, predstavljeno v uvodni izjavi 28, ukinja prednost, ki je bila prvotno omogočena upravičencem z zmanjšanjem intenzivnosti pomoči na stopnjo, ki je predvidena za subvencije v okviru R & R (50 % za dejavnosti IR in 25 % za dejavnosti PR, ki pa se lahko dodatno povečata z bonusi). Poleg povračila z obrestmi presežnega dela pomoči povračilo preostale pomoči presega zahteve okvira R & R. Tako prilagojene pomoči so torej združljive s tem okvirom.

(42)

S spremembo dodeljenih pomoči v skladu z drugo možnostjo, ki je opisana v uvodnih izjavah 29 do 36, se pogoji odplačevanja predplačila uskladijo s prakso Komisije: povračilo je postopno in se v primeru uspeha dvigne na vsoto glavnice in natečenih obresti. Tako prilagojene pomoči so torej v skladu s prakso Komisije.

(43)

V razpredelnicah 1 in 2 so navedena podjetja, ki so bila doslej upravičena do te sheme. Belgijski organi se obvežejo, da bodo ukinili dodatno prednost, ki so jo začasno omogočili tem podjetjem v primerjavi z upravičenci do pomoči v obliki vračljivih predplačil, ki jih je doslej obravnavala Komisija. Poleg tega se belgijski organi obvežejo, da bodo upoštevali prakso Komisije v zvezi s pogoji odplačevanja, če bodo do konca leta 2006 dodeljena nova predplačila z višjo stopnjo intenzivnosti, kot je predvidena za subvencije v okviru R & R. Obvežejo se tudi, da bodo ustrezno ukrepali, če bodo dodeljene nove pomoči v okviru te sheme po začetku veljavnosti novega okvira Skupnosti za državne pomoči za raziskave, razvoj in inovacije.

5.   SKLEPNA UGOTOVITEV

(44)

Komisija ugotavlja, da je Belgija izvajala nezakonito shemo pomoči za raziskave in razvoj v letalskem sektorju v korist proizvajalcev letalske opreme in motorjev, saj je kršila člen 88(3) Pogodbe ES. Vendar se Belgija obveže, da bo pred 31. decembrom 2006 dodeljene državne pomoči prilagodila tako, da bodo združljive z okvirom Skupnosti za državne pomoči za raziskave in razvoj ter s prakso Komisije –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Pomoč, ki jo izvaja Belgija v okviru sheme pomoči za raziskave in razvoj v letalskem sektorju v korist proizvajalcev letalske opreme in proizvajalcev letalskih motorjev, je združljiva s skupnim trgom pod pogoji iz člena 2.

Člen 2

Belgija od upravičencev do sheme iz člena 1 zahteva, da povrnejo predplačila po eni od metod, ki sta opisani v uvodnih izjavah 28 do 36.

Zato Belgija do 31. decembra 2006 spremeni pogodbe, ki jih je sklenila z upravičenci do sheme pomoči iz člena 1 v skladu s standardiziranimi obrazci pogodb, ki so jih belgijski organi predložili Komisiji 23. novembra 2006 in ki zajemajo nove pogoje odplačevanja, opisane v uvodnih izjavah 28 do 36.

Spremenjene in podpisane pogodbe se predložijo Komisiji do 31. decembra 2006.

Člen 3

Belgija v dveh mesecih po prejemu te odločbe obvesti Komisijo o ukrepih, ki jih je sprejela, da bi upoštevala to odločbo.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo.

V Bruslju, 6. decembra 2006

Za Komisijo

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL C 196, 19.8.2006, str. 7.

(3)  Glej opombo 2.

(4)  UL C 45, 17.2.1996, str. 5.

(5)  Za omenjeni primer glej opombo št. 5 Sklepa Komisije z dne 22. junija 2006 (UL C 196, 19.8.2006, str. 7).

(6)  Zaupne informacije.

(7)  Dobljene med odplačevanjem predplačila.


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/79


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 6. decembra 2006

v zvezi z državno pomočjo za raziskave in razvoj, ki jo izvaja Belgija za Techspace Aero

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5799)

(Besedili v francoskem in nizozemskem jeziku sta edini verodostojni)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/200/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 88(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (1) in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju Odločbe z dne 22. junija 2006 (2), s katero je Komisija uvedla postopek po členu 88(2) v zvezi s pomočjo C 28/2006 (prej NN23/2004),

po pozivu vsem zainteresiranim strankam, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenim členom,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

Z dopisom z dne 13. februarja 2004, ki ga je Komisija evidentirala 18. februarja, je Belgija priglasila pomoč za raziskave in razvoj („R & R“) družbi Techspace Aero. Z dopisi z dne 23. decembra 2004, 1. julija 2005 in 8. marca 2006, ki jih je Komisija evidentirala 3. januarja, 5. julija 2005 in 13. marca 2006, je Belgija Komisiji poslala dodatna pojasnila.

(2)

Ta priglasitev je bila priložena priglasitvi sheme pomoči za raziskave in razvoj v aeronavtičnem sektorju, saj je bila pomoč, odobrena v okviru te sheme, v velikem znesku, ki zahteva posamezno priglasitev v skladu s točko 4.7 okvira Skupnosti o pravilih za državno pomoč za raziskave in razvoj (3) (v nadaljnjem besedilu „okvir Skupnosti“). Ta pomoč je bila predmet ločene uradne preiskave pod številko pomoči C 27/2006 (prej NN22/2004).

(3)

Z dopisom z dne 22. junija 2006 je Komisija obvestila Belgijo o svoji odločitvi, da bo sprožila postopek, predviden v členu 88(2) Pogodbe, glede posamezne pomoči za Techspace Aero.

(4)

Z dopisom z dne 11. septembra 2006, evidentiranim istega dne, je Belgija Komisiji sporočila svoje pripombe.

(5)

Z dopisom z dne 2. oktobra 2006 je Komisija prosila Belgijo za dodatna pojasnila, ki so bila poslana z dopisi z dne 23. in 24. novembra 2006, evidentiranimi istega dne.

(6)

Odločitev Komisije, da sproži formalni postopek preiskave, je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (4). Komisija je zainteresirane strani pozvala, naj predložijo pripombe glede zadevne pomoči.

(7)

Komisija od zainteresiranih strani ni prejela pripomb.

2.   OPIS

2.1   Upravičenec do pomoči

(8)

Techspace Aero je belgijska družba, specializirana za proizvodnjo podsklopov za motorje, ki se uporabljajo v aeronavtiki in vesoljski tehniki. Po podatkih na spletni strani je 51 % družbe v lasti francoske skupine Safran, 28,4 % v lasti valonske regije, 19 % ameriške družbe Pratt & Whitney in 1,6 % v lasti valonske investicijske družbe. V letu 2004 je zaposlovala 1 230 oseb in ustvarila promet v višini 271 milijonov EUR.

(9)

Techspace Aero je specializirana za področje nizkotlačnih kompresorjev. Sodelovala je v številnih pomembnih projektih razvoja motorjev civilnih letal z integratorji, kot so General Electric, Pratt & Whitney, ali družba SNECMA.

2.2   Načrt R & R, ki mu je odobrena pomoč

(10)

Techspace Aero sodeluje pri projektu motorjev GP7000 za civilna letala. GP7000 je motor, izdelan v sodelovanju z ameriškima proizvajalcema General Electric in Pratt & Whitney. Pri tem projektu sodelujejo tudi druga evropska podjetja, na primer MTU (Nemčija) in SNECMA (Francija).

(11)

Techspace Aero je odgovoren za razvoj nizkotlačnih kompresorjev za GP7000. Upravičeni stroški družbe za delo na področju R & R za ta projekt znašajo skupno […] (5) in so porazdeljeni v obdobju 2002–2006. Po mnenju belgijskih organov celotni stroški projekta sestojijo iz […] za dejavnosti industrijskih raziskav (IR) ter […] za dejavnosti predkonkurenčnega razvoja (DPC) v smislu Priloge I okvira R & R.

(12)

Dejavnosti, razvrščene pod IR, ustrezajo fazam projekta, ki se izvajajo pred prvimi testi motorja. Dejavnosti DPC ustrezajo fazam testiranja motorja. Stroški certificiranja so izključeni iz pomoči.

2.3   Načini pomoči

(13)

Techspace Aero je belgijsko vlado zaprosil za pomoč pri izvedbi navedenega projekta v letu 2000. Belgijski organi so pomoč odobrili 1. oktobra 2003.

(14)

Pomoč je bila odobrena v obliki vračljivega predplačila najvišjega možnega zneska 41 274 000 EUR, ki ustreza 65 % stroškov za IR plus 45 % stroškov za DPC.

(15)

Predplačilo se povrne postopoma v obliki prispevka od vsake prodane končne komponente glede na njeno velikost, ter prispevkov od prometa, ustvarjenega s prodajo nadomestnih delov in popravili. Po dogovoru med belgijsko državo in Techspace Aero tej družbi v nobenem primeru ni treba povrniti obresti na predplačilo. Ko se povrne glavnica predplačila, se vsa plačila prenehajo izvrševati.

(16)

Po scenariju, ki so ga belgijski organi opisali med dopisovanjem s Komisijo, in ki med drugim temelji na predvidenem obsegu prodaje […] „sklopov“ do leta 2018, naj bi Techspace Aero v celoti povrnil predplačilo do leta 2019.

2.4   Spodbujevalni učinek pomoči

(17)

Po mnenju belgijskih organov so se stroški družbe Techspace Aero za R & R povečali od […] letno pred začetkom izvajanja programa na […] letno v letu 2005. Enako se je razmerje med stroški za R & R in prometom družbe povečalo z […] na […].

2.5   Razlogi, ki so privedli do pričetka postopka

(18)

V odločbi z dne 22. junija 2006 je Komisija analizirala ukrep glede na okvir R & R in izrazila dvome o združljivosti pomoči s tem okvirom.

(19)

Komisija je ugotovila, da je bila pomoč odobrena v obliki predplačila, ki se odplačuje glede na prodajo izdelka, ki je rezultat raziskovalne dejavnosti. Ta oblika predplačila, vračljivega v primeru uspešne raziskovalne dejavnosti, je na področju aeronavtike zelo običajna.

(20)

Točka 5.6 okvira R & R natančno opredeljuje možnost tovrstnega predplačila. Navaja, da je za tovrstna orodja možno povečati sprejemljiv obseg pomoči (25 % za DPC in 50 % za IR) na podlagi ocene posameznih pogojev odplačevanja.

(21)

Odkar je začel veljati okvir R & R, je Komisija prejela obvestila o številnih primerih pomoči v obliki vračljivega predplačila v primeru uspešnega izida. Ob tej priložnosti je Komisija uvedla prakso razlage točke 5.6 tega okvira (6).

(22)

V primerih, ki jih je Komisija doslej analizirala, mora upravičenec, če gre za uspešen program, poleg predplačila glavnice povrniti tudi obresti, izračunane na podlagi referenčnih in diskontnih stopenj, ki jih je Komisija ob odobritvi pomoči določila za zadevno državo članico. V primerih posebno uspešnih programov je bilo vračilo celo še višje.

(23)

V teh okoliščinah je Komisija običajno omejila razmerje „predplačila upravičenih stroškov“ na največ 40 % za dejavnosti DPC in na 60 % za dejavnosti IR; te osnovne stopnje se lahko po možnosti povečajo z dodatnimi odstotnimi točkami (bonusi), določenimi v točki 5.10 okvira R & R.

(24)

V obravnavanem primeru pa je Komisija ugotovila, da so belgijski organi uporabili prag 40 % in 60 % (plus bonus 5 % v skladu z drugim pododstavkom točke 5.10.2 okvira R & R), četudi v dogovoru za vračilo predplačila ni bilo predvideno plačilo nikakršnih obresti, niti v primeru uspešnega programa.

(25)

Kakor je navedeno v Odločbi Komisije z dne 22. junija 2006, je bil dogovor za vračilo pomoči za Techspace Aero bistveno ugodnejši od običajnih dogovorov za upravičence do pomoči, ki jih je doslej pregledovala Komisija. Ker jim ni treba plačati obresti, so podjetja, upravičena do pomoči, prepričana, da bodo imela nekakšno korist ne glede na uspešnost programa, medtem ko se pri običajnih dogovorih pomoč sploh ne dodeli v primeru uspešnega programa (ali pa je razmerje celo negativno v primeru zelo uspešnega programa, ko podjetje vladi vrne več, kot je prejelo, tudi v realnem smislu).

3.   PRIPOMBE BELGIJE

(26)

Belgijski organi so spremenili način dodelitve pomoči za Techspace Aero v obliki dopolnila k pogodbi, ki so ga pogodbenice podpisale in Komisiji predložile 24. novembra 2006. V njem je predvideno vračilo dela dodeljene pomoči, da se njen obseg zniža na raven, ki je predpisana za subvencije v okviru R & R (največ 50 % za dejavnosti IR in 25 % za dejavnosti DPC, povečano za 5 %, če se projekt izvaja v eni od regij, ki jih ureja člen 87(3)(c)). Belgijski organi bodo izterjali presežni znesek pomoči najpozneje do 31. marca 2007 in na ta znesek zaračunali obresti po referenčni in diskontni stopnji Komisije, ki je veljala ob dodelitvi pomoči. Kot je določeno v pogodbi o dodelitvi pomoči, bodo belgijski organi v primeru uspešnega projekta poleg te prvotne izterjave zahtevali tudi brezobrestno vračilo dela pomoči, ki ga je podjetje obdržalo.

Preglednica

Predplačilo, znižano na raven, ki je predpisana za subvencije

Upravičenec

Upravičeni stroški

(v tisočih EUR)

Končni obseg

Predplačilo

(v tisočih EUR)

Vračilo z obrestmi

(v tisočih EUR)

Stopnja

RI

DPC

RI

DPC

Techspace Aero

[…]

[…]

55 %

30 %

34 800

8 397

3,95 %

(27)

Predplačilo, ki je končno dodeljeno družbi Techspace Aero, znaša 31 978 850 EUR oziroma […], kar je ponderirano povprečje intenzivnosti, ki se uporablja za stroške dejavnosti IR in DPC.

4.   OCENA

4.1   Obstoj državne pomoči

(28)

Predplačilo je izplačano iz sredstev belgijske zvezne vlade. Dodeljeno je eni sami družbi. Sredstva se vračajo samo v primeru komercialnega uspeha izdelka, ki je predmet raziskave. To je prednost v primerjavi s posojili po tržnih pogojih. Poleg tega je družba Techspace Aero dejavna na področju, na katerem je veliko trgovanja med državami članicami. Ukrep torej izpolnjuje kumulativna merila za opredelitev državne pomoči v smislu člena 87(1) Pogodbe ES.

4.2   Nezakonitost državne pomoči

(29)

Pomoč je bila dodeljena 1. oktobra 2003, še preden je bila priglašena Komisiji, torej preden jo je ta sploh odobrila. Ne obstaja klavzula, po kateri bi Komisija odložila izplačilo predplačila za analizo v skladu s pravili Skupnosti o državni pomoči. Ker se je ukrep že izvajal, ga je treba šteti kot nezakonitega v smislu člena 1(b) in (f) Uredbe (ES) št. 659/1999.

4.3   Združljivost državne pomoči

(30)

Sprememba načina dodelitve pomoči, kot je opisana v odstavkih 26 in 27, je izničila prednost, prvotno dodeljeno upravičencu, tako da je njen obseg znižala na raven, predpisano za subvencije v okviru R & R (največ 50 % za dejavnosti IR in 25 % za dejavnosti DPC, povečano za 5 %, če se projekt izvaja v eni od regij, ki jih ureja člen 87(3)(c)). Poleg izterjave presežnega zneska pomoči z obrestmi vred, vračilo preostale pomoči presega zahteve okvira R & R. Tako prilagojena pomoč je torej združljiva s tem okvirom.

(31)

Belgijski organi se obvezujejo, da bodo ukinili dodatno prednost, začasno dodeljeno družbi Techspace Aero glede na upravičence do pomoči v obliki vračljivega predplačila, ki jih je Komisija doslej preiskovala.

5.   SKLEPNA UGOTOVITEV

(32)

Komisija ugotavlja, da je Belgija nezakonito izvajala pomoč na področju raziskav in razvoja za družbo Techspace Aero, kar je kršitev člena 88(3) Pogodbe ES. Vendar je Belgija državno pomoč prilagodila tako, da je združljiva s smernicami Skupnosti o državni pomoči za raziskave in razvoj –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Državna pomoč Belgije družbi Techspace Aero za raziskave in razvoj v začetnem znesku 41 274 000 EUR in spremenjena na način, opisan v točkah 26 in 27, je združljiva s skupnim trgom.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo.

V Bruslju, 6. decembra 2006

Za Komisijo

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL C 196, 19.8.2006, str. 16.

(3)  UL C 45, 17.2.1996, str. 5.

(4)  Glej opombo 2.

(5)  Zaupne informacije.

(6)  Glej citirane primere v sprotni opombi 4 na strani 18 Odločbe Komisije z dne 22. junija 2006 (UL C 196, 19.8.2006, str. 16).


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/83


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. marca 2007

o spremembi Odločbe 2002/757/ES o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1292)

(2007/201/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2002/757/ES (2) se je od držav članic zahteval sprejem začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti (v nadaljevanju „škodljivi organizem“).

(2)

Na osnovi najnovejših znanstvenih informacij o možni škodi, ki jo povzroča škodljivi organizem, je treba razširiti ter posodobiti seznam rastlin, lesa in lubja, občutljivih na škodljive organizme.

(3)

Za preprečitev napačne razlage je treba jasno določiti obvezno uporabo rastlinskih potnih listov za vsako premeščanje nekaterih vrst občutljivih rastlin v Skupnosti.

(4)

Uradne raziskave, opravljene v skladu z Odločbo 2002/757/ES, so pokazale, da sta za potrditev odsotnosti škodljivega organizma letno v obdobju rasti potrebna vsaj dva uradna pregleda nekaterih vrst občutljivih rastlin na mestih pridelave. Da se omogoči dovolj časa za prilagoditev tej zahtevi, ta začne veljati 1. maja 2007.

(5)

Nadaljnje izkušnje z izvajanjem ukrepov izkoreninjenja na krajih izbruha so pokazale, da se morajo ukrepi poleg rastlin uporabljati tudi za povezani rastni substrat in rastlinske odpadke. Navedeni ukrepi morajo vključevati tudi fitosanitarne ukrepe na pridelovalni površini okoli takih krajev.

(6)

Poleg tega se zdi, da je treba nadaljevati raziskave, ki jih države članice izvajajo v zvezi z dokazi napada škodljivega organizma, in rezultate teh raziskav sporočati vsako leto.

(7)

Po naslednjem obdobju rasti je primerno ponovno pregledati rezultate takih ukrepov in z vidika rezultatov tega pregleda proučiti možne naknadne ukrepe. Naknadni ukrepi morajo upoštevati tudi informacije in znanstvena mnenja, ki jih morajo zagotoviti države članice.

(8)

Odločbo 2002/757/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2002/757/ES se spremeni:

1.

V členu 1 se odstavki 2, 3 in 4 nadomestijo z naslednjim besedilom:

„2.   ‚občutljive rastline‘ so rastline, razen plodov in semen, Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Pariz, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., razen Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh in Viburnum spp. L.

3.   ‚občutljiv les‘ je les Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. in Taxus brevifolia Nutt.

4.   ‚občutljivo lubje‘ je izolirano lubje Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. in Taxus brevifolia Nutt.“

2.

V členu 5 se „z mesta pridelave“ nadomesti z „v Skupnosti“.

3.

V členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.   Brez poseganja v določbe člena 16(1) Direktive 2000/29/ES se o izsledkih teh sistematičnih raziskav iz prvega odstavka obvesti Komisijo in druge države članice vsako leto do 1. decembra.“

4.

V členu 8 se „31. decembra 2004“ nadomesti z „31. januarja 2008“.

5.

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. marca 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/35/ES (UL L 88, 25.3.2006, str. 9).

(2)  UL L 252, 20.9.2002, str. 37. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2004/426/ES (UL L 154, 30.4.2004, str. 1).


PRILOGA

Točka 3 Priloge k Odločbi 2002/757/ES se spremeni:

1.

V prvem stavku se „premeščati z mesta pridelave“ nadomesti z „v Skupnosti premeščati“.

2.

V točki (b) se pred „ali“ vstavi naslednji stavek:

„in, od 1. maja 2007 dalje, opravljenim vsaj dvakrat v obdobju rasti ob primernem času med aktivno rastjo rastlin; pri intenzivnosti teh pregledov je treba upoštevati posamezne pridelovalne sisteme rastlin“.

3.

Točka (c) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„(c)

so se v primerih, ko so se na rastlinah na mestu pridelave ugotovila znamenja škodljivega organizma, izvedli ustrezni postopki, namenjeni izkoreninjenju škodljivega organizma, ki obsegajo vsaj:

(i)

uničenje okuženih rastlin in vseh občutljivih rastlin v oddaljenosti 2 m od okuženih rastlin, vključno s povezanim rastnim substratom in rastlinskim odpadkom;

(ii)

vse občutljive rastline v oddaljenosti 10 m od okuženih rastlin ter vse preostale rastline iz prizadete serije:

so bile zadržane na mestu pridelave,

vsaj dvakrat v treh mesecih po sprejetih ukrepih izkoreninjenja v času aktivne rasti rastlin so bili opravljeni dodatni uradni pregledi,

hkrati pa v obdobju teh treh mesecev ni bilo tretiranj, ki bi lahko zatrla škodljive organizme,

ti uradni pregledi pri rastlinah niso odkrili okužbe s škodljivim organizmom;

(iii)

vse druge občutljive rastline na mestu pridelave so bile po odkritju intenzivno ponovno pregledane in ti pregledi niso odkrili okužbe s škodljivim organizmom;

(iv)

sprejetje fitosanitarnih ukrepov na pridelovalni površini v oddaljenosti 2 m od okuženih rastlin.“


30.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/86


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. marca 2007

o spremembi Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorjih mesa, rib in mleka na Poljskem

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1305)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/202/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti odstavka (e) pododdelka I(1) oddelka B poglavja 6 Priloge XII k Aktu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poljski so bila odobrena prehodna obdobja za nekatere obrate iz Dodatka B (1) k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003.

(2)

Dodatek B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 je bil spremenjen z odločbami Komisije 2004/458/ES (2), 2004/471/ES (3), 2004/474/ES (4), 2005/271/ES (5), 2005/591/ES (6), 2005/854/ES (7), 2006/14/ES (8), 2006/196/ES (9), 2006/404/ES (10), 2006/555/ES (11) in 2006/935/ES (12).

(3)

Glede na uradno izjavo poljskega pristojnega organa so nekateri obrati v sektorjih mesa, rib in mleka zaključili postopek posodabljanja in so zdaj v celoti usklajeni z zakonodajo Skupnosti. Nekateri obrati so prenehali opravljati dejavnosti, za katere so pridobili prehodno obdobje. Te obrate je zato treba črtati s seznama obratov v prehodu.

(4)

Dodatek B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali je bil obveščen o ukrepih, predvidenih s to odločbo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Obrati, navedeni v Prilogi k tej odločbi, se črtajo iz Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. marca 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 236, 23.9.2003, str. 33.

(2)  UL L 156, 30.4.2004, str. 53.

(3)  UL L 160, 30.4.2004, str. 56.

(4)  UL L 160, 30.4.2004, str. 73.

(5)  UL L 86, 5.4.2005, str. 13.

(6)  UL L 200, 30.7.2005, str. 96.

(7)  UL L 316, 2.12.2005, str. 17.

(8)  UL L 10, 14.1.2006, str. 66.

(9)  UL L 70, 9.3.2006, str. 80.

(10)  UL L 156, 9.6.2006, str. 16.

(11)  UL L 218, 9.8.2006, str. 17.

(12)  UL L 355, 15.12.2006, str. 105.


PRILOGA

Seznam obratov, ki jih je treba črtati iz Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003

Obrati za predelavo mesa

Začetni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

63

12070108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych

91

14170305

Zakład Garmażeryjny sp.j.

105

14250310

Zakład Masarski „Sadełko“ – Czapla-Świniarski sp.j.

197

30020201

Gminna Spółdzielnia „SCH“ Masarnia Osuch


Obrati za predelavo mesa z nizko zmogljivostjo

Začetni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

4

 

FHU „Pierożki-smakoszki“, ul. Parkowa 15, 30-014 Kraków


Obrati za predelavo mesa

Dopolnilni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

12

06080302

IMPERIAL sp. z o.o.

14

10010205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.S.A.J. Mielczarek, sp.j.

15

10030201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Bartos

17

10030204

Zakład Mięsny Wacław Szaflik

26

10184001

Zakład Produkcji Konserw „Marko-Pek“ sp. z o.o.

27

10190201

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

28

10190204

ZPHU Ubojnia Masarnia, J. Karczmarek

30

10200322

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ALFA, Jan Chrzęst, Ignacy Karolak sp.j.

31

12070104

Bogdan Grabiec i Wspólnicy sp.j.

35

12100103

Ubojnia Zwierząt Kazimierz Mółka

36

12100104

Zakład Usługowo-Handlowy Zakup Żywca, Ubój i Sprzedaż Mięsa, Mieczysław Gawlik

37

12100105

Obrót Zwierzętami Rzeźnymi Skup i Ubój oraz Sprzedaż Mięsa, Ireneusz Bieniek

43

12120131

Ubój Zwierząt Rzeźnych, Skup, Sprzedaż Żywca i Mięsa, Stanisław Ogonek

44

12120218

Z.P.M. Edmund Barczyk

49

14230102

Rzeźnia Ubojnia, ZUH Jan Tomczyk

51

14250104

Zakład Masarski „SADEŁKO“ sp.j.

52

14250205

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DURO“ sp. z o.o.

60

18030105

Zakład Handlowo-Produkcyjno-Przetwórczy A. Leja i Wspólnicy sp.j. w Jodłowej

62

18060302

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „Radikal“

67

20070205

APIS sp.j.

70

22020201

Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski, W. Gierszewski

71

22070301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego W. Zieliński i Spółka, sp.j.

74

24060212

ZPU Ubój i Przetwórstwo Mięsa, Jan Matyja

87

28030202

ZPHU sp.j., R.S.M. Kamińscy

88

28030203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Karscy sp.j., Filia Uzdowo

90

28070202

Masarnia Matis, sp. z o.o.

92

28120102

GOLDMAS sp.j. Szafarnia

93

28140313

BIO-LEGIZ SA, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, Zakład w Jezioranach

103

06080302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Kamionce firmy „IMPERIAL“ SA, 20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 27

105

08030201

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Szczerba Augustyn, 66-300 Międzyrzecz, ul. Polna 1

106

12060220

Firma „Świerczek“ Zakład Uboju, Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa, 32-043 Skała, ul. Rzeźnicza 1

108

24050201

ZPU Tadeusz Marciniszyn, Pniew, ul. Pyskowicka 2, 42-120 Pyskowice

113

24100202

PPH „HIT“ sp. z o.o., 43-229 Ćwiklice, ul. Spokojna 48

114

30220201

Ubojnia Masarnia Folmas sp. z o.o., Rawicz, Folwark 49

116

0203806

„Agro-Tusz“ sp.j., A. Okaj, R. Kręgulewski, J. Głodowski, 55-106 Zawonia, Tarnowiec 92a

128

14340309

„Wisapis“ Zakład Mięsny – Andrzej Jurzyk, 05-200 Zielonka, ul. Bankowa 2

132

22050303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „BALERONIK“ Ziegert Henryk, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II

134

22060201

Zakłady Mięsne Kościerzyna sp. z o.o., 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 30B

135

22060203

Zakład Mięsny Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska“ w Karsinie, ul. Długa 184, 83-440 Karsin

136

22123801

Zakład Mięsny „Wiklino“ Dorota Jaworska, Andrzej Jaworski, spółka jawna, 76-200 Słupsk, Wiklino 2

137

22140301

„PiA“ sp. z o.o., 83-130 Pelplin, ul. Podgórna 8

138

24010317

Prywatny Zakład Mięsny „GAIK“, sp. z o.o. 42-460 Najdziszów, ul. Topolowa 14

142

24650301

Zakład Mięsny „ANTOSIK“, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Łącząca 39

143

24040206

Zakład Produkcyjno-Handlowy „Admar“, ul. Częstochowska 34, 42-253 Siedlec gm. Janów

144

24040203

PHP „YABRA“ sp. z o.o., 42-297 Poraj, ul. Wschodnia 15 Zakład Przetwórstwa Mięsnego i Produkcji Konserw w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 404, 42-260 Kamienica Polska

145

24640307

PPHU „ROMAN“ Eksport-Import sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Ks. Kordeckiego 85/87

147

24090304

Zakłady Mięsne „PORAJ“ Marian Pucek, 42-360 Poraj, ul. Nadrzeczna 11

148

24100201

Warsztat Rzeźniczo-Wędliniarski, F. Szostok, 43-211 Czarków, ul. Boczna 1

149

24120102

Zakład Wędliniarski Andrzej Stania, 44-266 Świerklany, ul. Zygmunta Starego 14, Zakład Uboju Zwierząt w Jankowicach, ul. Sportowa 2, 44-264 Jankowice

151

24130301

Zakłady Mięsne Ryszard Wojtacha, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 9/11

158

24080305

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Grzegorz Zdrzałek, 43-178 Ornontowice, ul. Leśna 2

159

28010103

Zakład Mięsny Bekon, ul. Prusa 2, 11-210 Sępopol

161

30050202

Zakład Mięsno-Wedliniarski Paweł Matysiak, 62-067 Rakoniew, Garbary 2a

165

30280102

PPH „ROMEX“ Pachela, Łęgowo, Rzeźnia Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, ul. Skocka 14


Perutninsko meso

Začetni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

5

08010505

„Ekpols“ sp. z o.o

6

08010504

PHPU „DROSAN“ sp. z o.o

11

10080801

Rabbits Slaughterhouse


Perutninsko meso

Dopolnilni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

173

14323901

Ejko – E. Kolczyńska, J. Kolczyński w Radonicach

176

20110501

Spółdzielnia Producentów Drobiu „Eko-Gril“ w Sokółce

179

28070503

Zakład Drobiarski „Lech Drób“ w Zalewie

181

10010501

PPHU „Kusy“, Przetwórstwo Mięsne, spółka jawna, 97-400 Bełchatów, Korczew 6a

184

10160404

Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Mariola Tonder, 97-217 Lubochnia, Dąbrowa 54

187

22120501

PUH – Ubojnia Drobiu „Hubart“, Piotr i Maria Powęzka, 76-206 Słupsk 8, Bruskowo Wielkie 24

191

28090401

Zbigniew Jaworski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HASPO

193

30193901

Rzeźnia Drobiu Krystyna Skowrońska, Chrustowo 43, Ujście

195

30210504

Ubojnia Drobiu Krystyna Hamrol, Dębienko, Stęszew


Hladilnice

Začetni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata