ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 88

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
29. marec 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 330/2007 z dne 28. marca 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 331/2007 z dne 28. marca 2007 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 332/2007 z dne 27. marca 2007 o tehničnih ureditvah za prenos statistike železniškega prevoza ( 1 )

16

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 333/2007 z dne 28. marca 2007 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, anorganskega kositra, 3-MCPD in benzo-a-pirena v živilih ( 1 )

29

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 334/2007 z dne 28. marca 2007 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu ( 1 )

39

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 335/2007 z dne 28. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ( 1 )

40

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 336/2007 z dne 28. marca 2007 o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov, kar zadeva referenčno vsebnost maščobe za Romunijo

43

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/193/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 26. aprila 2006 o združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1695)

44

 

 

2007/194/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 14. novembra 2006 o združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5419)

47

 

 

2007/195/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 27. marca 2007 o določitvi mehanizma za dodelitev kvot proizvajalcem in uvoznikom delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za leta od 2003 do 2009 na podlagi Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 819_2)

51

 

 

PRIPOROČILA

 

 

2007/196/ES

 

*

Priporočilo Komisije z dne 28. marca 2007 o spremljanju prisotnosti furana v živilih ( 1 )

56

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

 

2007/197/SZVP

 

*

Skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije (ki ga je Svet sprejel 19. marca 2007) (oprema, zajeta v Kodeksu ravnanja Evropske unije glede izvoza orožja), (s katerim se posodobi in nadomesti Skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije, ki ga je Svet sprejel 27. februarja 2006)

58

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/1


UREDBA SVETA (ES) št. 329/2007

z dne 27. marca 2007

o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2006/795/SZVP z dne 20. novembra 2006 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet ZN je 14. oktobra 2006 sprejel Resolucijo 1718 (2006), v kateri je obsodil jedrski poskus, ki ga je 9. oktobra 2006 izvedla Demokratična ljudska republika Koreja (v nadaljnjem besedilu „Severna Koreja“); ugotovil je, da sta mednarodni mir in varnost resno ogrožena ter vsem državam članicam Združenih narodov naložil, naj sprejmejo vrsto omejevalnih ukrepov.

(2)

Skupno stališče 2006/795/SZVP predvideva izvajanje omejevalnih ukrepov iz Resolucije 1718 (2006), zlasti pa prepoved izvoza blaga in tehnologije, ki bi lahko prispevala k severnokorejskim programom, povezanim z jedrskim orožjem, drugimi orožji za množično uničevanje ali balističnimi raketami, in zagotavljanja s tem povezanih storitev, prepoved nabave blaga in tehnologije iz Severne Koreje, prepoved izvoza luksuznega blaga v Severno Korejo ter zamrznitev sredstev in gospodarskih virov oseb, subjektov in organov, ki so vključeni v navedene severnokorejske programe ali tem programom zagotavljajo podporo.

(3)

Ti ukrepi spadajo v okvir Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje v okviru Skupnosti potrebna zakonodaja Skupnosti.

(4)

Ta uredba odstopa od veljavne zakonodaje Skupnosti s splošnimi pravili glede izvoza v tretje države in uvoza iz njih, še zlasti od Uredbe Sveta (ES) št. 1334/2000 z dne 22. junija 2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo (2); ta uredba bi morala zajeti večino tega blaga in tehnologije.

(5)

Primerno je pojasniti postopek, ki ga je treba uporabiti za pridobitev dovoljenja za izvoz blaga in tehnologije ter za zagotavljanje zadevne tehnične pomoči.

(6)

Zaradi učinkovitosti je smiselno, da se Komisija pooblasti za objavo seznama blaga in tehnologije, ki ga bo sprejel Odbor za sankcije ali Varnostni svet ZN ter po potrebi za vključitev referenčnih številk iz kombinirane nomenklature, kot je navedena v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (3).

(7)

Komisija bi prav tako morala biti pooblaščena za spremembo seznama luksuznega blaga, če bi to bilo potrebno zaradi opredelitev ali smernic, ki bi jih Odbor za sankcije objavil v prid lažjemu izvajanju omejitev glede luksuznega blaga, in sicer ob upoštevanju seznamov luksuznega blaga, ki jih pripravijo drugi pristojni organi.

(8)

Zaradi učinkovitosti bi Komisija morala imeti pooblastilo tudi za spremembo seznama oseb, subjektov in organov, katerih sredstva in gospodarske vire je treba zamrzniti, in sicer na podlagi določitev bodisi Odbora za sankcije bodisi Varnostnega sveta Združenih narodov.

(9)

Države članice morajo določiti kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe. Predvidene kazni morajo biti sorazmerne, učinkovite in odvračilne.

(10)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„Odbor za sankcije“ pomeni: Odbor Varnostnega sveta ZN, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 12 Resolucije Varnostnega sveta ZN 1718 (2006);

2.

„Severna Koreja“ pomeni Demokratična ljudska republika Koreja;

3.

„tehnična pomoč“ pomeni vsakršno tehnično podporo pri popravilih, razvoju, izdelavi, sestavljanju, preskušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in je lahko v obliki navodila, nasveta, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje tudi ustne oblike pomoči;

4.

„sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(a)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(b)

vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in dolžniške obveznosti;

(c)

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(d)

obresti, dividende ali druge dohodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(e)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo posla ali druge finančne obveznosti;

(f)

kreditna pisma, nakladnice, kupoprodajne listine; ter

(g)

dokumente o izkazani upravičenosti do sredstev ali finančnih virov.

5.

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega pretoka, prenosa, spremembe, uporabe sredstev ter dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja s sredstvi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

6.

„gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se jih pa lahko uporabi za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

7.

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, vključno, a ne zgolj z njihovo prodajo, dajanjem v najem ali pod hipoteko;

8.

„ozemlje Skupnosti“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

Člen 2

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologijo, vključno s programsko opremo, našteto v Prilogi I, ne glede na to, ali izvira iz Skupnosti, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v ali za uporabo v Severni Koreji;

(b)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepovedi iz točke (a).

2.   V Prilogo I se vključijo vsi drugi izdelki, materiali, oprema, blago in tehnologija, vključno s programsko opremo, ki glede na opredelitev v Uredbi (ES) št. 1334/2000 spadajo med blago z dvojno rabo in ki bi Severni Koreji lahko pomagali pri njenih programih, povezanih z jedrskim orožjem, drugimi orožji za množično uničevanje ali balističnimi raketami, kakor določi Odbor za sankcije Varnostnega sveta ZN. Vanjo se ne vključi blago in tehnologija s Skupnega seznama vojaškega blaga EU (4).

3.   Blago in tehnologijo iz Priloge I je prepovedano kupovati, uvažati ali prevažati ne glede na to, ali zadevni izdelek izvira iz Severne Koreje ali ne.

Člen 3

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, ki se navezuje na blago in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz Priloge I, ter na zagotavljanje, proizvodnjo, vzdrževanje in uporabo blaga s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali naštetega v Prilogi I kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Severni Koreji ali za tamkajšnjo uporabo;

(b)

neposredno ali posredno financirati ali zagotavljati finančno pomoč, ki se navezuje na blago in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz Priloge I, med drugim zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja, v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Severni Koreji ali za tamkajšnjo uporabo;

(c)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepovedi iz točk (a) in (b).

2.   Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za nebojna vozila, ki so bila izdelana ali opremljena z materiali za balistično zaščito in so namenjena izključno za zaščito osebja EU in njenih držav članic v Severni Koreji.

Člen 4

Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati luksuzno blago iz Priloge III Severni Koreji;

(b)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepovedi iz točke (a).

Člen 5

1.   Če se v posebnem primeru oceni, da je potrebno odstopanje od člena 2(1)(a) ali člena 3(1)(a) ali (b) ali člena 4(a), lahko zadevni prodajalec, dobavitelj, prenašalec, izvoznik ali izvajalec storitev pri pristojnih organih držav članic, kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II predloži ustrezno utemeljeno prošnjo. Država članica, ki prejme prošnjo, pri Varnostnemu svetu ZN vloži prošnjo za posebno odobritev, če šteje, da bi bilo takšno odstopanje upravičeno.

2.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh prošnjah za odobritev, predloženih Varnostnemu svetu ZN v skladu z odstavkom 1.

3.   Pristojni organi držav članic, kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, lahko odobrijo prodajo, dobavo, prenos, izvoz ali zagotavljanje tehnične pomoči pod takšnimi pogoji, kot se jim zdi primerno, če Varnostni svet ZN odobri prošnjo za posebno odobritev.

Člen 6

1.   Vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, z njimi razpolagajo ali jih nadzorujejo osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi IV, se zamrznejo. Priloga IV vključuje osebe, subjekte in organe, ki jih v skladu z odstavkom 8(d) Resolucije Varnostnega sveta ZN 1718 (2006) določi Odbor za sankcije oziroma Varnostni svet ZN.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, navedenim v Prilogi IV, niso neposredno ali posredno na voljo ali v korist nobena sredstva ali gospodarski viri.

3.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje pri dejavnostih, katerih cilj ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 ali 2.

Člen 7

1.   Z odstopanjem od člena 6 lahko pristojni organi držav članic, kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z določenimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri pod takšnimi pogoji, kot se jim zdi primerno, potem ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb, navedenih v Prilogi IV, in njihovih nepreskrbljenih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemninami ali hipotekami, zdravili in zdravstveno oskrbo, davki, zavarovalnimi premijami in pristojbinami za javne storitve;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev; ali

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov za rutinsko hrambo ali upravljanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ter

pod pogojem, da je zadevna država članica obvestila Odbor za sankcije o tej odločitvi in o svoji nameri za izdajo dovoljenja ter Odbor za sankcije ni nasprotoval odločitvi v roku petih delovnih dni od prejema obvestila.

2.   Z odstopanjem od člena 6 lahko pristojni organi držav članic, kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, potem ko so ugotovili, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni za izredne izdatke, pod pogojem, da je država članica o tej odločitvi obvestila Odbor za sankcije in da jo je navedeni Odbor odobril.

3.   Zadevne države članice obvestijo ostale države članice in Komisijo o vseh odobritvah, dovoljenih v skladu z odstavkoma 1 in 2.

Člen 8

Z odstopanjem od člena 6 lahko pristojni organi držav članic, kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet sodne, upravne ali arbitražne pravice do zadržanja, določene pred 14. oktobrom 2006, ali da so bile sodne, upravne ali arbitražne razsodbe izdane pred tem datumom;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabili izključno za ugoditev zahtevkom, ki so zavarovani s takim zadržanjem, ali so priznani kot veljavni v taki sodbi, v mejah veljavne zakonodaje in predpisov, ki urejajo pravice oseb s takimi zahtevki;

(c)

zadržanje ali razsodba ni v korist osebam, subjektom ali organom, navedenim v Prilogi IV;

(d)

priznavanje zadržanja ali sodbe ni v nasprotju z javno politiko zadevne države članice;

(e)

država članica je o zadržanju ali sodbi obvestila Odbor za sankcije.

Člen 9

1.   Člen 6(2) finančnim ali kreditnim institucijam v Skupnosti, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani nakažejo na račun navedene fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, ne preprečuje knjiženja prilivov na zamrznjene račune, pod pogojem, da se kakršen koli priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o takih transakcijah nemudoma obvestijo pristojne organe.

2.   Člen 6(2) se ne uporabi za prilive na zamrznjene račune iz naslova:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na teh računih; ali

(b)

zapadlih plačil na podlagi pogodb, sporazumov ali obveznosti, sklenjenih ali nastalih pred 14. oktobrom 2006,

če so te obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 6(1).

Člen 10

1.   Fizične in pravne osebe ter subjekti in organi brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

(a)

pristojnim organom držav članic kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale uresničevanje te uredbe, denimo račune in zneske, zamrznjene v skladu s členom 6, ter posredujejo te informacije Komisiji, neposredno ali prek zadevnih držav članic;

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi, kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, pri vsakem preverjanju teh podatkov.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo zadevnim državam članicam.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 11

Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali zavrnitev razpolaganja z razpoložljivimi sredstvi ali gospodarskimi viri, izvedena v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, ki jo izvaja, ali njegovih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

Člen 12

Komisija in države članice druga drugo nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in druga drugi posredujejo vse druge ustrezne informacije v zvezi s to uredbo, ki jih prejmejo, zlasti informacije v zvezi s kršitvami in težavami pri izvrševanju in v zvezi s sodbami, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 13

Komisija je pooblaščena za:

(a)

spremembe Priloge I na podlagi odločitev, ki jih je sprejel bodisi Odbor za sankcije bodisi Varnostni svet Združenih narodov, in po potrebi dodajanje referenčnih številk iz kombinirane nomenklature, kakor je določena v Prilogi I Uredbe (EGS) št. 2658/87;

(b)

spremembe Priloge II na podlagi podatkov, ki so jih posredovale države članice;

(c)

spremembe Priloge III, da se izboljša ali prilagodi seznam vanjo vključenega blaga, v skladu z opredelitvami ali smernicami, ki bi jih objavil Odbor za sankcije, in ob upoštevanju seznamov, ki jih pripravijo drugi pristojni organi, ali za dodajanje referenčnih številk iz kombinirane nomenklature iz Priloge I Uredbe (EGS) št. 2658/87, če je to potrebno ali primerno;

(d)

spremembe Priloge IV na podlagi odločitev, ki jih je sprejel bodisi Odbor za sankcije bodisi Varnostni svet Združenih narodov; ter

(e)

spremembe Priloge I ali IV na podlagi odločitev, ki jih sprejme Svet na podlagi Skupnega stališča 2006/795/SZVP.

Člen 14

1.   Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve te uredbe in sprejmejo ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene sankcije so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 15

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih navedejo na spletnih straneh iz Priloge II.

2.   Države članice nemudoma po začetku veljavnosti te uredbe uradno obvestijo Komisijo o svojih pristojnih organih, kakor tudi o kakršnih koli poznejših spremembah.

Člen 16

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Skupnosti;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c)

za katero koli osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki ima državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki so vključeni v katero od držav članic ali ustanovljeni po njeni zakonodaji;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi s katerim koli poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Skupnosti.

Člen 17

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2007

Za Svet

Predsednik

P. STEINBRÜCK


(1)  UL L 322, 22.11.2006, str. 32.

(2)  UL L 159, 30.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 394/2006 (UL L 74, 13.3.2006, str. 1).

(3)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 129/2007 (UL L 56, 23.2.2007, str. 1).

(4)  Veljavna različica seznama je objavljena na strani 58 tega Uradnega lista.


PRILOGA I

Blago in tehnologija iz členov 2 in 3

A.

Blago

(bo pravočasno dopolnjeno)

B.

Tehnologija

(bo pravočasno dopolnjeno)


PRILOGA II

Spletne strani za informacije o pristojnih organih iz členov 5, 7, 8, 10 in 15 in naslov za uradno obveščanje Evropske Komisije

 

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BOLGARIJA

(bo pravočasno izpolnjeno)

 

ČEŠKA REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIJA

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

 

GRČIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ŠPANIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

IRSKA

www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

 

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt

 

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKA

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AVSTRIJA

(bo pravočasno izpolnjeno)

 

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVEDSKA

(bo pravočasno izpolnjeno)

 

ZDRUŽENO KRALJESTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Naslov za pošiljanje obvestil Evropski komisiji:

Evropska komisija

GD za zunanje odnose

Direktorat A. Obvladovanje kriz in usklajevanje politike na področju SZVP

Enota A2. Krizno upravljanje in preprečevanje konfliktov

CHAR 12/106

B-1049 Bruselj (Belgija)

Elektronska pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Telefaks: (32 2) 299 08 73


PRILOGA III

Luksuzno blago iz člena 4

1.

Čistopasemski konji

2.

Kaviar in kaviarjevi nadomestki

3.

Gomoljike in pripravki iz njih

4.

Visokokakovostna vina (vključno s penečimi vini), žganja in druge alkoholne pijače

5.

Visokokakovostne cigare in cigarilosi

6.

Luksuzni parfumi, toaletne vodice in kozmetika, vključno z izdelki za lepotenje in ličenje

7.

Visokokakovostni usnjeni izdelki, sedlarski izdelki in izdelki za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki

8.

Visokokakovostna oblačila, oblačilni dodatki in čevlji (ne glede na material)

9.

Ročno vozlane preproge, ročno tkana prekrivala in tapiserije

10.

Biseri, dragi in poldragi kamni, izdelki iz biserov, nakit, zlatnina in srebrnina

11.

Kovanci in bankovci, ki niso zakonito plačilno sredstvo

12.

Jedilni pribor iz plemenitih kovin ali prevlečen ali navaljan s slojem plemenite kovine

13.

Visokokakovostni namizni pribor iz porcelana, lončeni ali keramični izdelki ali izdelki iz fine lončenine

14.

Visokokakovostni stekleni izdelki iz svinčevega kristalnega stekla

15.

Visokokakovostne elektronske naprave za domačo uporabo

16.

Visokokakovostne električne/elektronske ali optične naprave za snemanje in predvajanje zvoka in slike

17.

Luksuzna vozila za prevoz oseb po kopnem, zraku ali morju ter dodatna oprema in nadomestni deli zanje

18.

Luksuzna ure in ročne ure ter deli zanje

19.

Visokokakovostni glasbeni instrumenti

20.

Umetniški predmeti, zbirke in starine

21.

Izdelki in oprema za smučanje, golf, potapljanje in vodne športe

22.

Izdelki in oprema za biljard, kegljanje na avtomatskem kegljišču, kazinske igre in igre, ki se poženejo s kovanci ali z bankovci


PRILOGA IV

Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 6

A.

Fizične osebe

(bo pravočasno dopolnjeno)

B.

Pravne osebe, subjekti in organi

(bo pravočasno dopolnjeno)


29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 330/2007

z dne 28. marca 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 29. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 28. marca 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

271,1

MA

100,0

SN

320,6

TN

137,2

TR

178,4

ZZ

201,5

0707 00 05

JO

171,8

MA

64,1

TR

160,8

ZZ

132,2

0709 90 70

MA

59,7

TR

111,8

ZZ

85,8

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

47,3

EG

45,4

IL

50,3

MA

51,0

TN

57,6

TR

54,2

ZZ

51,0

0805 50 10

IL

64,2

TR

52,4

ZZ

58,3

0808 10 80

AR

77,0

BR

77,2

CA

101,7

CL

89,3

CN

73,9

NZ

114,6

US

106,8

UY

65,8

ZA

87,2

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

75,0

CL

95,8

CN

54,5

ZA

77,3

ZZ

75,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 331/2007

z dne 28. marca 2007

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2006/2007, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1002/2006 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 262/2007 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1002/2006 za tržno leto 2006/2007, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 29. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2011/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2031/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 43).

(3)  UL L 179, 1.7.2006, str. 36.

(4)  UL L 72, 13.3.2007, str. 12.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 29. marca 2007

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

20,09

6,26

1701 11 90 (1)

20,09

11,88

1701 12 10 (1)

20,09

6,07

1701 12 90 (1)

20,09

11,37

1701 91 00 (2)

26,55

11,96

1701 99 10 (2)

26,55

7,44

1701 99 90 (2)

26,55

7,44

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 332/2007

z dne 27. marca 2007

o tehničnih ureditvah za prenos statistike železniškega prevoza

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza (1) in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Določiti je treba obliko zapisa za prenos podatkov o železniškem prevozu Komisiji (Eurostat), ki mora biti dovolj natančna, da se zagotovi hitra in stroškovno učinkovita obdelava podatkov.

(2)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program, ustanovljenega na podlagi Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tehnična oblika zapisa za prenos podatkov Komisiji (Eurostat) se določi v Prilogi.

Države članice uporabljajo to obliko zapisa za podatke, ki veljajo za referenčno leto 2007 in naslednja leta.

Člen 2

Vsaka organizacija, ki jo določijo nacionalni organi, podatke in metapodatke, pridobljene v skladu z Uredbo (ES) št. 91/2003, pošlje v elektronski obliki v enoten portal Komisije (Eurostat) za vnos podatkov. Prenos je v skladu z ustreznim standardom izmenjave, ki ga določi Eurostat.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2007

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 14, 21.1.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1192/2003 (UL L 167, 4.7.2003, str. 13).

(2)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.


PRILOGA

Tehnična oblika zapisa za prenos podatkov

1.   STRUKTURA PODATKOV

Posamezni podatkovni zapisi, ki jih je treba poslati Eurostatu za vsako četrtletje, leto ali petletno obdobje, vsebujejo 9 naborov podatkov, od katerih vsak ustreza prilogi k Uredbi (ES) št. 91/2003. Ti nabori podatkov vsebujejo naslednje podatke:

letno statistiko prevoza blaga – podrobno poročilo (Priloga A),

letno statistiko prevoza blaga – poenostavljeno poročilo (Priloga B),

letno statistiko prevoza potnikov – podrobno poročilo (Priloga C),

letno statistiko prevoza potnikov – poenostavljeno poročilo (Priloga D),

četrtletno statistiko prevoza blaga in potnikov (Priloga E),

petletno regionalno statistiko prevoza blaga in potnikov (Priloga F),

petletno statistiko prometnih tokov v železniškem omrežju (Priloga G),

statistiko nesreč (Priloga H),

seznam prevoznikov v železniškem prometu, za katere so predloženi statistični podatki (Priloga I).

Prilogi B in D določata zahteve v zvezi s poenostavljenim poročilom, ki ga države članice lahko uporabijo namesto običajnih podrobnih poročil iz prilog A in C za prevoznike, ki ne presegajo mejnih vrednosti iz člena 4(2) Uredbe (ES) št. 91/2003.

2.   SEZNAM POLJ

V skladu z Uredbo (ES) št. 91/2003 je treba za vsako prilogo predložiti en nabor podatkov v obliki nepovezane datoteke, v kateri se kot ločilo med polji uporablja podpičje „;“. Vsak nabor podatkov, razen nabora podatkov C, mora vsebovati podatke v vseh obveznih preglednicah, kakor se zahteva v prilogi. Vsak nabor podatkov ima točno določeno število polj v vsakem zapisu. To pomeni, da je treba navesti vsa polja, tudi prazna polja (dve zaporedni ločili polj označujeta prazno polje).

Opis posameznih polj:

„Številka polja“: označuje mesto polja v zapisu,

„Ime polja“: se nanaša na spremenljivko v Uredbi (ES) št. 91/2003 ali na notranji identifikator, ki se uporablja za opredelitev zapisa,

„Opis“: kratek opis vsebine polja,

„Kodiranje“: v preglednicah A2 in A4 je treba nekatera polja označiti s kodo v skladu s prilogama J in K k Uredbi (ES) št. 91/2003. V prilogah so navedena tudi dodatna pravila za kodiranje. Nadaljnje obrazložitve in priporočila glede kodiranja so navedeni v smernicah Eurostata za izvajanje Uredbe (ES) št. 91/2003,

„Vrsta polja“: označuje, ali polje vsebuje številčno vrednost ali besedilo. Vsa številčna polja morajo vsebovati cela števila,

„Največja dolžina“: največja pričakovana dolžina podatkov za določeno polje. Vnos predolgih podatkov ni mogoč,

„Oznaka zaupnosti“ (FlagC): označuje, ali države članice zapis obravnavajo kot zaupen (člen 13(1) Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 (1) in člen 2 Uredbe Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 (2)),

„Oznaka dovoljenja za razširjanje“ zaupnih podatkov (FlagD): označuje, ali se zaupni podatki, ki jih predložijo države članice, lahko razširjajo (člen 13(2) Uredbe (ES) št. 322/97 in člen 5(4) Uredbe (Euratom, EGS) št. 1588/90). Vendar pa lahko Komisija v natančno določenih primerih zakonito spremeni presojo države članice, tako da oznako FlagD=1 spremeni v FlagD=0, kadar je oznaka FlagC=1.

Nabor podatkov za Prilogo A: Letna statistika prevoza blaga – podrobno poročilo

Številka polja

Ime polja

Opis

Kodiranje

Vrsta polja

Največja dolžina

Posebne kode za manjkajoče vrednosti

1

RCount

Država poročevalka

Nomenklatura ISO-3166-alpha2, razen „UK“ za Združeno kraljestvo

Besedilo

2

 

2

DsetID

Identifikator nabora podatkov

A1 do A9

Besedilo

2

 

3

Year

Leto nabora podatkov

4-mestno število

Besedilo

4

 

4

Period

Referenčno obdobje

A0

Besedilo

2

 

5

TransID

Vrsta prevoza

0

:

celoten prevoz

1

:

notranji prevoz

2

:

mednarodni prevoz – skupaj

3

:

mednarodni prevoz – izhodni

4

:

mednarodni prevoz – vhodni

5

:

tranzitni prevoz

Besedilo

1

 

6

Goods

Vrsta blaga

Priloga J k Uredbi

Besedilo

2

 

7

DGoods

Vrsta nevarnega blaga

Priloga K k Uredbi

Besedilo

3

 

8

LDG

Država nakladanja

Nomenklatura ISO-3166-alpha2, razen „UK“ za Združeno kraljestvo

Besedilo

2

XX

9

UNL

Država razlaganja

Nomenklatura ISO-3166-alpha2, razen „UK“ za Združeno kraljestvo

Besedilo

2

XX

10

Consgmt

Vrsta pošiljke

1

:

vlakovna pošiljka

2

:

vagonska pošiljka

3

:

drugo

9

:

neznano

Besedilo

1

 

11

TTU

Vrsta prevozne enote

1

:

zabojniki in zamenljiva tovorišča

2

:

polpriklopniki (brez spremstva)

3

:

cestna vozila (v spremstvu)

9

:

neznano

Besedilo

1

 

12

Tonnes

Prevoz blaga, skupaj

Tone

Številčno

10

 

13

Tkm

Prevoz blaga v 1 000 tonskih kilometrih, skupaj

1 000 tonskih km

Številčno

10

 

14

NbrITU

Število intermodalnih prevoznih enot

Število intermodalnih prevoznih enot

Številčno

8

 

15

TeuITU

Število prepeljanih intermodalnih prevoznih enot v številu TEU

TEU

Številčno

8

 

16

TrainKM

Promet tovornih vlakov v 1 000 km

1 000 vlakovnih km

Številčno

8

 

17

FlagC

Oznaka zaupnosti

1

:

zaupno

0

:

ni zaupno

Besedilo

1

 

18

FlagD

Oznaka dovoljenja za razširjanje

1

:

razširjanje ni dovoljeno

0

:

razširjanje je dovoljeno

Besedilo

1

 

V nepovezani datoteki, ki vsebuje podatke za Prilogo A, ima vsak zapis 18 polj. V spodnji preglednici so polja, ki jih je treba izpolniti v različnih preglednicah Priloge A, obarvana sivo. Bela polja ustrezajo praznim poljem v zapisu. Zvezdica označuje ključno polje. Kombinacija vrednosti ključnih polj v zapisu mora biti enkratna ključna vrednost v datoteki. Če se bodo ključne vrednosti podvajale, vnos v datoteko ne bo pravilen.

 

DsetID

Številka polja

Ime polja

A1

A2

A3

A4

A5 (3)

A6

A7

A8

A9

1

RCount

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

TransID

*

 

*

 

 

*

*

*

 

6

Goods

 

*

 

 

 

 

 

 

 

7

DGoods

 

 

 

*

 

 

 

 

 

8

LDG

 

 

*

 

 

 

 

 

 

9

UNL

 

 

*

 

 

 

 

 

 

10

Consgmt

 

 

 

 

*

 

 

 

 

11

TTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tonnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

NbrITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

TeuITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TrainKM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

FlagC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

FlagD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabor podatkov za Prilogo B: Letna statistika prevoza blaga – poenostavljeno poročilo

Številka polja

Ime polja

Opis

Kodiranje

Vrsta polja

Največja dolžina

Posebne kode za manjkajoče vrednosti

1

RCount

Država poročevalka

Nomenklatura ISO-3166-alpha2, razen „UK“ za Združeno kraljestvo

Besedilo

2

 

2

DsetID

Identifikator nabora podatkov

B1 do B2

Besedilo

2

 

3

Year

Leto nabora podatkov

4-mestno število

Besedilo

4

 

4

Period

Referenčno obdobje

A0

Besedilo

2

 

5

TransID

Vrsta prevoza

0

:

celoten prevoz

1

:

notranji prevoz

2

:

mednarodni prevoz – skupaj

3

:

mednarodni prevoz – izhodni

4

:

mednarodni prevoz – vhodni

5

:

tranzitni prevoz

Besedilo

1

 

6

Tonnes

Prevoz blaga, skupaj

Tone

Številčno

10

 

7

Tkm

Prevoz blaga v 1 000 tonskih kilometrih, skupaj

1 000 tonskih km

Številčno

10

 

8

TrainKm

Promet tovornih vlakov v 1 000 vlakovnih km

1 000 vlakovnih km

Številčno

8

 

9

FlagC

Oznaka zaupnosti

1

:

zaupno

0

:

ni zaupno

Besedilo

1

 

10

FlagD

Oznaka dovoljenja za razširjanje

1

:

razširjanje ni dovoljeno

0

:

razširjanje je dovoljeno

Besedilo

1

 

V nepovezani datoteki, ki vsebuje podatke za Prilogo B, ima vsak zapis 10 polj. V spodnji preglednici so polja, ki jih je treba izpolniti v obeh preglednicah Priloge B, obarvana sivo. Bela polja ustrezajo praznim poljem v zapisu. Zvezdica označuje ključno polje. Kombinacija vrednosti ključnih polj v zapisu mora biti enkratna ključna vrednost v datoteki. Če se bodo ključne vrednosti podvajale, vnos v datoteko ne bo pravilen.

 

DsetID

Številka polja

Ime polja

B1

B2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

TransID

*

 

6

Tonnes

 

 

7

Tkm

 

 

8

TrainKM

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Nabor podatkov za Prilogo C: Letna statistika prevoza potnikov – podrobno poročilo

Številka polja

Ime polja

Opis

Kodiranje

Vrsta polja

Največja dolžina

Posebne kode za manjkajoče vrednosti

1

RCount

Država poročevalka

Nomenklatura ISO-3166-alpha2, razen „UK“ za Združeno kraljestvo

Besedilo

2

 

2

DsetID

Identifikator nabora podatkov

C1 do C5

Besedilo

2

 

3

Year

Leto nabora podatkov

4-mestno število

Besedilo

4

 

4

Period

Referenčno obdobje

A0

Besedilo

2

 

5

TransID

Vrsta prevoza

1

:

notranji prevoz

2

:

mednarodni prevoz – skupaj

3

:

mednarodni prevoz – izhodni

4

:

mednarodni prevoz – vhodni

Besedilo

1

 

6

LDG

Država vstopa

Nomenklatura ISO-3166-alpha2, razen „UK“ za Združeno kraljestvo

Besedilo

2

XX

7

UNL

Država izstopa

Nomenklatura ISO-3166-alpha2, razen „UK“ za Združeno kraljestvo

Besedilo

2

XX

8

Pass

Prevoz potnikov, skupaj

Potniki

Številčno

10

 

9

Passkm

Prevoz potnikov v 1 000 potniških km, skupaj

1 000 potniških km

Številčno

10

 

10

TrainKm

Promet potniških vlakov v 1 000 vlakovnih km

1 000 vlakovnih km

Številčno

8

 

11

FlagC

Oznaka zaupnosti

1

:

zaupno

0

:

ni zaupno

Besedilo

1

 

12

FlagD

Oznaka dovoljenja za razširjanje

1

:

razširjanje ni dovoljeno

0

:

razširjanje je dovoljeno

Besedilo

1

 

V nepovezani datoteki, ki vsebuje podatke za Prilogo C, ima vsak zapis 12 polj. V spodnji preglednici so polja, ki jih je treba izpolniti v različnih preglednicah Priloge C, obarvana sivo. Bela polja ustrezajo praznim poljem v zapisu. Zvezdica označuje ključno polje. Kombinacija vrednosti ključnih polj v zapisu mora biti enkratna ključna vrednost v datoteki. Če se bodo ključne vrednosti podvajale, vnos v datoteko ne bo pravilen.

Začasni (preglednici C1 in C2) in končni konsolidirani podatki (preglednici C3 in C4) se ne pošljejo hkrati, vendar morajo imeti isto strukturo.

 

DsetID

Številka polja

Ime polja

C1 (4)

C2 (4)

C3 (5)

C4 (5)

C5

1

RCount

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

5

TransID

* 1 & 2

* 3 & 4

* 1 & 2

* 3 & 4

 

6

LDG

 

*

 

*

 

7

UNL

 

*

 

*

 

8

Pass

 

 

 

 

 

9

Passkm

 

 

 

 

 

10

TrainKM

 

 

 

 

 

11

FlagC

 

 

 

 

 

12

FlagD

 

 

 

 

 

Nabor podatkov za Prilogo D: Letna statistika prevoza potnikov – poenostavljeno poročilo

Številka polja

Ime polja

Opis

Kodiranje

Vrsta polja

Največja dolžina

Posebne kode za manjkajoče vrednosti

1

RCount

Država poročevalka

Nomenklatura ISO-3166-alpha2, razen „UK“ za Združeno kraljestvo

Besedilo

2

 

2

DsetID

Identifikator nabora podatkov

D1 do D2

Besedilo

2

 

3

Year

Leto nabora podatkov

4-mestno število

Besedilo

4

 

4

Period

Referenčno obdobje

A0

Besedilo

2

 

5

Pass

Prevoz potnikov, skupaj

Potniki

Številčno

10

 

6

Passkm

Prevoz potnikov v 1 000 potniških km, skupaj

1 000 potniških km

Številčno

10

 

7

TrainKM

Promet potniških vlakov v 1 000 vlakovnih km

1 000 vlakovnih km

Številčno

8

 

8

FlagC

Oznaka zaupnosti

1

:

zaupno

0

:

ni zaupno

Besedilo

1

 

9

FlagD

Oznaka dovoljenja za razširjanje

1

:

razširjanje ni dovoljeno

0

:

razširjanje je dovoljeno

Besedilo

1

 

V nepovezani datoteki, ki vsebuje podatke za Prilogo D, ima vsak zapis 9 polj. V spodnji preglednici so polja, ki jih je treba izpolniti v obeh preglednicah Priloge D, obarvana sivo. Bela polja ustrezajo praznim poljem v zapisu. Zvezdica označuje ključno polje. Kombinacija vrednosti ključnih polj v zapisu mora biti enkratna ključna vrednost v datoteki. Če se bodo ključne vrednosti podvajale, vnos v datoteko ne bo pravilen.

 

DsetID

Številka polja

Ime polja

D1

D2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Pass

 

 

6

Passkm

 

 

7

TrainKM

 

 

8

FlagC

 

 

9

FlagD

 

 

Nabor podatkov za Prilogo E: Četrtletna statistika prevoza blaga in potnikov

Številka polja

Ime polja

Opis

Kodiranje

Vrsta polja

Največja dolžina

Posebne kode za manjkajoče vrednosti

1

RCount

Država poročevalka

Nomenklatura ISO-3166-alpha2, razen „UK“ za Združeno kraljestvo

Besedilo

2

 

2

DsetID

Identifikator nabora podatkov

E1 do E2

Besedilo

2

 

3

Year

Leto nabora podatkov

4-mestno število

Besedilo

4

 

4

Period

Referenčno obdobje

Q1 do Q4

Besedilo

2

 

5

Tonnes

Prevoz blaga, skupaj

Tone

Številčno

10

 

6

Tkm

Prevoz blaga v 1 000 tonskih kilometrih, skupaj

1 000 tonskih km

Številčno

10

 

7

Pass

Prevoz potnikov, skupaj

Potniki

Številčno

10

 

8

Passkm

Prevoz potnikov v 1 000 potniških km, skupaj

1 000 potniških km

Številčno

10

 

9

FlagC

Oznaka zaupnosti

1

:

zaupno

0

:

ni zaupno

Besedilo

1

 

10

FlagD

Oznaka dovoljenja za razširjanje

1

:

razširjanje ni dovoljeno

0

:

razširjanje je dovoljeno

Besedilo

1

 

V nepovezani datoteki, ki vsebuje podatke za Prilogo E, ima vsak zapis 10 polj. V spodnji preglednici so polja, ki jih je treba izpolniti v obeh preglednicah Priloge E, obarvana sivo. Bela polja ustrezajo praznim poljem v zapisu. Zvezdica označuje ključno polje. Kombinacija vrednosti ključnih polj v zapisu mora biti enkratna ključna vrednost v datoteki. Če se bodo ključne vrednosti podvajale, vnos v datoteko ne bo pravilen.

 

DsetID

Številka polja

Ime polja

E1

E2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Tonnes

 

 

6

Tkm

 

 

7

Pass

 

 

8

Passkm

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Nabor podatkov za Prilogo H: Statistika nesreč

Številka polja

Ime polja

Opis

Kodiranje

Vrsta polja

Največja dolžina

Posebne kode za manjkajoče vrednosti

1

RCount

Država poročevalka

Nomenklatura ISO-3166-alpha2, razen „UK“ za Združeno kraljestvo

Besedilo

2

 

2

DsetID

Identifikator nabora podatkov

H1 do H4

Besedilo

2

 

3

Year

Leto nabora podatkov

4-mestno število

Besedilo

4

 

4

Period

Referenčno obdobje

A0

Besedilo

2

 

5

AccID

Vrsta nesreče

1

:

Trčenja

2

:

Iztirjanja

3

:

Nesreče na nivojskih prehodih

4

:

Nesreče ljudi, ki jih povzročijo vozna sredstva v gibanju

5

:

Požar v voznem sredstvu

6

:

Drugo

7

:

Skupaj

9

:

Neznano

Besedilo

1

 

6

PersID

Kategorija oseb

1

:

Potniki

2

:

Zaposleni

3

:

Drugi

4

:

Skupaj

[5:

Uporabniki nivojskih prehodov]

[6:

Nepooblaščene osebe v železniških prostorih]

9

:

Neznano

Besedilo

1

 

7

NbAccSign

Število hujših nesreč

Število

Številčno

8

 

8

NbAccInj

Število nesreč s hujšimi poškodbami

Število

Številčno

8

 

9

NbAccDGIn

Število nesreč, v katere je vpleteno prevozno sredstvo, ki prevaža nevarne snovi

Število

Številčno

8

 

10

NbAccDGRe

Število nesreč, pri katerih pride do uhajanja nevarnih snovi

Število

Številčno

8

 

11

NbPersK

Število smrtnih žrtev

Število

Številčno

8

 

12

NbPersI

Število huje poškodovanih oseb

Število

Številčno

8

 

V nepovezani datoteki, ki vsebuje podatke za Prilogo H, ima vsak zapis 12 polj. V spodnji preglednici so polja, ki jih je treba izpolniti v vsaki preglednici Priloge H, obarvana sivo. Bela polja ustrezajo praznim poljem v zapisu. Zvezdica označuje ključno polje. Kombinacija vrednosti ključnih polj v zapisu mora biti enkratna ključna vrednost v datoteki. Če se bodo ključne vrednosti podvajale, vnos v datoteko ne bo pravilen.

Preglednica vsebuje dve dodatni kategoriji oseb, ki bosta morda potrebni v prihodnosti: „5: Uporabniki nivojskih prehodov“ in „6: Nepooblaščene osebe v železniških prostorih“.

 

DsetID

Številka polja

Ime polja

H1

H2

H3

H4

1

RCount

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

5

AccID

*

 

*

*

6

PersID

 

 

*

*

7

NbAccSign

 

 

 

 

8

NbAccInj (6)

 

 

 

 

9

NbAccDGIn

 

 

 

 

10

NbAccDGRe

 

 

 

 

11

NbPersK

 

 

 

 

12

NbPersI

 

 

 

 

Nabor podatkov za Prilogo I

Številka polja

Ime polja

Opis

Kodiranje

Vrsta polja

Največja dolžina

Posebne kode za manjkajoče vrednosti

1

RCount

Država poročevalka

Nomenklatura ISO-3166-alpha2, razen „UK“ za Združeno kraljestvo

Besedilo

2

 

2

DsetID

Identifikator nabora podatkov

I1

Besedilo

2

 

3

Year

Leto nabora podatkov

4-mestno število

Besedilo

4

 

4

UCode

Koda prevoznika (se ne spreminja)

Nomenklatura ISO-3166-alpha2, razen „UK“ za Združeno kraljestvo + 3-mestno število

Besedilo

5

XX

5

UName

Ime prevoznika

 

Besedilo

100

 

6

CountID

Država, v kateri ima prevoznik sedež

Nomenklatura ISO-3166-alpha2, razen „UK“ za Združeno kraljestvo

Besedilo

2

XX

7

IntFret

Prevoz tovora: mednarodni

1

:

DA

0

:

NE

Besedilo

1

 

8

Natfret

Prevoz tovora: notranji

1

:

DA

0

:

NE

Besedilo

1

 

9

Intpass

Prevoz potnikov: mednarodni

1

:

DA

0

:

NE

Besedilo

1

 

10

Natpass

Prevoz potnikov: notranji

1

:

DA

0

:

NE

Besedilo

1

 

11

DsetA

Podatki, vključeni v Prilogo A

1

:

DA

0

:

NE

Besedilo

1

 

12

DsetB

Podatki, vključeni v Prilogo B

1

:

DA

0

:

NE

Besedilo

1

 

13

DsetC

Podatki, vključeni v Prilogo C

1

:

DA

0

:

NE

Besedilo

1

 

14

DsetD

Podatki, vključeni v Prilogo D

1

:

DA

0

:

NE

Besedilo

1

 

15

DsetE

Podatki, vključeni v Prilogo E

1

:

DA

0

:

NE

Besedilo

1

 

16

DsetF

Podatki, vključeni v Prilogo F

1

:

DA

0

:

NE

Besedilo

1

 

17

DsetG

Podatki, vključeni v Prilogo G

1

:

DA

0

:

NE

Besedilo

1

 

18

DsetH

Podatki, vključeni v Prilogo H

1

:

DA

0

:

NE

Besedilo

1

 

19

Tonnes

Prevoz tovora (v tonah), skupaj

Tone

Številčno

10

 

20

Tkm

Prevoz tovora (v 1 000 tkm), skupaj

1 000 tonskih km

Številčno

10

 

21

Pass

Prevoz potnikov (število potnikov), skupaj

Število potnikov

Številčno

10

 

22

Passkm

Prevoz potnikov (v 1 000 potniških km), skupaj

1 000 potniških km

Številčno

10

 

V nepovezani datoteki, ki vsebuje podatke za Prilogo I, ima vsak zapis 22 polj. V naslednji preglednici so vsa polja obarvana sivo, ker je v Prilogi I samo ena preglednica. Neobvezna polja lahko ostanejo prazna. Zvezdica označuje ključno polje. Kombinacija vrednosti ključnih polj v zapisu mora biti enkratna ključna vrednost v datoteki. Če se bodo ključne vrednosti podvajale, vnos v datoteko ne bo pravilen.

Številka polja

Ime polja

DsetID I1

1

RCount

*

2

DsetID

*

3

Year

*

4

UCode

*

5

UName (7)

 

6

CountID

 

7

IntFret

 

8

Natfret

 

9

Intpass

 

10

Natpass

 

11

DsetA

 

12

DsetB

 

13

DsetC

 

14

DsetD

 

15

DsetE

 

16

DsetF

 

17

DsetG

 

18

DsetH

 

19

Tonnes (8)

 

20

Tkm (9)

 

21

Pass (10)

 

22

Passkm (11)

 

3.   MANJKAJOČE VREDNOSTI

Eurostat lahko za nekatera polja priporoči uporabo posebnih kod za manjkajoče vrednosti ali druge posebne vrednosti (glej stolpec „Posebne kode za manjkajoče vrednosti“).

Dodatne informacije so navedene v smernicah za izvajanje Uredbe (ES) št. 91/2003.

4.   NADOMESTNE STANDARDNE OBLIKE ZAPISA

Države članice lahko uporabljajo druge standardne oblike zapisa, ki podpirajo zgoraj navedene strukture podatkov, kadar jih predlaga Eurostat.

5.   POTRDITEV PODATKOV S STRANI EUROSTATA

Preden Eurostat podatke, ki jih posredujejo države članice, vnese v operativno bazo podatkov, opravi nekatera preverjanja veljavnosti. Če se pri preverjanju pri večjem številu zapisov odkrijejo napake, Eurostat obvesti državo članico o zapisih, v katerih je odkril napako, in navede razloge za njihovo zavrnitev. Državo članico zaprosi, da odpravi najdene napake in ponovno predloži celoten nabor podatkov (ne le zapisov, v katerih so bile napake). Takšen postopek je potreben za zagotovitev pravilnosti podatkov v posameznih naborih podatkov in skladnosti podatkov med različnimi nabori podatkov.

6.   POIMENOVANJE DATOTEKE Z NABOROM PODATKOV

Za poimenovanje datotek je treba uporabiti naslednjo obliko:

RAIL_annex_frequency_CC_YYYY_period[_OptionalField].format“, pri čemer pomeni:

RAIL

podatke o ŽELEZNIŠKEM PREVOZU

Annex (priloga)

Identifikacija nabora podatkov (tj. priloga k Uredbi):

A

:

Letna statistika prevoza blaga – podrobno poročilo

B

:

Letna statistika prevoza blaga – poenostavljeno poročilo

C

:

Letna statistika prevoza potnikov – podrobno poročilo

D

:

Letna statistika prevoza potnikov – poenostavljeno poročilo

E

:

Četrtletna statistika prevoza blaga in potnikov

F

:

Regionalna statistika prevoza blaga in potnikov

G

:

Statistika prometnih tokov v železniškem omrežju

H

:

Statistika nesreč

I

:

Seznam prevoznikov v železniškem prometu

Frequency (pogostost)

A za letno

Q za četrtletno

5 za petletno

CC

Država poročevalka: uporabite ISO-3166-alpha2, razen „UK“ za Združeno kraljestvo

YYYY

Referenčno leto (npr. 2004)

Period (obdobje)

„0000“ za leto

„0001“ za prvo četrtletje

„0002“ za drugo četrtletje

„0003“ za tretje četrtletje

„0004“ za četrto četrtletje

„0005“ za petletno obdobje

[_OptionalField] (neobvezno polje)

Lahko vsebuje katero koli verigo znakov, tj. od 1 do 220 znakov (dovoljeni so le „A“ do „Z“, „0“ do „9“ ali „_“. To polje se ne razlaga z orodji Eurostata.

.format (oblika zapisa)

Oblika zapisa datoteke: (npr. „CSV“ (s podpičjem ločene vrednosti), „GES“ za GESMES)

Za vsako prilogo k Uredbi in za vsako obdobje je treba poslati eno datoteko.

Primer:

Datoteka „RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv“ je podatkovna datoteka, ki vsebuje podatke iz Francije za Prilogo E k Uredbi za drugo četrtletje leta 2004.

7.   METODA PRENOSA

Podatki se prenašajo ali vnašajo z elektronskimi sredstvi v enoten portal Eurostata za vnos podatkov. Ta metoda zagotavlja varen prenos zaupnih podatkov.


(1)  UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

(2)  UL L 151, 15.6.1990, str. 1.

(3)  Preglednica A5 ni obvezna.

(4)  Začasni podatki.

(5)  Končni konsolidirani podatki.

(6)  Število nesreč s hujšimi poškodbami (NbAccInj) je neobvezna spremenljivka v preglednici H1.

(7)  Ime podjetja (UName) je neobvezna spremenljivka.

(8)  Skupen prevoz tovora (v tonah) je neobvezna spremenljivka.

(9)  Skupen prevoz tovora (v 1 000 tkm) (Tkm) je neobvezna spremenljivka.

(10)  Skupen prevoz potnikov (število potnikov) (Pass) je neobvezna spremenljivka.

(11)  Skupen prevoz potnikov (v 1 000 pkm) (Passkm) je neobvezna spremenljivka.


29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 333/2007

z dne 28. marca 2007

o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, anorganskega kositra, 3-MCPD in benzo-a-pirena v živilih

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1) ter zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (2) določa, da je treba zaradi varovanja zdravja določiti mejne vrednosti nekaterih onesnaževalcev v živilih.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (3) določa mejne vrednosti za vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, anorganskega kositra, 3-MCPD in benzo-a-pirena v nekaterih živilih.

(3)

Uredba (ES) št. 882/2004 določa način izvajanja uradnega nadzora živil. Vendar so v nekaterih primerih potrebne podrobnejše določbe za zagotovitev izvajanja usklajenega uradnega nadzora v Skupnosti.

(4)

Metode vzorčenja in analitske metode, ki jih je treba uporabiti za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, anorganskega kositra, 3-MCPD in benzo-a-pirena v nekaterih živilih, so posebej določene v Direktivi Komisije 2001/22/ES z dne 8. marca 2001 o določitvi postopkov vzorčenja in analiznih metod za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in 3–MCPD v živilih (4), Direktivi Komisije 2004/16/ES z dne 12. februarja 2004 o metodah vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor nad vsebnostjo kositra v živilih v pločevinkah (5), Direktivi Komisije 2005/10/ES z dne 4. februarja 2005 o določitvi metod vzorčenja in metod analize za uradni nadzor vrednosti benzo–a–pirena v živilih (6).

(5)

Obstajajo številne podobne določbe o izvajanju vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, anorganskega kositra, 3-MCPD in benzo-a-pirena v živilih. Zato je zaradi jasnosti zakonodaje primerno, da se te določbe strnejo v en sam zakonodajni akt.

(6)

Direktive 2001/22/ES, 2004/16/ES in 2005/10/ES je zato treba preklicati in nadomestiti z novo uredbo.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vzorčenje in analize za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, anorganskega kositra, 3-MCPD in benzo-a-pirena, naštete v oddelkih 3, 4 in 6 Priloge k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se izvajajo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

2.   Odstavek 1 se uporablja brez poseganja v določbe Uredbe (ES) št. 882/2004.

Člen 2

Direktive 2001/22/ES, 2004/16/ES in 2005/10/ES se razveljavijo.

Sklici na razveljavljene uredbe veljajo kot sklici na to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. marca 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(3)  UL L 364, 20.12.2006, str. 5.

(4)  UL L 77, 16.3.2001, str. 14. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/4/ES (UL L 19, 21.1.2005, str. 50).

(5)  UL L 42, 13.2.2004, str. 16.

(6)  UL L 34, 8.2.2005, str. 15.


PRILOGA

DEL A

OPREDELITVE

Za namene te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve:

„lot“

:

je določljiva količina naenkrat dostavljenega živila, za katerega pristojna oseba ugotovi skupne značilnosti, (kot so poreklo, sorta, vrsta pakiranja, izvajalec pakiranja, pošiljatelj ali oznake). Če gre za ribe, se primerja tudi velikost rib.

„sublot“

:

je del večjega lota, ki je določen za vzorčenje, vsak sublot mora biti fizično ločen od preostalega dela lota in določljiv.

„primarni vzorec“

:

je količina materiala, vzetega iz enega mesta v lotu ali sublotu.

„sestavljeni vzorec“

:

je vzorec, sestavljen iz vseh primarnih vzorcev, vzetih iz lota ali sublota; sestavljeni vzorci se obravnavajo kot reprezentativni za lote, iz katerih so odvzeti.

„laboratorijski vzorec“

:

vzorec, namenjen za laboratorijski preskus.

DEL B

METODA ZA VZORČENJE

B.1   SPLOŠNE DOLOČBE

B.1.1   Osebje

Vzorčenje opravi pooblaščena oseba, ki jo imenuje država članica.

B.1.2   Material za vzorčenje

Vsak lot ali sublot, namenjena za pregled, se vzorči ločeno.

B.1.3   Nujni varnostni ukrepi

Med vzorčenjem je treba paziti, da ne pride do sprememb, ki bi vplivale na vsebnost onesnaževal, škodljivo vplivale na analitsko določitev ali povzročile nereprezentativnost sestavljenih vzorcev.

B.1.4   Primarni vzorci

Če je mogoče, se primarni vzorci odvzamejo na različnih mestih celotnega lota ali sublota. Odstopanje od tega postopka se zabeleži v zapisnik, določen v točki B.1.8 te priloge.

B.1.5   Priprava sestavljenega vzorca

Sestavljeni vzorec se pripravi z združitvijo primarnih vzorcev.

B.1.6   Vzorci za uradni nadzor, dopolnilno izvedensko mnenje in referenčne namene

Vzorci za uradni nadzor, dopolnilno izvedensko mnenje in referenčne namene se jemljejo iz homogeniziranega sestavljenega vzorca, če to ni v nasprotju s pravili držav članic v zvezi s pravicami nosilca živilske dejavnosti.

B.1.7   Pakiranje in prenos vzorcev

Vsak vzorec se zapre v čisto posodo iz inertnih materialov, ki med prevozom omogoča primerno zaščito pred onesnaženjem, izgubo analitov z adsorpcijo na notranje stene posode in pred poškodbami. Sprejmejo se vsi previdnostni ukrepi, da se prepreči kakršna koli sprememba v sestavi vzorca, ki bi lahko nastala med prevozom ali skladiščenjem.

B.1.8   Pečatenje in označevanje vzorcev

Vsak vzorec, odvzet za uradno uporabo, se zapečati na mestu vzorčenja in označi po predpisih držav članic.

O vsakem vzorčenju se napiše zapisnik, ki omogoča jasno prepoznavanje vsakega lota ali sublota (navesti je treba sklic na številko pošiljke), navaja datum in mesto vzorčenja ter vse dodatne podatke, ki bi lahko pomagali analitiku.

B.2   NAČRTI VZORČENJA

Velike lote se razdeli na sublote, če je sublote mogoče fizično ločiti. Za izdelke, ki se tržijo v razsutem stanju (npr. žito), se uporablja preglednica 1. Za druge izdelke se uporablja preglednica 2. Ob upoštevanju, da masa lota ni vedno natančen večkratnik mase sublotov, lahko masa sublota presega navedeno maso za največ 20 %.

Masa sestavljenega vzorca mora imeti maso najmanj 1 kg ali 1 liter, razen, kjer to ni mogoče, npr. kadar se vzorči eno samo pakiranje ali enota.

Najmanjše število primarnih vzorcev, ki se odvzamejo iz lota ali sublota, je navedeno v preglednici 3.

Za razsute tekoče izdelke se lot ali sublot, kolikor je temeljito mogoče, ročno ali mehansko premeša neposredno pred vzorčenjem, če to ne vpliva na kakovost izdelka. V tem primeru se sklepa na homogeno porazdelitev onesnaževalcev v zadevnem lotu ali sublotu. Zato zadošča, da se za oblikovanje sestavljenega vzorca odvzamejo trije primarni vzorci iz lota.

Primarni vzorci morajo imeti podobno maso. Masa primarnega vzorca mora biti najmanj 100 gramov ali 100 mililitrov, kar tvori sestavljeni vzorec, z maso najmanj 1 kg ali 1 liter. Odstopanje od te metode je treba zabeležiti v zapisnik, določen v točki B.1.8 te priloge.

Preglednica 1

Razdelitev lotov v sublote za izdelke, ki se tržijo v velikih pošiljkah v razsutem stanju

Masa lota (tone)

Masa ali število sublotov

≥ 1 500

500 ton

> 300 in < 1 500

3 subloti

≥ 100 in ≤ 300

100 ton

< 100


Preglednica 2

Razdelitev lotov v sublote za druge izdelke

Masa lota (tone)

Masa ali število sublotov

≥ 15

15–30 ton

< 15


Preglednica 3

Najmanjše število primarnih vzorcev, ki se odvzamejo iz lota ali sublota

Masa ali prostornina lota/sublota (v kg ali l)

Najmanjše število primarnih vzorcev za odvzem

< 50

3

≥ 50 in ≤ 500

5

> 500

10

Če je lot ali sublot sestavljen iz posameznih pakiranj ali enot, je število pakiranj ali enot, ki se odvzamejo za oblikovanje sestavljenega vzorca, navedeno v preglednici 4.

Preglednica 4

Število pakiranj ali enot (primarnih vzorcev), ki se odvzamejo iz sestavljenega vzorca, če so loti ali subloti sestavljeni iz posameznih pakiranj ali enot

Število pakiranj ali enot v lotu/sublotu

Število pakiranj ali enot za odvzem

≤ 25

najmanj 1 pakiranje ali enota

26–100

približno 5 %, najmanj 2 pakiranji ali enoti

> 100

približno 5 %, največ 10 pakiranj ali enot

Mejne vrednosti za anorganski kositer se uporabljajo za vsebina vsake pločevinke, razen če je zaradi praktičnih razlogov treba uporabiti sestavljeni vzorec. Če je rezultat preskusa sestavljenega vzorca pločevink manjši, vendar blizu mejne vrednosti za anorganski kositer, ter če se sumi, da bi vsebina posamezne pločevinke lahko presegla mejno vrednost, je treba izvesti dodatne preiskave.

B.3   VZORČENJE NA STOPNJI MALOPRODAJE

Vzorčenje živil na stopnji maloprodaje se po možnosti izvede v skladu z določbami za vzorčenje iz točk B.1 in B.2 te priloge.

Če to ni mogoče, se lahko na stopnji prodaje na drobno uporablja nadomestna metoda vzorčenja, če je zagotovljena reprezentativnost vzorčenega lota ali sublota.

DEL C

PRIPRAVA VZORCEV IN ANALIZA

C.1   STANDARDI KAKOVOSTI ZA LABORATORIJE

Laboratoriji morajo izpolnjevati določbe člena 12 Uredbe (ES) št. 882/2004 (1).

Laboratoriji sodelujejo v ustreznih shemah medlaboratorijskih primerjalnih preskušanj, ki so v skladu z „Mednarodnim harmoniziranim protokolom za preskus strokovnosti (kemičnih) analitskih laboratorijev“ (2), razvitih pod vodstvom IUPAC/ISO/AOAC.

Laboratoriji morajo dokazati, da uporabljajo notranje nadzorne postopke za zagotavljanje kakovosti. Primeri so „Smernice za notranje obvladovanje kakovosti v analitsko–kemijskih laboratorijih ISO/AOAC/IUPAC“ (3).

Kadar je le mogoče, se analitsko pravilnost oceni s pomočjo vključitve primernega certificiranega referenčnega materiala v analizo.

C.2   PRIPRAVA VZORCA

C.2.1   Varnostni ukrepi in splošna načela

Osnovna zahteva je, da se pridobi reprezentativni in homogeni laboratorijski vzorec, ne da bi prišlo do sekundarnega onesnaženja.

Ves vzorčni material, ki ga je laboratorij prejel, se uporabi za pripravo laboratorijskega vzorca.

Skladnost z mejnimi vrednostmi, ki so določene v Uredbi (ES) št. 1881/2006, se ugotavlja na podlagi vrednosti, določenih v laboratorijskih vzorcih.

C.2.2   Posebni postopki za pripravo vzorca

C.2.2.1   Posebni postopki za svinec, kadmij, živo srebro in anorganski kositer

Analitik prepreči onesnaženje vzorcev med njihovo pripravo. Naprave, ki pridejo v stik z vzorcem, po možnosti ne smejo vsebovati kovin, ki jih določajo, temveč morajo biti izdelane iz inertnih materialov, in sicer iz polipropilena, politetrafluoroetilena (PTFE) itd. Te je treba očistiti s kislino, da se čim bolj zmanjša tveganje za onesnaženje. Za rezanje robov se lahko uporabi visoko kakovostno nerjavno jeklo.

Obstaja več primernih posebnih postopkov za pripravo vzorcev, ki se lahko uporabljajo za obravnavane proizvode. Postopki, opisani v predlogu standarda CEN „Živila – Kvantitativno določanje elementov v sledovih – Izvedbena merila in splošna obravnava“ (4), so primerni, vendar pa se lahko uporabljajo tudi drugi ustrezni postopki.

V primeru anorganskega kositra je treba zagotoviti, da se celostni material vnese v raztopino, saj lahko zaradi hidrolize netopne oblike kositrovih Sn (IV) oksidov pogosto pride do izgub.

C.2.2.2   Posebni postopki za benzo–a–piren

Analitik prepreči kontaminacijo vzorcev med njihovo pripravo. Posoda se pred uporabo spere z acetonom ali heksanom visoke čistoče, da se zmanjša možnost kontaminacije. Kadar je le mogoče, sta naprava in oprema, ki prideta v stik z vzorcem, izdelani iz inertnih materialov, npr. aluminija, stekla ali poliranega nerjavnega jekla. Plastični materiali, kot je polipropilen ali PTFE idr., se ne uporabljajo saj se analit se lahko adsorbira na te materiale.

C.2.3   Obdelava vzorca, prispelega v laboratorij

Sestavljeni vzorec se drobno zmelje (kjer je to ustrezno) in dobro premeša po postopku, s katerim se dokazano doseže popolna homogenizacija.

C.2.4   Vzorci za izvršbo, prepoved in sodno izvedenstvo

Enakovredni vzorci za izvršbo, prepoved in sodno izvedenstvo se jemljejo iz homogeniziranega materiala, če to ni v nasprotju s pravili držav članic o vzorčenju v zvezi s pravicami nosilca živilske dejavnosti.

C.3   ANALITSKE METODE

C.3.1   Opredelitve

Uporabljajo se naslednje opredelitve:

„r“

=

ponovljivost, vrednost manjša od absolutne razlike dveh posameznih rezultatov preizkusa, dobljenih pri pogojih ponovljivosti (npr. isti vzorec, isti izvajalec, ista naprava, isti laboratorij in kratek časovni interval), znotraj določene verjetnosti (običajno 95 %) in zato je r = 2,8 × sr.

„sr

=

standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih pri pogojih ponovljivosti.

„RSDr

=

relativni standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih pri pogojih ponovljivosti [(sr/

Image

) × 100].

„R“

=

obnovljivost, vrednost, manjša od absolutne razlike dveh posameznih rezultatov preizkusa, dobljenih pri pogojih obnovljivosti (npr. na istem materialu, ki so ju izvajalci dobili z uporabo standardizirane preskusne metode v različnih laboratorijih), znotraj določene verjetnosti (ponavadi 95 %); R = 2,8 × sR.

„sR

=

standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih pri pogojih obnovljivosti.

„RSDR

=

Relativni standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih pri pogojih obnovljivosti [(sR/

Image

) × 100].

„LOD“

=

meja zaznavnosti, najmanjša izmerjena vsebnost, ki omogoča sklepanje o prisotnosti analizirane snovi s sprejemljivo statistično gotovostjo. Meja zaznavnosti je številčno enaka trikratnemu standardnemu odklonu srednje vrednosti slepih določitev (n > 20).

„LOQ“

=

meja določljivosti, najmanjša vsebnost analizirane snovi, ki se lahko izmeri s sprejemljivo statistično gotovostjo. Če sta točnost in natančnost konstantni v območju koncentracij okrog meje zaznavnosti, je meja določljivosti številčno enaka šestkratnemu do desetkratnemu standardnemu odklonu srednje vrednosti slepih določitev (n > 20).

„HORRATr

=

upoštevani RSDr, deljen z vrednostjo RSDr, dobljeno s Horwitzovo enačbo (5) z uporabo predpostavke r = 0,66R.

„HORRATR

=

upoštevana vrednost RSDR, deljena z vrednostjo RSDR, izračunana s Horwitzovo enačbo.

„u“

=

standardna negotovost meritve.

„U“

=

razširjena merilna negotovost z uporabo faktorja pokritja 2, ki pomeni stopnjo zaupanja približno 95 % (U = 2u).

„Uf“

=

najvišja standardna negotovost meritve.

C.3.2   Splošne zahteve

Analitske metode, uporabljene za nadzor živil, so v skladu z določbami iz točk 1 in 2 Priloge III k Uredbi (ES) št. 882/2004.

Analitske metode za celoten kositer so ustrezne za uradni nadzor vsebnosti anorganskega kositra.

Za analizo svinca v vinu Uredba Komisije (EGS) št. 2676/90 (6) v poglavju 35 Priloge določa metodo, ki jo je treba uporabiti.

C.3.3   Izvedbena merila

C.3.3.1   Izvedbena merila

Kjer na ravni Skupnosti ni predpisanih metod za določanje onesnaževalcev v živilih, lahko laboratoriji izberejo katero koli validirano metodo (kadar je to mogoče, validacija vključuje tudi certificirani referenčni material), pod pogojem, da izbrana metoda izpolnjuje posebne zahteve, določene v preglednicah 5–7.

Preglednica 5

Izvedbena merila za analitske metode za svinec, kadmij, živo srebro in anorganski kositer

Parameter

Vrednost/opomba

Uporaba

Živila, navedena v Uredbi (ES) št. 1881/2006.

LOD

Za anorganski kositer manj kot 5 mg/kg.

Za druge elemente manj kot ena desetina mejne vrednosti iz Uredbe (ES) št. 1881/2006, razen, če je mejna vrednost za svinec manj kot 100 μg/kg. V zadnjem primeru velja ena petina mejne vrednosti.

LOQ

Za anorganski kositer manj kot 10 mg/kg.

Za druge elemente manj kot ena petina mejne vrednosti iz Uredbe (ES) št. 1881/2006, razen, če je mejna vrednost za svinec manj kot 100 μg/kg. V zadnjem primeru veljata dve petini mejne vrednosti.

Natančnost

HORRATr ali HORRATR vrednosti manj kot 2.

Izkoristek

Uporabljajo se določbe točke D.1.2.

Specifičnost

Brez spektralnih interferenc ali vpliva matriksa.


Preglednica 6

Izvedbena merila za analitske metode za 3-MCPD

Merilo

Priporočena vrednost

Nasičenost

Terenski slepi vzorec

manj kot LOD

Izkoristek

75–110 %

vsi

LOD

5 μg/kg (ali manj) na podlagi suhe snovi

 

LOQ

10 μg/kg (ali manj) na podlagi suhe snovi

Natančnost

< 4 μg/kg

20 μg/kg

< 6 μg/kg

30 μg/kg

< 7 μg/kg

40 μg/kg

< 8 μg/kg

50 μg/kg

< 15 μg/kg

100 μg/kg


Preglednica 7

Izvedbena merila za analitske metode za benzo-a-piren

Parameter

Vrednost/opomba

Uporaba

Živila, navedena v Uredbi (ES) št. 1881/2006

LOD

Manj kot 0,3 μg/kg

LOQ

Manj kot 0,9 μg/kg

Natančnost

HORRATr ali HORRATR vrednosti manj kot 2

Izkoristek

50–120 %

Specifičnost

Potrditev pozitivne detekcije brez matrice ali spektralnih interferenc

C.3.3.2   Pristop „ustreznost namenu“

Kadar obstaja omejeno število popolnoma validiranih analitskih metod, se alternativno lahko za oceno ustreznosti analitske metode uporabi pristop „ustreznost namenu“. Metode, primerne za uradni nadzor, morajo dati rezultate v okviru najvišje standardne negotovosti, in sicer manj kot najvišja standardna negotovost meritve, izračunana s spodnjo formulo:

Formula

pri čemer je:

 

Uf najvišja standardna negotovost (μg/kg);

 

LOD meja zaznavnosti metode (μg/kg);

 

C izbrana koncentracija (μg/kg);

 

α numerični faktor, ki se uporablja odvisno od vrednosti C. Vrednosti, ki se jih uporablja, so navedene v preglednici 8.

Preglednica 8

Numerične vrednosti, ki jih je treba uporabljati za α: kot konstanto v formuli, določeni v tej točki, glede na izbrano koncentracijo

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51–500

0,18

501–1 000

0,15

1 001–10 000

0,12

> 10 000

0,1

DEL D

POROČANJE IN RAZLAGA REZULTATOV

D.1   POROČANJE

D.1.1   Podajanje rezultatov

Rezultati analize mejne vrednosti se izrazijo z istimi enotami in zaokrožijo na enako število decimalnih mest, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 1881/2006.

D.1.2   Izračun izkoristka

Če je bil v analitski metodi uporabljen postopek ekstrakcije, je treba v rezultatu analize upoštevati korekcijo zaradi izkoristka. V tem primeru je treba poročati o ravni izkoristka.

V primeru neuporabe postopka ekstrakcije v analitski metodi (npr. v primeru kovin), je treba rezultat sporočiti brez korekcije izkoristka, če je s pravilno uporabo ustreznega referenčnega materiala dokazano, da je dosežena certificirana vrednost za dosego merilne negotovosti (tj. visoka natančnost meritve). Navesti je treba, če je rezultat sporočen brez korekcije izkoristka.

D.1.3   Merilna negotovost

Rezultat analize mora biti izražen kot x +/– U, pri čemer je x rezultat analize, U pa razširjena merilna negotovost, kar pri količniku zajetja 2 pomeni približno stopnjo zaupanja 95 % (U = 2u).

Analitik mora biti seznanjen s „Poročilom o razmerju med rezultati analize, merilno negotovostjo, faktorjih izkoristka in določbami zakonodaje EU o hrani in krmi“ (7).

D.2   RAZLAGA REZULTATOV

D.2.1   Sprejemljivost lota/sublota

Lot ali sublot je sprejemljiv, če rezultat analize laboratorijskega vzorca ne presega posameznih mejnih vrednosti, določenih v Uredbi (ES) št. 1881/2006, ob upoštevanju razširjene merilne negotovosti in popravka rezultata za izkoristek, če je bil v uporabljeni analitski metodi uporabljen postopek ekstrakcije.

D.2.2   Zavrnitev lota/sublota

Lot ali sublot se zavrne, če rezultat analize laboratorijskega vzorca utemeljeno presega posamezne mejne vrednosti, določene v Uredbi (ES) št. 1881/2006, ob upoštevanju razširjene merilne negotovosti in popravka rezultata za izkoristek, če je bil v uporabljeni analitski metodi uporabljen postopek ekstrakcije.

D.2.3   Uporaba

Sedanja pravila razlage se uporabljajo za rezultat analitskega preskušanja, dobljenega na vzorcu za uradni nadzor. V primeru analize za dopolnilno izvedensko mnenje ali referenčne namene se uporabljajo nacionalna pravila.


(1)  Kakor je bil spremenjen s členom 18 Uredbe Komisije (ES) št. 2076/2005 (UL L 338, 22.12.2005, str. 83).

(2)  „Mednarodni harmonizirani protokol za preskus strokovnosti kemičnih analitskih laboratorijev“, M. Thompson, S.L.R., Ellison and R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006, 78, 145–96.

(3)  Priredila M. Thompson in R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649–666.

(4)  Standard EN 13804:2002, „Živila – Kvantitativno določanje elementov v sledi – Izvedbena merila in splošna obravnava“, CEN, Rue de Stassart 36, B–1050 Bruselj.

(5)  M. Thompson, Analyst, 2000, 125, 385–386.

(6)  UL L 272, 3.10.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1293/2005 (UL L 205, 6.8.2005, str. 12).

(7)  http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm


29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/39


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 334/2007

z dne 28. marca 2007

o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (1) in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 6(1) Uredbe (ES) št. 1592/2002 zahteva, da proizvodi, deli in naprave izpolnjujejo okoljevarstvene zahteve iz Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalskem prometu (v nadaljnjem besedilu Čikaška konvencija), kakor je bila objavljena marca 2002, za Zvezek I in novembra 1999 za Zvezek II, razen njenih dodatkov.

(2)

Čikaška konvencija in njene priloge so bile spremenjene od sprejetja Uredbe (ES) št. 1592/2002.

(3)

Zato je treba spremeniti tudi Uredbo (ES) št. 1592/2002 v skladu s postopkom iz člena 54(3) iste uredbe.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Evropske agencije za varnost v letalstvu, ustanovljenega s členom 54 Uredbe (ES) št. 1592/2002 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 6 Uredbe (ES) št. 1592/2002 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„1.   Proizvodi, deli in naprave morajo izpolnjevati zahteve o varstvu okolja iz spremembe 8 Zvezka I in spremembe 5 Zvezka II Priloge 16 Čikaške konvencije, kakor se uporablja z dne 24. novembra 2005, razen dodatkov k Prilogi 16.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. marca 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).


29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/40


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 335/2007

z dne 28. marca 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (1) ter zlasti členov 5 in 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Eden od ciljev Uredbe (ES) št. 1592/2002 je pomoč državam članicam pri izpolnjevanju njihovih obveznosti v okviru Čikaške konvencije z zagotovitvijo skupnega in enotnega izvajanja njenih določb.

(2)

Uredba (ES) št. 1592/2002 je bila izvedena z Uredbo Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (2).

(3)

Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 1702/2003 določa, da se za proizvode, dele in naprave izdajo certifikati, kakor je opredeljeno v njeni Prilogi (del 21).

(4)

Dodatek VI Priloge (del 21) k Uredbi (ES) št. 1702/2003 določa, da se uporabi obrazec EASA 45 za izdajo spričeval o hrupu.

(5)

Zvezek I Priloge 16 h Čikaški konvenciji je bil spremenjen dne 23. februarja 2005 v zvezi s standardi in smernicami za upravljanje dokumentacije o spričevalih o hrupu.

(6)

Nekatere spremembe določb Uredbe (ES) št. 1702/2003 so potrebne za uskladitev njene priloge s spremenjenim zvezkom I Priloge 16.

(7)

Uredbo (ES) št. 1702/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju Agencije v skladu s členom 12(2)(b) in členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1592/2002.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 54(3) Uredbe (ES) št. 1592/2002 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga (del 21) k Uredbi (ES) št. 1702/2003 se spremeni:

1.

V delu 21A.204(b)(1)(ii) se stavek „Te informacije morajo biti vključene v priročnik za letenje, če veljavna plovnostna koda za določen zrakoplov zahteva priročnik za letenje“ črta.

2.

V delu 21A.204(b)(2)(i) se stavek „Te informacije morajo biti vključene v priročnik za letenje, če veljavna plovnostna koda za določen zrakoplov zahteva priročnik za letenje“ črta.

3.

Dodatek VI se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. marca 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).

(2)  UL L 243, 27.9.2003, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 706/2006 (UL L 122, 9.5.2006, str. 16).


PRILOGA

Dodatek VI – Obrazec EASA 45 „Spričevalo o hrupu“ Priloge (del 21) se nadomesti z naslednjim:

Image


29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/43


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 336/2007

z dne 28. marca 2007

o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov, kar zadeva referenčno vsebnost maščobe za Romunijo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 z dne 29. septembra 2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (1) in zlasti drugega pododstavka člena 9(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Romunija je zaradi revizije referenčne vsebnosti maščobe, določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1788/2003, v skladu s členom 9(5) navedene uredbe Komisiji predložila poročilo, ki na podlagi uradne raziskave podrobno predstavlja rezultate in trende glede vsebnosti maščobe v letu 2004 pri dejanski proizvodnji mleka.

(2)

V skladu s tem poročilom in na podlagi preučitve s strani služb Komisije je treba prilagoditi referenčno vsebnost maščobe, določeno v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1788/2003 za Romunijo.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1788/2003 se referenčna vrednost „35,93“ za Romunijo nadomesti z referenčno vrednostjo „38,5“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. marca 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 123. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1406/2006 (UL L 265, 26.9.2006, str. 8).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/44


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. aprila 2006

o združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP

(Zadeva št. COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1695)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(2007/193/ES)

Komisija je 26. aprila 2006 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe sprejela odločbo glede združitve. Različica celotne določbe, ki ni zaupna, je na voljo v verodostojnem jeziku zadeve in v delovnih jezikih Komisije na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco, na naslednjem naslovu: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

POVZETEK ODLOČBE

(1)

V tej zadevi gre za predlog transakcije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 („Uredbe o združitvah“), s katerim podjetje T-Mobile Austria GmbH („T-Mobile“, Avstrija), del nemške skupine Deutsche Telekom AG („Deutsche Telekom“), dobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta nadzor nad celotno skupino tele.ring Unternehmensgruppe („tele.ring“, Avstrija).

(2)

T-Mobile in tele.ring sta operaterja mobilnih omrežij v Avstriji, dejavna pa sta tudi na s tem povezanem trgu končnih uporabnikov in grosističnem trgu.

(3)

Predlagana transakcija pomeni, da bi podjetje T-Mobile pridobilo vse delnice skupine tele.ring.

(4)

Raziskava trga je pokazala, da bi bila koncentracija na avstrijskem trgu za zagotavljanje storitev mobilne telefonije končnim uporabnikom velika ovira za učinkovitost konkurence, predvsem z enostranskimi učinki. Vendar so predlogi strank ustrezni za odpravo pomislekov glede konkurence.

1.   Upoštevni proizvodni trgi

(5)

Tržna raziskava, ki naj bi opredelila upoštevne proizvodne trge, je v zvezi s trgom za zagotavljanje storitev mobilne telefonije končnim uporabnikom potrdila, da obstaja enotni trg za zagotavljanje takšnih storitev končnim uporabnikom in da ga ni treba dodatno razločevati, na primer glede na vrsto uporabnika, glasovno telefonijo in podatkovne storitve, omrežja 2G in 3G.

(6)

Pri grosističnih storitvah zaključevanja klicev pa omrežje posameznega operaterja pomeni lastni enotni trg, kar je v skladu z mnenjem Komisije v prejšnjih določbah in priporočilom Komisije 2003/311/ES o upoštevnih proizvodnih trgih in trgih storitev v sektorju elektronskih komunikacij (2).

(7)

V zvezi z grosističnimi storitvami mednarodnega gostovanja obe podjetji svojim uporabnikom ponujata storitve mednarodnega gostovanja in sta zato sklenili pogodbe o mednarodnem gostovanju s tujimi operaterji mobilne telefonije. Različna avstrijska mobilna omrežja med seboj tekmujejo za promet z dohodnimi in odhodnimi klici.

2.   Upoštevni geografski trgi

(8)

Tržna raziskava, ki naj bi opredelila upoštevne geografske trge, je v zvezi z zagotavljanjem storitev mobilne telefonije končnim uporabnikom ter grosističnimi storitvami zaključevanja klicev in grosističnimi storitvami mednarodnega gostovanja potrdila, da je geografski obseg nacionalen, tj. omejen na Avstrijo.

3.   Prizadeti trgi in analiza konkurence

(9)

Priglašena koncentracija zadeva trg za zagotavljanje storitev mobilne telefonije končnim uporabnikom, na katerem trenutno delujejo štirje operaterji mobilnih omrežij, ki uporabljajo tehnologijo 2G/GSM in 3G/UMTS, ter en operater, Hutchison („H3G“), ki uporablja le tehnologijo 3G/UMTS. Teh pet omrežnih operaterjev svojim uporabnikom ponuja veliko izbiro storitev. Po transakciji bi se tržni delež novega subjekta T-Mobile/tele.ring povečal na raven (okoli [30–40] (3) %, odvisno od prometa ali uporabnikov), podobno sedanji Mobilkomovi (4), kar bi pomenilo, da preostalima dvema podjetjema ostaneta tretje in četrto mesto (s tržnim deležem okoli [10–20] * % za ONE in [0–10] * % za H3G). Vloga neodvisnih ponudnikov storitev je na avstrijskem trgu zanemarljiva. Tudi YESSS!, cenena blagovna znamka ONE, ima zelo majhen tržni delež in se ne more šteti za konkurenčno na enaki ravni kakor drugi operaterji, saj ponuja zelo omejeno izbiro storitev.

(10)

Predlagana transakcija bi imela neusklajene učinke, čeprav T-Mobile po združitvi ne bi postal največji operater. Iz analize tržnega deleža sledi, da je bil tele.ring zadnja tri leta na trgu daleč najbolj dejaven pri uspešnem izvajanju udarne cenovne strategije. Svoj tržni delež je zato občutno povečal, tržni deleži preostalih operaterjev pa so v glavnem ostali enaki ali so se celo rahlo zmanjševali. Izračun indeksa HHI je pokazal, da je raven koncentracije že visoka in bi se po transakciji zelo povečala. Čeprav T-Mobile zagovarja stroškovno učinkovitost, pa stranki nista mogli dokazati, da bi bila ta v korist uporabnikov.

(11)

Analiza sprememb operaterja je pokazala, da je od vseh uporabnikov, ki so zamenjali operaterja, polovica prešla k tele.ringu, pri čemer je precej več kakor polovica tistih uporabnikov, ki so zapustili T-Mobile in Mobilkom, prešla k tele.ringu. Ta analiza potrjuje, da je tele.ring izvajal velik konkurenčni pritisk na oba velika operaterja.

(12)

Analiza povprečne cene na minuto na podlagi cen različnih omrežnih operaterjev, pri kateri so bili uporabljeni podatki avstrijskega regulatorja in zveze potrošnikov AK Wien, je pokazala, da je bil na trgu najbolj dejaven tele.ring. Njegove cene so bile med najnižjimi, kar je pomenilo konkurenčni pritisk zlasti na T-Mobile in Mobilkom […] *. H3G je s cenami tesno sledil tele.ringu, medtem ko je ONE kot tretji pomembni subjekt na trgu imel precej podobne cene kakor največja tržna subjekta T-Mobile in Mobilkom.

(13)

Na splošno je velikost mreže uporabnikov pomembna za odločitev operaterja, da z udarnimi cenovnimi ponudbami pritegne nove uporabnike k sedanjemu omrežju. Pri svoji odločitvi za udarne cene ali proti njim mora vsak operater uravnotežiti pričakovane prejemke, dosežene z dodatnimi prihodki od novih uporabnikov, ki so jih pritegnile nižje cene, s tveganjem zniževanja donosnosti pri njihovih trenutnih uporabnikih, katerim se ne morejo odreči nižje cene, vsaj srednje- in dolgoročno ne. Na splošno je tveganje zaradi manjše donosnosti tem večje, čim večja je mreža trenutnih uporabnikov, ki jih ima operater. Posledično je tele.ring začel z majhno mrežo uporabnikov, ki jo je bilo treba povečati z udarno cenovno politiko, s katero bi pridobil potrebno število. Nasprotno pa nista niti Mobilkom niti T-Mobile v preteklosti imela posebno udarne ponudbe.

(14)

Nadaljnji dejavnik, ki vpliva na cene, je struktura in zmogljivost omrežja. Medtem ko pri nacionalnem dosegu omrežja operaterjev Mobilkom, T-Mobile, ONE in tele.ring ni večjih razlik, se razlike pojavljajo v zvezi z operaterjem H3G, katerega omrežje trenutno zajema okoli 50 % prebivalcev Avstrije. Ali bo H3G lahko zajel še preostanek, je odvisno od pogodbe o nacionalnem gostovanju z Mobilkomom. Zato H3G ne more doseči ekonomije obsega zunaj svojega omrežja, to pa posledično vpliva na njegove sedanje cene.

(15)

Po transakciji namerava T-Mobile vzpostaviti […] * mest tele.ringa in […] *. Zato transakcija ne bi le […] *, vendar je primerjalna analiza pokazala, da […] *. Vseeno pa lahko […] * razpoložljive zmogljivosti negativno vpliva na konkurenco.

(16)

Vendar nihče od preostalih konkurentov ni bil zmožen, da bi po združitvi prevzel vlogo tele.ringa. Doslej se omrežnega operaterja H3G ni moglo šteti za popolnoma razvitega, saj ima njegovo omrežje le manjši doseg in je odvisen od pogodbe o nacionalnem gostovanju z Mobilkomom. Nadalje podjetje ovira omejen razpon frekvenc 3G/UMTS, ki so trenutno na voljo. Doslej ONE s svojo glavno blagovno znamko še ni imel udarne cenovne politike. Pred kratkim je uvedel svojo ceneno blagovno znamko YESSS!, ki sicer ponuja nižje cene, vendar ima le omejeno izbiro storitev mobilne telefonije, in se zato ne more šteti za konkurenčno na enaki ravni kakor drugi operaterji.

(17)

Čeprav stranki trdita, da bo tele.ringove strategije udarnih cen kmalu konec, pa ustrezni notranji dokumenti iz tele.ringa pokažejo […] *. V svojih odgovorih na obvestilo o nasprotovanju stranki nadalje trdita, da […] *. Vendar […] * ni imelo nobenega vpliva na tele.ringove udarne ponudbe glede cen.

(18)

Na grosističnem trgu zaključevanja klicev predlagana transakcija ne bi vzbujala pomislekov glede konkurence, niti na horizontalni niti na vertikalni ravni. Prekrivanja ni, saj je vsako omrežje ločen trg in ni tveganja za vnaprejšnjo izključitev dostopa, zlasti ker cene teh storitev uravnava avstrijski regulator, njihove cene pa drsijo navzdol in bodo leta 2009 dosegle spodnjo mejo, ki bo veljala za vse operaterje.

(19)

V zvezi z grosističnimi storitvami mednarodnega gostovanja ni pomislekov glede konkurence zaradi predlagane transakcije, saj so stranki in njuni konkurenti sklenili večstranske pogodbe o mednarodnem gostovanju, ki se uporabljajo pri zagotavljanju dohodnih in odhodnih klicev njihovim uporabnikom. Čeprav se pri gostovanju zdi, da obstaja predizbira partnerjev, nihče od avstrijskih omrežnih operaterjev ni dosegel večjega deleža pri mednarodnem gostovanju v Avstriji.

Sklepna ugotovitev

(20)

Da se sklepati, da bi bila verjetno predlagana koncentracija, kakor je bila priglašena, velika ovira za učinkovitost konkurence na avstrijskem trgu za zagotavljanje storitev mobilne telefonije končnim uporabnikom.

4.   Zaveze, ki so jih dale stranke

(21)

Za odpravo zgoraj navedenih pomislekov glede konkurence na trgu za zagotavljanje storitev mobilne telefonije končnim uporabnikom sta se stranki zavezali, da bosta ukrepali, kakor je navedeno spodaj.

(22)

Na kratko, zavezujeta se, da bo T-Mobile prodal dva frekvenčna bloka 5 MHz 3G/UMTS, za katera ima trenutno licenco tele.ring, konkurenci z manjšim tržnim deležem, kar morata potrditi avstrijski regulator in Komisija. Vsaj en sveženj frekvenc bo šel H3G (5). Poleg tega bo T-Mobile dal na razpolago večje število tele.ringovih mest mobilne telefonije, pri tem pa bo le približno [10–20] * % tele.ringovih mest ostalo znotraj T-Mobila za vključitev uporabnikov tele.ringa. Okoli […] * mest tele.ringa dobi H3G in […] * mest dobi ONE, če bo ONE zainteresiran. Nadalje H3G dobi od T-Mobila […] *.

(23)

T-Mobile in H3G sta sklenila pravno zavezujoče pismo o nameri „Term Sheet“ dne 28. februarja 2006 in sta se strinjala glede bistvenih pogojev za prenos svežnja frekvenc in mest mobilne telefonije […] *.

5.   Ocena danih zavez

(24)

V skladu z rezultati tržnega preskusa, ki ga je izvedla Komisija, se lahko šteje, da se dane zaveze lahko štejejo kakor zadostne za ustrezno odpravo pomislekov glede konkurence na trgu za zagotavljanje storitev mobilne telefonije končnim uporabnikom.

(25)

Da se sklepati, da na podlagi zavez, ki sta jih dali stranki, priglašena koncentracija ne bo velika ovira za učinkovitost konkurence na skupnem trgu ali na pretežnem delu trga za zagotavljanje storitev mobilne telefonije končnim uporabnikom. Predlagana koncentracija se zato razglasi za združljivo z načeli skupnega trga v skladu s členom 8(2) Uredbe o združitvah in členom 57 Sporazuma EGP.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL L 114, 8.5.2003, str. 45.

(3)  Deli tega besedila so bili prirejeni, da bi se preprečilo razkritje zaupnih podatkov; ti deli so navedeni v oglatih oklepajih in označeni z zvezdico.

(4)  Pripada podjetju Telekom Austria.

(5)  Glej točko 24.


29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/47


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 14. novembra 2006

o združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP

(Zadeva št. COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5419)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(2007/194/ES)

Komisija je 14. novembra 2006 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (1) in zlasti člena 8(2) navedene uredbe sprejela odločbo glede združitve. Različica celotne odločbe, ki ni zaupna, je na voljo v verodostojnem jeziku zadeve in v delovnih jezikih Komisije na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco na naslednjem naslovu: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

A.   STRANKI

(1)

Gaz de France (GDF) je energetska skupina, prisotna pri vseh dejavnostih za dobavo plina in pri vseh s tem povezanih energetskih storitvah; dejavna je pri iskanju, črpanju, prenosu, skladiščenju, distribuciji in prodaji zemeljskega plina, in sicer zlasti v Franciji, pa tudi v Belgiji, Nemčiji, Združenem kraljestvu, Luksemburgu, na Madžarskem in v Španiji. V Belgiji si skupina GDF s skupino Centrica deli skupni nadzor nad družbo SPE (2), ki je prisotna na belgijskih trgih z električno energijo in zemeljskim plinom ter ponuja energetske storitve.

(2)

Skupina Suez je dejavna na področju proizvodov in storitev v javnem interesu. Skupina je urejena v štiri operativne veje na dveh področjih delovanja, in sicer sta to energetika in okolje. Glavne odvisne družbe skupine Suez, dejavne na energetskem področju, so Electrabel (električna energija in plin), Distrigaz (plin), Fluxys (prenos in skladiščenje plina) ter Elyo (od januarja 2006 Suez Energy Services), Fabricom, GTI, Axima in Tractebel Engineering v sektorju energetskih storitev. Na podlagi podatkov strank ima veja Suez Energie Europe manjšinski, in sicer 27,5-odstotni delež v družbi Elia, ki je upravljavka prenosnega elektroenergetskega omrežja v Belgiji.

B.   KONCENTRACIJA

(3)

V okviru priglašene koncentracije bo skupina GDF prevzela skupino Suez, ki tako ne bo več obstajala kot pravna oseba. Predlagana koncentracija bo morala biti potrjena s kvalificirano večino na izrednih skupščinah obeh skupin in zanjo ne bo potreben javni razpis za delnice skupine Suez. Upravna odbora obeh skupin sta združitev že odobrili, in sicer upravni odbor skupine Suez 25. februarja 2006, upravni odbor skupine GDF pa 26. februarja 2006. Združitev bo opravljena z zamenjavo delnic v razmerju ena za eno.

(4)

Zadevna koncentracija se bo izvedla le, če bo francoski parlament sprejel spremembo zakona z dne 9. avgusta 2004, da se državni delež v kapitalu skupine GDF lahko zmanjša na manj kot 50 %.

(5)

Ob upoštevanju zgoraj navedenih pomislekov pomeni priglašena koncentracija koncentracijo v smislu člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 139/2004 o združitvah.

C.   PRESOJA KONKURENCE

1.   Pomisleki glede konkurence zaradi koncentracije

(6)

V odločbi je Komisija izrazila mnenje, da bi koncentracija bistveno ovirala učinkovito konkurenco v štirih sektorjih: sektorju plina v Belgiji, sektorju plina v Franciji, sektorju električne energije v Belgiji in na področju ogrevalnih omrežij v Franciji.

Sektor plina v Belgiji

(7)

Kar zadeva sektor plina v Belgiji, so bile ugotovljene bistvene ovire za učinkovito konkurenco na naslednjih (nacionalnih) trgih za dobavo plina H in/ali plina L:

lokalnim distributerjem (tj. medobčinskim družbam „intercommunales“, „osnovnim“ dobaviteljem, kot je družba ECS (Electrabel Customer Solutions), ter novim udeležencem na trgu za dobavo plina v Belgiji, kot sta družbi Essent in Nuon),

velikim industrijskim odjemalcem,

majhnim industrijskim in poslovnim odjemalcem,

gospodinjstvom; v odločbi ni natančneje opredeljeno, če so ti geografski trgi nacionalni ali manjši (omejeni na katero od treh regij – Bruselj, Flandrijo ali Valonijo – v katerih veljajo različni časovni načrti za liberalizacijo),

plinskim elektrarnam.

Stranki bi imeli skupaj zelo velike tržne deleže in s tem prevladujoč položaj na vseh teh trgih.

(8)

Koncentracija bi pomenila odstranitev najresnejšega konkurenta uveljavljenega dobavitelja. Prav tako nobena druga družba ne bi mogla ustvariti iste ravni konkurenčnega pritiska kot skupina GDF. Lahko se šteje, da znatni tržni deleži skupine GDF izhajajo iz več ugodnosti in prednosti, ki jih uživa ta skupina ter jih v tolikšni meri nima noben nov konkurent. Poleg tega, da je skupina GDF uveljavljen dobavitelj iz velike sosednje države, ki ima dostop do mnogih in raznolikih vrst plina, zlasti glede utekočinjenega zemeljskega plina, ima tudi prednostni dostop do skladiščenja plina H v Belgiji in skladišče plina L v Franciji blizu belgijske meje, je solastnica nekaterih tranzitnih plinovodov preko Belgije ter si deli skupni nadzor nad nekaterimi vstopnimi točkami, saj si na nekaterih vstopnih točkah pridržuje pravico do rezervacij zmogljivosti. Kar zadeva na primer plin L, lahko novi konkurenti na belgijskem trgu, kot sta družbi Nuon in Essent, pridobijo plin samo od skupin Suez in GDF, ki sta sklenili dolgoročne pogodbe z družbo […] (3) za celotno količino njenega izvoza v Belgijo in Francijo.

(9)

Poleg tega je v odločbi poudarjeno, da obstajajo velike ovire pri vstopu, ki še povečujejo horizontalne učinke zgoraj opisanega združevanja tržnih deležev. Te ovire se nanašajo na dostop do plina (stranki koncentracije imata dostop do večine plina, uvoženega v Belgijo, in sta podpisnici skoraj vseh dolgoročnih uvoznih pogodb), dostop do infrastrukture (s čimer so mišljeni nadzor, ki si ga stranki delita nad družbo Fluxys, upravljavko omrežja, upravljanje tranzitnih omrežij, ki ga izvaja družba Distrigaz, nezadostna vstopna zmogljivost, zasičenost omrežja), dostop do utekočinjenega zemeljskega plina (edini terminal v Belgiji, ki se nahaja v Zeebruggeu, upravlja družba Fluxys LNG, odvisna družba skupine Suez), dostop do skladiščenja plina H v Belgiji (francosko skladišče v lasti skupine GDF je najboljša nadomestna rešitev zunaj Belgije), zahteve glede kakovosti in pomanjkanje likvidnosti na terminalu v Zeebruggeu. Čeprav je veliko teh ovir obstajalo že pred koncentracijo, so se zaradi nje nekatere še povečale (kot na primer lastništvo plinovodov ter rezervacije zmogljivosti in skladiščenja).

Sektor plina v Franciji

(10)

Kar zadeva sektor plina v Franciji, temelji delitev upoštevnih geografskih trgov na delitvi države na pet „izravnalnih območij“ (zones d'équilibrage), in sicer na severno, zahodno, vzhodno, južno in jugovzhodno; osnovno prenosno omrežje za jugovzhodno območje upravlja Total Infrastructure Gaz France (TIGF), odvisna družba v 100-odstotni lasti skupine Total, za druga štiri pa GDF Réseau transport (GRT gaz), odvisna družba v 100-odstotni lasti skupine GDF. Tržna raziskava je pokazala, da so za vsako od petih izravnalnih območij značilni njemu lastni pogoji konkurence, na kar kaže zlasti zasičenost na prehodih med različnimi območji.

(11)

V odločbi so ob upoštevanju te geografske delitve na pet območij predstavljene bistvene ovire za učinkovito konkurenco na naslednjih trgih:

trgih za dobavo plina H velikim odjemalcem, ki lahko uveljavijo pravico do izbire dobavitelja v severnem, vzhodnem, zahodnem in južnem območju, v severnem območju tudi za plin L,

trgih za dobavo plina H malim odjemalcem, ki lahko uveljavijo pravico do izbire dobavitelja v vsakem od teh petih območij, v severnem območju tudi za plin L,

trgih za dobavo plina H lokalnim distribucijskim podjetjem, ki lahko uveljavijo pravico do izbire dobavitelja v severnem in vzhodnem območju, v severnem območju tudi za plin L,

trgih za dobavo plina H gospodinjstvom v vsakem od teh petih geografskih območij, v severnem območju tudi za plin L, in sicer od 1. julija 2007; ti trgi še nekaj mesecev ne bodo obstajali; vendar bosta nastanek novega gospodarskega subjekta in posledica tega, tj. prenehanje obstoja skupine Suez (4) kot konkurenta skupine GDF, odvračala od prihoda druge morebitne konkurente ter posledično okrepila že tako veliko ovire pri vstopu na ta trg,

trgih za dobavo plina H plinskim elektrarnam v severnem in vzhodnem območju, v severnem območju tudi za plin L; ti trgi zaenkrat še ne obstajajo (5), vendar bi glede na projekte za zagon takih elektrarn v prihodnjih letih zaradi koncentracije izginil najresnejši konkurent skupine GDF na tem področju.

Skupina GDF ima prevladujoč položaj na vseh teh trgih. V vseh zgoraj navedenih primerih bi prenehanje obstoja skupine Suez (družbe Distrigaz) na trgu okrepilo položaj vodilnega udeleženca, saj bi bil odstranjen eden njegovih najresnejših in najmočnejših konkurentov.

(12)

Tako kot za Belgijo, je v odločbi razloženo, kako bistvene ovire pri vstopu na trg v zvezi z dostopom do plina in infrastrukture krepijo horizontalne učinke koncentracije. Kar zadeva dostop do plina, imata stranki koncentracije dostop do večine plina, uvoženega v Francijo, in sta podpisnici skoraj vseh dolgoročnih uvoznih pogodb. Kar zadeva plinsko infrastrukturo, je skoraj celotna infrastruktura v lasti skupine GDF (samo infrastruktura v jugozahodnem območju je v lasti skupine Total, ki jo tudi upravlja), in sicer bodisi neposredno bodisi posredno preko družbe GRT gaz, ki je odvisna družba v njeni 100-odstotni lasti.

Sektor električne energije v Belgiji

(13)

V odločbi so predstavljene bistvene ovire za učinkovito konkurenco na naslednjih trgih:

nacionalnem belgijskem trgu za proizvodnjo in veleprodajo električne energije: s koncentracijo bi družba Electrabel (skupina Suez), uveljavljeni belgijski dobavitelj, prevzela svojega najpomembnejšega konkurenta, katerega elektrarne so na srednjem in zgornjem delu krivulje uspešnosti (6); s tem bi se še bolj okrepila zmožnost združenega gospodarskega subjekta, da določa cene na veleprodajnem trgu z električno energijo v Belgiji,

nacionalnem trgu za pomožne storitve in izravnalno energijo, na katerem bi se s koncentracijo edina ponudnika večine zadevnih storitev združila z družbo Elia, upravljavko prenosnega omrežja,

nacionalnem trgu za dobavo električne energije velikim industrijskim in poslovnim odjemalcem (> 70 kV), na katerem sta trenutno poleg družbe Electrabel (skupina Suez) dejavni samo še družbi RWE in EDF (družba SPE (skupina GDF) je začela poslovati šele pred kratkim); na tem trgu bi se z odstranitvijo enega od edinih dveh resnih konkurentov (družb SPE (skupina GDF) in EDF) okrepil trenutni prevladujoči položaj družbe Electrabel (skupina Suez),

nacionalnem trgu za dobavo električne energije malim industrijskim in poslovnim odjemalcem (< 70 kV), na katerem bi se s tržnim deležem družbe SPE (skupina GDF) okrepil že zdaj prevladujoči položaj skupine Suez,

trgu za dobavo električne energije gospodinjstvom, ki lahko izbirajo dobavitelja, in sicer je to trg, na katerem bi stranki koncentracije imeli in okrepili prevladujoči položaj po regionalni in nacionalni opredelitvi upoštevnega geografskega trga.

(14)

Poleg horizontalnih učinkov koncentracije je v odločbi predstavljenih tudi več njenih vertikalnih učinkov, ki bi okrepili prevladujoči položaj skupine Suez na trgih z električno energijo v Belgiji.

(15)

Ker je plin surovina, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije, je v odločbi predstavljena zmožnost in interes strank, da zvišata ceno plina, zlasti ceno prilagodljive dobave plina plinskim elektrarnam.

(16)

V odločbi je poleg tega poudarjeno, da bosta stranki podrobno poznali najznatnejši del stroškov plinskih elektrarn tekmecev ter posledično njihovo cenovno in proizvodno politiko.

(17)

Ker sta stranki glavna ponudnika pomožnih storitev in izravnalne energije družbi Elia, je v odločbi predstavljena zmožnost in interes strank, da zvišata ceno pomožnih storitev in izravnalne energije za tekmece.

(18)

Četrti razlog za zaskrbljenost na vertikalni ravni, predstavljen v odločbi, je odstranitev edinega konkurenta skupine Suez, ki trenutno lahko pripravi dvojne ponudbe (plin + električna energija) za mala podjetja in gospodinjstva.

(19)

V odločbi je razloženo, kako bistvene ovire pri vstopu glede (i) dostopa do zmogljivosti za proizvodnjo električne energije, (ii) zelenih certifikatov in certifikatov za SPTE, (iii) nelikvidnosti poslovanja v sektorju električne energije ter (iv) dostopa do prenosne in distribucijske infrastrukture krepijo horizontalne učinke koncentracije.

Ogrevalna omrežja v Franciji

(20)

Kar zadeva razne „energetske storitve“, ki jih ponujata stranki, koncentracija zbuja pomisleke glede konkurence pri eni od njih: gre za trg, opredeljen na nacionalni ravni, za prenos pooblastil za upravljanje javne storitve daljinskega ogrevanja v Franciji („ogrevalno omrežje“).

(21)

Za upravljanje ogrevalnih omrežij sklenejo občine dolgoročne pogodbe (12 do 24 let) na podlagi javnih razpisov, na katerih v praksi sodeluje samo nekaj specializiranih francoskih družb. In sicer so to naslednji ponudniki: družba Dalkia (skupina Veolia), družba SES-Elyo (skupina Suez), družba Soccram (skupina Thion) in družba Cogac (Cofathec-Coriance, skupina GDF). Družba Cogac (skupina GDF) ima znaten delež v družbi Soccram (skupina Thion) in si verjetno deli skupni nadzor nad to družbo.

(22)

Po opravljeni koncentraciji bi stranki postali glavni udeleženec na zadevnem trgu. Koncentracija bi odpravila družbo Cogac (skupina GDF), ki ima vlogo „odpadnika“ na trgu, kar pojasni pomanjkanje usklajenega delovanja na tem trgu.

(23)

Poleg tega je položaj skupine GDF kot vodilnega dobavitelja plina za kogar koli, ki se prijavi na javni razpis za upravljanje ogrevalnega omrežja v Franciji, dodatni dejavnik, ki zmanjšuje konkurenčni pritisk na tem trgu.

2.   Zaveze, ki sta jih ponudili stranki

(24)

Da bi odpravili pomisleke glede konkurence, ki jih je predstavila Komisija, sta stranki 20. septembra 2006 ponudili svoje zaveze.

(25)

Odgovori udeležencev na trgu, s katerimi se je Komisija posvetovala, so v zelo veliki večini pokazali, da te zaveze niso zadostne za odpravo pomislekov glede konkurence zaradi priglašene koncentracije.

(26)

Ko je bila Komisija obveščena o rezultatih posvetovanja z udeleženci na trgu, sta stranki 13. oktobra 2006 spremenili prvotne zaveze.

Vsebina zavez z dne 13. oktobra 2006

(27)

Zaveze, ki sta jih ponudili stranki, so sestavljene iz petih glavnih elementov:

odprodaje deleža skupine Suez v družbi Distrigaz. V okviru tega bo združeni gospodarski subjekt družbo Distrigaz lahko zaprosil za dobavo plina za potrebe svojih elektrarn in odjemalcev družbe ECS. Vendar bodo dobavljene količine omejene in se bodo polagoma zmanjševale, saj so s tem povezane pogodbe za večino zadevnih količin sklenjene za največ […] * let (od datuma odprodaje družbe Distrigaz),

odprodaje 25,5-odstotnega deleža skupine GDF v družbi SPE,

odpovedi strank vsakršnemu nadzoru – pravnemu in dejanskemu – nad družbo Fluxys s. a., ki bo po reorganizaciji svojega poslovanja edina upravljavka celotne urejene plinske infrastrukture v Belgiji (prenosno/tranzitno omrežje, skladiščenje, terminal utekočinjenega zemeljskega plina v Zeebruggeu). V okviru tega bo usmerjevalni odbor družbe Fluxys s. a., ki ne bo smel biti pod nadzorom strank, edini odločal o splošnem načrtu naložb v zvezi z urejeno plinsko infrastrukturo,

vrste dopolnilnih ukrepov v zvezi s plinsko infrastrukturo v Belgiji in Franciji,

odprodaje družbe Cofathec Coriance skupaj z ogrevalnimi omrežji družbe Cofathec Service, razen deleža družbe Cofathec Coriance v družbah Climespace in SESAS.

Ocena Komisije glede zavez

(28)

Komisija na podlagi svoje ocene podatkov, ki jih je že pridobila v okviru preiskave, zlasti rezultatov prejšnjega posvetovanja z udeleženci na trgu, jasno in ne da bi bilo potrebno novo posvetovanje z udeleženci na trgu, ugotavlja, da spremenjene zaveze, ki sta jih stranki ponudili 13. oktobra 2006, zadostujejo za odpravo pomislekov glede konkurence zaradi priglašene koncentracije, in sicer tako v Belgiji kot v Franciji, zlasti iz naslednjih razlogov:

Odprodaje družbe Distrigaz, deleža skupine GDF v družbi SPE ter družbe Cofathec Coriance in ogrevalnih omrežij družbe Cofathec Service preprečujejo prekrivanje med strankama na vseh trgih, na katerih bi lahko nastali pomisleki glede konkurence. Te odprodaje odpravljajo tudi pomisleke glede vertikalnega zapiranja med trgi s plinom in trgi z električno energijo.

Izguba nadzora strank nad družbo Fluxys s. a. ter korektivni ukrepi v zvezi s plinsko infrastrukturo v Belgiji in Franciji zadostujejo za zmanjšanje ovir pri vstopu na mero, ki omogoča razvoj učinkovite konkurence.

D.   SKLEPNE UGOTOVITVE

(29)

Koncentracija, kot je bila priglašena, bi bistveno ovirala konkurenco na več trgih. Spremenjene zaveze, ki sta jih stranki ponudili 13. oktobra 2006, pa zadostujejo za odpravo navedenih pomislekov glede konkurence. Zato je v odločbi ugotovljeno, da je ob spoštovanju zavez, ki sta jih stranki ponudili 13. oktobra 2006 in ponovili 6. novembra 2006, koncentracija združljiva s skupnim trgom.

(30)

S to odločbo Komisija torej razglaša, da je priglašena združitev združljiva s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP v skladu s členom 8(2) Uredbe o združitvah.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  Skupini GDF in Centrica imata vsaka v lasti 50 % holdinške družbe, ki je leta 2005 pridobila 51-odstotni delež v družbi SPE. Nad družbo SPE imata skupni nadzor. Nekdanji lastnici družbe SPE, družbi ALG in Publilum, imata preko druge holdinške družbe v družbi SPE 49-odstotni delež, vendar nad njo nimata nadzora.

(3)  Nekateri deli tega dokumenta so izbrisani, da bi preprečili razkritje zaupnih podatkov; namesto izbrisanih delov so vstavljeni oglati oklepaji, ki so označeni z zvezdico.

(4)  Skupina Suez je dosegla zelo vpliven položaj med velikimi industrijskimi odjemalci plina (preko družbe Distrigaz) in že ima stik z več milijoni gospodinjstev kot distributer vode v Franciji (preko družbe Lyonnaise des eaux), zaradi česar bi bila ta skupina eden najmočnejših konkurentov skupine GDF ob odprtju trga za gospodinjstva 1. julija 2007.

(5)  Na dan te odločbe je skupina GDF upravljala edino obstoječo plinsko elektrarno v Franciji in ji dobavljala potrebni plin.

(6)  Na konkurenčnem trgu določa cene električne energije elektrarna z najvišjimi mejnimi stroški pri proizvodnji električne energije v danem trenutku, torej proizvajalec, ki se nahaja na vrhu krivulje ponudbe (v sektorju električne energije pogosto imenovane „krivulja uspešnosti“).


29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/51


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. marca 2007

o določitvi mehanizma za dodelitev kvot proizvajalcem in uvoznikom delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za leta od 2003 do 2009 na podlagi Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 819_2)

(Besedila v angleškem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, litovskem, madžarskem, nemškem, nizozemskem, poljskem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku so edina verodostojna)

(2007/195/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (1), in zlasti člena 4(3)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi ukrepov Skupnosti, zlasti tistih iz Uredbe Sveta (ES) št. 3093/94 z dne 15. decembra 1994 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (2), ki jo je nadomestila Uredba (ES) št. 2037/2000, se je v obdobju nekaj let skupna poraba delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov (HCFC) zmanjšala.

(2)

V povezavi s tem zmanjšanjem so bile za posamezne proizvajalce in uvoznike določene kvote, ki temeljijo na preteklih tržnih deležih in so bile izračunane glede na dejavnik škodljivosti teh snovi za ozon.

(3)

Od leta 1997 je trg za te snovi v zvezi z različnimi uporabami stabilen. Skoraj dve tretjini HCFC se je porabilo pri proizvodnji pene, dokler ni bila taka uporaba 1. januarja 2003 prepovedana.

(4)

Da uporabniki HCFC, ki proizvajajo izdelke, ki niso pena, po 1. januarju 2003 ne bi bili v slabšem položaju, do česar bi prišlo, če bi sistem dodeljevanja temeljil na preteklem tržnem deležu uporabe HCFC za proizvodnjo pene, je primerno, da se po navedenem datumu zagotovi nov mehanizem za dodelitev za uporabo HCFC pri proizvodnji izdelkov, ki niso pena. Za obdobje od 2004 do 2009 je za najbolj primernega veljal sistem dodeljevanja, ki temelji samo na povprečnem preteklem tržnem deležu HCFC pri proizvodnji izdelkov, ki niso pena.

(5)

Primerno je, da se kvote, ki so na voljo vsakemu uvozniku, omejijo na ustrezen odstotek tržnega deleža, ki ga je imel uvoznik leta 1999, kvote vsakega uvoznika iz držav članic, ki so k EU pristopile 1. maja 2004, pa na povprečni tržni delež uvoznika iz let 2002 in 2003, vendar je treba zagotoviti tudi, da se uvozne kvote, za katere v določenem letu ni bilo zaprošeno in niso bile dodeljene, na novo dodelijo registriranim uvoznikom HCFC.

(6)

Odločbo Komisije 2005/103/ES (3), ki je določila mehanizem za dodelitev kvot proizvajalcem in uvoznikom za delno halogenirane klorofluoroogljikovodike za leta 2003 do 2009 na podlagi Uredbe (ES) št. 2037/2000, je treba spremeniti, da se bodo upoštevali spremenjeni referenčni datum za proizvajalce in uvoznike v državah članicah, ki so k EU pristopile 1. maja 2004, povečana kvota za halogenirane klorofluoroogljikovodike (skupina VIII) iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 2037/2000, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2005, ter pretekli tržni delež podjetij v državah članicah, ki sta k EU pristopili 1. januarja 2007.

(7)

Zaradi pravne jasnosti in preglednosti je treba Odločbo 2005/103/ES nadomestiti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej odločbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„tržni delež za hladilna sredstva“ pomeni povprečni tržni delež prodaje delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za hladilne naprave, ki ga je imel proizvajalec v letih 1997, 1998 in 1999, izražen kot odstotek celotnega trga za hladilne naprave;

(b)

„tržni delež za proizvodnjo pene“ pomeni povprečni tržni delež prodaje delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za proizvodnjo pene, ki ga je imel proizvajalec v letih 1997, 1998 in 1999, izražen kot odstotek celotnega trga za proizvodnjo pene; in

(c)

„tržni delež za topila“ pomeni povprečni tržni delež prodaje delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za topila, ki ga je imel proizvajalec v letih 1997, 1998 in 1999, izražen kot odstotek celotnega trga topil.

Člen 2

Podlaga za izračun kvot

Okvirne količine, dodeljene za porabo delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za hladilna sredstva, proizvodnjo pene in topila na podlagi deleža proizvajalcev pri obračunskih ravneh, določenih v členu 4(3)(i)(e) in (f) Uredbe (ES) št. 2037/2000, so navedene v Prilogi I k tej odločbi.

Tržni deleži za vsakega proizvajalca na ustreznih trgih so določeni v Prilogi II (4).

Člen 3

Kvote za proizvajalce

1.   Kvota obračunske ravni delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov iz člena 4(3)(i)(e) Uredbe (ES) št. 2037/2000, ki jih proizvajalec da na trg ali uporablja zase, za vsakega proizvajalca za leto 2007 ne presega vsote naslednjih elementov:

(a)

tržnega deleža proizvajalca za hladilna sredstva glede na skupno okvirno količino, dodeljeno za hladilna sredstva v letu 2004;

(b)

tržnega deleža proizvajalca za topila glede na skupno okvirno količino, dodeljeno za topila v letu 2004.

2.   Kvota obračunske ravni delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov iz člena 4(3)(i)(f) Uredbe (ES) št. 2037/2000, ki jih proizvajalec da na trg ali uporablja zase, za vsakega proizvajalca za obdobje od 2008 do 2009 v sorazmerju ne presega vsote naslednjih elementov:

(a)

tržnega deleža proizvajalca za hladilna sredstva glede na skupno okvirno količino, dodeljeno za hladilna sredstva v letu 2004;

(b)

tržnega deleža proizvajalca za topila glede na skupno okvirno količino, dodeljeno za topila v letu 2004.

Člen 4

Kvote za uvoznike

Obračunska raven delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, ki jih posamezen uvoznik sme dati na trg ali uporabljati zase, kot odstotek obračunskih ravni iz člena 4(3)(i)(d), (e) in (f) Uredbe (ES) št. 2037/2000 ne presega odstotnega deleža, ki mu je bil dodeljen v letu 1999.

Z odstopanjem obračunska raven delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, ki jih posamezen uvoznik iz Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške sme dati na trg ali uporabljati zase, kot odstotek obračunskih ravni iz člena 4(3)(i)(d), (e) in (f) Uredbe (ES) št. 2037/2000 ne presega povprečnega odstotnega tržnega deleža, ki mu je bil dodeljen v letih 2002 in 2003.

Kakršne koli količine, ki jih ni mogoče dati na trg, ker uvozniki, ki so do tega upravičeni, niso zaprosili za uvozno kvoto, se na novo dodelijo tistim uvoznikom, ki so dobili uvozno kvoto.

Nedodeljena količina se razdeli med vse uvoznike in izračuna sorazmerno z višino kvot, ki so za te uvoznike že določene.

Člen 5

Odločba 2005/103/ES se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se razumejo kot sklicevanja na to odločbo.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na naslednja podjetja:

 

Arkema S.A.

Cours Michelet — La Défense 10

F-92091 Paris-La Défense

 

Arkema Química SA

Avenida de Burgos 12, planta 7

E-28036 Madrid

 

DuPont de Nemours (Nederland) bv

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Honeywell Fluorine Products Europe bv

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Phosphoric Fertilizers Industry S.A.

Thessaloniki Plant

P.O. Box 10183

GR-541 10 Thessaloniki

 

Rhodia UK Ltd

PO Box 46 — St Andrews Road

Avonmouth, Bristol BS11 9YF

United Kingdom

 

Solvay Électrolyse France

12, cours Albert 1er

F-75383 Paris

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Ibérica SL

C/ Mallorca 269

E-08008 Barcelona

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia, 20

I-20021 Bollate (MI)

 

AB Ninolab

P.O. Box 137

S-194 22 Upplands Väsby

 

Advanced Chemical SA

C/ Balmes 69, pral. 3o

E-08007 Barcelona

 

Alcobre SA

C/ Luis I, Nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

AGC Chemicals Europe

World Trade Center

Zuidplein 80

H-Tower, Level 9

1077 XV Amsterdam

Nederland

 

Avantec

26, avenue du Petit-Parc

F-94683 Vincennes Cedex

 

BaySystems Iberia S/A

Crta. Vilaseca

La Pineda s/n

E-43006 Tarragona

 

Blye Engineering Co. Ltd

Naxxar Road

San Gwann SGN 07

Malta

 

BOC Gazy

ul. Pory 59

02-757 Warzawa

Polska

 

Boucquillon nv

Nijverheidslaan 38

B-8540 Deerlijk

 

Calorie Fluor

503, rue Hélène-Boucher

Z.I. Buc

B.P. 33

F-78534 Buc Cedex

 

Caraibes Froids SARL

B.P. 6033

Sainte-Thérèse

4,5 km, route du Lamentin

F-97219 Fort-de-France (Martinique)

 

Celotex Limited

Lady Lane Industrial Estate

Hadleigh, Ipswich, Suffolk,

IP7 6BA

United Kingdom

 

Efisol

14/24, rue des Agglomérés

F-92024 Nanterre Cedex

 

Empor d.o.o.

Leskoškova 9a

SI-1000 Ljubljana

 

Etis d.o.o.

Tržaška 333

SI-1000 Ljubljana

 

Fibran S.A.

6th km Thessaloniki

Oreokastro

P.O. Box 40306

GR-560 10 Thessaloniki

 

Fiocco Trade SL

C/ Molina 16, pta. 5

E-46006 Valencia

 

Freolitus JSC

Centrinė g. 1D

LT-54464 Ramučiai, Kauno raj.

Lietuva

 

G.AL.Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Str., Strovolos

P.O. Box 28385

Nicosia, Cyprus

 

Galco S.A.

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Bruxelles

 

Galex S.A.

B.P. 128

F-13321 Marseille Cedex 16

 

UAB „Genys“

Lazdijų 20

LT-46393 Kaunas

Lietuva

 

GU Thermo Technology Ltd

Greencool Refrigerants

Unit 12

Park Gate Business Centre

Chandlers Way, Park Gate

Southampton SO31 1FQ

United Kingdom

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

H&H International Ltd.

Richmond Bridge House

419 Richmond Road

Richmond TW1 2EX

United Kingdom

 

ICC Chemicals Ltd.

Northbridge Road

Berkhamsted

Hertfordshire HP4 1EF

United Kingdom

 

Kal y Sol

P.I. Can Roca

C/ Sant Martí s/n

E-08107 Martorell (Barcelona)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 41a

31-864 Kraków

Polska

 

Matero Ltd

37 St. Kyriakides Ave.

CY-3508 Limassol

 

Mebrom

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme-Ertvelde

 

Nagase Europe Ltd

Berliner Allee 59

D-40212 Düsseldorf

 

OU A Sektor

Kasteheina 6-9

EE-31024 Kohtla-Järve

 

Plasfi SA

Ctra. Montblanc s/n

E-43420 Sta. Coloma de Queralt

(Tarragona)

 

Prodex-System sp. z o.o.

ul. Artemidy 24

01-497 Warszawa

Polska

 

PW Gaztech

ul. Kopernika 5

11-200 Bartoszyce

Polska

 

Quimidroga SA

C/ Tuset 26

E-08006 Barcelona

 

Refrigerant Products Ltd.

Banyard road

Portbury West

Bristol BS 20 7XH

United Kingdom

 

Resina Chemie bv

Korte Groningerweg 1A

9607 PS Foxhol

Nederland

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau-Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

SJB Chemical Products bv

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Nederland

 

Solquimia Iberia SL

C/ Mexico 9, P.I. Centrovía

E-50196 La Muela (Zaragoza)

 

Synthesia Española SA

C/ Conde Borrell 62

E-08015 Barcelona

 

Tazzetti Fluids Srl

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

Termo-Schiessl Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Polska

 

Universal Chemistry & Technology SpA

Viale A. Filippetti, 20

I-20122 Milano

 

Vrec-Co Export-Import Kft.

Kossuth u. 12

H-6763 Szatymaz

 

Vuoksi Yhtiö Oy

Lappeentie 12

FI-55100 Imatra

 

Wigmors

ul. Irysowa 5

51-117 Wrocław

Polska

V Bruslju, 27. marca 2007

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 333, 22.12.1994, str. 1.

(3)  UL L 33, 5.2.2005, str. 65.

(4)  Priloga II se ne objavi ali posreduje naslovnikom, ker vsebuje zaupne poslovne informacije.


PRILOGA I

Okvirne količine, dodeljene za leta 2006, 2007 in 2008 v tonah/dejavnik škodljivosti za ozon

Trg

2006

2007

2008

Hladilna sredstva

2 054,47

2 094,63

1 744,59

Proizvodnja pene

0,00

0,00

0,00

Topila

66,17

67,01

55,81

Skupaj

2 120,64

2 161,64

1 800,40


PRIPOROČILA

29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/56


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 28. marca 2007

o spremljanju prisotnosti furana v živilih

(Besedilo velja za EGP)

(2007/196/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti druge alinee člena 211 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ameriški organ „Food and Drug Administration (FDA)“ je maja leta 2004 objavil rezultate raziskave glede prisotnosti furana v izdelkih, ki se toplotno obdelujejo. Številna živila (kot npr. živila v pločevinkah in kozarcih za vlaganje, živila za otroke, kava, juhe in omake itd.) so vsebovala furan.

(2)

Znanstveni odbor za onesnaževala v prehranjevalni verigi Evropske agencije za varno hrano (EFSA) meni, da ti rezultati nakazujejo na resno težavo in je 7. decembra 2004 pripravil znanstveno poročilo o furanu.

(3)

V tem poročilu je EFSA navedla, da trenutni razpoložljivi podatki kažejo, da je med morebitno izpostavljenostjo človeka in količino snovi, ki so jo zaužile poskusne živali in povzročajo nastanek raka, razmeroma majhna razlika in da so za zanesljivo oceno tveganja potrebni dodatni podatki o toksičnosti in izpostavljenosti.

(4)

Po vsej Evropski skupnosti je treba zbrati zanesljive podatke o vsebnosti furana v živilih, ki se toplotno obdelujejo, da se EFSA omogoči izvedbo zanesljive ocene tveganja. Zlasti se je treba osredotočiti na zbiranje podatkov za obdobje 2007–2008. Po tem obdobju je treba podatke zbirati redno.

(5)

Treba je zbirati podatke o živilih, ki so v prodaji, ne glede na kakršno koli nadaljnjo pripravo (npr. kava v prahu, sokovi, kozarci za vlaganje in pločevinke, toplotno neobdelani pred uporabo) in o živilih v prodaji, ki se analizirajo kot bodo zaužita po nadaljnji laboratorijski pripravi (npr. kuhana kava, izdelki v pločevinkah in v kozarcih za vlaganje, toplotno obdelani pred uporabo). V zadnjem primeru je treba pri pripravi upoštevati navodila za uporabo, če so na voljo. Doma pripravljena hrana s svežimi sestavinami (npr. zelenjavna juha s svežo zelenjavo, domača irska obara) ni zajeta v ta program spremljanja, saj se učinke načinov priprave hrane v gospodinjstvu na vsebnost furana v živilih lahko bolje razišče v okviru raziskovalnega projekta.

(6)

Za zagotovitev reprezentativnega vzorčenega lota je treba upoštevati postopke vzorčenja, kakor so določeni v delu B Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 333/2007 z dne 28. marca 2007 o metodah vzorčenja in analize za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, neorganskega kositra, 3-MCPD in benz(o)pirena v živilih (1). Analiza vzorcev se izvaja v skladu s točko 1 in 2 Priloge III k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (2).

(7)

Pomembno je, da se rezultati analiz in specifične dodatne informacije, potrebne za oceno rezultatov, redno poročajo EFSA. Obliko poročanja določi EFSA. Vnos podatkov v zbirko podatkov opravlja EFSA –

PRIPOROČA:

1.

Da države članice v obdobju 2007–2008 spremljajo prisotnost furana v živilih, ki se toplotno obdelujejo. Spremljanje vključuje živila v prodaji ne glede na kakršno koli nadaljnjo pripravo (3), in živila v prodaji kot bodo zaužita po nadaljnji laboratorijski pripravi (4).

2.

Države članice EFSA redno pošiljajo podatke o spremljanju in v obliki, ki jo je določila EFSA.

3.

Države članice uporabljajo postopke vzorčenja, kakor so določeni v delu B Priloge k Uredbi (ES) št. 333/2007, da se zagotovi reprezentativnost vzorčenega lota. Pred analizo je treba vzorec pripraviti natančno za zagotovitev, da ne bi prišlo do spremembe vsebnosti furana v vzorcu.

4.

Da države članice izvajajo analizo furana v skladu s točko 1 in 2 Priloge III k Uredbi (ES) št. 882/2004.

V Bruslju, 28. marca 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  Glej stran 29 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 191, 28.5.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(3)  Živila v prodaji ne glede na kakršno koli nadaljnjo pripravo: npr. kava v prahu, sokovi, kozarci za vlaganje in pločevinke pred uporabo.

(4)  Živila v prodaji, kot bodo zaužita po nadaljnji laboratorijski pripravi: npr. kuhana kava, izdelki v pločevinkah in kozarcih za vlaganje, toplotno obdelani pred uporabo. Če so na voljo navodila za pripravo, jih je treba upoštevati. Doma pripravljena živila s svežimi sestavinami (npr. zelenjavna juha s svežo zelenjavo, domača irska obara) niso zajeta v ta program spremljanja.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/58


SKUPNI SEZNAM VOJAŠKEGA BLAGA EVROPSKE UNIJE

(ki ga je Svet sprejel 19. marca 2007)

(oprema, zajeta v Kodeksu ravnanja Evropske unije glede izvoza orožja),

(s katerim se posodobi in nadomesti Skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije, ki ga je Svet sprejel 27. februarja 2006)

(2007/197/SZVP)

Opomba 1: Pojmi v „narekovajih“ so opredeljeni pojmi. Glej „Opredelitve pojmov, uporabljenih v tem seznamu“, priložene temu seznamu.

Opomba 2: Kemikalije so razvrščene po imenu in številki CAS. Kemikalije z isto strukturno formulo (vključno s hidrati) so zajete ne glede na ime ali številko CAS. Številke CAS so prikazane za pomoč pri ugotavljanju, ali je določena kemikalija ali mešanica zajeta, neodvisno od nomenklature. Številk CAS ni mogoče uporabljati kot edinstvene identifikatorje, ker imajo nekatere oblike navedene kemikalije različne številke CAS, mešanice, ki vsebujejo kemikalijo s seznama, pa imajo prav tako lahko različne številke CAS.

ML1

Gladkocevno orožje kalibra do 20 mm, drugo orožje in avtomatsko orožje kalibra 12,7 mm (kalibra 0,50 palca) ali manjšega kalibra in dodatki, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente:

(a)

puške, karabinke, revolverji, pištole, avtomatske pištole in brzostrelke:

Opomba ML1.a. ne zajema:

1.

mušket, pušk in karabink, izdelanih pred letom 1938;

2.

reprodukcij mušket, pušk in karabink po izvirnikih, izdelanih pred letom 1890;

3.

revolverjev, pištol in brzostrelk, izdelanih pred letom 1890, ter njihovih reprodukcij;

(b)

gladkocevno orožje, in sicer:

1.

gladkocevno orožje, posebej zasnovano za vojaške namene;

2.

drugo gladkocevno orožje, in sicer:

(a)

popolnoma avtomatsko;

(b)

polavtomatsko ali potezno;

(c)

orožje, pri katerem se uporablja breztulčno strelivo;

(d)

dušilci poka, posebni nastavki za pritrjevanje, okvirčki, namerilne naprave in razbijala plamenov za orožje, zajeto v alineah ML1.a., ML1.b. ali ML1.c.

Opomba 1: ML1 ne zajema gladkocevnega orožja, ki se uporablja v lovske ali športne namene; to orožje ne sme biti zasnovano posebej za vojaške namene niti ne sme biti pravo avtomatsko orožje.

Opomba 2: ML1 ne zajema strelnega orožja, posebej zasnovanega za uporabo s slepimi naboji in iz katerega ni mogoče izstreliti zajetega streliva.

Opomba 3: ML1 ne zajema orožja, pri katerem se uporablja robno tulčno strelivo, ki ni popolnoma avtomatsko.

Opomba 4: ML1.d. ne zajema optičnih namerilnih naprav za orožje brez elektronske obdelave slik, s povečavo 4 ali več, če niso posebej zasnovane ali prirejene za vojaške namene.

ML2

Gladkocevno orožje kalibra najmanj 20 mm, drugo orožje in oborožitev kalibra nad 12,7 mm (kalibra 0,50 palca), metalci in dodatki, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente:

(a)

topovi, havbice, minometi, protitankovsko orožje, metalci izstrelkov, vojaški plamenometi, puške, netrzajni topovi, gladkocevno orožje in zanje namenjene naprave za zmanjševanje opaznosti;

Opomba 1: ML2.a. vključuje injektorje, merilne naprave, hranilne posode in druge komponente, posebej zasnovane za uporabo s tekočimi pogonskimi polnitvami za opremo, zajeto v ML2.a.;

Opomba 2: ML2.a. ne zajema:

1.

mušket, pušk in karabink, izdelanih pred letom 1938;

2.

reprodukcij mušket, pušk in karabink po izvirnikih, izdelanih pred letom 1890;

(b)

vojaški metalci ali generatorji dima, plina in pirotehničnih sredstev;

Opomba: ML2.b. ne zajema signalnih pištol;

(c)

namerilne naprave za orožje.

ML3

Strelivo in naprave za nastavljanje vžigalnikov, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente:

(a)

strelivo za orožje, zajeto v ML1, ML2 ali ML12;

(b)

naprave za nastavljanje vžigalnikov, posebej zasnovane za strelivo, zajeto v ML3.a.

Opomba 1: Posebej za to zasnovane komponente vključujejo:

(a)

kovinske ali plastične dele, kot so kapice netilk, čaše za krogle, vezni členki za naboje, vodilni prstani in drugi kovinski sestavni deli streliva;

(b)

naprave za varovanje in armiranje, vžigalnike, senzorje in nicialne naprave;

(c)

vire električne energije z visokim enkratnim delovnim učinkom;

(d)

gorljive tulce za polnitve;

(e)

podstrelivo, vključno z bombicami, minami in v končni fazi vodenimi izstrelki.

Opomba 2: ML3.a. ne zajema streliva brez nabojev (manevrskega streliva) in streliva s slepimi naboji s preluknjano smodniško komoro.

Opomba 3: ML3.a. ne zajema nabojev, posebej zasnovanih za enega od naslednjih namenov:

(a)

signaliziranje;

(b)

odganjanje ptic; ali

(c)

zažiganje plinskih hlapov na naftnih vrelcih.

ML4

Bombe, torpeda, rakete, vodeni izstrelki, druga eksplozivna telesa in polnjenja ter z njimi povezana oprema in dodatki, našteti spodaj, posebej zasnovani za vojaško uporabo, in posebej zanje zasnovane komponente:

N.B. Glede opreme za vodenje in navigacijo glej Opombo 7 pod ML11;

(a)

bombe, torpeda, granate, dimne bombe, rakete, mine, vodeni izstrelki, globinske bombe, rušilni naboji in rušilni kompleti, „pirotehnična“ sredstva, naboji in simulatorji (tj. oprema, ki simulira značilnosti katere od teh stvari);

Opomba ML4.a. vključuje:

1.

dimne granate, ognjene bombe, zažigalne bombe in eksplozivna telesa;

2.

izpušne šobe raketnih motorjev vodenih raketnih izstrelkov in nosne dele bojnih konic;

(b)

oprema, posebej zasnovana za upravljanje, nadzor, aktiviranje, električno napajanje z enkratnim delovnim učinkom, izstreljevanje, polaganje, odstranjevanje, praznjenje, preslepitev, motenje, razstreljevanje ali odkrivanje opreme, zajete v ML4.a.

Opomba L4.b. vključuje:

1.

mobilno opremo za utekočinjanje plina, ki lahko proizvede najmanj 1 000 kg plina v tekoči obliki na dan;

2.

plavajoč električni vodniški kabel, primeren za odstranjevanje magnetnih min.

Tehnična opomba

Ročne naprave, ki so po svoji zasnovi omejene le na odkrivanje kovinskih predmetov ter ne morejo razlikovati med minami in drugimi kovinskimi predmeti, ne štejejo kot naprave, posebej zasnovane za odkrivanje opreme, zajete v ML4.a.

ML5

Naprave za vodenje ognja in z njimi povezana oprema za alarmiranje in opozarjanje ter s tem povezani sistemi, oprema za testiranje in uravnavanje ter protiukrepe, našteti spodaj, posebej zasnovani za vojaško uporabo, ter posebej zanje zasnovane komponente in dodatki:

(a)

namerilne naprave za orožje, računalniki za bombardiranje, naprave za usmerjanje orožja in sistemi za nadzor orožja;

(b)

sistemi za akvizicijo ciljev, označevanje, merjenje razdalje, nadzorovanje ali sledenje ciljem; oprema za odkrivanje, zlivanje podatkov, prepoznavanje in identifikacijo in oprema za integracijo senzorjev;

(c)

oprema za protiukrepe zoper opremo, zajeto v ML5.a. ali ML5.b.;

(d)

oprema za testiranje ali uravnavanje na terenu, posebej zasnovana za opremo, zajeto v ML5.a. ali ML5.b.

ML6

Kopenska vozila in njihove komponente, in sicer:

N.B. Glede opreme za vodenje in navigacijo glej Opombo 7 pod ML11;

(a)

kopenska vozila in komponente zanje, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaško uporabo;

Tehnična opomba

V ML6.a. izraz „kopenska vozila“ vključuje tudi priklopnike;

(b)

vozila s pogonom na vsa kolesa, primerna za terensko vožnjo, izdelana ali opremljena z materiali, ki nudijo balistično zaščito stopnje III (NIJ 0108.01, september 1985, ali primerljiv nacionalni standard) ali več.

N.B. Glej tudi ML13.a.

Opomba 1: ML6.a. vključuje:

(a)

tanke in druga vojaška oklepna vozila in vojaška vozila, opremljena z nastavki za namestitev orožja ali opremo za polaganje min ali izstreljevanje streliva, zajetega v ML4;

(b)

oklepna vozila;

(c)

amfibijska vozila in vozila, primerna za vožnjo po globlji vodi;

(d)

vozila za izvleko in vozila za vleko ali prevoz streliva ali orožnih sistemov in pripadajoče opreme za nakladanje in razkladanje.

Opomba 2: Kopensko vozilo, prirejeno za vojaško uporabo, zajeto v ML6.a., ima strukturne, električne in mehanske spremembe na eni ali več posebej zasnovanih vojaških komponentah. Takšne komponente vključujejo:

(a)

zaščito za pnevmatike, posebej zasnovano tako, da zagotavlja neprebojnost ali omogoča vožnjo tudi s praznimi pnevmatikami;

(b)

sisteme za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki se upravljajo iz notranjosti premikajočega se vozila;

(c)

oklepno zaščito vitalnih delov (npr. rezervoarja za gorivo ali dela za osebje);

(d)

posebne ojačitve ali nastavke za orožje;

(e)

zatemnitveno osvetlitev.

Opomba 3: ML6 ne zajema civilnih avtomobilov ali tovornih vozil, zasnovanih ali prilagojenih za prevažanje denarja ali dragocenih predmetov, z oklepno ali balistično zaščito.

ML7

Kemični ali biološki toksični agensi, agensi za obvladovanje nemirov, radioaktivni materiali, pripadajoča oprema, komponente in materiali, in sicer:

(a)

biološki agensi in radioaktivni materiali, „prilagojeni za uporabo v vojni“ z namenom povzročitve žrtev med ljudmi in živalmi, poškodovanja naprav ali uničenja poljščin ali okolja;

(b)

agensi za kemično bojevanje, vključno z:

1.

živčnimi bojnimi strupi:

(a)

O-alkil (C10 ali manj, vključno s cikloalkilom) alkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) - fosfonofluoridati, kot so:

 

sarin (GB):O-izopropil metilfosfonofluoridat (CAS 107-44-8) in

 

soman (GD):O-pinakolil metilfosfonofluoridat (CAS 96-64-0);

(b)

O-alkil (C10 ali manj, vključno s cikloalkilom) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) fosforamidocianidati, kot so:

tabun (GA):O-etil N,N-dimetilfosforamidocianidat (CAS 77-81-6);

(c)

O-alkil (H ali C10 ali manj, vključno s cikloalkilom) S-2-dialkil (metil, etil, n-propil ali izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) fosfonotiolati in ustrezne alkilirane in protonirane soli, kot so:

VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metil fosfonotiolat (CAS 50782-69-9);

2.

mehurjevci

(a)

žveplove strupene mase, kot so:

1.

2-kloroetilklorometilsulfid (CAS 2625-76-5);

2.

2-kloroetilklorometilsulfid (CAS 505-60-2);

3.

bis(2-kloroetiltio) metan (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis (2-kloroetiltio) etan (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis (2-kloroetiltio) -n-propan (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis (2-kloroetiltio) -n-butan (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis (2-kloroetiltio) -n-pentan (CAS 142868-94-8);

8.

bis (2-kloroetiltiometil) eter (CAS 63918-90-1);

9.

bis (2-kloroetiltioetil) eter (CAS 63918-89-8);

(b)

luiziti, kot so:

1.

2-klorovinildikloroarzin (CAS 541-25-3);

2.

tris (2-klorovinil) arzin (CAS 40334-70-1);

3.

bis (2-klorovinil) kloroarzin (CAS 40334-69-8);

(c)

dušikove strupene mase, kot so:

1.

HN1: bis (2-kloroetil) etilamin (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis (2-kloroetil) metilamin (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris (2-kloroetil) amin (CAS 555-77-1);

3.

agensi za onesposabljanje, kot so:

(a)

3-kinuklidinil benzilat (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

defolianti, kot so:

(a)

butil 2-kloro-4-fluorofenoksiacetat (LNF);

(b)

2,4,5-triklorofenoksiocetna kislina, pomešana z 2,4-diklorofenoksiocetno kislino (Agent Orange);

(c)

predhodne sestavine binarnega kemičnega orožja in ključne predhodne sestavine za bojne strupe, in sicer:

1.

alkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) fosfonil difluoridi, kot so:

DF: metil fosfonildifluorid (CAS 676-99-3);

2.

O-alkil (H ali C10 ali manj, vključno s cikloalkilom) O-2-dialkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) fosfoniti in ustrezne alkilirane in protonirane soli, kot so:

QL: O-etil-2-di-izopropilaminoetil metilfosfonit (CAS 57856-11-8);

3.

klorosarin: O-izopropil metilfosfonokloridat (CAS 1445-76-7);

4.

klorosoman: O-pinakolil metilfosfonokloridat (CAS 7040-57-5);

(d)

„agensi za obvladovanje nemirov“, aktivne sestavine in njihove kombinacije, vključno z:

1.

α-bromobenzeneacetonitrilom, (bromobenzil cianid) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(2-klorofenil) metilen] propanedinitrilom, (o-klorobenzilidenemalononitril (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-kloro-1-feniletanon, fenilacil kloridom (ω-kloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenz-(b,f)-1,4-oksazefinom, (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-kloro-5,10-dihidrofenarsazin, (fenarsazin klorid), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

6.

N-nonanoilmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9).

Opomba 1: ML7.d. ne zajema „sredstev za obvladovanje nemirov“, ki so pakirana posamično in so namenjena osebni samoobrambi.

Opomba 2: ML7.d. ne zajema kemično aktivnih sestavin in njihovih kombinacij, ki so ustrezno označene in pakirane za uporabo v proizvodnji prehrambnih izdelkov ali v medicinske namene;

(e)

oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, za razširjanje katerega od materialov ali sredstev, naštetih spodaj, ali posebej zanjo zasnovane komponente:

1.

materiali ali sredstva, ki jih zajema ML7.a., ML7.b. ali ML7.d.; ali

2.

kemični bojni strupi, narejeni iz predhodnih sestavin, zajetih v ML7.c.;

(f)

oprema za zaščito in dekontaminacijo, posebej zanjo zasnovane komponente in posebej pripravljene mešanice kemikalij:

1.

oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, za obrambo zoper materiale, zajete v ML7.a., ML7.b. ali ML7.d., in posebej zanjo zasnovane komponente;

2.

oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, za dekontaminacijo predmetov, ki so bili kontaminirani z materiali, zajetimi v ML7.a. ali ML7.b., in posebej zanjo zasnovane komponente;

3.

mešanice kemikalij, posebej razvite/pripravljene za dekontaminacijo predmetov, ki so bili kontaminirani z materiali, zajetimi v ML7.a. ali ML7.b.;

Opomba ML7.f.1. vključuje:

(a)

prezračevalne enote, posebej zasnovane ali prirejene za filtriranje radioaktivnih, bioloških ali kemičnih delcev;

(b)

zaščitno obleko.

N.B. Glede civilnih plinskih mask, opreme za zaščito in dekontaminacijo glej tudi vnos 1A004 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo;

(g)

oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, za odkrivanje ali prepoznavanje materialov, zajetih v ML7.a., ML7.b. ali ML7.d., in posebej zanjo zasnovane komponente;

Opomba ML7.g. ne zajema dozimetrov za merjenje sevanja za osebno rabo.

N.B. Glej tudi vnos 1A004 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo;

(h)

„biopolimeri“, posebej zasnovani ali obdelani za odkrivanje ali prepoznavanje agensov za kemično bojevanje, zajetih v ML7.b., ter kulture posebnih celic, ki se uporabljajo za njihovo proizvodnjo;

(i)

„biokatalizatorji“ za dekontaminacijo ali razgradnjo agensov za kemično bojevanje in biološki sistemi zanje, in sicer:

1.

„biokatalizatorji“, posebej zasnovani za dekontaminacijo ali razgradnjo agensov za kemično bojevanje, zajetih v ML7.b., ki so rezultat neposrednega laboratorijskega izbora ali genetske manipulacije bioloških sistemov;

2.

biološki sistemi, in sicer: „ekspresijki nosilci“ („expression vectors“), virusi ali kulture celic, ki vsebujejo genetsko informacijo, specifično za proizvodnjo „biokatalizatorjev“, zajetih v ML7.i.1.

Opomba 1: ML7.b. in ML7.d. ne zajemata:

(a)

cianogen klorida (CAS 506-77-4). Glej 1C450.a.5. na seznamu EU blaga z dvojno rabo;

(b)

cianovodikove kisline (CAS 74-90-8);

(c)

klora (CAS 7782-50-5);

(d)

karbonil klorida (fosgen) (CAS 75-44-5). Glej 1C450.a.4. na Seznamu EU blaga z dvojno rabo;

(e)

difosgena (triklorometil-kloroformat) (CAS 503-38-8);

(f)

črtano;

(g)

ksilil bromida, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

(h)

benzil bromida (CAS 100-39-0);

(i)

benzil jodida (CAS 620-05-3);

(j)

bromo acetona (CAS 598-31-2);

(k)

cianogen bromida (CAS 506-68-3);

(l)

bromo metiletilketona (CAS 816-40-0);

(m)

kloro acetona (CAS 78-95-5);

(n)

etil jodoacetata (CAS 623-48-3);

(o)

jodo acetona (CAS 3019-04-3);

(p)

kloropikrina (CAS 76-06-2). Glej 1C450.a.7. na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

Opomba 2: Alinei ML7.h. in ML7.i.2. zajemata le specifične kulture celic in biološke sisteme, ne pa tudi celic in bioloških sistemov za civilne namene, npr. v kmetijstvu, farmaciji, zdravstvu, veterini, na okoljskem področju, pri predelavi odpadkov ali v prehrambeni industriji.

ML8

„Energetski materiali“ in pripadajoče snovi, in sicer:

N.B. Glej tudi 1C011 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

Tehnične opombe

1.

V okviru tega vnosa „mešanica“ pomeni sestavo dveh ali več snovi, od katerih je vsaj ena navedena v alineah pod ML8.

2.

Vse snovi, zajete v alineah pod ML8, so v tem seznamu zajete tudi, če se uporabljajo v kak namen, ki ga naslov ne omenja (npr. TAGN se v glavnem uporablja kot eksploziv, vendar se prav tako lahko uporablja kot gorivo ali oksidacijsko sredstvo);

(a)

„eksplozivi“, našteti spodaj, in njihove mešanice:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroksan ali 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oksid) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorat) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diamino dinitrobenzofuroksan ali 5.7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oksid) (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW ali heksanitroheksaazaisowurtzitan) (CAS 135285-90-4); hlatrati CL-20 (glede „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.3. in g.4.);

5.

CP (2-(5-cianotetrazolato) penta amin-kobalt (III) perklorat) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilen, FOX7);

7.

DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oksid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’-heksanitrobifenil ali dipikramid) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU ali dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8);

12.

furazani, in sicer:

(a)

DAAOF (diaminoazoksifurazan);

(b)

DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX in derivati (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.5.), in sicer:

(a)

HMX (ciklotetrametilentetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0);

(b)

difluoroaminirane analogne snovi HMX;

(c)

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, tetranitrosemiglicouril ali keto-bicikličen HMX) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoli, in sicer:

(a)

BNNII (oktahidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);

(b)

DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

(c)

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

(d)

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

(e)

PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilen hidrazin);

18.

NTO (ONTA ali 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);

19.

polinitrokubani z več kakor štirimi nitro skupinami;

20.

PYX (2,6-Bis(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX in derivati, in sicer:

(a)

RDX (ciklotrimetilenetrinitramin, ciklonit, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksan, heksogen ali heksogen) (CAS 121-82-4);

(b)

keto-RDX (K-6 ali 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanon) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (triaminoguanidinnitrat) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.7.);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);

25.

tetrazoli, in sicer:

(a)

NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

(b)

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26.

tetril (trinitrofenilmetilnitramin) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.6.);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.2.);

29.

TNGU (SORGUYL ali tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazin) (CAS 229176-04-9);

31.

triazini, in sicer:

(a)

DNAM (2-oksi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);

(b)

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-heksahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoli, in sicer:

(a)

5-azido-2-nitrotriazol;

(b)

ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);

(c)

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

(d)

BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin);

(e)

DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

(f)

DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

(g)

NTDNA (2-nitrotriazol 5-dinitramid) (CAS 75393-84-9);

(h)

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol);

(i)

PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol);

(j)

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33.

vsi eksplozivi, ki niso omenjeni drugje pod ML8.a., z detonacijsko hitrostjo nad 8 700 m/s pri največji gostoti ali z detonacijskim tlakom nad 34 GPa (340 kbar);

34.

drugi organski eksplozivi, ki niso omenjeni drugje pod ML8.a., ki dosežejo detonacijski tlak 25 GPa (250 kbar) ali več in ki pri temperaturi 523 K (250 °C) ali več 5 minut ali dlje ostanejo stabilni;

(b)

„pogonske snovi“, in sicer:

1.

vse trdne „pogonske snovi“ razreda 1.1 Združenih narodov (ZN) s teoretično dosegljivim specifičnim impulzom (v normalnih okoliščinah) nad 250 sekund pri nekovinskih ali nad 270 sekund pri aluminiziranih sestavah;

2.

vse trdne „pogonske snovi“ razreda 1.3 ZN s teoretično dosegljivim specifičnim impulzom (v normalnih okoliščinah) nad 230 sekund pri nehalogenih, 250 sekund pri nekovinskih sestavah ter 266 sekund pri kovinskih sestavah;

3.

„pogonske snovi“ s konstanto sile nad 1 200 kJ/kg;

4.

„pogonske snovi“, ki lahko vzdržujejo stabilno, linearno hitrost izgorevanja nad 38 mm/s (merjeno v obliki inhibiranega enojnega pramena (inhibited single strand)) v normalnih okoliščinah pri tlaku 6,89 MPa (68,9 bar) in 294 K (21 °C);

5.

z elastomerom spremenjene lite dvobazne (EMCDB) „pogonske snovi“, ki na 233 K (– 40 °C) izkazujejo več kot 5-odstotno sposobnost raztezanja pri največji obremenitvi;

6.

vse „pogonske snovi“, ki vsebujejo snovi iz ML8.a.;

(c)

„pirotehnika“, goriva in pripadajoče snovi, našteti spodaj, in njihove mešanice:

1.

letalska goriva, posebej pripravljena za vojaške namene;

2.

alan (aluminijev hidrid) (CAS 7784-21-6);

3.

karborani; dekaboran (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 in 18433-84-6) in njihovi derivati;

4.

hidrazin in derivati, in sicer (glede oksidirajočih derivatov hidrazina glej tudi ML8.d.8. in d.9.):

(a)

hidrazin (CAS 302-01-2) v koncentracijah 70 % ali več;

(b)

monometil hidrazin (CAS 60-34-4);

(c)

simetrični dimetil hidrazin (CAS 540-73-8);

(d)

nesimetrični dimetil hidrazin (CAS 57-14-7);

5.

kovinska goriva v obliki delcev, bodisi sferičnih, atomiziranih, sferodinih, luskastih ali mletih, proizvedena iz materialov, ki sestojijo iz 99 % ali več:

(a)

kovin in kovinskih mešanic, in sicer:

1.

berilija (CAS 7440-41-7) v delcih velikosti manj kot 60 μm;

2.

železovega prahu (CAS 7439-89-6) v delcih velikosti največ 3 μm, proizvedenega z redukcijo železovega oksida z vodikom;

(b)

mešanic, ki vsebujejo kar koli od naslednjega:

1.

cirkonij (CAS 7440-67-7), magnezij (CAS 7439-95-4) ali spojine z enim ali drugim v delcih velikosti manj kot 60 μm;

2.

bor (CAS 7440-42-8) ali borova karbidna (CAS 12069-32-8) goriva čistosti najmanj 85 % in v delcih velikosti manj kot 60 μm;

6.

vojaški materiali, ki vsebujejo zgoščevalce za ogljikovodikova goriva, posebej pripravljena za uporabo pri metalcih plamena ali zažigalnih bombah, kot so kovinski stearati ali palmati (npr. oktal (CAS 637-12-7)) in zgoščevalci M1, M2 in M3;

7.

perklorati, klorati in kromati v mešanici s kovino v prahu ali drugimi sestavinami energetsko bogatega goriva;

8.

sferični aluminijev prah (CAS 7429-90-5) v delcih velikosti največ 60 μm, izdelan iz materialov, ki vsebujejo najmanj 99 % aluminija;

9.

titanov subhidrid (TiHn) s stoihiometrično sestavo n = 0.65–1.68.

Opomba 1: Letalska goriva, zajeta v ML8.c.1., so končni izdelek in ne komponenta končnega izdelka.

Opomba 2: V ML8.c.4.a. niso zajete mešanice hidrazina, posebej pripravljene za protikorozivno zaščito.

Opomba 3: Eksplozivi in goriva, ki vsebujejo kovine ali zlitine iz ML8.c.5., so zajete ne glede na to, ali so kovine ali zlitine vdelane v aluminij, magnezij, cirkonij ali berilij ali ne.

Opomba 4: ML8.c.5.b.2. ne zajema bora in borovega karbida, obogatenega z borom-10 (najmanj 20 % skupne vsebnosti bora-10).

(d)

oksidanti, našteti spodaj, in njihove mešanice:

1.

ADN (amonijev dinitramid ali SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (amonijev perklorat) (CAS 7790-98-9);

3.

spojine s fluorom in:

(a)

drugimi halogeni;

(b)

kisikom; ali

(c)

dušikom;

Opomba 1: ML8.d.3. ne zajema klorovega trifluorida. Glej 1C238 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

Opomba 2: ML8.d.3. ne zajema dušikovega trifluorida v plinastem stanju;

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (hidroksilamonijev nitrat) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (hidroksilamonijev perklorat) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (hidrazinijev nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8.

hidrazinov nitrat (CAS 37836-27-4);

9.

hidrazinov perklorat (CAS 27978-54-7);

10.

tekoči oksidanti, ki so sestavljeni iz inhibirane kadeče dušikove kisline ali jo vsebujejo (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Opomba ML8.d.10. ne zajema neinhibirane kadeče dušikove kisline;

(e)

veziva, mehčala, monomeri, polimeri, in sicer:

1.

AMMO (azidometilmetiloksetan in njegovi polimeri) (CAS 90683-29-7) (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej ML8.g.1.);

2.

BAMO (bisazidometiloksetan in njegovi polimeri) (CAS 17607-20-4) (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.1.);

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropil)acetal) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropil)formal) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.8.);

6.

energetični monomeri, mehčala in polimeri, ki vsebujejo nitro, azido, nitratne, nitraza ali difluoroamino skupine, posebej pripravljene za vojaške namene;

7.

FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oksetan) in njegovi polimeri;

8.

FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oksaheptan-1,7-diol formal);

11.

GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) in njegovi derivati;

12.

HTPB (hidroksi-terminirani polibutadien) s hidroksilovo funkcionalnostjo najmanj 2,2 in največ 2,4, vrednostjo hidroksila manj kot 0,77 meq/g in viskoznostjo pri 30 °C manj kot 47 P (CAS 69102-90-5);

13.

nizkomolekularni (molekularna masa manj kot 10 000) poli(epiklorohidrin) s funkcionalnimi alkoholnimi skupinami, poli(epiklorohidrindiolom) in -triolom;

14.

NENAs (spojine nitratoetilnitramina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 in 85954-06-9);

15.

PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrat ali poli(nitratometil oksiran) (CAS 27814-48-8);

16.

poli-NIMMO (polinitratometilmetiloksetan) ali poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metiloksetan]) (CAS 84051-81-0);

17.

polinitroortokarbonati;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoksi] propan ali tris vinoksi propan adukt) (CAS 53159-39-0);

(f)

aditivi:

1.

osnovni bakrov salicilat (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hidroksietil) glikolamid) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (butadiennitriloksid) (CAS 9003-18-3);

4.

derivati ferocena, in sicer:

(a)

butacen (CAS 125856-62-4);

(b)

katocen (2,2-bis-etilferocenil propan) (CAS 37206-42-1);

(c)

ferocenske ogljikoksilne kisline;

(d)

n-butil-ferocen (CAS 31904-29-7);

(e)

drugi aducirani polimerni derivati ferocena;

5.

svinčev beta-rezorcilat (CAS 20936-32-7);

6.

svinčev citrat (CAS 14450-60-3);

7.

svinčevobakrovi helati beta-rezorcilata ali salicilatov (CAS 68411-07-4);

8.

svinčev maleat (CAS 19136-34-6);

9.

svinčev salicilat (CAS 15748-73-9);

10.

svinčev stanat (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (tris-1-(2-metil)aziridinilfosfinoksid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metil aziridinil) 2-(2-hidroksipropanoksi) propilaminofosfinoksid) in drugi derivati MAPO;

12.

metil BAPO (bis(2-metil aziridinil) metilaminofosfinoksid) (CAS 85068-72-0);

13.

N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);

14.

3-nitraza-1,5-pentan diizocianat (CAS 7406-61-9);

15.

organsko-kovinski spojitveni reagenti, in sicer:

(a)

neopentil[dialil]oksi, tri[dioktil]fosfato-titanat (CAS 103850-22-2); znan tudi kot titan IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (dioktil) fosfato] (CAS 110438-25-0) ali LICA 12 (CAS 103850-22-2);

(b)

titan IV, [(2-propenolato-1) metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris[dioctil] pirofosfat ali KR3538;

(c)

titan IV, [(2-propenolato-1)metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris(dioctil)fosfat;

16.

policianodifluoroaminoetilenoksid;

17.

polifunkcionalni aziridinamidi z izoftalno, trimesinsko (BITA ali butilen imin trimesamid), izocianurno ali trimetiladipsko osnovno strukturo in 2-metilni ali 2-etilni substituenti na krogu aziridina;

18.

propilenimin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8);

19.

superfin železov oksid (Fe2O3) s specifično površino nad 250 m2/g in povprečno velikostjo delcev največ 3,0 nm;

20.

TEPAN (tetraetilenpentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetilirani poliamini in njegove soli;

21.

TEPANOL (tetraetilenpentaaminakrilonitrilglicidol) (CAS 68412-46-4); cianoetilirani poliamini aducirani z glicidolom in njegove soli;

22.

TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8);

(g)

„predhodne sestavine“, in sicer:

N.B. ML8.g. se nanaša na zajete „energetske materiale“, ki se proizvajajo iz teh snovi.

1.

BCMO (bisklorometiloksetan) (CAS 142173-26-0) (glej tudi ML8.e.1. in e.2.);

2.

dinitroazetidin-t-butilna sol (CAS 125735-38-8) (glej tudi ML8.a.28.);

3.

HBIW (heksabenzilheksaazaisowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (glej tudi ML8.a.4.);

4.

TAIW (tetraacetildibenzilheksaazaisowurtzitan) (glej tudi ML8.a.4.);

5.

TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklo-oktan) (CAS 41378-98-7) (glej tudi ML8.a.13.);

6.

1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (glej tudi ML8.a.27.);

7.

1,3,5-triklorobenzen (CAS 108-70-3) (glej tudi ML8.a.23.);

8.

1,2,4-trihidroksibutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (glej tudi ML8.e.5.).

Opomba 5: Glede polnjenj in naprav glej ML4.

Opomba 6: ML8 ne zajema naslednjih snovi, razen če niso spojene ali mešane z „energetičnimi materiali“, omenjenimi v ML8.a. ali kovinami v prahu iz ML8.c.:

(a)

amonijev pikrat;

(b)

črni smodnik;

(c)

heksanitrodifenilamin;

(d)

difluoroamin;

(e)

nitroškrob;

(f)

kalijev nitrat;

(g)

tetranitronaftalen;

(h)

trinitroanisol;

(i)

trinitronaftalen;

(j)

trinitroksilen;

(k)

N-pirolidinon; 1-metil-2-pirolidinon;

(l)

dioktilmaleat;

(m)

etilheksilakrilat;

(n)

trietilaluminij (TEA), trimetilaluminij (TMA) ter drugi piroforni kovinski alkili in arili litija, natrija, magnezija, cinka ali bora;

(o)

nitroceluoza;

(p)

nitroglicerin (ali gliceroltrinitrat, trinitroglicerin) (NG);

(q)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT);

(r)

etilenediamindinitrat (EDDN);

(s)

pentaeritritol tetranitrat (PENT);

(t)

svinčev azid, navadni ali osnovni svinčev stifnat in inicialni eksplozivi ali netilne mešanice, ki vsebujejo azide ali komplekse azidov;

(u)

trietilenglikoldinitrat (TEGDN);

(v)

2,4,6-trinitroresorcinol (stifnična kislina);

(w)

dietildifenilna sečnina; dimetilidifenilna sečnina; metiletildifenilna sečnina [centraliti];

(x)

N,N-difenilna sečnina (nesimetrična difenilna sečnina);

(y)

metil-N,N-difenilna sečnina (metilna nesimetrična difenilna sečnina);

(z)

etil-N,N-difenilna sečnina (etilna nesimetrična difenilna sečnina);

(aa)

2-nitrodifenilamin (2-NDPA);