ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 84

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
24. marec 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 315/2007 z dne 19. marca 2007 o prehodnih ukrepih, ki odstopajo od Uredbe (ES) št. 2597/97 glede konzumnega mleka, proizvedenega v Estoniji

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 316/2007 z dne 23. marca 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

2

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 317/2007 z dne 23. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 936/97 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 318/2007 z dne 23. marca 2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic ( 1 )

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 319/2007 z dne 22. marca 2007 o prepovedi ribolova na severno kozico na območju NAFO 3L s plovili, ki plujejo pod poljsko zastavo

30

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 320/2007 z dne 22. marca 2007 o prepovedi ribolova na sinjega mola v vodah ES in mednarodnih vodah znotraj območij ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV s plovili, ki plujejo pod irsko zastavo

32

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 321/2007 z dne 23. marca 2007 o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 396/92 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

34

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/180/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 19. marca 2007 o imenovanju italijanskega člana in dveh italijanskih nadomestnih članov Odbora regij

35

 

 

2007/181/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 19. marca 2007 o imenovanju nizozemskega nadomestnega člana Odbora regij

36

 

 

Komisija

 

 

2007/182/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 19. marca 2007 o raziskavi v zvezi z boleznijo kroničnega hiranja pri jelenih (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 860)  ( 1 )

37

 

 

2007/183/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 23. marca 2007 o spremembi Odločbe 2005/760/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih pri uvozu ptic v ujetništvu v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v nekaterih tretjih državah (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1259)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

24.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/1


UREDBA SVETA (ES) št. 315/2007

z dne 19. marca 2007

o prehodnih ukrepih, ki odstopajo od Uredbe (ES) št. 2597/97 glede konzumnega mleka, proizvedenega v Estoniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z odstopanjem od Uredbe Sveta (ES) št. 2597/97 z dne 18. decembra 1997 o določitvi dodatnih pravil o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi za konzumno mleko (1) Uredba Komisije (ES) št. 749/2004 z dne 22. aprila 2004 o določanju prehodnih ukrepov glede konzumnega mleka, proizvedenega v Estoniji (2), določa, da se konzumno mleko z vsebnostjo maščobe 2,5 %, proizvedeno v Estoniji, lahko dobavlja in prodaja v Estoniji. Navedeno odstopanje preneha veljati 30. aprila 2007.

(2)

Z ozirom na navade potrošnikov v Estoniji in težave pri prilagajanju na pravila Skupnosti in ob upoštevanju, da se podobna odobrena odstopanja v drugih državah članicah končajo 30. aprila 2009, je primerno podaljšati odstopanje, da se v Estoniji omogoči dobavo in prodajo konzumnega mleka z vsebnostjo maščobe 2,5 %, proizvedenega v Estoniji –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 3(1)(b) Uredbe (ES) št. 2597/97 se konzumno mleko z vsebnostjo maščobe 2,5 %, proizvedeno v Estoniji, lahko dobavlja ali prodaja v Estoniji v skladu s členom 2(1) navedene uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se do 30. aprila 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2007

Za Svet

Predsednik

Horst SEEHOFER


(1)  UL L 351, 23.12.1997, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1602/1999 (UL L 189, 22.7.1999, str. 43).

(2)  UL L 118, 23.4.2004, str. 5.


24.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/2


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 316/2007

z dne 23. marca 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 23. marca 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

180,4

MA

96,0

TN

143,7

TR

117,9

ZZ

134,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

126,0

ZZ

148,9

0709 90 70

MA

63,5

TR

117,1

ZZ

90,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

47,2

IL

56,3

MA

51,3

TN

52,1

TR

63,2

ZZ

52,9

0805 50 10

EG

58,7

IL

62,3

TR

52,4

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

81,1

BR

78,6

CL

82,1

CN

72,7

US

114,1

UY

60,8

ZA

106,4

ZZ

85,1

0808 20 50

AR

70,7

CL

92,7

CN

73,6

UY

70,9

ZA

75,0

ZZ

76,6


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


24.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 317/2007

z dne 23. marca 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 936/97 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 936/97 (2) določa odprtje in upravljanje več tarifnih kvot za visokokakovostno goveje meso na večletni osnovi.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (3), se uporablja pri uvoznih dovoljenjih za obdobja uvozne tarifne kvote, ki se začnejo 1. januarja 2007. Uredba (ES) št. 1301/2006 določa zlasti natančne določbe o zahtevkih za uvozna dovoljenja, položaju vlagateljev in izdaji dovoljenj. Navedena uredba omejuje obdobje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja uvozne tarifne kvote. Določbe iz Uredbe (ES) št. 1301/2006 morajo od 1. julija 2007 veljati za uvozna dovoljenja, izdana v skladu z Uredbo (ES) št. 936/97, brez poseganja v dodatne pogoje iz navedene uredbe. Po potrebi je treba določbe iz Uredbe (ES) št. 936/97 uskladiti z Uredbo (ES) št. 1301/2006.

(3)

Člen 5(2) Uredbe (ES) št. 936/97 določa, da morajo države članice Komisijo uradno obvestiti o skupni količini, zajeti v zahtevkih, drugi delovni dan po zaključku roka za vložitev zahtevkov. Člen 5(4) iste uredbe določa, da je treba, če se Komisija odloči, da zahtevke sprejme, dovoljenja izdajati 11. dan vsakega meseca. Iz praktičnih razlogov je treba določiti, da se dovoljenja izdajajo 15. dan vsakega meseca. Zaradi razporeda praznikov v letu 2007 je treba to spremembo uporabljati od aprila 2007.

(4)

Nekatere določbe iz Uredbe (ES) št. 936/97 v zvezi z obdobji uvozne tarifne kvote v preteklosti so zastarele. Zaradi jasnosti je treba navedene določbe črtati.

(5)

Člen 5(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (4) določa, da je treba zahtevke za izdajo dovoljenj brez poseganja v podrobnejše določbe vložiti za proizvode po enotni podštevilki kombinirane nomenklature ali eni od skupin podštevilk kombinirane nomenklature iz Priloge I k navedeni uredbi. Glede na razpon proizvodov, ki se jih lahko uvozi na podlagi Uredbe (ES) št. 936/97, morajo biti vlagatelji upravičeni do tega, da svoj enoten zahtevek za isto zaporedno številko kvote razdelijo po oznaki KN ali skupini oznak KN.

(6)

Uredbo (ES) št. 936/97 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 936/97 se spremeni:

1.

V členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   S to uredbo se vsako leto za obdobje od 1. julija enega leta do 30. junija naslednjega leta, v nadaljevanju ‚obdobje uvozne tarifne kvote‘, odpirajo naslednje tarifne kvote:

60 250 ton visokokakovostnega svežega, hlajenega ali zamrznjenega mesa goveda pod oznakama KN 0201 in 0202, in proizvodi pod oznakami KN 0206 10 95 in 0206 29 91. Ta kvota ima serijsko številko 09.4002,

2 250 ton zmrznjenega bizonjega mesa brez kosti pod oznako KN 0202 30 90, izraženo v teži mesa brez kosti. Ta kvota ima serijsko številko 09.4001.

Za določitev kvot iz prvega pododstavka je 100 kilogramov mesa s kostmi enako 77 kilogramom mesa brez kosti.“

2.

Člen 2 se spremeni:

(a)

v točki (b) se peti pododstavek črta;

(b)

v točki (e) se tretji pododstavek črta.

3.

V členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Za uvoz količine iz člena 2(f) se obdobje uvozne tarifne kvote razdeli na 12 mesečnih podobdobij. Količina, ki je na voljo vsako podobdobje, ustreza eni dvanajstini celotne količine.“

4.

Člen 4 se spremeni:

(a)

točki (a) in (b) se črtata;

(b)

točka (c) se nadomesti s:

„(c)

v razdelku 8 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja mora biti navedena država porekla, navedba ‚da‘ pa se označi s križcem. Dovoljenje pomeni tudi obveznost uvoza iz navedene države;“

5.

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

1.   Zahtevki za dovoljenja iz člena 4 se lahko vložijo samo v prvih petih dneh vsakega meseca vsakega obdobja uvozne tarifne kvote.

Ne glede na člen 5(1) Uredbe (ES) št. 1445/95 lahko zahtevki za isto zaporedno številko kvote obsegajo enega ali več proizvodov pod oznako KN ali skupino oznak KN iz Priloge I k navedeni uredbi. Če zahtevki zajemajo več oznak KN, se podrobno navede zadevna količina, za katero je vložen zahtevek, po oznaki KN ali skupini oznak KN. V vseh primerih se vse oznake KN navedejo v razdelku 16 in njihova poimenovanja v razdelku 15 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja.

2.   Drugi delovni dan po zaključku roka za vložitev zahtevkov države članice najpozneje do 16:00 po bruseljskem času Komisijo uradno obvestijo o skupni količini iz zahtevkov po državi porekla.

3.   Uvozna dovoljenja se izdajajo 15. dan vsakega meseca.

V vsakem dovoljenju se podrobno navede zadevno količino po oznaki KN ali skupini oznak KN.“

6.

V členu 8(2) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Izvirnik potrdila o pristnosti, ki je izpolnjen v skladu s členoma 6 in 7, in njegov izvod je treba predložiti pristojnemu organu skupaj z zahtevkom za prvo uvozno dovoljenje, ki se nanaša na potrdilo o pristnosti.“

7.

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Potrdila o pristnosti in uvozna dovoljenja so veljavna tri mesece od datuma izdaje. Veljavnost potrdil o pristnosti pa preneha najpozneje 30. junija po datumu izdaje.“

8.

Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Za količine iz člena 2(f) te uredbe se uporabljajo določbe Uredbe (ES) št. 1445/95, Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5) in Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (6), razen če ni drugače določeno v tej uredbi.

Za količine iz druge alinee člena 1(1) in člena 2(a), (b), (c), (d), (e) in (g) te uredbe se uporabljajo določbe Uredbe (ES) št. 1445/95, Uredbe (ES) št. 1291/2000 in poglavje III Uredbe (ES) št. 1301/2006, razen če ni drugače določeno v tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2007. Vendar se člen 5(3) Uredbe (ES) št. 936/97, kakor je bila spremenjena s to uredbo, uporablja od 1. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. marca 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 137, 28.5.1997, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1965/2006 (UL L 408, 30.12.2006, str. 26).

(3)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(4)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1965/2006.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.“


24.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 318/2007

z dne 23. marca 2007

o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1) in zlasti drugega pododstavka člena 10(3) in prvega pododstavka člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (2) in zlasti člena 17(2)(b) in 17(3) ter prve in četrte alinee člena 18(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2000/666/ES z dne 16. oktobra 2000 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in izdajanju veterinarskih potrdil za uvoz ptic razen perutnine in pogojih za karanteno (3) določa zahteve za zdravstveno varstvo živali v zvezi z uvozom nekaterih ptic, razen perutnine, kot je določeno v navedeni odločbi in pogojih za karanteno takih ptic.

(2)

Po izbruhih azijskega seva visoko patogene aviarne influence v jugovzhodni Aziji leta 2004 je Komisija sprejela več odločb, ki poleg drugih proizvodov prepovedujejo uvoz ptic, razen perutnine, iz prizadetih tretjih držav.

(3)

Po razširitvi azijskega seva aviarne influence v Evropo prek ptic selivk in pojavu azijskega seva aviarne influence v karantenskem obratu v Združenem kraljestvu je bila sprejeta Odločba Komisije 2005/760/ES z dne 27. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih pri uvozu ptic v ujetništvu v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v nekaterih tretjih državah (4). S to odločbo je začasno preklican uvoz ptic, razen perutnine, iz vseh tretjih držav zaradi tveganj, ki jih povzročajo prizadete divje ptice.

(4)

Da bi se izdelal seznam tveganj, ki jih povzroča uvoz ptic v ujetništvu, je Komisija 13. aprila 2005 Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) zaprosila za znanstveno mnenje o tveganjih, ki jih povzroča uvoz ptic, ujetih v divjini in v ujetništvu gojenih ptic iz tretjih držav.

(5)

Na podlagi navedene zahteve je Svet za zdravje in zaščito živali EFSA na svojem srečanju 26. in 27. oktobra 2006 sprejel znanstveno mnenje o tveganjih za zdravje in dobro počutje živali, povezanih z uvozom ptic, razen perutnine, v Skupnost. To znanstveno mnenje določa možna orodja in možnosti, ki lahko zmanjšajo kakršno koli tveganje za zdravje živali v zvezi z uvozom ptic razen perutnine.

(6)

Ob upoštevanju sklepov in priporočil, določenih v znanstvenem mnenju EFSA, je treba zahteve iz Odločbe 2000/666/ES spremeniti.

(7)

Znanstveno mnenje EFSA zlasti ugotavlja, da so podatki v zvezi z uvozom takih ptic redki. Zato je treba razmisliti o nadaljnjem zbiranju podatkov o tem uvozu.

(8)

Eno od priporočil znanstvenega mnenja EFSA se nanaša na nadzor v tretjih državah, ki izvažajo ptice, razen perutnine, v Skupnost. Izboljšave glede izvoza morajo zmanjšati verjetnost vnosa okuženih ptic v Skupnost. Zato je treba v tej uredbi uvozne pogoje določiti na tak način, da se v Skupnost dovoli samo uvoz iz tretjih držav, ki so pooblaščene za uvoz takih ptic v Skupnost.

(9)

Nadaljnje priporočilo EFSA zadeva uvoz ptic, ujetih v divjini. Znanstveno mnenje ugotavlja, da navedene ptice povzročajo tveganje, saj bi lahko bile okužene zaradi lateralnega širjenja z drugih okuženih divjih ptic iz kontaminiranega okolja, kakor tudi prek okužene perutnine. Ob upoštevanju vloge, ki so jo leta 2005 in 2006 pri širjenju aviarne influence iz Azije v Evropo imele ptice selivke v divjini, je primerno omejiti uvoz ptic, razen perutnine, le na ptice, rejene v ujetništvu.

(10)

Redko je možno z gotovostjo razlikovati med pticami, ujetimi v divjini in v ujetništvu gojenimi pticami. Metode označevanja se lahko uporabijo za obe vrsti ptic, ne da bi bilo možno med njimi razlikovati. Zato je primerno omejiti uvoz ptic, razen perutnine, na obrate za vzrejo, ki jih je odobril pristojni organ tretje države izvoza, in določiti nekatere minimalne pogoje za tako odobritev.

(11)

Uvoz nekaterih ptic ureja druga zakonodaja Skupnosti. Zato jih je treba izključiti iz področja uporabe te uredbe.

(12)

Tveganje za zdravje živali, ki ga povzročajo tekmovalni golobi, prineseni v Skupnost, da bi se spet spustili in odleteli nazaj v kraj svojega porekla, je tako, da jih je treba izključiti iz področja uporabe te uredbe.

(13)

Poleg tega imajo nekatere tretje države pogoje zdravstvenega varstva živali, ki ustrezajo pogojem, kot jih določa zakonodaja Skupnosti. Zato je treba uvoz ptic iz navedenih držav izključiti iz področja uporabe te uredbe.

(14)

Države članice morajo Komisiji sporočiti nekatere informacije o odobrenih karantenskih obratih in centrih, da lahko Komisija objavi seznam odobrenih karantenskih obratov in centrov ter ta seznam posodablja. Primerno je, da se ta seznam vstavi v Prilogo k tej uredbi.

(15)

Primerno je določiti nadaljnje postopke uvoza v zvezi s prevozom od mejne veterinarske postaje do odobrenih karantenskih obratov ali centrov pri vstopu v Skupnost, da se zagotovi dostava uvoženih ptic na označen, odobren karantenski obrat ali center v primernem roku.

(16)

Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (5) je bila sprejeta, da bi se upoštevale izkušnje zadnjih let, pridobljene pri nadzoru aviarne influence. Na podlagi navedene direktive je bila sprejeta Odločba Komisije 2006/437/ES z dne 4. avgusta 2006 odobritvi diagnostičnega priročnika za aviarno influenco v skladu z Direktivo Sveta 2005/94/ES (6) (diagnostični priročnik), ki določa diagnostične postopke, metode vzorčenja in merila za oceno rezultatov laboratorijskih testov za potrditev izbruha aviarne influence na ravni Skupnosti. Pri določanju testnih režimov za aviarno influenco v odobrenih karantenskih obratih in centrih v tej uredbi je treba upoštevati navedeno odločbo.

(17)

Razmisliti je treba tudi o nekaterih odstopanjih za navedene ptice v odobrenih karantenskih obratih ali centrih, okužene z nizko patogeno aviarno influenco in atipično kokošjo kugo, v primerih, ko pojav bolezni ne pomeni tveganja za stanje zdravstvenega varstva živali v Skupnosti.

(18)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je treba Odločbo 2000/666/ES razveljaviti in jo nadomestiti s to uredbo.

(19)

Zaradi strožjih pogojev za zdravstveno varstvo živali, ki so določeni v tej uredbi, je treba Odločbo 2005/760/ES razveljaviti.

(20)

Določiti je treba prehodne ukrepe za navedene karantenske obrate in centre, ki so odobreni z Odločbo 2000/666/ES, da bi se lahko nadaljeval uvoz prek takih obratov in centrov, dokler se ne odobrijo v okviru te uredbe.

(21)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa pogoje zdravstvenega varstva živali za uvoz nekaterih ptic v Skupnost iz tretjih držav in njihovih delov iz Priloge I in pogojih za karanteno pri takem uvozu.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za živali iz aviarnih živalskih vrst.

Vendar se ne uporablja za:

(a)

kokoši, purane, pegatke, race, gosi, prepelice, golobe, fazane in jerebice ter ratite (Ratitae), ki se gojijo ali redijo v ujetništvu za vzrejo, proizvodnjo mesa ali konzumnih jajc ali za obnovo populacije divjih ptic („perutnina“);

(b)

ptice, uvožene za ohranitvene programe, ki jih odobrijo pristojni organi namembne države članice;

(c)

hišne živali iz tretjega odstavka člena 1 Direktive 92/65/EGS, ki spremljajo lastnika;

(d)

ptice, namenjene za živalske vrtove, cirkuse, zabaviščne parke ali poskuse;

(e)

ptice, namenjene za ustanove, inštitute ali središča, ki so odobreni v skladu s členom 13 Direktive 92/65/EGS;

(f)

tekmovalne golobe, ki so prineseni na ozemlje Skupnosti iz sosednje tretje države, kjer običajno prebivajo in se nemudoma izpustijo in se od njih pričakuje, da bodo odleteli nazaj v navedeno državo;

(g)

ptice, uvožene iz Andore, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švice in Vatikanske mestne države.

Člen 3

Opredelitve

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve iz Direktive 2005/94/ES.

Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve:

(a)

„ptice“ pomeni živali iz aviarnih živalskih vrst, razen vrst, navedenih v točkah (a) do (g) člena 2;

(b)

„odobreni obrat za vzrejo“ pomeni:

(i)

obrat, ki se uporablja izključno za vzrejo ptic; ter

(ii)

da ga je pregledal in odobril pristojni organ tretje države izvoza, glede na izpolnjevanje pogojev, določenih v členu 4 in Prilogi II;

(c)

„v ujetništvu gojene ptice“ pomeni ptice, ki niso bile ujete v divjini, temveč gojene v ujetništvu od staršev, ki so se parili ali so bile njihove gamete kako drugače prenesene v ujetništvo;

(d)

„brezšivno sklenjeni obroček“ pomeni obroček ali trak v obliki kroga brez prekinitve ali spoja, ki ni bil na noben način spremenjen in je take velikosti, da ga ni mogoče odstraniti s ptice, ko njena noga povsem zraste, ki se ga namesti v prvih dneh njenega življenja, ter je bil industrijsko izdelan za ta namen;

(e)

„odobreni karantenski objekt“ pomeni prostore, razen karantenskih centrov:

(i)

v katerih se izvaja karantena uvoženih ptic;

(ii)

ki jih je pregledal in odobril pristojni organ, glede na izpolnjevanje osnovnih pogojev, določenih v členu 6 in Prilogi IV;

(f)

„odobreni karantenski center“ pomeni prostor:

(i)

v katerem se izvaja karantena uvoženih ptic;

(ii)

ki zajema več enot, operativno in fizično ločenih druga od druge, v vsakem od katerih so le ptice iz iste pošiljke z enakim zdravstvenim statusom, ki zato tvorijo po eno epidemiološko enoto;

(iii)

ki ga je pregledal in odobril pristojni organ, glede na izpolnjevanje osnovnih pogojev, določenih v členu 6 in Prilogi IV;

(g)

„kontrolne ptice“ pomenijo perutnino, ki se uporablja kot diagnostični pripomoček med karanteno;

(h)

„diagnostični priročnik“ pomeni diagnostični priročnik za aviarno influenco, določen v Prilogi k Odločbi 2006/437/ES;

(i)

„Lokalna veterinarska enota (LVU)“ pomeni kateri koli za to imenovan organ države članice.

Člen 4

Odobreni obrati za vzrejo

Uvoz ptic iz odobrenih obratov za vzrejo se odobri, če so v skladu z naslednjimi pogoji:

(a)

obrat za vzrejo mora biti v skladu s pogoji, določenimi v Prilogi II, odobren s strani pristojnega organa, ter imeti dodeljeno številko odobritve;

(b)

navedeno številko odobritve je moral organ sporočiti Komisiji;

(c)

naziv in številka odobritve obrata za vzrejo morata biti navedena na seznamu obratov za vzrejo, ki ga pripravi Komisija;

(d)

pristojni organ mora nemudoma umakniti ali začasno preklicati odobritev obrata za vzrejo, če ta ni več v skladu s pogoji, določenimi v Prilogi II, in o tem nemudoma obvestiti Komisijo.

Člen 5

Uvozni pogoji

Uvoz ptic iz odobrenih obratov za vzrejo v skladu s členom 4 izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

ptice so v ujetništvu gojene ptice;

(b)

ptice morajo izvirati iz tretjih držav ali delov tretjih držav iz Priloge I;

(c)

na pticah je bil 7 do 14 dni pred pošiljanjem opravljen laboratorijski test za odkrivanje virusa, ki je bil negativen za vse viruse bolezni aviarne influence in atipične kokošje kuge;

(d)

ptice niso bile cepljene proti aviarni influenci;

(e)

ptice spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge III („veterinarsko spričevalo“);

(f)

ptice so označene z individualno identifikacijsko številko z brezšivno sklenjenim obročkom ali mikročipom, ki ima enkratno oznako, v skladu s členom 66(2) Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 (7);

(g)

individualna identifikacijska številka na nožnem obročku ali mikročipu, določena v točki (f), mora vsebovati vsaj naslednje informacije;

kodo ISO tretje države izvoznice, ki izvaja identifikacijo;

enotno zaporedno številko;

(h)

individualna identifikacijska številka, določena v točki (f) mora biti registrirana na veterinarskem spričevalu;

(i)

ptice se prevažajo v novih zabojih, ki so na zunanji strani posamično označeni z identifikacijsko številko, ki mora ustrezati identifikacijski številki, navedeni v veterinarskem spričevalu.

Člen 6

Odobreni karantenski obrati in centri

1.   Seznam karantenskih obratov in centrov, ki so v skladu z osnovnimi pogoji iz Priloge IV, je naveden v Prilogi V.

2.   Države članice Komisiji in drugim državam članicam sporočijo seznam:

(a)

številk odobritev odobrenih karantenskih obratov ali centrov na njihovem ozemlju; ter

(b)

naziv in številko TRACES LVE, odgovorne za navedene obrate ali centre.

Člen 7

Neposreden prevoz ptic v odobrene karantenske obrate ali centre

Ptice se prevažajo neposredno od mejne kontrolne točke do odobrenega karantenskega obrata ali centra v kletkah ali zabojnikih.

Skupen čas potovanja od navedene točke do karantenskega obrata ali centra običajno ne sme presegati devetih ur.

Če se za to potovanje uporabljajo vozila, jih mora pristojni organ zapečatiti z neuničljivo plombo.

Člen 8

Potrdilo

Uvozniki ali njihovi zastopniki zagotovijo pisno potrdilo v uradnem jeziku vstopne države članice, ki ga je podpisala oseba, odgovorna za karantenski obrat ali center, in potrjuje, da bodo ptice sprejete v karanteno.

Navedeno potrdilo:

(a)

jasno navede naziv in naslov ter številko odobritve karantenskega obrata ali centra;

(b)

prispe na mejno kontrolno točko po elektronski pošti ali po telefaksu pred prihodom pošiljke na to točko ali jo uvoznik ali njegov zastopnik predloži preden se ptice spustijo z mejne kontrolne točke.

Člen 9

Prevoz ptic v Skupnosti

Če se ptice v Skupnost vnesejo preko države članice, ki ni namembna država članica, se sprejmejo vsi ukrepi za zagotovitev, da pošiljka prispe v namenjeno namembno državo članico.

Člen 10

Spremljanje prevoza ptic

1.   Če zakonodaja Skupnosti določa spremljanje ptic od mejne kontrolne točke do odobrenega karantenskega obrata ali centra v namembnem kraju, se zagotovi izmenjava naslednjih informacij:

(a)

uradni veterinar, odgovoren za mejno kontrolno točko po omrežju TRACES, uradno obvesti pristojni organ, odgovoren za odobreni karantenski obrat ali center v namembnem kraju pošiljke, o kraju izvora in namembnem kraju ptic;

(b)

oseba, odgovorna za odobreni karantenski obrat ali namembni center po elektronski pošti ali po telefaksu v enem delovnem dnevu po prihodu pošiljke v odobreni karantenski obrat ali center, uradno obvesti uradnega veterinarja, odgovornega za odobreni karantenski obrat ali center v namembnem kraju, da je pošiljka prispela na cilj;

(c)

uradni veterinar, odgovoren za odobreni karantenski obrat ali center v namembnem kraju pošiljke, v treh delovnih dneh po prihodu pošiljke v karantenski obrat ali center po omrežju TRACES uradno obvesti uradnega veterinarja, odgovornega za mejno kontrolno točko, ki ga je uradno obvestil o pošiljki, da je pošiljka prispela na svoj cilj.

2.   Če pristojni organ, odgovoren za mejno kontrolno točko, utemeljeno ugotovi, da ptice, prijavljene kot namenjene za odobreni karantenski obrat ali center, niso prispele na cilj v treh delovnih dneh od pričakovanega datuma prihoda pošiljke v karantenski obrat ali center, pristojni organ sprejme ustrezne ukrepe v zvezi z osebo, odgovorno za pošiljko.

Člen 11

Karantenski predpisi

1.   Ptice so v karanteni vsaj 30 dni v odobrenem karantenskem obratu ali centru („karantena“).

2.   Vsaj na začetku in koncu karantene vsake pošiljke mora uradni veterinar opraviti kontrolo karantenskih pogojev, vključno s pregledom zapisov o smrtnosti in kliničnim pregledom ptic iz odobrenega karantenskega obrata ali vsake enote odobrenega karantenskega centra.

Vendar uradni veterinar izvaja preglede pogosteje, če to zahtevajo bolezenske razmere.

Člen 12

Pregledi, odvzem vzorcev in preskusi, ki jih je treba izvajati v zvezi s pošiljko med karanteno

1.   Postopki pregledov, odvzema vzorcev in preskusov za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo, določeni v Prilogi VI, se izvedejo po prihodu ptic v karanteno.

2.   Če se uporabljajo kontrolne ptice se v odobrenem karantenskem obratu ali v vsaki enoti odobrenega karantenskega centra uporabi vsaj 10 kontrolnih ptic.

3.   Kontrolne ptice, ki se uporabljajo za postopke pregledov, vzorčenja in testiranja:

(a)

so stare vsaj tri tedne in samo enkrat uporabljene v ta namen;

(b)

so zaradi razpoznavnosti označene z obročki na nogi ali z drugimi neodstranljivimi oznakami;

(c)

niso cepljene in so potrjene kot serološko negativne za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo v obdobju 14 dni pred začetkom karantene;

(d)

so pred prihodom ptic v skupni zračni prostor nameščene v odobrenem karantenskem obratu ali v enoti odobrenega karantenskega centra ter kar najbliže pticam, da je tako zagotovljen stik kontrolnih ptic z iztrebki ptic v karanteni.

Člen 13

Ukrepi v primeru suma bolezni v odobrenem karantenskem obratu ali centru

1.   Če obstaja med karanteno v odobrenem karantenskem obratu sum, da je ena ali več ptic in/ali kontrolnih ptic okuženih z aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo, se izvedejo naslednji ukrepi:

(a)

tem pticam in kontrolnim pticam se odvzamejo vzorci za virološko preiskavo, kakor je opredeljeno v točki 2 Priloge VI, in se ustrezno analizirajo;

(b)

vse te ptice in kontrolne ptice je treba ubiti in uničiti;

(c)

odobreni karantenski obrat je treba očistiti in razkužiti;

(d)

dokler ne mine 21 dni od zaključnega čiščenja in razkuženja se v odobreni karantenski obrat ne namesti nobene ptice.

2.   Če obstaja med karanteno v odobrenem karantenskem centru sum, da je ena ali več ptic in/ali kontrolnih ptic v enoti karantenskega centra, okuženih z aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo, se izvedejo naslednji ukrepi:

(a)

tem pticam in kontrolnim pticam se odvzamejo vzorci za virološko preiskavo, kakor je opredeljeno v točki 2 Priloge VI, in se ustrezno analizirajo;

(b)

vse te ptice in kontrolne ptice je treba ubiti in uničiti;

(c)

zadevne enote je treba očistiti in razkužiti;

(d)

odvzamejo se naslednji vzorci:

(i)

če se uporabljajo kontrolne ptice, se ne prej kakor 21 dni po zaključnem čiščenju in razkuženju zadevne enote, kot je določeno v Prilogi VI, kontrolnim pticam v preostalih karantenskih enotah odvzame vzorce za serološko preiskavo; ali

(ii)

če se kontrolne ptice ne uporabljajo, je treba med 7 do 15 dni po zaključnem čiščenju in razkuženju kontrolnim pticam v preostalih karantenskih enotah odvzeti vzorce za virološko preiskavo, kot je določeno v točki 2 Priloge VI;

(e)

dokler rezultati vzorčenja iz točke (d), niso potrjeni kot negativni, ne sme nobena ptica zapustiti zadevnega odobrenega karantenskega centra;

3.   Države članice obvestijo Komisijo o kakršnih koli ukrepih, sprejetih po tem členu.

Člen 14

Odstopanja v zvezi s pozitivnim rezultatom za nizko patogeno aviarno influenco in atipično kokošjo kugo v odobrenem karantenskem obratu ali centru

1.   Če se med karanteno ugotovi, da je ena ali več ptic okuženih z nizko patogeno aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo, lahko pristojni organ na podlagi ocene tveganja dovoli odstopanja od ukrepov, določenih v členu 13(1)(b) in (2)(b), pod pogojem, da taka odstopanja ne ogrožajo nadzora bolezni („odstopanje“).

Države članice o vseh takih odstopanjih nemudoma obvestijo Komisijo.

2.   Če uradni veterinar pregleda odobreni karantenski obrat ali center, ki mu je bilo dovoljeno odstopanje, in je bilo ugotovljeno, da je ena ali več ptic in/ali kontrolnih ptic okuženih z nizko patogeno aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo, se izvedejo ukrepi v skladu z odstavki 3 do 7.

Države članice o vseh takih ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo.

3.   V primeru pozitivnega rezultata za nizko patogeno aviarno influenco je treba namesto standardnih vzorcev, kot jih določa diagnostični priročnik, za laboratorijske preskuse 21 dni po zadnjem pozitivnem rezultatu za nizko patogeno aviarno influenco v odobrenem karantenskem obratu ali v vsaki enoti odobrenega karantenskega centra ter v razmaku 21 dni odvzeti naslednje vzorce:

(a)

vzorce vseh mrtvih kontrolnih ptic ali drugih ptic, ki so prisotne v času vzorčenja;

(b)

brise sapnika/žrela in kloake vsaj 60 ptic ali vseh ptic, če jih je v odobrenem karantenskem obratu ali v zadevni enoti odobrenega karantenskega centra prisotnih manj kot 60; ali, če so ptice majhne, eksotične ali niso vajene rokovanja ali je rokovanje z njimi nevarno za ljudi, je treba odvzeti vzorce svežih iztrebkov; vzorčenje in laboratorijsko testiranje takšnih vzorcev se morata nadaljevati, dokler ne pride do dveh negativnih laboratorijskih rezultatov, ki morata biti v razmaku vsaj 21 dni.

Vendar lahko pristojni organ na podlagi rezultatov ocene tveganja odobri odstopanja od velikosti vzorca, določenega v tem odstavku.

4.   V primeru pozitivnega rezultata za atipično kokošjo kugo lahko pristojni organ dovoli odstopanje, če je bilo 30 dni po poginu ali kliničnem okrevanju zadnjega primera navedene bolezni izvedeno vzorčenje v skladu s točkama 1 in 2 Priloge VI, brez upoštevanja določenega časovnega obdobja, ki je prineslo negativne rezultate.

5.   Ptic se ne odpusti iz karantene, dokler ne preteče vsaj obdobje laboratorijskega testiranja, določeno v odstavku 3.

6.   Odobreni karantenski obrat ali v zadevna enota odobrenega karantenskega centra se po izpraznitvi očisti in razkuži. Vse snovi ali odpadke, ki bi bili lahko kontaminirani, je treba odstraniti na način, ki preprečuje širjenje patogena in zagotavlja popolno uničenje virusa nizko patogene aviarne influence ali atipične kokošje kuge, pa tudi vseh odpadkov, ki so nastali do preteka obdobja laboratorijskega testiranja, določenega v odstavku 3.

7.   V odobrenem karantenskem obratu ali centru se ponovna naselitev ne izvede pred iztekom obdobja 21 dni po datumu zaključnega čiščenja in razkuženja, kot je določeno v odstavku 6.

Člen 15

Ukrepi v primeru suma klamidij

Če med karanteno v odobrenem karantenskem obratu ali centru nastane ali se potrdi sum, da so papige (psittaformes) okužene z bakterijo Chlamydophila psittaci, se vse ptice v pošiljki zdravijo po metodi, ki jo odobri pristojni organ, in karantena se podaljša vsaj za dva meseca po datumu zadnjega zabeleženega primera.

Člen 16

Sprostitev iz karantene

Ptice se odpustijo iz karantene v odobrenem karantenskem obratu ali centru le na podlagi pisnega dovoljenja, ki ga izda uradni veterinar.

Člen 17

Uradno obveščanje in zahteve za poročanje

1.   Države članice Komisiji v 24 urah sporočijo vsak primer aviarne influence in atipične kokošje kuge v odobrenem karantenskem obratu ali centru.

2.   Države članice Komisiji vsako leto sporočijo naslednje podatke:

(a)

število ptic, uvoženih preko odobrenih karantenskih obratov ali centrov po vrsti in po izvornem odobrenem obratu za vzrejo;

(b)

informacije o stopnji umrljivosti za uvožene ptice od postopka za izdajo veterinarskega spričevala živali v državi izvora do konca karantene;

(c)

število primerov pozitivne ugotovitve prisotnosti aviarne influence, atipične kokošje kuge in Chlamydophila psittaci v odobrenih karantenskih obratih ali centrih.

Člen 18

Stroški karantene

Vsi stroški karantene, nastali ob uporabi te uredbe, bremenijo uvoznika.

Člen 19

Razveljavitve

Odločbi 2000/666/ES in 2005/760/ES se razveljavita.

Člen 20

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. marca 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(2)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/68/ES (UL L 139, 30.4.2004, str. 321).

(3)  UL L 278, 31.10.2000, str. 26. Odločba, kakor je nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/279/ES (UL L 99, 16.4.2002, str. 17).

(4)  UL L 285, 28.10.2005, str. 60. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/183/ES (glej stran 44 tega Uradnega lista).

(5)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(6)  UL L 237, 31.8.2006, str. 1.

(7)  UL L 166, 19.6.2006, str. 1.


PRILOGA I

SEZNAM TRETJIH DRŽAV, KI SMEJO UPORABLJATI VETERINARSKO SPRIČEVALO V PRILOGI III

Tretje države ali deli njihovega ozemlja v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge I k Odločbi Komisije 2006/696/ES (1), stolpec 4 navedene tabele pa določa vzorec veterinarskega spričevala za gojenje ali proizvodno perutnino, razen za ratite (BPP).


(1)  UL L 295, 25.10.2006, str. 1.


PRILOGA II

POGOJI, KI UREJAJO ODOBRITEV OBRATOV ZA VZREJO V TRETJIH DRŽAVAH IZVORA, KOT DOLOČA ČLEN 4

POGLAVJE 1

Odobritev obratov za vzrejo

Za odobritev, kot je določena v členu 4, mora obrat za vzrejo ustrezati pogojem, določenim v tem poglavju.

(1)

Obrat za vzrejo mora biti jasno razmejen in ločen od okolice ali zaprtih živali in nameščen tako, da ne predstavlja zdravstvenega tveganja za živinorejska gospodarstva, katerih zdravstveni status bi lahko bil ogrožen.

(2)

Imeti mora ustrezna sredstva za ulovitev, zaprtje in izolacijo živali ter imeti na razpolago ustrezne odobrene karantenske obrate in odobrene postopke za živali, ki prihajajo iz neodobrenih obratov.

(3)

Oseba, odgovorna za obrat za vzrejo, mora imeti ustrezne izkušnje z vzrejo ptic.

(4)

V obratu za vzrejo ne sme biti aviarne influence, atipične kokošje kuge in Chlamydophila psittaci; za potrdilo, da v obratu ni teh bolezni, pristojni organ oceni zapise o zdravstvenem stanju živali, ki so jo vodili najmanj tri leta pred datumom zahtevka za odobritev ter rezultate kliničnih in laboratorijskih testov, opravljenih na živalih v obratu. Vendar se novi obrati za vzrejo odobrijo le na podlagi rezultatov kliničnih in laboratorijskih testov, opravljenih na živalih v takih obratih.

(5)

Voditi mora sprotne evidence, ki navajajo:

(a)

število in identiteto (starost, spol, vrsto in posamezno identifikacijsko številko, kjer je to mogoče) živali vseh vrst, prisotnih v obratu za vzrejo;

(b)

število in identiteto (starost, spol, vrsto in posamezno identifikacijsko številko, kjer je to mogoče) živali, ki prispejo v obrat za vzrejo ali ga zapustijo, skupaj s podatki o njihovem poreklu ali namembnosti, prevozu iz obrata ali v obrat za vzrejo ter o zdravstvenem statusu živali;

(c)

rezultate krvnih preiskav ali drugih diagnostičnih postopkov;

(d)

primere bolezni in, če je to ustrezno, uporabljeno zdravljenje;

(e)

rezultate patomorfoloških pregledov živali, ki so poginile v obratu za vzrejo, vključno z mrtvorojenimi živalmi;

(f)

opažanja v obdobju izolacije ali karantene.

(6)

Obrat za vzrejo mora imeti dogovor s pristojnim laboratorijem za opravljanje patomorfoloških preiskav ali pa imeti enega ali več ustreznih prostorov, kjer take preglede lahko opravlja pristojna oseba pod nadzorom uradno odobrenega veterinarja.

(7)

Obrat za vzrejo mora imeti bodisi ustrezne dogovore bodisi obrate, postavljene na kraju obratovanja za ustrezno uničenje trupov živali, ki so poginile zaradi bolezni ali so bile usmrčene.

(8)

Obrat za vzrejo mora zagotoviti, s pogodbo ali drugim pravno zavezujočim instrumentom, storitve veterinarja, ki ga je odobril pristojni organ in je pod nadzorom pristojnega organa tretje države izvoza, in ki:

(a)

zagotavlja, da so ustrezni ukrepi za preprečevanje in nadzorovanje bolezni v zvezi s stanjem bolezni v zadevni državi, odobreni s strani pristojnih organov in se uporabljajo v obratu za vzrejo. Taki ukrepi vključujejo:

(i)

letni načrt nadzorovanja živalskih bolezni, vključno z ustrezno kontrolo zoonoz;

(ii)

klinično, laboratorijsko in patomorfološko testiranje živali, za katere se sumi, da so okužene z nalezljivimi boleznimi;

(iii)

cepljenje dovzetnih živali proti nalezljivim boleznim, kakor je ustrezno, vendar v skladu s Priročnikom diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE);

(b)

zagotavlja, da se vsi sumljivi primeri poginov ali prisotnost kakršnih koli drugih znakov ki nakazujejo, da so živali obolele za aviarno influenco, atipično kokošjo kugo in Chlamydophila psittaci, nemudoma uradno sporočijo pristojnemu organu tretje države;

(c)

zagotavlja, da so bile živali, ki prispejo v obrat za vzrejo, izolirane, kakor je potrebno, ter v skladu z zahtevami te uredbe in navodili, če obstajajo, ki jih izdajo pristojni organi;

(d)

je odgovoren za dnevno skladnost z zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali te uredbe in zakonodaje Skupnosti o dobrem počutju živali med prevozom.

(9)

Če obrati za vzrejo gojijo živali, namenjene za laboratorije, ki opravljajo poskuse, morajo biti splošna oskrba in bivališča takih živali v skladu z zahtevami iz člena 5 Direktive Sveta 86/609/EGS (1).

POGLAVJE 2

Vzdrževanje odobritev obratov za vzrejo

Obrati za vzrejo ostanejo odobreni le, če so v skladu s pogoji iz tega poglavja.

(1)

Prostori so pod nadzorom uradnega veterinarja pristojnega organa, ki:

(a)

zagotovi, da se izpolnjujejo pogoji, opredeljeni v tej uredbi;

(b)

najmanj enkrat letno obišče prostore obrata za vzrejo;

(c)

opravlja revizijo dejavnosti odobrenega veterinarja in izvajanje letnega programa za nadzor bolezni;

(d)

preveri, da rezultati kliničnih, patomorfoloških in laboratorijskih testov na živalih niso dokazali pojava aviarne influence, atipične kokošje kuge ali Chlamydophila psittaci.

(2)

V obrat za vzrejo se v skladu z določbami te direktive sprejmejo le živali, ki prihajajo iz drugega odobrenega obrata za vzrejo.

(3)

Obrat za vzrejo vodi evidenco iz točke 5 poglavja 1 najmanj deset let po datumu odobritve.

POGLAVJE 3

Karantena ptic, vnesenih iz drugih virov, kot so odobreni obrati za vzrejo

Z odstopanjem od točke 2 poglavja 2 se lahko ptice, vnesene iz drugih virov, kot so odobreni obrati za vzrejo, vnesejo v obrat za vzrejo, ko pristojni organ odobri tak vnos, pod pogojem, da se za te živali uporabi karantena v skladu z navodili, ki jih je izdal pristojni organ pred vključitvijo v zbirko. Obdobje karantene mora trajati najmanj 30 dni.

POGLAVJE 4

Začasen preklic, umik ali obnovitev odobritev obratov za vzrejo

Postopki za delni ali popolni začasni preklic, umik ali obnovitev odobritve obratov za vzrejo so v skladu s pogoji iz tega poglavja.

(1)

Če pristojni organ ugotovi, da obrat za vzrejo ni več v skladu s pogoji iz poglavij 1 in 2 ali da se je spremenila uporaba in se ne uporablja več izključno za gojenje ptic, začasno prekliče ali umakne odobritev takega obrata.

(2)

Če se vloži uradno obvestilo o sumu aviarne influence, atipične kokošje kuge ali Chlamydophila psittaci, pristojni organ začasno prekliče odobritev obrata za vzrejo, dokler se sum uradno ne izključi. Pristojni organi zagotovi, da se sprejmejo ukrepi, potrebni za potrditev ali izključitev suma ter za omejitev širjenja bolezni, v skladu z zahtevami zakonodaje Skupnosti, ki ureja ukrepe, ki jih je treba sprejeti proti zadevni bolezni in o trgovini z živalmi.

(3)

Če se sum bolezni potrdi, lahko pristojni organ ponovno odobri obrat za vzrejo v skladu s poglavjem 1, le po:

(a)

izkoreninjenju bolezni in vira okužbe v obratu za vzrejo;

(b)

ustreznem čiščenju in razkuženju obrata za vzrejo;

(c)

izpolnitvi pogojev, ki so določeni v poglavju 1 te priloge, razen točke 4.

(4)

Pristojni organ nemudoma obvesti Komisijo o začasnem preklicu, umiku ali obnovitvi odobritve obrata za vzrejo.


(1)  UL L 358, 18.12.1986, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 230, 16.9.2003, str. 32).


PRILOGA III

kot je navedena v točki e člena 5

VETERINARSKO SPRIČEVALO

za uvoz nekaterih ptic, razen perutnine, namenjene za odpošiljanje v Skupnost

Image

Image

Image


PRILOGA IV

kot je navedena v členu 6

MINIMALNI POGOJI ZA ODOBRENE KARANTENSKE OBRATE IN CENTRE ZA PTICE

Odobreni karantenski obrati ali centri izpolnjujejo pogoje iz poglavij 1 in 2.

POGLAVJE 1

Zgradba in oprema karantenskih obratov ali centrov

(1)

Karantenski obrat ali center mora biti v posebni stavbi ali stavbah, ločenih od drugih perutninskih gospodarstev in gospodarstev z drugimi pticami, ter v oddaljenosti, ki jo določi pristojni organ na podlagi ocene tveganja, ki upošteva epidemiologijo aviarne influence in atipične kokošje kuge. Vhodna/izhodna vrata morajo imeti ključavnico in biti opremljena z opozorilnimi znaki: „KARANTENA – Prepovedan vstop nepooblaščenim osebam“.

(2)

Vsaka karantenska enota karantenskega centra mora zajemati ločen zračni prostor.

(3)

Karantenski obrat ali center mora biti nedostopen za ptice, muhe in mrčes ter tak, da ga je mogoče zatesniti ob razkuževanju.

(4)

Odobren karantenski obrat in vsaka enota odobrenega karantenskega centra mora imeti opremo za umivanje rok.

(5)

Vhod in izhod odobrenega karantenskega obrata in vsake enote odobrenega karantenskega centra mora biti opremljen s sistemom dvojnih vrat.

(6)

Higienske pregrade morajo biti nameščene ob vseh vhodih/izhodih odobrenega karantenskega obrata in različnih enotah odobrenega karantenskega centra.

(7)

Vsa oprema mora biti narejena tako, da jo je mogoče čistiti in razkužiti.

(8)

Skladišče za živalsko hrano je treba zaščititi pred dostopom ptic in glodavcev ter proti mrčesu.

(9)

Na voljo mora biti zabojnik za shranjevanje stelje, zaščiten pred dostopom ptic in gledalcev.

(10)

Na voljo mora biti hladilnik in/ali zamrzovalnik za shranjevanje trupel.

POGLAVJE 2

Zahteve za upravljanje

(1)

Odobrene karantenske zmogljivostih in centri morajo:

(a)

imeti učinkovit kontrolni sistem za zagotovitev ustreznega nadzorovanja živali;

(b)

biti pod nadzorom in odgovornostjo uradnega veterinarja;

(c)

izvajati čiščenje in razkuževanje v skladu s programom, ki ga odobri pristojni organ in po katerem sledi ustrezno obdobje mirovanja; uporabljena razkužila mora za ta namen odobriti pristojni organ.

(2)

Za vsako pošiljko ptic v karanteni:

(a)

je treba odobren karantenski obrat ali enoto odobrenega karantenskega centra očistiti in razkužiti in ga za vsaj sedem dni zapreti za ptice, preden se vnesejo uvožene ptice;

(b)

pošiljka ptic mora prihajati od enega odobrenega obrata za vzrejo v državi izvora in biti vnesena v obdobju največ 48 ur;

(c)

obdobje karantene se mora začeti, ko je vnesena zadnja ptica;

(d)

na koncu obdobja karantene je treba iz odobrenega karantenskega obrata ali enote odobrenega karantenskega centra odstraniti vse ptice ter ga očistiti in razkužiti.

(3)

Izvajati je treba preventivne ukrepe za preprečevanje navzkrižne kontaminacije med vhodnimi in izhodnimi pošiljkami.

(4)

Nepooblaščenim osebam mora biti prepovedan dostop v odobreni karantenski obrat ali center.

(5)

Osebe, ki vstopajo v odobreni karantenski obrat ali center, morajo nositi zaščitna oblačila in obutev.

(6)

Prepovedani so stiki med osebjem, ki bi lahko povzročili kontaminacijo med odobrenimi karantenskimi obrati ali enotami odobrenega karantenskega centra.

(7)

Na voljo mora biti ustrezna oprema za čiščenje in razkuženje.

(8)

Če se identifikacija izvaja z mikročipi, mora biti v karantenskem obratu ali centru na voljo primeren čitalnik mikročipov.

(9)

Kletke ali zabojnike, ki se uporabljajo za prevoz, je treba v odobrenem karantenskem obratu ali centru temeljito očistiti ali razkužiti, razen če se uničijo. Če namenjeni za ponovno uporabo, morajo biti izdelani iz materiala, ki omogoča učinkovito čiščenje in razkuževanje. Kletke in zabojnike je treba uničiti tako, da se prepreči širjenje povzročiteljev bolezni.

(10)

Steljo in odpadni material je treba redno zbirati, shranjevati v posebnem zabojniku in nato obdelati tako, da se prepreči širjenje povzročiteljev bolezni.

(11)

Trupla ptic je treba pregledati v uradnem laboratoriju, ki ga določi pristojni organ.

(12)

Potrebne analize in obdelavo ptic je treba izvajati po posvetovanju z uradnim veterinarjem in pod njegovim nadzorom.

(13)

Uradnega veterinarja je treba obvestiti o boleznih in smrti ptic in/ali kontrolnih ptic med karanteno.

(14)

Oseba, ki je odgovorna za odobren karantenski obrat ali center, mora voditi evidenco:

(a)

datumov, števila in vrste ptic, ki vstopajo v karanteno in izstopajo iz nje, za vsako pošiljko;

(b)

kopij veterinarskih spričeval in skupnih veterinarskih vhodnih dokumentov, s katerimi so opremljene uvožene ptice;

(c)

posamezne identifikacijske številke uvoženih ptic; v primeru, da se identifikacija izvaja z mikročipi, se evidentirajo vsi podatki o vrstah uporabljenih mikročipov in čitalnikov;

(d)

če se v karantenskem obratu ali centru uporabljajo kontrolne ptice, število in kraj nastanitve kontrolnih ptic v karantenskem obratu ali centru;

(e)

vseh pomembnih opažanj: vsakodnevne primere bolezni in število smrti;

(f)

datumov in rezultatov testiranja;

(g)

vrst in datumov zdravljenja;

(h)

oseb, ki vstopajo v karantenski obrat ali center.

(15)

Evidenco iz točke 14 je treba hraniti vsaj deset let.

POGLAVJE 3

Začasen preklic, umik ali obnovitev odobritev karantenskih obratov in centrov

Postopki delnega ali popolnega začasnega preklica, umika ali obnovitve odobritve karantenskih obratov in centrov so v skladu s pogoji iz tega poglavja.

(1)

Če pristojni organ ugotovi, da karantenski obrat ali center več ne izpolnjuje pogojev iz poglavij 1 in 2 ali se je spremenila uporaba, ki ni več v skladu s členom 3(e) in (f), o tem dejstvu obvesti Komisijo. Taki karantenski obrati ali centri se ne uporabljajo za uvoz v skladu s tem aktom.

(2)

Karantenski obrat ali center se ponovno odobri le, če so ponovno izpolnjeni pogoji iz poglavij 1 in 2.


PRILOGA V

SEZNAM ODOBRENIH OBRATOV ALI CENTROV, KOT JE NAVEDENO V ČLENU 6(1)

ISO oznaka države

Ime države

Številka odobritve karantenskega obrata ali centra

AT

AVSTRIJA

AT OP Q1

AT

AVSTRIJA

AT-NK-Q-1

AT

AVSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

AVSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

AVSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

AVSTRIJA

AT 4 WL Q 1

AT

AVSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

AVSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

AVSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIJA

BE VQ 1003

BE

BELGIJA

BE VQ 1010

BE

BELGIJA

BE VQ 1011

BE

BELGIJA

BE VQ 1012

BE

BELGIJA

BE VQ 1013

BE

BELGIJA

BE VQ 1016

BE

BELGIJA

BE VQ 1017

BE

BELGIJA

BE VQ 3001

BE

BELGIJA

BE VQ 3008

BE

BELGIJA

BE VQ 3014

BE

BELGIJA

BE VQ 3015

BE

BELGIJA

BE VQ 4009

BE

BELGIJA

BE VQ 4017

BE

BELGIJA

BE VQ 7015

CY

CIPER

CB 0011

CY

CIPER

CB 0012

CY

CIPER

CB 0061

CY

CIPER

CB 0013

CY

CIPER

CB 0031

CZ

ČEŠKA

21750005

CZ

ČEŠKA

21750016

CZ

ČEŠKA

21750027

CZ

ČEŠKA

21750038

CZ

ČEŠKA

32750007

CZ

ČEŠKA

61750009

CZ

ČEŠKA

62750011

CZ

ČEŠKA

71750000

CZ

ČEŠKA

71750011

DE

NEMČIJA

BW-1

DE

NEMČIJA

BY-1

DE

NEMČIJA

BY-2

DE

NEMČIJA

BY-3

DE

NEMČIJA

BY-4

DE

NEMČIJA

HE-1

DE

NEMČIJA

NI-1

DE

NEMČIJA

NI-2

DE

NEMČIJA

NI-3

DE

NEMČIJA

NW-1

DE

NEMČIJA

NW-2

DE

NEMČIJA

NW-3

DE

NEMČIJA

NW-4

DE

NEMČIJA

NW-5

DE

NEMČIJA

NW-6

DE

NEMČIJA

NW-7

DE

NEMČIJA

NW-8

DE

NEMČIJA

RP-1

DE

NEMČIJA

SN-1

DE

NEMČIJA

SN-2

DE

NEMČIJA

ST-1

DE

NEMČIJA

SH-1

DE

NEMČIJA

TH-1

DE

NEMČIJA

TH-2

DK

DANSKA

DK-VQB-2002-001

ES

ŠPANIJA

ES01/02/05

ES

ŠPANIJA

ES01/02/01

ES

ŠPANIJA

ES05/02/12

ES

ŠPANIJA

ES05/03/13

ES

ŠPANIJA

ES07/02/02

ES

ŠPANIJA

ES08/02/03

ES

ŠPANIJA

ES09/02/09

ES

ŠPANIJA

ES09/02/10

ES

ŠPANIJA

ES13/02/08

ES

ŠPANIJA

ES15/02/06

ES

ŠPANIJA

ES17/02/07

ES

ŠPANIJA

ES04/03/11

ES

ŠPANIJA

ES04/03/14

ES

ŠPANIJA

ES09/03/15

ES

ŠPANIJA

ES01/04/16

ES

ŠPANIJA

ES09/04/17

ES

ŠPANIJA

ES09/06/18

FR

FRANCIJA

38.193.01

GR

GRČIJA

GR.1

GR

GRČIJA

GR.2

HU

MADŽARSKA

HU12MK001

IE

IRSKA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIJA

003AL707

IT

ITALIJA

305/B/743

IT

ITALIJA

132BG603

IT

ITALIJA

170BG601

IT

ITALIJA

233BG601

IT

ITALIJA

068CR003

IT

ITALIJA

006FR601

IT

ITALIJA

054LCO22

IT

ITALIJA

I – 19/ME/01

IT

ITALIJA

119RM013

IT

ITALIJA

006TS139

IT

ITALIJA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NIZOZEMSKA

NL-13000

NL

NIZOZEMSKA

NL-13001

NL

NIZOZEMSKA

NL-13002

NL

NIZOZEMSKA

NL-13003

NL

NIZOZEMSKA

NL-13004

NL

NIZOZEMSKA

NL-13005

NL

NIZOZEMSKA

NL-13006

NL

NIZOZEMSKA

NL-13007

NL

NIZOZEMSKA

NL-13008

NL

NIZOZEMSKA

NL-13009

NL

NIZOZEMSKA

NL-13010

PL

POLJSKA

14084501

PT

PORTUGALSKA

05.01/CQA

PT

PORTUGALSKA

01.02/CQA


PRILOGA VI

PREGLEDI, ODVZEMANJE VZORCEV IN PRESKUSI ZA AVIARNO INFLUENCO IN ATIPIČNO KOKOŠJO KUGO

1.

Med karanteno je treba pri kontrolnih pticah ali, če se kontrolne ptice ne uporabljajo, uvoženih pticah izvesti naslednje postopke:

(a)

če se uporabljajo kontrolne ptice:

(i)

vzorce krvi za serološke preiskave je treba odvzeti kontrolnim pticam v obdobju, ki ni krajše od 21 dni po njihovem vstopu v karanteno in vsaj tri dni pred koncem karantene;

(ii)

če se pri kontrolnih pticah pokažejo pozitivni ali nedoločni serološki rezultati za vzorce iz točke (i), je treba pri uvoženih pticah narediti virološke preiskave; brise kloake (ali iztrebkov) in brise sapnika/žrela je treba odvzeti vsaj 60 pticam ali vsem pticam, če je v pošiljki manj kot 60 ptic;

(b)

če se kontrolne ptice ne uporabljajo, je treba narediti virološke preiskave pri uvoženih pticah (serološki preskusi niso primerni). Brise sapnika/žrela in/ali kloake (ali iztrebkov) je treba odvzeti vsaj 60 pticam ali vsem pticam, če je v pošiljki manj kot 60 ptic, med prvimi 7 do 15 dnevi karantene.

2.

Poleg preskusov, podrobno opisanih v točki 1, je treba odvzeti naslednje vzorce za virološke preiskave:

(a)

brise kloake (ali iztrebkov) in brise sapnika/žrela, če je izvedljivo, od klinično obolelih ptic ali obolelih kontrolnih ptic;

(b)

iz vsebine črevesja, možganov, sapnika, pljuč, jeter, vranice, ledvic in drugih očitno prizadetih organov kar najhitreje po nastopu smrti in sicer;

(i)

mrtvim kontrolnim pticam in vsem pticam, ki so bile mrtve ob prispetju, ter tistim, ki so poginile v karanteni; ali

(ii)

ob visoki smrtnosti pri majhnih pticah v velikih pošiljkah vsaj 10 % mrtvih ptic.

3.

Vsi virološki in serološki preskusi vzorcev, odvzetih v karanteni, se morajo izvajati v uradnih laboratorijih, ki jih imenujejo pristojni organi, ob uporabi diagnostičnih postopkov v skladu z diagnostičnim priročnikom za aviarno influenco in s Priročnikom diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE) za atipično kokošjo kugo. Za virološke preiskave je dovoljeno uporabiti zbirni vzorec, ki zajema do največ pet vzorcev posameznih ptic v enem zbirnem vzorcu. Vzorci iztrebkov morajo biti ločeni od drugih vzorcev organov in tkiv.

4.

Izolirane viruse je treba poslati v državni referenčni laboratorij.


24.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 319/2007

z dne 22. marca 2007

o prepovedi ribolova na severno kozico na območju NAFO 3L s plovili, ki plujejo pod poljsko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2007.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, izčrpala kvoto za leto 2007 za ulov staležev iz navedene priloge.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2007 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepoved

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz navedene priloge ali so v njej registrirana, se prepove z datumom iz navedene priloge. Od tega datuma naprej je prepovedano tudi shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. marca 2007

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9, popravljena razhičica v UL L 36, 8.2.2007, str. 6).

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1.


PRILOGA

Št.

03

Država članica

Poljska

Stalež

PRA/N3L

Vrsta

Severna kozica (Pandalus borealis)

Območje

NAFO 3L

Datum

7. marec 2007


24.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 320/2007

z dne 22. marca 2007

o prepovedi ribolova na sinjega mola v vodah ES in mednarodnih vodah znotraj območij ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV s plovili, ki plujejo pod irsko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2007.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, izčrpala kvoto za leto 2007 za ulov staležev iz navedene priloge.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2007 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepoved

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz navedene priloge ali so v njej registrirana, se prepove z datumom iz navedene priloge. Od tega datuma naprej je prepovedano tudi shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. marca 2007

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9, popravljena različica v UL L 36, 8.2.2007, str. 6).

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1.


PRILOGA

Št.

04

Država članica

Irska

Stalež

WHB/1X14

Vrsta

Sinji mol (Micromesistius poutassou)

Območje

Vode ES in mednarodne vode znotraj območij ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

Datum

27. februar 2007


24.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 321/2007

z dne 23. marca 2007

o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 396/92 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987, o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V 4. točki priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 396/92 (2) so bila nekatera vozila z ojačanim odprtim nizkim zabojem s hidravličnim nagibanjem uvrščena v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN 8704 31 91. Glede na isto točko, gibčnost in zapletena konstrukcija nagibnega nizkega zaboja preprečujeta uvrstitev tega izdelka med prekucnike pod oznako KN 8704 10.

(2)

Sodišče Evropskih skupnosti je v svoji sodbi o zadevi C-396/02 (3) razsodilo, da dejstvo, da ima vozilo, ki je prekucnik, zapleten, gibčen in natančen sistem prekucevanja, ne izključuje njegove uvrstitve med samorazkladalna motorna vozila za prevoz blaga v smislu podštevilke 8704 10 kombinirane nomenklature.

(3)

Ker uvrstitev, ki jo določa Uredba (EGS) št. 396/92, ni v skladu z omenjeno sodbo, jo je treba spremeniti v delu, kjer vozila s hidravličnim nagibanjem uvršča pod oznako KN 8704 31. Glede na to je primerno, da se 4. točka črta in razveljavi od 10. marca 1992.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Točka 4 Priloge k Uredbi (EGS) št. 396/92 se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 10. marca 1992.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. marca 2007

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 129/2007 (UL L 56, 23.2.2007, str. 1).

(2)  UL L 44, 20.2.1992, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 705/2005 (UL L 118, 5.5.2005, str. 18).

(3)  Sodba z dne 16. septembra 2004, zadeva C-396/02, DFDS, [2004] PSES I-8439.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

24.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/35


SKLEP SVETA

z dne 19. marca 2007

o imenovanju italijanskega člana in dveh italijanskih nadomestnih članov Odbora regij

(2007/180/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga italijanske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Zaradi izteka mandata g. Guida MILANA se je sprostilo eno mesto člana Odbora regij, zaradi odstopov g. Salvatoreja CUFFARA in g. Giovannija MASTROCINQUEJA pa sta se sprostili dve mesti nadomestnih članov Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člana:

g. Guido MILANA, Consigliere comunale di Olevano Romano, ki zamenja g. Guida MILANA, Consiglio provinciale di Roma;

(b)

za nadomestna člana:

g. Francesco SCOMA, Consigliere dell’Assemblea regionale siciliana, ki zamenja g. Salvatoreja CUFFARA, in

g. Graziano MILIA, Presidente della Provincia di Cagliari, ki zamenja g. Giovannija MASTROCINQUEJA.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 19. marca 2007

Za Svet

Predsednik

Horst SEEHOFER


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


24.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/36


SKLEP SVETA

z dne 19. marca 2007

o imenovanju nizozemskega nadomestnega člana Odbora regij

(2007/181/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga nizozemske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Po odstopu P. C. KRIKKE se je sprostilo eno mesto nadomestnega člana –

SKLENIL:

Člen 1

V Odbor regij se za preostanek mandata, tj. do 25. januarja 2010, imenuje:

B. VERKERK, burgemeester van Delft

kot zamenjava za Pauline KRIKKE.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 19. marca 2007

Za Svet

Predsednik

Horst SEEHOFER


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


Komisija

24.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/37


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. marca 2007

o raziskavi v zvezi z boleznijo kroničnega hiranja pri jelenih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 860)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/182/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Bolezen kroničnega hiranja je transmisivna spongiformna encefalopatija (TSE), ki prizadene jelene in je razširjena v Severni Ameriki ter do sedaj še ni bila prijavljena v Skupnosti.

(2)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je 3. junija 2004 objavila mnenje, v katerem priporoča, da se izvaja usmerjeni nadzor jelenov v Skupnosti. Namen takšnega nadzora bi bil odkrivanje morebitne prisotnosti TSE pri jelenih. Zato bi bilo treba za države članice pripraviti določbe, s pomočjo katerih bi izvedle raziskavo v skladu z navedenim mnenjem.

(3)

Uredba (ES) št. 999/2001 določa pravila za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje TSE pri živalih. Navedena uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1923/2006 je določbe o programih spremljanja TSE pri jelenih. Zato je zdaj v okviru te odločbe mogoče določiti, da bodo države članice izvedle raziskave o TSE pri jelenih.

(4)

Omenjene raziskave morajo zajeti prosto živečo in gojeno jelenjad. Ker je treba prosto živečo jelenjad vzorčiti predvsem med lovno dobo, ki je časovno omejena, se mora ta odločba uporabiti po sprejetju Uredbe (ES) št. 1923/2006, kakor je navedeno zgoraj, da bi imele države članice dovolj časa za dosego ciljnega števila vzorcev.

(5)

Države članice morajo predložiti letno poročilo o rezultatih teh raziskav pri jelenih. Odkritje pozitivnega primera TSE pri jelenih je treba takoj prijaviti Komisiji.

(6)

Države članice morajo zagotoviti, da jeleni, testirani na TSE, do pridobitve negativnih rezultatov ne vstopijo v komercialno prehransko verigo.

(7)

Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta odločba določa pravila v zvezi z raziskavo za ugotavljanje prisotnosti bolezni kroničnega hiranja (CWD) pri jelenjadi, zlasti pri jelenih („raziskava“).

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej odločbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz Priloge I.

Člen 3

Obseg raziskave

1.   Države članice izvedejo raziskavo za ugotavljanje prisotnosti CWD pri jelenih v skladu z minimalnimi zahtevami iz Priloge II.

2.   Države članice zaključijo raziskavo najkasneje do konca lovne dobe 2007.

Člen 4

Ukrepi, ki jih morajo sprejeti države članice po testiranju na CWD

Po testiranju na CWD države članice sprejmejo ukrepe iz Priloge III.

Člen 5

Poročila, ki jih morajo države članice pripraviti za Komisijo

Države članice Komisiji predložijo naslednja poročila:

(a)

poročilo, ki takoj sledi odkritju pozitivnega ali ne popolnoma dokončnega primera transmisivne spongiformne encefalopatije pri jelenih;

(b)

letno poročilo o rezultatih raziskav, kakor je določeno v Prilogi IV.

Člen 6

Povzetek poročil, ki ga Komisija predloži državam članicam

Komisija predloži državam članicam povzetek poročil, predvidenih v členu 5.

Člen 7

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. marca 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1923/2006 (UL L 404, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA I

Opredelitve pojmov

V tej odločbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„ciljne vrste“ so prosto živeči in gojeni navadni jeleni (Cervus elaphus) in/ali prosto živeči virginijski jeleni (Odocoileus virginianus);

(b)

„ciljne države članice“ so tiste države članice, v katerih je populacija ciljnih vrst dovolj velika, da se lahko doseže velikost vzorca, potrebna za statistiko; razlikujejo se po ciljnih vrstah in po tem, ali gre za prosto živeče ali gojene ciljne vrste; te so naštete v preglednicah 1 in 2 v Prilogi II;

(c)

„jeleni s kliničnimi/bolezenskimi znaki“ so jeleni, ki kažejo nenormalne vedenjske znake in/ali lokomotorne motnje in/ali so na splošno v slabem zdravstvenem stanju;

(d)

„jeleni, poškodovani ali ubiti na cesti“ so jeleni, ki so jih zadela cestna vozila in za katere stanje pred zakolom ne more biti določeno;

(e)

„poginuli/izločeni jeleni“ so jeleni, ki so jih našli mrtve na kmetijskem gospodarstvu ali na prostem, in gojeni jeleni, izločeni zaradi zdravstvenih/starostnih razlogov;

(f)

„zaklani zdravi jeleni“ so zdravi gojeni jeleni, zaklani v klavnici ali na kmetijskem gospodarstvu;

(g)

„ustreljeni zdravi jeleni“ so zdravi prosto živeči jeleni, ustreljeni med lovno dobo;

(h)

„ciljne skupine“ so jeleni, kakor so opredeljeni v točkah od (c) do (g).


PRILOGA II

Minimalne zahteve v zvezi z raziskavo za ugotavljanje prisotnosti bolezni kroničnega hiranja pri jelenih

1.   Vzorčenje ciljnih vrst, ki ga izvajajo države članice.

(a)

Ciljne države članice pri svoji populaciji prosto živečih navadnih jelenov in virginijskih jelenov uporabijo vzorce za testiranje na bolezen kroničnega hiranja (CWD) v skladu s preglednico 1, pri svoji populaciji gojenih navadnih jelenov pa v skladu s preglednico 2.

Ti vzorci se lahko zajamejo iz vseh ciljnih skupin v ciljnih državah članicah.

(b)

Pristojni organ ciljnih držav članic pri odločanju o izbiri vzorca pri vzorčenju za ciljne vrste upošteva naslednja merila:

(i)

vsi jeleni morajo biti stari nad 18 mesecev; starost se oceni na podlagi rasti in razvoja zob, očitnih znakov odraslosti ali drugih zanesljivih podatkov;

(ii)

v primeru ustreljenih zdravih jelenov je treba vzeti zlasti vzorce samcev;

(iii)

v primeru zaklanih zdravih jelenov, je treba vzeti zlasti vzorce starejših samcev in samic.

(c)

Pristojni organ ciljnih držav članic pri odločanju o izbiri vzorca za ciljne vrste upošteva izpostavljenost naslednjim potencialnim dejavnikom tveganja, kjer so ti prisotni:

(i)

območjem, gosto poseljenim z jelenjadjo;

(ii)

visoki pojavnosti praskavca;

(iii)

visoki pojavnosti BSE;

(iv)

jelenom, ki so zaužili krmo, potencialno okuženo s TSE;

(v)

jelenom na kmetijskih gospodarstvih ali v regijah, kjer so bili v preteklosti zabeleženi uvozi jelenov ali njihovih proizvodov iz regij, okuženih s CWD.

(d)

Pristojni organ ciljnih držav članic uporabi naključno vzorčenje za izbiro ciljnih vrst za vzorčenje.

2.   Vzorčenje vseh držav članic za ugotavljanje prisotnosti CWD pri vseh vrstah jelenov.

Vse države članice vzamejo vzorce za CWD pri jelenih s kliničnimi/bolezenskimi znaki in prednostno pri poginulih/izločenih jelenih, pa tudi pri jelenih vseh vrst, poškodovanih ali ubitih na cesti. Pristojni organ držav članic si prizadeva za čim večjo osveščenost o obstoju teh jelenov in zagotovi, da se čim več takšnih jelenov testira na CWD.

Preglednica 1

Prosto živeči navadni jelen (Cervus elaphus) in virginijski jelen (Odocoileus virginianus)

 

Populacija ciljnih vrst

Velikost vzorca

Češka

25 000

598

Nemčija

150 000

598

Španija

220 000 do 290 000

598

Francija

100 000

598

Italija

44 000

598

Latvija

28 000

598

Madžarska

74 000

598

Avstrija

150 000

598

Poljska

600 000

598

Slovaška

38 260

598

Finska

30 000

598

Združeno kraljestvo

382 500

598


Preglednica 2

Gojeni navadni jelen (Cervus elaphus elaphus)

 

Populacija ciljnih vrst

Velikost vzorca

Češka

> 9 000

576

Nemčija

11 500

598

Francija

17 000

598

Irska

10 000

581

Avstrija

10 000

581

Združeno kraljestvo

28 000

598

3.   Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje

Za vsakega jelena iz vzorcev, navedenih v točkah 1 in 2 te priloge, se vzame in testira vzorec obeksa. Do pridobitve negativnega rezultata se shrani najmanj del vzorca v svežem ali zamrznjenem stanju, če bi bil potreben biološki preskus.

Pristojni organ držav članic mora pri navodilih za metode in protokole upoštevati točko 3 poglavja C Priloge X k Uredbi (ES) št. 999/2001.

Hitri testi iz točke 4 poglavja C Priloge X k Uredbi (ES) št. 999/2001, ki se uporabljajo za ugotavljanje transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE) v obeksu govedi ali malih prežvekovalcev, se obravnavajo kot primerni za uporabo pri vzorčenju iz točk 1 in 2 te priloge. Države članice lahko za namene naključnega preverjanja uporabijo tudi imunohistokemijo, za katero morajo zadostiti preskusu strokovne usposobljenosti referenčnega laboratorija Skupnosti. Kadar država članica ne more potrditi pozitivnega rezultata hitrega testa, pošlje ustrezno tkivo referenčnemu laboratoriju Skupnosti v potrditev. V primeru pozitivnega testa TSE se uporabi protokol, kakor je predviden v točki 3.2(c)(i) in 3.2(c)(ii) poglavja C Priloge X k Uredbi (ES) št. 999/2001.

4.   Genotipizacija

Genotip prionskega proteina se določi v skladu s smernicami referenčnega laboratorija Skupnosti za TSE za vsak pozitiven primer TSE pri jelenih.


PRILOGA III

Ukrepi po testiranju jelenov

1.

Kadar je za testiranje na CWD izbran jelen, ki naj bi bil dan v promet za prehrano ljudi, države članice zagotovijo sledljivost takega klavnega trupa in do pridobitve negativnega rezultata ne dovolijo komercialne prodaje.

2.

Kolikor je mogoče in vedno, kadar se uporablja točka 1, se lovca, lovskega čuvaja ali kmeta, če so znani, obvesti, kdaj so vzorci dani na testiranje na CWD, in se jim v najkrajšem možnem času po uradni poti sporoči pozitiven rezultat hitrega testa.

3.

Države članice si pridržijo pravico, da do pridobitve negativnega rezultata hitrega testa na CWD zadržijo snovi za nadaljnje diagnoze ali raziskave.

4.

Kolikor je mogoče, se razen snovi, ki se zadržijo za nadaljnje diagnoze ali raziskave, vsi deli trupa jelena, kjer so bili ugotovljeni pozitivni rezultati hitrega testa, vključno s kožo, nemudoma odstranijo v skladu s členom 4(2) (a), (b) ali (e) Uredbe (ES) št. 1774/2002 (1).


(1)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1.


PRILOGA IV

Poročanje in evidentiranje obveznosti

1.   Obveznosti držav članic

Podatki, ki jih morajo države članice vključiti v svoje letno poročilo o rezultatih raziskave v zvezi s CWD:

(a)

Število vzorcev jelenov, danih na testiranje, po ciljni skupini v skladu z naslednjimi merili:

vrste,

gojeni ali prosto živeči jeleni,

ciljna skupina,

spol,

starost.

(b)

Rezultati hitrih in potrditvenih testov (število pozitivnih in negativnih rezultatov) ter, kjer je to primerno, rezultati ločevalnih testov, vzorčeno tkivo in tehnika, uporabljena pri hitrih in potrditvenih testih.

(c)

Geografski položaj pozitivnih primerov TSE, vključno z državo porekla, če ta ni ista kot država članica poročevalka.

(d)

Genotip in vrste vsakega jelena s pozitivnim rezultatom testa TSE.

2.   Obdobja poročanja

Rezultati vzorčenja za CWD za lansko leto se vključijo v letno poročilo.

Navedeno poročilo se predloži v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje v šestih mesecih po zaključku vsakokratnega leta raziskave.

Poročilo za leto 2007 zajema rezultate lovne dobe 2007, čeprav so nekateri vzorci vzeti v letu 2008.


24.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/44


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 23. marca 2007

o spremembi Odločbe 2005/760/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih pri uvozu ptic v ujetništvu v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v nekaterih tretjih državah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1259)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/183/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1) ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (2) in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (3), in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po izbruhih aviarne influence v jugovzhodni Aziji leta 2004, ki jih je povzročil visoko patogeni sev virusa, je Komisija sprejela več zaščitnih ukrepov. Navedeni ukrepi so vključevali predvsem Odločbo Komisije 2005/760/ES z dne 27. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih pri uvozu ptic v ujetništvu v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v nekaterih tretjih državah (4). Navedena odločba se uporablja do 31. marca 2007.

(2)

Odločba Komisije 2000/666/ES z dne 16. oktobra 2000 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in izdajanju veterinarskih potrdil za uvoz ptic, razen perutnine, in pogojih za karanteno (5) določa zahteve za zdravstveno varstvo živali v zvezi z uvozom nekaterih ptic, razen perutnine, kot je določeno v navedeni odločbi, ter zahteve za karanteno za takšne ptice.

(3)

Svet za zdravje in zaščito živali (AHAW) Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je 27. oktobra 2006 sprejel znanstveno mnenje o tveganjih za zdravje in dobro počutje živali, povezanih z uvozom divjih ptic, razen perutnine, v Skupnost. V mnenju je navedenih več področij, na katerih bi spremembe pogojev Skupnosti za zdravstveno varstvo živali za uvoz navedenih ptic bistveno zmanjšale kakršno koli ugotovljeno tveganje za zdravje, povezano s takšnim uvozom. Na podlagi tega mnenja so bili pregledani pogoji za zdravstveno varstvo živali, Odločba 2000/666/ES je bila razveljavljena, nadomestila pa jo je Uredba Komisije (ES) št. 318/2007 (6).

(4)

Novi pogoji za zdravstveno varstvo živali iz Uredbe (ES) št. 318/2007 so strožji od trenutno veljavnih pogojev, zato navedena uredba ne bo začela veljati pred 1. julijem 2007, tako da bodo države članice in tretje države, ki takšne ptice izvažajo v Skupnost, imele dovolj časa, da se prilagodijo novim ukrepom.

(5)

Glede na to mnenje in na trenutno stanje zdravja živali po vsem svetu v zvezi z aviarno influenco se takšne ptice brez izpolnjevanja strogih uvoznih zahtev ne smejo uvažati.

(6)

Zaščitne ukrepe iz Odločbe 2005/760/ES je zato treba še naprej uporabljati do 30. junija 2007. Datum uporabe navedene Odločbe je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Odločbo 2005/760/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 6 Odločbe 2005/760/ES se datum „31. marca 2007“ nadomesti s „30. junija 2007“.

Člen 2

Države članice nemudoma sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, in jih objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. marca 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(2)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(3)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(4)  UL L 285, 28.10.2005, str. 60. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/21/ES (UL L 7, 12.1.2007, str. 44).

(5)  UL L 278, 31.10.2000, str. 26. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/279/ES (UL L 99, 16.4.2002, str. 17).

(6)  Glej stran 7 tega Uradnega lista.