ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 78

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
17. marec 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 280/2007 z dne 16. marca 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 281/2007 z dne 16. marca 2007 o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 27. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 282/2007 z dne 16. marca 2007 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 27. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 283/2007 z dne 16. marca 2007 o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 27. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 284/2007 z dne 16. marca 2007 o določanju najnižje prodajne cene masla za 59. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 285/2007 z dne 16. marca 2007 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi marca 2007 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz prašičjega mesa v okviru mesa v okviru režima, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1233/2006

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 286/2007 z dne 16. marca 2007 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi marca 2007, v skladu z režimom, predvidenim v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju prašičjega mesa za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2007

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 287/2007 z dne 16. marca 2007 o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora glede ginsenga, standardiziranih izvlečkov in njihovih pripravkov ( 1 )

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 288/2007 z dne 16. marca 2007 o določitvi prehodnih ukrepov, ki jih je zaradi pristopa Bolgarije in Romunije treba sprejeti v zvezi z zahtevami za dodelitev izvoznih nadomestil za nekatere mlečne in jajčne proizvode v skladu z Uredbo (ES) št. 1043/2005

15

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 289/2007 z dne 16. marca 2007 o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1301/2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj, zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

17

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 290/2007 z dne 16. marca 2007 o določitvi odstotka iz člena 19 Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 za tržno leto 2007/2008

20

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 291/2007 z dne 16. marca 2007 o popravku Uredbe (ES) št. 272/2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 16. marca 2007

24

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/168/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 22. februarja 2007 o imenovanju podpredsednika Urada Skupnosti za rastlinske sorte

27

 

 

Komisija

 

 

2007/169/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 16. marca 2007 o uporabi člena 30(1) Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev za nekatere storitve kurirske in paketne pošte na Danskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 840)  ( 1 )

28

 

 

SPORAZUMI

 

 

Svet

 

*

Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Sporazuma o partnerstvu na področju ribištva med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko

31

 

*

Informacija glede dne začetka veljavnosti Okvirnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Bosno in Hercegovino o splošnih načelih za sodelovanje Bosne in Hercegovine v programih Skupnosti

31

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktive 2006/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o spremembi Direktive 95/2/ES o aditivih za živila razen barvil in sladil in Direktive 94/35/ES o sladilih za uporabo v živilih (UL L 204, 26.7.2006)

32

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 280/2007

z dne 16. marca 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 16. marca 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

113,4

MA

93,6

TN

143,7

TR

158,4

ZZ

127,3

0707 00 05

JO

132,2

MA

65,6

TR

162,3

ZZ

120,0

0709 90 70

MA

65,7

TR

110,1

ZZ

87,9

0709 90 80

EG

233,0

IL

121,6

ZZ

177,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

51,5

IL

52,8

MA

45,5

TN

52,7

TR

64,1

ZZ

52,3

0805 50 10

IL

68,1

TR

52,4

ZZ

60,3

0808 10 80

AR

76,1

BR

79,9

CA

92,2

CL

84,6

CN

69,6

US

112,0

UY

73,0

ZA

95,0

ZZ

85,3

0808 20 50

AR

68,0

CL

83,5

US

110,6

ZA

75,6

ZZ

84,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 281/2007

z dne 16. marca 2007

o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 27. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 27. posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za 27. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najnižja prodajna cena

Maslo ≥ 82 %

Nespremenjeno

214,7

Zgoščeno

Varščina za predelavo

Nespremenjeno

45

Zgoščeno


17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2007

z dne 16. marca 2007

o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 27. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2), lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 27. posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za 27. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najvišja pomoč

Maslo ≥ 82 %

15,5

12

12

Maslo < 82 %

11,7

10,73

Zgoščeno maslo

18

14,5

18

14,5

Smetana

8

5

Varščina za predelavo

Maslo

17

Zgoščeno maslo

20

20

Smetana

9


17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 283/2007

z dne 16. marca 2007

o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 27. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 47 Uredbe Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) intervencijske agencije izvedejo stalen razpis za dodelitev pomoči za zgoščeno maslo. Člen 54 navedene uredbe določa, se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %.

(2)

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 se položi, da se zagotovi prevzem zgoščenega masla v trgovini na drobno.

(3)

Glede na prejete ponudbe se določi najvišja pomoč v ustrezni višini in skladno s tem tudi varščina za končno uporabo.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 27. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, ki se izvede v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005, znaša najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %, kot je navedeno v členu 47(1) navedene uredbe, 16,27 EUR/100 kg.

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 znaša 18 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 284/2007

z dne 16. marca 2007

o določanju najnižje prodajne cene masla za 59. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Intervencijske agencije so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine mleka, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 2771/1999 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 59. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 2771/1999, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 13. marca 2007, se najnižja prodajna cena za maslo določi na 238,01 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. marca 2007.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1802/2005 (UL L 290, 4.11.2005, str. 3).


17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 285/2007

z dne 16. marca 2007

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi marca 2007 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz prašičjega mesa v okviru mesa v okviru režima, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1233/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1233/2006 z dne 16. avgusta 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja uvoznih tarifnih kvot za prašičje meso, dodeljenih Združenim državam Amerike (1), in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Zahtevki za uvozna dovoljenja, vložena za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2007, so manjši od razpoložljivih količin in se lahko v celoti odobrijo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2007, vloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 1233/2006, se odobrijo, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 225, 17.8.2006, str. 14.


PRILOGA

Zaporedna številka

Odstotek odobritve zahtevkov za uvozna dovoljenja, vložena za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2007

09.4170

100


17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 286/2007

z dne 16. marca 2007

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi marca 2007, v skladu z režimom, predvidenim v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju prašičjega mesa za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1458/2003 z dne 18. avgusta 2003 o uvedbi in določitvi upravljanja s tarifnimi kvotami za nekatere proizvode v sektorju prašičjega mesa (1) in zlasti člena 5(6),

ob upoštevanju naslednjega:

Zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi za drugo četrtletje leta 2007, zajemajo količine, manjše od razpoložljivih količin, zaradi česar se jim lahko v celoti ugodi.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2007 v skladu z Uredbo (ES) št. 1458/2003, se ugodi, kakor je določeno v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 208, 19.8.2003, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 341/2005 (UL L 53, 26.2.2005, str. 28).


PRILOGA

Serijska števiksa

Odstotek odobritve uvoznih dovoljenj, vloženih za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2007

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

„—“

:

Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.


17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 287/2007

z dne 16. marca 2007

o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora glede ginsenga, standardiziranih izvlečkov in njihovih pripravkov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (1) ter zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju mnenj Evropske agencije za zdravila, ki jih je oblikoval Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vse farmakološko aktivne snovi, ki se v Skupnosti uporabljajo v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih živalim za proizvodnjo živil, je treba oceniti v skladu z Uredbo (EGS) št. 2377/90.

(2)

Snov ginseng je vključena v Prilogo II k Uredbi (EGS) št. 2377/90 v kategorijo snovi, ki se uporabljajo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini za vse živalske vrste za proizvodnjo živil, pri čemer je njegova uporaba omejena na homeopatska zdravila za uporabo v veterinarski medicini, pripravljena v skladu s homeopatskimi farmakopejami v koncentracijah, ki ustrezajo pratinkturi in njenim raztopinam. Po pregledu vloge se zdi primerno vključiti nov vnos v Prilogo II, v kategorijo snovi rastlinskega izvora, za ginseng, standardizirani izvlečki in njihovi pripravki, za vse živalske vrste za proizvodnjo živil.

(3)

Uredbo (EGS) št. 2377/90 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Državam članicam je treba pred začetkom veljavnosti te uredbe omogočiti ustrezno obdobje, v katerem lahko izvedejo morebitne potrebne prilagoditve dovoljenj za dajanje v promet zadevnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki so bila odobrena v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (2), da se upoštevajo določbe te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. maja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1831/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 5).

(2)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/28/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 58).


PRILOGA

Naslednja snov se vnese v Prilogo II k Uredbi (EGS) št. 2377/90:

6.   Snovi rastlinskega izvora

Farmakološko aktivna(-e) snov(-i)

Živalske vrste

Ginseng, standardizirani izvlečki in njihovi pripravki

Vse živalske vrste za proizvodnjo živil“


17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 288/2007

z dne 16. marca 2007

o določitvi prehodnih ukrepov, ki jih je zaradi pristopa Bolgarije in Romunije treba sprejeti v zvezi z zahtevami za dodelitev izvoznih nadomestil za nekatere mlečne in jajčne proizvode v skladu z Uredbo (ES) št. 1043/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti prvega odstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 52(4) Uredbe Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil (1) določa, da je dodelitev nadomestil za nekatere mlečne in jajčne proizvode odvisna od izpolnjevanja ustreznih zahtev Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (2) in Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (3). Zlasti mora blago iz členov 4 in 5 Uredbe (ES) št. 853/2004 biti pripravljeno v odobrenem obratu in ustrezati posebnim zahtevam v zvezi z označevanjem zdravstvene ustreznosti.

(2)

Odločba Komisije 2007/30/ES z dne 22. decembra 2006 o prehodnih ukrepih za trženje nekaterih proizvodov živalskega izvora iz Bolgarije in Romunije (4) določa ukrepe za lažji prehod z obstoječe ureditve v navedenih državah na ureditev, ki izhaja iz uporabe veterinarske zakonodaje Skupnosti. V skladu s členom 3 navedene odločbe države članice od 1. januarja do 31. decembra 2007 dovolijo trgovino s proizvodi, pridobljenimi v obratih v Bolgariji in Romuniji, ki so pooblaščeni za izvoz mlečnih ali jajčnih proizvodov v Skupnost, pred datumom pristopa, če imajo proizvodi oznako zdravstvene ustreznosti za izvoz v Skupnost zadevnega obrata in priložen dokument, ki dokazuje, da so bili izdelani v skladu z Odločbo 2007/30/ES.

(3)

Zato je primerno odstopati od člena 52(4) Uredbe (ES) št. 1043/2005, brez poseganja v uporabo drugih določb navedene uredbe, in določiti, da mora biti blago, ki je skladno s členom 3 Odločbe 2007/30/ES in katerega trženje je v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2007 dovoljeno, upravičeno do izvoznega nadomestila.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja v zvezi s trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I k Pogodbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 52(4) Uredbe (ES) št. 1043/2005 je blago, pridobljeno pred datumom pristopa v obratih v Bolgariji in Romuniji, pooblaščenih za izvoz v Skupnost pred datumom pristopa, in izvoženo iz Skupnosti v obdobju od datuma pristopa do 31. decembra 2007, upravičeno do izvoznega nadomestila, če izpolnjuje zahteve iz člena 3(a) in (b) Odločbe 2007/30/ES.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za izvozne deklaracije, sprejete od 1. januarja do 31. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(4)  UL L 8, 13.1.2007, str. 59.


17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 289/2007

z dne 16. marca 2007

o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1301/2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj, zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prilogi II in III k Uredbi Komisije (ES) št. 1301/2006 (1) vsebujeta navedbe v vseh jezikih Skupnosti v sestavi na dan 31. decembra 2006. Navedene določbe morajo vsebovati tudi navedbe v bolgarščini in romunščini.

(2)

Uredbo (ES) št. 1301/2006 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1301/2006 se spremeni:

1.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

2.

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007. Vendar pa ne vpliva na veljavnost zahtevkov za dovoljenja in dovoljenj, izdanih med 1. januarjem 2007 in dnem začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.


PRILOGA I

„PRILOGA II

Zaznamki iz člena 8

:

v bolgarščini

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

:

v španščini

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

:

v češčini

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

:

v danščini

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

:

v nemščini

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

:

v estonščini

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

:

v grščini

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

:

v angleščini

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

:

v francoščini

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

:

v italijanščini

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

:

v latvijščini

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

:

v litovščini

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

:

v madžarščini

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

:

v nizozemščini

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

:

v poljščini

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

:

v portugalščini

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

:

v romunščini

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

:

v slovaščini

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

:

v slovenščini

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

:

v finščini

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

:

v švedščini

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas“


PRILOGA II

„PRILOGA III

Vpisi iz člena 9

:

v bolgarščini

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

:

v španščini

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

:

v češčini

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

:

v danščini

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

:

v nemščini

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

:

v estonščini

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

:

v grščini

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

:

v angleščini

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

:

v francoščini

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

:

v italijanščini

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

:

v latvijščini

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

:

v litovščini

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

:

v madžarščini

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

:

v poljščini

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

:

v portugalščini

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

:

v romunščini

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

:

v slovaščini

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

:

v slovenščini

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

:

v finščini

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

:

v švedščini

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…“


17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 290/2007

z dne 16. marca 2007

o določitvi odstotka iz člena 19 Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 za tržno leto 2007/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti drugega pododstavka člena 19(3), člena 40(2)(d)(v) ter člena 42 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 19(1) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se lahko s trga umakne enak odstotek sladkorja in izoglukoze za vse države članice, da bi ohranili strukturno ravnovesje trga na cenovni ravni, ki bo blizu referenčni ceni.

(2)

Predvidena bilanca za tržno leto 2007/2008 kaže, da je presežek količin na trgu Skupnosti nižji od napovedi, zlasti zaradi opustitve kvotne proizvodnje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (2). Ta presežek, ki bi lahko dosegel skoraj štiri milijone ton sladkorja in izoglukoze, bi lahko povzročil znatno znižanje cen na trgu Skupnosti v tržnem letu 2007/2008.

(3)

Zato je treba določiti odstotek umika v skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 318/2006, da bi ohranili strukturno ravnovesje trga.

(4)

Vendar uporaba umika iz člena 19 Uredbe (ES) št. 318/2006 ne spodbuja proizvajalce k zmanjšanju njihove proizvodnje, saj se odstotek umika uporablja linearno za vse proizvedene kvotne količine, ne da bi se upoštevala morebitna prizadevanja nekaterih podjetij za prilagoditev proizvodnje. Instrument umika se lahko tako šteje za nezadovoljivega, saj ne preprečuje nastanka presežka na trgu. Člen 19 v bistvu ne preprečuje prekomerne proizvodnje, vendar enostavno omogoča umik že proizvedenega sladkorja. To povzroči stroške, katerim bi se lahko izognili, če bi se prekomerna proizvodnja preprečila v zgodnejši fazi.

(5)

Za izboljšanje instrumenta umika z uvedbo spodbude, da bi proizvajalci zmanjšali proizvodnjo, Komisija namerava Svetu predlagati spremembo Uredbe (ES) št. 318/2006, s katero se bo uvedel prag, nad katerim se bodo proizvedene kvotne količine vsakega podjetja umaknile. To pomeni, da bodo podjetja, ki imajo nižjo produktivnost od praga, izvzeta iz obveznosti umika, saj prispevajo manj k presežku. Podjetja bodo tako lahko prilagodila svojo proizvodnjo in se zlasti odločila, ali bodo proizvajala več ali manj od praga.

(6)

Da bi imel prag za uporabo odstotka umika dejanski učinek na proizvodnjo, je treba omejiti obseg obveznosti iz člena 6(5) Uredbe (ES) št. 318/2006, da podjetjem za proizvodnjo sladkorja ne bi bilo treba plačati minimalne cene za količine sladkorne pese, ki ustrezajo njihovi celotni kvoti, vključno s količinami, za katere niso bile sklenjene dobavne pogodbe.

(7)

Takšna prilagoditev instrumenta umika ne bo sprejeta pravočasno za zagotovitev preventivnega učinka na proizvodnjo v tržnem letu 2007/2008. Ob upoštevanju dejstva, da napovedi kažejo pomemben presežek za zadevno tržno leto zlasti zaradi nepravilnega delovanja instrumenta prestrukturiranja industrije sladkorja, je treba uporabiti člen 42 Uredbe (ES) št. 318/2006, da se v nujnih primerih sprejmejo preventivni ukrepi za uvedbo praga za uporabo odstotka umika, za podjetja, ki ne prispevajo k presežku, pa bo tako obveznost umika manjša. Ta prag je treba določiti na stopnjo, ki bo preprečila proizvodnjo znatne količine sladkorja, primerljive s tisto, ki bi bila drugače umaknjena v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 318/2006.

(8)

V zvezi s tem bi bilo treba upoštevati dejstvo, da bi omejitve, povezane s preventivnim ukrepom, lahko imele resne gospodarske posledice za podjetja v državah članicah, ki so pokazala posebna prizadevanja v okviru sheme za prestrukturiranje, vzpostavljene z Uredbo (ES) št. 320/2006. Takšen učinek bi bil dejansko v nasprotju s ciljem te sheme in skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja, s katerim se želi zagotoviti preživetje in konkurenčnost tega sektorja. Zato je treba predvideti izjemo pri uporabi preventivnega odstotka umika za države članice sorazmerno z odstotkom nacionalne kvote, ki je bila opuščena v okviru zgoraj navedene sheme za prestrukturiranje.

(9)

Da bi bil ukrep v celoti učinkovit, ga je treba sprejeti pred obdobjem setve sladkorne pese, kar bo pridelovalcem in proizvajalcem omogočilo načrtovati in upravljati njihovo proizvodnjo v tržnem letu 2007/2008 pod najboljšimi pogoji.

(10)

Da bi se upoštevala nezanesljivost napovedi zlasti v zvezi s proizvodnjo, je treba določiti, da se lahko odstotek umika po potrebi prilagodi, če se bodo podatki za bilanco za tržno leto 2007/2008 spremenili. Če je prilagojeni odstotek višji od odstotka, prvotno določenega s to uredbo, je treba razliko uporabiti za vso kvotno proizvodnjo, saj cilj ukrepa v tej fazi ni več dosega preventivnega učinka, temveč upravljanje trga glede na dejansko ugotovljeni presežek.

(11)

Da se olajša dobava sladkorja in/ali izoglukoze za izdelavo proizvodov iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 318/2006, je treba umaknjeno količino šteti za presežen sladkor ali preseženo izoglukozo za tržno leto 2007/2008, ki bi lahko postala industrijski sladkor ali industrijska izoglukoza.

(12)

V skladu z drugim pododstavkom člena 19(1) Uredbe (ES) št. 318/2006 je treba tradicionalno potrebo po dobavi za prečiščevanje v beli sladkor zmanjšati za isti odstotek, kot je tisti, določen za umik. V primeru določitve posebnega odstotka umika je treba prilagoditi tudi zmanjšanje tradicionalne potrebe po dobavi.

(13)

Upravljalni odbor za sladkor ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za tržno leto 2007/2008 se odstotek iz člena 19(1) Uredbe (ES) št. 318/2006 določi na 13,5 %.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1:

(a)

se odstotek iz navedenega odstavka ne uporablja za podjetja, katerih proizvodnja je nižja od 86,5 % njihovih kvot za tržno leto 2007/2008;

(b)

se za podjetja, katerih proizvodnja je enaka ali večja od 86,5 % njihovih kvot za tržno leto 2007/2008, proizvedene količine, ki presegajo 86,5 %, umaknejo;

(c)

se odstotek iz odstavka 1 ne uporablja za količine, proizvedene v državah članicah, v katerih so bile nacionalne kvote sladkorja umaknjene v višini najmanj 50 % od 1. julija 2006 zaradi opustitve kvot v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 320/2006.

Za države članice, v katerih je bila nacionalna kvota umaknjena v višini manj kot 50 % od 1. julija 2006 zaradi opustitve kvot v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 320/2006, se odstotek umika iz odstavka 1 zniža sorazmerno z umaknjenimi kvotami.

Odstotek, ki se uporablja v skladu s to točko, je določen v Prilogi.

3.   Odstotek iz odstavka 1 se lahko prilagodi najpozneje do 31. oktobra 2007. Če je drugi odstotek višji od prvega odstotka, se razlika uporabi za vso kvotno proizvodnjo.

4.   Količine, umaknjene v skladu z odstavkom 2(b) in odstavkom 3, se štejejo za presežen sladkor ali preseženo izoglukozo za tržno leto 2007/2008, ki bi lahko postala industrijski sladkor ali industrijska izoglukoza.

5.   Obveznost plačila vsaj minimalne cene iz člena 6(5) Uredbe (ES) št. 318/2006 se uporablja le za količine sladkorne pese, proizvedene v okviru kvote, po uporabi odstavkov 1 in 2.

Člen 2

1.   Za tržno leto 2007/2008 se tradicionalna potreba po dobavi sladkorja za prečiščevanje iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 318/2006 določi na največ 2 110 371 ton in razdeli na naslednji način:

(a)

171 917 ton za Bolgarijo;

(b)

256 582 ton za Francijo;

(c)

43 250 ton za Italijo;

(d)

308 488 ton za Portugalsko;

(e)

285 135 ton za Romunijo;

(f)

16 941 ton za Slovenijo;

(g)

51 835 ton za Finsko;

(h)

976 223 ton za Združeno kraljestvo.

2.   Znesek, določen v odstavku 1, se prilagodi, kadar se uporabi člen 1(3).

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2011/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 58, 28.2.2006, str. 42.


PRILOGA

Odstotek umika, določen v skladu s členom 1(2)(c)

Država članica

Odstotek umika

Češka

7,29

Grčija

0

Španija

10,53

Italija

0

Madžarska

6,21

Portugalska (celinski del)

0

Slovaška

4,32

Finska

3,24

Švedska

10,26


17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 291/2007

z dne 16. marca 2007

o popravku Uredbe (ES) št. 272/2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 16. marca 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uvozne dajatve v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. marca 2007, so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 272/2007 (3).

(2)

Ker izračunano povprečje uvoznih dajatev odstopa za 5 EUR/t od določene dajatve, je potrebna prilagoditev uvoznih dajatev, določenih v Uredbi (ES) št. 272/2007.

(3)

V skladu s tem je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 272/2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 272/2007 se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 29.9.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).

(3)  UL L 76, 16.3.2007, str. 3.


PRILOGA

PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, ki se uporabljajo od 17. marca 2007

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

0,00

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

2,49

1005 90 00

KOR UZA razen semenske (2)

2,49

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00

PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev, določenih v Prilogi I

15. marec 2007

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

EUR/t

 

Navadna pšenica (3)

Koruza

Trda pšenica visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (4)

Trda pšenica nizke kakovosti (5)

Ječmen

Borza

Minneapolis

Chicago

Kotacija

156,22

118,40

Cena FOB ZDA

182,28

172,28

152,28

150,11

Premija za Zaliv

28,39

8,71

Premija za Velika jezera

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam:

31,00 EUR/t

Prevoz/stroški: Velika jezera–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je uvoznik ob uporabi člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR na tono, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR na tono, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR na tono, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(4)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(5)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/27


SKLEP SVETA

z dne 22. februarja 2007

o imenovanju podpredsednika Urada Skupnosti za rastlinske sorte

(2007/168/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (1) in zlasti člena 43(3) Uredbe,

ob upoštevanju seznama kandidatov, ki jih je dne 22. novembra 2006 predlagala Komisija na podlagi mnenja upravnega odbora Urada Skupnosti za rastlinske sorte in po posvetovanju s predsednikom Urada za rastlinske sorte –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Carlos PEREIRA GODINHO se imenuje za podpredsednika Urada Skupnosti za rastlinske sorte (v nadaljnjem besedilu „Urad“) za dobo petih let, razred AD 12, v skladu z objavo prostega delovnega mesta v Uradnem listu (2).

2.   Mandat Carlosa PEREIRE GODINHA začne teči na datum prevzema dolžnosti, o katerem se še dogovorita predsednik in upravni odbor Urada.

Člen 2

Predsednik upravnega odbora Urada je pooblaščen, da s Carlosom PEREIRO GODINHOM podpiše pogodbo o zaposlitvi.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. februarja 2007

Za Svet

Predsednik

F. MÜNTEFERING


(1)  UL L 227, 1.9.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 873/2004 (UL L 162, 30.4.2004, str. 38).

(2)  Objava prostega delovnega mesta podpredsednika Urada Skupnosti za rastlinske sorte (razred A*12) (UL C 83 A, 6.4.2006, str. 1).


Komisija

17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/28


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 16. marca 2007

o uporabi člena 30(1) Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev za nekatere storitve kurirske in paketne pošte na Danskem

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 840)

(Besedilo v danskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/169/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (1) in zlasti člena 30(4) in (6) Direktive,

ob upoštevanju zahtevka, ki ga je Kraljevina Danska poslala po elektronski pošti 20. novembra 2006, in dodatnih informacij, ki so jih službe Komisije zahtevale po elektronski pošti dne 8. decembra 2006, danski organi pa poslali po elektronski pošti dne 22. decembra 2006,

ob upoštevanju ugotovitve neodvisnega danskega organa Konkurrencestyrelsen (danskega organa za konkurenco), da so pogoji za uporabo člena 30(1) Direktive 2004/17/ES izpolnjeni,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 30 Direktive 2004/17/ES določa, da se Direktiva ne uporablja za pogodbe, katerih namen je omogočiti opravljanje ene od dejavnosti, na katere se Direktiva nanaša, če je v državi članici, v kateri se dejavnost opravlja, slednja neposredno izpostavljena konkurenci na trgih, na katere dostop ni omejen. Neposredna izpostavljenost konkurenci se ocenjuje na podlagi objektivnih meril, ob upoštevanju posebnih značilnosti zadevnega sektorja. Dostop se šteje kot prost, če je država članica uvedla in izvaja zadevno zakonodajo Skupnosti, ki odpira določen sektor ali njegov del.

(2)

Ta zakonodaja je navedena v Prilogi XI k Direktivi 2004/17/ES, ki se, ko gre za poštne storitve, sklicuje na Direktivo 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve (2).

(3)

V skladu s členom 62(2) Direktive 2004/17/ES se naslov III navedene direktive, ki določa pravila za natečaje na področju storitev, ne uporablja za natečaje, organizirane v zadevni državi članici za opravljanje dejavnosti, za katero se člen 30(1) Direktive uporablja na podlagi odločbe Komisije ali za katero se šteje, da se navedeni člen uporablja na podlagi drugega ali tretjega pododstavka člena 30(4) ali četrtega pododstavka člena 30(5).

(4)

Zahtevek Kraljevine Danske se nanaša na nekatere storitve kurirske in paketne pošte na Danskem. Natančneje se lahko zadevne storitve opišejo kot medpodjetniške storitve paketne pošte v domovini in tujini, storitve za lahko blago/paletirano blago v domovini in tujini ter storitve kurirske in hitre pošte v domovini in tujini. V skladu s prejšnjimi odločbami Komisije (3) je mogoče razlikovati med zgoraj navedenimi storitvami, zato je mogoče vsako od teh storitev obravnavati kot samostojen trg. Zato se danski zahtevek nanaša na šest različnih trgov. V skladu s členom 6 Direktive 2004/17/ES se Direktiva nanaša na logistične storitve, na primer storitve kurirske in hitre pošte, če take storitve zagotavljajo subjekti, ki zagotavljajo tudi poštne storitve v smislu člena 6(2)(b) Direktive.

(5)

Kot javno podjetje v smislu člena 2(1)(b) Direktive 2004/17/ES, ki opravlja mnoge od dejavnosti, omenjene v členu 6 navedene direktive, je Post Danmark, v imenu katere je bil zahtevek vložen, naročnik v smislu iz Direktive 2004/17/ES. Glede na razpoložljive informacije se zdi, da je to edini naročnik, ki deluje na trgih, na katere se nanaša ta odločba, ostali subjekti pa so zasebna podjetja, ki ne delujejo na podlagi posebnih ali ekskluzivnih pravic.

(6)

Te ocene, pa tudi vse druge ocene iz te odločbe, se pripravljajo izključno zaradi izvajanja Direktive 2004/17/ES in ne posegajo v uporabo pravil o konkurenci.

(7)

Danska je uvedla in uporabljala Direktivo 97/67/ES. Zato in na podlagi prvega pododstavka člena 30(3) je treba dostop do trga šteti za prostega.

(8)

Neposredno izpostavljenost konkurenci bi bilo treba oceniti na podlagi različnih kazalcev, od katerih sam po sebi nobeden ni odločilen.

(9)

En dejavnik, ki ga je treba upoštevati, so tržni deleži glavnih udeležencev na posameznem trgu, drugi pa je stopnja koncentracije. Glede prihodka in tudi glede števila pošiljk niha po dostavljenih informacijah tržni delež Post Danmark na vsakem od šestih zadevnih trgov med manj kot 1 % (4) in 35–40 % (5), kar so sprejemljive ravni, če se upošteva tudi stopnja koncentracije na teh trgih. Post Danmark je največji posamični subjekt na le dveh od teh trgov, na trgu za domače storitve paketne pošte in na trgu za domače storitve kurirske in hitre pošte (6). Na obeh navedenih trgih je skupni tržni delež dveh največjih konkurentov družbe Post Danmark primerljiv s tistim, ki ga ima Post Danmark (7), ali večji. Na tistih trgih, na katerih Post Danmark nima največjega tržnega deleža, je skupni tržni delež dveh njenih največjih konkurentov nekajkrat večji (8) kot njen. Te dejavnike je zato treba obravnavati kot znak neposredne izpostavljenosti konkurenci.

(10)

Glede na omenjene kazalnike je treba pogoj neposredne izpostavljenosti konkurenci, določen v členu 30(1) Direktive 2004/17/ES, šteti za izpolnjenega glede storitev paketne in kurirske pošte na Danskem, ki so navedene v uvodni izjavi 4 (9). Kot je navedeno zgoraj, v uvodni izjavi 7, je treba nadaljnji pogoj prostega dostopa do dejavnosti šteti za izpolnjenega. Zato se Direktiva 2004/17/ES ne bi smela uporabljati, ko naročniki oddajajo naročila, katerih namen je omogočiti izvedbo storitev paketne in kurirske pošte iz zahtevka na Danskem, ali ko izvajajo natečaje za tamkajšnje opravljanje teh dejavnosti.

(11)

Ta odločba temelji na pravnih in dejanskih razmerah v novembru in decembru 2006, razvidnih iz informacij, ki jih je predložila Kraljevina Danska. Lahko se spremeni, če bi pomembne spremembe pravnih ali dejanskih razmer pomenile, da pogoji za uporabo člena 30(1) Direktive 2004/17/ES niso več izpolnjeni.

(12)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za javna naročila –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Direktiva 2004/17/ES se ne uporablja za naročila, ki jih oddajo naročniki z namenom, da bi lahko opravljali naslednje storitve paketne in kurirske pošte na Danskem:

(a)

domače storitve medpodjetniške paketne pošte;

(b)

mednarodne storitve medpodjetniške paketne pošte;

(c)

domače storitve za lahko blago/paletirano blago;

(d)

mednarodne storitve za lahko blago/paletirano blago;

(e)

domače storitve kurirske in hitre pošte; ter

(f)

mednarodne storitve kurirske in hitre pošte.

Člen 2

Ta odločba temelji na pravnih in dejanskih razmerah v novembru in decembru 2006, razvidnih iz informacij, ki jih je predložila Kraljevina Danska. Lahko se spremeni, če bi pomembne spremembe pravnih ali dejanskih razmer pomenile, da pogoji za uporabo člena 30(1) Direktive 2004/17/ES niso več izpolnjeni.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Dansko.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/97/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 107).

(2)  UL L 15, 21.1.1998, str. 14. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(3)  Odločba Komisije z dne 2. decembra 1991 o združljivosti posamezne koncentracije s skupnim trgom (zadeva IV/M.102 – TNT/CANADA POST, DBP POSTDIENST, LA POSTE, PTT POST & SWEDEN POST) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 4064/89, točka 19 in naslednje; Odločba Komisije z dne 8. novembra 1996 o združljivosti posamezne koncentracije s skupnim trgom (zadeva IV/M.843 – PTT Post/TNT/GD Express Worldwide) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 4064/89, točka 10 in naslednje; Odločba Komisije z dne 1. julija 1999 o združljivosti posamezne koncentracije s skupnim trgom (zadeva IV/M.1513 – DEUTSCHE POST/DANZAS/NEDLLOYD) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 4064/89, točka 8 in naslednje; Odločba Komisije z dne 20. marca 2001 glede postopka iz člena 82 Pogodbe ES (zadeva COMP/35 141 – Deutsche Post AG), točka 26 in naslednje; Odločba Komisije z dne 21. oktobra 2002 o združljivosti posamezne koncentracije s skupnim trgom (zadeva IV/M.2908 – DEUTSCHE POST/DHL (II)) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 4064/89, točka 10 in naslednje.

(4)  Na trgu za mednarodne storitve kurirske in hitre pošte v letu 2005.

(5)  Trg v letu 2005 za domače storitve medpodjetniške paketne pošte (iz Danske in na Dansko).

(6)  V letu 2005 je tržni delež Post Danmark znašal 16–19 % po prihodku za domače storitve kurirske in hitre pošte in 35–40 % po prihodku za domače storitve medpodjetniške paketne pošte.

(7)  V letu 2005 je skupni tržni delež dveh največjih konkurentov na trgu za domače storitve medpodjetniške paketne pošte znašal 36–44 % po prihodku, njun skupni tržni delež na domačem trgu za storitve kurirske in hitre pošte pa 23–29 %, prav tako po prihodku.

(8)  Na primer, na trgu za domače storitve za lahko/paletirano blago ima Post Danmark po prihodku tržni delež 3–5 %, skupni delež obeh največjih subjektov pa znaša po prihodku 69–83 %. Ta razlika je še bolj izrazita na trgu mednarodnih storitev kurirske in hitre pošte, na katerem je v letu 2005 delež Post Danmark znašal največ 1 % po prihodku, skupni tržni delež dveh največjih udeležencev na tem trgu pa 65–80 %, prav tako po prihodku.

(9)  Zadevne storitve se opišejo kot storitve medpodjetniške paketne pošte v domovini in tujini, storitve za lahko/paletirano blago v domovini in tujini ter storitve kurirske in hitre pošte v domovini in tujini.


SPORAZUMI

Svet

17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/31


Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Sporazuma o partnerstvu na področju ribištva med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko (1)

Evropska skupnost in vlada Kraljevine Maroko sta 29. maja 2006 oziroma 28. februarja 2007 druga drugo uradno obvestili o zaključku postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti sporazuma.

Sporazum je zato v skladu s svojim členom 17 začel veljati 28. februarja 2007.


(1)  UL L 141, 29.5.2006, str. 4.


17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/31


Informacija glede dne začetka veljavnosti Okvirnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Bosno in Hercegovino o splošnih načelih za sodelovanje Bosne in Hercegovine v programih Skupnosti

Okvirni sporazum med Evropsko skupnostjo in Bosno in Hercegovino o splošnih načelih za sodelovanje Bosne in Hercegovine v programih Skupnosti (1), podpisan v Bruslju 22. novembra 2004, je začel veljati 8. januarja 2007 v skladu s členom 10 Sporazuma.


(1)  UL L 192, 22.7.2005, str. 8.


Popravki

17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/32


Popravek Direktive 2006/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o spremembi Direktive 95/2/ES o aditivih za živila razen barvil in sladil in Direktive 94/35/ES o sladilih za uporabo v živilih

( Uradni list Evropske unije L 204 z dne 26. julija 2006 )

1.

Besedilo v razpredelnici pod E 249 in E 250 v točki (3)(c) Priloge I na strani 15 (spremembe Priloge III Dela C Direktive 95/2/ES) se spremeni:

(a)

Tradicionalni mesni izdelki, izdelani po postopku mokrega razsoljevanja (1):

vnos za največjo dovoljeno vsebnost ostanka „175 mg/kg“ se poravna z „Wiltshire bacon (1.1)“;

(b)

Cured tongue (1.3):

za Cured tongue se vstavi največja dovoljena vsebnost ostanka „50 mg/kg“;

(c)

Tradicionalni mesni izdelki, izdelani po postopku suhega razsoljevanja (2):

vnos za največjo dovoljeno vsebnost ostanka „175 mg/kg“ se poravna z „Dry cured bacon (2.1)“.

2.

Naslova stolpcev „Največja vsebnost, ki se jo lahko doda med proizvodnjo“ in „Največja dovoljena vsebnost ostanka“ v točki (3)(c) Priloge I (spremembe Priloge III Dela C Direktive 95/2/ES) na straneh 16 in 17 (ne na strani 15) se spremenita:

besedilo:

„(izražena kot NaNO2)“

se glasi:

„(izražena kot NaNO3)“

3.

Besedilo v razpredelnici pod E 251 in E 252 v točki (3)(c) Priloge I na strani 16 (spremembe Priloge III Dela C Direktive 95/2/ES) se spremeni:

(a)

Tradicionalni mesni izdelki, izdelani po postopku suhega razsoljevanja (2):

vnos za Največjo dovoljeno vsebnost ostanka „250 mg/kg“ se poravna z „Dry cured bacon in Dry cured ham (2.1)“;

(b)

Drugi tradicionalni soljeni mesni izdelki (3):

največja vsebnost „300 mg/kg (brez dodanega E 249 ali E 250)“ se poravna z „Rohwürste (Salami in Kantwurst) (3.3)“.