ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 72

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
13. marec 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 260/2007 z dne 9. marca 2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 261/2007 z dne 12. marca 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 262/2007 z dne 12. marca 2007 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 263/2007 z dne 12. marca 2007 o določitvi končne stopnje nadomestila in odstotka izdaje izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 264/2007 z dne 9. marca 2007 o prepovedi ribolova na morsko spako v coni ICES VIIIc, IX in X ter CECAF 34.1.1 (vode ES) za plovila, ki plujejo pod francosko zastavo

16

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/163/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 10. julija 2006 o združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3052)  ( 1 )

18

 

 

2007/164/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 19. julija 2006 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/M.3796 – OMYA/J.M. HUBER PCC) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3163)  ( 1 )

24

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

13.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/1


UREDBA SVETA (ES) št. 260/2007

z dne 9. marca 2007

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAČASNI UKREPI

(1)

Komisija je z Uredbo (ES) št. 1350/2006 (2) („začasna uredba“) uvedla začasno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih volframovih elektrod, trenutno uvrščenih pod oznaki KN ex 8101 99 10 in ex 8515 90 00 (oznaki KN od 1. januarja 2007), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“).

(2)

Treba je opozoriti, da je preiskava dampinga in škode zajela obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2005 („obdobje preiskave“ ali „OP“). Glede na gibanja, pomembna za oceno škode, je Komisija analizirala podatke, ki zajemajo obdobje od 1. januarja 2001 do konca obdobja preiskave („obravnavano obdobje“).

B.   NAKNADNI POSTOPEK

(3)

Po uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz LRK so nekatere zainteresirane stranke predložile pisne pripombe. Strankam je bila na zahtevo dana tudi možnost ustnega zaslišanja.

(4)

Komisija je nadaljevala z iskanjem in preverjanjem vseh informacij, za katere je menila, da so potrebne za njene dokončne ugotovitve. Po proučitvi ustnih in pisnih pripomb, ki so jih predložile stranke, so bile začasne ugotovitve po potrebi ustrezno spremenjene. V ta namen je Komisija opravila nadaljnje preveritvene obiske v prostorih naslednjih družb:

(a)

Nepovezani uvoznik v Skupnosti:

Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lyon, Francija.

(b)

Povezani družbi v Skupnosti:

Alexander Binzel Schweiβtechnik GmbH & Co. KG, Buseck, Nemčija,

Binzel France Sarl, Strasbourg, Francija.

(5)

Vse stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameravala priporočiti uvedba dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz LRK in dokončno pobiranje zneskov, zavarovanih z začasno dajatvijo. Določeno je bilo tudi obdobje, v katerem lahko podajo svoja stališča v zvezi s tem razkritjem.

(6)

Po proučitvi ustnih in pisnih pripomb, ki so jih predložile stranke, so bile ugotovitve po potrebi ustrezno spremenjene.

C.   ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

(7)

Zadevni izdelek so volframove varilne elektrode („VE“), vključno z volframovimi palicami za varilne elektrode, ki vsebujejo 94 mas. % ali več volframa, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, razrezane ali nerazrezane na določene dolžine. Trenutno se uvršča pod oznaki KN ex 8101 99 10 in ex 8515 90 00 (oznaki KN od 1. januarja 2007). Zadevni izdelek se uporablja pri varjenju in podobnih postopkih, vključno z obločnim varjenjem z volframom v zaščiti inertnega plina, varjenjem s plazemskim oblokom ter rezanjem in vročim brizganjem.

(8)

En uvoznik se ni strinjal z ugotovitvijo iz uvodne izjave (13) začasne uredbe, da se vse VE za namene tega postopka šteje kot en izdelek. Ta uvoznik je opozoril na spreminjajoče se lastnosti različnih vrst VE in zlasti ene patentirane vrste, ki jo je razvil prav on.

(9)

Vendar pa se je Komisija od začetka preiskave zavedala, da obstaja več vrst VE. Poleg tega, da se VE prodaja v različnih dolžinah in debelinah, je lahko iz čistega volframa ali zlitina z majhnim deležem kovine, kot so torij, lantan, cerij, cirkonij, ali kombinacije navedenih kovin. To legiranje vpliva na lastnosti elektrod, zlasti glede vnetljivosti, stabilnosti in trdnosti, ter jim omogoča, da so prilagojene posamezni uporabi. Ne glede na razlike v tehničnih lastnostih različnih vrst VE se šteje, da njihove skupne osnovne fizikalne lastnosti in stopnja zamenljivosti zadostujejo, da se za namene tega postopka obravnavajo kot en izdelek, saj imajo enake osnovne fizikalne in kemijske lastnosti.

(10)

Vendar pa je treba opozoriti, da so se različne vrste VE, kakor je navedeno zgoraj, upoštevale za namen izračunavanja stopenj dampinga in škode.

(11)

Uvoznik iz uvodne izjave (8) je prav tako opozoril na razlike v proizvodnih postopkih med evropskimi in kitajskimi proizvajalci ter trdil, da so ti vzrok za večjo kakovost kitajskih VE. Poleg tega je proizvajalec izvoznik trdil, da so njegove elektrode boljše kakovosti kot elektrode njegovih konkurentov in v vsakem primeru ustreznejše za glavni izdelek, ki ga proizvaja skupina, in sicer varilni gorilnik TIG. V zvezi s slednjo trditvijo je treba poudariti, da glede na razpoložljive dokaze nobena kakovostna razlika ni takšna, da bi v tem primeru onemogočila uporabo elektrod, ki so jih proizvedli drugi proizvajalci, čeprav ne bi zagotovila optimalne namestitve v gorilnike. Kar zadeva domnevne splošne kakovostne razlike, ki jih je navajal uvoznik, med VE, ki jih proizvede in proda industrija Skupnosti v Skupnosti, in VE, uvoženimi v Skupnost iz LRK, ni bilo na voljo objektivnih informacij, ki bi potrdile ali ocenile takšno zaznano splošno kakovostno razliko. Zato so se VE, ki jih proizvede in proda industrija Skupnosti v Skupnosti, in VE, uvožene v Skupnost iz LRK, obravnavale enako v smislu člena 1(4) osnovne uredbe in glede tega pri izračunu škode ni bilo prilagoditev.

(12)

Ker ni bilo nobene druge pripombe v zvezi z zadevnim izdelkom in podobnim izdelkom, se uvodne izjave (12) do (15) začasne uredbe potrdijo.

D.   DAMPING

1.   Tržnogospodarska obravnava („TGO“)

(13)

Proizvajalec izvoznik, ki mu je bil TGO zavrnjen, ker ni izpolnjeval drugega merila TGO iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe, je trdil, da so v njegovem računovodskem sistemu ugotovljena neskladja zadevala zgolj nekaj primerov in da je medtem izboljšal svoj sistem, da bi tako izpolnil mednarodne računovodske standarde. Vendar pa ta družba svoje trditve ni utemeljila in ni zagotovila nobenega dokaza. Poleg tega je na podlagi dokazov, zbranih med preveritvenim obiskom na kraju samem, jasno, da ugotovljene prakse kršijo mednarodne računovodske standarde in kitajska računovodska pravila, čeprav so bile po OP popravljene.

(14)

Ker ni bilo nobenih drugih argumentov v zvezi z odobritvijo TGO, se ugotovitve iz uvodnih izjav (16) do (21) začasne uredbe potrdijo.

2.   Individualna obravnava („IO“)

(15)

Po začasnem razkritju je industrija Skupnosti nasprotovala odobritvi IO za proizvajalca izvoznika, omenjenega v uvodni izjavi (13), saj so bila ugotovljena neskladja v računovodskih izkazih družbe tudi v zvezi z beleženjem izvozne prodaje. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je družba izpolnila merila iz člena 9(5) osnovne uredbe in zato ni bilo razloga za zavrnitev njihovega zahtevka za IO. Poleg tega bi se lahko med preverjanjem glavnega protidampinškega vprašalnika na kraju samem pridobili vsi dokazi, povezani z nizkim številom izvoznih transakcij družbe v Skupnost v obdobju IO, v njegovih izvoznih podatkih pa bi se lahko takoj opravil zgolj en potreben popravek. Zato je bila zahteva industrije Skupnosti zavrnjena.

(16)

Ker v zvezi s tem ni bilo nobene druge pripombe, se ugotovitve glede IO iz uvodnih izjav (22) do (25) začasne uredbe potrdijo.

3.   Normalna vrednost

(a)   Določitev normalne vrednosti za proizvajalca izvoznika v LRK, ki mu je bila odobrena TGO

(17)

Po začasnem razkritju je zadevni proizvajalec izvoznik predstavil mesečno normalno vrednost, tako da je povezal povprečno normalno vrednost v OP z gibanjem cen glavne surovine, amonijevega paravolframata („APT“); s tem je želel ponazoriti, da v primerjavi z mesečnimi izvoznimi cenami proti koncu OP ni bilo več dampinga. Poleg tega je ta mesečna normalna vrednost kazala na to, da je začasno ugotovitev dampinga v glavnem povzročilo precejšnje povečanje cene APT, na katero se družba s povečanjem svojih izvoznih prodajnih cen ni odzvala takoj, ampak šele na koncu OP. Družba je Komisijo prosila, da to upošteva in razmisli o izračunavanju stopnje dampinga na osnovi samo zadnjih šestih mesecev ali zadnje četrtine OP. Vendar pa je bilo treba to zahtevo zavrniti, saj bi bil odmik od OP diskriminatoren do vseh drugih preiskovanih družb, na katere je splošno povišanje cen APT vplivalo enako. Zahteva je prav tako v nasprotju z načelom obdobja preiskave. Pomeni selektivno izbirati podatke iz dela obdobja preiskovanja in tako vzbuja dvome o reprezentativnosti ugotovitev.

(18)

V zvezi s tem je po začasnem razkritju industrija Skupnosti trdila, da je treba prilagoditi stroške surovin, uporabljenih za oblikovanje normalne vrednosti družb, ki jim je bil odobren TGO. Po mnenju industrije Skupnosti bi takšna prilagoditev bila upravičena v skladu s členoma 2(3) in 2(5) osnovne uredbe, saj na kitajski trg volframa posega država na makroekonomski ravni in zato domače cene glavne surovine APT ves čas ostajajo nižje kot izvozne cene APT.

(19)

Zgoraj navedene trditve so bile preverjene z analizo učinkov politik kitajske vlade na makroekonomski ravni, ki bi lahko vodile do različnih cenovnih ravni APT na domačem in izvoznem trgu. Preiskava je pokazala, da kitajska politika povračila DDV pri izvozu do neke mere zavira izvoz volframa in povezanih izdelkov, kot je APT, saj se izvoznikom na doma nabavljeno surovino povrne zgolj del plačanega DDV. To tudi pomeni, da imajo proizvajalci VE pri izvozu dodatne stroške. Zato se je opravila prilagoditev normalne vrednosti v skladu s členom 2(10)(b) osnovne uredbe, ki odraža skupen strošek, nastal na podlagi zgoraj omenjenega sistema DDV. Šteje se, da nadaljnje prilagoditve niso potrebne.

(20)

Razen za zgoraj omenjene prilagoditve normalne vrednosti, se splošna metodologija iz uvodnih izjav (26) do (33) začasne uredbe potrdi.

(b)   Določitev normalne vrednosti za proizvajalce izvoznike v LRK, ki jim ni bila odobrena TGO

(i)   Primerljiva država

(21)

Ker ni bilo ustreznih pripomb glede uporabe ZDA kot primerljive države, se uvodne izjave (34) do (38) začasne uredbe potrdijo.

(ii)   Normalna vrednost

(22)

Ker ni bilo pripomb o določitvi normalne vrednosti za proizvajalce izvoznike, ki jim ni bil odobren TGO, se uvodne izjave (39) do (46) začasne uredbe dokončno potrdijo.

4.   Izvozne cene

(23)

Izvozne cene ene družbe, ki ji je bila odobrena IO, in sodelujoče družbe, ki ji TGO/IO nista bili odobreni, njena stopnja dampinga pa je bila uporabljena kot osnova stopnje dampinga na ravni države, kakor je pojasnjeno v uvodnih izjavah (54) do (56) začasne uredbe, so bile pregledane, pri tem pa sta bili izključeni dve transakciji, ki nista spadali v OP.

(24)

Po začasnem razkritju je proizvajalec izvoznik, ki mu je bila odobrena TGO in je v Skupnost izvažal prek povezanega uvoznika in nato nadalje prodajal povezanim in nepovezanim družbam v Skupnosti, trdil, da so bili stroški PSA njegovih povezanih družb, uporabljeni za oblikovanje izvozne cene v skladu s členom 2(9) osnovne uredbe, precenjeni in niso odražali stroškov od prodaje VE. Proizvajalec izvoznik je zahteval, da Komisija uporabi originalne stroške PSA, navedene v izpolnjenih vprašalnikih povezanih distributerjev, ki zaradi pomanjkanja dokazov za metodo razporeditve stroškov na začetku niso bili sprejemljivi. Družba je predložila ustrezne dokaze za prvotno uporabljeno metodo razporeditve stroškov, osnovano na internih standardih, ki so jih družbe uporabljale v preteklosti. Predloženi dokaz je bil naknadno preverjen na kraju samem in ugotovljeno je bilo, da je prvotna metoda razporeditve stroškov ustrezala stroškom, povezanim s prodajo VE. Zato je bil zahtevek sprejet, stroški PSA povezanih distributerjev pa so bili ustrezno prilagojeni.

(25)

V zvezi s stopnjo dobička dveh nepovezanih uvoznikov, ena od teh je bila uporabljena za oblikovano izvozno ceno zgoraj omenjenega proizvajalca izvoznika, je bilo ugotovljeno, da se navedenih stopenj dobička ne sme uporabljati, saj njihove poslovne dejavnosti niso dovolj primerljive s poslovnimi dejavnostmi zadevnega povezanega uvoznika. Dejansko je večina uvoženih VE s strani povezanega uvoznika nadalje vgrajenih v glavni izdelek, ki ga proizvaja skupina, in sicer varilni gorilnik. Prav tako je treba opozoriti, da je VE v primerjavi s končnim izdelkom vredna malo. Na tej osnovi je bilo sklenjeno, da bi stopnja dobička povezanega uvoznika predstavljala natančnejšo osnovo za oblikovanje izvozne cene.

(26)

V zvezi z izvoznimi cenami ni bilo drugih pripomb, zato se splošna metodologija iz uvodnih izjav (47) in (48) osnovne uredbe, razen uporabe stopnje dobička povezanega uvoznika za konstruirano izvozno ceno proizvajalca, ki mu je bil odobren TGO, kakor je opisano zgoraj, potrdi.

5.   Primerjava

(27)

Normalne vrednosti, kakor so opisane v uvodnih izjavah (17) do (20) in (22), in izvozne cene, pregledane in pojasnjene v uvodnih izjavah (23) do (26), so se primerjale na podlagi franko tovarna. Za zagotovitev poštene primerjave med normalno vrednostjo in izvozno ceno so bile v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe upoštevane razlike v dejavnikih, za katere je bilo ugotovljeno in dokazano, da vplivajo na cene in primerljivost cen. Prilagoditve so bile odobrene za posredne davke iz uvodne izjave (19), stroške prevoza, zavarovanja, manipulativne stroške in druge tozadevne stroške, stroške pakiranja, kredita in bančne stroške.

6.   Stopnja dampinga

(a)   Za sodelujočega proizvajalca izvoznika, ki mu je bila odobrena TGO

(28)

Na podlagi zgoraj navedenega je dokončna stopnja dampinga, izražena kot odstotek cene CIF meja Skupnosti brez plačane dajatve, naslednja:

Družba

Dokončna stopnja dampinga

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17 %

(b)   Za sodelujoča proizvajalca izvoznika, ki jima je bila odobrena TGO

(29)

Po prilagoditvi izvozne cene druge družbe, ki ji je bila odobrena TGO, so dokončne stopnje dampinga, izražene kot odstotek cene CIF meja Skupnosti brez plačane dajatve, naslednje:

Družba

Dokončna stopnja dampinga

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

107,3 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

128,4 %

(c)   Za vse ostale proizvajalce izvoznike

(30)

Po prilagoditvi izvozne cene sodelujočega proizvajalca izvoznika, ki mu TGO/IO nista bili odobreni, je dokončna stopnja dampinga na ravni države določena na 160,2 % cene CIF meja Skupnosti brez plačane dajatve.

E.   ŠKODA

1.   Proizvodnja Skupnosti

(31)

Ker ni bilo pripomb v zvezi s proizvodnjo Skupnosti, se uvodni izjavi (57) in (58) začasne uredbe potrdita.

2.   Opredelitev industrije Skupnosti

(32)

Ker ni bilo pripomb v zvezi z opredelitvijo industrije Skupnosti, se uvodna izjava (59) začasne uredbe potrdi.

3.   Poraba Skupnosti

(33)

Ker ni bilo pripomb v zvezi s potrošnjo Skupnosti, se uvodna izjava (60) začasne uredbe potrdi.

4.   Uvoz iz zadevne države v Skupnost

(34)

Ker ni bilo nobenih pripomb v zvezi z uvozom iz zadevne države, se uvodne izjave (61) do (66) začasne uredbe potrdijo.

5.   Položaj industrije Skupnosti

(35)

Ker ni bilo pripomb v zvezi s položajem industrije Skupnosti, se uvodne izjave (67) do (93) začasne uredbe potrdijo.

F.   VZROČNA ZVEZA

(36)

Ker ni bilo predloženih novih in bistvenih informacij ali utemeljitev v zvezi s tem, se uvodne izjave (94) do (114) začasne uredbe potrdijo.

G.   INTERES SKUPNOSTI

(37)

Trije izvozniki, eno združenje izvoznikov in en uvoznik so ponovno izrazili svojo zaskrbljenost nad tem, da bi začasne dajatve izključile kitajske izvoznike iz trga Skupnosti. Glede na to, da obstajata le dva proizvajalca Skupnosti in da uvoza iz drugih držav dejansko ni, bi to domnevno preprečilo konkurenco na trgu Skupnosti v škodo uporabnikov. Poleg tega se je trdilo, da sta ta dva proizvajalca Skupnosti v preteklosti s protikonkurenčnimi praksami nadzorovala cene na trgu Skupnosti. Vendar pa te stranke niso zagotovile nobenih dodatnih dokazov v podporo svojim trditvam niti se med preiskavo ni našlo ničesar, kar bi kazalo na tovrstne prakse.

(38)

Kakor je navedeno v začasni uredbi, namen protidampinških ukrepov ni preprečiti dostop izvoznikom v tretjih državah na trg Skupnosti, ampak ponovno vzpostaviti raven enakih pogojev delovanja, ki so jih izkrivile nepoštene trgovinske prakse.

(39)

Med preiskavo niso bili odkriti dokazi v podporo trditvam o protikonkurenčnemu ravnanju niti ni industrija Skupnosti imela nenormalno visokih dobičkov, še preden se je kitajski uvoz močno uveljavil na trgu Skupnosti. Stopnje uvedenih ukrepov morajo poleg dvema obstoječima proizvajalcema Skupnosti omogočiti nadaljevanje prodaje zadevnega izdelka na trgu Skupnosti vsaj še nekaterim proizvajalcem izvoznikom iz LRK. Dejansko je edini namen dajatev, ki temeljijo na škodi, dvigniti uvozne cene na raven, ki industriji Skupnosti omogoča dosegati normalen dobiček.

(40)

En uvoznik je nadalje trdil, da bi dajatve ogrozile obstoj njegove družbe. Poleg tega ta uvoznik trguje z redko vrsto visoko kakovostnih elektrod in trdi, da bi bili končni uporabniki VE oškodovani v smislu inovativnosti in kakovosti storitev, če bi on prenehal poslovati.

(41)

Vendar pa bi moralo, kakor je navedeno v začasni uredbi, kakršno koli povečanje cen uvoza zadevnega izdelka na uvoznike vplivati le tako, da bi se obnovila poštena konkurenca s proizvajalci Skupnosti, uvoznikom pa ne bi smelo preprečiti prodaje zadevnega izdelka. Poleg tega je zaradi visokih stopenj dobička, ugotovljenih na ravni sodelujočih uvoznikov, težko verjetno, da bi ti prenehali poslovati, čeprav bi se obseg izvoza zaradi uvedbe ukrepov zmanjšal. Vloga distributerja/trgovca na trgu varilnih elektrod je pomembna, saj končnemu uporabniku omogoča, da na enem mestu kupi vse, kar potrebuje v zvezi z varjenjem. Zato je zelo verjetno, da bodo navedeni posredniki ostali pomemben dejavnik na trgu tudi po uvedbi ukrepov.

(42)

Ena stranka je tudi trdila, da so VE, ki jih je uvozila njihova skupina, komplementarne varilnim gorilnikom, ki jih proizvaja ista družba. Če bodo protidampinški ukrepi povzročili, da se bodo uporabniki odločali za cenejše elektrode drugih dobaviteljev, bo to slabo vplivalo na učinkovitost in vzdržljivost gorilnikov družbe, kar pa bo imelo negativne posledice za celotno poslovanje. Vendar pa se šteje, da relativno nizka raven predlaganih dajatev za tega izvoznika najverjetneje ne bo spodbudila strank teh uporabnikov, da bi se odločale za druge vire ponudbe, četudi se ne bi zavedale takšnih škodljivih tehničnih posledic. Poleg tega dokazi o domnevnih negativnih posledicah niso bili predloženi.

(43)

Ker v zvezi s tem niso bile posredovane bistvene nove zadevne informacije ali argumenti, se uvodne izjave (115) do (132) začasne uredbe potrdijo.

H.   DOKONČNI PROTIDAMPINŠKI UKREPI

1.   Stopnja odprave škode

(44)

Industrija Skupnosti je po razkritju začasnih ugotovitev trdila, da je prilagoditev za dejavnost uvoznikov iz uvodne izjave (136) začasne uredbe pretirana iz dveh razlogov:

Vsi uvozniki ne bi izvajali vseh dejavnosti iz navedene uvodne izjave, zlasti pakiranja, skladiščenja, nadzora kakovosti in v nekaterih primerih fizične predelave elektrod. V nekaterih primerih bi bile elektrode iz LRK izvožene v takšni obliki, da uvozniku večine od tega ne bi bilo treba opraviti.

Če pa bi določeni uvoznik moral opraviti takšne dejavnosti, bi bili stroški po ocenah industrije Skupnosti znatno manjši kot znesek prilagoditve, ki ga je začasno oblikovala Komisija.

(45)

Komisija je še nadalje raziskala to vprašanje, tako da je med drugim pridobila natančne informacije s strani dodatnega nepovezanega uvoznika. Preiskava je pokazala, da se v Skupnosti proizvedene elektrode in uvožene elektrode prodajajo na številne načine in so pogosto večkrat ponovno prodane v verigi med proizvajalcem in končnim uporabnikom. Akterji so v te dejavnosti na trgu, kot so nadzor kakovosti, skladiščenje in logistika, ponovno pakiranje, trženje in poprodajna podpora, vključeni v različnem obsegu. Po proučitvi vseh dosegljivih informacij se je štelo, da je upoštevanje dejavnosti uvoznikov za primerjavo uvoznih cen in cen industrije Skupnosti, prilagojenih skupni ravni trgovine, bolj sistematično in enotno.

(46)

V ta namen se je prodaja podobnega izdelka industrije Skupnosti na trgu Skupnosti uporabila kot osnova za oceno razlik v cenah, ki so posledica različnih ravni trgovine, tj. trgovcev, trgovcev na drobno, končnih uporabnikov in proizvajalcev originalne opreme. Ta prilagoditev ravni trgovine se je tako uporabila namesto prilagoditve iz uvodne izjave (136) začasne uredbe.

(47)

En izvoznik je opozoril na napako v podatkih o prodaji, uporabljenih za izračunavanje njegove stopnje škode. Popravljene so bile tudi druge stvarne napake v podatkih, uporabljenih za stopnjo škode. Posledica teh popravkov je bilo zmanjšanje stopnje škode enega izvoznika in stopnja škode na ravni države.

(48)

Ugotovljeno je bilo tudi, da je zaradi pomanjkljivega časovnega vzorca izvoza nekaterih izvoznikov LRK in razvoja menjalnega tečaja USD/EUR v OP uporaba mesečnih menjalnih tečajev dala znatno točnejše rezultate kot uporaba enotnega letnega tečaja. Izračuni za vse izvoznike so se temu ustrezno pregledali.

(49)

En izvoznik in eno združenje izvoznikov sta trdila, da je časovno obdobje od nabave surovin in do prodaje volframove elektrode trgovcu za izvoznike LRK v primerjavi z industrijo Skupnosti zaradi daljšega prevoznega časa in carinskih postopkov znatno daljše. To pa bi pomenilo, da je za prilagoditev cen izvoznikov LRK rasti cene surovine potrebno daljše obdobje kot za prilagoditev navedenih cen industrije Skupnosti; izvoznik je trdil, da je treba to upoštevati pri izračunavanju škode.

(50)

Čeprav se priznava, da je zakasnitev med proizvodnjo izdelka in njegovo dostavo stranki večja za kitajske izvoznike, pa se to dejstvo ne šteje za pomemben dejavnik pri določanju škode. Podatki, ki se uporabljajo v preiskavi, so opredeljeni z datumom izdaje računa, ki navadno ustreza datumu, ko je bilo blago odposlano iz tovarne. Tudi med časom pogajanja o ceni na osnovi trenutnih ravni cen surovin in datumom, ko je bilo blago odposlano, prihaja do zakasnitve, vendar pa ni razloga za domnevo, da bi bila ta večja za kitajske proizvajalce kot za proizvajalce v Skupnosti. Zato je treba to trditev zavrniti.

(51)

V skladu s tem je dokončno tehtano povprečje stopenj škode za družbe, ki sta jim bila IO ali TGO odobrena, naslednje:

Družba

Dokončna stopnja škode

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

22,7 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

Vse druge družbe

63,5 %

2.   Oblika in stopnja dajatev

(52)

Glede na zgoraj navedeno in v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe je treba uvesti dokončno protidampinško dajatev na stopnji, ki omogoča odpravo škode, ki jo je ta uvoz povzročil, ne da bi se presegla ugotovljena stopnja dampinga.

(53)

Na podlagi zgoraj navedenega so dokončne dajatve naslednje:

Družba

Dokončna dajatev

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

Vse druge družbe

63,5 %

(54)

Stopnje protidampinških dajatev za posamezne družbe, navedene v tej uredbi, so bile določene na podlagi ugotovitev sedanje preiskave. Zato odražajo stanje, v kakršnem sta bili med preiskavo ti dve družbi. Te stopnje dajatev (v nasprotju z dajatvijo za celotno državo, ki se uporablja za „vse druge družbe“) se tako uporabljajo izključno za uvoz izdelkov s poreklom iz zadevne države, ki jih proizvajajo družbe, in posamezne navedene pravne osebe. Uvoženi izdelki, ki jih proizvaja katera koli druga družba, ki ni posebej navedena z imenom in naslovom v izvedbenem delu te uredbe, vključno s subjekti, povezanimi s tistimi, ki so izrecno navedeni, teh stopenj ne morejo koristiti in za njih velja stopnja dajatve, ki se uporablja za „vse druge družbe“.

(55)

Vsak zahtevek za uporabo teh stopenj protidampinške dajatve za posamezne družbe (npr. zaradi spremembe imena družbe ali zaradi ustanovitve novih proizvodnih ali prodajnih obratov) je treba nemudoma vložiti pri Komisiji (3) skupaj z vsemi potrebnimi informacijami, zlasti o vsaki spremembi dejavnosti družbe na področju proizvodnje ter domače in izvozne prodaje, ki je na primer povezana s to spremembo imena ali spremembo proizvodnih in prodajnih obratov. Če bo primerno, se bo ta uredba ustrezno spremenila s posodobljenim seznamom družb, ki so upravičene do individualnih stopenj dajatve.

(56)

Za zagotavljanje ustreznega uveljavljanja protidampinške dajatve bi morala stopnja preostale dajatve veljati ne le za nesodelujoče izvoznike, ampak tudi za družbe, ki niso izvažale v OP. Slednje so pozvane, da potem, ko izpolnijo zahteve iz drugega odstavka člena 11(4) osnovne uredbe, predložijo zahtevek za pregled v skladu z navedenim členom, da bi bilo njihovo stanje proučeno individualno.

3.   Zaveze

(57)

Po razkritju bistvenih dejstev in premislekov na podlagi katerih naj bi se priporočila uvedba dokončne protidampinških dajatev, sta dva proizvajalca izvoznika v LRK ponudila cenovni zavezi v skladu s členom 8(1) osnovne uredbe.

(58)

Za zadevni izdelek je značilno večje število vrst izdelka z znatnimi razlikami v cenah. Oba proizvajalca izvoznika sta ponudila samo minimalno uvozno ceno (MIP) za vse vrste izdelka na stopnji, ki ne bi zagotovila odprave škodljivega dampinga za vse izdelke. Opozoriti je treba tudi, da veliko število vrst izdelka praktično onemogoča vzpostavitev smiselnih MIP za vsako vrsto izdelka, ki bi jih ustrezno spremljala Komisija, tudi če bi proizvajalca izvoznika za vsako od njih ponudila drugačen MIP.

(59)

Poleg tega so bile v OP cene zadevnega izdelka zelo spremenljive, zaradi česar ni primeren za fiksno cenovno zavezo. Da bi družbi premostili to težavo, sta predlagali indeksiranje MIP na podlagi spremenljivosti cen APT. Ker pa med spremenljivostjo cen APT in spremenljivostjo cen TE med OP za enega od proizvajalcev izvoznikov ni bilo mogoče ugotoviti tesne povezave, indeksiranje MIP na podlagi cen ATP za tega proizvajalca izvoznika ni bilo izvedljivo.

(60)

Poleg tega ima eden od proizvajalcev izvoznikov več povezanih družb v ES, ki prav tako prodajajo izdelke istim strankam. Takšna kompleksa prodajna struktura povečuje tveganje izogibanja.

(61)

Na podlagi zgoraj navedenega je bilo sklenjeno, da se ponujene zaveze zavrnejo.

4.   Dokončno pobiranje začasnih dajatev in posebno spremljanje

(62)

Glede na višino ugotovljenih stopenj dampinga in glede na stopnjo škode, povzročene industriji Skupnosti, se šteje, da je treba zneske, zavarovane z začasno protidampinško dajatvijo, uvedeno z začasno uredbo, tj. Uredbo (ES) št. 1350/2006, dokončno pobrati v višini zneska dokončno uvedenih dajatev. Kjer so dokončne dajatve nižje od začasnih dajatev, se začasno zavarovani zneski, ki presegajo dokončno stopnjo protidampinških dajatev, sprostijo. Kjer so dokončne dajatve višje kot začasne dajatve, se dokončno poberejo samo zneski, zavarovani na stopnji začasnih dajatev.

(63)

Za zmanjšanje tveganja izogibanja družbe zaradi prevelikih razlik v stopnjah dajatev se šteje, da so v tem primeru potrebni posebni ukrepi za zagotovitev ustrezne uporabe protidampinških dajatev. Ti posebni ukrepi, ki se uporabljajo samo za družbe, za katere je uvedena individualna stopnja dajatve, vključujejo naslednje: Predložitev veljavne trgovske fakture carinskim organom držav članic, ki je skladna z zahtevami, navedenimi v Prilogi k tej uredbi. Uvoz, ki ga taka faktura ne spremlja, je predmet preostale protidampinške dajatve, ki se uporablja za ves drugi uvoz.

(64)

Treba je opozoriti, da se bo v primeru znatnega povečanja obsega izvoza družb, za katere veljajo nižje individualne stopnje dajatev, znatno povečal obseg izvoza družb, takšno povečanje obsega obravnavalo kot sprememba v vzorcu trgovanja, nastala zaradi uvedbe ukrepov v smislu člena 13(1) osnovne uredbe. V takšnih okoliščinah in če so izpolnjeni pogoji, se lahko začne preiskava proti izogibanju. S to preiskavo se lahko med drugim prouči potrebo po odpravi individualnih stopenj dajatve in posledično uvedbo dajatve na ravni države –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dokončna protidampinška dajatev se uvede na uvoz volframovih varilnih elektrod, vključno z volframovimi palicami za varilne elektrode, ki vsebujejo 94 mas. % ali več volframa, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, razrezane ali nerazrezane na določene dolžine, uvrščenih pod oznaki KN ex 8101 99 10 in ex 8515 90 00 (oznaki TARIC 8101991010 in 8515900010) in s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

2.   Stopnja dokončne protidampinške dajatve, ki se uporablja za neto ceno franko meja Skupnosti, pred plačilom dajatve, za izdelke, ki jih proizvajajo spodaj naštete družbe, je:

Družba

Protidampinška dajatev

Dodatna oznaka TARIC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

A756

Vse druge družbe

63,5 %

A999

3.   Uporaba individualnih stopenj dajatve, ki so določene za družbe, navedene v odstavku 2, je pogojena s predložitvijo veljavne trgovinske fakture carinskim organom držav članic, ki je skladna z zahtevami, navedenimi v Prilogi. Kadar družbe take fakture ne predložijo, se uporablja stopnja dajatve, ki velja za vse druge družbe.

4.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe o carinskih dajatvah.

Člen 2

Zneski, zavarovani z začasnimi protidampinškimi dajatvami, iz Uredbe (ES) št. 1350/2006 na uvoz določenih volframovih elektrod, vključno z volframovimi palicami za varilne elektrode, ki vsebujejo 94 mas % ali več volframa, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, razrezane ali nerazrezane na določene dolžine, uvrščenih pod oznaki KN ex 8101 99 10 in ex 8515 90 00 (oznaki TARIC 8101991010 in 8515900010) in s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se dokončno poberejo. Zavarovani zneski, ki presegajo znesek dokončnih protidampinških dajatev, se sprostijo. Kjer so dokončne dajatve višje kot začasne dajatve, se dokončno poberejo samo zneski, zavarovani na stopnji začasnih dajatev.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. marca 2007

Za Svet

Predsednik

F.-W. STEINMEIER


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 250, 14.9.2006, str. 10.

(3)  

Evropska komisija

Generalni direktorat za trgovino

Direkcija H, pisarna J-79 5/16

1049 Bruselj/Belgija


PRILOGA

Veljavna trgovinska faktura iz člena 1(3) te uredbe mora vključevati izjavo v naslednji obliki, ki jo podpiše uradnik družbe:

1.

Ime in položaj uradnika družbe, ki je izdala trgovinsko fakturo.

2.

„Podpisani potrjujem, da je (količina) volframovih elektrod, prodanih za izvoz v Evropsko skupnost, ki jih zajema ta trgovinska faktura, proizvedla (ime in naslov družbe) (dodatna oznaka TARIC) v (zadevna država). Izjavljam, da so podatki v tej trgovinski fakturi popolni in resnični.“


13.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 261/2007

z dne 12. marca 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 12. marca 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

111,0

MA

70,1

TN

143,7

TR

124,1

ZZ

112,2

0707 00 05

JO

171,8

MA

96,3

TR

181,9

ZZ

150,0

0709 90 70

MA

76,4

TR

108,7

ZZ

92,6

0709 90 80

EG

223,0

IL

119,7

ZZ

176,4

0805 10 20

CU

36,7

EG

49,0

IL

53,9

MA

46,0

TN

49,5

TR

64,6

ZZ

50,0

0805 50 10

EG

58,9

IL

61,6

TR

52,3

ZZ

57,6

0808 10 80

AR

86,1

BR

78,9

CA

81,5

CL

109,6

CN

93,8

US

110,5

UY

80,5

ZA

90,3

ZZ

91,4

0808 20 50

AR

73,8

CL

84,3

CN

75,5

US

110,6

ZA

76,7

ZZ

84,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


13.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 262/2007

z dne 12. marca 2007

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2006/2007, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1002/2006 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 237/2007 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1002/2006 za tržno leto 2006/2007, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2011/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2031/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 43).

(3)  UL L 179, 1.7.2006, str. 36.

(4)  UL L 66, 6.3.2007, str. 17.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 13. marca 2007

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

21,39

5,61

1701 11 90 (1)

21,39

10,97

1701 12 10 (1)

21,39

5,42

1701 12 90 (1)

21,39

10,46

1701 91 00 (2)

26,55

11,96

1701 99 10 (2)

26,55

7,44

1701 99 90 (2)

26,55

7,44

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


13.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 263/2007

z dne 12. marca 2007

o določitvi končne stopnje nadomestila in odstotka izdaje izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1961/2001 z dne 8. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo (2) in zlasti člena 6(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1510/2006 (3) je določila okvirne količine za izdajo izvoznih dovoljenj sistema B.

(2)

Treba je določiti končno stopnjo nadomestila za paradižnike, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka, zajete v dovoljenjih, zaprošenih v okviru sistema B med 1. novembrom 2006 in 28. februarjem 2007, v višini okvirne stopnje in odstotka dovoljenj za zaprošene količine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za izvozna dovoljenja sistema B, vložene v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 1510/2006 med 1. novembrom 2006 in 28. februarjem 2007, so odstotki izdaje dovoljenj in stopnje veljavnega nadomestila določeni v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 280, 12.10.2006, str. 16.


PRILOGA

Odstotki za izdajo dovoljenj in stopnje nadomestila, ki se uporabljajo za dovoljenja sistema B, zaprošena med 1. novembrom 2006 in 28. februarjem 2007 (paradižnike, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)

Proizvod

Stopnja nadomestila

(EUR/t)

Odstotki izdaje dovoljenj za zaprošene količine

Paradižniki

20

100 %

Pomaranče

29

100 %

Limone

50

100 %

Namizno grozdje

13

100 %

Jabolka

23

100 %


13.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 264/2007

z dne 9. marca 2007

o prepovedi ribolova na morsko spako v coni ICES VIIIc, IX in X ter CECAF 34.1.1 (vode ES) za plovila, ki plujejo pod francosko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2007.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge k tej uredbi, izkoristila kvoto za leto 2007 za ulov staležev iz Priloge.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo zadrževanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izkoriščenost kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2007 dodeljena državi članici iz Priloge, velja za izkoriščeno od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepoved

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi, ki ga opravljajo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, je prepovedan od datuma iz navedene priloge. Od tega datuma je prepovedano tudi zadrževanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. marca 2007

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11). Popravljena različica v UL L 36, 8.2.2007, str. 6.

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1.


PRILOGA

Št.

01

Država članica

FRANCIJA

Stalež

ANF/8C3411

Vrsta

Morska spaka (Lophiidae)

Cona

VIIIc, IX in X ter CECAF 34.1.1 (vode ES)

Datum

7. februar 2007


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

13.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/18


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. julija 2006

o združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP

(Zadeva št. COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3052)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/163/ES)

Dne 4. julija 2006 je Komisija na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (1) in zlasti člena 8(2) navedene uredbe sprejela odločbo glede združitve. Različica celotne odločbe, ki ni zaupna, je na voljo v verodostojnem jeziku zadeve in v delovnih jezikih Komisije na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco na naslednjem naslovu: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   POVZETEK

(1)

Ta zadeva se nanaša na nakup družbe Falconbridge Limited („Falconbridge“, Kanada), ki naj bi ga opravila družba Inco Limited („Inco“, Kanada). Obe družbi sta dejavni po vsem svetu na področju rudarstva, predelave, rafiniranja in prodaje različnih proizvodov iz niklja, bakra, kobalta in plemenitih kovin.

(2)

Inco je mednarodna rudarska družba, ki je predvsem dejavna na področju rudarstva, predelave, rafiniranja in prodaje različnih proizvodov iz niklja, bakra, kobalta in plemenitih kovin ter tudi proizvodov iz žvepla. Prodaja družbe Inco po vsem svetu leta 2004 je znašala 3 439 milijonov EUR. Dejavnosti družbe Inco so predvsem osredotočene na nikelj, ki pomeni 83 % celotne prodaje družbe, baker 9 %, kobalt 1 % in plemenite kovine 5 %.

(3)

Falconbridge je mednarodna rudarska družba, ki je predvsem dejavna v rudarstvu, predelavi, rafiniranju in prodaji različnih proizvodov iz niklja, bakra, kobalta, svinca, cinka, aluminija in plemenitih kovin ter tudi proizvodov iz žvepla. V letu 2004 je prodaja po svetu družbe Falconbridge znašala 5 610 milijonov EUR. Polovica prodaje družbe se je nanašala na baker, 26 % na nikelj, 14 % na aluminij, 6 % na cink in 2 % na kobalt.

(4)

Dne 11. oktobra 2005 je družba Inco naznanila, da namerava z javno ponudbo pridobiti vse odprodane delnice družbe Falconbridge. V okviru predlagane transakcije bo družba Inco pridobila izključen nadzor nad družbo Falconbridge. Zato ta pomeni koncentracijo v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah. Priglašeno dejanje je zato koncentracija.

(5)

Preučitev trga je pokazala, da bi transakcija, kakor je priglašena, bistveno ovirala učinkovito konkurenco na trgu za dobavo niklja za industrijo površinske obdelave in elektrolitskega nanašanja kovinskih prevlek v EGP ter na svetovnih trgih za dobavo niklja visoke čistosti za proizvodnjo super zlitin/super zlitin, ki se uporabljajo za izdelavo delov, pomembnih za varnost, in za dobavo kobalta visoke čistosti za proizvodnjo super zlitin, ki se uporabljajo za izdelavo delov, pomembnih za varnost. Po združitvi bi nov subjekt postal daleč največji dobavitelj proizvodov iz niklja v EGP za industrijo površinske obdelave in elektrolitskega nanašanja kovinskih prevlek ter skoraj monopolist pri dobavi niklja visoke čistosti, ki se uporablja pri super zlitinah, in kobalta visoke čistosti za super zlitine, ki se uporabljajo za izdelavo delov, pomembnih za varnost. Preučitev trga je pokazala, da bi novi subjekt bil sposoben ali imel razlog za povečanje cen na teh trgih, če ne bo večjih konkurenčnih omejitev. Ugotovljeno je bilo tudi, da izboljšana učinkovitost zaradi predlagane transakcije najverjetneje ne bi neposredno koristila potrošnikom in tako ne bi nevtralizirala škodljivih učinkov na konkurenco.

(6)

Za odpravo pomislekov glede konkurence, ugotovljenih med postopkom, sta stranki 16. marca 2006 predložili sklop zavez. Po obsežnih razpravah s Komisijo sta stranki nato 5. aprila 2006 predložili revidiran sklop ukrepov za izboljšave. Revidiran sklop ukrepov za izboljšave je bil predmet preverjanja trga s tretjimi strankami. Dne 7. junija 2006 sta stranki predložili revidiran sklop ukrepov za izboljšave. Te zaveze so bile nato nekoliko spremenjene. Končno različico sta stranki predložili 26. junija 2006.

(7)

V končnih zavezah, ki sta jih predložili stranki, ti nameravata prepustiti rafinerijo Nikkelverk družbe Falconbridge na Norveškem in druga z njo povezana sredstva („odsvojeni obrat“) družbi, ki je dejavna na področju pridobivanja in/ali predelave kovin z zadostnimi viri niklja za zagotovitev obstoja rafinerije. Poleg tega je 7. junija 2006 družba Falconbridge sklenila zavezujočo pogodbo z LionOre Mining International Ltd („LionOre“) za prodajo odsvojenega obrata. Dne 7. junija 2006 sta stranki zaprosili Komisijo, naj odobri LionOre kot ustreznega kupca za odsvojeni obrat. Komisija verjame, da so zaveze zadostne za odpravo pomislekov glede protikonkurenčnosti, ki izvirajo iz transakcije, in da je LionOre ustrezen kupec za odsvojeni obrat.

(8)

Odločitev o potrditvi s pogoji in obveznostmi v skladu s členom 8(2) Uredbe o združitvah je tako predlagana za sprejetje.

II.   OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.   Upoštevani proizvodni trgi

(9)

Predlagana transakcija se nanaša na sektorja niklja in kobalta. Stranki trdita, da sta upoštevana proizvodna trga dobava niklja in dobava kobalta. Vendar pa je preučitev trga jasno pokazala, da je primerno opredeliti upoštevane proizvodne trge niklja in kobalta glede na končno uporabo. Prvič, vzorci povpraševanja se precej razlikujejo glede na končno uporabo, zlasti v smislu čistosti, velikosti in oblike proizvodov, zahtev dostave in strukture povpraševanja; drugič, proizvajalci niklja so večinoma specializirani za dobavo nekaterih končnih delov; in tretjič, zdi se, da se cene dokončanih proizvodov iz niklja razlikujejo glede na uporabo.

(10)

Preučitev trga je potrdila, da so upoštevani proizvodni trgi naslednji:

(i)

Dobava niklja za industrijo površinske obdelave in elektrolitskega nanašanja kovinskih prevlek.

(ii)

Dobava niklja visoke čistosti za proizvodnjo super zlitin/super zlitin, ki se uporabljajo za izdelavo delov, pomembnih za varnost.

(iii)

Dobava kobalta visoke čistosti za proizvodnjo super zlitin, ki se uporabljajo za izdelavo delov, pomembnih za varnost.

A.   Dobava niklja za industrijo površinske obdelave in elektrolitskega nanašanja kovinskih prevlek

(11)

Postopek površinske obdelave se uporablja za prekritje predmeta z želeno kovino, tako da se skozi ustrezno raztopino (elektrolit) spusti električni tok. Elektrolitsko nanašanje kovinskih prevlek zagotavlja prekrivanje različnih vrst oblikovnih kalupov ali tanke kovinske prevleke.

(12)

Preučitev trga je pokazala, da se za površinsko obdelavo in elektrolitsko nanašanje kovinskih prevlek lahko uporabljajo samo posebni končni proizvodi iz niklja. Potrošniki površinske obdelave imajo posebne zahteve glede čistosti, oblike, velikosti in pakiranja. Prodaja proizvodov iz niklja za površinsko obdelavo in elektrolitsko nanašanje kovinskih prevlek je ponavadi opravljena prek distributerjev. Preučitev trga je pokazala, da razdrobljena struktura povpraševanja kaže na potrebo po dobavitelju niklja za razvoj in ohranitev omrežja prodaje distributerjev.

(13)

Z vidika povpraševanja pa vsi dobavitelji niklja niso zmožni dobaviti proizvodov iz niklja industriji površinske obdelave in elektrolitskega nanašanja kovinskih prevlek in nekateri proizvajalci, zlasti stranki, so razvili posebne proizvode za tako končno uporabo. Dobavitelj niklja, ki še ni dejaven pri poslovanju, bi potreboval znatne naložbe, da bi lahko dobavil raznovrstne proizvode iz niklja, ki se uporabljajo pri površinski obdelavi in elektrolitskemu nanašanju kovinskih prevlek.

(14)

Poleg tega interni dokumenti strank kažejo tudi na obstoj samostojnega proizvodnega trga s politikami oblikovanja cen in trženja niklja za drugačno uporabo.

B.   Dobava niklja visoke čistosti za proizvodnjo super zlitin/super zlitin, ki se uporabljajo za izdelavo delov, pomembnih za varnost

(15)

Super zlitine se uporabljajo pri delih, ki morajo delovati v okoljih z visoko temperaturo in visokim tlakom. Takšni deli vključujejo zlasti letalsko in vesoljsko industrijo, proizvodnjo električne energije in medicinsko industrijo. Posebna kategorija super zlitin so super zlitine, ki se uporabljajo pri vrtljivih delih, pomembnih za varnost, na primer pri lopaticah turbinskih motorjev in diskih za reaktivna letala.

(16)

Preučitev trga je pokazala, da vseh dokončanih proizvodov iz niklja od katerega koli dobavitelja ni mogoče zamenljivo uporabiti za proizvodnjo super zlitin, celo manj kot to, saj super zlitine, ki se uporabljajo pri delih, pomembnih za varnost, zaradi zahtevane visoke čistosti niklja (zelo nizke ravni nečistoč in elementov v sledovih) in potrebe po potrditvi in sledljivosti.

(17)

Glede nadomestljivosti v okviru dobave pa vsi proizvajalci niklja ne morejo proizvesti niklja visoke čistosti, ustreznega za proizvodnjo super zlitin/super zlitin, ki se uporabljajo za izdelavo delov, pomembnih za varnost. Primerjava specifikacij dokončanih proizvodov iz niklja v obsegu dobaviteljev niklja in specifikacij, zahtevanih v obsegu proizvajalcev super zlitin, kaže, da je samo zelo malo dobaviteljev, vključno s strankama, zmožnih proizvesti dokončane proizvode iz niklja z zadostno čistostjo, da se upoštevajo specifikacije proizvajalcev super zlitin. Preučitev trga je pokazala tudi, da so obstajale velike ovire za vstop na tem proizvodnem trgu.

C.   Dobava kobalta visoke čistosti za proizvodnjo super zlitin, ki se uporabljajo za izdelavo delov, pomembnih za varnost

(18)

Posebni končni del iz kobalta je proizvodnja super zlitin, katerih posebna kategorija so super zlitine, ki se uporabljajo pri delih, pomembnih za varnost. Super zlitine so ene od glavnih delov iz kobalta za končno uporabo in pomenijo 20–25 % celotnega povpraševanja po kobaltu.

(19)

Preučitev trga je pokazala, da vsi proizvodi kobalta, ki so primerni za uporabo pri super zlitinah, ne izpolnjujejo specifikacij za kobalt visoke čistosti pri super zlitinah, ki se uporabljajo pri delih, pomembnih za varnost. Obstaja zelo posebno povpraševanje po kobaltu visoke čistosti – opredeljenem s svojo natančno kemično sestavo in nizkimi ravnmi nečistoče – ki se uporablja pri proizvodnji super zlitin, uporabljenih pri pomembnih delih. Proizvajalci super zlitin, ki se uporabljajo pri pomembnih delih, ne morejo nadomestiti nobenega drugega proizvoda iz kobalta s sestavo nižje kakovosti in/ali drugačno kemično sestavo.

2.   Upoštevani geografski trgi

(20)

Preučitev trga je potrdila, da so upoštevani geografski trgi naslednji:

(i)

Trg za dobavo proizvodov iz niklja industriji površinske obdelave in elektrolitskega nanašanja kovinskih prevlek ima regionalno geografsko razsežnost (v okviru EGP).

(ii)

Trg za dobavo niklja visoke čistosti za proizvodnjo super zlitin/super zlitin, ki se uporabljajo za izdelavo delov, pomembnih za varnost, ima svetovno geografsko razsežnost.

(iii)

Trg za dobavo kobalta visoke čistosti za proizvodnjo super zlitin, ki se uporabljajo za izdelavo delov, pomembnih za varnost, ima svetovno geografsko razsežnost.

3.   Prizadeti trgi

A.   Dobava niklja za industrijo površinske obdelave in elektrolitskega nanašanja kovinskih prevlek

(21)

Po transakciji bo New Inco postal daleč največji dobavitelj proizvodov iz niklja za industrijo površinske obdelave in elektrolitskega nanašanja kovinskih prevlek s skupnim tržnim deležem (70–80) % v okviru EGP in prodajo, ki je več kakor pet krat večja od njegovega največjega konkurenta (2).

(22)

Preučitev trga je pokazala, da drugi proizvajalci niklja za površinsko obdelavo in elektrolitsko nanašanje kovinskih prevlek ne morejo izvajati konkurenčnega pritiska na New Inco zato, ker nimajo zadostne zmogljivosti in primerne tehnologije ali pa niso dejavni v EGP. Distributerji in potrošniki so potrdili, da bi bila družba OMG edini resnični alternativni dobavitelj New Inco. Vendar pa težave OMG pri pridobivanju vmesnih proizvodov („osnovnih surovin“) in njen sporazum o taksah z družbo Inco znatno zmanjšujejo konkurenčni pritisk, ki bi ga družba OMG lahko imela na New Inco.

(23)

Interni dokumenti, ki sta jih predložili stranki, navajajo tudi, da sta Inco in Falconbridge največja konkurenta za dobavo proizvodov iz niklja, ki se uporabljajo v industriji površinske obdelave in elektrolitskega nanašanja kovinskih prevlek. Poleg tega ti dokumenti potrjujejo tudi, da sta stranki gonilni sili na trgu in imata največjo izbiro proizvodov iz niklja za površinsko obdelavo in elektrolitsko nanašanje kovinskih prevlek (različnih oblik in velikosti) ter blagovne znamke z izjemnim slovesom na trgu (blagovne znamke, „ki jih je treba imeti“).

(24)

New Inco bo tako postal edini dobavitelj, ki bo industriji površinske obdelave in elektrolitskega nanašanja kovinskih prevlek sposoben ponuditi edinstveno izbiro proizvodov. Po transakciji bo New Inco tako imel moč, da enostransko poviša cene za proizvode iz niklja, ob tem pa bo pod vplivom omejenega konkurenčnega pritiska katerih koli drugih obstoječih ali morebitnih dobaviteljev proizvodov iz niklja industriji površinske obdelave in elektrolitskega nanašanja kovinskih prevlek.

B.   Dobava niklja visoke čistosti za proizvodnjo super zlitin/super zlitin, ki se uporabljajo za izdelavo delov, pomembnih za varnost

(25)

New Inco bo postal daleč največji dobavitelj in skoraj monopolist pri dobavi niklja visoke čistosti, ki se uporablja pri super zlitinah, s svetovnim tržnim deležem 80–95 %. Konkurenca na trgu super zlitin je večinoma delovala na podlagi tekmovalnosti med družbama Inco in Falconbridge. Položaj družbe New Inco bo zelo močen, saj noben drug dobavitelj niklja ni ali ne bi mogel tekmovati z edinstvenimi prednostmi New Inco v smislu kakovosti proizvodov, zmogljivosti proizvodnje in slovesa na trgu za dobavo niklja visoke čistosti, ki se uporablja za proizvodnjo super zlitin/super zlitin, uporabljanih pri izdelavi delov, pomembnih za varnost. Večina proizvajalcev in potrošnikov super zlitin je izrazila pomisleke glede transakcije, ki bo zmanjšala število dobaviteljev niklja visoke čistosti s tri na dva, tako da bo ostala družba New Inco večinoma samo s konkurentom Eramet.

(26)

Glede na pomen ovir za vstop na trg niklja visoke čistosti (kar je zlasti vzrok, da vstopa vsaj zadnjih deset let ni bilo) bo pritisk morebitne konkurence na prihodnje delovanje družbe New Inco verjetno minimalen. Zaradi združitve bo družba New Inco lahko enostransko zvišala cene niklja visoke čistosti. Zlasti to velja v okviru, ko se povpraševanje niklja visoke čistosti močno povečuje in je dobava niklja visoke čistosti zelo omejena zaradi omejitev zmogljivosti, s katerimi se spoprijemajo drugi dobavitelji.

C.   Dobava kobalta visoke čistosti za proizvodnjo super zlitin, ki se uporabljajo za izdelavo delov, pomembnih za varnost

(27)

New Inco bo postal skoraj monopolist pri dobavi kobalta visoke čistosti za super zlitine, ki se uporabljajo pri delih, pomembnih za varnost. Kakor na trgu dobave niklja visoke čistosti konkurenca na trgu za dobavo kobalta visoke čistosti, uporabljanega pri super zlitinah za dele, pomembne za varnost, deluje na podlagi tekmovalnosti med družbo Inco in družbo Falconbridge.

(28)

Položaj družbe New Inco bo zelo močen, saj zelo malo dobaviteljev proizvaja kobalt visoke čistosti, ki izpolnjuje stroge specifikacije proizvajalcev super zlitin, ki se uporabljajo pri delih, pomembnih za varnost. Preučitev trga je pokazala, da noben drug proizvajalec kobalta ne more in ne bo mogel tekmovati z edinstvenimi prednostmi družbe New Inco v smislu visoke čistosti in stalne kakovosti svoje proizvodnje kobalta, zmogljivosti proizvodnje in izvrstnega slovesa na trgu za dobavo kobalta visoke čistosti za proizvodnjo super zlitin, uporabljanih pri delih, pomembnih za varnost. Zato noben drug proizvajalec kobalta ne bo mogel izvajati kakršnega koli znatnega konkurenčnega pritiska na New Inco.

(29)

Obstajajo znatne ovire za vstop na trg za dobavo kobalta visoke čistosti, ki je primeren za proizvodnjo super zlitin, uporabljanih pri pomembnih delih. Glede na pomen teh ovir bo pritisk morebitne konkurence na prihodnje delovanje družbe New Inco verjetno minimalen. Zato bo zaradi združitve družba New Inco lahko enostransko povišala cene za proizvode iz kobalta visoke čistosti, ki je potreben za super zlitine, uporabljane pri pomembnih delih.

D.   Omejitev svetovne dobave niklja

(30)

Nekatere tretje stranke so trdile, da bi družba New Inco bila sposobna in bi imela motiv za odložitev dela svojih projektov za pridobivanja niklja, zlasti projekt Koniambo, in da bi to lahko vplivalo na cene niklja na londonski borzi kovin (LME). Vendar pa je preučitev trga pokazala, da New Inco ne bi imel gospodarskega interesa za odložitev rudarskega projekta v poznejši fazi razvoja (povečan razvoj ali dodelitev) zaradi znatnih finančnih stroškov niti ne za odložitev rudarskega projekta v začetni fazi (morebitni projekt), saj so koristi takega naznanila v smislu višjih cen na londonski borzi kovin zelo špekulativne in gotovo časovno zelo omejene.

E.   Učinkovitost

(31)

Stranke navajajo, da bi predlagana transakcija povzročila izgube pri učinkovitosti predvsem zaradi velike bližine njihovih rudnikov/zmogljivosti za predelavo v rudniškem bazenu Sudbery, kar bi jim pomagalo kar najbolj izboljšati njihove dejavnosti rudarjenja in predelave. To naj bi domnevno povzročilo povečano proizvodnjo po nižji ceni in bi koristilo vsem potrošnikom niklja. Vendar strankam ni uspelo dokazati, da učinkovitosti, povzročene s predlagano transakcijo, ni mogoče doseči z manj protikonkurenčno alternativo in da bi ta neposredno koristila končnim potrošnikom v treh upoštevanih proizvodnih trgih, kjer so bili ugotovljeni pomisleki glede konkurence. Zaradi teh razlogov učinkovitosti, ki so jo predstavile stranke, ni mogoče šteti kot nevtraliziranje škodljivega učinka predlagane transakcije na konkurenco.

F.   Sklep

(32)

Sklep priložene Odločbe je tako, da lahko priglašena koncentracija bistveno ovira učinkovito konkurenco, zlasti kot posledica ustvarjanja prevladujočega položaja, in se zdi nezdružljiva s skupnim trgom ter delovanjem Sporazuma EGP v zvezi z vsakim od treh upoštevanih trgov.

4.   Zaveze, ki sta jih ponudili stranki

(33)

Za odpravo prej navedenih pomislekov glede konkurence na trgih za dobavo niklja industriji površinske obdelave in elektrolitskega nanašanja kovinskih prevlek v EGP, za dobavo niklja visoke čistosti za super zlitine/super zlitine, ki se uporabljajo za izdelavo delov, pomembnih za varnost, po vsem svetu, in za dobavo kobalta visoke čistosti za super zlitine, uporabljane po vsem svetu pri delih, pomembnih za varnost, sta stranki predložili spodaj opredeljene zaveze.

(34)

Na podlagi zavez se stranki obvezujeta, da bosta prepustili edino rafinerijo družbe Falconbridge, rafinerijo Nikkelverk na Norveškem, ter z njo povezanim dobaviteljem osnovnih surovin in obstoječimi dobavnimi pogodbami za osnovne surovine s tretjo osebo, z njo povezanimi organizacijami za trženje in sedanjimi pogodbami s kupci, lastniško tehnologijo rafiniranja družbe Falconbridge in blagovnimi znamkami (odsvojenim obratom) ustreznemu kupcu, ki ima dostop do zadostnih virov osnovnih surovin za zagotovitev ekonomskega obstoja rafinerije Nikkelverk. Poleg tega se stranki zavezujeta, da bosta kupcu ponudili sklenitev prožne dobavne pogodbe za osnovne surovine za deset let, ki bo zajela znatni del potreb rafinerije Nikkelverk po osnovnih surovinah.

(35)

Poleg tega je družba Falconbridge sklenila zavezujočo pogodbo s tretjo osebo, družbo LionOre, za prodajo odsvojenega obrata. Stranki sta zaprosili Komisijo, naj odobri družbo LionOre kot primernega kupca odsvojenega obrata.

5.   Ocena predloženih zavez

(36)

Nikkelverk je edina rafinerija družbe Falconbridge in proizvaja vse proizvode iz niklja, ki jih Falconbridge dobavlja industriji površinske obdelave in elektrolitskega nanašanja prevlek, vse proizvode iz niklja visoke čistosti, ki jih Falconbridge prodaja za proizvodnjo super zlitin, in vse proizvode iz kobalta visoke čistosti, ki jih Falconbridge dobavlja za proizvodnjo super zlitin, uporabljanih pri delih, pomembnih za varnost. Poleg tega odsvojeni obrat zajema vse subjekte družbe Falconbridge, ki so pristojni za trženje in prodajo teh proizvodov iz niklja in kobalta.

(37)

Predlagani ukrepi izboljšav tako odstranijo celotno količinsko prekrivanje med družbo Inco in družbo Falconbridge na treh trgih, kjer so bili ugotovljeni pomisleki glede konkurence. Če bo odsvojeni obrat deloval kot subjekt, sposoben gospodarskega preživetja, in kot konkurenčen subjekt, bo tako prevzel tržni položaj družbe Falconbridge na treh upoštevanih trgih in ponovno vzpostavil učinkovito konkurenco, ki bo prevladujoča pred predlagano transakcijo.

(38)

Preučitev je sicer pokazala, da je bistveno vprašanje za oceno predlaganih ukrepov izboljšav sposobnost odsvojenega obrata za zagotovitev dolgoročnega vira surovega niklja, primernega za redno proizvodnjo niklja visoke čistosti na podlagi ekonomsko smiselnih pogojev. Če ta pogoj ne bo izpolnjen, je verjetno, da bo odsvojeni obrat šibek in ranljiv konkurent na upoševnih trgih in ne bo zmožen učinkovito tekmovati z družbo New Inco.

(39)

Ocena sedanje strukture industrije niklja je pokazala, da je vertikalna integracija objektov in naprav za rudarstvo, predelavo in rafiniranje prevladujoč poslovni model. Zdaj ne obstaja nobena samostojna rafinerija v industriji niklja in tistih nekaj rafinerij, ki pridobivajo osnovne surovine tretjih oseb, ima v lasti tudi deleže v objektih in napravah za rudarstvo in predelavo. Te razmere se po pričakovanju ne bodo znatno spremenile do leta 2015, saj je vertikalno integriran poslovni model učinkovit odgovor na potrebo rafinerij, da dolgoročno zagotovijo stabilne vire osnovnih surovin.

(40)

Zato lahko samo kupec z izkušnjami pri pridobivanju in predelavi niklja ter z dostopom do rudnikov in zadostne količine vmesnih proizvodov iz niklja ustrezno zagotovi, da bo kupec sposoben in motiviran, da bo odsvojeni obrat dolgoročno ponovno konkurenčen. To močno podpirajo izsledki preučitve trga glede ukrepov izboljšav, ki jo je opravila Komisija.

(41)

Glede kobalta pa v nasprotju z industrijo niklja vertikalna integracija ni prevladujoč poslovni model v industriji kobalta, ki ima znatno trgovino z vmesnimi proizvodi iz kobalta. Več kot 50 % proizvodnje kobalta v rafineriji Nikkelverk je pridobljene od tretjih oseb. Družba Falconbridge rafinira osnovne surovine po naročilu, vključno s kobaltom, ki je vsebovan v kobaltovem kamnu, kupljenemu od BCL, in vmesnimi proizvodi iz kobalta iz Avstralije in Afrike na podlagi dogovorov o nakupu osnovnih surovin in pristojbin pri rafiniranju. Poleg tega se je družba New Inco za obdobje do deset let zavezala, da bo odsvojenemu obratu dobavila podobne količine surovega kobalta, kakor so tiste, ki jih Falconbridge trenutno dobavlja rafineriji Nikkelverk.

(42)

V končnih zavezah je določeno, da bo odsvojeni obrat prodan le družbi, ki je dejavna na področju pridobivanja in/ali predelave z zadostnimi viri niklja, da zagotovi ekonomski obstoj odsvojenega obrata ob izteku dobavne pogodbe za nikljev kamen z družbo New Inco. Raven 55 000 metričnih ton na leto, kolikor družba Falconbridge trenutno dobavlja rafineriji Nikkelverk, je dužba Inco navedla kot pomembno merilo uspešnosti.

(43)

Ta določba v celoti obravnava pomisleke Komisije glede sposobnosti preživetja odsvojenega obrata in njegove konkurenčnosti, saj je jasno določila zadostno zagotovilo glede dobave surovega niklja odsvojenemu obratu. Zaveze so tako ustrezne, da se v celoti odpravijo vsi pomisleki glede konkurence, ki so opredeljeni zgoraj.

(44)

Poleg tega so bili pogoji desetletne prožne dobave osnovnih surovin in mehanizma oblikovanja cen, ki so predlagani v končni različici zavez, ugotovljeni kot zadostni za zaščito sposobnosti preživetja odsvojenega obrata in njegove konkurenčnosti, če se proda družbi, ki je že dejavna pri pridobivanju kovin.

6.   Ustreznost predlaganega kupca

(45)

Dužba LionOre Mining International Ltd („LionOre“) je srednje velik proizvajalec niklja z delujočimi rudniki v Bocvani, Južni Afriki in Avstraliji ter z več rudarskih projektov v teh regijah. Zdajšnji rudniki in rudarski projekti družbe LionOre se vsi nanašajo na rudnike sulfidov. Družba se ukvarja s poslovanjem z nikljem od leta 1996 s proizvodnjo okoli 29 000 metričnih ton niklja v letu 2005 ter je deseta največja proizvajalka niklja na svetu.

(46)

Družba LionOre ima lastniške deleže v štirih rudnikih za pridobivanje niklja in v enem rudniku zlata. V Afriki družba obvladuje 85-odstotni delež v Tati Nickel v Bocvani in 50-odstotni delež v rudniku niklja Nkomati v Južni Afriki. V Zahodni Avstraliji ima družba Lion Ore 100-odstotni delež v okviru dejavnosti z nikljem Lake Johnson in 80-odstotni delež pri dejavnostih z nikljem Black Swan in 100-odstotni delež v rudniku zlata Thunderbox. Poleg tega LionOre načrtuje razvoj nahajališča Honeymoon Well v Zahodni Avstraliji. Čeprav družba LionOre želi postati popolnoma vključena proizvajalka niklja s svojo tehnologijo Activox, sedaj proizvaja samo nikljev koncentrat (3) in nima zmogljivosti za rafiniranje. Celotna dokazana baza virov niklja družbe LionOre je ob koncu leta 2005 znašala 2,3 milijona metričnih ton.

(47)

Skladno s splošnimi načeli in merili iz zavez je treba oceniti, ali bo družba LionOre po nakupu odsvojenega obrata postala neodvisna konkurenčna sila na trgih, kjer so bili ugotovljeni pomisleki glede konkurence. Zlasti je bilo ocenjeno, ali je/bo Družba LionOre ostala neodvisna od družbe Inco/New Inco in ima zadovoljive finančne vire za nakup odsvojenega obrata. To pomeni, da se je treba osredotočiti na to, kako bi družba LionOre lahko povezala svoje sedanje in prihodnje dejavnosti pridobivanja niklja z rafinerijo Nikkelverk in ali bi družba LionOre lahko dobavila zadostne količine osnovnih surovin rafineriji Nikkelverk za zagotovitev ekonomskega obstoja odsvojenega obrata ob izteku dobavne pogodbe za nikljev kamen, kakor je določeno v zavezah.

(48)

LionOre izpolnjuje vsa merila v zavezah za ustreznost kupca in splošne pogoje, ki jih je določila Komisija za ustreznost kupca pri ukrepu odprodaje. Zato se sklene, da je LionOre primeren kupec za odsvojeni obrat in da bo dolgoročno zagotovil neodvisnost, sposobnost preživetja in konkurenčnost odsvojenega obrata. LionOre zajema vrsto značilnosti, ki so bile opredeljene kot temeljne za izpolnitev teh pogojev: (i) pomembne izkušnje in znanje v industriji niklja; (ii) lastništvo rudnikov in rudarski projekti, ki že proizvajajo/bodo proizvedli ustrezne osnovne surovine za rafinerijo Nikkelverk in (iii) poznavanje postopka dela in proizvodnje rafinerije Nikkelverk.

7.   Sklep

(49)

Zaradi zgoraj navedenih razlogov so zaveze, ki sta jih predložili stranki, zadostne za odpravo pomislekov glede konkurence, ki jih je povzročila ta koncentracija.

(50)

Osnutek odločbe zato predlaga, da se priglašena transakcija razglasi za združljivo s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP v skladu s členom 8(2) Uredbe o združitvah.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  V EGP se stranki trenutno spoprijemata z zelo omejeno konkurenco družb OMG (14 %), Eramet (5 %) in v manjšem obsegu Anglo American (2 %).

(3)  LionOre ima tudi 20-odstotni delež v talilnici BCL (obdelava niklja) v Bocvani.


13.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/24


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. julija 2006

o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP

(Zadeva št. COMP/M.3796 – OMYA/J.M. HUBER PCC)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3163)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/164/ES)

Komisija je 19. julija 2006 sprejela Odločbo o primeru združitve v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (1) in zlasti s členom 8(2) te uredbe. Različica celotne odločbe, ki ni zaupne narave, je na voljo v verodostojnem jeziku na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco na naslednjem naslovu: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   POVZETEK

(1)

Komisija je 4. aprila 2005 prejela zahtevo za napotitev v skladu s členom 22(1) Uredbe (ES) št. 139/2004 („Uredba o združitvah“) finskega urada za konkurenco, čemur so nato sledile zahteve švedskega urada za konkurenco, dne 22. aprila 2005, avstrijskega urada za konkurenco, dne 26. aprila 2005, in francoskega urada za konkurenco, dne 28. aprila 2005, naj preveri predlagano koncentracijo.

(2)

Komisija je ugotovila, da predlagano dejanje pomeni koncentracijo v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah in da izpolnjuje zahteve, opredeljene v členu 22(3) Uredbe o združitvah. Zato se je Komisija odločila pregledati koncentracijo in je v ta namen 18. maja 2005 sprejela odločitve v skladu s členom 22(3) Uredbe o združitvah, naslovljene na Finsko, Švedsko, Avstrijo in Francijo. Zadevne države članice so Komisiji predložile dokumentacijo, ki so jo imele na razpolago. Ti podatki so bili dopolnjeni, ko je 4. avgusta 2005 priglasitev predložilo podjetje Omya.

(3)

Komisija je 23. septembra 2005 sprožila postopek o tej zadevi. Priglasiteljema je 2. maja 2006 poslala Obvestilo o nasprotovanju. Podjetje Omya je priglasitev predložilo 16. maja 2006. Nezaupna različica Obvestila o nasprotovanju Komisije je bila na voljo dvema zainteresiranima strankama, podjetjema SMI in Imerys, ki sta predložili pisne pripombe.

(4)

Ustno zaslišanje o zadevi je bilo 18. maja 2006.

(5)

Da bi podjetju Omya omogočili dovolj časa za razmislek o rešitvah, je bil 17. maja 2006 sprejet člen 10(3) Odločbe, naslovljene na priglasitelje, s katerim je bil rok za predložitev rešitev podaljšan za dva delovna dneva.

(6)

Po podrobni preiskavi je Komisija sklenila, da priglašeni postopek zbuja pomisleke glede združljivosti s skupnim trgom.

(7)

Da bi odpravili pomisleke glede horizontalne konkurence na trgu kalcijevih karbonatov za premaze, sta podjetji Omya in J.M. Huber Corporation 23. maja 2006 (izboljšana različica z dne 3. julija 2006) Komisiji predložili paket zavez, ki po njunem mnenju zadostujejo za obravnavanje pomislekov glede konkurence, ki jih zbuja ta koncentracija.

(8)

Zato je bilo predlagano, da se priglašena transakcija odobri v skladu s pogoji in obveznostmi iz člena 8(2) Uredbe o združitvah.

II.   STRANKE IN POSTOPEK

(9)

Omya AG („Omya“) je švicarsko družinsko podjetje, dejavno na področju proizvodnje in prodaje industrijskih mineralov (2), vključno s kalcijevimi karbonati (3), ki se uporabljajo na več industrijskih področjih, tj. področjih papirja, barve, plastike, jekla, stekla, in v kmetijstvu. Družba Omya dosega velik delež prihodka s prodajo papirni industriji.

(10)

Podjetje J.M. Huber Corporation iz ZDA deluje v EGP na področju dobave kaolina, oborjenega kalcijevega karbonata (PCC), oborjenih kremenovih stekel in silikatov (PSS). Podružnice podjetja Huber, ki jih ta transakcija zadeva, sestavljajo globalno podjetje J.M. Huber Corporation („Huber PCC“) na področju proizvodnje in dobave PCC kot polnil iz proizvodnih obratov v papirnici sami za papirno industrijo. Pridobljeno podjetje je sestavljeno iz dvanajstih tovarn s proizvodnimi obrati za PCC v teh tovarnah po vsem svetu, od katerih se jih šest nahaja v EGP. Tovarne PCC podjetja Huber v EGP se nahajajo na Finskem (tri tovarne) ter na Švedskem, v Franciji in na Portugalskem (po ena tovarna v vsaki državi).

III.   UPOŠTEVNI TRG

A.   Upoštevni trg proizvodov

(11)

Predlagana transakcija bo vplivala na dobavo naslednjega:

(i)

GCC kot polnila na prodajnem trgu;

(ii)

GCC kot premaze na prodajnem trgu;

(iii)

PCC kot polnila na prodajnem trgu;

(iv)

PCC kot polnila iz proizvodnih obratov v papirnicah samih; ter

(v)

PCC za premaze na prodajnem trgu.

(12)

Da bi ocenila to transakcijo, je Komisija sklenila, da v okviru proizvodnje in dobave industrijskih mineralov papirni industriji kalcijevi karbonati kot polnila (PCC, GCC in mešanice GCC/PCC) ter kalcijevi karbonati za premaze (PCC, GCC in mešanice GCC/PCC) sestavljajo dva različna upoštevna trga izdelkov.

B.   Upoštevni geografski trgi

(13)

Komisija je sklenila, da bo za oceno te transakcije upoštevne geografske trge opredelila tako, da bo določila papirnice s podobnimi realističnimi dobavnimi alternativami. To, ali je tovarna lahko realistična dobavna alternativa za papirnico, je odvisno od tega, kakšna je njena logistika, in od tega, kako daleč od papirnice se nahaja. Razdalja, ki je prevelika, da bi tovarno mineralov lahko šteli za realistično dobavno alternativo, je odvisna od prejšnjih izkušenj posamezne tovarne s pošiljkami, od dostopnih načinov prevoza (cestni, železniški, ladijski ali kombiniran) in od vrste kalcijevega karbonata (PCC, GCC), ki ga tovarna proizvaja.

(14)

Upoštevni geografski trgi so naslednji:

(a)

za kalcijeve karbonate kot polnila na prodajnem trgu je upoštevni geografski trg določen z razdaljo med tovarno mineralov in lokacijo zadevnega kupca, ki lahko variira med 400 km in največ 2 000 km, odvisno od tovarne, izdelka, načina prevoza;

(b)

za kalcijeve karbonate za premaze na prodajnem trgu je upoštevni geografski trg določen z uporabo iste metodologije kot za polnila, z razdaljami med 400 km in 3 000 km; ter

(c)

za kupce, ki lahko proizvajajo kalcijev karbonat v obratu v papirnici sami, zajema geografsko področje vsaj celoten EGP.

IV.   PRESOJA KONKURENČNOSTI

1.   Kalcijevi karbonati, ki se uporabljajo kot polnila

(15)

Komisija meni, da je konkurenčno določanje cen karbonatov, ki se uporabljajo za polnila pri izdelavi papirja, odvisno od lokacije druge najboljše alternative za posameznega kupca.

(16)

Kadar imajo stranke združitve v lasti konkurenčne tovarne s prekrivajočimi se prodajnimi območji, lahko združitev povzroči dvig cen. Kadar je najboljša alternativa za kupca ene od strank združitve tovarna mineralov druge stranke združitve, je to za stranki združitve priložnost in spodbuda za dvig cen. Toda, kadar je konkurenčna tovarna strank združitve dovolj blizu lokacije kupca, bo ta alternativa verjetno zadostna konkurenčna ovira in se cene ne bodo zvišale. V nekaterih papirnicah vpliva na presojo konkurenčnosti možnost, da ta papirnica nudi prostore za proizvodni obrat za PCC. Toda trenutno to, ali Komisija šteje PCC kot polnila iz proizvodnih obratov v papirnici sami za še eno realistično alternativo, ki ovira trgovsko dobavo PCC ali GCC kot polnila, dejansko ne vpliva na konkurenčni učinek.

(17)

Komisija je določila dve širši kategoriji kupcev. Prvo kategorijo sestavljajo papirnice, ki jim material trenutno dobavlja proizvodni obrat za PCC v papirnici sami. Drugo kategorijo sestavljajo papirnice, ki materiale dobivajo na prodajnem trgu. Komisija je usmerila svojo presojo konkurenčnosti na dejanske kupce strank združitve.

(18)

Komisija je za vsakega kupca določila skupino tovarn mineralov, ki zaradi maksimalnih transportnih razdalj, na katerih lahko dostavljajo, pomenijo dejansko možne alternative za dobavo posamezni tovarni. Te razdalje izvirajo iz obširnih podatkovnih baz, ki jih je vzpostavila Komisija. Z uporabo podatkov o pošiljkah za PCC in GCC za leto 2004 (4) je Komisija izvedla tudi ekonometrično študijo (model diskretne izbire), da bi predvidela verjetnost, da bo kupec izbral drugo tovarno mineralov, če bi njegov trenutni dobavitelj zvišal cene. S pomočjo rezultatov je Komisija lahko določila vzorce za zamenjavo različnih proizvajalcev kalcijevega karbonata za papirno industrijo med seboj.

Kupci s proizvodnimi obrati v papirnici sami

(19)

Kar zadeva trenutno dobavo PCC za polnila iz proizvodnih obratov na kraju samem, ne glede na to, ali je dobavitelj Huber ali Omya, je razvidno, da transakcija nima nobenega neposrednega učinka. Dobavitelji PCC kot polnila iz proizvodnih obratov v papirnici sami imajo ekskluzivne dolgoročne pogodbe papirnicami, ki nudijo prostore (na splošno od 7 do 10 let), kar zagotavlja minimalno količino za tovarno PCC. Cenovna formula, katere osnovna cena se izpogaja na začetku vsake pogodbe, določa letno cenovno spremembo za celotni čas trajanja pogodbe. Formula je ponavadi odvisna od stroškovnih dejavnikov, na primer stroškov apnenca, elektrike, plač in inflacije, na katere transakcija ne vpliva. Treba je bilo preveriti, ali bi imela transakcija škodljiv vpliv na te kupce, ko se iztečejo dolgoročne pogodbe. Preiskava je pokazala, da je malo verjetno, da bi imela transakcija pomemben učinek na obnovitve sedanjih pogodb za PCC kot polnila iz proizvodnih obratov v papirnicah samih.

(20)

Za prihodnje kupce s proizvodnimi obrati za PCC v papirnicah samih ta transakcija izloči enega od dobaviteljev, ki je dokazal zmožnost upravljanja in izvajanja projektov za dobavo PCC kot polnila iz proizvodnega obrata v papirnici sami v EGP. Kljub temu je preiskava pokazala, da transakcija ne vodi do pomembnih sprememb v cenah za te kupce, saj bo število verodostojnih ponudnikov raztopin PCC kot polnila v proizvodnih obratih v papirnicah samih zadostovalo za izvajanje konkurenčnega pritiska. To velja tudi za raztopine premazov iz teh proizvodnih obratov.

Trenutni kupci na prodajnem trgu

(21)

Komisija meni, da tovarna mineralov, ki se nahaja na določeni razdalji od papirnice, za kupce, ki se oskrbujejo na prodajnem trgu, pa čeprav imajo možnost oskrbe s PCC kot polnili iz proizvodnih obratov v papirnicah samih, pomeni realistično alternativo za PCC kot polnila in za GCC kot polnila. Po pregledu trenutnih možnosti je Komisija sklenila, da je malo verjetno, da bi ta transakcija škodljivo vplivala na trenutne kupce PCC kot polnila na prodajnem trgu podjetja Omya, saj je vsak od teh kupcev imel druge realistične dobavne alternative za PCC. Zato je malo verjetno, da bi umik podjetja Huber kot konkurenta zelo oviral konkurenco za kupce PCC kot polnila podjetja Omya.

(22)

Nadalje ni verjetno, da bi bilo podjetje Huber druga najboljša alternativa za kupce GCC kot polnila podjetja Omya. Ti kupci imajo ali alternativno možnost za GCC kot polnila in/ali druge alternative za PCC kot polnila, ki na videz nimajo nobenih pomanjkljivosti glede konkurenčnosti v primerjavi s tovarnami za PCC kot polnila podjetja Huber. Nadalje rezultati ekonometrične študije kažejo, da Huber na splošno ni druga najboljša alternativa. Zato je malo verjetno, da bi umik podjetja Huber kot konkurenta zelo oviral konkurenco za kupce GCC kot polnila podjetja Omya.

(23)

Za kupce PCC na prodajnem trgu podjetja Huber se zdijo različne tovarne GCC kot polnila realistične alternative. Toda na Švedskem je podjetje Imerys prisotno na področju PCC kot polnila v kraju Husum in na področju GCC kot polnila v kraju Tunadal. Nadalje so na Finskem prisotne tovarne PCC kot polnila podjetja SMI v krajih Lappeenranta, Myllykoski in Äänekoski. Ni videti, da bi bila katerakoli od teh alternativnih rešitev v podrejenem konkurenčnem položaju v primerjavi s tovarnami PCC kot polnila iz proizvodnih obratov v papirnici sami podjetja Huber, ki se nahajajo na Švedskem in na Finskem. Razen tega ekonometrične študije kažejo tudi, da je konkurenčna omejitev, ki jo izvajajo dobavitelji GCC kot polnila na prodajnem trgu, verjetno manjša kot tista, ki jo izvajajo dobavitelji PCC kot polnila na prodajnem trgu na druge dobavitelje polnil na prodajnem trgu. Zato je malo verjetno, da bi umik podjetja Omya kot konkurenta zelo oviral konkurenco za kupce PCC kot polnila podjetja Huber.

2.   Kalcijevi karbonati, ki se uporabljajo za premaze

(24)

V priglasitvi predložene koncentracije je podjetje Omya menilo, da ta transakcija ne bi vplivala na trg s premazi za papir, ker podjetje Huber trenutno na tem trgu ni dejavno. Vendar je raziskava trga, ki jo je opravila Komisija, razkrila, da je podjetje Huber razvijalo primeren PCC za uporabo v mešanicah PCC/GCC za premaze, ponudilo pa je tudi, da bo dobavljalo izdelke iz PCC za premaze.

(25)

V skladu s tem Komisija obravnava podjetje Huber kot potencialnega konkurenta na trgu kalcijevih karbonatov za premaze za papir, ki bi zelo verjetno postal učinkovit konkurent na trgu kalcijevih karbonatov za premaze, če ne bi bilo te transakcije.

(26)

Zato Komisija sklepa, da bo predlagana transakcija verjetno močno ovirala konkurenco za prizadete porabnike z juga Finske, še zlasti z okrepitvijo prevladujočega položaja podjetja Omya na trgih kalcijevih karbonatov za premaze.

(27)

Sklepne ugotovitve Komisije temeljijo na naslednjih argumentih:

(28)

Prvič, podjetje Omya je že sedaj glavni dobavitelj kalcijevih karbonatov za premaze večini porabnikov v Evropi in na Finskem. Podjetje Omya je leta 2004 papirni industriji v EGP dobavilo velik delež vseh kalcijevih karbonatov za premaze. Je lastnik ali nadzornik dostopa do zelo velikega dela rezerv surovin za izdelavo GCC za premaze v EGP in je lahko dobavitelj za papirnice po vsem EGP. Zaradi dominantnega položaja in nadzora nad viri surovin je podjetje Omya neizogiben trgovinski partner za papirnice v Evropi in še posebej na Finskem, ki morajo kupiti kalcijeve karbonate za premaze.

(29)

Drugič, podjetje Huber ima zmogljivost za vstop na trg premazov za papir s svojo tehnologijo aditivov za PCC za premaze. Komisija je še posebej ocenila, do kolikšne mere 1. je bila tehnologija aditivov za PCC podjetja Huber pripravljena na komercializacijo, 2. je podjetje Huber verjelo v zmožnost gospodarskega preživetja svoje ponudbe v širšem smislu in 3. bi podjetje Huber lahko ponudilo zadostne proizvodne zmogljivosti v tovarni PCC iz proizvodnih obratov v papirnici sami v Kuusankoskiju, da bi vstopilo na trg. Komisija je analizirala tudi 4. nepovratne stroške podjetja Huber za vstop na trg kalcijevih karbonatov za premaze. Komisija je menila, da je podjetje Huber pred začetkom pogajanj o združitvi s podjetjem Omya načrtovalo, da bi pomembno vstopilo na trg premazov za papir in bi to kmalu tudi storilo s svojo tehnologijo aditivov za PCC za premaze.

(30)

Lokacija tovarne v Kuusankoskiju bi podjetju Huber omogočila tudi dobavo izdelkov številnim drugim kupcem podjetja Omya na jugu Finske. Ti kupci, ki svoje zaloge kalcijevega karbonata za premaze trenutno dobivajo od podjetja Omya, lahko razmislijo o tem, da bi vsaj del oskrbe dobivali iz tovarne podjetja Huber v Kuusankoskiju. Komisija je določila številne kupce, katerim je tovarna podjetja Huber v Kuusankoskiju precej bliže kot najbližje tovarne podjetij SMI ali Imerys („prizadeti kupci“).

(31)

Tretjič, podjetje Huber bi bilo učinkovita konkurenčna sila, ki bi zelo verjetno pomembno ovirala vedenje podjetja Omya na trgu kalcijevih karbonatov za premaze. Komisija meni, da bi glede na zgradbo trga na Finskem in glede na dejstvo, da ima edini drugi konkurent, SMI, majhen tržni delež in slabšo lokacijo, tovarne podjetja Huber v Kuusankoskiju zelo verjetno precej ovirale ponudbo kalcijevih karbonatov za premaze podjetja Omya omenjenim finskim kupcem. Komisija meni tudi, da ni nobenih drugih potencialnih konkurentov, ki bi na jugu Finske lahko izvajali zadosten konkurenčni pritisk.

(32)

Zaradi zgoraj navedenih razlogov Komisija sklepa, da bo predlagana transakcija verjetno močno ovirala konkurenco za prizadete porabnike z juga Finske, še zlasti z okrepitvijo prevladujočega položaja podjetja Omya na trgih kalcijevih karbonatov za premaze.

3.   Brez usklajenih ali konglomeratnih učinkov

(33)

Komisija tudi ugotavlja, da je malo verjetno, da bi ta transakcija povzročila pomisleke o konglomeratu ali povečala možnosti, da bi podjetja delovala usklajeno, kar bi povzročilo dvig cen nad konkurenčno raven.

V.   ZAVEZE

(34)

Da bi odstranili pomisleke glede horizontalne konkurence na trgu kalcijevih karbonatov za premaze, sta 23. maja 2006 podjetji Omya in J.M. Huber Corporation Komisiji predložili paket zavez. Paket je vseboval dva možna predloga zavez: prvi je vključeval odprodajo tovarne PCC iz proizvodnih obratov v papirnici sami v Kuusankoskiju in njene tehnologije aditivov, drugi pa samo odprodajo tehnologije.

(35)

Komisija se je odločila narediti preskus trga za prvi možni predlog zavez (odprodaja tovarne PCC iz proizvodnih obratov v tej tovarni sami v Kuusankoskiju na Finskem in tehnologije aditivov za PCC za premaze podjetja Huber). Preskus trga je prejelo skupaj 11 kupcev in 4 konkurenti, ki so sodelovali pri preiskavi te transakcije, in vsi so nanj odgovorili (5). Odgovori na preskus trga so bili različni. Čeprav so kupci večinoma menili, da lahko zaveze odpravijo pomisleke o konkurenci, ki jih je izrazila Komisija, so konkurenti izrazili zadržke glede obsega predlaganih rešitev in predlagali izboljšave zavez, ki bi zadovoljivo odpravile pomisleke v zvezi s konkurenco, ki jih je izrazila Komisija (6).

(36)

Komisija je v zvezi s prvo možno zavezo ocenila, ali bi odprodaja tovarne s proizvodnim obratom za PCC polnila v tej tovarni v Kuusankoskiju skupaj s ponujeno tehnologijo primernemu kupcu odprodanega paketa omogočila pridobitev potenciala konkurenčne sile na trgu PCC kalcijevih karbonatov PCC za premaze, primerljivega s tistim, ki bi ga imelo podjetje Huber brez te transakcije.

(37)

Komisija je sklenila, da bi prva možna zaveza (odprodaja tovarne s proizvodnim obratom za PCC v tej tovarni v Kuusankoskiju in odprodaja tehnologije) pri kateri bi primeren kupec imel dostop do obeh prostih proizvodnih obratov, nujne tehnologije in tesnega sodelovanja papirnico, ki nudi prostor, postavila kupca v položaj, podoben tistemu, v katerem je trenutno podjetje Huber, vključno s prednostjo že dejavnega dobavitelja, ki mu ne bo treba zgraditi novih poslopij, če bo uspel na dražbi za obnovitev pogodbe. Zato bi ta alternativa zagotovila najboljše možnosti za uspeh odprodaje in vzpostavitev novega verodostojnega konkurenčnega izdelka na trgu kalcijevih karbonatov za premaze.

(38)

Nadalje je Komisija pri oceni zmogljivosti in storilnosti tovarne s proizvodnim obratom za PCC v tej tovarni v Kuusankoskiju ter odprodane tehnologije menila, da bi bilo nadaljevanje vloge konkurenčne sile in ponovne vzpostavitve konkurence na trgu s podjetjem Omya in drugimi konkurenti večinoma odvisna od kupca. Zato bi bil v trenutnih okoliščinah primeren industrijski kupec, ki že ima finančne vire in dokazano usposobljenost.

(39)

Posledično Komisija sklepa, da bi prva predlagana možnost zavez, in sicer odprodaja tovarne s proizvodnim obratom za PCC v tej tovarni v Kuusankoskiju skupaj z odprodajo tehnologije za premaze podjetja Huber (glede na izboljšave, ki so jih stranke predlagale 3. julija 2006), ponovno vzpostavila učinkovito konkurenco na trgu kalcijevih karbonatov za premaze za prizadete kupce na jugu Finske s ponovno vzpostavitvijo konkurenčnega pritiska na kalcijeve karbonate za premaze podjetja Omya, ki izhaja iz tehnologije aditivov za PCC podjetja Huber, ki ga zaradi koncentracije, kot je bila prvotno priglašena, ne bi bilo več.

VI.   SKLEPNA UGOTOVITEV

(40)

Zaradi zgoraj navedenih razlogov, obravnavanih posamično ali skupaj, je Komisija sklenila, da zaveze, ki sta jih predložili podjetji Omya in J.M. Huber, zadostujejo za odpravo pomislekov v zvezi s konkurenco, ki nastajajo zaradi te koncentracije.

(41)

Komisija je torej ugotovila, da je priglašena transakcija združljiva s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP v skladu s členom 8(2) Uredbe o združitvah.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  Med industrijske minerale sodijo PCC (oborjen kalcijev karbonat), GCC (mlet kalcijev karbonat), kaolin in dolomit.

(3)  Izraz „karbonati“ obsega PCC in GCC.

(4)  Komisija je osnovala obširno bazo podatkov o pošiljkah mineralov, ki vključuje letne pošiljke PCC in GCC kot polnila in za premaze za papir vseh večjih konkurentov za območje EGP v letih 2002, 2003 in 2004 (podatki razvrščeni glede na vrsto minerala, tovarno mineralov, od koder so bili minerali poslani, ciljno papirnico, vrsto papirja, transportno razdaljo, količino pošiljke, ceno za suho tono, vrsto transporta in stroške).

(5)  Svoj odgovor je predložil tudi finski urad za konkurenco.

(6)  Komisija je predlagano rešitev v zvezi z drugo možno zavezo, ki vsebuje samo odprodajo tehnologije, ocenila in podala mnenje, da ta zaveza ne bi pripomogla k odpravi pomislekov v zvezi s konkurenco, ki jih je izrazila Komisija, zato ta zaveza ni bila del preskusa trga.