ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 65

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
3. marec 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 228/2007 z dne 2. marca 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 229/2007 z dne 2. marca 2007 o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 26. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 230/2007 z dne 2. marca 2007 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 26. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 231/2007 z dne 2. marca 2007 o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 26. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 232/2007 z dne 2. marca 2007 o določanju najnižje prodajne cene masla za 58. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 233/2007 z dne 2. marca 2007 o določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega riža od 3. marca 2007 dalje

9

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/148/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 2. marca 2007 o razveljavitvi Odločbe 2006/694/ES o prepovedi dajanja v promet skute, proizvedene v obratu za mlečne proizvode v Združenem kraljestvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 639)  ( 1 )

10

 

 

Popravki

 

 

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 221/2007 z dne 1. marca 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (UL L 64, 2.3.2007)

12

 

*

Popravek Sklepa št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o uvedbi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost – Progress (UL L 315, 15.11.2006)

12

 

*

Popravek Uredbe (ES) št. 1692/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o uvedbi drugega programa Marco Polo za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa (Marco Polo II) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1382/2003 (UL L 328, 24.11.2006)

12

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

3.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 228/2007

z dne 2. marca 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 2. marca 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

140,9

MA

53,3

TN

148,3

TR

134,6

ZZ

119,3

0707 00 05

JO

180,0

MA

96,4

MK

57,6

TR

122,4

ZZ

114,1

0709 90 70

MA

58,7

TR

75,5

ZZ

67,1

0709 90 80

IL

140,6

ZZ

140,6

0805 10 20

CU

36,3

EG

48,1

IL

58,4

MA

43,9

TN

47,8

TR

65,9

ZZ

50,1

0805 50 10

EG

63,4

IL

60,9

TR

49,1

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

93,0

CA

99,2

CL

110,6

CN

96,1

US

112,0

ZA

96,7

ZZ

101,3

0808 20 50

AR

76,9

CL

74,4

US

88,2

ZA

85,1

ZZ

81,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


3.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 229/2007

z dne 2. marca 2007

o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 26. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 26. posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za 26. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najnižja prodajna cena

Maslo ≥ 82 %

Nespremenjeno

213,7

Zgoščeno

206,1

Varščina za predelavo

Nespremenjeno

45

Zgoščeno

45


3.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 230/2007

z dne 2. marca 2007

o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 26. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2), lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 26. posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za 26. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najvišja pomoč

Maslo ≥ 82 %

12

12

Maslo < 82 %

10,73

10,73

Zgoščeno maslo

18

11,5

14

12

Smetana

5

Varščina za predelavo

Maslo

Zgoščeno maslo

20

15

Smetana


3.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 231/2007

z dne 2. marca 2007

o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 26. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 47 Uredbe Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) intervencijske agencije izvedejo stalen razpis za dodelitev pomoči za zgoščeno maslo. Člen 54 navedene uredbe določa, se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %.

(2)

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 se položi, da se zagotovi prevzem zgoščenega masla v trgovini na drobno.

(3)

Glede na prejete ponudbe se določi najvišja pomoč v ustrezni višini in skladno s tem tudi varščina za končno uporabo.

(4)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 26. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, ki se izvede v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005, znaša najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %, kot je navedeno v členu 47(1) navedene uredbe, 16,27 EUR/100 kg.

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 znaša 18 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


3.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 232/2007

z dne 2. marca 2007

o določanju najnižje prodajne cene masla za 58. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Intervencijske agencije so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine mleka, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 2771/1999 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 58. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 2771/1999, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 27. februarja 2007, se najnižja prodajna cena za maslo določi na 237,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. marca 2007.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1802/2005 (UL L 290, 4.11.2005, str. 3).


3.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 233/2007

z dne 2. marca 2007

o določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega riža od 3. marca 2007 dalje

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1) in zlasti člena 11a Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi podatkov, ki so jih posredovali pristojni organi, Komisija ugotavlja, da so bila uvozna dovoljenja za oluščen riž z oznako KN 1006 20 z izjemo uvoznih dovoljenj za riž basmati izdana za količino 352 809 ton za obdobje od 1. septembra 2006 do 28. februarja 2007. Uvozna dajatev za oluščen riž z oznako KN 1006 20 razen za riž basmati mora biti zato spremenjena.

(2)

Ker je treba dajatev določiti v desetih dneh od zaključka zgoraj navedenega obdobja, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozna dajatev za oluščen riž z oznako KN 1006 20 znaša 65,00 EUR na tono.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

3.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/10


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 2. marca 2007

o razveljavitvi Odločbe 2006/694/ES o prepovedi dajanja v promet skute, proizvedene v obratu za mlečne proizvode v Združenem kraljestvu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 639)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/148/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1) in zlasti člena 53(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Med inšpekcijskimi pregledi, ki jih je leta 2006 v Združenem kraljestvu izvedel Urad za prehrano in veterinarstvo (FVO), je bilo večkrat dokazano, da je bilo surovo mleko, ki ni ustrezalo higienskim zahtevam, dano na trg in poslano v odobren živilski obrat, ki pripravlja mlečne proizvode za prehrano ljudi. Komisija je po prvem pregledu na kraju samem večkrat obvestila organe Združenega kraljestva o svoji zaskrbljenosti glede tveganj zdravja ljudi v zvezi z zadevno prakso in se je z njimi večkrat posvetovala o tehničnih vprašanjih, povezanih z oceno položaja.

(2)

Ob upoštevanju resnosti položaja, neizpolnjevanju nadzornih obveznosti organov Združenega kraljestva in prisotnosti proizvoda v več državah članicah, je Komisija zato menila, da tveganja brez izvajanja ukrepov na ravni Skupnosti, vključno s prepovedjo dajanja zadevnih proizvodov v promet, ni mogoče zadovoljivo omejiti.

(3)

Odločba Komisije 2006/694/ES (2), sprejeta 13. oktobra 2006, določa nujne ukrepe za odpravo neposrednega in resnega tveganja za zdravje ljudi, ki je posledica prisotnosti proizvodov družbe Bowland Dairy Products Limited s sedežem na Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA („Bowland“) na trgu Skupnosti.

(4)

Predvideno je bilo, da bodo ukrepi, določeni s to odločbo, pregledani takoj, ko bodo na voljo nove informacije o tem, da zlasti zaradi ukrepov organov Združenega kraljestva ni več tveganja za zdravje ljudi.

(5)

Organi Združenega kraljestva so z dopisoma z dne 25. in 30. januarja 2007 Komisiji predložili zadostne dokaze, da so v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (3), odstranili vse neskladne proizvode in izpraznili, očistili in razkužili obrate družbe Bowland. Poleg tega se organi Združenega kraljestva zavzemajo, da bo proizvodnja v družbi Bowland v prihodnje izpolnjevala standarde, določene v zakonodaji Skupnosti.

(6)

Komisija je prejela tudi zagotovila ostalih držav članic, da je bila skuta, ki jo je proizvedla družba Bowland in je bila še vedno skladiščena na njihovih ozemljih, odstranjena v skladu z zakonodajo Skupnosti.

(7)

Odločbo 2006/694/ES je zato treba razveljaviti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2006/694/ES se razveljavi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. marca 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 575/2006 (UL L 100, 8.4.2006, str. 3).

(2)  UL L 283, 14.10.2006, str. 59.

(3)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2007/2006 (UL L 379, 28.12.2006, str. 98).


Popravki

3.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/12


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 221/2007 z dne 1. marca 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

( Uradni list Evropske unije L 64 z dne 2. marca 2007 )

Stran 16, Priloga, tabela, šesta vrstica „0405 10 50 9500“ v četrtem stolpcu „Znesek nadomestil“:

besedilo:

„86,64“

se glasi:

„86,84“.


3.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/12


Popravek Sklepa št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o uvedbi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost – Progress

( Uradni list Evropske unije L 315 z dne 15. novembra 2006 )

Stran 7, Člen 17(1)

besedilo:

„1.   Finančna sredstva za izvajanje dejavnosti Skupnosti iz tega sklepa v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 znašajo 657 590 000 EUR (1).

se glasi:

„1.   Finančna sredstva za izvajanje dejavnosti Skupnosti iz tega sklepa v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 znašajo 743 250 000 EUR.“.


(1)  Ta znesek temelji na številkah za leto 2004 in je zaradi upoštevanja inflacije predmet tehničnih prilagoditev.“;


3.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/12


Popravek Uredbe (ES) št. 1692/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o uvedbi drugega programa „Marco Polo“ za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa („Marco Polo II“) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1382/2003

( Uradni list Evropske unije L 328 z dne 24. novembra 2006 )

Stran 5, člen 11, prvi odstavek:

besedilo:

„Finančna sredstva za izvedbo programa Marco Polo II v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 so 400 000 000 EUR (1).

se glasi:

„Finančna sredstva za izvedbo programa Marco Polo II v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 so 450 000 000 EUR.“


(1)  Ta znesek temelji na podatkih za leto 2004. Potrebno je izvesti tehnične prilagoditve zaradi upoštevanja inflacije.“