ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 57

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
24. februar 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 187/2007 z dne 23. februarja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 188/2007 z dne 23. februarja 2007 o izdaji dovoljenja za novo uporabo Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kot dodatka v krmi ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 189/2007 z dne 23. februarja 2007 o začasni odpravi uporabe uvoznih dajatev za nekatere količine industrijskega sladkorja za tržno leto 2006/2007

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 190/2007 z dne 23. februarja 2007 o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1819/2004 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1342/2003 glede obdobja za obravnavo za izdajo nekaterih izvoznih dovoljenj za žita, riž in žitne proizvode

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 191/2007 z dne 23. februarja 2007 o izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo (limone)

9

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/132/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 30. januarja 2007 o razširitvi uporabe Odločbe 2000/91/ES o dovoljenju Kraljevini Danski in Kraljevini Švedski za uporabo ukrepa, ki odstopa od člena 17 Šeste direktive Sveta (77/388/EGS) o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih

10

 

 

2007/133/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 30. januarja 2007 o dovoljenju Estoniji, Sloveniji, Švedski in Združenemu kraljestvu, da uporabijo posebni ukrep, ki odstopa od člena 167 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

12

 

 

Komisija

 

 

2007/134/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 2. februarja 2007 o ustanovitvi Evropskega raziskovalnega sveta ( 1 )

14

 

 

2007/135/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 23. februarja 2007 o spremembi Odločbe 2003/135/ES glede spremembe načrtov za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in cepljenje divjih prašičev proti klasični prašičji kugi v izrednih okoliščinah na nekaterih območjih zvezne dežele Porenje-Pfalz (Nemčija) (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 527)

20

 

 

2007/136/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 23. februarja 2007 o določitvi prehodnih ukrepov v zvezi s sistemom za identifikacijo in registracijo ovc in koz v Bolgariji, kot ga določa Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 533)  ( 1 )

23

 

 

2007/137/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 23. februarja 2007 o spremembi Odločbe 2006/805/ES glede nadzornih ukrepov v zvezi s klasično prašičjo kugo v Nemčiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 535)  ( 1 )

25

 

 

Popravki

 

 

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 175/2007 z dne 22. februarja 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatare druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave (UL L 55, 23.2.2007)

27

 

 

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 177/2007 z dne 22. februarja 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža (UL L 55, 23.2.2007)

28

 

*

Popravek Sklep Sveta 2006/969/ES z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011) (UL L 391, 30.12.2006)

28

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 187/2007

z dne 23. februarja 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. februarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 23. februarja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

124,2

JO

96,5

MA

65,2

TN

148,3

TR

155,0

ZZ

117,8

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

175,4

ZZ

186,6

0709 90 70

MA

41,6

TR

116,5

ZZ

79,1

0805 10 20

CU

37,4

EG

50,1

IL

57,8

MA

44,6

TN

50,5

TR

65,3

ZZ

51,0

0805 20 10

IL

105,5

MA

94,8

ZZ

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

71,3

MA

132,8

PK

58,0

TR

68,5

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

63,5

TR

55,7

ZZ

59,6

0808 10 80

AR

90,7

CA

95,4

CN

95,5

US

114,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,4

CN

66,5

US

96,9

ZA

108,5

ZZ

86,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 188/2007

z dne 23. februarja 2007

o izdaji dovoljenja za novo uporabo Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kot dodatka v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenja za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge. V skladu s členom 7(3) navedene uredbe so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za uvrstitev nove uporabe pripravka Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) kot dodatka v krmi za koze in ovce molznice v skupino dodatkov v prehrani „zootehnični dodatki“.

(4)

Analizna metoda, navedena v zahtevku za dovoljenje v skladu s členom 7(3)(c) Uredbe (ES) št. 1831/2003, zadeva določitev aktivne snovi krmnega dodatka v krmi. Analizna metoda iz Priloge k tej uredbi se zato ne sme razumeti kot analizna metoda Skupnosti v smislu člena 11 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (2).

(5)

Uporaba pripravka Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) je bila dovoljena, za govedo za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 316/2003 z dne 19. februarja 2003 o trajnem dovoljenju dodatka v krmi in o začasnem dovoljenju nove uporabe že dovoljenega dodatka v krmi (3), za pujske (odstavljene) z Uredbo Komisije (ES) št. 2148/2004 z dne 16. decembra 2004 o trajnih in začasnih odobritvah za uporabo določenih dodatkov ter odobritvi za nove uporabe dodatka, ki je že bil odobren za krmo (4), za svinje z Uredbo Komisije (ES) št. 1288/2004 z dne 20. decembra 2004 o stalnem dovoljenju za nekatere dodatke in o začasnem dovoljenju nove uporabe dodatka, že dovoljenega v krmi (5), za kunce za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 600/2005 z dne 18. aprila 2005 o izdaji novega dovoljenja za kokcidiostatik kot dodatek v krmi za deset let, začasnega dovoljenja za dodatek in trajnega dovoljenja za nekatere dodatke v krmi (6), za krave molznice z Uredbo Komisije (ES) št. 1811/2005 z dne 4. novembra 2005 o začasnih in trajnih dovoljenjih za nekatere dodatke v krmi ter začasnem dovoljenju za novo uporabo že dovoljenega dodatka v krmi (7) in za jagnjeta za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1447/2006 z dne 29. septembra 2006 o izdaji dovoljenja za novo uporabo Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kot dodatka v krmi (8).

(6)

Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za izdajo dovoljenja za koze in ovce molznice. Evropska agencija za varnost hrane (Agencija) je v svojem mnenju z dne 12. julija 2006 navedla, da Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali okolje (9). Poleg tega je ugotovila, da pripravek Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) ne predstavlja kakršnega koli drugega tveganja za to dodatno kategorijo živali, ki bi v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 izključevalo izdajo dovoljenja. V skladu s tem mnenjem lahko uporaba navedenega pripravka bistveno izboljša mlečnost koz in ovc molznic. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah za spremljanje po vključitvi v promet. To mnenje potrjuje tudi poročilo referenčnega laboratorija Skupnosti, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 1831/2003, o analiznih metodah prehranskih dodatkov v krmi. Ocena tega pripravka je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljen v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek, ki je opredeljen v Prilogi in ki spada v skupino dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcijsko skupino „stabilizatorji mikroflore“, je dovoljen kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(3)  UL L 46, 20.2.2003, str. 15.

(4)  UL L 370, 17.12.2004, str. 24. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1980/2005 (UL L 318, 6.12.2005, str. 3).

(5)  UL L 243, 15.7.2004, str. 10. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1812/2005 (UL L 291, 5.11.2005, str. 18).

(6)  UL L 99, 19.4.2005, str. 5. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2028/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 26).

(7)  UL L 291, 5.11.2005, str. 12.

(8)  UL L 271, 30.9.2006, str. 28.

(9)  Mnenje Znanstvenega odbora za dodatke k prehrani in proizvode ali snovi, ki se uporabljajo v prehrani živali, o varnosti in učinkovitosti proizvoda „Biosaf Sc 47“, pripravka Saccharomyces cerevisiae kot prehranskega dodatka za konje. Sprejeto 12. julija 2006, EFSA Journal (Bilten EFSA) (2006) 379, str. 1.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Skupina zootehničnih dodatkov. Funkcijska skupina: stabilizatorji mikroflore.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Sestava dodatka:

Pripravek Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 vsebuje najmanj 5 × 109 CFU/g.

 

Lastnosti aktivne snovi:

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

 

Analizne metode  (1)

Metoda štetja na politi plošči z uporabo agarja, pripravljenega iz ekstrakta kvasovk kloramfenikola, na osnovi metode ISO 7954.

Verižna polimerizacija (PCR).

Koze in ovce molznice

7 × 108

7,5 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Priporočeni odmerki:

Koze molznice: 3 × 109 CFU na dan po glavi.

Ovce molznice: 2 × 109 CFU na dan na žival.

16.3.2017


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 189/2007

z dne 23. februarja 2007

o začasni odpravi uporabe uvoznih dajatev za nekatere količine industrijskega sladkorja za tržno leto 2006/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti člena 40(1)(c) in (e)(iii)Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 26(3) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da lahko Komisija zaradi zagotovitve zalog, potrebnih za proizvodnjo proizvodov iz člena 13(2) navedene uredbe, za določene količine sladkorja v celoti ali delno začasno odpravi uporabo uvoznih dajatev.

(2)

Da bi zagotovili zaloge, potrebne za proizvodnjo proizvodov iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 318/2006, je v interesu Skupnosti, da v celoti začasno odpravi uporabo uvoznih dajatev za industrijski sladkor, namenjen za proizvodnjo navedenih proizvodov za tržno leto 2006/2007.

(3)

Določbe Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), se uporabljajo brez poseganja v dodatne pogoje ali odstopanja, ki bi bili lahko določeni v sektorskih uredbah. Za neprekinjeno preskrbo trga Skupnosti je zlasti treba ohraniti obdobja za vložitev zahtevkov, kot so predvidena v Uredbi Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (3), in zato odstopati od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

(4)

Za olajšanje upravljanja in zagotovitev spremljanja in nadzora uvoženih količin mora biti veljavnost uvoznih dovoljenj za sladkor, za katerega je odobrena začasna odprava uporabe uvoznih dajatev, omejena na konec tržnega leta 2006/2007 in izdaja dovoljenj rezervirana za uporabnike industrijskega sladkorja. Ni nujno, da ti trgujejo s tretjimi državami, zato je treba odstopati od člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006.

(5)

Določbe o upravljanju industrijskih surovin in obveznosti predelovalcev, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 967/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih izvedbenih pravilih za Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 glede proizvodnje izvenkvotnega sladkorja v sektorju sladkorja (4) je treba uporabiti za uvožene količine v okviru te uredbe.

(6)

Upravljalni odbor za sladkor ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Začasna odprava uvoznih dajatev

1.   Za tržno leto 2006/2007 se uporaba uvoznih dajatev za beli sladkor iz oznake KN 1701 99 10 za količino 200 000 ton začasno odpravi.

2.   Sladkor, uvožen v okviru te uredbe, se neposredno uporablja za proizvodnjo proizvodov iz priloge k Uredbi (ES) št. 967/2006.

Člen 2

Uvozna dovoljenja

1.   Pravila za uvozna dovoljenja iz Uredbe (ES) št. 950/2006 ter pravila iz Uredbe (ES) št. 1301/2006 se uporabljajo za uvoz sladkorja, uvoženega v okviru te uredbe, razen če v tej uredbi ni drugače določeno.

Vendar so uvozna dovoljenja veljavna do konca drugega meseca, ki sledi mesecu dejanske izdaje v smislu člena 23(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000, (5) in najpozneje do 30. septembra 2007.

2.   Z odstopanjem od člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 lahko zahtevek za uvozno dovoljenje za količine iz člena 1(1) predloži le predelovalec v smislu člena 2(d) Uredbe (ES) št. 967/2006.

3.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 se zahtevki za uvozna dovoljenja predložijo vsak teden, od ponedeljka do petka, od datuma iż člena 4(5) Uredbe (ES) št. 950/2006 do prekinitve izdajanja dovoljenj, kot je navedeno v drugem pododstavku člena 5(3) navedene uredbe. Vlagatelj lahko vloži samo en zahtevek za dovoljenje na teden.

Člen 3

Uporaba Uredbe (ES) št. 967/2006

Členi 11, 12 in 13 Uredbe (ES) št. 967/2006 se uporabljajo za količine sladkorja, uvoženega v okviru te uredbe.

Člen 4

Obveznosti predelovalca

1.   Predelovalec predloži zadovoljivo dokazilo pristojnim organom države članice, da so bile količine, uvožene v okviru te uredbe, uporabljene za proizvodnjo proizvodov iz člena 1(2), in v skladu z odobritvijo iz člena 5 Uredbe (ES) št. 967/2006. Dokazilo zlasti obsega vodenje evidenc o količinah zadevnih proizvodov, ki se samodejno izvaja med proizvodnim procesom ali po njem.

2.   Če predelovalec ne predloži dokazila iz odstavka 1 ob koncu tretjega meseca po uvozu, plača znesek 5 EUR na tono zadevne uvožene količine za vsak zamujen dan.

3.   Če predelovalec ne predloži dokazila iz odstavka 1 ob koncu petega meseca po uvozu, se zadevna količina šteje za preveč prijavljeno za namene uporabe člena 13 Uredbe (ES) št. 967/2006.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2011/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2031/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 43).

(4)  UL L 176, 30.6.2006, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.


24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 190/2007

z dne 23. februarja 2007

o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1819/2004 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1342/2003 glede obdobja za obravnavo za izdajo nekaterih izvoznih dovoljenj za žita, riž in žitne proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti členov 9(2) in 18 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2) in zlasti členov 10(2) in 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prvi pododstavek člena 8(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (3) določa, da se izvozna dovoljenja za proizvode iz navedenega pododstavka izdajo tretji delovni dan po vložitvi zahtevkov, če Komisija medtem ne uvede kakšnih posebnih ukrepov. Uredba Komisije (ES) št. 1819/2004 (4) je odstopala od te določbe, da je upoštevala stanje v preskrbi trga Skupnosti z žitaricami in rižem za tržno leto 2004/2005. Ob uporabi tega odstopanja se zadevna dovoljenja izdajo na dan vložitve zahtevka, kadar je znesek nadomestila enak nič.

(2)

Ker tržne razmere, ki upravičujejo to odstopanje, več ne obstajajo, je primerno, da se Uredba (ES) št. 1819/2004 razveljavi.

(3)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1819/2004 se razveljavi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(3)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1996/2006 (UL L 398, 30.12.2006, str. 1).

(4)  UL L 320, 21.10.2004, str. 13.


24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 191/2007

z dne 23. februarja 2007

o izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo (limone)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1961/2001 z dne 8. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo (2), in zlasti člena 6(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1510/2006 (3) določa okvirne količine, za katere se lahko izdajo izvozna dovoljenja sistema B.

(2)

Glede na informacije, s katerimi danes razpolaga Komisija, obstaja nevarnost, da se okvirne količine, določene za tekoče izvozno obdobje za limone, v kratkem prekoračijo. Ta prekoračitev bo vplivala na pravilno delovanje režima izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo.

(3)

V izogib takšnemu stanju je treba zavrniti zahtevke za dovoljenja sistema B za limone, izvožene po 23. februarju 2007, do konca tekočega izvoznega obdobja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za izvozna dovoljenja sistema B za limone, vloženi v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 1510/2006, za katere se odobrijo izvozne deklaracije po 23. februarju in pred 1. marcem 2007, se zavrnejo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. februarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 280, 12.10.2006, str. 16.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/10


ODLOČBA SVETA

z dne 30. januarja 2007

o razširitvi uporabe Odločbe 2000/91/ES o dovoljenju Kraljevini Danski in Kraljevini Švedski za uporabo ukrepa, ki odstopa od člena 17 Šeste direktive Sveta (77/388/EGS) o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih

(2007/132/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Danski in švedski organi so v dopisih, ki ju je generalni sekretariat Komisije evidentiral 22. marca 2006, zaprosili za razširitev uporabe odstopanja, dodeljenega z Odločbo Sveta 2000/91/ES z dne 24. januarja 2000 o dovoljenju Kraljevini Danski in Kraljevini Švedski za uporabo ukrepa, ki odstopa od člena 17 Šeste direktive Sveta (77/388/EGS) o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih (2).

(2)

V skladu s členom 27(2) Šeste direktive Sveta (77/388/EGS) z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (3) je Komisija z dopisom z dne 4. oktobra 2006 obvestila druge države članice o zahtevku Danske in Švedske. V dopisu z dne 5. oktobra 2006 je Komisija uradno obvestila Dansko in Švedsko, da ima vse informacije, potrebne za oceno zahtevkov.

(3)

Zahtevka se nanašata na vračilo davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu „DDV“), plačanega na cestnino za uporabo stalne povezave Öresund med Dansko in Švedsko. Po predpisih o DDV o dobavi nepremičnin, je treba del DDV na cestnine za stalno povezavo Öresund plačati delno Danski in delno Švedski.

(4)

Z odstopanjem od določb člena 17 Direktive 77/388/EGS v različici, določeni v členu 28f Direktive, ki zahteva, da davčni zavezanci uveljavljajo svojo pravico do odbitka ali vračila DDV v državi članici, kjer je bil plačan, sta Danska in Švedska dobili dovoljenje z veljavnostjo do 31. decembra 2006, za uvedbo posebnega ukrepa, ki omogoča davčnim zavezancem, da zahtevajo vračilo DDV samo na eni davčni upravi.

(5)

Ker ni bilo mogoče sprejeti pravil v skladu s predlogom Komisije za Direktivo Sveta o spremembah Direktive 77/388/EGS glede pravil, ki določajo pravico do odbitka DDV na podlagi prvega pododstavka člena 17(6) Direktive 77/388/EGS in ob upoštevanju, da se pravni položaj in dejstva, ki so upravičevala to dovoljenje, izdano z Odločbo 2000/91/ES niso spremenili, je treba dovoljenje podaljšati za novo obdobje.

(6)

Direktiva 77/388/EGS je bila preoblikovana in razveljavljena z Direktivo 2006/112/ES. Sklicevanja na določbe Direktive 77/388/EGS se razumejo kot sklicevanja na Direktivo 2006/112/ES.

(7)

Odstopanje nima negativnih vplivov na lastna sredstva Skupnosti od DDV.

(8)

Zaradi nujnosti zadeve in da bi se izognili pravni praznini, je treba za pravilo o obdobju šestih tednov iz točke I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti, odobriti izjemo –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Člen 2 Odločbe 2000/91/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

To dovoljenje preneha veljati 31. decembra 2013.“.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2007.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Dansko in Kraljevino Švedsko.

V Bruslju, 30. januarja 2007

Za Svet

Predsednik

P. STEINBRÜCK


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/138/ES (UL L 384, 29.12.2006, str. 92).

(2)  UL L 28, 3.2.2000, str. 38. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2003/65/ES (UL L 25, 30.1.2003, str. 40).

(3)  UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/98/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 129).


24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/12


ODLOČBA SVETA

z dne 30. januarja 2007

o dovoljenju Estoniji, Sloveniji, Švedski in Združenemu kraljestvu, da uporabijo posebni ukrep, ki odstopa od člena 167 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

(2007/133/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 27 Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (2) se Združenemu kraljestvu z Odločbo 97/375/ES (3) ter z odstopanjem od člena 17(1) navedene direktive in za upravljanje izbirne ureditve, v okviru katere se davek obračunava na podlagi izplačanih in prejetih plačil (po plačani realizaciji) dovoli, da odloži pravico do odbitka vstopnega DDV, ki jo imajo davčni zavezanci, ki obračunavajo izstopni DDV za svoje dobave, ko zanje prejmejo plačilo svojih strank, v skladu z drugo alineo tretjega pododstavka člena 10(2) navedene direktive, dokler dobavitelju ni plačan vstopni DDV.

(2)

Združeno kraljestvo je v dopisu, ki ga je generalni sekretariat Komisije evidentiral 26. januarja 2006, zaprosilo za triletno podaljšanje navedenega odstopanja. Združeno kraljestvo je zaprosilo tudi za povišanje zgornje meje prometa za poenostavljeno ureditev po plačani realizaciji s 660 000 GBP na 1 350 000 GBP.

(3)

Estonija je v dopisu, ki ga je generalni sekretariat Komisije evidentiral 31. avgusta 2006, zaprosila za odstopanje od člena 17(1) Direktive 77/388/EGS, da lahko davčni zavezanci odbijejo DDV, ko je dobavitelj izplačan. Ta odlog odbitka se bo uporabljal samo pri poenostavljeni ureditvi po plačani realizaciji, v okviru katere davčni zavezanci obračunavajo izstopni DDV za svoje dobave, ko prejmejo plačilo svojih strank, v skladu z drugo alineo tretjega pododstavka člena 10(2) navedene Direktive. Estonija je zaprosila za omejitev ureditve po plačani realizaciji na davčne zavezance, ki imajo po estonski zakonodaji status zasebnikov.

(4)

Slovenija je v dopisu, ki ga je generalni sekretariat Komisije evidentiral 27. junija 2006, zaprosila za odstopanje od člena 17(1) Direktive 77/388/EGS, da lahko davčni zavezanci odbijejo DDV, ko je dobavitelj izplačan. Ta odlog odbitka se bo uporabljal samo pri poenostavljeni ureditvi po plačani realizaciji, v okviru katere davčni zavezanci obračunavajo izstopni DDV za svoje dobave, ko prejmejo plačilo svojih strank, v skladu z drugo alineo tretjega pododstavka člena 10(2) navedene Direktive. Slovenija je zaprosila, naj se zgornja meja prometa za njeno poenostavljeno ureditev po plačani realizaciji določi v višini 208 646 EUR.

(5)

Švedska je v dopisu, ki ga je generalni sekretariat Komisije evidentiral 6. aprila 2006, zaprosila za odstopanje od člena 17(1) Direktive 77/388/EGS, da lahko davčni zavezanci odbijejo DDV, ko je dobavitelj izplačan. Ta odlog odbitka se bo uporabljal samo pri poenostavljeni ureditvi po plačani realizaciji, v okviru katere davčni zavezanci obračunavajo izstopni DDV za svoje dobave, ko prejmejo plačilo svojih strank, v skladu z drugo alineo tretjega pododstavka člena 10(2) navedene Direktive. Švedska je zaprosila, naj se zgornja meja prometa za njeno poenostavljeno ureditev po plačani realizaciji določi v višini 3 000 000 SEK.

(6)

Komisija je skladno s členom 27(2) Direktive 77/388/EGS druge države članice obvestila o prošnji Estonije v dopisu z dne 6. oktobra 2006, o prošnji Slovenije v dopisu z dne 6. oktobra 2006, o prošnji Švedske v dopisu z dne 4. oktobra 2006 in o prošnji Združenega kraljestva v dopisu z dne 6. oktobra 2006. Komisija je v dopisu z dne 6. oktobra 2006 obvestila Švedsko, v dopisih z dne 9. oktobra 2006 pa Estonijo, Slovenijo in Združeno kraljestvo, da ima vse informacije, ki se ji zdijo potrebne za presojo njihovih prošenj.

(7)

Direktiva 77/388/EGS je bila preoblikovana in razveljavljena z Direktivo 2006/112/ES. Sklicevanja na določbe prve omenjene direktive je treba razumeti kot sklicevanja na slednjo.

(8)

Ureditev po plačani realizaciji je poenostavitveni ukrep za mala in srednja podjetja. V Združenem kraljestvu bo dvig zgornje meje prometa za poenostavljeno ureditev omogočil, da se za to ureditev lahko odloči več podjetij. Z dvigom zgornje meje prometa bi se ta ureditev lahko razširila na dodatnih 57 000 podjetij. Odstopanje, za katero je zaprosila Estonija, bo omogočilo uporabo ureditve po plačani realizaciji 5 700 podjetjem. V Sloveniji si bo lahko uporabo ureditve po plačani realizaciji izbralo 62 000 podjetij. Na Švedskem pa bo ta ureditev na voljo 630 000 podjetjem.

(9)

Odstopanja Estonije, Slovenije, Švedske in Združenega kraljestva se lahko sprejmejo glede na odstotek upravičenih podjetij, ki bi si lahko izbrala to poenostavljeno ureditev, in glede na časovno omejitev.

(10)

Ker bi moralo biti davčnim zavezancem, ki so uporabljali izbirno ureditev v preteklosti, omogočeno, da jo še naprej uporabljajo brez prekinitev, se dovoljenje, ki je bilo podeljeno Združenemu Kraljestvu, uporablja od dneva prenehanja veljavnosti Odločbe 97/375/ES. Ker bi na ta način lahko več davčnih zavezancev sprejelo to ureditev z začetkom njihovega računovodskega leta, bi zadevnim državam članicam moralo biti dovoljeno, da dajo izbirno ureditev na voljo s 1. januarjem 2007.

(11)

Zadevno odstopanje ne vpliva na skupni znesek davčnih prihodkov držav članic, pobranih v fazi končne potrošnje, in zato nima negativnega učinka na lastna sredstva Evropskih skupnosti, ki izhajajo iz DDV.

(12)

Zaradi nujnosti zadeve in da bi se izognili pravni praznini, je treba za pravilo o obdobju šestih tednov iz točke I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti, odobriti izjemo –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 167 Direktive Sveta 2006/112/ES se Estoniji, Sloveniji, Švedski in Združenemu kraljestvu dovoli, da odložijo pravico davčnih zavezancev do odbitka vstopnega davka DDV, kakor je določena v drugem odstavku, dokler ni plačan vstopni davek njihovim dobaviteljem.

Zadevni davčni zavezanci morajo uporabljati ureditev, v okviru katere obračunavajo izstopni DDV za svoje dobave, ko prejmejo plačilo svojih strank. Njihov letni promet ne sme presegati 208 646 EUR za Slovenijo, 3 000 000 SEK za Švedsko in 1 350 000 GBP za Združeno kraljestvo, v Estoniji pa morajo biti registrirani kot zasebniki.

Člen 2

Odločba 97/375/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2009.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Republiko Estonijo, Republiko Slovenijo, Kraljevino Švedsko in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Bruslju, 30. januarja 2007

Za Svet

Predsednik

P. STEINBRÜCK


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/138/ES (UL L 384, 29.12.2006, str. 92).

(2)  UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva je bila razveljavljena z Direktivo 2006/98/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 129).

(3)  UL L 158, 17.6.1997, str. 43. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2003/909/ES (UL L 342, 30.12.2003, str. 49).


Komisija

24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/14


SKLEP KOMISIJE

z dne 2. februarja 2007

o ustanovitvi Evropskega raziskovalnega sveta

(Besedilo velja za EGP)

(2007/134/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (1) ter zlasti členov 2 in 3 Sklepa,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2006/972/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Zamisli“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (2) ter zlasti člena 4(2) in (3) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Sedmem okvirnem programu je posebni program „Zamisli“ namenjen podpori pionirskim raziskavam na pobudo raziskovalcev na vseh področjih znanosti, inženiringa in strokovnega izpolnjevanja, ki jih izvajajo raziskovalci v okviru tem, ki jih sami izberejo.

(2)

Odločba 2006/972/ES določa, da mora Komisija ustanoviti Evropski raziskovalni svet (v nadaljnjem besedilu „ERC“) kot sredstvo za izvajanje posebnega programa „Zamisli“.

(3)

V skladu s členom 4(3) Odločbe 2006/972/ES mora ERC sestavljati neodvisni znanstveni svet (v nadaljnjem besedilu „znanstveni svet“), ki mu pomaga posebna izvedbena struktura.

(4)

Znanstveni svet sestavljajo najboljši znanstveniki, inženirji in strokovnjaki, ki jih imenuje Komisija in ki delujejo v svojem imenu, neodvisno od kakršnih koli zunanjih vplivov. Delovati mora v skladu z mandatom iz člena 5 Odločbe 2006/972/ES ter izključno v interesu doseganja znanstvenih, tehnoloških in strokovnih ciljev posebnega programa „Zamisli“.

(5)

Znanstveni svet neodvisno izbere generalnega sekretarja, ki bo deloval z njegovim pooblastilom. Generalni sekretar bo med drugim pomagal znanstvenemu svetu pri zagotavljanju učinkovite povezave s posebno izvedbeno strukturo in s Komisijo ter pri spremljanju učinkovitosti izvajanja njegove strategije in stališč s strani posebne izvedbene strukture.

(6)

Znanstveni svet mora delovati v skladu z načeli znanstvene odličnosti, samostojnosti, učinkovitosti in preglednosti. Komisija mora delovati kot porok za popolno samostojnost in celovitost znanstvenega sveta ter zagotoviti njegovo pravilno delovanje.

(7)

Za člane znanstvenega sveta je treba določiti pravila o razkritju podatkov brez poseganja v Pravilnik Komisije o varnosti iz Priloge k Sklepu 2001/844/ES, ESPJ, Euratom (3).

(8)

Osebne podatke v zvezi s člani znanstvenega sveta je treba obdelati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (4).

(9)

Za določitev ustanovnih članov znanstvenega sveta je bil ustanovljen odbor neodvisnih, visoko usposobljenih strokovnjakov. Ta odbor je po obsežnem posvetovanju z znanstveno in strokovno skupnostjo najprej pripravil priporočila glede dejavnikov in meril, ki naj bi se uporabljali pri določanju članov znanstvenega sveta, in nato še glede samih ustanovnih članov.

(10)

Posebno izvedbeno strukturo je treba vzpostaviti kot zunanjo strukturo v obliki izvajalske agencije, ki se ustanovi s posebnim aktom v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (5).

(11)

Dokler ta izvajalska agencija ne bo ustanovljena in pripravljena na delovanje, bo njene naloge izvrševanja opravljala posebna služba Komisije.

(12)

Vpliv tega sklepa na proračun se bo upošteval pri sklepu o financiranju v okviru posebnega programa „Zamisli“ ter zakonodajnega finančnega izkaza k predlogu Komisije za zunanjo strukturo –

SKLENILA:

POGLAVJE 1

EVROPSKI RAZISKOVALNI SVET

Člen 1

Ustanovitev

Ustanovi se Evropski raziskovalni svet za izvajanje posebnega programa „Zamisli“ za obdobje od začetka veljavnosti tega sklepa do 31. decembra 2013. Sestavljata ga znanstveni svet in posebna izvedbena struktura, ki sta določena v nadaljevanju.

POGLAVJE 2

ZNANSTVENI SVET

Člen 2

Ustanovitev

Ustanovi se znanstveni svet.

Člen 3

Naloge

1.   Znanstveni svet je pooblaščen za izvajanje nalog, določenih v členu 5(3) Odločbe 2006/972/ES.

2.   Znanstveni svet med drugim oblikuje splošno znanstveno strategijo, v skladu s členom 6(6) Odločbe 2006/972/ES ima polno pristojnost za odločanje o vrstah raziskav, ki se financirajo, z znanstvenega vidika pa deluje kot porok za kakovost dejavnosti. Njegove naloge so zlasti priprava letnega delovnega programa, uvedba postopka strokovnega ocenjevanja ter spremljanje in obvladovanje kakovosti izvajanja posebnega programa „Zamisli“, ne da bi pri tem posegal v odgovornost Komisije.

Člen 4

Članstvo

1.   Znanstveni svet sestavlja 22 članov.

2.   Člani znanstvenega sveta so predstavniki evropskih znanstvenih ustanov na najvišji ravni in z ustreznimi izkušnjami, ki pokrivajo različna raziskovalna področja in ki delujejo v svojem imenu, neodvisno od političnih ali drugih interesov.

3.   Imenujejo se ustanovni člani znanstvenega sveta, ki so bili izbrani na podlagi dejavnikov in meril iz Priloge I ter so navedeni v Prilogi II.

4.   Prihodnje člane imenuje Komisija na podlagi dejavnikov in meril iz Priloge I ter po neodvisnem in preglednem izbirnem postopku, ki ga je potrdil znanstveni svet, v okvir katerega spada tudi posvetovanje z znanstveno skupnostjo ter poročilo Parlamentu in Svetu. Imenovanje prihodnjih članov se objavi v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

5.   Člani opravljajo svoje naloge neodvisno od vseh zunanjih vplivov. Komisijo pravočasno obvestijo o kakršnem koli navzkrižju interesov, ki bi lahko negativno vplivalo na njihovo objektivnost.

6.   Člani so imenovani za obdobje štirih let z možnostjo enkratnega podaljšanja, in sicer na podlagi sistema kroženja, ki zagotavlja neprekinjenost dela znanstvenega sveta. Vendar se lahko posamezen član imenuje tudi za obdobje, krajše od najdaljšega obdobja, da se omogoči stopenjsko kroženje članov. Člani ostanejo na svojem položaju do zamenjave ali izteka mandata.

7.   V primeru odstopa člana ali izteka njegovega mandata, ki se ne more več podaljšati, Komisija imenuje novega člana.

8.   Da se ohrani celovitost in/ali stalnost znanstvenega sveta, lahko Komisija v izjemnih okoliščinah na lastno pobudo prekine mandat člana.

9.   Člani znanstvenega sveta opravljajo svoje naloge brezplačno.

Člen 5

Načela in metode

1.   Znanstveni svet deluje na samostojen in neodvisen način.

2.   Po potrebi se znanstveni svet posvetuje z znanstveniki, inženirji in strokovnjaki.

3.   Znanstveni svet deluje izključno v interesu doseganja znanstvenih, tehnoloških in strokovnih ciljev posebnega programa „Zamisli“. Deluje celovito in pošteno ter svoje delo opravlja učinkovito in kar se da pregledno.

4.   Znanstveni svet je odgovoren Komisiji, ohranja stalno tesno povezavo z njo in s posebno izvedbeno strukturo ter v ta namen sprejme vse potrebne ukrepe.

5.   Informacije, pridobljene pri opravljanju nalog, se ne razkrijejo, če so po mnenju Komisije ali predsedujočega znanstvenemu svetu povezane z zaupnimi zadevami.

6.   Komisija zagotovi informacije in pomoč, ki jih znanstveni svet potrebuje za samostojno in neodvisno delovanje.

7.   Znanstveni svet redno poroča Komisiji ter zagotovi informacije in pomoč, ki jih Komisija potrebuje za svoje obvezno poročanje (tj. letno poročilo, letno poročilo o dejavnostih).

Člen 6

Delovanje

1.   Znanstveni svet med svojimi člani izvoli predsedujočega in dva podpredsedujoča, ki ga zastopajo v skladu s poslovnikom ter ga usmerjajo in mu pomagajo pri organizaciji dela, vključno s pripravo dnevnega reda in dokumentacije za sestanke.

2.   Predsedujoči in podpredsedujoča znanstvenega sveta lahko nosijo tudi naziv „predsednik“ oziroma „podpredsednik“ Evropskega raziskovalnega sveta.

3.   Znanstveni svet sprejme svoj poslovnik, ki vsebuje podrobne določbe glede volitev iz odstavka 1, ter tudi kodeks ravnanja za obravnavanje morebitnega navzkrižja interesov.

4.   Znanstveni svet plenarno zaseda tako pogosto, kot to zahteva njegovo delo.

5.   Predsedujoči znanstvenemu svetu se lahko odloči sklicati sestanke z omejenim številom udeležencev.

Člen 7

Generalni sekretar ERC

1.   Znanstveni svet neodvisno izbere generalnega sekretarja, ki mu je podrejen. Generalni sekretar med drugim pomaga znanstvenemu svetu pri zagotavljanju učinkovite povezave s Komisijo in s posebno izvedbeno strukturo.

2.   Naloge generalnega sekretarja določi znanstveni svet. Med te naloge spada spremljanje učinkovitega izvajanja strategije in stališč znanstvenega sveta, kakor jih izvaja posebna izvedbena struktura.

3.   Posebni program „Zamisli“ zagotavlja podporo imenovanju in dejavnostim generalnega sekretarja.

4.   Mandat generalnega sekretarja ne traja dlje kot 30 mesecev in se lahko enkrat podaljša.

Člen 8

Stroški sestankov

1.   Komisija povrne potne stroške ter, kadar je to primerno, dnevnice članov znanstvenega sveta, potrebne za opravljanje dejavnosti sveta v skladu z notranjimi pravili Komisije o nadomestilu za zunanje strokovnjake. Po predhodni odobritvi lahko Komisija krije tudi potne stroške in dnevnice v zvezi z drugimi sestanki, potrebnimi za opravljanje dela znanstvenega sveta; to velja za sestanke med člani znanstvenega sveta ter zunanjimi strokovnjaki in zainteresiranimi stranmi.

2.   Stroški sestankov se povrnejo na podlagi letnega zahtevka znanstvenega sveta, ne da bi pri tem posegali v odgovornost Komisije.

POGLAVJE 3

Člen 9

Posebna izvedbena struktura

Posebna izvedbena struktura se vzpostavi kot zunanja struktura; dokler zunanja struktura ne bo ustanovljena in pripravljena na delovanje, njene naloge izvrševanja opravlja posebna služba Komisije.

POGLAVJE 4

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 2. februarja 2007

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 412, 30.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 400, 30.12.2006, str. 243.

(3)  UL L 317, 3.12.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2006/548/ES, Euratom (UL L 215, 5.8.2006, str. 38).

(4)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(5)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.


PRILOGA I

Dejavniki in merila za izbiro članov znanstvenega sveta

Iz sestave znanstvenega sveta mora biti razvidno, da svet lahko prevzame vodilno vlogo na področju znanosti, ki je avtoritativna in povsem neodvisna ter združuje modrost in izkušnje z vizijo in ustvarjalnostjo. Verodostojnost znanstvenega sveta bo temeljila na ravnovesju lastnosti moških in žensk, ki ga sestavljajo, in ki bi kot skupina morali odražati celotno širino raziskovalne skupnosti v Evropi. Posamezni člani znanstvenega sveta morajo uživati nesporen ugled kot vodilni raziskovalci, pa tudi zaradi svoje neodvisnosti in predanosti raziskavam. Na splošno morajo biti trenutno ali so bili do nedavnega dejavni na področju raziskav, tako kot tisti, ki so imeli vodilno vlogo na področju znanosti na evropski ali svetovni ravni. Obravnavati pa je treba tudi mlajše vodilne raziskovalce naslednjih generacij.

Člani morajo odražati širok spekter raziskovalnih disciplin, v okvir katerega spadajo tako eksaktne in tehniške vede kakor tudi družbene znanosti in humanistične vede. Vendar se ne smejo šteti za predstavnike ene same discipline ali posebnega področja raziskav in se tudi sami ne smejo opredeljevati kot take; imeti morajo širšo vizijo, ki odraža skupno razumevanje pomembnega razvoja dogodkov na področju raziskav, vključno z interdisciplinarnimi in multidisciplinarnimi raziskavami, ter potrebe po raziskavah na evropski ravni.

Poleg dokazanega ugleda na področju znanosti in raziskav morajo imeti člani kot skupina tudi širok spekter izkušenj, potrebnih ne samo v Evropi, ampak tudi v drugih raziskovalno intenzivnih delih sveta. Sem lahko spadajo izkušnje na področjih, kot so podpora in spodbujanje osnovnih raziskav, organizacija in vodenje raziskav ter prenos znanja na univerzah, akademijah in v industriji, razumevanje nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih dejavnosti, ustrezne sheme za financiranje raziskav ter širši politični kontekst v katerem deluje Evropski raziskovalni svet.

Članstvo bi moralo odražati različne sestavne dele raziskovalne skupnosti ter vrste znanstvenih ustanov, ki opravljajo raziskave; vključevati bi moralo na primer osebe z izkušnjami na univerzah, v raziskovalnih ustanovah, na akademijah, pri organih za financiranje ter na področju raziskav v podjetjih in industriji. Člani bi morali imeti izkušnje v več kot eni državi in nekateri od njih bi morali prihajati iz raziskovalne skupnosti izven Evrope.


PRILOGA II

Seznam 22 ustanovnih članov znanstvenega sveta:

 

Dr. Claudio BORDIGNON, San Raffaele Scientific Institute, Milano

 

Prof. Manuel CASTELLS, Open University of Catalonia

 

Prof. Paul J. CRUTZEN, Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz

 

Prof. Mathias DEWATRIPONT, Université Libre de Bruxelles

 

Dr. Daniel ESTEVE, CEA Saclay

 

Prof. Pavel EXNER, Doppler Institute, Praga

 

Prof. Hans-Joachim FREUND, Fritz-Haber-Institut, Berlin

 

Prof. Wendy HALL, University of Southampton

 

Prof. Carl-Henrik HELDIN, Ludwig Institute for Cancer Research

 

Prof. Fotis C. KAFATOS, Imperial College London

 

Prof. Michal KLEIBER, Poljska akademija znanosti

 

Prof. Norbert KROO, Madžarska akademija znanosti

 

Prof. Maria Teresa V. T. LAGO, Univerza v Portu

 

Dr. Oscar MARIN PARRA, Instituto de Neurociencias de Alicante

 

Prof. Lord MAY, University of Oxford

 

Prof. Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Dunaj

 

Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie, Tübingen

 

Prof. Leena PELTONEN-PALOTIE, Univerza Helsinki in National Public Health Institute

 

Prof. Alain PEYRAUBE, CNRS, Pariz

 

Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsoe A/S

 

Prof. Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore, Pisa

 

Prof. Rolf M. ZINKERNAGEL, Univerza v Zürichu


24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 23. februarja 2007

o spremembi Odločbe 2003/135/ES glede spremembe načrtov za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in cepljenje divjih prašičev proti klasični prašičji kugi v izrednih okoliščinah na nekaterih območjih zvezne dežele Porenje-Pfalz (Nemčija)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 527)

(Besedili v nemškem in francoskem jeziku sta edini verodostojni)

(2007/135/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (1) in zlasti členov 16(1) in 20(2) Direktive,

upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2003/135/ES z dne 27. februarja 2003 o odobritvi načrtov za izkoreninjenje klasične prašičje kuge in cepljenje divjih prašičev proti klasični prašičji kugi v izrednih okoliščinah v Nemčiji, v zveznih deželah Spodnja Saška, Severno Porenje-Vestfalija, Porenje-Pfalz in Posarje (2) je bila sprejeta kot eden izmed številnih ukrepov za boj proti klasični prašičji kugi.

(2)

Nemški organi so obvestili Komisijo o zadnjem razvoju te bolezni pri divjih prašičih na nekaterih območjih Porenje-Pfalz v Nemčiji, ki mejijo na Severno Porenje-Vestfalijo.

(3)

Nemški in francoski organi so obvestili Komisijo o zadnjem razvoju te bolezni pri divjih prašičih na nekaterih območjih Porenje-Pfalz v Nemčiji in mejnih območjih v Franciji.

(4)

Ta informacija kaže, da je bila klasična prašičja kuga pri divjih prašičih na nekaterih območjih ozemlja Nemčije uspešno izkoreninjena in na navedenih območjih ozemlja Nemčije cepljenja divjih prašičev in načrta izkoreninjenja ni treba več uporabljati.

(5)

Odločbo 2003/135/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2003/135/ES se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Zvezno republiko Nemčijo in Francosko republiko.

V Bruslju, 23. februarja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(2)  UL L 53, 28.2.2003, str. 47. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/285/ES (UL L 104, 13.4.2006, str. 51).


PRILOGA

„PRILOGA

1.   OBMOČJA, KJER SE IZVAJAJO NAČRTI ZA IZKORENINJENJE

A.   V zvezni deželi Porenje-Pfalz

1.

V delu ‚Eifel‘:

(a)

v okrožju Ahrweiler: občini Adenau in Altenahr;

(b)

v okrožju Daun: občini Obere Kyll in Hillesheim; v občini Daun kraji Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler in Kirchweiler; v občini Kelberg kraji Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath in Welcherath; v občini Gerolstein kraji Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm in Rockeskyll v mestu Gerolstein;

(c)

v okrožju Bitburg-Prüm: v občini Prüm kraji Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim in Weinsheim.

2.

V delu ‚Pfalz‘:

(a)

mesto Pirmasens;

(b)

v okrožju Südwestpfalz: občine Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein brez eksklave Wilgartswiesena, kraji Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;

(c)

v okrožju Südliche Weinstraße: kraji Annweiler am Trifels brez eksklave, jugozahodna eksklava Landaua in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B.   V zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija

(a)

mesto Aachen: južno od avtocest A4, A544 in Bundesstrasse B1;

(b)

mesto Bonn: južno od Bundesstrasse 56 in avtoceste A565 (Bonn-Endenich to Bonn-Poppelsdorf) in jugozahodno od Bundesstrasse 9;

(c)

v okrožju Aachen: mesti Monschau in Stolberg, občini Simmerath in Roetgen;

(d)

v okrožju Düren: mesti Heimbach in Nideggen, občini Hürtgenwald in Langerwehe;

(e)

v okrožju Euskirchen: mesta Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden in kraji Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (v mestu Euskirchen), občine Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall in Nettersheim;

(f)

v okrožju Rhein-Sieg: mesti Meckenheim in Rheinbach, občina Wachtberg, kraji Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (v občini Alfter) in kraji Buschhoven, Morenhoven, Miel in Odendorf (v občini Swisttal).

2.   OBMOČJA, KJER SE IZVAJA CEPLJENJE V IZREDNIH OKOLIŠČINAH

A.   V zvezni deželi Porenje-Pfalz

1.

V delu ‚Eifel‘:

(a)

v okrožju Ahrweiler: občini Adenau in Altenahr;

(b)

v okrožju Daun: občini Obere Kyll in Hillesheim, v občini Daun kraji Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler in Kirchweiler; v občini Kelberg kraji Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath in Welcherath; v občini Gerolstein kraji Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm in Rockeskyll in mesto Gerolstein;

(c)

v okrožju Bitburg-Prüm: v občini Prüm kraji Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim in Weinsheim.

2.

V delu ‚Pfalz‘:

(a)

mesto Pirmasens;

(b)

v okrožju Südwestpfalz: občine Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein brez eksklave Wilgartswiesena, kraji Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;

(c)

v okrožju Südliche Weinstraße: kraji Annweiler am Trifels brez eksklave, jugozahodna eksklava Landaua in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B.   V zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija

(a)

mesto Aachen: južno od avtocest A4, A544 in Bundesstrasse B1;

(b)

mesto Bonn: južno od Bundesstrasse 56 in avtoceste A565 (Bonn-Endenich to Bonn-Poppelsdorf) in jugozahodno od Bundesstrasse 9;

(c)

v okrožju Aachen: mesti Monschau in Stolberg, občini Simmerath in Roetgen;

(d)

v okrožju Düren: mesti Heimbach in Nideggen, občini Hürtgenwald in Langerwehe;

(e)

v okrožju Euskirchen: mesta Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden in kraji Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (v mestu Euskirchen), občine Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall in Nettersheim;

(f)

v okrožju Rhein-Sieg: mesti Meckenheim in Rheinbach, občina Wachtberg, kraji Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (v občini Alfter) in kraji Buschhoven, Morenhoven, Miel in Odendorf (v občini Swisttal).“


24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/23


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 23. februarja 2007

o določitvi prehodnih ukrepov v zvezi s sistemom za identifikacijo in registracijo ovc in koz v Bolgariji, kot ga določa Uredba Sveta (ES) št. 21/2004

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 533)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/136/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 42 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (1) določa pravila za uvedbo sistemov za identifikacijo in registracijo ovc in koz. Določa, da je treba vse živali, rojene v Bolgariji po 1. januarju 2007, označiti z ušesno znamko in še enim sredstvom za identifikacijo, ki ima isto individualno oznako kot ušesna znamka, in sicer najmanj v šestih mesecih, vsekakor pa preden zapustijo gospodarstvo rojstva.

(2)

Bolgarija je k Skupnosti pristopila 1. januarja 2007. V pismu z dne 17. novembra 2006 je Bolgarija zaprosila za prehodne ukrepe glede identifikacije ovc in koz v tej državi za obdobje enega leta, v katerem bi se živali označevale samo z eno ušesno znamko, kar ne bi veljalo za živali, ki vstopajo v trgovanje znotraj Skupnosti ali so namenjene za uvoz v tretje države. Označevanje takih živali bi potekalo v skladu s pravili Skupnosti; razlika bi bila le v tem, da bi se sredstva za identifikacijo, ki jih določa Uredba (ES) št. 21/2004, lahko uporabljala na gospodarstvu, ki ni gospodarstvo rojstva iz člena 4(1) navedene Uredbe.

(3)

Za lažji prehod z obstoječega režima v Bolgariji na režim, ki izhaja iz uporabe Uredbe (ES) št. 21/2004, je primerno določiti prehodne ukrepe za identifikacijo ovc in koz v Bolgariji.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Predmet

Ta odločba velja za vse živali vrst ovce in koze na gospodarstvih v Bolgariji („živali“).

Člen 2

Identifikacija živali v Bolgariji

Vse živali na gospodarstvu se označijo preden zapustijo gospodarstvo rojstva ali v devetih mesecih od datuma rojstva, pri čemer se upošteva kasnejši datum, z najmanj eno ušesno znamko, ki navaja individualno oznako za vsako žival v skladu z nacionalnimi pravili.

Člen 3

Identifikacija živali, namenjenih trgovanju znotraj Skupnosti ali izvozu v tretje države

Vse živali, namenjene trgovanju znotraj Skupnosti ali izvozu v tretje države, se poleg označitve z ušesno znamko v skladu s členom 2 te odločbe, označijo v skladu z Uredbo (ES) št. 21/2004.

Z odstopanjem od člena 4(1) Uredbe (ES) št. 21/2004 se sredstva za identifikacijo, na katera se nanaša ta določba, lahko uporabljajo na gospodarstvu izvora, kakor je opredeljeno v členu 2(b)(8) Direktive Sveta 91/68/EGS (2).

Člen 4

Zahteva za dokumente o premiku

Dokument o premiku iz člena 3(1)(c) Uredbe (ES) št. 21/2004 vsebuje individualno oznako za vsako žival, kakor je določeno v členih 2 in 3 te odločbe.

Člen 5

Uporaba

Ta odločba se uporablja od dneva začetka veljavnosti Akta o pristopu do 31. decembra 2007.

Člen 6

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. februarja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 5, 9.1.2004, str. 8. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 46, 19.2.1991, str. 19.


24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/25


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 23. februarja 2007

o spremembi Odločbe 2006/805/ES glede nadzornih ukrepov v zvezi s klasično prašičjo kugo v Nemčiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 535)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/137/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (2) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2006/805/ES z dne 24. novembra 2006 glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (3) je bila sprejeta kot odziv na izbruh klasične prašičje kuge v nekaterih državah članicah. Navedena odločba v navedenih državah članicah uvaja nekatere ukrepe za nadzor bolezni v zvezi s klasično prašičjo kugo.

(2)

Nemčija je obvestila Komisijo, da se je stanje bolezni na nekaterih območjih zvezne dežele Porenje-Pfalz bistveno izboljšalo. Zato naj ukrepi, predvideni z Odločbo 2006/805/ES, za navedena območja ne veljajo več.

(3)

Odločbo 2006/805/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2006/805/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. februarja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(2)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33).

(3)  UL L 329, 25.11.2006, str. 67.


PRILOGA

„PRILOGA

DEL I

1.   Nemčija

A.   Porenje-Pfalz

(a)

v okrožju Ahrweiler: občini Adenau in Altenahr;

(b)

v okrožju Daun: občini Obere Kyll in Hillesheim; v občini Daun kraji Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler in Kirchweiler; v občini Kelberg kraji Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath ter Welcherath; v občini Gerolstein kraji Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm in Rockeskyll ter mesto Gerolstein;

(c)

v okrožju Bitburg-Prüm: v občini Prüm kraji Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim in Weinsheim.

B.   Severno Porenje-Vestfalija

(a)

v okrožju Euskirchen: mesta Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden in kraji Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (v mestu Euskirchen) in občine Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall in Nettersheim;

(b)

v okrožju Rhein-Sieg: mesti Meckenheim in Rheinbach, občina Wachtberg, kraji Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (v občini Alfter) in kraji Buschhoven, Morenhoven, Miel in Odendorf (v občini Swisttal);

(c)

mesto Aachen: južno od avtocest A4, A544 in Bundesstrasse 1;

(d)

mesto Bonn: južno od Bundesstrasse 56 in avtoceste A565 (Bonn-Endenich do Bonn-Poppelsdorf) in jugozahodno od Bundesstrasse 9;

(e)

v okrožju Aachen: mesti Monschau in Stolberg, občini Simmerath in Roetgen;

(f)

v okrožju Düren: mesti Heimbach in Nideggen in občini Hürtgenwald in Langerwehe.

2.   Francija

Ozemlje departmajev Bas-Rhin in Moselle, ki leži zahodno od Rena in kanala Ren-Marna, severno od avtoceste A4, vzhodno od reke Saare in južno od meje z Nemčijo, ter občine Holtzheim, Lingolsheim in Eckbolsheim.

DEL II

1.   Slovaška

Območja Okrožnih uprav za veterino in prehrano (DVFA) Trenčín (obsega okrožji Trenčín in Bánovce nad Bebravou), Prievidza (obsega okrožji Prievidza in Partizánske), Púchov (obsega samo okrožje Ilava), Žiar nad Hronom (obsega okrožja Žiar nad Hronom, Žarnovica in Banská Štiavnic), Zvolen (obsega okrožja Zvolen, Krupina in Detva), Lučenec (obsega okrožji Lučenec in Poltár) in Veľký Krtíš.

DEL III

1.   Bolgarija

Celotno ozemlje Bolgarije.“


Popravki

24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/27


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 175/2007 z dne 22. februarja 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatare druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

( Uradni list Evropske unije L 55 z dne 23. februarja 2007 )

Stran 12, Priloga se glasi:

„PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se uporabljajo od 23. februarja 2007 (1) za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1813

NB: Opredeljeni namembni kraji:

S00

:

vsi namembni kraji, razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Kosova in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Andore, Gibraltarja, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikan), Lihtenštajna, občin Livigno in Campione d'Italia, otoka Helgoland, Grenlandije, Ferskih otokov in območij Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora.


(1)  Zneski iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Osnovni znesek ne velja za proizvode, določene v točki 2 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 3513/92 (UL L 355, 5.12.1992, str. 12).“


24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/28


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 177/2007 z dne 22. februarja 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža

( Uradni list Evropske unije L 55 z dne 23. februarja 2007 )

Stran 16, Priloga, drugi stolpec, Namembna država, v celi tabeli:

besedilo:

„C13“

se glasi:

„C10“.


24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/28


Popravek Sklep Sveta 2006/969/ES z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011)

( Uradni list Evropske unije L 391 z dne 30. decembra 2006 )

Objava Uredbe v zgoraj navedenem Uradnem listu se razveljavi.

Objava istega besedila kot „Sklep Sveta 2006/970/ES z dne 18. decembra 2006“ v UL L 400, 30.12.2006, str. 60, ostane veljavna.

(Zaradi tehničnih razlogov je bila ta slednja uredba ponovno objavljena v UL L 54, 22.2.2007, str. 21.)