ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 46

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
16. februar 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 143/2007 z dne 15. februarja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 144/2007 z dne 15. februarja 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 145/2007 z dne 15. februarja 2007 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 146/2007 z dne 15. februarja 2007 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3440/84 glede pogojev za nekatere vlečne mreže za plovila, ki uporabljajo sisteme za črpanje na krov

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 147/2007 z dne 15. februarja 2007 o prilagoditvi nekaterih ribolovnih kvot za leta od 2007 do 2012 v skladu s členom 23(4) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 148/2007 z dne 15. februarja 2007 o vnosu nekaterih imen v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Geraardsbergse mattentaart (ZGO) – Pataca de Galicia ali Patata de Galicia (ZGO) – Poniente de Granada (ZOP) – Gata-Hurdes (ZOP) – Patatas de Prades ali Patates de Prades (ZGO) – Mantequilla de Soria (ZOP) – Huile d'olive de Nîmes (ZOP) – Huile d'olive de Corse ali huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (ZOP) – Clémentine de Corse (ZGO) – Agneau de Sisteron (ZGO) – Connemara Hill Lamb ali Uain Sléibhe Chonamara (ZGO) – Sardegna (ZOP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (ZGO) – Stelvio ali Stilfser (ZOP) – Limone Femminello del Gargano (ZGO) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (ZOP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (ZGO) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (ZGO) – Sangueira de Barroso – Montalegre (ZGO) – Batata de Trás-os-Montes (ZGO) – Salpicão de Barroso – Montalegre (ZGO) – Alheira de Barroso – Montalegre (ZGO) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso ali Borrego de leite de Barroso (ZGO) – Azeite do Alentejo Interior (ZOP) – Paio de Beja (ZGO) – Linguíça do Baixo Alentejo ali Chouriço de carne do Baixo Alentejo (ZGO) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ZOP))

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 149/2007 z dne 15. februarja 2007 o vpisu imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti – Boerenkaas (ZTP)

18

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 150/2007 z dne 15. februarja 2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

20

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 151/2007 z dne 15. februarja 2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. februarja 2007

23

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 152/2007 z dne 15. februarja 2007 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 936/2006

26

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/102/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 12. februarja 2007 o sprejetju delovnega načrta za 2007 za izvajanje programa ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008), vključno z letnim programom dela za donacije ( 1 )

27

 

 

2007/103/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 12. februarja 2007 o splošnih načelih in merilih za izbiro in financiranje ukrepov v okviru programa javnega zdravja ( 1 )

45

 

 

2007/104/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 15. februarja 2007 o spremembi Odločbe 2002/300/ES glede območij, ki so izključena iz seznama odobrenih območij glede Bonamia ostreae (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 419)  ( 1 )

51

 

 

2007/105/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 15. februarja 2007 o spremembi odločb 2005/731/ES in 2005/734/ES glede podaljšanja njunega obdobja uporabe (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 420)  ( 1 )

54

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupni ukrep Sveta 2007/106/SZVP z dne 15. februarja 2007 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afganistan

55

 

*

Skupni ukrep Sveta 2007/107/SZVP z dne 15. februarja 2007 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Republiko Moldavijo

59

 

*

Skupni ukrep Sveta 2007/108/SZVP z dne 15. februarja 2007 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Sudan

63

 

*

Skupni ukrep Sveta 2007/109/SZVP z dne 15. februarja 2007 o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji

68

 

*

Skupni ukrep Sveta 2007/110/SZVP z dne 15. februarja 2007 o podaljšanju in spremembah mandata posebnega predstavnika Evropske unije za mirovni proces na Bližnjem vzhodu

71

 

*

Skupni ukrep Sveta 2007/111/SZVP z dne 15. februarja 2007 o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz

75

 

*

Skupni ukrep Sveta 2007/112/SZVP z dne 15. februarja 2007 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za območje afriških Velikih jezer

79

 

*

Skupni ukrep Sveta 2007/113/SZVP z dne 15. februarja 2007 o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo

83

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 143/2007

z dne 15. februarja 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. februarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 15. februarja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

147,8

MA

53,5

SN

37,2

TN

129,8

TR

160,4

ZZ

105,7

0707 00 05

EG

255,9

MA

96,9

SN

141,3

TR

139,2

ZZ

158,3

0709 90 70

MA

49,3

TR

115,6

ZZ

82,5

0805 10 20

EG

47,6

IL

55,3

MA

44,7

TN

47,8

TR

58,5

ZZ

50,8

0805 20 10

IL

103,9

MA

88,3

ZZ

96,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

98,9

EG

64,3

IL

67,7

MA

130,6

PK

57,2

TR

60,0

ZZ

79,8

0805 50 10

EG

53,5

TR

55,9

ZZ

54,7

0808 10 80

CN

78,6

TR

99,7

US

103,0

ZZ

93,8

0808 20 50

AR

88,3

CN

47,5

US

105,7

ZA

89,5

ZZ

82,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 144/2007

z dne 15. februarja 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), ter zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se lahko razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1 navedene uredbe in cenami za navedene izdelke na trgu Skupnosti krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za mleko in mlečne izdelke, se morajo izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in določenimi merili, navedenimi v členu 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999.

(3)

Drugi pododstavek člena 31(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi položaja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov.

(4)

V skladu z Memorandumom o soglasju med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko o uvozni zaščiti za mleko v prahu v Dominikanski republiki (2) odobrenim s Sklepom Sveta 98/486/ES (3), je lahko določena količina mlečnih izdelkov Skupnosti, izvoženih v Dominikansko republiko, upravičena do zmanjšanih carinskih dajatev. Zato je treba izvozna nadomestila, odobrena za izdelke iz te sheme, zmanjšati za določen odstotek.

(5)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila, določena v členu 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999 se odobrijo za izdelke in zneske iz Priloge k tej uredbi pod pogoji iz člena 3(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2006 (4).

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. februarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 218, 6.8.1998, str. 46.

(3)  UL L 218, 6.8.1998, str. 45.

(4)  UL L 234, 29.8.2006, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1919/2006 (UL L 380, 28.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Izvozna nadomestila za mleko in mlečne izdelke, ki se uporabljajo od 16. februarja 2007

Oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

17,02

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

26,58

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

29,32

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

17,02

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

26,58

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

29,32

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

33,42

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

33,42

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

49,11

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,54

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

12,29

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

17,02

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

24,90

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

24,90

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

88,79

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

94,35

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

83,24

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

86,56

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

113,56

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

90,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Opredeljeni namembni kraji:

L20

:

Vsi namembni kraji z izjemo Andore, Gibraltarja, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Lihtenštajna, občin Livigno in Campione d'Italia, Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov, Združenih držav Amerike in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.

L04

:

Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

L40

:

Vsi namembni kraji z izjemo L04, Andore, Gibraltarja, Ceute, Melille, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), občin Livigno in Campione d'Italia, Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov, Združenih držav Amerike, Hrvaške, Turčije, Avstralije, Kanade, Nove Zelandije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.


(1)  Za ustrezne izdelke, namenjene izvozu v Dominikansko republiko v okviru kvote za 2006–2007, določene s Sklepom 98/486/ES, ki so v skladu s pogoji iz poglavja III, oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006, se uporabljajo naslednje stopnje:

(a)

izdelki, ki spadajo pod oznake KN 0402 10 11 9000 in 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

(b)

izdelki, ki spadajo pod oznake KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 in 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Opredeljeni namembni kraji:

L20

:

Vsi namembni kraji z izjemo Andore, Gibraltarja, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Lihtenštajna, občin Livigno in Campione d'Italia, Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov, Združenih držav Amerike in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.

L04

:

Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

L40

:

Vsi namembni kraji z izjemo L04, Andore, Gibraltarja, Ceute, Melille, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), občin Livigno in Campione d'Italia, Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov, Združenih držav Amerike, Hrvaške, Turčije, Avstralije, Kanade, Nove Zelandije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 145/2007

z dne 15. februarja 2007

o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 581/2004 z dne 26. marca 2004 o začetku stalnega javnega razpisa za izvozna nadomestila za določene vrste masla (2) predvideva stalni razpis.

(2)

Na podlagi člena 5 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 z dne 26. marca 2004 o določitvi postopka razpisa o izvoznih nadomestilih za nekatere mlečne izdelke (3) in po pregledu oddanih ponudb na razpis je ustrezno, da se določi največje izvozno nadomestilo za razpisno obdobje, ki se konča 13. februarja 2007.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za stalni razpis, ki ga začenja Uredba (ES) št. 581/2004 za razpisno obdobje, ki se konča 13. februarja 2007, je največji znesek nadomestila za izdelke iz člena 1(1) navedene Uredbe, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta Uredba začne veljati 16. februarja 2007.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 90, 27.3.2004, str. 64. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 128/2007 (UL L 41, 13.2.2007, str. 6).

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1814/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 3).


PRILOGA

(EUR/100 kg)

Proizvod

Izvozno nadomestilo Oznaka nomenklature

Največji znesek izvoznega nadomestila za izvoz v namembne kraje, navedene v drugem pododstavku člena 1(1) Uredbe (ES) št. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

97,00

Masleno-mlečna maščoba

ex ex 0405 90 10 9000

118,35


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 146/2007

z dne 15. februarja 2007

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3440/84 glede pogojev za nekatere vlečne mreže za plovila, ki uporabljajo sisteme za črpanje na krov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (1) in zlasti člena 48 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 3440/84 (2) določa podrobna pravila glede pritrditve naprav na vlečne mreže, danske potegalke in podobne mreže.

(2)

Da se zagotovi varnost posadke, je treba v letu 2007 sprejeti dopolnilne ukrepe v zvezi s tehničnimi pogoji glede plovil, ki uporabljajo sisteme za črpanje na krov, ki ne vplivajo na selektivnost.

(3)

Uredbo (EGS) št. 3440/84 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Členu 8 Uredbe (EGS) št. 3440/84 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Z odstopanjem od določb iz odstavka 2 lahko plovila, ki uporabljajo sisteme za črpanje na krov, pritrdijo zaporno vrv vreče na razdalji ne več kot 10 m od zadnjih očes vreče, ko lovijo z vlečnimi mrežami z očesom, ki ni večje od 70 mm.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 125, 27.4.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2166/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 5).

(2)  UL L 318, 7.12.1984, str. 23. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2122/89 (UL L 203, 15.7.1989, str. 21).


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 147/2007

z dne 15. februarja 2007

o prilagoditvi nekaterih ribolovnih kvot za leta od 2007 do 2012 v skladu s členom 23(4) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 23(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je sprejel uredbe, ki za leta 2001, 2002, 2003, 2004 in 2005 določajo ribolovne možnosti in s tem povezane pogoje za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (2).

(2)

Na podlagi nacionalnih preiskav, ki jih je v letih 2005 in 2006 izvedlo Združeno kraljestvo, sta Združeno kraljestvo in Irska obvestili Komisijo, da sta v letih od 2001 do 2004 na nekaterih območjih presegli ribolovne možnosti glede ulova skuše (Združeno kraljestvo in Irska) in sleda (Združeno kraljestvo), ki so jima bile dodeljene.

(3)

Združeno kraljestvo je leta 2006 po objavi Uredbe (3) o sprejetju določenih ribolovnih kvot za leto 2006 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 (4) tudi obvestilo Komisijo o dodatni količini prelova skuše v letu 2005.

(4)

Člen 23(4) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 navaja, da Komisija izvede odbitke od prihodnjih ribolovnih možnosti držav članic, ko ugotovi, da so presegle ribolovne možnosti, ki so jim bile dodeljene.

(5)

V skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 2371/2002 skupna ribiška politika zagotavlja izkoriščanje živih vodnih virov, ki ustvarja trajnostne gospodarske, okoljske in socialne pogoje.

(6)

Ker se je več let pojavljal prelov in ob upoštevanju potrebe, da se upoštevajo gospodarske in socialne razmere ustreznih ribolovnih sektorjev zadevnih držav članic in čim bolj omejijo škodljivi učinki na te sektorje, je primerno odbiti količine, za katere je bil ulov prevelik v obdobju, daljšem od enega leta.

(7)

V letih od 2001 do 2004 so se kvote za skušo zmanjševale. Da bi se izognili nesorazmernim učinkom odbitkov, je treba za količine, ki naj se glede na količine prelova v letih od 2001 do 2004 odbijejo od kvot za skušo, uporabiti korekcijski faktor.

(8)

Dodatno presežno količino skuše, ki jo je Združeno kraljestvo nalovilo v letu 2005, je treba odbiti od kvote Združenega kraljestva za leto 2007.

(9)

Načrt odbijanja bo združljiv z znanstvenim mnenjem, saj bodo skupni dovoljeni ulovi skuše in sleda v naslednjih letih temeljili na znanstvenem mnenju, ki bo upoštevalo ulove, prilagojene zaradi zmanjšanih kvot.

(10)

Korekcijski faktor bi moral biti enak skupnemu dovoljenemu ulovu skuše za leto 2006, izraženemu kot delež povprečnega skupnega dovoljenega ulova za leta 2001–2004.

(11)

Da bi se izognili škodljivim socialnim in gospodarskim posledicam, količine, odbite v posameznem letu, poleg tega ne bi smele presegati določenega deleža letne kvote. Primerno je določiti, da ta delež znaša 15 %.

(12)

Kadar količina, ki naj se odbije v posameznem letu, presega 15 % letne kvote, se obdobje odbijanja podaljša toliko, da se delež zmanjša na 15 % ali manj.

(13)

Ob upoštevanju zahteve zadevnih držav članic, da se jima leta 2007 od nekaterih kvot odbije manjša količina kot v letih od 2008 do 2012.

(14)

Odbor za ribištvo in ribogojstvo ni predložil mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kvote za skušo (Scomber scombrus) in sled (Clupea harengus), dodeljene Irski in Združenemu kraljestvu v letih od 2007 do 2012, se zmanjšajo, kot je prikazano v prilogah I in II.

Člen 2

Količine, odbite v posameznem letu, ne smejo presegati 15 % letne kvote.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 2848/2000 (UL L 334, 30.12.2000, str. 1); Uredba Sveta (ES) št. 2555/2001 (UL L 347, 31.12.2001, str. 1); Uredba Sveta (ES) št. 2341/2002 (UL L 356, 31.12.2002, str. 12); Uredba Sveta (ES) št. 2287/2003 (UL L 344, 31.12.2003, str. 1); Uredba Sveta (ES) št. 27/2005 (UL L 12, 14.1.2005, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 742/2006 (UL L 130, 18.5.2006, str. 7).

(4)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.


PRILOGA I

ODBITKI OD KVOT ZA LETA 2007–2012

Država

Vrsta

Oznaka staleža

Območje

Prelov v letih 2001–2004

Korekcijski faktor

n. p. = ni pomembno

Skupni odbitek

2007

2008

2009

2010

2011

2012

UK

Skuša

(Scomber scombrus)

2CX14

II (vode izven ES), Vb (vode ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

112 546

0,734

82 609

12 391,3

14 043,5

14 043,5

14 043,5

14 043,5

14 043,5

UK

Sled

(Clupea harengus)

5B6ANB

Vb, VIaN (vode ES), VIb

10 349

n. p.

10 349

1 552,4

1 759,3

1 759,3

1 759,3

1 759,3

1 759,3

UK

Sled

(Clupea harengus)

4AB

IV severno od 53° 30′ severno

33 485

n. p.

33 485

5 022,8

5 692,5

5 692,5

5 692,5

5 692,5

5 692,5

UK

Sled

(Clupea harengus)

1/2

I, II (vode ES in mednarodne vode) HER/1/2.

127

n. p.

127

127

0

0

0

0

0

IE

Skuša

(Scomber scombrus)

2CX14

II (vode izven ES), Vb (vode ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

33 486

0,734

24 578,7

3 686,8

4 178,4

4 178,4

4 178,4

4 178,4

4 178,4


PRILOGA II

Odbitki od kvot za leta 2007–2012

Država

Vrsta

Oznaka staleža

Območje

Prelov v letu 2005

Korekcijski faktor

n. p. = ni pomembno

Skupni odbitek

2007

2008

2009

2010

2011

2012

UK

Skuša

(Scomber scombrus)

2CX14

II (vode izven ES), Vb (vode ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

5 090

n. p.

5 090

5 090

0

0

0

0

0


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 148/2007

z dne 15. februarja 2007

o vnosu nekaterih imen v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Geraardsbergse mattentaart (ZGO) – Pataca de Galicia ali Patata de Galicia (ZGO) – Poniente de Granada (ZOP) – Gata-Hurdes (ZOP) – Patatas de Prades ali Patates de Prades (ZGO) – Mantequilla de Soria (ZOP) – Huile d'olive de Nîmes (ZOP) – Huile d'olive de Corse ali huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (ZOP) – Clémentine de Corse (ZGO) – Agneau de Sisteron (ZGO) – Connemara Hill Lamb ali Uain Sléibhe Chonamara (ZGO) – Sardegna (ZOP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (ZGO) – Stelvio ali Stilfser (ZOP) – Limone Femminello del Gargano (ZGO) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (ZOP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (ZGO) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (ZGO) – Sangueira de Barroso – Montalegre (ZGO) – Batata de Trás-os-Montes (ZGO) – Salpicão de Barroso – Montalegre (ZGO) – Alheira de Barroso – Montalegre (ZGO) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso ali Borrego de leite de Barroso (ZGO) – Azeite do Alentejo Interior (ZOP) – Paio de Beja (ZGO) – Linguíça do Baixo Alentejo ali Chouriço de carne do Baixo Alentejo (ZGO) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ZOP))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) in zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 so bili zahtevki držav članic za registracijo nekaterih imen objavljeni v Uradnem listu Evropske unije kot sledi:

Belgija: „Geraardsbergse mattentaart“ (2),

Španija: „Pataca de Galicia“ ali „Patata de Galicia“ (3), „Poniente de Granada“ (4), „Gata-Hurdes“ (5), „Patatas de Prades“ ali „Patates de Prades“ (6) in „Mantequilla de Soria“ (7),

Francija: „Huile d'olive de Nîmes“ (8), „Huile d'olive de Corse“ ali „Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica“ (9), „Clémentine de Corse“ (10) in „Agneau de Sisteron“ (11),

Irska: „Connemara Hill Lamb“ ali „Uain Sléibhe Chonamara“ (12),

Italija: „Sardegna“ (13), „Carota dell'Altopiano del Fucino“ (14), „Stelvio“ ali „Stilfser“ (15) in „Limone Femminello del Gargano“ (16),

Portugalska: „Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior“ (17), „Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre“ (18), „Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre“ (19), „Sangueira de Barroso – Montalegre“ (20), „Batata de Trás-os-Montes“ (21), „Salpicão de Barroso – Montalegre“ (22), „Alheira de Barroso – Montalegre“ (23), „Cordeiro de Barroso“ ali „Anho de Barroso“ ali „Borrego de leite de Barroso“ (24), „Azeite do Alentejo Interior“ (25), „Paio de Beja“ (26) in „Linguíça do Baixo Alentejo“ ali „Chouriço de carne do Baixo Alentejo“ (27),

Slovenija: „Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre“ (28).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedena imena vpisati v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb“ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Imena iz Priloge k tej uredbi se s tem vpiše v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL C 3, 6.1.2006, str. 9.

(3)  UL C 240, 30.9.2005, str. 28.

(4)  UL C 274, 5.11.2005, str. 10.

(5)  UL C 320, 15.12.2005, str. 2.

(6)  UL C 331, 28.12.2005, str. 2.

(7)  UL C 32, 8.2.2006, str. 2.

(8)  UL C 225, 14.9.2005, str. 3.

(9)  UL C 233, 22.9.2005, str. 9.

(10)  UL C 240, 30.9.2005, str. 32.

(11)  UL C 323, 20.12.2005, str. 16.

(12)  UL C 122, 23.5. 2006, str. 9.

(13)  UL C 224, 3.9.2005, str. 7.

(14)  UL C 240, 30.9.2005, str. 23.

(15)  UL C 251, 11.10.2005, str. 20.

(16)  UL C 314, 10.12.2005, str. 5.

(17)  UL C 288, 19.11.2005, str. 5.

(18)  UL C 323, 20.12.2005, str. 2.

(19)  UL C 329, 24.12.2005, str. 10.

(20)  UL C 334, 30.12.2005, str. 59.

(21)  UL C 3, 6.1.2006, str. 6.

(22)  UL C 30, 7.2.2006, str. 6.

(23)  UL C 32, 8.2.2006, str. 8.

(24)  UL C 32, 8.2.2006, str. 11.

(25)  UL C 128, 1.6.2006, str. 15.

(26)  UL C 128, 1.6.2006, str. 18.

(27)  UL C 132, 7.6.2006, str. 36.

(28)  UL C 127, 31.5.2006, str. 16.


PRILOGA

1.   Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi

Skupina 1.1   Sveže meso (in drobovina)

FRANCIJA

Agneau de Sisteron (ZGO)

IRSKA

Connemara Hill Lamb ali Uain Sléibhe Chonamara (ZGO)

PORTUGALSKA

Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso ali Borrego de leite de Barroso (ZGO)

Skupina 1.2   Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.)

PORTUGALSKA

Paio de Beja (ZGO)

Linguíça do Baixo Alentejo ali Chouriço de carne do Baixo Alentejo (ZGO)

Salpicão de Barroso-Montalegre (ZGO)

Salpicão de Barroso-Montalegre (ZGO)

Salpicão de Barroso-Montalegre (ZGO)

Salpicão de Barroso-Montalegre (ZGO)

Salpicão de Barroso-Montalegre (ZGO)

Skupina 1.3   Siri

ITALIJA

Stelvio ali Stilfser (ZOP)

Skupina 1.5   Maščobe (maslo, margarina, olja itd.)

ŠPANIJA

Montes de Granada (ZOP)

Mantequilla de Soria (ZOP)

Gata-Hurdes (ZOP)

FRANCIJA

Huile d'olive de Nîmes (ZOP)

Huile d'olive de Corse ali Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica (ZOP)

ITALIJA

Sardegna (ZOP)

PORTUGALSKA

Azeite do Alentejo Interior (ZOP)

SLOVENIJA

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ZOP)

Skupina 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

ŠPANIJA

Pataca de Galicia ali Patata de Galicia (ZGO)

Patatas de Prades ali Patates de Prades (ZGO)

FRANCIJA

Clémentine de Corse (ZGO)

ITALIJA

Carota dell'Altopiano del Fucino (ZGO)

Limone Femminello del Gargano (ZGO)

PORTUGALSKA

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (ZOP)

Batata de Trás-os-Montes (ZGO)

2.   Živila iz Priloge I k Uredbi

Skupina 2.4   Kruh, fino pecivo, slaščice in drugi pekovski izdelki

BELGIJA

Geraardsbergse mattentaart (ZGO).


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 149/2007

z dne 15. februarja 2007

o vpisu imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti – Boerenkaas (ZTP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (1) in zlasti prvega pododstavka člena 9(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 8(2) Uredbe (ES) št. 509/2006 in v skladu s členom 19(3) navedene uredbe je bil zahtevek Nizozemske za registracijo imena „Boerenkaas“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 509/2006, je treba to ime registrirati.

(3)

Zahtevek je vseboval tudi prošnjo za zaščito iz člena 13(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2082/92 z dne 14. julija 1992 o certifikatih o posebnih lastnostih za kmetijske proizvode in živila (3), ki ustreza členu 13(2) Uredbe (ES) št. 509/2006. Ugovorov ni bilo in ni bilo dokazano, da se ime uporablja na zakonit, splošno znan in gospodarsko pomemben način za podobne kmetijske proizvode ali živila. Zato je treba zahtevek odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Uporabi se zaščita iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 509/2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 1.

(2)  UL C 316, 13.12.2005, str. 16.

(3)  UL L 208, 24.7.1992, str. 9. Uredba, razveljavljena z Uredbo (ES) št. 509/2006.


PRILOGA

Boerenkaas

ZTP

1.3 Siri

NIZOZEMSKA

Seznam: Uporaba imena je rezervirana.


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 150/2007

z dne 15. februarja 2007

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se razlika med cenami v mednarodni trgovini za proizvode, naštete v členih 1(a), (b), (c), (d), (e) in (g) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje zneskov takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, ko so ti proizvodi izvoženi kot blago iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1255/1999.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti vsak mesec.

(4)

Vendar pa pri nekaterih mlečnih proizvodih, izvoženih kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, obstaja nevarnost, da bi bile v primeru vnaprejšnje določitve visokih stopenj nadomestila zaveze, sprejete v zvezi s temi nadomestili, lahko ogrožene. Da bi se izognili tej nevarnosti, je treba sprejeti ustrezne preventivne ukrepe, ne da bi pri tem ovirali sklepanje dolgoročnih pogodb. Določanje posebnih stopenj nadomestil za vnaprejšnje določanje nadomestil za te proizvode bi moralo omogočiti izpolnitev teh dveh ciljev.

(5)

Člen 15(2) Uredbe (ES) št. 1043/2005 določa, da se pri določanju stopnje nadomestila po potrebi upoštevajo proizvodna nadomestila, pomoči ali drugi ukrepi z enakim učinkom, ki se v vseh državah članicah v skladu z uredbo o skupni ureditvi trga za zadevni proizvod uporabljajo za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005, ali enakovredne proizvode.

(6)

Člen 12(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa plačilo pomoči za posneto mleko, pridelano v Skupnosti in predelano v kazein, če tako mleko in iz njega proizveden kazein izpolnjujeta določene pogoje.

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trugu Skupnosti (3), določa, da je treba maslo in smetano industrijskim panogam, ki proizvajajo nekatere vrste blaga, zagotoviti po znižanih cenah.

(8)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in členu 1 Uredbe (ES) št. 1255/1999, izvožene kot blago, navedeno v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1255/1999, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. februarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).

(3)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Stopnje nadomestil od 16. februarja 2007 za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila

Pri vnaprejšnji določitvi nadomestil

Drugo

ex 0402 10 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % (PG 2):

 

 

(a)

Za izvoz blaga iz oznake KN 3501

(b)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe 26 mas. % (PG 3):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki v obliki proizvodov, izenačenih s PG 3, vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, pridobljena v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005

21,82

22,99

(b)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00

ex 0405 10

Maslo, z vsebnostjo maščob 82 mas. % (PG 6):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, izdelana v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

68,83

72,50

(b)

Za izvoz blaga iz oznake KN 2106 90 98, ki vsebuje 40 mas. % ali več mlečne maščobe

88,42

93,13

(c)

Za izvoz drugega blaga

86,40

91,00


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Andoro, Gibraltar, Ceuto, Melillo, Sveti sedež (Vatikanska mestna država), Lihtenštajn, občini Livigno in Campione d'Italia, Helgoland, Grenlandijo, na Ferske otoke in v Združene države Amerike in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo.


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 151/2007

z dne 15. februarja 2007

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. februarja 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da je uvozna dajatev za proizvode pod oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, povečani za 55 %, minus cif uvozna cena zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz Skupne carinske tarife.

(2)

Člen 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 2 navedenega člena za zadevne proizvode določijo redne reprezentativne cif uvozne cene.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode iz oznak KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni cif uvozni ceni v skladu z metodo iz člena 4 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 16. februarja 2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z dnem 16. februarja 2007 se uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določijo v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. februarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1816/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 5).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, ki se uporabljajo od 16. februarja 2007

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

P Š E N I C A trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

P Š E N I C A navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

P Š E N I C A navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

R Ž

0,00

1005 10 90

K O R U Z A semenska, razen hibridne

0,00

1005 90 00

K O R U Z A razen semenske (2)

0,00

1007 00 90

S I R E K v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

Obdobje od 1.–14. februarja 2007

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

EUR/t

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minneapolis

Chicago

Kotacija

153,17

121,79

Cena FOB ZDA

189,29

179,29

159,29

155,23

Premija za Zaliv

28,22

13,14

Premija za Velika jezera

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

25,87 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 152/2007

z dne 15. februarja 2007

v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 936/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 936/2006 (2) je bil odprt razpis za nadomestila za izvoz navadne pšenice v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in glede ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu za žita (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene, da ne sprejme nobene ponudbe.

(3)

Na podlagi kriterijev, podanih v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95, naj se ne določi najvišjega nadomestila.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru razpisa za nadomestila za izvoz navadne pšenice, objavljenega v Uredbi (ES) št. 936/2006, se ne izbere nobene ponudbe, predložene od 9. do 15. februarja 2007.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. februarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 172, 24.6.2006, str. 6.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/27


SKLEP KOMISIJE

z dne 12. februarja 2007

o sprejetju delovnega načrta za 2007 za izvajanje programa ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008), vključno z letnim programom dela za donacije

(Besedilo velja za EGP)

(2007/102/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 152(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1), in zlasti člena 110 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2), in zlasti člena 166 Uredbe, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 1261/2005 (3),

ob upoštevanju Sklepa št. 1786/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o sprejetju programa ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008) (4) in zlasti člena 8(1) Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa Komisije 2004/858/ES z dne 15. decembra 2004 o ustanovitvi izvajalske agencije, poimenovane „Izvajalska agencija za program javnega zdravja“, za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področju javnega zdravja – v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 (5), in zlasti člena 6 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 110 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 določa, da je pogoj za dodelitev donacij letni program, ki se objavi na začetku leta.

(2)

V skladu s členom 166 Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 mora letni program dela za donacije vključevati sklicevanje na temeljni akt, cilje, časovni načrt pozivov za zbiranje predlogov z okvirnim zneskom in pričakovanimi rezultati.

(3)

Člen 8 Sklepa št. 1786/2002/ES določa, da Komisija sprejme letni delovni načrt za izvajanje programa, v katerem se določijo prednostne naloge in ukrepi, ki jih je treba sprejeti, vključno z razporeditvijo sredstev. Zato je treba sprejeti delovni načrt za leto 2007.

(4)

Sklep o sprejetju letnega delovnega programa iz člena 110 finančne uredbe se lahko obravnava kot sklep o financiranju, ki ga določata člen 75 finančne uredbe in člen 90 podrobnih pravil za izvajanje finančne uredbe, če to predstavlja dovolj podroben okvir.

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora o programu ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008).

(6)

V skladu s členom 6 Sklepa Komisije 2004/858/ES opravlja Izvajalska agencija za program javnega zdravja določene dejavnosti za izvajanje programa javnega zdravja in mora v ta namen prejeti potrebna sredstva –

SKLENILA:

Člen 1

Sprejme se delovni načrt za leto 2007 za izvajanje programa ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008) iz Priloge I.

Celostno izvajanje tega programa zagotavlja generalni direktor za zdravje in varstvo potrošnikov.

Člen 2

Proračun, potreben za upravljanje programa ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008), se prenese na Izvajalsko agencijo za program javnega zdravja.

V Bruslju, 12. februarja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1248/2006 (UL L 227, 19.8.2006, str. 3).

(3)  UL L 201, 2.8.2005, str. 3.

(4)  UL L 271, 9.10.2002, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 786/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 7).

(5)  UL L 369, 16.12.2004, str. 73.


PRILOGA I

UKREPI SKUPNOSTI NA PODROČJU JAVNEGA ZDRAVJA DELOVNI NAČRT ZA LETO 2007

N.B.: Pravni akti, navedeni v tem dokumentu, se, kjer je primerno, nanašajo na zadnjo spremenjeno različico.

1.   SPLOŠNO OZADJE

1.1   Politike in pravno ozadje

S Sklepom št. 1786/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta je bil sprejet program ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008) (v nadaljevanju „Sklep o programu“). Program se izvaja prek letnega delovnega načrta, v katerem so določene prednostne naloge in ukrepi, ki jih je treba izvesti, vključno z razporeditvijo sredstev.

V prvih štirih letih izvajanja programa so bili položeni temelji za celovit in usklajen pristop s poudarkom na treh prednostnih nalogah (sklopih): zdravstvene informacije, nevarnosti za zdravje in dejavniki zdravja. Ti trije sklopi skupaj prispevajo k višji ravni telesnega in duševnega zdravja ter blaginje po vsej EU. V okviru prejšnjih pozivov za zbiranje predlogov je bilo za financiranje izbranih že 267 projektov (1).

Komisija je maja 2006 sprejela spremenjeni predlog (2) za nov program zdravja, ki bo po pričakovanjih odobren leta 2007. Posledično je 2007 zadnje leto za izvajanje „Sklepa o programu“.

Analiza izvajanja delovnih načrtov za obdobje 2003–2006 je privedla do racionalizacije dejavnosti v letu 2007, da se zagotovi vključitev področij, ki prej niso bila obravnavana, in se tako čim bolj izpolni sedanji program.

Leta 2007 bo Izvajalska agencija za program javnega zdravja v celoti delovala in bo imela ključno vlogo pri izvajanju delovnega načrta.

1.2   Sredstva

Proračunski vrstici za leto 2007 bosta 17 03 01 01 in 17 01 04 02. Po uveljavitvi novega programa, ki ga je predlagala Komisija, bosta proračunski vrstici za leto 2008 predvidoma 17 03 06 in 17 01 04 02.

V končnem proračunu za leto 2007 pod postavko 17 03 01 01 niso bila dodeljena potrebna sredstva. Zato bo ustrezen znesek, ki je na voljo pod proračunskim členom 17 03 06, prenesen na postavko 17 03 01 01 na začetku proračunskega leta, stroške upravnega vodenja tega programa pa bo krila proračunska postavka 17 01 04 06.

Kljub temu Komisija v spremenjenem proračunu št. 1/2007 predlaga uvedbo nove proračunske postavke 17 01 04 02. Ta nova postavka bo financirala stroške upravnega vodenja programa, ko bo organ za izvajanje proračuna odobril spremenjeni proračun.

Proračunska vrstica za dodeljena upravna sredstva v zvezi z Izvajalsko agencijo za program javnega zdravja je 17 01 04 30.

Proračun, ki je na voljo za leto 2007 (obveznosti), je ocenjen na 40 000 000 EUR (3).

Proračun za operativna sredstva je 38 800 000 EUR.

Proračun za upravna sredstva znaša 1 200 000 EUR.

V ta proračun je treba dodati:

prispevek držav EGP/EFTA: ocenjen na 912 000 EUR (4),

prispevek države prosilke (Turčija): ocenjen na 958 000 EUR (5).

Celoten proračun za leto 2007 je tako ocenjen na 41 870 000 EUR (6). Ta vključuje sredstva operativnega proračuna ter sredstva za tehnično in upravno pomoč:

skupni znesek upravnega proračuna je ocenjen na 40 638 000 EUR (6),

skupni znesek upravnega proračuna je ocenjen na 1 232 000 EUR (6).

Predlagano je, da se do 10 % operativnega proračuna porabi za javne razpise in do 5 % za neposredne donacije mednarodnim organizacijam.

Celotni okvirni znesek za pozive za zbiranje predlogov je ocenjen na 33 888 000 EUR (6).

Pri dodeljevanju sredstev za poziv za zbiranje predlogov se bodo nadaljevala prizadevanja za ravnotežje med različnimi sklopi programa, ob upoštevanju kakovosti in obsega prejetih predlogov, razen v primeru izrednih razmer na področju javnega zdravja (npr. pandemije gripe), ob katerih je upravičena prerazporeditev sredstev.

2.   FINANČNI INSTRUMENTI

2.1   Poziv za zbiranje predlogov

V delovnem načrtu za leto 2007 so bila določena nova področja za ukrepanje in ključne prednostne naloge. Temeljijo na dejavnostih in podpornih ukrepih, navedenih v „Sklepu o programu“ skupaj s tistimi področji, ki niso vključena v predloge iz prejšnjih pozivov.

Zato bo pri prednostnih nalogah poziva za zbiranje predlogov v letu 2007 poudarek ponovno na nekaterih ključnih ukrepih, ki so se že začeli in obenem pokrivajo številna nova področja, kakor je pojasnjeno v nadaljevanju.

Donacije se morajo financirati iz proračunske vrstice 17 03 01 01.

Celotni okvirni znesek za poziv za zbiranje predlogov je ocenjen na 33 888 000 EUR (6).

V Uradnem listu Evropske unije bo februarja 2007 (okvirni datum) objavljen samo en poziv za zbiranje predlogov „Javno zdravje – 2007“, za njegovo izvajanje pa bo odgovorna Izvajalska agencija za program javnega zdravja (7).

Projekti za sofinanciranje morajo biti inovativnega značaja in ne smejo trajati dlje kot tri leta.

Glede na dopolnjevalno in motivacijsko naravo donacij Skupnosti mora biti vsaj 40 % stroškov projekta financiranih iz drugih virov. Zato lahko običajni finančni prispevek na upravičenca znaša do 60 % upravičenih stroškov za zadevne projekte. V vsakem posameznem primeru bo določen najvišji odstotek dodeljene donacije.

Izjemoma lahko najvišje sofinanciranje na upravičenca (tj. glavnega in pridruženega upravičenca) znaša 80 % upravičenih stroškov, kadar ima projekt znatno evropsko dodano vrednost. V znesku, ki presega 60 %, je lahko sofinanciranih največ 10 % vseh financiranih projektov.

Poudariti je treba, da lahko okvirni znesek finančnega prispevka Skupnosti za projekte, izbrane v začetni fazi pogajanj, kot rezultat pogajanj odstopa za – 20 % do + 5 %.

Splošna načela in merila za izbiranje in financiranje ukrepov v okviru programa javnega zdravja so določena v ločenem dokumentu.

Podrobnosti o upravičenosti do potnih stroškov in dnevnic so navedene v prilogi k temu delovnemu načrtu.

Prednostne naloge za leto 2007

Zaradi jasnosti so ukrepi razvrščeni po skupinah v skladu s sklopi, navedenimi v oddelku 1.1: zdravstvene informacije, nevarnosti za zdravje in dejavnike zdravja. Vsak ukrep se nanaša na ustrezno točko člena/priloge k „Sklepu o programu“.

Vsi predlogi morajo po potrebi vključevati informacije o načinu upoštevanja vidika enakosti med spoloma in izkazovati možnost razvoja sinergij z zadevnimi raziskovalnimi dejavnostmi, ki so financirane v okviru znanstvene podpore za dejavnosti politik Šestega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave (8) in programa, ki mu sledi (9).

2.1.1   Zdravstvene informacije – člen 2(2)(a) in člen 3(2)(a)

Namen dejavnosti iz tega oddelka je:

razvoj in upravljanje trajnostnega sistema za spremljanje zdravja,

izboljšanje sistema za prenos in izmenjavo informacij ter zdravstvenih podatkov, vključno z javnim dostopom,

razvoj in uporaba mehanizmov za analizo in poročanje o informacijah in posvetovanjih z državami članicami in zainteresiranimi stranmi o zdravstvenih vprašanjih na ravni Skupnosti,

izboljšanje analize in znanja o vplivih razvoja zdravstvene politike ter drugih politik in dejavnosti Skupnosti v zvezi z zdravjem,

podpiranje izmenjave informacij o oceni zdravstvenih tehnologij, vključno z novo informacijsko tehnologijo in izkušnjami o dobri praksi.

Predlogi projektov se morajo osredotočiti na:

2.1.1.1   Razvoj in usklajevanje sistema zdravstvenih informacij in znanja (Priloga – točka 1.1)

Razvoj in uporaba kazalnikov ter zbiranje podatkov o socialno-ekonomskih dejavnikih zdravstva, neenakostih na področju zdravja, zdravstvenih vprašanjih glede na spol ter o zdravju specifičnih skupin prebivalstva (vključno z izvedljivostjo in stroški). Razčlenitev kazalnika „leta zdravega življenja“ na socialno-ekonomske kategorije z uporabo standardne metodologije EU (10). Ta tema bo obravnavana v tesnem sodelovanju z dejavnostmi Eurostata, brez podvajanja prizadevanj, zlasti z dejavnostmi projektne skupine o „življenjski dobi v različnih socialno-ekonomskih skupinah“,

razvoj kazalnikov in zbiranje podatkov o politikah javnega zdravja, preprečevanja bolezni in spodbujanja zdravja v državah članicah ter kazalnikov za politiko in zakonodajo EU, ki vpliva na področje zdravja (vključno z izvedljivostjo in stroški),

spodbujanje sistema zdravstvenih kazalnikov in poročanja v državah članicah z uporabo seznama zdravstvenih kazalnikov Evropske skupnosti in kazalnika „leta zdravega življenja“, s poudarkom predvsem na povezovanju njihove uporabe v državah članicah, ki so se EU pridružile po 1. maju 2004, in v državah kandidatkah.

2.1.1.2   Upravljanje sistema zdravstvenih informacij in znanja (Priloga – točka 1.1)

Pilotne študije o raziskavah v zvezi z zdravstvenimi pregledi kot del študije o izvedljivosti (11). Vzpostavitev ali izboljšanje registrov umrljivosti za vse države članice za hude ali kronične bolezni (vključno z izvedljivostjo in stroški), za katere obstaja zanesljiva osnovna opredelitev kazalnikov (12), in za tiste, ki še niso vključene v obstoječe projekte (13),

opredelitev in ocena priložnostnih sklopov vprašanj iz obstoječih ali pred kratkim razvitih instrumentov za zdravstvene raziskave za zdravstveni del evropskega sistema socialnih statističnih modulov raziskav,

nadaljnji razvoj in uporaba jezikovno neodvisnega sistema za samodejno kodiranje vzrokov smrti,

uvedba baze podatkov o poškodbah (14) v vseh državah članicah, zlasti zbiranje in obdelava podatkov za vse poškodbe (vključno z nesrečami doma in v prostem času), v skladu z novim usklajenim sistemom kodiranja.

2.1.1.3   Razvijanje mehanizmov za poročanje o zdravstvenih vprašanjih in njihovo analizo ter pripravljanje poročil o javnem zdravju (Priloga – točka 1.4)

Zagotavljanje dokazov in poročil o vplivu politik Skupnosti na zdravje, status zdravstva in gospodarsko rast ter trajnostni razvoj,

pripravljanje poročil o izbranih skupinah prebivalstva (tj. ženske in otroci), vplivu in dejavnikih tveganja za primere invalidnosti (npr. slabovidnost), zaščiti javnosti pred tveganji izpostavljenosti elektromagnetnim poljem, izbiri zadevnih kazalnikov in smernic za elektromagnetna polja ter povezavah med okoljskimi dejavniki in zdravstvenimi posledicami,

podpiranje poglobljenih analiz statistike o vzrokih smrti z namenom pridobiti nova spoznanja o vzorcih umrljivosti in spremljati spremembe po vsej EU ter analiz izogibljivih vzrokov smrti (vključno z iskanjem sprejemljive opredelitve izogibljivih vzrokov smrti).

2.1.1.4   Razvijanje strategij za izmenjavo informacij in odzivanje na nevarnosti nenalezljivih bolezni (Priloga – točka 1.2)

Podpiranje projektov za širjenje znanja o boleznih v zvezi z razširjenostjo, zdravljenjem, dejavniki tveganja, strategijami za zmanjšanje tveganja, stroški bolezni in socialno pomočjo z namenom izdelave priporočil glede najboljše prakse,

razvijanje strategij in mehanizmov za izmenjavo informacij med ljudmi, zbolelimi za redkimi boleznimi, in spodbujanje boljših epidemioloških študij, kodificiranja, razvrščanja in opredeljevanja,

podpiranje evropskih referenčnih mrež za redke bolezni z namenom vzpostaviti smernice za najboljšo prakso pri zdravljenju in širjenje znanja o teh boleznih, vključno z oceno učinkovitosti,

študije o izvedljivosti za razvoj mehanizmov za obsežno zbiranje podatkov o obsegu in vplivu čezmejne zdravstvene oskrbe, povezanih v obstoječe sisteme za zbiranje podatkov znotraj držav članic in brez nepotrebne dodatne upravne obremenitve.

2.1.1.5   eZdravje (Priloga – točke 1.6 in 1.8)

izboljšanje povezav med nacionalnimi in regionalnimi spletišči ter spletišči nevladnih organizacij in portala EU Zdravje (15); izboljšanje seznama EU o pomembnih virih zdravstvenih informacij in dostopa do njih,

spodbujanje projektov, ki izboljšujejo pretok zdravstvenih informacij znotraj zdravstvenih ustanov in med njimi (izboljšanje poročanja o varnosti bolnikov in javnem zdravju, prispevanje k učinkovitemu mrežnemu povezovanju in/ali ponazarjanju stroškov in kakovosti),

razvoj poročanja o spremembah vedenja in zaznavanja bolnikov in zdravstvenih strokovnjakov kot posledice uvedbe spletnih zdravstvenih rešitev, oblikovanje modela o varnosti in tveganju sprememb v zvezi z informacijami in komunikacijsko tehnologijo.

V sodelovanju z drugimi političnimi področji EU:

spodbujanje in širjenje pilotnih projektov, ki potekajo v okviru programa Skupnosti za inovacije in drugih zadevnih instrumentov Skupnosti (16), o dokumentaciji bolnikov, identifikatorjih za bolnike, osebje in predmete, elektronski izdaji receptov, podatkih o izrednih razmerah in razvoju semantične interoperabilnosti.

analiza pravnih, medicinskih in etičnih vprašanj zaupnosti; lastništvo in dostop do podatkov, ki izhajajo iz uporabe orodij eZdravja in elektronskega spremljanja zdravstva, zlasti v zvezi s čezmejno izmenjavo elektronskih zdravstvenih evidenc; sistemi nadzorovanja in poročanja; preprečevanje bolezni in spodbujanje zdravja, paliativna nega in oskrba na domu.

2.1.1.6   Informacije o okolju in zdravju (Priloga – točka 1.1)

Razvoj sistema informacij o okolju in zdravju prek okrepljene povezave podatkov, pilotnih študij za skupen nadzor spremenljivk okolja in zdravja; lokalne študije o posegih v okolje in zdravje, ki vključujejo socialno-ekonomsko karakterizacijo; študije o možnih okoljskih vzrokih bolezni (bolezni dihal ter srca in ožilja), študije o vplivih dolgoročne in kombinirane nizke stopnje izpostavljenosti okoljskim dejavnikom stresa; izboljšanje kakovosti podatkov o umrljivosti in obolevnosti, povezanih z boleznimi dihal ter srca in ožilja; funkcije odziva na izpostavljenost, soobolevnost in zgodnje opozarjanje na podlagi odkrivanja vzorcev,

poročanje o smernicah za urbanistično načrtovanje, pomembnih za zdravje, zlasti za preprečevanje bolezni in spodbujanje zdravja,

zagotavljanje nadaljnjih študij o elektromagnetnem polju z namenom zapolniti vrzeli znanja, ki so jih odkrili znanstveni odbori EU, zadevni projekti in Svetovna zdravstvena organizacija (in sicer glede dolgoročnih posledic nizke stopnje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem, vključno z radiofrekvenčno identifikacijo), ter študije o izvedljivosti o kazalnikih opozarjanja in potreb po spremljanju elektromagnetnih polj; spodbujanje študij o zaznavanju tveganja in širjenje najboljše prakse, podpiranje razvoja smernic za dozimetrijo elektromagnetnih polj in smernice za namestitev za podjetja fiksne in mobilne telefonije.

2.1.1.7   Podpiranje izmenjave informacij in izkušenj o dobri praksi (Priloga – točka 1.7)

Spodbujanje varnosti bolnikov in kakovosti zdravstvenih storitev z razvojem evropskega sodelovanja in sodelovanja med pristojnimi organi in zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Ukrepi na tem področju se nanašajo na izmenjavo najboljše prakse o izboljšanju varnosti bolnikov, tudi z vključevanjem zdravstvenih strokovnjakov ter usklajevanjem s tem povezanih usposabljanj in informacij; boljše razumevanje ukrepov za varnost bolnikov in ekonomske posledice nezanesljivih storitev in zdravniških napak; pomoč nacionalnim in regionalnim organom pri izvajanju strategij za preprečevanje poškodb,

mrežno povezovanje svetovalnih organov za javno zdravje v državah članicah,

podpiranje pobude in partnerstva za ocenjevanje in izboljševanje zdravstvene vzgoje.

2.1.1.8   Ocenjevanje vplivov na zdravje in zdravstvene tehnologije (Priloga – točka 1.5)

Razvijanje orodij za spremljanje stroškovne učinkovitosti politik na področju zdravja in njihovega vpliva na gospodarstvo,

razvijanje dejavnosti za ozaveščanje, mrežno povezovanje in sodelovanje, namenjenih povečanju strateških vlaganj na področju zdravja, ki jih financirajo strukturni skladi EU,

podpiranje mreže EU za ocenjevanje zdravstvene tehnologije prek dejavnosti, zaključenih v okviru obstoječih projektov (17), in dejavnosti farmacevtskega foruma.

2.1.1.9   Ukrepi za izboljšanje zdravstvenih informacij in znanja za razvoj javnega zdravja (člen (3)(2)(c) in (d), Priloga – točke 1.4, 1.5, 1.7)

Vzpostavitev mreže odvetnikov, ki se ukvarjajo z zakonodajo na področju zdravja v državah članicah EU („zdravstvena zakonodaja EU“). Mreža mora zagotavljati informacije o načinih uporabe zakonodaje za spodbujanje zdravja in zagotavljanja informacij za razvoj politik in ocene vplivov. Obenem je lahko podlaga za izmenjavo in prenos znanja o zdravstveni zakonodaji.

2.1.2   Hitro in usklajeno odzivanje na nevarnosti za zdravje – člen 2(2)(b) in člen 3(2)(a)

Cilj dejavnosti v okviru tega oddelka je krepitev pripravljenosti in zagotavljanje hitrega odziva na nevarnosti za javno zdravje in izredne razmere. Te dejavnosti bodo v veliko pomoč zlasti pri sodelovanju v okviru mreže Skupnosti za nalezljive bolezni (18) in drugi zakonodaji ES na področju javnega zdravja ter lahko dopolnjujejo dejavnosti Evropskega okvirnega programa za raziskave.

Dejavnosti za oceno tveganj so v pristojnosti Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (19) (npr. spremljanje), ki je začel delovati v letu 2005. Dejavnosti, katerih cilj je spodbujati obvladovanje tveganj in nevarnosti na nacionalni ravni, so bile uvedene po posvetovanju z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni z namenom okrepiti sodelovanje po vsej EU in tako zagotoviti, da ne prihaja do podvajanj ali prekrivanj.

Dejavnosti za preprečevanje nevarnosti namernega izpusta bioloških snovi se bodo izvajale skupaj s tekočimi dejavnostmi na področju nalezljivih bolezni. Te dejavnosti in dejavnosti za preprečevanje namernih izpustov kemijskih snovi se pripravljajo na podlagi sklepov, ki so jih sprejeli ministri za zdravje 15. novembra 2001, in posledičnega „Programa sodelovanja za pripravljenost in odzivanje na napade z biološkimi in kemijskimi sredstvi“ (varovanje zdravja) (20).

2.1.2.1   Zmogljivosti za ukrepanje proti pandemiji gripe in boj proti posebnim vrstam nevarnosti za zdravje (Priloga – točke 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8)

Cilj tega ukrepa je razvoj zmogljivosti in strategij za zagotavljanje pomoči državam članicam, državam kandidatkam in državam EGP/EFTA ter Skupnosti kot celoti pri ukrepanju proti posebnim vrstam nevarnosti za zdravje. Poudarek je predvsem na nevarnosti pandemije gripe in dejavnostih za preprečevanje/obvladovanje gripe, skupnih strategijah komunikacije in pripravljenosti v izrednih razmerah ter visokokakovostnih orodjih in informacijah o zdravju in socialno-ekonomskem vplivu pandemije ter povezanih protiukrepov, v sodelovanju z dejavnostmi Evropskega okvirnega programa za raziskave (21).

Druge prednostne naloge so:

nevarnosti nenalezljivih bolezni, kot so bolezni, povezane s kemijskimi in okoljskimi vprašanji, za katere je potrebno hitro posredovanje,

nadaljnji razvoj sistema zgodnjega opozarjanja o kemijskih snoveh ter dejavnosti za sledljivost čezmejnega prevoza nevarnih snovi, ki vplivajo na javno zdravje,

vidiki obvladovanja nalezljivih bolezni na področju zdravja migrantov in čezmejnih vprašanj, vključno s pregledovanjem in sledenjem stikov,

pomoč pri obvladovanju logističnih prednostnih nalog (npr. pridobivanje, skladiščenje in razdeljevanje zdravil) in nemedicinskem posredovanju (npr. ukrepi za povečanje socialne oddaljenosti, nadzorovanje vstopa in izstopa, ukrepi za razkuževanje, itd.) v izrednih razmerah.

2.1.2.2   Splošna pripravljenost in odziv (Priloga – točke 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

Cilj ukrepov mora biti izboljšanje pripravljenosti zdravstvenega sektorja na krizne razmere in spodbujanje medsektorskega sodelovanja (npr. s sektorji za civilno zaščito, hrano in živali), da se zagotovi usklajen odziv na krizne razmere. Dejavnosti se morajo osredotočiti na podpiranje obvladovanja tveganj in krize ter vidike obveščanja o tveganju.

Zlasti pomembne so naslednje dejavnosti:

dejavnosti za podpiranje izvajanja načrtovanja splošne pripravljenosti, kot je povezovanje različnih zdravstvenih institucij (npr. bolnišnice in krizne centre na nacionalni/regionalni ravni) za pripravo na množična srečanja in razvoj zmogljivosti za ublažitev posledic izrednih razmer z množično udeležbo (npr. nesreče in migracijski valovi/poplave, ranljive skupine, razseljene osebe in begunci). Prav tako so potrebne dejavnosti za podporo poslovne kontinuitete v izrednih razmerah (npr. zagotavljanje storitev na področju javnega zdravja v primeru velikih nesreč),

dejavnosti, ki povečujejo uporabo obstoječih ali novih orodij in instrumentov, vključno s pravnimi, za podpiranje sledljivosti mednarodnih potnikov (npr. sledenje potnikov letalskega prometa v primeru možne kontaminacije s patogenimi mikroorganizmi) in sledenja stikov,

dejavnosti za krepitev zmogljivosti v zvezi s skupnimi projekti kazenskega pregona in zdravstvenih organov,

dejavnosti za krepitev zmogljivosti in spodbujanje izvajanja, kar je potrebno za izpolnjevanje mednarodnih zdravstvenih uredb, ki jih je sprejela Generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizacije (22) (npr. mehanizmi, ki po potrebi sprožajo in izvajajo sledenje mednarodnih potnikov),

uporaba inovativnih orodij informacijske tehnologije za analizo nevarnosti za zdravje, kot so geografski informacijski sistemi, prostorsko-časovna analiza, novi sistemi zgodnjega opozarjanja in napovedovanja, samodejna analiza in izmenjava diagnostičnih podatkov,

obravnava vprašanj, povezanih s prevozom (npr. pošiljanje vzorcev), in uporaba novih diagnostik (npr. preizkusi primerljivosti na novih/nastajajočih patogenih).

2.1.2.3   Varovanje zdravja in strategije za nadzor nalezljivih bolezni (Priloga – točke 2.2, 2.4, 2.5, 2.9)

Še vedno obstajajo vrzeli v informacijah in znanju v zvezi s pregledovanjem, razvijanjem in ocenjevanjem politik in načrtov za obvladovanje nevarnosti, ki se pojavljajo na različnih zdravstvenih področjih, od ordinacije splošnega zdravnika prek služb za nujno pomoč na kraju samem do najbolj visoko razvitih specializiranih bolnišnic, vključno z bolnišnicami, usposobljenimi za zdravljenje bolnikov z visoko stopnjo tveganja.

Države članice lahko prispevajo k izboljševanju varnosti bolnikov in kakovosti zdravstva z mrežnim povezovanjem na evropski ravni ter s sprejemanjem ustreznih strategij in struktur za odzivanje na izredne razmere na področju varovanja zdravja in nadzorovanja nalezljivih bolezni. Cilj tega ukrepa je spodbujanje dejavnosti glede pripravljenosti (kot so predhodna cepljenja ali kopičenje zalog), nadzor/odpravo nalezljivih bolezni ter varnost bolnikov. Spodbuditi je treba ukrepe, ki podpirajo interdisciplinarno komunikacijo (npr. med splošnimi zdravniki, farmacevti, veterinarji in ustreznimi nezdravstvenimi strokami) in omogočajo lažje sodelovanje prek platform in mrežnega povezovanja.

Druge prednostne naloge so dejavnosti, ki spodbujajo:

programe obvladovanja in preprečevanja otroških nalezljivih bolezni (vključno z dejavnostmi, ki spodbujajo izmenjavo najboljše prakse pri strategijah cepljenja in imunizacije, npr. pri boleznih, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, v skladu z Odločbo št. 2119/98/ES (23). Dejavnosti za nadzorovanje škodljivih učinkov (cepiv, kemikalij, protivirusnih in drugih zdravil ter medicinskih pripomočkov) v sodelovanju z Evropsko agencijo za zdravila,

mrežno povezovanje in izmenjava informacij med državami članicami z namenom izboljšati varnost bolnikov in kakovost oskrbe, zlasti obvladovanje in nadzorovanje okužb, povezanih z zdravljenjem, in antimikrobske odpornosti, vključno z drugimi primeri izpostavljenosti v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah (izpostavljenost kemikalijam, droge, razkužila, kakovost zraka v zaprtih prostorih itd.). Dejavnosti, povezane z vprašanji, kot so izmenjava najboljše prakse na področju varnosti bolnikov (sistemi poročanja in učenja, usposabljanja in izobraževanja), razvoj mehanizmov in orodij za izboljševanje informacij o varnosti bolnikov za bolnike, državljane in zdravstvene strokovnjake, za boljše razumevanje posegov za varnost bolnikov ter ekonomskih posledic nezanesljivih storitev in zdravniških napak ter za krepitev nacionalnih politik in programov.

2.1.2.4   Varnost krvi, tkiv in celic ter organov (Priloga – točki 2.6, 2.7)

Cilj tega ukrepa je spodbujati kakovost, varnost in razpoložljivost snovi človeškega izvora (organov, tkiv, celic, krvi in krvnih sestavin), ki se uporabljajo v terapevtske namene, pri njihovem zbiranju, predelovanju, razdeljevanju in uporabi. Te dejavnosti morajo biti v pomoč pri izvajanju obstoječe zakonodaje EU.

Prednost bodo imele dejavnosti, na področju:

razvijanja orodij za zagotavljanje praktičnih smernic za metodologijo ocenjevanja in preverjanja tveganja pri pridobivanju, predelovanju, shranjevanju in razdeljevanju snovi človeškega izvora,

izvajanja podrobne ocene tveganja različnih vrst postopkov z namenom oblikovati specifične smernice za vsako vrsto procesa in snovi. Upoštevati morajo vrsto predelave in način uporabe snovi v človeškem telesu,

spodbujanja prostovoljnega neplačanega darovanja snovi človeškega izvora. Dejavnosti morajo biti usmerjene k izmenjavi podatkov o rutinskih praksah glede nadomestila, ponujenega darovalcem snovi človeškega izvora v bolnišnicah ali organizacijah za pridobivanje teh snovi.

2.1.3   Dejavniki zdravja – člen 2(1)(c) in člen 3(2)(b)

Namen dejavnosti iz tega oddelka je:

okrepiti politike in dejavnosti EU v zvezi z dejavniki zdravja,

podpreti ukrepe za zagotavljanje in izmenjavo dobre prakse,

spodbujati medsektorske in celostne pristope za različne dejavnike zdravja ter povečati prizadevanja držav.

Leta 2007 bodo prednost imeli projekti, ki so povezani z in podpirajo politike in strategije EU v zvezi z dejavniki zdravja, predvsem na področju duševnega zdravja, prehrane in telesne aktivnosti, tobaka, alkohola, drog ter okolja in zdravja. Poseben poudarek bo na projektih, ki obravnavajo dobro prakso pri učenju življenjskih spretnosti za spodbujanje zdravja, zlasti za otroke in mlade, in ki vključujejo dejavnike tveganja in zaščite z vplivom na način življenja in vedenje. Projekti prav tako morajo upoštevati širše socialno-ekonomske vplive in prispevati k zmanjševanju neenakosti na področju zdravja.

Prednostne naloge za leto 2007 so:

2.1.3.1   Podpiranje ključnih strategij Skupnosti za snovi, ki povzročajo odvisnost (Priloga – točka 3.1)

Ukrepi za podpiranje dejavnosti na področju nadzora tobaka

Predlogi projektov se morajo osredotočiti na:

razvoj inovativnih strategij in najboljše prakse v zvezi z metodami preprečevanja in opuščanja s poudarkom na mladih in delovno aktivnem prebivalstvu,

pasivno kajenje: ocena vpliva protikadilskih politik v državah članicah na pasivno kajenje in uživanje tobaka,

nadzor tobačnih izdelkov: delovanje za učinkovitost, uveljavljanje in razvoj ukrepov EU in držav članic za nadzor tobaka, zlasti sestavin tobaka, nadzorovanje emisij in javne informacije v zvezi z izvajanjem Okvirne konvencije o nadzoru tobaka na ravni EU.

Dejavnosti na področju alkohola bodo povezane s splošnim strateškim pristopom za zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola, določenem v sporočilu Komisije o strategiji EU za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola (24).

Predlogi projektov se morajo osredotočiti na:

razvoj standardizirane metodologije analiz stroškov in koristi politik na področju alkohola z namenom oceniti ekonomski vpliv obstoječih politik na področju alkohola v EU,

razvoj standardiziranih primerjalnih raziskav o znatnem uživanju alkohola, popivanja (epizodnega znatnega uživanja alkohola), pijanosti, ozadju uživanja alkohola, odvisnosti od alkohola in nezabeleženem uživanju alkohola,

zbiranje izkušenj najboljše prakse pri strategijah na delovnem mestu za zmanjševanje vpliva škodljivega in nevarnega uživanja alkohola na gospodarstvo (npr. zmanjševanje odsotnosti z delovnega mesta, uživanje alkohola med delovnim časom, delo po prekrokani noči in brezposelnost),

mrežno povezovanje, ocenjevanje in zbiranje izkušenj najboljše prakse pri dobro pripravljenih projektih za mobilizacijo in poseganje na ravni skupnosti, ki vključujejo različne sektorje in partnerje za vzpostavitev varnejših okolij za uživanje alkohola,

podpiranje razvoja najboljše prakse pri oglaševanju, samourejanju in spremljanju.

Dejavnosti na področju drog

V skladu s strategijo in akcijskim načrtom EU na področju drog ter priporočilom Sveta o drogah (25) se morajo predlogi projektov osredotočiti na:

razvoj in izboljševanje preventivnih programov ob upoštevanju razlik med spoloma in z osredotočanjem na specifična okolja (npr. delovna mesta),

izvajanje in vzdrževanje programov za zmanjševanje škode v ranljivih skupinah z namenom preprečiti prenos nalezljivih bolezni (npr. tuberkuloze, hepatitisa, virusa HIV/aidsa) med zaporniki, uživalci drog z uporabo injekcij in njihovimi spolnimi partnerji ter z matere na otroka,

razvoj najboljših praks za izboljševanje dostopa do socialnih, psiholoških in zdravstvenih storitev za uživalce drog, s poudarkom na mladih,

razvoj in izboljševanje usposabljanj za strokovnjake, ki se ukvarjajo z uživalci drog na kraju samem (npr. službe za nujne primere).

2.1.3.2   Celostni pristopi k načinu življenja (člen 2(1)(c) in člen 3(2)(b); Priloga – točka 3.1)

Prehrana in telesna aktivnost: ob pripravljanju in podpiranju prihodnje „Bele knjige o prehrani in telesni aktivnosti“ in „Poročilu o prispevkih k Zeleni knjigi“, objavljenem 11. septembra 2006, se morajo predlogi projektov osredotočiti na:

dobro prakso pri izobraževalnih programih o prehrani in telesni aktivnosti, vključno s šolami,

pilotno podporo skupnim pobudam različnih zainteresiranih strani za zdrav način življenja v skupnostih, s poudarkom na ranljivih skupinah, zlasti otrocih,

učinkovitost ukrepov za spremembo vedenja potrošnikov v zvezi z izbiro hrane in telesno aktivnostjo,

ocenjevanje (presoja vpliva na zdravje/analize stroškov in koristi) politik in ukrepov,

gradivo ali orodja za podpiranje oblikovanja politik na področju trženja hrane za otroke,

povečanje telesne aktivnosti z vzpostavitvijo zdravega okolja in vključitvijo drugih sektorjev (npr. urbanistično načrtovanje, prevoz, arhitektura).

Dejavnosti na področju virusa HIV/aidsa ter spolnega in reproduktivnega zdravja: v skladu s sporočilom Komisije o boju proti virusu HIV/aidsu (26) se morajo predlogi projektov osredotočiti na:

prenose virusa HIV v Evropi med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, z vzpostavljanjem mrež v tesnem sodelovanju z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni in drugimi zadevnimi evropskimi organi v podporo komunikacijske strategije za preprečevanje bolezni z uporabo ciljno usmerjenih, inovativnih mehanizmov,

izmenjavo in širjenje izkušenj na nacionalni in mednarodni ravni pri ozaveščanju javnosti o virusu HIV/aidsu in spolnem zdravju,

opredeljevanje dobre prakse in smernic za prostovoljno svetovanje in testiranje virusa HIV ob upoštevanju raznolikosti specifičnih ranljivih skupin (kot so mladi, migranti, uživalci drog iz injekcij),

opredeljevanje in širjenje dobre prakse, povezane z dejavnostmi za zmanjševanje škode (preprečevanje, zdravljenje, nega in podpora) s poudarkom na ranljivih skupinah, zlasti na uživalcih drog iz injekcij,

inovativne strategije za spodbujanje varnejših spolnih odnosov med mladostniki in prebivalstvom z visoko stopnjo tveganja, vključno z dostopom do ciljnih storitev in ozaveščanjem o spolno prenosljivih okužbah in preprečevanju le-teh.

Dejavnosti na področju duševnega zdravja: na podlagi smernic, določenih v strategiji EU na področju duševnega zdravja (27), se morajo predlogi projektov osredotočiti na:

razvijanje mehanizma za opredeljevanje in pregledovanje dobre prakse, ki povezuje znanje obstoječih projektov in vključuje ukrepe za podpiranje najboljše prakse svetovanja pri spodbujanju duševnega zdravja, preprečevanju duševnih motenj, boju proti stigmatizaciji, spodbujanju vključevanja ljudi s težavami z duševnim zdravjem ter njihovih človekovih pravic,

podpiranje svetovanja in mrežnega povezovanja za spodbujanje duševnega zdravja in preprečevanja duševnih motenj na delovnem mestu, spodbujanje pozitivnega duševnega zdravja ter ravnotežja med delom in zasebnim življenjem,

dokazila o stroškovni učinkovitosti vlaganja v spodbujanje duševnega zdravja in preprečevanja duševnih motenj.

2.1.3.3   Ukrepi na področju javnega zdravja za obravnavo širših dejavnikov zdravja (Priloga – točki 3.2 in 3.3)

Dejavnosti na področju socialnih dejavnikov zdravja bodo osredotočene na razvoj politik, inovativne pristope in ocenjevanje, s poudarkom na:

izmenjavi dobre prakse o ozaveščanju javnosti, vključno z razvojem platform/mrež ali podobnih obsežnih mehanizmov različnih zainteresiranih strani,

dokumentiranju in ocenjevanju dobre prakse pri reševanju težav glede dostopa do zdravstvene oskrbe in odpravljanju razlik v rezultatih zdravstvene oskrbe med različnimi socialnimi skupinami,

inovativnih pristopih za obravnavanje zdravstvenih težav migrantov,

izmenjavi in pripravi priporočil za dobro prakso na področju spodbujanja zdravja na delovnem mestu, s poudarkom na starejših zaposlenih in na podaljševanju delovnih dob. Prizadevanja za to bodo potekala v tesnem sodelovanju s politiko na področju zdravja in varnosti na delovnem mestu.

Dejavnosti na področju okoljskih dejavnikov se bodo v skladu z akcijskim načrtom za okolje in zdravje (28) osredotočile na ukrepe na področju javnega zdravja za razvoj mrež za zbiranje izkušenj najboljše prakse, smernic in sanacijskih ukrepov na nacionalni in lokalni ravni v zvezi s kakovostjo zraka v zaprtih prostorih, vključno z analizami stroškov/koristi. Njihov poudarek bo na:

preventivnih in sanacijskih ukrepih za zmanjševanje izpostavljenosti radonu,

sanacijskih ukrepih, katerih cilj bo izboljšanje prezračevanja, zlasti v šolah,

uporabi in vzdrževanju kurilnih naprav,

vlažnosti in vlagi v zgradbah.

2.1.3.4   Preprečevanje bolezni in poškodb (člen 2(1)(c) in člen 3(2)(b))

Predlogi projektov za preprečevanje bolezni se morajo osredotočiti na razvoj smernic in priporočil o najboljši praksi za obravnavo najhujših bolezni na področju javnega zdravja, kot so rak, sladkorna bolezen in bolezni dihal, ob upoštevanju že obstoječega dela.

Projekti za preprečevanju poškodb morajo dati prednost:

razvoju in izvajanju sistemov obvladovanja varnosti za športne aktivnosti z visoko stopnjo tveganja v sodelovanju z evropskimi športnimi združenji,

razvoju orodij, usmerjenih k ukrepom, v tesnem sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (29) z namenom obravnavati preprečevanje poškodb med mladimi zaposlenimi,

podpiranju izvedbenih ukrepov za razvoj nacionalnih akcijskih načrtov za varnost otrok, s poudarkom na zagovorništvu in učinkoviti komunikaciji,

spodbujanju izmenjave informacij in znanja prek strokovnih razprav, posvetovanj in z zagotavljanjem trajnostnega posredovanja informacij o dobri praksi.

2.1.3.5   Krepitev zmogljivosti

Prednost bo dana:

spodbujanju sodelovanja med izobraževalnimi institucijami glede vsebine skupnih evropskih usposabljanj in modulov na ključnih področjih javnega zdravja ter razvoja posebej prirejenih usposabljanj za zdravstvene delavce in druge strokovnjake služb za duševno zdravje,

kratkoročni podpori razvoja zmogljivosti izbranih evropskih mrež, ki imajo zelo pomembno vlogo na področju javnega zdravja in na evropski ravni pri premagovanju specifičnih geografskih ali razvojnih pomanjkljivosti. Posebna pozornost bo namenjena zmogljivosti nevladnih organizacij, dejavnih na področju virusa HIV/aidsa za pomoč pri vključevanju ljudi, ki živijo z virusom HIV in aidsom, v programe protiretrovirusnega zdravljenja.

2.2   Javni razpisi

Naročila storitev se morajo financirati iz proračunskih postavk 17 03 01 01 in 17 01 04 02. Skupni okvirni znesek za javne razpise bi tako znašal največ 4 064 000 EUR (30).

Odločitev o dodatnem financiranju za pogodbe javnega naročila mora biti sprejeta do februarja 2007 (okvirni datum).

Opredeljena so bila naslednja področja dela:

ZDRAVSTVENE INFORMACIJE

1.

Revidiranje in posodabljanje poročila o izvajanju Priporočila Sveta 1999/519/ES z dne 12. julija 1999 o omejevanju izpostavljenosti javnosti elektromagnetnim sevanjem (0 Hz do 300 GHz (31));

2.

podpiranje priložnostnih pilotnih raziskav z uporabo raziskave Eurobarometra;

3.

poročanje o povezovanju zahtev zdravstvenega varstva v različne politike Skupnosti, vključno z metodologijami ocenjevanja vplivov na zdravje, ki so že razvite na ravni Skupnosti;

4.

upravljanje, urejanje, posodabljanje in razvijanje portala EU Zdravje;

5.

obveščanje o programu javnega zdravja;

6.

podpiranje ustanavljanja znanstvenih sekretariatov;

7.

varnost pacientov: vzpostavljanje povezane krovne mreže za izboljševanje sodelovanja na področju varnosti bolnikov, s poudarkom na kulturi, vodenju in upravljanju bolnišnic, mehanizmih poročanja in učenja ter izmenjavi izkušenj najboljše prakse in sodelovanja zainteresiranih strani.

NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE

1.

Vzpostavljanje platform za pripravljanje, vodenje in ocenjevanje dejavnosti, organiziranje usposabljanj o orodjih za sprejemanje odločitev in timsko delo, razvijanje orodij informacijske tehnologije na področju pripravljenosti ter organiziranje specializiranih delavnic;

2.

načrtovanje in opredelitev trenutnega položaja glede referenčnih laboratorijev, vključno s študijami izvedljivosti, z namenom izboljšati zanesljivo in pravočasno ugotavljanje seva virusa influence ter standarde EU za posebno nevarne patogene, vključno z zagotavljanjem bistvenih tehničnih in diagnostičnih sredstev;

3.

razvoj smernic dobre prakse za ustanove, ki delujejo na področju kakovosti snovi človeškega izvora.

DEJAVNIKI ZDRAVJA

1.

Ocenjevanje rezultatov besedilnih in slikovnih opozoril glede zdravja, ki so v uporabi v državah članicah, ter pripravljanje nadaljnjih besedilnih in slikovnih opozoril;

2.

podpiranje storitev za vzpostavljanje in izvajanje mrežnega povezovanja zainteresiranih strani in posvetovanj o dejavnikih zdravja, zlasti o prehrani in telesni aktivnosti, alkoholu, duševnemu zdravju in virusu HIV/aidsu;

3.

duševno zdravje: študija „Dokazila o stroškovni učinkovitosti vlaganja v spodbujanje duševnega zdravja in preprečevanje duševnih motenj“;

4.

načrtovanje in ocenjevanje nacionalnih in podnacionalnih strategij za dejavnike zdravja (zlasti za virus HIV/aids ter prehrano in telesno aktivnost);

5.

okolje in zdravje: razvoj spletnega informativnega orodja o kakovosti zraka v zaprtih prostorih.

Poleg zgoraj navedenih prednostnih nalog obstaja tudi skupna potreba po usklajevanju prispevkov nevladnih organizacij za pobude na področju zdravja na ravni EU v okviru že ustaljenih platform in drugih pobud na področjih, kot so prehrana in telesna aktivnost, alkohol, zdravstvene storitve, duševno zdravje, farmacevtski izdelki in zdravje itd.

2.3   Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami

2.3.1   Področja sodelovanja v letu 2007

V skladu s členom 11 „Sklepa o programu“ se bo med izvajanjem programa spodbujalo sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, pristojnimi za področje javnega zdravja, in državami Evropskega gospodarskega prostora (EGP) v sodelovanju s službami Komisije, ki se ukvarjajo z enakimi temami.

Sodelovanje z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Komisija bo z OECD sklenila sporazume o neposrednih donacijah, ki bodo zajemali področja programa javnega zdravja, skladna z delovnim načrtom OECD na področju javnega zdravja za obdobje 2007–2008, zlasti področja, povezana z:

izboljšanjem sistema zdravstvenih obračunov in zbiranja podatkov, ki niso zajeti v statistični program Skupnosti, zlasti vključevanje meritev vložka, učinka in produktivnosti,

spodbudami za izvajanje informacijske in komunikacijske tehnologije na področju zdravja in sorodnih političnih možnosti, ki še niso zajete v obstoječe ukrepe EU.

Sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), vključno z Mednarodno agencijo za raziskave raka, ki je pridružena WHO

Sodelovanje z WHO bo v letu 2007 temeljilo na obstoječih pobudah obeh organizacij in se lahko razširi na dodatna področja, določena v tem delovnem načrtu, kadar jih WHO lahko najučinkoviteje nadaljuje.

2.3.2   Financiranje

Financiranje za ukrepe z zgoraj navedenimi mednarodnimi organizacijami se lahko izvaja samo prek sporazumov o dodelitvi neposrednih donacij. Donacije se morajo financirati iz proračunske postavke 17 03 01 01; okvirni znesek za neposredne donacije pa je ocenjen na največ 2 032 000 EUR (5 % operativnega proračuna). Ta znesek se lahko poveča glede na razpoložljivost proračunskih sredstev.

2.4   Znanstveni odbori

Znanstveni odbori, povezani s programom javnega zdravja, se morajo financirati iz proračunske postavke 17 03 01 01.

Celotni znesek 254 000 EUR bo namenjen povrnitvi stroškov udeležencev srečanj v zvezi z delom znanstvenih odborov in poročevalcev za oblikovanje mnenj znanstvenega odbora v okviru znanstvenih odborov (32). Ta povrnitev stroškov bo zajemala vsa področja, povezana s programom javnega zdravja, in sicer 100 % stroškov za Znanstveni odbor za zdravstvena in okoljska tveganja in 50 % (okvirni delež) stroškov za Znanstveni odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja ter za usklajevanje.

2.5   Nadaljnji prenos na Generalni direktorat Eurostat

Generalnemu direktoratu Eurostat se odobri nadaljnji prenos v najvišjem znesku 400 000 EUR iz proračunske postavke 17 03 01 01 za podpiranje:

1.

nacionalnih statističnih organov pri izvajanju anketnih modulov evropskih zdravstvenih raziskav v obdobju 2007–2008 (kot so opredeljeni v statističnem programu za leto 2007);

2.

nacionalnih statističnih organov pri izvajanju in nadaljnji širitvi sistema zdravstvenih obračunov v EU (v sodelovanju z OECD in WHO).


(1)  Glej http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/project_en.htm

(2)  COM(2006) 234 konč. z dne 24.5.2006.

(3)  Okvirni znesek, ki ga mora odobriti organ za izvajanje proračuna.

(4)  Glej stran 27 tega Uradnega lista, opombo 3.

(5)  Okvirni znesek: to je najvišji možni znesek in je odvisen od dejanskega zneska prispevka, ki ga plača država prosilka.

(6)  Glej stran 27 tega Uradnega lista, opombi 3 in 4.

(7)  Sklep Komisije 2004/858/ES (UL L 369, 16.12.2004, str. 73).

(8)  Odločba Sveta 2002/834/ES (UL L 294, 29.10.2002, str. 1). Projekti, povezani s šestim okvirnim programom za javno zdravje, v okviru znanstvene podpore politikam – spletna stran CORDIS: http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm

(9)  Poudariti je treba, da bodo v okviru pozivov, ki bodo objavljeni na začetku leta 2007 v okviru prihodnjega Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za razvoj, v oddelek „Optimizacija zdravstvenega varstva evropskih državljanov“ vključene teme, povezane z javnim zdravjem.

(10)  Podrobnosti so na voljo na: http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/project_en.htm

(11)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_full_en.htm#20

(12)  To velja za sladkorno bolezen, duševne bolezni, oralno zdravje, astmo in kronične obstruktivne pljučne bolezni, kostno-mišične bolezni (posebno pozornost je treba nameniti osteoporozi ter artritičnim in revmatičnih motnjam) ter bolezni srca in ožilja.

(13)  To vključuje Parkinsonovo bolezen, multiplo sklerozo, epilepsijo, amiotrofično lateralno sklerozo, motnje pozornosti s hiperkinetičnostjo, kognitivna zaostalost in motnje gibalnih, zaznavnih, jezikovnih ter socialnih in čustvenih funkcij, hematološke bolezni (vključno s hemofilijo), imunološke motnje, alergije razen astme, urogenitalne bolezni, gastroenterološke bolezni, endokrinološke bolezni, bolezni ušes, nosu in grla, oftalmološke motnje in dermatološke bolezni ter bolezni, povezane z okoljskimi dejavniki. Vključevalo bo tudi možgansko kap, glavobole in kronične bolečine (npr. sindrom kronične utrujenosti in fibromialgijo).

(14)  https://webgate.cec.eu.int/idb/

(15)  http://ec.europa.eu/health-eu/

(16)  http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/cip.htm#adoption in (COM(2004) 356 konč. z dne 30.4.2004) „Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o e-zdravju – zagotavljanju boljšega zdravstvenega varstva evropskim državljanom: Akcijski načrt za evropsko območje e-zdravja“.

(17)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_full_en.htm#13

(18)  Odločba št. 2119/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 268, 3.10.1998, str. 1).

Odločba Komisije 2000/57/ES (UL L 21, 26.1.2000, str. 32).

Odločba Komisije 2000/96/ES (UL L 28, 3.2.2000, str. 50).

Odločba Komisije 2002/253/ES (UL L 86, 3.4.2002, str. 44).

(19)  Uredba (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 142, 30.4.2004, str. 1).

(20)  Glej: http://ec.europa.eu.int/comm/health/ph_threats/Bioterrorisme/bioterrorism01_en.pdf

(21)  Glej tudi Znanstvena podpora politikam šestega okvirnega programa, 5. razpis, SSP-5B INFLUENZA.

(22)  Glej: http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-fr.pdf

(23)  Glej opombo 11.

(24)  COM(2006) 625, 24.10.2006.

(25)  Priporočilo Sveta 2003/488/ES (UL L 165, 3.7.2003, str. 31).

(26)  Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu Parlamentu (COM(2005) 654 konč., 15.12.2005).

(27)  Zelena knjiga „Izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva. Pot k strategiji na področju duševnega zdravja za EU“ (COM(2005) 484 konč., 14.10.2005).

(28)  Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Evropski akcijski načrt za okolje in zdravje 2004–2010 (COM(2004) 416 konč., 9.6.2004).

(29)  Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 (UL L 216, 20.8.1994, str. 1).

(30)  Glej stran 27 tega Uradnega lista, opombi 3 in 4.

(31)  UL L 199, 30.7.1999, str. 59.

(32)  Sklep Komisije 2004/210/ES (UL L 66, 4.3.2004, str. 45).


PRILOGA II

Upravičenost do potnih stroškov in dnevnic

Navedene smernice se uporabljajo za povračilo potnih stroškov in dnevnic:

za osebje, zaposleno pri upravičencu (glavnih in pridruženih upravičencih) do donacij, in strokovnjake, ki jih upravičenec povabi k sodelovanju v delovnih skupinah,

kadar je to izrecno navedeno v naročilih storitev.

1.   Pavšalne dnevnice zajemajo vse stroške bivanja, nastale med službenim potovanjem, vključno s stroški za hotel, restavracije in lokalni prevoz (taksi in/ali javni prevoz). Obračunajo se za vse dni službenega potovanja na razdalji najmanj 100 km od običajnega delovnega mesta. Dnevnice se razlikujejo glede na državo, v kateri poteka službeno potovanje. Dnevne postavke ustrezajo seštevku dnevnice in najvišjih cen hotelov v skladu s Sklepom Komisije C(2004) 1313 (1), kakor je bil spremenjen.

2.   Za službena potovanja izven držav EU 25, držav pristopnic oz. prosilk in držav EFTA/EGP, je potrebno predhodno soglasje Komisije. To soglasje je odvisno od namena službenega potovanja, stroškov in utemeljitve zanj.

3.   Povračilo potnih stroškov je upravičeno pod naslednjimi pogoji:

potovanje mora biti opravljeno po najbližji in najcenejši poti,

razdalja med krajem srečanja in običajnim delovnim mestom mora biti najmanj 100 km,

potovanje z vlakom: prvi razred,

potovanje z letalom: ekonomski razred, razen če je na voljo cenejša vozovnica (npr. Apex); potovanje z letalom je dovoljeno le za povratna potovanja, daljša od 800 km,

potovanje z avtom: povrnejo se stroški v višini cene vozovnice za ustrezno potovanje z vlakom v prvem razredu.


(1)  Sklep Komisije z dne 7. aprila 2004: Splošne izvedbene določbe o sprejetju Pravilnika o službenih potovanjih uradnikov in drugih uslužbencev Evropske komisije.


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/45


SKLEP KOMISIJE

z dne 12. februarja 2007

o splošnih načelih in merilih za izbiro in financiranje ukrepov v okviru programa javnega zdravja

(Besedilo velja za EGP)

(2007/103/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Sklepa št. 1786/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o sprejetju programa ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008) (1) in zlasti člena 8(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 8(1) Sklepa št. 1786/2002/ES je predvideno, da Komisija sprejme letni delovni načrt za izvedbo programa javnega zdravja, v katerem so določene prednostne naloge in ukrepi, ki jih bo treba izvesti, vključno z določitvijo virov, in da se sprejmejo ureditev, merila ter postopki za izbiro in financiranje ukrepov v okviru programa.

(2)

S Sklepom Komisije 2007/102/ES (2) je bil sprejet delovni načrt za leto 2007.

(3)

Člen 115 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3), in člen 167 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (4) zahtevata, da morajo biti merila o upravičenosti, izbiri in dodelitvi vnaprej opredeljena v razpisu za zbiranje predlogov, da se lahko oceni kakovost oddanih predlogov glede na cilje in prednostne naloge, navedene v letnem delovnem programu.

(4)

Zato je treba sprejeti „Splošna načela in merila za izbiro in financiranje ukrepov v okviru programa javnega zdravja“, navedena v Prilogi k temu sklepu. Priloga II k Sklepu C(2005)29 z dne 14. januarja 2005 o sprejetju delovnega načrta za leto 2005 za izvajanje programa ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008), vključno z letnim programom dela za donacije in splošnimi načeli in merili za izbiro in financiranje ukrepov v okviru programa „javnega zdravja“ se zato nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

(5)

„Splošna načela in merila za izbiro in financiranje ukrepov v okviru programa javnega zdravja“, kakor so navedena v prilogi, so v skladu z mnenjem Odbora o programu ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja –

SKLENILA:

Edini člen

„Splošna načela in merila za izbiro in financiranje ukrepov v okviru programa javnega zdravja (2003–2008)“, kakor so navedena v Prilogi, so s tem sprejeta.

V Bruslju, 12. februarja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 271, 9.10.2002, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 786/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 7).

(2)  Glej stran 27 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

(4)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1248/2006 (UL L 227, 19.8.2006, str. 3).


PRILOGA

SPLOŠNA NAČELA IN MERILA ZA IZBIRO IN FINANCIRANJE UKREPOV V OKVIRU PROGRAMA „JAVNEGA ZDRAVJA“

Ta dokument popolnoma nadomesti prejšnji dokument „Splošna načela in merila za izbiro in financiranje ukrepov v okviru programa javnega zdravja“, priložen k Sklepu C(2005) 29. Velja le za sofinanciranje posameznih ukrepov v okviru programa javnega zdravja z nepovratnimi sredstvi po razpisih za zbiranje predlogov. V nobenem primeru se tega ne da razumeti, kakor da nadomesti veljavne zakonske predpise.

1.   SPLOŠNA NAČELA

1.

Finančna uredba in njena pravila za izvajanje sta referenčna dokumenta za izvajanje programa javnega zdravja.

2.

Nepovratna sredstva morajo biti v skladu z naslednjimi načeli:

pravilo o sofinanciranju: zahteva se zunanje sofinanciranje iz vira, ki niso sredstva Skupnosti, ali z lastnimi sredstvi upravičenca ali finančnimi viri tretje stranke. Prispevki v naravi od tretjih strank se lahko upoštevajo za sofinanciranje, kadar so potrebni ali ustrezni (člen 113 Finančne uredbe in 172 Pravil za izvajanje),

pravilo o neprofitnosti: nepovratna sredstva ne smejo imeti namena ali učinka ustvarjanja dobička za upravičenca (člen 109(2) Finančne uredbe in člen 165 Pravil za izvajanje),

pravilo neveljavnosti za nazaj: stroški, ki smejo biti financirani, morajo nastati po podpisu pogodbe. V izjemnih primerih je sprejemljivo upoštevati stroške, ki so nastali od datuma predložitve vloge za nepovratna sredstva, vendar ne pred tem datumom (člen 112 Finančne uredbe),

pravilo o nekumulaciji: nepovratna sredstva se lahko dodelijo za posamezni ukrep, ki ga posamezni upravičenec izvede, le enkrat na finančno leto (člen 111 Finančne uredbe) (1).

3.

Predlogi ukrepov (projekti) bodo ocenjeni na podlagi treh kategorij meril:

meril za izključitev, za oceno upravičenosti – člen 114 Finančne uredbe,

meril za izbiro, za oceno finančne in operativne spodobnosti prosilca, da izvede predlagani ukrep – člen 176 Pravil za izvajanje,

meril za dodelitev, za oceno kakovosti predloga ob upoštevanju njegovih stroškov.

Te tri kategorije meril bodo v postopku ocenjevanja uporabljene zaporedoma. Projekt, ki ne izpolnjuje zahtev ene kategorije, se ne upošteva v naslednji fazi ocenjevanja in bo izključen.

4.

V zvezi s programom javnega zdravja bodo imeli prednost projekti, ki:

so inovativni glede na trenutne razmere in se ne ponavljajo,

na evropski ravni prinašajo dodatne koristi na področju javnega zdravja: projekti morajo ustrezno upoštevati ekonomijo obsega, vključiti čim več držav upravičenk glede na obseg projekta in biti ustrezni tudi za uporabo drugod,

prispevajo k razvoju politik Skupnosti na področju javnega zdravja in ga podpirajo,

namenjajo pozornost učinkoviti upravljavski strukturi, jasnemu postopku ocenjevanja in natančnemu opisu pričakovanih rezultatov,

vključujejo načrt za uporabo in razširjanje rezultatov na evropski ravni za ustrezne ciljne skupine.

2.   MERILA ZA IZKLJUČITEV

1.

Prosilci bodo izključeni iz postopka dodelitve pri programu „javnega zdravja“, kadar:

(a)

so bodisi v stečaju bodisi v postopku likvidacije, v sodnem postopku prisilne poravnave, so sklenili dogovor z upniki, so opustili poslovno dejavnost, so v postopku, ki je povezan z navedenimi zadevami, ali zanje veljajo katere koli podobne okoliščine, ki izhajajo iz sorodnega postopka, določenega z nacionalno zakonodajo ali predpisi;

(b)

so bili pravnomočno obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem;

(c)

jim lahko naročnik na kakršni koli podlagi dokaže hujšo kršitev poslovnih pravil;

(d)

niso poravnali obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali davkov v skladu s zakonskimi predpisi države, v kateri imajo sedež, ali države, v kateri ima sedež odredbodajalec, ali države, v kateri naj bi se pogodba izvajala;

(e)

so bili s pravnomočno obsodbo obsojeni zaradi goljufije, korupcije, sodelovanja v hudodelski združbi ali kakršni koli drugi nezakoniti dejavnosti, škodljivi za finančne interese Skupnosti;

(f)

je bilo ugotovljeno, da so v drugem postopku za oddajo naročila ali postopku za dodelitev nepovratnih sredstev, ki se financira iz proračuna Skupnosti, hudo kršili pogodbo zaradi neizpolnjevanja svojih pogodbenih obveznosti.

Dokazilo: kandidati predložijo pravilno podpisano in datirano častno izjavo, ki navaja, da predlagatelj ni v katerem od zgoraj navedenih položajev.

2.

Morebitni predlogi, prejeti po preteku roka za oddajo ponudb, predlogi, ki so nepopolni ali ne izpolnjujejo uradnih zahtev, navedenih v razpisu za zbiranje predlogov, bodo iz programa „javnega zdravja“ izključeni.

Vsaka vloga mora biti popolna in vsebovati vsaj naslednje dokumente:

upravne podatke o glavnem partnerju in družabnikih,

tehnični opis projekta,

celotni proračun projekta in zahtevan delež sofinanciranja Skupnosti.

Dokazilo: celotni proračun projekta in zahtevan delež sofinanciranja Skupnosti.

Dokazilo: vsebina vloge.

3.

Ukrepi, ki so bili že začeti pred dnevom, ko je bila vloga za nepovratna sredstva vpisana, bodo iz programa „javnega zdravja“ izključeni.

Dokazilo: datum začetka izvajanja ukrepa je treba navesti v vlogi za nepovratna sredstva.

3.   MERILA ZA IZBIRO

Ocenjeni bodo le predlogi, ki izpolnjujejo zahteve meril za izključitev. Izpolnjena morajo biti vsa naslednja merila za izbiro.

1.   Pravni status

Prosilci morajo predložiti dokazila o pravnem statusu svoje organizacije.

Dokazilo: prosilci morajo predložiti statut organizacije in uradno potrdilo o registraciji.

2.   Finančna sposobnost

Prosilci morajo imeti stalna in zadostna sredstva za financiranje dejavnosti v obdobju, v katerem se izvaja ukrep, in za udeležbo pri sofinaciranju.

Dokazilo: prosilci morajo predložiti izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za zadnji dve zaključeni finančni leti.

Finančna sposobnost se ne preverja pri javnih organih ali mednarodnih javnih organizacijah, ustanovljenih na podlagi medvladnih sporazumov, ali posebnih agencijah, ki so jih take organizacije ustanovile.

3.   Operativna sposobnost

Prosilci morajo imeti strokovno usposobljene vire, znanje in kvalifikacije, ki so potrebni za izvedbo predlaganega ukrepa.

Dokazilo: prosilci morajo predložiti najnovejše letno poročilo o delu organizacije, ki vključuje poslovne, finančne in tehnične podatke ter življenjepise vsega vključenega strokovnega osebja v vseh organizacijah, ki sodelujejo pri projektu.

4.   Dodatna dokumentacija, ki se predloži na zahtevo Komisije

Kadar je tako zahtevano, morajo prosilci predložiti zunanje revizijsko poročilo, ki ga je pripravil pooblaščeni revizor in ki potrjuje računovodske izkaze za zadnje razpoložljivo finančno leto in ocenjuje finančno sposobnost prosilca.

4.   MERILA ZA DODELITEV

Le predlogi, ki izpolnjujejo zahteve meril za izključitev in izbiro, bodo nadalje ocenjeni na podlagi naslednjih meril za dodelitev. V razpisu za zbiranje predlogov je določeno, kako je treba uporabljati sklope meril za dodelitev, ki so navedeni spodaj.

1.   Politika in vsebinska ustreznost projekta

(a)

Prispevek projekta k programu „javnega zdravja“ in njegovemu letnemu delovnemu načrtu v smislu izpolnjevanja ciljev in prednostnih nalog.

(b)

Strateška ustreznost v smislu pričakovanega prispevka k sedanjemu znanju in pomenu za zdravje.

(c)

Dodatne koristi na evropski ravni na področju javnega zdravja:

vpliv na ciljne skupine, dolgoročne posledice in morebitni multiplikacijski učinki, kakor so dejavnosti, ki se ponavljajo, prenašajo in so vzdržne,

prispevek k ustreznim politikam EU, njihovo dopolnjevanje ter sinergija in skladnost z njimi.

(d)

Ustreznost geografskega zajetja

Prosilci morajo zagotoviti, da je geografsko zajetje pri projektu ustrezno glede na njegove cilje, ter razložiti vlogo držav upravičenk kot partneric in ustreznost virov pri projektu ali ciljnih skupin, ki jih predstavljajo.

Predlogi na nacionalni in podnacionalni ravni (tj. tisti, ki vključujejo samo eno državo upravičenko ali regijo države) bodo zavrnjeni.

(e)

Ustreznost projekta s socialno, kulturno in politično vsebino

Prosilci morajo projekt povezati z razmerami v vključenih državah ali na posameznih območijih ter zagotoviti skladnost predvidenih ukrepov s kulturo in pogledi ciljnih skupin.

2.   Tehnična kakovost projekta

(a)   Dokazila

Prosilci morajo vključiti analizo problema in jasno opisati dejavnike, vpliv, učinkovitost in ustreznost predlaganih ukrepov.

(b)   Vsebinska opredelitev

Prosilci morajo jasno opisati namene in cilje ter ciljne skupine, vključno z ustreznimi zemljepisnimi dejavniki, metodami, pričakovanimi učinki in izidi.

(c)   Inovativnost, tehnično dopolnjevanje in izogibanje podvajanju drugih obstoječih ukrepov na ravni EU

Prosilci morajo jasno opredeliti napredek, ki je v projektu predviden znotraj področja v zvezi z najsodobnejšimi dognanji, in zagotoviti, da ne bo niti neustreznega podvajanja niti prekrivanja, bodisi delnega bodisi celotnega, med projekti in dejavnostmi, že izvedenimi na evropski in mednarodni ravni.

(d)   Ocenjevalna strategija

Prosilci morajo jasno razložiti vrsto in ustreznost predlaganih metod ter izbranih kazalnikov.

(e)   Strategija razširjanja

Prosilci morajo jasno opisati ustreznost predvidene strategije in predlagane metodologije, da bi bila zagotovljena možnost prenosa rezultatov in vzdržnost razširjanja.

3.   Upravljanje projekta in proračuna

(a)   Načrtovanje in organizacija projekta

Prosilci morajo navesti dejavnosti, ki jih bo treba izvajati, časovni razpored in ciljne točke, rezultate, vrsto in razdelitev nalog, analizo tveganja.

(b)   Organizacijske sposobnosti

Prosilci morajo opisati upravljavsko strukturo, usposobljenost osebja, odgovornosti, notranje obveščanje, sprejemanje odločitev, spremljanje in nadzor.

(c)   Partnerstvo

Prosilci morajo opredeliti predvidena partnerstva v zvezi z obsegom, vlogami in pristojnostmi, odnosi med različnimi partnerji, sinergijo in dopolnjevanjem različnih partnerjev pri projektu in mrežno strukturo.

(d)   Komunikacijska strategija

Prosilci morajo opredeliti komunikacijsko strategijo v smislu načrtovanja, ciljnih skupin, ustreznosti uporabljenih poti, vidnosti sofinanciranja EU.

(e)   Celotni in razdeljeni proračun

Prosilci morajo zagotoviti, da je proračun ustrezen, primeren, sorazmeren in usklajen sam s seboj, med partnerji in s posameznimi cilji projekta. Proračun bo moral biti med partnerji razdeljen na najnižji ustrezni ravni, tako da ni preveč razdrobljen.

(f)   Finančno poslovodenje

Prosilci morajo navesti finančne kroge, pristojnosti, postopke poročanja in nadzor.

Deleži vsakega sklopa meril glede na celoto so naslednji. Posamezni deleži za posamezno merilo za vsak sklop bodo opredeljeni v razpisu za zbiranje predlogov.

1.

Politika in vsebinska ustreznost projekta

/30

2.

Tehnična kakovost projekta

/40

3.

Upravljanje projekta in proračuna

/30

Najvišja skupna ocena /100

Za nekatere ali vse sklope meril se lahko postavijo tudi pragi, na podlagi katerih se zavrne kateri koli predlog, ki ne dosega praga.

Po opravljeni oceni se sestavi seznam projektov, priporočenih za financiranje, ki se uvrstijo glede na skupno število dodeljenih točk. Glede na razpoložljivost proračunskih sredstev bo najvišje uvrščenim predlogom omogočeno sofinanciranje. Preostali predlogi, ki so priporočeni za sofinanciranje, bodo uvrščeni na rezervni seznam.


(1)  To pomeni, da lahko Komisija za posamezni ukrep, ki ga en prosilec predloži za pridobitev nepovratnih sredstev, odobri sofinanciranje le enkrat letno, ne glede na trajanje ukrepa.


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/51


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 15. februarja 2007

o spremembi Odločbe 2002/300/ES glede območij, ki so izključena iz seznama odobrenih območij glede Bonamia ostreae

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 419)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/104/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (1), in zlasti člena 5(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/300/ES z dne 18. aprila 2002 o seznamu odobrenih območij glede Bonamia ostreae in/ali Marteilia refringens  (2) določa v Prilogi k tej odločbi območja v Skupnosti, za katera velja, da so brez bolezni mehkužcev Bonamia ostreae in/ali Marteilia refringens.

(2)

Združeno kraljestvo je Komisijo z dopisom julija 2006 obvestilo, da je bila Bonamia ostrea odkrita v Loch Sunartu. Zato se območje, ki je prej veljalo za območje brez bolezni Bonamia ostreae, ne obravnava več kot območje brez navedene bolezni.

(3)

Irska je Komisijo z dopisom novembra 2006 obvestila, da je bila Bonamia ostreae odkrita v Lough Swillyu. Zato se območje, ki je prej veljalo za območje brez bolezni Bonamia ostreae, ne obravnava več kot območje brez navedene bolezni.

(4)

Odločbo 2002/300/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2002/300/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 46, 19.2.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 103, 19.4.2002, str. 24. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/559/ES (UL L 219, 10.8.2006, str. 28).


PRILOGA

„PRILOGA

OBMOČJA, ODOBRENA ZA ENO ALI VEČ BOLEZNI MEHKUŽCEV BONAMIA OSTREAE IN MARTEILIA REFRINGENS

1.A   Območja, ki so glede B. ostreae odobrena na Irskem

Ves obalni pas Irske, razen naslednjih osmih območij:

Cork Harbour,

Galway Bay,

Ballinakill Harbour,

Clew Bay,

Achill Sound,

Loughmore, Blacksod Bay,

Lough Foyle,

Lough Swilly.

1.B   Območja, ki so glede M. refringens odobrena na Irskem

Ves obalni pas Irske.

2.A   Območja, ki so glede B. ostreae odobrena v Združenem kraljestvu, na Kanalskih otokih in otoku Man

Ves obalni pas Velike Britanije, razen naslednjih petih območij:

južna obala Cornwalla od Lizarda do Start Pointa,

območje okrog estuarija Solent od Portland Billa do Selsey Billa,

območje vzdolž obale v Essexu od Shoeburynessa do Landguard pointa,

območje vzdolž obale v jugozahodnem Walesu od Wooltack Pointa do St. Govan's Heada, vključno z Milford Havenom in vodovjem rek Vzhodni in Zahodni Cleddau, ki je odvisno od plime in oseke,

območje, ki zajema vodovje Loch Sunart vzhodno od črte, potegnjene južno jugovzhodno od najsevernejšega robu Maclean’s Nosea do Auliston Pointa,

ves obalni pas Severne Irske, razen območja:

Lough Foyle,

ves obalni pas Guernseyja in Herma,

območje Jerseyja: območje sestavljata bibavični pas in neposredno obalno območje med srednjim nivojem visoke vode na otoku Jersey in navidezno črto tri navtične milje od srednjega nivoja nizke vode na otoku Jersey. Območje se nahaja v Normandijsko-Bretonskem zalivu, na južni strani Rokavskega preliva,

ves obalni pas otoka Man.

2.B   Območja, ki so glede M. refringens odobrena v Združenem kraljestvu, Kanalskih otokih in otoku Man

Ves obalni pas Velike Britanije,

ves obalni pas Severne Irske,

ves obalni pas Guernseyja in Herma,

območje Jerseyja: območje sestavljata bibavični pas in neposredno obalno območje med srednjim nivojem visoke vode na otoku Jersey in navidezno črto tri navtične milje od srednjega nivoja nizke vode na otoku Jersey. Območje se nahaja v Normandijsko-Bretonskem zalivu, na južni strani Rokavskega preliva,

ves obalni pas otoka Man.

3.   Območja, ki so glede B. ostreae in M. refringens odobrena na Danskem

Limfjorden od Thyborøna na zahodu do Halsa na vzhodu.“


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/54


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 15. februarja 2007

o spremembi odločb 2005/731/ES in 2005/734/ES glede podaljšanja njunega obdobja uporabe

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 420)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/105/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2005/731/ES z dne 17. oktobra 2005 o določitvi dodatnih zahtev za nadzor aviarne influence pri prosto živečih pticah (2) in Odločba Komisije 2005/734/ES z dne 19. oktobra 2005 o določitvi ukrepov biološke varnosti za zmanjšanje tveganja prenosa visoko patogene aviarne influence, ki jo povzroča virus influence A H5N1, s ptic, ki živijo v divjini, na perutnino in druge ptice v ujetništvu ter zagotavljanje sistema zgodnjega odkrivanja na območjih z izrazitim tveganjem (3) prenehata veljati 31. decembra 2006.

(2)

Ker pa se v tretjih državah še zmeraj pojavljajo izbruhi azijskega seva virusa aviarne influence in se ogroženost za Skupnost zato ni zmanjšala, je primerno, da se podaljša veljavnost navedenih odločb.

(3)

Odločbi 2005/731/ES in 2005/734/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 4 Odločbe 2005/731/ES se datum „31. decembra 2006“ nadomesti z datumom „31. decembra 2007“.

Člen 2

V členu 4 Odločbe 2005/734/ES se datum „31. decembra 2006“ nadomesti z datumom „31. decembra 2007“.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(2)  UL L 274, 20.10.2005, str. 93. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2006/52/ES (UL L 27, 1.2.2006, str. 17).

(3)  UL L 274, 20.10.2005, str. 105. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/574/ES (UL L 228, 22.8.2006, str. 24).


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/55


SKUPNI UKREP SVETA 2007/106/SZVP

z dne 15. februarja 2007

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afganistan

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. februarja 2006 sprejel Skupni ukrep 2003/124/SZVP o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afganistan (1) do 28. februarja 2007.

(2)

Svet je 7. junija 2006 odobril politiko Evropske unije glede varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe o Evropski uniji razporejeno zunaj Evropske unije.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2006/124/SZVP bi bilo treba mandat posebnega predstavnik (PPEU) podaljšati za nadaljnjih 12 mesecev.

(4)

PPEU bo svoj mandat izvajal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Gospodu Francescu VENDRELLU se podaljša mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Afganistan do 29. februarja 2008.

Člen 2

Politični cilji

Naloge PPEU temeljijo na ciljih politike Evropske unije v Afganistanu. PPEU zlasti:

1.

prispeva k izvajanju Skupne izjave EU–Afganistan in Afganistanskega dogovora ter ustreznih resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov („ZN“) in drugih ustreznih resolucij ZN;

2.

spodbuja pozitivne prispevke regionalnih akterjev v Afganistanu in sosednjih državah k mirovnemu procesu v Afganistanu in s tem prispeva k utrjevanju afganistanske države;

3.

podpira osrednjo vlogo ZN, zlasti posebnega predstavnika generalnega sekretarja; in

4.

podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) na tem območju.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegli politične cilje, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

posredovanje mnenj Evropske unije glede političnega procesa, pri tem pa se opira na ključna načela, dogovorjena med Afganistanom in mednarodno skupnostjo, zlasti na Skupno izjavo EU–Afganistan in Afganistanski dogovor;

(b)

vzpostavitev in vzdrževanje tesnih stikov z afganistanskimi predstavniškimi institucijami, zlasti vlado in parlamentom, in nudenje podpore. Prav tako bi moral vzdrževati stike z drugimi afganistanskimi političnimi osebnostmi in drugimi ustreznimi akterji znotraj in zunaj države;

(c)

vzdrževanje tesnih stikov z ustreznimi mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, zlasti z lokalnimi predstavniki ZN;

(d)

ohranitev tesnih stikov s sosednjimi in drugimi zainteresiranimi državami na tem območju z namenom, da se njihovi pogledi na razmere v Afganistanu in razvoj sodelovanja med temi državami in Afganistanom upoštevajo pri oblikovanju politike Evropske unije;

(e)

svetovanje v zvezi z napredkom, doseženim pri izpolnjevanju ciljev iz Skupne izjave EU–Afganistan in Afganistanskega dogovora, zlasti na naslednjih področjih:

dobro upravljanje in vzpostavitev institucij pravne države,

reforme varnostnega sektorja, vključno z vzpostavitvijo pravosodnih institucij, nacionalne vojske in policije,

spoštovanje človekovih pravic vseh prebivalcev Afganistana, ne glede na spol, etnično in versko pripadnost,

spoštovanje demokratičnih načel, pravne države, pravic pripadnikov manjšin, pravic žensk in otrok ter načel mednarodnega prava,

spodbujanje udeležbe žensk v javni upravi in civilni družbi,

spoštovanje mednarodnih obveznosti Afganistana, vključno s sodelovanjem v mednarodnih prizadevanjih v boju proti terorizmu, nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami in trgovini z ljudmi,

nudenje humanitarne pomoči in urejena vrnitev beguncev in notranje razseljenih oseb;

(f)

pomoč, v posvetovanju s predstavniki držav članic in Komisijo, pri zagotavljanju, da se politični pristop Evropske unije odraža v njenih ukrepih za razvoj Afganistana;

(g)

aktivno sodelovanje, skupaj s Komisijo, v skupnem odboru za spremljanje in usklajevanje, ki je bil vzpostavljen v okviru Afganistanskega dogovora;

(h)

svetovanje glede udeležbe in stališč Evropske unije na mednarodnih konferencah o Afganistanu.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje mandata, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju. PPEU glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

2.   Politični in varnostni odbor („PVO“) vzdržuje prednostne odnose s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojega mandata od PVO dobiva strateške usmeritve in politične nasvete.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2007 do 29. februarja 2008 znaša 2 450 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, ob upoštevanju izjeme, da nobeno predhodno financiranje ne ostane last Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Odhodki so upravičeni od 1. marca 2007.

4.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice, odvisno od razmer, zagotavljajo logistično podporo na tem območju.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojega mandata in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, pri tem pa je v celoti vključena tudi Komisija. PPEU obvesti predsedstvo in Komisijo o končni sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Osebne prejemke osebja, ki bi ga PPEU začasno dodelila država članica ali institucija Evropske unije, krije zadevna država članica oziroma institucija Evropske unije.

3.   Vsa delovna mesta razreda A, ki se ne zapolnijo z začasno dodelitvijo osebja, generalni sekretariat Sveta objavi z ustreznim razpisom ter o tem uradno obvesti tudi države članice in institucije Evropske unije, da bi tako zaposlili najbolje usposobljene kandidate.

4.   Privilegiji, imunitete in dodatna jamstva, potrebna za dokončanje in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, se opredelijo med strankami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 7

Varnost

1.   PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2), zlasti pri upravljanju zaupnih informacij EU.

2.   V skladu s politiko Evropske unije glede varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe o Evropski uniji razporejeno zunaj Evropske unije, PPEU za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje primerov ogrožanja varnosti ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno zunaj Evropske unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven Evropske unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog;

(e)

zagotavljanjem, da se po potrebi in v okviru njegovih pristojnosti znotraj strukture poveljevanja sprejme usklajen pristop za varnost osebja s strani vseh elementov EU v operaciji kriznega upravljanja ali v operacijah na geografskem območju, za katerega je zadolžen.

Člen 8

Poročanje

PPEU praviloma osebno poroča GS/VP in PVO, lahko pa tudi pristojni delovni skupini. GS/VP, Svet in Komisija prejemajo redna pisna poročila. PPEU lahko na priporočilo GS/VP in PVO poroča tudi Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 9

Usklajevanje

Da se zagotovi doslednost zunanjepolitičnega delovanja Evropske unije, so dejavnosti PPEU usklajene z dejavnostmi GS/VP, predsedstva in Komisije. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Komisije. PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev, ki mu pri izvajanju mandata pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku s PPEU za srednjo Azijo in drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 10

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverja. PPEU pred koncem junija 2007 GS/VP, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku, do sredine novembra 2007 pa izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov GS/VP naslovi na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 12

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Svet

Predsednik

W. SCHÄUBLE


(1)  UL L 49, 21.2.2006, str. 21.

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Sveta 2005/952/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 18).


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/59


SKUPNI UKREP SVETA 2007/107/SZVP

z dne 15. februarja 2007

o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Republiko Moldavijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. februarja 2006 sprejel Skupni ukrep 2005/120/SZVP o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Moldavijo (1).

(2)

Svet je 7. junija 2006 odobril politiko Evropske unije glede varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe o Evropski uniji razporejeno izven Evropske unije.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2006/120/SZVP bi bilo treba mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) podaljšati za obdobje dvanajst mesecev.

(4)

G. Adriaan Jacobovits de Szeged je generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) obvestil, da namerava odstopiti konec februarja 2007. Zato bi bilo treba od 1. marca 2007 imenovati novega PPEU.

(5)

Dne 31. januarja 2007 je GS/VP priporočil g. Kálmána MIZSEIA za novega PPEU za Republiko Moldavijo.

(6)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Imenovanje

G. Kálmán MIZSEI se imenuje za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Republiko Moldavijo od 1. marca 2007 do 29. februarja 2008.

Člen 2

Politični cilji

1.   Mandat PPEU temelji na ciljih politike Evropske unije v Republiki Moldaviji. Ti cilji vključujejo:

(a)

prispevati k mirni rešitvi spora v Pridnestrju ter uresničitvi mirne rešitve na podlagi izvedljive rešitve, ob spoštovanju suverenosti in ozemeljske celovitosti Republike Moldavije v okviru njenih mednarodno priznanih meja;

(b)

prispevati h krepitvi demokracije, pravne države ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse državljane Republike Moldavije;

(c)

spodbujati dobre in tesne odnose med Republiko Moldavijo in Evropsko unijo na podlagi skupnih vrednot in interesov ter v skladu z akcijskim načrtom evropske sosedske politike (ESP);

(d)

pomagati pri boju zoper trgovino z ljudmi, orožjem ter drugim blagom, ki poteka iz Republike Moldavije in skozi njo;

(e)

prispevati h krepitvi stabilnosti in sodelovanja v regiji;

(f)

povečati učinkovitost in prepoznavnost Evropske unije v Republiki Moldaviji ter v regiji;

(g)

povečati učinkovitost mejnih in carinskih kontrol ter dejavnosti za varovanje meje v Republiki Moldaviji in Ukrajini vzdolž njune skupne meje, s posebnim poudarkom na območju Pridnestrja zlasti v okviru misije EU na meji.

2.   PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) v Republiki Moldaviji in v regiji ter deluje v tesnem sodelovanju s predsedstvom, z vodji misij EU in s Komisijo.

Člen 3

Naloge

1.   Da bi dosegal cilje politike, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

okrepiti prispevek Evropske unije k rešitvi spora v Pridnestrju v skladu z dogovorjenimi cilji politike Evropske unije ter ob tesnem usklajevanju z OVSE, s predstavljanjem Evropske unije na primerne načine in v okviru dogovorjenih forumov ter z razvijanjem in vzdrževanjem tesnih stikov z vsemi ustreznimi akterji;

(b)

po potrebi pomagati pri pripravi prispevka Evropske unije za uresničevanje dolgoročne rešitve spora;

(c)

tesno spremljati politične dogodke v Republiki Moldaviji, vključno z območjem Pridnestrja, z razvijanjem in vzdrževanjem tesnih stikov z vlado Republike Moldavije ter drugimi notranjimi akterji, in ponuditi ustrezno svetovanje ter pomoč Evropske unije;

(d)

pomagati pri nadaljnjem razvoju politike Evropske unije do Republike Moldavije in regije, zlasti glede preprečevanja in reševanja sporov;

(e)

prek podporne skupine, ki jo vodi visoki politični svetovalec PPEU:

(i)

zagotoviti politični pregled razvoja dogodkov in dejavnosti, povezanih z moldavsko–ukrajinsko državno mejo;

(ii)

preučiti politično zavezanost Republike Moldavije in Ukrajine k izboljšanju upravljanja z mejami;

(iii)

podpirati sodelovanje moldavske in ukrajinske strani v zvezi z mejami, tudi z namenom zagotovitve predpogojev za rešitev spora v Pridnestrju;

(f)

sodelovati pri izvajanju politike in smernic Evropske unije na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi z otroki in ženskami na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, in sicer predvsem s spremljanjem in obravnavo tozadevnega razvoja dogodkov.

2.   PPEU zaradi izpolnjevanja svojega mandata vzdržuje pregled nad vsemi dejavnostmi Evropske unije, zlasti nad ustreznimi vidiki akcijskega načrta ESP.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog dobiva PPEU od PVO strateške usmeritve in politično podporo.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2007 do 29. februarja 2008 znaša 1 100 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, vendar z izjemo, da nikakršno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Odhodki so upravičeni od 1. marca 2007.

4.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, v celoti pa je vključena tudi Komisija. PPEU obvesti predsedstvo in Komisijo o končni sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Osebne prejemke osebja, ki ga je PPEU začasno dodelila država članica ali institucija Evropske unije, krije zadevna država članica ali zadevna institucija Evropske unije.

3.   Vsa delovna mesta razreda A, ki se ne zapolnijo z začasno dodelitvijo osebja, generalni sekretariat Sveta ustrezno objavi ter o tem uradno obvesti tudi države članice in institucije Evropske unije in tako zaposli najbolje usposobljene kandidate.

4.   Privilegiji, imunitete in dodatna jamstva, potrebna za dokončanje in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, se opredelijo med posameznimi stranmi. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 7

Varnost

1.   PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

2.   V skladu s politiko Evropske unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V PEU razporejeno izven Evropske unije, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje primerov ogrožanja varnosti ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno izven Evropske unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven Evropske unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za generalnega sekretarja/visokega predstavnika, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog;

(e)

zagotavljanjem, da se po potrebi in v okviru njegovih pristojnosti znotraj strukture poveljevanja sprejme usklajen pristop za varnost osebja s strani vseh elementov Evropske unije v operaciji kriznega upravljanja ali operacijah na geografskem območju, za katerega je zadolžen.

Člen 8

Poročanje

Praviloma PPEU osebno poroča GS/VP in PVO, lahko pa poroča tudi pristojni delovni skupini. GS/VP, Svet in Komisija prejemajo redna pisna poročila. PPEU lahko na priporočilo GS/VP in PVO poroča tudi Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 9

Usklajevanje

1.   Delovanje PPEU se zaradi zagotavljanja doslednosti zunanjepolitične dejavnosti Evropske unije usklajuje z delovanjem GS/VP, predsedstva in Komisije. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije. PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev, ki mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

2.   Svet in Komisija v okviru svojih pristojnosti zagotovita skladnost med izvajanjem tega skupnega ukrepa in zunanjimi dejavnostmi Skupnosti v skladu z drugim pododstavkom člena 3 Pogodbe. Svet in Komisija v ta namen sodelujeta.

Člen 10

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverjata. PPEU pred koncem junija 2007 predloži GS/VP, Svetu in Komisiji poročilo o napredku, do sredine novembra 2007 pa izčrpno pisno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah ter s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 12

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Svet

Predsednik

W. SCHÄUBLE


(1)  UL L 49, 21.2.2006, str. 11.

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/952/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 18).


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/63


SKUPNI UKREP SVETA 2007/108/SZVP

z dne 15. februarja 2007

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Sudan

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 5. julija 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/468/SZVP o podaljšanju in spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Sudan (1).

(2)

Evropska unija je vse od začetka mednarodnih prizadevanj za obvladovanje in reševanje krize v Darfurju dejavna tako na diplomatski kot politični ravni.

(3)

Evropska unija želi okrepiti svojo politično vlogo v okviru krize s številnimi akterji na lokalni, regionalni in mednarodni ravni; nadalje želi ohraniti usklajenost med pomočjo Evropske unije v zvezi z ukrepi za obvladovanje krize v Darfurju pod vodstvom Afriške unije (AU) na eni strani in splošnimi političnimi odnosi s Sudanom na drugi strani, vključno z izvajanjem celovitega mirovnega sporazuma (CPA) med sudansko vlado in Sudanskim ljudskim osvobodilnim gibanjem/vojsko (SPLM/A).

(4)

Sudanska vlada in posamezne uporniške frakcije so 5. maja 2006 v Abudži sklenile mirovni sporazum za Darfur (DPA). Evropska unija bo podprla prizadevanja za širšo podporo DPA med uporniškimi skupinami, saj predstavlja bistven element celovitega političnega procesa, in je še vedno predpogoj za trajen mir in varnost ter za končanje trpljenja milijonov ljudi v Darfurju. V nalogah posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) bi bilo treba v celoti upoštevati vlogo Unije, kar zadeva izvajanje DPA, vključno glede na pogovore med vpletenimi stranmi v Darfurju in proces posvetovanja.

(5)

Evropska unija je misiji AU v regiji Darfur v Sudanu (AMIS) zagotovila znatno pomoč na področju načrtovanja in upravljanja, financiranja in logistike.

(6)

Varnostni svet ZN je glede na poročilo mednarodne preiskovalne komisije o kršenju mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic v Darfurju 31. marca 2005 sprejel Resolucijo 1593 (2005), s katero se o razmerah v Darfurju seznani Mednarodno kazensko sodišče.

(7)

Varnostni svet ZN je 31. avgusta 2006 sprejel Resolucijo 1706 (2006), ki misiji ZN v Sudanu (UNMIS) nalaga, naj okrepi svoje delovanje v Darfurju ter ob posvetovanju z AU sprejme ukrepe za okrepitev misije Afriške unije v Darfurju (AMIS) s sredstvi ZN. ZN, AU in sudanska vlada so se zaradi izvajanja tega sklepa sestali na posvetovanjih na visoki ravni, ki so potekala 16. novembra 2006 v Adis Abebi. Omenjene strani so se sporazumele o pristopu pomoči ZN AMIS v treh stopnjah, kar bo postopoma privedlo do vzpostavitve skupnih sil AU–ZN.

(8)

Mirovni in varnostni svet AU, ki podpira sklepe posvetovanj v Adis Abebi, je sklenil, da mandat AMIS podaljša za šest mesecev, in sicer do 30. junija 2007, odvisno od pregleda s strani AU ter na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev. Evropski svet je 15. decembra 2006 sklenil, da bo okrepil civilno-vojaški podporni ukrep Evropske unije za AMIS. Zato so tudi v prihodnje potrebni ustrezno politično sodelovanje z AU, ZN in sudansko vlado ter posebne sposobnosti usklajevanja.

(9)

Generalni sekretar ZN je 19. decembra 2006 imenoval posebnega odposlanca za Darfur.

(10)

Stalna prisotnost v Kartumu omogoča nadaljnje stike med PPEU in sudansko vlado, sudanskimi političnimi strankami, poveljstvom misije AMIS, Organizacijo združenih narodov in njenimi agencijami ter diplomatskimi misijami, kot tudi sodelovanje pri dejavnostih odbora za presojo – vzpostavljen je bil zaradi nadzora izvajanja CPA in DPA, pa tudi natančno spremljanje položaja v vzhodnem Sudanu po sklenitvi Mirovnega sporazuma za vzhodni Sudan (ESPA). Podobno bi prisotnost v Džubi omogočila vzdrževanje tesnejših in rednejših stikov z vlado južnega Sudana in s SPLM pa tudi podrobnejše spremljanje razmer v južnem Sudanu.

(11)

Svet je 7. junija 2006 odobril politiko Evropske unije glede varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe o Evropski uniji razporejeno izven Evropske unije.

(12)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2006/468/SZVP bi bilo treba mandat PPEU za Sudan načeloma podaljšati za obdobje dvanajstih mesecev.

(13)

G. Pekka HAAVISTO je generalnega sekretarja/visokega predstavnika obvestil, da namerava odstopiti konec aprila 2007. Njegov mandat bi bilo zato treba podaljšati do 30. aprila 2007. Svet namerava za preostanek mandata imenovati novega PPEU.

(14)

PPEU bo svoje naloge opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat g. Pekke HAAVISTE kot posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Sudan se podaljša do 30. aprila 2007.

Člen 2

Politični cilji

Mandat PPEU temelji na ciljih politike Evropske unije v Sudanu, zlasti kar zadeva:

(a)

prizadevanja, tako na ravni mednarodne skupnosti kot v podporo Afriški uniji (AU) in Združenim narodom, za pomoč stranem v Sudanu, AU in ZN, da se doseže politična rešitev konflikta v Darfurju, pa tudi pri izvajanju mirovnega sporazuma za Darfur (DPA) in za lažje izvajanja celovitega mirovnega sporazuma (CPA) ter za spodbujanje dialoga jug-jug pa tudi izvajanje mirovnega sporazuma za vzhodni Sudan (ESPA), pri čemer se ustrezno upošteva regionalna razvejanost teh vprašanj in načelo lastne odgovornosti Afrike; in

(b)

zagotovitev največje možne učinkovitosti in prepoznavnosti prispevka Unije za misijo AU v regiji Darfur v Sudanu (AMIS).

Člen 3

Naloge

1.   Da bi se dosegli cilji politike, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

vzdrževanje stikov z AU, s sudansko vlado, z vlado južnega Sudana, oboroženimi gibanji v Darfurju in drugimi stranmi v Sudanu ter nevladnimi organizacijami in vzdrževanje tesnega sodelovanja z ZN in drugimi ustreznimi mednarodnimi akterji, z namenom doseči cilje politike Unije;

(b)

zastopanje Unije na pogovorih med vpletenimi stranmi v Darfurju, na srečanjih skupnega odbora na visoki ravni in po potrebi na drugih zadevnih srečanjih;

(c)

kadar je to mogoče, zastopanje Unije v komisijah za presojo v okviru CPA in DPA;

(d)

spremljanje razvoja dogodkov v zvezi z izvajanjem ESPA;

(e)

zagotavljanje usklajenosti med prispevkom Unije h kriznemu upravljanju v Darfurju in splošnimi političnimi odnosi Unije s Sudanom;

(f)

v zvezi s človekovimi pravicami, vključno s pravicami otrok in žensk, ter bojem proti nekaznovanosti v Sudanu, spremljanje razmer in vzdrževanje rednih stikov s sudanskimi organi, AU in ZN, zlasti z Uradom visokega komisarja za človekove pravice, opazovalci razmer na področju človekovih pravic, ki so dejavni na tem območju, in tožilstvom mednarodnega kazenskega sodišča.

2.   Pri opravljanju svojih nalog PPEU med drugim:

(a)

ohranja pregled nad vsemi dejavnostmi Unije;

(b)

zagotavlja usklajevanje in skladnost prispevkov Unije za AMIS;

(c)

podpira politične procese in dejavnosti, povezane z izvajanjem CPA, DPA in ESPA; ter

(d)

spremlja, kako se strani v Sudanu držijo ustreznih resolucij Varnostnega sveta ZN, zlasti resolucij 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006) in 1706 (2006), in o tem poroča.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku (GS/VP) in njegovemu operativnemu vodenju. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog dobiva PPEU od PVO strateške usmeritve in politično podporo.

3.   PPEU redno poroča PVO o razmerah v Darfurju ter o pomoči Unije za AMIS pa tudi o razmerah v Sudanu v celoti.

Člen 5

Financiranje

1.   Odhodki v zvezi z nalogami PPEU za obdobje od 1. marca 2007 do 30. aprila 2007 se krijejo z referenčnim finančnim zneskom, ki ga je za naloge PPEU v obdobju od 18. julija 2006 do 28. februarja 2007 določil Svet.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, vendar z izjemo, da nikakršno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo.

4.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice zagotavljajo logistično podporo na tem območju.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, in s popolnim sodelovanjem Komisije. PPEU obvesti predsedstvo in Komisijo o končni sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Osebne prejemke osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija Evropske unije, krije zadevna država članica oziroma institucija Evropske unije.

3.   Vsa delovna mesta razreda A, ki se ne zapolnijo z začasno dodelitvijo osebja, generalni sekretariat Sveta ustrezno objavi ter o tem uradno obvesti tudi države članice in institucije EU in tako zaposli najbolje usposobljene kandidate.

4.   Privilegiji, imunitete in dodatna jamstva, potrebna za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter za člane njegovega osebja, se opredelijo med zadevnimi stranmi. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 7

Varnost

1.   PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

2.   V skladu s politiko Evropske unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe o Evropski uniji razporejeno izven Evropske unije, PPEU za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov z zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje primerov ogrožanja varnosti ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno izven Evropske unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven Evropske unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog;

(e)

zagotavljanjem, da se po potrebi in v okviru njegovih pristojnosti znotraj strukture poveljevanja sprejme usklajen pristop za varnost osebja s strani vseh elementov EU v operaciji kriznega upravljanja ali v operacijah na geografskem območju, za katerega je zadolžen.

Člen 8

Celica za usklajevanje

1.   PPEU pri usklajevanju prispevkov Unije za AMIS pomaga ad hoc celica za usklajevanje (Urad PPEU) s sedežem v Adis Abebi, ki deluje pod njegovim nadzorom, v skladu s členom 5(2) Skupnega ukrepa 2005/557/SZVP z dne 18. julija 2005 o civilno-vojaškem podpornem ukrepu Evropske unije za misijo Afriške unije v regiji Darfur v Sudanu (3).

2.   Urad PPEU v Adis Abebi sestavljajo politični svetovalec, višji vojaški svetovalec in policijski svetovalec.

3.   Policijski in vojaški svetovalec v Uradu PPEU svetujeta PPEU v zvezi s policijskimi oziroma vojaškimi komponentami podpornega ukrepa Unije iz odstavka 1. V tej funkciji poročata PPEU.

4.   Policijski in vojaški svetovalec od PPEU ne prejemata navodil v zvezi z upravljanjem odhodkov glede policijskih oziroma vojaških komponent podpornega ukrepa Unije iz odstavka 1. PPEU v tem pogledu nima nobene odgovornosti.

5.   V Kartumu se ustanovi Urad PPEU, ki ga sestavljajo politični svetovalec ter po potrebi upravno in logistično podporno osebje. V primeru, da Urad v Kartumu ne more zagotavljati vse potrebne podpore osebju PPEU, razporejenemu v drugih regijah Sudana, se v skladu z nalogami iz člena 3 ustanovijo poduradi v Darfurju in južnem Sudanu. Urad v Kartumu po potrebi uporablja tehnično strokovno znanje Urada PPEU v Adis Abebi, kar zadeva vojaške in politične zadeve.

Člen 9

Poročanje

Praviloma PPEU osebno poroča GS/VP in PVO, lahko pa poroča tudi pristojni delovni skupini. GS/VP, Svet in Komisija prejemajo redna pisna poročila. PPEU lahko na priporočilo GS/VP in PVO poroča Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 10

Usklajevanje

Delovanje PPEU se zaradi zagotavljanja doslednosti zunanjepolitične dejavnosti Evropske unije usklajuje z delovanjem GS/VP, predsedstva in Komisije. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije. PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev, ki mu pri izvajanju mandata pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 11

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverja. PPEU do sredine aprila 2007 predloži GS/VP, Svetu in Komisiji izčrpno poročilo o izvedbi nalog.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 13

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Svet

Predsednik

W. SCHÄUBLE


(1)  UL L 184, 6.7.2006, str. 38.

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Sveta 2005/952/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 18).

(3)  UL L 188, 20.7.2005, str. 46.


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/68


SKUPNI UKREP SVETA 2007/109/SZVP

z dne 15. februarja 2007

o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti členov 14, 18(5) in člena 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. oktobra 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/724/SZVP (1) o imenovanju g. Erwana FOUÉRÉJA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji.

(2)

Svet je 7. junija 2006 odobril politiko Evropske unije glede varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe o Evropski uniji razporejeno izven Evropske unije.

(3)

Svet je 20. februarja 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/123/SZVP o podaljšanju in spremembi mandata PPEU do 28. februarja 2007.

(4)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2005/724/SZVP bi bilo treba mandat posebnega predstavnika spremeniti in podaljšati za obdobje dvanajstih mesecev –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

G. Erwanu FOUÉRÉJU se mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji podaljša do 29. februarja 2008.

Člen 2

Politični cilj

Mandat PPEU temelji na cilju politike Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, tj. prispevati k utrjevanju mirnega političnega procesa in izvajanju Ohridskega okvirnega sporazuma v celoti ter s tem omogočiti nadaljnji napredek v smeri evropskega združevanja prek stabilizacijskega in pridružitvenega procesa.

PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) na tem območju.

Člen 3

Naloge

Z namenom doseči cilje politike, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

ohraniti tesne stike z vlado Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in stranmi, ki so vključene v politični proces;

(b)

nuditi nasvete in pomoč Evropske unije v političnem procesu;

(c)

zagotoviti usklajevanje prizadevanj mednarodne skupnosti za pomoč pri izvajanju in trajnostnem značaju določb Okvirnega sporazuma z dne 13. avgusta 2001, kakor je določeno v Sporazumu in prilogah k Sporazumu;

(d)

budno spremljati varnostna in medetnična vprašanja ter poročati o njih, v ta namen pa vzpostaviti stike z vsemi zadevnimi organi;

(e)

sodelovati pri razvoju in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, in sicer v skladu s politiko in smernicami Evropske unije na področju človekovih pravic.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog dobiva PPEU od PVO strateške usmeritve in politično podporo.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2007 do 29. februarja 2008 znaša 725 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, vendar z izjemo, da nikakršno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Odhodki so upravičeni od 1. marca 2007.

4.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice zagotovijo logistično podporo na tem območju.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, pri tem pa je v celoti vključena tudi Komisija. PPEU obvesti predsedstvo in Komisijo o končni sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Osebne prejemke osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija Evropske unije, krije zadevna država članica oziroma zadevna institucija Evropske unije.

3.   Vsa delovna mesta razreda A, ki se ne zapolnijo z začasno dodelitvijo osebja, generalni sekretariat Sveta ustrezno objavi ter o tem uradno obvesti tudi države članice in institucije Evropske unije in tako zaposli najbolje usposobljene kandidate.

4.   Privilegiji, imunitete in dodatna jamstva, potrebna za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, se opredelijo med zadevnimi stranmi. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 7

Varnost

1.   PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

2.   V skladu s politiko Evropske unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven Evropske unije, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje primerov ogrožanja varnosti ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno izven Evropske unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven Evropske unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog;

(e)

zagotavljanjem, da se po potrebi in v okviru njegovih pristojnosti znotraj strukture poveljevanja sprejme usklajen pristop za varnost osebja s strani vseh elementov EU v operaciji kriznega upravljanja ali v operacijah na geografskem območju, za katerega je zadolžen.

Člen 8

Poročanje

Praviloma PPEU osebno poroča GS/VP in PVO, lahko pa poroča tudi pristojni delovni skupini. GS/VP, Svet in Komisija prejemajo redna pisna poročila. PPEU lahko na priporočilo GS/VP in PVO poroča tudi Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 9

Usklajevanje

Delovanje PPEU se zaradi zagotavljanja doslednosti zunanjepolitične dejavnosti Evropske unije usklajuje z delovanjem GS/VP, predsedstva in Komisije. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije. PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev, ki mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 10

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverjata. PPEU pred koncem junija 2007 generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku, do sredine novembra 2007 pa izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov GS/VP naslovi na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 12

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Svet

Predsednik

W. SCHÄUBLE


(1)  UL L 272, 18.10.2005, str. 26. Skupni ukrep, kakor je bil spremenjen s Skupnim ukrepom 2006/123/SZVP (UL L 49, 21.2.2006, str. 20).

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/952/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 18).


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/71


SKUPNI UKREP SVETA 2007/110/SZVP

z dne 15. februarja 2007

o podaljšanju in spremembah mandata posebnega predstavnika Evropske unije za mirovni proces na Bližnjem vzhodu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. februarja 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/119/SZVP o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za mirovni proces na Bližnjem vzhodu (1) do 28. februarja 2007.

(2)

Svet je 7. junija 2006 odobril politiko Evropske unije glede varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz Naslova V Pogodbe o Evropski uniji razporejeno izven Evropske unije.

(3)

Svet je 14. novembra 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/797/SZVP o Policijski misiji Evropske unije za palestinska ozemlja (2), EUPOL COPPS, v katerem je opredeljena posebna vloga PPEU.

(4)

Svet je 25. novembra 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/889/SZVP o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah) (3), v katerem je opredeljena tudi posebna vloga PPEU.

(5)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2006/119/SZVP bi bilo treba mandat PPEU spremeniti in podaljšati za obdobje dvanajstih mesecev.

(6)

PPEU svoj mandat izvaja v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodujejo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat g. Marca OTTEJA kot posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za mirovni proces na Bližnjem vzhodu se podaljša do 29. februarja 2008.

Člen 2

Politični cilji

1.   Mandat PPEU temelji na političnih ciljih Evropske unije v zvezi z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu.

2.   Ti cilji vključujejo:

(a)

rešitev soobstoja dveh držav, Izraela in demokratične, trdne, miroljubne in suverene Palestinske države, ki v miru živita druga ob drugi znotraj varnih in priznanih meja ter vzdržujeta normalne odnose s svojimi sosedi v skladu z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN) 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) in 1402 (2002) ter načeli madridske konference;

(b)

rešitev izraelsko-sirskega in izraelsko-libanonskega vprašanja;

(c)

pošteno rešitev zapletenega vprašanja Jeruzalema in pravično, izvedljivo ter sporazumno rešitev problema palestinskih beguncev;

(d)

pravočasen sklic mirovne konference, na kateri bi bilo treba obravnavati politične in gospodarske vidike ter zadeve, povezane z varnostjo, potrditi parametre politične rešitve in vzpostaviti realističen in natančno določen časovni okvir;

(e)

vzpostavitev trajnostnih in učinkovitih ter z najboljšimi mednarodnimi standardi skladnih policijskih struktur, v palestinski pristojnosti, v sodelovanju s programi Evropske skupnosti za izgradnjo institucij in drugimi mednarodnimi prizadevanji v širšem varnostnem okviru, vključno z reformo kazenskega prava;

(f)

nadaljnje zagotavljanje prisotnosti tretje stranke na mejnem prehodu Rafa, da bi v sodelovanju s prizadevanji Evropske skupnosti za izgradnjo institucij prispevali k odprtju mejnega prehoda Rafa in vzpostavili zaupanje med izraelsko vlado in palestinsko oblastjo.

3.   Ti cilji temeljijo na zavezanosti Evropske unije, da:

(a)

sodeluje z vpletenima stranema in partnerji znotraj mednarodne skupnosti, še posebej v okviru bližnjevzhodne četverice, in si prizadeva, da se izkoristi vsaka priložnost za mir in dostojno prihodnost vseh ljudi na tem območju;

(b)

še naprej nudi pomoč pri palestinskih političnih in upravnih reformah, volitvah in varnostnih reformah;

(c)

v celoti sodeluje v procesu vzpostavljanja miru in ponovne oživitve palestinskega gospodarstva kot dejavnika razvoja na tem območju.

4.   PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) na tem območju, med drugim tudi v okviru bližnjevzhodne četverice.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegel cilje politike, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

s strani Evropske unije zagotavlja aktivne in učinkovite prispevke k ukrepom in pobudam, ki vodijo do končne rešitve izraelsko-palestinskega, izraelsko-sirskega in izraelsko-libanonskega spora;

(b)

spodbuja in vzdržuje tesne stike z vsemi vpletenimi stranmi v bližnjevzhodnem mirovnem procesu, drugimi državami na tem območju, članicami bližnjevzhodne četverice in drugimi zadevnimi državami, pa tudi z ZN in drugimi ustreznimi mednarodnimi organizacijami, da bi skupaj okrepili mirovni proces;

(c)

zagotavlja stalno prisotnost Evropske unije na kraju samem in v ustreznih mednarodnih organih ter je udeležen v procesu kriznega upravljanja in preprečevanja kriz;

(d)

spremlja in podpira mirovna pogajanja med vpletenimi stranmi in po potrebi ponudi nasvete Evropske unije oziroma vso njeno podporo;

(e)

če je k temu pozvan, prispeva k izvajanju mednarodnih sporazumov, doseženih med vpletenimi stranmi, in z njimi naveže stik po diplomatski poti, če ne ravnajo skladno z navedenimi sporazumi;

(f)

posebno pozornost namenja dejavnikom, ki so pomembni za regionalno razsežnost bližnjevzhodnega procesa;

(g)

ohranja konstruktivne odnose s podpisnicami sporazumov v okviru mirovnega procesa in tako spodbuja spoštovanje temeljnih načel demokracije, med drugim spoštovanje človekovih pravic in pravne države;

(h)

sodeluje pri izvajanju politike in smernic EU na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi z otroki in ženskami na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, in sicer predvsem s spremljanjem in obravnavo tozadevnega razvoja dogodkov;

(i)

poroča o tem, kakšne so možnosti za posredovanje Evropske unije v mirovnem procesu in kako bi lahko najbolje nadaljevali s pobudami Evropske unije in tekočimi prizadevanji Evropske unije v okviru bližnjevzhodnega mirovnega procesa – npr. z delom Evropske unije v okviru palestinskih reform – vključno s političnimi vidiki zadevnih razvojnih projektov Evropske unije;

(j)

spremlja ukrepe vseh vpletenih strani za uresničitev časovnega načrta, in vse dejavnosti, ki bi lahko neugodno vplivale na izid pogajanj o dokončnem statusu, da bi bližnjevzhodna četverica lahko bolje ocenila, ali vse strani spoštujejo dogovore;

(k)

spodbuja sodelovanje pri varnostnih vprašanjih v okviru Stalnega varnostnega odbora Evropske unije in Palestinske uprave, ki je bil ustanovljen 9. aprila 1998, pa tudi na druge načine;

(l)

prispeva k boljšemu razumevanju vloge Evropske unije pri posameznikih, ki odločilno vplivajo na oblikovanje javnega mnenja na tem območju;

(m)

razvija in izvaja programe EU, povezane z varnostnimi vprašanji. V ta namen lahko PPEU pomaga strokovnjak, ki je zadolžen za praktično izvajanje operativnih projektov, povezanih z varnostnimi vprašanji;

(n)

po potrebi svetuje vodji misije/policijskemu komisarju Koordinacijskega urada Evropske unije za podporo palestinski policiji (EUPOL COPPS);

(o)

po potrebi svetuje vodji Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafa).

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju. PPEU za vse odhodke odgovarja Komisiji.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) ohranja tesen stik s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojih nalog od PVO dobiva strateške usmeritve in politično podporo.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2007 do 29. februarja 2008 znaša 1 700 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, vendar z izjemo, da nikakršno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Odhodki so upravičeni od 1. marca 2007.

4.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice, kakor je ustrezno, zagotovijo logistično podporo na tem območju.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, v celoti pa je vključena tudi Komisija. PPEU obvesti predsedstvo in Komisijo o končni sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Osebne prejemke osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija Evropske unije, krije zadevna država članica ali institucija Evropske unije.

3.   Vsa delovna mesta razreda A, ki niso zapolnjena z začasno dodelitvijo osebja, generalni sekretariat Sveta ustrezno objavi in o tem uradno obvesti tudi države članice in institucije Evropske unije in tako zaposli najbolje usposobljene kandidate.

4.   Privilegiji, imunitete in dodatna jamstva, potrebna za dokončanje in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, se opredelijo med zadevnimi stranmi. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 7

Varnost

1.   PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (4), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

2.   V skladu s politiko Evropske unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz Naslova V Pogodbe razporejeno izven EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti z:

(i)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje primerov ogrožanja varnosti ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(ii)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno izven Evropske unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(iii)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven Evropske unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil sekretariat Sveta;

(iv)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog;

(v)

zagotavljanjem, da se po potrebi in v okviru njegovih pristojnosti znotraj strukture poveljevanja sprejme usklajen pristop za varnost osebja s strani vseh elementov EU v operaciji kriznega upravljanja ali v operacijah na geografskem območju, za katerega je zadolžen.

Člen 8

Poročanje

Praviloma PPEU osebno poroča GS/VP in PVO, lahko pa poroča tudi pristojni delovni skupini. GS/VP, Svet in Komisija prejemajo redna pisna poročila. PPEU lahko na priporočilo GS/VP in PVO poroča tudi Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 9

Usklajevanje

Delovanje PPEU se zaradi zagotavljanja doslednosti zunanjepolitične dejavnosti Evropske unije usklajuje z delovanjem GS/VP, predsedstva in Komisije. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije. PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev, ki mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 10

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverja. PPEU pred koncem junija 2007 GS/VP, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku, do sredine novembra 2007 pa izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 12

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Svet

Predsednik

W. SCHÄUBLE


(1)  UL L 49, 21.2.2006, str. 8.

(2)  UL L 300, 17.11.2005, str. 65.

(3)  UL L 327, 14.12.2005, str. 28.

(4)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/952/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 18).


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/75


SKUPNI UKREP SVETA 2007/111/SZVP

z dne 15. februarja 2007

o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. februarja 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/121/SZVP o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz (1).

(2)

Svet je 7. junija 2006 odobril politiko Evropske unije glede varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe o Evropski uniji razporejeno izven Evropske unije.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2006/121/SZVP bi bilo treba mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) spremeniti in podaljšati za obdobje dvanajstih mesecev.

(4)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Gospodu Petru Semnebyju se mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Južni Kavkaz podaljša do 29. februarja 2008.

Člen 2

Politični cilji

1.   Naloge PPEU temeljijo na ciljih politike EU na Južnem Kavkazu. Ti cilji vključujejo:

(a)

pomoč Armeniji, Azerbajdžanu in Gruziji pri izvajanju političnih in gospodarskih reform, zlasti na področjih pravne države, demokratizacije, človekovih pravic, dobrega vodenja, razvoja in zmanjševanja revščine;

(b)

preprečevanje konfliktov na tem območju v skladu z obstoječimi mehanizmi, prispevati k mirnem reševanju konfliktov, vključno s spodbujanjem vrnitve beguncev in notranje razseljenih oseb;

(c)

konstruktivno sodelovanje z glavnimi zainteresiranimi akterji v regiji;

(d)

spodbujanje in podpora nadaljnjemu sodelovanju med državami v regiji, zlasti med državami Južnega Kavkaza, vključno s sodelovanjem pri gospodarskih vprašanjih ter vprašanjih energije in transporta;

(e)

povečanje učinkovitosti in vidnosti Evropske unije v regiji.

2.   PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) v regiji.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegli cilje politike, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

razvijati stike z vladami, parlamenti, pravosodnimi sistemi in civilno družbo v regiji;

(b)

spodbujati Armenijo, Azerbajdžan in Gruzijo k sodelovanju pri regionalnih vprašanjih skupnega interesa, kot so grožnje skupni varnosti, boj proti terorizmu, trgovini z ljudmi in organiziranemu kriminalu;

(c)

prispevati k preprečevanju konfliktov in pomagati pri ustvarjanju pogojev za napredek pri reševanju konfliktov, vključno s priporočili za ukrepe, povezane s civilno družbo in rehabilitacijo ozemelj, brez poseganja v odgovornosti Komisije, ki izhajajo iz Pogodbe ES;

(d)

prispevati k reševanju konfliktov in lažjemu izvajanju takšnih rešitev ob tesnem sodelovanju z generalnim sekretarjem Združenih narodov in njegovim posebnim predstavnikom za Gruzijo, skupino prijateljstva generalnega sekretarja Združenih narodov z Gruzijo, Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ter njeno skupino iz Minska in mehanizmom za reševanje konfliktov v Južni Osetiji;

(e)

krepiti dialog Evropske unije z glavnimi zainteresiranimi akterji v regiji;

(f)

pomagati Svetu pri nadaljnjem razvoju celovite politike do Južnega Kavkaza;

(g)

prek podporne skupine pa:

Evropski uniji zagotavljati poročila o razmerah na meji in stalne ocene teh razmer ter pripomoči h krepitvi zaupanja med Gruzijo in Rusko federacijo in s tem zagotavljati učinkovito sodelovanje in povezanost z vsemi zadevnimi akterji;

pomagati gruzijski mejni straži in drugim zadevnim vladnim institucijam v Tbilisiju pri pripravi celovite strategije reform;

sodelovati z gruzijskimi organi za izboljšanje stikov med Tbilisijem in mejo, vključno z mentorstvom. To se doseže s tesnim sodelovanjem z regionalnimi centri mejnih straž med Tbilisijem in mejo (razen Abhazije in Južne Osetije);

(h)

sodelovati pri izvajanju politike in smernic Evropske unije na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi z otroki in ženskami na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, in sicer predvsem s spremljanjem in obravnavo razvoja dogodkov v zvezi s tem.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju. PPEU glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog dobiva PPEU od PVO strateške usmeritve in politično podporo.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2007 do 29. februarja 2008 znaša 3 120 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, vendar z izjemo, da nikakršno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Odhodki so upravičeni od 1. marca 2007.

4.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, in s popolnim sodelovanjem Komisije. PPEU obvesti predsedstvo in Komisijo o končni sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Osebne prejemke osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija Evropske unije, krije zadevna država članica oziroma institucija Evropske unije.

3.   Vsa delovna mesta razreda A, ki se ne zapolnijo z začasno dodelitvijo osebja, generalni sekretariat Sveta ustrezno objavi ter o tem uradno obvesti tudi države članice in institucije in tako zaposli najbolje usposobljene kandidate.

4.   Privilegiji, imunitete in dodatna jamstva, potrebna za dokončanje in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, se opredelijo med zadevnimi stranmi. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 7

Varnost

1.   PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

2.   V skladu s politiko Evropske unije glede varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe o Evropski uniji razporejeno izven Evropske unije, PPEU za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje primerov ogrožanja varnosti ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno izven Evropske unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven Evropske unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog;

(e)

zagotavljanjem, da se po potrebi in v okviru njegovih pristojnosti znotraj strukture poveljevanja sprejme usklajen pristop za varnost osebja s strani vseh elementov EU v operaciji kriznega upravljanja ali v operacijah na geografskem območju, za katerega je zadolžen.

Člen 8

Poročanje

Praviloma PPEU osebno poroča GS/VP in PVO, lahko pa poroča tudi pristojni delovni skupini. GS/VP, Svet in Komisija prejemajo redna pisna poročila. PPEU lahko na priporočilo GS/VP in PVO poroča tudi Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 9

Usklajevanje

Delovanje PPEU se zaradi zagotavljanja doslednosti zunanjepolitične dejavnosti Evropske unije usklajuje z delovanjem GS/VP, predsedstva in Komisije. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije. PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev, ki mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 10

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverja. PPEU pred koncem junija 2007 generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku, Svetu in Komisiji predstavi poročilo o napredku, do sredine novembra 2007 pa izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 12

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Svet

Predsednik

W. SCHÄUBLE


(1)  UL L 49, 21.2.2006, str. 14.

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/952/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 18).


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/79


SKUPNI UKREP SVETA 2007/112/SZVP

z dne 15. februarja 2007

o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za območje afriških Velikih jezer

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. februarja 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/122/SZVP o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za območje afriških Velikih jezer do 28. februarja 2007 (1).

(2)

Svet je 7. junija 2006 odobril politiko Evropske unije glede varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe o Evropski uniji razporejeno izven Evropske unije.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2006/122/SZVP bi bilo treba treba mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) spremeniti in podaljšati za obdobje dvanajstih mesecev.

(4)

G. Aldo Ajello je generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) obvestil, da namerava odstopiti konec februarja 2007. Novega PPEU bi bilo zato treba imenovati od 1. marca 2007.

(5)

GS/VP je dne 31. januarja 2007 priporočil, da se kot novega PPEU za območje afriških Velikih jezer imenuje g. Roelanda VAN DEN GEERA.

(6)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Imenovanje

G. Roeland VAN DEN GEER se imenuje za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za območje afriških Velikih jezer od 1. marca 2007 do 29. februarja 2008.

Člen 2

Politični cilji

Naloge PPEU temeljijo na ciljih politike Evropske unije v zvezi z nadaljnjo stabilizacijo in utrjevanjem razmer po koncu konfliktov na območju afriških Velikih jezer, pri čemer je posebna pozornost namenjena regionalni razsežnosti razvoja v zadevnih državah. Ti cilji, ki zlasti podpirajo ravnanje, ki je v skladu z osnovnimi pravili demokracije in dobrega upravljanja, vključno s spoštovanjem človekovih pravic in pravne države, vključujejo:

(a)

dejavno in učinkovito prispevanje k dosledni, trajnostni in odgovorni politiki Evropske unije na območju afriških Velikih jezer zaradi spodbujanja enotnega splošnega pristopa Evropske unije v regiji. PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) v regiji;

(b)

zagotavljanje trajne zaveze Evropske unije k procesom stabilizacije in obnove na omenjenem območju, in sicer z dejavno prisotnostjo na kraju samem in v ustreznih mednarodnih forumih, vzdrževanje stikov s ključnimi akterji in sodelovanje pri kriznem upravljanju;

(c)

sodelovanje v obdobju po prehodu v Demokratični republiki Kongo, zlasti v političnem procesu utrjevanja novih institucij in pri opredelitvi širšega mednarodnega okvira za politično svetovanje in usklajevanje z novo vlado;

(d)

tesno sodelovanje z Združenimi narodi/MONUC pri mednarodnih prizadevanjih za podporo celoviti reformi varnostnega sektorja v DR Kongo, zlasti glede na usklajevalno vlogo, ki jo je Evropska unija pripravljena prevzeti v zvezi s tem;

(e)

sodelovanje pri ustreznih nadaljnjih ukrepih v zvezi z mednarodno konferenco o območju Velikih jezer, zlasti z vzpostavitvijo tesnih stikov s sekretariatom Velikih jezer in njeno izvršno sekretarko, pa tudi s trojko, glede mehanizma nadaljnjega ukrepanja ter s spodbujanjem dobrososedskih odnosov na tem območju;

(f)

obravnavanje še vedno velikega problema oboroženih skupin, ki delujejo čezmejno, kar povzroča tveganje, da pride do destabilizacije držav na tem območju in poslabšanja njihovih notranjih problemov;

(g)

sodelovanje pri stabilizaciji razmer v obdobju po konfliktih v Burundiju, Ruandi in Ugandi, zlasti s soudeležbo na mirovnih pogajanjih z oboroženimi skupinami kot sta FNL in LRA.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegal cilje politike, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

vzpostaviti in vzdrževati tesne stike z državami območja Velikih jezer, Združenimi narodi, Afriško unijo, ključnimi afriškimi državami in glavnimi partnerji DR Kongo in Evropsko unijo, pa tudi z regionalnimi in subregionalnimi afriškimi organizacijami, drugimi zadevnimi tretjimi državami in ključnimi regionalnimi voditelji;

(b)

svetovati in poročati o možnostih za podporo Evropske unije procesu stabilizacije in utrjevanja razmer ter o najboljšem načinu za uresničevanje njenih pobud;

(c)

zagotoviti usklajenost med akterji SZVP/EVOP in v ta namen nuditi svetovanje in pomoč pri reformi varnostnega sektorja v DR Kongo, zlasti podati politične smernice vodjema Policijske misije EU (EUPOL Kinšasa) in Misije EU za pomoč in svetovanje kongovskim organom pri reformi varnostnega sektorja (EUSEC DR Kongo), da bi izpolnjevala svoje dolžnosti na lokalni ravni;

(d)

sodelovati pri nadaljnjem ukrepanju v zvezi z mednarodno konferenco o območju Velikih jezer, zlasti s podporo regionalnim politikam, katerih cilj sta nenasilje in skupna obramba pri reševanju konfliktov, pa tudi regionalno sodelovanje pri spodbujanju človekovih pravic in demokratizacije, dobrega upravljanja, boja proti nekaznovanju, pravosodnega sodelovanja ter boja proti nezakonitemu izkoriščanju naravnih virov;

(e)

prispevati k boljšemu razumevanju vloge Evropske unije med posamezniki, ki odločilno vplivajo na oblikovanje javnega mnenja na tem območju;

(f)

prispevati, če je zaprošen, k pogajanjem o mirovnih sporazumih in sporazumih o premirju med vpletenimi stranmi in njihovi izvedbi ter v primeru, da te strani ne ravnajo skladno s pogoji iz teh sporazumov, stopiti v stik z njimi po diplomatski poti; glede na to, da trenutno potekajo pogajanja z LRA, bi bilo treba takšne dejavnosti izvajati v tesnem sodelovanju s PPEU za Sudan;

(g)

prispevati k izvajanju politike in smernic Evropske unije o človekovih pravicah, zlasti smernic Evropske unije o otrocih v oboroženih spopadih, ter politike EU glede Resolucije varnostnega sveta ZN 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti, pa tudi spremljati razvoj v zvezi s tem in o njem poročati.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog dobiva PPEU od PVO strateške usmeritve in politično podporo.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2007 do 29. februarja 2008 znaša 1 025 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, vendar z izjemo, da nikakršno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Odhodki so upravičeni od 1. marca 2007.

4.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, v celoti pa je vključena tudi Komisija. PPEU obvesti predsedstvo in Komisijo o končni sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Osebne prejemke osebja, ki bi ga PPEU začasno dodelila država članica ali institucija Evropske unije, krije zadevna država članica oziroma zadevna institucija Evropske unije.

3.   Vsa delovna mesta razreda A, ki se ne zapolnijo z začasno dodelitvijo osebja, generalni sekretariat Sveta ustrezno objavi ter o tem uradno obvesti tudi države članice Evropske unije in institucije Evropske unije in tako zaposli najbolje usposobljene kandidate.

4.   Privilegiji, imunitete in dodatna jamstva, potrebna za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, se opredelijo med zadevnimi stranmi. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 7

Varnost

1.   PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

2.   V skladu s politiko Evropske unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven Evropske unije, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje primerov ogrožanja varnosti ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno izven Evropske unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven Evropske unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog;

(e)

zagotavljanjem, da se po potrebi in v okviru njegovih pristojnosti znotraj strukture poveljevanja sprejme usklajen pristop za varnost osebja s strani vseh elementov Evropske unije v operaciji kriznega upravljanja ali v operacijah na geografskem območju, za katerega je zadolžen.

Člen 8

Poročanje

Praviloma PPEU osebno poroča GS/VP in PVO, lahko pa poroča tudi pristojni delovni skupini. GS/VP, Svet in Komisija prejemajo redna pisna poročila. PPEU lahko na priporočilo GS/VP in PVO poroča tudi Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 9

Usklajevanje

Delovanje PPEU se zaradi zagotavljanja doslednosti zunanjepolitične dejavnosti Evropske unije usklajuje z delovanjem GS/VP, predsedstva in Komisije. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije. PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev, ki mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 10

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno regijo se redno preverja. PPEU pred koncem junija 2007 generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku, do sredine novembra 2007 pa izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 12

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Svet

Predsednik

W. SCHÄUBLE


(1)  UL L 49, 21.2.2006, str. 17.

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Sveta 2005/952/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 18).


16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/83


SKUPNI UKREP SVETA 2007/113/SZVP

z dne 15. februarja 2007

o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 28. julija 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/588/SZVP (1) o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo.

(2)

Svet je 20. februarja 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/118/SZVP o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za srednjo Azijo do 28. februarja 2007 in o spremembi navedenega mandata.

(3)

Svet je s Sklepom Sveta 2006/670/SZVP z dne 5. oktobra 2006 za posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo imenoval g. Pierra Morela.

(4)

Svet je 7. junija 2006 odobril politiko Evropske unije glede varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe o Evropski uniji razporejeno izven Evropske unije.

(5)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2005/588/SZVP bi bilo treba mandat posebnega predstavnika spremeniti in podaljšati za dobo dvanajstih mesecev.

(6)

EU želi razviti dvostransko sodelovanje na energetskem področju s pomembnimi proizvajalci in tranzitnimi partnerji v srednji Aziji.

(7)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Gospodu Pierru MORELU se mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za srednjo Azijo podaljša do 29. februarja 2008.

Člen 2

Politični cilji

Mandat PPEU temelji na ciljih politike EU v srednji Aziji. Ti cilji vključujejo:

(a)

spodbujanje dobrih in tesnih odnosov med državami srednje Azije in Evropsko unijo na podlagi skupnih vrednot in interesov, kot je določeno v ustreznih sporazumih;

(b)

prispevanje h krepitvi stabilnosti in sodelovanja med državami na tem območju;

(c)

prispevanje h krepitvi demokracije, pravne države, dobrega upravljanja ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v srednji Aziji;

(d)

obravnavanje ključnih groženj, zlasti specifičnih problemov z neposrednimi posledicami za Evropo;

(e)

povečanje učinkovitosti in prepoznavnosti Evropske unije v regiji, tudi s tesnejšim sodelovanjem z drugimi zadevnimi partnerji in mednarodnimi organizacijami, kot je OVSE.

Člen 3

Naloge

1.   Z namenom doseči cilje politike, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

tesno spremljati politične dogodke v srednji Aziji z razvijanjem in vzdrževanjem tesnih stikov z vladami, parlamenti, pravosodnimi organi, civilno družbo in množičnimi mediji;

(b)

spodbujati Kazahstan, Kirgiško republiko, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan, da sodelujejo pri regionalnih vprašanjih skupnega interesa;

(c)

razvijati ustrezne stike in sodelovanje z glavnimi zainteresiranimi akterji v regiji, vključno z vsemi ustreznimi regionalnimi in mednarodnimi organizacijami;

(d)

v tesnem sodelovanju z OVSE prispevati k preprečevanju konfliktov in k iskanju rešitev, in sicer z navezovanjem stikov z oblastmi in drugimi lokalnimi akterji (nevladnimi organizacijami, političnimi strankami, manjšinami, verskimi skupinami in njihovimi vodji);

(e)

zagotavljati podlago za oblikovanje vidikov SZVP glede zanesljivosti oskrbe z energijo v srednji Aziji;

(f)

spodbujati splošno politično usklajevanje Evropske unije v srednji Aziji in zagotavljati doslednost zunanjepolitičnega delovanja Evropske unije na tem območju, brez poseganja v pristojnosti Skupnosti;

(g)

pomagati Svetu pri nadaljnjem razvoju celovite politike do srednje Azije;

(h)

sodelovati pri izvajanju politike in smernic Evropske unije na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi z otroki in ženskami na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, in sicer predvsem s spremljanjem in obravnavo tozadevnega razvoja dogodkov.

2.   PPEU podpira delo GS/VP v regiji ter deluje v tesnem sodelovanju s predsedstvom, Komisijo, vodji misij EU, s PPEU za Afganistan in Komisijo. PPEU ima pregled nad vsemi dejavnostmi Evropske unije v tej regiji.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog PPEU od PVO dobiva strateške usmeritve in politične predloge.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2007 do 29. februarja 2008 znaša 1 000 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, vendar z izjemo, da nikakršno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Odhodki so upravičeni od 1. marca 2007.

4.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, v celoti pa je vključena tudi Komisija. PPEU obvesti predsedstvo in Komisijo o končni sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Osebne prejemke osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija Evropske unije, krije zadevna država članica oziroma institucija Evropske unije.

3.   Vsa delovna mesta razreda A, ki se ne zapolnijo z začasno dodelitvijo osebja, generalni sekretariat Sveta ustrezno objavi ter o tem uradno obvesti tudi države članice in institucije Evropske unije in tako zaposli najbolje usposobljene kandidate.

4.   Privilegiji, imunitete in dodatna jamstva, potrebna za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, se opredelijo med zadevnimi stranmi. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 7

Varnost

1.   PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

2.   V skladu s politiko Evropske unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven Evropske unije, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje primerov ogrožanja varnosti ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno izven Evropske unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven Evropske unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog;

(e)

zagotavljanjem, da se po potrebi in v okviru njegovih pristojnosti znotraj strukture poveljevanja sprejme usklajen pristop za varnost osebja s strani vseh elementov Evropske unije v operaciji kriznega upravljanja ali operacijah na geografskem območju, za katerega je zadolžen.

Člen 8

Poročanje

Praviloma PPEU osebno poroča GS/VP in PVO, lahko pa tudi pristojni delovni skupini. GS/VP, Svet in Komisija prejemajo redna pisna poročila. PPEU lahko na priporočilo GS/VP in PVO poroča tudi Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 9

Usklajevanje

Delovanje PPEU se zaradi zagotavljanja doslednosti zunanjepolitične dejavnosti Unije usklajuje z delovanjem GS/VP, predsedstva in Komisije. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije. PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev EU, ki mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku s PPEU za Afganistan in z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 10

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverjata. PPEU pred koncem junija 2007 predloži generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku, Svetu in Komisiji poročilo o napredku, do sredine novembra 2007 pa izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah ter s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 12

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Europske unije.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Svet

Predsednik

W. SCHÄUBLE


(1)  UL L 199, 29.7.2005, str. 100. Skupni ukrep, kakor je bil spremenjen s Skupnim ukrepom 2006/118/SZVP (UL L 49, 21.2.2006, str. 7).

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/952/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 18).