ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 25

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
1. februar 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 94/2007 z dne 31. januarja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 95/2007 z dne 31. januarja 2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. februarja 2007

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 96/2007 z dne 31. januarja 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1898/2005 o dodelitvi pomoči za maslo, ki ga kupijo neprofitne ustanove in organizacije

6

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 97/2007 z dne 31. januarja 2007 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi januarja 2007 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz sektorjev jajc in perutninskega mesa v skladu z uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96

7

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2007/1/ES z dne 29. januarja 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki za namene prilagoditve prilog II, III in VI k tej direktivi tehničnemu napredku ( 1 )

9

 

 

Popravki

 

*

Popravek Odločbe Komisije 2004/90/ES z dne 23. decembra 2003 o tehničnih predpisih za izvajanje člena 3 Direktive 2003/102/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pešcev in drugih nezaščitenih udeležencev v prometu pred in med trčenjem z motornim vozilom ter o spremembah Direktive 70/156/EGS (UL L 31, 4.2.2004) (Slovenska posebna izdaja, poglavje 13, zvezek 33, str. 34)

12

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

1.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 94/2007

z dne 31. januarja 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. februarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. januarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 31. januarja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

198,4

MA

65,5

TN

142,7

TR

173,0

ZZ

144,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

58,1

TR

182,9

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

53,1

TR

137,9

ZZ

95,5

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

44,6

IL

54,4

MA

51,2

TN

47,0

TR

68,5

ZZ

53,1

0805 20 10

MA

82,1

TR

21,5

ZZ

51,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

88,0

IL

67,0

MA

59,5

TR

68,4

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

103,5

CN

83,7

TR

99,7

US

126,4

ZZ

103,3

0808 20 50

CN

44,7

US

103,8

ZA

103,8

ZZ

84,1


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


1.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 95/2007

z dne 31. januarja 2007

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. februarja 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da je uvozna dajatev za proizvode pod oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, povečani za 55 %, minus cif uvozna cena zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz Skupne carinske tarife.

(2)

Člen 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 2 navedenega člena za zadevne proizvode določijo redne reprezentativne cif uvozne cene.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode iz oznak KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni cif uvozni ceni v skladu z metodo iz člena 4 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 1. februarja 2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z dnem 1. februarja 2007 se uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določijo v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. februarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. januarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1816/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 5).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, ki se uporabljajo od 1. februarja 2007

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

P Š E N I C A trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

P Š E N I C A navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

P Š E N I C A navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

R Ž

0,00

1005 10 90

K O R U Z A semenska, razen hibridne

0,00

1005 90 00

K O R U Z A razen semenske (2)

0,00

1007 00 90

S I R E K v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

Obdobje od 17.–30. januarja 2007

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

EUR/t

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minneapolis

Chicago

Kotacija

154,84

123,34

Cena FOB ZDA

191,66

181,66

161,66

160,95

Premija za Zaliv

26,53

11,00

Premija za Velika jezera

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

26,52 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

00,00 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


1.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 96/2007

z dne 31. januarja 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1898/2005 o dodelitvi pomoči za maslo, ki ga kupijo neprofitne ustanove in organizacije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti člena 15 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poglavje IV Uredbe Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) določa dodelitev pomoči neprofitnim ustanovam in organizacijam za nakup masla. Zaradi znižanja intervencijske cene masla in naknadnega znižanja ravni pomoči pri drugih programih podpore za maslo je treba znesek pomoči znižati.

(2)

Uredbo (ES) št. 1898/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne izdelke ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 74(1) Uredbe (ES) št. 1898/2005 se znesek „60 EUR“ nadomesti z zneskom „40 EUR“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. januarja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1919/2006 (UL L 380, 28.12.2006, str. 1).


1.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 97/2007

z dne 31. januarja 2007

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi januarja 2007 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz sektorjev jajc in perutninskega mesa v skladu z uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 593/2004 z dne 30. marca 2004 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju jajc in za jajčni albumin (1), in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1251/96 z dne 28. junija 1996 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju perutninskega mesa (2), in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2007, so v primeru nekaterih proizvodov za količine, ki so manjše ali enake razpoložljivim količinam, in se zato lahko v celoti odobrijo, vendar so navedeni zahtevki v primeru drugih proizvodov za količine, ki so večje od razpoložljivih količin, in jih je zato treba zmanjšati za določen odstotek, da se zagotovi pravična razdelitev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2007, vloženi v skladu z uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96, se odobrijo, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

2.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2007 se lahko vložijo v skladu z uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96 za celotno količino, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. februarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. januarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 94, 31.3.2004, str. 10.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 136. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1179/2006 (UL L 212, 2.8.2006, str. 7).


PRILOGA

Skupina

Koeficient dodetjevanja zahtevkov za uvozna dovoljenja, vložena za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2007

Celotna razpoložljiva količina za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2007

(t)

E1

100,0

132 003,200

E2

26,768294

1 750,000

E3

100,0

10 703,009

P1

100,0

1 978,275

P2

100,0

5 495,050

P3

1,688112

576,250

P4

100,0

550,475

„—“

:

Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.


DIREKTIVE

1.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/9


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/1/ES

z dne 29. januarja 2007

o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki za namene prilagoditve prilog II, III in VI k tej direktivi tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (1) in zlasti člena 8(2) Direktive,

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za potrošniške izdelke (SCCP),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija se je po tem, ko je SCCP na podlagi znanstvenih študij podal svoja mnenja, skupaj z državami članicami in zainteresiranimi stranmi dogovorila o celostni strategiji za zakonsko urejanje področja snovi v barvah za lase, ki zahteva, da industrija SCCP v oceno predloži dokumentacijo z znanstvenimi podatki o snoveh v barvah za lase.

(2)

Snovi, za katere v okviru javnega posvetovanja za njihovo uporabo v barvah za lase ni bilo izraženo vidno zanimanje in za katere ni bila predložena posodobljena dokumentacija o varnosti za izvedbo ustrezne ocene tveganja, je treba vključiti v Prilogo II.

(3)

Do zdaj se je štelo, da je snov 4-amino-3-fluorofenol vključena pod referenčno številko 22, ki zajema anilin, njegove soli ter njegove halogenirane in sulfonirane derivate. Ker pa ni očitno, da 4-amino-3-fluorofenol sodi v navedeno skupino anilinov, je treba v Prilogo II vključiti poseben vnos za navedeno snov.

(4)

Zaradi jasnosti se snov epoksikonazol ne sme prenesti iz ločene referenčne številke 1182 v referenčno številko 663 v Prilogi II k Direktivi 76/768/EGS.

(5)

Ker SCCP do 31. julija 2006 ni bilo predloženih novih znanstvenih podatkov za oceno snovi N,N′-diheksadecil-N,N′-bis(2-hidroksietil)propandiamid, je treba navedeno snov vključiti v Prilogo II.

(6)

Direktivo 76/768/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 76/768/EGS se spremenijo v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da se od 21. februarja 2008 kozmetični izdelki, ki niso v skladu s to direktivo, ne prodajo ali drugače dajo na voljo končnemu porabniku.

Člen 3

1.   Države članice najpozneje do 21. avgusta 2007 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj posredujejo besedila navedenih predpisov ter primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 21. novembra 2007.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. januarja 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 262, 27.9.1976, str. 169. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/78/ES (UL L 271, 30.9.2006, str. 56).


PRILOGA

Direktiva 76/768/EGS se spremeni:

1.

Priloga II se spremeni:

(a)

dodajo se naslednje referenčne številke 1234 do 1243:

Ref. št.

Kemijsko ime/ime po INCI

Št. CAS

„1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenilendiamin

144644-13-3

1235

6-nitro-o-toluidin

570-24-1

1236

HC Yellow no. 11

73388-54-2

1237

HC Orange no. 3

81612-54-6

1238

HC Green no. 1

52136-25-1

1239

HC Red no. 8 in njegove soli

97404-14-3, 13556-29-1

1240

Tetrahidro-6-nitrokinoksalin in njegove soli

158006-54-3, 41959-35-7

1241

Disperzno rdeča 15, razen kot nečistota v disperzno vijolični 1

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorofenol

399-95-1

1243

N,N′-diheksadecil-N,N′-bis(2-hidroksietil)propandiamid

Bishidroksietil biscetil malonamid

149591-38-8“

(b)

Vnos pod referenčno številko 1182 se črta.

(c)

Referenčna številka 663 se nadomesti z naslednjim besedilom: „(2RS,3RS)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran; epoksikonazol (CAS št. 133855-98-8)“.


Popravki

1.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/12


Popravek Odločbe Komisije 2004/90/ES z dne 23. decembra 2003 o tehničnih predpisih za izvajanje člena 3 Direktive 2003/102/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pešcev in drugih nezaščitenih udeležencev v prometu pred in med trčenjem z motornim vozilom ter o spremembah Direktive 70/156/EGS

( Uradni list Evropske unije L 31 z dne 4. februarja 2004 )

(Slovenska posebna izdaja, poglavje 13, zvezek 33, str. 34)

Stran 23, drugi stavek drugega odstavka točke 2.2 dela I Priloge:

besedilo:

„Če je ta pogoj izpolnjen, se bodisi vozilo uravna na konstrukcijsko določen položaj ali pa se ustrezno prilagodijo vse nadaljnje meritve in preskusi z namenom simulacije konstrukcijsko določenega položaja.“

se glasi:

„Če ta pogoj ni izpolnjen, se bodisi vozilo uravna na konstrukcijsko določen položaj ali pa se ustrezno prilagodijo vse nadaljnje meritve in preskusi z namenom simulacije konstrukcijsko določenega položaja.“