ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 15

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
20. januar 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

20.1.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/1


UREDBA SVETA (ES) št. 41/2007

z dne 21. decembra 2006

o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (2) in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2004 z dne 26. februarja 2004 o določitvi ukrepov za obnovitev staležev trsk (3) in zlasti členov 6 in 8 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 811/2004 z dne 21. aprila 2004 o določitvi ukrepov za obnovitev staleža severnega osliča (4) in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2166/2005 z dne 20. decembra 2005 o določitvi ukrepov za obnovitev staležev južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka (5) in zlasti členov 5 in 6 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 388/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v Biskajskem zalivu (6) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4 Uredbe (ES) št. 2371/2002 zahteva, da Svet sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev dostopa do voda in virov ter trajnostnega opravljanja ribolovnih aktivnosti ob upoštevanju razpoložljivega znanstvenega mnenja in zlasti poročila, ki ga pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STEFC).

(2)

Člen 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 nalaga Svetu, da določi celotne dovoljene ulove (TAC) po ribolovnih območjih ali skupinah ribolovnih območij. Ribolovne možnosti bi bilo treba dodeliti državam članicam in tretjim državam v skladu z merili iz člena 20 navedene uredbe.

(3)

Zaradi zagotovitve učinkovitega upravljanja TAC in kvot bi bilo treba določiti posebne pogoje za ribolovna delovanja.

(4)

Treba bi bilo oblikovati načela in nekatere postopke upravljanja ribištva na ravni Skupnosti, da bi države članice lahko zagotovile upravljanje plovil, ki plujejo pod njihovimi zastavami.

(5)

Člen 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002 določa opredelitve, ki so pomembne za dodelitev ribolovnih možnosti.

(6)

Ribolovne možnosti bi morale biti uporabljene v skladu z zakonodajo Skupnosti, ki ureja to vprašanje, in zlasti z Uredbo Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu držav članic (7), Uredbo Sveta (EGS) št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o značilnostih ribiških plovil (8), Uredbo Komisije (EGS) št. 1381/87 z dne 20. maja 1987 o določitvi podrobnih pravil za označevanje in dokumentacijo ribiških plovil (9), Uredbo Sveta (EGS) št. 3880/91 z dne 17. decembra 1991 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (10), Uredbo Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (11), Uredbo Sveta (ES) št. 1626/94 z dne 27. junija 1994 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev ribiških virov v Sredozemlju (12), Uredbo Sveta (ES) št. 1627/94 z dne 27. junija 1994 o splošnih določbah v zvezi s posebnimi ribolovnimi kartami (13), Uredbo Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (14), Uredbo Sveta (ES) št. 1434/98 z dne 29. junija 1998 o opredelitvi pogojev, pod katerimi se lahko sled iztovarja za gospodarske namene, ki ne zajemajo neposredne človeške uporabe (15), Uredbo Sveta (ES) št. 973/2001 z dne 14. maja 2001 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev nekaterih staležev izrazito selivskih vrst (16), Uredbo Sveta (ES) št. 2347/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi posebnih pogojev dostopa in z njim povezanih pravil za ribolov globokomorskih staležev (17), Uredbo Sveta (ES) št. 1954/2003 z dne 4. novembra 2003 o upravljanju ribolovnega napora v zvezi z nekaterimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti (18), Uredbo Komisije (ES) št. 2244/2003 z dne 18. decembra 2003 o podrobnih pravilih z zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil (19), Uredbo (ES) št. 423/2004, Uredbo Sveta (ES) št. 601/2004 z dne 22. marca 2004 o nekaterih nadzornih ukrepih, ki se uporabljajo za ribolovne aktivnosti na območju Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki (20), Uredbo (ES) št. 811/2004, Uredbo (ES) št. 2166/2005, Uredbo (ES) št. 388/2006 in z Uredbo Sveta (ES) št. 2015/2006 z dne 19. december 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2007 in 2008 (21).

(7)

V skladu z mnenji Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) bi bilo treba še naprej uporabljati začasen sistem za upravljanje omejitev ulova sardona v coni ICES VIII.

(8)

Uredbo Komisije (ES) št. 1116/2006 z dne 20. julija 2006 o prepovedi ribolova sardonov v podobmočju ICES VIII (22) bi bilo treba razveljaviti.

(9)

Ob upoštevanju nasveta ICES bi bilo treba ohraniti in popraviti sistem z namenom upravljanja ribolovnega napora pri peščenki v conah ICES IIIa in IV ter vodah ES cone ICES IIa.

(10)

Kot prehoden ukrep bi bilo treba v skladu z najnovejšim znanstvenim mnenjem ICES nadalje zmanjša ribolovni napor pri določenih globokomorskih vrstah.

(11)

Člen 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 nalaga Svetu, da določi pogoje glede omejitev ulova in/ali omejitev ribolovnega napora. Znanstveno mnenje kaže, da ulovi, ki znatno presegajo TAC, posegajo v trajnost ribolovnih aktivnosti. Zato bi bila primerna uvedba povezanih pogojev, ki bodo omogočili boljše izvajanje dogovorjenih ribolovnih možnosti.

(12)

Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO) je na svojem letnem zasedanju 2006 sprejela številne tehnične in kontrolne ukrepe. Te ukrepe bi bilo treba izvajati.

(13)

Na svojem XXV. letnem zasedanju leta 2006 je Komisija za ohranjanje morskih živih virov na Antarktiki (CCAMLR) sprejela ustrezne omejitve ulova za staleže, ki jih v vzpostavljenih ribolovnih območjih da na voljo katera koli članica CCAMLR. Poleg tega je CCAMLR odobrila sodelovanje plovil Skupnosti pri raziskovalnem ribolovu na Dissostichus spp. v podobmočjih FAO 88.1 in 88.2 ter razdelkih 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) in 58.4.3b) ter določila, da veljajo za ustrezne ribolovne aktivnosti omejitve ulova in prilova, kakor tudi nekateri posebni tehnični ukrepi. Navedene omejitve in tehnične ukrepe bi bilo treba prav tako uporabljati.

(14)

Zaradi upoštevanja mednarodnih obveznosti, ki jih je prevzela Skupnost kot pogodbenica Konvencije o ohranitvi morskega biološkega bogastva Antarktike (CCAMLR), vključno z obvezno uporabo ukrepov, ki jih je sprejela Komisija CCAMLR, bi bilo treba uporabljati TAC, ki jih je Komisija sprejela za sezono 2006/2007, in ustrezne sezonske datume.

(15)

V skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 847/96 bi bilo treba opredeliti staleže, za katere veljajo različni ukrepi iz Uredbe.

(16)

Skupnost je v skladu s postopkom, predvidenim v sporazumih ali protokolih o odnosih na področju ribištva, opravila posvetovanja o ribolovnih pravicah z Norveško (23), Ferskimi otoki (24) in Grenlandijo (25).

(17)

Skupnost je pogodbenica več regionalnih ribiških organizacij. Te ribiške organizacije so priporočile določitev omejitev ulova in/ali omejitve napora ter druge predpise za ohranjanje nekaterih vrst. Skupnost bi torej morala izvajati navedena priporočila.

(18)

Za prilagoditev omejitev ribolovnega napora pri trski, kakor so določene v Uredbi (ES) št. 423/2004, se ohranjajo nadomestni načini za upravljanje ribolovnega napora v skladu s TAC, kakor je določen v členu 8(3) navedene uredbe.

(19)

Ohraniti bi bilo treba nekatere začasne določbe o uporabi podatkov sistema za spremljanje plovil (VMS), da se zagotovi večja učinkovitost pri spremljanju, nadzoru in obvladovanju upravljanja napora.

(20)

Znanstveno mnenje kaže, da ribolov staleža morske plošče in morskega lista v Severnem morju ni trajnosten in da so ravni zavržkov morskega lista zelo visoke. Znanstveno mnenje in mnenje Regionalnega svetovalnega sveta za Severno morje kažeta, da je primerno prilagoditi ribolovne možnosti v obliki ribolovnega napora plovil, ki lovijo morsko ploščo.

(21)

Znanstveno mnenje priporoča sprejetje načrta za obnovo staležev morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu in uporabljati bi bilo treba začasen program upravljanja naporov, medtem ko Svet proučuje dolgoročno ureditev. Za staleže trske v Severnem morju, Skagerraku in zahodnem Rokavskem prelivu, v Irskem morju in na zahodu Škotske ter za staleže osliča in škampa v conah ICES VIIIc in IXa bi bilo treba prilagoditi raven dopustnega napora v okviru programa upravljanja.

(22)

Da bi prispevali k ohranjanju staležev rib, bi bilo v letu 2007 treba izvesti nekatere dopolnilne ukrepe glede nadzora in tehničnih pogojev za ribolov.

(23)

Znanstvene preiskave so pokazale, da ribolovne prakse pri ribolovu z zabodnimi mrežami in zapletnimi mrežami v conah ICES VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk in XII predstavljajo resno tveganje za globokomorske vrste. Vendar bi bilo treba pod določenimi pogoji izvajati prehodne ukrepe, ki omogočajo takšen ribolov, dokler se ne sprejmejo trajnejši ukrepi.

(24)

Zaradi zagotovitve trajnostnega izkoriščanja staležev osliča in zaradi zmanjšanja zavržkov bi se morali najnovejši dosežki na področju selektivnih ribolovnih orodij ohraniti kot prehodni ukrepi v conah ICES VIIIa, VIIIb in VIIId.

(25)

Treba bi bilo izboljšati nadzor nad iztovarjanjem in pretovarjanjem zmrznjenih rib na ribiških plovilih tretjih držav, ki so pristala v pristaniščih Skupnosti. Novembra 2006 je Severovzhodno atlantska komisija za ribištvo (NEAFC) sprejela priporočilo, ki zajema nadzor pomorske inšpekcije. V pravnem redu Skupnosti bi bilo treba zagotoviti izvajanje navedenega priporočila.

(26)

Novembra 2006 je NEAFC priporočila, da se več plovil ponovno uvrsti na seznam plovil, za katera je bilo potrjeno, da se ukvarjajo z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom. V pravnem redu Skupnosti bi bilo treba zagotoviti izvajanje priporočil.

(27)

Zaradi prispevanja k ohranjanju hobotnice in zlasti zaradi varovanja nedoraslih organizmov bi bilo treba v letu 2007 ohraniti minimalno velikost hobotnic iz morskih vod pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav in na območju CECAF, dokler se ne sprejme uredba, ki bo spremenila Uredbo (ES) št. 850/98.

(28)

Glede na nasvet STECF bi bilo treba dovoliti ribolov z vlečnimi mrežami z gredjo in z uporabo električnega toka pod določenimi pogoji v conah ICES IVc in IVb južno.

(29)

Medameriška komisija za tropske tune (IATTC) je na letnem sestanku leta 2006 sprejela omejitve ulova rumenoplavutega tuna, veleokega tuna in črtastega tuna. Čeprav Skupnost ni članica IATTC, bi bilo treba te ukrepe izvajati z namenom zagotovitve trajnostnega upravljanja vira pod jurisdikcijo navedene organizacije.

(30)

Na svojem drugem letnem zasedanju je Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC) sprejela omejitve napora za rumenoplavutega tuna, veleokega tuna, črtastega tuna in belega tuna ter tudi tehnične ukrepe glede obravnave prilova. Skupnost je članica WCPFC od januarja 2005. Zato bi bilo treba navedene ukrepe prenesti v pravo Skupnosti in zagotoviti trajnostno upravljanje virov, ki so pod jurisdikcijo te organizacije.

(31)

Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) je na svojem letnem zasedanju leta 2006 sprejela tabele, ki navajajo premalo in preveč izkoriščene ribolovne možnosti pogodbenic ICCAT. V tej zvezi je ICCAT sprejela sklep, v katerem ugotavlja, da je Skupnost v letu 2004 premalo izkoristila svojo kvoto za več staležev.

(32)

Zaradi upoštevanja prilagoditve kvot Skupnosti, ki jih je določila ICCAT, bi bilo treba razporeditev ribolovnih možnosti, ki so posledica premajhne izkoriščenosti, opraviti na podlagi prispevka vsake države članice k premajhni izkoriščenosti brez spreminjanja delitvenega ključa za letno dodelitev TAC.

(33)

ICCAT je na svojem letnem zasedanju leta 2006 sprejela številne tehnične ukrepe za nekatere staleže izrazito selivskih vrst v Atlantiku in Sredozemskem morju, ki med drugim določajo nove minimalne velikosti za modroplavutega tuna, omejitve ribolova na določenih območjih in v časovnih obdobjih za zaščito veleokega tuna, ukrepe v zvezi s športnimi in rekreacijskimi ribiškimi aktivnostmi v Sredozemskem morju ter uvedbo programa vzorčenja za oceno velikosti modroplavutega tuna v kletki. Da bi pripomogli k ohranitvi staležev rib, bi bilo treba te ukrepe v letu 2007 izvajati do sprejetja uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 937/2001.

(34)

Organizacija za ribištvo jugovzhodnega Atlantika (SEAFO) je na svojem letnem zasedanju leta 2006 sprejela ohranjevalne ukrepe za zaprtje določenih območij s 1. januarjem 2007 z namenom varovanja ranljivih globokomorskih habitatov, prepoved pretovarjanja na morju na območju Konvencije z namenom boriti se proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu (IUU), začasni program nadzora, ki spreminja Začasni sporazum, priložen Konvenciji SEAFO, v katerem so zajeti ohranjevalni ukrepi, sprejeti na letnem zasedanju leta 2005, ter tehnične ukrepe za zmanjševanje naključne smrtnosti morskih ptic v zvezi z ribolovnimi aktivnostmi. Ti ukrepi so za Skupnost zavezujoči in bi jih zato bilo treba izvajati.

(35)

Ni več primerno, da se plovilom, ki plujejo pod zastavo Barbadosa, Gvajane, Surinama, Trinidada in Tobaga, Japonske in Koreje ter Francoske Gvajane, zaradi premajhne izkoriščenosti ribolovnih možnosti še naprej nudijo ribolovne možnosti. To bi moralo biti odraženo v posebnih določbah v zvezi z departmajem Francoske Gvajane.

(36)

Za zagotovitev pravilnega evidentiranja ulovov sinjega mola, ki so jih v vodah Skupnosti opravile tretje države, bi bilo treba ohraniti okrepljene določbe o nadzoru v zvezi s takšnimi plovili.

(37)

Da se ribičem Skupnosti zagotovi preživljanje in da bi se izognili ogrožanju virov ter kakršnim koli možnim težavam zaradi izteka veljavnosti Uredbe Sveta (ES) 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2006 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (26), je pomembno, da se s tem ribolovom začne s 1. januarjem 2007 ter da se v mesecu januarju 2007 ohranijo v veljavi nekatera pravila iz navedene uredbe. Glede na nujnost zadeve je treba odobriti izjemo od roka šestih tednov iz odstavka I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa ribolovne možnosti za leto 2007 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib ter s tem povezane pogoje, pod katerimi se lahko te ribolovne možnosti uporabljajo.

Določa pa tudi nekatere omejitve napora in s tem povezane pogoje za januar 2008 ter ribolovne možnosti in posebne pogoje za nekatere antarktične staleže za obdobja, določena v Prilogi IE

Člen 2

Področje uporabe

1.   Če ni določeno drugače, se ta uredba uporablja za:

(a)

ribiška plovila Skupnosti („plovila Skupnosti“); in

(b)

ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretjih držav in so v njih registrirana („ribiška plovila tretjih držav“) v vodah Skupnosti („vode ES“).

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se ta uredba ne uporablja za ribolovne aktivnosti, ki se izvajajo izključno za namen znanstvenih raziskav, ki so odobrene ter imajo dovoljenje zadevne države članice in o katerih sta vnaprej obveščeni Komisija in država članica, v vodah katere se izvaja raziskava.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se poleg opredelitev iz člena 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002 uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„skupni dovoljeni ulov“ (TAC) pomeni količino, ki se v posameznem staležu lahko ulovi in iztovori vsako leto;

(b)

„kvota“ pomeni delež TAC, dodeljen Skupnosti, državam članicam ali tretjim državam;

(c)

„mednarodne vode“ pomeni vode, ki so zunaj suverenosti ali jurisdikcije katere koli države;

(d)

„urejevalno območje NAFO“ pomeni del območja Konvencije Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO), ki ne spada pod suverenost ali jurisdikcijo obalnih držav;

(e)

„Skagerrak“ pomeni območje, ki je na zahodu omejeno s črto od svetilnika Hanstholm do svetilnika Lindesnes in na jugu s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna in od te točke do najbližje točke na švedski obali;

(f)

„Kattegat“ pomeni območje, ki je na severu omejeno s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna in od te točke do najbližje točke na švedski obali ter na jugu s črto od Hasenøre do Gnibens Spids, od Korshaga do Spodsbjerga in od Gilbjerg Hoveda do Kullena;

(g)

„Cadiški zaliv“ pomeni območje v coni ICES IXa vzhodno od zemljepisne dolžine 7o23′48″Z;

(h)

„območje upravljanja NEAFC“ pomeni vode v območjih Konvencije, kakor so opredeljene v Konvenciji o Komisiji za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC), segajo pa prek voda, ki so v pristojnosti pogodbenic NEAFC.

Člen 4

Ribolovne cone

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve con:

(a)

cone ICES (Mednarodni svet za raziskovanje morja), kakor so opredeljene v Uredbi (EGS) št. 3880/91;

(b)

cone CECAF (vzhodni srednji Atlantik ali glavna ribolovna cona FAO 34), kakor so opredeljene v Uredbi Sveta (ES) št. 2597/95 z dne 23. oktobra 1995 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven Severnega Atlantika (27);

(c)

cone NAFO (Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika), kakor so opredeljene v Uredbi Sveta (EGS) št. 2018/93 z dne 30. junija 1993 o predložitvi statističnih podatkov o ulovu in aktivnosti s strani držav članic, ki izvajajo ribolov v severozahodnem Atlantiku (28);

(d)

cone CCAMLR (Konvencija o ohranitvi morskega biološkega bogastva Antarktike), kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 601/2004;

(e)

cona IATTC (Medameriška komisija za tropske tune), kakor je opredeljena v Sklepu Sveta 2006/539/ES z dne 22. maja 2006 o sklenitvi Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropskega tuna, ustanovljene leta 1949 s konvencijo med Združenimi državami Amerike in Republiko Kostariko, v imenu Evropske Skupnosti (29);

(f)

cona WCPFC (Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika), kakor je opredeljena v Sklepu Sveta 2005/75/ES z dne 26. aprila 2004 o pristopu Skupnosti h Konvenciji o ohranjanju in upravljanju izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana (30);

(g)

cona ICCAT (Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna), kakor je opredeljena v Sklepu Sveta 86/238/EGS z dne 9. junija 1986 o pristopu Skupnosti k Mednarodni konvenciji za ohranitev tunov v Atlantiku, kakor je bila spremenjena s Protokolom, priloženim k Sklepni listini Konference pooblaščencev držav pogodbenic konvencije, ki je bila podpisana 10. julija 1984 v Parizu (31);

(h)

cone SEAFO (Organizacija za ribištvo jugovzhodnega Atlantika), kakor so opredeljene v Sklepu Sveta 2002/738/ES z dne 22. julija 2002 o sklenitvi Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov v jugovzhodnem Atlantiku s strani Evropske skupnosti (32);

(i)

cona GFCM (Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju), kakor je opredeljena v Sklepu Sveta 98/416/ES z dne 16. junija 1998 o pristopu Evropske skupnosti h Generalni komisiji za ribištvo v Sredozemlju (33).

POGLAVJE II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI IN S TEM POVEZANI POGOJI ZA PLOVILA SKUPNOSTI

Člen 5

Omejitve ulova in dodelitve

1.   Omejitve ulova za plovila Skupnosti v vodah Skupnosti ali v nekaterih vodah zunaj Skupnosti in dodelitev takšnih omejitev ulova državam članicam ter dodatni pogoji v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 847/96 so določeni v Prilogi I.

2.   Plovila Skupnosti imajo pooblastilo za ulov v okviru kvot iz Priloge I v vodah, ki spadajo pod ribolovno jurisdikcijo Ferskih otokov, Grenlandije, Islandije, Norveške in ribolovne cone okrog otoka Jan Mayen, ob upoštevanju pogojev iz členov 10, 17 in 18.

3.   Komisija določi končne omejitve ulova za peščenko v conah ICES IIIa in IV ter vodah ES cone ICES IIa v skladu s pravili točke 8 Priloge IID.

4.   Komisija določi omejitve ulova za kapelana v coni ICES V in v grenlandskih vodah cone ICES XIV, ki so na voljo Skupnosti, v višini 7,7 % deleža TAC za kapelana, takoj ko je TAC določen.

5.   Omejitve ulova za norveškega moliča v coni ICES IIIa in vodah ES con ICES IIa in IV ter za staleže papaline v vodah ES con ICES IIa in IV ter za staleže sardona v coni ICES VIII lahko Komisija ponovno preuči v skladu s postopkom iz člena 30(2) Uredbe št. 2371/2002 in ob upoštevanju znanstvenih podatkov, pridobljenih v prvi polovici leta 2007.

6.   Za plovila Skupnosti se prepove ribolov na, zadrževanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje naslednjih vrst, in sicer v vseh vodah Skupnosti in vodah zunaj Skupnosti:

morski pes orjak (Cetorinhus maximus)

beli morski volk (Carcharodon carcharias).

7.   Za plovila Skupnosti velja prepoved ulova oranžne sluzoglavke (Hoplostethus atlanticus) v delih con ICES V, VI in VII, ki ležijo znotraj območja upravljanja NEAFC.

8.   Za plovila Skupnosti velja prepoved ulova rdečega okuna (Sebastes mentella) od 1. januarja 2007 do 30. junija 2007 v delih con ICES I in II, ki ležijo znotraj območja upravljanja NEAFC, razen neizogibnega prilova. Ta prepoved se uporablja tudi v obdobju od 1. julija 2007 do 31. decembra 2007, če tako priporoči NEAFC. V tem primeru Komisija objavi obvestilo o priporočilu NEAFC v seriji „C“ Uradnega lista Evropske unije.

Člen 6

Posebne določbe o dodelitvah

1.   Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kakor je določena v Prilogi I, ne posega v:

(a)

izmenjave na podlagi člena 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(b)

ponovne dodelitve na podlagi členov 21(4), 23(1) in 32(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93;

(c)

dodatne iztovore, dovoljene na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96;

(d)

zadržane količine v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96;

(e)

odbitke na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 847/96.

2.   Za namene zadržanja kvot, ki se bodo prenesle v leto 2008, se lahko z odstopanjem od Uredbe (ES) št. 847/96 uporabi člen 4(2) navedene uredbe za vse staleže, za katere velja analitski TAC.

Člen 7

Omejitve ribolovnega napora in s tem povezani pogoji za upravljanje staležev

1.   Od 1. februarja 2007 do 31. januarja 2008 se omejitve ribolovnega napora in s tem povezani pogoji, določeni v:

(a)

Prilogi IIA, uporabljajo za upravljanje nekaterih staležev v Kattegatu, Skagerraku in conah ICES IV, VIa, VIIa, VIId ter vodah ES cone ICES IIa;

(b)

v Prilogi IIB, uporabljajo za upravljanje osliča in škampa v conah ICES VIIIc in IXa z izjemo Cadiškega zaliva;

(c)

v Prilogi IIC, uporabljajo za upravljanje staleža morskega lista v coni ICES VIIe;

(d)

v Prilogi IID, uporabljajo za upravljanje staležev peščenke v conah ICES IIIa in IV ter vodah ES cone ICES IIa.

2.   V obdobju od 1. januarja 2007 do 31. januarja 2007 se za staleže, omenjene v odstavku 1(a), (b), (c) in (d) še naprej uporabljajo ribolovni napor in z njim povezani pogoji, določeni v Prilogah IIA, IIB, IIC in IID k Uredbi (ES) št. 51/2006.

3.   Plovila, ki uporabljajo vrste orodja, opredeljene v točki 4.1 Priloge IIA in v točki 3 prilog IIB in IIC, in ribarijo v območjih, opredeljenih v točki 2 Priloge IIA in v točki 1 Priloge IIB in IIC, morajo imeti posebno ribolovno karto, izdano v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1627/94, kot je določno v teh prilogah.

4.   Komisija določi končni ribolovni napor za leto 2007 za ribolov na peščenko v conah ICES IIIa in IV ter vodah ES cone ICES IIa v skladu s pravili iz točk 3 do 6 Priloge IID.

5.   Države članice zagotovijo, da ribolovni napori plovil z dovoljenji za globokomorski ribolov, merjeni v kilovat-dnevih odsotnosti iz pristanišča, v letu 2007 ne bodo presegali 75 % povprečnega letnega ribolovnega napora, ki so ga plovila zadevne države članice zabeležila v letu 2003 pri ulovu globokomorskih vrst s seznamov v Prilogah I in II k Uredbi (ES) št. 2347/2002, na podlagi dovoljenj za globokomorski ribolov. Ta odstavek se uporablja samo za ribolovne plovbe, kjer se ujame več kot 100 kilogramov globokomorskih vrst z izjemo velike srebrenke.

Člen 8

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

1.   Ribe iz staležev, za katere so določene omejitve ulova, se smejo obdržati na krovu ali iztovarjati samo, če:

(a)

so ulov opravila plovila države članice, ki ima kvoto in ta kvota ni izčrpana; ali

(b)

je ulov sestavljen iz dela deleža Skupnosti, ki ni bil s kvotami dodeljen državam članicam in ni bil izčrpan.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko naslednje ribe obdržijo na krovu ali iztovorijo, tudi če država članica nima kvot ali so kvote ali deleži izčrpani:

(a)

vrste, ki niso sled ali skuša, kadar

(i)

so ulovljene pomešano z drugimi vrstami z mrežo z velikostjo mrežnega očesa manjšo od 32 mm v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 850/98, in

(ii)

ulovi niso razvrščeni na krovu ali ob iztovarjanju;

ali

(b)

skuša, kadar

(i)

je ulovljena pomešano s šurom ali sardelo;

(ii)

ne presega 10 % skupne mase skuše, šura in sardele na krovu in;

(iii)

ulovi niso razvrščeni na krovu ali ob iztovarjanju.

3.   Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 1434/98 se ne uporablja za sleda, ulovljenega v conah ICES IIIa, IV in VIId ter vodah ES cone ICES IIa.

4.   Vsi iztovori se vštevajo v kvoto ali, če delež Skupnosti ni dodeljen državam članicam s kvotami, v delež Skupnosti, razen ulovov na podlagi določb odstavka 2.

5.   Kadar so izčrpane omejitve ulova države članice za sleda v conah ICES IIIa, IV in VIId ter vodah ES cone ICES IIa, je prepovedano, da plovila, ki plujejo pod zastavo navedene države članice in so registrirana v Skupnosti ter delujejo v ribolovu, za katerega se uporabljajo ustrezne omejitve ulova, iztovarjajo ulove, ki niso razvrščeni in vsebujejo sled.

6.   Določitev odstotka prilova in njegove namenske uporabe se pripravi v skladu s členoma 4 in 11 Uredbe (ES) št. 850/98.

Člen 9

Nerazvrščeno iztovarjanje v conah ICES IIIa, IV in VIId ter vodah ES cone ICES IIa

1.   Države članice zagotovijo ustrezen program vzorčenja, ki omogoča učinkovito spremljanje nerazvrščenega iztovarjanja po posameznih vrstah, ulovljenih v conah ICES IIIa, IV in VIId ter vodah ES cone ICES IIa.

2.   Nerazvrščen ulov v conah ICES IIIa, IV in VIId ter vodah ES cone ICES IIa se iztovarja samo v pristaniščih in na mestih iztovarjanja, kjer imajo program razvrščanja, naveden v odstavku 1.

Člen 10

Omejitve dostopa

Plovila Skupnosti ne lovijo v Skagerraku znotraj 12 morskih milj od norveških temeljnih črt. Vendar je dovoljeno, da plovila, ki plujejo pod dansko ali švedsko zastavo, lovijo do štiri morske milje od norveških temeljnih črt.

Člen 11

Prehodni tehnični in nadzorni ukrepi

Prehodni tehnični in nadzorni ukrepi za plovila Skupnosti so določeni v Prilogi III.

POGLAVJE III

OMEJITVE ULOVA IN S TEM POVEZANI POGOJI ZA PLOVILA TRETJIH DRŽAV

Člen 12

Prehodni tehnični in nadzorni ukrepi

Prehodni tehnični in nadzorni ukrepi za plovila tretjih držav so določeni v Prilogi III.

Člen 13

Pooblastilo

1.   Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Venezuele ali Norveške, in ribiška plovila, ki so registrirana na Ferskih otokih, imajo pooblastilo za ribolov v vodah Skupnosti v okviru omejitev ulova iz Priloge I in ob upoštevanju pogojev iz členov 14 do 16 ter členov 19 do 25.

2.   Za plovila tretjih držav se prepove ribolov na, zadrževanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje naslednjih vrst, in sicer v vseh vodah Skupnosti in vodah zunaj Skupnosti:

(a)

morski pes orjak (Cetorinhus maximus)

(b)

beli morski volk (Carcharodon carcharias).

Člen 14

Geografske omejitve

1.   Ribolov z ribiškimi polovili, ki plujejo pod zastavo Norveške ali so registrirana na Ferskih otokih, se omeji na tiste dele cone 200 morskih milj, ki ležijo 12 morskih milj proti odprtemu morju od temeljnih črt držav članic v coni ICES IV, Kattegatu in Atlantskem oceanu severno od 43o00′S, razen območja iz člena 18 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

2.   Ribolov v Skagerraku z ribiškimi plovili, ki plujejo pod norveško zastavo, se dovoli štiri morske milje od temeljnih črt Danske in Švedske proti odprtemu morju.

3.   Ribolov z ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo Venezuele, se omeji na tiste dele cone 200 morskih milj, ki ležijo 12 morskih milj proti odprtemu morju od temeljnih črt Francoske Gvajane.

Člen 15

Tranzit skozi vode Skupnosti

Ribiška plovila tretjih držav, ki prečkajo vode Skupnosti, v skladu s spodaj navedenima pogojema pospravijo svoje mreže tako, da jih ne morejo takoj uporabiti:

(a)

mreže, obtežilniki in podobno orodje ne smejo biti povezani s širilkami in vrvmi za vlečenje;

(b)

mreže na palubi ali nad njo morajo biti varno privezane na del zgornje konstrukcije.

Člen 16

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

Ribe iz staležev, za katere so določene omejitve ulova, se ne smejo obdržati na krovu ali iztovarjati, razen ulovov ribiških plovil tretjih držav, ki imajo kvoto in ta kvota ni izčrpana.

POGLAVJE IV

DOLOČBE O IZDAJI DOVOLJENJ ZA PLOVILA SKUPNOSTI

Člen 17

Dovoljenja in s tem povezani pogoji

1.   Ne glede na splošna pravila o ribolovnih dovoljenjih in posebnih ribolovnih kartah, določenih v Uredbi (ES) št. 1627/94, je treba imeti za ribolov plovil Skupnosti v vodah tretje države dovoljenje, ki ga izdajo organi navedene tretje države.

2.   Vendar se odstavek 1 ne uporablja za naslednja plovila Skupnosti, kadar ribarijo v norveških vodah v Severnem morju:

(a)

plovila s tonažo 200 BT ali manj; ali

(b)

plovila, ki lovijo vrste, ki niso skuša, za prehrano ljudi; ali

(c)

plovila, ki plujejo pod švedsko zastavo, v skladu z ustaljeno prakso.

3.   Največje število dovoljenj in drugi s tem povezani pogoji so določeni v delu I Priloge IV. V vlogah za dovoljenja se navedejo vrste ribolova in imena ter značilnosti plovil Skupnosti, za katere naj se izdajo dovoljenja, organi držav članic pa jih naslovijo na Komisijo. Komisija predloži te vloge organom zadevne tretje države.

4.   Če ena država članica prenese kvoto na drugo državo članico (zamenjava) v ribolovnih območjih iz dela I Priloge IV, prenos vključuje potreben prenos dovoljenj in se sporoči Komisiji. Vendar se ne preseže skupno število dovoljenj za posamezno ribolovno območje, določeno v delu I Priloge IV.

5.   Plovila Skupnosti so usklajena z ohranitvenimi in nadzornimi ukrepi in vsemi drugimi določbami, ki urejajo cono, v kateri izvajajo aktivnosti.

Člen 18

Ferski otoki

Plovila Skupnosti z dovoljenjem za izvajanje usmerjenega ribolova na eno vrsto v vodah Ferskih otokov lahko opravljajo usmerjen ribolov na druge vrste pod pogojem, da predhodno obvestijo organe Ferskih otokov.

POGLAVJE V

DOLOČBE O IZDAJI DOVOLJENJ ZA RIBIŠKA PLOVILA TRETJIH DRŽAV

Člen 19

Obveznost dovoljenja in posebne ribolovne karte

1.   Ne glede na člen 28b Uredbe (EGS) št. 2847/93 so ribiška plovila z manj kot 200 BT, ki plujejo pod norveško zastavo, oproščena obveznosti, da morajo imeti dovoljenje in posebno ribolovno karto.

2.   Ribolovno dovoljenje in posebna ribolovna karta se hranita na krovu. Vendar pa so ribiška plovila, registrirana na Ferskih otokih ali Norveškem, oproščena te obveznosti.

3.   Ribiška plovila iz tretjih držav, ki imajo na dan 31. decembra 2006 pooblastilo za ribolov, lahko od 1. januarja 2007 nadaljujejo z ribolovom, dokler se Komisiji ne predloži seznam ribiških plovil, ki imajo pooblastila za ribolov, in ga Komisija ne odobri.

Člen 20

Vloga za dovoljenje in za posebno ribolovno karto

Vlogo za dovoljenje in za posebno ribolovno karto organa tretje države Komisiji spremljajo naslednje informacije:

(a)

ime plovila;

(b)

registrska številka;

(c)

zunanje identifikacijske črke in številke;

(d)

pristanišče registracije;

(e)

ime in naslov lastnika ali zakupnika;

(f)

bruto tonaža in skupna dolžina;

(g)

moč motorja;

(h)

klicni znak in radijska frekvenca;

(i)

nameravani način ribolova;

(j)

nameravano območje ribolova;

(k)

vrste, ki jih namerava loviti;

(l)

obdobje, za katero se zahteva dovoljenje.

Člen 21

Število dovoljenj

Število dovoljenj in s tem povezani posebni pogoji so določeni v delu II Priloge IV.

Člen 22

Razveljavitev in odvzem

1.   Dovoljenja in posebne ribolovne karte se lahko razveljavijo z namenom izdaje novih dovoljenj in posebnih ribolovnih kart. Te razveljavitve začnejo učinkovati na dan pred datumom, ko Komisija izda nova dovoljenja in posebne ribolovne karte. Nova dovoljenja in posebne ribolovne karte začnejo učinkovati z dnem izdaje.

2.   Dovoljenja in posebne ribolovne karte se v celoti ali delno odvzamejo pred datumom izteka veljavnosti, če je kvota za zadevni stalež, določena v Prilogi I, izčrpana.

3.   Dovoljenja in posebne ribolovne karte se odvzamejo v primeru vsakega neizpolnjevanja obveznosti iz te uredbe.

Člen 23

Neizpolnjevanje ustreznih pravil

1.   Vsakemu ribiškemu plovilu tretje države, ki ne izpolnjuje obveznosti, določenih v tej uredbi, se za obdobje, ki ne presega 12 mesecev, ne izdata dovoljenje ali posebna ribolovna karta.

2.   Komisija predloži organom zadevne tretje države imena in značilnosti ribiških plovil tretjih držav, ki v naslednjem mesecu ali mesecih nimajo pooblastila za ribolov v ribolovni coni Skupnosti zaradi kršitve ustreznih pravil.

Člen 24

Obveznosti imetnika dovoljenja

1.   Ribiška plovila tretjih držav ravnajo v skladu z ohranitvenimi in nadzornimi ukrepi ter drugimi določbami, ki urejajo ribolov plovil Skupnosti v coni, v kateri delujejo, zlasti z uredbami (EGS) št. 1381/87, (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94, (ES) št. 850/98, (ES) št. 1434/98 in Uredbo Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu (34).

2.   Ribiška plovila tretjih držav iz odstavka 1 vodijo ladijski dnevnik, v katerega vpisujejo informacije, določene v delu I Priloge V.

3.   Ribiška plovila tretjih držav razen plovil, ki plujejo pod norveško zastavo in ribarijo v coni ICES IIIa, pošljejo Komisiji informacije iz Priloge VI v skladu s pravili, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 25

Posebne določbe v zvezi s Francosko Gvajano

1.   Za odobritev dovoljenja za ribolov v vodah Francoske Gvajane se mora lastnik zadevnega ribiškega plovila tretje države obvezati, da bo na zahtevo Komisije dovolil, da pride na plovilo opazovalec.

2.   Ribiška plovila tretjih držav, ki ribarijo v vodah Francoske Gvajane, vodijo ladijski dnevnik v skladu z vzorcem iz dela II Priloge V. Podatki o ulovu se na zahtevo pošljejo Komisiji, in sicer preko francoskih organov.

POGLAVJE VI

POSEBNE DOLOČBE ZA PLOVILA SKUPNOSTI, KI RIBARIJO V SREDOZEMSKEM MORJU

Člen 26

Vzpostavitev zaprte sezone za ribolov na delfinke z uporabo naprav za združevanje rib

1.   Da bi zaščitili delfinke (Coryphaena hippurus), zlasti majhne, se ribolov na delfinke z uporabo naprav za združevanje rib (FAD) prepove od 1. januarja 2007 do 14. avgusta 2007 v vseh geografskih podobmočjih cone iz Sporazuma GFCM.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko država članica, če lahko dokaže, da zaradi slabega vremena ribiška plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, niso mogla izkoristiti svojih običajnih ribolovnih dni, te izgubljene dni prenese na ribolov FAD do 31. januarja naslednjega leta. Države članice, ki želijo koristiti to možnost prenosa, Komisiji do 1. januarja 2008 predložijo vlogo za dodatno število dni, ko bo plovilo pooblaščeno za ribolov na delfinke z uporabo FAD med obdobjem prepovedi od 1. januarja 2008 do 31. januarja 2008. Takšni vlogi so priloženi naslednji podatki:

(a)

poročilo, ki vsebuje podrobnosti o ukinitvi zadevnih ribolovnih aktivnosti, vključno z ustreznimi meteorološkimi podatki;

(b)

ime plovila;

(c)

registrska številka;

(d)

zunanje identifikacijske črke in številke, kakor so opredeljene v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (35).

Komisija dobljene informacije posreduje izvršilnemu Sekretariatu GFCM.

3.   Države članice do 1. novembra 2007 Komisiji predložijo poročilo o izvajanju ukrepov iz odstavka 1.

Člen 27

Vzpostavitev restriktivnih območij za ribolov z namenom zaščite občutljivih globokomorskih habitatov

1.   Prepoveduje se ribolov z vlečnimi strgačami in pridnenimi vlečnimi mrežami na območjih, omejenih s črtami, ki združujejo naslednje koordinate:

(a)

Zaprto območje za globokomorski ribolov „morski greben Lophelia pri rtu Santa Maria di Leuca“

39o 27,72' S, 18o 10,74' V

39o 27,80' S, 18o 26,68' V

39o 11,16' S, 18o 04,28' V

39o 11,16' S, 18o 35,58' V

(b)

Zaprto območje za globokomorski ribolov „hladni ogljikovodikovi izvirki območja delte Nila“

31o 30,00' S, 33o 10,00' V

31o 30,00' S, 34o 00,00' V

32o 00,00' S, 34o 00,00' V

32o 00,00' S, 33o 10,00' V

(c)

Zaprto območje za globokomorski ribolov „Eratosthemes Seamount“

33o 00,00' S, 32o 00,00' V

33o 00,00' S, 33o 00,00' V

34o 00,00' S, 33o 00,00' V

34o 00,00' S, 32o 00,00' V

2.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zaščito občutljivih globokomorskih habitatov na območjih iz odstavka 1 in zlasti zagotovijo zaščito teh območij pred vplivi drugih ribolovnih aktivnosti, ki bi ogrozile ohranitev značilnosti teh habitatov.

POGLAVJE VII

POSEBNE DOLOČBE ZA PLOVILA SKUPNOSTI, KI RIBARIJO V UREJEVALNEM OBMOČJU NAFO

ODDELEK 1

Sodelovanje Skupnosti

Člen 28

Seznam plovil

1.   Samo plovila Skupnosti, ki imajo več kakor 50 bruto ton in jim je država članica njihove zastave izdala posebne ribolovne karte ter so vključena v evidenco plovil NAFO, smejo pod pogoji, določenimi v njihovih ribolovnih kartah, loviti, hraniti na krovu, pretovarjati in iztovarjati ribolovne vire iz urejevalnega območja NAFO.

2.   Vsaka država članica obvesti Komisijo v računalniško berljivi obliki vsaj 15 dni pred vstopom novega plovila v urejevalno območje NAFO o vsaki spremembi seznama plovil, ki plujejo pod njeno zastavo in so registrirana v Skupnosti ter imajo pooblastilo za ribolov v urejevalnem območju NAFO. Komisija te informacije takoj posreduje Sekretariatu NAFO.

3.   Seznam iz odstavka 2 vključuje naslednje:

(a)

interno številko plovila, kot je opredeljena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 26/2004;

(b)

mednarodni radijski klicni znak;

(c)

zakupnika plovila, kjer je to ustrezno;

(d)

vrsto plovila.

4.   Za plovila, ki začasno plujejo pod zastavo države članice (zakup prazne ladje), posredovane informacije poleg tega vključujejo:

(a)

datum, od katerega država članica plovilu dovoli pluti pod njeno zastavo;

(b)

datum, od katerega država članica dovoljuje plovilu ribolov v urejevalnem območju NAFO;

(c)

ime države, kjer je plovilo registrirano ali je bilo prej registrirano, in datum, od katerega ne pluje več pod zastavo navedene države;

(d)

ime plovila;

(e)

uradno registrsko številko plovila, ki so jo dodelili pristojni nacionalni organi;

(f)

domače pristanišče plovila po prenosu;

(g)

ime lastnika ali zakupnika plovila;

(h)

izjavo, da je poveljnik dobil kopijo veljavnih predpisov v urejevalnem območju NAFO;

(i)

glavne vrste, ki se lahko lovijo v urejevalnem območju NAFO;

(j)

podobmočja, kjer obstaja verjetnost, da bo plovilo ribarilo.

ODDELEK 2

Tehnični ukrepi

Člen 29

Velikost mrežnih očes

1.   Uporaba vlečne mreže, ki ima v katerem koli predelu mrežna očesa manjša od 130 mm, je prepovedana pri neposrednem ribolovu vrst pridnenih rib iz Priloge VII, razen pri ribolovu Sebastes mentella, kot je navedeno v odstavku 3. Velikost mrežnih očes se lahko zmanjša na najmanj 60 mm za neposredni ribolov severnega kratkoplavutega lignja (Illex illecebrosus). Za neposredni ribolov raže (Rajidae) se ta velikost mrežnih očes poveča na najmanj 280 mm v vreči in 220 mm na vseh drugih delih vlečne mreže.

2.   Plovila, ki lovijo severno kozico (Pandalus borealis), uporabljajo mreže z velikostjo mrežnih očes najmanj 40 mm.

3.   Plovila, ki lovijo kljunatega okuna (Sebastes mentella) v podobmočju 2 in razdelkih 1F in 3K, uporabljajo mreže z najmanjšo velikostjo mrežnih očes 100 mm.

Člen 30

Dodatki k mrežam

1.   Uporaba kakršnih koli sredstev ali naprav razen tistih, opisanih v tem členu, ki ovirajo mrežna očesa ali zmanjšujejo njihovo velikost, je prepovedana.

2.   Platno, mreža ali kateri koli drug material se lahko doda na notranjo stran vreče, da se zmanjša ali prepreči škoda.

3.   Naprave se lahko dodajo na zgornjo stran vreče pod pogojem, da ne ovirajo mrežnih očes vreče. Uporaba zgornjih prevlek se omeji na tiste, naštete v Prilogi VIII.

4.   Plovila, ki lovijo severno kozico (Pandalus borealis), uporabljajo izločevalno mrežo ali rešetko z razdaljo med prečkami največ 22 mm. Plovila, ki lovijo severno kozico v razdelku 3L, so opremljena tudi z zatičnimi verigami, dolgimi najmanj 72 cm, kakor je opisano v Prilogi IX.

Člen 31

Na krovu zadržan prilov

1.   Ribiška plovila omejijo prilov na največ 2 500 kg ali 10 %, pri čemer se upošteva večja vrednost vsake vrste, navedene v Prilogi IC, za katero Skupnosti kvote niso bile dodeljene v navedenem razdelku.

2.   V primerih, ko velja prepoved lova ali je bila v celoti uporabljena kvota „drugo“, prilov zadevnih vrst ne sme presegati 1 250 kg ali 5 %, pri čemer se upošteva večja vrednost.

3.   Odstotki v odstavkih 1 in 2 se izračunajo kot masni odstotek za vsako posamezno vrsto celotnega ulova, zadržanega na krovu. Ulov severne kozice ni vključen v izračun ravni prilova pridnenih vrst rib.

Člen 32

Prilov v katerem koli izvleku

1.   Če je odstotek prilova v katerem koli izvleku presegel odstotek, določen v členu 31(1) in (2), se plovilo nemudoma premakne za najmanj 10 navtičnih milj od položaja prejšnje vleke in v času naslednje vleke ohrani razdaljo najmanj 10 navtičnih milj od položaja prejšnje vleke. Če plovilo pri naslednjem izvleku kljub premiku zopet preseže omejitve prilova, mora zapustiti ta razdelek in se ne sme vrniti vsaj 60 ur.

2.   V primeru, da celoten prilov vseh pridnenih vrst rib, za katere veljajo kvote, v katerem koli izvleku pri ribolovu na kozico po teži preseže 5 % razdelka 3M ali 2,5 % razdelka 3L, se plovilo premakne za najmanj 10 navtičnih milj od kraja prejšnje vleke in ob naslednji vleki ohranja razdaljo 10 navtičnih milj od kraja prejšnje vleke. Če plovilo pri naslednjem izvleku kljub premiku zopet preseže omejitve prilova, zapusti ta razdelek in se ne vrne vsaj 60 ur.

3.   Odstotek prilova, dovoljenega v katerem koli izvleku, se izračuna kot masni odstotek za vsako vrsto celotnega ulova v tem izvleku.

Člen 33

Usmerjeni ribolov in prilov

1.   Poveljniki plovil Skupnosti ne smejo izvajati usmerjenega ribolova vrste, za katero se uporabljajo omejitve prilova. Usmerjeni ribolov vrste se šteje za izvajanega, kadar ta vrsta obsega največji masni odstotek celotnega ulova v katerem koli izvleku.

2.   Vendar ko plovilo, ki izvaja usmerjeni ribolov na ražo z velikostjo mrežnih očes, ki je primerna za ta ribolov, prvič v prilovu ujame vrste, za katere omejitve prilova zajemajo največji odstotek po teži celotnega ulova, se to šteje za naključje. V tem primeru plovilo nemudoma zamenja položaj v skladu s členom 32(1) in (2).

3.   Po odsotnosti v razdelku najmanj 60 ur poveljniki plovil Skupnosti v skladu z določbami člena 32(1) in (2) izvedejo poskusno vleko, ki ne sme trajati več kot 3 ure. Z odstopanjem od odstavka 1 tega odstavka, če izvlek takšne poskusne vleke vsebuje ulove vrste, za katere omejitve prilova zajemajo največji odstotek po teži celotnega ulova, to ne šteje kot usmerjeni ribolov. V tem primeru plovilo nemudoma zamenja položaj v skladu s členom 32(1) in (2).

Člen 34

Minimalna velikost rib

1.   Ribe iz urejevalnega območja NAFO, ki nimajo zahtevane velikosti, določene v Prilogi X, se ne smejo predelati, obdržati na krovu, pretovoriti, iztovoriti, prepeljati, uskladiščiti, prodati, razstaviti ali ponuditi za prodajo, ampak se takoj vrnejo v morje.

2.   Če količina ujetih rib, ki nimajo zahtevane velikosti iz Priloge X, presega 10 % skupne količine, se plovilo pred nadaljevanjem ribolova umakne za najmanj pet morskih milj od položaja prejšnjega izvleka. Vsaka predelana riba, za katero se uporabljajo zahteve glede minimalne velikosti, ki je krajša od ustrezne dolžine iz Priloge X, se šteje za ribo, ki je pod minimalno velikostjo rib.

ODDELEK 3

Vzpostavitev restriktivnih območij za ribolov z namenom zaščite občutljivih globokomorskih habitatov (Seamounts)

Člen 35

Pridneno ribolovno orodje

Na naslednji območjih je prepovedano izvajanje ribolovnih aktivnosti, ki vključujejo pridneno ribolovno orodje:

Površina

Koordinata 1

Koordinata 2

Koordinata 3

Koordinata 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Nova Fundlandija

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

Nova Anglija

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

ODDELEK 4

Kontrolni ukrepi

Člen 36

Označevanje proizvoda in ločeno natovarjanje

1.   Vse predelane ribe, pridobljene v urejevalnem območju NAFO, se označijo tako, da se prepoznata vsaka vrsta in kategorija proizvoda, kot je navedeno v členu 1 Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (36), v primeru kozice pa datum ulova. Označi se tudi, da so bile ulovljene v urejevalnem območju NAFO.

2.   Vse kozice, pridobljene v razdelkih 3L in 3M, in vse grenlandske morske plošče, pridobljene v podobmočju 2 ter razdelkih 3KLMNO, se označijo z navedbo ulova v zadevnih conah.

3.   Ob upoštevanju pravne varnosti in navigacijskih odgovornosti poveljnika plovila, se uporablja naslednje:

(a)

vsi ulovi znotraj urejevalnega območja NAFO se natovarjajo ločeno od vseh ulovov izven tega območja. Ulovi se hranijo jasno ločeni, na primer s plastiko, vezanim lesom ali mrežastim materialom;

(b)

ulove istih vrst je dovoljeno natovarjati v več kot enem delu ladijskega skladišča, vendar je lokacija skladiščenja jasno označena v natovornem načrtu iz člena 37.

Člen 37

Ribolovni dnevnik in natovorni načrt

1.   Poleg tega, da ravnajo v skladu s členi 6, 8, 11 in 12 Uredbe (EGS) št. 2847/93, poveljniki plovil Skupnosti vpišejo v ladijski dnevnik informacije, naštete v Prilogi XI te Uredbe.

2.   Pred vsakim 15. dnem v mesecu vsaka država članica v računalniško berljivi obliki Komisijo obvesti o količini staležev iz Priloge XII, ki so bili iztovorjenih v prejšnjem mesecu, in sporoči vse informacije, prejete na podlagi členov 11 in 12 Uredbe (EGS) št. 2847/93.

3.   Za ulove vrst, naštetih v Prilogi IC, poveljniki plovil Skupnosti vodijo:

(a)

ribolovni dnevnik z navedbo njihove skupne proizvodnje po vrstah na krovu, izražene s težo proizvodov v kilogramih;

(b)

natovorni načrt, ki navaja lokacijo različnih vrst v skladiščih. Za severno kozico imajo plovila natovorni načrt, ki določa lokacijo, kjer je bila kozica ujeta v razdelku 3L ter 3M, določene pa so tudi količine severne kozice po razdelkih na krovu in teža produkta, izražena v kilogramih.

4.   Ribolovni dnevnik in natovorni načrt iz odstavka 3 se dnevno posodabljata za prejšnji dan od 00.00 (UTC) do 24.00 (UTC) in ostaneta na krovu, dokler se plovilo povsem ne raztovori.

5.   Poveljnik plovila Skupnosti zagotovi potrebno pomoč, da se preverijo količine, navedene v ribolovnem dnevniku, in predelani proizvodi, shranjeni na krovu.

6.   Države članice vsaki dve leti potrdijo točnost načrtov zmogljivosti za vsa plovila Skupnosti, ki imajo pooblastilo za ribolov v skladu s členom 28(1). Poveljnik zagotovi, da ostane kopija takega potrdila na krovu, da se jo lahko pokaže na zahtevo inšpektorja.

Člen 38

Mreže na krovu

1.   Pri neposrednem ribolovu ene ali več vrst, naštetih v Prilogi VII, plovila Skupnosti ne smejo imeti mrež z očesi, ki so manjša od tistih, določenih v členu 29.

2.   Vendar imajo lahko plovila Skupnosti, ki na istem potovanju ribarijo v območjih, ki niso urejevalno območje NAFO, na krovu mreže z očesi, manjšimi od tistih, določenih v členu 29, pod pogojem, da so te mreže varno zvezane in pospravljene in niso na voljo za takojšnjo uporabo. Takšne mreže:

a)

morajo biti snete s krova in vlačilnih ali vlečnih kablov in vrvi; in

b)

če so na palubi ali nad njo, morajo biti varno privezane na del zgornje konstrukcije.

Člen 39

Pretovarjanje

1.   Plovila Skupnosti ne opravljajo pretovarjanja v urejevalnem območju NAFO, razen če za to od svojih pristojnih organov dobijo predhodno pooblastilo.

2.   Plovila Skupnosti ne opravljajo pretovarjanja rib s plovila ali na plovilo nepogodbenice, ki je bilo opaženo ali za katero je bilo drugače ugotovljeno, da se ukvarja z ribolovom v urejevalnem območju NAFO.

3.   Plovila skupnosti o vsakem pretovarjanju v urejevalnem območju NAFO poročajo svojim pristojnim organom. Plovilo dajalec poroča najmanj štiriindvajset ur pred pretovarjanjem in plovilo prejemnik najkasneje eno uro po pretovarjanju.

4.   Poročilo iz odstavka 3 vključuje čas, geografski položaj, skupno zaokroženo maso po vrstah, ki se raztovarjajo ali natovarjajo, izraženo v kilogramih, kot tudi klicni znak plovil, udeleženih pri pretovarjanju.

5.   Plovilo prejemnik mora vsaj 24 ur pred vsakim iztovarjanjem poleg skupnega ulova na krovu in skupne teže, ki se natovarja, sporočiti tudi ime pristanišča in pričakovani čas iztovarjanja.

6.   Države članice poročila iz odstavkov 3 in 5 takoj pošljejo Komisiji, ki jih takoj posreduje Sekretariatu NAFO.

Člen 40

Zakup plovil Skupnosti

1.   Države članice lahko privolijo, da postane ribiško plovilo, ki pljuje pod njihovo zastavo in ima pooblastilo za ribolov v urejevalnem območju NAFO, predmet sporazuma o zakupu z namenom delne ali celotne uporabe kvot in/ali ribolovnih dni, dodeljenih drugi pogodbenici NAFO. Vendar sporazumi o zakupu, ki vključujejo plovila, za katera NAFO ali katera koli druga regionalna ribiška organizacija ugotovi, da so bila udeležena v nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu, niso dovoljeni.

2.   Na dan sklenitve sporazuma o zakupu država članica zastave Komisiji pošlje naslednje informacije, ki jih le-ta nato posreduje izvršilnemu sekretarju NAFO:

(a)

svoje soglasje k sporazumu o zakupu;

(b)

vrste, zajete v zakupu, in ribolovne možnosti, ki jih dodeljuje pogodba o zakupu;

(c)

trajanje sporazuma o zakupu;

(d)

ime zakupnika;

(e)

pogodbenico, ki daje plovilo v zakup;

(f)

ukrep, ki ga je država članica sprejela z namenom zagotoviti, da zakupljena plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, v času trajanja zakupa izpolnjujejo ukrepe NAFO za ohranjanje in izvrševanje.

3.   Ob izteku sporazuma o zakupu država članica zastave obvesti Komisijo, ki te informacije takoj posreduje izvršilnemu sekretarju NAFO.

4.   Država članica zastave zagotovi, da:

(a)

plovilo v času zakupa nima pooblastila za ribolov v okviru ribolovnih možnosti, dodeljenih državi članici zastave;

(b)

plovilo nima pooblastila za ribolov v okviru več kot enega sporazuma o zakupu v istem obdobju;

(c)

plovilo v času trajanja zakupa izpolnjuje ukrepe NAFO za ohranjanje in izvrševanje;

(d)

zakupljena plovila v ladijskem dnevniku beležijo vse ulove in prilove, opravljene v okviru priglašenih sporazumov, ločeno od drugih podatkov o ulovu.

5.   Države članice poročajo Komisiji o vseh ulovih in prilovih, navedenih v odstavku 4(d), ločeno od ostalih podatkov o ulovu. Komisija navedene podatke takoj posreduje izvršilnemu sekretarju NAFO.

Člen 41

Spremljanje ribolovnega napora

1.   Vsaka država članica sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da je ribolovni napor njenih plovil sorazmeren z ribolovnimi možnostmi, ki so tej državi članici na voljo v urejevalnem območju NAFO.

2.   Države članice pošljejo Komisiji ribolovni načrt za svoja plovila, ki lovijo vrste v urejevalnem območju NAFO, najpozneje do 31. januarja 2007 ali po tem datumu, vendar najmanj 30 dni pred začetkom take aktivnosti. Ribolovni načrt med drugim opredeli plovilo ali plovila, ki bodo sodelovala v tem ribolovu, in število načrtovanih ribolovnih dni, ki jih bodo navedena plovila preživela v urejevalnem območju NAFO.

3.   Države članice na indikativni osnovi obvestijo Komisijo o nameravanih aktivnostih njihovih plovil na drugih območjih.

4.   Ribolovni načrt predstavlja celoten ribolovni napor, predviden za urejevalno območje NAFO glede na ribolovne možnosti, ki so na voljo državi članici, ki pripravlja obvestilo.

5.   Države članice najpozneje do 15. januarja 2008 poročajo Komisiji o izvajanju svojih ribolovnih načrtov. Navedena poročila vključujejo število plovil, ki dejansko izvajajo ribolov v urejevalnem območju NAFO, ulov vsakega plovila in skupno število dni, ko je posamezno plovilo ribarilo v navedenem območju. O aktivnostih plovil, ki lovijo kozice v razdelkih 3M in 3L se poroča ločeno za vsak razdelek.

ODDELEK 5

Posebne določbe za severno kozico

Člen 42

Ribolov severne kozice

1.   Vsaka država članica dnevno poroča Komisiji o količinah severne kozice (Pandalus borealis), ulovljene v razdelku 3L urejevalnega območja NAFO s plovili, ki plujejo pod njeno zastavo in so registrirana v Skupnosti. Vse ribolovne aktivnosti se odvijajo v globinah več kakor 200 metrov in so omejene na eno plovilo naenkrat za vsako dodelitev državi članici.

2.   Poveljniki plovil, ki lovijo severno kozico v razdelku 3L, ali njihovi predstavniki pred vhodom v pristanišče pristojnim organom držav članic, katere pristanišče želijo uporabiti, predložijo naslednje podatke, in sicer vsaj 24 ur pred predvidenim časom prihoda v pristanišče:

(a)

čas prihoda v pristanišče;

(b)

količine severne kozice, ki jo imajo na krovu;

(c)

razdelek ali razdelke, kjer so ribe ulovili.

ODDELEK 6

Posebne določbe za rdečega okuna

Člen 43

Ribolov rdečega okuna

1.   Poveljnik plovila Skupnosti, ki lovi rdečega okuna v podobmočju razdelka 2 in razdelkih IF, 3K in 3M urejevalnega območja NAFO, vsak drugi ponedeljek obvesti pristojne organe države članice, pod zastavo katere pluje plovilo ali v kateri je plovilo registrirano, o količinah rdečega okuna, ulovljenega v navedenih conah v dvotedenskem obdobju, ki se je končalo preteklo nedeljo opolnoči.

Če skupni ulov doseže 50 % TAC, se obvestilo pripravlja tedensko vsak ponedeljek.

2.   Države članice sporočijo Komisiji vsak drugi torek do opoldne količine rdečega okuna, ki so jih ulovila plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo in so registrirana na njihovem ozemlju, v podobmočju 2 ter razdelkih IF, 3K in 3M urejevalnega območja NAFO v obdobju štirinajstih dni, ki se je končalo preteklo nedeljo opolnoči.

Če skupni ulov doseže 50 % TAC, se poročilo pošilja tedensko.

ODDELEK 7

Izvršilni ukrepi

Člen 44

Spremljanje kršitev

1.   Pristojni organi države članice, ki je bila obveščena o kršitvi enega od svojih plovil, nemudoma in v celoti preverijo kršitev, da pridobijo potreben dokaz, ki po potrebi vključuje fizični pregled zadevnega plovila.

2.   Pristojni organi države članice nemudoma sprožijo sodne postopke ali sprejmejo upravne ukrepe v skladu z nacionalno zakonodajo proti državljanom, odgovornim za to, da je plovilo, ki pluje pod njeno zastavo, plulo tam, kjer ukrepi, ki jih je sprejela NAFO, niso bili upoštevani.

3.   Pristojni organi države članice zastave zagotovijo, da bo postopek, sprožen po odstavku 2 v skladu z ustreznimi določbami nacionalne zakonodaje, zmožen predvideti učinkovite ukrepe, ki so dovolj strogi, zagotavljajo skladnost, odgovornim za kršitev onemogočajo okoriščanje zaradi kršitve ter učinkovito odvračajo od prihodnjih kršitev.

Člen 45

Obravnava poročil inšpektorjev o kršitvah

1.   Poročila o pregledu in nadzoru, ki jih sestavijo inšpektorji NAFO, so dopusten dokaz v sodnih in upravnih postopkih katere koli države članice. Za ugotovitev dejstev države članice ta poročila obravnavajo na isti osnovi kot poročila o pregledu in nadzoru svojih inšpektorjev.

2.   Države članice medsebojno sodelujejo z namenom pospeševanja sodnih ali drugih postopkov, ki so posledica poročila, predloženega s strani inšpektorja po tem programu, ob upoštevanju pravil, ki urejajo dopustnost dokaza v domačih sodnih in drugih sistemih.

Člen 46

Okrepljeno spremljanje v zvezi z nekaterimi resnimi kršitvami

1.   Poleg določb Uredbe Sveta (EGS) št. 1956/88 z dne 9. junija 1988 o sprejetju določb za izvajanje Programa skupnega mednarodnega inšpekcijskega nadzora, ki ga je sprejela Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (37), zlasti odstavkov 9 in 10 priloženega programa, država članica zastave sprejme ukrepe v okviru tega oddelka, kjer plovilo, ki pluje pod njeno zastavo, stori eno od naslednjih resnih kršitev:

(a)

Usmerjeni ribolov na stalež, za katerega velja moratorij ali za katerega je ribolov prepovedan.

(b)

Napačno evidentiranje ulovov. Za ukrep spremljanja po tem členu je razlika med inšpektorjevimi ocenami predelanega ulova na krovu, po vrstah ali v celoti, in številkami, vnesenimi v ribolovni dnevnik, 10 ton ali 20 %, pri čemer se upošteva večja vrednost, izračunano kot odstotek številk ribolovnega dnevnika. Za izračun ocene ulova na krovu se uporablja faktor skladiščenja, dogovorjen med inšpektorji pogodbenice, ki izvaja pregled, in pogodbenico, ki ji pripada pregledano plovilo.

(c)

Ponovitev enake resne kršitve iz odstavka 9 Programa, priloženega Uredbi (EGS) št. 1956/88, ki je bila potrjena v skladu z odstavkom 10 Programa v 100-dnevnem obdobju ali med ribolovnim potovanjem, kar je krajše.

2.   Država članica zastave zagotovi, da po inšpekciji iz odstavka 3 zadevno plovilo preneha z vsemi ribolovnimi aktivnostmi in da se sproži preiskava glede resne kršitve.

3.   Če v urejevalnem območju ni prisoten noben inšpektor ali druga oseba, imenovana s strani države članice zastave plovila za izvajanje preiskave, kot je določeno v odstavku 1, država članica zastave od plovila zahteva, da le-to nemudoma odpluje do pristanišča, kjer je takšno preiskavo mogoče sprožiti.

4.   Ob zaključku preiskave zaradi resnih kršitev napačnega evidentiranja ulova iz odstavka 1(b) država članica zastave zagotovi, da se po njenem pooblastilu v pristanišču izvede fizični pregled in štetje celotnega ulova na krovu. Takšen pregled se lahko izvede ob prisotnosti inšpektorja iz katere koli pogodbenice, ki želi sodelovati, pod pogojem, da se s tem strinja država članica zastave.

5.   Ko mora plovilo v skladu z odstavki 2, 3 in 4 odpluti v pristanišče, se lahko vkrca in na krovu plovila med plovbo do drugega pristanišča ostane inšpektor iz druge pogodbenice, pod pogojem, da pristojni organ države članice pregledanega plovila od inšpektorja ne zahteva, naj zapusti plovilo.

Člen 47

Izvršilni ukrepi

1.   Vsaka država članica zastave sprejme izvršilne ukrepe v zvezi s plovilom, za katerega je bilo v skladu z njeno zakonodajo ugotovljeno, da je ribiško plovilo pod njeno zastavo storilo resno kršitev iz člena 46.

2.   Odvisno od teže prekrška in v skladu z ustreznimi določbami nacionalne zakonodaje lahko ukrepi iz odstavka 1 vključujejo:

(a)

denarne kazni;

(b)

zaseg nezakonitega ribiškega orodja in ulovov;

(c)

sekvestracijo plovila;

(d)

začasni ali trajni odvzem dovoljenja za ribolov;

(e)

zmanjšanje ali odvzem ribolovne kvote.

3.   Država članica zastave zadevnega plovila Komisijo nemudoma obvesti o ustreznih ukrepih, ki jih je sprejela v skladu s tem členom. Na podlagi tega obvestila Komisija o navedenih ukrepih obvesti Sekretariat NAFO.

Člen 48

Poročilo o kršitvah

1.   V primeru resne kršitve iz člena 46 zadevna država članica takoj, ko je to izvedljivo, v vsakem primeru pa v treh mesecih od obvestila o kršitvi, Komisiji predloži poročilo o poteku preiskave, vključno s podrobnostmi ukrepov, sprejetih ali predlaganih v zvezi z resno kršitvijo, ter poročilo o rezultatih preiskave, ko je le-ta zaključena.

2.   Komisija sestavi poročilo Skupnosti na podlagi poročil držav članic. V štirih mesecih od obvestila o kršitvi Komisija Sekretariatu NAFO pošlje poročilo Skupnosti o poteku preiskave ter kakor hitro je to mogoče tudi poročilo o rezultatih preiskave, ko je le-ta zaključena.

POGLAVJE VIII

POSEBNE DOLOČBE ZA IZTOVARJANJE IN PRETOVARJANJE ZAMRZNJENIH RIB, KI JIH ULOVIJO RIBIŠKA PLOVILA TRETJIH DRŽAV V UREJEVALNEM OBMOČJU NEAFC

Člen 49

Pomorska inšpekcija

Brez poseganja v Uredbo Sveta (EGS) št. 2847/93 in Uredbo Sveta (ES) št. 1093/94 z dne 6. maja 1994 o določitvi pogojev, pod katerimi lahko ribiška plovila tretje države neposredno iztovarjajo in prodajajo svoj ulov v pristaniščih Skupnosti (38) se postopki, določeni v tem poglavju, uporabljajo od 1. maja 2007 za iztovarjanje in pretovarjanje zamrznjenih rib, ki so jih ulovila ribiška plovila tretjih držav v urejevalnem območju NEAFC, v pristaniščih držav članic, kakor je določeno v členu 1 Konvencije, priložene Sklepu Sveta 81/608/EGS z dne 13. julija 1981 o sklenitvi Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika (39).

Člen 50

Določena pristanišča

Iztovarjanje in pretovarjanje je dovoljeno le v določenih pristaniščih.

Države članice določijo kraj za iztovarjanje ali kraj v bližini obale (določena pristanišča), kjer sta dovoljena iztovarjanje ali pretovarjanje rib iz člena 49. Ne glede na datum začetka uporabe iz člena 49 države članice Komisiji do 15. januarja 2007 pošljejo seznam takšnih pristanišč. Komisijo obvestijo o vseh nadaljnjih spremembah najmanj 15 dni pred začetkom veljavnosti spremembe.

Komisija objavi seznam določenih pristanišč in z njimi povezanih sprememb v seriji „C“ Uradnega lista Evropske unije ter ga objavi na spletni strani.

Člen 51

Predhodno obvestilo o prihodu v pristanišče

1.   Z odstopanjem od člena 28e(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93 poveljniki vseh ribiških plovil, ki prevažajo ribe iz člena 49 in se nameravajo zasidrati v pristanišču zaradi iztovarjanja in pretovarjanja, o nameravani uporabi pristanišča obvestijo pristojne organe najmanj 3 delovne dni pred pričakovanim časom prihoda.

2.   Obvestilu iz odstavka 1 tega člena je priložen obrazec iz dela I Priloge XV, pri čemer je del A pravilno izpolnjen, kot sledi:

(a)

obrazec PSC 1 se uporabi, ko ribiško plovilo iztovarja lastni ulov;

(b)

obrazec PSC 2 se uporabi, ko ribiško plovilo izvaja dejavnosti pretovarjanja. V takšnih primerih se uporabi ločen obrazec za vsako plovilo dajalca.

3.   Država članica pristanišča nemudoma posreduje kopijo obrazca iz odstavka 2 državi članici zastave ribiškega plovila in državi(-am) članici(-am) plovil dajalca, kadar plovila pričnejo z dejavnostmi pretovarjanja.

Člen 52

Dovoljenje za iztovarjanje ali pretovarjanje

1.   Iztovarjanje ali pretovarjanje lahko dovoli država članica pristanišča le, če so država članica zastave ribiškega plovila, ki namerava iztovarjati ali pretovarjati, oziroma, če je plovilo pričelo z dejavnostmi pretovarjanja zunaj pristanišča, država članica ali države članice zastave plovila dajalca, to potrdile z vrnitvijo kopije poslanega obrazca v skladu s členom 51(3), s pravilno izpolnjenim delom B, da:

(a)

so ribiška plovila, ki so prijavila ulov rib, imela zadostno kvoto za prijavljene vrste;

(b)

so bile količine rib na krovu pravilno sporočene in upoštevane pri izračunu ulova ali omejitev napora, ki se uporabljajo;

(c)

imajo ribiška plovila, ki so prijavila ulov rib, dovoljenje za ribolov na sporočenem območju;

(d)

je bila prijavljena prisotnost plovila na sporočenem območju ulova potrjena v skladu s podatki VMS.

Dejavnosti iztovarjanja in pretovarjanja se lahko pričnejo šele po tem, ko so dovoljenje izdali pristojni organi države članice pristanišča.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko država članica pristanišča dovoli celotno ali delno iztovarjanje brez potrditve iz odstavka 1, vendar v tem primeru zadevne ribe obdrži v skladišču pod nadzorom pristojnih organov. Ribe je dovoljeno prodati, prevzeti ali pretovoriti šele po prejemu potrditve iz odstavka 1. Če potrditev ni prejeta v roku 14 dni po iztovarjanju, lahko država članica pristanišča ribe zaseže in jih proda v skladu z nacionalnimi predpisi.

3.   Država članica pristanišča nemudoma sporoči Komisiji in sekretarju NEAFC svojo odločitev glede dovoljenja za iztovarjanje ali pretovarjanje s predložitvijo kopije obrazca iz dela I Priloge XV s pravilno izpolnjenim delom C, če je riba, ki se iztovarja ali pretovarja, ujeta v urejevalnem območju NEAFC.

Člen 53

Pregledi

1.   Države članice v svojih pristaniščih vsako leto izvedejo preglede najmanj 15 % iztovarjanj in pretovarjanj s strani ribiških plovil tretjih držav iz člena 49.

2.   Pregledi zajemajo spremljanje celotnega iztovarjanja ali pretovarjanja in vključujejo navzkrižno primerjavo količin vrst rib, ki so bile sporočene pred iztovarjanjem, ter količin vrst rib, ki so bile iztovorjene ali pretovorjene.

3.   Inšpektorji si po najboljših močeh prizadevajo preprečiti neupravičeno zadrževanje ribiških plovil in zagotoviti, da je ribiško plovilo izpostavljeno najmanjšim možnim motnjam in težavam, ter se izogniti poslabšanju kakovosti rib.

Člen 54

Poročila o pregledih

1.   Vsak pregled je dokumentiran tako, da se izpolni poročilo o pregledu, kot je določeno v delu II Priloge XV.

2.   Kopija vsakega poročila o pregledu se nemudoma pošlje državi članici zastave pregledanega ribiškega plovila in državi članici ali državam članicam zastave plovil dajalca, kjer je ribiško plovilo pričelo z dejavnostmi pretovarjanja, ter Komisiji in Sekretariatu NEAFC, če je riba, ki se iztovarja ali pretovarja, ujeta v urejevalnem območju NEAFC.

3.   Izvirnik ali overjena kopija vsakega poročila o pregledu se na zahtevo posreduje državi članici zastave pregledanega ribiškega plovila.

POGLAVJE IX

POSEBNE DOLOČBE ZA PLOVILA SKUPNOSTI, KI RIBARIJO V OBMOČJU CCAMLR

ODDELEK 1

Omejitve in zahteve po informacijah o plovilu

Člen 55

Prepovedi in omejitve ulova

1.   Neposredni ribolov vrst iz Priloge XIII je prepovedan v conah in obdobjih, določenih v navedeni prilogi.

2.   Za nov in raziskovalni ribolov se omejitve ulova in prilova, določene v Prilogi XIV, uporabljajo v podobmočjih iz navedene priloge.

Člen 56

Zahteve po informacijah glede plovil, ki imajo pooblastilo za ribolov v območju CCAMLR

1.   Države članice poleg zahtev po informacijah glede plovil iz člena 3(2) Uredbe (ES) št. 601/2004, ki imajo pooblastilo za ribolov, od 1. avgusta 2007 Komisiji v zvezi s takimi plovili sporočijo naslednje:

(a)

številko IMO plovila (če je izdana);

(b)

prejšnjo zastavo, če obstaja;

(c)

mednarodni radijski klicni znak;

(d)

ime in naslov lastnika(-ov) plovila in koristnika(-ov), če je(so) znan(-i);

(e)

vrsto plovila;

(f)

kraj in čas izgradnje;

(g)

dolžino;

(h)

komplet barvnih fotografij plovila, ki vsebuje:

(i)

eno fotografijo velikosti najmanj 12 x 7 cm, ki prikazuje desni bok plovila in s tem njegovo celotno dolžino ter strukturne značilnosti;

(ii)

eno fotografijo velikosti najmanj 12 x 7 cm, ki prikazuje levi bok plovila in s tem njegovo celotno dolžino ter strukturne značilnosti;

(iii)

eno fotografijo velikosti najmanj 12 x 7 cm, ki prikazuje krmo točno s čelne strani;

(i)

ukrepe za zagotovitev varnega delovanja satelitske naprave za spremljanje, nameščene na krovu.

2.   Države članice od 1. avgusta 2007, kolikor je to izvedljivo, Komisiji sporočijo tudi naslednje informacije glede plovil, ki imajo pooblastilo za ribolov v območju CCAMLR:

(a)

ime in naslov upravitelja, če to ni lastnik plovila;

(b)

ime in državljanstvo poveljnika in, kjer je to ustrezno, ribiškega poveljnika;

(c)

vrsto metode ali metod ribolova;

(d)

gred (m);

(e)

bruto registrsko tonažo;

(f)

načine sporočanja na plovilu in številke (INMARSAT A, B in C);

(g)

običajno število posadke;

(h)

moč glavnega motorja ali motorjev;

(i)

nosilnost (t), število skladišč za ribe in njihovo prostornino (m3);

(j)

kakršne koli druge primerne informacije (npr. o klasifikaciji ledu).

Člen 57

Poročilo o opaženih plovil

1.   Če poveljnik ribiškega plovila z dovoljenjem v območju CCAMLR opazi drugo ribiško plovilo, poveljnik, če je to mogoče, dokumentira kar največ informacij o vsakem takšnem opaženem plovilu, vključno z:

(a)

imenom in opisom plovila;

(b)

klicnim znakom plovila;

(c)

registrsko številko in številko plovila Lloyds/IMO;

(d)

državo zastave plovila;

(e)

fotografijami plovila, ki se priložijo poročilu;

(f)

vsemi drugimi ustreznimi informacijami v zvezi z opaženimi dejavnostmi opaženega plovila.

2.   Poveljnik poročilo z informacijami iz odstavka 1 čim prej posreduje svoji državi zastave. Država zastave predloži takšna poročila Sekretariatu CCAMLR, če opaženo plovilo opravlja nezakonite, neprijavljene in neregulirane (IUU) dejavnosti v skladu s standardi CCAMLR.

ODDELEK 2

Raziskovalni ribolov

Člen 58

Sodelovanje v raziskovalnem ribolovu

1.   Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Španije in so bila tam registrirana ter je bila o njih CCAMLR obveščena v skladu z določbami člena 7 Uredbe (ES) št. 601/2004, lahko sodelujejo v raziskovalnem ribolovu s parangalom na Dissostichus spp. v podobmočjih FAO 88.1 in 88.2 ter v razdelkih 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) izven območij nacionalne jurisdikcije in 58.4.3b) izven območij nacionalne jurisdikcije.

2.   V razdelkih 58.4.3a) in 58.4.3b) sme ribariti le po eno ribiško plovilo na državo članico.

3.   Kar zadeva podobmočji 88.1 in 88.2 ter razdelka 58.4.1 in 58.4.2, so skupne omejitve ulova in prilova po podobmočjih in razdelkih ter njihova razporeditev med manjše raziskovalne enote (MRE) v vsakem izmed njih navedene v Prilogi XIV. Z ribolovom v kateri koli manjši raziskovalni enoti se preneha, ko sporočeni ulov doseže določeno omejitev ulova in se ribolov navedene manjše raziskovalne enote ustavi do konca sezone.

4.   Ribolov se odvija na čim večjem geografskem in globinskem obsegu, da bi dobili informacije, potrebne za določitev ribolovnega potenciala in se izognili preveliki koncentraciji ulova in ribolovnega napora. Vendar je ribolov v razdelkih 58.4.1 in 58.4.2 prepovedan v globinah, manjših od 550 m.

Člen 59

Sistemi poročanja

Za ribiška plovila, ki sodelujejo v raziskovalnem ribolovu iz člena 58, veljajo naslednji sistemi poročanja o ulovu in naporu:

(a)

petdnevni sistem poročanja o ulovu in naporu, določen v členu 12 Uredbe (ES) št. 601/2004, razen da države članice Komisiji predložijo poročila o ulovu in naporu najkasneje dva delovna dneva po vsakem obdobju poročanja z namenom takojšnjega posredovanja CCAMLR. V podobmočjih 88.1 in 88.2 ter razdelkih 58.4.1 in 58.4.2 bodo poročale manjše raziskovalne enote;

(b)

mesečni podrobni sistem poročanja o ulovu in naporu, določen v členu 13 Uredbe (ES) št. 601/2004;

(c)

sporoča se skupno število in masa zavrženih Dissostichus eleginoides in Dissostichus mawsoni, vključno s tistimi v „želatinastem“ stanju.

Člen 60

Posebne zahteve

1.   Raziskovalni ribolov iz člena 58 se glede ukrepov, ki se uporabljajo za zmanjšanje naključne smrtnosti morskih ptic, ki se pojavlja pri ribolovu s parangalom, izvaja v skladu s členom 8 Uredbe Sveta (ES) št. 600/2004 z dne 22. marca 2004 o nekaterih tehničnih ukrepih, ki se uporabljajo za ribolovne aktivnosti na območju, zajetem v Konvenciji o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki (40). Poleg teh ukrepov:

(a)

je v teh ribolovnih območjih prepovedano odmetavanje drobovine;

(b)

so plovila, ki sodelujejo v raziskovalnem ribolovu v razdelkih 58.4.1 in 58.4.2 ter so v skladu s protokoli CCAMLR (A, B ali C) za lov s parangalom, oproščena zahteve po nočnem nameščanju parangala; vendar pa se plovila, ki skupno ujamejo tri morske ptice, takoj vrnejo k nočnemu nameščanju v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 601/2004;

(c)

plovila, ki sodelujejo v raziskovalnem ribolovu v podobmočjih 88.1 in 88.2 ter razdelkih 58.4.3a) in 58.4.3b) in skupno ulovijo tri morske ptice, takoj prenehajo z ribolovom in do konca sezone 2006/2007 ne smejo ribariti izven običajne ribolovne sezone.

2.   Za ribiška plovila, ki sodelujejo v raziskovalnem ribolovu v podobmočjih FAO 88.1 in 88.2, veljajo naslednje dodatne zahteve:

(a)

plovilom je prepovedano odmetavati:

(i)

nafto ali gorivo ali ostanke olja v morje, razen v primerih, dovoljenih v Prilogi I k MARPOL 73/78 (Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij);

(ii)

smeti;

(iii)

ostanke hrane, ki jih ni mogoče odvreči skozi zapornico z odprtino, ki ni večja od 25 mm;

(iv)

perutnino ali njene dele (vključno z jajčnimi lupinami);

(v)

odplake, in sicer 12 morskih milj od kopnega ali ledenih plošč, ali odplake, medtem ko ladja potuje s hitrostjo, manjšo od 4 vozlov;

(vi)

pepel, ki ostane pri sežiganju, ali

(vii)

drobovino.

(b)

živa perutnina ali druge žive ptice se ne smejo vnašati v podobmočji 88.1 in 88.2, oskubljena perutnina, ki ni zaužita, pa se odstrani iz podobmočij 88.1 in 88.2;

(c)

ribolov Dissostichus spp. v podobmočjih 88.1 in 88.2 je prepovedan znotraj 10 morskih milj od obale Ballenyjevih otokov.

Člen 61

Opredelitev izvlekov

1.   V tem oddelku izvlek zajema namestitev enega ali več parangalov na isti lokaciji. Natančen geografski položaj izvleka se določi po središčni točki parangala ali parangalov, zabeleženi v poročilih o ulovu in naporu.

2.   Da izvlek velja za raziskovalnega:

(a)

je vsak raziskovalni izvlek ločen najmanj pet morskih milj od katerega koli drugega raziskovalnega izvleka, razdalja se izmeri od geografske sredine vsakega raziskovalnega izvleka;

(b)

vključuje vsak izvlek najmanj 3 500 trnkov in največ 10 000 trnkov; to lahko vključuje več ločenih parangalov, postavljenih na isti lokaciji;

(c)

je čas nastavljanja pri vsakem izvleku parangala najmanj šest ur, merjeno od zaključka postopka namestitve do začetka postopka izvleka.

Člen 62

Raziskovalni načrti

Ribiška plovila, ki sodelujejo v raziskovalnem ribolovu iz člena 58, izvajajo raziskovalne načrte v vsaki od manjših raziskovalnih enot, na katere so razdeljeni podobmočji FAO 88.1 in 88.2 ter razdelka 58.4.1 in 58.4.2. Raziskovalni načrt se izvaja na naslednji način:

(a)

ob prvem vstopu v manjšo raziskovalno enoto se prvih 10 izvlekov, imenovanih „prva serija“, določi za „raziskovalne izvleke“ in morajo izpolnjevati merila iz člena 61(2);

(b)

naslednjih 10 izvlekov ali 10 ton ulova, kar je prej doseženo, se imenuje „druga serija“. Izvleki v drugi seriji se lahko po presoji poveljnika lovijo kot del običajnega raziskovalnega ribolova. Vendar se lahko ti izvleki, če izpolnjujejo zahteve člena 61(2), štejejo tudi za raziskovalne izvleke;

(c)

ob zaključku prve in druge serije izvlekov plovila, če želi poveljnik nadaljevati z ribolovom v manjši raziskovalni enoti, izvedejo „tretjo serijo“, tako da je v vseh treh serijah opravljenih skupno 20 raziskovalnih izvlekov. Tretja serija izvlekov se konča med istim obiskom manjše raziskovalne enote kakor prva in druga serija;

(d)

ob zaključku 20 raziskovalnih izvlekov po tretji seriji lahko plovilo nadaljuje z ribolovom v manjši raziskovalni enoti;

(e)

v manjših raziskovalnih enotah A, B, C, E in G ter podobmočjih 88.1 in 88.2, kjer je območje ribolovnega morskega dna manjše od 15 000 km2, se točke (b), (c) in (d) ne uporabljajo in lahko plovilo ob zaključku 10 raziskovalnih izvlekov nadaljuje z ribolovom v manjši raziskovalni enoti.

Člen 63

Načrti zbiranja podatkov

1.   Ribiška plovila, ki sodelujejo v raziskovalnem ribolovu iz člena 58, izvajajo načrte zbiranja podatkov v vsaki od manjših raziskovalnih enot, na katere so razdeljeni podobmočji FAO 88.1 in 88.2 ter razdelka 58.4.1 in 58.4.2. Načrt zbiranja podatkov vsebuje naslednje podatke:

(a)

položaj in morsko globino na koncu vsakega parangala v izvleku;

(b)

čas namestitve, nastavljanja in izvleka;

(c)

število in vrste rib, izgubljenih na površini;

(d)

število nastavljenih trnkov;

(e)

vrsto vabe;

(f)

uspeh natikanja vab ( %);

(g)

vrsto trnka; in

(h)

razmere morja in oblakov ter lunino meno v času namestitve parangalov.

2.   Vsi podatki iz odstavka 1 se zberejo za vsak raziskovalni izvlek; zlasti se izmerijo vse ribe v raziskovalnem izvleku do 100 rib, pri bioloških študijah pa se vzame vzorec vsaj 30 rib. Kadar se ujame več kakor 100 rib, se uporabi metoda naključnega podvzorčenja rib.

Člen 64

Program označevanja

1.   Vsako ribiško plovilo, ki sodeluje v raziskovalnem ribolovu iz člena 58, izvede naslednji program označevanja:

(a)

primerki Dissostichus spp. se pri raziskovalnem ribolovu označujejo in izpuščajo v skladu z določbami Programa označevanja CCAMLR in Protokolom za Dissostichus spp. Plovila prenehajo z označevanjem šele potem, ko je označenih 500 primerkov ali če zapustijo ribolovno območje, ko označijo po en primerek na tono mase svežega ulova;

(b)

program je usmerjen na primerke vseh velikosti, da se izpolnijo zahteve po označevanju. Označijo se le zobate ribe v dobrem stanju. Vsi izpuščeni primerki se dvakrat označijo, izpusti pa zajamejo čim širše geografsko območje;

(c)

vse oznake so jasno natisnjene z enotno serijsko številko in povratnim naslovom, tako da je v primeru ponovnega ulova označenega primerka mogoče izslediti izvor oznak;

(d)

vsi ponovno ulovljeni označeni primerki (tj. ujete ribe z oznako od prej) se ne izpustijo znova, tudi če so bili na prostosti le kratko obdobje;

(e)

vsem ponovno ulovljenim primerkom se vzamejo biološki vzorci (dolžina, teža, spol, razvoj gonad), če je mogoče, se naredi digitalna fotografija, odvzamejo se jim otoliti in odstrani oznaka;

(f)

vsi ustrezni podatki o oznakah in kakršni koli podatki o ponovnih ulovih oznak se sporočijo CCAMLR v elektronski obliki CCAMLR v treh mesecih od takrat, ko plovilo zapusti ta ribolovna območja;

(g)

vsi ustrezni podatki o oznakah in kakršni koli podatki o ponovnem ulovu oznak ter primerkih ponovnega ulova se v elektronski obliki CCAMLR sporočijo tudi ustreznemu regionalnemu centru podatkov o oznakah, kakor je podrobno opredeljeno v protokolu označevanja CCAMLR.

2.   Označene in izpuščene zobate ribe se ne vštejejo v kvoto omejitev ulova.

Člen 65

Znanstveni opazovalci in inšpektorji

1.   Vsako ribiško plovilo, ki sodeluje v raziskovalnem ribolovu iz člena 58, ima na krovu ves čas ribolovnih aktivnosti v ribolovnem obdobju najmanj dva znanstvena opazovalca, eden od njiju pa je opazovalec, imenovan v skladu s programom mednarodnega znanstvenega opazovanja CCAMLR.

2.   Vsaka država članica ob upoštevanju ter v skladu z veljavno zakonodajo in ureditvami, vključno s predpisi, ki urejajo dopustnost dokazov pred domačimi sodišči, preuči in sprejme ukrepe glede poročil inšpektorjev članice CCAMLR v skladu s tem programom, enako kot glede poročil lastnih inšpektorjev, tako pogodbenica kot zadevna članica CCAMLR pa sodelujeta z namenom pospeševanja sodnih ali drugih postopkov, ki izhajajo iz takšnega poročila.

Člen 66

Obvestila o nameri sodelovanja pri ribolovu na kril

Vsaka država članica, ki namerava v območju CCAMLR loviti krila, o svoji nameri obvesti Sekretariat CCAMLR, in sicer najmanj štiri mesece pred rednim letnim sestankom Komisije, neposredno pred sezono, v kateri namerava loviti.

Člen 67

Začasna prepoved globokomorskega ribolova z zabodnimi mrežami

1.   Uporaba zabodnih mrež je v območju CCAMLR za namene, ki niso znanstvene narave, prepovedana, dokler Znanstveni odbor ne razišče in poroča o možnem vplivu tega orodja in se Komisija na podlagi mnenja Znanstvenega odbora ne strinja, da je v območju CCAMLR dovoljeno uporabljati takšno metodo.

2.   Uporaba zabodnih mrež za znanstvene raziskave v vodah, globljih od 100 metrov, se vnaprej sporoči Znanstvenemu odboru in odobri s strani Komisije pred začetkom takšne raziskave.

3.   Vsako plovilo, ki namerava prečkati območje CCAMLR z zabodnimi mrežami na krovu, to namero vnaprej sporoči Sekretariatu CCAMLR, vključno s pričakovanimi datumi prehoda območja CCAMLR. Vsako plovilo, ki ima na območju CCAMLR na krovu zabodne mreže in tega ni vnaprej sporočilo, krši te določbe.

Člen 68

Začasne omejitve uporabe pridnenega vlečnega orodja na odprtem morju območja CCAMLR za ribolovni sezoni 2006/2007 in 2007/2008

1.   Uporaba pridnenega vlečnega orodja na odprtem morju območja CCAMLR je omejena za območja, za katera je Komisija sprejela ohranjevalne ukrepe za pridneno vlečno orodje.

2.   Ta omjevalni ukrep se ne uporablja za uporabo pridnenega vlečnega orodja pri izvajanju znanstvenega raziskovanja na območju CCAMLR.

POGLAVJE X

POSEBNE DOLOČBE ZA PLOVILA SKUPNOSTI, KI RIBARIJO V OBMOČJU SEAFO

ODDELEK 1

Pooblastitev plovil

Člen 69

Pooblastitev plovil

1.   Države članice Komisiji, kjer je mogoče, v elektronski obliki do 1. junija 2007 predložijo seznam svojih plovil, ki so na podlagi izdanega dovoljenja za ribolov pooblaščena za delovanje na območju Konvencije SEAFO.

2.   Lastniki plovil, ki so zajeta v seznam iz odstavka 1, so državljani ali pravni subjekti Skupnosti.

3.   Ribiška plovila so lahko pooblaščena za ribolov na območju Konvencije SEAFO le, če lahko izpolnjujejo zahteve in odgovornosti po Konvenciji ter ohranjevalne in upravljalske ukrepe Konvencije SEAFO.

4.   Plovilom, ki so v preteklosti izvajala nezakonite, neprijavljene in neregulirane (IUU) ribolovne aktivnosti, se dovoljenje za ribolov ne izda, razen če so novi lastniki predložili zadostne dokaze, da prejšnji lastniki in upravljalci nimajo več zakonskega ali finančnega interesa ali koristi ter nadzora nad plovilom, ali da, ob upoštevanju ustreznih dejstev, plovila niso udeležena niti ne sodelujejo pri IUU ribolovu;

5.   Seznam iz odstavka 1 vključuje naslednje:

(a)

ime plovila, registrsko številko, prejšnja imena (če so znana) in pristanišče registracije;

(b)

prejšnjo zastavo (če obstaja);

(c)

mednarodni radijski klicni znak (če obstaja);

(d)

ime in naslov lastnika ali lastnikov;

(e)

vrsto plovila;

(f)

dolžino;

(g)

ime in naslov upravljavca (upravitelja) ali upravljavcev (upraviteljev) (če obstajajo);

(h)

bruto registrsko tonažo; in

(i)

moč glavnega motorja ali motorjev.

6.   Države članice po sestavi prvotnega seznama pooblaščenih plovil Komisijo obvestijo o kakršnih koli dodatkih, izbrisih in/ali spremembah, in sicer takoj, ko se le-te zgodijo.

Člen 70

Obveznosti za pooblaščena plovila

1.   Plovila spoštujejo vse pomembne ohranitvene in upravljalne ukrepe SEAFO.

2.   Pooblaščena plovila imajo na krovu veljavna dokazila o registraciji plovila in veljavno dovoljenje za ribolov in/ali pretovarjanje.

Člen 71

Nepooblaščena plovila

1.   Države članice sprejmejo ukrepe za prepoved ribolova, obdržanja na krovu, pretovarjanja in iztovarjanja vrst rib, ki jih zajema Konvencija SEAFO, in sicer za plovila, ki niso na seznamu pooblaščenih plovil SEAFO.

2.   Države članice Komisiji posredujejo vse informacije o dejanskem stanju, ki izkazujejo razumne razloge za sum, da se plovila, ki niso na seznamu pooblaščenih plovil SEAFO, udeležujejo ribolova in/ali pretovarjanja vrst, ki jih zajema Konvencija SEAFO, v območju Konvencije SEAFO.

3.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da lastniki plovil, ki so na seznamu pooblaščenih plovil SEAFO, niso udeleženi v ali povezani z ribolovnimi aktivnostmi, ki jih izvajajo plovila, ki niso v evidenci pooblaščenih plovil, v območju Konvencije SEAFO.

ODDELEK 2

pretovarjanje

Člen 72

Prepoved pretovarjanja na morju

Vsaka država članica prepove pretovarjanje na morju za plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, na območju Konvencije SEAFO za vrste, ki jih zajema Konvencija SEAFO.

Člen 73

Pretovarjanje v pristaniščih

1.   Ribiška plovila Skupnosti, ki ujamejo ribe, ki jih zajema Konvencija SEAFO, na območju Konvencije SEAFO, ribe pretovarjajo v pristanišču pogodbenice SEAFO, če imajo predhodno dovoljenje pogodbenice, v katere pristanišču bo pretovarjanje potekalo. Ribiškim plovilom Skupnosti je dovoljeno pretovarjati le, če so takšno predhodno dovoljenje za pretovarjanje prejela od države članice zastave in države pristanišča.

2.   Vsaka država članica zagotovi, da njena pooblaščena plovila pridobijo predhodno dovoljenje za pretovarjanje v pristaniščih. Države članice prav tako zagotovijo, da je pretovarjanje skladno s sporočeno količino ulova vsakega plovila in zahtevajo poročila o pretovarjanju.

3.   Poveljnik ribiškega plovila Skupnosti, ki na drugo plovilo, v nadaljnjem besedilu „prejemno plovilo“, pretovarja kakršno koli količino ulova rib, ki jih zajema Konvencija SEAFO in ki so bile ulovljene na območju Konvencije SEAFO, v času pretovarjanja obvesti državo zastave plovila prejemnika o ribah in količinah, o datumu pretovarjanja in o lokaciji ulova ter svoji državi zastave predloži izjavo o pretovarjanju SEAFO v skladu z obliko, določeno v delu I Priloge XVI.

4.   Poveljnik ribiškega plovila Skupnosti najmanj 24 ur vnaprej sporoči pogodbenici SEAFO, v katere pristanišču bo potekalo pretovarjanje, naslednje informacije:

(a)

imena ribiških plovil, iz katerih bo potekalo pretovarjanje,

(b)

imena prejemnih plovil,

(c)

tonažo po vrstah ulova, ki se bodo pretovorile,

(d)

dan in pristanišče pretovarjanja.

5.   Najpozneje 24 ur pred začetkom in na koncu pretovarjanja, če to poteka v pristanišču pogodbenice SEAFO, poveljnik prejemnega plovila Skupnosti pristojnim organom države pristanišča sporoči količine ulova rib, ki jih zajema Konvencija SEAFO in ki jih ima na krovu svojega plovila, ter v roku 24 ur tem pristojnim organom pošlje izjavo o pretovarjanju SEAFO.

6.   Poveljnik prejemnega plovila Skupnosti 48 ur pred iztovarjanjem pristojnim organom države pristanišča, kjer bo iztovarjanje potekalo, predloži izjavo o pretovarjanju SEAFO.

7.   Vsaka država članica sprejme ustrezne ukrepe za preverjanje točnosti prejetih informacij in sodeluje z državo zastave za zagotovitev, da je iztovarjanje skladno s sporočeno količino ulova vsakega plovila.

8.   Vsaka država članica, katere plovila imajo dovoljenje za ribolov na območju Konvencije SEAFO za ribe, ki jih zajema Konvencija SEAFO, do 1. junija 2007 Komisiji sporoči podrobnosti o pretovarjanju svojih plovil.

ODDELEK 3

Ohranjevalni ukrepi za upravljanje ranljivih globokomorskih habitatov in ekosistemov

Člen 74

Zaprta območja

Vse ribiške aktivnosti za ribe, ki jih zajema Konvencija SEAFO, so za ribiška plovila Skupnosti prepovedane na območjih, kot so opredeljena spodaj:

(a)

Podrazdelek A1

(i)

Dampier Seamount

10o00'J 02o00'Z

10o00'J 00o00'V

12o00'J 02o00'Z

12o00'J 00o00'V

(ii)

Malahit Guyot Seamount

11o00'J 02o00'Z

11o00'J 04o00'Z

13o00'J 02o00'Z

13o00'J 04o00'Z

(b)

Podrazdelek B1

(i)

Molloy Seamount

27o00'J 08o00'V

27o00'J 10o00'V

29o00'J 08o00'V

29o00'J 10o00'V

(c)

Razdelek C

(i)

Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount

37o00'J 13o00V

37o00'J 17o00'V

40o00'J 13o00V

40o00'J 17o00'V

(ii)

Africana seamount

37o00'J 28o00V

37o00'J 30o00V

38o00'J 28o00V

38o00'J 30o00V

(iii)

Panzarini Seamount

39o00'J 11o00'V

39o00'J 13o00'V

41o00'J 11o00'V

41o00'J 13o00'V

(d)

Podrazdelek C1

(i)

Vema Seamount

31o00'J 08o00'V

31o00'J 09o00'V

32o00'J 08o00'V

32o00'J 09o00'V

(ii)

Wust Seamount

33o00'J 06o00'V

33o00'J 08o00'V

34o00'J 06o00'V

34o00'J 08o00'V

(e)

Razdelek D

(i)

Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

41o00'J 06o00'Z

41o00'J 03o00'V

44o00'J 06o00'Z

44o00'J 03o00'V

(ii)

Schwabenland & Herdman Seamounts

44o00'J 01o00'Z

44o00'J 02o00'V

47o00'J 01o00'Z

47o00'J 02o00'V

Člen 75

Pretekle ribolovne aktivnosti

Države članice do 1. junija 2007 sporočijo informacije v zvezi z ribolovnimi aktivnostmi v zvezi z vrstami, ki jih zajema Konvencija SEAFO in ki so jih izvajale v letih 2004, 2005 in 2006 v območjih iz člena 74, in sicer v naslednji obliki:

Vrsta ribolova

Meritev napora

Celotni ulov (Mt)

Plovila z vlečnimi mrežami

a.

kilovati/ribolovni dan

b.

plovilo/ribolovni dan

 

Parangalke

a.

bruto tonaža/ribolovni dan

b.

povprečno število razporejenih trnkov/število razporeditev

 

Druge

bruto tonaža/ribolovni dan

 

ODDELEK 4

Ukrepi za zmanjševanje nenamernega prilova morskih ptic

Člen 76

Informacije o medsebojnem vplivanju z morskimi pticami

Države članice zbirajo in Komisiji do 1. junija 2007 posredujejo vse razpoložljive informacije o interakcijah z morskimi pticami, vključno z nenamernim ulovom s strani ribiških plovil, ki lovijo vrste, zajete s Konvencijo SEAFO.

Člen 77

Ukrepi za ublažitev

1.   Vsa plovila Skupnosti, ki lovijo južno od vzporednika 30 južne zemljepisne širine imajo na krovu in uporabljajo vrvi za strašenje ptic (drogovi za parangal):

(a)

drogovi za parangale so v skladu z dogovorjeno zasnovo in smernicami za razporeditev, kot so določene v delu II Priloge XVI;

(b)

drogovi za parangale se razvrstijo, preden parangali vstopijo v vode kadar koli južno od vzporednika 30 južne zemljepisne širine;

(c)

kjer je to izvedljivo, plovila uporabijo še en drog za parangal in vrv za strašenje ptic, ko je ptic veliko in so zelo dejavne;

(d)

vsa plovila imajo na krovu tudi pomožne drogove za parangal, ki so pripravljeni na takojšnjo uporabo.

2.   Parangali lovijo le ponoči (tj. v času teme med navtičnim polmrakom (41). Med ribolovom s parangali ponoči se uporablja le najmanj svetlobe, ki je potrebna zaradi varnosti.

3.   Odmetavanje drobovine je prepovedano, ko se orodje izstreli ali namesti. Odmetavanju drobovine med vlečenje orodja se izogiba. Vsako odmetavanje drobovine se izvede, če je to mogoče, na nasprotni strani plovila od tiste strani, na kateri se vleče orodje. Pri plovilih ali ribolovu, za katere ne velja zahteva po obdržanju drobovine na krovu, se izvaja sistem odstranjevanja trnkov iz drobovine in glav rib, preden se le-te odvržejo. Mreže se očistijo, preden se nastavijo, da se odstranijo vsi predmeti, ki bi lahko privlačili morske ptice.

4.   Ribiška plovila Skupnosti sprejmejo postopke nastavljanja mrež in vlečenja, ki zmanjšujejo čas, ko mreža leži na površju z ohlapnimi mrežnimi očesi. Vzdrževanje mreže se v največji možni meri ne izvaja, ko je mreža v vodi.

5.   Ribiška plovila Skupnosti razvijejo konfiguracije orodja, ki bodo zmanjšale možnost, da bi ptice naletele na del mreže, na katerem so najbolj ranljive. To lahko vključuje povečano obteževanje ali zmanjševanje vzgona mreže, tako da le-ta hitreje potone, ali pa nameščanje obarvane strašilne vrvi ali druge naprave na določene dele mreže, kjer velikosti mrežnega očesa predstavlja nevarnost za ptice.

6.   Ribiška plovila Skupnosti, ki so konfigurirana tako, da na krovu nimajo predelovalnih obratov ali zadostnih kapacitet za obdržanje drobovine na krovu ali ki drobovine ne morejo odvreči na nasprotni strani plovila od tiste, na kateri se vleče orodje, ne smejo ribariti na območju Konvencije SEAFO.

7.   Za zagotovitev, da se ptice, ki se ujamejo žive med ribolovnimi aktivnostmi, tudi izpustijo žive, ter da se kakršni koli možni trnki odstranijo brez ogrožanja življenja zadevne ptice, se vloži ves trud.

ODDELEK 5

nadzor

Člen 78

Sporočanje premikov plovil in ulovov

1.   Ribiška plovila in ribiška raziskovalna plovila, ki imajo dovoljenje za ribolov na območju Konvencije SEAFO in ki izvajajo ribolov, organom države članice zastave pošljejo poročilo o vstopu, ulovu in izhodu po sistemu spremljanja plovil ali z drugimi primernimi sredstvi, ter, če to zahteva država članica zastave, tudi izvršnemu sekretarju SEAFO.

2.   Poročilo o vstopu se sestavi največ 12 ur in najmanj 6 ur pred vsakim vstopom na območje Konvencije SEAFO in vključuje datum vstopa, čas, zemljepisni položaj plovila in količino rib na krovu po vrstah (črkovna koda FAO 3) in po živi teži (v kg).

3.   Poročilo o ulovu se sestavi po vrstah (črkovna koda FAO 3) in po živi teži (v kg) na koncu vsakega koledarskega meseca.

4.   Poročilo o izhodu se sestavi največ 12 ur in najmanj 6 ur pred vsakih izhodom iz območja Konvencije SEAFO. Vključuje datum izhoda, čas, zemljepisni položaj plovila, število ribolovnih dni in ulov po vrstah (črkovna koda FAO 3) ter po živi teži (v kg) v območju Konvencije SEAFO od pričetka ribolova na območju Konvencije SEAFO ali od zadnjega poročila o ulovu.

Člen 79

Znanstveno opazovanje in zbiranje informacij v pomoč pri oceni staležev

1.   Vsaka država članica zagotovi, da so na krovu ribiških plovil, ki lovijo na območju Konvencije SEAFO, ribe, zajete v Konvencijo SEAFO, usposobljeni znanstveni opazovalci.

2.   Vsaka država članica zahteva predložitev informacij, ki so jih zbrali opazovalci, v zvezi z vsakim plovilom, ki pluje pod njeno zastavo, in sicer v roku 30 dni po izhodu iz območja Konvencije SEAFO. Podatki se predložijo v obliki, določeni s strani Znanstvenega odbora SEAFO. Država članica Komisiji pošlje kopijo informacij, kakor hitro je to mogoče, ob upoštevanju potrebe po ohranjanju zaupnosti neagregatnih podatkov. Država članica pošlje kopijo informacij tudi izvršnemu sekretarju SEAFO.

3.   Informacije iz tega člena v največji možni meri zbirajo in preverijo imenovani opazovalci najpozneje do 30. junija 2007.

Člen 80

Opažanja plovil držav, ki niso pogodbenice

1.   Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, svoji državi članici zastave sporočijo informacije o vseh možnih ribolovnih aktivnostih plovil, ki plujejo pod zastavo države, ki ni pogodbenica območja Konvencije SEAFO. Te informacije med drugim vsebujejo:

(a)

ime plovila;

(b)

registrsko številko plovila;

(c)

državo zastave plovila;

(d)

vse druge ustrezne informacije v zvezi z opaženim plovilom.

2.   Vsaka država članica informacije iz odstavka 1 predloži Komisiji, kakor hitro je to mogoče. Komisija te informacije v vednost posreduje izvršnemu sekretarju SEAFO.

POGLAVJE XI

NEZAKONIT, NEPRIJAVLJEN IN NEREGULIRAN RIBOLOV

Člen 81

Severni Atlantik

Za plovila, ki so udeležena pri nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu v Severnem Atlantiku, veljajo ukrepi, določeni v Prilogi XVII.

POGLAVJE XII

KONČNE DOLOČBE

Člen 82

Prenos podatkov

Kadar države članice v skladu s členoma 15(1) in 18(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93 pošiljajo Komisiji podatke v zvezi z iztovarjanjem količine ujetih staležev, uporabljajo kode staležev iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 83

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1116/2006 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se berejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 84

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Kadar so TAC na območju CCAMLR določeni za obdobja, ki se začnejo pred 1. januarjem 2007, se člen 55 uporablja od začetka zadevnih obdobij uporabe TAC.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2006.

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(3)  UL L 70, 9.3.2004, str. 8.

(4)  UL L 150, 30.4.2004, str. 1. Popravljena različica v UL L 185, 24.5.2004, str. 1.

(5)  UL L 345, 28.12.2005, str. 5.

(6)  UL L 65, 7.3.2006, str. 1.

(7)  UL L 276, 10.10.1983, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1804/2005 (UL L 290, 4.11.2005, str. 10).

(8)  UL L 274, 25.9.1986, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3259/94 (UL L 339, 29.12.1994, str. 11).

(9)  UL L 132, 21.5.1987, str. 9.

(10)  UL L 365, 31.12.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 448/2005 (UL L 74, 19.3.2005, str. 5).

(11)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(12)  UL L 171, 6.7.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 813/2004 (UL L 150, 30.4.2004, str. 32).

(13)  UL L 171, 6.7.1994, str. 7.

(14)  UL L 125, 27.4.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2166/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 5).

(15)  UL L 191, 7.7.1998, str. 10. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2187/2005 (UL L 349, 31.12.2005, str. 1).

(16)  UL L 137, 19.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 831/2004 (UL L 127, 29.4.2004, str. 33).

(17)  UL L 351, 28.12.2002, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2269/2004 (UL L 396, 31.12.2004, str. 1).

(18)  UL L 289, 7.11.2003, str. 1.

(19)  UL L 333, 20.12.2003, str. 17.

(20)  UL L 97, 1.4.2004, str. 16.

(21)  UL L 384, 29.12.2006, str. 28.

(22)  UL L 199, 21.7.2006, str. 8.

(23)  UL L 226, 29.8.1980, str. 48.

(24)  UL L 226, 29.8.1980, str. 12.

(25)  UL L 29, 1.2.1985, str. 9.

(26)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2006 (UL L 345, 8.12.2006, str. 10).

(27)  UL L 270, 13.11.1995, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(28)  UL L 186, 28.7.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(29)  UL L 224, 16.8.2006, str. 22.

(30)  UL L 32, 4.2.2005, str. 1.

(31)  UL L 162, 18.6. 1986, str. 33.

(32)  UL L 234, 31.8.2002, str. 39.

(33)  UL L 190, 4.7.1998, str. 34.

(34)  UL L 349, 31.12.2005, str. 1.

(35)  UL L 5, 9.1.2004, str. 25. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1799/2006 (UL L 341, 7.12.2006, str. 26).

(36)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št 1759/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 3).

(37)  UL L 175, 6.7.1988, str. 1.

(38)  UL L 121, 12.5.1994, str. 3.

(39)  UL L 227, 12.8.1981, str. 22.

(40)  UL L 97, 1.4.2004, str. 1.

(41)  Natančni čas navtičnega polmraka je določen v tabelah Navtičnega almanaha za zadevne širine, lokalne čase in datum. Vsi časi, tako za dejavnosti plovila ali poročanje opazovalcev, se sklicujejo na GMT.


PRILOGA I

OMEJITVE ULOVA, KI SE UPORABLJAJO ZA PLOVILA SKUPNOSTI V OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO OMEJITVE ULOVA, IN ZA RIBIŠKA PLOVILA TRETJE DRŽAVE V VODAH EU, PO VRSTAH IN OBMOČJIH (V TONAH ŽIVE TEŽE, ČE NI DRUGAČE DOLOČENO)

Vse omejitve ulova, določene v tej prilogi, se obravnavajo kot kvote za namene člena 5 te uredbe in zato zanje veljajo pravila iz Uredbe (ES) št. 2847/93 ter zlasti členov 14 in 15 Uredbe.

Za vsako območje so staleži rib navedeni po abecednem redu latinskih imen vrste. Za namene te uredbe je v nadaljevanju podana korelacijska tabela domačih in latinskih imen:

Znanstveno ime

Koda Alpha-3

Domače ime

Ammodytidae

SAN

Prave peščenke

Anarhichas lupus

CAT

Ostrigar

Aphanopus carbo

BSF

Črni morski meč

Argentina silus

ARU

Velika srebrenka

Beryx spp.

ALF

Sluzoglavke

Boreogadus saida

POC

Polarna trska

Brosme brosme

USK

Morski menek

Centrophorus squamosus

GUQ

Luskasti globokomorski trnež

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugalski morski pes

Cetorhinus maximus

BSK

Morski pes orjak

Chaenocephalus aceratus

SSI

Črnoplavutna ledna krokodilka

Champsocephalus gunnari

ANI

Antarktična ledna krokodilka

Channichthys rhinoceratus

LIC

Enoroga ledna krokodilka

Chionoecetes spp.

PCR

Snežni morski pajek

Clupea harengus

HER

Atlantski sled

Coryphaenoides rupestris

RNG

Okroglonosi repak

Dalatias licha

SCK

Temni morski pes

Deania calcea

DCA

Kljunati morski pes

Dissostichus eleginoides

TOP

Antarktična zobata riba

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardon

Etmopterus princeps

ETR

Veliki svetilec

Etmopterus pusillus

ETP

Gladki svetilec

Etmopterus spinax

ETX

Črni svetilec

Euphausia superba

KRI

Kril

Gadus morhua

COD

Trska

Galeorhinus galeus

GAG

Pepelasti morski pes

Germo alalunga

ALB

Beli tun

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Sivi jezik

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Topoglava nototenija

Hippoglossoides platessoides

PLA

Ameriška morska plošča

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Navadni jezik

Hoplostethus atlanticus

ORY

Oranžna sluzoglavka

Illex illecebrosus

SQI

Severni kratkoplavuti ligenj

Lamna nasus

POR

Atlantski morski pes

Lampanyctus achirus

LAC

Hektorjeva laterna

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Luskasta nototenija

Lepidorhombus spp.

LEZ

Krilati rombi

Limanda ferruginea

YEL

Rumenorepa limanda

Limanda limanda

DAB

Limanda

Lophiidae

ANF

Morska spaka

Macrourus berglax

RHG

Čebulastooki repak

Macrourus spp.

GRV

Repaki

Makaira nigricans

BUM

Sinja jadrovnica

Mallotus villosus

CAP

Kapelan

Martialia hyadesi

SQS

Lignji

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Vahnja

Merlangius merlangus

WHG

Mol

Merluccius merluccius

HKE

Oslič

Micromesistius poutassou

WHB

Sinji mol

Microstomus kitt

LEM

Rdeči jezik

Molva dypterigia

BLI

Modri leng

Molva macrophthalmus

SLI

Španski leng

Molva molva

LIN

Leng

Nephrops norvegicus

NEP

Škamp

Notothenia rossii

NOR

Kraljevska nototenija

Pagellus bogaraveo

SBR

Okati ribon

Pandalus borealis

PRA

Severna kozica

Paralomis spp.

PAI

Kraljevska rakovica

Penaeus spp.

PEN

Bele kozice

Phycis spp.

FOX

Tabinje

Platichthys flesus

FLX

Iverka

Pleuronectes platessa

PLE

Morska plošča

Pleuronectiformes

FLX

Bokoplute

Pollachius pollachius

POL

Polak

Pollachius virens

POK

Saj

Psetta maxima

TUR

Romb

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Južnogeorgijska ledena krokodilka

Rajidae

SRX-RAJ

Raže

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Grenlandska morska plošča

Salmo salar

SAL

Atlantski losos

Scomber scombrus

MAC

Skuša

Scopthalmus rhombus

BLL

Gladki romb

Sebastes spp.

RED

Rdeči okun

Solea solea

SOL

Morski list

Solea spp.

SOX

Morski listi

Sprattus sprattus

SPR

Papalina

Squalus acanthias

DGS

Trnež

Tetrapturus alba

WHM

Bela jadrovnica

Thunnus alalunga

ALB

Beli tun

Thunnus albacares

YFT

Rumenoplavuti tun

Thunnus obesus

BET

Veleoki tun

Thunnus thynnus

BFT

Navadni tun

Trachurus spp.

JAX

Šuri

Trisopterus esmarki

NOP

Norveški molič

Urophycis tenuis

HKW

Bela repata tabinja

Xiphias gladius

SWO

Mečarica

Za namene te uredbe je v nadaljevanju podana korelacijska tabela domačih in latinskih imen:

Beli tun

ALB

Thunnus alalunga

Beli tun

ALB

Germo alalunga

Sluzoglavke

ALF

Beryx spp.

Ameriška morska plošča

PLA

Hippoglossoides platessoides

Sardon

ANE

Engraulis encrasicolus

Morska spaka

ANF

Lophiidae

Antarktična ledna krokodilka

ANI

Champsocephalus gunnari

Antarktična zobata riba

TOP

Dissostichus eleginoides

Ostrigar

CAT

Anarhichas lupus

Navadni jezik

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Atlantski losos

SAL

Salmo salar

Morski pes orjak

BSK

Cetorhinus maximus

Veleoki tun

BET

Thunnus obesus

Kljunati morski pes

DCA

Deania calcea

Črni morski meč

BSF

Aphanopus carbo

Črnoplavutna ledna krokodilka

SSI

Chaenocephalus aceratus

Modri leng

BLI

Molva dypterigia

Sinja jadrovnica

BUM

Makaira nigricans

Sinji mol

WHB

Micromesistius poutassou

Navadni tun

BFT

Thunnus thynnus

Gladki romb

BLL

Scopthalmus rhombus

Kapelan

CAP

Mallotus villosus

Trska

COD

Gadus morhua

Morski list

SOL

Solea solea

Kraljevska rakovica

PAI

Paralomis spp.

Limanda

DAB

Limanda limanda

Bokoplute

FLX

Pleuronectiformes

Iverka

FLX

Platichthys flesus

Tabinje

FOX

Phycis spp.

Veliki svetilec

ETR

Etmopterus princeps

Velika srebrenka

ARU

Argentina silus

Grenlandska morska plošča

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Repaki

GRV

Macrourus spp.

Luskasta nototenija

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Vahnja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Oslič

HKE

Merluccius merluccius

Atlantski sled

HER

Clupea harengus

Šuri

JAX

Trachurus spp.

Topoglava nototenija

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Temni morski pes

SCK

Dalatias licha

Kril

KRI

Euphausia superba

Hektorjeva laterna

LAC

Lampanyctus achirus

Luskasti globokomorski trnež

GUQ

Centrophorus squamosus

Rdeči jezik

LEM

Microstomus kitt

Leng

LIN

Molva molva

Skuša

MAC

Scomber scombrus

Kraljevska nototenija

NOR

Notothenia rossii

Krilati rombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Severna kozica

PRA

Pandalus borealis

Škamp

NEP

Nephrops norvegicus

Norveški molič

NOP

Trisopterus esmarki

Oranžna sluzoglavka

ORY

Hoplostethus atlanticus

Bele kozice

PEN

Penaeus spp.

Morska plošča

PLE

Pleuronectes platessa

Polarna trska

POC

Boreogadus saida

Polak

POL

Pollachius pollachius

Atlantski morski pes

POR

Lamna nasus

Portugalski morski pes

CYO

Centroscymnus coelolepis

Okati ribon

SBR

Pagellus bogaraveo

Rdeči okun

RED

Sebastes spp.

Čebulastooki repak

RHG

Macrourus berglax

Okroglonosi repak

RNG

Coryphaenoides rupestris

Saj

POK

Pollachius virens

Prave peščenke

SAN

Ammodytidae

Severni kratkoplavuti ligenj

SQI

Illex illecebrosus

Raže

SRX-RAJ

Rajidae

Gladki svetilec

ETP

Etmopterus pusillus

Snežni morski pajek

PCR

Chionoecetes spp.

Morski listi

SOX

Solea spp.

Južnogeorgijska ledena krokodilka

SGI

Pseudochaenichthus georgianus

Španski leng

SLI

Molva macrophthalmus

Papalina

SPR

Sprattus sprattus

Trnež

DGS

Squalus acanthias

Lignji

SQS

Martialia hyadesi

Mečarica

SWO

Xiphias gladius

Pepelasti morski pes

GAG

Galeorhinus galeus

Romb

TUR

Psetta maxima

Morski menek

USK

Brosme brosme

Enoroga ledna krokodilka

LIC

Channichthys rhinoceratus

Črni svetilec

ETX

Etmopterus spinax

Bela repata tabinja

HKW

Urophycis tenuis

Bela jadrovnica

WHM

Tetrapturus alba

Mol

WHG

Merlangius merlangus

Sivi jezik

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Rumenoplavuti tun

YFT

Thunnus albacares

Rumenorepa limanda

YEL

Limanda ferruginea

PRILOGA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, cone ICES I, II, III, IV, vode ES con ICES V, VI, VII, VII, IX, X, vode ES CECAF, vode Francoske Gvajane

Vrsta:

Prave peščenke

Ammodytidae

Cona:

norveške vode cone IV

SAN/04-N.

Danska

19 000 (1)

 

Združeno kraljestvo

1 000 (1)

 

ES

20 000 (1)

 

TAC

Ni pomembno.

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Prave peščenke

Ammodytidae

Cona:

IIIa; vode ES con IIa in IV (2)

SAN/2A3A4.

Danska

Ni določeno

 

Združeno kraljestvo

Ni določeno

 

Vse države članice

Ni določeno (3)

 

ES

Ni določeno

 

Norveška

20 000 (4)  (5)

 

TAC

Ni določeno

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Velika srebrenka

Argentina silus

Cona:

vode ES in mednarodne vode con I in II

ARU/1/2.

Nemčija

31

 

Francija

10

 

Nizozemska

25

 

Združeno kraljestvo

50

 

ES

116

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Velika srebrenka

Argentina silus

Cona:

vode ES in mednarodne vode con III in IV

ARU/3/4.

Danska

1 180

 

Nemčija

12

 

Francija

8

 

Irska

8

 

Nizozemska

55

 

Švedska

46

 

Združeno kraljestvo

21

 

ES

1 331

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Velika srebrenka

Argentina silus

Cona:

vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

ARU/567.

Nemčija

405

 

Francija

9

 

Irska

378

 

Nizozemska

4 225

 

Združeno kraljestvo

297

 

ES

5 311

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morski menek

Brosme brosme

Cona:

vode ES con IIa, IV, Vb, VI in VII

USK/2A47-C

ES

Ni pomembno. (6)

 

Norveška

3 400 (7)  (8)

 

TAC

Ni pomembno.

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morski menek

Brosme brosme

Cona:

vode ES in mednarodne vode con I, II in XIV

USK/1214EI

Nemčija

7

 

Francija

7

 

Združeno kraljestvo

7

 

Druge

4 (9)

 

ES

25

 


Vrsta:

Morski menek

Brosme brosme

Cona:

vode ES in mednarodne vode cone III

USK/3EI.

Danska

15

 

Švedska

8

 

Nemčija

8

 

ES

31

 


Vrsta:

Morski menek

Brosme brosme

Cona:

vode ES in mednarodne vode cone IV

USK/4EI.

Danska

69

 

Nemčija

21

 

Francija

49

 

Švedska

7

 

Združeno kraljestvo

104

 

Druge

7 (10)

 

ES

257

 


Vrsta:

Morski menek

Brosme brosme

Cona:

vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

USK/567EI.

Nemčija

7

 

Španija

24

Francija

282

Irska

27

Združeno kraljestvo

136

Druge

7 (11)

ES

483


Vrsta:

Morski menek

Brosme brosme

Cona:

norveške vode cone IV

USK/4AB-N.

Belgija

1

 

Danska

191

 

Nemčija

1

 

Francija

1

 

Nizozemska

1

 

Združeno kraljestvo

5

 

ES

200

 

TAC

Ni pomembno.

Previdnostni TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled (12)

Clupea harengus

Cona:

IIIa

HER/03A.

Danska

28 907

 

Nemčija

463

 

Švedska

30 239

 

ES

59 609

 

Ferski otoki

500 (13)

 

TAC

69 360

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled (14)

Clupea harengus

Cona:

IV severno od 53o30'S

HER/04A., HER/04B.

Danska

50 349

 

Nemčija

34 118

 

Francija

19 232

 

Nizozemska

47 190

 

Švedska

3 470

 

Združeno kraljestvo

50 279

 

ES

204 638

 

Norveška

50 000 (15)

 

TAC

341 063

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

Norveške vode južno

od 62oS (HER/*04N-)

ES

50 000


Vrsta:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

norveške vode južno od 62oS

HER/04-N.

Švedska

846 (16)

 

ES

846

TAC

ni pomembno


Vrsta:

Atlantski sled (17)

Clupea harengus

Cona:

prilovi v coni IIIa

HER/03A-BC

Danska

13 160

 

Nemčija

117

 

Švedska

2 119

 

ES

15 396

 

TAC

15 396

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled (18)

Clupea harengus

Cona:

prilovi v conah IV, VIId in vodah ES cone IIa

HER/2A47DX

Belgija

158

 

Danska

30 514

 

Nemčija

158

 

Francija

158

 

Nizozemska

158

 

Švedska

149

 

Združeno kraljestvo

580

 

ES

31 875

 

TAC

31 875

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled (19)

Clupea harengus

Cona:

VIId; IVc (20)

HER/4CXB7D

Belgija

8 277 (21)

 

Danska

651 (21)

 

Nemčija

441 (21)

 

Francija

9 014 (21)

 

Nizozemska

15 710 (21)

 

Združeno kraljestvo

3 424 (21)

 

ES

37 517

 

TAC

341 063

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

Vb in VIb, vode ES VIaN (22)

HER/5B6ANB

Nemčija

3 727

 

Francija

705

 

Irska

5 036

 

Nizozemska

3 727

 

Združeno kraljestvo

20 145

 

ES

33 340

 

Ferski otoki

660 (23)

 

TAC

34 000

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VIIbc; VIaS (24)

HER/6AS7BC

Irska

12 600

 

Nizozemska

1 260

 

ES

13 860

 

TAC

13 860

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VIa Clyde (25)

HER/06ACL.

Združeno kraljestvo

800

 

ES

800

 

TAC

800

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VIIa (26)

HER/07A/MM

Irska

1 250

 

Združeno kraljestvo

3 550

 

ES

4 800

 

TAC

4 800

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VIIe in VIIf

HER/7EF.

Francija

500

 

Združeno kraljestvo

500

 

ES

1 000

 

TAC

1 000

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27) in VIIk (27)

HER/7G-K.

Nemčija

104

 

Francija

580

 

Irska

8 117

 

Nizozemska

580

 

Združeno kraljestvo

12

 

ES

9 393

 

TAC

9 393

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Sardon

Engraulis encrasicolus

Cona:

VIII

ANE/08.

Španija

0 (28)

 

Francija

0 (28)

 

ES

0 (28)

 

TAC

0 (28)

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Sardon

Engraulis encrasicolus

Cona:

IX in X; vode ES CECAF 34.1.1

ANE/9/3411

Španija

3 826

 

Portugalska

4 174

 

ES

8 000

 

TAC

8 000

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Trska

Gadus morhua

Cona:

Skagerrak (29)

COD/03AN.

Belgija

7

 

Danska

2 282

 

Nemčija

57

 

Nizozemska

14

 

Švedska

399

 

ES

2 759

 

TAC

2 851

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Trska

Gadus morhua

Cona:

Kattegat (30)

COD/03AS.

Danska

451

 

Nemčija

9

 

Švedska

271

 

ES

731

 

TAC

731

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Trska

Gadus morhua

Cona:

IV; vode ES cone IIa

COD/2AC4.

Belgija

590

 

Danska

3 388

 

Nemčija

2 148

 

Francija

728

 

Nizozemska

1 914

 

Švedska

23

 

Združeno kraljestvo

7 773

 

ES

16 564

 

Norveška

3 393 (31)

 

TAC

19 957

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ICES ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

Norveške vode cone IV

(COD/*04N-)

ES

14 397


Vrsta:

Trska

Gadus morhua

Cona:

norveške vode južno od 62oS

COD/04-N.

Švedska

382

 

ES

382

 

TAC

Ni pomembno.

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Trska

Gadus morhua

Cona:

VI; vode ES cone Vb; vode ES in mednarodne vode con XII in XIV

COD/561214

Belgija

1

 

Nemčija

7

 

Francija

78

 

Irska

110

 

Združeno kraljestvo

294

 

ES

490

 

TAC

490

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ICES ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

VIa; vode ES cone Vb

(COD/*5BC6A)

Belgija

1

Nemčija

7

Francija

78

Irska

110

Združeno kraljestvo

294

ES

490


Vrsta:

Trska

Gadus morhua

Cona:

VIIa

COD/07A.

Belgija

19

 

Francija

54

 

Irska

963

 

Nizozemska

5

 

Združeno kraljestvo

421

 

ES

1 462

 

TAC

1 462

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Trska

Gadus morhua

Cona:

VIIb-k, VIII, IX in X; vode ES CECAF 34.1.1

COD/7X7A34

Belgija

197

 

Francija

3 377

 

Irska

775

 

Nizozemska

28

 

Združeno kraljestvo

366

 

ES

4 743

 

TAC

4 743

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

vode ES con IIa in IV

LEZ/2AC4-C

Belgija

4

 

Danska

4

 

Nemčija

4

 

Francija

24

 

Nizozemska

19

 

Združeno kraljestvo

1 424

 

ES

1 479

 

TAC

1 479

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

VI; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

LEZ/561214

Španija

327

 

Francija

1 277

 

Irska

373

 

Združeno kraljestvo

903

 

ES

2 880

 

TAC

2 880

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

VII

LEZ/07.

Belgija

494

 

Španija

5 490

 

Francija

6 663

 

Irska

3 029

 

Združeno kraljestvo

2 624

 

ES

18 300

 

TAC

18 300

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

LEZ/8ABDE.

Španija

1 176

 

Francija

949

 

ES

2 125

 

TAC

2 125

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

VIIIc, IX in X; vode ES CECAF 34.1.1

LEZ/8C3411

Španija

1 330

 

Francija

66

 

Portugalska

44

 

ES

1 440

 

TAC

1 440

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Limanda in iverka

Limanda limanda in Platichthys flesus

Cona:

vode ES con IIa in IV

D/F/2AC4-C

Belgija

466

 

Danska

1 752

 

Nemčija

2 627

 

Francija

182

 

Nizozemska

10 594

 

Švedska

6

 

Združeno kraljestvo

1 473

 

ES

17 100

 

TAC

17 100

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska spaka

Lophiidae

Cona:

vode ES con IIa in IV

ANF/2AC4-C

Belgija

401

 

Danska

884

 

Nemčija

432

 

Francija

82

 

Nizozemska

303

 

Švedska

10

 

Združeno kraljestvo

9 233

 

ES

11 345

 

TAC

11 345

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska spaka

Lophiidae

Cona:

Norveške vode cone IV

ANF/4AB-N.

Belgija

50

 

Danska

1 266

 

Nemčija

20

 

Nizozemska

18

 

Združeno kraljestvo

296

 

ES

1 650

 

TAC

Ni pomembno.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska spaka

Lophiidae

Cona:

VI; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

ANF/561214

Belgija

185

 

Nemčija

212

 

Španija

198

 

Francija

2 280

 

Irska

516

 

Nizozemska

178

 

Združeno kraljestvo

1 586

 

ES

5 155

 

TAC

5 155

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska spaka

Lophiidae

Cona:

VII

ANF/07.

Belgija

2 595 (32)

 

Nemčija

289 (32)

 

Španija

1 031 (32)

 

Francija

16 651 (32)

 

Irska

2 128 (32)

 

Nizozemska

336 (32)

 

Združeno kraljestvo

5 050 (32)

 

ES

28 080 (32)

 

TAC

28 080 (32)

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska spaka

Lophiidae

Cona:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

ANF/8ABDE.

Španija

1 206

 

Francija

6 714

 

ES

7 920

 

TAC

7 920

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska spaka

Lophiidae

Cona:

VIIIc, IX in X; vode ES CECAF 34.1.1

ANF/8C3411

Španija

1 629

 

Francija

2

 

Portugalska

324

 

ES

1 955

 

TAC

1 955

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

IIIa, vode ES con IIIb, IIIc in IIId

HAD/3A/BCD

Belgija

16 (33)

 

Danska

2 708 (33)

 

Nemčija

172 (33)

 

Nizozemska

3 (33)

 

Švedska

320 (33)

 

ES

3 219 (33)

 

TAC

3 360 (33)

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

IV; vode ES cone IIa

HAD/2AC4.

Belgija

498 (34)

 

Danska

3 425 (34)

 

Nemčija

2 180 (34)

 

Francija

3 799 (34)

 

Nizozemska

374 (34)

 

Švedska

241 (34)

 

Združeno kraljestvo

36 466 (34)

 

ES

46 983 (34)

 

Norveška

7 657

 

TAC

54 640

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

Norveške vode cone IV

(HAD/*04N-)

ES

34 948


Vrsta:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

Norveške vode južno od 62oS

HAD/04-N.

Švedska

707

 

ES

707

 

TAC

Ni pomembno.

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

VIb, XII in XIV

HAD/6B1214

Belgija

10

 

Nemčija

12

 

Francija

509

 

Irska

363

 

Združeno kraljestvo

3 721

 

ES

4 615

 

TAC

4 615

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

vode ES v conah Vb in VIa

HAD/5BC6A.

Belgija

15

 

Nemčija

18

 

Francija

738

 

Irska

1 037

 

Združeno kraljestvo

5 392

 

ES

7 200

 

TAC

7 200

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

VII, VIII, IX in X; vode ES CECAF 34.1.1

HAD/7/3411

Belgija

128

 

Francija

7 680

 

Irska

2 560

 

Združeno kraljestvo

1 152

 

ES

11 520

 

TAC

11 520

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedeni coni ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

VIIa

(HAD/*07A)

Belgija

19

Francija

85

Irska

511

Združeno kraljestvo

564

ES

1 179

Ko države članice poročajo Komisiji o ulovu svojih kvot, podrobno navedejo količine, ulovljene v coni ICES VIIa. Iztovarjanje vahnje, ujete v coni ICES VIIa, je prepovedano, kadar celotna količina iztovorov presega 1 179 ton.


Vrsta:

Mol

Merlangius merlangus

Cona:

IIIa

WHG/03A.

Danska

1 326 (35)

 

Nizozemska

5 (35)

 

Švedska

142 (35)

 

ES

1 473 (35)

 

TAC

1 500

Previdnostni TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Mol

Merlangius merlangus

Cona:

IV; vode ES cone IIa

WHG/2AC4.

Belgija

655 (36)

 

Danska

2 833 (36)

 

Nemčija

737 (36)

 

Francija

4 257 (36)

 

Nizozemska

1 637 (36)

 

Švedska

4 (36)

 

Združeno kraljestvo

11 297 (36)

 

ES

21 420 (36)

 

Norveška

2 380 (37)

 

TAC

23 800

Previdnostni TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ICES ne sme uloviti več kot naslednja količina:

 

Norveške vode cone IV

(WHG/*04N-)

ES

14 512


Vrsta:

Mol

Merlangius merlangus

Cona:

VI; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

WHG/561214

Nemčija

6

 

Francija

124

 

Irska

305

 

Združeno kraljestvo

585

 

ES

1 020

 

TAC

1 020

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Mol

Merlangius merlangus

Cona:

VIIa

WHG/07A.

Belgija

1

 

Francija

13

 

Irska

213

 

Nizozemska

0

 

Združeno kraljestvo

144

 

ES

371

 

TAC

371

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Mol

Merlangius merlangus

Cona:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh in VIIk

WHG/7X7A.

Belgija

195

 

Francija

11 964

 

Irska

5 544

 

Nizozemska

97

 

Združeno kraljestvo

2 140

 

ES

19 940

 

TAC

19 940

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Mol

Merlangius merlangus

Cona:

VIII

WHG/08.

Španija

1 440

 

Francija

2 160

 

ES

3 600

 

TAC

3 600

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Mol

Merlangius merlangus

Cona:

IX in X; vode ES CECAF 34.1.1

WHG/9/3411

Portugalska

653

 

ES

653

 

TAC

653

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Mol in polak

Merlangius merlangus in Pollachius pollachius

Cona:

Norveške vode južno od 62oS

W/P/04-N.

Švedska

190

 

ES

190

 

TAC

Ni pomembno.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Oslič

Merluccius merluccius

Cona:

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

HKE/3A/BCD

Danska

1 463

 

Švedska

125

 

ES

1 588

 

TAC

1 588 (38)

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Oslič

Merluccius merluccius

Cona:

vode ES con IIa in IV

HKE/2AC4-C

Belgija

26

 

Danska

1 070

 

Nemčija

123

 

Francija

237

 

Nizozemska

61

 

Združeno kraljestvo

333

 

ES

1 850

 

TAC

1 850 (39)

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Oslič

Merluccius merluccius

Cona:

VI in VII; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

HKE/571214

Belgija

272 (40)

 

Španija

8 708

 

Francija

13 448 (40)

 

Irska

1 629

 

Nizozemska

175 (40)

 

Združeno kraljestvo

5 309 (40)

 

ES

29 541

 

TAC

29 541 (41)

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji

V mejah omenjenih kvot se v navedenih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgija

35

Španija

1 404

Francija

1 404

Irska

176

Nizozemska

18

Združeno kraljestvo

790

ES

3 828


Vrsta:

Oslič

Merluccius merluccius

Cona:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

HKE/8ABDE.

Belgija

9 (42)

 

Španija

6 062

 

Francija

13 612

 

Nizozemska

18 (42)

 

ES

19 701

 

TAC

19 701 (43)

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji

V mejah omenjenih kvot se v navedenih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VI in VII; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

(HKE/*57-14)

Belgija

2

Španija

1 756

Francija

3 161

Nizozemska

5

ES

4 924


Vrsta:

Oslič

Merluccius merluccius

Cona:

VIIIc, IX in X; vode ES CECAF 34.1.1

HKE/8C3411

Španija

3 922

 

Francija

376

 

Portugalska

1 830

 

ES

6 128

 

TAC

6 128

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona:

Norveške vode cone IV

WHB/4AB-N.

Danska

18 050

 

Združeno kraljestvo

950

 

ES

19 000

 

TAC

1 700 000

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona:

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

WHB/1X14

Danska

42 605 (44)  (45)

 

Nemčija

16 565 (44)  (45)

 

Španija

36 119 (44)  (45)

 

Francija

29 649 (44)  (45)

 

Irska

32 992 (44)  (45)

 

Nizozemska

51 951 (44)  (45)

 

Portugalska

3 355 (44)  (45)

 

Švedska

10 539 (44)  (45)

 

Združeno kraljestvo

55 283 (44)  (45)

 

ES

279 058 (44)  (45)

 

Norveška

140 000 (46)  (47)

 

Ferski otoki

43 500 (48)  (49)

 

TAC

1 700 000

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona:

VIIIc, IX in X; vode ES CECAF 34.1.1

WHB/8C3411

Španija

37 954 (50)

 

Portugalska

9 488 (50)

 

ES

47 442 (50)

 

TAC

1 700 000

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona:

vode ES con II, IVa, V, VI severno od 56o30 S in VII zahodno od 12oZ

WHB/24A567

Norveška

272 161 (51)  (52)

 

Ferski otoki

27 000 (53)  (54)

TAC

1 700 000


Vrsta:

Rdeči jezik in sivi jezik

Microstomus kitt in Glyptocephalus cynoglossus

Cona:

vode ES con IIa in IV

L/W/2AC4-C

Belgija

334

 

Danska

921

 

Nemčija

118

 

Francija

252

 

Nizozemska

767

 

Švedska

10

 

Združeno kraljestvo

3 773

 

ES

6 175

 

TAC

6 175

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Modri leng

Molva dypterigia

Cona:

vode ES con IIa, IV, Vb, VI in VII

BLI/2A47-C

ES

Ni pomembno (55)

 

Norveška

160

TAC

Ni pomembno.


Vrsta:

Modri leng

Molva dypterigia

Cona:

vode ES cone VIa severno od 56o30'S in cone VIb

BLI/6AN6B.

Ferski otoki

200 (56)

 

TAC

Ni pomembno.


Vrsta:

Leng

Molva molva

Cona:

vode ES in mednarodne vode con I in II

LIN/1/2.

Danska

10

 

Nemčija

10

 

Francija

10

 

Združeno kraljestvo

10

 

Drugo (57)

5

 

ES

45

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Leng

Molva molva

Cona:

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

LIN/03.

Belgija

8

 

Danska

62

 

Nemčija

8

 

Švedska

24

 

Združeno kraljestvo

8

 

ES

109

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Leng

Molva molva

Cona:

vode ES cone IV

LIN/04.

Belgija

20

 

Danska

318

 

Nemčija

197

 

Francija

177

 

Nizozemska

7

 

Švedska

14

 

Združeno kraljestvo

2 440

 

ES

3 173

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Leng

Molva molva

Cona:

vode ES in mednarodne vode cone V

LIN/05.

Belgija

10

 

Danska

7

 

Nemčija

7

 

Francija

7

 

Združeno kraljestvo

7

 

ES

38

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Leng

Molva molva

Cona:

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

LIN/6X14.

Belgija

45

 

Danska

8

 

Nemčija

163

 

Španija

3 299

 

Francija

3 518

 

Irska

882

 

Portugalska

8

 

Združeno kraljestvo

4 050

 

ES

11 973

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Leng

Molva molva

Cona:

Vode ES con IIa, IV, Vb, VI in VII

LIN/2A47-C

ES

Ni pomembno (58)

 

Norveška

5 780 (59)  (60)

 

Ferski otoki

250 (61)  (62)

 

TAC

Ni pomembno.

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Leng

Molva molva

Cona:

Norveške vode cone IV

LIN/4AB-N.

Belgija

7

 

Danska

878

 

Nemčija

25

 

Francija

10

 

Nizozemska

1

 

Združeno kraljestvo

79

 

ES

1 000

 

TAC

Ni pomembno.

Previdnostni TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

NEP/3A/BCD

Danska

3 800

 

Nemčija

11

 

Švedska

1 359

 

ES

5 170

 

TAC

5 170

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

vode ES con IIa in IV

NEP/2AC4-C

Belgija

1 368

 

Danska

1 368

 

Nemčija

20

 

Francija

40

 

Nizozemska

704

 

Združeno kraljestvo

22 644

 

ES

26 144

 

TAC

26 144

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

Norveške vode cone IV

NEP/4AB-N.

Danska

1 230

 

Nemčija

1

 

Združeno kraljestvo

69

 

ES

1 300

 

TAC

Ni pomembno.

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

VI; vode ES cone Vb

NEP/5BC6.

Španija

40

 

Francija

161

 

Irska

269

 

Združeno kraljestvo

19 415

 

ES

19 885

 

TAC

19 885

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

VII

NEP/07.

Španija

1 509

 

Francija

6 116

 

Irska

9 277

 

Združeno kraljestvo

8 251

 

ES

25 153

 

TAC

25 153

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

NEP/8ABDE.

Španija

259

 

Francija

4 061

 

ES

4 320

 

TAC

4 320

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

VIIIc

NEP/08C.

Španija

126

 

Francija

5

 

ES

131

 

TAC

131

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

IX in X; vode ES CECAF 34.1.1

NEP/9/3411

Španija

109

 

Portugalska

328

 

ES

437

 

TAC

437

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Severna kozica

Pandalus borealis

Cona:

IIIa

PRA/03A.

Danska

4 033

 

Švedska

2 172

 

ES

6 205

 

TAC

11 620

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Severna kozica

Pandalus borealis

Cona:

vode ES con IIa in IV

PRA/2AC4-C

Danska

2 960

 

Nizozemska

28

 

Švedska

119

 

Združeno kraljestvo

877

 

ES

3 984

 

TAC

3 984

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Severna kozica

Pandalus borealis

Cona:

Norveške vode južno od 62oS

PRA/04-N.

Danska

900

 

Švedska

164 (63)

 

ES

1 064

 

TAC

Ni pomembno.

Previdnostni TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Bele kozice

Penaeus spp.s

Cona:

vode Francoske gvajane (64)

PEN/FGU.

Francija

4 108 (65)

 

ES

4 108 (65)

 

TAC

4 108 (65)

Previdnostni TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

Skagerrak (66)

PLE/03AN.

Belgija

51

 

Danska

6 617

 

Nemčija

34

 

Nizozemska

1 273

 

Švedska

355

 

ES

8 330

 

TAC

8 500

Previdnostni TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

Kattegat (67)

PLE/03AS.

Danska

1 891

 

Nemčija

21

 

Švedska

213

 

ES

2 125

 

TAC

2 125

Previdnostni TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

IV; vode ES cone IIa

PLE/2AC4.

Belgija

3 024

 

Danska

9 829

 

Nemčija

2 835

 

Francija

567

 

Nizozemska

18 901

 

Združeno kraljestvo

13 987

 

ES

49 143

 

Norveška

1 118

 

TAC

50 261

Analitski TACČlen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji

V mejah omenjenih kvot se v navedenih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

Norveške vode cone IV

(PLE/*04N-)

ES

20 165


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VI; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

PLE/561214

Francija

22

 

Irska

287

 

Združeno kraljestvo

477

 

ES

786

 

TAC

786

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIIa

PLE/07A.

Belgija

47

 

Francija

21

 

Irska

1 209

 

Nizozemska

14

 

Združeno kraljestvo

558

 

ES

1 849

 

TAC

1 849

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIIb in VIIc

PLE/7BC.

Francija

24

 

Irska

98

 

ES

122

 

TAC

122

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIId in VIIe

PLE/7DE.

Belgija

826

 

Francija

2 755

 

Združeno kraljestvo

1 469

 

ES

5 050

 

TAC

5 050

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIIf in VIIg

PLE/7FG.

Belgija

58

 

Francija

104

 

Irska

201

 

Združeno kraljestvo

54

 

ES

417

 

TAC

417

Analitski TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIIh, VIIj in VIIk

PLE/7HJK.

Belgija

21

 

Francija

42

 

Irska

148

 

Nizozemska

84

 

Združeno kraljestvo

42

 

ES

337

 

TAC

337

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIII, IX in X; vode ES CECAF 34.1.1

PLE/8/3411

Španija

75

 

Francija

298

 

Portugalska

75

 

ES

448

 

TAC

448

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Polak

Pollachius pollachius

Cona:

VI; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

POL/561214

Španija

6

 

Francija

216

 

Irska

63

 

Združeno kraljestvo

165

 

ES

450

 

TAC

450

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Polak

Pollachius pollachius

Cona:

VII

POL/07.

Belgija

476

 

Španija

29

 

Francija

10 959

 

Irska

1 168

 

Združeno kraljestvo

2 668

 

ES

15 300

 

TAC

15 300

Previdnostni TACUporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Polak

Pollachius pollachius