ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 2

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
5. januar 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 3/2007 z dne 4. januarja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba (ES) št. 4/2007 Evropske centralne banke z dne 14. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2006/20)

3

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

5.1.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 3/2007

z dne 4. januarja 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. januarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 4. januarja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

71,6

TN

167,8

TR

151,0

ZZ

130,1

0707 00 05

MA

59,7

TR

151,4

ZZ

105,6

0709 90 70

MA

51,4

TR

125,8

ZZ

88,6

0805 10 20

EG

58,9

IL

55,2

MA

55,1

TR

62,3

ZZ

57,9

0805 20 10

IL

95,7

MA

66,4

ZZ

81,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

74,1

TR

64,5

ZZ

69,3

0805 50 10

AR

35,5

TR

48,6

ZZ

42,1

0808 10 80

CA

100,2

CN

85,8

US

126,5

ZZ

104,2

0808 20 50

US

97,0

ZZ

97,0


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


5.1.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/3


UREDBA (ES) št. 4/2007 EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 14. decembra 2006

o spremembah Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij

(ECB/2006/20)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (1) ter zlasti členov 5(1) in 6(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2423/2001 Evropske centralne banke z dne 22. novembra 2001 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (2) zahteva od monetarnih finančnih institucij, da poročajo četrtletne statistične podatke, razčlenjene po državah in po valutah. Uredbo (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) je treba spremeniti, tako da se zahteve glede poročanja razširijo tudi na podatke za Bolgarijo in Romunijo, ki bosta pristopili k Evropski uniji 1. januarja 2007.

(2)

Po Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) je poročanje četrtletnih podatkov o postavkah nasproti poslovnim partnerjem, ki so rezidenti ozemelj držav članic, ki so sprejele euro, obvezno. Uredbo (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) je zato treba spremeniti, tako da se upošteva sprejetje eura v Sloveniji –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) se spremeni, kot sledi:

1.

V členu 4, odstavek 2, se besede „s simbolom ‚#‘“ nadomestijo z besedami „s simbolom ‚#‘ ali ‚*‘“.

2.

Prilogi I in V se spremenita v skladu s prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 14. decembra 2006

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(2)  UL L 333, 17.12.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnjie spremenjena z Uredbo (ES) št. 2423/2001 (ECB/2004/21) (UL L 371, 18.12.2004, str. 42).


PRILOGA

Prilogi I in V k Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) se spremenita, kot sledi:

1.

Priloga I se spremeni, kot sledi:

(a)

Oddelek IV v delu 1 se spremeni, kot sledi:

(i)

v prvem in drugem stavku odstavka 6a se besede „s simbolom ‚#‘ “ nadomestijo z besedami „s simbolom ‚#‘ ali ‚*‘ “;

(ii)

v prvem in drugem stavku odstavka 7a se besede „s simbolom ‚#‘ “ nadomestijo z besedami „s simbolom ‚#‘ ali ‚*‘ “;

(iii)

v prvem stavku odstavka 9a se besede „s simbolom ‚#‘ “ nadomestijo z besedami „s simbolom ‚#‘ ali ‚*‘ “.

(b)

Del 2 se spremeni, kot sledi:

(i)

v Tabeli 3 z naslovom „Razčlenitev po državah“:

v rubriki „B. Druge sodelujoče države članice (tj. izključujoč domači sektor) + del C-ja Ostali svet (Države članice)“ se za zadnjim stolpcem vstavita stolpca z naslovom „BG“ oziroma „RO“. Vsako polje v teh dveh stolpcih se označi s simbolom „*“;

v stolpcu z naslovom „SI“ se iz vsakega polja izbriše simbol „#“;

v „Splošni opombi“ se besede „s simbolom ‚#‘ “ nadomestijo z besedami „s simbolom ‚#‘ ali ‚*‘ “.

(ii)

v Tabeli 4 z naslovom „Razčlenitev po valutah“:

v rubriki „Valute drugih držav članic“ se za zadnjim stolpcem vstavita stolpca z naslovom „BGN“ oziroma „RON“. Vsako polje v teh dveh stolpcih se označi s simbolom „*“;

stolpec z naslovom „SIT“ se izbriše;

v „Splošni opombi“ se besede „s simbolom ‚#‘ “ nadomestijo z besedami „s simbolom ‚#‘ ali ‚*‘ “.

2.

Priloga V se spremeni, kot sledi:

(a)

Vstavijo se naslednji odstavki 1c, 1d in 1e:

„1c.

Ne glede na odstavek 1 se prvo poročanje na podlagi te uredbe glede polj, označenih s simbolom ‚*‘, začne s četrtletnimi podatki za obdobje, ki se konča marca 2007.

1d.

Če se pristojna NCB odloči, da ne bo zahtevala prvega poročanja za nepomembne podatke, ki se začne s četrtletnimi podatki za obdobje, ki se konča marca 2007, se poročanje začne 12 mesecev po tem, ko obvesti obveznike poročanja, da zahteva podatke.

1e.

Ne glede na odstavek 1 se prvo poročanje v skladu s to uredbo v zvezi s stolpcem z naslovom ‚SI‘ v Tabeli 3 v rubriki ‚B. Druge sodelujoče države članice (tj. izključujoč domači sektor) + del C-ja Ostali svet (Države članice)‘ začne s četrtletnimi podatki za obdobje, ki se konča marca 2007.“.

(b)

V odstavku 2a se besede „s simbolom ‚#‘ “ nadomestijo z besedami „s simbolom ‚#‘ ali ‚*‘ “.