ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 414

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
30. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2027/2006 z dne 19. decembra 2006 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2028/2006 z dne 18. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 600/2005 glede dovoljenja za pripravek Bacillus licheniformis DSM 5749 in Bacillus subtilis DSM 5750 kot dodatek v krmi, ki sodi v skupino mikroorganizmov ( 1 )

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2029/2006 z dne 22. decembra 2006 o prilagoditvi Uredbe (EGS) št. 1538/91 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1906/90 o določenih tržnih standardih za perutnino zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2030/2006 z dne 21. decembra 2006 o spremembi uredb (ES) št. 1607/2000, (ES) št. 1622/2000 in (ES) št. 2729/2000 v zvezi z vinskim sektorjem zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2031/2006 z dne 22. decembra 2006 o prilagoditvi več uredb v zvezi s trgom sladkorja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2032/2006 z dne 21. decembra 2006 o določitvi cen za umik s trga in prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2007

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2033/2006 z dne 21. decembra 2006 o določitvi prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2007

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2034/2006 z dne 21. decembra 2006 o določitvi referenčnih cen za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2007

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2035/2006 z dne 21. decembra 2006 o določitvi zneska pomoči za prenos in pavšalne pomoči za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2007

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2036/2006 z dne 21. decembra 2006 o določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje določenih ribiških proizvodov za ribolovno leto 2007

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2037/2006 z dne 21. decembra 2006 o določitvi standardnih vrednosti, ki jih je treba uporabiti pri izračunavanju finančnih nadomestil in pripadajočih predplačil, v zvezi z ribiškimi proizvodi, umaknjenimi s trga v ribolovnem letu 2007

 

*

Direktiva Komisije 2006/140/ES z dne 20. decembra 2006 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev sulfuril fluorida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi ( 1 )

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Odločba Sveta z dne 28. novembra 2006 o ugotovitvi v skladu s členom 104(8) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, da so ukrepi, ki jih je Poljska sprejela na podlagi Priporočila Sveta v skladu s členom 104(7) Pogodbe, neprimerni

 

*

Sklep Sveta z dne 19. decembra 2006 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

 

*

Sklep Sveta z dne 19. decembra 2006 o odobritvi jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Skupnosti

 

 

 

*

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/1


UREDBA SVETA (ES) št. 2027/2006

z dne 19. decembra 2006

o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe v povezavi s členom 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost in Republika Zelenortski otoki sta se pogajali o Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ribičem Skupnosti omogoča možnosti ribolova v vodah, ki so pod suverenostjo Republike Zelenortski otoki, in ga parafirali.

(2)

V interesu Skupnosti je, da odobri navedeni sporazum.

(3)

Določiti je treba način razporejanja možnosti ribolova po državah članicah –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Možnosti ribolova, določene v Protokolu k Sporazumu, se med države članice razporedijo na naslednji način:

Ribolovna kategorija

Vrsta plovila

Država članica

Dovoljenja ali kvota

Ribolov tunov

Plovila za ribolov s površinskimi parangali

Španija

41

Portugalska

7

Ribolov tunov

Zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalkami

Španija

12

Francija

13

Ribolov tunov

Plovila za ribolov tunov z ribiškimi palicami

Španija

7

Francija

4

Če vloge za dovoljenja v teh državah članicah ne izčrpajo vseh možnosti ribolova, določenih v Protokolu, lahko Komisija upošteva vloge za dovoljenja katere koli druge države članice.

Člen 3

Države članice, katerih plovila lovijo v skladu s tem sporazumom, morajo Komisijo obvestiti o količinah posameznega staleža, ujetega v ribolovnem območju Zelenortskih otokov, v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (2).

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb, pooblaščenih za podpis Sporazuma, ki je zavezujoč za Skupnost (3).

Člen 5

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  Mnenje z dne 30. novembra 2006 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.

(3)  Za objavo datuma začetka veljavnosti Sporazuma v Uradnem listu Evropske unije bo poskrbel generalni sekretariat Sveta.


30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/3


SPORAZUM

o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

na eni strani, in

Republika Zelenortski otoki, v nadaljnjem besedilu „Zelenortski otoki“,

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA SE –

UPOŠTEVAJOČ tesno sodelovanje med Skupnostjo in Zelenortskimi otoki, zlasti v okviru Cotonoujskega sporazuma, ter njuno skupno željo po okrepitvi tega sodelovanja,

UPOŠTEVAJOČ željo pogodbenic, da s sodelovanjem spodbudita odgovorno izkoriščanje njunih ribolovnih virov,

UPOŠTEVAJOČ določbe Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu,

OB PRIZNAVANJU, da Zelenortski otoki uresničujejo svoje pravice suverenosti ali pristojnosti v območju, ki sega do 200 navtičnih milj od temeljnih črt, v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem pravu,

ODLOČENI, da bosta uporabljali sklepe in priporočila Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna, v nadaljnjem besedilu „ICCAT“,

ZAVEDAJOČ SE pomembnosti načel iz Kodeksa odgovornega ribištva, sprejetega na Konferenci FAO leta 1995,

ODLOČENI, da zaradi skupnega interesa sodelujeta pri uvedbi odgovornega ribolova, da zagotovita dolgoročno ohranjanje in trajnostno izkoriščanje živih morskih virov,

V PREPRIČANJU, da mora takšno sodelovanje temeljiti na dopolnilnosti pobud in ukrepov, ki zagotavljajo usklajenost politik in sinergijo naporov, ne glede na to, ali se izvajajo skupaj ali posamično,

ODLOČENI, da za dosego teh ciljev vzpostavita dialog o sektorski ribiški politiki, ki jo je sprejela vlada Zelenortskih otokov, in določita primerna sredstva, ki bodo zagotavljala, da se bo ta politika učinkovito izvajala in da bodo v proces vključeni gospodarski subjekti in civilna družba,

V ŽELJI, da določita načine in pogoje, ki bodo urejali ribolovne dejavnosti plovil Skupnosti v vodah Zelenortskih otokov, in tiste, ki bodo zagotovili podporo Skupnosti za uvedbo odgovornega ribolova v teh vodah,

TRDNO ODLOČENI, da bosta dosegli tesnejše gospodarsko sodelovanje v ribiški industriji in z njo povezanih dejavnostih z ustanovitvijo in razvojem skupnih podjetij, ki bodo vključevala podjetja obeh pogodbenic –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Predmet

Ta sporazum določa načela, predpise in postopke, ki urejajo:

gospodarsko, finančno, tehnično in znanstveno sodelovanje v ribiškem sektorju za spodbujanje odgovornega ribolova v vodah Zelenortskih otokov za zagotovitev ohranjanja in trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov ter za razvoj ribiškega sektorja Zelenortskih otokov;

pogoje za dostop ribiških plovil Skupnosti do voda Zelenortskih otokov;

sodelovanje v zvezi s podrobnimi pravili za nadzor ribolova v vodah Zelenortskih otokov za zagotovitev skladnosti z zgoraj navedenimi pogoji, učinkovitosti ukrepov za ohranjanje ribolovnih virov in upravljanje z njimi ter preprečevanja nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova;

partnerstvo med podjetji, katerega cilj je razvoj gospodarskih in z gospodarstvom povezanih dejavnosti v ribiškem sektorju v skupnem interesu.

Člen 2

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a)

„organi Zelenortskih otokov“ pomenijo vlado Zelenortskih otokov;

(b)

„organi Skupnosti“ pomenijo Evropsko komisijo;

(c)

„vode Zelenortskih otokov“ pomenijo vode, ki so na področju ribištva pod suverenostjo ali v pristojnosti Zelenortskih otokov;

(d)

„ribiško plovilo“ pomeni plovilo, opremljeno za gospodarsko izkoriščanje živih vodnih virov;

(e)

„plovilo Skupnosti“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice Skupnosti in je registrirano v Skupnosti;

(f)

„skupno podjetje“ pomeni gospodarsko družbo, ki jo na Zelenortskih otokih ustanovijo lastniki plovil ali nacionalna podjetja iz pogodbenic za opravljanje ribolovnih dejavnosti ali z njimi povezanih dejavnosti;

(g)

„skupni odbor“ pomeni odbor, sestavljen iz predstavnikov Skupnosti in Zelenortskih otokov, katerih naloge so opisane v členu 9 tega sporazuma;

(h)

„pretovarjanje“ pomeni prenos dela ali celotnega ulova ribiškega plovila na drugo ribiško plovilo v pristanišču ali na morju;

(i)

„lastnik plovila“ pomeni vsako osebo, ki je zakonsko odgovorna za ribiško plovilo ter ga upravlja in nadzoruje;

(j)

„mornarji AKP“ pomenijo vsakega mornarja, ki je državljan neevropske države, podpisnice Cotonoujskega sporazuma. V tem pogledu je mornar Zelenortskih otokov mornar AKP.

Člen 3

Načela in cilji, na katerih temelji izvajanje tega sporazuma

1.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov v vodah Zelenortskih otokov po načelih, opredeljenih v Kodeksu odgovornega ribištva FAO, in načelu nediskriminacije med različnimi ribiškimi flotami v teh vodah.

2.   Pogodbenici sodelujeta, da bi zagotovili spremljanje rezultatov izvajanja sektorske ribiške politike, ki jo je sprejela vlada Zelenortskih otokov, in vzpostavita politični dialog o potrebnih reformah. Pogodbenici se posvetujeta, da bi sprejeli morebitne ukrepe na tem področju.

3.   Pogodbenici sodelujeta tudi pri izvajanju vrednotenj ukrepov, programov in dejavnosti, ki jih izvajata na podlagi določb tega sporazuma. Rezultate vrednotenj analizira skupni odbor iz člena 9.

4.   Pogodbenici se obvezujeta zagotoviti, da bosta ta sporazum izvajali v skladu z načeli dobrega gospodarskega in družbenega upravljanja, pri čemer bosta upoštevali stanje ribolovnih virov.

5.   Zaposlovanje mornarjev Zelenortskih otokov in/ali mornarjev AKP na plovilih Skupnosti ureja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah iz dela, ki se v celoti uporablja pri ustreznih pogodbah in splošnih pogojih zaposlovanja. To zadeva zlasti svobodo združevanja in dejansko priznanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

Člen 4

Sodelovanje na področju znanosti

1.   V obdobju, ki ga zajema ta sporazum, si Skupnost in Zelenortski otoki prizadevajo spremljati razvoj stanja virov v ribolovnem območju Zelenortskih otokov.

2.   Na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v okviru Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) ter najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj se pogodbenici medsebojno posvetujeta v okviru skupnega odbora iz člena 9 ali po potrebi v okviru znanstvenega srečanja. Zelenortski otoki lahko sporazumno s Skupnostjo sprejmejo ukrepe za trajnostno upravljanje ribolovnih virov.

3.   Pogodbenici se obvezujeta, da se bosta medsebojno posvetovali, neposredno ali v okviru pristojnih mednarodnih organizacij, da zagotovita upravljanje in ohranjanje živih virov v Atlantiku ter sodelujeta v ustreznih znanstvenih raziskavah.

Člen 5

Dostop plovil Skupnosti do ribolovnih virov v vodah Zelenortskih otokov

1.   Zelenortski otoki se obvezujejo, da bodo plovilom Skupnosti omogočili izvajanje ribolovnih dejavnosti v svojem ribolovnem območju v skladu s tem sporazumom, vključno s Protokolom in Prilogo.

2.   Za ribolovne dejavnosti, ki jih ureja ta sporazum, veljajo zakoni in predpisi Zelenortskih otokov. Organi Zelenortskih otokov obvestijo Skupnost o vseh spremembah navedene zakonodaje in katere koli druge zakonodaje, ki bi lahko vplivala na zakonodajo o ribolovu.

3.   Zelenortski otoki so odgovorni za učinkovito izvajanje določb za nadzor ribolova, ki so določene v Protokolu. Plovila Skupnosti sodelujejo z organi Zelenortskih otokov, pristojnimi za izvajanje tega nadzora.

4.   Skupnost sprejme vse ustrezne določbe za zagotovitev, da so njena plovila v skladu z določbami tega sporazuma in zakonodajo, ki ureja ribolov v zadevnih vodah v pristojnosti Zelenortskih otokov.

Člen 6

Dovoljenja

1.   Plovila Skupnosti lahko ribolovne dejavnosti v ribolovnem območju Zelenortskih otokov izvajajo samo, če imajo dovoljenje za ribolov, ki je bilo izdano v skladu s tem sporazumom.

2.   Postopek, ki omogoča, da lahko plovilo pridobi dovoljenje za ribolov, veljavne takse in način plačila za lastnika plovila so določeni v Prilogi k Protokolu.

Člen 7

Finančni prispevek

1.   Skupnost dodeli Zelenortskim otokom finančni prispevek v skladu s pogoji, določenimi v Protokolu in Prilogi. Ta enkratni prispevek se izračuna na podlagi dveh elementov, ki sta povezana:

(a)

z dostopom plovil Skupnosti do ribolovnega območja Zelenortskih otokov in

(b)

s finančno podporo Skupnosti za spodbujanje odgovornega ribolova in trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov v vodah Zelenortskih otokov.

2.   Del finančnega prispevka iz zgornjega odstavka se določi in upravlja glede na cilje, ki jih pogodbenici opredelita sporazumno in v skladu z določbami Protokola ter ki jih je treba doseči v okviru sektorske ribiške politike Zelenortskih otokov, in glede na letni ter večletni program njenega izvajanja.

3.   Finančni prispevek Skupnosti se izplača vsako leto v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Protokolu, ter ob upoštevanju določb tega sporazuma in Protokola o morebitni spremembi njegovega zneska zaradi:

(a)

neobičajnih dogodkov, razen naravnih pojavov, ki bi preprečili opravljanje ribolovnih dejavnosti v vodah Zelenortskih otokov;

(b)

sporazumnega zmanjšanja možnosti ribolova za plovila Skupnosti z namenom upravljanja z zadevnimi staleži, če je to potrebno za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje virov na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja;

(c)

sporazumnega povečanja možnosti ribolova za plovila Skupnosti, če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje potrdi, da stanje virov to dopušča;

(d)

ponovne presoje pogojev finančne podpore Skupnosti za izvajanje sektorske ribiške politike na Zelenortskih otokih, če to upravičujejo rezultati letnega in večletnega programa, ki jih upoštevata pogodbenici;

(e)

odpovedi tega sporazuma v skladu s členom 12;

(f)

začasne prekinitve izvajanja tega sporazuma v skladu s členom 13.

Člen 8

Spodbujanje sodelovanja med gospodarskimi subjekti in civilno družbo

1.   Pogodbenici spodbujata gospodarsko, znanstveno in tehnično sodelovanje v ribiškem sektorju in z njim povezanih sektorjih. Med seboj se posvetujeta, da bi uskladili različne ukrepe, ki se lahko sprejmejo v ta namen.

2.   Pogodbenici spodbujata izmenjavo informacij o ribolovnih tehnikah in orodju, načinih konzerviranja ter industrijski predelavi ribiških proizvodov.

3.   Pogodbenici si prizadevata ustvariti ugodne pogoje za krepitev odnosov med njunimi podjetji na tehničnem, gospodarskem in trgovskem področju s spodbujanjem vzpostavitve okolja, naklonjenega razvijanju poslovanja in naložb.

4.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta izvajali akcijski načrt med upravljavci z Zelenortskih otokov in iz Skupnosti za vzpostavitev lokalnih iztovarjanj plovil Skupnosti.

5.   Pogodbenici spodbujata zlasti ustanavljanje skupnih podjetij, ki so v obojestranskem interesu, ob sistematičnem upoštevanju veljavne zakonodaje Zelenortskih otokov in zakonodaje Skupnosti.

Člen 9

Skupni odbor

1.   Ustanovi se skupni odbor, ki je odgovoren za spremljanje izvajanja tega sporazuma. Skupni odbor opravlja naslednje naloge:

(a)

spremlja izpolnjevanje, razlago in izvajanje Sporazuma ter zlasti določanje letnega in večletnega programa iz člena 7(2) ter ocenjevanje njegovega izvajanja;

(b)

zagotavlja potrebne povezave za zadeve skupnega interesa, povezane z ribolovom;

(c)

deluje kot forum za mirno reševanje sporov, ki lahko nastanejo zaradi razlage ali izvajanja Sporazuma;

(d)

kjer je potrebno, ponovno ovrednoti stopnjo možnosti ribolova in, posledično, finančnega prispevka;

(e)

katero koli drugo nalogo, ki jo pogodbenici sporazumno določita.

2.   Skupni odbor se sestane vsaj enkrat letno, izmenično na Zelenortskih otokih in v Skupnosti, predseduje pa mu pogodbenica, ki je gostiteljica zasedanja. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skliče tudi izredno zasedanje.

Člen 10

Geografsko območje, na katerem se uporablja Sporazum

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in na ozemlju Zelenortskih otokov na drugi strani.

Člen 11

Trajanje

Ta sporazum se uporablja za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti in se podaljša za dodatna obdobja petih let, razen če se Sporazum odpove v skladu s členom 12.

Člen 12

Odpoved

1.   Ta sporazum lahko vsaka izmed pogodbenic odpove v primeru neobičajnih dogodkov, kot so zmanjšanje zadevnega staleža, ugotovljeno znižanje ravni izkoriščanja ribolovnih možnosti plovil Skupnosti ali neupoštevanje obvez, ki sta jih pogodbenici sprejeli glede preprečevanja nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova.

2.   Zadevna pogodbenica pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da odpove Sporazum, vsaj šest mesecev pred dnevom izteka začetnega obdobja ali vsakega dodatnega obdobja.

3.   Pogodbenici v primeru pošiljanja obvestila iz prejšnjega odstavka skličeta posvetovanja.

4.   Plačilo finančnega prispevka iz člena 7 za leto, v katerem pride do odpovedi, se zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

Člen 13

Začasna prekinitev

1.   Izvajanje tega sporazuma se lahko začasno prekine na pobudo ene izmed pogodbenic v primeru velikega nesoglasja glede uporabe določb tega sporazuma. Pri taki prekinitvi mora zadevna pogodbenica poslati uradno obvestilo o svoji nameri v pisni obliki vsaj tri mesece, preden prekinitev začne veljati. Po prejemu tega uradnega obvestila pogodbenici skličeta posvetovanja za mirno rešitev nesoglasij.

2.   Plačilo finančnega prispevka iz člena 7 se zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve v skladu trajanjem prekinitve.

Člen 14

Protokol in Priloga

Protokol in Priloga sta sestavni del tega sporazuma.

Člen 15

Veljavne določbe nacionalne zakonodaje

Dejavnosti ribiških plovil Skupnosti, ki delujejo v vodah Zelenortskih otokov, ureja zakonodaja Zelenortskih otokov, razen če ni drugače določeno s Sporazumom, tem protokolom s Prilogo in njenimi dodatki.

Člen 16

Razveljavitev

Ta sporazum z dnem začetka veljavnosti razveljavi in nadomesti Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki o ribolovu v obalnih vodah Zelenortskih otokov, ki je začel veljati 24. julija 1990.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta sporazum, sestavljen v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno, začne veljati na dan, ko pogodbenici druga drugo obvestita, da so bili postopki, potrebni v ta namen, zaključeni.


PROTOKOL

o možnostih ribolova in finančnem prispevku, predvidenih s sporazumom o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki o ribolovu v obalnih vodah Zelenortskih otokov, za obdobje od 1. septembra 2006 do 31. avgusta 2011

Člen 1

Obdobje uporabe in možnosti ribolova

1.   Za obdobje petih let od 1. septembra 2006 so možnosti ribolova, odobrene na podlagi člena 5 Sporazuma, naslednje:

Izrazito selivske vrste (vrste, navedene v Prilogi 1 h Konvenciji Združenih narodov iz leta 1982)

zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalkami: 25 plovil,

plovila za ribolov tunov z ribiškimi palicami: 11 plovil,

plovila za ribolov s površinskimi parangali: 48 plovil.

2.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju členov 4 in 5 tega protokola.

3.   Plovila, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske skupnosti, lahko ribolovne dejavnosti v ribolovnem območju Zelenortskih otokov izvajajo le, če imajo dovoljenje za ribolov, izdano na podlagi tega protokola, in na načine, opisane v Prilogi k temu protokolu.

Člen 2

Finančni prispevek – Načini plačevanja

1.   Finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma je sestavljen na eni strani iz letnega zneska v višini 325 000 EUR, ki ustreza referenčni tonaži 5 000 ton na leto, za obdobje iz člena 1 in na drugi strani iz posebnega zneska 60 000 EUR na leto, namenjenega podpori in izvajanju pobud, sprejetih v okviru sektorske ribiške politike Zelenortskih otokov. Ta posebni znesek je sestavni del enkratnega finančnega prispevka iz člena 7 Sporazuma.

2.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju členov 4, 5 in 7 tega protokola.

3.   V obdobju uporabe tega protokola Skupnost letno plačuje vsoto zneskov iz odstavka 1, tj. 385 000 EUR.

4.   Če skupni ulov plovil Skupnosti v vodah Zelenortskih otokov presega 5 000 ton letno, se znesek 325 000 EUR finančnega prispevka poveča za 65 EUR za vsako dodatno tono ulova. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Skupnost, ne sme presegati dvakratnega zneska iz odstavka 1 (650 000 EUR). Če količine ulova plovil Skupnosti presegajo količine, enakovredne dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se znesek za presežek plača naslednje leto.

5.   Finančni prispevek iz odstavka 1 se plača najpozneje 30. novembra 2006 za prvo leto in najpozneje 30. junija 2007, 2008, 2009 in 2010 za naslednja leta.

6.   Ob upoštevanju člena 6 je uporaba tega prispevka v polni pristojnosti organov Zelenortskih otokov.

7.   Finančni prispevek se plača na enkratni račun državne zakladnice, odprt pri finančni ustanovi, ki jo določijo organi Zelenortskih otokov.

Člen 3

Sodelovanje na področju odgovornega ribolova – Znanstveno srečanje

1.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov v vodah Zelenortskih otokov po načelih Kodeksa odgovornega ribištva FAO in načelu nediskriminacije med različnimi ribiškimi flotami v teh vodah.

2.   V obdobju veljavnosti tega protokola si Skupnost in organi Zelenortskih otokov prizadevajo spremljati razvoj stanja virov v ribolovnem območju Zelenortskih otokov.

3.   V skladu s členom 4 Sporazuma se pogodbenici na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v okviru Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) ter najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj medsebojno posvetujeta v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma, po potrebi po znanstvenem srečanju. Zelenortski otoki lahko sporazumno s Skupnostjo sprejmejo ukrepe za trajnostno upravljanje ribolovnih virov, ki zadevajo dejavnosti plovil Skupnosti.

Člen 4

Sporazumna prerazporeditev možnosti ribolova

1.   Možnosti ribolova iz člena 1 se lahko sporazumno povečajo, če na podlagi ugotovitev znanstvenega srečanja iz člena 3(3) to povečanje ne škoduje trajnostnemu upravljanju virov Zelenortskih otokov. V tem primeru se finančni prispevek iz člena 2(1) poveča sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve. Vendar skupni znesek finančnega prispevka, ki ga plača Evropska skupnost, ne sme presegati dvakratnega zneska, navedenega v členu 2(1). Če količine ulova plovil Skupnosti presegajo dvakratne količine, enakovredne prilagojenemu skupnemu letnemu znesku, se znesek za presežek plača naslednje leto.

2.   Če pa se pogodbenici dogovorita o zmanjšanju možnosti ribolova iz člena 1, se finančni prispevek zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

3.   Pogodbenici lahko sporazumno prerazporedita možnosti ribolova med različne vrste plovil, pod pogojem, da so vse spremembe skladne s priporočili znanstvenega srečanja iz člena 3 glede upravljanja staležev, ki bi jih takšna prerazporeditev lahko prizadela. Pogodbenici se sporazumeta o ustrezni prilagoditvi finančnega prispevka, če je to upravičeno zaradi prerazporeditve možnosti ribolova.

Člen 5

Nove možnosti ribolova

1.   Če ribiška plovila Skupnosti izrazijo zanimanje za ribolovne dejavnosti, ki jih člen 1 ne zajema, se pogodbenici posvetujeta, še preden organi Zelenortskih otokov izdajo kakršno koli dovoljenje. Če je to primerno, se pogodbenici sporazumeta o pogojih za nove možnosti ribolova in po potrebi spremenita ta protokol in njegovo Prilogo.

2.   Pogodbenici spodbujata poskusni ribolov, zlasti v zvezi z globokomorskimi vrstami, prisotnimi v vodah Zelenortskih otokov. V ta namen in na zahtevo ene od pogodbenic se medsebojno posvetujeta in za vsak primer posebej določita vrste, pogoje in druge ustrezne parametre.

Pogodbenici izvajata poskusni ribolov v skladu s parametri, ki jih z upravnim dogovorom določita obe pogodbenici, če je to ustrezno. Dovoljenja za poskusni ribolov se dodelijo za največ šestmesečno obdobje.

Če pogodbenici menita, da imajo poskusne ribolovne dejavnosti pozitivne rezultate, lahko vlada Zelenortskih otokov floti Skupnosti dodeli možnosti ribolova za nove vrste do prenehanja veljavnosti tega protokola. Finančni prispevek iz člena 2(1) Protokola se posledično poveča.

Člen 6

Začasna ustavitev in revizija plačila finančnega prispevka zaradi višje sile

1.   Če bi neobičajne okoliščine, ki niso naravni pojavi, preprečile ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni Zelenortskih otokov, lahko Evropska skupnost po predhodnem posvetovanju med pogodbenicama v dveh mesecih po zahtevi ene od pogodbenic začasno ustavi plačevanje finančnega prispevka iz člena 2(1), pod pogojem, da je Evropska skupnost v celoti poravnala vse zneske, plačljive do dneva začasne ustavitve plačevanja.

2.   Finančni prispevek se začne ponovno plačevati, takoj ko pogodbenici po posvetovanju sporazumno ugotovita, da je stanje, ki preprečuje opravljanje ribolovnih dejavnosti, odpravljeno in/ali da razmere omogočajo normalno opravljanje ribolovnih dejavnosti.

3.   Veljavnost dovoljenj, dodeljenih plovilom Skupnosti v skladu s členom 6 Sporazuma, se podaljša za enako dolgo obdobje, kot je trajala začasna ustavitev ribolovnih dejavnosti.

Člen 7

Spodbujanje odgovornega ribolova v vodah Zelenortskih otokov

1.   Osemdeset odstotkov (80 %) skupnega zneska finančnega prispevka iz člena 2 se letno nameni za podporo in izvajanje pobud za pospeševanje trajnostnega in odgovornega ribolova, sprejetih v okviru sektorske ribiške politike, ki jo je opredelila vlada Zelenortskih otokov.

Zelenortski otoki ustrezni znesek upravljajo v skladu s cilji, ki jih pogodbenici sporazumno opredelita, ter letnimi in večletnimi programi za njihovo uresničitev.

2.   Za namene odstavka 1 se z začetkom veljavnosti Protokola in najpozneje tri mesece po začetku njegove veljavnosti Skupnost in Zelenortski otoki v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma dogovorijo o večletnem sektorskem programu in podrobnih pravilih za izvajanje, ki zajemajo zlasti:

(a)

letne in večletne smernice za uporabo deleža finančnega prispevka iz odstavka 1 zgoraj in njegovih posebnih zneskov za pobude, ki se bodo izvajale leta 2007;

(b)

letne in večletne cilje, ki jih je treba doseči, da bi sčasoma uresničili spodbujanje trajnostnega in odgovornega ribolova, ob upoštevanju prednostnih nalog, ki jih Zelenortski otoki določijo v svoji nacionalni ribiški politiki ali drugih politikah, ki so povezane s spodbujanjem odgovornega in trajnostnega ribolova ali nanj vplivajo;

(c)

merila in postopke za vrednotenje vsakoletnih rezultatov.

3.   Vse predlagane spremembe večletnega sektorskega programa ali uporabe posebnih zneskov za pobude, ki se bodo izvajale leta 2007, morata odobriti obe pogodbenici v okviru skupnega odbora.

4.   Zelenortski otoki vsako leto dodelijo delež finančnega prispevka iz odstavka 1 za izvajanje večletnega programa. V prvem letu veljavnosti Protokola je treba Skupnost o tej dodelitvi obvestiti ob odobritvi večletnega sektorskega programa v okviru skupnega odbora. V vsakem naslednjem letu Zelenortski otoki obvestijo Skupnost o tej dodelitvi najpozneje do 1. maja preteklega leta.

5.   Če to upravičuje letno vrednotenje doseženega napredka pri izvajanju večletnega sektorskega programa, lahko Evropska skupnost zahteva prilagoditev finančnega prispevka iz člena 2(1) tega protokola, da dejanski znesek finančnih sredstev, namenjenih izvajanju programa, uskladi z njegovimi rezultati.

Člen 8

Spori – Začasna prekinitev uporabe Protokola

1.   Vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago določb tega protokola in njegovo uporabo se rešuje s posvetovanjem pogodbenic v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma, po potrebi na izrednem zasedanju.

2.   Brez poseganja v člen 9 se uporaba Protokola lahko začasno prekine na pobudo ene izmed pogodbenic, če je spor med pogodbenicama resen in če s posvetovanjem v okviru skupnega odbora iz odstavka 1 ni dosežena sporazumna rešitev spora.

3.   Zadevna pogodbenica mora v primeru začasne prekinitve uporabe Protokola poslati uradno obvestilo o svoji nameri v pisni obliki vsaj tri mesece, preden začasna prekinitev začne veljati.

4.   V primeru začasne prekinitve pogodbenici nadaljujeta s posvetovanjem in poskušata doseči sporazumno rešitev spora. Če spor sporazumno rešita, se Protokol znova začne uporabljati in znesek finančnega prispevka se zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na dolžino obdobja, v katerem je bila uporaba Protokola začasno prekinjena.

Člen 9

Začasna prekinitev uporabe Protokola zaradi neplačevanja

Ob upoštevanju člena 6, če Skupnost ne opravi plačil iz člena 2, se lahko uporaba Protokola začasno prekine pod naslednjimi pogoji:

(a)

Pristojni organi Zelenortskih otokov obvestijo Evropsko komisijo o neplačevanju. Evropska komisija opravi ustrezna preverjanja in, če je potrebno, poravna obveznost najpozneje v 60 delovnih dneh od prejema obvestila o neplačevanju.

(b)

Če plačila niso bila izvedena in če niso navedeni upravičeni razlogi za neplačevanje v rokih iz člena 2(5) tega protokola, imajo pristojni organi Zelenortskih otokov pravico začasno prekiniti uporabo Protokola. O tem nemudoma obvestijo Evropsko komisijo.

(c)

Protokol se ponovno začne uporabljati, takoj ko je zadevno plačilo opravljeno.

Člen 10

Veljavne določbe nacionalne zakonodaje

Dejavnosti ribiških plovil Skupnosti, ki delujejo v vodah Zelenortskih otokov v okviru tega protokola, ureja veljavna zakonodaja Zelenortskih otokov, razen če ni drugače določeno s Sporazumom, tem protokolom s Prilogo in njenimi dodatki.

Člen 11

Klavzula o pregledu

Pogodbenici lahko ponovno preučita določbe tega protokola, Priloge in dodatkov ter jih v času njihove veljavnosti spremenita, če je to potrebno.

Člen 12

Razveljavitev

Priloga k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki o ribolovu v obalnih vodah Zelenortskih otokov se razveljavi in nadomesti s Prilogo k temu protokolu.

Člen 13

Začetek veljavnosti

1.   Ta protokol in njegova Priloga začneta veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so bili postopki, potrebni v ta namen, zaključeni.

2.   Uporabljata se od 1. septembra 2006.

30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2028/2006

z dne 18. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 600/2005 glede dovoljenja za pripravek Bacillus licheniformis DSM 5749 in Bacillus subtilis DSM 5750 kot dodatek v krmi, ki sodi v skupino mikroorganizmov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 predvideva izdajo dovoljenja za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za odobritev takega dovoljenja.

(2)

Pripravek Bacillus licheniformis DSM 5749 in Bacillus subtilis DSM 5750, ki sodi v skupino mikroorganizmov, je bil v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2) brez časovne omejitve dovoljen kot dodatek v krmi za svinje z Uredbo Komisije (ES) št. 1453/2004 (3), za purane za pitanje in teleta do treh mesecev z Uredbo Komisije (ES) št. 600/2005 (4), za prašiče za pitanje in pujske z Uredbo Komisije (ES) št. 2148/2004 (5). Ta dodatek je bil naknadno vpisan v Register krmnih dodatkov Skupnosti kot obstoječ proizvod v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za spremembo dovoljenja za uporabo tega pripravka, ki vsebuje dovoljeni kokcidiostatik maduramicin amonij, v krmi za purane za pitanje. V skladu s členom 7(3) navedene uredbe so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 12. julija 2006 sklenila, da je bila ugotovljena združljivost dodatka Bacillus licheniformis DSM 5749 in Bacillus subtilis DSM 5750 z maduramicin amonijem. Mnenje Agencije tudi preveri poročilo referenčnega laboratorija Skupnosti, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 1831/2003, o analitski metodi prehranskih dodatkov v krmi.

(5)

Ocena tega pripravka je pokazala, da so pogoji iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni.

(6)

Uredbo (ES) št. 600/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 600/2005 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(3)  UL L 269, 17.8.2004, str. 3.

(4)  UL L 99, 19.4.2005, str. 5.

(5)  UL L 370, 17.12.2004, str. 24.


PRILOGA

V Prilogi III k Uredbi (ES) št. 600/2005 se vnos E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 in Bacillus subtilis DSM 5750, za živalsko vrsto purani za pitanje nadomesti z naslednjim:

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg celotne krmne mešanice

Mikroorganizmi

„E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 in Bacillus subtilis DSM 5750

(v razmerju 1/1)

Mešanica Bacillus licheniformis in Bacillus subtilis, ki vsebuje najmanj 3,2 × 109 UFC/g dodatka (1,6 × 109 vsake bakterije)

Purani za pitanje

1,28 × 109

1,28 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Uporablja se lahko v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike:

diklazuril, halofuginon, natrijev monenzin, robenidin in maduramicin amonij.

Brez časovne omejitve“


30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2029/2006

z dne 22. decembra 2006

o prilagoditvi Uredbe (EGS) št. 1538/91 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1906/90 o določenih tržnih standardih za perutnino zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji so potrebne določene tehnične spremembe Uredbe Komisije (EGS) št. 1538/91 (1).

(2)

Člen 14a(7) Uredbe (EGS) št. 1538/91 ter priloge I, II in III k navedeni uredbi vsebujejo določene navedbe v vseh jezikih Skupnosti v skladu z njeno sestavo na dan 31. december 2006. Te določbe je treba dopolniti z navedbami v bolgarščini in romunščini.

(3)

Priloga VIII k Uredbi (EGS) št. 1538/91 vsebuje seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev za spremljanje vsebnosti vode v perutninskem mesu. Seznamu je treba dodati nacionalna referenčna laboratorija Bolgarije in Romunije.

(4)

Uredbo (EGS) št. 1538/91 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1538/91 se spremeni:

1.

V prvem pododstavku člena 14a(7) se seznam navedb v vseh jezikih držav članic nadomesti z naslednjim:

„—

Съдържанието на вода превишава нормите на ЕИО

Contenido en agua superior al límite CEE

Obsah vody překračuje limit EHS

Vandindhold overstiger EØF-Normen

Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

Veesisaldus ületab EMÜ normi

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

Water content exceeds EEC limit

Teneur en eau supérieure à la limite CEE

Tenore d'acqua superiore al limite CEE

Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE

Watergehalte hoger dan het EEG-maximum

Zawartość wody przekracza normę EWG

Teor de água superior ao limite CEE

conținutul de apă depășește limita CEE

Obsah vody presahuje limit EHS

Vsebnost vode presega omejitev EGS

Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.“

2.

Priloge I, II in III se nadomestijo z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

3.

Priloga VIII se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije, in z dnem začetka njene veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 143, 7.6.1991, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 433/2006 (UL L 79, 16.3.2006, str. 16).


PRILOGA I

PRILOGA I

ČLEN 1(1) – IMENA PERUTNINSKIH TRUPOV

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, ‚Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες

(για βράσιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, Kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате, (млада) Мускусна патица, (млад) Mюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), Pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente

(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra ‚mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle

2.

Патица, Мускусна патица, Мюлар

Pato, pato de Barbaria, Pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard

Avlsand Berberand Mulardand

Ente, Barbarieente Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra ‚mulard

Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec-brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk (főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa (tal-brodu)

Haan, hen, soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt- eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kuriatko

Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard‘-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard‘-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, Muškatna raca, Mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsatko

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Fargħuna (żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda) perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

ČLEN 1(2) – IMENA PERUTNINSKIH KOSOV

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno (Palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с ‚ядеца‘

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha (‚magret‘ või ‚maigret‘)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos de coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick)

Onderpoot, onderdij (Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separate

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, Spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

PRILOGA II

ČLEN 9 – POSTOPKI HLAJENJA

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Õhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Õhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessiħ bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessiħ b’air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning

PRILOGA III

ČLEN 10(1) – VRSTE PRIREJE

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovšem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l'avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt (skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor (barnreared)

Élevé à l'intérieur: système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās (‚Audzēti kūtī‘)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Auslaufhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l'extérieur

All'aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Auslaufhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all'aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

…%-ban …-val etetett

Zabbal etetett liba

Mitmugħa b’…% ta’ …

Wiżża mitmugħa bil-ħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu un % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

husi kŕmené ovsom

Krmljeno s/z ……. %

gos krmljena z ovsom

Ruokittu … % …

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai auginti paukščiai

(Auginti tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Creștere în interior sistem extensiv

Extenzívne v halách

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai laikomi paukščiai

Szabadtartás

Barra (free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Chované vo voľnom výbehu

Prosta reja

Ulkoilumahdollisuus

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Barra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované tradičným spôsobom v halách

Tradicionalna prosta reja

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

Teljes szabadtartás

Barra (free range) – liberta totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă – libertate totală –

Chované na paši

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa kasvatus

Uppfödd i full frihet


PRILOGA II

„PRILOGA VIII

SEZNAM NACIONALNIH REFERENČNIH LABORATORIJEV

 

Belgija

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

B-9090 Melle

 

Bolgarija

Национален Диагностичен Научно-изследователски Ветеринарно-Медицински Институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. „Пенчо Славейков“ 15

(15, Pencho Slaveikov str.)

София – 1606

(Sofia – 1606)

 

Češka

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Danska

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Nemčija

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

E.C.-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estonija

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Grčija

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

GR-411 10 Larisa

 

Španija

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

E-28023 Madrid

 

Francija

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

F-22400 Ploufragan

 

Irska

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

IE-Dublin 15

 

Italija

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

 

Ciper

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Latvija

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

 

Litva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J.Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Luksemburg

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

 

Madžarska

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

Malta National Laboratory

UB14, San Gwann Industrial Estate

San Gwann, SGN 09

Malta

 

Nizozemska

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Avstrija

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

 

Poljska

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugalska

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

P-1050-070 LISBOA

 

Romunija

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

 

Slovenija

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovaška

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Finska

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Švedska

Livsmedelsverket

Box 622

S-75126 Uppsala

 

Združeno kraljestvo

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY“


30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/40


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2030/2006

z dne 21. decembra 2006

o spremembi uredb (ES) št. 1607/2000, (ES) št. 1622/2000 in (ES) št. 2729/2000 v zvezi z vinskim sektorjem zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) ter zlasti členov 58, 46(1) in 72(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi IV k Uredbi Komisije (ES) št. 1607/2000 z dne 24. julija 2000 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino, zlasti naslova v zvezi s kakovostnim vinom, proizvedenim na določenem proizvodnem območju (2), so navedena kakovostna peneča vina pdpo, katerih osnovno vino ima lahko alkoholno stopnjo manj kakor 9,5 % vol. Navedeno prilogo je treba spremeniti, da se vključijo vina, proizvedena v Romuniji.

(2)

Priloga XIII k Uredbi (ES) št. 1622/2000 z dne 24. julija 2000 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav (3) vsebuje odstopanja glede vsebnosti hlapne kisline v vinu, določene v točki 1 dela B Priloge V k Uredbi (ES) št. 1493/1999. Navedeno prilogo je treba spremeniti zaradi pristopa Romunije.

(3)

Člen 11(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2729/2000 z dne 14. decembra 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nadzora v vinskem sektorju (4) določa najmanjše število vzorcev, ki se vsako leto jemlje za banko podatkov za rezultate analiz iz člena 10 navedene uredbe. Po pristopu Bolgarije in Romunije je treba določiti število vzorcev, ki se bo jemalo za navedeni državi.

(4)

Uredbe (ES) št. 1607/2000, (ES) št. 1622/2000 in (ES) št. 2729/2000 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1607/2000 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

V Prilogi XIII k Uredbi (ES) št. 1622/2000 se doda naslednja točka (o):

„(o)

za romunska vina:

25 miliekvivalentov na liter za kakovostna vina pdpo, ki izpolnjujejo zahteve za oznako DOC–CT;

30 miliekvivalentov na liter za kakovostna vina pdpo, ki izpolnjujejo zahteve za oznako DOC–CIB.“

Člen 3

V členu 11(2) Uredbe (ES) št. 2729/2000 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„—

30 vzorcev v Bolgariji,

20 vzorcev na Češkem,

200 vzorcev v Nemčiji,

50 vzorcev v Grčiji,

200 vzorcev v Španiji,

400 vzorcev v Franciji,

400 vzorcev v Italiji,

10 vzorcev na Cipru,

4 vzorci v Luksemburgu,

50 vzorcev na Madžarskem,

4 vzorci na Malti,

50 vzorcev v Avstriji,

50 vzorcev na Portugalskem,

70 vzorcev v Romuniji,

20 vzorcev v Sloveniji,

15 vzorcev na Slovaškem,

4 vzorci v Združenem kraljestvu.“

Člen 4

Ta uredba začne veljati pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije, ter z dnem začetka njene veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).

(2)  UL L 185, 25.7.2000, str. 17.

(3)  UL L 194, 31.7.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1507/2006 (UL L 280, 12.10.2006, str. 9).

(4)  UL L 316, 15.12.2000, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 262/2006 (UL L 46, 16.2.2006, str. 22).


PRILOGA

„PRILOGA IV

Seznam kakovostnega penečega vina pdpo, katerega osnovno vino ima lahko alkoholno stopnjo manj kakor 9,5 % vol.

ITALIJA

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani.

ROMUNIJA

Muscat Spumant Bucium

Muscat Spumant Dealu Mare

Muscat Spumant Murfatlar

Muscat Spumant Alba Iulia

Muscat Spumant Iași

Muscat Spumant Huși

Muscat Spumant Panciu

Muscat Spumant Șimleul Silvaniei

Muscat Spumant Sebeș Apold

Muscat Spumant Târnave“


30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/43


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2031/2006

z dne 22. decembra 2006

o prilagoditvi več uredb v zvezi s trgom sladkorja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V več uredbah Komisije o skupni ureditvi trga sladkorja so potrebne nekatere tehnične spremembe, da bi se izvedle potrebne prilagoditve zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 192/2002 z dne 31. januarja 2002 o določitvi podrobnih pravil za izdajanje uvoznih dovoljenj za sladkor ter mešanice sladkorja in kakava s kumulacijo porekla v državah AKP/ČDO ali ES/ČDO (1) vsebuje nekatere navedbe v vseh jezikih držav članic. Treba je dodati navedbe v bolgarščini in romunščini.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (2) vsebuje nekatere navedbe v vseh jezikih držav članic. Treba je dodati navedbe v bolgarščini in romunščini.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (3) vsebuje nekatere navedbe v vseh jezikih držav članic. Treba je dodati navedbe v bolgarščini in romunščini.

(5)

Uredbe (ES) št. 192/2002, (ES) št. 950/2006 in (ES) št. 951/2006 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 192/2002 se spremeni:

1.

V členu 4 se točka (c) nadomesti z:

„(c)

se v rubriko 20 dovoljenja vpiše ena od navedb iz Priloge II.“.

2.

Priloga postane Priloga I.

3.

Besedilo iz Priloge k tej uredbi se doda kot Priloga II.

Člen 2

Priloga III k Uredbi (ES) št. 950/2006 se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Uredba (ES) št. 951/2006 se spremeni:

1.

V členu 6 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2.   Oddelek 20 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja vsebuje eno od navedb iz dela A Priloge.

3.   Izvozno dovoljenje se izda za količino, navedeno v ustrezni izjavi o dodelitvi iz razpisa. V oddelku 22 dovoljenja se navede stopnja izvoznega nadomestila, kakor je določena v tej izjavi, izražena v eurih. V ta namen vsebuje naslednje navedbe iz dela B Priloge.“.

2.

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Izvozno dovoljenje za sladkor, izoglukozo ali inulinski sirup brez nadomestila

Če se sladkor, izoglukoza in inulinski sirup, ki so v prostem prometu na trgu Skupnosti in se ne štejejo kot ‚izven kvote‘, izvažajo brez nadomestila, oddelek 22 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja vsebuje eno od naslednjih navedb iz dela C Priloge glede na zadevni proizvod in posamezni primer.“.

3.

V členu 14(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Oddelek 20 zahtevka za izvozno dovoljenje in izvoznega dovoljenja za beli sladkor ter zahtevka za uvozno dovoljenje in uvoznega dovoljenja za surovi sladkor vsebuje eno od navedb iz dela D Priloge.“.

4.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije, ter z dnem začetka njene veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 55. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 96/2004 (UL L 15, 22.1.2004, str. 3).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1.

(3)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.


PRILOGA

„PRILOGA II

Navedbe iz člena 4(c):

:

v bolgarščini

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата …

:

v španščini

:

Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden …

:

v češčini

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

v danščini

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer …

:

v nemščini

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer …

:

v estonščini

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber …

:

v grščini

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός …

:

v angleščini

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No …

:

v francoščini

:

Exemption du droit d'importation (décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre …

:

v italijanščini

:

Esenzione dal dazio all'importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine …

:

v latvijščini

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs …

:

v litovščini

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris …

:

v madžarščini

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám …

:

v malteščini

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje …

:

v nizozemščini

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer …

:

v poljščini

:

Zwolnione z należności przywozowych (art. 35 decyzji 2001/822/WE), numer porządkowy …

:

v portugalščini

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem …

:

v romunščini

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine …

:

v slovaščini

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

v slovenščini

:

brez uvozne carine (Uredba 2001/822/ES, člen 35), serijska številka …

:

v finščini

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero …

:

v švedščini

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer …“


PRILOGA II

„PRILOGA III

A.

Navedbe iz člena 16(1)(c), člena 17(1)(a) in člena 18(2)(a):

:

v bolgarščini

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар АКТБ/Индия. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

v španščini

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češčini

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v danščini

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v nemščini

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonščini

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v grščini

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angleščini

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

v francoščini

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italijanščini

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v latvijščini

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litovščini

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v madžarščini

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v malteščini

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemščini

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v poljščini

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalščini

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v romunščini

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr ACP/India. Nr. serial (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

v slovaščini

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

v slovenščini

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

v finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

v švedščini

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

Navedbe iz člena 21(1)(c):

:

v bolgarščini

:

Допълнителна захар, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

v španščini

:

Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češčini

:

Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v danščini

:

Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v nemščini

:

Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonščini

:

Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v grščini

:

Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angleščini

:

Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

v francoščini

:

Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italijanščini

:

Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v latvijščini

:

Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litovščini

:

Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v madžarščini

:

A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v malteščini

:

Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemščini

:

Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v poljščini

:

Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalščini

:

Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v romunščini

:

Zahăr complementar, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 29, alineatul 4 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006. Număr de ordine (de inserat numarul de ordine conform Anexei I)

:

v slovaščini

:

Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

v slovenščini

:

Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

v finščini

:

Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

v švedščini

:

Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

Navedbe iz člena 22(1)(a) in člena 23(2):

:

v bolgarščini

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, допълнителна захар. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

v španščini

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češčini

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v danščini

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v nemščini

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonščini

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v grščini

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, συμπληρωματική ζάχαρη. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angleščini

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

v francoščini

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italijanščini

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v latvijščini

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litovščini

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v madžarščini

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v malteščini

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemščini

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v poljščini

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier uzupełniający. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalščini

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v romunščini

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr complementar. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

v slovaščini

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

v slovenščini

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

v finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

v švedščini

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

Navedbe iz člena 25(c):

:

v bolgarščini

:

Захар с отстъпки CXL, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

v španščini

:

Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češčini

:

Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v danščini

:

CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v nemščini

:

„Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonščini

:

Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v grščini

:

Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angleščini

:

CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

v francoščini

:

Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italijanščini

:

Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v latvijščini

:

CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litovščini

:

„CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v madžarščini

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v malteščini

:

Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemščini

:

Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v poljščini

:

Cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalščini

:

Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v romunščini

:

Zahăr concesionări CXL, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 24, alineatul 1 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

v slovaščini

:

Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

v slovenščini

:

Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

v finščini

:

CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

v švedščini

:

Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 I förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

Navedbe iz člena 25(d)

:

v bolgarščini

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

v španščini

:

Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češčini

:

Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v danščini

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v nemščini

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonščini

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v grščini

:

Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angleščini

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

v francoščini

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italijanščini

:

Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v latvijščini

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litovščini

:

Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v madžarščini

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v malteščini

:

Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemščini

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v poljščini

:

Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalščini

:

Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v romunščini

:

Import la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard, conform articolului 24, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

v slovaščini

:

Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

v slovenščini

:

Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

v finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

v švedščini

:

Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

Navedbe iz člena 26(2):

:

v bolgarščini

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар с отстъпки CXL. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

v španščini

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češčini

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v danščini

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v nemščini

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonščini

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v grščini

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη παραχωρήσεων CXL. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angleščini

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

v francoščini

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italijanščini

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v latvijščini

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litovščini

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v madžarščini

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v malteščini

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (innumru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemščini

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v poljščini

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalščini

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v romunščini

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr concesionări CXL. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

v slovaščini

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

v slovenščini

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

v finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

v švedščini

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

Navedbe iz člena 29(1)(c):

:

v bolgarščini

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар Балкани. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

v španščini

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češčini

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v danščini

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v nemščini

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonščini

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v grščini

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angleščini

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

v francoščini

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italijanščini

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v latvijščini

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litovščini

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v madžarščini

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v malteščini

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemščini

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v poljščini

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z Bałkanów. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalščini

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v romunščini

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr Balcani. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

v slovaščini

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

v slovenščini

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

v finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

v švedščini

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

Navedbe iz prve alinee člena 31(c)(ii):

:

v bolgarščini

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар извънреден внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

v španščini

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češčini

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v danščini

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v nemščini

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonščini

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v grščini

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angleščini

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

v francoščini

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italijanščini

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v latvijščini

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litovščini

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

:

v madžarščini

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v malteščini

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemščini

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v poljščini

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier pozakwotowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalščini

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v romunščini

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr import excepțional. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

v slovaščini

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

v slovenščini

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

v finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

v švedščini

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

Navedbe iz druge alinee člena 31(c)(ii):

:

v bolgarščini

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар промишлен внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

v španščini

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češčini

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v danščini

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v nemščini

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonščini

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v grščini

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angleščini

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

v francoščini

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italijanščini

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v latvijščini

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litovščini

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v madžarščini

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v malteščini

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tasserje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemščini

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v poljščini

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier przemysłowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalščini

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v romunščini

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, import zahăr industrial. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

v slovaščini

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

v slovenščini

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

v finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

v švedščini

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).“


PRILOGA III

„PRILOGA

A.

Navedbe iz člena 6(2):

:

v bolgarščini

:

„Регламент (ЕО) № 951/2006 (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24), срок за подаване на офертите: …“

:

v španščini

:

«Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas: …»

:

v češčini

:

„Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší: …“

:

v danščini

:

»Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud: …«

:

v nemščini

:

„Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am: …“

:

v estonščini

:

‚Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg: …‘

:

v grščini

:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών: …»

:

v angleščini

:

„Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders: …“

:

v francoščini

:

«Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres: …»

:

v italijanščini

:

«Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: …»

:

v latvijščini

:

‚Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …‘

:

v litovščini

:

„Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas: …“

:

v madžarščini

:

„951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …‘

:

v nizozemščini

:

„Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …‘

:

v poljščini

:

„Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert: …‘

:

v portugalščini

:

«Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas: …»

:

v romunščini

:

„Regulamentul (CE) nr. 951/2006 (JO L 178 din 1.7.2006, p. 24), termen de depunere a ofertelor: …‘

:

v slovaščini

:

„Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk: …“

:

v slovenščini

:

„Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: …“

:

v finščini

:

”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …‘

:

v švedščini

:

”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran: …‘

B.

Navedbe iz člena 6(3):

:

v bolgarščini

:

„Ставка на приложимо възстановяване“

:

v španščini

:

«Tasa de la restitución aplicable: …»

:

v češčini

:

„sazba použitelné náhrady“

:

v danščini

:

»Restitutionssats«

:

v nemščini

:

„Anwendbarer Erstattungssatz“

:

v estonščini

:

‚Kohaldatav toetuse määr‘

:

v grščini

:

«Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

:

v angleščini

:

„rate of applicable refund“

:

v francoščini

:

«Taux de la restitution applicable»

:

v italijanščini

:

«Tasso della restituzione applicabile: …»

:

v latvijščini

:

‚Piemērojamā eksporta kompensācijas likme‘

:

v litovščini

:

„Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

:

v madžarščini

:

„Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …‘

:

v nizozemščini

:

„Toe te passen restitutiebedrag: …‘

:

v poljščini

:

„stawka stosowanej refundacji‘

:

v portugalščini

:

«Taxa da restituição aplicável: …»

:

v romunščini

:

„Rata restituirii aplicabile‘

:

v slovaščini

:

„výška uplatniteľnej náhrady“

:

v slovenščini

:

„višina nadomestila“

:

v finščini

:

”Tuen määrä …‘

:

v švedščini

:

”Exportbidragssatsen: …‘

C.

Navedbe iz člena 7:

:

v bolgarščini

:

„(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат „извън квотата“ за износ без възстановяване“

:

v španščini

:

«[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado ‚al margen de cuota‘ para la exportación sin restitución»

:

v češčini

:

„(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady“

:

v danščini

:

»[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

:

v nemščini

:

„[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

:

v estonščini

:

‚Kvoodivälisena mittekäsitatava (suhkru) või (isoglükoosi) või (inuliinisiirupi) eksportimiseks ilma toetuseta‘

:

v grščini

:

«[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται ‚εκτός ποσόστωσης‘ προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή»

:

v angleščini

:

„(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as ‚out-of-quota‘ for export without refund“

:

v francoščini

:

«[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré ‚hors quota‘ pour les exportations sans restitution»

:

v italijanščini

:

«[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato ‚fuori quota‘ per le esportazioni senza restituzione»

:

v latvijščini

:

‚(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par ‚ārpuskvotu‘ produkciju eksportam bez kompensācijas‘

:

v litovščini

:

„Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos“

:

v madžarščini

:

„A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében‘

:

v nizozemščini

:

„[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd‘ wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie‘

:

v poljščini

:

„[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji‘

:

v portugalščini

:

«[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) ‚extra-quota‘ para exportação sem restituição»

:

v romunščini

:

„(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate «peste cotă» pentru exporturile fără restituire‘

:

v slovaščini

:

„[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty“ na vývoz bez náhrady“

:

v slovenščini

:

„(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila“

:

v finščini

:

”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena‘

:

v švedščini

:

”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter“ för export utan bidrag‘

D.

Navedbe iz člena 14(3):

:

v bolgarščini

:

„EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка издател)“

:

v španščini

:

«EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión)»

:

v češčini

:

„EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)“

:

v danščini

:

»EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

:

v nemščini

:

„EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

:

v estonščini

:

‚EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)‘

:

v grščini

:

«EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης)»

:

v angleščini

:

„EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)“

:

v francoščini

:

«EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

:

v italijanščini

:

«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)»

:

v latvijščini

:

‚EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)‘

:

v litovščini

:

„EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

:

v madžarščini

:

„EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes‘

:

v nizozemščini

:

„EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)‘

:

v poljščini

:

„EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)‘

:

v portugalščini

:

«EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão)»

:

v romunščini

:

„EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru emitent)‘

:

v slovaščini

:

„vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský štát)“

:

v slovenščini

:

„IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica)“

:

v finščini

:

”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)‘

:

v švedščini

:

”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)‘“


30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/58


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2032/2006

z dne 21. decembra 2006

o določitvi cen za umik s trga in prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1), in zlasti členov 20(3) in 22 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 104/2000 določa, da je treba cene za umik s trga in prodajne cene Skupnosti za vsak proizvod iz Priloge I k Uredbi določiti na podlagi svežosti, velikosti ali mase ter oblike ponudbe proizvoda z uporabo pretvorbenega faktorja za zadevno kategorijo proizvoda z zneskom, ki ne presega 90 % ustrezne priporočene cene.

(2)

Cene za umik s trga se sme na mestih iztovarjanja, ki so zelo oddaljena od glavnih centrov porabe Skupnosti, pomnožiti s prilagoditvenimi faktorji. Priporočene cene za ribolovno leto 2007 so bile za vse zadevne proizvode določene z Uredbo Sveta (ES) št. …/… (2).

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pretvorbeni faktorji, uporabljeni za izračun cen za umik s trga in prodajnih cen Skupnosti, kot to določata člen 20 in 22 Uredbe (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2007 za proizvode iz Priloge I k zadevni uredbi, so določeni v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Cene za umik s trga in prodajne cene, ki se uporabljajo v ribolovnem letu 2007, in proizvodi, na katere se nanašajo, so določene v Prilogi II.

Člen 3

Cene za umik s trga, ki se za ribolovno leto 2007 uporabljajo na mestih iztovarjanja, ki so zelo oddaljena od glavnih centrov porabe v Skupnosti, in proizvodi, na katere se nanašajo, so določeni v Prilogi III.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2006

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.


PRILOGA I

Pretvorbeni faktorji za proizvode iz točk A, B in C Priloge I k Uredbi (ES) št. 104/2000

Vrsta

Velikost (1)

Pretvorbeni faktor

Riba brez drobovja, z glavo (1)

Cela riba (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

sled vrste

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

sardele vrste

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

veliki morski pes

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

veliki morski pes

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

rdeči okuni

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

trska vrste

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Saj

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Mol

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Leng

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

skuša vrste

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

kraljevska skuša vrste

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Sardoni

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

morska plošča

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

oslič vrste

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limanda

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Iverka

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

beli tun

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

sipe in velike sipice

Sepia officinalis in Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Vrsta

Velikost (2)

Pretvorbeni faktor

 

Cela riba Riba brez drobovja, z glavo (2)

Riba brez glave (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

morske spake

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Vse oblike ponudb

 

Extra, A (2)

kozice vrste

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Kuhani v vodi

Sveži ali ohlajeni

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

severne kozice

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Celi (2)

 

velike rakovice

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Celi (2)

Repki (2)

E' (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Škamp

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Riba brez drobovja, z glavo (2)

Cela riba (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

morski listi

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Kategorije svežosti, velikosti in oblike ponudbe so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.

(2)  Kategorije svežosti, velikosti in oblike ponudbe so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.


PRILOGA II

Cene za umik s trga in prodajne cene Skupnosti za proizvode iz točk A, B in C Priloge I k Uredbi (ES) št. 104/2000

Vrsta

Velikost (1)

Cena za umik s trga (EUR/t)

Riba brez drobovja, z glavo (1)

Cela riba (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

sled vrste

Clupea harengus

1

0

128

2

0

197

3

0

186

4a

0

117

4b

0

117

4c

0

246

5

0

218

6

0

109

7a

0

109

7b

0

98

8

0

82

sardele vrste

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

veliki morski pes

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

veliki morski pes

Scyliorhinus spp.

1

474

444

2

474

414

3

326

266

rdeči okuni

Sebastes spp.

1

0

925

2

0

925

3

0

777

trska vrste

Gadus morhua

1

1 169

844

2

1 169

844

3

1 104

649

4

876

487

5

617

357

Saj

Pollachius virens

1

554

431

2

554

431

3

546

423

4

469

231

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

1

740

576

2

740

576

3

637

442

4

535

370


Vrsta

Velikost (2)

Cena za umik s trga (EUR/t)

Riba brez drobovja, z glavo (2)

Cela riba (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Mol

Merlangius merlangus

1

624

473

2

605

454

3

568

416

4

388

284

Leng

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

skuša vrste

Scomber scombrus

1

0

237

2

0

234

3

0

227

kraljevska skuša vrste

Scomber japonicus

1

0

229

2

0

229

3

0

188

4

0

140

Sardoni

Engraulis spp.

1

0

907

2

0

960

3

0

800

4

0

334

morska plošča

Pleuronectes platessa

od 1. januarja do 30. aprila 2007

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

od 1. maja do 31. decembra 2007

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

oslič vrste

Merluccius merluccius

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Limanda

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362


Vrsta

Velikost (3)

Cena za umik s trga (EUR/t)

Riba brez drobovja, z glavo (3)

Cela riba (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Iverka

Platichtys flesus

1

343

301

2

260

218

beli tun

Thunnus alalunga

1

2 196

1 771

2

2 196

1 684

sipe in velike sipice

Sepia officinalis in Rossia macrosoma

1

0

1 069

2

0

1 069

3

0

668

 

 

Riba brez drobovja, z glavo (3)

Riba brez glave (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

morske spake

Lophius spp.

1

1 784

4 656

2

2 281

4 354

3

2 281

4 112

4

1 901

3 628

5

1 053

2 600

 

 

Vse oblike ponudb

Extra, A (3)

kozice vrste

Crangon crangon

1

1 396

2

639

 

 

Kuhani v vodi

Sveži ali ohlajeni

Extra, A (3)

Extra, A (3)

severne kozice

Pandalus borealis

1

4 936

1 092

2

1 731


Vrsta

Velikost (4)

Prodajne cene (EUR/t)

 

Celi (4)

 

velike rakovice

Cancer pagurus

1

1 272

 

 

2

954

 

 

 

 

Celi (4)

Repki (4)

E' (4)

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Škamp

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 466

2

4 590

3 149

2 910

3

4 109

3 149

2 140

4

2 669

2 188

1 754

 

 

Riba brez drobovja, z glavo (4)

Cela riba (4)

 

Extra, A (4)

Extra, A (4)

morski list

Solea spp.

1

5 110

3 952

 

2

5 110

3 952

 

3

4 837

3 679

 

4

3 952

2 861

 

5

3 407

2 248

 


(1)  Kategorije svežosti, velikosti in oblike ponudbe so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.

(2)  Kategorije svežosti, velikosti in oblike ponudbe so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.

(3)  Kategorije svežosti, velikosti in oblike ponudbe so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.

(4)  Kategorije svežosti, velikosti in oblike ponudbe so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.


PRILOGA III

Cene za umik s trga na mestih iztovarjanja, ki so zelo oddaljena od glavnih centrov porabe

Vrsta

Mesto iztovarjanja

Pretvorbeni faktor

Velikost (1)

Cena za umik s trga (EUR/tono)

Riba brez drobovja z glavo (1)

Cela riba (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sled vrste

Clupea harengus

Obalne regije in otoki Irske

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Obalne regije vzhodne Anglije od Berwicka do Dovera

Obalne regije Škotske od Portpatricka do Eyemoutha in otoki zahodno in severno od navedenih regij

Obalne regije okraja Down (Severna Irska)

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Skuša vrste

Scomber scombrus

Obalne regije in otoki Irske

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

218

Obalne regije in otoki Cornwalla in Devona v Združenem kraljestvu

0,95

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Oslič vrste

Merluccius merluccius

Obalne regije od Troona (na jugozahodnem Škotskem) do Wicka (na severnem Škotskem) in otoki zahodno in severno od navedenih regij

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Beli tun

Thunnus alalunga

Azorski otoki in Madeira

0,48

1

1 054

850

2

1 054

808

Sardele vrste

Sardina pilchardus

Kanarski otoki

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Obalne regije in otoki Cornwalla in Devona v Združenem kraljestvu

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Atlantske obalne regije na Portugalskem

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Kategorije svežosti, velikosti in oblike ponudbe so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.


30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/66


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2033/2006

z dne 21. decembra 2006

o določitvi prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1), in zlasti člena 25(1) in (6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prodajna cena Skupnosti se za vsak proizvod iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 104/2000 določi pred začetkom ribolovnega leta na ravni, ki je vsaj enaka 70 % in ne presega 90 % priporočene cene.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. …/… (2) določa priporočene cene vseh zadevnih proizvodov za ribolovno leto 2007.

(3)

Tržne cene se precej razlikujejo, odvisno od posamezne vrste in oblike ponudbe, zlasti v primeru lignjev in osliča.

(4)

Pretvorbene faktorje je zato treba določiti za različne vrste in načine ponudbe zamrznjenih proizvodov, iztovorjenih v Skupnosti, da bi se določila raven cene, ki sproži intervencijski ukrep iz člena 25(2) Uredbe (ES) št. 104/2000.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prodajne cene Skupnosti, kot določa člen 25(1) Uredbe (ES) št. 104/2000, ki v ribolovnem letu 2007 veljajo za proizvode iz Priloge II k zadevni uredbi ter oblike ponudbe in pretvorbeni faktorji, na katere se nanašajo, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2006

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.


PRILOGA

PRODAJNE CENE IN PRETVORBENI FAKTORJI

Vrsta

Oblika ponudbe

Pretvorbeni faktor

Stopnja intervencije

Prodajna cena

(EUR/tono)

grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

cela, brez drobovja, z glavo ali brez

1,0

0,85

1 654

oslič (Merluccius spp.)

cel, brez drobovja, z glavo ali brez

1,0

0,85

1 022

Posamezni fileti

 

 

 

— s kožo

1,0

0,85

1 243

— brez kože

1,1

0,85

1 367

zobatec

(Dentex dentex in Pagellus spp.)

cela, brez drobovja, z glavo ali brez

1,0

0,85

1 335

mečarica (Xiphias gladius)

cela, brez drobovja, z glavo ali brez

1,0

0,85

3 467

škampi in kozice Penaeidae

zamrznjeni

 

 

 

(a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

(b)

Drugi Penaeidae

1,0

0,85

6 782

sipe in velike sipice (Sepia officinalis, Rossia macrosoma in Sepiola rondeletti)

zamrznjene

1,0

0,85

1 605

ligenj (Loligo spp.)

 

 

 

 

(a)

Loligo patagonica

— cel, neočiščen

1,00

0,85

993

— očiščen

1,20

0,85

1 191

(b)

Loligo vulgaris

— cel, neočiščen

2,50

0,85

2 482

— očiščen

2,90

0,85

2 879

hobotnica (Octopus spp.)

Frozen

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— cela, neočiščena

1,00

0,80

717

— trup

1,70

0,80

1 219

Vrste oblike ponudbe:

:

cel, neočiščen

:

proizvod, ki ni bil obdelan

:

očiščen

:

proizvod, kateremu je bilo odstranjeno vsaj drobovje

:

trup

:

trup lignja, kateremu je bilo odstranjeno vsaj drobovje in glava


30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/68


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2034/2006

z dne 21. decembra 2006

o določitvi referenčnih cen za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1), in zlasti člena 29(1) in (5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 104/2000 določa, da se referenčne cene, ki veljajo za Skupnost, lahko vsako leto glede na kategorijo proizvoda določijo za proizvode, za katere velja tarifna opustitev v skladu s členom 28(1). Isto velja za proizvode, ki morajo zaradi tega, ker zanje velja zavezujoče tarifno znižanje v skladu z WTO ali kakšne druge preferencialne ureditve, biti usklajeni z referenčno ceno.

(2)

Za proizvode iz Priloge I, dela A in B Uredbe (ES) št. 104/2000, je referenčna cena ista kot cena za umik s trga, določena v skladu s členom 20(1) navedene urebe.

(3)

Cene za umik s trga in prodajne cene Skupnosti za zadevne proizvode so za ribolovno leto 2006 določene z Uredbo Komisije (ES) št. 2032/2006 (2).

(4)

Referenčna cena za proizvode, ki niso našteti v Prilogah I in II k Uredbi (ES) št. 104/2000, je oblikovana na podlagi tehtanega povprečja carinskih vrednosti, zabeleženih na uvoznih trgih ali v pristaniščih uvoza v zadnjih treh letih pred dnevom določitve referenčne cene.

(5)

Referenčnih cen ni treba določiti za vse vrste, za katere veljajo merila iz Uredbe (ES) št. 104/2000, in zlasti ne za tiste, uvožene iz tretjih držav v velikih količinah.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priporočene cene za ribolovno leto 2007 za ribiške proizvode, kot so opredeljene v skladu s členom 29 Uredbe (ES) št. 104/2000, so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2006

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  Glej str. 58 tega Uradnega lista.


PRILOGA (1)

1.   Referenčne cene za proizvode iz člena 29(3)(a) Uredbe (ES) št. 104/2000

Vrsta

Velikost (2)

Referenčna cena (EUR/tono)

Brez drobovja, z glavo (2)

Cela riba (2)

Dodatna oznaka

Extra, A (2)

Dodatna oznaka

Extra, A (2)

sled vrste Clupea harengus

ex03024000

1

 

F011

128

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

117

4b

F017

117

4c

F018

246

5

F015

218

6

F019

109

7a

F025

109

7b

F026

98

8

F027

82

rdeči okuni (Sebastes spp.)

ex03026931 in ex03026933

1

 

F067

925

2

F068

925

3

F069

777

trska vrste Gadus morhua

ex03025010

1

F073

1 169

F083

844

2

F074

1 169

F084

844

3

F075

1 104

F085

649

4

F076

876

F086

487

5

F077

617

F087

357

 

 

Kuhane v vodi

Sveže ali zamrznjene

Dodatna oznaka

Extra, A (2)

Dodatna oznaka

Extra, A (2)

severne kozice (Pandalus borealis)

ex03062310

1

F317

4 936

F321

1 092

2

F318

1 731

2.   Referenčne cene za ribiške proizvode iz člena 29(3)(d) Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000

Proizvod

Dodatna oznaka TARIC

Oblika ponudbe

Referenčna

cena (EUR/tono)

1.   

rdeči okuni (Sebastes spp.)

 

 

Cela:

 

ex03037935

ex03037937

F411

z glavo ali brez glave

960

ex03042935

ex03042939

 

Fileti:

 

F412

s kostmi („standardni“)

1 934

F413

brez kosti

2 117

F414

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

2 285

2.   

trska (Gadus morhua, Gadus ogac in Gadus macrocephalus) in riba vrste Boreogadus saida

ex03035210, ex03035230, ex03035290, ex03037941

F416

Cela, z glavo ali brez glave

1 106

ex03042929

 

Fileti:

 

F417

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi („standardni“)

2 428

F418

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

2 664

F419

posamezni fileti ali ločeni s folijo, s kožo

2 602

F420

posamezni fileti ali ločeni s folijo, brez kože

2 943

F421

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

2 903

ex03049933

F422

Kosi in drugo meso, razen zmletih kosov

1 434

3.   

saj (Pollachius virens)

ex03042931

 

Fileti:

 

F424

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi („standardni“)

1 518

F425

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

1 672

F426

posamezni fileti ali ločeni s folijo, s kožo

1 476

F427

posamezni fileti ali ločeni s folijo, brez kože

1 680

F428

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

1 733

ex03049941

F429

Kosi in drugo meso, razen zmletih kosov

986

4.   

vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

ex03042933

 

Fileti:

 

F431

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi („standardni“)

2 264

F432

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

2 606

F433

posamezni fileti ali ločeni s folijo, s kožo

2 537

F434

posamezni fileti ali ločeni s folijo, brez kože

2 710

F435

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

2 960

5.   

aljaški polak (Theragra chalcogramma)

 

 

Fileti:

 

ex03042985

F441

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi („standardni“)

1 159

F442

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

1 324

6.   

sled (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

rezine sledu

 

ex03041997

ex03049923

F450

kosi, težji od 80 g

510

F450

kosi, težji od 80 g

464


(1)  Dodatna oznaka, ki jo je treba navesti za vse kategorije razen tiste, ki so izrecno navedene v točkah 1 in 2 Priloge, je „F499: Drugo“.

(2)  Kategorije svežosti, velikosti in oblike ponudbe so določene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št 104/2000.


30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/72


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2035/2006

z dne 21. decembra 2006

o določitvi zneska pomoči za prenos in pavšalne pomoči za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2814/2000 z dne 21. decembra 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi dodelitvijo pomoči za prenos za nekatere ribiške proizvode (2), in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 939/2001 z dne 14. maja 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi dodelitvijo pomoči za prenos za nekatere ribiške proizvode (3), in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 104/2000 določa, da se pomoč lahko dodeli za količine nekaterih svežih proizvodov, umaknjenih s trga, ter proizvodov, bodisi predelanih zaradi stabilizacije ter skladiščenih bodisi konzerviranih.

(2)

Namen navedene pomoči je spodbuditi proizvodne organizacije, da predelajo ali konzervirajo proizvode, umaknjene s trga, v izogib njihovemu uničenju.

(3)

Obseg pomoči ne sme biti tolikšen, da bi ogrožal ravnotežje trga zadevnih proizvodov ali izkrivljal konkurenco.

(4)

Obseg pomoči ne sme preseči tehničnih in finančnih stroškov, povezanih s postopki, ki so bistveni za stabilizacijo in skladiščenje, v Skupnosti zabeleženimi v ribolovnem letu pred zadevnim letom.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ribolovno leto 2007 so zneski pomoči za prenos iz člena 23 Uredbe (ES) št. 104/2000 in zneski pavšalne pomoči iz člena 24(4) navedene uredbe določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2006

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 326, 22.12.2000, str. 34.

(3)  UL L 132, 15.5.2001, str. 10.


PRILOGA

1.   Znesek pomoči za prenos za proizvode iz Priloge I(A) in (B) ter za morske liste (Solea spp.) iz Priloge I(C) k Uredbi (ES) št. 104/2000

Načini predelave iz člena 23 Uredbe (ES) št. 104/2000

Pomoč

(EUR/tono)

1

2

I.   

Zamrzovanje in skladiščenje celih proizvodov, brez drobovja, z glavo, ali razrezanih proizvodov

— Sardele vrste Sardina pilchardus

345

— druge vrste

280

II.

Filetiranje, zamrzovanje in skladiščenje

365

III.

Soljenje in/ali sušenje in skladiščenje celih proizvodov, brez drobovja, z glavo, ali razrezanih ali filetiranih proizvodov

265

IV.

Mariniranje in skladiščenje

245

2.   Znesek pomoči za prenos za druge proizvode iz Priloge I(C) k Uredbi (ES) št. 104/2000

Načini predelave in/ali konzerviranja iz člena 23 Uredbe (ES) št. 104/2000

Proizvodi

Pomoč

(EUR/tono)

1

2

3

I.

Zamrzovanje in skladiščenje

škamp

Nephrops norvegicus

305

repki škampa

Nephrops norvegicus

230

II.

Odstranjevanje glav, zamrzovanje in skladiščenje

škamp

Nephrops norvegicus

285

III.

Kuhanje, zamrzovanje in skladiščenje

škamp

Nephrops norvegicus

305

velika rakovica

Cancer pagurus

230

IV.

Pasterizacija in skladiščenje

velika rakovica

Cancer pagurus

365

V.

Shranjevanje živih živali v fiksnih bazenih ali kletkah

velika rakovica

Cancer pagurus

210

3.   Znesek pavšalne pomoči za proizvode iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 104/2000

Načini predelave

Pomoč

(EUR/tono)

I.

Zamrzovanje in skladiščenje celih proizvodov, brez drobovja, z glavo, ali razrezanih proizvodov

280

II.

Filetiranje, zamrzovanje in skladiščenje

365


30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/74


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2036/2006

z dne 21. decembra 2006

o določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje določenih ribiških proizvodov za ribolovno leto 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2813/2000 z dne 21. decembra 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi z dodelitvijo pomoči za zasebno skladiščenje za določene ribiške proizvode (2), in zlasti člena 1 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pomoč ne sme presegati vsote tehničnih in finančnih stroškov, ki so bili zabeleženi v Skupnosti med ribolovnim letom pred zadevnim letom.

(2)

Za zaviranje dolgoročnega skladiščenja, za skrajšanje plačilnih rokov in zmanjšanje bremena nadzora bi morala biti pomoč za zasebno skladiščenje izplačana v enem samem obroku.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ribolovno leto 2007 je znesek pomoči za zasebno skladiščenje iz člena 25 Uredbe (ES) št. 104/2000 za proizvode iz Priloge II k Uredbi naslednji:

:

Prvi mesec

:

210 EUR na tono

:

Drugi mesec

:

0 EUR na tono

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2006

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 326, 22.12.2000, str. 30.


30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/75


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2037/2006

z dne 21. decembra 2006

o določitvi standardnih vrednosti, ki jih je treba uporabiti pri izračunavanju finančnih nadomestil in pripadajočih predplačil, v zvezi z ribiškimi proizvodi, umaknjenimi s trga v ribolovnem letu 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1), in zlasti členov 21(5) in (8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št 104/2000 določa finančna nadomestila, ki jih je treba plačati organizacijam proizvajalcev, ki pod določenimi pogoji s trga umaknejo proizvode iz Priloge I(A) in (B) k navedeni uredbi. Znesek takšnega finančnega nadomestila za proizvode, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, je treba zmanjšati za standardne vrednosti.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 2493/2001 z dne 19. decembra 2001 o namenski uporabi nekaterih ribiških proizvodov, ki so bili umaknjeni s trga (2) podrobno opredeljuje načine namenske uporabe proizvodov, umaknjenih s trga. Vrednost takšnih proizvodov je treba določiti pri standardni ravni posameznih načinov namenske uporabe in pri tem upoštevati povprečne prihodke, ki se jih lahko pridobi s takšno namensko uporabo v različnih državah članicah.

(3)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 2509/2000 z dne 15. novembra 2000 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Direktive Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi s finančnimi nadomestili za umik nekaterih ribiških proizvodov (3), posebni predpisi zagotavljajo, da mora organizacija proizvajalcev ali eden od njenih članov, ki da svoje proizvode v prodajo v državi članici, ki ni država, kjer ima sedež, o tem obvestiti organ, odgovoren za dodeljevanje finančnih nadomestil. Ta organ je v državi članici, kjer ima organizacija proizvajalcev sedež. Standardna vrednost, ki se odšteje, mora zato biti vrednost, ki se uporablja v tej državi članici.

(4)

Enako metodo izračunavanja je treba uporabiti za predplačila finančnih nadomestil, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 2509/2000.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne vrednosti za ribolovno leto 2007, ki jih je treba uporabiti pri izračunavanju finančnih nadomestil in pripadajočih predplačil za ribiške proizvode, ki so jih organizacije proizvajalcev umaknile s trga in ki niso bili namenjeni za prehrano ljudi, iz člena 21(5) Uredbe (ES) št. 104/2000 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Standardna vrednost, ki jo je treba odšteti od finančnih nadomestil in pripadajočih predplačil, se uporablja v državi članici, v kateri ima organizacija proizvajalcev sedež.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2006

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 337, 20.12.2001, str. 20.

(3)  UL L 289, 16.11.2000, str. 11.


PRILOGA

Standardne vrednosti

Uporaba proizvodov, umaknjenih s trga

EUR/tono

1.   

Uporaba po predelavi v moko (krma za živali):

(a)   

Sled vrste Clupea harengus in skuša vrst Scomber scombrus in Scomber japonicus:

Danska in Švedska

60

Združeno kraljestvo

50

druge države članice

17

Francija

2

(b)   

Kozice vrste Crangon crangon in severne kozice (Pandalus borealis):

Danska in Švedska

0

druge države članice

10

(c)   

Drugi proizvodi:

Danska

40

Švedska, Portugalska in Irska

17

Združeno kraljestvo

28

druge države članice

1

2.   

Uporabiti sveže ali konzervirane (krma za živali):

(a)   

Sardele vrste Sardina pilchardus in sardoni (Engraulis spp.):

vse države članice

8

(b)   

Drugi proizvodi:

Švedska

0

Francija

30

druge države članice

30

3.   

Namenjeni za vabo

Francija

45

druge države članice

20

4.

Niso namenjeni za krmljenje živali

0


30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/78


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/140/ES

z dne 20. decembra 2006

o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev sulfuril fluorida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti drugega pododstavka člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2032/2003 z dne 4. novembra 2003 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dajanjem biocidnih proizvodov v promet in o spremembi Uredbe (ES) št. 1896/2000 (2) sestavlja seznam aktivnih snovi, ki se ocenijo glede njihove možne vključitve v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES. Ta seznam vključuje sulfuril fluorid.

(2)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 2032/2003 je bila v skladu s členom 11(2) Direktive 98/8/ES opravljena presoja sulfuril fluorida glede uporabe v 8. vrsti izdelkov, pripravkih za zaščito lesa, kot je opredeljena v Prilogi V k Direktivi 98/8/ES.

(3)

V skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 2032/2003 je bila za državo članico poročevalko imenovana Švedska. Švedska je 19. aprila 2005 v skladu s členom 10(5) in (7) navedene uredbe Komisiji poslala poročilo pristojnega organa in priporočilo.

(4)

Države članice in Komisija so pregledale poročilo pristojnega organa. V skladu s členom 11(4) Uredbe (ES) št. 2032/2003 so bile ugotovitve pregleda 8. septembra 2006 v Stalnem odboru za biocidne pripravke vključene v poročilo o oceni.

(5)

Med pregledom sulfuril fluorida niso našli nobenih odprtih vprašanj ali razlogov za zaskrbljenost, ki bi jih moral obravnavati Znanstveni odbor za zdravstvena in okoljska tveganja (SCHER).

(6)

Različne preiskave so pokazale, da je za biocidne pripravke, ki se uporabljajo kot pripravki za zaščito lesa in vsebujejo sulfuril fluorid, pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu o oceni. Zato je primerno vključiti sulfuril fluorid v Prilogo I, da se v vseh državah članicah v skladu s členom 16(3) Direktive 98/8/ES zagotovi, da se izdajo, spremenijo ali razveljavijo dovoljenja za biocidne pripravke, ki se uporabljajo kot pripravki za zaščito lesa in vsebujejo sulfuril fluorid.

(7)

Pomembno je, da se določbe te direktive uporabljajo hkrati v vseh državah članicah, da se zagotovi enako ravnanje z biocidnimi pripravki na trgu, ki vsebujejo aktivno snov sulfuril fluorid, in da se olajša ustrezno delovanje trga biocidnih pripravkov na sploh.

(8)

Glede na ugotovitve poročila o oceni je primerno zahtevati, da se v skladu s členom 10(2)(i)(e) Direktive 98/8/ES uporaba takšnih pripravkov dovoli zgolj usposobljenim strokovnjakom in da se v skladu s členom 10(2)(i)(f) Direktive 98/8/ES oblikujejo ukrepi za zmanjšanje tveganja, ki bodo zagotovili varnost delavcev/uporabnikov in drugih navzočih oseb.

(9)

Poleg tega je v skladu s členom 10(2)(i)(f) Direktive 98/8/ES primerno zahtevati stalni nadzor in predložitev nadaljnjih podatkov o posameznih točkah, navedenih v poročilu o oceni.

(10)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba dati na voljo ustrezno obdobje, ki bo omogočilo državam članicam in zainteresiranim stranem, da se pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, in predlagateljem, ki so pripravili dokumentacijo, da lahko povsem izkoristijo desetletno obdobje za varstvo podatkov, ki se v skladu s členom 12(c)(ii) Direktive 98/8/ES začne z dnem vključitve.